Top Banner
Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina Wiecińska
38

Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Mar 01, 2019

Download

Documents

lyngoc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowskadr inż. Paulina Wiecińska

Page 2: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologie: organiczna i nieorganiczna, plazmowe i jądrowe, Podstawy technologii polimerów, Technologie wytwarzania nanocząstekTechnologie związków metaloorganicznych i kompleksowychTechnologie materiałów ceramicznych Technologie uzdatniania wodyTechnologie zielonej chemii

Kataliza hetero‐ i homofazowa

Synteza związków metaloorganicznych i kompleksowych,nanomateriałów i materiałów ceramicznych

Page 3: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Modelowanie procesów technologicznych W 2 2

Przemysłowe procesy katalityczne W  2 2

Fizykochemia powierzchni W 2 2

Chemia związków molekularnych i nanomateriałów

W 2 2

Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych ,Ekonomika gospodarki odpadami

WHES

1 + 1 2

Przedmioty specjalności W, Ć, P, L

20

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 4: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Laboratorium technologii specjalnych L 5 6

Surowce przemysłu chemicznego – prof. Szafran W  1 1

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. Synoradzki

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, Parzuchowski

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐dr Młotek

Ć 2 lub 2 2

Technologie związków kompleksowych/ Wybrane działy technologii chemicznej

P 2 4

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 5: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Laboratorium technologii specjalnych ‐Samodzielne wykonywanie prac preparatywnych, konstrukcyjnych i prowadzenie pomiarów. Czynne uczestniczenie w pracach zespołów badawczych.

L 5 6

Surowce przemysłu chemicznego – prof. Szafran W  1 1

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. Synoradzki

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, Parzuchowski

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐

Ć 2 lub 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 6: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Laboratorium technologii specjalnych L 5 6

Surowce przemysłu chemicznego – prof. Szafranzapoznanie studentów z podstawowymi surowcami stosowanymi w szeroko rozumianej technologii chemicznej: woda, powietrze, węgiel i ropa naftowa, surowce nieorganiczne i odtwarzalne.

W  1 1

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. Synoradzki

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, Parzuchowski

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie 

Ć 2 lub 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 7: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Laboratorium technologii specjalnych L 5 6

Surowce przemysłu chemicznego – prof. Szafran W  1 1

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. SynoradzkiWpływ inżynierii procesowej i doboru aparatury na optymalne rozwiązania technologiczne. Ogólne pojęcia i problemy pomiarów i automatyki.

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, Parzuchowski

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐

Ć 2 lub 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 8: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Laboratorium technologii specjalnych L 5 6

Surowce przemysłu chemicznego – prof. Szafran W  1 1

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. Synoradzki

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, ParzuchowskiPodstawy procesów plazmowych, technologie procesów jądrowych, obniżanie wielkości produkowanych odpadów, podstawy procesów polimeryzacji

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐

Ć 2 lub 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 9: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi – prof. Synoradzki

W 1 1

Wybrane technologie chemiczne – prof. Krawczyk, Marczewski, Parzuchowski

W 3 4

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Chemia kompleksów metali, technologiczne zastosowania związków metaloorganicznych i kompleksowychTechnologia zaawansowanych materiałów ceramicznych – prof. SzafranTechnologia otrzymywania zaawansowanych materiałów ceramicznych o strukturze mikro i nano. Synteza, deaglomeracja, proces formowania i spiekania proszków.

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐

Ć 2 lub 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 10: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Chemia i technologia związków kompleksowych prof. Pietrzykowski/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych –prof. Szafran

W 2 lub 2 2

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Identyfikacja związków chemicznych za pomocąnajważniejszych technik spektroskopowych: spektroskopia 1H, 13C, 19F, 31P NMR, MS, UV‐Vis, IR, rentgenografia strukturalna monokryształów.Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐ dr MłotekZagadnienia gospodarki wodno‐ściekowej prowadzonej w zakładach przemysłowych i na zaspokojenie potrzeb komunalnych.

Ć 2 lub 2 2

Technologie związków kompleksowych/ Wybrane działy technologii chemicznej

P 2 4

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 11: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godz w tygodniu

ECTS

Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków‐dr Młotek

Ć 2 lub 2 2

Technologie związków kompleksowych ‐Opracowanie w formie założeń do projektu praktycznego sposobu otrzymania wybranego kompleksu, korzystając z danych dostępnych w literaturze.Wybrane działy technologii chemicznej ‐ projekt procesowy dla technologii omawianych w ramach wykładu „Wybrane technologie chemiczne”

P 2 4

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 12: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Modelowanie obiektów fizykochemicznych (Wykład +Laboratorium komputerowe)/Komputerowe projektowanie leków (Wykład+Laboratorium komputerowe)

W+Lk

2 lub 2 2

Materiały i cywilizacje +Ryzyko w procesach chemicznych 

HES  1 + 1 2

Laboratorium przeddyplomowe L 15 12

Przedmioty specjalności 14

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 13: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kataliza hetero‐ i homofazowa –prof. Marczewski, prof. Pietrzykowski

W 3 4

Techniki badania katalizatorów – dr hab. Raróg‐Pilecka

W 3 3

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. Ziemkowska

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Seminarium specjalnościowe Ć 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 14: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kataliza hetero‐ i homofazowa –prof. Marczewski, prof. PietrzykowskiSynteza katalizatorów stałych, kinetyczny opis reakcji przebiegających z udziałem katalizatorów stałych, Teoretyczne aspekty katalizy homogennej i procesy przemysłowe oparte na katalizatorach homogennych

W 3 4

Techniki badania katalizatorów – dr hab. Raróg‐Pilecka

W 3 3

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. Ziemkowska

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 15: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kataliza hetero‐ i homofazowa –prof. Marczewski, prof. Pietrzykowski

W 3 4

Techniki badania katalizatorów – dr hab. Raróg‐PileckaWspółczesne techniki badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów

W 3 3

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. Ziemkowska

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Seminarium specjalnościowe Ć 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 16: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kataliza hetero‐ i homofazowa –prof. Marczewski, prof. Pietrzykowski

W 3 4

Techniki badania katalizatorów – dr hab. Raróg‐Pilecka

W 3 3

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. ZiemkowskaChemiczne metody wytwarzania nanocząstek i materiałów porowatych a także ich właściwości i  zastosowanie

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 17: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kataliza hetero‐ i homofazowa –prof. Marczewski, prof. Pietrzykowski

W 3 4

Techniki badania katalizatorów – dr hab. Raróg‐Pilecka

W 3 3

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. Ziemkowska

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. SzafranFizykochemiczne podstawy reakcji zachodzących z udziałem reagentów występujących w fazie stałej.

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 18: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Technologie wytwarzania nanocząstek –dr hab. Ziemkowska

W 2 2

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr WiniarekBudowa powierzchni ciała stałego i metody jej opisu, rodzaje defektów w strukturze ciała stałego, reakcje biegnące na powierzchniach ciałstałych.

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Seminarium specjalnościowe Ć 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 19: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej –prof. Szafran

W 1 1

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. BuchowiczTechnologie, w których jest wykorzystywana metateza olefin, mechanizm i stereochemia reakcji metatezy.

W 1 1

Seminarium specjalnościowe Ć 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 20: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej – dr Winiarek

W 1 1

Przemysłowe zastosowania metatezy olefin –dr hab. Buchowicz

W 1 1

Seminarium specjalnościowe ‐Założenia pracy dyplomowej

Ć 1 1

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 21: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczba godzin zajęćw tygodniu

Punkty ECTS

Seminarium dyplomowe  Ć 1 1

Pracownia magisterska L 12 7

Przygotowanie pracy magisterskiej 10 20

Wykład specjalnościowy:Technologie zielonej chemii – prof. GlińskiZagadnienia związane z ochroną środowiska w technologii chemicznej, zawarte w programie i Zasadach Zielonej Chemii

W 2 2

Technologia Chemiczna i Kataliza

Page 22: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

Praktyki studenckie i staże w zakładach przemysłowych

Uczestnictwo w pracach badawczych i grantach w czasie laboratoriów i wykonywania prac dyplomowych

Współautorstwo w publikacjach

Page 23: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

a

Page 24: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

a a

Page 25: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

TematykaZwiązki metaloorganiczne i kompleksowe jako:‐Katalizatory reakcji polimeryzacji olefin i estrów cyklicznych‐Prekursory nanomateriałów i materiałów funkcyjnych‐Katalizatory i reagenty w syntezie organicznej‐Dodatki energetyczne do paliw

Page 26: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński – kierownik ZakładuProf. dr hab. inż. Antoni PietrzykowskiDr hab. inż. Wanda ZiemkowskaDr hab. inż. Włodzimierz BuchowiczDr hab. inż. Piotr BuchalskiDr inż. Wojciech BuryDr inż. Karolina Zelga Dr inż. Andrzej Kozioł

Page 27: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

fine-chemicals

biodegradowalne tworzywa sztuczne

synteza przyjazna środowisku

Kompleksy metali grup głównych w syntezie organiczneji procesach polimeryzacji

Page 28: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Kompleksy metali w syntezie organicznej i procesach polimeryzacji

ROOM(L)ROM(L)

organiczna synteza asymetryczna

kat.

kat.polimeryzacja

C-H aktywacjaalkanów

inicjatorRM(L)/O2

kat.

reakcje organiczne inicjowane rodnikowo

Page 29: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

O2

ZnO

O

N

NAr

Ar O

OEt

Et

N NZn

Et

ArAr

N

NZn

Ar

Ar

Chemia metaloorganiczna i bionieorganiczna

CO2

ZnR

LR

OO

ZnR

LR

ZnR

LR

O2

ZnL

OR

ORe-

.

O2

H2O

Nowy mechanizm

Bioinspirowana aktywacja CO2na układach

alkilo(hydroksy)cynkowych

Zn2+

N(His-119)N(His-96)

(His-94)N

OH ZnOH-

CO2+ [HCO3]-

Fukcjonalne materiały luminescencyjne

CO2[Znq2]2[tBuZn(OH)]2 (Znq2)6(ZnCO3)4

Pierwsze alkilonadtleneki cynku

O2

Aktywacja małych molekułna kompleksach typu 

RM(L)

M = Mg, B, Al, Zn

OZn O

ZnOZn

Zn O ZnO

ZnO

H

H

H

H

H

H

toluenetBu2Zn + H2O

tBu

tBu

tBu

tBu

tBu

tBu

Hydroliza związków R2Zn

Synteza nanocząstek ZnO

Page 30: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Prof. dr hab. inż. A. Pietrzykowski

Polimeryzacja olefin

CH2CHR

CH2CHR

* *n

Katalizator:ansa-nikloceny

katalizator

Ni Nikat.CH2Cl2

- CH2=CH2

Synteza pierwszego ansa-niklocenuw reakcji metatezy

+ 8 AlMe3

COOH

COOH

AlO

Al OAl

O

O Al

O

AlO Al

OAl

Al O

C

C

C

C

H3C CH3

H3C CH3

CH3

CH3

H3C CH3

H3C

CH3H3CCH3

H3C

H3C

H3C

H3C

CH3

CH3

CH3

CH32

Materiały funkcjonalne

Metyloalumoksany (MAO)

Dodatki energetyczne do paliw

AlH3 Nośnik wodoru=

Dodatek do paliwa rakietowego

Page 31: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

Dr hab. inż. W. Ziemkowska

Synteza związków typu R3M (M = Al, Ga, In; R = alkil, fenyl, winyl) 

Kompleksy metali grupy 13 z ligandami wielofunkcyjnymi takimi jak dikwasy, benzoksaborole, benzoksazole – jako inicjatory reakcji polimeryzacji prekursorów polimerów biodegradowalnych a także jako prekursory nanomateriałów

Page 32: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

Inteligentne funkcje opakowań z dodatkiem materiałów nanostrukturalnych do zastosowań w ochronie żywności SMARTPACK

Dr hab. inż. W. Ziemkowska

(iPrO)4Ti H2O

izo-propanolprekursor

rozklad

termiczny

nano TiO2+prekursormetalu

domieszkowanymetalami

metale: Au, Ag, Pd

StrukturaEkotoksycznośćCytotoksyczność

Opakowania z dodatkiem nanomateriałów

Page 33: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Synteza ansa‐ferrocenyloaminokwasów

Kierujący pracą: dr hab. inż. W. Buchowicz 

Pochodne ferrocenu wykazują interesujące właściwości cytotoksyczne i są

badane jako potencjalne leki przeciwnowotworowe.

Celem pracy jest synteza  ansa‐ferrocenu z zastosowaniem metatezy 

olefin, wprowadzenie grupy formylowej i zbadanie reakcji powstałego 

aldehydu z α‐aminokwasami.

CHOFe

R CO2R

NH2NH

RCO2R

FeFe1. kat. Grubbsa

2. CH(OEt)3, AlCl3

1.

2. NaBH4

Page 34: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Technologia Chemiczna i Kataliza

Perspektywy zatrudnienia  absolwentów:

Studia doktoranckie w Polsce i za granicą

Zakłady farmaceutyczne: Celonpharma, Adamed, Bioton

PKN Orlen

Zakłady produkujące kosmetyki i chemię gospodarczą

Page 35: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

specjalnospecjalnośćść „„Technologia Chemiczna i KatalizaTechnologia Chemiczna i Kataliza””

Tematy badań (dyplomów) realizowanych w Katedrze Technologii Chemicznej 

Zespół Katalizy Technicznej

Prof. M. MarczewskiProf. M. Gliński Dr U. Ulkowska

Dr P. Winiarek Dr hab. W. Raróg‐Pilecka

Dr E. Truszkiewicz

Metale szlachetne jako katalizatory reakcji uwodornienia

Recykling odpadów polistyrenowych

Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku

www.ktch.ch.pw.edu.plwww.ktch.ch.pw.edu.pl

Page 36: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

specjalnospecjalnośćść „„Technologia Chemiczna i KatalizaTechnologia Chemiczna i Kataliza””

Tematy badań (dyplomów) realizowanych w Katedrze Technologii Chemicznej 

Zespół Procesów Elektroplazmowych

Prof. K. Krawczyk Dr Z. Rżanek‐Boroch Dr hab. S. Jodzis Dr B. Ulejczyk Dr M. Młotek

Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo‐katalityczny do prowadzenia procesów 

rozkładu zanieczyszczeńPlazmowa modyfikacja powierzchni do celów medycznych

Powłoki przeciwdrobnoustrojowe jako opakowania do żywności

www.ktch.ch.pw.edu.plwww.ktch.ch.pw.edu.pl

Page 37: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Tematy badań (dyplomów) realizowanych w Katedrze Technologii Chemicznej 

Zespół Ceramiki Zaawansowanej

specjalnospecjalnośćść „„Technologia Chemiczna i KatalizaTechnologia Chemiczna i Kataliza””

Prof. M. Szafran Dr P. Falkowski Dr P. Wiecińska Dr hab. J. Sokołowski

Inteligentne materiały do ochrony ciała człowieka oparte na zawiesinach zagęszczanych ścinaniemOtrzymywanie  atramentów  ceramicznych  dla  potrzeb    drukowania  układów elektronicznych

Pochodne sacharydów w formowaniu nanoproszków ceramicznych

www.ktch.ch.pw.edu.plwww.ktch.ch.pw.edu.pl

Page 38: Kierownicy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska dr inż. Paulina ... · Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych‐dr hab. Buchowicz/Technologie uzdatniania wody i oczyszczania

Praktyki, staże, udział w projektach badawczych

specjalnospecjalnośćść „„Technologia Chemiczna i KatalizaTechnologia Chemiczna i Kataliza””

Agnieszka AntosikMilena Zalewska

Barbara Bogdańska

Małgorzata GłuszekAgnieszka Antosik

Emilia Pawlikowska

Piotr Kaczmarczyk

Ewelina Reda