Top Banner
PETI DEO Prvi deo Prethodni deo   Na osnovu člana 121. stav 11. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 52/11), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama  Pravilnik je objavljen u "Sl užbenom glasniku R S - Prosvetni glasnik", br. 9/2013 od 17.6.2013.  godine, a stupio j e na snagu 25.6.2013. Član 1. U Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama ("Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 i 8/11), u članu 2. tačka 1. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje dvanaesta do šesnaeste koje glase: "- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska književnost); - master pro fesor jez ika i književnosti (sr bis ta) (studi jsk i pro gra m Srp ska filologija: srpski jezik i lingvistika); - master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska književnost, Srpska književnost i jezik); - master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); - master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost)." U tački 1. stav 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje četvrta do dvadeset treće koje glase: "- profesor srpskog jezika i književnosti; - profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom; - profesor srpske književnosti i jezika; - profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; - diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; - diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovensk im književnostima; - profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost;
204

Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

Oct 30, 2015

Download

Documents

Dejan Djolic

srednja škola
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 1/204

PETI DEOPrvi deoPrethodni deo 

 Na osnovu člana 121. stav 11. Zakona o osnovama sistema obrazovanja ivaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 52/11),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

Pravilnik o izmenama i dopunamaPravilnika o vrsti stručne spreme

nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih

nastavnika u stručnim školama Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS 

- Prosvetni glasnik", br. 9/2013 od 17.6.2013. godine, a stupio je na snagu 25.6.2013.

Član 1.

U Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih

nastavnika u stručnim školama ("Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 i8/11), u članu 2. tačka 1. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje dvanaesta do šesnaeste koje glase:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpskaknjiževnost);

- master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpskafilologija: srpski jezik i lingvistika);

- master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpskaknjiževnost, Srpska književnost i jezik);

- master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik 

i komparativna književnost);- master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost)."U tački 1. stav 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje četvrta do dvadeset treće koje glase:"- profesor srpskog jezika i književnosti;- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;- profesor srpske književnosti i jezika;- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;- diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;- diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima;- profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku

književnost;

Page 2: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 2/204

- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost isrpskohrvatski jezik;

- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike;- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima;- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima;

- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštuknjiževnost;

- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;- diplomirani filolog za srpski jezik i književnost;- diplomirani filolog za književnost i srpski jezik;- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i Srpska

književnost);- master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski program Srpska

filologija: srpski jezik i lingvistika);- master profesor jezika i književnosti (srbista) (studijski programi: Srpska

književnost, Srpska književnost i jezik);

- master filolog (studijski program Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost);

- master filolog (studijski program Srpski jezik i književnost)."Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:"Lice iz stava 2. alineje četvrta do dvadeset treća u obavezi su da polože ispite

iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kaonematernjeg jezika, Metodičke prakse i ispit iz srpskog jezika u kontaktu samađarskim, odnosno slovačkim jezikom (za mađarsku i slovačku nacionalnumanjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika ukontaktu) za ostale nacionalne manjine."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Albanski jezik i književnost)."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Bugarski jezik i književnost)."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Mađarski jezik i književnost)."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Rusinski jezik i književnost)."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Rumunski jezik i književnost)."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Slovački jezik i književnost)."

Page 3: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 3/204

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća koje glase:

"- master filolog (studijski program Anglistika);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Engleski jezik i književnost)."

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća koje glase:

"- master filolog (studijski program Francuski jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Francuski jezik i književnost)."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća koje glase:"- master filolog (studijski program Ruski jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Ruski jezik i književnost)."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master filolog (studijski program Nemački jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Nemački jezik i književnost)."U tački 12a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga koja glasi:- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Italijanski jezik i književnost)."U tački 12b na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća koje glase:"- master filolog (studijski program Španski jezik i hispanske književnosti);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti)."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master istoričar.Lice iz alineje četvrte mora imati prethodno završene osnovne akademske

studije istorije."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta koja glasi:"- master pravnik.

Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studijeiz oblasti prava."U tački 15. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja peta koja glasi:"- master sociolog.Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studije

sociologije."U stavu 2. reči: "Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta

Sociologija može da izvodi i", zamenjuju se rečima: "Ukoliko škola preuzimanjemili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1.ove tačke nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta

Sociologija može da izvodi i".Posle tačke 15. dodaje se tačka 15a koja glasi:

Page 4: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 4/204

"15a Sociologija sa pravima građana- diplomirani sociolog;- diplomirani pravnik;- master sociolog;- master pravnik.

Lice iz alineje treće mora imati prethodno završene osnovne akademske studijesociologije.

Lice iz alineje četvrte mora imati prethodno završene osnovne akademskestudije iz oblasti prava."

U tački 16. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajese alineja treća koja glasi:

"- master filozof.Lice iz alineje treće mora imati prethodno završene osnovne akademske studije

filozofije."U stavu 2. reči: "Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta

Filozofija može da izvodi i", zamenjuju se rečima: "Ukoliko škola preuzimanjem

ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1.ove tačke nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Filozofijamože da izvodi i".

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do devete, koje glase:

"- master geograf;- master profesor geografije;- master profesor geografije i informatike;- master profesor biologije i geografije.Lice iz alineje šeste do devete mora imati prethodno završene osnovne

akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije, dvopredmetne studije biologije i geografije."

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta i četrnaesta koje glase:

"- master biolog;- master profesor biologije."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvadeset četvrta i dvadeset peta, koje glase:"- master matematičar;- master profesor matematike."Lice iz alineje dvadeset četvrte i dvadeset pete mora imati prethodno završene

osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike i primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovigeometrije)."

U tački 20. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje dvadeset peta i dvadeset šesta, koje glase:

- master fizičar;- master profesor fizike."Lice iz alineje dvadeset pete i dvadeset šeste mora imati prethodno završene

osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike."U stavu 2. reči: "Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta

Fizika može da izvodi i", zamenjuju se rečima: "Ukoliko škola preuzimanjem ili

konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem koje ispunjava uslove iz stava 1. ove

Page 5: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 5/204

tačke nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Fizika može daizvodi i".

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesnaesta i sedamnaesta, koje glase:

"- master hemičar 

- master profesor hemije."Tačka 22. menja se i glasi:"22. Računarstvo i informatika- profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;- profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i

informatika;- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi osim energetskog;- diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi osim industrijske energetike;- diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer 

organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionihnauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;

- diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva;- diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska

statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantna ekonomija;

- diplomirani informatičar;- diplomirani informatičar - poslovna informatika;- diplomirani informatičar - profesor informatike;- diplomirani informatičar - master;- diplomirani profesor informatike - master;- diplomirani informatičar - master poslovne informatike;- master matematičar;- master informatičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master profesor tehnike i informatike;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi

i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke)." Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta Računarstvo i

informatika može da izvodi i lice koje je na osnovnim studijama u trajanju odnajmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine, savladalo program računarstva i informatike u trajanju od

najmanje četiri semestra.Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenihosnovnih akademskih studija, položeno najmanje pet informatičkih predmeta (odtoga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektnoorijentisano programiranje) i najmanje tri predmeta iz oblasti Matematika.

Ispunjenost uslova iz st. 2. i 3. ove tačke utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja, na osnovu nastavnog plana i programa studija.

U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje alineje od osma do trinaeste, koje glase:

"- profesor muzičkog vaspitanja;- master teoretičar umetnosti;

- master muzički umetnik, svi profesionalni statusi;- master kompozitor. "

Page 6: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 6/204

Posle tačke 23. dodaje se nova tačka 23a koja glasi:"23a Muzička kultura:- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta muzička umetnost,

 prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvadeset prva do dvadeset šeste koje glase:

"- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;- master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti

likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);- master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti

likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);- master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz

oblasti likovne umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);- master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne

umetnosti, odnosno, primenjene umetnosti i dizajna);

- master istoričar umetnosti (završene osnovne akademske studije iz oblastiistorije umetnosti).

Lice iz alineja dvadeset druga do dvadeset peta moraju imati prethodnozavršene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno,

 primenjene umetnosti i dizajna.Lice iz alineje dvadeset šeste mora imati prethodno završene osnovne

akademske studije iz oblasti istorije umetnosti."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma i deveta koje glase:"- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedamnaesta do dvadeset prve, koje glase:"- master biolog;- master ekolog;- master profesor biologije;- master profesor ekologije;- master profesor biologije i geografije."U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta koje glase:"- master pravnik;

- master sociolog.Lice iz alineje pete mora imati prethodno završene osnovne akademske studijeiz oblasti prava.

Lice iz alineje šeste mora imati prethodno završene osnovne akademske studijeiz oblasti sociologije."

Tačka 30. menja se i glasi:"30. Građansko vaspitanje- lice koje ispunjava uslove za nastavnika odgovarajuće stručne škole;- lice koje ispunjava uslove za stručnog saradnika stručne škole;- diplomirani etnolog;- etnolog - antropolog;

- profesor odbrane i zaštite."

Page 7: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 7/204

 Navedena lica mogu da izvode nastavu, ako su pohađala jedan ili više odsledećih programa: Obuka za nastavnika građanskog vaspitanja; Interaktivnaobuka/timski rad; Ni crno ni belo; Umeće odrastanja; Umeće komunikacije;Aktivna nastava/učenje; Edukacija za nenasilje; Reči su prozori ili zidovi; Čuvariosmeha; Učionica dobre volje; Kultura kritičkog mišljenja; Bukvar dečjih prava;

Debatni klub; Bezbedno dete; Zlostavljanje i zanemarivanje dece; Zdravo da ste,ili specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na odgovarajućojvisokoškolskoj ustanovi.

Posle tačke 30. dodaju se tačke od 31. do 36. koje glase:"31. Izabrana poglavlja matematike- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta matematika,

 prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama.

32. Izabrani sport:- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta fizičko i

zdravstveno vaspitanje, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika,

stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.33. Istorija (odabrane teme):- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta istorija, prema

Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama.

34. Računanje u hemijiNeorganska hemijaOpšta i neorganska hemijaOrganska hemija:- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta hemija, prema

Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama.

35. Agrarna geografijaIndustrijska geografijaGeografija hraneGeografija stočarstvaGeografija u poljoprivredi:- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta geografija, prema

Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama.

36. Etika

LogikaLogika sa etikom:- lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta filozofija, prema

Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama."

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:"Poslove stručnog saradnika kojima se doprinosi ostvarivanju obrazovno-

vaspitnog rada može da obavlja:

1. Pedagog:- diplomirani pedagog;

Page 8: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 8/204

- profesor pedagogije;- diplomirani školski psiholog - pedagog;- master pedagog.2. Psiholog:- diplomirani psiholog;

- diplomirani školski psiholog - pedagog;- diplomirani psiholog, smer školsko - klinički;- profesor psihologije;- master psiholog.Lice iz alineje pete mora imati najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških

 predmeta.3. Bibliotekar:- profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za

 bibliotekarstvo;- diplomirani bibliotekar - informatičar;- profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost i teoriju

književnosti;- lice koje ispunjava uslove za nastavnika gimnazije ili stručne škole, odnosno

stručnog saradnika - pedagoga ili psihologa;- profesor narodne odbrane;- profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost;- profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost;- diplomirani komparativista i bibliotekar;- master bibliotekar - informatičar;- master filolog (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika);- master profesor jezika i književnosti (glavni predmet, odnosno profil:

 bibliotekarstvo i informatika)."Zavisno od potreba škole i programa koji se ostvaruje, dodatnu podršku i

stručne poslove može da obavlja i:1. Socijalni radnik:- diplomirani socijalni radnik;- master socijalni radnik.Ukoliko škola preuzimanjem ili konkursom ne zasnuje radni odnos sa licem

koje ispunjava uslove iz stava 1, poslove socijalnog radnika može da obavlja i:- diplomirani sociolog, odnosno profesor sociologije."2. Defektolog:a) Surdopedagog

- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha;- diplomirani defektolog - surdoaudiolog;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program Specijalne edukacije i rehabilitacije gluvih i nagluvih osoba;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program za specijalnog edukatora;b) Tiflolog- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog vida;- diplomirani defektolog - tiflolog;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program Specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa oštećenjem vida.

v) Somatoped- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima;

Page 9: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 9/204

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završiostudijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim

 poremećajima;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program za specijalnog edukatora;

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završiostudijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost.

g) Specijalni pedagog- diplomirani specijalni pedagog;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program za specijalnog edukatora.d) Oligofrenopedagog- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno

ometenom u razvoju;

- diplomirani defektolog - oligofrenolog;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program Specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa teškoćama umentalnom razvoju;

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završiostudijski program za specijalnog edukatora;

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završiostudijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost;

3. Logoped:- profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u

govoru;- diplomirani defektolog - logoped;- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio

studijski program Logopedije.4. Andragog:- profesor andragogije;- diplomirani andragog;- master andragog.5. Zdravstveni radnik:- doktor medicine;- doktor stomatologije."

Član 3.

U članu 4. poglavlje I. tačka 1. menja se i glasi:"1. PedologijaPedologija i agrohemijaOsnovi poljoprivredne proizvodnjeAgrohemija sa fiziologijom biljaCvećarstvo (u prvom razredu za obrazovni profil cvećar - vrtlar)Poljoprivredna proizvodnja (u prvom razredu za obrazovni profil tehničar 

 poljoprivredne tehnike)

Biljna proizvodnja (u prvom razredu za obrazovni profil poljoprivredni proizvođač)

Page 10: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 10/204

Praktična nastava za obrazovne profile:a) tehničar hortikulture (u prvom razredu za sadržaje programa pedologije i

agrohemije sa fiziologijom bilja); b) poljoprivredni proizvođač (u prvom razredu za sadržaje programa biljne

 proizvodnje);

Praktična nastava (u prvom razredu za obrazovni profil tehničar  poljoprivredne tehnike - za sadržaje programa poljoprivredne proizvodnje):

- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo - povrtarstvo, opšti ili

hortikultura;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odseci ili smerovi: ratarski i voćarsko -

vinogradarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije zemljišta;- diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer zaštita bilja;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na odsecima: Ratarstvo i povrtarstvo, Voćarstvo ivinogradarstvo, Hortikultura, Fitomedicina ili Melioracije."

Posle tačke 1. dodaje se tačka 1a koja glasi:"1a Navodnjavanje- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo - povrtarstvo, opšti ili

hortikultura;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odseci ili smerovi: ratarski i voćarsko -

vinogradarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije zemljišta;- diplomirani inženjer agronomije;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odsecima: Ratarstvo i povrtarstvo, Voćarstvo ivinogradarstvo, Hortikultura ili Melioracije."

Tačka 2. menja se i glasi:"2. Biljna proizvodnja 1 (Izborna tehnologija: Ratarstvo ili Ratarstvo sa

 povrtarstvom - obrazovni profil poljoprivredni tehničar za sadržaje teorijskenastave i vežbi)

RatarstvoProizvodnja duvana- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;

- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ratarsko - povrtarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo - povrtarstvo ili opšti;

Page 11: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 11/204

- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Ratarstvo i povrtarstvo."Posle tačke 2. dodaje se tačka 2a koja glasi:

"2a Biljna proizvodnja (u drugom razredu za obrazovni profil poljoprivredni proizvođač)

Biljna proizvodnja 1 (Izborna tehnologija: Ratarstvo ili Ratarstvo sa povrtarstvom - obrazovni profil poljoprivredni tehničar za sadržaje praktičnenastave i blok nastave)

Organska proizvodnja u ratarstvuPoljoprivredna proizvodnja (u drugom razredu za obrazovni profil tehničar 

 poljoprivredne tehnike)Praktična nastava:a) obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike (u drugom razredu za

sadržaje programa poljoprivredne proizvodnje);

 b) obrazovni profil poljoprivredni proizvođač (u drugom razredu za sadržaje programa biljne proizvodnje):

- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ratarsko-povrtarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo-povrtarstvo ili opšti;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer zaštita bilja;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za melioracije zemljišta;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Ratarstvo i povrtarstvo ili Fitomedicina."Tačka 3. menja se i glasi:"3. Poljoprivredna proizvodnja (u trećem razredu za obrazovni profil tehničar 

 poljoprivredne tehnike)Biljna proizvodnja 2 (Izborna tehnologija: Voćarstvo, Voćarstvo i

vinogradarstvo ili Vinogradarstvo - obrazovni profil poljoprivredni tehničar zasadržaje praktične nastave i blok nastave)

Organska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvuPraktična nastava (za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike udrugom razredu za sadržaje programa poljoprivredne proizvodnje):

- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer voćarsko - vinogradarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, opšti smer;- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Voćarstvo i vinogradarstvo."Tačka 4. menja se i glasi:

"4. PovrtarstvoPovrtarstvo u zaštićenom prostoru

Page 12: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 12/204

Organska proizvodnja u povrtarstvuBiljna proizvodnja 1 (Izborna tehnologija: Povrtarstvo sa cvećarstvom -

obrazovni profil poljoprivredni tehničar):- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ratarsko - povrtarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo - povrtarstvo, opšti ili

hortikultura;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Ratarstvo i povrtarstvo ili Hortikultura."Tačka 5. menja se i glasi:"5. Biljna proizvodnja 2 (Izborna tehnologija: Voćarstvo, Voćarstvo i

vinogradarstvo ili Vinogradarstvo - obrazovni profil poljoprivredni tehničar za

sadržaje teorijske nastave i vežbi):- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer voćarsko - vinogradarski;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Voćarstvo i vinogradarstvo."Tačka 6. menja se i glasi:"6. Zaštita bilja za obrazovne profile:a) poljoprivredni tehničar (u prvom razredu);

 b) tehničar hortikulture (u trećem razredu);v) cvećar - vrtlar (u trećem razredu):- diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: zaštita bilja ili opšti;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja;- diplomirani inženjer agronomije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odseci ili smerovi: ratarski i voćarsko -

vinogradarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: ratarstvo-povrtarstvo ili

hortikultura;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odsecima: Fitomedicina, Ratarstvo i povrtarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo iliHortikultura."

Posle tačke 6. dodaju se tačke 6a i 6b koje glase:"6a Zaštita bilja (u drugom razredu za obrazovni profil poljoprivredni

tehničar)- diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: zaštita bilja ili opšti;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja;- diplomirani inženjer agronomije;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;

Page 13: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 13/204

- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ratarsko - povrtarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Fitomedicina ili Ratarstvo i povrtarstvo.6b Zaštita bilja (u trećem razredu za obrazovni profil poljoprivredni tehničar)

Praktična nastava (u trećem razredu za obrazovni profil cvećar - vrtlar zasadržaje programa zaštite bilja)

Biljna proizvodnja (u trećem razredu za obrazovni profil poljoprivredni proizvođač - za sadržaje programa poljoprivredne proizvodnje)

- diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: zaštita bilja ili opšti;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja;- diplomirani inženjer agronomije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer voćarsko - vinogradarski;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Fitomedicina ili Voćarstvo i vinogradarstvo."Tačka 7. briše se.Tačka 8. menja se i glasi:"8. Cvećarstvo (za obrazovni profil tehničar hortikulture u drugom, trećem i

četvrtom razredu i za obrazovni profil cvećar - vrtlar u drugom i trećem razredu)Lekovito i začinsko biljeDendrologija sa rasadničarstvomPodizanje i nega zelenih površinaDekorativna dendrologijaParkarstvoBiodekoracijaLekovito biljeGajenje cvećarskih kulturaGljivarstvoPraktična nastavaa) obrazovni profil tehničar hortikulture (u drugom, trećem i četvrtom razredu);

 b) obrazovni profil cvećar - vrtlar (u prvom, drugom i trećem razredu);v) obrazovni profil poljoprivredni proizvođač (u drugom razredu)- diplomirani inženjer poljoprivrede za hortikulturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: hortikultura ili ratarsko-

 povrtarski;

- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer: opšti ili ratarstvo-povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede odsek ili smer ratarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek voćarsko - vinogradarski;- diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Hortikultura, Ratarstvo i povrtarstvo ili Voćarstvo i vinogradarstvo;- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku: Pejzažna arhitektura;

Page 14: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 14/204

- master inženjer šumarstva, odnosno poljoprivrede, prethodno završeneosnovne akademske studije iz oblasti: Pejzažne arhitekture i hortikulture."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

" - master biolog;

- master profesor biologije."Tačka 10. menja se i glasi:"10. MehanikaMehanička tehnologijaMašinski elementi sa tehničkim crtanjemAutomatizacija poljoprivredne mehanizacijeTehničko crtanjeHidraulika i pneumatikaAutomatska regulacija i upravljanjeProcesna tehnikaPraktična nastava (za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike u

 prvom razredu za sadržaje programa mehaničke tehnologije i mašinskihelemenata)

- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije

u poljoprivredi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, poljoprivredna tehnika i racionalizacija;- profesor mašinstva;- diplomirani mašinski inženjer, odnosno diplomirani inženjer mašinstva;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Poljoprivredna tehnika;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku: Mašinske konstrukcije i mehanizaciju, usmerenje poljoprivrednomašinstvo."

Tačka 11. menja se i glasi:"11. Osnovi poljoprivredne tehnikeMotori i traktoriPoljoprivredne mašinePoljoprivredna tehnika (u prvom razredu kod obrazovnog profila

 poljoprivredni tehničar)

Opravka i održavanje poljoprivredne tehnikeEksploatacija poljoprivrednih mašinaMenadžment i eksploatacija poljoprivrednih mašinaPraktična nastava (za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike - za sve

sadržaje programa osim sadržaja programa poljoprivredne proizvodnje):- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije

u poljoprivredi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija;

- diplomirani mašinski inženjer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju,usmerenje poljoprivredno mašinstvo;

Page 15: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 15/204

- diplomirani mašinski inženjer za automatsko upravljanje (sa izbornim programom poljoprivredne mašine);

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku: Poljoprivredna tehnika."

Tačka 12. menja se i glasi:

"12. Poljoprivredna tehnika (u drugom razredu kod obrazovnog profila poljoprivredni tehničar)

Poljoprivredne mašine (u prvom razredu kod obrazovnog profila rukovalac -mehaničar poljoprivredne tehnike)

Praktična nastava:a) obrazovni profil poljoprivredni proizvođač (u prvom, drugom i trećem

razredu za sadržaje programa poljoprivredne tehnike); b) obrazovni profil uzgajivač stoke (u drugom razredu za sadržaje programa

 poljoprivredne tehnike):- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije

u poljoprivredi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, poljoprivredna tehnika i racionalizacija, ratarstvo-povrtarstvo ili opšti;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek ratarski;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Poljoprivredna tehnika ili Ratarstvo i povrtarstvo."Posle tačke 12. dodaju se tačke 12a i 12b koje glase:"12a Poljoprivredna tehnika (u trećem razredu za obrazovni profil

 poljoprivredni tehničar)Poljoprivredne mašine (u drugom razredu kod obrazovnog profila rukovalac -

mehaničar poljoprivredne tehnike za sadržaje programa modula Mašine i oprema uvoćarstvu i vinogradarstvu)

- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije

u poljoprivredi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija;- diplomirani mašinski inženjer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju,usmerenje poljoprivredno mašinstvo;

- diplomirani mašinski inženjer za automatsko upravljanje (sa izbornim programom poljoprivredne mašine).

- diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek / smer voćarsko - vinogradarski ili

opšti;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Poljoprivredna tehnika;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku: Voćarstvo i vinogradarstvo.

Page 16: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 16/204

12b Poljoprivredna tehnika (u četvrtom razredu za obrazovni profil poljoprivredni tehničar)

Poljoprivredne mašine (u drugom razredu kod obrazovnog profila rukovalac -mehaničar poljoprivredne tehnike za sadržaje modula Mašine i oprema ustočarstvu)

- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za održavanje i eksploataciju mehanizacije

u poljoprivredi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija;- diplomirani mašinski inženjer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju,

usmerenje poljoprivredno mašinstvo;- diplomirani mašinski inženjer za automatsko upravljanje (sa izbornim

 programom poljoprivredne mašine);- diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo;

- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek za stočarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer stočarski ili opšti;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Poljoprivredna tehnika;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Zootehnika;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Stočarska proizvodnja."Tačka 13. menja se i glasi:"13. Praktična nastava (u drugom razredu za obrazovni profil tehničar 

 poljoprivredne tehnike za sadržaje programa obuke vožnje traktora i kombajna);- Obuka vožnje traktora:a) obrazovni profil poljoprivredni tehničar (u drugom razredu);

 b) obrazovni profil rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike (u drugomrazredu)

- diplomirani inženjer poljoprivrede;- diplomirani inženjer agronomije;- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- strukovni inženjer saobraćaja, studijski program drumski i gradski saobraćaj;

- master inženjer poljoprivrede;- master inženjer saobraćaja.Lice sa stručnim nazivom navedena u alinejama prva do šeste treba da su

 prethodno položila specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora."Tačka 14. menja se i glasi:"14. Ekonomika i organizacija posedaProfesionalna praksa (obrazovni profil poljoprivredni tehničar i rukovalac -

mehaničar poljoprivredne tehnike)Ekonomika poljoprivredne sa zadrugarstvomEkonomika poljoprivredne mehanizacije sa preduzetništvomOrganizacija proizvodnje i prodaje

Organizacija sa menadžmentom- diplomirani inženjer poljoprivrede, svi odseci ili smerovi;

Page 17: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 17/204

- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Poljoprivreda ili Agroekonomija."Posle tačke 14. dodaje se tačka 14a koja glasi:"14a Preduzetništvo

Agrarni turizam- diplomirani inženjer poljoprivrede, svi odseci ili smerovi;- diplomirani inženjer agronomije;- diplomirani ekonomista;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku:Agroekonomija, Ratarstvo i povrtarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo,

Hortikultura, Fitomedicina, Melioracije, Poljoprivredna tehnika, Zootehnika iliStočarska proizvodnja;

- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku: Pejzažna arhitektura;

- master inženjer šumarstva, odnosno poljoprivrede, prethodno završeneosnovne akademske studije iz oblasti: Pejzažne arhitekture i hortikulture;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

" - master klasični filolog."Tačka 16. menja se i glasi:"16. Anatomija i fiziologijaProfesionalna praksa (za obrazovni profil veterinarski tehničar)- diplomirani veterinar;- doktor veterinarske medicine;- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani veterinar za higijenu namirnica animalnog porekla;- diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek za stočarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer stočarski.- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Zootehnika ili Stočarska proizvodnja."Tačka 17. menja se i glasi:"17. Patologija

FarmakologijaEpizootiologijaPorodiljstvoBolesti životinjaOsnovi hirurgijeProfesionalna praksa (za obrazovni profil veterinarski tehničar)Bolesti pčelaPatologija ribaPatologija egzotičnih životinjaDobrobit životinjaHigijena namirnica životinjskog porekla

- diplomirani veterinar;- doktor veterinarske medicine;

Page 18: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 18/204

- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani veterinar za higijenu namirnica animalnog porekla."Tačka 18. menja se i glasi:"18. ZoohigijenaHigijena i nega životinja

StočarstvoIshranaStočarstvo sa ishranomStočarska proizvodnjaProizvodnja stočne hrane sa ishranomHipologijaIshrana domaćih životinjaRibarstvoPčelarstvoKozarstvoOrganska proizvodnja u stočarstvu

Gajenje puževaSportsko konjarstvoKinologijaMesojedi i male životinjePoljoprivredna proizvodnja (u četvrtom razredu obrazovni profil tehničar 

 poljoprivredne tehnike)Praktična nastava:a) obrazovni profil zootehničar;

 b) obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike (u četvrtom razredu zasadržaje programa poljoprivredne proizvodnje);

v) obrazovni profil uzgajivač stoke;g) obrazovni profil uzgajivač sportskih konja;d) obrazovni profil poljoprivredni proizvođač (u trećem razredu za sadržaje

 programa stočarstva)- diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer stočarski;- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek za stočarstvo;- diplomirani veterinar;- doktor veterinarske medicine;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Zootehnika ili Stočarska proizvodnja."

U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje osamnaesta do dvadesete, koje glase:"- master biohemičar;- master hemičar;- master profesor hemije."Tačka 20. briše se.U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedma, koja glasi:"- master inženjer poljoprivrede."U tački 22. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje šesta i sedma, koje glase:

"- diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek za stočarstvo;

Page 19: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 19/204

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku: Zootehnika ili Stočarska proizvodnja."

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo;

- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer: opšti;- diplomirani inženjer agronomije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odsecima: Ratarstvo i povrtarstvo ili Hortikultura."U poglavlju II. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje sedma do četrnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku: Poljoprivredna tehnika;- master inženjer mašinstva."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master fizičar;- master profesor fizike;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u oblasti tehnološkog inženjerstva, na studijskom programu: Inženjerstvomaterijala."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četrnaesta do dvadeset četvrte, koje glase:

" - diplomirani inženjer hemije, analitički ili bioorganski smer;- diplomirani hemičar opšte hemije;- profesor fizičke hemije;- diplomirani fiziko - hemičar;- diplomirani hemičar, smer hemijsko inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;

- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo, odnosno Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda, odnosno Upravljanje bezbednošću ikvalitetom u proizvodnji hrane;

- master hemičar;- master profesor hemije."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do osamnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;

Page 20: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 20/204

- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do devetnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za poljoprivrednu tehniku;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smerovi: mehanizacije, poljoprivredna

tehnika, ili poljoprivredna tehnika i racionalizacija;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku: Poljoprivredna tehnika;

- master inženjer mašinstva."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvadeset peta do trideset četvrte, koje glase:"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi

ugljenohidratna hrana ili mikrobiološki procesi;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda; Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane;

- master hemičar;- master profesor hemije;- master biohemičar."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje osamnaesta do dvadeset četvrte, koje glase:

Page 21: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 21/204

"- diplomirani veterinar;- doktor veterinarske medicine;- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

ugljenohidratne i stočne hrane;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane;

- master profesor biologije;- master biolog."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvadeset prva do dvadeset osme, koje glase:"- diplomirani inženjer hemije bioorganski smer;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar."Tačka 9. menja se i glasi:"9. Prehrambena tehnologija (za obrazovni profil prehrambeni tehničar)Ispitivanje namirnica (za obrazovni profil prehrambeni tehničar)Praktična nastava (za sadržaje programa u četvrtom razredu za obrazovni

 profil prehrambeni tehničar)- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi:ugljenohidratne hrane, ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;

Page 22: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 22/204

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda, odnosno Upravljanje bezbednošću ikvalitetom u proizvodnji hrane."

Tačka 10. menja se i glasi:"10. Mašine i aparati sa automatikomTehnološke operacijeOperacije i merenja u mesarstvuOperacije i merenja u pekarstvuPraktična nastava (sadržaji programa iz mašina i aparata sa automatikom)- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, svi odseci ili smerovi osim tekstilnog;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda; Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvadeset prva do dvadeset osme, koje glase:

"- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

ugljenohidratne i stočne hrane;

Page 23: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 23/204

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane;- master profesor hemije;- master hemičar."Tačka 12. menja se i glasi:"12. Prehrambena tehnologija (za obrazovne profile tehničar za

 biotehnologiju, proizvođač prehrambenih proizvoda, mlinar i prerađivač duvana)Praktična nastava (za sadržaje programa u drugom, trećem i četvrtom razredu

za obrazovni profil tehničar za biotehnologiju)

Ispitivanje namirnica (za obrazovni profil tehničar za biotehnologiju)Praktična nastava (za sadržaje programa u drugom i trećem za obrazovne

 profile proizvođač prehrambenih proizvoda, mlinar i prerađivač duvana)- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane,ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

tehnologija vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane."Tačka 13. briše se

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedamnaesta do dvadeset treće, koje glase:

Page 24: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 24/204

"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane, konzervna

hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane,ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do petnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa: biotehnološka;

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijskoi prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer ugljenohidratne i stočne hrane;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deseta do šesnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer ugljenohidratne i stočne hrane;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane."

Posle tačke 18. dodaju se nove tačke 19. do 37. koje glase:"19. Fizika

Page 25: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 25/204

- profesor fizike;- diplomirani fizičar;- diplomirani astrofizičar;- profesor fizike - hemije;- diplomirani inženjer fizike, smer industrijska fizika;

- diplomirani fizičar za opštu fiziku;- diplomirani fizičar za primenjenu fiziku;- diplomirani fizičar - informatičar;- profesor fizike za srednju školu;- diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku;- diplomirani fizičar - istraživač;- diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku;- diplomirani profesor fizike - master;- master fizičar;- master profesor fizike.20. Ishrana ljudi

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa: biotehnološka;

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijskoi prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi:ugljenohidratne hrane, ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer tehnologija vrenja;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo,Biotehnologija, Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

Page 26: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 26/204

21. Tehnike rada u laboratoriji- diplomirani inženjer tehnologije, svi odseci ili smerovi osim tekstilnog;- diplomirani inženjer tehnolog;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- profesor hemije;- diplomirani hemičar;- diplomirani inženjer hemije bioorganskog smera;- diplomirani inženjer hemije - analitičkog smera;

- master hemičar;- master profesor hemije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

22. Osnovi prehrambene tehnologijeTehnologija vode- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi:ugljenohidratne hrane, ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;

Page 27: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 27/204

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda.- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

23. Tehnologija konditorskih proizvoda- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane, konzervnahrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda.- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja i

vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.24. Tehnologija bezalkoholnih pićaTehnologija mlinarstvaTehnologija skrobaTehnologija šećeraTehnologija ulja i biljnih mastiTehnologija organskih kiselinaTehnologija prerade voća i povrća- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;

Page 28: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 28/204

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijskoi prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ili

mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane, konzervna

hrana ili mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo (Studijsko područje - modul: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane) iliPrehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane.25. Tehnologija stočne hraneIndustrijska proizvodnja gotove hrane- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi:ugljenohidratne hrane, ugljenohidratne i stočne hrane, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda.

Page 29: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 29/204

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo (Studijsko područje - modul: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane) iliPrehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda; Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

26. Tehnologija slada i pivaTehnologija vina, vinskih i voćnih destilataTehnologija etanola i jakih alkoholnih pićaIstorija pivarstva- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, ili biohemijsko inženjerstvo i

 biotehnologija;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi

ugljenohidratna hrana, ugljenohidratne i stočne hrane ili mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi ugljenohidratne hrane ili

mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo - (Studijsko područje - modul: Inženjerstvo ugljenohidratne hrane); iliPrehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja ivrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane.27. Tehnologija mlekaTehnologija mesa- diplomirani inženjer tehnologije, smer: konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;

Page 30: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 30/204

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani veterinar za higijenu namirnica animalnog porekla;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane;

- doktor veterinarske medicine.28. Obrada mesaPrerada mesa

Tržište i promet mesa- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi konzervna hrana;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

29. Sirovine u mesarstvu- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;

- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani veterinar za higijenu namirnica animalnog porekla;- doktor veterinarske medicine;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;

Page 31: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 31/204

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.30. Objekti i oprema u mesarstvu- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi konzervna hrana;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

odseku Prehrambena tehnologija;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije

na odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

31. EnzimologijaKontrola kvaliteta u prehrambenoj industrijiZdravstvena bezbednost hrane- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: konzervna hrana, ugljenohidratnehrane ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;

- diplomirani veterinar za higijenu i tehnologiju životnih namirnica;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;

Page 32: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 32/204

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija animalnih

 proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.

32. Tehnologija pekarstvaTehnologija pekarskog kvascaSirovine u pekarstvuProizvodnja hlebaObjekti i oprema u pekarstvuProizvodnja peciva, kolača i testeninaTržište i promet pekarskih proizvoda- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa:

 biotehnološka;

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo,hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, ugljenohidratna i stočna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi ugljenohidratne hrane ilimikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzerviranja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo, Biotehnologija, Prehrambenoinženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studijena odseku Prehrambena tehnologija na modulima: Tehnologija konzervisanja i

vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.33. Preduzetništvo- diplomirani inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer tehnolog;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju;

- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ekonomika poljoprivrede;- diplomirani ekonomist;

Page 33: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 33/204

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo,Biotehnologija, Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija iliAgroekonomija;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije.

34. Agrarni turizam

- diplomirani turizmolog;- diplomirani geograf - turizmolog;- diplomirani geograf (turizmolog);- master geograf;- master profesor geografije;- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo;- diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ekonomika poljoprivrede;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju ratarskih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije, smer tehnologija poljoprivrednih i

 prehrambenih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane,ugljenohidratna i stočna hrana, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;

- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko-tehnološki, grupa: biotehnološka;

- diplomirani inženjer tehnolog, odseci biohemijsko i prehrambeno inženjerstvo,hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija;

- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smeroviugljenohidratna hrana, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;

- master turizmolog;

Page 34: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 34/204

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija iliAgroekonomija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije naodseku Prehrambena tehnologija;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na studijskom programu: Biohemijsko inženjerstvo,Biotehnologija, Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije odnosno Poslovnog upravljanja.

35. Osnove ugostiteljstva (za obrazovne profile: prehrambeni tehničar, pekar,mesar i prerađivač mleka)

Osnove turizma (za obrazovni profil prehrambeni tehničar)- diplomirani ekonomist;

- diplomirani turizmolog;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo;- diplomirani geograf - turizmolog;- diplomirani geograf (turizmolog);- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije odnosno Poslovnog upravljanja;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master turizmolog;- master geograf;- master profesor geografije.36. Priprema jela sa žara (za obrazovne profile prehrambeni tehničar i mesar)- menadžer hotelijerstva, smer gastronomija;- menadžer hotelijerstva, smer gastrologija;- menadžer u gastronomiji;- diplomirani menadžer - gastronomija,- strukovni menadžer gastronomije;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smer 

konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: konzervna hrana ili mikrobiološki

 procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambenoinženjerstvo;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti Prehrambene tehnologije.37. Priprema sladoleda i ledenih poslastica (za obrazovni profil prerađivač

mleka)

Priprema toplih poslastica (za obrazovni profil pekar)Osnove poslastičarstva (za obrazovni profil prehrambeni tehničar)

Page 35: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 35/204

- strukovni menadžer gastronomije;- menadžer hotelijerstva smer gastrologija;- menadžer hotelijerstva, smer gastronomija;- menadžer u gastronomiji;- diplomirani menadžer - gastronomija,

- diplomirani inženjer tehnologije vrenja;- diplomirani inženjer tehnologije, smerovi: ugljenohidratne hrane, konzervna

hrana ili mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnolog, odsek prehrambeno inženjerstvo, smerovi

ugljenohidratna hrana, konzervna hrana ili mikrobiološki procesi;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti Prehrambene tehnologije."

Član 4.

U članu 5. poglavlje I. u tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje osma do desete, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture, prerade drveta i ekološkoginženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva.

Lice iz alineja devete i desete treba da ima završene osnovne akademske studijeu oblasti građevinskog inženjerstva odnosno oblasti arhitekture i urbanizma."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture, prerade drveta i ekološkoginženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva.Lica iz alineja četvrta i peta treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti građevinskog inženjerstva odnosno oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta i petnaesta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa uzaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master meteorolog, prethodno završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorlogija."

Page 36: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 36/204

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma i osma, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa uzaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master inženjer poljoprivrede, odsek hortikultura."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa uzaštiti zemljišnih i vodnih resursa."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa uzaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master inženjer geodezije;- master inženjer građevinarstva.Lica iz alineja osma i deveta treba da ima završene osnovne akademske studije

u oblasti geodetskog odnosno građevinskog inženjerstva."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do osme, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva;- master biolog;- master profesor biologije;- master inženjer poljoprivrede, odsek stočarstvo."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva;- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i prerade drveta."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."

Page 37: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 37/204

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja šesta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa uzaštiti zemljišnih i vodnih resursa."

Tačka 15. se menja i glasi:"15. Ishrana biljaIshrana biljaka:- diplomirani inženjer šumarstva;- diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;- diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo, odnosno voćarstvo i

vinogradarstvo;- diplomirani biolog;- profesor biologije;- diplomirani inženjer poljoprivrede, smer hortikulture;- diplomirani inženjer šumarstva za hortikulturu;

- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture;- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture;- master biolog;- master profesor biologije;- master inženjer poljoprivrede - odsek hortikultura, odsek vođarstvo i

vinogradarstvo i odsek ratarstvo i povrtarstvo."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do devete, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture;- master inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne i akademske studije

iz oblasti šumarstva."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."

U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i prerade drveta."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."

Page 38: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 38/204

U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."

U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva."

U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta do dvanaeste, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva;

- master biolog;- master profesor biologije;- master inženjer poljoprivrede, odsek hortikultura."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva;- master inženjer zaštite na radu."U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i prerade drveta;- master inženjer mašinstva;- master inženjer saobraćaja, drumski smer."U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture;- master inženjer poljoprivrede, odsek hortikultura."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne i akademske studije

iz oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."U tački 31. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."U tački 32. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:

Page 39: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 39/204

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti pejzažne arhitekture i hortikulture."

U tački 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture."U tački 34. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture."U tački 35. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa."U tački 36. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja druga, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture."

U tački 37. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje peta i šesta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture.

- diplomirani inženjer šumarstva (iz oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture ihortikulture)."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta i sedma, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture.

- diplomirani inženjer šumarstva (iz oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture ihortikulture)."

U stavu 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture i hortikulture.- diplomirani inženjer šumarstva (iz oblasti šumarstva i pejzažne arhitekture ihortikulture)."

Posle tačke 37. dodaje se nova tačka 37a koja glasi:"37a Ekonomika i organizacija u šumarstvu:- diplomirani inženjer šumarstva - master inženjer šumarstva, prethodno

završene osnovne akademske studije iz oblasti šumarstva."U poglavlju II. tačka 38. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta."

U poglavlju II. posle tačke 38. dodaje se nova tačka 38a, koja glasi:"38a Tehnologija materijala za obrazovni profil tapetar - dekorater:

Page 40: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 40/204

- diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta;- diplomirani inženjer šumarstva za drvnu industriju;- diplomirani inženjer prerade drveta;- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta."

U tački 39. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja dvanaesta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta."

U tački 40. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do sedme, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva, pejzažne arhitekture i hortikulture, prerade drveta i ekološkoginženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

- master inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva.

Lice iz alineja šesta i sedma treba da ima završene osnovne akademske studije uoblasti građevinskog inženjerstva odnosno oblasti arhitekture i urbanizma."

Tačka 41. menja se i glasi:"41. Računarska grafika- diplomirani inženjer elektronike;- diplomirani inženjer elektrotehnike;- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta;- diplomirani inženjer šumarstva za drvnu industriju;- diplomirani inženjer šumarstva prerade drveta;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani arhitekta;- diplomirani inženjer dizajner enterijera i nameštaja;- diplomirani građevinski inženjer,- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta;- master inženjer mašinstva - izborno područje - Savremene tehnologije

oblikovanja plastike i drveta;- master inženjer mašinstva.Lice iz alineja dvanaesta i trinaesta treba da ima završene osnovne akademske

studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni

izborni predmeti iz oblasti obrade drveta."U tački 42. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje petnaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje - Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta;

- master fizičar;Lice iz alineje petnaesta treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti iz oblasti obrade drveta."

U tački 43. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

Page 41: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 41/204

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje - Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Lice iz alineje četvrte treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti iz oblasti obrade drveta."

U tački 44. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Lice iz alineje četvrte treba da ima završene osnovne akademske studije uoblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni

 predmeti iz oblasti obrade drveta."

Posle tačke 44. dodaje nova tačka 44a, koja glasi"44a Mašine i uređaji (za obrazovni profil tapetar - dekorater):- diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta;- diplomirani inženjer šumarstva za drvnu industriju;- diplomirani inženjer prerade drveta;- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta."U tački 45. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta;- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologije

oblikovanja plastike i drveta.Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti

 prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 46. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do sedme, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologije

oblikovanja plastike i drveta;- master ekonomista, studijski programi: poslovno upravljanje i poslovnaekonomija i menadžment.

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 47. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti šumarstva i prerade drveta."

U tački 48. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:

Page 42: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 42/204

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti

 prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

Podtačka 48a briše se.U tački 49. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do desete, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta;- master dizajner;- master primenjeni umetnik;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineja osma i deveta treba da ima završene master studije koje

obuhvataju module, odnosno predmete u vezi dizajna enterijera i nameštaja."U tački 50. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta;- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologije

oblikovanja plastike i drveta.Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti

 prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 51. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 52. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;- master inženjer mašinstva, izborno područje - Savremene tehnologije

oblikovanja plastike i drveta.Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti

 prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 53. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Page 43: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 43/204

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 54. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta.

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 55. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta;

- master inženjer tehnologije;- master hemičar.Lice iz alineja šeste treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti

 prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 56. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje Savremene tehnologijeoblikovanja plastike i drveta."

U tački 57. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta."

U tački 58. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do desete, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master dizajner;- master primenjeni umetnik;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineja osme i devete treba da su na osnovnim osnovnim akademskim ili

master studijama izučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta."U tački 59. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje šesta do osme, koje glase:- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti prerade drveta;- master inženjer mašinstva - izborno područje tehnologije oblikovanja plastike i

drveta;

- strukovni inženjer tehnologije, završene osnovne strukovne studije iz oblasti prerade drveta.

Page 44: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 44/204

Lice iz alineje druge treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do četvrte, koje glase:

"- master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije izoblasti prerade drveta;

- master inženjer mašinstva - izborno područje tehnologije oblikovanja plastike idrveta;

- strukovni inženjer tehnologije, završene osnovne strukovne studije iz oblasti prerade drveta.

Lice iz alineje druge treba da ima završene osnovne akademske studije u oblasti prerade drveta, a na master akademskim studijama, položeni izborni predmeti izoblasti obrade drveta."

U tački 60. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajese alineja četvrta, koja glasi:

"- svi obrazovni profili srednjeg stručnog i specijalističkog srednjeg stručnogobrazovanja u oblasti obrade drveta."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- svi obrazovni profili srednjeg stručnog i specijalističkog srednjeg stručnogobrazovanja u oblasti obrade drveta."

Član 5.

U članu 6. poglavlje I. u tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije svih studijski programi osim studijskog programa za hidrogeologiju."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studijestudijski program za geologija."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, za geotehniku ihidrogeologiju."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne i master akademske imaster studije studijski program za rudarsko inženjerstvo.

Page 45: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 45/204

Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, za geotehniku odnosnohidrogeologiju."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master geolog;- master inženjer geologije.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, za geotehniku odnosnohidrogeologiju."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije svih studijski programi osim studijskog programa za hidrogeologiju."

U tački 6a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studijestudijski program za geologiju."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologija, za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 8a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologija, za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologija, za geofiziku za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za geofiziku, geotehniku odnosno za hidrogeologiju."

Page 46: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 46/204

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do dvadeset prve, koje glase

"- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- master fizičar;

- master profesor fizike;- specijalista fizičar ;- specijalista strukovni fizičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geofiziku;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske studije imaster studijski programa za geotehniku;

- master inženjer građevinarstva;- master inženjer arhitekture."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za inženjerstvo nafte i gasa odnosno rudarskoinženjerstvo;

- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja treće i četvrte treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geotehniku, za geologiju odnosno hidrogeologiju."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije svih studijski programi osim studijskog programa za hidrologiju."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do šeste, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih program za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo zaštiteživotne sredine i zaštite na radu;

- master inžinjer zaštite životne sredine.Lice iz alineja treće i četvrte treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do trinaeste, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;

Page 47: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 47/204

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo;

- master ekonomista;- specijalista ekonomista;- specijalista strukovni ekonomista;

- master inženjer organizacionih nauka;- specijalista inženjer organizacionih nauka;- specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka.Lice iz alineja pete i šeste treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 16a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo;

- master inženjer geodezije."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za inženjerstvo nafte i gasa;

- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geotehniku, za geologiju odnosno hidrogeologiju."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za inženjerstvo nafte i gasa;- master inženjer geologije;- master geolog.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geotehniku, za geologiju odnosno hidrogeologiju."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do šeste, koje glase:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo;- master inženjer mašinstva;

- specijalista inženjer mašinstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geofiziku, za geotehniku odnosno za hidrogeologiju."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

Page 48: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 48/204

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za geofiziku, za geotehniku odnosno za hidrogeologiju."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za geotehniku odnosno za hidrogeologiju;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo.Lice iz alineja treće i četvrte treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za geologiju, za geofiziku, za geotehniku odnosno zahidrogeologiju."

U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studijestudijskih programa za geologiju."

U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studijestudijski program za geologiju;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za inženjerstvo nafte i gasa."

U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studije

studijski program za geologiju."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studije

studijski program za geologiju."U tački 31. podtačka 31.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom

i dodaju se alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer geologije;

- master geolog;

Page 49: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 49/204

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za inženjerstvo nafte i gasa.

Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za geotehniku odnosno za geologiju."

U poglavlju II. tačka 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 34. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geologiju."U tački 35. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programh za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije svih studijski programi osim studijskog programa za hidrologiju."

U tački 36. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programh za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije svih studijski programi osim studijskog programa za hidrologiju."

U tački 37. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do sedme, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo nafte i

gasa;- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer metalurgije;- specijalista inženjer metalurgije.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geologiju."U tački 38. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master geolog, prethodno završene osnovne akademske i master studije

studijski program za geologiju;

Page 50: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 50/204

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo nafte igasa."

U tački 39. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do sedme, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo zaštiteživotne sredine i zaštite na radu;

- master geolog;- master inženjer geologije;- master inženjer zaštite životne sredine;- master inženjer zaštite na radu.Lice iz alineja četvrta i peta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geologiju."U tački 40. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devete, koje glase:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa;

- master inženjer geologije;- master inženjer metalurgije;- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka."U tački 41. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 42. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 43. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 44. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 45. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 46. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa."

U tački 47. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

Page 51: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 51/204

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za nafte i gasa."

U tački 48. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa."

U tački 49. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 50. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer geologije;- master geolog;- master inženjer rudarstva, završene osnovne akademske i master studije

studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo nafte i gasa.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geologiju."U tački 51. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer geologije;- master geolog- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za geologiju."U tački 52. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."U tački 53. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master fizikohemičar;- master inžinjer zaštite životne sredine;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo zaštite

životne sredine i zaštite na radu."U tački 54. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 55. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 56. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

Page 52: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 52/204

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa."

U tački 57. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa za rudarsko inženjerstvo odnosno za inženjerstvo naftei gasa."

U tački 58. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 59. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 60. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 61. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 62.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 62.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 62.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 62.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za inženjerstvo nafte i gasa."

U tački 62.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U tački 62.6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program za rudarsko inženjerstvo."

U poglavlju III. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje petnaesta do devetnaeste, koje glase:

Page 53: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 53/204

"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije."

U tački 1a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do sedme, koje glase:

"- master inženjer metalurgije;- master hemičar;- master profesor hemije;- master inženjer tehnologije."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:"- master inženjer mašinstva;- master inženjer metalurgije;- master inženjer tehnologije."

U tački 2a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do desete, koje glase:

"- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva;- master inženjer arhitekture;- master inženjer tehnologije;- master inženjer građevinarstva."U tački 2b na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master primenjeni umetnik, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije za primenjeno vajarstvo odnosno dizajn industrijskih proizvoda;- specijalista primenjeni umetnik, prethodno završene osnovne akademske i

master studije za primenjeno vajarstvo odnosno dizajn industrijskih proizvoda."U tački 2v na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do osme, koje glase:"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- master dizajner."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- master inženjer tehnologije."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."

Page 54: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 54/204

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do sedme, koje glase:

"- master ekonomista;- master inženjer metalurgije;- master inženjer organizacionih nauka."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer metalurgije."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer metalurgije."U tački 13. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:

"- master inženjer metalurgije."U stavu 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer metalurgije."U stavu 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U stavu 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 14.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;

Page 55: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 55/204

- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."

U tački 14.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;

- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 14.10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- master inženjer zaštite životne sredine."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- master inženjer tehnologije;

- master inženjer mašinstva."

Page 56: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 56/204

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju seosma do četrnaeste , koje glase:

"- master inženjer metalurgije;- master inženjer tehnologije;- diplomirani fizičar;

- diplomirani fizičar - master;- master fizičar;- master profesor fizike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:- master inženjer metalurgije."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- master inženjer metalurgije;- specijalista inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer metalurgije."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do petnaeste, koje glase:"- diplomirani fizičar - diplomirani fizičar - master;- master fizičar;- master profesor fizike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer metalurgije;" master inženjer tehnologije."

Page 57: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 57/204

U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master ekonomista;- master inženjer metalurgije;- master inženjer organizacionih nauka."

U tački 29a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master ekonomista;- master inženjer metalurgije;- master inženjer organizacionih nauka."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do jedanaeste, koje glase:"- master informatičar;- master matematičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;

- master inženjer organizacionih nauka, studijski program informacioni sistemi itehnologije ili softversko inženjerstvo i računarske nauke.

Lica iz alineja sedma do jedanaeste moraju imati prethodno završene osnovneakademske studije u okviru kojih su položeni predmeti: pet predmeta iz oblastiračunarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje) inajmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijskoračunarstvo."

Član 6.

U članu 7. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje šesnaesta do devetnaeste, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije studijski program inženjerstvo materijala;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedma, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 3. dodaje se alineja šesta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedamnaesta do devetnaeste, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;- master profesor fizike;- master fizičar."Tačka 5. menja se i glasi:

"5. Tehničko crtanjeTehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Page 58: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 58/204

Nacrtna geometrijaTehničko crtanje sa kompjuterskom grafiko- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;

- diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."Tačka 6. menja se i glasi:"6. MehanikaTehnička mehanika sa mehanizmimaMehanika fluida:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- diplomirani mehaničar;- profesor mehanike;

- profesor mašinstva;- diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."Tačka 8. menja se i glasi:"8. Mašinski elementiMašinski elementi i konstrukcijeMašinski elementi sa konstrukcijamaMašine i uređajiStatika konstrukcijaTermodinamika i hidraulikaHidraulika i pneumatikaOsnove hidraulike i pneumatikeHidrauličke komponente i sistemiPneumatske komponente i sistemiTermodinamika i termotehnikaOsnove konstruisanja

Tehnološki postupciTehnološki postupci sa kontrolomTehnička kontrolaKonstrukcija alata i priboraOsnove kompjuterske grafikeKompjuterska grafikaKonstruisanje primenom računaraProjektovanje tehnoloških sistemaTermodinamikaMašinske konstrukcijeMetalne konstrukcije

Elementi automatizacije motornih vozilaModeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

Page 59: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 59/204

Modeliranje mašinskih delovaKonstruisanjeTehnologija mehaničkih spojeva:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;

- profesor mašinstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."Posle tačke 8 dodaju se nove tačke 8a do 8g koje glase:"8a Tehnička kontrola proizvoda:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije i master akademske studije na studijskom programuhemijsko inženjerstvo;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti mašinstva.

8b Betonske konstrukcije:- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na arhitektonskom konstruktivnom studijskom programu.

8v Građevinske konstrukcije:- master inženjer građevinarstva;- master inženjer arhitekture.Lice sa stručnim nazivom navedena u al. 1. 2. i 3. ovog člana treba da su sa

 prethodno završenim studijama prvog stepena - osnovnim akademskim studijamau oblasti građevinskog inženjerstva ili oblasti arhitekture ili urbanizma.

8g Zavarivanje i srodni postupci:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."Tačka 10. menja se i glasi:"10. Organizacija radaOrganizacija rada i menadžment:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- diplomirani inženjer organizacije rada;

- diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;

Page 60: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 60/204

- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti mašinstva."

Tačka 11. menja se i glasi:"11. Osnove elektrotehnikeOsnove elektrotehnike i elektronike

Elektrotehnika i elektronikaElektrotehnikaElektronikaElektrične mašineElektronika i mikroprocesori:- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektronike;- diplomirani inženjer elektrotehnike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."Tačka 12. menja se i glasi:"12. Osnove energetike

Osnove tehnike merenja i automatizacijeOsnove tehnike merenja i kontroleTermoenergetska postrojenjaHidroenergetska postrojenjaGaso i pneumoenergetska postrojenjaPostrojenja za grejanje i klimatizacijuPomoćne brodske mašine i uređajiOdržavanje brodskih postrojenjaOsnove brodogradnjeTehnologija brodogradnjeAutomatizacija proizvodnjeElementi automatizacije i robotikeTehnologija obrade na numerički upravljanim mašinamaTehnologija za kompjuterski upravljane mašineAutomatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemiFleksibilni proizvodni sistemiRobotiProgramiranje za kompjuterski upravljane mašineAutomatsko upravljanjeTehnika merenjaUpravljački sistemi u termoenergetici

Digitalni sistemi i procesni računariTermoenergetski procesiEnergetski procesiAutomatizacija postrojenjaEnergetska postrojenjaBrodomašinstvoPoznavanje brodaBrodski motoriBrodska parna postrojenjaKonstrukcija brodaRačunari u brodogradnji

Računari u mašinstvuKonstrukcija sa montažom

Page 61: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 61/204

Oprema navoza i dokovaTeorija brodaTrasiranje brodaProjektovanje brodaOprema broda

Otpor i propulzija brodaMotorna vozilaEksploatacija i održavanje motornih vozilaMotori susMepenje i kontrolisanjeKontrola kvalitetaIspitivanje mašinskih konstrukcijaIspitivanje mašinskih delova i konstrukcijaAutomatizacija i robotikaAerodinamika i upravljivost avionaKonstrukcija aviona

HelikopteriVazduhplovne klipne pogonske grupeVazduhoplovne turbomlazne pogonske grupeSistemi avionaOrganizacija održavanja vazduhoplovaVazduhoplovni propisi:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena-osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva."Tač. 16. i 17. brišu se.Tačka 18. menja se i glasi:"18. Ljudski faktor u vazduhoplovstvu:- doktor medicine;- specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.Posle tačke 18 dodaju se nove tačke 18a i 18b koje glase:18a Medicina za pomorce:- doktor medicine.18b Oftalmologija:- doktor medicine;

- specijalista doktor medicine, specijalista oftalmologije."Tačka 19. menja se i glasi:

Page 62: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 62/204

"19. Brodska elektronika i automatizacijaBrodske električne mašine i uređajiBrodska elektrotehnika:- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektronike;

- diplomirani inženjer elektrotehnike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."Tač. 20. do 21. brišu se.U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta koja glasi:"- master inženjer mašinstva."Tačka 23. menja se i glasi:"23. Pomorsko pravo:- diplomirani pravnik;- diplomirani saobraćajni inženjer;- lice sa završenom visokom pomorskom školom;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program/modul vodni saobraćaj i transport."

Tačka 24. menja se i glasi:"24. Sigurnost plovidbe:- diplomirani saobraćajni inženjer;- lice sa završenom visokom pomorskom školom;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program/modul vodni saobraćaj i transport."

Tačka 25. menja se i glasi:"25. Optika:- diplomirani fizičar;- diplomirani astrofizičar;- profesor fizike;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani profesor fizike - master;

- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;- master profesor fizike;- master fizičar."Tačka 26. menja se i glasi:"26. Optika naočara:- diplomirani fizičar;- profesor fizike;- doktor medicine;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;

- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;

Page 63: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 63/204

- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;- master profesor fizike;

- master fizičar."Tačka 27. menja se i glasi:"27. Optički materijali:- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- diplomirani inženjer tehnologije;- diplomirani hemičar;- profesor mašinstva;- profesor hemije;- diplomirani hemičar - profesor hemije;- diplomirani hemičar - master;

- diplomirani profesor hemije - master;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva;- master profesor hemije;- master hemičar."Tačka 28. menja se i glasi:"28. Optička merenja:- diplomirani fizičar;- profesor fizike;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;- master profesor fizike;- master fizičar."Tačka 29. menja se i glasi:"29. Optički instrumenti:

- diplomirani fizičar;- diplomirani inženjer geodezije;- profesor fizike;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;

- master profesor fizike;- master fizičar."

Page 64: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 64/204

U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do dvadesete devete, koje glase:

"- diplomirani fizičar;- diplomirani inženjer geodezije;- profesor fizike;

- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;- diplomirani fizičar - medicinska fizika;diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;-master profesor fizike;- master fizičar;- master dramski i audiovizuelni umetnik, prethodno završene studije prvog

stepena - osnovne akademske studije na studijskom programu, odnosno modulukamera odnosno filmska i televizijska kamera;

- master primenjeni umetnik, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na studijskom programu, odnosno modulu fotografija;

- master likovni umetnik, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu, odnosno modulu fotografija;

- master umetnik višemedijske umetnosti, prethodno završene studije prvogstepena - osnovne akademske studije na studijskom programu, odnosno modulufotografija;

- master umetnik digitalnih medija, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na studijskom programu, odnosno modulufotografija."

Tačka 31. menja se i glasi:"31. Tehnologija optike:- diplomirani fizičar;- diplomirani inženjer elektrotehnike;- profesor fizike;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;

- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master profesor fizike;- master fizičar."Tačka 32. menja se i glasi:"32. Dizajn:- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, odsek industrijski dizajn;- master dizajner, predhodno završene osnovne akademske studije na

studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajn enterijera,dizajn enterijera i nameštaja, odnosno industrijski dizajn."

Page 65: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 65/204

U tački 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedamnaesta i osamnaesta, koje glase:

- master fizičar (studijska grupa master fizičar - fizika - informatika, studijskagrupa master fizičar - primenjena i kompjuterska fizika i studijska grupa master fizičar - profesor fizike i informatike); - master profesor fizike;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti mašinstva."

U tački 34. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do devetnaeste, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;

- master matematičar;- master informatičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master profesor tehnike i informatike;- master inženjer informacionih tehnologija;

- master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemii tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke)."

"Lice iz alineja trinaesta do devetnaeste moraju imati prethodno završeneosnovne akademske studije u okviru kojih su položeni predmeti: pet predmeta izoblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranjei najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijskoračunarstvo)."

Tačka 35. menja se i glasi:"35. Tehnologija obrazovnog profila:

 Za obrazovne profile: metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač,

metalobušač, bravar, limar, autolimar, zavarivač, instalater, mašinbravar,

mehaničar hidraulike i pneumatike, automehaničar, mehaničar šinskih vozila,

mehaničar privredne mehanizacije, mehaničar radnih mašina, pogonski tehničar 

mašinske obrade, pogonski tehničar - mehaničar za radne mašine , alatničar,

 precizni mehaničar, mehaničar uređaja za merenje i regulaciju, mehaničar 

medicinske i laboratorijske opreme i časovničar; pogonski tehničar - mehaničar 

 za motore i vozila:

- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva." Za obrazovne profile: brodograditelj, metalostrugar numerički upravljanih

mašina, metaloglodač numerički upravljanih mašina, mehaničar numerički

upravljanih mašina, pogonski tehničar mašinske obrade, tehničar za montažu

numerički upravljanih mašina, mehaničar - oružar:

"- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena-osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."Tačka 36. menja se i glasi:"36. Praktična nastava:

Za sve obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, osim zaobrazovne profile: mehaničar optike, tehničar optike:

Page 66: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 66/204

- diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- profesor tehnike i mašinstva;- diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima -klimatizacija,

grejanje i hlađenje;- diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima - procesna tehnika;- diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima - održavanje mašina;- strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;- inženjer mašinstva;- diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;- viši stručni radnik metalske struke;- nastavnik praktične nastave metalske struke;- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva;- strukovni inženjer mašinstva;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studijeu mašinstvu;

- odgovarajuće srednje stručno obrazovanje u oblasti mašinstva, položenodgovarajući specijalistički odnosno majstorski ispit sa petogodišnjom praksom.

Lice iz ove tačke alineja prva do šesnaeste treba da je steklo odgovarajućesrednje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil."

Podtač. 36.1. do 36.45. brišu se.Podtačka 36.46. se menja i glasi:"36.46 Za obrazovni profil: mašinski tehničar motornih vozila (blok nastava):a) Teorijska nastava:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradskisaobraćaj i transport - saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport -transport; saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja; drumski i gradskisaobraćaj i transport - saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport -transport; saobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosnomodulu: drumski saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumskisaobraćaj, drumski i gradski saobraćaj.

 b) Za deo sadržaja obuke vožnje u bloku:

- vozač motornih vozila - instruktor,c) Za deo sadžaja prve pomoći u bloku:

Page 67: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 67/204

- lice sa odgovarajućom dozvolom (licencom) koju izdaje ministarstvo nadležnoza poslove zdravlja."

Podtačka 36.47. se menja i glasi:"36.47. Za obrazovne profile: mehaničar optike, tehničar optike:- diplomirani fizičar;

- diplomirani fiziko - hemičar;- profesor fizike;- diplomirani fizičar - medicinska fizika;- diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master;- diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master;- diplomirani fizičar - profesor fizike - master;- diplomirani profesor fizike - master;- diplomirani fizičar - master;- diplomirani fizičar - master medicinske fizike;- master profesor fizike;

- master fizičar."Lice iz tačke 36.47. alineja prva do dvanaeste treba da je steklo odgovarajuće

srednje obrazovanje za optičara."Podtačka 36.48. briše se.U tački 37. podtačka 37.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom

i dodaje se alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena-osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U podtački 37.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja treća, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena-osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U podtački 37.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja treća, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena-osnovne

akademske studije u oblasti mašinstva."U podtački 37.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."U podtački 37.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti mašinstva."

U podtački 37.6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje dvanaesta do dvadeset četvrte, koje glase:

"- master biolog;- master profesor biologije;- master ekolog;- master profesor ekologije;- master geograf;- master profesor geografije;

- master inženjer zaštite životne sredine;- specijalista inženjer zaštite životne sredine;

Page 68: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 68/204

- specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- specijalista analitičar zaštite životne sredine;- specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine - specijalista;- specijalista ekolog."

U podtački 37.7 podtačka 37.7.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;

- strukovni inženjer mašinstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva, predhodno završene strukovne

studije u mašinstvu i odgovarajuće srednje obrazovanje;- srednje obrazovanje za elektrozavarivača, položen specijalistički odnosno

majstorski ispit i petogodišnja praksa."U podtački 37.7.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;

- strukovni inženjer mašinstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva, predhodno završene strukovne

studije u mašinstvu i odgovarajuće srednje obrazovanje;- srednje obrazovanje za zavarivača i rezača gasom, položen specijalistički

odnosno majstorski ispit i petogodišnja praksa."U podtački 37.7.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje peta do osme, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;- strukovni inženjer mašinstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva, predhodno završene strukovne

studije u mašinstvu i odgovarajuće srednje obrazovanje;- srednje obrazovanje za kovača - presera, položen specijalistički odnosno

majstorski ispit i petogodišnja praksa."U podtački 37.7.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje peta do osme, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinstva i odgovasrajuće srednjeobrazovanje;

- strukovni inženjer mašinstva i odgovasrajuće srednje obrazovanje;- specijalista strukovni inženjer mašinstva, predhodno završene strukovnestudije u mašinstvu i odgovarajuće srednje obrazovanje;

- srednje obrazovanje za oštrača alata odnosno metalobrusača, položenspecijalistički odnosno majstorski ispit i petogodišnja praksa."

Član 7.

U članu 8. tačka 1. menja se i glasi:"1. Osnove elektrotehnikeElektrična merenja

ElektronikaElektronika I

Page 69: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 69/204

Elektronika i materijaliPrimena računara u elektrotehniciElementi automatizacijeMerenja u automaticiSistemi automatskog upravljanja

Sistemi automatskog upravljanja u SS tehniciOsnove automatskog upravljanjaStanični signalno-sigurnosni uređajiPružni signalno-sigurnosni uređajiDrumski SS uređajiInformacioni sistemi na železniciElektrična merenja i elektronikaNove tehnologije u automobilskoj industriji:"- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani elektrotehnički inženjer;- diplomirani inženjer elektronike;

- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer za industrijski menadžment;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do devete, koje glase:"- diplomirani inženjer mašinstva;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta i sedma, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim programima osim iz oblasti energetike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski program računarske

komunikacije i prethodno završene osnovne akademske studije u oblastielektrotehnike i računarstva, na studijskom programu računarske mreže ikomunikacije."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim

 programima iz oblasti energetike."

Tačka 6. menja se i glasi:"6. Merenja u elektroenergetici

Page 70: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 70/204

Električne mašineElektrične mašine sa tehnologijom izradeElektrična opremaElektromotorni pogonElektrične instalacije jake struje

Električni aparati i uređajiElektrične mreže i postrojenjaElektrične mrežeElektrična postrojenjaElektrične instalacije i osvetljenjeElektrične instalacijeElektroenergetikaStabilna postrojenja elektrovučeElektrične mašine sa regulacijom elektromotornog pogonaElektrične mašine sa ispitivanjemElektrični pogon dizalice i liftova

Električna vučaElektrično pokretanjeUpravljanje elektromotornim pogonomProizvodnja i prenos električne energijeElektrotermički uređajiProjektovanje električnih instalacija i osvetljenjaObnovljivi izvori energije:- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi energetskog odseka;- diplomirani inženjer elektronike, smer industrijske energetike;- profesor elektrotehnike, smer jake struje;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim programima iz oblasti energetike."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim

 programima osim iz oblasti energetike."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- diplomirani inženjer za industrijski menadžment;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije."Posle tačke 8. dodaje se nova tačka 8a, koja glasi:"8a Preduzetništvo:- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani inženjer mašinstva;- diplomirani ekonomist;- diplomirani inženjer organizacije rada;- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer za industrijski menadžment;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;

Page 71: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 71/204

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."Tačka 10. menja se i glasi:"10. Motori sa unutrašnjim sagorevanjemMotorna vozila 1Motorna vozila 2:- diplomirani inženjer mašinstva, smer motora i motornih vozila;- diplomirani inženjer mašinstva, smer proizvodni;- diplomirani inženjer mašinstva, smer za mašinske konstrukcije i mehanizaciju;- diplomirani inženjer saobraćaja za drumski i gradski saobraćaj;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim

 programima iz oblasti energetike."Tačka 12. menja se i glasi:"12. Kablovske i vazdušne TK linijeKablovske i vazdušne TK mreže i instalacijeTelekomunikacione instalacijeTelekomunikacioni sistemiKorisnički programi za elektronska kolaVisokofrekvencijska elektronikaTelekomunikacioni vodovi i prenosTeorija telekomunikacijaElektronski pojačavačiDigitalne telekomunikacijeKomutaciona tehnikaTelekomunikacione mreže i terminaliOsnove tehnike digitalnog prenosa

Telekomunikacioni vodoviSistemi prenosaOsnove TV tehnikeAudiotehnikaRadioprijemniciRadiopredajniciVideo uređaji:- diplomirani inženjer elektrotehnike, smerovi elektronike i telekomunikacija;- diplomirani inženjer elektronike, smerovi elektronike i telekomunikacija;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, smer elektronika i

telekomunikacije;

Page 72: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 72/204

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim

 programima iz oblasti elektronike i telekomunikacija."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma do petnaeste, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim

 programima, osim iz oblasti energetike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski program računarske

komunikacije i prethodno završene osnovne akademske studije u oblastielektrotehnike i računarstva, na studijskom programu računarske mreže ikomunikacije;

- master matematičar, master informatičar ili master inženjer informacionihtehnologija, svi sa prethodno završenim osnovnim studijama sa najmanje

 položenih:a) pet jednosemestralnih predmeta iz oblasti računarstva i informatike, od toga

najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektnoorijentisano programiranje (jedan dvosemestralni predmet se računa kao dva

 jednosemestralna predmeta), b) dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko

računarstvo;- master inženjer organizacionih nauka, završene master akademske studije na

smeru Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarskenauke i završene osnovne studije sa najmanje položenih:

a) pet jednosemestralnih predmeta iz oblasti računarstva i informatike, od toganajmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektnoorijentisano programiranje (jedan dvosemestralni predmet se računa kao dva

 jednosemestralna predmeta) b) dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko

računarstvo."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim programima iz oblasti energetike."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."Posle tačke 15 dodaju se nove tačke 15a i 15b koje glase:"15a Električni i elektronski sistemi na vozilima (Teorijska nastava)- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani elektrotehnički inženjer;- diplomirani inženjer elektronike;- profesor elektrotehnike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.15b Električni i elektronski sistemi na vozilima (Praktična nastava)

Page 73: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 73/204

- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani elektrotehnički inženjer;- diplomirani inženjer elektronike;- profesor elektrotehnike;- inženjer elektrotehnike;

- inženjer elektronike;- viši stručni radnik elektrotehničke struke;- autoelektričar - specijalista;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski programi u oblasti

elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene

strukovne studije prvog stepena iz oblasti elektrotehnike i računarstva;- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga, koje glase:"- master psiholog."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do petnaeste, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završenestrukovne studije prvog stepena iz oblasti elektrotehnike i računarstva;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 21.1. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje dvanaesta do petnaeste, koje glase:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene

strukovne studije prvog stepena iz oblasti elektrotehnike i računarstva;- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - specijalista."

Page 74: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 74/204

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete, koje glase:

" - master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije

 prvog stepena na studijskim programima iz oblasti mašinskog inženjerstva;- strukovni inženjer mašinstva."Tačka 21.2. menja se i glasi:"21.2. Praktična nastava

 Za obrazovne profile: elektroinstalater, elektromonter mreža i postrojenja,

elektromehaničar za mašine i opremu, elektromehaničar za termičke i rashladne

uređaje, elektrotehničar energetike, elektrotehničar elektromotornih pogona,

elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje i elektrotehničar procesnog 

upravljanja:

- diplomirani inženjer elektrotehnike svi smerovi energetskog odseka;- diplomirani inženjer elektronike, smer industrijske energetike;

- profesor elektrotehnike, smer jake struje;- diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta;- elektrotehnički inženjer železničke struke - energetskog smera;- inženjer elektrotehnike, smer energetski;- viši stručni radnik elektrotehničke struke, smer energetski;- peti stepen stručne spreme energetskog smera;- nastavnik praktične nastave elektro struke;- inženjer elektrotehnike za automatiku;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim programima iz oblasti energetike;

- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski programi iz oblastienergetike;

- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završenestrukovne studije prvog stepena na studijskim programima iz oblasti energetike;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije nastudijskim programima iz oblasti energetike."

U tački 21.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta do šesnaeste koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na studijskim programima

iz oblasti energetike;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski programi iz oblastienergetike;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- diplomirani inženjer mašinstva, studijski programi u oblasti mašinskoginženjerstva;

- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završenestrukovne studije prvog stepena na studijskim programima iz oblasti energetike;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije nastudijskim programima iz oblasti energetike;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije prvog stepena na studijskim programima iz oblasti mašinskog inženjerstva;

Page 75: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 75/204

- strukovni inženjer mašinstva, završene strukovne studije na studijskim programima iz oblasti mašinskog inženjerstva."

U tački 21.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta do jedanaeste koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva na svim studijskim programima, osim iz oblasti energetike;

- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završenestrukovne studije prvog stepena na svim studijskim programima osim iz oblastienergetike;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije nasvim studijskim programima osim iz oblasti energetike."

U tački 21.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do dvanaeste koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskim

 programima iz oblasti elektronike i telekomunikacija;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne

studije prvog stepena na studijskim programima iz oblasti elektronike itelekomunikacija;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije nastudijskim programima iz oblasti elektronike i telekomunikacija."

U tački 21.6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje osma do jedanaeste koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim

 programima, osim iz oblasti energetike;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, svi studijski programi osim

iz oblasti energetike;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene

strukovne studije prvog stepena na studijskim programima osim iz oblastienergetike;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije nastudijskim programima osim iz oblasti energetike."

U tački 21.7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završenestrukovne studije prvog stepena;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva."Posle tačke 21.7. dodaje se tačka 21.8. koja glasi:"21.8. Osnove praktičnih veštinaa) Osnove praktičnih veština u elektrotehnici- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani elektrotehnički inženjer;- diplomirani inženjer elektronike;- profesor elektrotehnike;

- inženjer elektrotehnike;- inženjer elektronike;

Page 76: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 76/204

- autoelektričar - specijalista;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva;- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene

strukovne studije prvog stepena na svim studijskim programima u oblastielektrotehnike i računarstva;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.b) Osnove praktičnih veština u mašinstvu- diplomirani inženjer mašinstva;- profesor mašinstva;- inženjer mašinstva;- viši stručni radnik mašinske struke;- nastavnik praktične nastave mašinske struke;- peti stepen stručne spreme - metalski radnik;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije

 prvog stepena na studijskim programima iz oblasti mašinskog inženjerstva;- strukovni inženjer mašinstva."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta, koje glase:"- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije na

studijskim programima iz oblasti energetike."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta, koje glase:"- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene strukovne studije na

svim studijskim programima osim iz oblasti energetike."

Član 8.

U članu 9. poglavlje I. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje trinaesta do šesnaeste, koje glase:

"- master fizikohemičar;- master profesor hemije;- master hemičar;- master inženjer tehnologije."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do osme, koje glase:"- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;- specijalista inženjer organizacionih nauka;- specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka;- diplomirani inženjer za industrijski menadžment."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do četrnaeste, koje glase:"- master fizičar;- master profesor fizike;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva."

Page 77: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 77/204

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta do dvanaeste, koje glase:

"- master inženjer zaštite životne sredine;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do osme, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer organizacionih nauka;- specijalista inženjer organizacionih nauka;- specijalista strukovni inžinjer organizacionih nauka;- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- diplomirani inženjer za industrijski menadžment."U poglavlju II. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje petnaesta do devetnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do jedanaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva;- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do sedamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master fizičar;- master profesor fizike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 5a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do desete, koje glase:

Page 78: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 78/204

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo;

- master informatičar;- master matematičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;

- master profesor tehnike i informatike;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka, studijski program informacioni sistemi i

tehnologije ili softversko inženjerstvo i računarske nauke;- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer.Lica iz alineje treće do devete moraju imati prethodno završene osnovne

akademske studije u okviru kojih su položeni predmeti: pet predmeta iz oblastiračunarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti programiranja) inajmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - matematika ili teorijskoračunarstvo."

U tački 6. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje druga do šeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije.U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do šeste, koje glase:- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do šesnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer mašinstva;

- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do dvanaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer mašinstva;- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;

- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."

Page 79: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 79/204

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četrnaesta do osamnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master hemičar;

- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do osme, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do osme, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do osamnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;

- master fizikohemičar;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do osme, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:

Page 80: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 80/204

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do šesnaeste, koje glase:"- master hemičar;

- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do jedanaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do sedme, koje glase:

Page 81: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 81/204

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;

- specijalista strukovni inženjer metalurgije."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koja glasi:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma do trinaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master ekonomista;

- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer organizacionih nauka;- specijalista inženjer organizacionih nauka."U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do trinaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo;- master informatičar;- lice koje je u toku studija savladalo plan i program računarstva i informatike u

trajanju od najmanje četiri semestra;- master matematičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;- master profesor tehnike i informatike;- master inženjer organizacionih nauka, studijski program informacioni sistemi i

tehnologije ili softversko inženjerstvo i računarske nauke.Lica iz alineje osme do jedanaeste moraju imati prethodno završene osnovne

akademske studije u okviru kojih su položeni predmeti: pet predmeta iz oblasti

računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti programiranja) inajmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - matematika ili teorijskoračunarstvo."

U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvadeset druga do trideset četvrte, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer zaštite životne sredine;- master ekolog;- master profesor ekologije;- master biolog;

- master profesor biologije;- master analitičar zaštite životne sredine;

Page 82: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 82/204

- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske i

master studije studijskih programa zaštita životne sredine u poljoprivredi odnosnomelioraciju zemljišta;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Lice iz alineja dvadeset osme do tridesete treba da ima završene osnovneakademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."

U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvadeset prve do trideset četvrte, koje glase:

"- master inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- master ekolog;

- master profesor ekologije;- master inženjer tehnologije;- master meteorolog;- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske i

master studije studijskih programa zaštita životne sredine u poljoprivredi odnosnomelioraciju zemljišta;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske studijestudijski program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske imaster studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,odnosno modulu: hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo ili hidrotehnika ivodno-ekološko inženjerstvo okoline, odnosno hidrotehnika;

- master profesor biologije;- master biolog.Lice iz alineja dvadeset sedme i dvadeset osma treba da ima završene osnovne

akademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;- master biolog;- master profesor biologije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa za biohemijsko inženjerstvo odnosno biotehnologija."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do osamnaeste, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master fizikohemičar;

- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;

Page 83: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 83/204

- master hemičar."U tački 31. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesnaesta do dvadeset pete, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;

- master inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer poljoprivrede;- master inženjer geologije;- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske i

master studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,

odnosno modulu: hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo ili hidrotehnika ivodno-ekološko inženjerstvo okoline, odnosno hidrotehnika.

Lice iz alineja osamnaesta i devetnaesta treba da ima završene osnovneakademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine.

Lice iz alineja dvadeseta i dvadeset prva treba da ima završene osnovneakademske i master studije studijskih programa zaštita životne sredine u

 poljoprivredi odnosno melioraciju zemljišta."U tački 32. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje petnaesta do dvadeset treće, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijskih programa inženjerstvo zaštite životne sredine odnosnohidrogeologija;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske imaster studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,

odnosno modulu: hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo ili hidrotehnika ivodno-ekološko inženjerstvo okoline, odnosno hidrotehnika;- master inženjer rudarstva, završene osnovne akademske i master studijski

 program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.Lice iz alineja sedamnaesta i osamnaesta treba da ima završene osnovne

akademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."U tački 32a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do dvadesete, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer zaštite životne sredine;

- master analitičar zaštite životne sredine;- master inženjer tehnologije;

Page 84: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 84/204

- master inženjer metalurgije;- master meteorolog;- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar.

Lice iz alineja sedamnaesta i osamnaesta treba da ima završene osnovneakademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."

U tački 32b na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do dvadeset druge, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- master inženjer tehnologije;- master hemičar;- master profesor hemije;

- master fizikohemičar;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske i

master studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,odnosno modulu: hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo ili hidrotehnika ivodno-ekološko inženjerstvo okoline, odnosno hidrotehnika;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa inženjerstvo zaštite životne sredine odnosnohidrogeologija.

Lice iz alineja šesnaesta i sedamnaesta treba da ima završene osnovneakademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."

U tački 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do dvadesete druge, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer zaštite životne sredine;- master analitičar zaštite životne sredine;- master inženjer tehnologije;- master hemičar;

- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske i

master studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,odnosno modulu: hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo; hidrotehnika ivodno-ekološko inženjerstvo okoline, odnosno hidrotehnika;

- master inženjer rudarstva, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijskih programa inženjerstvo zaštite životne sredine odnosnohidrogeologija;

Page 85: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 85/204

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske imaster studije studijskih programa zaštita životne sredine u poljoprivredi odnosnomelioraciju zemljišta.

Lice iz alineja petnaesta i šesnaesta treba da ima završene osnovne akademske imaster studije studijski program inženjerstvo zaštite životne sredine."

U tački 34. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje petnaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- magistar farmacije, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti farmaceutskih nauka odnosno izborno područje farmaceutsko inženjerstvo;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti farmaceutskih nauka odnosno izborno područje farmaceutskoinženjerstvo."

U tački 35. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje osma do desete, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- magistar farmacije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u oblasti farmaceutskih nauka odnosno izborno područje farmaceutskoinženjerstvo."

U tački 36. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvadeset peta do trideset prve, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master biolog;- master profesor biologije;- magistar farmacije;- master hemičar;- master profesor hemije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program za biohemijsko inženjerstvo odnosno za biotehnologija."U tački 37. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glasi:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije."U tački 38. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do četrnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- magistar farmacije;- master inženjer tehnologije."U poglavlju III. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje četrnaesta do osamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;

- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;

Page 86: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 86/204

- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje petnaesta do osamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;

- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do desete, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva;- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:

"- master fizičar;- master profesor fizike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća, koja glasi:"- master inženjer tehnologije."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno polimernoinženjerstvo.

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineje druga, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno izborno područije polimerno inženjerstvo."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete, koje glase:

"- master inženjer mašinstva;- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:"- master inženjer mašinstva;- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do sedamnaeste, koje glase:"- master hemičar;

- master profesor hemije;- master fizikohemičar;

Page 87: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 87/204

- master inženjer tehnologije."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do dvanaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;

- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno izbornom području polimerno inženjerstvo."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno izbornom područiju polimerno inženjerstvo."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno izbornom

 područiju polimerno inženjerstvo."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer tehnologije."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do četvrte, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- specijalista inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije u izbornom području organska hemijska tehnologija;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne

strukovne studije u izbornom području organska hemijska tehnologija."

Page 88: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 88/204

U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije u izbornom području organska hemijska tehnologija odnosno izborno

 područije polimerno inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije u izbornom područiju organska hemijska tehnologija odnosnoizborno područije polimerno inženjerstvo."

U poglavlju IV. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje petnaesta do devetnaeste, koje glase:

"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do desete, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva;- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

Page 89: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 89/204

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 8. podtačka 8.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U podtački 8.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do jedanaeste, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva;- master inženjer rudarstva;- master inženjer geologije."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do osamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;

- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četrnaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master fizičar;- master profesor fizike;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva."

Page 90: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 90/204

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-

kozmetički smer;- master inženjer tehnologije."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U poglavlju V. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje petnaesta do devetnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do osme, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master inženjer mašinstva."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do šesnaeste, koje glase:

Page 91: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 91/204

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer metalurgije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"-diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije.U tački 6. podtačka 6.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U podtački 6.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studijestudijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorgansko hemijskoinženjerstvo."

U podtački 6.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo."

U tački 7. podtačka 7.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U podtački 7.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U podtački 7.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područje neorganskohemijsko inženjerstvo;

Page 92: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 92/204

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završene osnovnestrukovne studije studijski program hemijsko inženjerstvo - izborno područjeneorgansko hemijsko inženjerstvo."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- diplomirani inženjer hemijske tehnologije, biohemijski odsek, farmaceutsko-kozmetički smer;

- master inženjer tehnologije."U poglavlju VI. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje dvanaesta do sedamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- diplomirani fizikohemičar;- master fizikohemičar;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer za neorgansku hemijsku tehnologiju."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta do četrnaeste, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- specijalista primenjeni umetnik;- master dizajner;- specijalista dizajner;- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;- specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;Lice iz alineja deveta do dvanaeste treba da ima završene osnovne i master ili

specijalističke studije grafike."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do osme, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim

strukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta i dvanaesta, koje glase:"- master fizičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;- master inženjer tehnologije."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika;

Page 93: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 93/204

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnimstrukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do desete, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim

strukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafičkatehnika;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnimstrukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim

strukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do šesnaeste, koje glase:"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik digitalnih medija;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim

strukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;

- specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna, sa prethodnozavršenim osnovnim strukovnim studijama grafičkog inženjerstva i dizajna;

Page 94: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 94/204

- master dramski i audiovizuelni umetnik.Lice iz alineja deveta do dvanaeste treba da imaju prethodno završene osnovne

akademske studije na studijskom programu, odnosno modulu kamera, odnosnofilmska i televizijska kamera."

U tački 11. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje sedma do trinaeste, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika, sa prethodno završenom srednjom grafičkom školom onog zanimanja iliobrazovnog profila za koji nastavnik izvodi nastavu;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnologije - grafičko inženjerstvo, završene osnovneakademske studije;

- strukovni inženjer tehnologije, studijski program za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku, za grafičku tehniku i grafičko inženjerstvo i završenom srednjomgrafičkom školom onog zanimanja ili obrazovnog profila za koji nastavnik izvodi

nastavu;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim

strukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo i završenim srednjim obrazovanjem onogzanimanja ili obrazovnog profila za koji nastavnik izvodi nastavu;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna, završene osnovne

akademske studije."U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deseta do šesnaeste, koje glase:"- strukovni inženjer tehnologije - specijalista, studijski program grafička

tehnika, studijski program grafička tehnika, sa prethodno završenom srednjomgrafičkom školom onog zanimanja ili obrazovnog profila za koji nastavnik izvodinastavu;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;

- diplomirani inženjer tehnologije - grafičko inženjerstvo, završene osnovneakademske studije;

- strukovni inženjer tehnologije, studijski program za grafičku tehniku, zagrafičku tehnikologiju, za grafičku tehniku i grafičko inženjerstvo i završenomsrednjom grafičkom školom onog zanimanja ili obrazovnog profila za koji

nastavnik izvodi nastavu;- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnimstrukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, zagrafičku tehniku i grafičko inženjerstvo i završenim srednjim obrazovanjem onogzanimanja ili obrazovnog profila za koji nastavnik izvodi nastavu;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna, završene osnovne

akademske studije."U stavu 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do dvadeset pete, koje glase:"- master primenjeni umetnik;

- master likovni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;

Page 95: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 95/204

- master umetnik digitalnih medija;- diplomirani umetnik višemedijske umetnosti;- diplomirani primenjeni umetnik;- diplomirani likovni umetnik;- diplomirani umetnik digitalnih medija;

- specijalista strukovni likovni umetnik;- specijalista strukovni primenjeni umetnik;- specijalista strukovni dizajner;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske i master 

studije studijski program inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;- strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnim strukovnim

studijama za grafičku tehnologiju, za grafičku tehniku i grafičko inženjerstvo izavršenim srednjim obrazovanjem onog zanimanja ili obrazovnog profila za kojinastavnik izvodi nastavu;

- specijalista strukovni inženjer tehnologije, prethodno završenim osnovnimstrukovnim i specijalističkim strukovnim studijama za grafičku tehnologiju, za

grafičku tehniku i grafičko inženjerstvo i završenim srednjim obrazovanjem onogzanimanja ili obrazovnog profila za koji nastavnik izvodi nastavu;

- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna, završene osnovne

akademske studije;- diplomirani inženjer tehnologije - grafičko inženjerstvo, završene osnovne

akademske studije.Lice iz alineja deveta do dvanaeste treba da imaju prethodno završene osnovne

akademske studije na studijskom programu/modulu kamera, odnosno filmska itelevizijska kamera.

Lice iz alineja četrnaest i petnaest treba da imaju prethodno završene osnovneakademske studije na studijskom programu/modulu fotografija."

Član 9.

U članu 10. poglavlje I. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer mašinstva."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta, koja glasi:"- master inženjer mašinstva."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do osme, koje glase:"- master inženjer mašinstva;- master inženjer tehnologije;- master inženjer elektrotehnike i računarstva.U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;- master inženjer tehnologije."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šeste do šesnaeste, koje glase:

Page 96: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 96/204

"- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, odsek ili katedra: primenjeno slikarstvo, slikarstvo, zidno slikarstvo, kostim, kostimografija, tekstil,dizajn tekstila;

- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;

- diplomirani slikar - likovni pedagog;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- diplomirani slikar - zidno slikarstvo;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, slikarski odsek;- diplomirani slikar;- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master dizajner.Lice iz alineja četrnaeste do šesnaeste treba da ima završene osnovne

akademske i master studije na studijskom programu za slikarstvo, primenjenoslikarstvo, konzervaciju i restauraciju, zidno slikarstvo, odnosno, klasično

slikarstvo."U tački 5a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase"- master primenjeni umetnik;- master dizajner.Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskim programima za tekstil, savremeno odevanje, dizajn kostima,tekstil i odevanje, odnosno, scenski kostim."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja deveta i deseta, koja glasi:

"- diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne i diplomske

akademske studije, studijski program tekstilna tehnologija, odnosno odevnatehnologija."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja deveta i deseta, koja glasi:

"- diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;- master inženjer tehnologije, prethodno završene akademske studije iz oblasti

tekstilstva."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do desete, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja sedma i osma treba da ima završene osnovne akademske studije

studijski program tekstilna tehnologija.Lice iz alineja deveta i deseta treba da ima završene strukovne studije studijski

 program tekstilna tehnologija, odnosno tekstilno mehanička."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do desete, koje glase:"- master inženjer tehnologije;

- diplomirani inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;

Page 97: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 97/204

- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja sedma i osma treba da ima završene osnovne akademske studije

studijski program tekstilna tehnologija.Lice iz alineja deveta i deseta treba da ima završene strukovne studije studijski

 program tekstilna tehnologija, odnosno tekstilno mehanička."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do devete, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja šesta i sedma treba da ima završene završene osnovne akademske

studije studijski program tekstilna tehnologija.Lice iz alineja osma i deveta treba da ima završene strukovne studije studijski

 program tekstilna tehnologija, odnosno tekstilno mehanička."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja šesta i sedma treba da ima završene završene osnovne akademske

studije studijski program tekstilna tehnologija.Lice iz alineja osma i deveta treba da ima završene strukovne studije studijski

 program tekstilna tehnologija, odnosno oplemenjivanje tekstila."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do šesnaeste, koje glase:"- diplomirani tekstilni inženjer konstrukcije odeće;- master inženjer tehnologije;- diplomirani inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja trinaesta i četrnaesta treba da ima prethodno završene osnovne

akademske studije studijski program tekstilna tehnologija.Lice iz alineja dvanaesta do četrnaeste treba da su stekla i najmanje srednje

obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradu konfekcije.Lice iz alineja četrnaesta i petnaesta treba da ima prethodno završene strukovne

studije studijski program odevna tehnologija, odnosno tekstilna konfekcija,odnosno konfekcija. Lice treba da su stekla i najmanje srednje obrazovanje utrogodišnjem trajanju za izradu konfekcije."

U poglavlju II. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer mašinstva."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;

- master inženjer tehnologije."

Page 98: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 98/204

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.

Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima prethodno završene strukovne studije,studijski program Tehnologija prerade i obrade kože."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene akademske studije iz oblastitekstilstva."

Tačka 8. menja se i glasi:Crtanje i slikanje"- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, odsek ili katedra:

 primenjeno slikarstvo, slikarstvo, zidno slikarstvo, kostim, kostimografija, tekstil,dizajn tekstila;

- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;- diplomirani slikar - likovni pedagog;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, slikarski odsek;- diplomirani slikar;- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master dizajner.Lice iz alineja sedma do devete treba da ima završene osnovne akademske i

master studije na studijskom programu za slikarstvo, primenjeno slikarstvo,konzervaciju i restauraciju, zidno slikarstvo, odnosno, klasično slikarstvo."

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima prethodno završene strukovne studije,

studijski program Tehnologija prerade i obrade kože."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.

Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima prethodno završene strukovne studije,studijski program Tehnologija prerade i obrade kože."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja peta i šesta treba da ima prethodno završene strukovne studije,

studijski program Tehnologija prerade i obrade kože."U tački 16. podtačka 16.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom

i dodaju se alineje dvanaesta i trinaesta, koje glase:"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;

- strukovni inženjer tehnologije.

Page 99: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 99/204

Lice iz alineja dvanaesta i trinaesta treba da ima prethodno završene strukovnestudije, studijski program Tehnologija prerade i obrade kože. Lice treba da sustekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradu obuće."

U podtački 16.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje jedanaesta i dvanaesta, koje glase:

"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja jedanaesta i dvanaesta treba da ima prethodno završene strukovne

studije, studijski program Tehnologija prerade i obrade kože. Lice treba da sustekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradugalanterije."

U podtački 16.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje deveta i deseta, koje glase:

"- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- strukovni inženjer tehnologije.Lice iz alineja deveta i deseta treba da ima prethodno završene strukovne

studije, studijski program Tehnologija prerade i obrade kože. Lice treba da sustekla i najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju za izradu kožnekonfekcije."

Član 10.

U članu 11. poglavlje 1. tačka 1. menja se i glasi:"1. Nacrtna geometrijaTehničko crtanjeTehničko crtanje sa čitanjem planovaOsnove građevinarstva

StatikaStatika i otpornost materijalaPraktična nastava (u četvrtom razredu)MaketarstvoČitanje projekata (za obrazovni profil izvođač osnovnih građevinskih radova):- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomira i građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."Posle tačke 1. dodaju se nove tačke 1a do 1g, koje glase:

1a Primena računara u građevinarstvu"- diplomirani građevinski inženjer;

Page 100: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 100/204

- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- specijalista strukovni inženjer građevinarstva, završene specijalističke

strukovne studije drugog stepena na studijskog programu računarski programi u

građevinarstvu i arhitekturi.1b Organizacija građenja:- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- specijalista strukovni inženjer građevinarstva, završene specijalističke

strukovne studije drugog stepena na studijskog programu menadžment ugrađevinarstvu.

1v Metalne i drvene konstrukcije

Mehanika tla i fundiranje:- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva1g Beton:

Page 101: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 101/204

- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;

- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku ugrađevinarstvu;

- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene diplomske akademske studije

na arhitektonsko-konstruktivnom studijskom programu."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do osme, koje glase:"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu: Konstrukcije, Konstrukcije i materijali, Opštegrađevinarstvo, Menadžment, tehnologije i informatika u građevinarstvu;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

U tački 3. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje deveta do desete, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do osme, koje glase:

"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu: Konstrukcije, Konstrukcije i materijali, Opštegrađevinarstvo, Menadžment, tehnologije i informatika u građevinarstvu."

U podtački v) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do šesnaeste, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

Page 102: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 102/204

- specijalista strukovni inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovnestrukovne studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- strukovni inženjer građevinarstva.Lica iz alineja petnaesta i šesnaesta treba da su stekla i najmanje trogodišnje ili

četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri

godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila vanobrazovne ustanove."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog;- inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu: Konstrukcije,

Konstrukcije i materijali, Opšte građevinarstvo, Menadžment, tehnologije iinformatika u građevinarstvu;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom

 programu, odnosno modulu: Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo,Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo okoline, Hidrotehnika;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma".

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja osma, koja glasi:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta i deseta, koje glase:

"- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva.

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi,

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom

 programu, odnosno modulu: Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo,Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo okoline, Hidrotehnika."

Page 103: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 103/204

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom

 programu, odnosno modulu Hidrotehnikai vodno-ekološko inženjerstvo,

Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo okoline, Hidrotehnika."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma i osma, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo,Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo okoline, Hidrotehnika;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti biotehničkih nauka, na studijskom programuMelioracija zemljišta."

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma i osma, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo,Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo okoline, Hidrotehnika;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti biotehničkih nauka, na studijskom programuMelioracija zemljišta."

Tačka 13. menja se i glasi:13. Građevinski materijali"- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- diplomirani inženjer tehnologije, neorgansko-tehnološki odsek ili smer;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti tehnološkog inženjerstva na studijskom programu Inženjerstvo materijala."

Posle tačke 13. dodaje se nova tačka 13a , koja glasi:"13a Ispitivanje građevinskih materijalaIspitivanje betona:- diplomirani građevinski inženjer;

- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;

Page 104: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 104/204

- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;

- diplomirani inženjer građevinarstva;- diplomirani inženjer tehnologije, neorgansko-tehnološki odsekli smer;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti tehnološkog inženjerstva na studijskom programu Inženjerstvo materijala.“

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti tehnološkog inženjerstva na studijskom programu Inženjerstvo materijala."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deveta i deseta, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer geologije, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti geološkog inženjerstva na studijskom programu Geotehnika.

U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta, koja glasi:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva.

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva.

Tačka 18. menja se i glasi:18. Likovna kultura i crtanje"- profesor likovnih umetnosti;- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;

- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;- akademski grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- diplomirani slikar;- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;- diplomirani grafički dizajner;

- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;

Page 105: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 105/204

- Lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;- Lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti;- Lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;- diplomirani inženjer arhitekture;- master likovnih umetnosti;

- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do devetnaeste, koje glase:"- master inženjer građevinarstva,- master inženjer arhitekture;- master inženjer urbanizma;

- specijalista strukovni inženjer građevinarstva;- strukovni inženjer građevinarstva;- diplomirani inženjer građevinarstva;- diplomirani inženjer arhitektura;- diplomirani inženjer urbanizma.Lica iz alineje sedamnaeste do devetnaeste su lica koja su završila studije prvog

stepena - osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva i oblastiarhitekture i urbanizma.

Lice sa navedenom vrstom stručne spreme treba da su stekla i najmanjetrogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profilodnosno najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućegobrazovnog profila van obrazovne ustanove."

U tački 20. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje deveta do dvanaeste, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- specijalista strukovni inženjer građevinarstva."

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva".U podtački v) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do dvadeset druge, koje glase:"- odgovarajuće srednje obrazovanje, položen specijalistički odnosno majstorski

ispit i petogodišnja praksa;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

Page 106: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 106/204

- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- diplomirani inženjer građevinarstva na studijama prvog stepena - osnovnimakademskim studijama u oblasti građevinsko inženjerstvo;

- diplomirani inženjer arhitekture;

- diplomirani inženjer urbanizma;- specijalista strukovni inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne

strukovne studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- strukovni inženjer građevinarstva.Lica iz alineje osamnaesta do dvadesete su lica koja su završila studije prvog

stepena - osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva i oblastiarhitekture i urbanizma.

Lice iz alineje petnaeste do dvadeset druge treba da su stekla i najmanjetrogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profilodnosno najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućegobrazovnog profila van obrazovne ustanove."

U podtački g) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do jedanaeste, koje glase:

"- odgovarajuće srednje obrazovanje, položen specijalistički odnosno majstorskiispit i petogodišnja praksa;

- master inženjer mašinstva;- diplomirani inženjer mašinstva na studijama prvog stepena - osnovnim

akademskim studijama u oblasti mašinskog inženjerstva;- specijalista strukovni inženjer mašinstva;- strukovni inženjer mašinstva.Lice iz alineje osme do jedanaeste treba da su stekla i najmanje trogodišnje ili

četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil odnosno najmanjetri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila vanobrazovne ustanove."

U poglavlju 2. tačka 1. menja se i glasi:1. Nacrtna geometrija:"- diplomirani geodetski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;

- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku ugrađevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- master inženjer urbanizma, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

Page 107: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 107/204

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva."

Posle tačke 2. dodaju se nove tačke 3. do 6. koje glase:

3. Tehnička obrada u premeru (u drugom razredu)Osnove građevinarstva:"- diplomirani geodetski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije;- diplomirani građevinski inženjer za hidrotehniku;- diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice;- diplomirani građevinski inženjer za planiranje i građenje naselja;- diplomirani građevinski inženjer za menadžment, tehnologiju i informatiku u

građevinarstvu;- diplomirani inženjer arhitekture;

- diplomirani inženjer građevinarstva;- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- prethodno završene studije prvog stepena - osnovne akademske studije u

oblasti arhitekture i urbanizma."4. Katastar nepokretnosti i uređenje zemljišne teritorijeOrganizacija geodetskih radovaKartografijaGeodezija u inženjerskim radovimaTehnička obrada u premeru (u trećem i četvrtom razredu)"- diplomirani geodetski inženjer;- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva."5. Primenjena geografija:"- diplomirani geograf;- profesor geografije;- master geograf;

- master profesor geografije."6. Preduzetništvo:"- diplomirani geodetski inženjer;- diplomirani ekonomista;- master inženjer geodezije, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti geodetskog inženjerstva;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena u oblasti

ekonomije."U poglavlju II tačka 1. menja se i glasi:1. Likovno obrazovanje:"- profesor likovnih umetnosti;

- diplomirani slikar - profesor likovna kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;

Page 108: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 108/204

- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;- akademski grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;

- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- diplomirani slikar;- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;- diplomirani grafički dizajner;- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- Lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;- Lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti;- Lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;

- master likovnih umetnosti;- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."Tačka 2. briše se.U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."

U tački 6. podtač. 6.1, 6.2. i 6.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje druga do četvrte, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;

- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;

- specijalista strukovni inženjer građevinarstva."U podtački 6.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:

Page 109: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 109/204

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do četvrte, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma;- specijalista strukovni inženjer građevinarstva."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer arhitekture, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti arhitekture i urbanizma."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva."

Član 11.

U članu 12. poglavlje I. tačka 1. menja se i glasi:"1. Osnove saobraćaja i transportaSaobraćajni sistemi:- diplomirani inženjer saobraćaja;- diplomirani saobraćajni inženjer;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva.Posle tačke 1. dodaju se nove tačke 1a i 1b, koje glase:1a Teret u transportu:- diplomirani inženjer saobraćaja;- diplomirani saobraćajni inženjer;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, logistika, železnički saobraćaj itransport, saobraćaj i transport, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta.

1b Mehanizacija pretovara:- diplomirani inženjer saobraćaja;- diplomirani saobraćajni inženjer;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:logistika, železnički saobraćaj i transport, saobraćaj i transport, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

Page 110: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 110/204

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj itransport - bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: motoriSUS, motorna vozila."

Tačka 3. menja se i glasi:"3. Bezbednost saobraćajaRegulisanje saobraćajaGaraže, servisi i parkirališta:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja, drumskii gradski saobraćaj i transport - saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj i transport -transport, saobraćaj i transport, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta.

Posle tačke 3. dodaje se nova tačka 3a, koja glasi:3a Organizacija prevoza:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, saobraćaj i transport, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta."Tačka 4. menja se i glasi:"4. Unutrašnji transportIntegralni transportTeret sa integralnim transportomTeret u saobraćaju i mehanizacija pretovaraOrganizacija prevoza robePrevoz robe

Prevoz putnika i robe:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni iindustrijski transport ili logistika;

- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, logistika, saobraćaj i transport.

Posle tačke 4. dodaje se nova tačka 4a, koja glasi:4a Sredstva unutrašnjeg transporta

Održavanje sredstava unutrašnjeg transportaSkladišta

Page 111: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 111/204

Upravljanje transportnim procesima:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni iindustrijski transport ili logistika;

- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modululogistika.

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja, drumskii gradski saobraćaj i transport - saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj i transport -transport, saobraćaj i transport, ako su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti građevinskog inženjerstva.U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta.

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne studije u oblastimašinskog inženjerstva;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva."

Tačka 8. menja se i glasi:"8. Osnovi elektrotehnike:- profesor elektronike;- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektronike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.Posle tačke 8. dodaje se nova tačka 8a, koja glasi:8a Električni i elektronski uređaji na voziluElektrični i elektronski uređaji:- profesor elektronike;- profesor elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektronike;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, osim smeraenergetike."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

Page 112: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 112/204

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, saobraćaj i transport;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomskih nauka: izborni moduli, odnosno studijski programi na kojima je

izučavan nastavni sadržaj iz oblasti predmeta."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog.U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do šesnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti tehnološkog inženjerstva;- master inženjer metalurgije, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti tehnološkog inženjerstva;- master hemičar, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

hemijskih nauka;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:logistika, drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradskisaobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport, akosu na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji izoblasti predmeta;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti pravnih nauka;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomskih nauka."

Tačka 13. menja se i glasi:13. Praktična nastava:13.1. Za obrazovne profile: Vozač motornih vozila, Rukovalac sredstava

unutrašnjeg transporta:

a) u razredno-časovnom sistemu u I, II i III razredu za obrazovni profil Vozačmotornih vozila i u razredno-časovnom sistemu u I i II razredu za obrazovni profilRukovalac sredstava unutrašnjeg transporta:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer mašinstva, smer motori i motorna vozila;- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i

gradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport;

Page 113: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 113/204

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport -

 bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport;- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije

u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj, drumski saobraćaj; 

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije izmašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: motori SUS,motorna vozila;

- diplomirani inženjer mašinstva, završene osnovne akademske studije izmašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: motori SUS,motorna vozila;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu motori ivozila;

- strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije u oblastimašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu motori i vozila;

- automehaničar - specijalista;- mašinski tehničar motornih vozila - specijalista.Lice iz stava 1. alineje prva do četvrta ove podtačke mora da ima i položen

specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.Lice iz stava 1. alineje peta do dvanaesta ove podtačke mora da ima prethodno

stečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil.

Lice iz stava 1. alineja trinaesta i četrnaesta ove podtačke mora da ima prethodno stečeno radno iskustvo u struci od najmanje pet godina."

 b) u razredno-časovnom sistemu u III razredu za obrazovni profil Rukovalacsredstava unutrašnjeg transporta:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer mašinstva, smer motori i motorna vozila;- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, logistika;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, logistika.

Lice iz stava 2. alineja prva do četvrte ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Lice iz stava 2. ove podtačke alineje peta i šesta ove podtačke mora da ima prethodno stečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući

obrazovni profil."v) U blok sistemu u II i III razredu:

Page 114: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 114/204

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport -saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskogsaobraćaja, saobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosnomodulu drumski saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumskisaobraćaj, drumski i gradski saobraćaj;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport -saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskogsaobraćaja, saobraćaj i transport.

Lice iz stava 3. alineja prva do treće ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Lice iz stava 3. alineja četvrta do šeste ove podtačke mora da ima prethodnostečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni

 profil."13.2. Za obrazovne profile: Tehničar drumskog saobraćaja i Tehničar 

unutrašnjeg transporta:a) u razredno-časovnom sistemu u I i II razredu za obrazovni profil Tehničar 

unutrašnjeg transporta i u razredno-časovnom sistemu u I razredu za obrazovni profil Tehničar drumskog saobraćaja:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer mašinstva, smer motori i motorna vozila;- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj itransport - bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport -

 bezbednost drumskog saobraćaja, saobraćaj i transport;- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije

u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:drumski i gradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

Page 115: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 115/204

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije izmašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: motori SUS,

motorna vozila;- diplomirani inženjer mašinstva, završene osnovne akademske studije iz

mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: motori SUS,motorna vozila;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulumotori i vozila;

- strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu motori ivozila;

- automehaničar - specijalista;

- mašinski tehničar motornih vozila - specijalista.Lice iz stava 1. ove podtačke mora da ima i položen specijalistički ispit za

vozača motornih vozila - instruktora.Lice iz stava 1. alineja peta do dvanaeste ove podtačke mora da ima prethodno

stečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil.

Lice iz stava 1. alineja trinaesta i četrnaesta ove podtačke mora da ima prethodno stečeno radno iskustvo u struci od najmanje pet godina."

 b) u razredno-časovnom sistemu u III i IV razredu za obrazovni profil Tehničar unutrašnjeg transporta:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni iindustrijski transport ili logistika;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, logistika;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studijeiz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu drumskisaobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumskisaobraćaj; drumski i gradski saobraćaj;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, logistika.

Lice iz stava 2. alineja prva do četvrte ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Page 116: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 116/204

Lice iz stava 2. alineja peta do osme ove podtačke mora da ima prethodnostečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni

 profil."v) u razredno-časovnom sistemu u II razredu za obrazovni profil Tehničar 

drumskog saobraćaja:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer mašinstva, smer motori i motorna vozila;- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport -

 bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport;- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije

iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport -

 bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport;Lice iz stava 3. alineja prva do četvrte ove podtačke mora da ima i položen

specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.Lice iz stava 3. alineja peta do osme ove podtačke mora da ima prethodno

stečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil."

g) u razredno-časovnom sistemu u III i IV razredu za obrazovni profil Tehničar drumskog saobraćaja:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport -

 bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport;- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije

iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski i

Page 117: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 117/204

gradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog saobraćaja; saobraćaj i transport.

Lice iz stava 4. alineja prva do treće ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Lice iz stava 4. alineja četvrta do sedme ove podtačke mora da ima prethodno

stečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil."

d) U blok sistemu u II razredu za obrazovni profil: Tehničar drumskogsaobraćaja i u blok sistemu u II i III razredu za obrazovni profil Tehničar unutrašnjeg transporta:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; drumski i gradski saobraćaj i transport -saobraćaj; drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskogsaobraćaja, saobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studijeiz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport, drumski i gradski saobraćaj i transport -saobraćaj, drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskogsaobraćaja saobraćaj i transport.

Lice iz stava 5. alineja prva do treće ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Lice iz stava 5. alineja četvrta do sedme ove podtačke mora da ima prethodnostečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni

 profil."đ) u blok sistemu u III i IV razredu za obrazovni profil Tehničar drumskog

saobraćaja:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja;- diplomirani inženjer saobraćaja.Lice iz stava 6. alineja prva do treće ove podtačke mora da ima i položen

specijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.Lice iz stava 6. alineja četvrta i peta ove podtačke mora da ima završene

osnovne akademske studije iz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu,odnosno modulu: drumski i gradski saobraćaj i transport - bezbednost drumskog

Page 118: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 118/204

saobraćaja; drumski i gradski saobraćaj i transport - saobraćaj; drumski i gradskisaobraćaj i transport - transport; saobraćaj i transport

Lice iz stava 6. alineja četvrta i peta ove podtačke mora da ima prethodnostečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni

 profil."

e) u blok sistemu u IV razredu za obrazovni profil Tehničar unutrašnjegtransporta:

"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci drumski i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;

- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci tehnologija robnih manipulacija i specijalnih vidova transporta, integralni iindustrijski transport ili logistika;

- nastavnik praktične nastave saobraćajne struke;- saobraćajni inženjer, odnosno inženjer saobraćaja odseci ili odeljenje drumski

i gradski saobraćaj ili drumski i gradski saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; logistika;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj i transport - transport; logistika;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studijeiz saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije izsaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu drumski igradski saobraćaj, drumski saobraćaj.

Lice iz stava 7. alineja prva, treća i četvrta ove podtačke mora da ima i položenspecijalistički ispit za vozača motornih vozila - instruktora.

Lice iz stava 7. alineja peta do osma ove podtačke mora da ima prethodnostečeno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni

 profil."ž) Za deo sadržaja obuke vožnje u bloku, za sve obrazovne profile:"- vozač motornih vozila - instruktor."z) Za deo sadržaja prve pomoći u bloku:"- lice sa odgovarajućom dozvolom (licencom) koju izdaje ministarstvo

nadležno za poslove zdravlja."

U poglavlju II tačka 1. menja se i glasi:1. Osnovi saobraćaja i transporta:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva."Posle tačke 1. dodaje se nova tačka 1a, koja glasi:1a Poznavanje robe sa transportnom mehanizacijom:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje osma do dvanaeste, koje glase:

Page 119: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 119/204

"- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studijestudijskog programa matematika;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka na studijskom programu/ moduluinformacioni sistemi i tehnologije."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master psiholog."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do sedme, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti građevinskog inženjerstva."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva."

Tačka 8. briše se.U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport."

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

Page 120: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 120/204

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železnički saobraćaj i transport."Tačka 11. briše se.U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport."

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva ako su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije;- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

 pravnih nauka."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva nastudijskom program/modul telekomunikacije i informacione tehnologije."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva."

Tačka 16. menja se i glasi:16. Vučena vozila

"- diplomirani inženjer mašinstva, odnosno diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani mašinski inženjer, grupa za železničko mašinstvo;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport."

Posle tačke 16. dodaje se nova tačka 16a, koja glasi:16a Kočnice i kočenjeTehničko-kolska služba:

"- diplomirani inženjer mašinstva, odnosno diplomirani mašinski inženjer;- diplomirani mašinski inženjer, grupa za železničko mašinstvo;

Page 121: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 121/204

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo (za sadržaje programa Parna lokomotiva u I razredu isadržaje programa Dizel vučna vozila u II i III razredu, za obrazovni profil:Tehničar vuče);

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva nastudijskom programu, odnosno modul energetika (za sadržaje programaElektrovučna vozila u III razredu za obrazovni profil: Tehničar vuče);

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železnički saobraćaj i transport (za sadržaje programa Elektro vučna vozila u IIIrazredu za obrazovni profil: Tehničar vuče i za sadržaje programa Dizel vučnavozila u II i III razredu, za obrazovni profil: Tehničar vuče, ako su na osnovnimakademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta)."

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo (za sadržaje programa Dizel-vuča u IV razredu za obrazovni

 profil: Tehničar vuče);- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, studijski program, odnosno modul energetika (za sadržaje programa Elektrovuča u IVrazredu za obrazovni profil: Tehničar vuče)."

U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva , prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, studijski

 program, odnosno modul energetika."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom programu/modulu

 putevi, aerodromi i železnice (za sadržaje programa I razreda za obrazovne profile:Vozovođa, Kondukter u železničkom saobraćaju i Saobraćajno-transportnitehničar i sadržaje programa II razreda za obrazovne profile: Mašinovođa zamanevre, Tehničar vuče i Tehničar tehničko-kolske delatnosti);

- master inženjer elektrotehnike i računarstva , prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva na

studijskom programu, odnosno modulu energetika (za sadržaje programa IIrazreda za obrazovne profile: Vozovođa i Saobraćajno-transportni tehničar i za

Page 122: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 122/204

sadržaje programa III razreda za obrazovne profile: Mašinovođa za manevre,Tehničar vuče i Tehničar tehničko-kolske delatnosti)."

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo."

U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti građevinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosnomodulu putevi, aerodromi i železnice;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva nastudijskom programu, odnosno modulu energetika."

U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do desete, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- master informatičar, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiinformatike;

- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka na studijskom programu/modulu zainformacione sisteme i tehnologije."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do devete, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva;

- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer arhitekture, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti arhitekture."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železnički saobraćaj i transport."

Page 123: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 123/204

U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva."Tačka 27. briše se.U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do devete, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva;- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;- master profesor matematike, prethodno završene osnovne akademske studije

na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;- diplomirani matematičar - master, prethodno završene osnovne akademske

studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- diplomirani profesor matematike - master, prethodno završene osnovneakademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije."

U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti pravnih nauka."

U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program, odnosno modulmenadžment;

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastimenadžmenta."

U tački 31. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železnički saobraćaj i transport;

Page 124: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 124/204

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije osim studijskih programa/modula: marketing; turizam i hotelijerstvo."

U tački 32. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do devete, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu:železnički saobraćaj i transport; drumski i gradski saobraćaj i transport - transport;

 poštanski saobraćaj i mreže;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti organizacionih nauka na studijskom programu, odnosno modulumenadžment;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti prava;

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

menadžmenta."U tački 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti organizacionih nauka;- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

menadžmenta."U tački 34. dodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije iz

oblasti saobraćajnog inženjerstva ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije na studijskom programu, odnosno modulu Trgovinski menadžment imarketing."

U tački 35. dodaju se alineje druga do četvrte, koje glase:"- profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika;- master filolog (studijski program Nemački jezik i književnost);

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,odnosno profil Nemački jezik i književnost)."U tački 36. dodaju se alineje četvrta do devete, koje glase:"- master filolog (studijski program Anglistika);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Engleski jezik i književnost);- profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika;- master filolog (studijski program Nemački jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Nemački jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Francuski jezik i književnost)."Tač. 37. i 38. brišu se.

Page 125: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 125/204

U tački 39. podtačka 39.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetomi dodaju se alineje četvrta do sedme, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkisaobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu železnički saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu železnički saobraćaj."

U podtački 39.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje peta do dvanaeste, koje glase:

"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železničko mašinstvo;- diplomirani inženjer mašinstva, završene osnovne akademske studije u oblasti

mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkomašinstvo;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo;

- strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo. 

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkisaobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu železnički saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu železnički saobraćaj."

U podtački 39.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajuse alineje peta do šesnaeste, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, studijski program/modul energetika;- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, studijski program/modul energetika;

- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završeneosnovne strukovne studije na studijskom programu, odnosno modulu energetika;

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, završene osnovne strukovnestudije na studijskom programu, odnosno modulu energetika;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu

železničko mašinstvo;

Page 126: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 126/204

- diplomirani inženjer mašinstva, završene osnovne akademske studije u oblastimašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkomašinstvo;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo;

- strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkisaobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu železnički saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije na

studijskom programu železnički saobraćaj."U podtački 39.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje šesta do trinaeste, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželezničko mašinstvo;

- diplomirani inženjer mašinstva, završene osnovne akademske studije u oblastimašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkomašinstvo;

- specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo;

- strukovni inženjer mašinstva, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu, odnosno modulu železničko mašinstvo;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkisaobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije na studijskom programu železnički saobraćaj;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu železnički saobraćaj."U podtački 39.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje četvrta do devete, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno moduluželeznički saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu železničkisaobraćaj i transport;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne

strukovne studije na studijskom programu železnički saobraćaj;

Page 127: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 127/204

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije nastudijskom programu železnički saobraćaj;

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;

- specijalista strukovni ekonomista, prethodno završene osnovne strukovne

studije iz oblasti ekonomije."Podtačka 39.6. briše se.U poglavlju III. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje peta do sedme, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva;- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti građevinskog inženjerstva;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene akademske studije u oblasti

saobraćajnog inženjerstva ako su na osnovnim akademskim ili master studijamaizučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja deveta do jedanaeste, koje glase:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva , prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva;

- master profesor fizike;- master fizičar."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

Tačka 5. menja se i glasi:5. Eksploatacija brodova i luka:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;- diplomirani inženjer mašinstva, odnosno diplomirani mašinski inženjer za

 brodogradnju;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program/ modul vodni saobraćaj i

transport."Posle tačke 5. dodaju se nove tačke 5a i 5b, koje glase:"5a Teorija brodaOsnovi teorije brodaStabilitet i krcanje brodaStabilitet i krcanje tereta:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;- diplomirani inženjer mašinstva, odnosno diplomirani mašinski inženjer za

 brodogradnju;- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti mašinskog inženjerstva, studijski program, odnosno modul brodogradnja;

Page 128: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 128/204

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodnisaobraćaj i transport.

5b Poznavanje brodskih mašina i uređajaBrodske mašine i uređaji:

- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer mašinstva, odnosno diplomirani mašinski inženjer za brodogradnju;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodnisaobraćaj i transport;

- master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti mašinskog inženjerstva, studijski program, odnosno modul brodogradnja;

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa menadžment u odbrani, modul rečne jedinice.

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete, koje glase:

- master meteorolog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastifizičkih nauka, studijski program, odnosno modul meteorologija;

- master geograf, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije;

- master profesor geografije, prethodno završene osnovne akademske studijestudijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije;

- master fizičar (studijska grupa master fizičar - meteorologija)."Tačka 7. menja se i glasi:7. Plovidbeni propisi sa signalizacijom i pravilima izbegavanja sudara:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program/ modul vodni saobraćaj itransport."

Posle tačke 7. dodaju se nove tačke 7a i 7b, koje glase:"7a Rečna navigacija:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odsnosno modul vodnisaobraćaj i transport sa stečenim ovlašćenjem za zapovednika broda vrste A;- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog

 programa menadžment u odbrani, modul rečne jedinice sa stečenim ovlašćenjemza zapovednika broda vrste A.

7b. Pomorska navigacijaManevrisanje brodom i pravila za izbegavanje sudara na moruSignalizacija i pomorske komunikacijeSigurnost plovidbe:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odseci rečni i pomorski saobraćaj, vodni saobraćaj, vodni saobraćaj i transport;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodni

Page 129: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 129/204

saobraćaj i transport sa stečenim ovlašćenjem za prvog oficira palube na brodu od3000BT ili većem (STCW II/2 tačke 1-1);

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa menadžment u odbrani, modul rečne jedinice sa stečenim ovlašćenjemza prvog oficira palube na brodu od 3000BT ili većem (STCW II/2 tačke 1-1)."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti pravnih nauka;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

"- master inženjer elektrotehnike i računarstva , prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, na svim

odsecima, osim na odseku energetika."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodnisaobraćaj i transport."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do devete, koje glase:

"- master meteorolog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastifizičkih nauka, studijski program, odnosno modul meteorologija;

- master geograf, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, profesor geografije;

- master fizičar (studijska grupa master fizičar - meteorologija)."Tač 12. do 14. brišu se.Tačka 15. menja se i glasi:15. Brodska elektronika:"- diplomirani inženjer elektrotehnike;- diplomirani inženjer elektronike, smer telekomunikacije;- master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne

akademske studije u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, na svimodsecima, osim na odseku energetika."

U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:"- master geograf, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog

 programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije;- master profesor geografije, prethodno završene osnovne akademske studije

studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

 pravnih nauka."U tački 18. podtačka 18.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom

i dodaju se alineje treća do sedme, koje glase:

Page 130: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 130/204

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodnisaobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završen studijski program, odnosno modulvodni saobraćaj i transport;

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa menadžment u odbrani, modul rečne jedinice;

- diplomirani menadžer, završen studijski program menadžment u odbrani,modul rečne jedinice;

- odgovarajuće srednje obrazovanje.Lice ove podtačke mora da poseduje ovlašćenje za zapovednika broda vrste A.Lice iz stava 1. alineja sedma ove podtačke mora da ima najmanje pet godina

 plovidbenog staža u svojstvu zapovednika broda vrste A."U podtački 18.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje treća do šeste, koje glase:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul vodnisaobraćaj i transport;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završen studijski program, odnosno /modulvodni saobraćaj i transport;

- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa menadžment u odbrani, modul rečne jedinice;

- diplomirani menadžer, završen studijski program menadžment u odbrani,modul rečne jedinice.

Lice iz ove podtačke, alineje treća do šeste, mora da poseduje ovlašćenje zaoficira plovidbene straže na brodu od 500BT ili većem (STCW II/1)."

Podtačka 18.3. briše se.U poglavlju V. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi, odnosno moduli: poštanskisaobraćaj i mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do desete, koje glase:

"- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi, odnosno moduli: poštanskisaobraćaj i mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije;

- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastimatematike;

- master profesor matematike, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti matematike;

- master informatičar, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiinformatike;

- master profesor informatike i matematike, prethodno završene osnovneakademske studije u oblasti informatike i matematike;

Page 131: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 131/204

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka na studijskom programu, odnosno moduluza informacione sisteme i tehnologije."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije."

Tačka 5. menja se i glasi:5. Telekomunikacione usluge:"- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odsek PTT saobraćaj;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi, odnosno moduli: poštanskisaobraćaj i mreže, telekomunikacioni samobraćaj i mreže, poštanski saobraćaj itelekomunikacije."

Posle tačke 5. dodaju se nove tačke 5a i 5b, koje glase:

"5a Poštanske usluge:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odsek PTT saobraćaj;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi, odnosno moduli: poštanskisaobraćaj i mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul: poštanski saobraćaji mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije (samo za laboratorijske vežbe);

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studijeu oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanske i bankarsketehnologije (samo za laboratorijske vežbe);

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanske i bankarske tehnologije(samo za laboratorijske vežbe).

5b Poštanska tehnika i prerada pošiljakaPoštanska mreža:- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odsek PTT saobraćaj;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi/moduli: poštanski saobraćaj i

mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije.U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do jedanaeste, koje glase:

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije;

- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;

- master profesor matematike, prethodno završene osnovne akademske studijena studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;

- diplomirani matematičar - master, prethodno završene osnovne akademskestudije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene

matematike;

Page 132: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 132/204

- diplomirani profesor matematike - master, prethodno završene osnovneakademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi/moduli: poštanski saobraćaj i

mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije."Tačka 7. menja se i glasi:7. Bankarsko poslovanjeFinansijsko poslovanje:a) Teorija:"- diplomirani ekonomist;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije." b) Laboratorijske vežbe:"- diplomirani ekonomist;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije;- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odsek PTT saobraćaj;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi, odnosno moduli: poštanskisaobraćaj i mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije;

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva, studijski program, odnosno modul: poštanski saobraćaji mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije;

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovnestrukovne studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanskei bankarske tehnologije;

- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanske i bankarske tehnologije."

Posle tačke 7. dodaje se nova tačka 7a, koja glasi:"7a Ekonomika i organizacija preduzeća:- diplomirani ekonomist;- diplomirani saobraćajni inženjer, odnosno diplomirani inženjer saobraćaja,

odsek PTT saobraćaj (samo za laboratorijske vežbe);- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije.

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije;- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u

oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi/moduli: poštanski saobraćaj imreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije.

U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do šeste, koje glase:

- master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski programi/moduli: poštanski saobraćaj i

mreže, poštanski saobraćaj i telekomunikacije;

Page 133: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 133/204

- diplomirani inženjer saobraćaja, završene osnovne akademske studije u oblastisaobraćajnog inženjerstva, studijski program/modul: poštanski saobraćaj i mreže,

 poštanski saobraćaj i telekomunikacije;- specijalista strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije

u oblasti saobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanske i bankarske

tehnologije;- strukovni inženjer saobraćaja, završene osnovne strukovne studije u oblasti

saobraćajnog inženjerstva, studijski program poštanske i bankarske tehnologije."

Član 12.

U članu 13. poglavlje I. tačka 1. menja se i glasi:1. Osnovi ekonomije"- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista poslovno-pravnog smera;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije."

Tačka 2. menja se i glasi:2. Nacionalna ekonomija"- diplomirani ekonomist;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije, ako su na osnovnim akademskim ili

master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije, ako su na osnovnim akademskim ilimaster studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do četvrte, koje glase:

" - diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene studije prvog

stepena - osnovne akademske studije na studijskom programu Menadžment iorganizacija, studijska grupa Menadžment."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master pravnik, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti pravnih nauka."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;

Page 134: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 134/204

- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineje šesta i sedma, koje glase:

"- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog."Tač. 10. i 11. brišu se.U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije, ako su na osnovnim akademskim ilimaster studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 13a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije."

Posle tačke 13a dodaje se nova tačka 13b koja glasi:"13b Trgovinsko poslovanjea) obrazovni profil trgovinski tehničar (u trećem razredu);

 b) obrazovni profil trgovac (u trećem razredu);- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."Posle tačke 14. dodaje se nova tačka 14a koja glasi:"14a Praktična nastavaa) obrazovni profil trgovinski tehničar (u trećem i četvrtom razredu);

 b) obrazovni profil trgovac (u trećem razredu);- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."Tačka 15 menja se i glasi:"15. Skladišna evidencija- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."

U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga i treća, koja glasi:

Page 135: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 135/204

"- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije."Tačka 17 menja se i glasi:"17. Aranžiranje u trgovini

Crtanje i oblikovanje- profesor likovnih umetnosti;- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;- akademski grafičar - likovni pedagog;- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;

- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- diplomirani slikar;- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;- diplomirani grafički dizajner;- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti;- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master konzervator i restaurator;- master dizajner."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta i sedma, koje glase:" - master inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- master inženjer arhitekture;

- master inženjer građevinarstva."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master likovnih umetnosti;- master primenjeni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik digitalnih medija.Lice iz alineje peta do osma treba da su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavala nastavne sadržaje iz programa, odnosno modula: fotografija."Tačka 23 menja se i glasi:"23. Forma i oblikovanje

- profesor likovnih umetnosti;- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;

Page 136: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 136/204

- akademski slikar - likovni pedagog;- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;- akademski grafičar - likovni pedagog;

- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- diplomirani slikar;- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;- diplomirani grafički dizajner;- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;

- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti.- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master konzervator i restaurator;- master dizajner."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja dvanaesta, koja glasi:"- master inženjer tehnologije."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master inženjer arhitekture;"U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije ako su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U poglavlju II. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje šesta do desete, koja glase:

"- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu menadžer u turizmu."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:"- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;

- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;

Page 137: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 137/204

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;

- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Menadžer u turizmu."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti psiholoških nauka."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do devete, koje glase:"- master geograf;- master turizmolog;- master profesor geografije.Lice iz alineja sedma do devete treba da su prethodno završila studije prvog

stepena - osnovne akademske studije u oblasti geografije."Tačka 5. menja se i glasi:"5. HigijenaZdravstvena kultura- doktor medicine;- doktor stomatologije."Tačka 6. menja se i glasi:"- 6. Strani jezik IIPoslovni strani jezik a) Engleski jezik:- profesor engleskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;- master filolog;- master profesor jezika i književnosti.

 b) Francuski jezik:- profesor francuskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog francuskog jezika i književnosti;- master filolog;- master profesor jezika i književnosti.v) Ruski jezik:- profesor ruskog jezika i književnosti;

- diplomirani filolog ruskog jezika i književnosti;- master filolog;- master profesor jezika i književnosti.g) Nemački jezik:- profesor nemačkog jezika i književnosti;- diplomirani filolog nemačkog jezika i književnosti;- master filolog;- master profesor jezika i književnosti.d) Italijanski jezik - profesor italijanskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog italijanskog jezika i književnosti;

- master filolog;- master profesor jezika i književnosti.

Page 138: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 138/204

đ) Španski jezik - profesor španskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog španskog jezika i književnosti;- profesor španskog jezika i hispanskih književnosti;- master filolog;

- master profesor jezika i književnosti.Za lica sa stečenim stručnim nazivom master profesor jezika i književnosti ili

master filolog, u dodatku diplome navodi se odgovarajući studijski program."Tačka 7. menja se i glasi:"7. Umetničko oblikovanje- profesor likovnih umetnosti;- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;- akademski slikar - likovni pedagog;- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;

- akademski grafičar - likovni pedagog;- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- diplomirani slikar;- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;- diplomirani grafički dizajner;- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti.- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master konzervator i restaurator;- master dizajner."Posle tačke 7. dodaje se nova tačka 7a, koja glasi:"7a Istorija umetnosti- profesor likovnih umetnosti;- diplomirani slikar - profesor likovne kulture;

- akademski slikar - likovni pedagog;- diplomirani vajar - profesor likovne kulture;- akademski vajar - likovni pedagog;- diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture;- akademski grafičar - likovni pedagog;- diplomirani grafičar - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture;- diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture;- diplomirani grafičar vizuelnih komunikacija - profesor likovne kulture;- profesor ili diplomirani istoričar umetnosti;- diplomirani slikar;

- diplomirani vajar;- diplomirani grafičar;

Page 139: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 139/204

- diplomirani grafički dizajner;- diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture;- diplomirani slikar zidnog slikarstva;- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti;

- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;- profesor istorije umetnosti;- diplomirani istoričar umetnosti- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master konzervator i restaurator;- master dizajner.- master istoričar umetnosti."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta do desete, koje glase:" - diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu Ekonomija;

- master matematičar;- master profesor matematike;- diplomirani matematičar - master, prethodno završene osnovne akademske

studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- diplomirani profesor matematike - master, prethodno završene osnovneakademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike.

Lice iz alineje šesta treba da su na osnovnim akademskim ili master studijamaizučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta Statistika.

Lice iz alineje sedme i osme da su prethodno završila studije prvog stepena -osnovne akademske studije na studijskom programu Matematike ili Primenjenematematike".

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do trinaeste, koje glase:

"- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;

- diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;

- master turizmolog, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti geografije;

- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu menadžer - modul turizam ili modulhotelijerstvo;

- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu menadžer u turizmu."

Page 140: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 140/204

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga i treća, koje glase:

" - diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Ekonomije, ako su na osnovnim

akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća i četvrta, koje glase:"- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije, ako su na osnovnim akademskim ilimaster studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta."

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master pravnik, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti pravnih nauka."

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena- osnovne akademske studije na programu: Biohemijsko inženjerstvo i

 biotehnologija, Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;- master biohemičar;- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija na modulima:Tehnologija animalnih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologijaratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane;

- master hemičar;- master profesor hemije."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do devete, koje glase:"- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na programu: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija na modulima:Tehnologija animalnih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja; Tehnologijaratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane;

- master biolog;- master profesor biologije."Tačka 16. menja se i glasi:"16. Poslovna korespodencija i komunikacija- lice koje ispunjava uslov za nastavnika srpskog jezika i književnosti i koje je

 položilo ispit iz daktilografije;- diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- master ekonomista;

- master turizmolog;- master filolog;

Page 141: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 141/204

- master profesor jezika i književnosti.Lice iz alineje prva do sedma koja ispunjavaju uslove za nastavnika i treba da

 poznaju osnove rada na računaru"U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devete, koje glase:

"- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Ekonomija;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu menadžer u turizmu.- lice iz alineja sedma do devete treba da su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta."

Tačka 18. menja se i glasi:"18. Usluživanje sa praktičnom nastavom- viši stručni radnik tehnologije usluživanja;- restorater;- menadžer hotelijerstva, smer restoraterstvo;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva;- viši stručni radnik organizator u ugostiteljstvu, odsek ili smer usluživanje;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer usluživanje;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu, odsek usluživanje;- viši ugostitelj;- komercijalist ugostiteljstva;- viši stručni radnik struka ugostiteljska - zanimanje komercijalist ugostiteljstva;- ekonomist, na odseku za finansijsko poslovanje preduzeća;- menadžer hotelijerstva, smer restoraterstvo;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, odsek usluživanje;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo smer usluživanja;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo, smer restoraterstvo - usluživanje;- ekonomista - menadžer za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo;

- ekonomista za menadžment, na smeru turizam i ugostiteljstvo;- strukovni menadžer restoraterstva iz oblasti menadžmenta i biznisa;- strukovni menadžer hotelijerstva;- strukovni menadžer za turizam i ugostiteljstvo iz oblasti ekonomskih nauka;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni menadžer iz oblasti menadžmenta i biznisa;- diplomirani menadžer u hotelijerstvu;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam;- diplomirani ekonomista - menadžer turizma;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, na smeru Turistički

menadžment, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerskimenadžment, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

Page 142: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 142/204

- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, ako su na osnovnimakademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta.

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnimakademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u hotelijerstvu.Lice iz alineje prva do trideset pete treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: konobar, tehničar usluživanja ili ugostiteljskitehničar.

a) Praktična nastava:- konobar - specijalista- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva."Tačka 19. Menja se i glasi:"19. Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

- viši stručni radnik tehnologije kuvarstva;- gastrolog;- viši stručni radnik ugostiteljsko turističke struke, zanimanje kulinarstvo;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer kulinarstvo;- viši ugostitelj;- viši ugostitelj - gastrolog;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva;- komercijalist ugostiteljstva;- menadžer hotelijerstva, smer gastronomija;- menadžer hotelijerstva, smer gastrologija;- menadžer u gastronomiji;- strukovni menadžer gastronomije;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo;- diplomirani menadžer gastronomije;- diplomirani menadžer - gastronomija;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerski

menadžment, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavnisadržaji iz oblasti predmeta;

- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu - odsek kulinarstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u gastronomiji;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnimakademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta.Lice iz alineje prve do dvadeset prve treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: kuvar, kuvar tehničar, tehničar kulinar ilikulinarski tehničar.

a) Praktična nastava

- kuvar - specijalista;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva."

Page 143: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 143/204

U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do dvanaeste, koje glase:

"- menadžer hotelijerstva, smer gastronomija;- menadžer hotelijerstva, smer gastrologija;- viši stručni radnik ugostiteljsko turističke struke, zanimanje kulinarstvo;

- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer kulinarstvo;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu - odsek kulinarstvo;- viši ugostitelj - gastrolog;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- menadžer u gastronomiji;- diplomirani menadžer - gastronomija,- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u gastronomiji;- strukovni menadžer gastronomije;- strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo;- diplomirani menadžer - gastronomija;

- diplomirani menadžer gastronomije;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerski

menadžment, ako su na studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnim

akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u gastronomiji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta.Lice iz alineje pete do osamnaeste treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: kuvar, kuvar tehničar, tehničar kulinar ilikulinarski tehničar."

Tačka 21. menja se i glasi:"- Poslastičarstvo sa praktičnom nastavomPoslastičarstvoNacionalne poslasticeProfesionalna praksa - za obrazovni profil poslastičarČokolaterstvo- viši stručni radnik tehnologije poslastičarstva;

- viši ugostitelj koji je stekao i srednje obrazovanje za poslastičara ili poslastičarskog tehničara;- gastrolog koji je stekao i srednje obrazovanje za poslastičara ili

 poslastičarskog tehničara;- menadžer hotelijerstva, smer poslastičarstvo sa pekarstvom;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo sa prethodno stečenim srednjim

obrazovanjem za zanimanje poslastičar ili poslastičarski tehničar;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu, odsek kulinarstvo;- strukovni menadžer gastronomije;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- menadžer hotelijerstva smer gastrologija;

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerskimenadžment;

Page 144: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 144/204

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnimakademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom programu Menadžer u gastronomiji;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta.Lice iz alineje šesta do četrnaeste treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: poslastičar, kuvar tehničar, tehničar kulinar,kulinarski tehničar ili poslastičar tehničar.

a) Praktična nastava:- poslastičar - specijalista."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do deseta, koje glase:" - diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerskimenadžment;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije;

- master turizmolog;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu menadžer u turizmu.Lice iz alineje sedma do deseta treba da su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- diplomirani inženjer tehnologije ishrane;- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na programu: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija; Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija na modulima:Tehnologija ratarskih proizvoda ili Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u

 proizvodnji hrane."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do desete, koje glase:"- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije;- master turizmolog;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu menadžer u turizmu.

Page 145: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 145/204

Lice iz alineja sedme do desete treba da su na osnovnim akademskim ili master studijama izučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta."

Tačka 25. menja se i glasi:"25. Usluživanje - za obrazovni profil konobarSvečani prijemi

Osnove usluživanjaProfesionalna praksa - za obrazovni profil konobarBarsko poslovanje- viši stručni radnik tehnologije usluživanja;- restorater;- menadžer hotelijerstva, smer restoraterstvo;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva;- viši stručni radnik organizator u ugostiteljstvu, odsek ili smer usluživanje;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer usluživanje;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu, odsek usluživanje;- viši ugostitelj;

- komercijalist ugostiteljstva;- viši stručni radnik struka ugostiteljska - zanimanje komercijalist ugostiteljstva;- ekonomist, na odseku za finansijsko poslovanje preduzeća;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, odsek usluživanje;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo;- menadžer hotelijerstva, smer restoraterstvo;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo smer usluživanja;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo, smer restoraterstvo - usluživanje;- ekonomista - menadžer za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni menadžer restoraterstva iz oblasti menadžmenta i biznisa;- strukovni menadžer restoraterstva;- strukovni menadžer hotelijerstva;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo;- ekonomista za menadžment, na smeru turizam i ugostiteljstvo;- strukovni menadžer za turizam i ugostiteljstvo iz oblasti ekonomskih nauka;- strukovni menadžer iz oblasti menadžmenta i biznisa;- diplomirani menadžer u hotelijerstvu;- diplomirani ekonomista - menadžer turizma;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, na smeru Turistički

menadžment, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerskimenadžment, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, ako su na osnovnim

akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnim

akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u hotelijerstvu.Lice iz alineje prva do trideset treće treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: konobar, tehničar usluživanja ili ugostiteljskitehničar.

Page 146: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 146/204

a) Praktična nastava:- konobar - specijalista."Tačka 26. briše se.Tačka 27. menja se i glasi:"27. Kuvarstvo

Nacionalne kuhinjeProfesionalna praksa - za obrazovni profil kuvarPutevi hrane- viši stručni radnik tehnologije kuvarstva;- gastrolog;- menadžer hotelijerstava, smer gastrologija;- viši stručni radnik ugostiteljsko turističke struke, zanimanje kulinarstvo;- viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer kulinarstvo;- viši ugostitelj;- viši ugostitelj - gastrolog;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva;

- komercijalist ugostiteljstva;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu - odsek kulinarstvo;- menadžer hotelijerstva, smer gastronomija;- menadžer u gastronomiji;- strukovni menadžer gastronomije;- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo;- diplomirani menadžer gastronomije;- diplomirani menadžer - gastronomija;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerski

menadžment, ako su na studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnim

akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom

 programu Menadžer u gastronomiji;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su naosnovnim akademskim ili master studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti

 predmeta.Lice iz alineje prva do dvadeset prve treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil, odnosno smer: kuvar, kuvar tehničar, tehničar 

kulinar ili kulinarski tehničar.a) Praktična nastava:- kuvar - specijalista;- viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva."Tačka 28. briše se.Posle tačke 28. dodaju se tačke 29. do 34. koje glase:"29. IshranaPoznavanje životnih namirnica- diplomirani inženjer tehnolog, odsek organsko - tehnološki, grupa:

 biotehnološka;- diplomirani inženjer tehnolog, odseci: prehrambeno inženjerstvo, biohemijsko

i prehrambeno inženjerstvo, hemijsko i biohemijsko inženjerstvo ili biohemijskoinženjerstvo i biotehnologija;

Page 147: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 147/204

- diplomirani inženjer tehnologije, odsek prehrambeno inženjerstvo;- diplomirani inženjer tehnologije, smer biohemijsko i prehrambeno

inženjerstvo;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije animalnih proizvoda;

- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda;- diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju animalnih proizvoda;- doktor medicine;- profesor biologije;- master inženjer tehnologije, prethodno završene studije prvog stepena -

osnovne akademske studije na programu: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija; Prehrambeno inženjerstvo ili Prehrambena tehnologija;

- master inženjer poljoprivrede, prethodno završene studije prvog stepena -osnovne akademske studije na odseku Prehrambena tehnologija;

- na modulima: Tehnologija animalnih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i

vrenja; Tehnologija ratarskih proizvoda iliUpravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane.30. Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije u oblasti Ekonomije;- master turizmolog;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo;- master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije menadžer u

turizmu.Lice iz alineja prva do osme treba da su na osnovnim akademskim ili master 

studijama izučavala nastavne sadržaje iz oblasti predmeta.31. Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu- profesor psihologije;- diplomirani psiholog;- diplomirani školski psiholog - pedagog;

- master psiholog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti psiholoških nauka.32. Osnove poslastičarstva- menadžer hotelijerstva, smer poslastičarstvo sa pekarstvom;- viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu, odsek kulinarstvo;- strukovni menadžer gastronomije;- menadžer hotelijerstva smer gastrologija.- viši stručni radnik tehnologije poslastičarstva;- gastrolog;- menadžer hotelijerstva, smer poslastičarstvo sa pekarstvom;- ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;

- strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo;- diplomirani menadžer - gastronomija,

Page 148: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 148/204

- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerskimenadžment;

- master menadžer, prethodno završene studije prvog stepena na studijskom programu Menadžer u gastronomiji.

Lice iz alineja prva do dvanaesta treba da su prethodno završila srednje

obrazovanje za obrazovni profil: poslastičar, kuvar tehničar, tehničar kulinar ili poslastičar tehničar.

33. PreduzetništvoPoslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvuMarketing u turizmu i ugostiteljstvu- diplomirani ekonomist;- diplomirani ekonomista - menadžer za turizam, smer turistički menadžment;- diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, smer hotelijerski

menadžment;- diplomirani ekonomista u oblasti upravljanja hotelijerstvom;- diplomirani ekonomista - menadžer u računovodstvu i reviziji;

- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovneakademske studije u oblasti Ekonomije odnosno Poslovnog upravljanja;

- master turizmolog;- master ekonomista, prethodno završene studije prvog stepena - osnovne

akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo.34. Opšta turistička geografija- profesor geografije;- diplomirani geograf;- diplomirani geograf - turizmolog;- diplomirani geograf (turizmolog);- master geograf;- master profesor geografije;- master turizmolog.Lice iz alineje pete treba da su prethodno završila studije prvog stepena -

osnovne akademske studije u oblasti geografije."

Član 13.

U članu 14. poglavlje I. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje četvrta do devete, koje glase

" - diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- diplomirani matematičar - master;- diplomirani profesor matematike - master;- master profesor matematike;- master matematičar.Lica iz alineja šesta do devete treba da imaju prethodno završene osnovne

akademske studije studijskog programa iz oblasti matematike ili primenjenematematike."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka."

Page 149: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 149/204

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master geograf, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije;

- master profesor geografije, prethodno završene osnovne akademske studije

studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do dvadeset prve, koje glase:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment iorganizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije;

- master matematičar;- master informatičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka (smer Informacioni sistemi i tehnologije

ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke);- master profesor tehnike i informatike.Lice iz alineja šesnaesta do dvadesete koja su stekla akademsko zvanje master,

moraju da ima u okviru završenih osnovnih akademskih studija položeno najmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije;

- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije;- diplomirani ekonomista - menadžer za finansije i bankarstvo."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do četrnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do osme, koje glase:"- diplomirani ekonomista;

- diplomirani inženjer organizacije rada;- diplomirani pravnik;

Page 150: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 150/204

- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment iorganizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije."

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga i treća, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program -menadžment iorganizacija;

- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije."

U tački 12. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja treća, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije;

- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- diplomirani ekonomista - menadžer za finansije i bankarstvo."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do četrnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

Page 151: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 151/204

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije."

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."Tačka 19. briše se.U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- diplomirani ekonomista - menadžer za finansije i bankarstvo."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije."Posle tačke 24. dodaju se tač. 25. do 29. koje glase:"25. Principi ekonomijeNacionalna ekonomijaRevizijaFinansijsko računovodstvena obukaRačunovodstvo finansijskih organizacija i budžetskih korisnika:- diplomirani ekonomista;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije.

26. Preduzetništvo:- diplomirani ekonomista;- diplomirani inženjer organizacije rada;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti organizacionih nauka;- diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju.27. Elektronsko poslovanje:

Page 152: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 152/204

- diplomirani ekonomista; smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomskastatistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantitativna ekonomija;

- profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;- profesor matematike i računarstva;

- profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo iinformatika;

- diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku;- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci;- diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci;- diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer 

organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionihnauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;

- diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva;- diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska

statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika

ili statistika, informatika i kvantna ekonomija;- profesor tehnike i informatike;- diplomirani matematičar;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master matematičar;- master informatičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka (smer Informacioni sistemi i tehnologije

ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).Lice iz alineja druga do dvanaeste koja su na osnovnim studijama u trajanju od

najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine, moraju da ima najmanje četiri semestra informatičkih

 predmeta.Lice iz alineja četrnaesta do sedamnaeste koja su stekla akademsko zvanje

master, moraju da ima u okviru završenih osnovnih akademskih studija položenonajmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblastiProgramiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika iliTeorijsko računarstvo.

28. Kancelarijsko poslovanje:- diplomirani ekonomista;- diplomirani inženjer organizacije rada;- diplomirani pravnik;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program

Menadžment i organizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije.29. Poslovni engleski jezik:

Page 153: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 153/204

- profesor engleskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;- master filolog (studijski program Anglistika);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Engleski jezik i književnost):

U poglavlju II. tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master psiholog, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

 psiholoških nauka."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devete, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- master matematičar;- master profesor matematike;- diplomirani matematičar - master;- diplomirani profesor matematike - master."Lica iz alineja šesta do osme treba da imaju prethodno završene osnovne

akademske studije (studijski program) iz oblasti matematike i primenjenematematike.

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master filozof, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastifilozofije."

U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka."

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća i četvrta, koja glasi:"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti ekonomije."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

"- master klasični filolog, prethodno završene osnovne akademske studije uoblasti filoloških nauka."

Tačka 9. briše se.U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka."

Page 154: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 154/204

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka."

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka."U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća i četvrta, koja glasi:"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka;- master filolog, prethodno završen studijski program srpski jezik i književnost."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do jedanaeste, koje glase:"- master pravnik;

- master filolog, prethodno položen ispit za daktilografa;- master ekonomista."Tač. 15. i 16. brišu se.U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća i četvrta, koja glasi"- master filolog, prethodno položen ispit za stenografska znanja."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do pete, koje glase:"- lice koje ispunjava uslov za nastavnika srpskog jezika i književnosti i koje je

 položilo ispit iz daktilografije;- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;- master pravnik."Lica iz alineja treća do pete treba da su prethodno završili osnovne akademske i

master studije u oblasti ekonomije, organizacionih nauka, odnosno pravnih nauka.Prethodno završen ispit za daktilografa.

U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta do osme, koje glase:"- master sociolog;- master inženjer zaštite životne sredine;- master inženjer zaštite na radu."U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi" - master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije, studijski

 programi zaštita na radu, odnosno zaštita od požara."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šeste, koje glase:

Page 155: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 155/204

"- master pravnik;- master inženjer zaštite na radu;- master menadžer bezbednosti, prethodno završene osnovne akademske studije,

studijski program studije nauka bezbednosti."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi"- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka."U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četrnaesta do šesnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do šesnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;

- master inženjer metalurgije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje trinaesta do petnaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije;- master hemičar."U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- master inženjer mašinstva;- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski

 program zaštita od požara."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do trinaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master profesor hemije,- master hemičar."U tački 31. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi"- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski

 program: zaštita na radu, odnosno zaštita od požara."U tački 32. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne studije iz oblastigrađevinskog inženjerstva;

- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski program zaštita od požara."

U tački 33. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja šesta, koja glasi:

"- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski program zaštita od požara."

U tački 34. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

Page 156: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 156/204

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne studije iz oblastigrađevinskog inženjerstva;

- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski program zaštita od požara."

U tački 35. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi"- master inženjer zaštite na radu, prethodno završene master studije studijski

 program zaštita od požara."U tački 38. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineja peta do sedme, koje glase:"- master pravnik;- master inženjer zaštite na radu;- master menadžer bezbednosti, prethodno završene osnovne akademske studije,

studijski program studije nauka bezbednosti."U tački 39. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do peta, koje glase:

"- master inženjer mašinstva;- master inženjer tehnologije;- master inženjer građevinarstva."U tački 42. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- master pravnik;- inženjer zaštite na radu;- diplomirani inženjer zaštite na radu."Lice iz alineja druga do četvrte treba da su stekla i srednje obrazovanje u

četvorogodišnjem trajanju za tehničara zaštite od požara.U tački 43. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste, koje glase:"- master ekonomista;- master inženjer organizacionih nauka;- master pravnik."Lice iz alineja četvrta do šeste treba da ima prethodno završene osnovne

akademske i master studije u oblasti ekonomije, organizacionih nauka, odnosno pravnih nauka. Prethodno završen ispit za daktilografa.

U tački 44. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master pravnik; prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskei master studije u oblasti odnosno organizacionih nauka."

U tački 45. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do devete, koje glase:

"- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblastiekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment iorganizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije;

- master matematičar;- master informatičar;

Page 157: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 157/204

- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka (smer Informacioni sistemi i tehnologije

ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke);- master profesor tehnike i informatike.

Lica iz alineja koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani -master, moraju da ima u okviru završenih osnovnih akademskih studija položenonajmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblastiProgramiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika iliTeorijsko računarstvo."

Posle tačke 45. dodaje se tač. 46. do 56. koje glase:"46. Poslovni engleski jezik:- profesor engleskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;- master filolog (studijski program Anglistika);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Engleski jezik i književnost):47. Kancelarijsko poslovanje:- diplomirani ekonomista;- diplomirani inženjer organizacije rada;- diplomirani pravnik;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije uoblasti pravnih nauka.

- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademskestudije u oblasti organizacionih nauka, studijski program Menadžment iorganizacija, studijska grupa Informacioni sistemi i tehnologije.

48. Pravo:- diplomirani pravnik;- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka.49. KnjigovodstvoEkonomijaSpoljno trgovinsko poslovanjeFinansijska analiza

Poslovna i administrativna obuka:- diplomirani ekonomista;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije.50. Drugi strani jezik:a) engleski jezik - profesor engleskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog engleskog jezika i književnosti;- master filolog (studijski program Anglistika);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Engleski jezik i književnost);

 b) italijanski jezik - profesor italijanskog jezika i književnosti;

Page 158: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 158/204

- diplomirani filolog italijanskog jezika i književnosti;- profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika;- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Italijanski jezik i književnost);v) nemački jezik 

- profesor nemačkog jezika i književnosti;- diplomirani filolog nemačkog jezika i književnosti;- profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika;- master filolog (studijski program Nemački jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Nemački jezik i književnost);"g) ruski jezik - profesor ruskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog ruskog jezika i književnosti;- master filolog (studijski program Ruski jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Ruski jezik i književnost);d) francuski jezik - profesor francuskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog francuskog jezika i književnosti;- master filolog (studijski program Francuski jezik i književnost);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Francuski jezik i književnost);đ) španski jezik - profesor španskog jezika i književnosti;- diplomirani filolog španskog jezika i književnosti;- profesor španskog jezika i hispanskih književnosti;- master filolog (studijski program Španski jezik i hispanske književnosti);- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet,

odnosno profil Španski jezik i hispanske književnosti).51. Poslovna psihologijaVeštine komunikacije:- profesor psihologije;- diplomirani psiholog;- diplomirani školski psiholog - pedagog;- master psiholog.52. Poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem:

- diplomirani ekonomista; smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomskastatistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantitativna ekonomija;

- profesor informatike, odnosno diplomirani informatičar;- profesor matematike i računarstva;- profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstvo i

informatika;- diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku;- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci;- diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci;- diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer 

organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionihnauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;

Page 159: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 159/204

- diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer računarstva;- diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska

statistika i informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatikaili statistika, informatika i kvantna ekonomija;

- profesor tehnike i informatike;

- diplomirani matematičar;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti

ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika ili master studije uoblasti ekonomije, studijska grupa Statistika, odnosno Informatika;

- master matematičar;- master informatičar;- master inženjer elektrotehnike i računarstva;- master inženjer informacionih tehnologija;- master inženjer organizacionih nauka (smer Informacioni sistemi i tehnologije

ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke);- master profesor tehnike i informatike.

Lice iz alineja druga do dvanaeste koja su na osnovnim studijama u trajanju odnajmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine, moraju da ima najmanje četiri semestra informatičkih

 predmeta.Lice iz alineja trinaeste do devetnaeste do koja su stekla akademsko zvanje

master, moraju da ima u okviru završenih osnovnih akademskih studija položenonajmanje pet informatičkih predmeta, od toga najmanje jedan iz oblastiProgramiranje i dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika iliTeorijsko računarstvo.

53. Kultura jezičkog izražavanja:- profesor srpskog jezika i književnosti;- profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom;- profesor srpske književnosti i jezika;- profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću;- diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima;- diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima;- profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku

književnost;- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i

srpskohrvatski jezik;- profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike;

- profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima;- profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima;- profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u

školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosnorusinskom ili rumunskom jeziku;

- profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost;- profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom;- diplomirani filolog za književnost i srpski jezik;- diplomirani filolog za srpski jezik i književnost;- profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine;- profesor srpskog jezika i srpske književnosti;

- diplomirani komparatista;

Page 160: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 160/204

- master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpskaknjiževnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik,Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika));

- master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik iknjiževnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa

komparatistikom, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik ilingvistika)).

54. Preduzetništvo:- diplomirani ekonomista;- diplomirani inženjer organizacije rada;- diplomirani pravnik;- master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti ekonomije;- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka;- master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske

studije u oblasti organizacionih nauka.55. Ekonomska geografija:- master geograf, prethodno završene osnovne akademske studije studijskog

 programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije;- master profesor geografije.56. Retorika:- lice koje ispunjava uslov za nastavnika srpskog jezika i književnosti;- diplomirani pravnik;- master pravnik, prethodno završene osnovne akademske i master studije u

oblasti pravnih nauka;- master filolog, prethodno završen studijski program srpski jezik i književnost."

Član 14.

U članu 15. reč: Hidrometeorologija zamenjuje se rečima: Prirodno-matematičko

Tačka 1. menja se i glasi:"1. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje:- diplomirani geodetski inženjer;- diplomirani građevinski inženjer;- diplomirani inženjer arhitekture;- master inženjer građevinarstva;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineja četvrte i pete treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti građevinskog inženjerstva odnosno oblasti arhitekture.U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:- master inženjer građevinarstva, Završene osnovne i master akademske studije

u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu :Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo.

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do četvrte, koje glase:

- diplomirani građevinski inženjer;- master inženjer građevinarstva;

Page 161: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 161/204

- master inženjer geodezije.Lice iz alineja treće i četvrte treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti građevinskog odnosno geodetskog inženjerstva.Tačka 5. briše se.U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:- master inženjer građevinarstva, završene osnovne i master akademske studije

u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo.

U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

- master inženjer građevinarstva, Završene osnovne i master akademske studijeu oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo.

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

- master inženjer građevinarstva;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske studije u

oblasti građevinskog inženjerstva odnosno oblasti arhitekture."Tačka 9. briše se.Tačka 10. menja se i glasi:"10. Osnovi geologije i hidrogeologije:- diplomirani građevinski inženjer, odsek, odnosno smer za Hidrotehniku.- diplomirani inženjer geologije, smer za Hidrogeologiju odnosno za

geotehniku.- master inženjer građevinarstva, završene osnovne i master akademske studije

u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo;

- master inženjer geologije, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu za Geofiziku, Geotehniku odnosno Hidrogeologiju."

U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesnaesta do dvadesete, koje glase:

"- master inženjer građevinarstva, završene osnovne i master akademske studijeu oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo; Hidrotehnika i vodno-ekološkoinženjerstvo okoline i Hidrotehnika;

- master hemičar, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: Hemičar; Profesor hemije i Hemičar za životnu sredinu;- master profesor hemije;- master inženjer zaštite živtne sredine, završene osnovne i master akademske

studije na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine;- master fizikohemičar, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Fizičke hemije."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta, koja glasi:"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorologija;"

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja šesta, koja glasi:

Page 162: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 162/204

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu Meteorologija;"

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja šesta, koja glasi:

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorologija;"U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta, koja glasi:"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorologija;"U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma do dvanaeste, koje glase:"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorologija;- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;

- master profesor matematike, prethodno završene osnovne akademske studijena studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;

- diplomirani matematičar - master, prethodno završene osnovne akademskestudije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- diplomirani profesor matematike - master, prethodno završene osnovneakademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike."

U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- master inženjer građevinarstva, prethodno završene osnovne i master akademske studije u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu,odnosno modulu:"

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu Meteorologija;

- master informatičar završene osnovne i master akademske studije studijskog programa Informatika;

- master inženjer organizacionih nauka, završene osnovne i master akademskestudije na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko

inženjerstvo i računarske nauke."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća, koje glase:

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu Meteorologija."

U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta, koje glase:

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu Meteorlogija."

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četrnaesta do sedamnaeste, koje glase:

"- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije nastudijskom programu Meteorlogija;

Page 163: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 163/204

- master hemičar, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu: Hemičar; Profesor hemije i Hemičar za životnu sredinu;

- master profesor hemije, prethodno završene osnovne akademske studije nastudijskom programu: Hemičar; Profesor hemije i Hemičar za životnu sredinu;

- master fizikohemičar, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Fizičke hemije. “U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do pete, koje glase:"- master inženjer građevinarstva, završene osnovne i master akademske studije

u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodnoekološko inženjerstvo;

- master informatičar završene osnovne i master akademske studije studijskog programa Informatika;

- master inženjer organizacionih nauka, završene osnovne i master akademskestudije na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije."

Posle tačke 22. dodaju se tač. 23. i 24. koje glase:

"23. Hidrologija- diplomirani građevinski inženjer, odsek, odnosno smer za Hidrotehniku;- master inženjer građevinarstva, završene osnovne i master akademske studije

u oblasti građevinskog inženjerstva, na studijskom programu, odnosno modulu:Hidrotehnika i vodnoekološko inženjerstvo.

24. Osnovi meteorologije:- diplomirani meteorolog;- master meteorolog, završene osnovne i master akademske studije na

studijskom programu Meteorologija."

Član 15.

U članu 16. odeljak muzički saradnik, u tački 1. na kraju teksta tačka sezamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja šesta koja glasi:

"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog"U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvanaesta do četrnaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog, muzički

teoretičar ili etnomuzikolog;- master kompozitor;- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do trinaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar,

etnomuzikolog, muzički pedagog ili muzikolog;- master kompozitor;- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do trinaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar,

etnomuzikolog, muzički pedagog ili muzikolog;- master kompozitor;

- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."

Page 164: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 164/204

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do dvanaeste koje glase:

"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar,etnomuzikolog, muzički pedagog ili muzikolog;

- master kompozitor;

- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineje deseta do dvanaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar ili

muzički pedagog;- master kompozitor;- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deseta do dvanaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar,

etnomuzikolog, muzički pedagog ili muzikolog;

- master kompozitor;- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do trinaeste koje glase:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički teoretičar,

etnomuzikolog, muzički pedagog ili muzikolog;- master kompozitor;- master muzički umetnik, profesionalni status - dirigent."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedma koja glasi:"- master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzikolog, etnomuzikolog

ili muzički pedagog."U odeljku muzički izvođač, tačka 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i

zapetom i dodaje se alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - flautista"U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - oboista."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - klarinetista."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - saksofonista."U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - fagotista."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - hornista."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:

"- master muzički umetnik - profesionalni status - trubač."

Page 165: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 165/204

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta koja glasi:

"- master muzički umetnik - profesionalni status - trombonista."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća koja glasi:

"- master muzički umetnik - profesionalni status - tubista."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - harfista."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - perkusionista, odnosno

udarač."U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - violinista."

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta koja glasi:

"- master muzički umetnik - profesionalni status - violista."U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - violončelista."U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - kontrabasista."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - gitarista."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - akordeonista ili harmonikaš."U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - klavirista."U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma i deveta koje glase:"- master muzički umetnik - profesionalni status - klavirista, orguljaš ili

čembalista;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog."U tački 20. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja peta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - solo pevač."U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja dvadeset treća koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - violista, violista,

violončelista, kontrabasista, gitarista, harfista, klavirista, orguljaš, čembalista,akordeonista, harmonikaš, flautista, oboista, klarinetista, saksofonista, fagotista,hornista, trubač, trombonista, tubista, perkusionista/udarač ili solo pevač."

Tačka 22 menja se i glasi:"22. Korepeticija

Page 166: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 166/204

Korepetitor- diplomirani muzičar, usmerenje pijanista;- diplomirani muzičar - pijanista;- diplomirani muzičar - orguljaš;- diplomirani muzičar - čembalista;

- akademski muzičar pijanista;- akademski muzičar orguljaš;- akademski muzičar čembalista;- master muzički umetnik - profesionalni status - klavirista, orguljaš ili

čembalista."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedma do devete koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - dirigent;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog;- master kompozitor."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - dirigent;"Tačka 25. briše se.U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja osma koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - dirigent."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja sedma do devete koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - dirigent;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog;- master kompozitor."U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master inžinjer elektrotehnike i računarstva sa ostvarenih 300 bodova na

osnovnim i master studijama na Odseku za telekomunikacije i informacionetehnologije, smer audio i video tehnologije ili na studijskom programuTelekomunikacije"

U tački 29. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja osma koja glasi:

"- master kompozitor."U tački 30. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja deveta do jedanaeste koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - dirigent;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog;- master kompozitor."Posle tačke 30 dodaju se tač. 31. do 33. koje glase:"31. Tambura:- master muzički umetnik - profesionalni status - gitarista ili kontrabasista i i

završena srednja muzička škola, obrazovni profil: muzički izvođač - tamburaš;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog i završena

srednja muzička škola, obrazovni profil: muzički izvođač - tamburaš.32. Mandolina

- master muzički umetnik - profesionalni status - gitarista ili kontrabasista i izavršena srednja muzička škola, obrazovni profil: muzički izvođač - mandolinista;

Page 167: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 167/204

- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog i završenasrednja muzička škola, obrazovni profil: muzički izvođač - mandolinista.

33. Orgulje:- master muzički umetnik - profesionalni status - orguljaš.U odeljku obrazovni profil muzički saradnik - etnomuzikolog, tačka 1. menja se

i glasi:1. Glavni predmet - tradicionalno sviranje- diplomirani etnomuzikolog;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog sa

 prethodno završenom srednjom muzičkom školom, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil: muzički izvođač na tradicionalniminstrumentima;

- master muzički umetnik - profesionalni status flautista, oboista, klarinetista,fagotista, gitarista, violončelista i kontrabasista sa prethodno završenom srednjommuzičkom školom, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni

 profil - muzički izvođač na tradicionalnim instrumentima.

Posle tačke 1. dodaje se nova tačka 1a, koja glasi:1a Glavni predmet - tradicionalno pevanje- diplomirani etnomuzikolog.- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog sa

odslušanim predmetom tradicionalno pevanje i sviranje na studijama i sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil: muzički izvođač tradicionalnog pevanja;

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog, etnomuzikologili muzički pedagog.

Posle tačke 4. dodaju se tač. 5. i 6. koje glase:5. Narodna igraEtnomuzikologija:- diplomirani etnomuzikolog.- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog.6. Narodni ansambli:- diplomirani etnomuzikolog;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog i završena

srednja muzička škola, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil - muzički izvođač na tradicionalnim instrumentima;

- master muzički umetnik - profesionalni status flautista, oboista, larinetista;fagotista, gitarista, violončelista, kontrabasista i završena srednja muzička škola,odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil - muzičkiizvođač na tradicionalnim instrumentima.

U odeljku obrazovni profil muzički izvođač - rana muzika tačka 1. menja se iglasi:

1. Glavni predmet - pevanje- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - solo pevač i završena srednja

muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - pevač.

Posle tačke 1. dodaju se nove tačke 1a do 1l, koje glase:1a Glavni predmet - sviranje:

Page 168: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 168/204

Blok flauta, traverzo flauta, gemshorn- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - flautista i završena srednja

muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - blok flautista, traverzo flautista ili gemshorn.

1b Glavni predmet - sviranje:Krumhorn, kornamuza, raušfajf - muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - flautista ili oboista i završena

srednja muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođačrane muzike - krumhorn, kornamuza, raušfajf.

1v Glavni predmet - sviranje:Šalmaj, pomer- muzički izvođač rane muzike; - master muzički umetnik - profesionalni status

- oboista i završena srednja muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profilmuzički izvođač rane muzike - šalmaj i pomer.

1g Glavni predmet - sviranje:Dulcijan, ranket- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - fagotista i završena srednja

muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - dulcijan, ranket.

1d Glavni predmet - sviranje:Kornet- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - trubač i završena srednja

muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - kornet.

1đ Glavni predmet - sviranje:Segbat- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - trombonista i završena srednja

muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - segbat.

1e Glavni predmet - sviranje:Rebeka, viela, fidel- muzički izvođač rane muzike;

- master muzički umetnik - profesionalni status - violinista i završena srednjamuzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike - rebeka, fidel, viela.

1ž Glavni predmet - sviranje:Viola da gamba- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - violončelista i završena

srednja muzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođačrane muzike - viola da gamba.

1z Glavni predmet - sviranje:Lauta, vihuela, orfarion, teorba

- muzički izvođač rane muzike;

Page 169: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 169/204

- master muzički umetnik - profesionalni status - gitarista i završena srednjamuzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike.

1i Glavni predmet - sviranje:Renesansna (mala) harfa

- muzički izvođač rane muzike;- master muzički umetnik - profesionalni status - harfista.1j Glavni predmet - sviranje:Orgulje- master muzički umetnik - profesionalni status - orguljaš.1k Glavni predmet - sviranje:Čembalo, spinet- master muzički umetnik - profesionalni status - čembalista.1l Sviranje u ansamblu:- muzički izvođač rane muzike.- master muzički umetnik - profesionalni status - flautista, oboista, fagotista,

trubač, trombonista, gitarista, harfista, čembalista i orguljaš i završena srednjamuzička škola, odsek za ranu muziku, obrazovni profil muzički izvođač ranemuzike."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga koja glasi:

"- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog."U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta koja glasi:"- master muzički umetnik - profesionalni status - orguljaš ili čembalista."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga koja glasi:"- master muzički umetnik."U odeljku obrazovni profi muzički izvođač - džez muzike tačka 1. menja se i

glasi:"1. Glavni predmet (instrument - pevanje)Kontrabas- muzički izvođač džez muzike;Dodaje se alineja koja glasi:- master muzički umetnik profesionalni status - kontrabasista i- završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil

muzički izvođač - džez kontrabasista"

Posle tačke 1. dodaju se nove tačke 1a do 1k, koje glase:"1a Glavni predmet (instrument - pevanje)Bas gitara- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - kontrabasista i- završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil

muzički izvođač - bas gitarista.1b Glavni predmet (instrument - pevanje)Gitara- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - gitarista i završena srednja

muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil muzički izvođač - džezgitarista.

Page 170: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 170/204

1v Glavni predmet (instrument - pevanje)KlavirKlavijature i sintisajzer- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - klavirista i

- završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil:muzički izvođač - džez pijanista.

1g Glavni predmet (instrument - pevanje)Saksofon i klarinet- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - saksofonista, flautista ili

klarinetista i završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil: muzički izvođač - džez saksofonista.

1d Glavni predmet (instrument - pevanje)Truba- muzički izvođač džez muzike;

- master muzički umetnik profesionalni status - trubač i završena srednjamuzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil: muzički izvođač - džeztrubač

1đ Glavni predmet (instrument - pevanje)Trombon- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - trombonista i završena srednja

muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil: muzički izvođač - džeztrombonista.

1e Glavni predmet (instrument - pevanje)Džez bubnjevi- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - perkusionista/udarač i završena

srednja muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil: muzički izvođač -džez bubnjar 

1ž Glavni predmet (instrument - pevanje)Udarački instrumenti:- diplomirani muzičar - perkusionista;.- muzički izvođač džez muzike- akademski muzičar - perkusionista;- master muzički umetnik - profesionalni status - perkusionista/udarač i

završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku.1z Glavni predmet (instrument - pevanje)Pevanje- muzički izvođač džez muzike;- master muzički umetnik profesionalni status - solo pevač i završena srednja

muzička škola, odsek za džez muziku, obrazovni profil: muzički izvođač - džez pevač.

1i Džez korepetitor- master muzički umetnik profesionalni status - klavirista;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog i završena

srednja muzička škola, odsek za džez muziku.

1j Mali ansambliBig bend

Page 171: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 171/204

- diplomirani muzičar - perkusionista;.- muzički izvođač džez muzike- akademski muzičar - perkusionista;- master muzički umetnik i završena srednja muzička škola, odsek za džez

muziku ili osnovne studije za džez.

1k Udarački instrumenti- muzički izvođač džez muzike;- diplomirani muzičar - perkusionista;.- akademski muzičar - perkusionista;- master muzički umetnik i završena srednja muzička škola, odsek za džez

muziku ili osnovne studije za džez.U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga koja glasi:- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog ili muzički

 pedagog i završena srednja muzička škola, odsek za džez muziku ili osnovnestudije za džez."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta koja glasi:

"- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog izavršena srednja muzička škola, odsek za džez muziku ili osnovne studije zadžez."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta i peta koja glasi:

"- master kompozitor;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog i završena

srednja muzička škola, odsek za džez muziku i završena srednja muzička škola,odsek za džez muziku ili osnovne studije za džez."

U odeljku obrazovni profil muzički izvođač crkvene muzike, tačka 1. na krajuteksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja sedam do devetekoja glasi:

"- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog ietnomuzikolog;

- master muzički umetnik - profesionalni status - solo pevač;- master teolog."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga koja glasi:"- master teolog."

U odeljku obrazovni profil dizajner zvuka, tačka 1. na kraju teksta tačka sezamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:"- master kompozitor."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta koja glasi:"- master inžinjer elektrotehnike i računarstva sa ostvarenih 300 bodova na

osnovnim i master studijama na Odseku za telekomunikacije i informacionetehnologije,smer audio i video tehnologije ili na Studijskom programuTelekomunikacije."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja devetnaesta i dvadeseta koja glasi:

"- master inžinjer elektrotehnike i računarstva;- master fizičar."

Page 172: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 172/204

Posle tačke 3. dodaje se tačka 4. koja glasi:" 4. Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog."Dodaje se novi odeljak, koji glasi:"Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za

obrazovni profil muzički izvođač - muzike za estradu može da izvodi:1. Mali ansambli:- master muzički umetnik.2. Istorija estradne muzike:- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog ili muzički

 pedagog.3. Aranžiranje:- master kompozitor;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog.4. Orkestar- master muzički umetnik profesionalni status - svi"

Član 16.

U članu 17. stav 2, tačka 1. menja se i glasi:"1. Klasičan baletRepertoar klasičnog baletaIstorijsko balske igre- lice sa stečenim stručnim nazivom profesor;- diplomirani pedagog;- diplomirani glumac;- diplomirani istoričar umetnosti;

- diplomirani menadžer u umetnosti;- baletski pedagog;- igrač klasičnog baleta sa specijalističkim obrazovanjem iz oblasti metodike

igračkih predmeta;- igrač klasičnog baleta - prvi solista ansambla baleta;- master pedagog;- master dramski i audivizuelni umetnik;- master menadžer;- master kulturolog;- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije;- specijalista organizator sportske rekreacije;- specijalista trener.Lice iz alineja prva do šeste treba da je steklo i obrazovanje za igrača klasičnog

 baleta.Lice iz alineje deveta do šesnaeste treba da ima srednje baletsko obrazovanje,

obrazovni profil - igrač klasičnog baleta i deset godina igračke prakse."Posle tačke 1. dodaju se nove tačke 1a do 1đ, koje glase:"1a Duetna igra- lice sa stečenim stručnim nazivom profesor;- diplomirani pedagog;

- diplomirani glumac;- diplomirani istoričar umetnosti;

Page 173: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 173/204

- diplomirani menadžer u umetnosti;- baletski pedagog;- igrač klasičnog baleta sa specijalističkim obrazovanjem iz oblasti metodike

igračkih predmeta;- igrač klasičnog baleta - prvi solista ansambla baleta.

- igrač klasičnog baleta u oblasti karakaterne igre, odnosno scensko-narodneigre.

- master pedagog;- master dramski i audivizuelni umetnik;- master menadžer;- master kulturolog;- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije;- specijalista organizator sportske rekreacije;- specijalista trener;- igrač klasičnog baleta u oblasti karakaterne igre, odnosno scensko-narodne

igre.Lice iz alineje prva do devete treba da je steklo i obrazovanje za igrača

klasičnog baleta u oblasti karakterne igre odnosno scensko-narodne igre.Lice iz alineja deseta do šesnaeste treba da ima srednje baletsko obrazovanje,

obrazovni profil - igrač klasičnog baleta i 10 godina igračke prakse.1b Scensko-narodne igre:- lice sa stečenim stručnim nazivom profesor;- diplomirani pedagog;- diplomirani glumac;- diplomirani istoričar umetnosti;- diplomirani menadžer u umetnosti;- baletski pedagog;- igrač klasičnog baleta sa specijalističkim obrazovanjem iz oblasti metodike

igračkih predmeta;- igrač klasičnog baleta - prvi solista ansambla baleta.- igrač klasičnog baleta u oblasti karakaterne igre, odnosno scensko-narodne

igre;- master pedagog;- master dramski i audivizuelni umetnik;- master menadžer;- master kulturolog;

- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije;- specijalista organizator sportske rekreacije;- specijalista trener.Lice iz alineja prva do devete treba da je steklo i obrazovanje za igrača

klasičnog baleta u oblasti karakterne igre odnosno scensko-narodne igre.Lice iz alineja deseta do šesnaeste treba da ima srednje baletsko obrazovanje,

obrazovni profil - igrač klasičnog baleta i deset godina igračke prakse.1v Muzička literatura:- diplomirani muzikolog;- diplomirani etnomuzikolog;

- diplomirani muzički pedagog;- diplomirani muzičar - pedagog;

Page 174: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 174/204

- profesor solfeđa i muzičke kulture;- profesor solfeđa;- profesor muzičke kulture;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzikolog etnomuzikolog

ili muzički pedagog.

1g Istorija igre:- diplomirani glumac;- diplomirani reditelj;- diplomirani istoričar umetnosti;- master dramski i audiovizuelni umetnik;- master istoričar umetnosti.1d Klavir:- diplomirani muzičar - pijanista;- diplomirani muzičar - orguljaš;- diplomirani muzičar - čembalista;- diplomirani muzičar - dirigent;

- diplomirani muzičar - pedagog;- diplomirani muzički pedagog;- profesor solfeđa i muzičke kulture;- profesor solfeđa;- akademski muzičar - pijanista;- akademski muzičar - orguljaš;- akademski muzičar - čembalista;- akademski muzičar - dirigent;- master muzički umetnik - profesionalni status - klavirista, orguljaš, čembalista

ili dirigent;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog.1đ Gluma i vokal:- diplomirani glumac;- diplomirani pozorišni reditelj;- master dramski i audiovizuelni umetnik.Tačka 2. menja se i glasi:2. Savremena igraRepertoar savremene igreModerna podrškaIgre XX veka (plesovi)- lice sa stečenim stručnim nazivom profesor;

- diplomirani pedagog;- diplomirani glumac;- diplomirani istoričar umetnosti;- diplomirani menadžer u umetnosti;- baletski pedagog;- igrač klasičnog baleta sa specijalističkim obrazovanjem iz oblasti metodike

igračkih predmeta, odnosno igrača savremene igre;- igrač klasičnog baleta - prvi solista ansambla baleta- master pedagog;- master dramski i audivizuelni umetnik;- master menadžer;

- master kulturolog;- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;

Page 175: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 175/204

- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije;- specijalista organizator sportske rekreacije;- specijalista trener.Lice iz alineja prva do šeste treba da je steklo i obrazovanje za igrača klasičnog

 baleta, odnosno igrača savremene igre.

Lice iz alineje deveta do šesnaeste treba da ima srednje baletsko obrazovanje,obrazovni profil - igrač savremene igre i deset godina igračke prakse."

U tačka 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje deseta do osamnaeste koje glase:

menja se i glasi:"- master etnolog - antropolog;- master pedagog;- master dramski i audivizuelni umetnik;- master menadžer;- master kulturolog;- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta;

- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije;- specijalista organizator sportske rekreacije;- specijalista trener.Lice sa navedenim stručnim nazivom treba da ima srednje baletsko

obrazovanje, obrazovni profil - igrač narodne igre i deset godina igračke prakse. “Posle tačke 3. dodaju se tačke 3a do 3v, koje glase:"3a Tradicionalno pevanje:- diplomirani etnomuzikolog;- diplomirani muzički pedagog;- diplomirani muzičar - pedagog;- diplomirani kompozitor;- profesor solfeđa i muzičke kulture;- profesor muzičke kulture;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog sa

 prethodno završenom srednjom muzičkom školom, odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil: muzički izvođač tradicionalnog pevanja itradicionalno pevanje i sviranje kao obavezni ili izborni predmet na studijama;

- master muzički umetnik;- master kompozitor.Lice iz alineja sedma do devete treba da ima završenu srednju muzičku školu,

odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, obrazovni profil: muzički

izvođač tradicionalnog pevanja i tradicionalno pevanje i sviranje kao obavezni iliizborni predmet na studijama.3b Etnologija:- diplomirani entolog;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status muzikolog, etnomuzikolog ili

muzički pedagog.3v Etnomuzikologija:- diplomirani etnomuzikolog;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - etnomuzikolog, muzikolog

ili muzički pedagog.Tač. 4. do 11. brišu se.

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja peta koja glasi:

Page 176: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 176/204

- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog.U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja šesta koja glasi:- master teoretičar umetnosti - profesionalni status - muzički pedagog.U tački 14. stav 3, na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja sedma do devete koja glasi:- master muzički umetnik - profesionalni status - klavirista, orguljaš ili

čembalista;- master teoretičar umetnosti - profesionalni status -muzički pedagog;- master kompozitor."

Član 17.

U članu 18. stav 1, u tački 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje druga do pete, koje glase:

" - master likovni umetnik;

- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master konzervator i restaurator.Lice iz alineja druga do pete treba da ima najmanje 300 ESPB iz oblasti likovne

umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna."U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma i osma, koje glase:" - master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;Lice iz alineja sedme i osme treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu slikarstvo, primenjeno

slikarstvo, zidno slikarstvo, klasično slikarstvo, konzervacija i restauracija,odnosno konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru."

U tački 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta i sedma, koje glase:

" - master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineja šesta i sedma treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu vajarstvo, odnosno primenjenovajarstvo."

U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

" - master dizajner;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajn enterijera,odnosno dizajn enterijera i nameštaja."

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do sedme, koje glase:

" - master istoričar umetnosti;- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;

- master dizajner;- master konzervator i restaurator.

Page 177: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 177/204

Lice iz alineje treća do sedme treba da ima prethodno završene osnovneakademske studije iz oblasti istorije umetnosti, likovne umetnosti, odnosno

 primenjene umetnosti i dizajna."U tački 6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:

- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master likovni umetnik.Lice iz alineja pete i šeste treba da ima najmanje 20 ESPB iz istog, odnosno

srodnog predmeta;Lice iz alineje sedme treba da ima najmanje 20 ESPB iz istog, odnosno srodnog

 predmeta i završene osnovne akademske studije iz oblasti grafike."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma i deveta, koje glase:"- master dizajner;- master inženjer arhitekture.

Lice iz alineja osme treba da ima prethodno završene osnovne akademskestudije na studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajnenterijera, dizajn enterijera i nameštaja, odnosno industrijski dizajn."

U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do osamnaeste, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik digitalnih medija;- specijalista strukovni likovni umetnik;- specijalista strukovni primenjeni umetnik;- specijalista strukovni dizajner.Lice iz alineja dvanaesta do petnaeste treba da ima prethodno završene osnovne

akademske studije na studijskom programu, odnosno modulu fotografija.Lice iz alineja šesnaesta do osamnaeste treba da ima završene osnovne i

specijalističke studije na studijskom programu, odnosno modulu fotografija.Lice iz alineja dvanaesta do osamnaeste koja su završila osnovne i master,

odnosno specijalističke studije na studijskom programu, odnosno moduludrugačijem od navedenih, treba da ima ostvarenih najmanje 88 ESPB iz užestručne oblasti fotografija, odnosno prethodno završeno četvorogodišnje srednjeobrazovanje za zanimanje fotograf i najmanje 28 ESPB iz uže stručne oblasti

fotografija."U tački 9. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer arhitekture;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer arhitekture.Lice iz alineja pete do osme treba da ima završene odgovarajuće osnovne

akademske studije i master, odnosno specijalističke studije, prema programu predmeta za dati profil."

U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta i sedma, koje glase:"- master inženjer arhitekture;

Page 178: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 178/204

- master dizajner.Lice iz alineja šeste i sedme treba da ima završene odgovarajuće osnovne

akademske i master studije, prema programu predmeta za dati profil."U tački 11. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma do devete, koje glase:

"- master dizajner;- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik.Lice iz alineja sedma do devete treba da ima ostvarenih najmanje 300 ESPB iz

užestručne oblasti grafika, odnosno završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu grafički dizajn, grafika i knjiga, grafičkidizajn i vizuelne komunikacije, grafičke komunikacije, odnosno grafika."

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master dizajner;- master primenjeni umetnik.

Lice iz alineja druga i treća treba da ima završene osnovne akademske i master studije na studijskom programu, odnosno modulu dizajn tekstila, tekstil iodevanje, savremeno odevanje, dizajn kostima, odnosno scenski kostim."

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća i četvrta, koje glase:

"- master dizajner;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu savremeno odevanje, dizajnkostima, scenski kostim, dizajn tekstila, odnosno tekstil i odevanje."

U tački 14. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta i šesta, koje glase:

"- master dizajner;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineja pete treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajn enterijera,odnosno dizajn enterijera i nameštaja."

U tački 15. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do dvanaeste, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master dizajner;

- master likovni umetnik;- specijalista strukovni primenjeni umetnik;- specijalista strukovni dizajner;- specijalista strukovni likovni umetnik.Lice iz alineja sedma do dvanaeste treba da ima završene odgovarajuće osnovne

akademske i master, odnosno specijalističke studije prema programu predmeta."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do trinaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna;- master primenjeni umetnik;

- master likovni umetnik;- specijalista strukovni inženjer tehnologije.

Page 179: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 179/204

Lice iz alineja devete treba da ima prethodno završeno srednje obrazovanje zazanimanje tehničar štampe i osnovne i master studije na studijskom programu,odnosno modulu inženjerstvo materijala - grafičko inženjerstvo;

Lice iz alineja desete treba da ima prethodno završeno srednje obrazovanje zazanimanje tehničar štampe;

Lice iz alineja jedanaesta i dvanaesta treba da ima završene osnovne akademskei master studije na studijskom programu, odnosno modulu grafički dizajn, grafika iknjiga, grafički dizajn i vizuelne komunikacije, grafičke komunikacije, odnosnografika.

Lice iz alineja trinaeste treba da ima prethodno završeno srednje obrazovanje zazanimanje tehničar štampe i osnovne i specijalističke studije na studijskom

 programu, odnosno modulu grafička tehnologija."U tački 17. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje sedma i osma, koje glase:"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik.

Lice iz alineja sedma i osma treba da ima završene osnovne akademske i master studije na studijskom programu, odnosno modulu grafički dizajn, grafika i knjiga,grafički dizajn i vizuelne komunikacije, grafičke komunikacije, odnosno grafika."

U tački 18. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do desete, koje glase:

"- master dizajner;- master primenjeni umetnik;- master umetnik scenskog dizajna;- master inženjer arhitekture;- master istoričar umetnosti.Lice iz alineja šeste i sedme treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajnenterijera, dizajn enterijera i nameštaja.

Lice iz alineja osme treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu scenografija, odnosno scenski dizajn."

U tački 19. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do sedme, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master inženjer tekstilstva i dizajna;- master dizajner;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;

- specijalista strukovni dizajner;Lice iz alineja treće treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu dizajn tekstila.

Lice iz alineje četvrte treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu tekstilno inženjerstvo.

Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu tekstil, odnosno dizajn tekstila.

Lice iz alineja šeste treba da ima završene osnovne i specijalističke studije nastudijskom programu, odnosno modulu tekstilno inženjerstvo;

Lice iz alineja sedme treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu tekstil, odnosno dizajn tekstila."

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesnaesta do devetnaeste, koje glase:

Page 180: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 180/204

"- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master konzervator i restaurator.Lice iz alineja šesnaeste do devetnaeste treba da ima završene osnovne i master 

studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna inajmanje 24 ESPB iz užestručne oblasti crtanje."

U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma i osma, koje glase:

"- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;Lice iz alineja sedme i osme treba da ima završene osnovne i master studije na

studijskom programu, odnosno modulu slikarstvo, primenjeno slikarstvo, klasičnoslikarstvo, odnosno zidno slikarstvo."

U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma i osma, koje glase:

"- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineja sedma i osma treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu grafika, grafički dizajn, grafika iknjiga, grafički dizajn i vizuelne komunikacije, odnosno grafičke komunikacije."

U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do sedme, koje glase:

"- master konzervator i restaurator;- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, slikarski odsek.Lice iz alineja četvrta do šeste treba da ima završene osnovne akademske i

master studije na studijskom programu, odnosno modulu slikarstvo, primenjenoslikarstvo, zidno slikarstvo, klasično slikarstvo, konzervacija i restauracija,odnosno konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru."

U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do desete, koje glase:

"- master konzervator i restaurator;- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, slikarski i vajarski odsek.

Lice iz alineja sedma do devete treba da ima prethodno završene osnovneakademske studije na studijskom programu, odnosno modulu slikarstvo, primenjeno slikarstvo, zidno slikarstvo, klasično slikarstvo, konzervacija irestauracija, konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru, odnosnokonzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta."

U tački 26. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master psiholog."U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje dvadeseta do dvadeset šeste, koje glase:"- master primenjeni umetnik;

- master dizajner;- master konzervator i restaurator;

Page 181: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 181/204

- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik scenskog dizajna;- master umetnik digitalnih medija;- master likovni umetnik.Lice iz alineja dvadeseta do dvadeset šeste treba da ima završene osnovne

akademske i master studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjeneumetnosti i dizajna."

U tački 28. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje sedma do trinaeste, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master likovni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik digitalnih medija;- master matematičar;- master informatičar."

U stavu 2, ovog člana u tački 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom izapetom i dodaju se alineje šesta i sedma, koje glase:

"- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineja šesta i sedma treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu vajarstvo, odnosno primenjenovajarstvo."

U tački 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master konzervator i restaurator;- master likovni umetnik.Lice iz alineja peta do osme treba da ima najmanje 20 ESPB iz istog, odnosno

srodnog predmeta."U tački 2a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma i deveta, koje glase:"- master dizajner;- master inženjer mašinstva.Lice iz alineje osme treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu grafički dizajn, grafika i knjiga, grafički

dizajn i vizuelne komunikacije, grafičke komunikacije, odnosno grafika."U tački 3. podtačka 3.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik.Lice iz alineja treće treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu konzervacija i restauracija,konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru, konzervacija irestauracija skulptura i arheoloških predmeta, zidno slikarstvo, primenjenoslikarstvo, odnosno primenjeno vajarstvo;

Lice iz alineje četvrte treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu slikarstvo, odnosno vajarstvo."

Page 182: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 182/204

U podtački 3.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do dvadeset druge, koje glase:

- master inženjer tehnologije;- master inženjer građevinarstva (samo za obrazovni profil klesar);- master inženjer arhitekture (samo za obrazovni profil klesar);

- master inženjer metalurgije (samo za obrazovne profile: livac umetničkih predmeta, juvelir umetničkih predmeta i kujundžija);

- master inženjer geologije (samo za obrazovni profil klesar);- master inženjer mašinstva (samo za obrazovni profil livac);- master inženjer šumarstva (samo za obrazovni profil drvorezbar);- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master likovni umetnik.Lice iz alineja trinaeste treba da ima završene osnovne akademske i master 

studije iz oblasti tehnološkog inženjerstva, na studijskom programu, odnosnomodulu metalurško inženjerstvo (samo za obrazovne profile livac umetničkih

 predmeta, juvelir umetničkih predmeta i kujundžija); hemijsko inženjerstvo,izborno područje neorganska hemijska tehnologija (samo za obrazovni profilklesar), odnosno inženjerstvo materijala (za sve obrazovne profile);

Lice iz alineja devetnaeste treba da ima završene osnovne akademske i master studije na studijskom programu za obradu drveta.

Lice iz alineja dvadeseta do dvadeset druge treba da ima završene osnovneakademske i master studije na studijskom programu, odnosno modulu grafičkidizajn, grafika i knjiga, grafički dizajn i vizuelne komunikacije, grafičkekomunikacije, grafika, primenjeno vajarstvo, odnosno vajarstvo.

U podtački 3.3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga i treća, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineje druge treba da ima završene osnovne akademske i master studije

u oblasti tehnološkog inženjerstva, na studijskom programu hemijsko inženjerstvo.Lice iz alineje treće treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu primenjeno vajarstvo."U podtački 3.4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- master inženjer tekstilstva i dizajna;- master primenjeni umetnik.

Lice iz alineja treće treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu tekstilna tehnologija, odnosno odevnatehnologija.

Lice iz alineja četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu, odnosno modulu dizajn tekstila, tekstil i odevanje,savremeno odevanje, dizajn kostima, odnosno scenski kostim."

U podtački 3.5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do osme, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master umetnik višemedijske umetnosti;- master umetnik digitalnih medija;

- master inženjer tehnologije.

Page 183: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 183/204

Lice iz alineja peta do sedme treba da ima završene osnovne akademske studijena studijskom programu, odnosno modulu grafički dizajn, grafika i knjiga, grafičkidizajn i vizuelne komunikacije, grafičke komunikacije, odnosno, grafika.

Lice iz alineja osme treba da ima završene osnovne akademske i master studijena studijskom programu inženjerstvo materijala."

U podtački 3.6. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master inženjer tehnologije;- master primenjeni umetnik.Lice iz alineja četvrta treba da ima završene osnovne i master studije na

studijskom programu hemijsko inženjerstvo, odnosno inženjerstvo materijala.Lice iz alineje pete treba da ima završene osnovne akademske i master studije

na studijskom programu, odnosno modulu keramika, najmanje 138 ESPB izužestručne oblasti keramika (tehnologija keramike, posudna keramika i unikatnakeramika)."

U podtački 3.7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deseta do trinaeste, koje glase:"- master inženjer tehnologije;- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master inženjer arhitekture.Lice iz alineje deseta treba da ima završene osnovne i master studije na

studijskom programu hemijsko inženjerstvo, odnosno inženjerstvo materijala.Lice iz alineja jedanaesta i dvanaesta treba da ima završene osnovne i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu unutrašnja arhitektura, dizajnenterijera i nameštaja, dizajn enterijera, scenografija, odnosno scenski dizajn."

U tački 4. podtačka 4.1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja treća, koja glasi:

"- master konzervator i restaurator.Lice iz alineje treće treba da ima završene osnovne i master studije na

studijskom programu, odnosno modulu konzervacija i restauracija, konzervacija irestauracija slika i umetničkih dela na papiru, odnosno konzervacija i restauracijaskulptura i arheoloških predmeta;"

U podtački 4.2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje dvanaesta do dvadeset devete, koje glase:

"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;

- master inženjer tehnologije;- specijalista strukovni inženjer tehnologije;- livac (samo za obrazovni profil livac umetničkih predmeta);- livac umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil livac umetničkih

 predmeta);- klesar (samo za obrazovni program klesar);- graver (samo za obrazovni profil graver umetničkih predmeta);- graver umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil graver umetničkih

 predmeta);- zlatar draguljar (samo za obrazovne profile juvelir umetničkih predmeta i

kujundžija);

- zlatar juvelir (samo za obrazovne profile juvelir umetničkih predmeta ikujundžija);

Page 184: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 184/204

- zlatar (samo za obrazovne profile juvelir umetničkih predmeta i kujundžija);- juvelir umetničkih predmeta (samo za obrazovne profile juvelir umetničkih

 predmeta i kujundžija);- kujundžija (samo za obrazovne profile kujundžija i juvelir umetničkih

 predmeta);

- obrađivač plemenitih metala (samo za obrazovne profile juvelir umetničkih predmeta i kujundžija);

- stolar (samo za obrazovni profil drvorezbar);- drvorezbar (samo za obrazovni profil drvorezbar);- plastičar umetničkih predmeta (samo za obrazovni profil plastičar umetničkih

 predmeta).Lice iz alineja dvanaesta i trinaesta treba da ima završene osnovne i master 

studije na studijskom programu, odnosno modulu iz užestručne oblasti vajarstvo,odnosno grafika.

Lice iz alineja četrnaeste treba da ima završene osnovne akademske studije nakatedri za organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo (samo za

obrazovni profil plastičar umetničkih predmeta).Lice iz alineja petnaeste treba da ima završene specijalističke studije iz oblasti

 polimernog inženjerstva (samo za obrazovni profil plastičar umetničkih predmeta).Lice iz alineja šesnaesta do dvadeset devete treba da ima odgovarajuće srednje

obrazovanje, prema programu predmeta."U podtački 4.4. dodaju se alineje treća do sedme, koje glase:"- master primenjeni umetnik;- master likovni umetnik;- specijalista primenjeni umetnik;- staklar umetničkih predmeta;- grnčar.Lice iz alineja treća i četvrta treba da ima završene osnovne akademske i master 

na studijskom programu, odnosno modulu keramika, odnosno osnovne akademskei master studije na studijskom programu, odnosno modulu vajarstvo, odnosno

 primenjeno vajarstvo.Lice iz alineja peta i šesta treba da ima završeno odgovarajuće srednje

obrazovanje."

Član 18.

U članu 19. tačka 3. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetomi dodaju se alineje četvrta i peta, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista za medicinsku mikrobiologiju;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije."U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta i šesta, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista za medicinsku mikrobiologiju;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije."U tački 4. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja treća, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista patologije."U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista patologije."

Page 185: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 185/204

U tački 5. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodajese alineja treća, koja glasi:

"- magistar farmacije."U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:

"- magistar farmacije."U tački 6. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje

se alineja treća, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista higijene.U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista higijene."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog."U tački 8a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master psiholog."U tački 9. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje sedma do jedanaeste, koje glase:"- specijalista strukovna medicinska sestra;- viša medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- specijalista doktor medicine;"U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do trinaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- specijalista doktor medicine;- diplomirani specijalni pedagog;- diplomirani psiholog;

- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- profesor pedagogije.Lice iz alineje četvrte do sedme ove tačke treba da ima prethodno stečeno

srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alinejedevete do trinaeste treba da ima i stečeno obrazovanje na višoj medicinskoj školi".

U tački 11. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje sedma do devete, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista kliničke biohemije;- magistar farmacije - medicinski biohemičar;- master biohemičar."

U podtački b) za obrazovne profile u stomatologiji dodaju se alineje osma dodvanaeste, koje glase:

Page 186: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 186/204

"- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- magistar farmacije - medicinski biohemičar;- master biohemičar;- specijalista strukovni biohemičar.

Lice iz alineje osma i deveta ove tačke podtačka b) za obrazovne profile ustomatologiji treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području radazdravstvo i socijalna zaštita."

U tački 12. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje trinaesta do šesnaeste, koje glase:

"- master hemičar;- master profesor hemije;- magistar farmacije;- master biohemičar."U tački 13. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga i treća, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista medicinske mikrobiologije;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:" - specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.- viši medicinsko-laboratorijski tehničar.Lice iz alineje druge do četvrte ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 14. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga i treća, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista medicinske mikrobiologije;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije."U podtački b) dodaju se alineje druga do pete, koje glase:"- viši medicinsko-laboratorijski tehničar;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.Lice iz alineje druga do pete ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 15. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga do četvrte, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista medicinske mikrobiologije;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije;- specijalista doktor medicine, specijalista infektologije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 16. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje jedanaesta do petnaeste, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista higijene;

Page 187: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 187/204

- master ekolog;- master profesor ekologije;- master biolog;- master profesor biologije."U tački 17. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga i treća, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiolog;- specijalista doktor medicine, specijalista higijene."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treće, koje glase:"- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 18. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista higijene."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 19. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja četvrta, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista higijene."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 20. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista medicine rada."U podtački b) dodaju se alineje druga i treća, koje glase:"- strukovni sanitarno-ekološki inženjer;

- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodnostečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."

U tački 21. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do dvanaeste, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista socijalne medicine;- specijalista doktor medicine, specijalista epidemiologije;- specijalista doktor stomatologije, specijalista socijalne medicine;- master matematičar, prethodno završene osnovne akademske studije na

studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;- master profesor matematike, prethodno završene osnovne akademske studije

na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike;

Page 188: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 188/204

- diplomirani matematičar - master, prethodno završene osnovne akademskestudije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjenematematike;

- diplomirani profesor matematike - master, prethodno završene osnovneakademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene

matematike;".U tački 22. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja četvrta, koja glasi:"- master profesor jezika i književnosti."U tački 23. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje osma do trinaeste koje glase:"- diplomirani muzičar - pedagog;- diplomirani muzičar za medijsku oblast;- profesor muzičkog vaspitanja;- master teoretičar umetnosti, profesionalni status: muzički pedagog,

etnomuzikolog, muzikolog ili muzički teoretičar;

- master muzički umetnik, profesionalni status - svi;- master kompozitor."U tački 24. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- master pedagog."U tački 25. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedamnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineje devete do dvanaestetreba da ima i stečeno obrazovanje na višoj medicinskoj školi."U tački 26. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista interne medicine."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do šesnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;

- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;

Page 189: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 189/204

- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;

- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz podtačke b) treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineje devete do trinaestetreba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 27. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor medicine, specijalista interne medicine."U tački 28. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista infektolog."

U podtački a) za obrazovne profile u stomatologiji na kraju teksta tačka sezamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća, koja glasi:

"- specijalista doktor medicine, specijalista infektolog."U podtački b) dodaju se alineje peta do šesnaeste koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineja devetado trinaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskojškoli."

U tački 29. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista opšte hirurgije ili jedne od hirurških

grana.U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do šesnaeste, koje glase:- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;

- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;

Page 190: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 190/204

- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;

- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineja devetedo trinaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskojškoli."

U tački 30. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista dečje hirurgije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedamnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;

- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (pedijatrijska sestra -tehničar), a lice iz alineja deveta do trinaeste treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 31. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- doktor medicine, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedamnaeste, koje glase:

"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;

- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.

Page 191: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 191/204

Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednjeobrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineja devetado trinaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskojškoli."

U tački 32. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga i treća, koje glase:" - lekar, specijalista iz pedijatrije;- specijalista doktor medicine, specijalista pedijatar."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šesnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;

- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar."Stav 2. menja se i glasi:"- Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (pedijatrijska sestra -tehničar), a lice iz alineje osma do dvanaeste treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 33. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devetnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- viša ginekološko-akušerska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra babica,

- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.

Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednjeobrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (ginekološko-akušerska

Page 192: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 192/204

sestra), a lice iz alineja deveta do trinaeste treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 34. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom ina kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje druga,koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista ginekologije i akušerstva."U podtački b) dodaju se alineje peta do devetnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- viša ginekološko-akušerska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra babica;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;

- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (ginekološko-akušerskasestra), a lice iz alineja desete do četrnaeste treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 35. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista za ginekologiju i akušerstvo."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devetnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- viša ginekološko-akušerska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra babica;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra

- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (ginekološko-akušerska

sestra), a lice iz alineja desete do četrnaeste treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

Page 193: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 193/204

U tački 36. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga i treća, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista neurologije;- specijalista doktor medicine, specijalista psihijatrije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedamnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;

- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a lice iz alineja devetado trinaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskojškoli."

U tački 37. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga i treća, koje glase:

" - specijalista doktor medicine, specijalista dečje neurologije;- specijalista doktor medicine, specijalista dečje i adolescentne psihijatrije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šesnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;

- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (pedijatrijska sestra -tehničar), a lice iz alineja osma do dvanaeste treba da ima prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 38. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta do šesnaeste, koje glase:

"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;

Page 194: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 194/204

- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;

- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (pedijatrijska sestra - tehničar,medicinska sestra - vaspitač), a lice iz alineja osma do dvanaeste treba da ima i

 prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskoj školi."U tački 39. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šesnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hirurškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (pedijatrijska sestra - tehničar), a lice izalineja osma do dvanaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višojmedicinskoj školi."

U tački 40. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije;"

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje druga do sedme, koje glase:"- strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;- viši fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lica iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutskitehničar), a lice alineje šeste i sedme treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje

na višoj medicinskoj školi."

Page 195: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 195/204

U tački 41. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja treća, koja glasi:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U tački 42. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:"- strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;- viši fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lica iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutski tehničar), a lice iz

alineje šeste i sedme treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višojmedicinskoj školi."

U tački 43. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:" - strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;- viši fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lica iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutski tehničar), a lice izalineje treće i četvrte treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višojmedicinskoj školi."

U tački 44. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:"- strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;- viši fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lica iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutski tehničar), a lice alineješesta i sedma treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višoj medicinskojškoli."

U tački 45. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

Page 196: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 196/204

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:"- viši fizioterapeut;- strukovni terapeut;

- strukovni fizioterapeut;- viši fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lica iz ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutski tehničar), a lice izalineje šesta i sedma treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višojmedicinskoj školi."

U tački 46. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do sedme, koje glase:"- viši fizioterapeut;- strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lice iz alineje treće ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutskitehničar), a lice iz alineja šeste i sedme treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 47. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do osme, koje glase:"- viši fizioterapeut;- strukovni terapeut;- strukovni fizioterapeut;

- specijalista strukovni fizioterapeut;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog.Lice iz alineje četvrte ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (fizioterapeutskitehničar), a lice iz alineje sedme i osme treba da ima i prethodno stečenoobrazovanje na višoj medicinskoj školi."

U tački 48. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje četvrta do šeste, koje glase:

"- specijalista farmacije, specijalista kozmetolog;- magistar farmacije, specijalista kozmetolog;

- specijalista doktor medicine, specijalista dermatovenerolog."

Page 197: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 197/204

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- specijalista farmacije, specijalista kozmetolog;- magistar farmacije, specijalista kozmetolog;- specijalista doktor medicine, specijalista dermatovenerolog."

U tački 49. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do pete, koje glase:

"- specijalista farmacije, specijalista kozmetolog;- magistar farmacije, specijalista kozmetolog;- specijalista doktor medicine, specijalista kozmetolog."U tački 50. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor medicine, specijalista dermatovenerolog."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šeste koje glase:"- specijalista doktor medicine, specijalista dermatovenerolog;

- specijalista strukovni kozmetičar - estetičar;- strukovni estetičar - kozmetičar.Lice iz alineje pete i šeste ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno stečeno

srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (kozmetičkitehničar)."

U tački 51. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća do šeste, koje glase:

"- specijalista farmacije, specijalista kozmetolog;- magistar farmacije, specijalista kozmetolog;- specijalista doktor medicine, specijalista dermatovenerolog.- specijalista strukovni kozmetičar estetičar."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- specijalista strukovni kozmetičar estetičar;- strukovni kozmetičar estetičar.Lice iz alineje šeste ove tačke podtačka a) i alineje druga i treća podtačka b)

treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo isocijalna zaštita (kozmetički tehničar)."

U tački 51a na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje šesta do devete, koje glase:

"- master likovni umetnik;

- master primenjeni umetnik;- master dizajner;- master konzervator i restaurator."U tački 52. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U tački 53. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista preventivne i dečjestomatologije."

Page 198: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 198/204

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista preventivne i dečjestomatologije."

U tački 54. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje treća do šeste, koje glase:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije;- specijalista doktor stomatologije, specijalista maksilofacijalne hirurgije;- viša stomatološka sestra;- specijalista oralni higijeničar."Lice iz alineje peta i šesta ove tačke podtačka a) treba da ima prethodno stečeno

srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (stomatološkasestra - tehničar).

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje treća do šeste, koje glase:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije;

- specijalista strukovna medicinska sestra;- viša stomatološka sestra;- specijalista oralni higijeničar".Lice iz alineje četvrte do šeste ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita(stomatološka sestra - tehničar)."

U tački 55. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista preventivne i dečjestomatologije."

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista preventivne i dečjestomatologije."

U tački 56. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća do šeste, koje glase:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice;- strukovni zubni protetičar;

- specijalista strukovni zubni protetičar;- viši zubni tehničar - protetičar.Lice iz alineje četvrta do šeste ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubnitehničar)."

U tački 57. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do sedme, koje glase:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice;

- viši zubni tehničar - protetičar;- strukovni zubni protetičar;

Page 199: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 199/204

- specijalista strukovni zubni protetičar .Lice iz alineje pete do sedme ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubnitehničar)."

U tački 58. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista bolesti zuba i endodoncije."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista bolesti zuba i endodoncije."U tački 59. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista za bolesti usta i zuba."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista bolesti usta i zuba."

U tački 60. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U tački 61. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja druga, koja glasi:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrte do sedme, koje glase:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike;- viši zubni tehničar - protetičar;- strukovni zubni protetičar;- specijalista strukovni zubni protetičar.Lice iz alineje pete do sedme ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubnitehničar)."

U tački 62. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike.U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do sedme, koje glase:- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike;

- viši zubni tehničar - protetičar;- strukovni zubni protetičar;- specijalista strukovni zubni protetičar.Lice iz alineje pete do sedme ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubnitehničar)."

U tački 63. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do sedme, koje glase:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike;- viši zubni tehničar - protetičar;

Page 200: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 200/204

- strukovni zubni protetičar;- specijalista strukovni zubni protetičar.Lice iz alineje pete do sedme ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubnitehničar)."

U tački 64. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaje se alineja druga, koja glasi:

"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do sedme, koje glase:"- specijalista doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike;- viši zubni tehničar - protetičar;- strukovni zubni protetičar;- specijalista strukovni zubni protetičar.Lice iz alineje pete do sedme ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (zubni

tehničar)."U tački 65. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja četvrta, koja glasi:"- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga i treća, koje glase:"- strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita. “U tački 66. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do sedme, koje glase:"- magistar farmacije;- magistar farmacije - medicinski biohemičar;- specijalista farmacije - medicinski biohemičar;- specijalista farmacije specijalista toksiološke hemije"U tački 67. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do sedme, koje glase:"- magistar farmacije;- master biolog;- master profesor biologije."

U tački 68. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:"- magistar farmacije;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer.Lice iz alineje peta i šesta ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje

obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 69. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje peta do devete, koje glase:"- strukovni sanitarno-ekološki inženjer;- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer;

- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.- viši medicinsko-laboratorijski tehničar.

Page 201: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 201/204

Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."

U tački 70. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje treća i četvrta, koje glase:

"- specijalista doktor medicine, specijalista interne medicine;

- specijalista doktor medicine, specijalista transfuziolog."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje druga do četvrte, koje glase:"- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog;- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog.- viši medicinsko-laboratorijski tehničar.Lice iz alineje druga i treća ove tačke podtačka b) treba da ima prethodno

stečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita."U tački 72. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- magistar farmacije;

- specijalista farmacije."U tački 73. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- specijalista farmacije, specijalista za kontrolu lekovitog bilja;- magistar farmacije."U tački 74. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja treća, koja glasi:"- magistar farmacije."U tački 75. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje treća i četvrta, koje glase:"- specijalista farmacije, specijalista za ispitivanje i kontrolu lekova;- magistar farmacije.U tački 76. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta i peta, koje glase:- specijalista farmacije, specijalista za ispitivanje i kontrolu lekova;- magistar farmacije."U tački 77. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje deveta do dvadeset druge, koje glase:"- specijalista doktor medicine, odgovarajuće specijalizacije;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;

- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar;- viša medicinska sestra."

Stav 2. menja se i glasi:

Page 202: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 202/204

"- Lice iz alineje desete do dvadeset druge ove tačke treba da ima prethodnostečeno srednje obrazovanje u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a licealineja trinaesta do sedamnaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje navišoj medicinskoj školi."

U tački 78. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaje se alineja treća, koja glasi:"- master pedagog."U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje četvrta do šesnaeste, koje glase:"- viša medicinska sestra;- specijalista strukovna medicinska sestra;- diplomirana medicinska sestra;- master medicinska sestra;- diplomirani psiholog;- diplomirani defektolog;- diplomirani pedagog;

- diplomirani specijalni pedagog;- profesor pedagogije;- viša medicinska sestra opšteg smera;- viša medicinska sestra internističkog smera;- viša medicinska sestra hiruškog smera;- viši medicinski tehničar.Lice iz ove tačke treba da ima prethodno stečeno srednje obrazovanje u

 području rada zdravstvo i socijalna zaštita (medicinska sestra - vaspitač), a lice izalineje sedma do jedanaeste treba da ima i prethodno stečeno obrazovanje na višojmedicinskoj školi."

U stavu 3. ove tačke na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje deseta do sedamnaeste, koje glase:

"- medicinska sestra - tehničar;- stomatološka sestra - tehničar;- latoratorijski tehničar;- sanitarni tehničar;- farmaceutski tehničar;- fizioterapeutski tehničar;- kozmetički tehničar;- zubni tehničar."

Član 19.U članu 20. tačka 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i

dodaju se alineje trinaesta do sedamnaeste, koje glase:"- master hemičar;- master profesor hemije;- master inženjer tehnologije;- magistar farmacije;- magistar farmacije - medicinski biohemičar."U tački 4. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesta i sedma, koje glase:

"- master organizator zdravstvene nege;- master medicinska sestra."

Page 203: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 203/204

U tački 5. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje sealineja četvrta, koja glasi:

"- master psiholog."U tački 7. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi

"- master ekonomista.Lice iz alineje druge mora da ima osnovne studije iz oblasti ekonomije."U tački 8. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se

alineje šesnaesta do dvadesete, koje glase:"- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna;- master likovni umetnik;- master primenjeni umetnik;- master konzervator i restaurator;- master dizajner."U tački 9. stav 1. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju

se alineje četvrta do šeste koje glase:

"- lice sa završenim master studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim osnovnim studijama prvog stepena-osnovne akademskestudije, prethodno položen specijalistički odnosno majstorski ispit i radnimiskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim strukovnim studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se novealineje četvrta do šeste, koje glase:

"- lice sa završenim master studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim osnovnim studijama prvog stepena-osnovne akademskestudije, prethodno položen specijalistički odnosno majstorski ispit i radnimiskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim strukovnim studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci."

U stavu 3. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do devete, koje glase:

"- lice sa završenim master studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim osnovnim studijama prvog stepena-osnovne akademske

studije, prethodno položen specijalistički odnosno majstorski ispit i radnimiskustvom pet godina u struci;- lice sa završenim strukovnim studijama, prethodno položen specijalistički

odnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci.- estetičar;- strukovni kozmetičar estetičar."U tački 10. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se

alineja druga, koja glasi:"- lice sa završenim specijalističkim strukovnim studijama sa prethodno

 položenim specijalističkim ispitom i prethodno stečenim srednjim obrazovanjemza odgovarajući obrazovni profil."

U tački 12. podtačka a) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom idodaju se alineje druga do šeste koje glase:

Page 204: Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

7/15/2019 Izmene Pravilnika Sa Specijalistima (1)

http://slidepdf.com/reader/full/izmene-pravilnika-sa-specijalistima-1 204/204

"- lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna- master likovni umetnik - master primenjeni umetnik - master konzervator i restaurator - master dizajner."

U podtački b) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje peta do sedme koje glase:

"- lice sa završenim master studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim osnovnim studijama prvog stepena - osnovne akademskestudije, prethodno položen specijalistički odnosno majstorski ispit i radnimiskustvom pet godina u struci;

- lice sa završenim strukovnim studijama, prethodno položen specijalističkiodnosno majstorski ispit i radnim iskustvom pet godina u struci."

U tački 13. na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju sealineje četvrta i peta, koje glase:

"- master teoretičar umetnosti;d ki i di i l i ik "