Top Banner
PM 17 LEGENDA: OBJEKTI: OSTALO: PLAN PROMETA 2.1. GRANICA OBUHVATA nogostup kolnik A - A ULICA N. Š. ZRINSKOG zelenilo 2.5 3.25 3.25 3.25 3.25 3.9 2.5 13.0 3.9 nogostup 3.6 3.6 zgrada 9.0 2.5 19.0 B - B ULICA LJ. POSAVSKOG 3.0 3.0 2.5 3.0 4.5 4.5 23.0 3.0 3.0 9.0 16.9 C - C ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA 3.0 3.0 4.9 4.9 3.0 3.0 3.0 3.25 3.25 6.5 6.5 6.5 2.5 2.5 3.0 3.0 D - D ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA 18.5 7.0 E - E ULICA E. KVATERNIKA 3.5 3.5 3.0 3.0 5.0 5.5 5.0 5.5 20.5 2.5 3.25 3.25 5.5 2.5 6.5 19.0 4.5 5.5 4.5 F - F UNUTRAŠNJA ULICA 3.25 3.25 6.5 29.5 G - G UNUTRAŠNJA ULICA 5.5 5.5 4.0 2.0 6.5 4.0 2.0 6.5 6.0 H - H UNUTRAŠNJA ULICA 2,5% 3.0 3.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 2.0 6.2 5.0 2.0 6.2 30.2 KARAKTERISTIÈNI PRESJECI zgrada zgrada zgrada zgrada zgrada zgrada nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup kolnik kolnik kolnik kolnik kolnik kolnik zelenilo parking parking kolnik zelenilo parking parking zelenilo parking zelenilo zelenilo zelenilo zelenilo 0 10 50 100m 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% G G G G G G G G G G G G +3.20 +3.50 +3.50 +3.50 +4.60 prizemlje-parking +6.50 podrum1-parking +3.50 podrum2-sklonište +0.50 +4.00 +3.90 PLATO +6.70 PLATO +7.60 PLATO +9.50 +6.00 PLATO +9.50 +5.90 +5.50 +3.00 +4.15 +2.70 +5.90 +6.50 10 4 4 4 5 4 6 6 6 9 2 2 1 7, 7A,7B 8 8 5 3 4 8 8 12 11 PM 18 PM 9 PM 7 PM 15 PM 12 PM 4 PM 10 PM 23 PM 16 PM 38 PM 16 PM 16 PM 17 UKUPNO PM 65 PM 13 PM 16 PM 12 PM 19 PM 12 PM 5 PM 5 PM 5 PM 6 PM 18 PM 26 PM 5 PM 8 PM 8 PM 5 PM 14 PM 17 PM 14 PM 11 Po+P+8 A5 Po+P+4+Pk A2 Po+P Po+P+4+Pk A4 Po+P+4 Po+P+4+Pk A3 Po+P+4 Po+P Po+P+4+Pk A3 Po+P+4 Po+P+8 nagib rampe 8.6% P+5+Pk Po+P+4+Pk A9 A10 C Po+P+5 nagib 6% nagib 8.3% nagib 7.5% nagib 8.0% nagib 8.0% Po+P+4+Pk A7 A8 Po+P+4+Pk Po+VP+4 Po+VP+3 P+4 Po+VP+3 Po+VP+3 Po+VP+2 B1 B2 B3 B6 B5 B4 Po+P+4 A1 Po+P+4 Po+P+3 nagib rampe 13.2% nagib rampe 9.5% prolaz nagib 8% nagib 8% Po1+Po2+P+1 C P+1 P+1 P+5 +4.50 TS Po Po +5.00 +5.80 Po+P+4+Pk A6 G PM 6 UL. ZRINSKO FRANKOPANSKA UL. LJUDEVITA POSAVSKOG UL. NIKOLE ŠUBI Æ A ZRINSKOG UL. PUT MURVICE ZONA MOGUÆE VEZE POLIKLINIKE S BOLNICOM /ZRAÈNA ILI PODZEMNA/ UL. EUGENA KVATERNIKA A A B B C C D D F F G G H H PM 10 +3.60 PM 12 nogostup 5.0 5.0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C TS STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+8) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+8) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (P+5+Pk) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+5) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+4) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3) STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (P+4) POLIKLINIKA (Po+P+4+Pk i Po1+Po2+P+1) TRAFOSTANICA 1 2 3 4 5 6 7 7A 7B 8 9 10 11 12 ZAŠTITNO ZELENILO POLIKLINIKE JAVNI PARK POLIKLINIKE ZAŠTITNO ZELENILO JAVNI PARK IGRALIŠTE PJEŠAÈKI PLATO PARKING POLIKLINIKE (Po2+Po1+P) Po2 - DVONAMJENSKO SKLONI ŠTE - PARKING OZELENJENI KROV SERVISNE ULICE ZA OBJEKTE KOLNI PROLAZ KROZ OBJEKT ZAJEDNIÈKO DVORIŠTE S PARKINGOM ZA POSTOJEÆI STAMBENI BLOK AUTOBUSNO STAJALIŠTE ZONA UNUTAR KOJE JE MOGUÆE OSTVARITI VEZU POLIKLINIKE S BOLNICOM /POTHODNIK ILI MOST/ PJEŠAÈKI ULAZ/IZLAZ IZ GARAŽE G Po+ VP+3 Po+VP+2 DETALJNI PLAN UREÐENJA DIJELA PROSTORA MO "JAZINE" ZADAR MJERILO: M 1:1000 Županija/Grad Zagreb: Opæina/grad: ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD ZADAR Naziv prostornog plana: DETALJNI PLAN UREÐENJA DIJELA PROSTORA MO "JAZINE" Naziv kartografskog prikaza: PLAN PROMETA Broj kartografskog prikaza: LIST 2.1. Mjerilo kartografskog prikaza: M 1:1000 Program mjera za unapreðivanje stanja u prostoru (službeno glasilo): "Glasnik Grada Zadra" br. 5/04 Odluka predstavnièkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): Javna rasprava (datum objave): 13. travnja 2005. "ZADARSKI LIST" Javni uvid održan od: do: 20. travnja 2005. 20. svibnja 2005. "Glasnik Grada Zadra" br. 6/05 Peèat tijela odgovornog za provoðenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provoðenje javne rasprave: (ime, prezime i potpis) MILJKO BLJAIÆ dia Suglasnost na plan prema èlanku ______ Zakona o prostornom ureðenju ("Narodne novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) broj suglasnosti klasa: datum: 350-02/05-04/139 18. kolovoza 2005. 45a Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: AB F O R U M d.o.o. ZADAR Peèat pravne osobe/tijelo koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: (ime, prezime i potpis) IGOR PEDIŠIÆ dia Koordinator plana: IGOR PEDIŠIÆ dia Struèni tim u izradi plana: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IGOR PEDIŠIÆ dia MARIJANA PIVAC dia KRISTINA DJIDARA MANDUŠIÆ dia VENCI BUTIÆ el.teh. ŽARKO KOLEGA ing. Peèat predstavnièkog tijela: Predsjednik predstavnièkog tijela: (ime, prezime i potpis) ZVONIMIR VRANÈIÆ dr.med. Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: Peèat nadležnog tijela: (ime, prezime i potpis) G S 0+086,28 0+0 PK 0+152,78 KK 0+187,08 ST α=20°53'43" R=70 m T=12,91 m s=1,18 m D=25,53 m α=74°52'52" R=45 m T=34,46 m s=11,68 m D=58,81 m ST ST α=7°15'10" R=500 m T=31,69 m s=1,00 m D=63,29 m α=6°38'09" R=500 m T=28,99 m s=0,84 m D=57,91 m α=3°44'39" R=1000 m T=32,69 m s=0,53 m D=65,35 m ST ST α=16°06'33" R=150 m T=19,89 m s=1,31 m D=39,55 m α=12°09'25" R=400 m T=42,60 m s=2,26 m D=84,87 m α=2°04'20" R=1500 m T=27,13 m s=0,25 m D=54,25 m α=0°38'50" R=4000 m T=22,59 m s=0,08 m D=45,18 m α=7°28'07" R=150 m T=9,79 m s=0,32 m D=19,55 m α=6°44'21" R=200 m T=11,78 m s=0,35 m D=23,52 m α=8°19'00" R=200 m T=14,54 m s=0,53 m D=29,03 m PK 0+067,04 PK 0+108,91 PK 0+130,83 PK 0+199,54 KK 0+154,35 KK 0+128,46 KK 0+092,57 KK 0+228,57 α=4°14'24" R=300 m T=11,11 m s=0,20 m D=22,20 m α=8°41'24" R=200 m T=15,20 m s=0,58 m D=30,33 m KK 0+073,63 PK 0+043,30 PK 0+086,28 KK 0+108,48 α=15°43'11" R=100 m T=13,80 m s=0,95 m D=27,44 m α=11°10'46" R=120 m T=11,74 m s=0,57 m D=23,41 m ST ST PK 0+033,86 KK 0+057,27 PK 0+004,05 KK 0+031,49 α=15°23'54" R=80 m T=10,82 m s=0,25 m D=21,50 m ST KK 0+028,45 PK 0+006,95 ST ST ST α=44°01'28" R=50 m T=20,21 m s=3,93 m D=38,42 m α=45°03'50" R=50 m T=20,74 m s=4,13 m D=39,33 m α=7°46'18" R=300 m T=20,38 m s=0,69 m D=40,69 m 0+2 0+3 0+4 0+0 0+0 0+1 0+2 0+3 0+1 0+2 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 0+2 0+0 0+1 0+0 0+1 0+0 PK 0+152,78 KK 0+187,08 ST α=74°52'52" R=45 m T=34,46 m s=11,68 m D=58,81 m ST ST α=7°15'10" R=500 m T=31,69 m s=1,00 m D=63,29 m α=3°44'39" R=1000 m T=32,69 m s=0,53 m D=65,35 m ST ST α=12°30'05" R=300 m T=32,86 m s=1,80 m D=65,46 m α=16°06'33" R=150 m T=19,89 m s=1,31 m D=39,55 m α=12°09'25" R=400 m T=42,60 m s=2,26 m D=84,87 m α=2°04'20" R=1500 m T=27,13 m s=0,25 m D=54,25 m α=0°38'50" R=4000 m T=22,59 m s=0,08 m D=45,18 m α=7°28'07" R=150 m T=9,79 m s=0,32 m D=19,55 m α=8°19'00" R=200 m T=14,54 m s=0,53 m D=29,03 m PK 0+067,04 PK 0+108,91 0+130,83 0+199,54 KK 0+154,35 KK 0+128,46 KK 0+092,57 KK 0+228,57 α=4°14'24" R=300 m T=11,11 m s=0,20 m D=22,20 m KK 0+073,63 PK 0+043,30 PK KK 0+108,48 α=15°43'11" R=100 m T=13,80 m s=0,95 m D=27,44 m α=11°10'46" R=120 m T=11,74 m s=0,57 m D=23,41 m ST ST PK 0+033,86 KK 0+057,27 PK 0+004,05 KK 0+031,49 ST KK 0+028,45 PK 0+006,95 ST ST ST α=44°01'28" R=50 m T=20,21 m s=3,93 m D=38,42 m α=45°03'50" R=50 m T=20,74 m s=4,13 m D=39,33 m α=7°46'18" R=300 m T=20,38 m s=0,69 m D=40,69 m R=4 0+2 0+3 0+4 0+0 0+0 0+1 0+2 0+3 0+1 0+2 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 0+2 0+1 0+0 0+1 0+0 α=19°39'10" R=100 m T=17,32 m s=1,49 m D=34,30 m α=6°38'09" R=500 m T=28,99 m s=0,84 m D=57,91 m α=16°23'12" R=100 m T=14,40 m s=1,03 m D=28,60 m α=20°53'43" R=70 m T=12,91 m s=1,18 m D=25,53 m α=6°44'21" R=200 m T=11,78 m s=0,35 m D=23,52 m α=8°41'24" R=200 m T=15,20 m s=0,58 m D=30,33 m
1

KARAKTERISTIÈNI PRESJECI PLAN PROMETA PLAN PROMETA.pdf · KARAKTERISTIÈNI PRESJECI zgrada zgrada zgrada zgrada zgrada nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup nogostup

Jan 30, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • PM 17

  LEGENDA:

  OBJEKTI: OSTALO:

  PLAN PROMETA 2.1.

  GRANICA OBUHVATA

  nogo

  stup

  koln

  ik

  A - A ULICA N. Š. ZRINSKOG

  zele

  nilo

  2.5 3.25 3.25 3.25 3.25 3.92.5 13.0 3.9

  nogo

  stup

  3.63.6

  zgrada

  9.0 2.519.0

  B - B ULICA LJ. POSAVSKOG

  3.0 3.0 2.53.04.54.5

  23.0

  3.03.0

  9.016.9

  C - C ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA

  3.0 3.04.94.9

  3.0 3.03.0

  3.25 3.256.5

  6.56.5 2.5

  2.5 3.03.0

  D - D ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA

  18.5

  7.0

  E - E ULICA E. KVATERNIKA

  3.5 3.5 3.03.0

  5.0 5.55.0 5.5

  20.5

  2.5 3.25 3.25 5.52.5 6.5

  19.0

  4.55.5 4.5

  F - F UNUTRAŠNJA ULICA

  3.25 3.256.5

  29.5

  G - G UNUTRAŠNJA ULICA

  5.55.5

  4.0 2.0 6.54.0 2.0 6.5

  6.0

  H - H UNUTRAŠNJA ULICA

  2,5%

  3.0 3.06.06.0

  5.05.0

  5.0 2.0 6.25.0 2.0 6.2

  30.2

  KARAKTERISTIÈNI PRESJECI

  zgrada

  zgrada zgrada

  zgrada

  zgrada

  zgrada

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  nogo

  stup

  koln

  ikko

  lnik

  koln

  ik

  koln

  ik

  koln

  ik

  koln

  ik

  zele

  nilo

  park

  ing

  park

  ing

  koln

  ik

  zele

  nilo

  park

  ing

  park

  ing

  zele

  nilo

  park

  ing

  zele

  nilo

  zele

  nilo

  zele

  nilo

  zele

  nilo

  0 10 50 100m

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%2,5%

  2,5% 2,5% 2,5%2,5%

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

  2,5% 2,5% 2,5%

  2,5% 2,5% 2,5%

  2,5% 2,5% 2,5%

  2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

  G

  GG

  G

  G

  GG

  G

  G

  G

  G

  G

  +3.20

  +3.50

  +3.50

  +3.50

  +4.60

  prizemlje-parking+6.50

  podrum1-parking+3.50

  podrum2-sklonište+0.50

  +4.00

  +3.90

  PLATO+6.70

  PLATO+7.60

  PLATO+9.50

  +6.00

  PLATO+9.50

  +5.90 +5.50

  +3.00

  +4.15

  +2.70

  +5.90

  +6.50

  10

  4

  44

  5

  4

  6

  6 6

  9

  2

  2

  1

  7, 7A,7B

  8 85

  3

  4

  8

  8

  12

  11

  PM 18

  PM 9 PM 7

  PM 15

  PM 12

  PM 4

  PM 10

  PM 23

  PM 16

  PM 38

  PM 16 PM 16PM 17

  UKUPNO PM 65

  PM 13

  PM 16

  PM 12

  PM 19 PM 12

  PM 5

  PM 5

  PM 5

  PM 6

  PM 18

  PM 26

  PM 5

  PM 8

  PM 8

  PM 5

  PM 14 PM 17 PM 14PM 11

  Po+P+8A5

  Po+P+4+PkA2Po+P

  Po+P+4+PkA4

  Po+P+4

  Po+P+4+Pk

  A3

  Po+P+4Po+P

  Po+P+4+Pk

  A3

  Po+P+4

  Po+P+8

  nagib rampe

  8.6%

  P+5+

  Pk

  Po+P+4+Pk

  A9

  A10

  C

  Po+P+5

  nagib 6%

  nagib 8.3%

  nagi

  b 7.

  5%

  nagi

  b 8.

  0%

  nagi

  b 8.

  0%

  Po+P

  +4+P

  k

  A7A8

  Po+P

  +4+P

  k

  Po+VP+4

  Po+VP+3

  P+4

  Po+VP+3Po+VP+3Po+VP+2

  B1B2B3

  B6

  B5

  B4

  Po+P+4

  A1Po+P+4

  Po+P+3

  nagib rampe13.2%

  nagib rampe9.5%

  prol

  az

  nagib 8% nagib 8%

  Po1+Po2+P+1

  C

  P+1

  P+1

  P+5

  +4.50

  TS

  PoPo

  +5.00

  +5.80

  Po+P+4+PkA6

  G

  PM 6

  UL. ZRINSKO FRANKO

  PANSKA

  UL. LJUDEVITA POSAVSKOG

  UL. NIKO

  LE ŠUBI ÆA

  ZRINSKO

  G

  UL. PUT MURVICE

  ZON

  A M

  OG

  UÆE VEZE PO

  LIKLINIKE S

  BOLN

  ICO

  M /ZRA

  ÈN

  A ILI PO

  DZEMN

  A/

  UL. EUGENA KVATERNIKA

  A A

  BB

  C

  C

  D

  D

  F F

  G

  G

  H H

  PM 10

  +3.60

  PM 12

  nogo

  stup

  5.05.0

  A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10B1B2B3B4B5B6CTS

  STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+8)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+8)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+4+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (P+5+Pk)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT (Po+P+5)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+4)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (Po+VP+3)STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT - postojeæe (P+4)POLIKLINIKA (Po+P+4+Pk i Po1+Po2+P+1)TRAFOSTANICA

  12345677A7B8910

  1112

  ZAŠTITNO ZELENILO POLIKLINIKEJAVNI PARK POLIKLINIKEZAŠTITNO ZELENILOJAVNI PARKIGRALIŠTEPJEŠAÈKI PLATOPARKING POLIKLINIKE (Po2+Po1+P)Po2 - DVONAMJENSKO SKLONI ŠTE - PARKINGOZELENJENI KROVSERVISNE ULICE ZA OBJEKTEKOLNI PROLAZ KROZ OBJEKTZAJEDNIÈKO DVORIŠTE S PARKINGOMZA POSTOJEÆI STAMBENI BLOKAUTOBUSNO STAJALIŠTEZONA UNUTAR KOJE JE MOGUÆE OSTVARITI VEZUPOLIKLINIKE S BOLNICOM /POTHODNIK ILI MOST/PJEŠAÈKI ULAZ/IZLAZ IZ GARAŽEG

  Po+VP+3

  Po+VP+2

  DETALJNI PLAN UREÐENJADIJELA PROSTORA MO "JAZINE"

  ZADAR

  MJERILO:M 1:1000

  Županija/Grad Zagreb:

  Opæina/grad:

  ZADARSKA ŽUPANIJAGRAD ZADAR

  Naziv prostornog plana:

  DETALJNI PLAN UREÐENJA DIJELA PROSTORA MO "JAZINE"Naziv kartografskog prikaza:

  PLAN PROMETABroj kartografskog prikaza:

  LIST 2.1.Mjerilo kartografskog prikaza:M 1:1000

  Program mjera za unapreðivanje stanja u prostoru(službeno glasilo):"Glasnik Grada Zadra" br. 5/04

  Odluka predstavnièkog tijela o donošenju plana(službeno glasilo):

  Javna rasprava (datum objave):

  13. travnja 2005. "ZADARSKI LIST"

  Javni uvid održanod:do:

  20. travnja 2005.20. svibnja 2005.

  "Glasnik Grada Zadra" br. 6/05

  Peèat tijela odgovornog za provoðenje javnerasprave:

  Odgovorna osoba za provoðenje javne rasprave:

  (ime, prezime i potpis)

  MILJKO BLJAIÆ dia

  Suglasnost na plan prema èlanku ______ Zakona o prostornom ureðenju ("Narodne novine" br. 30/94,68/98, 61/00, 32/02 i 100/04)broj suglasnosti klasa: datum:350-02/05-04/139 18. kolovoza 2005.

  45a

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

  AB F O R U M d.o.o. ZADARPeèat pravne osobe/tijelo koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

  (ime, prezime i potpis)

  IGOR PEDIŠIÆ dia

  Koordinator plana:IGOR PEDIŠIÆ dia

  Struèni tim u izradi plana:1.2.3.4.

  5.6.7.8.

  IGOR PEDIŠIÆ diaMARIJANA PIVAC diaKRISTINA DJIDARA MANDUŠIÆ diaVENCI BUTIÆ el.teh.

  ŽARKO KOLEGA ing.

  Peèat predstavnièkog tijela: Predsjednik predstavnièkog tijela:

  (ime, prezime i potpis)

  ZVONIMIR VRANÈIÆ dr.med.

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikomovjerava:

  Peèat nadležnog tijela:

  (ime, prezime i potpis)

  G

  S

  0+086,28

  0+0

  PK0+152,78

  KK

  0+187,08

  ST

  α=20°53'43"R=70 mT=12,91 ms=1,18 mD=25,53 m

  α=74°52'52"

  R=45 m

  T=34,46 m

  s=11,68 m

  D=58,81 m

  ST

  ST

  α=7°15'10"

  R=500 m

  T=31,69 m

  s=1,00m

  D=63,29 m

  α=6°38'09"

  R=500 m

  T=28,99 m

  s=0,84m

  D=57,91 m

  α=3°44'39"R=1000 mT=32,69 ms=0,53 mD=65,35 m

  ST

  ST

  α=16°06'33"R=150 mT=19,89 ms=1,31 m

  D=39,55 m

  α=12°09'25"

  R=400 m

  T=42,60 m

  s=2,26 m

  D=84,87 m

  α=2°04'20"R=1500 mT=27,13 ms=0,25 mD=54,25 m

  α=0°38'50"R=4000 mT=22,59 ms=0,08 mD=45,18 m

  α=7°28'07"

  R=150 m

  T=9,79 m

  s=0,32m

  D=19,55 m

  α=6°44'21"

  R=200 mT=11,78 m

  s=0,35 m

  D=23,52 m

  α=8°19'00"R=200 mT=14,54 ms=0,53 mD=29,03 m

  PK0+067,04

  PK0+108,91

  PK0+130,8

  3

  PK0+199,54

  KK0+154,35

  KK0+128,4

  6

  KK0+092,57

  KK0+228,57

  α=4°14'24"

  R=300 mT=11,11 m

  s=0,20 mD=22,20 m

  α=8°41'24"R=200 mT=15,20 ms=0,58 mD=30,33 m

  KK0+073,63

  PK

  0+043,30

  PK0+086,28

  KK0+108,48

  α=15°43'11"

  R=100 mT=13,80 m

  s=0,95 m

  D=27,44 m

  α=11°10'46"

  R=120 m

  T=11,74 m

  s=0,57 m

  D=23,41 m

  ST

  ST

  PK0+033,86

  KK0+057,27

  PK

  0+004,05

  KK

  0+031,49

  α=15°23'54"R=80 mT=10,82 ms=0,25 mD=21,50 m

  ST

  KK0+028,45

  PK0+006,95

  ST

  ST

  ST

  α=44

  °01'2

  8"

  R=50

  mT=

  20,2

  1 m

  s=3,

  93 m

  D=38

  ,42

  mα=45°03'50"

  R=50 mT=20,74 m

  s=4,13 m

  D=39,33 m α=7°46'18"

  R=300 mT=20,38 m

  s=0,69 mD=40,69 m

  0+2

  0+3

  0+4

  0+0

  0+0

  0+1

  0+2

  0+3

  0+1

  0+2

  0+0

  0+00+0

  0+10+1

  0+2

  0+0

  0+1

  0+0

  0+1

  0+0

  PK0+152,78

  KK

  0+187,08

  ST

  α=74°52'52"

  R=45 m

  T=34,46 m

  s=11,68 m

  D=58,81 m

  ST

  ST

  α=7°15'10"

  R=500 m

  T=31,69 m

  s=1,00m

  D=63,29 m

  α=3°44'39"R=1000 mT=32,69 ms=0,53 mD=65,35 m

  ST

  STα=12°

  30'05"

  R=300 m

  T=32,86 m

  s=1,80m

  D=65,46 m α=16°06'33"R=150 m

  T=19,89 ms=1,31 mD=39,55 m

  α=12°09'25"

  R=400 m

  T=42,60 m

  s=2,26 m

  D=84,87 m

  α=2°04'20"R=1500 mT=27,13 ms=0,25 mD=54,25 m

  α=0°38'50"R=4000 mT=22,59 ms=0,08 mD=45,18 m

  α=7°28'07"

  R=150 m

  T=9,79 m

  s=0,32m

  D=19,55 m

  α=8°19'00"R=200 mT=14,54 ms=0,53 mD=29,03 m

  PK0+067,04

  PK0+108,91

  0+130,83

  0+199,54

  KK0+154,35

  KK0+128,4

  6

  KK0+092,57

  KK0+228,57

  α=4°14'24"

  R=300 mT=11,11 m

  s=0,20 mD=22,20 m

  KK0+073,63

  PK

  0+043,30

  PK

  KK0+108,48

  α=15°43'11"

  R=100 mT=13,80 m

  s=0,95 m

  D=27,44 m

  α=11°10'46"

  R=120 m

  T=11,74 m

  s=0,57 m

  D=23,41 m

  ST

  ST

  PK0+033,86

  KK0+057,27

  PK

  0+004,05

  KK

  0+031,49

  ST

  KK0+028,45

  PK0+006,95

  ST

  ST

  ST

  α=44

  °01'2

  8"

  R=50

  mT=

  20,2

  1 m

  s=3,

  93 m

  D=38

  ,42

  mα=45°03'50"

  R=50 mT=20,74 m

  s=4,13 m

  D=39,33 m α=7°46'18"

  R=300 mT=20,38 m

  s=0,69 mD=40,69 m

  R=4

  0+2

  0+3

  0+4

  0+0

  0+0

  0+1

  0+2

  0+3

  0+1

  0+2

  0+0

  0+00+0

  0+10+1

  0+2

  0+1

  0+0

  0+1

  0+0

  α=19°39'10"

  R=100 m

  T=17,32 m

  s=1,49 m

  D=34,30 m

  α=6°38'09"

  R=500 m

  T=28,99 m

  s=0,84m

  D=57,91 m

  α=16°23'12"R=100 mT=14,40 ms=1,03 mD=28,60 m

  α=20°53'43"R=70 mT=12,91 ms=1,18 mD=25,53 m

  α=6°44'21"

  R=200 mT=11,78 m

  s=0,35 m

  D=23,52 m

  α=8°41'24"R=200 mT=15,20 ms=0,58 mD=30,33 m