Top Banner
Kratka predstavitev 7. OP Kako se vključiti v 7. okvirni program EU za raziskave Žepni vodnik za novince zamisli sodelovanje človeški viri euratom zmogljivosti Raziskovanje Skupnosti EVROPSKA KOMISIJA
36

Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Feb 05, 2018

Download

Documents

hoangnhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Kratka predstavitev 7. OPKako se vključiti v 7. okvirni program EU za raziskave

Žepni vodnik za novince

zamisli sodelovanje človeški virieuratom

zmogljivosti

Raziskovanje Skupnosti

E V R O P S K AK O M I S I J A

Page 2: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov

na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo

Brezplačna telefonska številka(*):

00 800 67 89 10 11

(*) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo vzpostavitve

zveze s številkami 00 800 ali pa te klice zaračunavajo.

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).

Kataloški podatki so navedeni na koncu te publikacije.

Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007

ISBN 978-92-79-06154-7

© Evropske skupnosti, 2007Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

Page 3: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
Page 4: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

2 What basics do I need to know?

Vam izrazi, kot so „6. OP“, „CORDIS“, „posebni program“, „razpis za oddajopredlogov“, zvenijo znano? Ali ste že sodelovali v prejšnjih okvirnihraziskovalnih programih EU? Če ste, potem lahko verjetno že nehatebrati. Če pa niste, vas bodo naslednje strani verjetno nekoliko približalek udeležbi v „7.OP“. Ta dokument je preprost vodnik o tem, kako se lahkovključite v Sedmi okvirni program za raziskave na ravni EU (7. OP), ki jeglavni instrument Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi.

V brošuri boste izvedeli, katera področja in dejavnosti namerava EUfinancirati v okviru programa in kam se obrniti, če želite zaprositi za todenarno podporo.

Izčrpnejše informacije o vsakem izmed naslednjih delov najdete nanaslednjih spletnih straneh:

http://ec.europa.eu/research/fp7/http://cordis.europa.eu/fp7/

2

Page 5: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

3Povzetek

Komu lahko ta brošura koristi? ..............................................................02

Začeti s 7. OP – 7 enostavnih korakov

Ukrep 1

Kaj je 7. OP? Osnove...................................................................................05

Ukrep 2

Kdo se lahko prijavi? .................................................................................09

Ukrep 3

Kakšna je struktura 7. OP? Kaj so „posebni programi“?.................13

Ukrep 4

Kaj so „sheme financiranja“? ...................................................................19

Ukrep 5

Kako zaprositi za denarno podporo.....................................................23

Ukrep 6

Kako se prijaviti na razpis.........................................................................25

Ukrep 7

Kje lahko dobim dodatno pomoč ali informacije? .........................29

Page 6: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
Page 7: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 1

Kaj je 7. OP? Osnove

55

Page 8: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

6 What basics do I need to know?6

Celotno ime 7. OP je Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološkirazvoj. Trajal bo sedem let, in sicer od leta 2007 do 2013. Skupni proračunprograma znaša več kot 50 milijard evrov. To pomeni precejšnjepovečanje v primerjavi s prejšnjim 6. okvirnim programom (41-odstotnopovečanje po cenah iz leta 2004, 63-odstotno povečanje po tekočihcenah), kar je odraz prednostne vloge, ki ga imajo raziskave v Evropi.7. OP je ključno orodje, s katerim se Evropa odziva na potrebe v smisludelovnih mest in konkurenčnosti in s katerim ohranja svoj vodilni položajv globalni ekonomiji znanja.

Ta denarna sredstva bodo (večinoma) porabljena za podpororaziskovalcem po vsej Evropi in izven nje ter za sofinanciranje raziskav,tehnološkega razvoja in predstavitvenih projektov. Podpore se bodododeljevale na podlagi razpisov za oddajo predlogov in medsebojnegaocenjevanja, pri čemer je pričakovati močno konkurenco.

Da bi dejavnosti, ki jih 7. OP financira, lahko dopolnjevale nacionalneraziskovalne programe, morajo imeti „evropsko dodano vrednost“. Edenglavnih vidikov evropske dodane vrednosti je transnacionalnost številnihukrepov: raziskovalne projekte izvajajo konzorciji z udeleženci iz različnihevropskih (in drugih) držav; štipendije v okviru 7. OP zahtevajo mobilnostprek nacionalnih meja. Številni raziskovalni izzivi (npr. raziskava fuzije) sodejansko tako zapleteni, da se jih je mogoče lotevati le na evropski ravni.

V okviru 7. OP pa obstaja tudi nov ukrep za „posamezne skupine“, zakatere ne velja obveznost transnacionalnega sodelovanja. V tem primeru„evropska dodana vrednost“ leži v večanju konkurenčnosti medznanstveniki na področju temeljnih „pionirskih“ raziskav tako nanacionalni kot na evropski ravni.

Ukrep 1 Kaj je 7. OP? Osnove

Page 9: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

7. OP je naravni naslednik predhodnega 6. OP in rezultat večletnihposvetovanj z raziskovalci iz javnega in zasebnega sektorja,gospodarstveniki ter snovalci političnih odločitev v Evropi. 7. OP je večjiin hkrati izčrpnejši od svojih predhodnikov. Zaradi precej poenostavljenihpostopkov pa je tudi bolj prilagodljiv.

Okvirni programi za raziskave imajo dva glavna strateška cilja:

• okrepiti znanstveno in tehnološko podlago evropske industrije;• spodbuditi mednarodno konkurenčnost, ob sočasnem pospeševanju

raziskav, ki podpirajo politiko EU.

Kako se znajti

Sedemletni program, za katerega bo porabljeno več kot 50 milijard evrovin ki odraža vse vidike raziskovalne politike EU, je gotovo tudi nekolikozapleten. Novinci se lahko res izgubijo v tej široki paleti tem, dejavnosti,shem financiranja itd. Vendar je pomoč na voljo!

V vseh državah članicah, ki so vključene v 7. OP, in v nekaterih drugihdržavah so vzpostavili nacionalne kontaktne točke, ki raziskovalcem inorganizacijam, ki se želijo udeležiti, nudijo osebno svetovanje in pomoč.Stopite v stik s svojo nacionalno kontaktno točko po telefonu, faksu alielektronski pošti v svojem jeziku in razložite svoj položaj in svoje zamisli.

Svetovalci imajo nalogo, da vas usmerijo v tisto področje 7. OP, ki bi vaslahko zanimalo, in da vam pri prijavi pomagajo. Z njihovo pomočjo bosteveliko laže uredili vso potrebno papirologijo. Podrobnosti o naslovu„vaše“ nacionalne kontaktne točke boste našli na spletni stranihttp://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

7Ukrep 1

Page 10: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

8

Zakaj sodelovati?

Politika EU se, kar se razvoja raziskav za svetovno, na znanju temelječegospodarstvo tiče, vse bolj osredotoča na raziskave, ki temeljijo nasodelovanju tako znotraj EU kot z zunanjimi raziskovalnimi partnerji.Koordinacija nacionalnih ali evropskih skupin, oblikovanje raziskovalnihmrež in povečanje mobilnosti posameznih raziskovalcev predstavljajoosrednje točke te politike. Povezovanje raziskovalnih skupin iz različnihdržav je tudi način, kako se soočiti z razdrobljeno naravo evropskegaraziskovalnega okolja.

Prvič na področju raziskovalnih programov EU lahko 7. OP sedaj tudi nudipodporo raziskovalnim projektom posameznih raziskovalcev/skupin, insicer s programi novega Evropskega raziskovalnega sveta pod vodstvomraziskovalcev (glej spletno stran http://erc.europa.eu/).

Kaj je 7. OP? OsnoveUkrep 1

Page 11: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 2

Kdo se lahko prijavi?

9

Page 12: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

10

Kdo so udeleženci?

Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov:

• raziskovalne skupine z univerz ali raziskovalnih inštitutov;• podjetja, ki načrtujejo inovacije;• mala ali srednje velika podjetja (MSP);• združenja ali skupine MSP;• javna ali državna uprava (lokalna, regionalna ali nacionalna); • mladi raziskovalci (podiplomski študentje);• izkušeni raziskovalci; • institucije, ki vodijo raziskovalne infrastrukture transnacionalnega

interesa;• organizacije in raziskovalci iz tretjih držav; • mednarodne organizacije;• organizacije civilne družbe.

Zgoraj navedeni seznam je zgolj okviren in ne izčrpen.

Pravila udeležbe se razlikujejo in so odvisna od zadevne raziskovalnepobude.

Kdo se lahko prijavi?Ukrep 2

Page 13: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Iz katerih držav?

Splošno načelo 7. OP je, da omogoča udeležbo raziskovalcev iz vsehdržav sveta. Postopki za udeležbo in možnosti financiranja se glede narazlične skupine držav razlikujejo.

Države članice EU imajo seveda največ pravic in najobsežnejši dostop dodenarne podpore. Popolnoma enaki pogoji veljajo za države, ki sopovezane s 7. OP (države, ki vplačujejo delež v skupni proračun 7. OP).V 6. OP so med temi državami bile države EGP (Islandija, Norveška,Lihtenštajn), države kandidatke (npr. Turčija, Hrvaška), kakor tudi Izraelin Švica.

Druga pomembna skupina so države partnerke v okviru mednarodnegasodelovanja, na primer Rusija in druge vzhodnoevropske države indržave Osrednje Azije, države v razvoju, sredozemske partnerske države,države Zahodnega Balkana. Udeleženci iz teh držav so upravičeni dodenarne podpore pod enakimi pogoji, kot veljajo za države članice EU.Edina omejitev zanje je, da mora v konzorcijih najprej sodelovatizahtevano število udeležencev iz držav članic ali pridruženih držav.

Udeležba iz industrializiranih držav z visokimi prihodki je tudi mogoča naosnovi samofinanciranja, denarna podpora EU pa se odobri samov izjemnih primerih.

11Ukrep 2

Page 14: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

12

7. OP posebej spodbuja sodelovanje s „tretjimi državami“. Pri tem veljataposebno naslednja dva cilja:

• podpirati evropsko konkurenčnost na izbranih področjih s pomočjostrateških sodelovanj s tretjimi državami in pa podpirati pobude, kispodbujajo najboljše znanstvenike iz tretjih držav, da delajo v Evropiin z njo sodelujejo;

• lotevati se – na podlagi vzajemnega interesa in koristi – posebnihproblemov, ki imajo globalni značaj ali se z njimi pogosto soočajotretje države.

V zvezi s tretjimi državami predvideva 7. OP tudi mednarodne izhodne invhodne štipendije, s katerimi želi podpreti sodelovanje z raziskovalnimiskupinami izven Evrope.

Ukrep 2 Kdo se lahko prijavi?

Page 15: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 3

Kakšna je struktura 7. OP? Kaj so „posebni

programi“?

13

Page 16: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

14

Posebni programi sestavljajo pet glavnih temeljnih gradbenih elementov7. OP:

Sodelovanje

Jedro 7. OP, ki predstavlja dve tretjini celotnega proračuna, predstavljaprogram Sodelovanje. S projekti transnacionalnih konzorcijev podjetij inuniverz podpira sodelovalne raziskave po vsej Evropi in z drugimi državamipartnericami. Raziskave bodo potekale na desetih glavnih tematskihpodročjih:

• zdravje;• prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija;• informacijske in komunikacijske tehnologije;• nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne

tehnologije;• energetika;• okolje (vključno s podnebnimi spremembami);• promet (vključno z aeronavtiko);• socialno-ekonomske in humanistične vede;• vesolje;• varnost.

Kakšna je struktura 7. OP? Kaj so „posebni programi“?Ukrep 3

Page 17: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Zamisli

Program Zamisli bo podprl „pionirske raziskave“ izključno na podlagiznanstvene odličnosti. Raziskave se lahko izvajajo na katerem kolipodročju znanosti ali tehnologije, vključno s tehniškimi vedami ter socialno-ekonomskimi in humanističnimi vedami. V nasprotjus programom Sodelovanje ne postavlja nikakršnih pogojev v zvezis čezmejnim partnerstvom. Projekte izvajajo „posamezne skupine“,zbrane okrog „glavnega raziskovalca“. Program se izvaja z novimEvropskim raziskovalnim svetom (ERS). Več informacij je na voljo na spletnistrani http://erc.europa.eu/

Človeški viri

Program Človeški viri nudi podporo mobilnosti in razvoju poklicne potitako za raziskovalce znotraj Evropske unije kot za raziskovalce namednarodni ravni. Izvaja se z nizom akcij Marie Curie, in sicers štipendijami in drugimi ukrepi, ki raziskovalcem pomagajo, da širijosvoje znanje in sposobnosti na vseh točkah svojih poklicnih poti:

• začetno usposabljanje raziskovalcev – mreže Marie Curie; • povezave in partnerstva med podjetji in univerzami;• sofinanciranje regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov

mobilnosti;• štipendije znotraj Evrope;• mednarodna dimenzija: izhodne in vhodne štipendije, shema

mednarodnega sodelovanja, podpora za ponovno vključevanje;• nagrade Marie Curie.

15Ukrep 3

Page 18: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

16

Zmogljivosti

Program Zmogljivosti je namenjen krepitvi raziskovalnih zmogljivosti,ki jih Evropa potrebuje, če želi postati uspešno, na znanju temelječegospodarstvo. Zajema naslednja področja:

• raziskovalne infrastrukture;• raziskave v korist MSP;• regije znanja;• raziskovalni potencial;• znanost v družbi;• posebne dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja.

Jedrske raziskave

Program, namenjen jedrskim raziskavam in dejavnosti usposabljanja, boobsegal raziskave, tehnološki razvoj, mednarodno sodelovanje, širjenjetehničnih informacij in dejavnosti izkoriščanja, pa tudi usposabljanje.V načrtu sta dva posebna programa:

• prvi program vključuje raziskave fuzijske energije (zlasti ITER) injedrsko fisijo ter zaščito pred sevanjem;

• drugi program pokriva dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča(JRC) na področju jedrske energije, vključno z upravljanjem z jedrskimiodpadki ter vplivom na okolje, jedrsko varnostjo in jedrsko zaščito.

Kakšna je struktura 7. OP? Kaj so „posebni programi“?Ukrep 3

Page 19: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Poleg neposrednih ukrepov na jedrskem področju JRC izvajaraziskave tudi na številnih drugih področjih, z namenom, da biznanstveno in tehnološko podprl oblikovanje politike v EU (glej spletno stran http://www.jrc.ec.europa.eu/).

Proračun 7. OP (50 521 milijonov €, v tekočih cenah)

Opomba: Euratom OP: 2,7 milijarde evrov v 5 letih – ni vključeno zgoraj

17Ukrep 3

milijonov €

JRC (ES) 1 751Zmogljivosti 4 097

Človeški viri 4 750

Zamisli 7 510

Sodelovanje 32 413

Page 20: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
Page 21: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 4

Kaj so „sheme financiranja“?

19

Page 22: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

20

Sheme financiranja so vrste projektov, s katerimi se program izvaja.Obsegajo naslednje:

Sodelovalni projekti

Sodelovalni projekti so raziskovalni projekti z jasno opredeljenimiznanstvenimi in tehnološkimi cilji in točno določenimi pričakovanimirezultati (kot je razvoj novih znanj ali tehnologije za izboljšanje evropskekonkurenčnosti). Izvajajo jih konzorciji, ki jih sestavljajo udeleženci izrazličnih držav, in sicer tako iz podjetij kot z univerz.

Mreže odličnosti

Shema financiranja z imenom Mreže odličnosti je namenjenaraziskovalnim inštitucijam, ki so pripravljene na danem področju združitiin funkcionalno vključiti bistven del svojih dejavnosti in zmogljivosti,z namenom, da bi na tem področju ustvarile evropski „virtualniraziskovalni center“.

To bodo dosegle z izvajanjem „skupnega programa dejavnosti“, kitemeljijo na skupni in dopolnjujoči se uporabi virov iz vseh raziskovalnihenot, oddelkov, laboratorijev ali velikih skupin. Za izvajanje tegaskupnega programa dejavnosti je potreben formalen prevzemobveznosti s strani organizacij, ki vključujejo del svojih sredstev in svojihdejavnosti.

Usklajevalni in podporni ukrepi

Ti ukrepi ne pokrivajo samih raziskav, ampak koordinacijo projektov,programov in politik ter njihovo povezovanje v mreže. Med njimi so, naprimer:

• usklajevalne dejavnosti in dejavnosti povezovanja v mrežo, razširjanjein uporaba znanja;

Kaj so „sheme financiranja“?Ukrep 4

Page 23: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

• dejavnosti, kot so študijske ali strokovne skupine, ki pomagajo priizvajanju 7. OP;

• podpora transnacionalnemu dostopu do glavnih raziskovalnihinfrastruktur;

• ukrepi za spodbujanje udeležbe MSP, civilne družbe in njihovih mrež;• podpora sodelovanju z drugimi evropskimi raziskovalnimi programi

(npr. „pionirske raziskave“).

Posamezni projekti

Projekti, ki jih izvajajo posamezne nacionalne ali večnacionalneraziskovalne skupine pod vodstvom „glavnega raziskovalca“, ki jihfinancira Evropski raziskovalni svet (ERS).

Podpora usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev

Usposabljanje in razvoj poklicne poti raziskovalcev iz vse Evropskeunije in njenih raziskovalnih partnerjev z nizom podpornih ukrepov,poimenovanih po Marie Curie.

Raziskave v korist posebnih skupin – zlasti MSP

Raziskovalni projekti in projekti s področja tehnološkega razvoja, kjer večjidel raziskav izvajajo akterji, kot so univerze, raziskovalna središča ali drugepravne osebe, v korist posebnih skupin, zlasti MSP, ali organizacij civilnedružbe in njihovih mrež.

21Ukrep 4

Page 24: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

22

O denarju

Osnovno načelo financiranja v okviru 7. OP je sofinanciranje. To pomeni,da na splošno Komisija raziskovalnih storitev ne „kupuje“ na podlagipogodb in plačila cene, ampak nudi podporo projektom, ki prispevajodoločen odstotek k skupnim stroškom.

Višina povračil za stroške projekta je odvisna od sheme financiranja,pravnega statusa udeleženca in vrste dejavnosti. Standardna stopnjapovračil za raziskovalne dejavnosti in dejavnosti s področja tehnološkegarazvoja je 50 %. Nekatere pravne osebe lahko pridobijo do 75 % povračil(neprofitna javna telesa, MSP, raziskovalne organizacije, visokošolske insrednješolske izobraževalne ustanove). Povračila za predstavitvenedejavnosti znašajo največ 50 %. Za druge dejavnosti (upravljanjekonzorcija, povezovanje v mreže, usposabljanje, usklajevanje, razširjanjeitd.) lahko ta povračila obsegajo 100 % upravičenih stroškov. 100-odstotnastopnja se uporablja tudi za pionirske raziskave v okviru Evropskegaraziskovalnega sveta.

Kaj so „sheme financiranja“?Ukrep 4

Page 25: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 5

Kako zaprositi zadenarno podporo

23

Page 26: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

24

„Delovni programi“ in „razpisi za oddajo predlogov“

Konkretne načrte za izvajanje „posebnih programov“ (glej zgoraj)Evropska komisija objavi v letnih „delovnih programih“. Ti delovniprogrami vsebujejo razpored „razpisov za oddajo predlogov“, ki so nasplošno znani enostavno kot „razpisi“, in ki se objavljajo v času leta. Vsakrazpis običajno pokriva posebna raziskovalna področja in mogoče bopotrebno počakati do objave razpisa, ki bo pokrival točno tisto področje,ki vas zanima.

Kako izvem, kdaj je objavljen razpis za oddajo predlogov?

Vsi razpisi so objavljeni v Uradnem listu EU (ki je uradni vir dokumentov).Letni delovni programi in celotna besedila razpisov so na razpolagov rubriki 7. OP na spletni strani CORDIS-a, namenjeni raziskavam, ki jihpodpira EU: http://cordis.europa.eu/fp7/

CORDIS se nenehno dopolnjuje z najnovejšimi informacijami v zveziz razpisi za oddajo predlogov, kakor tudi z drugimi informacijami instoritvami, povezanimi z raziskavami v Skupnosti. CORDIS vam bo torejv pomoč pri iskanju informacij – in načrtovanju vašega predloga.

Kako zaprositi za denarno podporoUkrep 5

Page 27: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 6

Kako se prijaviti na razpis

25

Page 28: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

26

Pošljite predlog

Na razpis se prijavite tako, da pošljete svoj predlog. Predloge lahko pošljetekadar koli po odprtju razpisa, do predpisanega roka. Vodnik za prijavitelje(objavljen v okviru vsakega posameznega razpisa na CORDIS-u) vas bovodil skozi mehanizem postopka in vas usmeril k drugim uporabnimdokumentom. Spletno elektronsko orodje EPSS (Sistem za elektronskopripravljanje in pošiljanje predlogov) je obvezen kanal za pošiljanjepredlogov.

Kako se prijaviti na razpis Ukrep 6

Page 29: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Kaj se zgodi, ko pošljem predlog?

Po izteku roka za prijavo na razpis vse poslane predloge oceni zborneodvisnih ocenjevalcev, ki so priznani strokovnjaki za ustrezna področja.Komisija bo predloge pregledala ob upoštevanju objavljenega sklopameril, da bi preverila, ali je predlagana raziskava dovolj kakovostna, da bilahko dobila denarno podporo.

Glavno merilo, uporabljeno pri tem ocenjevanju, je obrazloženo v Vodnikuza prijavitelje.

Kaj se zgodi, če je moj predlog sprejet?

V primeru uspešnih predlogov Evropska komisija sproži finančna inznanstvena/tehnična pogajanja z vašim konzorcijem glede podrobnostiprojekta. Na koncu se sestavi sporazum o dodelitvi sredstev med vsakimudeležencem in Komisijo. Z njim se določijo pravice in obveznostiupravičencev in Evropske komisije, vključno s finančnim prispevkom EUza vse vaše raziskovalne stroške.

Dodatne informacije o vseh vprašanjih, povezanih z razpisi (vključnos postopnim svetovanjem o tem, kako poslati predlog, o merilihupravičenosti, ocenjevanju, vprašanjih intelektualne lastnine itd.) so navoljo v Vodniku za prijavitelje, ki je na voljo na CORDIS-ovi spletni strani:http://cordis.europa.eu/fp7/

27Ukrep 6

Page 30: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
Page 31: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Ukrep 7

Kje lahko dobimdodatno pomoč in

informacije?

29

Page 32: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

30

• Obrnite se na nacionalno kontaktno točko EU v vaši državi, katerenaloga je, da svetuje možnim prosilcem za denarna sredstva EU zaraziskave v vaši državi. Nacionalne kontaktne točke, ki so vse po vrstidobro obveščene o različnih temah 7. OP, so ustanovljene v vsakidržavi članici in v državah, povezanih z okvirnimi raziskovalnimiprogrami. Seznam nacionalnih kontaktnih točk je na voljo na spletni strani:

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

• V zvezi s posameznimi razpisi si najprej oglejte podrobni Vodnik zaprijavitelje, ki je vključen v razpisno dokumentacijo.

• Oglejte si spletno stran sistema CORDIS, namenjeno 7. OP

http://cordis.europa.eu/fp7/

Na tej strani najdete veliko informacij o 7. OP, vključno z zadnjimiposodobitvami, koledar razpisov za oddajo predlogov, besedilarazpisov, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in še kaj.

• Obiščite rubriko, namenjeno 7. OP, na spletni strani raziskav Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/research/fp7/

Ta stran vsebuje preproste informacije o 7. OP v 23 različnih jezikih, ki jih je mogoče tudi prenesti.

• Stopite v stik z Informacijsko službo za raziskave, ki lahko pomaganovim udeležencem v raziskavah okvirnega programa, in sicer naspletni strani

http://ec.europa.eu/research/enquiries

Kje lahko dobim dodatno pomoč in informacije?Ukrep 7

Page 33: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Za splošna vprašanja o Evropski uniji pokličite službo Europe Direct, bodisiprek enotne brezplačne številke (00 800 6 7 8 9 10 11) iz katere koli oddržav članic bodisi prek plačljive številke ((32-2) 299 96 96) iz vseh državna svetu.

Dodatne informacije o raziskavah EU, 7. OP in Evropskem raziskovalnem prostoru so na voljo na spletnih straneh

http://ec.europa.eu/research/fp7/http://ec.europa.eu/research/enquirieshttp://cordis.europa.eu/fp7/http://erc.europa.eu/

31Ukrep 7

Page 34: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;
Page 35: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

Evropska komisija

Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti

2007 — 32 str. — 10 x 14,8 cm

ISBN 978-92-79-06154-7

KAKO DO PUBLIKACIJ EU?

Publikacije Urada za publikacije, namenjene prodaji, so na voljo na strani EU Bookshophttp://bookshop.europa.eu, kjer jih lahko naročite pri izbrani prodajni enoti.

Seznam prodajnih enot po vsem svetu lahko zahtevate tudi po faksu (352) 29 29-42758.

Page 36: Kratka predstavitev 7. OP - ec. · PDF file† informacijske in komunikacijske tehnologije; † nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije;

KI-7

7-0

7-0

31

-S

L-C

zamislisodelovanječloveški viri

euratom

zmogljivosti