Top Banner
Jaarlijks contract « Europe Smart » & « World Smart » Algemene voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan 1 jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar. U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen op het einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag ofwel bij een ter post aangetekende brief, ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Geldig vanaf 01.10.2018
28

Jaarlijks contract « Europe Smart » & « World Smart...Jaarlijks contract « Europe Smart » & « World Smart » Algemene voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt

Aug 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Jaarlijks contract « Europe Smart » & « World Smart »

  Algemene voorwaarden

  De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan 1 jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar.

  U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen op het einde van de lopende periode, tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag ofwel bij een ter post aangetekende brief, ofwel bij deurwaardersexploot, ofwel door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

  Geldig vanaf 01.10.2018

 • Welke personen zijn verzekerd?

  ü DepersonendieuingeschrevenhebtalsbegunstigdenendieinBelgiëgedomicilieerdzijn.ZewordenopgenomenindeBijzondere

  Voorwaarden.(Art.A1.1.2°)

  ü Voordeoptie«Mobiliteitsbijstand»:DepassagiersdieinBelgiëgedomicilieerdzijnendieugratisvergezellenwanneerzegewondwordenin

  eenverkeersongevalwaarbijhetverzekerdvoertuigbetrokkenis.(ArtA1.1.2°)

  Waar is uw contract geldig?

  ü AlsuhetcontractEurope Smarthebtonderschreven,isuwcontractvantoepassingindelandendieopgenomenzijnindelijst“Zone

  Europa”vanartikelA1.4.

  AlsuhetcontractWorld Smarthebtonderschreven,isuwcontractgeldigindehelewereld.

  ü Sommigelandenzijnuitgesloten.(art.A1.4)

  ü Voordeoptie«Mobiliteitsbijstand»:Debijstandaanhetvoertuig(DeelD.)endeprestatie«Plaatsvervangendchauffeur»(ArtB1.6)zijn

  alleenvantoepassingindelandenvan“ZoneEuropa”metuitzonderingvandeCanarischeeilanden,Cyprus,MadeiraenMalta.(ArtA1.3

  enA1.4)

  Wat is de geldigheidsduur van uw contract?

  ü UwcontractvangtaanopdedatumdieindeBijzondereVoorwaardenvermeldiseniséénjaargeldig.Opzijnvervaldagwordthet

  stilzwijgendverlengdvooropeenvolgendeperiodesvanéénjaar.(ArtA1.7)

  Wat zijn de beperkingen van uw contract?

  ü Hetcontractdektenkelde3 eerste opeenvolgende maandenvaneenreis.(ArtA1.7.3°)

  ü Sommigegebeurtenissenensommigetypevoertuigenzijnuitgesloten.(Art.A1.1.4°enHoofdstukB5.)

  ü ReizendiereedsgeboektzijnvóórdeonderschrijvingvandeoptieReisannulatieverzekeringenwaarvandevertrekdatumvoorzienis

  minderdan30dagennadeinwerkingtredingvanhetcontract,zijnnietgedekt.(A1.7.2°)

  Wat zijn de sterke punten van uw contract?

  ü Medischekosteninhetbuitenlandzijngedekttotmaximum750.000 EUR in de formule Europ Smartentotmaximum1.250.000 EUR in

  de formule World Smart.(ArtB1.11)

  ü Opsporings-enreddingskosten,openbuitendeskipistes,ophetvastelandenindeterritorialewaterentotmaximum5.000EUR.

  (ArtB1.10etB2.4)

  ü Reisvergoeding:terugbetalingvandenietgenotenvakantiedagentotmaximum2.500EUR/verzekerdeen12.500EURvooralle

  verzekerdensamentengevolgevaneenrepatriëring.(ArtB3.2)

  ü Vervroegdeterugkeerwegensziekenhuisopnamevaneennaaste.(ArtB2.5)

  ü Vervoregdeterugkeerwegensoverlijdenvaneennaaste.(ArtB2.6)

  ü Financiëletussenkomstvoorverlengingvanverblijfwegenseennatuurramp.(ArtB1.14)

  In een oogwenk:uw Jaarlijks reisbijstandscontract

  « Europe Smart » of « World Smart »Zwartetekst:vantoepassingophetgeheelvanuwcontract-Blauwetekst:vantoepassingopdeOptie«Mobiliteitsbijstand»

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -3-

  Wat zijn de opties van de contracten « Europe Smart » en « World Smart »?

  Volgendeoptieszijnvantoepassingindienzeonderschrevenzijn:

  Optie « Mobiliteitsbijstand »

  ü Pech-ensleepdienstvanuwvoertuiginEuropaeninBelgiëvanafuwwoonplaatsingevalvanautopech,ongeval,diefstal,defectebatterij,

  verkeerdebrandstofoflekkeband,…(HoofdstukD1)

  ü RepatriëringnaarBelgiëoftussenkomstvoordeverderzettingvanuwreisen/ofregelingvanuwverblijfinafwachtingvande

  herstellingen:400EURvoordebestuurderen100EURvoorelkandereverzekerdepassagier.(Art.D1.4)

  ü Cycleassistance:bijstandaande(elektrische)fietsenanderelichtevoertuigenmetmax.3wielen.(ArtD1.12)

  Uitbreiding Vervangwagen(enkelmogelijkalsdeoptie«Mobiliteitsbijstand»onderschrevenis):

  ü Deprestatiesvandeoptie“Mobiliteitsbijstand”(ziehierboven).

  ü BijimmobilisatievanuwvoertuiginBelgiëstellenwijueenvervangwagenterbeschikkingvanmaximumcatB.gedurendemaximum

  5opeenvolgendedagen.(ArtD2.2)

  Uitbreiding Vervangwagen Plus(enkelmogelijkalsdeoptie«Mobiliteitsbijstand»onderschrevenis):

  ü Deprestatiesvandeoptie“Mobiliteitsbijstand”(ziehierboven).

  ü BijimmobilisatievanuwvoertuiginBelgiëstellenwijueenvervangwagenterbeschikkingvanmaximumcatD.gedurendemaximum

  5opeenvolgendedagen.(ArtD3.4)

  ü RepatriëringnaarBelgiëoftussenkomstvoordeverderzettingvanuwreisen/ofregelingvanuwverblijfinafwachtingvande

  herstellingen:800EURvoordebestuurderen150EURvoorelkeandereverzekerdepassagier.(Art.D3.2)

  Optie « Bagageverzekering »

  ü Verzekeringvanbagageenpersoonlijkevoorwerpeningevalvandiefstal,schadeenverliestijdenshetvervoer.(ArtC1.2)

  Optie « Reisannnulatieverzekering »

  ü Terugbetalingvandewijzigingskostenvandereis.(HoofdstukE1)

  ü Terugbetalingvandeannulatiekostenvandereis.(HoofdstukE2)

  ü Eengrootaantalgebeurtenissenisgedekt.(ArtE1.3)

  Hoe bereikt u Europ Assistance?

  Neemingevalvannoodsteedseerstcontactopmetdeplaatselijkenooddiensten!

  ü ContactopnemenmetEuropAssistancevooreen medisch probleem of een technisch probleem (bvb.autopech):

  •Pere-mail:help@europ-assistance.be

  •Telefonisch:+32(0)2.533.75.75

  •Viadeapplicatie(tedownloadenviaAppStoreofGooglePlay)

  ü ContactopnemenmetEuropAssistancevooreenadministratieve vraag of een wijziging van het contract:

  •Pere-mail:admin@europ-assistance.be

  •Perbriefwisseling:EuropAssistance-Triomflaan172–BE1160Brussel

  •ViadeKlantenzonevandewebsite:www.europ-assistance.be

  •ViadeKlantendienstop+32(0)2.541.91.91vanmaandagtotvrijdagvan8u30tot17u

  Deze pagina’s zijn louter informatief en dienen steeds samen gelezen te worden met de volgende pagina’s waarmee ze één ondeelbaar geheel vormen.

  www.europ-assistance.be

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -4-

  InhoudsopgaveDeel A. Toepassingsvoorwaarden en rechtssysteem van het jaarlijks contract

  “Europe Smart” en “World Smart”

  Hoofdstuk A1. Toepassingsvoorwaarden van het contract

  A1.1 Definities 7

  A1.2 Betekenisvandeafkortingen(B/E),(E)et(B) 8

  A1.3 Geografischeuitgestrektheid 9

  A1.4 Samenstellingvandelandenzones 9

  A1.5 Beroepoponzediensten 9

  A1.6 Toepassingsmodaliteiten 9

  A1.7 Duur 10

  A1.8 Uitbreidingvandewaarborgvanhetjaarlijkscontract“EuropeSmart”naar“WorldSmart” 11

  A1.9 Omzettingvandewaarborgvanhetjaarlijkscontract“WorldSmart”naar“EuropeSmart” 11

  A1.10 Opzegging 11

  A1.11 Opzeggingsmodaliteitenendatumvaninwerkingtreding 11

  A1.12 Premies 11

  A1.13 Uwverplichtingenbijeenbijstand 12

  A1.14 Hetnietnalevenvanuwverplichtingen 12

  A1.15 Rechtopcontroledoordeverzekeraar 12

  A1.16 Uitzonderlijkeomstandigheden 12

  Hoofdstuk A2. Rechtssysteem

  A2.1 Subrogatie 12

  A2.2 Schulderkenning 12

  A2.3 Verjaring 12

  A2.4 Rechtsmacht 12

  A2.5 Contractwet 12

  A2.6 Klachten 12

  A2.7 Beschermingvandepersoonlijkelevenssfeer 12

  A2.8 Fraude 12

  Deel B. De reisbijstand van het jaarlijks contract “Europe Smart” en “World Smart”

  Hoofdstuk B1. Bijstand aan personen in geval van ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden en

  natuurrampen

  B1.1 Bezoekinhetziekenhuis 13

  B1.2 Terugkeerenbegeleidingvandekinderen 13

  B1.3 Vervoer/repatriëringvandeziekeofdegewonde 13

  B1.4 Begeleidingvandeziekeofdegewonde 13

  B1.5 Terugkeervandeandereverzekerden 13

  B1.6 Plaatsvervangendchauffeur 13

  B1.7 Opsturenvanbrillen,protheses,geneesmiddelen 14

  B1.8 Vervoer/repatriëringvandehuisdierenenvandebagage 14

  B1.9 Doorgevenvandringendeboodschappen 14

  B1.10 Ongevalopenbuitendeskipistes 14

  Klikophetartikelomdeinhoudweertegeven

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -5-

  B1.11 Terugbetalingvandeinhetbuitenlandgemaaktemedischekosten 14

  B1.12 TerugbetalingvaninBelgiëgemaaktemedischekostenalsgevolgvaneenongevalin

  hetbuitenland 15

  B1.13 Bijstandbijoverlijden 15

  B1.14 Bijstandbijnatuurrampen 15

  Hoofdstuk B2. Reisbijstandsprestaties

  B2.1 Verliesofdiefstalvanreisdocumentenenvervoerbewijzeninhetbuitenland 15

  B2.2 Opsturenvaneenreiskofferingevalvanverliesofdiefstalvanbagage 16

  B2.3 Vertraging,verliesofdiefstalvanbagage 16

  B2.4 Opsporings-enreddingskosten 16

  B2.5 VervroegdeterugkeerwegensziekenhuisopnameinBelgiëvaneenfamilielid 16

  B2.6 Vervroegdeterugkeerwegensoverlijdenvaneenfamilielid 16

  B2.7 Vervroegdeterugkeerwegenszwareschadeaandewoning 16

  B2.8 Terbeschikkingstellingvangeldinhetbuitenland 16

  B2.9 Bijstandsverleningvaneentolk 16

  B2.10 Bijstandvoordefietsendebromfiets(-125cm3) 16

  B2.11 Bijstandbijgerechtelijkevervolgingeninhetbuitenland 16

  Hoofdstuk B3. Reisvergoeding

  B3.1 ToepassingsgebiedvandewaarborgReisvergoeding 17

  B3.2 GewaarborgdebedragenvandeReisvergoeding 17

  B3.3 GedektegebeurtenissenvandeReisvergoeding 17

  Hoofdstuk B4. Bijstandsverlening thuis

  B4.1 Informatie 17

  B4.2 Bijstandingevalvanschadeaandewoning 18

  B4.3 Hulpvaneenslotenmaker 18

  Hoofdstuk B5. De uitsluitingen van de reisbijstand van het jaarlijks contract “Europe Smart” en

  “World Smart” 18

  Deel C. Optie “Bagageverzekering” van het jaarlijks contract “Europe Smart” en

  “World Smart”

  Hoofdstuk C1. De optie “Bagageverzekering”

  C1.1 Toepassingsvoorwaardenvandeoptie“Bagageverzekering” 19

  C1.2 Toepassingsgebiedenbeperkingenvandeoptie“Bagageverzekering” 19

  C1.3 Gewaarborgdebedragenvandeoptie“Bagageverzekering” 19

  C1.4 Berekeningvandevergoedingvandeoptie“Bagageverzekering” 19

  C1.5 Uwverplichtingenbijeenschadegeval 20

  C1.6 Teruggavevanalleofeengedeeltevandegestolenofverlorenvoorwerpen 20

  C1.7 Bijzondereuitsluitingenm.b.t.bagageenpersoonlijkebezittingen 20

  Klikophetartikelomdeinhoudweertegeven

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -6-

  Deel D. Optie “Mobiliteitsbijstand” van het jaarlijks contract “Europe Smart” en

  “World Smart”

  Hoofdstuk D1. De optie “Mobiliteitsbijstand”

  D1.1 Toepassingsgebiedvandeoptie“Mobiliteitsbijstand” 21

  D1.2 Pechverhelping–sleepdienst–vervoervanhetvoertuiginBelgië 21

  D1.3 Pechverhelping–sleepdienstinhetbuitenland 21

  D1.4 Onderkomenenvervoervandeverzekerdeninafwachtingvandeherstellingen 21

  D1.5 Repatriëringvanhetvoertuigdatlangerdan2dageninhetbuitenlandgeïmmobiliseerdis 21

  D1.6 Repatriëringvandeverzekerdendielangerdan2dageninhetbuitenlandgeïmmobiliseerdzijn22

  D1.7 Bijstandsverleningbijdiefstalvanhetvoertuig 22

  D1.8 Bewakingskostenvoorhetvoertuig 22

  D1.9 Vervoer/repatriëringvandehuisdierenendebagage 22

  D1.10 Bijstandvoordeaanhangwagen 22

  D1.11 Vervoer/repatriëringvaneenplezierboot 22

  D1.12 CycleAssistance 23

  Hoofdstuk D2. Bijkomende prestaties voor de begunstigden van de uitbreiding Vervangwagen

  D2.1 ToepassingsgebiedvandeuitbreidingVervangwagen 24

  D2.2 VervangwageninBelgië 24

  Hoofdstuk D3. Bijkomende prestaties voor de begunstigden van de uitbreiding Vervangwagen Plus

  D3.1 ToepassingsgebiedvandeuitbreidingVervangwagenPlus 25

  D3.2 Onderkomenenvervoervandeverzekerdeninafwachtingvandeherstellingen 25

  D3.3 SnelleterugkeervanhetvoertuigenvandegeïmmobiliseerdepassagiersinBelgië 25

  D3.4 VervangwageninBelgië 25

  Hoofdstuk D4. De uitsluitingen van de optie “Mobiliteitsbijstand” van het jaarlijks contract

  “Europe Smart” en “World Smart” 25

  Deel E. Optie “Reisannulatieverzekering” van het jaarlijks contract “Europe Smart” en

  “World Smart”

  Hoofdstuk E1. De waarborg “Reiswijziging”

  E1.1 Toepassingsgebiedvandewaarborg“Reiswijziging” 26

  E1.2 Degewaarborgdebedragenvandewaarborg“Reiswijziging” 26

  E1.3 Degedektegebeurtenissenvandewaarborg“Reiswijziging” 26

  Hoofdstuk E2. De waarborg “Reisannulatie”

  E2.1 Toepassingsgebiedvandewaarborg“Reisannulatie” 28

  E2.2 Degewaarborgdebedragenvandewaarborg“Reisannulatie” 28

  E2.3 Degedektegebeurtenissenvandewaarborg“Reisannulatie” 28

  Hoofdstuk E3. De uitsluitingen van de reisannulatieverzekering 28

  Klikophetartikelomdeinhoudweertegeven

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -7-

  Algemene voorwaarden van het jaarlijks contract “Europe Smart” en “World Smart” van Europ AssistanceOnderhavigeovereenkomstbevatdeAlgemeneVoorwaardenvanhetcontractdattussenEuropAssistanceendeverzekeringsnemerafgeslotenis.ZelegtdeprestatiesvastdiedoorEuropAssistanceaandeverzekerdenwordengewaarborgd.

  Voorafgaandelijkenota:Wij(EuropAssistance)zullengeenenkeleverplichtingkunnenuitvoerenvoorofnamenseenpersoon,entiteit,territorium,landoforganisatiedieonderhet

  sanctiebeleidvandeVerenigdeNaties,EuropaofBelgiëofonderenigeanderetoepasselijkesanctieregeling(beperking,embargo,bevriezingvantegoedenofzeggenschap)valt,in

  hetbijzondereenactiviteitdiedirectofindirectbetrekkingheeftopeenvandevolgendelandenofgebieden:Noord-Korea,Soedan,Syrië,deKrim,Irak,Afghanistan.

  Erisovereengekomenenbegrependatgeendienstnochbetalingmeteendirecteofindirectelinkmeteengesanctioneerdepersoon,entiteit,territorium,landoforganisatiedoor

  onskanwordenuitgevoerd.Geenenkelecontractueleverplichtingkanhetovertredenvandesanctieregelsalsdoelofalsgevolghebben.Hetnietnakomenvaneencontractuele

  verplichtingindezecontextkannietleidentotenigeaansprakelijkheidofverplichtingtotcompensatiewegensniet-nakomingvandezecontractueleverplichting.

  Deel A. Toepassingsvoorwaarden en

  rechtssysteem van het jaarlijks contract

  “Europe Smart” en “World Smart”

  Hoofdstuk 1. Toepassingsvoorwaarden van het contract

  A1.1 Definities1° De verzekeringsnemer

  Deonderschrijvervanhetcontract.

  2° De verzekerden

  a) DepersonendiemetnaamindeBijzondereVoorwaardenvanhet

  contractvermeldstaanonderdetitel“begunstigden”,opvoorwaarde

  datzeinBelgiëgedomicilieerdzijnenergewoonlijkverblijven.

  b) Dekinderenvandeverzekeringsnemerdietijdenshetcontractgeboren

  ofgeadopteerdwordenennietinhetcontractvermeldzijn,worden

  voorlopigverzekerdtotdevolgendevervaldatum.Maarhetkindvande

  verzekerdeoudersdattijdenseenverplaatsingbuitenBelgiëgeboren

  wordtenhetkinddatuithetbuitenlandgeadopteerdwordt,isslechts

  verzekerdvanafhetogenblikdathetinBelgiëaankomt.

  DepersonendiedoorhetjaarlijkscontractEuropeSmartofWorldSmart

  verzekerdkunnenworden,zijnnaargelanghetonderschrevencontracttype:

  - Individueel:éénenkelepersoon.

  - Koppel:hetwettelijkoffeitelijkechtpaardatonderééndakleeftof

  tweepersonendiesamenonderhetzelfdedakleven.

  - Familie:hetwettelijkoffeitelijkechtpaar,hunoudersenhun

  ongehuwdekinderentenlasteofniettenlaste,dieallenonder

  hetzelfdedakleven.Hierbijwordenookdeongehuwdekinderen

  gerekenddieeldersinBelgiëverblijvenomstudieredenenofvooreen

  stagei.v.m.hunstudie.Deongehuwdekinderenvangescheidenouders

  mogenverzekerdworden,waarhunwoonplaatsinBelgiëookis.

  In de Optie “Mobiliteitsbijstand” en uitbreidingen Vervangwagen

  en Vervangwagen Plus (zie Deel D.):hetbegrip“verzekerde”wordt

  uitgebreidtotinBelgiëgedomicilieerdepassagiersdieugratisvergezellen

  wanneerzegewondwordenbijeenverkeersongevalwaarbijhetverzekerde

  voertuigbetrokkenis.ZegenietenuitsluitenddeprestatiesvanartikelsB1.3,

  B1.7enB1.13.Hetaantalverzekerdepassagiersisbeperkttothetaantaldat

  istoegestaanvolgensdevoorschriftenvandefabrikantvanhetverzekerde

  voertuig.

  Deverzekerdenzullenookvernoemdwordeninonderhavigcontractdoor

  determ“u”.

  3° De verzekeraar

  EUROPASSISTANCE(Belgium)N.V.,BTWBE0457.247.904RPRBrussel,

  erkendondercodenummer1401omdetakken01,09,13,15,16en

  18(Bijstand)uitteoefenen(K.B.van02.12.96,B.S.van21.12.96),met

  hoofdzetelindeTriomflaan172te1160Brussel.

  Deverzekeraarzalookvernoemdwordeninonderhavigcontractdoorde

  term“wij”.

  4° De verzekerde voertuigen (geldig voor de optie “Mobiliteitsbijstand”,

  Deel D.)

  Opvoorwaardedatdevoertuigen:

  - ingeschrevenzijninBelgiëendatdenummerplaatconformismethet

  inschrijvingsbewijsvoorhetbetreffendevoertuig;

  - enindeBijzondereVoorwaardenvanhetcontractalsoptioneledekking

  vermeldstaanmethuninschrijvingsnummer,verzekerenwij:

  -hetmotorvoertuigvoorwegvervoer,eenwagenmeteenMTM

  vanmaximaal3,5toneneenmotorfietsvan125cm3ofmeer,dat

  toebehoortaanéénvandeverzekerden;

  -deleasingwagenofdebedrijfswagenwaarvandeverzekerdede

  gebruikelijkebestuurderisenwaarvanhetmaximumtoegelaten

  gewichtnietmeerdan3,5tonbedraagt;

  -deaanhangwagendiedoorhetindeBijzondereVoorwaarden

  vermeldevoertuiggetrokkenwordtenwaarvandeM.T.M.nietmeer

  dan750kgbedraagt,degetrokkenniet-residentiëlecaravanofde

  campingcarwaarvandeM.T.M.nietmeerdan3,5tonbedraagten

  nietlangerisdan6meter.Dezevoertuigenzijnautomatischverzekerd

  indepremievanhetverzekerdevoertuig.

  Deaanhangwagensdiedoorhetverzekerdevoertuiggetrokkenworden,

  zijneveneensverzekerdindienhuninschrijvingsnummerindeBijzondere

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -8-

  Voorwaardenvermeldis.Aanhangwagensdieonderdewetgevingop

  uitzonderlijkvervoervallenenaanhangwagensdiedienenvoorhet

  transportvanvoertuigen,zijnuitgeslotenennietgedekt.

  Voertuigenmeteencommerciëlenummerplaat,voertuigendiebestemdzijn

  voorcommercieelvervoervanpersonenofgoederen,taxi’s,ziekenwagens,

  rijschoolauto’s,lijkwagens,landbouwvoertuigen,huurauto’szijnuitgesloten.

  5° Fiets en motorfiets (

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -9-

  B/E:Deprestatiesmetdezeafkortingzijnvantoepassingvoordeverzekerde

  gebeurtenissendieplaatsvindeninBelgiëofinhetbuitenland,ineen

  doorhetcontractgedektland.

  E: Deprestatiesmetdezeafkortingzijnuitsluitendvantoepassingvoorde

  verzekerdegebeurtenissendieplaatsvindeninhetbuitenland,ineen

  doorhetcontractgedektland.

  B: Deprestatiesmetdezeafkortingzijnuitsluitendvantoepassingvoorde

  verzekerdegebeurtenissendieplaatsvindeninBelgië.

  A1.3 Geografische uitgestrektheid OndervoorbehoudvandebepalingeninA1.2enonderdevoorwaardenvan

  deovereenkomst,verschiltdegeografischeuitgestrektheidvandewaarborg

  alnaargelanghetonderschrevencontract.

  - Jaarlijks contract “Europe Smart”:deprestatiesvanDeelB.“Reisbijstand”,

  DeelC.“Bagageverzekering”enDeelE.“Reisannulatieverzekering”zijn

  vantoepassingopdegeografischezoneEuropa(zieA1.4).

  - Jaarlijks contract “World Smart”:deprestatiesvanDeelB.“Reisbijstand”,

  DeelC.“Bagageverzekering”enDeelE.“Reisannulatieverzekering”zijn

  vantoepassingopdegeografischezoneWereld(zieA1.4).

  - Optie “Mobiliteitsbijstand” en uitbreidingen Vervangwagen

  en Vervangwagen Plus (Deel D.):Deprestatiesvermeldin

  B1.6(plaatsvervangendchauffeur)endezevandeelD.optie

  “Mobiliteitsbijstand»zijnalleenvantoepassingindelandenvanZone

  Europametuitzonderingvandelandenengebiedenaangeduidmet

  eensterretje(*):Canarischeeilanden,Cyprus,MadeiraenMalta.

  A1.4 Samenstelling van de landenzonesZone Europa

  Albanië-Andorra-Balearen-België-Bosnië-Herzegovina-Bulgarije-

  Cyprus*-Denemarken-Duitsland-Estland-Finland-Frankrijk(behalve

  deoverzeesegebieden)-Gibraltar-Griekenland+eilanden-Hongarije

  -Ierland-Italië+eilanden-Kosovo-Kroatië-Letland-Liechtenstein

  -Litouwen-Luxemburg-Macedonië-Madeira*-Malta*-Monaco-

  Montenegro-Nederland-Noorwegen-Oekraïne-Oostenrijk-Polen

  -PortugalbehalveAzoren-Roemenië-RussischeFederatie(Europees

  gedeelte)-SanMarino-Servië-Slovakije-Slovenië-Spanje(metinbegrip

  vandeBalearenendeCanarischeEilanden*,maarzonderCeutaenMelilla)

  -TsjechischeRepubliek-Turkije(Europeesgedeelte)-Vaticaanstad-

  VerenigdKoninkrijk-Wit-Rusland-Zweden–Zwitserland.

  Nota:Degebiedendiedeeluitmakenvandezelanden,maarniet

  ingeografischEuropaliggen,behorentotzoneWereld(bijvoorbeeld

  Martinique,Guadeloupe,FranseAntillen,Azoren).

  Zone Wereld

  Delandenvandevorigezone+Algerije-Angola-Anguilla-Antiguaen

  Barbuda-Argentinië-Armenië-Aruba-Australië-Azerbeidzjan-Azoren

  -Bahamas-Bahrein-Bangladesh-Barbados-Belize-Benin-Bermuda’s

  -Bhutan-Bolivia-Bonaire-Botswana-Brazilië-Brunei-BurkinaFaso

  -Burundi-Cambodja-Canada-Caymaneilanden-Centraal-Afrikaanse

  Republiek-Ceuta-Chili-China-Colombia-Comoren-Congo(Brazzaville)

  -Congo(Kinshasa)-Cookeilanden-CostaRica-Cuba-Curaçao-Djibouti

  -Dominica-DominicaanseRepubliek-Ecuador-Egypte-ElSalvador-

  Equatoriaal-Guinea-Eritrea-Ethiopië-Faeroër-Falklandeilanden-Fiji

  -Filipijnen-Frans-Guyana-Frans-Polynesië-Gabon-Gambia-Georgië

  -Ghana-Grenada-Groenland-Guadeloupe-Guam-Guatemala-

  Guinee-Guinee-Bissau-Guyana-Haïti-Honduras-Hong-Kong-IJsland

  -India-Indonesië-Irak-Iran-Israël-Ivoorkust-Jamaica-Japan-

  Jemen-Jordanië-Kaapverdië-Kameroen-Kazachstan-Kenya-Kirgizië

  -Koeweit-Laos-Lesotho-Libanon-Liberia-Libië-Maagdeneilanden

  (Britse)-Maagdeneilanden(V.S.A.)-Macau-Madagaskar-Malawi-

  Maldiven-Maleisië-Mali-Marokko-Martinique-Mauritanië-Mauritius

  -Mayotte-Melilla-Mexico-Moldavië-Mongolië-Montserrat-

  Mozambique-Myanmar-Namibië-Nepal-Nicaragua-Nieuw-Caledonië

  -Nieuw-Zeeland-Niger-Nigeria-NoordelijkeMarianen-Noord-Korea

  -Norfolkeilanden-Oezbekistan-Oman-Pakistan-Panama-Papoea-

  Nieuw-Guinea-Paraguay-Peru-Puerto-Rico-Qatar-Réunion-Russische

  Federatie(Aziatischgedeelte)-Rwanda-Saba-SaintKittsenNevis-Saint

  Lucia-Saint-PierreenMiquelon-Saint-VincentendeGrenadines-Sao

  ToméenPrincipe-Saudi-Arabië-Senegal-Seychellen-SierraLeone

  -Singapore-Sint-Eustatius-Sint-Maarten-SriLanka-Sudan-Suriname-

  SvalbardenJanMayen-Swaziland-Syrië-Tadzjikistan-Taiwan-Tanzania

  -Thailand-Togo-TrinidadenTobago-Tsjaad-Tunesië-Turkije(Aziatisch

  gedeelte)-Turkmenistan-Turkse-enCaicoseilanden-Uganda-Uruguay-

  Venezuela-VerenigdeArabischeEmiraten-VerenigdeStatenvanAmerika

  -Vietnam-West-Samoa-Zambia-Zimbabwe-Zuid-Afrika-Zuid-Korea.

  Uitgesloten landen:

  - Landendiehierbovennietvermeldzijn,zijngedektvoorzoverwijin

  staatzijnomerdeuitvoeringvandeovereenkomstnateleven;

  - Delandenofstrekeninstaatvan(burger)oorlog,dezewaarde

  veiligheidwordtverstoorddooroproer,volksopstanden,terrorisme,

  beperkingvanhetvrijepersonen-engoederenvervoer,stakingen

  ofandereonverwachtegebeurtenissendiedeuitvoeringvande

  overeenkomstverhinderen,zijneveneensuitgesloten,zelfsindienze

  vermeldstaanonderdegedektelanden;

  - Desituatieindeuitgeslotenlandenkanwijzigeninfunctievande

  binnenlandseofinternationaleevolutievandelandenwaarwij

  werkzaamzijn.Opdatvlakvolgenwijderaadenaanbevelingenvande

  FODBuitenlandseZaken.

  A1.5 Beroep op onze diensten Onzebijstandsdienstenstaan24uurperdagen7dagenperweekvooru

  klaar(tel.:+32.(0)2.533.75.75,e-mail:help@europ-assistance.be).Zezijn

  eveneensbereikbaarviadeapplicatievanEuropAssistance.

  Voorelkecontractwijzigingisonzedienst«Verkoopadministratie»

  bereikbaarelkewerkdagvan8u30tot17u(Tel.+32.(02).541.91.91,

  e-mail:admin@europ-assistance.be).Ukuntuwcontractookzelf

  beherenviahettabblad«Klantenzone»vandewebsite

  https://www.europ-assistance.be.

  A1.6 Toepassingsmodaliteiten 1° Kosten voor uw oproep tot bijstand

  Wijnemendekostentenlastevoortelefoon,telegram,telefaxene-mail,

  dieuinhetbuitenlandheeftgemaaktomonstebereiken(eersteoproep

  endezewaaromwijuuitdrukkelijkvragen),opvoorwaardedatuweerste

  oproepgevolgdwordtdooreenbijstandsverleningzoalsdoorhetcontract

  gewaarborgd.

  GanaarInhoudsopgave

  www.europ-assistance.be

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -10-

  2° Bijstandsverleningen

  Onzeprestatiesmogeningeengevalfinancieelwinstgevendzijnvoor

  u.Zezijnbestemdomu,binnendebeperkingenvandeovereenkomst,

  tehelpeninnoodofbijonvoorzienegebeurtenissentijdensdeduurvan

  dewaarborg.Daaromtrekkenwijvandedooronsgedragenkostende

  kostenafdieuzouhebbengemaaktindienhetschadegevalniethad

  plaatsgevonden,zoalstolgeld,kostenvandezeereis,brandstofkostenvoor

  hetverzekerdevoertuig,enbehoudenwijonshetrechtvoordeongebruikte

  vervoerbewijzenoptevragen.

  Allenietaangevraagdeofnietgebruikteprestatiesevenalsdezediedoor

  uzijngeweigerd,gevenaposteriorigeenrechtopeencompenserende

  vergoeding.

  3° Vervoerbewijzen

  Devervoerbewijzendiewijwaarborgenzijn,naargelangonzekeuze,1e

  klassetreinkaartjesofvliegtuigbiljetten(lijnvluchtineconomyclassof

  chartervluchten),behalveingevalvanmedischecontra-indicatie.

  4° Hotelkosten

  Degewaarborgdehotelkostenzijnbeperkttotdeprijsvooreenkamermet

  ontbijt,tenbedragevandeindeovereenkomstbepaaldesommenenmet

  uitsluitingvanalleanderekosten.

  5° Vervoer – repatriëring van het verzekerde voertuig

  Heeftgeenrechtopdezeprestatie:hetverzekerdevoertuig

  - dattotallossis(technischonherstelbaar);

  - dateeneconomischverliesgeledenheeft(waarvandeherstelkosten

  hogerliggendandecataloguswaardevolgensdeaankoopnoteringvan

  Eurotax);

  - waarvandecataloguswaarde(volgensdeaankoopnoteringvanEurotax)

  ofresiduelewaardelagerligtdanderepatriëringskosten;

  - datvoorafbraakbestemdis.

  Indienuechtereistomditvoertuigterepatriëren,verbindtuzichertoe

  ombijtedrageninderepatriëringskostenvoorhetverschiltussende

  vervoerskostenenderesiduelewaardevanhetverzekerdevoertuig.U

  moetuwbagagemeenemen.Wijzijnnietverantwoordelijkvooreventuele

  ontbrekendezaken.

  6° Dienstverlener

  Uheeftaltijdhetrechtdedooronsaangesteldedienstverlener(vb.

  pechverhelper,hersteller,vervoerder)teweigeren.Inditgevalzullenwiju

  anderedienstverlenersindebuurtvoorstellenbinnendebeperkingvande

  plaatselijkebeschikbaarheden.Dewerken,herstellingenofdienstendiede

  dienstverleneruitvoert,wordenmetuwgoedkeuringenonderuwcontrole

  verricht.Voordekostenvandeherstellingendeonderdelenwaarvoorwij

  niettussenbeidekomen,radenwijuaaneenvoorafgaandbestekteeisen.

  Alleendedienstverlenerisverantwoordelijkvoordeuitgevoerdewerken,

  herstellingenofdiensten.

  7° Vervoer van bagage

  Dezetussenkomstgeldtenkelvoordebagagewaarvoorutengevolge

  vaneenverzekerdegebeurtenisnietkanzorgen.Wijwijzenelke

  verantwoordelijkheidafingevalvanverlies,diefstalofschadeaande

  bagagewanneerudezeachterlaatinhetverzekerdevoertuigdatwij

  moetenvervoeren.

  8° Vervangwagen

  Dezeprestaties(D2.2,D3.4enB4.2)zijngewaarborgdmetinachtneming

  vandeplaatselijkebeschikbaarhedenendeopeningsurenvande

  verhuurders.Uaanvaardtzichtevoegennaardealgemenevoorwaarden

  vandeverhuurder(waarborg,leeftijdsbeperkingene.a.).Elkgebruikvande

  vervangwagennadegewaarborgdeperiode,detebetalenwaarborg,de

  opgelopenboetes,dekostenvoordebrandstof,detolkosten,deprijsvan

  deverzekeringenendevrijstellingvandeverzekeringbijeenongevalin

  uwnadeelblijvenvooruwrekening.Wanneerudeformaliteitenvoorde

  ontvangstendeteruggavevandezevervangwagenuitvoert,betalenwiju

  hiervoordevervoerkostenterug.

  9° Terugbetaling van kosten

  Wanneerwijutoestemminggevenomzelfdekostenvoorde

  gewaarborgdeprestatiesvoorteschieten,wordendezekostenterugbetaald

  tenbelopevanhetbedragdatwijzelfhaddenbetaaldindienwijzelfde

  diensthaddengeleverd.Bedragenvanminderdan12EURwordenniet

  terugbetaald.

  10° Bijstand op aanvraag

  Wanneeronzebijstandnietgewaarborgdisdoorhetcontract,kunnenwij

  onderbepaaldevoorwaardenaanvaardenomonzemogelijkhedenen

  ervaringterbeschikkingtestellenomutehelpen.Allekostenblijvenvoor

  uwrekening.Gelieveonshiervoorteraadplegen.

  11° Wettelijke verplichtingen

  Voordetoepassingvandewaarborgaanvaardtudeverplichtingenof

  beperkingendievoortvloeienuitonzeverplichtingomdeadministratieve

  ofhygiënischewettenenreglementennatelevenvandelandenwaarwij

  tussenbeidekomen.

  A1.7 Duur1° Duur en einde van het contract

  Hetcontractbestaatvanafdeondertekeningvandevoorgetekendepolisof

  deverzekeringsaanvraagdoordeverzekeringsnemer.Hetisonderschreven

  voordeduurvan1jaar.Opdevervaldagwordthetcontractstilzwijgend

  verlengdvoorachtereenvolgendeperiodesvan1jaar,behalveindienten

  laatste3maandenvóórdevervaldatuméénvandepartijenzichhiertegen

  verzetofwelmeteenaangetekendschrijvendatbijdepostisafgegeven,

  ofwelbijdeurwaardersexploot,ofweldoorafgiftevandeopzeggingsbrief

  tegenontvangstbewijs.

  2° Inwerkingtreding van de waarborg

  Dewaarborgtreedtinwerkingopdedatumdiedoordeverzekerings-

  nemerindeBijzondereVoorwaardenvanhetcontractofinde

  verzekeringsaanvraagvermeldis,voorzoverdepremietenlaatstebetaald

  isopdedagdiedezedatumvoorafgaat.Bijnietvermeldingvandedatum

  vaninwerkingtredingdoordeverzekeringsnemertreedtdewaarborgin

  werkingom0uuropdedagnadezewaaropdepremiebetaaldis.

  Voordereisannulatieverzekering(ziedeelE.)eindigendewaarborgen

  “Reiswijziging”en“Reisannulatie”bijdeaanvangvandebetrokkenreis.

  Reizenenverblijvendieugereserveerdhebtvóórdeonderschrijvingvan

  eenjaarlijkscontract“EuropeSmart”of“WorldSmart”enwaarvande

  vertrekdatumvandereisofaanvangsdatumvanhetverblijfvoorzienis

  minderdan30dagennadeinwerkingtredingvanhetjaarlijkscontract

  “EuropeSmart”of“WorldSmart”,zijnnietgedekt.

  3° Reis van meer dan 3 maanden in het buitenland

  Dejaarlijksecontracten“EuropeSmart”en“WorldSmart”dekkendeeerste

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -11-

  3opeenvolgendemaandenvanuwreisinhetbuitenland.

  Wanneerdeverzekerden(personenenvoertuig)meerdan3opeen-

  volgendemaandeninhetbuitenlandopreiszijnonderdebeschermingvan

  eenjaarlijkscontract“EuropeSmart”of“WorldSmart,zijndeverzekerde

  gebeurtenissendieinaanmerkingkomenvoordeprestatiesuitsluitenddeze

  diezichvoordoenvóórdeafloopvandeeerste3maandenvanhunverblijf.

  Hetbewijsvaneenterugkeerinuwlandvandomicilievolstaatomals

  reisonderbrekingtegelden.

  Vooreenverblijfinhetbuitenlandvanmeerdan3opeenvolgende

  maanden,ishetmogelijkomdetijdelijkebijstandsformule«TempoLong

  Trip»teonderschrijven.

  4° Herroepingsrecht

  Indienhetcontractonderschrevenisvoorlangerdan29dagen,

  kandeverzekeringsnemerhetbinnende14dagennadatwijde

  verzekeringsaanvraagofdevoorgetekendepolisontvangenhebben,per

  aangetekendschrijvenopzeggenmetonmiddellijkeuitwerkingopdedag

  vandekennisgeving.Wijkunnenditeveneensbinnendezelfdetijd.Onze

  opzegginggaatin8dagennadekennisgeving.Ingevalvanopzegging,

  betalenwijdeverzekeringsnemerhetverschilterugtussendebetaalde

  premieendepremiediewijzoudentoegepasthebbenomdewerkelijke

  duurvandewaarborgtedekken.

  A1.8 Uitbreiding van de waarborg van het jaarlijks contract “Europe Smart” naar “World Smart”Indienutijdensdegeldigheidsduurvanuwjaarlijkscontract“EuropeSmart”

  dewaarborgwenstuittebreidennaareenjaarlijkscontract“WorldSmart”

  (zieA1.4),isditmogelijkdooruwaanvraagterichtentotonze

  klantendienst(tel.+32.(02).541.91.91elkewerkdagvan8u30tot17u,

  e-mail:admin@europ-assistance.be)enmitsdebetalingvanhetverschilvan

  depremieprorataderesterendegeldigheidsduurvanuwcontract.Udient

  deaanvraagintedienenminstens5dagenvóóruwverblijfbuitenEuropa.

  Vanafhetogenblijkdatwijuwbetalinghebbenontvangen,zaluwjaarlijks

  contract“EuropeSmart”omgezetwordenineenjaarlijkscontract“World

  Smart”enzalditzoblijvenbijelkestilzwijgendeverlenging.

  A1.9 Omzetting van de waarborg van het jaarlijks contract “World Smart” naar “Europe Smart”Indienutijdensdegeldigheidsduurvanuwjaarlijkscontract“WorldSmart”

  (zieA1.4)hetcontractwilomzettenineenjaarlijkscontract“EuropeSmart”,

  isditmogelijkdooruwaanvraagterichtentotonzeklantendienst

  (tel.+32.(02).541.91.91elkewerkdagvan8u30tot17u,

  e-mail:admin@europ-assistance.be)endittenvroegste45dagenenten

  laatste5dagenvóórhetverstrijkenvandejaarlijksevervaldag.

  Uwjaarlijkscontract“WorldSmart”zalomgezetwordenineenjaarlijks

  contract“EuropeSmart”bijdevolgendevervaldag.

  A1.10 OpzeggingHetcontractkanopgezegdworden:

  1° DoorelkvandepartijenindegevallenvernoemdinA1.7.1°en4°;

  2° Doorelkvandepartijen,naeenaanvraagtotbijstandsverleningof

  terugbetaling,tenlaatste1maandnauitbetalingofweigeringtot

  tussenkomst.Deopzeggingwordttenvroegste3maandennadedag

  vandebetekeningvankracht.

  3° Doorderechthebbendenvandeverzekeringsnemeringevalvandiens

  overlijden,tenlaatstebinnendriemaandenenveertigdagennadatzij

  kennishebbengekregenvanhetoverlijden.

  4° Doordeverzekeringsnemer:

  -indienwijdeverzekeringsvoorwaardenofhettariefwijzigeninde

  omstandighedenbeschreveninA1.11.3°;

  -indienwijeengedeeltevandewaarborgopzeggen;

  -indienwijweigereneenpremieverminderingtoetestaanbinneneen

  maandvanafdeaanvraagtotverminderingdoordeverzekeringsnemer,

  voorzoverhetrisicodatdeverzekerdegebeurtenissenzichvoordoen

  tijdensdeloopvanhetcontractopgevoeligeenduurzamewijze

  verminderdisendatdezekortingzoutoegestaanzijnindiende

  verminderingzoubestaanhebbenbijdeafsluitingvanhetcontract;

  5° Doorons,ingevalvanwanbetalingvandepremiebijdevervaldatum,

  onderdevoorwaardenvermeldinA1.12.2°.

  A1.11 Opzeggingsmodaliteiten en datum van inwerkingtreding1° Deopzeggingvanhetcontractgebeurtbijdeurwaardersexploot,per

  aangetekendschrijvenofdoorafgiftevandeopzeggingsbrieftegen

  ontvangstbewijs.

  2° BehalveindegevallenwaarvansprakeinA1.7,A1.10.2°,A1.11.3°

  hieronderenA1.12.2°,treedtdeopzegginginwerkingnaverloopvan

  éénmaandvanafdedagvolgendopdebetekeningofdedatumvan

  hetontvangstbewijsof,inhetgevalvaneenaangetekendschrijven,

  vanafdedagdievolgtopzijnafgiftebijdepost.

  3° Wanneerwedeverzekeringsvoorwaardenofhettariefwijzigen,passen

  wijhetcontractaanopdeeerstvolgendejaarlijksevervaldatum.We

  verwittigendeverzekeringsnemervandezewijzigingtenminste4

  maandvóórdejaarlijksevervaldatumvanzijnverzekeringscontract,

  zodatdeaanpassingeffectiefwordtvanafdevolgendevervaldatum.

  Webehoudenonsevenwelhetrechtvoorachterafeentariefwijziging

  temelden,maarindatgevalheeftdeverzekeringsnemerhetrechtzijn

  contractoptezeggen,enditbinnendedriemaandnadedagvande

  betreffendemelding.Ditopzeggingsrechtstaaterformeelbijvermeld.

  A1.12 Premies1° Kenmerken

  Demettaksenenbijdragenverhoogdepremieisvoorafbetaalbaar,op

  onzeaanvraagofdezevandeverzekeringsbemiddelaardieindeBijzondere

  Voorwaardenvermeldis.OvereenkomstigA1.7.2°isdebetalingvande

  eerstepremiedevoorwaardevoordeinwerkingtredingvandewaarborg.

  2° Wanbetaling van de premie bij de vervaldatum

  - Indiendepremiebijdevervaldatumnietbetaaldwordt,kunnenwij

  dewaarborgschorsenofhetcontractopzeggenopvoorwaardedat

  deverzekeringsnemeraangemaandisdooreenterpostaangetekend

  schrijven.Deschorsingvandewaarborgofdeopzeggingvanhet

  contracttredeninwerkingnahetverstrijkenvaneenperiodevan15

  dagenvanafdedagvolgendopdeafgiftevanhetterpostaangetekend

  schrijven.

  - Indiendewaarborggeschorstwordt,treedtzijslechtsopnieuwin

  werkingopdedagvolgendopdebetalingvandepremie.

  - Wijkunnenook,indehierbovenbeoogdeaanmaning,de

  verzekeringsnemermeedelendatéénmaaldewaarborggeschorstis,

  hetcontractzalopgezegdworden.Inditgevaltreedtdeopzegging

  inwerkingnaafloopvaneenperiodevan15dagenvanafdeeerste

  dagvandeschorsing.Indienwijgeenmeldinggemaakthebben

  vandeopzegging,zalhetcontractwaarvandewaarborggeschorst

  is,enkelkunnenopgezegdwordenmitseennieuweaanmaningdie

  overeenstemtmetdeeerstealineahierboven.

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -12-

  3° Premiekrediet

  Ingevalvanopzeggingvanhetcontractofingevalvanvermindering

  vandebijstandsprestaties,wordendepremiesdiebetaaldzijnvoorde

  verzekeringsperiodenadedatumvaninwerkingtredingvandeopzegging,

  ofhetgedeeltevandepremiedatovereenstemtmetdevermindering

  vandeprestaties,aandeverzekeringsnemerterugbetaaldbinnende15

  dagennadeinwerkingtredingvandeopzeggingofdeverminderingvande

  prestaties.

  A1.13 Uw verplichtingen bij een bijstandUverbindtzichertoe:

  - onszospoedigmogelijktebellenofopdehoogtetelatenbrengen,

  behalvebijovermacht,opdatwijopoptimalewijzedegevraagde

  bijstandkunnenregelenenutoelatendegewaarborgdekostente

  maken;

  - akkoordtegaanmetdeoplossingendiewijvoorstellen;

  - deverplichtingennatelevendiespecifiekzijnvoordegevraagde

  prestatiesendieinonderhavigeovereenkomstvermeldzijn;

  - onzevrageninverbandmethetzichvoordoenvandeverzekerde

  gebeurtenissenjuisttebeantwoorden;

  - onsdeeventueleandereverzekeringendiehetzelfdevoorwerphebben

  endezelfderisico’sdekkenalsdezediegedektzijndooronderhavig

  contractgedetailleerdoptegeven;

  - onsdeoriginelebewijsstukkenvanuwgewaarborgdeuitgavente

  bezorgen;

  - onshetontvangstbewijsteoverhandigenvanuwaangiftevandiefstal

  aandeoverheid,indiendezediefstaleengewaarborgdebijstandmet

  zichbrengt;

  - onsuwnietgebruiktevervoerbewijzenteoverhandigenwanneerwij

  uwrepatriëringbetaaldhebben.

  A1.14 Het niet naleven van uw verplichtingenIndienueenvandeverplichtingendieinA1.13vermeldzijn,nietnaleeft,

  kunnenwij:

  - deverschuldigdeprestatieverminderenofuonzeuitgaven

  terugvorderen,tenbedragevanonsnadeel;

  - deverschuldigdeprestatieweigerenofdetotalesomvanonze

  onkostenvanuterugvorderen,indienumetbedrieglijkopzetuw

  verplichtingennietnagekomenbent.

  A1.15 Recht op controle door de verzekeraarUerkentonshetrechtomaluwverklaringenen/ofalledooruvoorgelegde

  documententecontroleren.

  Wijbehoudenonshetrechtvooreencontroleartsaanteduidenendelijst

  vanvoorgeschrevenmedicijnenoptevragenbijmedischeproblemen.

  A1.16 Uitzonderlijke omstandighedenWijkunnennietaansprakelijkgesteldwordenvoorvertragingen,

  nalatighedenofbelemmeringenindebijstandsverleningindienzeonsniet

  toegeschrevenkunnenwordenofwanneerzehetgevolgzijnvaneengeval

  vanovermacht.

  Hoofdstuk A2. Rechtssysteem

  A2.1 SubrogatieWijtredeninuwrechtenenrechtsvorderingendierechtstreeksverband

  houdenmeteendooronsverleendeprestatietegenelkederdeenditten

  belopevanhetbedragvanonzeuitgaven.

  Behalveingevalvankwaadopzetkunnenwijgeenverhaalnemenop

  uwdescendenten,ascendenten,partner,aanverwanteninrechtelijn,

  personendiemetuonderééndakwonen,uwgastenendeledenvanuw

  huispersoneel.Wijkunnenechterwelverhaalnemenopdezepersonen

  voorzoverhunaansprakelijkheidwerkelijkgewaarborgdisdooreen

  verzekeringsovereenkomst.

  A2.2 SchulderkenningUverbindtzichertoeonsbinnen1maanddekostenterugtebetalenvoor

  deprestatiesdienietgewaarborgdwordendoordeovereenkomstendie

  wijutoegezegdhebbenalsvoorschot.

  A2.3 VerjaringAllehandelingendieuitonderhavigeovereenkomstvoortvloeien,verjaren

  3jaarnadegebeurtenisdieeraanleidingtoegaf.

  A2.4 RechtsmachtAllegeschillenoveronderhavigeovereenkomstwordenuitsluitenddoorde

  bevoegdeBelgischerechtbankenbeslecht.

  A2.5 ContractwetOnderhavigcontractvaltonderdewetvan4april2014betreffendede

  verzekeringen(B.S.30april2014).

  A2.6 KlachtenElkeklachtmetbetrekkingtotdeovereenkomstkanwordengerichtaan:

  - EuropAssistanceBelgiumNVterattentievandeComplaintsOfficer,

  Triomflaan172te1160Brussel(complaints@europ-assistance.be)

  Tel.:02/541.90.48vanmaandagtotdonderdagvan10utot12uen

  van14utot16u,

  of

  - deOmbudsmanvandeVerzekeringen,deMeeûssquare35te

  1000Brussel(www.ombudsman.as),onverminderddemogelijkheid

  voordeverzekeringsnemeromeenrechtsvorderingintestellen.

  A2.7 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Wijverwerkenuwgegevensinovereenstemmingmetnationaleen

  Europeseverordeningenenrichtlijnen.Ukuntalleinformatiebetreffendede

  verwerkingvanuwpersoonsgegevensterugvindeninonzeprivacyverklaring.

  Dezevindtuterugopwww.europ-assistance.be/nl/privacy.Deze

  Privacyverklaringbevatonderanderevolgendeinformatie:

  - decontactgegevensvandefunctionarisvoorgegevensbescherming

  (DPO);

  - dedoelenvandeverwerkingvanuwpersoonsgegevens;

  - degerechtvaardigdebelangenvoordeverwerkingvanuw

  persoonsgegevens;

  - dederdendieuwpersoonsgegevenskunnenontvangen;

  - deduurtijdvanopslagvanuwpersoonsgegevens;

  - debeschrijvingvanuwrechtenm.b.t.uwpersoonsgegevens;

  - demogelijkheidomeenklachtintedienenm.b.t.deverwerkingvan

  uwpersoonsgegevens.

  A2.8 Fraude Elkevormvanfraudevanwegeuinhetopmakenvandeaangifteofbij

  hetinvullenvandevragenlijstenheefttotgevolgdatualuwrechtenten

  GanaarInhoudsopgave

  https://www.ombudsman.as/nl/

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -13-

  opzichtevanonsverliest.Elkdocumentmoetdusvolledigennauwgezet

  wordeningevuld.Wijbehoudenonshetrechtvooromuingevalvanfraude

  telatenvervolgenvoordebevoegderechtbanken.

  Deel B. De reisbijstand van het jaarlijks

  contract “Europe Smart “en

  “World Smart”

  Hoofdstuk B1. Bijstand aan personen in geval van ziekte, lichamelijk ongeval, overlijden en natuurrampen

  - Onderdevoorwaardenvandeovereenkomstzijndeprestatiesvan

  hoofdstukB1vantoepassingingevalvanziekte–lichamelijkongeval-

  overlijdenwanneeruopverplaatsingbent.

  - Onzeprestatiesmogennietindeplaatskomenvandetussenkomsten

  vandeopenbarehulpdiensten,vooralnietinnoodgevallen.

  - Wanneerutijdenseenverplaatsingziekofgewondbent,moetueerst

  eenberoepdoenopdeplaatselijkeeerstehulp(ziekenwagen,ziekenhuis,

  arts)enonsvervolgensdegegevensmeldenvandeartsdieubehandelt.

  - Zodrawijopdehoogtegebrachtzijn,neemtonzemedischedienst

  contactopmetdezearts.Zondervoorafgaandmedischcontact

  kunnenwijunietvervoeren.Aandehandvanditcontactwordende

  beslissingengenomenoverdemeestgeschiktehandelswijze.

  - Indienuditwenst,kunnenwijuuitleggenofvertalenwatde

  plaatselijkeartsugezegdheeft,enopuwuitdrukkelijkeaanvraageen

  familielidhieroverinlichten.

  Prestaties in geval van ziekte of lichamelijk ongeval

  B1.1 Bezoek in het ziekenhuis (B/E)Alsutijdenseenverplaatsingzondergezelschapineenziekenhuiswordt

  opgenomenendeartsenuwvervoerofrepatriëringdeeerste5dagenniet

  toelaten,regelenenbetalenwijdeheen-enterugreisvaneeninBelgië

  woonachtigfamilielidomuinhetziekenhuistebezoeken.

  Wanneerdeverzekerdeinhetziekenhuiseenkindjongerdan18jaaris,

  geldtdeminimumduurvan5dagenziekenhuisnietenkunnendevaderen

  demoedervanhetkindopdezelfdemaniernaarhetziekenhuisreizen.De

  vervoerkostenzijnvooronzerekening.

  Indetweehierbovenbeschrevengevallen,dragenwijbijindehotelkosten

  vandebezoekerstoteenbedragvan125EUR,perkamer,pernacht.Deze

  waarborgisbeperkttotmaximum500EUR.

  B1.2 Terugkeer en begeleiding van de kinderen (B/E)Dezeprestatiegeldtvoordeverzekerdekinderenjongerdan18jaar,die

  uvergezellen.Zijisvantoepassingwanneeruommedischeredenenniet

  voorhenkanzorgenengeenenkeleandereverzekerdeophenkanletten

  envoorhenkanzorgen.

  - WijregelenenbetalenhunterugreisnaarhunwoonplaatsinBelgië

  doorhenoponzekostentelatenbegeleidendooreenhostessofeen

  inBelgiëwoonachtigepersoonvanuwkeuze.

  - Wijbetalendehotelkostenvandezebegeleidertoteenbedragvan

  125EUR.

  B1.3 Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde (B/E)Wanneerdeartsdieuterplaatsebehandeltuwvervoer/repatriëringnaar

  uwwoonplaatsofuwoverbrengingnaareenanderziekenhuisaanbeveelt,

  passenwijdevolgenderegelstoe:

  1° Voorelkvervoer/repatriëringommedischeredenenenonderde

  waarborgvandeovereenkomstiseerstdetoestemmingvanonze

  medischeafdelingvereist.Hetmedischattestvandeartsdieuter

  plaatsebehandelt,volstaatopzichniet.

  2° Zodradeartsenbeslotenhebbenutevervoerenofterepatriëren,

  komenzijdedatumovereen,devervoermiddelenendeeventuele

  medischebegeleiding.Bijdezebeslissingenstaatuitsluitenduw

  medischbelangvooropenwordterrekeninggehoudenmetde

  geldendegezondheidsvoorschriften.

  3° Wijregelenenbetalenuwvervoervanuitdeinstellingwaaruzich

  bevindt.Ditvervoergebeurt,volgensdebeslissingenvanonze

  artsenenindiennodigonderconstantemedischeofparamedische

  begeleiding,totdewoonplaatsinBelgiëoftoteenziekenhuisinde

  buurtvanuwwoonplaats,waareenbedvooruwordtgereserveerd.

  Bijdebeslissinginzakevervoer,dekeuzevanhetgebruiktevervoermiddel

  endeeventuelekeuzevanhetziekenhuisvoordeopname,wordtalleen

  rekeninggehoudenmetuwmedischebelangenenmetdenalevingvan

  degeldendegezondheidsvoorschriften.Deinformatievandeplaatselijke

  artsenofvandegewonebehandelendearts,dievanfundamenteelbelang

  kanzijn,helptonsdebeslissingtenemendiehetmeestopportuunlijkt.

  Inditopzichtwordtuitdrukkelijkovereengekomendatdeeindbeslissing

  dieinuwmedischbelangmoetwordengenomen,inlaatsteinstantie

  toebehoortaanonzeartsen,ditomelkconflicttussenmedischeautoriteiten

  tevermijden.Indienuweigertdebeslissingtevolgendieonzeartsenals

  hetmeestopportuunbeschouwen,ontslaatuonsuitdrukkelijkvanelke

  aansprakelijkheid,metnameingevalvanterugkeeropeigenkracht,ofin

  gevalvanverergeringvanuwgezondheidstoestand.

  Inafwijkingvanpunt16)vanHoofdstukB5.,kunnenwij,vooreen

  verzekerdedieopeenorgaantransplantatiewacht,opzijnaanvraagenop

  zijnkosten,indiendetijdhettoelaatenopzijnverantwoordelijkheid,zijn

  terugkeerregelennaarhetziekenhuisinBelgiëwaardetransplantatiezal

  plaatsvinden.

  B1.4 Begeleiding van de zieke of de gewonde (B/E)Wanneerwijuommedischeredenenvervoeren,regelenenbetalenwijde

  terugkeervaneenandereverzekerdediemetumeereistomutotopuw

  bestemmingtevergezellen.

  B1.5 Terugkeer van de andere verzekerden (B/E)Alsuwvervoerofrepatriëringommedischeredenendeandereverzekerden

  belethunreisverdertezettenopdeoorspronkelijkgeplandemanier:

  - Regelenenbetalenwijhunterugkeervandeplaatsvanimmobilisatie

  naardewoonplaats;

  - Ofbetalenwijdevoortzettingvanhunreis,voorhetbedragdatwij

  voorhunterugkeernaarhunwoonplaatszoudenhebbenbetaald.

  B1.6 Plaatsvervangend chauffeur (B/E)Wijstureneenplaatsvervangendchauffeurwanneerdeverzekerde

  bestuurdertijdenseenverplaatsinghetverzekerdevoertuignietmeerkan

  besturentengevolgevaneenziekteofverwondingenengeenenkele

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -14-

  andereverzekerdehetstuurkanovernemen.Wijbetalenhetloonende

  reiskostenvandechauffeur,diehetverzekerdevoertuiglangsdekortste

  wegnaaruwwoonplaatsmoetterugbrengen.Deanderekostenvande

  terugreis(uwkostenvoorhotel,restaurant,brandstof,tol,onderhoudof

  reparatievanhetverzekerdevoertuig...)blijvenvooruwrekening.Omdeze

  prestatietegenieten,moethetverzekerdevoertuigrijklaarzijnenaande

  wettelijkevoorschriftenvoldoen.Indienditniethetgevalis,kandeprestatie

  wordengeweigerd.

  B1.7 Opsturen van brillen, protheses, geneesmiddelen (E)Indienuterplaatseinhetbuitenlandgeengelijksoortigebril,prothese

  ofgeneesmiddelenkuntvindenofhetequivalentervanenindiendeze

  onontbeerlijkis(zijn)envoorgeschrevendooreenarts,zullenwijzeop

  basisvanuwaanwijzingeninBelgiëbestellenenzeuopdedoorons

  gekozenwijzeopsturen.Wijbetalendeverzendingskostenvandeze

  voorwerpen.Deaankoopprijservandientuonsterugtebetalen.Deze

  prestatieisonderworpenaandetoestemmingvanonzeartsenenaande

  plaatselijkewetgeving.

  B1.8 Vervoer/repatriëring van de huisdieren en van de bagage (B/E)Wanneerwijinstaanvooruwterugkeernaarhuis:

  - Regelenenbetalenwijhetvervoervanuwhuisdieren(honden

  enkatten).Dekostenvoorquarantaineen/ofdierengeneeskunde

  opgelegddoorhetreglementinvoegevoorhetinternationaaltransport

  vandieren,blijvenevenwelvooruwrekening;

  - Betalenwijhetvervoervandebagagedieuzelfverzendt,onder

  dewaarborgvaneentransportbriefdieudooreenprofessionele

  expediteurwordtbezorgd.Wanneerubagageinhetdooronste

  repatriërenverzekerdevoertuigachterlaat,wordthetvervoerervanop

  uweigenrisicouitgevoerd.

  B1.9 Doorgeven van dringende boodschappen (B/E)Wijgevenoponzekostenuwdringendenationaleofinternationale

  boodschappendoornaaraanleidingvaneenernstigegebeurtenis(ziekte,

  lichamelijkongeval,overlijden).Deinhoudvandeboodschap,waarvoorwij

  nietaansprakelijkkunnenwordengesteld,isonderworpenaandeBelgische

  eninternationalewetgeving.

  B1.10 Ongeval op en buiten de skipistes (E)Bijeenongevalopdeskipistesofbuitendeskipistesbetalenwijuvolgende

  kostenterug:

  - uwuitgavenomuvandeplaatsvanhetongevalnaarde

  dichtstbijzijndeverzorgingsinstellingtebegeven;

  - dedoordeofficiëlehulpdienstengefactureerdeopsporingskosten

  wanneerutijdenshetbeoefenenvaneensneeuwsporteenongeval

  heeftgehad,toteenbedragvan5.000EUR.Inditgevalvragenwij

  naastdefactuurvandekosteneenbewijsschriftvandehulpdiensten

  ofvandeplaatselijkepolitiedienstendiedeidentiteitbevestigtvande

  persoondiehetongevalheeftgehad.

  Deongevallenbuitendeafgebakendeskipisteszijnechterenkelgedekt

  indiendeverzekerdenbegeleidwordendooreenmonitorvaneenerkende

  organisatievooroff-pisteskitours.

  Dezeterugbetalingvandeopzoekingskostenkannietgecumuleerdworden

  metdewaarborgvoorzieninartikelB2.4.

  B1.11 Terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten (E)1° Voorwaarden voor aanvaarding

  - OndervoorbehoudvandeinHoofdstukB5.bepaaldeuitsluitingen

  envandeinB1.11.2°voorzienevrijstelling,dektdezeprestatiede

  verzorgingdietoegediendwerdinhetbuitenlandineendoorhet

  contractgedektlandnaaraanleidingvaneeninditlandoverkomen

  ziekteoflichamelijkongevalvanonverwachteaardenzondergekende

  antecedenten.

  - Dezeprestatiekomtnadevergoedingenwaaropurechtheeftvoor

  dezelfderisico’sbijdeSocialeZekerheid(verplichteverzekeringen

  bijkomendeverzekeringvandeziekenfondsen)ofenigeandere

  ziekteverzekering.Bijgevolgmoetuvoordien,zowelinBelgiëalsinhet

  buitenland,denodigestappenondernemenomdeterugbetalingen

  waaropurechtheeft,teverhalen.

  - Indiendeverzekerdennietaangeslotenzijnbijeenziekenfondsin

  Belgiëofeenanderegelijkwaardigeziekteverzekeringofindienzijzich

  nietgevoegdhebbennaardereglementenvanhunziekenfondsof

  ziekteverzekering(meerbepaaldindienzijhunbijdragenietbetaald

  hebben),blijftonzetussenkomstvoorallemedischekostenbeperkttot

  eenmaximumbedragvan1.240EUR.

  - Ingevalvanziekenhuisopnamemoetuonshiervandedagzelfoften

  laatstebinnende48uuropdehoogtebrengen.Debetalingvande

  ziekenhuiskostenvervaltzodrauwrepatriëringkanplaatshebbenen

  udezeweigertofindienudedooronsvoorgestelderepatriëringom

  persoonlijkeredenendoetuitstellen.

  - Voordeambulantemedischekosten(medischeverzorgingen

  geneesmiddelenzonderziekenhuisopname),moetuonseenverslag

  bezorgendatdoordevoorschrijvendeartsterattentievanonzeartsen

  isopgesteld.

  2° Gewaarborgd bedrag en gewaarborgde kosten

  Wijbetalenvolgendekostentenbedragevanmaximum750.000EUR

  voordeformuleEuropeSmartenvanmaximum1.250.000EURinde

  formuleWorldSmart,enditperverzekerdepersoonenpergebeurtenis,na

  tussenkomstdooruwziekenfondsofuwziekteverzekering:

  - medischeenchirurgischeerelonen;

  - dooreenartsvoorgeschrevengeneesmiddelen;

  - dringendetandverzorgingtengevolgevaneenlichamelijkongevalof

  eenacuteaanval(metuitsluitingvanprotheses)tenbedragevan

  125EURperpersoon;

  - kostenvoorziekenhuisopname;

  - ziekenwagenkostenvooreenplaatselijktraject;

  - kostenvooreenverlengdhotelverblijfvandepatiëntopvoorschriftvan

  eenarts,tenbedragevan500EUR,wanneerdeziekeofdegewonde

  deterugreisnaarBelgiënietkanaanvattenopdeoorspronkelijk

  voorzienedatum.

  Wijbetalen,binnendebeperkingenvanhetgewaarborgdbedrag,het

  saldovandemedischekostenterugnatussenkomstvanuwziekenfonds

  ofziekteverzekering,opvoorleggingvanhunorigineleafrekeningen

  eenfotokopievandefacturenenrekeningenvoordekosten.Indieneen

  tussenkomstgeweigerdwordt,vragenwijueenattestvandeweigeringen

  deoorspronkelijkebewijsstukkenvanuwuitgaven.

  Inhetjaarlijkscontract“EuropeSmart”iseenvrijstellingvan60EURvan

  toepassingophetbedragdatteuwenlasteblijftnatussenkomstvanuw

  ziekenfonds(VerplichteverzekeringenBijkomendeverzekeringvanhet

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -15-

  Ziekenfonds)ofziekteverzekering.Inhetjaarlijkscontract“WorldSmart”

  bedraagtdezevrijstelling125EUR.

  3° Voorschot op de kosten voor de ziekenhuisopname

  Wijkunnenopuwaanvraag,degewaarborgdekostenaanhetziekenhuis

  voorschieten.Inditgevalzullenwijudedooronsbetaaldefacturentoesturen.

  Umoetdezeaanuwziekenfondsofziekteverzekeringgevenenonshet

  gedeeltevandevergoedingenterugbetalendatuteruggestortzalworden.

  B1.12 Terugbetaling van de in België gemaakte medische kosten als gevolg van een ongeval in het buitenland (B)Natussenkomstvanuwziekenfonds,betalenwijtoteenbedragvan

  6.500EURdemedischekostenopvoorschriftvaneenarts,gemaaktin

  Belgiëgedurendedeeerstedriemaandennauwrepatriëringalsgevolgvan

  eenongevalinhetbuitenland.

  Prestaties bij overlijden

  B1.13 Bijstand bij overlijden1. Overlijden in België (B)

  IndienutijdenseenverplaatsinginBelgiëoverlijdt,regelenenbetalenwij

  hetvervoervanhetstoffelijkoverschotvanhetzieken-ofhetlijkenhuis

  naardedoordefamilieinBelgiëopgegevenplaats,metuitsluitingvanalle

  anderebegrafeniskosten.

  Indienditoverlijdendeandereverzekerdenbeletopdeoorspronkelijk

  geplandemanierhunverplaatsingvoorttezetten,regelenenbetalenwij

  hunterugkeernaarhuis.

  Indiendeoverledenpersoonhetverzekerdevoertuigbestuurde,sturenwij

  eenplaatsvervangendchauffeuromhetverzekerdevoertuignaarhuisterug

  tebrengen,onderdezelfdevoorwaardenalsinB1.6.

  2. Overlijden in het buitenland (E)

  Indienuinhetbuitenlandoverlijdt,regelenenbetalenwijhetvervoervan

  hetstoffelijkoverschotvanhetzieken-ofhetlijkenhuisnaardedoorde

  familieinBelgiëaangeduideplaats.Wijbetaleneveneens:

  - dekostenvoordepost-mortembehandelingenhetkisten;

  - dekostenvoordelijkkisttoteenbedragvan620EUR;

  Deanderekosten,meerbepaalddekostenvoorderouwdienstende

  begrafenisofcrematie,blijvenvoorrekeningvandefamilie.

  Indienuterplaatseinhetbuitenlandbegravenofverastwordt,betalenwij

  volgendekostentenbedragevanhetgeheelvandeonkostendiewijzouden

  hebbenuitgegevenovereenkomstigdevorigeparagraaf:

  - dekostenvoordepost-mortembehandelingenhetkisten;

  - dekostenvoordelijkkistendeurne,toteenbedragvan1.500EUR;

  - dekostenvoorhetvervoerterplaatsevanhetstoffelijkoverschot

  metuitsluitingvandekostenvoorderouwdienstendebegrafenisof

  crematie;

  - derepatriëringskostenvandeurne;

  - eenvervoerbewijsheenenterugvooreenfamilielid,omzichterplaatse

  tebegeven.

  Wanneerditoverlijdendeandereverzekerdenbeletopdeoorspronkelijk

  geplandemaniernaarBelgiëterugtekomen,regelenenbetalenwijhun

  terugreisnaarhuis.

  Indiendeinhetbuitenlandoverledenpersoonhetverzekerdvoertuig

  bestuurde,sturenwijeenplaatsvervangendchauffeuromhetverzekerde

  voertuignaarhuisterugtebrengen,onderdezelfdevoorwaardenalsinB1.6.

  Prestaties in geval van natuurrampen

  B1.14 Bijstand bij natuurrampen (E)B1.14.1 Definitie

  Eennatuurrampiseenplotselingegebeurtenisvannatuurlijkeoorsprongmet

  gevolgenopgroteschaal.

  Natuurrampenzijngebeurtenissenmetoorzakenvanuitdeatmosfeer

  ofdeaardeenmetgevolgenvoordeaarde,zoalsoverstromingen,

  vloedgolven,uitdrogingenuitzettingvandegrond(extremedroogte),

  aardbevingen,bergstortingen,vulkaanuitbarstingen,aardverschuivingenen

  grondverzakkingenevenalsdeevenementendiehierrechtstreeksuitvolgen.

  B1.14.2 Verlenging verblijf verzekerden in het buitenland

  Ubentinhetbuitenlandenkantengevolgevanovermachtvanwegeeen

  natuurrampdevoortzettingvanuwreisofuwterugreisnaarBelgiëniet

  aanvangenopdeinitieelvoorzienedatum.

  Wijnemenindatgevaldekostenoponsvoordeverlengingvanhetverblijf

  vandeverzekerdendieterplaatsezijn.

  Volgendenoodzakelijkekostenwordenvergoed:logies,ontbijtentransport

  vanennaardeluchthavenoftreinstationtotmaximum150EURperdag

  voordeeersteverzekerdeenmaximum50EURperdagperbijkomende

  andereverzekerde,enditmeteenmaximumvan5dagenpergedekte

  gebeurtenis,opvertoonvandeoriginelebewijsstukken.

  Deverzekerdendienendevolgendestappenteondernemenomrechtte

  hebbenoponzetussenkomst:

  - Udienteerstcontactoptenemenmetdereisorganisatorofmetde

  transportmaatschappij(vliegtuig,trein,boot)diebepaaldeverplichtingen

  hebbentegenoverhunklanten.

  - Wijkomentussenindegefactureerdekostenwanneerdereisorganisator

  ofdetransportmaatschappij(vliegtuig,trein,boot)geenverplichtingen

  totterugbetalinghebbentegenoveruofwanneerdatbedrag

  ontoereikendisomdegemaaktekostentedekken.

  - Udienthiervoordenodigeoriginelebewijsstukkenaanonsovertemaken.

  Hoofdstuk B2. Reisbijstandsprestaties

  Onderdevoorwaardenvandeovereenkomstzijndeprestatiesvan

  hoofdstukB2vantoepassingwanneeruopverplaatsingbent.

  B2.1 Verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland (E)Bijverliesofdiefstalvanreisdocumenten(identiteitskaart,paspoort,

  rijbewijs,enz.)inhetbuitenlandmoetuzichallereersttotdedichtstbijzijnde

  Belgischeambassadeofconsulairevertegenwoordigingwenden.Wij

  bezorgenudaarvanhetadres.Wijbetalenudevervoerkostenen

  administratievekostenterugdieuinhetbuitenlandhebtgemaaktnaar

  aanleidingvanhetverliesofdediefstalvanuwreisdocumententot

  maximum125EUR.

  Bijverliesofdiefstalvancheques,bankkaartenofkredietkaartenkomen

  wijtussenbeidebijdefinanciëleinstellingenomdenoodzakelijke

  beschermingsmaatregelentedoentoepassen.

  Bijverliesofdiefstalvanuwvervoerbewijzenbezorgenwijudenodige

  nieuwevervoerbewijzenomuwreisverdertezetten,zodrauons,opde

  maniervanuwkeuze,metdetegenwaardeervangecrediteerdheeft.

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -16-

  B2.2 Opsturen van een reiskoffer in geval van verlies of diefstal van bagage (B/E)Wijregelenenbetalenhetopsturenvaneenkoffermetpersoonlijke

  voorwerpen.Dezebagagedientonsbezorgdtewordendoordepersoon

  vanuwkeuze.

  B2.3 Vertraging, verlies of diefstal van bagage (B/E)Indienuwbagagediebijeenvliegreisnaarbehorenisingecheckten

  onderdeverantwoordelijkheidisgeplaatstvandeluchtvaartmaatschappij

  waarmeeuvliegt,nietgelijktijdigmetuenmetmeerdan12uurvertraging

  aankomt,dragenwijbijinuwdringendeaankopenvooreerstebehoeften

  inzakekledingentoiletartikelenbinnende48uurnauwlanding.

  Voordeterugbetalingvandezekostendientuonshetdoorde

  luchtvaartmaatschappijafgegevenattestvanvertragingteoverhandigen

  alsookdefactuurvanuwaankopenvooreerstebehoefteninzakekledingen

  toiletartikelen.

  Wijwaarborgenuwkostenvoordeaankoopvooreerstebehoefteinzake

  kledingentoiletartikelentoteenbedragvanmaximaal250EURvoorhet

  geheelaanverzekerdebagageperverzekerde.

  B2.4 Opsporings- en reddingskosten (B/E)Indienuzoekbenttijdensuwreiswaardoordeofficiëlehulpdiensten

  moetentussenkomenomutevinden,nemenwedeopsporings-en

  reddingskostendiewordenaangegaanomuwlevenoffysiekeintegriteit

  veiligtestellen,tenlastetoteenbedragvan5.000EUR,opvoorwaarde

  datdereddingresulteertuiteenbeslissingvandebevoegdeplaatselijke

  overheidofvandeofficiëlehulpdiensten.

  Opzeeisdeterugbetalingvanopsporings-enreddingskostenenkelvan

  toepassingbinnendeterritorialewateren.

  Dezeterugbetalingkannietgecumuleerdwordenmetdewaarborgvoorzien

  vooreenongevalopofbuitendeskipiste(zieB1.10).

  B2.5 Vervroegde terugkeer wegens ziekenhuisopname in België van een familielid (B/E)Iemandvanuwfamilie(uwechtgeno(o)t(e),vader,moeder,kind,broer,zus,

  grootouders,kleinkind,schoonouder,schoonbroer,schoonzus,schoondochter,

  schoonzoon,stiefkind,stiefbroer,stiefzus)wordtinBelgiëopgenomenin

  eenziekenhuisterwijluopverplaatsingbent:

  - Indiendebehandelendeartsonsverzekertdatdezeziekenhuisopname

  meerdan5dagenzalbedragen,datzevanonverwachteaardisendat

  deernstvandegezondheidstoestandvandepatiëntuwaanwezigheid

  rechtvaardigt,regelenenbetalenwijdeterugkeervanalleverzekerden

  naarhunwoonplaats(éénterugreisticketperverzekerde).

  - IndiendeinhetziekenhuisinBelgiëopgenomenpersoonéénvanuw

  kinderenisdatjongerisdan18jaar,enindiendebehandelendearts

  onsverzekertdathetkindlangerdan48uurinhetziekenhuismoet

  blijven,regelenenbetalenwijdeterugreisvandevaderendemoeder

  vanhetkindnaarhuis.

  Inbeidegevallendientuonseenmedischgetuigschriftteoverhandigen.

  B2.6 Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een familielid (B/E)Iemandvanuwfamilie(uwechtgeno(o)t(e),vader,moeder,kind,broer,zus,

  grootouders,kleinkind,schoonouder,schoonbroer,schoonzus,schoondochter,

  schoonzoon,stiefkind,stiefbroer,stiefzus)overlijdtplotselingterwijluop

  verplaatsingbent.OmuinstaattestellenderouwdienstinBelgiëbijte

  wonen,regelenenbetalenwij:

  - ofweldeenkeleterugreisvanalleverzekerdendiedevereiste

  verwantschaphebbenmetdeoverledene;

  - ofweléénofmeerticketsheenenterugtothettotaalbedragvande

  ticketsvoordeenkeleterugreisovereenkomstigvorigeparagraaf.De

  terugreisoponzekostenmoettenlaatste15dagennadebegrafenis

  plaatshebben.

  Alsuhetverzekerdevoertuigterplaatsemoetachterlatenengeenenkele

  andereverzekerdehetkanbesturen,sturenwijeenchauffeuromhetonder

  dezelfdeomstandighedenalsinB1.6naardewoonplaatsterugtebrengen.

  DeprestatieB2.6zalunietwordentoegekendindienudefinitiefterugkeert

  metuweigenwagen.Udientonseenoverlijdensattestvandegemeente

  optesturendatdeverwantschapaantoont.

  B2.7 Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning (B/E)WanneeruwwoninginBelgiëzwareschadeopgelopenheefttengevolge

  vaneenbrand,waterschade,storm,ontploffingofimplosie,regelenen

  betalenwijuwvervoeromunaaruwwoonplaatstelatenterugkerenenu

  vervolgens,indiennodig,opnieuwnaaruwverblijfplaatstelatenreizen.De

  terugkeeroponzekostenmoetbinnende15dagenplaatshebben.Udient

  onszosnelmogelijkhetbewijsvandeschadeteoverhandigen.

  B2.8 Terbeschikkingstelling van geld in het buitenland (E)Indienuoponzebijstandeenberoepgedaanheeftvooreenziekte,

  ongeval,pechofdiefstalinhetbuitenland,kunnenwijusnelhetbedrag

  datunodigheeft(maximum2.500EUR)indeviezenterbeschikkingstellen,

  opvoorwaardedathetgelijkwaardigetetransfererenbedragonstevoren

  inEURinBelgiëisoverhandigddoorhetmiddelvanuwkeuze.Ukrijgt

  eenontvangstbewijsvandezeafgifte.Indiendegevraagdetransferniet

  uitgevoerdis,zaldeoverhandigdesomuterugbetaaldwordenbinnende15

  dagennaafgifte.

  B2.9 Bijstandsverlening van een tolk (E)Wanneeruinhetbuitenlandrechtheeftopeengewaarborgdeprestatie

  vooreenverzekerdegebeurtenis,helpenwijofonzecorrespondentenu

  indienuernstigeproblemenondervindtomdegesprokentaalteverstaan

  B2.10 Bijstand voor de fiets en de bromfiets (

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -17-

  - schietenwijuhetereloonvoorvaneenadvocaatdieuvrijkuntkiezen

  inhetbuitenland,toteenbedragvan1.250EUR.Wijdragennietbijin

  degerechtelijkegevolgeninBelgiëvaneeninhetbuitenlandtegen

  uingesteldevervolging.Voordeterugbetalingervangevenwijudrie

  maandendetijdvanafdedagvanhetvoorschot.Wanneerdeoverheid

  deborgtochtvóórdezetermijnaanuterugbetaalt,dienthetbedrag

  ervanonmiddellijkaanonstewordenovergemaakt.

  Hoofdstuk B3. Reisvergoeding

  B3.1 Toepassingsgebied van de waarborg Reisvergoeding (B/E)Wijverbindenonsbinnendelimietenvandegewaarborgdebedragentot:

  1° Deterugbetalingvandeniet-genotenvakantiedagentengevolge

  vaneengedektegebeurtenisvermeldinpuntB3.3enditvanafde

  datumvandevervroegdereisonderbrekingofvanhetverblijfvande

  verzekerdentotenmetdelaatstedagvandeinitieelgeplandereis;

  2° Debetalingvanhetforfaitairbedragvoordeskiliftenvoorskilessen

  vanmeerdan4dagendienietkondenwordenbenutalsgevolgvan

  eenvervroegderepatriëring.

  B3.2 Gewaarborgde bedragen van de Reisvergoeding (B/E)1° Ingevalvanonderbrekingvandereisofhetverblijf,betalenwijueen

  schadevergoedingvoordeniet-genotenvakantiedagendieprorata

  berekendwordtophetaantalresterendenachtenvanafdedagwaarop

  dereisofhetverblijfvandeverzekerdenvervroegdonderbroken

  werdtotdelaatstedagvandeoorspronkelijkgeplandeduurvande

  reisofhetverblijf.Udientonszowelhetbewijsvanderedenvande

  reisonderbrekingofvandeonderbrekingvanhetverblijfalsdatvande

  vervroegdeterugkeerendefactuurvandereisofvanhetoorspronkelijk

  geplandeverblijftebezorgen.

  Dewaarborgkannooithogerzijndanhetverzekerdebedrag,meteen

  maximumvan2500EURperverzekerdeenperreiseneenmaximum

  van12500EURvooralleverzekerdensamenenbeperkttothetbedrag

  vanhetaandeelvanelkeverzekerdeindeprijsvoordereisofhet

  verblijf,ongeachthetaantalbijonsafgeslotencontracten.

  Deprijsvoordereisofdehuur,dieopdefactuurofhetaande

  verzekerdeophetmomentvandeboekingafgegevencontractvermeld

  staat,zalhetmaximalebedragvandeschadevergoedingzijn.

  2° Wijbetalenhetforfaitairbedragterugvoordeskilifttoteenbedragvan

  maximaal250EURvoorhetgeheelvandeverzekerdenenhetforfaitair

  bedragvanskilessenvanmeerdan4dagentotmaximaal250EUR

  voorhetgeheelvandeverzekerdendiealsgevolgvandevervroegde

  terugkeerwegenseengedektegebeurtenis(zieB3.3)nietkonden

  wordengebruikt.

  B3.3 Gedekte gebeurtenissen van de Reisvergoeding (B/E)1) Uwvervroegdeterugkeertengevolgevaneenziekteofeenongeval

  indiendeartsdieuterplaatsebehandeltuwvervoerofuwrepatriëring

  naaruwwoonplaatsaanbeveelt.

  2) Devervroegdeterugkeervandeandereverzekerdenindienhetvervoer

  ofderepatriëringvaneenverzekerdewegensmedischeredenenen

  aanbevolendoordeplaatselijkeartsdeandereverzekerdenverhindert

  omhunverblijfterplaatseverdertezetten.

  3) UwvervroegdeterugkeerwegenshetoverlijdeninBelgiëofinhet

  buitenlandvaneenverzekerde.

  4) UwvervroegdeterugkeerwegensziekenhuisopnameinBelgiëvande

  echtgenoot,vader,moeder,zoon,dochter,schoonmoederof-vader,

  stiefmoederof-vader,vandeverzekerden,opvoorwaardedat:

  -debehandelendeartsonsverzekertdatdezeziekenhuisopnamemeer

  dan5dagenzalbedragen,datzevanonverwachteaardisendatde

  ernstvandegezondheidstoestandvandepatiëntdeaanwezigheid

  vandeverzekerderechtvaardigt;

  -ofdeinhetziekenhuisinBelgiëopgenomenpersoonéénvanuw

  kinderenisdatjongerisdan18jaarendebehandelendeartsons

  verzekertdathetkindlangerdan48uurinhetziekenhuismoet

  blijven.

  Inbeidegevallendientuonseenmedischgetuigschriftte

  overhandigen.

  5) Devervroegdeterugkeerwegenshetoverlijdenvanéénvanuw

  familieleden:iemandvanuwfamilie(echtgenoot,vader,moeder,

  kind,broer,zuster,grootouders,kleinkind,schoonouders/stiefouders,

  schoonzoon/stiefzoon,schoondochter/stiefdochter,schoonbroer/

  stiefbroer,schoonzuster/stiefzuster)overlijdtplotseling,derouwdienst

  vindtplaatsinBelgiëenukeertvervroegdterugwegenshetoverlijden

  ofomderouwdienstbijtewonen.Deterugreisoponzekostenmoet

  tenlaatste15dagennadebegrafenisplaatshebben.

  Udientonseenoverlijdensattestvandegemeenteoptesturendatde

  verwantschapaantoont.

  6) Devervroegdeterugkeerwegenszwareschadeaandewoning(schade

  vanmeerdan2.500EUR):uwwoninginBelgiëheeftzwareschade

  opgelopentengevolgevaneenbrand,waterschade,storm,ontploffing

  ofimplosie.Deterugkeeroponzekostennaardewoningmoetbinnen

  de15dagennadeschadeplaatshebben.

  Udientonsspoedigmogelijkhetbewijsvandeschadete

  overhandigen.

  7) Deterugkeernaardewoonplaatswanneerhetvoertuigwaarmeeu

  opverplaatsingbentinhetbuitenlandergeïmmobiliseerdenniet

  herstelbaaris.

  Udientonsdefactuurteoverhandigenvanhetinternationaaltransport

  vanhetvoertuigwaarmeezijnrepatriëringgestaafdwordt.

  8) Devervroegdeterugkeertengevolgevandediefstalvanhetvoertuig

  waarmeeuopverplaatsingbentinhetbuitenlandwanneerhetnietis

  teruggevonden.

  Udientonshetbewijsteoverhandigenvanuwaangiftevandiefstal

  vanuwvoertuigaandeoverheid.

  Hoofdstuk B4. Bijstandsverlening thuis

  Deverzekerdepersonengenieten,uitsluitendinBelgië,devolgendeprestaties:

  B4.1 Informatie (B)Onzeinformatiedienstisis24u/24bereikbaarengeeftinlichtingendie

  uitsluitendtelefonischverstrektworden.

  Dringendemedischeinformatieiseveneens24uurperdagbeschikbaaren

  wordttelefonischofpere-mailverkregenenverstrekt.

  Sommigevragenkunnennietonmiddellijkwordenbeantwoord.Ingeen

  gevalkunnenwijaansprakelijkwordengesteldvoorhetgebruikdatumaakt

  vandeantwoorden.

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -18-

  1° Informatie vóór het vertrek op reis

  Alvorensnaarhetbuitenlandtevertrekken,kuntuonze

  Informatiedienstraadplegen.

  Dezedienstzaluhelpenbijdepraktischeregelingvanuwreis:visaen

  administratieveformaliteitenvóórentijdensdereisvoordepersonen

  endevoertuigen,verplichteofaantebeveleninentingen,hygiënische

  enmedischevoorzorgsmaatregelennaargelanghettebezoekenland,

  verplichteformaliteitenvoordehuisdierendieuwenstmeetenemen,

  douanevoorschriftenvoorprivé-gebruik,degegevensvande

  buitenlandseconsulatenentoeristischevertegenwoordigingenin

  BelgiëenvandeBelgischeconsulateninhetbuitenland,hetklimaat

  endemeetenemenkleding,defeestdagen,hetuurverschil,

  vervoermiddelen(lucht,zee,weg),hotels,reiswegen.

  Uvindteengrootaantalvandergelijkeinformatieennuttigetipseveneens

  opdeBlogvanEuropAssistance.

  2° Uw gezondheid

  Opverzoekgevenwijuinlichtingenovervolgendeonderwerpen:

  ziekenhuizenenklinieken,ambulancedienstenindebuurtvanuw

  woonplaats,instellingenvoorthuisverpleging,verhuurdersvanmedisch

  materiaal,kuuroorden,revalidatiecentra.

  B4.2 Bijstand in geval van schade aan de woning (B)Wanneeruwwoningonbewoonbaarisgewordentengevolgevaneen

  brand,waterschade,storm,ontploffingofimplosie,betalenwij:

  - uweerstehotelkostentenbedragevan125EUR,perkamerenvoor

  1nacht,omdeverzekerdenondertebrengendieophetogenblikvan

  hetschadegevalbijuinwoonden;

  - debewakingskostenvoordewoonplaatsgedurendedeeerste48uur

  indiendewoningwegenshetschadegevalmoetbeschermdworden

  tegendiefstal;

  - dekostenvaneenbestelwagenvoorhetvrijwarenvanuwmeubilair,

  toteenbedragvan250EUR(zieA1.6.8°).

  Wijvragenuhetbewijsvandeschade.

  B4.3 Hulp van een slotenmaker (B)Indienhetslotvandehoofddeurvanuwwoningofvanuwtweede

  verblijfplaatsinBelgiëbeschadigdisofindienugewoonweguwsleutels

  verlorenofinuwwoningopgeslotenhebtwaardooruuwwoningnietmeer

  binnenkan,stellenwijuinverbindingmeteenslotenmakeruituwstreek

  enbetalenwijudekostenvandewerkurenendeverplaatsingskostenvan

  deslotenmakerterugtoteenbedragvan125EUR,metuitsluitingvande

  prijsvoordeonderdelen.Umoetaandeslotenmakerkunnenbewijzendat

  uindewoningverblijft.

  Hoofdstuk B5. De uitsluitingen van de reisbijstand van het jaarlijks contract “Europe Smart” en “World Smart”

  Zijnuitgeslotenuitdewaarborgreisbijstand:

  1) incidentenofongevallentijdenswedstrijdenvoormotorvoertuigen(races,

  competities,rally’s,raids)waaraanudeelneemtalsmededingerofdiens

  assistent;

  2) activiteitenbeoefendmetvuurwapens,behalveinprofessionele

  schietstanden;

  3) bijzondergevaarlijkesportactiviteiten(extremesporten)diedebeoefenaar

  ervankunnenblootstellenaanernstigekwetsurenofaandedoodindien

  erfoutenoptredeninhunbeoefening.Dezeactiviteitenkenmerkenzich

  indemeestegevallendoorhetnemenvanrisico’sdietewijtenzijnaan

  desnelheid,dehoogteofdediepte,en/ofdefysiekeinspanningvande

  beoefenaarervan,envereiseneenspecifiekeuitrusting.

  Dezeactiviteitenzijnechtergedektwanneerzebeoefendwordenof

  begeleidwordendooreenpersoondieeenprofessioneleopleidingheeft

  genotenwaardoorzijnkennisengoedebeoefeningvandezeactiviteiten

  gestaafdwordenevenalszijnengagementtenopzichtevanhetrespect

  vanderegelsendeveiligheid.Erzalhemeenkopievanhetofficiëleattest

  wordengevraagd.;

  4) deinBelgiëgesteldediagnosesenbevolenbehandelingen;

  5) kostenvanbrillen,contactlenzen,medischeapparatuurendeaankopenof

  herstellingenvanprotheses;

  6) kostenvoormedischecheck-ups;periodiekecontrole-of

  observatieonderzoekenalsookdepreventievegeneeskunde;

  7) gezondheidskuren,verblijvenenbehandelingenvoorherstel,revalidatieen

  fysiotherapie;

  8) esthetischebehandelingen,dieetbehandelingenenalledoorhetRIZIVniet

  erkendediagnose-enbehandelingskosten(homeopathie,acupunctuur,

  chiropractie);

  9) vaccinseninentingen;

  10)ziekenwagenkosteninBelgiëbehalvevoordeinB1.3bedoeldegevallen;

  11)repatriëringvoorgoedaardigeaandoeningenofverwondingendieter

  plaatsekunnenwordenbehandeldendieunietbelettenuwverplaatsing

  ofuwverblijfvoorttezetten;

  12)depressiesengeestesziekten,behalvealszezichvoorheteerst

  manifesteren.

  13)pathologischetoestandendievóórhetvertrekbekendwaren,diein

  behandelingzijneneenreëelgevaarinhoudenvansnelleverergering

  ofnognietgestabiliseerdzijnsindstenminste2maandenvóórde

  inwerkingtredingvandewaarborg;

  14)terugvalofverergeringvaneenziekteofvaneenpathologischetoestand

  diereedsvóórhetvertrekwasgebleken;

  15)repatriëringvooreenorgaantransplantatie;

  16)aandoeningenofgebeurtenissendieeengevolgzijnvan(1)hetgebruik

  vanalcohol,voorzoverhetalcoholgehalteinhetbloedvandebetrokkene

  1,2gram/literbloedoverstijgt,zonderdathetgebruikvanalcoholdeenige

  oorzaakvandeaandoeningofgebeurtenismoetzijn,of(2)vaneenacuut

  ofchronischgebruikvandrugsofelkeanderestofdienietvoorgeschreven

  werddooreenartsendiehetgedragwijzigt;

  17)toestandendiehetgevolgzijnvaneenzelfmoordpoging;

  18)dezwangerschapvanmeerdan28wekenvoorvliegtuigreizen,met

  uitzonderingvandezewaarvooreenschriftelijkegoedkeuringwerd

  verleenddoorde(behandelende)gynaecoloogenbevestigdwerddoorde

  artsvandebetrokkenluchtvaartmaatschappij(enditmethetoogophet

  welzijnvandemoederenhetongeborenkind);

  19)douanerechten;

  20)dekostenvoormaaltijdenendranken;

  21)gebeurtenissenvoortvloeienduitdegevolgenvaneenkernongevalofvan

  terrorisme;

  22)gebeurtenissenengevolgenvangebeurtenissendieplaatsvindenvóórde

  inwerkingtredingvandewaarborg;

  23)dekostenofschadei.v.m.eenanderedanindeovereenkomstvermelde

  diefstal;

  en,inhetalgemeen,allenietuitdrukkelijkindeovereenkomstvermeldekosten.

  GanaarInhoudsopgave

  https://blog.europ-assistance.be/

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -19-

  Deel C. Optie “Bagageverzekering” van

  het jaarlijks contract “Europ Smart” en

  “World Smart”

  DeelC.isvantoepassingvoorzoverdeBijzondereVoorwaardenvanhet

  “EuropeSmart”ofhet“WorldSmart”contractdeonderschrijvingvandeze

  optioneledekkingvermelden.

  Hoofdstuk C1. De optie “Bagageverzekering”

  C1.1 Toepassingsvoorwaarden van de optie “Bagageverzekering”Dehierondervermeldealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingvoorzover

  indeBijzondereVoorwaardenvanhetjaarlijkscontract“EuropeSmart”of

  “WorldSmart”deonderschrijvingvandeoptie“Bagageverzekering”vermeldis.

  Gedektegeografischezones:dewaarborgengeldenindegeografische

  zonesdieovereenstemmenmetdeonderschrevenformule(zieA1.3).

  Degedektebagageenpersoonlijkebezittingenzijndegenedieu

  toebehorenendieumeeneemtvooruwpersoonlijkgebruiktijdenseen

  privéreisofeenzakenreis,metinbegripvandeklerenenpersoonlijke

  voorwerpendieutijdensdereisdraagt.Deterugbetalingvanbepaalde

  bagage,persoonlijkebezittingenofvoorwerpenisbeperktofuitgesloten

  vandewaarborg.Ukunthiervaneengedetailleerdoverzichtvindeninde

  hierondervermeldewaarborgen.

  Dereisiseenverplaatsingvandeverzekerdeomprivé-ofberoepsredenen.

  DeinBelgiëgewaarborgdereizenmoetenminimaal3nachtendurenende

  buitenlandsereizenmoeteneenminimalewaardehebbenvan150EUR.

  DewaarborgwordtvankrachtzodrauuwwoninginBelgiëverlaaten

  eindigtalsunaaruwwoningbentteruggekeerd.

  Inhetjaarlijkscontract“EuropeSmart”of“WorldSmart”dektdeverzeke-

  ringswaarborgenkeldeeerste3opeenvolgendemaandenvaneenreis.

  C1.2 Toepassingsgebied en beperkingen van de optie “Bagageverzekering”Wijverzekerenuwbagage,persoonlijkevoorwerpenenbezittingendieuop

  reismeeneemttegen:

  - diefstal;

  - totaleofgedeeltelijkebeschadigingveroorzaaktdoorderdenen/of

  ongeval;

  - hetverliestijdenshetvervoerdooreenvervoersmaatschappij;

  - diefstalvanidentiteitspapieren.

  1° Erbestaanbeperkingenindewaarborgvoordevolgendewaardevolle

  ofspecialevoorwerpen:edelstenen,parels,juwelen,bonten

  horlogesdieophetlichaamwordengedragen,evenalselksoort

  apparaatvoorbeeld-en/ofgeluidsopnamenenhunaccessoires

  (bijvoorbeeld:fototoestellen,filmmateriaal,gsm,camera,smartphones,

  videospelletjes),draagbarecomputers,allesoortenbrillen,

  contactlenzen,verrekijkers,muziekinstrumenten,medischeprotheses,

  kunstvoorwerpen,antiek,tapijten,meubelen.

  Dehierbovengenoemdevoorwerpenzijnenkelgewaarborgdtegen

  diefstal.

  2° Beperkingenvandeterugbetalingvanbagageenpersoonlijke

  bezittingendieineenvoertuigwordenvervoerd:

  - Indienueenprivévoertuigofeenmobilhomegebruiktomuw

  bagageenpersoonlijkebezittingentevervoeren,zijnrisico’sop

  diefstalgedektopvoorwaardedatdebagageenpersoonlijke

  voorwerpenzichbevindenindekoffervandeafgeslotenwagenen

  uithetzicht.Enkeldiefstalmetinbraakisgedekt.Alshetvoertuig

  opdeopenbareweggeparkeerdstaat,geldtdewaarborgslechts

  tussen6uuren22uur.

  3° Beperkingenvandeterugbetalingvankampeermateriaaldatopeen

  gereglementeerdecampingstaat:

  - hetkampeermateriaalisverzekerdtegendiefstalengeheleof

  gedeeltelijkevernietigingalsgevolgvaneennatuurramp.

  4° Beperkingenvandeterugbetalingvanvoorwerpendiezichineen

  hotelkamerofeenvakantieverblijfbevinden:

  - dezezijnverzekerdtegengeheleofgedeeltelijkevernielingten

  gevolgevanbrandofexplosie;

  - dezezijnenkelverzekerdtegendiefstalindienheteendiefstal

  betreftmetzichtbaresporenvaninbraak.

  5° Wijdekkendediefstal,degeheleofgedeeltelijkebeschadigingenhet

  verliesvanvoorwerpendiedooreenvervoersbedrijfwordenverzonden

  voorzoverubijhetvervoersbedrijfdeverdwijning,beschadigingofhet

  verliesvandevoorwerpenheeftaangegevenbinnende24uurnade

  verondersteldeontvangstvandevervoerdegoederen.

  Indienwijdeoverbrengingvanhetvoertuigorganiserenconformde

  bijstandsprestatiesvoorzieninonderhavigealgemenevoorwaarden,

  dekkenwijdediefstal,degeheleofgedeeltelijkebeschadigingenhet

  verliesvandevervoerdevoorwerpenvoorzoverudeverdwijning,

  beschadigingofhetverliesvandevoorwerpenbijonsheeft

  aangegevenbinnende24uurnadeverondersteldeontvangstvande

  vervoerdegoederen.

  6° Voordediefstalvanidentiteitspapieren,meerbepaaldde

  identiteitskaartofdeverblijfsvergunning,hetpaspoort,degrijzekaart

  vanhetvoertuigdataanutoebehoortenhetrijbewijs,betalenwijde

  kostenvoorhetvervangenvandezedocumentennavoorleggingvan

  deoriginelebewijsstukkentoteenbedragvanmaximaal250EURper

  reisvoorallegestolendocumentensamenongeachthettypecontract

  datwerdonderschreven.

  7° Deterugbetalingswaardevoorelkvoorwerpafzonderlijkisverzekerd

  totmaximaal30%vanhettotaalverzekerdebedragvolgenshettype

  contractdatwerdonderschreven.

  C1.3 Gewaarborgde bedragen van de optie “Bagageverzekering”Volgenshettypecontractdatwerdonderschreven(zieA1.1)enrekening

  houdendmetdebepalingenenbeperkingeninhettoepassingsgebiedvan

  dewaarborg(zieC1.2),betalenwijvolgendesommenterug:

  - Indeindividueleformuledekkenwijmaximaal1.250EURperreis.

  - Indeformulekoppeldekkenwijmaximaal2.500EURperreis.

  - Indeformulefamiliedekkenwijmaximaal3.750EURperreis.

  C1.4 Berekening van de vergoeding van de optie “Bagageverzekering”Ongeachtdebeperkingeninverbandmetvoorwerpenbetalenwij

  binnendelimietenvandeverzekerdebedragenpertypecontract,

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -20-

  deaanschafwaardevandebeschadigde,gestolenofnietgeleverde

  bagage,verminderdmethetwaardeverliestengevolgevanslijtageof

  waardeverminderingopdedagvandeschade.

  Ingevalvangedeeltelijkebeschadigingzullenenkeldeherstellingskosten

  vandebagageofhetvoorwerpwordenvergoedtoteenmaximaalbedrag

  vandewaardeophetmomentvandegedeeltelijkebeschadiging,meer

  bepaalddeaanschafwaardeverminderdmethetwaardeverliestengevolge

  vanouderdomsgraadenwaardevermindering.

  Deouderdomsgraadofwaardeverminderingwordtforfaitairbepaaldop

  10%perbegonnenjaar,tetellenvanafdedatumvandeaankoopfactuur

  vandezevoorwerpen.

  C1.5 Uw verplichtingen bij een schadegevalUdientdeschadeschriftelijkaantegevenbinnende5dagennade

  gebeurtenisendetailsteverstrekkenoverdeoorzaken,debijzonderheden,

  deomstandighedenendegevolgenvandeschade.

  AansluitendopdeverplichtingenvoorzieninA1.13vanonderhavigcontract

  dientubijdeaangiftevandeschadedevolgendeelemententevoegen:

  - eenkopievandereserveringofdefactuurvanuwreis;

  - bijdiefstalmoetuonmiddellijkklachtindienenbijdelokaleoverheden

  opdeplaatsvandediefstal(politie,Rijkswacht,vervoersmaatschappij,

  purser,…),eenproces-verbaallatenopmakenendesporenvaninbraak

  latenvaststellen;

  - bijverliesmoetuonmiddellijkklachtindienenbijdelokaleoverheden

  vandeplaatsvanverlies(politie,Rijkswacht,vervoersmaatschappij,

  purser,…),eneenproces-verbaallatenopmaken;

  - dedocumentendiezijnafgegevendoordevervoerder(zee-,lucht-,

  trein-ofwegvervoer)toenuwbagageofvoorwerpenverlorenzijn

  geraaktterwijlzeonderzijnjuridischtoezichtstonden.Eisdateen

  verklaringeneenattestvandefinitiefverlieswordenopgestelden

  bewaarallevervoersdocumenten;

  - deaankoopfacturenvangestolen,verlorenofbeschadigdebagageen

  voorwerpen;

  - voordegedeeltelijkebeschadigingvanuwbagageenpersoonlijke

  bezittingendientuonsdefactuurtesturenvandeherstellingofeen

  attestvanniet-reparatie.

  Deverzekerdesommenkunneningeengevalbeschouwdwordenals

  bewijsvandewaardevandegoederenwaarvoorueenvergoedingeist,

  nochalsbewijsvanhetbestaanvandezegoederen.

  Umoetopallemogelijkemanierendietotuwbeschikkingzijnenmet

  alledocumentenwaaroverubeschikt,hetbestaanendewaardevande

  goederenophetmomentvandeschadebewijzen,evenalshetbelangen

  deomvangvandeschadeingevalvangeheleofgedeeltelijkevernietiging.

  C1.6 Teruggave van alle of een gedeelte van de gestolen of verloren voorwerpen1° Alsualleofeengedeeltevandegestolenofverlorenvoorwerpendie

  dooreenbagagewaarborggedektzijn,terugvindt,dientuonshiervan

  onmiddellijkschriftelijkopdehoogtetebrengenzodraudeinformatie

  krijgt.

  2° Alsunognietvergoedbent,moetudevoorwerpenopnieuwinbezit

  nemen.Wijzijndanenkelgehoudentoteenvergoedingvandegehele

  ofgedeeltelijkevernielingvandeteruggevondenvoorwerpen.

  3° Indienuwelalbentvergoed,kanubinneneentermijnvan15dagen

  kiezentussen

  -ofwelhetachterlatenvandevoorwerpen;

  -ofweldeterugnamevandevoorwerpenmetterugbetalingvan

  devergoedingdieuhebtontvangen,verminderdmetdedoorons

  bepaaldevergoedingenvoordegeheleofgedeeltelijkevernielingvan

  deteruggevondenvoorwerpen.

  Udientonsuwkeuzeschriftelijktebevestigenbinnende15dagen.Na

  dietermijngaanwijervanuitdatuopteertvoorhetachterlatenvande

  voorwerpen.

  C1.7 Bijzondere uitsluitingen met betrekking tot bagage en persoonlijke bezittingenWijsluitenuit:

  1) diefstalvanbagageenpersoonlijkevoorwerpenenbezittingendiezonder

  toezichtwerdenachtergelatenopeenopenbareplaatsofopgeslagen

  werdenineenlokaaldatterbeschikkingstaatvanmeerderepersonen;

  2) hetvergetenvanbagage,verlies(behalvedooreenvervoersmaatschappij),

  ruil;

  3) diefstalzonderinbraakbehalvealsdenodigevaststellingenenopmaak

  vanhetproces-verbaalzijngebeurddooreenoverheid(politie,Rijkswacht,

  vervoersmaatschappij,purser,…);

  4) diefstalgepleegddooruwpersoneeltijdensdeuitoefeningvanhun

  functies;

  5) toevalligeschadetewijtenaanhetlekkenvanvloeistoffen,vetten,

  kleurstoffenofbijtendestoffendiezichinuwbagagebevinden;

  6) allebederfbarewaren;

  7) verbeurdverklaringofinbeslagnamevangoederendoordedouaneof

  overheidsdiensten;

  8) schadeveroorzaaktdoormijten,knaagdieren,insecten,wormen,

  ongedierteofalleandereparasieten;

  9) brandgatenveroorzaaktdoorsigarettenenschadeveroorzaaktdooreen

  niet-gloeiendewarmtebron;

  10)waren,stalenencollectiesvanhandelsvertegenwoordigers;

  11)waardepapierenwordennietalsbagagebeschouwd.Onder

  «waardepapieren»wordtverstaan:geldstukken,bankbiljetten,bank-of

  postoverschrijvingen,reispassen,reischequesen/ofanderecheques,

  kredietbrieven,benzinebonnenofanderevoorafbetaaldebonnen;

  12)schadedoorgebruik,waardevermindering,langzameofnatuurlijkeslijtage;

  13)schadeveroorzaaktdoorelkewijzevanschoonmaken,herstellenof

  restaureren;

  14)deuken,krassen,elektrischeofmechanischeschade;

  15)breukvanbreekbarevoorwerpen(pendules,porselein,glaswerk,

  beeldhouwwerken,marmer,kunstvoorwerpen,antiek,…)tenzijdeschade

  isveroorzaaktdoorbrand,diefstalofeenongelukvanhetvoertuigwaarin

  zevervoerdworden;

  16)alletypewapensenhunmunitie;

  17)brommers,fietsen,aanhangwagens,caravans,botenenandere

  vervoersmiddelenevenalsdeaccessoiresdieeraanvasthangenoferaan

  gekoppeldzijn;

  18)sportmateriaal,surfplanken,buggy’s,kinderwagens,rolstoelen,

  materiaalvoordiepzeeduikendienietvervoerdwordendooreen

  vervoersmaatschappij;

  19)bagagediewordtvervoerddooreenvoertuigoptweewielen;

  20)kostenvoorhetvervangenvanslotenensleutels;

  21)gebeurtenissendieopzettelijkdooruzijnveroorzaakt;

  22)kostenalsgevolgvaneennucleairongeval;

  GanaarInhoudsopgave

 • JaarlijkscontractEuropeSmartenWorldSmart

  -21-

  23)feitendiegelinktzijnaanterroristischedaden;

  en,inhetalgemeen,allekostendienietexplicietzijnvermeldindeze

  overeenkomst.

  Deel D. Optie “Mobiliteitsbijstand” van

  het jaarlijks contract “Europe Smart”

  en “World Smart”

  DeelD.Optie“Mobiliteitsbijstand”isvantoepassingvoorzoverde

  BijzondereVoorwaardenvanhetjaarlijkscontract“EuropeSmart”of“World

  Smart”deonderschrijvingvandezeoptioneledekkingvermelden,aldan

  nietmetdeuitbreidingVervangwagenofVervangwagenPlus.

  DeprestatiesvanDeelD.Optie“Mobiliteitsbijstand”zijnalleenvan

  toepassingindelandenvanzoneEuropametuitzonderingvandelanden

  eng