Top Banner

Click here to load reader

Keliakialiiton strategia 2016–2020 ... Keliakialiiton strategia 2016–2020 Visio 2020 ..... Visio 2020 Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaamme. Järjestömme...

Aug 31, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Ke lia

  ki al

  iit on

  s tr

  at eg

  ia

  20 16

  –2 02

  0

 • Keliakialiitto ry

  Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015

 • Keliakialiiton strategia 2016–2020 Visio 2020 .......................................................................................................................... 4

  Toiminta-ajatus ................................................................................................................. 6

  Toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet ........................................................... 6

  Arvoperusta ....................................................................................................................... 7

  Strategiset valinnat:

  1. Toimimme lähellä jäseniä ..................................................................................... 8

  2. Edistämme jäsenten terveyttä ja hyvinvointia ................................................. 10

  3. Parannamme vaikuttamistoiminnalla ruokavaliohoidon edellytyksiä ............ 12

  4. Vahvistamme järjestömme toimintamahdollisuuksia ....................................... 14

 • Visio 2020 Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaamme. Järjestömme jäsenmäärä kasvaa. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja voivat hyvin. Monimuotoinen neuvonta- ja kuntoutustoiminta tukee jäsenten hyvinvointia. Keliakian saumaton hoitopolku toimii terveydenhuollossa.

  Olemme laajasti verkostoitunut asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka ääntä kuunnellaan. Toimiva organisaatio ja selkeät käytännöt varmistavat laadukkaan toiminnan. Vakaa talous turvaa järjestön kehittymisen.

  4 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 5

 • Toiminta-ajatus Keliakialiiton tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

  Toiminta ympäristön haasteet ja mahdollisuudet Tunnistamme toimintaympäristömme muutokset ja reagoimme niihin. Keskeisimpiä haas- teita järjestöllemme ovat yhdistystoiminnan murros ja vapaaehtoistoiminnan muutokset. Moninaistuvat jäsenryhmät tuovat uusia mahdollisuuksia ja kutsuvat uudistumaan.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset edellyttävät järjestöltä seurantaa ja reagointia, jotta jäsenet saavat tarvitsemansa palvelut. Lääke- ja ravitsemustieteen kehittyminen voi edellyttää toiminnan uudelleensuuntaamista.

  Luotettavan tiedon välittäminen on nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpää.

  Verkon ja sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden entistä monipuolisempaan vuorovaikutukseen järjestötoiminnassa.

  Rahoituksen epävarmuus vaikeuttaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua.

  6 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Arvoperusta Luotettavuus ja puolueettomuus • Työmme perustuu tutkittuun tietoon, asiantuntijuuteen ja kehittävään työotteeseen. • Palvelumme ovat laadukkaita ja olemme luotettava yhteistyökumppani. • Toimintamme on avointa ja puolueetonta.

  Uudistumiskyky ja rohkeus • Tartumme rohkeasti mahdollisuuksiin. Etsimme ja otamme käyttöön uusia

  toimintatapoja. • Nostamme aktiivisesti esiin jäsentemme tarpeita ja varmistamme, että ne otetaan

  huomioon yhteiskunnassa.

  Suvaitsevaisuus ja moniäänisyys • Järjestössämme on tilaa monenlaisille ihmisille ja ajatuksille. • Tuomme toiminnassamme esille jäsentemme moniäänisyyden. Järjestössämme voi

  osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin

  Uudistumiskyky &

  rohkeus

  Luotettavuus & puolueettomuus

  Suvaitsevaisuus & moniäänisyys

  Uudistumiskyky & rohkeus

  Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 7

 • Päämäärä 2020 Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaamme. Järjestömme jäsenmäärä kasvaa. Yhdistykset toimivat aktiivisesti ja voivat hyvin.

  Strategiset tavoitteet • Lisäämme vuorovaikutusta ja

  osallistumismahdollisuuksia. Kutsumme jäseniä mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

  • Kohdennamme toimintaa eri jäsenryhmien muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

  • Kehitämme lasten ja nuorten toimintaa sekä valtakunnallisella että aluetasolla.

  • Kehitämme yhdistysten toimintaedellytyksiä ja tuemme vapaaehtoisia.

  • Tehostamme jäsenhankintaa.

  Strateginen valinta 1:

  Toimimme lähellä jäseniä

  8 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 9

 • Strateginen valinta 2:

  Edistämme jäsenten terveyttä ja hyvinvointia

  Päämäärä 2020 Monimuotoinen neuvonta- ja kuntoutustoiminta tukee jäsentemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keliakian saumaton hoitopolku toimii terveydenhuollossa.

  Strategiset tavoitteet • Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa, jotta jäsenemme

  motivoituvat ja sitoutuvat hoitamaan itseään hyvin. Kehitämme neuvonnan sekä kuntoutuksen, vertaistuen ja virkistystoiminnan muotoja ja tarjontaa.

  • Vaikutamme siihen, että keliakiaosaaminen terveyspalveluissa vahvistuu ja alidiagnostiikka vähenee.

  • Edistämme keliakian saumattoman hoitopolun toteutumista.

  • Varmistamme tiiviin yhteistyön tiedeyhteisöjen kanssa.

  10 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 11

 • Strateginen valinta 3:

  Parannamme vaikuttamistoiminnalla ruokavaliohoidon edellytyksiä

  Päämäärä 2020 Liitto on laajasti verkostoitunut asiantuntija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka ääntä kuunnellaan.

  Strategiset tavoitteet • Vaikutamme gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden

  turvallisuuteen, valikoimaan, saatavuuteen ja hintoihin. • Vaikutamme keliakiaa sairastavien sosiaaliturvaan. • Otamme kantaa lainsäädäntöön ja muuhun

  yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. • Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön ja

  vaikuttamistoimintaan.

  12 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 13

 • Päämäärä 2020 Toimiva organisaatio ja selkeät käytännöt varmistavat laadukkaan toiminnan. Vakaa talous turvaa järjestön kehittymisen.

  Strategiset tavoitteet • Selkeytämme keskustoimiston, aluetoimistojen ja

  yhdistysten työnjakoa ja rooleja. • Lisäämme järjestöyhteistyötä. • Kehitämme henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. • Varmistamme liiton vakaan talouden ja riittävät resurssit,

  jotta pystymme toimimaan monipuolisesti. Etsimme uusia rahoitusmuotoja.

  Strateginen valinta 4:

  Vahvistamme järjestömme toimintamahdollisuuksia

  14 | Keliakialiiton strategia 2016–2020

 • Keliakialiiton verkostot

  Kansainväliset verkostot

  Suuri yleisö

  Tutkimus

  Kahvilat ja ravintolat

  Terveydenhuolto

  Perhe ja läheiset

  Gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevat

  Työyhteisö ja muut verkostot

  Julkinen ja yksityinen

  Elintarviketeollisuus Tukut ja vähittäiskaupat

  Viranomaiset ja päättäjät

  Kansalaiset

  Keliakiaa sairastavat

  Keliakialiiton strategia 2016–2020 | 15

 • Hammareninkatu 7 33100 Tampere p. 03 2541 300

  [email protected] keliakialiitto.fi

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.