Top Banner
irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító program keretében múlt év szep- temberében kezdték el a Vandháti útról nyíló füves pályán a nyolc- pályás, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas atlé- tikai pálya építését. A beruházás 125 millió forintba került, ennek kétharmadát az állam, egyharmadát az önkormányzat fedezte. A létesítmény elkészült, múlt csütörtökön a Strang Kupa ünne- pélyes pályaavató versenyen vehették birtokukba a sportolók. A pálya átadására Békéscsabára érkezett dr. Ábrahám Attila államtitkár, egykori kajak-kenu olimpiai bajnok, a Nemzeti Sport- hivatal elnöke és Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyvető is. Az étet úgy hozta, hogy múlt csütörtökön volt az idei nyár egyik leg- hidegebb és legcsapadékosabb napja, ernyők alatt, kabátban csodálhattuk m e g a valóban minden igényt kielégítő műanyag borítású pályát, amelyhez hasonlót legközelebb csak Debrecen- ben lehet látni. Az avatón a Békéscsabai Atlétikai Club gárdája, a sportolók, atléták, versenybírók mellett jelen voltak a város ve- zetői, Pap János polgármester, Velkey Gábor és Baji Lajos alpol- gármesterek, Molnár László országgyűlési képviselő, önkormány- zati és megyei képviselők, Fajzi Tamás tervező, a kivitelező Stra- bag Rt. képviselői, Szigeti Csaba sportcsoportvezető és számos (Folytatás a 4 oldalon) Információk a városról ó s a z önkormányzatról Békéscsaba honlapján! www.bekescsaba.hu • Városházi Esték 2005 • Nemzetközi bábfesztivál • Jubilált az evangélikus énekkar • Felújítják a nyugdíjasszékházat • Národnostná mozaika • Idén is Tour de Hongrie • Csatornázzák az egész várost Diáknap, pedagógusnap Ismét befejeződött egy tanév, pedagógusok, diákok, szülők ezrei értékelték ezekben a napokban, mit sikerült megvalósíta- ni a tervekből, elvárásokból, és mire kell jobban odafigyelni ez- után. A város is visszatekintett, az oktatási iroda által szervezett, már hagyományosnak mondható ünnepségeken június 6-án volt a „diáknap", az országos versenyeken legeredményesebben szerepelt középfokú intézményekben tanuló diákokat köszön- tötték, június 7-én pedig a pedagógusokat ünnepelték a díszte- remben. A középiskolások rendezvényén évről évre örvendetesen ma- gas a létszám, sok a tehetséges, szorgalmas csabai középisko- lás, ezúttal 105 diák és felkészítő tanára kapott meghívást az ün- nepségre. Június 6-án Tuskáné Papp Erzsébet, az oktatási, köz- művelődési és sportiroda vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd a Csabai Színistúdiósok rövid műsora és Pap János pol- gármester köszöntője következett. A polgármester méltatta a pe- dagógusok érdemeit, akik - a családokkal közösen - hozzáse- gítik a tanulókat a kiváló eredményekhez. „Öröm, ha egy diák nemcsak a napi teendőinek tesz eleget több-kevesebb sikerrel, hanem kíváncsian rácsodálkozik az érdekes kérdésekre, még többet akar tudni, és ezt szorgalommal, kitartással, sok lemon- dás árán el is éri. Ez reményt ad, hogy a következő generáció jobb lesz, mint a miénk, hogy nyugodtan bízhatunk a jövőben, hiszen a tehetséges, szorgalmas emberek, fiatalok viszik előrébb a világot, a térséget, a várost. Tisztelem azokat, akik képesek a bennük rejlő tehetség kibontakoztatására, gratulálok önöknek" (Folytatás a 6 oldalon)
16

irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Oct 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

irmcsABAi

m xv . evto iyam 12. szam 2005. jún ius 16.

INGYENES V Á R O S I LAP • B É K É S C S A B A

Elkészült az atlétikai pálya A spor t lé tes í tmény- fe lú j í tó p r o g r a m k e r e t é b e n mú l t év szep ­

temberében kezdték el a Vandhát i útról nyíló füves pá lyán a nyolc­pá lyás, nemze tköz i ve rsenyek m e g r e n d e z é s é r e is a l ka lmas at lé­t ikai pá lya épí tését . A be ruházás 125 mi l l ió fo r in tba kerül t , ennek ké tha rmadá t az á l l am, e g y h a r m a d á t az ö n k o r m á n y z a t f edez te . A lé tesí tmény e lkészü l t , mú l t c s ü t ö r t ö k ö n a S t rang K u p a ünne ­pé lyes pá l yaava tó v e r s e n y e n vehe t ték b i r t o k u k b a a spo r to l ók .

A pá l ya á t a d á s á r a B é k é s c s a b á r a érkezet t dr. Á b r a h á m Att i la ál lamtitkár, e g y k o r i ka jak -kenu o l imp ia i ba jnok , a Nemzet i Spor t ­hivatal e l n ö k e és N é m e t h Mik lós o l impia i ba jnok gere lyve tő is. Az étet úgy hoz ta , h o g y mú l t c sü tö r t ökön volt az idei nyár egy ik leg­h i d e g e b b é s l e g c s a p a d é k o s a b b n a p j a , e r n y ő k a lat t , k a b á t b a n csodá lha t t uk m e g a v a l ó b a n m i n d e n igény t k ie légí tő m ű a n y a g bor í tású pá lyá t , a m e l y h e z hason ló t l e g k ö z e l e b b csak Deb recen ­b e n lehet lá tn i . Az a v a t ó n a B é k é s c s a b a i At lét ika i C l u b gá rdá ja , a spor to lók , a t lé ták , ve rsenyb í rók mel le t t je len vol tak a város ve­zetői , Pap J á n o s po lgármes te r , Ve lkey G á b o r és Baji Lajos a lpo l ­gármesterek , Mo lná r Lász ló o rszággyű lés i képv ise lő , önko rmány ­zat i és m e g y e i képv i se lők , Fajzi Tamás te rvező , a k iv i te lező Stra-b a g Rt. képv i se l ő i , Sz iget i C s a b a spo r t csopo r t veze tő és s z á m o s

(Folytatás a 4 oldalon)

I n f o r m á c i ó k a v á r o s r ó l ó s a z ö n k o r m á n y z a t r ó l B é k é s c s a b a h o n l a p j á n !

www.bekescsaba.hu

• Városházi Esték 2005

• Nemzetközi bábfesztivál

• Jubilált az evangélikus énekkar

• Felújítják a nyugdíjasszékházat

• Národnostná mozaika

• Idén is Tour de Hongrie

• Csatornázzák az egész várost

Diáknap, pedagógusnap

Ismét be fe jeződö t t e g y tanév, p e d a g ó g u s o k , d i ákok , szü lők ezre i é r téke l ték e z e k b e n a n a p o k b a n , mi t s ikerü l t megva lós í ta ­ni a te rvekbő l , e l vá rásokbó l , és mi re kel l j o b b a n oda f igye ln i ez­u tán . A vá ros is v isszatek in tet t , az ok ta tás i i roda által szervezet t , már h a g y o m á n y o s n a k m o n d h a t ó ü n n e p s é g e k e n jún ius 6-án volt a „ d i á k n a p " , az o r s z á g o s v e r s e n y e k e n l e g e r e d m é n y e s e b b e n sze repe l t k ö z é p f o k ú i n t é z m é n y e k b e n t a n u l ó d i á k o k a t k ö s z ö n ­tö t ték , j ún ius 7-én p e d i g a p e d a g ó g u s o k a t ünnepe l ték a díszte­r e m b e n .

A közép i sko lások rendezvényén évről évre ö rvende tesen ma­gas a lé tszám, sok a tehe tséges , s z o r g a l m a s csaba i közép i sko ­lás, ezúttal 105 d iák és fe lkészí tő tanára kapot t meghívás t az ün ­n e p s é g r e . J ú n i u s 6-án Tuskáné Papp Erzsébet, az ok ta tás i , köz­m ű v e l ő d é s i és spo r t i r oda veze tő je üdvözö l t e a meg je len teke t , m a j d a C s a b a i Sz ín i s t úd iósok röv id m ű s o r a és Pap János p o l ­gá rmes te r köszöntő je következet t . A po lgármes te r méltat ta a pe­d a g ó g u s o k é rdeme i t , ak ik - a csa ládokka l k ö z ö s e n - hozzáse­gít ik a tanu lóka t a k iváló e r e d m é n y e k h e z . „ Ö r ö m , ha e g y diák n e m c s a k a nap i t e e n d ő i n e k tesz e leget t ö b b - k e v e s e b b s ikerre l , h a n e m k í váncs ian r á c s o d á l k o z i k az é r d e k e s k é r d é s e k r e , m é g t ö b b e t akar t u d n i , és ezt s z o r g a l o m m a l , k i ta r tássa l , sok l e m o n ­dás á rán el is ér i . Ez r e m é n y t a d , h o g y a k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó j o b b lesz, m in t a m iénk , h o g y n y u g o d t a n b ízhatunk a j ö v ő b e n , h iszen a tehe tséges , szo rga lmas emberek , f iatalok viszik e lő rébb a v i lágot , a té rsége t , a várost . T isz te lem azokat , akik képesek a b e n n ü k rej lő t ehe tség k ibon takoz ta tásá ra , g ra tu lá lok ö n ö k n e k "

(Folytatás a 6 oldalon)

Page 2: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Gondolatok a Szlovák iskoláról

Az emberek közösséggé formálódásának, gyökeret eresztésének ős idők óta két a lape leme a hitélet és az oktatás gyakor lásának le­hetősége. A felhalmozott tapasztalatok, ismeretek alapján kiajakult kollektív tudat, identitásuk fel ismerése és vállalása, az erkölcs, eti­ka alapelveinek megismertetése, gyakoroltatása, a társadalmi rend­szer hatalmi és normaviszonyainak el fogadtatása mind-mind ennek keretében történik. A következő lépés ezek intézményes kereteinek kialakítása; a templom és az iskola megépítése. Nem véletlen, hogy a „minden tíz falu köteles templomot építeni" Szent István-i törvénye mellett megemlékezhet tünk az első magyar iskola ezeréves alapí­tásáról is.

A településünk fej lődése során ugyanezt az utat járta be. Kezdet­ben az oktatás helyszínei a t e m p l o m o k vagy n a g y o b b házak, míg a falu tehetóssége lehetővé teszi az önál ló iskolaépület kialakítását, fenntartását. Tudjuk, hogy Csaba - Békés és Gyula mel lett - nem tartozott a környék je lentősebb települései közé, de már a XVII. szá­zadból maradt olyan fel jegyzés, mely a csabai iskolát említi. A török dúlás utáni betelepítés időszakára Haán Lajos így emlékezik: d i ­cséretes tu la jdonsága az evangél ikus tótoknak, hogyha valahol tö­megesebben te lepednek, gyarmatot formálnak, első gondja ik köz­zé sorolják, hogy templomot , iskolát építsenek, pappal , tanítóval ma­gukat lássák el ." Az elsó csabai tanító (1717?) neve is fel jegyzésre került, Matheaidesz Lőrinc fő leg énekre, imára és szertartásra ala­pozott , hallás utáni oktatást végezhetett . 1728-tól már segédtaní tó-praeceptor is működöt t a kétezer lelkes gyülekezetben, bár iskola­épületet csak 1766-ban említenek konkrétan.

A társadalmi-gazdasági fej lődés megváltoztatta Békéscsaba kör­nyékbeli státusát. Ma negyven önkormányzati fenntartású intézmény­ben 14 000 diákról gondoskod ik a város. A művelődéshez való j og gyakor lása és a feltételek megteremtésének plural izmusa alapján az ál lami-önkormányzat i szféra mellett egyházi , alapítványi, magán­iskolák sora is megjelent. Új fejezet a város életében, hogy a szlovák önkormányzat - a magyarországi nemzet i és etnikai k isebbségek kulturális autonómiáját támogató jogi és finanszírozási rendszer se­gítségével - maga kívánja kezébe venni a békéscsabai, megyei vagy akár megyén kívül élő szlovák nemzet iségű lakosok oktatását-ne­velését, kulturálódását szolgáló intézményt. A Szlovák Gimnáz ium, Általános Iskola, Óvoda és Kol légium nevelőtestülete, szülői szer­vezete, d iákönkormányzata támogató lag fogadta azt az önkormány­zati javaslatot, hogy a Magyar Köztársaság A lko tmányában, az Eu­rópai Chartában megfogalmazot t egyetemes emberi jogok szel lemi­ségének megfele lően saját országos önkormányzatuk fenntartásá­ban működhessenek a továbbiakban. Ez képezte annak a tárgyalás­sorozatnak az alapját, mely fél éve kezdődöt t , és 2005. június 1-jén a megál lapodás ünnepélyes aláírásával hatályosul.

TUSKÁNÉ PAPP ERZSÉBET. az oktatási, közművelődési

és sportiroda vezetője

20. könyvtárhasználati vetélkedő

Május 25-én a megyei könyvtárban huszadik a lka lommal rendez­ték meg a városi könyvtárhasználat i vetélkedőt, amelyen a legered­ményesebbek a következő csapatok voltak:

5 -6 . osz tá ly - 1 . a Belvárosi iskola csapata: Danicska Dalma, Ba­log Vidor, Szűcs Petra, Szatmári Dóra, Vermes Borbála, felkészítő­jük Jakubjanszki Edit; 2. a Belvárosi iskola csapata: Kőnig Annamá­ria, Kovács Gergő, Pécsi Huszár Zol tán, Berg Szabina, Vida Bettina, felkészítőjük Jakubjanszki Edit; 3. a 2-es iskola csapata: Lipták Lilla, Petrik Dóra, Krnács György, Skumát Balázs, Mészáros Dávid, felké­szítőjük Hankóné Zsilák Katalin.

7-8. osz tá ly - 1. a Petőfi utcai iskola csapata: Simái Szilárd, Mar-kó Adr ienn, Jagyugy Andrea, Gyüre Zol tán, Bórák Balázs, felkészí­tőjük Nagyné Bielik Ágnes; 2. a 9-es iskola csapata: Tirják Vali, Ma-

czák Adr ienn, Mart in Vanda, Kuk Dia, Gulyás Fanni, fel­készítőjük Matajsz Valéria; 3. a Petőfi utcai iskola csapa­ta: Braun Enikő, Dankó László, Farkas Alexandra, Hornok Nikolett, Tóth Rita, felkészítőjük Nagyné Bielik Ágnes.

r . T . i

• F O G A D Ó N A P O K . Június 17-ón Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző, június 24-én Hrabovszki György alpolgármester, július 1-jén Baji Lajos alpolgármester tart fo­gadónapot a városházán 8 és 12 óra között. Baji Lajos fogadónap­jára előre kell bejelentkezni telefo­non (452-252) vagy személyesen a titkárságon.

• K Ö Z G Y Ű L É S . Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése so­ron következő ülését június 16-án, csütörtökön 9 órától tartja a város­háza dísztermében.

• K Ö S Z Ö N E T . A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köszö­netét fejezi ki azoknak a szemé­lyeknek és szervezeteknek, akik/ amelyek adományaikkal támogat­ták a gyermeknapi rendezvény le­bonyolítását, valamint a szolgálat­tal kapcsolatban álló családokat: Lencsési Közösségi Ház, Csaba Honvéd Kulturális Egyesület, Hun-garotel Rt., McDonalds, T-Com, Búkor István egyéni vál lalkozó, Evangélikus szeretetotthon.

• F O T Ó P Á L Y Á Z A T . A Dél-al­földi Regionális Fotópályázat alko­tásaiból nyílt kiállítás a Szlovák Kul­túra Házában tekinthető meg júli­us 8-ig. A kiállító alkotók a követ­kezők: Albert Béla, Apró Mária, Áment Gellért, Bazsó Imre, Bazsó-né Megyeri Ilona, Dancsó Géza, dr. Kosztolányi Gyula, dr. Michailo-vits Lehel, Flender János, Gál Zol­tán, György Renáta, Horváth Péter Gyula, Kovács Lajos István, Kovács Tamás, Kozma Anita, Kukár István, Lipták László, Marton Ferenc, Má­té Péter, Nagy István, Péntek Lász­ló, Purgel Zoltán, Stelkovics János, Takács Gábor, Tóthné Timafalvi Gi­zella, Törköly József, Turucz Jó­zsef, Vágvölgyi Mihály, Veres Sán­dor, Vicái Olivér, Viczay Lajos, Vi­rág Mihály, Zbignien Gtuszczak.

• F É N Y M Á S O L Ó A J Á N D É K ­BA. Az Egyesített Szociális Intéz­mény A Idősek Otthonának lakói nemrégiben vették b i r tokukba új otthonukat. A kényelem és az esz­tétikus környezet adott volt, de ah­hoz, hogy a munka - az adminiszt­ráció, illetve az idősek foglalkoz­tatása - zavartalan legyen, nagy szükségük volt egy fénymásoló­ra. Ez tudomására jutott a Kalász-Copy-Trade Irodatechnikai E. C. vezetőjének, aki elhatározta, hogy megpróbál segíteni. Mivel akkori­ban cserélt náluk gépet a Műszóig Bt., jelezték nekik az in tézmény problémáját - nemhiába. A betéti társaság vezetője a régi fénymá­solót az otthonnak ajándékozta, az irodatechnikai cég pedig meglepe­tésként újjávarázsolta, festékkel lát­ta el a készüléket, amelyet el is vit­tek az intézménybe.

• S Z E R E L E M , I N T I M I T Á S . Kiss J. Zsolt pszichodráma-asszisz-tens, asztrológus következő elő-

BÉKÉSCSABA HÍREKBEN

A város, ahol élünk

adására június 28-án, kedden 17 órától kerül sor az Eötvös József Szakközépiskolában (bejárat a K i ­nizsi utca felöl). Az előadás c íme: A szerelemben megélt intimitás.

MATRIKULA

H Á Z A S S Á G

Molnár Marica és dr. Tóth Kál­mán, Csizmarek Adél és Kola-rovszki László, Schmidt Mónika é s Busán Zsolt, Szabó Krisztina Ale­xandra és Ilyes Gábor, Tobai I ldi­kó és Baráth Ferenc, Tóth Brigitta és Pálinkás Atti la, Fehér Éva é s Kruzsic László, Kolláth Szilvia és Opauszki Zsolt, Bánhunyadi Edit és Ardelean László

S Z Ü L E T É S

Brhlik János ós dr. Tóth Judi t leánya Anna, Zahorán Csaba és Tóth Éva fia Bence, Osgyán Béla és Varga Krisztina leánya Ágnes. Czinanó János és Mázán Emese fia Erik

G Y Á S Z

Király Józsefné Bárdos Aranka I ldikó (1947), Gaál Géza Tiborné Boros Mária (1942), Such Mihály (1925), Molnár Klára Edit (1951)

Ingyenes v á r o s i lap. B é k é s c s a b a F e l e l ő s s z e r k e s z t ő :

Sztojcsev S z v e t o s z l á v S z e r k e s z t ő : Mikoczy Erika

T i p o g r á f i a : G é c s B é l a Kiadja B é k é s c s a b a Megyei J o g ú

V á r o s P o l g á r m e s t e r i Hivatala F e l e l ő s k i a d ó :

Dr. Kurucz Ferenc j e g y z ő S z e r k e s z t ő s é g : B é k é s c s a b a ,

S z a b a d s á g t é r 11-17. I/32. T e l e l ő n : 523-855.

telefon/fax: 523-842 S z e d é s : Reproform Bt.

N y o m á s : H u n g á r i a Plus Nyomdaipari Kft., B é k é s c s a b a

F e l e l ó s v e z e t ő : Kepenyes J á n o s n y o m d a v e z e t ő

Megjelenik k é t h e t e n t e , 28 100 p é l d á n y b a n

Terjeszti a Magyar Posta http://www nap-szam hu/merleg/

E-mail: csabai mer leg@bekescsaba hu

ISSN 1588-3892

Page 3: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Jubilált az evangélikus énekkar

Kettős jub i leumot ünnepel t az evangé­likus énekkar jún ius 11-én. 30 és 15 éves a kórus; a Munkás Dalkör újraindításának 30., a Békéscsaba i Evangé l i kus Vegyes Kar megalakulásának 15. évforduló ját ün ­nepelték. A szokat lan ket tős j ub i l eum al­kalmából kiállítást rendez tek a gyü leke ­zeti t e remben , CD- t készí tenek, és há la­hangversenyt adtak a n a g y t e m p l o m b a n , amely egyút ta l kó rusminős í tö is vol t . Az énekkar s z o m b a t o n a Har t yány i Jud i t , Berkesi Sándor, Ordas i Péter a lkot ta zsűr i és renge teg néző előt t arany minősí tést szerzet t d icsére t te l . A da l kö r és az evangé l i kus kórus gyökere i el térőek, de a zene, az éneklés szeretete mindket ­tőben ott munkál t a kezdetek tő l , je lenük ped ig 15 éve össze fonó­dik az evangél ikus egyházza l

Az evangélikus kórus gyökerei

Az evangél ikus gyü lekezetben már a század eleje óta volt ének­kari szolgálat. Az e lsó v i l ágháború előtt Ga//y János, a v i lághábo­rú után Linder László vezette az énekkar t , aki a Luther Szövetség elnökeként szívén viselte a kórus sorsát. 1917-ben a kórus taglét­száma 120 fő volt, 1926-27-ben zenekar i kísérettel passiót ós ora-tóriumi műveket adtak e lő. A Luther Szövetség 1946-ban Mekis Ádám lelkész gond ja i ra bízta az énekkar működte tését , a karnagy ekkor Zsilák György, ipari iskolai tanító volt. A vegyes kar szerep­léseire nemcsak a gyü lekeze t , h a n e m a város va lamenny i po lgá ­ra felfigyelt. 1966-ban hanyat lás következett be az énekkar m u n ­kájában, a tagság jórészt e löregedet t , ezért ú g y döntö t tek , hogy megszüntetik a rendszeres próbákat , szolgálatokat , ennek el lené­re viszonylag sokszor szerepeltek még. Szolgáltak 1968-ban, a csa­bai gyülekezet fenná l lásának 250. év fo rdu ló ján , a m e z ó m e g y e r i imaház fe lszentelésén és n a g y o b b egyházi ü n n e p e k e n . 1977-ben a felnőtt kórus mel lett i f júsági kórus alakult Győri János Sámuel egyházmegyei segéd le lkész vezetésével . M é g 1979-ben is m ű k ö ­dött mindkét énekkar, de a fe lnőt tek már n e m énekel tek rendsze­resen. 1982-ben, Győr i J á n o s Sámue l távozása után az if júsági énekkar megszűnt , ma jd 1985-től min tegy húsz fővel ismét m ű ­ködött egy ideig Szák Kocsis Péter vezetésével .

A munkás dalegylet, dalkör

1921-ben alakult m e g a Békéscsabai Ál ta lános Munkás Dalegy-et. Első zenei vezető jük Siller János vol t , aki t h a m a r o s a n Wulcz Gyula zs idó kántor követett . 1926-ban a kórus neve Békéscsaba i Munkás Dalkörre vá l tozot t . G a z d a g p r o g r a m m a l rende lkez tek , a férfikar Békéscsabán kívül m é g számos vá rosban énekel t ünne­peken, 1935-ben ped ig nagy sikerrel szerepel t a pécs i o rszágos dalos versenyen. 1940-ben Wulcz Gyulát elt i l tották az énekkar ve­zetésétől, később Aushcwi tzba vitték... A kórus 1942-ig ka rnagy nélkül működö t t , ezután Baukó Mátyás vette át a művészet i veze­tést. 1948-tól Ál ta lános Munkás Dalkör néven énekel tek, 1950-ben egy kormányrendeletnek eleget téve az Építők Kul túrot thona kere­

tében do lgoz tak tovább . 1960-ban átkerül tek a Balassi Műve lődé­si Házhoz, 1965-ben vegyes karrá alakultak, és Sárhelyi Jenő, ma jd Kökéndy József vezetésével énekel tek. 1975-ben az akkor i városi tanács felkérésére a Tégla- és Cserépipar i Vállalat, a Konzervgyár, az Ál lami Építőipari Vállalat és a később csat lakozó Ruhaipar i Vál­lalat d o l g o z ó i n a k részvéte lével megú ju l t a M u n k á s Dalkör, a ve­gyes kórus alapító vezető ka rnagya Sutyinszki János volt. A veze­tőkarnagy heti egy a lka lommal tartott összpróbát , mellette segéd­ka rnagyok do lgoz tak - Széplaky Endréné, Ballai Pálné, Timár Pe­temé -, akik az egyes üzemekben próbál tak a kórustagokkal . Szó­lamvezető és zongorak ísérő volt m é g Nátor Éva és Boyle Zsuzsa is. Legemlékeze tesebb fel lépéseik közé tartozik, hogy 1981-ben énekelhet tek Gregor József fe l , t ö b b a l ka lommal adtak kóruskísé­retet a Gyulai Vár já tékokon (pl. Erkel: Dózsa, Bánk bán), 1987-ben ped ig Za laegerszegen egy 1200 fős összkarban szerepelhet tek. A da lkör 1977-ben ezüst, 1979-ben és 1990-ben arany, 1987-ben feszt iválkórus minősítést kapot t , 1980-ban pro urbe díjjal tüntették ki őket . A rendszervá l tás ide jén a M u n k á s Dalkör t a m e g s z ű n é s fenyeget te .

A közös út 1990-től

Egyévnyi helykeresés után az evangél ikus egyház fogadta be a dalkör tagjait, a karnagy 1992-ig Sutyinszki János maradt . Az ének­kar alakult , vál tozott , évről évre bővü lő repertoárra l a gyülekezet i t e r e m b e n tartot ta próbái t . 1993-tól 1997 ok tóbe ré ig Halász Anna­mária ka rnaggya l szolgál tak főként egyház i ü n n e p e k e n . 1997 ok­tóberétő l napja ink ig Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével énekel ­nek szinte m i n d e n egyház i ü n n e p e n , szerepe lnek városi rendez­vényeken , és 2004. május 1-jén részt vettek az un iós csat lakozás

A 2005. június 11-1 jubileumi hangverseny

A kórus 1975-ben

alka lmából rendezett közös ünnepi hangversenyen. Az évek során énekel tek t ö b b hazai rendezvényen, magya r és szlovák kórusta­lá l kozókon , de jártak Cseho rszágban , Sz lovák iában, Auszt r iában, Sz lovéniában, Németországban és Romániában is. Népszerűek jú­niusi évadzáró hangversenyeik, és más kórusokkal közösen tartott ka rácsony i hangversenye ik . A kó rus 2003 -ban arany minősí tést , múlt szomba ton arany minősítést kapot t d icséret te l , a zsúri a szín­vona las ének lés mellett az énekkarbó l á radó derűt és a tel jesen vegyes korosztá lyú csapat összhangzását is d icséretesnek tartot­ta. A Békéscsaba i Evangél ikus Vegyes Karban je len leg negyven-ketten éneke lnek, az elmúlt néhány évben t ö b b új tag érkezett, és sokan örökre eltávoztak, talán az égi karban dalolnak tovább. Nagy számban öt-tíz-húsz éve hűek a kórushoz, a következő hat ember ped ig már harminc éve énekel ugyanitt : Csávás Margit, Felegyi Ká­rolyné, Kutiné dr. Stefanovics Katalin, Ölyüs Imréné, Timkó János, Vaszkó István.

Az énekka r j ub i l eum i r e n d e z v é n y é n e k t á m o g a t ó i vo l tak : Dél i Evangél ikus Egyházkerü le t , Kelet-békési Evangél ikus Egyházme­gye , Békéscsaba i Evangé l i kus Szere te to t thon , Békéscsaba Me­gyei J o g ú Város Közgyú lésének közműve lődés i if júsági és sport­b izot tsága, va lamint k isebbség i , é rdekegyez te tő és kü lkapcsolat i b izo t tsága, Tó th Károly és Herczeg Tamás önko rmányza t i képv i ­selő, Márk György, a Party ét terem vezetője, Rajk István cuk rász és J á m b o r Rudo l f k e r e s k e d ő , Z e l e n y á n s z k i János .

MIKÓCZY ERIKA

Page 4: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Elkészült az atlétikai pálya

(Folytatás az 1. oldalról)

é r d e k l ő d ő . Pap J á n o s a m e g n y i t ó n köszöne te t m o n d o t t m i n d ­azoknak , ak ik seg í t ségéve l m e g v a l ó s u l h a t o t t a pá lya . Dr. Á b r a ­h á m Atti la gratulál t a lé tesí tményhez, ame ly n e m csak versenyek r e n d e z é s é t és a s p o r t o l ó k m é l t ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n ő fe lkészü lését szo lgá l ja , h a n e m a l akosság rek reác iós tevékeny ­ségé t is. R a b o l d Gusztáv , a M a g y a r At lé t ika i S z ö v e t s é g e l n ö k e ö r ö m m e l beszé l t a r ró l , h o g y a m a g y a r a t lé t i ka s p o r t e g y i lyen színvonalas pá lyával g a z d a g o d o t t , ú g y vél te, ez e g y ú jabb lehe­tőség a rég ióban é lő f ia ta loknak ahhoz , hogy bekerü l jenek a leg­j o b b a k közé .

Az ünnepségen a pá lya megépí téséér t végzet t munkájáér t Vel­key G á b o r a lpo lgá rmes te r m e g k a p t a a M a g y a r At lét ikáért k i tün­te tés b r o n z fokoza tá t , és név re s z ó l ó pó ló t kap tak m i n d a z o k , ak iknek je lentős szerepük volt a be ruházásban , ők a köve tkezők : dr. Á b r a h á m At t i la , R a b o l d Gusz táv , Z s i v ó t z k y G y u l a , N é m e t h Mik lós , Pap J á n o s , Velkey Gábor , K o z m a J á n o s (Vagyonkeze lő Rt.) , T ó t h Tamás (S t rang R t ) , G e l e g o n y a Józse f (S t rabag Rt . ) , B e n k ó n é Dudás P i roska ( közműve lődés i , i f júsági és spor tb izot t ­ság ) , O r b á n S á n d o r (Spor t fo l i ó Kht . ) , V é g h Lász ló (a p r o g r a m k e z d e m é n y e z ő j e ) , Sz iget i C s a b a és Fajzi Tamás.

(M.E.)

É V E T Ö R T É N T

C S A B A I r

K R Ó N I K A A B é k é s m e g y e i

K Ö Z L Ö N Y h í r e i b ő l

S Z E R K E S Z T I G É C

J U N I U S

• S z o b o r b i z o t t s á g H o r v a y m ű t e r m é b e n . A csaba i szobo r ­b izo t tság Szalay József e lnök vezetésével kereste fel Horvay J ó ­zsef szob rászművész t b u d a p e s t i m ű t e r m é b e n , h o g y meg tek in t ­se Kossu th La jos készü lő , ön tés re váró szobrá t . A b i zo t t ságga l volt Kossu th f ia, Ferenc, aki m a g a is mode l l t ült a m ű v é s z n e k , m i u t á n n a g y n e v ű a p j á n a k s z á m o s j e l l e m z ő v o n á s á t ö r ö k ö l t e . Kossu th La jos a g y a g b a f o rmázo t t szob rá t a b izo t t ság meg fe l e ­lőnek talál ta, és m e g a d t a az e n g e d é l y t az ön tés re .

• A c s a b a i n y á r i v á s á r . Péntek tő l vasá rnap ig tar tot t a híres csaba i o r szágos nyári vásár, a m e l y évek ó ta n e m vol t i lyen s ike­res. G a z d a g volt a fe lhozata l , m in tegy 5 0 0 0 d a r a b j ó s z á g , j uhok , szarvasmarhák , ser tések vártak a vásár lókra. Az e lső n a p o n 1240 j ószág kelt e l , de a s z o m b a t i és vasárnap i n a p is s ikeres vol t .

• B l a h a L u j z a v e n d é g f e l l é p é s e . N a g y e s e m é n y e vol t a csa­ba i sz ínház i é l e t n e k . C s a b á r a é rkeze t t B l a h a Lu j za , a m a g y a r nó ta a r a n y t o r k ú c s a l o g á n y a , a m a g y a r n é p s z í n m ű l e g n a g y o b b művésznő je . A n a g y m ű v é s z n ő Sza lkay La jos sz ín tá rsu la tában két e l ő a d á s o n vett részt v e n d é g k é n t . B laha Lujza ha ta lmas kö ­zönségs ike r re l lépet t fel a Piros bugye l lá r i s és a G y i m e s i vadv i ­rág c í m ű e l ő a d á s o k b a n .

• C s a b a i c i g á n y o k idegenben . Kapósak a csaba i c igány m u ­z s i k u s o k , m i n d e n é v b e n k é t - h á r o m c s a b a i z e n e k a r m e g y ide­g e n b e a f ü r d ő v e n d é g e k e t szó rakoz ta tn i . Mos t K a r á c s o n y i Jan i je les bandá ja indul Lub ló fü rdőre , aho l két hónap ig muzs iká lnak .

• É r e t t e k b á l j a . A Rudo l f F ő g i m n á z i u m éret tség i t tett ifjai a Szécheny i l igeti pav i l onban tar to t ták bá l jukat . Purcs i J á n o s e lső csaba i zeneka ra já tszot t , s a f ia ta lok a pav i lon t ü k ö r s i m a p a d ­ló ján tánco lva , k a c a g ó j ó k e d v v e l , ha jna l ig v i gadva vet tek b ú ­csút az isko laé le t tő l .

• C s a b a g y o m r a . A k ö z e g é s z s é g ü g y i ha tóság jún ius i j e len ­t é s é b e n k ö z ö l t e , h o g y m e n n y i hús t f o g y a s z t o t t a k ö z s é g e g y h ó n a p alatt. A k imu ta tás arró l tesz t a n ú s á g o t , h o g y C s a b a n e m

k o p l a l , me r t j ú n i u s b a n levág tak 3 b iká t , 2 3 ök rö t , 68 tehene t , 80 ö r e g j uho t , 40 bá rány t , 2 0 7 ö r e g ser tést , 8 malacot , n e m beszé lve a tömén te len m e n n y i s é g b e n leö ldösö t t kü lön fé le szá rnyasok ró l és ha lak ró l .

29 Várkonyi-kép a Jankayban

Most már egy re j o b b a n lá tható, miér t kü lön leges , sőt : e g y e d i k i fe jezési m ó d (stílus) az, a h o g y a n Várkonyi János f e s t ő m ű v é s z meg fes t i a v i lág do lga i t . A J a n k a y Ga lé r iában kiállított h u s z o n ­k i lenc kép e g y k i fe jezet ten jó l s ikerül t vá loga tás ahhoz , hogy v é ­leménye i t , gondo la ta i t közvet í tse; egy ik kép erősí tse a más i ka t , jó l o d a m o n d j o n h a g y o m á n y o s k i v agy i s ága i nk nak , s z o l g a l e l k ü -ségünknek , beképze l t ségünknek és i r igykedése inknek, hogy a z ­tán fe lo ld ja ezeke t g y e r m e k k o r i em lékképe i ve l a Hatház utca 3 -bó l ; m a j d meg in t csak e lőszed i a roman t i kus , meseszerű real iz­mus t i ron ikus és g ro teszk f e l h a n g o k k a l , mer t ezeket tart ja l ega l ­k a l m a s a b b n a k ahhoz , h o g y kicsi t kódo l va , kicsi t nyíl tan m e g f e s ­se az „o lvasn iva ló t " . Arró l pé ldáu l , h o g y sokszor b izony e l e g ü n k van a cs inál t , n a g y h ő s ö k b ő l , ak ik m a g u k is elh iszik azt, amit az élet s z í n p a d á n a lak í tanak.

A be lépő t j ó f i rma udvar i b o l o n d o k fogad ják pár száz évvel e z -előt t rő l , k i fe jezve mé lységes hódo la tuka t és ön fe lá ldozó alázatra kijelölt é letük lényegte lenségét , ma jd a Koncert zenehal lgatói t g ú ­nyol ja f i noman a festő, h iszen (látszik az a rcukon ) : bot fü lűek. A z ­tán e g y m e g l e p ő e n nagy a lakú táb lakép következ ik , az Irodalmi kávéház, anno ezerk i lencszázas századfordu ló , okosto jásokka l é s az egy szem ügye le tes hö lggye l , aki írni is t ud , v i lágnézete is v a n m e g m i n d e n e g y é b . A sor v é g é n a Zöld lovag (Várjátékok) pará­déz ik , b á m u l j a fen t rő l va lami fé le királyi pár és a vaza l luskü löní t ­mény , o l yan e lőke lő . Az e m b e r k ö z b e n azt kutat ja: ki lehet az a „zö ld l o v a g " , és a ló ér-e t ö b b e t vagy a reneszánsz ka lap?

A szemte len ké rdéseke t t izenkét remek pasztel l o ld ja a festó l e g ú j a b b k é p e i b ő l , m e l y e k e n v isszatérnek kedve l t f igurá i ú jabb , j e l l e m z ő e n kitalál t , va lósze rű é le the l yze tekben : itt v i g y o r o g m e ­gint az Udvari bolond, a Kastélyjátékok j e l m e z b e búj ta tot t sze l - j l emlakó i , a Libériás inas, a b o l d o g szo lgaság rek lámképe , a g ő ­g ö s Várúrnő f é le lme tes a lak ja e g y m á s i k o n , h o g y hosszú időre megá l l í tsa a k é p n é z ő t az Otthonkeresők sö té t szürkü le te és re­mény te lensége . Ez a kiállítás egy ik ku l csképe , a másik a Patikus. a h o g y a s z e m ü n k előt t mér i cské l i az időt és a n a g y eszméket , am i t át- és m e g é l t ö r e g p a ­t i k á j á b a n . A r e c e p t e t n e m lá tn i , m i is l ehe t a g y ó g y ­szer i d ő k r e , e s z m é k r e ? Ta­lán s e m m i , v a g y m é g i s az e m b e r i b ö l c s e s s é g , a k i vá ­lasztottak nagy erénye. A ké­p e n é j szaka v a n , a fény fo r ­rás n e m l á t h a t ó , a p a t i k u s t m é g i s sugárzó f énypászmák veszik körül , barnásvörös ko-lor i tba á g y a z v a a csende t , a l eg te rmésze tesebb közege t . R e g g e l r e s o k m i n d e n k i d e ­rü l ! Vá rkony i m e s e s z e r ű re­a l i zmusa egy re é r t he tőbb v i­l á g b a terel i vendége i t .

SASS ERVIN

J Ú L I U S 1.: M U N K A S Z Ü N E T Értesí t jük a t isz te l t l a k o s s á g o t , h o g y a köz t i sz t v i se lők nap­j á r a tek in te t te l a p o l g á r m e s t e r i h i va ta lban j ú l i u s 1-jén (pén­t e k e n ) m u n k a s z ü n e t i n a p lesz .

Képeink A Lencsési Közösségi Ház Fotók lubja, a Márvány Fotómúhely alko­tóinak képeiből nyílik kiállítás jún ius 18-án, szomba ton 19.30 órakor a városháza udvarán Képeink c ímmel . A kiállítást Ruttkay Laura, a Pesti Magyar Színház művésznője nyitja m e g . Mindenki t szeretette várnak a rendezők és a kiállítók.

Page 5: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

B I B Ó I S T V Á N - S Z O B O R BUDAPESTEN

Széri-Varga Géza sikere Budapesten május 20-án, a Szécheny i rakpar t -Markó utca Du­

na-parti kereszteződésében lévő téren állították fel Széri-Varga Gé­za csabai szobrász alkotását , B ibó István (1911-1979) egykor i ál­lamminiszter , j ogász , tö r ténész és pol i t ika i g o n d o l k o d ó köztér i szobrát . A fehér m é s z k ő körív e lé, homok fú j t fekete gráni t ta lap­zat ra helyezett b ronz me l l szobor az o l vasásban e lmé lyü lő B ibót mintázta m e g . Széri-Varga Géza szob rászművész s z ű k e b b pátr i ­á n k b a n (is) el ismert művész , h iszen azontú l , hogy t ö b b köztér i al­kotása található Békéscsabán , ma jd há rom évt izedig élt és tanított a város g imnáz iuma iban . A je len leg C s o b á n k á n élő a lko tó 2004-b e n a Bibó István Társaság tagja i , G ö n c z Á r p á d fővédnökségé-vel vezetett b izot tság által kiírt pá lyázatán megnye r t pá lyaművét valósította m e g . A t i zenhárom pá l yamű közül kiválasztott a lkotás annak ellenére, hogy hagyományos portrészobor, tú l lép a társada­lomtudósró l kialakult normatív képen . Ismert, hogy 1956. novem­ber 4-én, am iko r a megszá l l ó o rosz ka tonák e l fog la l ták a Parla­ment épületét , B ibó István n e m a menekü lés t választot ta, h a n e m a helyén maradva - az i rodá jában í rógépe előtt ülve - a for rada l ­m i kormány kiál tványát foga lmazta . B ibó István, aki al ig egy nap­ja volt a Nagy Imre -ko rmány á l lammin isz te re , m in t a Par lament épü le tében ta r tózkodó egyet len törvényes képv ise lő , felszólí totta

a magyar népet: a megszál ló hadsereget vagy az általa eset leg felállított bábko rmány t törvényes fe lsőségnek ne tekintse, s vele szemben a passzív el lenál lás összes fegyvereivel é l jen. . . " A forra­da lom leverése u tán Bibót a nemzetköz i t i l takozásra enged ték ki a börtönből 1963-ban. Elhivatottság, e lemző gondo l kodás és helyt­állás tartalmi je lentését közvetít i esztét ikai m i n ő s é g b e n a szobor. A karakteresen, expresszíven megmintázot t kompozíc ióbó l a meg ­foga lmazandó gondo la ta iba mé l yedő ember magab iz tos nyuga l ­ma és kutató tekintete sugárz ik felénk. Nehéz vele szembenézn i , mert mára az ál tala képvisel t krit ikai ér te lmiségi magatar tásnak feledés lett a sorsa. A tévutak, i l lúziók mögöt t i va lóság e lemző fel­tárása, az ér te lmiségi g o n d o l k o d á s a lapvető lelki ismereti fe ladata háttérbe szorult . Egy szobor e lhe lyezése te rmésze tesen té rképző elem is. Bibó, az elhagyhatat lan szemüvegét viselve oly m ó d o n ol ­vas, hogy elmélyülés közben a könyvet leszorító bal kéz el lenpont­ja kiemeltté, hangsúlyozot tá válik. Látható köze lben az Országgyű­lés épülete, vagyis a demokrác ia , a törvényhozás színtere, miköz­ben alatta a Duna mé l tóságot sugal ló fo lyama h ö m p ö l y ö g . A köz­f igyelem homlok te rében ál ló műa lko tás megvalósí tásának esztéti­kai színvonaláért gratulálunk Széri-Varga Géza szobrászművésznek!

SZILÁGYI ANDRÁS

Emlékterem Vágréti tiszteletére A hagyományápo lás nemes példájaként Vágréti János fes tőmű­

vészről e lnevezett em lék te rem megny i tására került sor az Ifjúsági Házban. Ezentúl az ún . „Artér ia" te rekben , f o l yósokon és te rmek­ben elhelyezett „á l landóan kiállító" kortárs a lkotók műve i tek inthe­tők meg . B o l d o g Gusztáv tárgy ias, lírai fo tógráf iá i , Lonov ics Lász-ló fénygrafikái, Baji Mik lós Zol tán nemes vakolatú barlangrajz-misz-tér iuma. Kádár Ferenc népra jz i fo tográf iá i , va lamint Gub is Mihály ciklusívet képező táb laképe i .

Vágréti János t ö b b mint egy esztendeje e lhunyt aposto l i kü lde-tésú festő volt, aki egy rendhagyó pályaív boltíve alatt elszigetelve, minden szel lemi-v izuál is csopor tosu lás nélkül hozta létre nemzet­közi színvonalú lírai absztrakt festészetét. Önképző , ön teremtő mo­dern k é p z ő m ű v é s z vol t , ak inek m u n k á s s á g a összefor r t p e d a g ó ­giai tevékenységéve l . A ház negyed ik emelet i t e rmében - hosszú éveken keresztü l - g y e r m e k n e m z e d é k e k egész so rában ébresz­tette fel a vizuális látás gyönyö rűséges titkait. Emlék te rme m inden túlzás nélkül szakrál is he lynek minősí thető tér, ahol a metaf iz ikai tartalmak erejét m é g a kiállított művek is hitelesítik.

(SZ. A.)

A legcsodálatosabb hangszer

A M O S Z K V A I P A T R I A R C H A T L S

O R rouox K ó R i ' S A

A zene , az e l ő a d á s és a he ly töké le tes harmóniá jának lehettek tanúi azok, akik a május végi pén­tek este a korán jött hőségtő l sza­badu lva betértek az evangél ikus nagy temp lom falai közé. A Moszk­vai Or todox Patriarchátus Kórusát h i rdet te a f i lharmónia plakát ja, és a n e m m indennap i hangverseny ígérete sok ember t vonzot t . Tele volt a t e m p l o m .

A t izenkét főbő l á l ló fér f ikórus az o r t o d o x e g y h á z i szer ta r tás ra j e l l e m z ő , k íséret né lkü l i - a ca -pel la - kórusműveket adot t e lő. A mintegy egyórás műsorban a pra­vosz láv e g y h á z l i tu rg ikus éneke ibő l ha l lhat tunk e g y csokor rava ­lót. A 16-17. század b izánci egyházzené je más , mint a nálunk is­mer t korabel i egyház i énekek. Ezek a zsol tárok az ál talunk m e g ­szokot tó l el térő szó lamvezetésükke l , számunkra egzot ikus har­móniav i lágukka l m in tha egy új, t i tokzatos zenei misz tér iumra nyit­nának kaput évszázadok táv latából .

A ko los to rokban élő szerzetesek köte lező imaórá inak zsolozs-máibó l és a kü lönböző egyház i ünnep i a lka lmak h imnusza ibó l állt össze a hangve rseny e lső h a r m a d a , bemu ta t va a 16-17. század pravoszláv egyházzenéjét . Már ekkor fel f igyelhettünk arra a kü lön­leges éneklési mód ra , a kiváló hanganyagra és döbbene tes hang­ter jedelemre, mely a kórust je l lemzi . A koncer te t hal lgatva akarat­lanul is eszembe jutott : n incs csodá la tosabb hangszer az ember i hangná l .

Az első nagy zenei b lokk után hozzánk közelebbi századok gö­rögkelet i egyházi zenéjét hallhattuk. Ebben a nagyrészt 19. század végi muzs i kában nyi lvánvalóvá vált, hogy nemcsak a vi lági zené­b e n érezhető a kö lcsönha tás kon t inensünk nyugat i és kelet i fele között . V é g b e m e n t ez a vál tozás a t ö b b mint k i lencszáz éve ket­tészakadt keresztény egyház l i turgikus zené jében is, legalább egy évszázaddal mege lőzve a kapcso la t e g y é b területein csak a kö­ze lmú l tban üdvözö lhe tő ökumen izmus t .

A hangverseny uto lsó szakaszában régi orosz népda lok fe ldol ­gozásai t hal lhattuk. A szláv lélek e sajátos zenei megnyi lvánulásai k i tűnő lehetőséget teremtet tek az énekes szól is táknak arra, hogy ú jbó l megcs i l l og tassák nagyszerű adot tsága ikat . A szoprán i ma­gasságokban is lehelet f inom p ianókat ének lő kontratenor produk­c ió ja é p p ú g y emlékezetes marad számunkra , mint a basszusszó­ló go rdon t megszégyení tő bársonyos mé lysége vagy a férfias ba­ri ton szuggeszt ív ereje. Azt h iszem, m indez érvényes a kórusszó­lamok m inden tagjára.

A karnagy, Anatol i j Gr indenko szinte eszköztelenül , visszafogott je lzésekkel irányított, hangsú lyozva : n e m ő a fontos , hanem a ze­ne, ami keze n y o m á n megszüle t ik .

FARKAS PAL

Békéscsaba 1956 B é k é s c s a b a 1956 a c íme annak a d o k u m e n t u m f i l m n e k , ame­

lyet 2006-ban , az 1956-os magya r f o r rada lom és szabadságharc 50. év fordu ló ján muta tnak be a közszolgálat i te levíz iókban a bu­dapes t i Horvá th Balázs, Körtési Béla és Mar t in idesz László ren­d e z é s é b e n . A Magya r Tör téne lm i Fi lm Alapí tvány egymi l l i ó 800 ezer for in tos támogatásáva l Békéscsabán lezajlott forgatás törté­nész szakér tő jének dr. Dány i László ú jságírót kér ték fe l . Fekete Pál, a Békés Megye i Forradalmi Tanács e lnöke , a Munkácsy u. 4. szám alatt m ű k ö d ő ÁVH-t le fegyverző Hrabovszky László, M o c h -nács I lona, Lévai Is tván, Lengye l Lász ló , B ó n a Barna­bás, Szelezsán Mihály, Gálik István, Szlancsik János és Vánsza Pál is megszó la l az 59 pe rces d o k u m e n t u m ­f i lmben.

Page 6: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Diáknap, pedagógusnap (Folytatás az 1. oldalról)

- m o n d t a Pap J á n o s . A d i á k o k n a k és tanára i knak a p o l g á r m e s ­ter és Ve lkey G á b o r a l po lgá rmes te r a d t a át a város ju ta lmát .

J ú n i u s 7-én az okta tás i i roda munka tá rsa i mel le t t Pap J á n o s polgármester , Velkey Gábo r a lpo lgármester és dr. Kurucz Ferenc j egyző várták az ü n n e p s é g r e é rkező p e d a g ó g u s o k a t . A Lencsé-s i - l akó te lep i ó v o d á s o k és a sz ín i s t úd iósok m ű s o r a u t á n a p o l ­gá rmes te r a j e l en lévőkön keresztü l köszön tö t t e a b é k é s c s a b a i p e d a g ó g u s o k a t . „ M i , szü lők az ó v ó n ő k r e , t an í tók ra , t a n á r o k r a bízzuk a g y e r m e k e i n k e t , remé lve , h o g y k ö z ö s e n m a g u n k n á l k i ­v á l ó b b e m b e r t neve lhe tünk be lő lük . Ennek b iz tos í téka a peda ­g ó g u s o k h ivatástudata, szakmaszere te te . K ö s z ö n ö m az ö n ö k ál ­d o z a t o s m u n k á j á t , k ö s z ö n ö m , h o g y fe léb resz t i k g y e r m e k e i n k ­b e n a t udás iránti vágya t , és segít ik őke t e l i gazodn i e b b e n a v i ­l ágban . K ö s z ö n ö m , h o g y Békéscsaba in tézménye iben t ö b b mint t izenötezer gye rmeke t taní tanak, neve lnek" - m o n d t a Pap János .

A p e d a g ó g u s n a p i ü n n e p s é g k e r e t é b e n kerü l t so r az A r a n y Katedra és a P e d a g ó g u s Szo lgá la t i E m l é k é r m e k á tadására . Ki­vá ló m u n k á j a e l i smerésekén t A rany Ka tedra Emlékp lake t te t ka­pot t Pef ró József, a Z w a c k József Ke reskede lm i és Vendég lá tó ­ipari Szakképző Iskola igazgatóhe lyet tese. A pá lyán hosszú időn át tanús í to t t k i e m e l k e d ő t e v é k e n y é g é e l i s m e r é s e k é n t Murvai László, a S z é c h e n y i Is tván Két Tanítási N y e l v ű K ö z g a z d a s á g i S z a k k ö z é p i s k o l a igazga tó ja , és Szarka Sándor, az Á l ta lános Is-

ko la i D i á k o t t h o n nyugd í j ba v o n u l ó igazga tó ja P e d a g ó g u s Szo l ­gálat i E m l é k é r m e t vehet tek át pá lyá juk mé l ta tása mel let t . Peda­g ó g u s Szolgálat i Em léké rme t kaptak a köve tkező nyugá l lomány­ba vonu ló p e d a g ó g u s o k , ak ik l ega lább 25 éven át g y e r m e k e k e t ok ta t tak neve l tek , és k i e m e l k e d ő m u n k á t végez tek : Alberti Pál. Kós Káro ly S z a k k é p z ő Isko la ; Batke Lászlóné, Szent László ut ­cai isko la ; Sa tó Flórián, 10-es isko la ; Budai Gyuláné, 2-es isko­la; Dankó Pálné, S z a b ó Pál tér i i sko la ; dr. Domokos Tamásné. Rózsa Ferenc G i m n á z i u m ; dr. Illés Károlyné, Szlovák iskola; Éber Lászlóné, S z a b ó Pál téri i sko la ; Farkas Zoltánná, 9-es isko la; Gaál István, Tre for t -szakképző; Goldberger Jánosné, Mackó-Kuc­k ó Ó v o d a ; Gyórfi Károlyné, Z w a c k - s z a k k é p z ő ; Gyulafalvi Emó-né, R ó z s a Fe renc G i m n á z i u m ; Hajas Mihályné, M a c k ó - K u c k ó Ó v o d a ; Hudák Ferenc, Szent Lász ló utcai isko la; lllyésné Ege­rest Anna, Hugonna i - szakközép i sko la ; Kis Imre, Trefort -szakkép­ző ; Kovács Lászlóné, Sz lovák isko la; Kulyka János András, Vá­sá rhe l y i - szakközép isko la ; Lehner Erika, Szent Lász ló utcai isko­la; Lukács Józsefné, S z é c h e n y i s z a k k ö z é p i s k o l a ; Máté László. Tre fo r t - szakképző ; Milyó Jánosné, Sz lovák i sko la ; Nyíriné GaF góczy Katalin, E rzsébe the ly i isko la ; Palotai Emília, 10-es i s k o l a Patai Jánosné, Erzsébethe ly i isko la ; Rémi Jánosné, Kemény Gá­b o r - s z a k k ö z é p i s k o l a ; Sallai Lajos, Be lvá ros i i sko la ; Such Sán-dorné, S z é c h e n y i - s z a k k ö z é p i s k o l a ; Sztrunga Mihály, Sz lovák is­ko la ; Sztrunga Mihályné, Sz lovák iskola; Tímár Tibor, Trefort-szak­képző ; Tomka Istvánné, Szent László utcai iskola; 7"ófh Pálné, Pe­tőf i u tca i i sko la ; Varga Györgyné, E rzsébe the ly i i sko la ; Vollmuth Frigyes, Kós Károly- iskola; Vozár Pálné, S z a b ó Pál téri iskola.

(M. E.)

Felújítják a székházat

V a l ó s z í n ű l e g ö n ö k is e l sé tá l t ak m á r a D ó z s a G y ö r g y ú t o n a B é k é s c s a b a i Vá ros i Nyugdí jas -egyesü le t székháza előt t (Dózsa G y ö r g y út 35 . ) , és ta lán azt is m e g j e g y e z ­ték , h o g y rá férne már a felúj í tás. Az épü le t á l laga évrő l évre roml ik , n é h á n y he l yen vá ­lik le a vako la t , a be rendezés t p e d i g t ö b b ­ny i re k ü l ö n b ö z ő k o p o t t székek és asz ta lok alkot ják. Ennek el lenére aktív közösség i élet fo ly ik ot t , a 4 0 0 t a g o t s z á m l á l ó e g y e s ü l e t ­hez t ovább i 20-22 i dősek k lub ja k a p c s o l ó ­dik, m in tegy 4-5000 nyugdí jast mozgós í tva . A körzet képv ise lő je , Szilvásy Ferenc szer int tavaly l ega lább 10-12 ezer lá togató ja volt a ház rendezvénye inek .

A képv ise lő múl t sze rdán örömhí r re l érkezett az épü le tben vá­rakozó nyugd í j asokhoz . Be je lente t te , h o g y az egyesü le t 20 mi l ­

l ió for in to t nyer t a Dél-al fö ld i Reg ioná l is Fej lesztési Ta­nács pá lyáza tán , az ö n k o r m á n y z a t p e d i g ígére téhez híven t o v á b b i 10 mi l l ió fo r in to t tesz ehhez , így 30 mi l ­lió fo r in tbó l kívül-belül te l jesen megú ju lha t az e g y e s ü -

Szilvásy Ferenc

r x i

let s zékháza . A nyugd í jasok „ t ég la jegyek " vásár lásáva l járulnak h o z z á az ép í t kezéshez , a gyű j t és már mú l t sze rdán százezer fo­r in tnál tar tot t . A felúj í tást - a l e g m e g f e l e l ő b b k iv i te lező kiválasz­tása u t á n - két l é p c s ő b e n s z e r e t n é k megva lós í t an i úgy , hogy i d e i g l e n e s e n se ke l l jen m á s h o v á kö l töz te tn i az egyesü le te t . Ha s z ű k ö s e b b he lyen is, d e ugyano t t m ű k ö d n é n e k , végigkísérve az áta lakí tás te l jes fo l yamatá t . Sz i lvásy Ferenc reményé t fejezte ki h o g y 2006 . má jus 1-jén m á r a felúj í tott és s z é p e n berendezett é p ü l e t b e n ü n n e p e l h e t n e k a nyugd í j asok , ehhez persze az ke l , h o g y m i n d e n z ö k k e n ő m e n t e s e n m e n j e n .

(CS. M.)

Versenyvilág A Zwack József Kereskede lmi és Vendéglátó- ipar i Szakképző Is­ko la tanu ló i i dén is részt ve t tek a vendég lá tás t és idegenforgal­ma t t anu ló v é g z ő s k ö z é p i s k o l á s o k o r szágos s z a k m a i tanulmá­nyi ve rsenyén , amely re ezúttal Veszp rémben kerül t sor. A békés­csaba iak szép e r e d m é n n y e l végez tek , Kun Bernadett 9. helye zést , Hrabovszki Gábor 11. he lyezés t ért e l , ezzel ( m é g ballagá­suk előtt) eme l t sz intű ére t tség i t szerez tek százszáza lékos mi­nős í tésse l . Joó Evelin és Szarvas Renáta középsz in tű érettségi v izsgá já t vá l to t ta ki százszáza lékos m inős í tésse l . Felkészító ta­náruk D o r k ó Iván és S z a b ó Dezső vol t .

Page 7: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Nyílt levél Köles István képviselőhöz

Tisztelt Képviselő Úr! Nem értem! Nem értem azt a hangnemet, ahogyan a városfej­

lesztési koncepcióról nyilatkozott a Mérlegben. Már csak azért sem értem, mert közel egy év állt volna rendelkezésére, hogy nyil­vános társadalmi vitában ütköztesse a mieinkkel szakmai-politikai érveit (de nem „ha, ... akkor" feltevéseit).

Még ennél is kevésbé értem, milyen szempontok szerint mi­nősít bennünket egy „bármely koncepciógyártó cég" ráadásul burkoltan még tehetségtelennek is láttatott munkatársainak. A té­nyek kedvéért megjegyzem, ezt a „céget" a Magyar Tudományos Akadémiának hívják, ahol a mi teljesítményünket nap mint nap te­szik mérlegre hazai és nemzetközi folyóiratokban, konferenciá­kon, egyetemi katedrákon - s megnyugtathatom, nincs miért szé­gyenkeznünk.

Eddig azt hittem, jó a városnak, hogy mi elvisszük a hírét a vi­lágba, hogy külföldi vendégeink még magyarul is megtanulnak, hogy egy itteni konferenciánkra 35 országból ellátogató professzo­rok azt körözték egy évig a világhálón: „ We all love you Békés­csaba!"

Vajon kiknek és miért lehet irritáló az ittlétünk? Nem értem -vagy nagyon is értem?

DR. TIMÁR JUDIT, a városfej lesztési koncepc ió

témavezető je

T Ö R T É N E L M I E M L É K T Ú R Á T TETTEK

Készülnek a lengyelség napjára

A lengyel nemzet iség i önko rmányza t má jus 19-i ü lésén a kép­v ise lők b e s z á m o l ó t ha l l ha t tak a r ró l a t ö r t é n e l m i e m l é k t ú r á r ó l , mely három várost - Balatonboglár t , Székesfehérvárt és Veszpré­me t - ér intet te má jus 14-16 . közöt t . Az e m l é k t ú r á n a b é k é s c s a ­bai lengyel isko la d iák ja i és a M a g y a r - L e n g y e i Barát i Kul turál is Egyesü le t tag ja i ve t tek rész t azza l a cé l l a l , h o g y f e l k e r e s s é k a II. v i l ághábo rús l engye l ka tona i t á b o r o k em lékhe l ye i t . K e v e s e n tud ják, h o g y a h á b o r ú alatt B a l a t o n b o g l á r o n m ű k ö d ö t t E u r ó p a egye t len lenye l g i m n á z i u m a . A lap í tó jának , Va rga Bé lának a sír­emléké t is fe lkeresték az em lék tú ra résztvevő i : az isko laa lapí tó kr ip tá jánál , a ka to l i kus t e m p l o m b a n rót ták le t isz te le tüket és ke­gyeletüket , n e m k ü l ö n b e n Teleki Pál min isz tere lnök szobráná l is, me ly a t e m p l o m mel le t t ta lá lha tó . Ezu tán az e g y k o r i l engye l is­kola épü le tében - ott m ű k ö d i k a m a g y a r - l e n g y e l ba rá tság háza - találkoztak a helyi , va lamin t a székesfehérvár i és veszp rémi len­gyel kul turál is és e g y é b szervezetek képv ise lő ive l , a köz i gazga ­tásban t e v é k e n y k e d ő k k e l .

Az ülésen a csabai lengyelek felkészültek a magyarország i len­gye lség nap jára , me lye t j ún ius 25-én B u d a p e s t e n r endeznek . A m inden é v b e n nagy é r d e k l ő d é s által övezet t r e n d e z v é n y e n ha­g y o m á n y o s a n k i tünte tést is odaí té lnek a lengye lségér t k ieme l ­kedő m u n k á t v é g z ő k n e k , és a k k o r nyú j t ják át a Szen t Lász ló ­díjakat is, me lye t 2 0 0 2 - b e n Leszkó Ma lgo rza ta , a lengye l önko r ­mányzat e lnöke vehetet t át k imagas ló munká jáér t , közösség i te­vékenységéér t . Az idén az ü n n e p i r e n d e z v é n y s o r o z a t s zen tm i ­sével kezdőd i k a k ő b á n y a i t e m p l o m b a n , m a j d a Pataki Kul turá­

lis K ö z p o n t b a n k iá l l í tás nyí l ik A m a g y a r o r s z á g i l e n g y e l s é g tíz éve c í m m e l . A tár lat kereté­b e n bemuta tkoznak az 1995 és 2005 közöt t t evékenykedő len­gye l ku l turá l is szervezetek , k i ­s e b b s é g i ö n k o r m á n y z a t o k és e g y é b a lengye lséghez kö tődő szervezetek. Az ü n n e p s é g e n a d iákok is e l i smeréseke t vehet­nek át.

(V. A.)

I N T E N Z Í V A N G O L N Y E L V - O K T A T Á S

ÁLTALÁNOS ISKOLASOK RÉSZÉRE

Kis l é t s z á m ú (3-4 f ő s ) csoportok­ban. B e s z é d c e n t r i k u s ó r á k ! Ingye­nes szintfe lmérés. O k t a t á s jú l ius 4-tól 4 h é t e n á t heti 8 t a n ó r á b a n ( ö s s z e s e n 32 ó r a ) . 10% á r e n g e d ­mény lehe tséges! Ár: 28 800 Ft, k e d v e z m é n n y e l 25 920 Ft Bővebb tájékoztatás, jelentkezés:

06-30/3459-237

F E L H Í V Á S G Y E R M E K R A J Z P A L Y A Z A T R A

B é k é s c s a b a Megye i J o g ú Város Po lgármester i Hivata lának vá rosüzeme l te tés i i rodá ja az Á N T S Z b é k é s c s a b a i és béké ­si város i in tézetével k ö z ö s e n ko rosz tá l yos g y e r m e k r a j z p á ­l y á z a t o t h i rdet ó v o d á s , á l t a l á n o s é s k ö z é p i s k o l á s o k r é ­s z é r e K ö z ö s e n a par lag fű e l len c í m m e l .

Témája: a bármi l yen ra jztechnikával elkészített A/4-es fo rmá­t u m ú a l k o t á s o k m u t a s s á k be , h o g y t i , g y e r m e k e k h o g y a n látnátok szívesen környezetünket , mit tennétek , és mire buz­d í t aná tok a fe lnő t teke t , h o g y a v á r o s s z é p , t isz ta , gaz - és g y o m n ö v é n y m e n t e s s é vá l jon .

Beküldési határidő: 2 0 0 5 . j ú l i u s 11.

Beküldési cím: B-Régió Sze rvező és Tanácsadó I roda 5600 B é k é s c s a b a , Felső Kö rös so r 30/12.

Eredményhirdetés: 2 0 0 5 . j ú l i u s 1 5 - é n , 14 ó r a k o r a C s a b a Cen te r au lá jában .

M i n d e n rajz há tu l ján fel kel l tün te tn i a pá l yázó nevét , lakcí­mét és é le tkorát .

Szakér tő zsűr i v é l e m é n y e z é s e a lap ján m i n d h á r o m korosz­tály e lső h á r o m helyezet t je t á rgy ju ta l omban részesül . Az el ­készítet t a l ko tások n é h á n y nap ig meg tek i n the tőek lesznek a C s a b a C e n t e r b e n .

Miné l t ö b b rajzot vá runk !

L l Ülésezett a regionális tanács

A Bács -K i skun , Békés és C s o n g r á d m e g y é t m a g á b a n fog la ­ló Dél-a l fö ld i Reg ioná l i s Fej lesztési Tanács (DARFT) j ún ius 2-án So l t on tar to t ta l e g u t ó b b i ü lését , a m e l y h o m l o k t e r é b e n az Euró­pai Un ió 2 0 0 7 és 2013 közöt t i új kö l tségvetés i c ik lusára k ido lgo ­z a n d ó dél -a l fö ld i st ratégiai fe j lesztési terv k ido lgozása és rég iós pá lyáza tok e lb í rá lása állt.

Á t ö b b h ó n a p j a f o r m á l ó d ó dé l -a l fö ld i rég iós s t ra tég ia u to l só é r d e m i vi tája so rán a po l i t i kusok , a tanács és civi l szervezetek tag ja i mel le t t t u d o m á n y o s ku ta tó in téze tek képv ise lő i fe j tet ték ki v é l e m é n y ü k e t a t ö b b f o r d u l ó b a n már meg tá rgya l t össze fog la ló a n y a g r ó l . A vi ta e l s ő r e n d ű e n arró l szól t , h o g y a té rség sü rge tő f e l z á r k ó z á s a é r d e k é b e n m i l y e n fe j l esz tés i e l k é p z e l é s a k ö v e ­t e n d ő . A fe j jődés i c e n t r u m o k r a kell a lapozn i a terveket , v a g y az egész té rség re k i ter jedő fe lzárkóztatás i p r o g r a m a cé l raveze tő , ne tán ennek a ke t tőnek az egy ide jű megva lós í tása . A l eg többen ez u t ó b b i javaslat mel let t tör tek lándzsát . A dél-a l fö ld i regionál is fe j lesztési s t ra tég ia e lső vá l tozata j ún ius v é g é r e készü l e l , m a j d ko rmányza t i egyez te tések u tán vá rha tóan a j övő év ele jén kerü l ki B rüssze lbe , h o g y ezek u tán 2007. január 1-jétől é le tbe léphes­s e n . M a g y a r o r s z á g 2 0 0 7 és 2013 közö t t 15 ezer mi l l iá rd fej lesz­tés i és t á m o g a t á s i fo r rás ra számí tha t az E u r ó p a i Un ió tó l , e z e n be lü l vá rha tóan 1500 mi l l iá rdra a Dél -A l fö ld . E n n e k az összeg ­nek vá rha tóan a t i zede , azaz 150 mi l l iá rd for int haszná lha tó fel a Nemzet i Fej lesztési Terv Regionál is Operat ív Programjára a dé l ­a l fö ld i t é r ség h á r o m m e g y é j é b e n .

F o n t o s p á l y á z a t o k ü g y é b e n is d ö n t ö t t a DARFT. Ezek közü l k i e m e l e n d ő az a 4 0 0 mi l l ió f o r i n tos ö s s z e g , a m e l y e t a m e g y e i ö n k o r m á n y z a t nyer t a t u l a j donában lévő békéscsaba i reptér be­t o n k i futópályájának és e g y é b műtárgya inak építésére. Ezzel gya­ko r l a t i l ag c é l e g y e s b e k e r ü l h e t a t é r s é g s z á m á r a f o n t o s in f ra­s t rukturá l is be ruházás megva lós í tása . U g y a n c s a k a Békés me­gyét ér intő dön tések közé tar tozot t az egészségügy i gépműszer -beszerzés re kiírt tender, ame ly re a Körös -vö lgy m i n d ­h á r o m k ó r h á z a p á l y á z o t t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t a gyu la i kó rház 22 , a Réthy Pál kó rház 12, m íg az o ros ­házi kó rház 8,6 mi l l ió for in tot nyert . i— y •

rílérieCI

Page 8: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

T0V5 P R O G R A M

• Június 17., péntek 18.00 óra: V. C s a b a i S z a l o n - csaba i k é p z ő m ű v é s z e k k i ­ál l í tása az i f iház Art Ca f f é j ában . A kiál l í tást N a g y n é V a r g a Me l inda , a Nemze t i Kul turál is Ö r ö k s é g M in isz té r iuma köz­műve lődés i főosz tá lyának veze tő je nyi t ja m e g . 20 .45 óra: M e g n y i t ó . A Városház i Esték 2005 rendezvény­sorozatát Vass Lajos, a Nemzet i Kulturál is Ö r ö k s é g Minisz­té r i uma pol i t ika i á l lamt i tkára nyi t ja m e g . I. rész: A C o m p o n e n s e m b l e B a c h - m ű v e k e t a d e lő Sere i Zso l t vezény le téve l . II. rész: S t r a v i n s k y - R a m u z : A ka tona t ö r t é n e t e - a Városház i Esték p r o d u k c i ó j a . E lőad ják : Má-csa i Pál és a C o m p o n e n s e m b l e . Be lépőd í j 8 0 0 Ft. Rossz idő ese tén a m e g n y i t ó r a a Jóka i sz ínházban kerü l sor.

• Június 18., szombat és június 19., vasárnap ( esőnap jún ius 20. , hét fő) 20.45 óra: M o l i é r e : S c a p i n furfangjai - a Városház i Esték p rodukc ió ja . F ő b b sze repekben Iglódi István, Dengye l Iván, R a n c s ó D e z s ő , So l t ész B ö z s e , Ru t t kay Lau ra . R e n d e z t e S i p o s Imre , zené jé t sze rez te G u l y á s Leven te , assz i sz tens Szen té Éva. Be lépőd í j 1300 Ft

• Június 20., hétfő 19.30 óra: Ivan S o k o l s z l o v á k o r g o n a m ű v é s z h a n g v e r ­s e n y e az evangé l i kus n a g y t e m p l o m b a n

• Június 21., kedd 20.45 óra: A Rota ry K l u b B é k é s c s a b a E g y e s ü l e t j ó t é ­k o n y s á g i e s t j e m e g y é n k t e h e t s é g e s f ia ta l ja inak t á m o g a ­tására sok zenéve l , t áncca l . Be lépőd í j 1000 Ft

• Június 22., szerda 20.45 óra: K i s p á l é s a B o r z : C s e n d e s - ü l o s . . . k o n c e r t . Belépődí j 1000 Ft

• Június 23., csütörtök 20.45 óra: B a l l a d a a S e n k i f i á r ó l - az Új Sz ínház e l őadá ­sa. Fa ludy G y ö r g y versei t e lőad ja H o b o . Zene : Hárs Viktor, H o b o , N a g y Szabo l cs . R e n d e z ő V i d n y á n s z k y Att i la. Belé­pődí j 1200 Ft

• Június 24., péntek 20.45 óra: Ho l tod ig lan - a B o z s i k Yvet te T á r s u l a t e l ő ­a d á s a . Sze rep lők Bozs ik Yvet te és Vati Tamás. Zeneszer ­z ő Jean-Ph i l i ppe Herit ier. Be lépődí j 800 Ft

• Június 25., péntek 20.45 óra: Heltai J e n ő : Naftal in - b o h ó z a t két részben . A B é k é s M e g y e i J ó k a i Sz ínház és a Za la i Nyár i Színházak Kht. közös p rodukc ió j a a Békés Megye i Hírlap támogatásá­va l . R e n d e z ő : Kon te r Lász ló . Be lépőd í j 800 Ft, vagy nyer­hető a hír lap n y e r e m é n y j á t é k á n .

• Június 26., szombat 10.00 óra: V á s á r i forgatag g y e r e k e k n e k - a D iák tanya Köza lap í tvány és a Városház i Esték közös nyár i gye rmek ­feszt ivál ja 20.45 óra: Á l m o d o z ó k a f a l v é d ő r ő l - a V i d á m Sz ínpad e lőadása. írta és rendezte Magya r Att i la. F ő b b sze repekben N é m e t h Kristóf, Farkasház i Réka , M a g y a r Att i la. Be lépődí j 1300 Ft

• Június 27., hétfő 17.30 óra: Ú j r a a K ö l y ö k s z i g e t e n ! - zenés gye rmeksz ín ­d a r a b . A g y e r e k e k e t Berény i N a g y Péter, Gu l yás Levente , Szen té Éva és Ber ta J á n o s várja.

• Június 28., kedd 20.00 óra: Is ten itt á l l t a h á t a m m ö g ö t t - Józse f At t i la-em­lékest a vá rosháza d í sz te rmében . A p r o g r a m e lső fe lében fe l lépnek a B é k é s c s a b á n és k ö r n y é k é n ez é v b e n m e g r e n ­dezet t József Att i la v e r s m o n d ó versenyek leg jobbja i , m á s o ­d ik f e l ében a csaba i v e r s m o n d ó egyesü le t tag ja i mu ta tnak be összeál l í tást Isten itt állt a há tam m ö g ö t t c í m m e l .

• Június 29., szerda 20.45 óra: B e s t U F F L'Art P o u r L'Art - a L'Art Pour L'Art Társu la t e l ő a d á s a a Farkas a m e z ő n t ő i a W i n n e t o u n át a Pucér nők ig . A n a g y négyes : Dolák Saly Róber t , Laár A n d ­rás, Pe thő Zso l t és Szász Món i . Be lépődí j 1000 Ft

• Június 30., csütörtök 21.00 óra: B é k é s E s t R e t r o Party - az est részletes p r o g ­ramja a j ún ius 16-án m e g j e l e n ő Békés Es tben o lvasható .

• Július 1-2., péntek-szombat ( esőnap jú l ius 3., vasárnap) 20.45 óra: E z n e m u g y a n A z - m u s i c a l k o n c e r t 33 da l la l , lá tványos sz ínpad i e l e m e k k e l a Show-Zsák P rodukc i ó elő­a d á s á b a n . F e l l é p n e k : Dé tá r E n i k ő , J a n z a Ka ta , S z o m o r György , Fésűs Nel l i , B o r b á s Er ika, Farkas G á b o r „Gábr ie l " , B o d a István, Haratik Edina, Kiss Szabolcs, Réder Nóra, Feke Pál , Berkes Gabr ie l la , va lamin t zenészek és t áncosok . Ko­reográ fus Dóka Jud i t , r endező Duna i Tamás. Szerkesztet te Ba la ton i M ó n i k a , a lá tvány t te rveze te Ba la ton i M ó n i k a és Gróna i György , p roduce r Wencze l Zol tán. Belépődí j 2800 Ft

J e g y á r u s í t á s é s - r e n d e l é s : I f júsági Ház, Derkov i ts sor 2., te­lefon 449-222; D iák tanya, Kinizsi u. 20. , te le fon 326-053; Tour-in fo rm Iroda, Szent István tér 9., te lefon 441-261 ; Békés Megyei Hírlap hirdetésfelvételi i rodája, Munkácsy u. 4., telefon 527-227; F i l ha rmón ia Kht. , A n d r á s s y út 2 4 - 2 8 . , te le fon 442-120.

I n f o r m á c i ó k : www.va roshaz ies tek .hu

L i DFA nyári focisuli

A N é m e t L a b d a r ú g ó A k a d é m i a (DFA) e g y u tánpó t l ás l a b d a ­rúgók s z á m á r a k ia lakí tot t spec iá l i s k iegész í tő képzés i f o r m a az egyesü le tekben fo l yó m u n k a t á m o g a t á s á r a , a m e l y a S z o k o l a y Focisul i j óvo l tábó l már B é k é s c s a b á n is e lé rhe tő . A DFA attrak­tív tanulási és e d z é s p r o g r a m o t kínál k is l é t számú c s o p o r t o k b a n

f iúknak és l ányoknak ö téves kor felet t , ezt a p rog ra ­m o t f o c i t á b o r b a n p róbá lha t ják ki a je len tkezők .

A t ábo r két t u r n u s b a n zaj l ik , j ú l i us 18 -22 - i g és j ú ­lius 25 -29 - i g . Je lentkezn i Szoko lay Sándorná l lehet le-

v e i b e n (5600 B é k é s c s a b a , l l lésházi u. 4.) v a g y szemé lyesen , i l ­letve a 206497-2442 és a 443-514 t e l e f o n s z á m o k o n . A foci tábor he lysz íne i : 6 -10 é v e s e k n e k a N á d a s sor i f oc ia réna és a Kórház utca i „ fű 3" , 11 évnél i d ő s e b b e k n e k a MÁV-pá lya . Az öt nap díja 9 0 0 0 for in t , f oc i su l i soknak 7 0 0 0 for in t , a g y e r e k e k tízórait, ebé­de t , u z s o n n á t és v i tamin i ta l t kapnak .

A DFA-p rog ram ke re tében di f ferenciál t koo rd inác iós edzés és fu tó isko la , intenzív cse lezősul i , speciá l is kapus isko la , különleges edző labdák , l övősebesség-mérés , záróv izsga (oklevél), el ismert m a g a s a n képzet t helyi és v e n d é g s z a k e m b e r e k várják a foci iránt é r d e k l ő d ő k e t .

Az e d z é s e k e t 9 ó r a k o r kezd i k , 15 ó r a k o r zár ják, 7.30 órától 16.30 órá ig a g y e r m e k e k fe lügye le te biztosított . További informá­c ió ké rhe tő a 445-751 és a 30 /9259-915 t e l e f o n s z á m o k o n .

Page 9: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

A XIV. Nemzetközi Bábfesztivál programja

2 0 0 5 . j ú n i u s 1 7 - 2 1 .

• J ú n i u s 17. ( p é n t e k ) 75.00 óra: A b á b k é s z í t ő pá lyáza t k iá l l í tásának m e g n y i t ó j a a Meseházban. 15.00 óra: Já tszóhaz-bábkész í tés a C s a b a C e n ­terben. 17.00 óra: A Napsugár Bábegyü t tes Bábrevü c ímű elő­adása a C s a b a C e n t e r b e n . 18.00 óra: „Szervusz tok , pa j t i kák" - a Kemény Henr ik 80. szü le tésnap ja t iszteletére rendezet t k i ­állítás megny i t ó j a a m e g y e i k ö n y v t á r b a n

• J ú n i u s 18. ( szombat ) 10.00 óra: A XIV. N e m z e t k ö z i Báb fesz t i vá l r ész t vevő inek k ö ­szöntése a Jóka i sz ínház előtt i t é ren . K ö z r e m ű k ö d n e k a Csa­bai Szín is túd ió n ö v e n d é k e i és Lénár t A n d r á s b á b m ű v é s z . 10.30 óra: Ünnepé l yes m e g n y i t ó a Jóka i sz ínházban , k ö s z ö n ­töt m o n d Varga Zo l tán , a m e g y e i közgyű lés e lnöke , megny i t ­ja: B a l o g h G é z a , az U N I M A M a g y a r K ö z p o n t j á n a k e l n ö k e . 77.00 ó ra : Árgyí lus királyf i - a N a p s u g á r B á b e g y ü t t e s e lőadá ­sa a J ó k a i s z í n h á z b a n . 73.30 óra: M in i Sz ínház , S z l o v é n i a (L jub l jana) : M e s e Sza l t án c á r r ó l - I f júság i Ház . 75.00 óra: Breszti Bábsz ínház , F e h é r o r o s z o r s z á g (Breszt ) : Az ö r e g e m ­ber és a d a r u - Jóka i színház. 76.30 óra: Lenkef i K o n r á d e m ­léktáblájának koszo rúzása a M e g y e i Műve lődés i K ö z p o n t n á l . 77.30 óra: Har lek in Bábsz ínház (Eger ) : J á n o s v i téz - M e g y e i Művelődés i K ö z p o n t

• J ú n i u s 19. ( v a s á r n a p ) 9.00 óra: Mesebo l t Bábsz ínház (Szombathe ly ) : Az O r c a n a g y -falvi ó r iás - I f júsági Ház . 70.30 óra: Pao lo P a p p a r o t t o B á b ­színháza, O laszo rszág (Treviso): A r l ecch ino és a b o s z o r k á n y

B É K É S C S A B A I N E M Z E T K Ö Z I

B Á B F E S Z T I V Á L

R o s e g a Ramar r i - M e g y e i M ű v e l ő d é s i Közpon t . 73.30 óra: Fabu la Bábsz ínház (Budapes t ) : Ho l le a n y ó - I f júsági Ház

• J ú n i u s 20 . ( h é t f ő ) 9.00 óra: C s o d a l á m p a B á b s z í n h á z , O r o s z o r s z á g ( M o s z k v a ) : M a c s k a - l a k -If júsági Ház. 73.30 óra: Kövér Béla Báb­

színház (Szeged) : Z o n g o r u n g a dzsunge lc i rkusz - Ifjúsági Ház. 77.00 óra: Spl i t Város i Bábsz ínház , Ho rvá to rszág (Spl i t ) : Pec Ivo - If júsági Ház. 79.30 óra: Ivan Soko l o r g o n a m ű v é s z h a n g ­ve rsenye az evangé l i kus n a g y t e m p l o m b a n

• J ú n i u s 21. (kedd) 9.00 óra: Ar ie l B á b s z í n h á z (Ma rosvásá rhe l y ) : A ha lha ta t l an ­s ág r a v á g y ó királyf i - I f júsági Ház. 77.00 óra: Griff Bábsz ín ­ház (Za laegerszeg) : Ho ld f ia , N a p l á n y a - Jóka i sz ínház. 77.30 óra: Fesz t i vá lzáró a J ó k a i sz ínház e lőt t , k ö z r e m ű k ö d n e k a Csaba i Szín is túd ió n ö v e n d é k e i és Lénárt And rás b á b m ű v é s z . 78.00 óra: A XIV. N e m z e t k ö z i Bábfeszt ivá l ü n n e p é l y e s zárása a Jóka i sz ínházban , ér téke lés és az U N I M A - d i p l o m á k á tadá­sa. Zárszó t m o n d Pap J á n o s po lgármeste r , k ö z r e m ű k ö d i k a Balass i T á n c e g y ü t t e s .

Játszóház és bábkészítés a fesztiválbemutatók helyszínén az előadások előtt egy órával.

Rendező: Békés Megye i Művelődés i Központ , Kézműves Szak­isko la és A lap fokú Művészet i Iskola, 5600 Békéscsaba , Luther u. 6. , te le fon : 66 /442-122, e-mai l : m m k m a i l @ b e k e s - m m k . h u , vvvwv.bekes-mmk.hu

A XIV. N e m z e t k ö z i B á b f e s z t i v á l f ő v é d n ö k e az UNIMA Magyar K ö z p o n t j a . Fötámogatók: B é k é s M e g y e Képv ise lő - tes tü le te , Békéscsaba Megye i J o g ú Város , Nemzet i Kulturál is A lapp rog ­ram (NKA), Nemzet i Kulturális Örökség Minisztér iuma, BÁÉV Rt.

KSH-KUTATAS

Változó életkörülmények 9. Folytassuk ku ta tásunk e r e d m é n y e i n e k ismer te tését az egész ­

ségi á l lapot t ovább i v izsgá la táva l . A tar tós e g é s z s é g k á r o s o d á s ­sal élők anyag i k iadása inak c s ö k k e n t é s é r e hivatot t a k ö z g y ó g y -ellátási igazolvány. Igénybevéte le e l sősorban a be tegségge l kap­csolatos rendszeres k iadások tó l és a j ö v e d e l e m t ő l f ü g g .

2003-ban a m e g y e ház ta r tása inak á t l a g o s a n t i z e d é b e n , Bé ­késcsabán ennél k isebb, a mezőkovácsház i k is térségben viszont nagyobb h á n y a d á b a n élt o l yan személy , ak i kér t k ö z g y ó g y i g a -zolványt. Ak i kért, n a g y o b b részben ( több mint 50%) m e g is kap­ta. A m e g y e s z é k h e l y e n a m e z ő k o v á c s h á z i k i s té r ség inek köze l kétszerese a z o k n a k az aránya , ak ik n e m is ha l lo t tak errő l az e l ­látási, t ámoga tás i f o rmá ró l .

A közgyógy igazo lvány t kérők és k a p ó k t ö b b s é g é b e n az 50-es és 60-as k o r o s z t á l y o k b a ta r toznak . Á l t a l ánosan megá l l ap í t ha tó

11*

20,2

11,5 18,2 13.5

28,6

Mekkora ö s s z e g e t k ö l t e n e k a d o h á n y z ó k hetente d o h á n y t e r m é k e k r e ?

100% 90%-80%-70%-60% 50% 40% 30% 20% 10%-| 0%

Békéscsaba Békéscsabai Mezókovácsházi Megye összesen kistérség kistérség

13001-X Ft-ot 0 2001-3000 Ft-ot • 1001-2000 Ft-ot • 1-1000 Ft-ot

az is, h o g y m i n é l f i a ta labb az i g é n y l ő , a n n á l n a g y o b b va lószí ­n ű s é g g e l kap ja m e g az igazo lvány t . A k ö z g y ó g y i g a z o l v á n y t ka­po t t s z e m é l y e k hav i ne t tó j ö v e d e l m e z ö m é b e n 50 ezer fo r in t alatt i vo l t 2 0 0 3 - b a n , k i s e b b részüknek p e d i g 50 és 100 ezer kö­zöt t i j ö v e d e l m e vol t havon ta . Az igazo lvány révén havon ta m e g ­takarí tot t ö s s z e g az ese tek je len tős részében s z á m o t t e v ő , 5000 for int felett i vo l t .

Ko runk egy ik e l s ő s z á m ú szenvedé lyévé nő t te k i m a g á t a d o ­h á n y z á s . A l a k o s s á g m i n d n a g y o b b részét ér in t i , e g é s z s é g r e gyakoro l t ha tása p e d i g a stat iszt ikai a d a t o k b ó l köz ismer t . A me­gye 18 éven felüli l akosságának közel h a r m a d a val lot ta azt, hogy szoko t t d o h á n y o z n i . S z o m o r ú b b a k é p , ha azt nézzük , h o g y a l akosság n e g y e d e , az összes d o h á n y z ó n a k p e d i g t ö b b min t 80 száza léka n a p o n t a gyú j t rá.

A mel léke l t áb rá ró l leo lvasható , h o g y a d o h á n y o s o k je len tős összegeke t kö l tenek szenvedé lyükre . A dohányzók havi nettó jö­v e d e l m é t a c iga re t tá ra kö l tö t t ö s s z e g g e l összeve t ve m e g d ö b ­ben tő ada toka t lá thatunk.

A d o h á n y z á s h o z hason ló élvezet i c ikk az ital. A m e g y é b e n át­l a g o s a n m i n d e n n e g y e d i k m e g k é r d e z e t t iszik - aká rcsak a lka l ­m a n k é n t - a lkoho l t , t ö b b s é g ü k férf i . Az a lkoho l t f ogyasz tók d ö n ­tő t ö b b s é g e he ten te ezer for in tná l kevesebbe t köl t i talra. E l g o n ­d o l k o d t a t ó tény, h o g y az a l koho l f ogyasz tás - bá rmenny i r e költ­s é g e s is - n e m a j ó m ó d ú a k k ivá l tsága. Az a lkoho l t f ogyasz tó m e g y e i l akosok 90 száza lékának havi net tó j ö v e d e l m e 100 ezer for int alat t i , a rányuk a m e g y e dél i részén m é g m a g a s a b b . M e g ­á l lapí tható, h o g y a B é k é s c s a b á n és k i s té rségében é lőknek na­g y o b b h á n y a d a f o g y a s z t a l koho l t , az ar ra kö l tö t t ö s s z e g a z o n ­b a n a l a c s o n y a b b , az ér intet t s zemé l yek és háztar tásuk j övede l ­m i v iszonya i k e d v e z ő b b e k , m in t a más ik vég le te t je len tő m e z ő -kovácsház i k i s té r ségben , aho l a l akosság k i sebb h á n y a d a iszik a lkoho l t , a z o n b a n arra t ö b b e t köl t , az ér intet t s zemé­lyek és háztar tásuk havi bevéte le számo t tevően keve­s e b b .

HORVÁTH CSABA (KSH) Hlériec!

Page 10: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

TTí ÁRODNOSTNÁ HHOZAIKA

Redaktorka: * \ r NATÁLIA MURVAIOVÁ LOPUSNÁ • • • •

Vecer slovenskej hudby

Generá lny konzulát násho mesta p rednedávnom organizoval v slávnostnej sieni radnice v nasom meste vecierok slovenskej hud­by. Na zaujímavom programé sme si mohli vypocuf diela s lovenske­ho skladatefa Gejzu Dusika v p rednese vynika júc ich umelcov zo Slovenská, a to v predstavení sopranistky Heleny Veselskej z Ban-skej Bystr ice a Tomása Helca zo Slovenskeho národného divadla s klavimym doprovodom pána Bergera.

Pr i tomnych láskavámi slovami privítal generálny konzul SR v Bé­kesskej Öabe Stefan Dario a odovzdal javisko ume lcom.

V interpretáci i pána Dr. Bergera sme dozvedel i n iekorko slov a j o autorovi. Gejza Dusik utvoril osobi tny kompozicny styl v kazdom svojom diele. V medzivojnovom obdob i nepösobi l sám. V tejto eta­pé mu udeli l i aj titul ná rodného umelca. Vzdy sa staral o umenie, n ikdy ho nezauj imala pol i t ika. Dokázal vyspievaf aj sent imental i tu c loveka. Dobre poznal svoj národ a slovensku citovosf zobrazil a j vo svojich d ie lach. V jeho operete „Modrá ruza" sme mohli pocuf aj takty Gerschwina, co nie je div, ved' Dusik zacinal komponovaf v ob ­dob i , kecf sa do Európy dostával amer icky dzez. Mai vzrúcny vzfah aj k s lovenskym rudovym piesr iam. (kecf umelci spievali s lovenské fudové p iesne, cabianske obecenstvo spolu spievalo s nimi známe piesne) . Pri komponovan i Gejza Dusik casto myslel aj na svojich krajanov, zi júcich v Amer ike, v Austráli i, no ale aj somozrejme v Ma­darsku . Tak sa zrodi la aj u nás vermi známa pesnicka s titulom „Si-roká ces t i cka" . Pestrosf autóra zrkadfu jú aj j eho tangá, z ktorych nám umelc i zo S lovenská zaspieval i „Rodny möj kraj zo vsetkych najkrajsi".

Svoj prekrásny program slovenski umelci zakoncil i s neoficiálnou s lovenskou hymnou pod názvom „Najkrajsi kút v sírom svete".

V mene cabianskeho obecenstva d'akujeme generálnemu konzu­látu za pekny vepierok!

Slovenská skola má nového prevádzkovateía

Podra najnovsich zákonov mensinové samosprávy majú právo na to, aby prevádzkovali národnostné skoly. Celostátna s lovenská sa­mospráva vyuzila toto právo uz aj v minu lom roku , ked ' „prevzala" slovensku základnú skolu v Sarvasi. Uz aj vtedy zahlásil i, ze podob-ny cier majú aj so s lovenskou skolou v nasom meste. Priblizne pred siestimi mesiacmi sa dali do rokovania s predstavitelmi mestkej sa­mosprávy. Po dlhych rokovaniach k aktualizácii a podpísaniu toho-to procesu doslo 1. júna t. r. v slávnostnej sieni mestského úradu, a Celostátna s lovenská samospráva bude prevádzkovaf s lovensku skolu od 1. júla t. r.

Zmluvu podpísal p redseda Celostátnej s lovenskej samosprávy Ján Fűzik a pr imátor násho mesta János Pap. Dokument svoj im

podp isom overili notár Békesskej Caby Dr. Ferenc Kurucz a advo-kát CSS DR. Dénes Nemes . Podpisanie dokumentov poctil svojou pntomnost 'ou aj generálny konzul SR Stefan Dario, viceprimátor ná­sho mesta Gábor Velkey, mestskí poslanci , zastupitelia slovenskej mensinovej samosprávy, vedúci slovenskych institútov násho mesta, no a samozre jme pedagog icky zbor, student i a rodic ia slovenskej skoly.

Ako vo svojom príhovore primátor násho mesta János Pap hovo­ril, mózu si památaf spolu s uci tefmi na spo locne zázitky, ako napr. na návstevu premiérov SR a MR. Ako pán primátor hovoril, netreba uzatvorit' spomienky, ved' ziaci tejto skoly sa budú aj nad'alej zúcast-riovaf na mestskych p rogramoch, sút'aziach. Na konci svojho prího-voru podakova l prácu pani r iaditefky slovenskej skoly Edity Pecse-nyovej. Podakoval za pozitivny pristup pri rokovaniach poslancom mestskej samosprávy a slovenskej mensinovej samosprávy, a pop-rosil uicitefov a védenie skoly, aby aj nadalej mali takú dobrú spo­luprácu s mestom, ako aj doteraz.

Predseda C S S Ján Fűzik svoj pr ihovor zacal tak, ze je preriho doj imavá táto chviTa. Podakova l za prácu pocas rokovani pánovi Gáborovi Velkeymu, pani riaditefke, Dr. Dénesovi Nemesovi a Mari Matejdeszovej . Ako hovori l , pre Celostátnu s lovensku samosprávu to nie je novost 'ou, ze udrziavajú institút v nasom meste , v e d pod kridlami CSS funguje aj Slovensky vyskumny ústav, Metodické censt-rum materskych skól, a Slovenské kultúrne regionálne centrum. Svoj prihovor pán Fűzik skonci l so slovami: „Snazime sa byt' dobrymi gaz-dami institútu."

Z prilezitosti Dria pedagógov pán predseda odovzdal aj kytice pe-dagogickym zborom v Sarvasi a v nasom meste.

Nakrátko • Pretoze národnostná referentka násho mesta Heléna Somogyiová odisla do döchodku , jej prácu od 1. mája t. r. zastáva Bozena Bacsóvá Kutyejová. • Z prilezitosti Dria p e d a g ó g o v 6 . j ú n a 2 0 0 5 privítala slovenská mensinová samospráva násho mesta v Slovenskom oblastnom dome ucitefov s lovenskeho jazyka. Ako p redseda s lovenskej mensinovej samosprávy Juraj Ando vo svo­jom príhovore povedál : „Sme vdacn i , ze mózeme Vás tu privítaf, sme vdacní , ze ucíte nase deti po slovensky". Ucitelia v döchodku ba aj aktivni pedagógovia od slovenskej mensinovej samosprávy dostali aj pohostenie a kvet. • C l e n o v i a s l o v e n s k e h o k l u b u 6. júna opekal i s laninu na dvore Domu s lo­venskej kultúry. Okrem opekania slaniny a klobás, nálada, ako vzdy, aj teraz bo­la vynikajúca, a program trval az do vecernych hodin .

• V rámci p rogramú „Vecierky na radnic i " 2 0 . j ú n a 2 0 0 5 (v p o n -delok) vo Vefkom evanjel ickom kostole o 1 9 . 3 0 sa zacína k o n c e r t umelca organu Ivana Sokola zo Slovenská. Organizátori cakajú kaz­dého záujemca.

Page 11: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Még nem döntött, hol használja fel

ÜDÜLÉSI CSEKKJÉT? Kérje kiadványunkat

a legjobb Nyugat-dunántúli ajánlatokkal!

K e d u e z m é n y e s c s a l á d i , v í z p a r t i , h e g y v i d é k i a j á n l a t o k , p r o g r a m o k !

A kiadvány ingyenesen megrendelhető: Magyar Turizmus Rt. Nyugat-dunántúli RMI,

9400 Sopron, Új u. 4. Telefon: 99 512-594, e-mail:

rmisopron@itthon. hu vagy küldjön nem emeltdíjas SMS-t

az ÜCS kezdőbetűkkel, nevével és címével

a 30 929 1203-as számra!

Az ajánlatok interneten is megtekinthetők:

w w w . u t a z u n k . h u

MAGYARORSZÁG I t t h o n o t t h o n v a n

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázati úton kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő

B é k é s c s a b a , T á n c s i c s utca-Tompa utca v á r o s r é s z e n e l h e l y e z k e d ő E r z s é b e t l a k ó p a r k III. ü t e m é n e k

k ö z m ű v e s í t e t t é p í t é s i telkeit.

A felépítendő hat társasház helyrajzi száma, területe, a lakások száma: 987 m 2 területű Ingatlanon, 8 lakás

1 208 m 2 területű ingatlanon, 9 lakás 491 m 2 területű ingatlanon, 4 lakás

1 208 m 2 területű ingatlanon, 9 lakás 1 607 m 2 területű ingatlanon, 10 lakás 1 208 m 2 területű ingatlanon, 9 lakás

8912/4 helyrajzi számú, • 8912/5 helyrajzi számú, • 8912/6 helyrajzi számú, • 8912/7 helyrajzi számú, • 8912/8 helyrajzi számú, • 8912/9 helyrajzi számú,

A telkeken kertvárosi jellegű beépítés valósítható meg a terület vál­tozó (átlagosan 50%-os) beépítettségével. A telkek teljes közműel­látással kiépítettek (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, közvilágítás, szilárd burkolatú út) oly módon, hogy telkenként a közvetlen köz­műcsatlakozások biztosítva vannak. A telkek építési munkálatokra teljesen előkészítettek, tereprendezést nem igényelnek.

Az é p í t é s i telkek e l a d á s i á r a : 7500 Ft /m 2 (6000 Ft + 1500 Ft áfa)

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. j ú n i u s 30.

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2005. j ú l i u s 14.

A pályázat benyújtásának, a tormanyomtatvány igénylésének helye: P o l g á r m e s t e r i hivatal, v a g y o n k e z e l ő iroda 5600 B é k é s c s a b a , Szent I s t v á n t é r 7. f ö l d s z i n t 39-40-es iroda T e l e f o n s z á m : 452-252 2401-es m e l l é k

A pályázati formanyomtatványa www.bekescsaba.hu honlapról is le­tölthető.

B É K É S C S A B A MEGYEI J O G Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát,

a B é k é s c s a b a , H a j n ó c z y u t c á b a n l é v ő , a m e g s z ü n t e t e t t i p a r v a s ú t t e l k é t .

Helyrajzi szám: 10582/16.

Terület: 4485 m 2 , művelési ág: kivett, telephely.

Beépíthetőség: A szabályozási terv által engedélyezett létesítmé­nyek valósíthatók meg a területen. A terület önálló beépíthetősége nem garantált. A beépítés feltételeiről a polgármesteri hivatal város­építészeti irodáján kell tájékozódni.

Közművesítettség: Elektromos, víz, gáz közmű a közelben megtalál­ható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyez­tetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, illetve közművekre való rá­csatlakozás költségei a vevőt terhelik.

A telek kikiáltási ára: bruttó 2000 Ft/m 2 .

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdésé­ig a kikiáltási ár 10%-át letétbe kell helyezni a polgármesteri hivatal házipénztárában. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a leg­magasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ár­tól lefelé licitálni nem lehet. Az adásvételi szerződést, az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell ki­fizetni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minő­sül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés időpontja: 2005. j ú n i u s 2 3 - á n , 11 ó r a .

Helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalóterme.

További felvilágosítással a vagyonkezelő iroda szolgál. Telefonszám: 66/452-252/1222

4f

Page 12: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

•MKB-Ha igazi nyári élményre vágyik

már 23 670 Ft* havi törlesztéssel (THM: 16,84%) - folyósítási jutalék nélkül - utazhat az

MKB Személyi kölcsönével!

i millió Ft-os MKB Orosházi Fiók, euró alapú, 5900 Orosháza, Kőnd u. 38. IZl k|"' 1^"' Telefon: (68) 512-430 2005.04.22. www.mkb.hiu

»y sikeres igénylőnek szicíliai családi nyaralási biztosítunk!

CSABA CENTER B e v á s á r l ó - é s S z ó r a k o z t a t ó k ö z p o n t

Programok:

2005. június 4-30. között 5 fotós sokféle képe - fotókiállítás a földszinten

2005. június 16-17., csütörtök-péntek Oriflame-roadshow

2005. június 17., péntek a XIV. Nemzetközi Bábfesztivál bemutatkozó

műsora 15-18 óráig: Kézműves játszóház

17 órától: a Napsugár Bábegyüttes Bábrevű című műsora

2005. június 13-18. között Kiállítás a békéscsabai menekülttábor lakóinak

munkáiból

Programelőzetes:

2005. június 8-16. között Csaba Center Napok

Információ: Telefon: 66/524-522

Web: www.csabacenter.hu E-mail: csabacenter@csabacenter.hu

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet a lakosság, iskolák és egyéb szervezetek részére

az É l ő v i z - c s a t o r n a t i s z t á n t a r t á s á t c é l z ó programokra.

Az Élővíz-csatorna mindannyiunk közös kincse, mégsem vigyázunk rá kellően. A város lehetőségeihez mérten igyekszik rendben tarta­ni a csatornát és környezetét, ám szeretné bevonni a lakosságot és az iskolákat is a következő programpontok szerint: 1. Az Élővíz-csatorna és partjának takarítása a Békéscsabára eső

szakaszon. 2. Az Élővíz-csatorna tisztán tartását, védelmét célzó programok,

megmozdulások, akciók.

Óvjuk és gondozzuk együtt az Élővíz-csatornát!

A pályázók köre: békéscsabai civil szervezetek, önszerveződő kö­zösségek, iskolai közösségek, klubok.

Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft.

Kötelező mellékletek a pályázati adatlap szerint: 1. A pályázó bemu­tatása. 2. A pályázati cél és program leírása. 3. Tervezett költség­vetés a kért összeg feltüntetésével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. j ú l i u s 1. Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

városüzemeltetési irodájának környezetvédelmi csoportja 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. I. em. félemelet 25.

A pályázat elbírálásának ideje: 2005. j ú l i u s 15. 1

A támogatással való elszámolás határideje: 2006. április 31. Az elszámolás módja: számlával, egyszerűsített számlával. Az el­számolásnak tartalmaznia kell a szöveges beszámolót, valamint a program fényképes dokumentációját.

További információ és pályázati adatlap kérhető a pol­gármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának környe­zetvédelmi csoport jánál (Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. I. em. félemelet 25., telefon: 523-861).

Page 13: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Júniusi akció! y» '. Merinoi birkagyapjú:

l-l - t akaró (130 x 200 cm) 14 900 Ft IV XvV/i?L ~ d e r é k a l i (90 x 200 cm) 12 900 Ft

C S \ i ' ' T f / H ) - m á g n e s e s deréka l j 22 300 Ft "ü^"*"""^ - 3 részes garni túra 35 900 Ft

M á g n e s e s l e p e d ő 9 9 0 0 Ft Merinoi báránygarnitúra: - 3 részes natúr 44 900 Ft - 3 részes m i n t á s 49 900 Ft - 3 részes gyermek 24 900 Ft Kétszemélyes vákuummatrac 98 000 Ft Méretek: hossza: 200 cm, szélessége: 140, 160, K é t s z e m é l y e s ágykere t 58 900 Ft B é k é s c s a b a , Petőfi u. 2. • Tel.: 442-967 TESCO Áruház üzletsorán • Tel.: 453-943

M O Z I M Ű S O R

2005 . j ún i us 1 6 - 2 9 .

M O Z I Ü N N E P G y e r ü n k a m o z i b a b e ! ( M o z i b a 3 2 0 F t -é r t )

Június 16-19-ig: 11.30 és 22.15 órakor: Állítsátok meg Terézanyut! © (magyar romatikus vígjáték) • 70.00 és 73.30 órator: Ludas Matyi • (magyar animációs film) • 74.45 órakor: Le a fejjel! © (magyar vígjáték) • 77.30 és 22.00 órakor: Argo © (magyar akció­vígjáték) • 70.75, 73.45 és 75.00 órakor: Vuk • (magyar animáci­ós film) • 78.75 órakor: A japán szerető © (ausztrál filmdráma) • 76.75 órakor: Egy hulla, egy falafel és a többiek... I (auszt­rál-olasz vígjáték) • 78.30 órakor: Tangó és tulipán • (romantikus olasz vígjáték) • 70.30 és 75.00 órakor: Star Wars III. - A sith-ek bosszúja • (szinkronizált amerikai sci-fi) • 9.00 és 79.00 órator Szerelem sokadik látásra © (amerikai romantikus vígjáték) • 77.45 órakor: Vejedre ütök e (amerikai vígjáték) • 72.30 és 27.00 órakor. Sin City © (szinkronizált amerikai akció-thriller) • 22.00 órakor: Fűrész © (amerikai horror) • 20.45 órakor: Egy mukkot se! © (német filmdráma) • 20.00 órakor: Bridget Jones - Mindjárt megörülök © (angol romantikus vígjáték) • 76.30 órator: Csodá­latos Júlia © (angol-magyar romantikus filmdráma) • 20.30 óra­kor: Amélie csodálatos élete © (szinkronizált francia romantikus vígjáték) • 77.00,73.00, 74.30, 76.00 és 77.30 órator Madagaszkár • (szinkronizált amerikai aminációs film)

Június 20-22-ig 74.30, 76.00, 77.30, június 23-29-ig 75.00, 76.30, 77.45, 79.75, csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: Madagasz­kár • (szinkronizált amerikai animációs film) • Június 20-22-ig 20.00 órakor: Sin City © (szinkronizált amerikai akció-thriller) • Június 20-22-ig 75.00, 77.30 és június 23-29-ig 75.75 órakor: Star Wars III. - A sith-ek bosszúja • (szinkronizált amerikai sci-fi) • Június 20-22-ig 79.00 és 27.00 órakor: Szerelem sokadik látás­ra © (amerikai romantikus vígjáték) • Június 20-22-ig 78.75 óra­kor: A japán szerető © (ausztrál filmdráma) • Június 20-22-ig 78.30 órator: Tangó és Tulipán • (romantikus olasz vígjáték) • Június 20-22-ig 75.00, 76.45 és 20.45 órator Egy mukkot se! © (német filmdráma) ART-kártya • Június 20-22-ig 76.00 és 20.30 órakor: Egy hulla, egy falafel és a többiek... ® (ausztrál-olasz víg­játék) ART-kártya • Június 23-29-ig 78.00, 20.00, csak pénteken és szombaton 22.00 órakor: A csajom apja ideges © (amerikai vígjáték) • Június 23-29-ig 78.75, 20.45, csak szombaton és va­sárnap 10.30 órakor: Amerikai kommandó © (amerikai akció-báb­vígjáték) • Június 23-29-ig 79.30 órator A pénz birodalma ® (kanadai dokumentumfilm) ART-kártya • Június 23-29-ig 76.00 és 20.30 órakor: Tiszta I (francia-kanadai-angol filmdráma) ART-kártya • Június 23-29-ig 75.00 és 77.75 órator A bálnalovas • (új-zélandi filmdráma) ART-kártya • Június 29-én: Világok harca © (szinkronizált amerikai sci-fi-thriller) Világpremier!!!

JEGYÁRAK (2005. május 5-tól): hétlón egységesen 550 Ft; keddtől csütörtökig 16 óra elótt 550 Ft, 16 óra után 750 Ft; péntektől vasárnapig és ünnepnapokon 16 óra elótt 650 Ft. 16 óra után 850 Ft. KEDVEZMÉNYEK: hétfón egész nap 550 Ft; gyerekjegy (12 év alatt) 550 Ft (érvényes hétfő kivételével a korhatár nélküli filmek 20 óra előtti előadásaira); ART-kártya: a mindenkori jegyárból 300 Ft ár­engedmény (hétfő kivételével minden ART besorolású filmre érvényes); mati­né-előadások helyára 550 Ft. Pénztárnyitás hétfőtől péntekig 13.30, szombaton es vasárnap 10 órakor. A músorváltoztatás jogát fenntartjuk! A filmek kezdési időpontja módosulhat. Aktuális információ a szórólapon, illetve érdeklődjön az 524-500-as telefonszámon!

£ Korhatár nélkül megtekinthető!

O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott!

£ 16 éven aluliak számára nem ajánlott!

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott!

• J ú n i u s 16-17-18., csütörtök-pén­tek-szombat 9 óra: Csontkovács ren­del a FEK-ben • J ú n i u s 16., csütörtök 15 óra: Vetélkedő az európai békéről. 78 óra: Bográcsos parti az udvaron • J ú n i u s 17., péntek 17 óra: Japánta­pasz-előadás • J ú n i u s 18., szombat 20 óra: Bal­kán-táncház. 20 óra: Zenés vacsoraest Pedroval • J ú n i u s 23., csütörtök 9 óra: Nyílt toborzónap. 78 óra: Bográcsos parti az udvaron • J ú n i u s 25., szombat 15.30 óra: ÉFOÉSZ kreatív klub. 20 óra: Évadzáró salsa-parti. 20 óra: Zenés vacsoraest Pedroval • J ú n i u s 30., csütörtök 18 óra: Bográcsos parti az udvaron.

A k iscsoportos foglalkozások nyári szünetet tartanak, kivéve a sakk és az univerzum klub foglalkozásait.

Információ: FEK, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. Telelőn: 529-230, 529-231 • Fax: 529-232

E-mail: civil2228@mail.datanet.hu • www.csabahonved.hu

-p C5ABAI^ - p

B é k é s c s a b a , Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 E-mail: if ihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu

• J ú n i u s 16., 77 óra: Rejtvényklub • J ú n i u s 17., 77 óra: Bridzs klub. 78 óra: Art Caffé - az 5. Csabai Szalon helyi alkotók kiállításának megnyitója. Megnyitja Nagyné Varga Melinda, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közművelődési főosztályának vezetője. • J ú n i u s 18., 20 óra: Guzsalyas táncház az előtérben - gyimesi és moldvai zenék, táncok. Muzsikál a Berbécs zenekar. A belépés in­gyenes! • J ú n i u s 20.: XIV. Nemzetközi Bábfesztivál • J ú n i u s 24., 76-24 óráig a Munkácsy Mihály Emlékházban: „Szentivánéji Casi-no" - szórakoztató múzeumi program játszóházzal, borkóstolóval, grillpartival, éjféli tűzgyújtással és egyéb meglepetésekkel

Kedves Gyerekek! Ha szeretnétek megismerkedni a tánc és a szín­pad világával, akkor gyertek el az Ifiházban megrendezésre kerülő T á n c t á b o r b a , június 20-24. között. Naponta 8-16 óráig különböző színes programokkal és sok-sok tánccal várunk benneteket! Bővebb információ kérhető Darida Ildikó táncpedagógusnál a 06-20/529-6761 telefonszámon.

Június 20-ig lehet jelentkezni az Ifiház 5. alkalommal megrendezés­re kerülő Modern K é z m ű v e s T á b o r á b a ( M o k é t ) , melynek időpont­ja: j ú l i u s 4-8. Programízelítö: kézműves-foglalkozások szakképzett oktatók irányításával: tárlatlátogatás a Munkácsy-emlékházban; film­vetítés; lovaglás, lovas kocsikázás; szabadtéri és társasjátékok. Bő­vebb információ az Ifjúsági Ház telefonszámán kérhető: 449-222. 4 ^

B é k é s i j e A Z I F I H Á Z I N T E R N E T S Z O L G Á L T A T Ó J A A I N T E R N E T '

Page 14: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

ST radio

RT Adás te le fon : 324-552 Üzlet i t e le fon : 442-555

C ím: 5600 Békéscsaba , Bar tók B. út 23. VI I I /32.

www.s ta r t rad io .hu

5600 Békéscsaba, Andrássy ú t 7 9 - 8 1 .

I n t e r N ETkár tya Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatás! Egyéb s z o l g á l t a t á s a i n k : d o m a i n n é v - r e g i s z t r á c i ó , webo lda lkész í tés , bére l t

vonalas i n t e r n e t s z n l g á l t a t á s , előf izetéses d í j c s o m a g o k , w e b o l d a l - ü z e m e l t e t é s T e l e f o n : 6 6 / 4 5 1 - 8 2 2 • T e l e f a x : 6 6 / 5 2 8 - 0 9 1 • w w w . n a p - s z i i m . h u

A J Á N L A T I F E L H Í V Á S A ZWACK JÓZSEF KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

megpályáztatja az iskolai büfé üzemeltetését 2005. szeptember 1-jétől 2006. június 30-ig.

A büfében forgalmazott termékek köre az egészséges életmód fi­gyelembevételével kerüljön meghatározásra (gyümölcsök, tejtermé­kek, pékáru széles választékban). A beadott pályázatoknak tartalmazniuk kell: • vállalkozói igazolvány, cégkivonat közjegyző által hitelesített má­

solata; • számlavezető pénzintézet részéről igazolás a pénzügyi helyzetről; • APEH-igazolás; • árajánlat. Az ajánlatokat 2005. jún ius 30-ig kérjük eljuttatni az iskola címére: Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola Békéscsaba, Gyulai út 32. A pályázókat 2005. július 8-ig írásban értesítjük a pályázat eredmé­nyéről.

Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola

Nappali és esti tagozatos szakmai képzés érettségizetteknek, szeptembertől:

Középfokú képzések: • pénzügyi-számviteli ügyintéző • vámkezelő Emelt szintű képzés: • vámügyintéző (nyelvvizsgához kötött) Felsőfokú (akkreditált) képzések: • pénzügyi vagy számviteli szakügyintéző • banki szakügyintéző (esti tagozaton is) • projektmenedzser-asszisztens • jogi asszisztens (esti tagozaton is) • informatikai statisztikus

és gazdasági tervező • kis- és középvállalkozási menedzser Kiegészítő lehetőségek: diákhitel, kollégiumi elhelyezés.

Továbbtanulási lehetőség: pl. a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Szegedi Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs Főiskolán

Információ: (66) 52 00 72 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

E-mail: perfekt@nap-szam.hu

Konstrukciós verseny diákoknak Az ELFT B é k é s M e g y e i C s o p o r t j a a f iz ika n e m z e t k ö z i éve ren ­dezvénye ihez k a p c s o l ó d v a k o n s t r u k c i ó s ve rseny t h i rdet 7 - 1 2 . év fo lyamos d iákoknak . A résztvevőknek a nyár f o l y a m á n e g y g u ­m i m o t o r o s m e g h a j t á s ú k iskocs i t kel l épí ten i . A ve rseny re 2005 . szep tember 24-én , s z o m b a t o n 9 órátó l kerül sor. A verseny győz ­

tesei közöt t ö s s z e s e n 35 000 Ft é r tékű könyvu ta l ­vány kerül k iosztásra. További részletek, va lamint ne­vezés i lap W o r d d o k u m e n t u m k é n t e lé rhe tő a w w w . tar .hu/e l f t -bm h o n l a p o n .

School of Business Üzleti Szakközépiskola Érettségizettek számára nyújt felsőfokú OKJ-s

szakmai képzést, nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben.

Első s z a k k é p z é s 23 éves kor alatt t and í jmen tes .

Ko l l ég ium m e g o l d h a t ó !

Gazdasági Informatikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző,

számviteli szakügyintéző, újságíró, vállalkozási ügyintéző, vámügyintéző

A jelentkezés helye: Békéscsaba, Szabó Dezső u. 54. Érdeklődni lehet a 66/443-282 vagy az 529-450 telefonszámokon.

SKUVOI MEGHÍVOK K É S Z Í T É S E

• B é k é s c s a b a , M u n k á c s y u. 2. (a fogászattal szemben) Telefon: 447-563, 547-600 • Fax: 547-601 Mobil: 06-30/6868-753 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18, szombaton 9-13 óráig

• B é k é s c s a b a , C s a b a Center f ö l d s z i n t Telefon/fax: 524-653 • Mobil: 06-30/6868-752 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18, szombaton 9-14 óráig

E-mail: gyorsnyomda@axelero.hu Weboldal: www.gyorsnyomda.com

"Hocz és Medvegy Kft. Békéscsaba. Kazinczy li. 31/B • Tel..lat 442-380

Mobil: 06-30 9388-404. 06 30 3301-404

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS garanciával. Ingyenes árajánlat

és csomagolódobozok biztosítása. Raktározási lehetőség rövid időre is.

MSZ EN ISO 9001:2001

Mindenfajta keleti-nyugati s z e m é l y g é p k o c s i ós h a s z o n j á r m ű

K I P U F O G Ó - K A T A L I Z Á T O R j a v í t á s a , f o r g a l m a z á s a , c s e r é j e .

O la jcsere , k isebb j a v í t á s o k . B é k é s c s a b a , Mogyoró u. 7.

(Dobozi út-Elífot toronytól |obbra 50 m-re) Telefon: 06-66 430-589. 06-30 2282-447

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30-17.30 óráig

V

»Sárga Telefon«

SZAKMAI TUDAKOZÓ (66) 325-769

Munkanapokon 8-18 Óráig

AUTÓÜVEG — r C E N T R U M

S x a r v a s i ú t 9 . , Hat ház u. sarok

T e l e f o n : 4 5 0 - 3 5 8

S z é l v é d ő - a u t ó ü v e g , n a p f é n y t e t ő e l a d á s a

é s s z e r e l é s e , b i z t o s í t ó s ü v e g k á r o k ü g y i n t é z é s e

B E K E 1 • F L O A T • P L U S Z • KFT

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK G Y Á R T Á S A , B E É P Í T É S E

T e l . : 446 -515 , 30/456-4105 Minden, ami ÜVEGEZÉS

Polykarbonát Épület lakatos munkák

B é k é s c s a b a , Szerdahelyi út 20. (a Vídla-udvarban)

T E M E T K E Z E S A Temetkezési Vállalat Á L L A N D Ó 2 4 ó r á s M E G Y E I Ü G Y E L E T É N E K ú j s z á m a :

447-897 Békéscsaba, Petőfi u. 4.

Telefon: 447-897 é s 327-585 Mobil: 06-20/9464064

Page 15: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

C S A B A I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S C S A B A I M É R L E G

V Á L A S S Z O N T A V A S Z I A K C I Ó S H I T E L E I N K K Ö Z Ü L : •v Fele r é s z l e t e k egy é v i g , 108 havi f u t a m i d ő v e l i

) F t - t ó l Wagon R*:J,J] F t - t ó l

Ignis: F t - t ó i Swif t : F t - t ó l

L i a n a ^ g Ö F t - t ó .

• 0 F t k e z d ő r é s z l e t , max. 100 h ó n a p v 10% indu lóva l , max. 120 h ó n a p THM: 3.8-8,6% CHF alapú. További feltételek kereskedéseinkben. A képen felszereltebb model l látható. Át lagfogyasztás 6.2-6,9 1/100 km • CCvk lbocsá tás : 148-170 g /km

A n k e r s K f t . Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752,453-770 Orosháza, Arany J. u. 2/e Tel.: (68) 411-233

EGYHETES SZUPERINTENZIV TANFOLYAM INDUL!

P O Z S Á R ffl AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

0*i

Sm, A, B KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 2005. j ú n i u s 2 0 - á n , 16 ó r a k o r B é k é s c s a b á n , a L á z á r u. 2. alatt

( a b ú t o r b o l t mel let t ) ! Orvosi igazolást év igazolványképet mindenki hozzon magával!

ÉRDEKLŐDNI a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 telefonszámokon. N E F E L E D J E !

A T A V A L Y I E L M É L E T I V I Z S G A - E R E D M É N Y E I N K M E G F E L E L É S I Á T L A G A 9 7 , 8 % V O L T !

( az i d é n s e m r o s s z a b b ) A T A N D Í J É S A V I Z S G A D Í J 3 0 % - Á N A h V I S S Z A I G É N Y L É S E E S E T É N

Á R A I N K R E N D K Í V Ü L K E D V E Z Ő E K ! ( m é g mindig)

N Y Á R I A K C I Ó N K ! HA M O S T J E L E N T K E Z I K , A K K O R J Ú L I U S 2 5 - 3 0 .

K Ö Z Ö T T 2 N A P O T I N G Y E N T Ö L T H E T V E L Ü N K A M Á T R Á B A N ! ( o r s z á g ú t i ó s h e g y i v e z e t é s )

MI M INDANNY IAN SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE! P O Z S Á R J Ó Z S E F N É ügyvezető igazgató 20/912-7057 P O Z S Á R J Ó Z S E F isko laveze tő , K R E S Z 20/364-8797 B A Z S Ó I M R E CSABA Renault Scenic 30/953-5656 BOKOR G Y U L A Volkswagen Polo 20/464-7564 DUNA A N D R Á S Seat Ibiza 70/942-6142 DUNA Z S O L T Volkswagen Polo 30/279-5490 F Ö L D I B É L A Volkswagen Polo 20/805-3717 G Y U L A V Á R I P Á L Opel Astra 30/475-8303 Ifj. G Y U L A V Á R I P Á L Opel Astra 30/218-8975 K R I Z S Á N J Á N O S Volkswagen Polo 20/920-6548 MAI.ATYINSZKI G Y Ö N G Y I Suzuki Swift 20/322-4908 P Á L I S T V Á N Citroen Xsara 30/374-9331 P O Z S Á R Z S O L T Peugeot 204> 20/519-8399 S Z A B Ó KRISZT I w Audi 80 20/382-3706 SZUROMI A L B E R T Volkswagen Polo 30/471-1808 VARGA LAJOS I I VI P u t t ó 30/245-9730 ZOLNA1 S Á N D O R Seat Cordoba 70/542-9869 F E H É R I S T V Á N E l m é l e t (szerk. ism.) 20448-9712 MAGURA I S T V Á N Ikarus 256 ( a u t ó b u s z ) 20/955-1000 P A L L É R I S T V Á N DAF' ( t ehergépkocs i ) 20/955-3000

O K É V - r t r R . s z t r á c i ó s s z á m : 04-0096-04 • A k f c r e d i i á c l o s l i y s i n i m s / á m : 0462 P r o g r a m ú kkreditncins s z á m : PLH-245

• A P R Ó H I R D E T É S •

INGATI • Egyedi gázos, II. emeleti, fel­

újított lakás a Bartók B. úton eladó. Érdeklődni 17 óra után a 06-70/337-1101-es telefonszá­mon lehet.

• Másfél szobás, panorámás, er­kélyes, futésszabályozos lakás eladó. Telefon: 06-30/3700-881.

• Békéscsabán, a Lencsési út 36. szám alatt 3 szobás, egye­di gázos, elsó emeleti lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-30/4564-092.

• A Gyóni Géza utcában 1,5 szo­bás, egyedi fűtésű, IV. emele­t i lakás eladó. Telefon: 06-30/ 260-4491.

• Jaminában kertes ház eladó. Belvárosi lakást második eme­letig beszámítok. Tel.: 06-30/ 487-0118, 451-245.

• Egyedülálló anya három gyer­mekkel bútorozatlan albérletet keres. Telefon: 06-30/548-0170.

• A Bessenyei utcában 2 szoba, összkomfortos polgári típusú családi ház eladó. Irányár: 15 millió forint. Tel.: 06-20/472-6755.

• Albérlet a Kazinczyn kiadó. Te­lefon: 06-20/975-4487.

• Szobafestés, mázolás, tapétá­zás. Marik István, telefon: 437-895, 06-30/275-7263.

• Szobafestést, mázolást, tapé­tázást, szalagparkettázást, homlokzatfestést, hőszigete­lést, nemesvakolatok készíté­sét vállalom. Lestyán Pál, Gor­kij u. 6., telefon: 436-226, 06-30/ 481-8071.

• Régi hanglemezek, hangfel­vételek átírása CD-re. Telefon: 448-672.

• Eseményrögzítés, videofelvé­tel DVD-minőségben. Telefon: 448-672.

• DVD készítése. Saját felvételei­ből is. Telefon: 448-672.

• Csempézést, hidegburkolást vállalok. Tel.: 06-30/273-3191.

• Diaképek és fényképek digita­lizálása. Telefon: 448-672.

• Szobafestés, mázolás, tapé­tázás. Gubény György, telefon: 433-079, 06-30/359-8560.

• Biztonsági zár, normál és ext­ra redőny, harmonikaajtó, sza­lagfüggöny, reluxa, szúnyog­háló szerelése, javítása, kulcs­másolás: Lencsési út 42. Tel.: 06-30/233-4550, 457-154.

• Hűtők, fagyasztók javítása. Bé­késcsaba, Fiumei u. 4., Bali és Fia Bt„ telefon: 06-20/9212-521 és 06-20/9446-986.

• Színes televíziók javítása ga­ranciával. Domokos Tamás, te­lefon: 430-166, 06-20/9417-855.

• Utánfutó kölcsönzése és érté­kesítése egyéni igények alap­ján a Lencsésin. Dobos I. u. 20., telefon 06-70/335-7584, 06-30/ 233-4550.

• Redőny, reluxa, harmonikaaj­tó, szalagfüggöny, szúnyoghá­ló, napellenző, zár, heveder­zár szerelése. Kulcsmásolás. Üzletek: Békéscsaba, Sás köz 6., telefon: 457-828, 06-70/2110-961; Munkácsy u. 2., telefon: 06-70/537-0417.

• Könyvelés egyéni és társas vállalkozók részére teljes kö­rű ügyintézéssel, akár visz-szamenőleg is. Mérlegkészítés, önellenőrzés, üzletviteli tanács­adás. Telefon: 06-20/567-6521

• Személyi edzés - http://cze-geny.gportal.hu. Telefon: 06-30/ 3033-152.

• A Vitál-Box Kozmetika szolgál­tatásai: fekvő infraszauna, zsír­égetés, narancsbör-eltávolítás, méregtelenítés, kozmetika, pe-dikúr-manikűr. Cím: Békéscsa­ba, Kiss Ernő u. 10. Tel.: 06-30/ 4727-589.

• Könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat! Mindent egy he­lyen. Vállalkozók, bt., kft. köny­velése, bérszámfejtés, pénzügyi tanácsadás. Telefon: 449-199, 06-20/9260-310.

• Színes tévé, videó javítása, an­tennaszerelés. Kovács és Tár­sa Bt., telefon: 322-480, 454-486.

• Új pénztárgépek már nettó 54 ezer Ft-tól, részletre is. Hasz­náltak vétele, beszámítása, ér­tékesítése. Kasszaker, Békés­csaba, Rákóczi u. 1. Telefon: 444-226, 06-20/9242-989.

• Automata mosógépek javítá­sa. Helyszíni kiszállás. Elekt­ron Bt., Bartók B. út 4., telefon: 06-30/304-4622, 454-561.

• Angolnyelv-oktatás. Telefon: 06-30/855-7105.

• Matematikakorrepetálás, fel­készítés. Tel.: 06-30/585-3486.

• Matematikából pótvizsgára, pótérettségire felkészítés, kor­repetálás középiskolásoknak. Telefon: 06-30/855-7105.

• Német és orosz nyelvből vég­zős egyetemista nyelvvizsgára való felkészítést, korrepetálást vállal. Telefon: 06-30/424-6808.

• Németnyelv-oktatás. Telefon: 06-20/554-8858.

1 Nyári, erdélyi buszos kirándu lásra jelentkezőket várunk. Telefon: 06-70/334-0841

• Gyermekfelügyeletet vállalok. Telefon 06-20/435-8541

Page 16: irmcsABAi - behir.hu€¦ · irmcsABAi m xv. evtoiyam 12. szam 2005. június 16. INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Elkészült az atlétikai pálya A sportlétesítmény-felújító

Ökoturisztika Békésben A Körösök V ö l g y e Na tú rpark Egyesü le t

má jus 30-án benyú j to t ta a Reg ioná l is O p e ­ratív P r o g r a m tur isz t ika i vonze rő fe j l esz tés t émakö rében kiírt pályázati anyagot . A csak­n e m e g y m i l l i á r d o s pá l yáza t ró l Pap János polgármester, az egyesüle t e lnöke és Simon Ágnes p ro jek tmenedzse r számo l t be jún ius 3-án , a p r o g r a m b a n részt vevő te lepü lések ( B é k é s c s a b a mel le t t Békés , Gyu la , D o b o z , Mezőberény , Körös ta rcsa) po lgá rmes te re i ­nek t á r s a s á g á b a n .

A m i k o r a k o r m á n y z a t m e g h i r d e t t e Pályázat i E lőkész í tő A l a p (PEA) p rog ram já t - vagy is h o g y az arra a l ka lmasnak ítélt pá lyá­za toka t g y a k o r l o t t u n i ó s pá lyáza t í rók kész í tsék el á l l am i f i nan ­sz í rozássa l - , t ö b b p r o g r a m f o g a l m a z ó d o t t m e g a m e g y é b e n . A Natúrpark másfé l éve e g y c s a k n e m egymi l l i á rd ö s s z k ö l t s é g ű , 10 p r o g r a m b ó l á l ló p ro jek tkö te te t nyú j to t t be , és ezze l beke rü l t a PEA által e l kész í tendő pá lyáza tok közé . A PEA kere te in be lü l tur isz t ika i t é m a k ö r b e n r é g i ó n k é n t egy -egy , azaz ö s s z e s e n hét pá lyázat kap ta m e g azt a lehe tősége t , h o g y a prof i pá lyázat í rók segí tségéve l , nagy va lósz ínűségge l pozit ív elbírálást és t á m o g a -

P a p János

tást k a p j o n B rüssze lben . A pályázat i fe l té te l -rendszert i d ő k ö z b e n pontosí tot ták, ebbe m á r n e m fér tek be le Bé lmegyer , Tarhos és V é s z - j t ő fe j lesz tés i e l k é p z e l é s e i , így hat t e l e p ü l é s m a r a d t a p r o g r a m b a n . Egy ide ig ú g y t ű n t , h o g y 6 0 0 mi l l i ós ö s s z k ö l t s é g ű pá l yáza t t a l j m e g kell e l é g e d n i e a Na tú rpa rknak , de s i k e ­

rült e lérn i , h o g y m é g i s egym i l l i á rdos l egyen a p r o g r a m . A c s a k n e m e g y m i l l i á r d o s p r o j e k t k e r e t é b e n B é k é s c s a b á n a

Szécheny i l iget pav i lon já t sze re tnék Kö rösök V ö l g y e L á t o g a t ó ­k ö z p o n t t á a lak í tan i m i n t e g y 2 3 0 , 4 mi l l ió f o r i n tbó l ( e b b ő l s a j á t fo r rás m i n d ö s s z e 5,9 mi l l ió fo r in t ) . A p ro jek t cé l ja o l yan tu r i sz t i ­kai a t t rakc iók lé t rehozása, a m e l y e k a Körös-v idék kulturál is ö r ö k ­sége i re és te rmésze t i é r téke i re é p ü l n e k .

A b e n y ú j t o t t pá l yáza t e lb í rá lása e l ő r e l á t h a t ó a n a b e a d á s t ó l számí to t t n é g y h ó n a p m ú l v a tö r tén ik m e g . M i n d e n ado t t a h h o z , h o g y nye r jünk , a b e r u h á z á s o k ez e s e t b e n m á r o k t ó b e r b e n e l ­k e z d ő d h e t n e k , és j övő év végé re megva lósu lha tnak . A p r o g r a m lehe tővé tesz i , h o g y o l yan é r tékeke t ő r i zzünk m e g , a m e l y e k né ­ha m á r e l veszn i l á t szanak g y e r m e k e i n k , u n o k á i n k s z á m á r a . A t u r i z m u s n a k ez a kö rnyeze t re f i gye lő á g a kicsi t m i n d n y á j u n k a t v isszaveze the t a t e r m é s z e t b e , emel le t t a m e g é l é n k ü l ő i d e g e n ­f o r g a l o m a g a z d a s á g fe l l endü lésé t is e r e d m é n y e z h e t i .

(M. E.)

T E R V E Z É S ALATT A 4 4 - E S Ú T

Csatornázzák az egész várost

A szennyvízt iszt í tó te lep és a szennyvíz ­csatorna-há lózat tervezett fe j lesztéséről , va­lamint a 44-es út építésével kapcso la tos fej­leményekrő l tájékoztatta az újságírókat a na­p o k b a n Baji Lajos a l po lgá rmes te r és Mol­nár László o r szággyű lés i képv ise lő .

Rég i t e rve az ö n k o r m á n y z a t n a k , h o g y egy komp le t t p r o g r a m kere tében m e g o l d j a az egész város csatornázot tságát - je len leg a békéscsaba i lakások 52 száza léka van rá­kö tve a szennyv í zhá lóza t ra . Az e lőkész í tő m u n k a évek ó ta fo ly i k , s tek in te t te l a r ra , h o g y i rda t lanu l n a g y pénzrő l van szó , a be ruházás csak eu rópa i un iós és k o r m á n y ­zati t ámoga tássa l va lósu lha t m e g . A 2 0 0 3 - b a n beado t t pá lyáza­ti m u n k a a n y a g o t azért kel lett á tdo lgozn i , mer t az ISPA-keret idő­k ö z b e n k imerü l t , ezér t az ö n k o r m á n y z a t 2004 m á j u s á b a n új ké­re lmet nyú j to t t b e a Kö rnyeze tvéde lm i és Vízügy i M in i sz té r ium­hoz , i l letve az Eu rópa i Un ió kohéz iós a lap jához . A m in i sz té r i um b e f o g a d t a a d o k u m e n t á c i ó t , s arró l ado t t tá jékozta tás t , h o g y a b é k é s c s a b a i p ro jek t az EU 2 0 0 7 - 2 0 1 3 - a s kö l t ségve tés i i dősza­kára esik. A tel jes várható kö l tség 16 mi l l iárd for int, e b b ő l 71 szá­zalékot a kohéz iós a lap, 19 százalékot az ál lami kö l tségvetés biz­tosít ma jd , míg az önko rmányza t önrésze 10 százalék (1,6 mi l l iárd

Baji Lajos

fo r in t ) . M ive l m a g a a t e r v e z é s is n a g y o n s o k b a k e r ü l , 2 0 0 4 no­v e m b e r é b e n a vá ros pá lyáza to t nyú j to t t b e a N e m z e t i Fejlesz­tés i H i v a t a l h o z a f e j l esz tés e l ő k é s z í t é s é r e s z ü k s é g e s t á m o g a ­tás e lnye résé re . I dén m á j u s b a n é rkeze t t dr. Ba rá th Ete le , az eu­rópa i ügyeké r t fe le lős t á rca né lkü l i m in isz ­ter ér tesí tése ar ró l , h o g y a te rvek e lőkész í ­tésére 3 0 0 mi l l ió t h a g y t a k j ó v á , am i t az ö n ­ko rmányza tnak 25 száza lékos önréssze l kel l k iegész í ten ie .

Tehát ú g y néz k i , a p r o g r a m s í n e n v a n , m o s t a r ész l e t es t e r v e k k i d o l g o z á s a k ö ­ve tkez ik . A p ro jek t veze tő je dr. Fór ján Mi ­hály. Baji La jos r e m é n y e i szer in t a b e r u h á ­zás 2 0 0 7 - 2 0 0 9 k ö z ö t t v a l ó s u l m e g , s e n ­nek e r e d m é n y e k é n t a b é k é s c s a b a i l a k á s o k 99 ,99 száza léka rácsa t l akoz i k a s z e n n y v í z h á l ó z a t r a . M é g a n n y i é r d e m e s t u d n i , h o g y a l a k o s s á g i h o z z á j á r u l á s m é r t é k e 120 ezer fo r in t / rákö tés lesz, a m e l y ö s s z e g m é l t á n y o s n a k m o n d h a t ó .

Más i k rég i ü g y a 4 4 - e s ú t f e j l e s z t é s e . E l é g r á p i l l a n t a n i Ma­g y a r o r s z á g k ö z l e k e d é s i t é r k é p é r e , h o g y m i n d e n k i t i s z t ában I g y e n e n n e k j e l e n t ő s é g é v e l . A t á j é k o z t a t ó n M o l n á r L á s z l ó arrö beszé l t , h o g y h a m a r o s a n pá l yáza to t í rnak ki a K o n d o r o s - T i s z a kür t közö t t i 62 k i l o m é t e r e s s z a k a s z ép í tés i t e r v é n e k e lkész í tésé re - e g y k o r m á n y z a t i d ö n t é s n y o m á n e r r e m e g v a n a pénz . k é p v i s e l ő m é g e l m o n d t a : m e g v a n g y ő z ő d v e r ó l a , h o g y meg­lesz az e g é s z út t e r v e z é s é h e z s z ü k s é g e s ö s s z e g is , s hog) 2 0 0 6 - 2 0 1 0 közö t t v é g r e m e g é p ü l a 4 4 - e s út .

(SZ. SZ)

Molnár László

Békéscsaba 2005-ben az egyik cé l ­á l l omása lesz a Tour d e Hong r i e ke­r é k p á r o s k ö r v e r s e n y n e k : a s z á g u l d ó m e z ő n y a u g u s z t u s 4 -én é rkez i k v á r o s u n k b a . Az idei v e r s e n y rangjá t eme l i , h o g y v i l ág rang l i s tapon toka t is lehet sze rezn i .

A v iada lhoz k a p c s o l ó d ó a n jún ius 8-án - a rossz idő já rás e l ­lenére - i sko lások részvéte lével k e r é k p á r o s p r o g r a m o k a t szer­vez tek B é k é s c s a b á n , és e z e n a n a p o n é rkeze t t v á r o s u n k b a a T-Mobi le Tú ra karaván ja .

A T-Mobi le n a g y b a n hozzá já ru l a Tour d e H o n g r i e és a spor t ­á g népszerűs í téséhez . A vá l la la tcsopor t f ő t á m o g a t ó ­ja a v i lág egy ik l e g e r e d m é n y e s e b b prof i o rszágút i ke­r é k p á r o s c s a p a t á n a k , a T-Mobi le T e a m n e k , eme l l e t t n e m z e t k ö z i sz i n ten k ieme l t cé l ja , h o g y e l őseg í t se a

Idén is Tour de Hongrie g y e r m e k e k b i z t o n s á g o s köz lekedését Igy jö t t lé t re a T - M o b i l e T ú r a a bizton­s á g o s k e r é k p á r o z á s é r t rendezvényso­

rozat . A ka raván j ú n i u s 6 - 1 2 . k ö z ö t t 6 7 0 k i l o m é t e r t te t t meg idei Tour d e H o n g r i e ú t v o n a l á n , 12 m e g y é n é s 7 5 te lepü lése á tha ladva . Az e l ő k é s z í t é s b e az ér in te t t t e l e p ü l é s e k önkormány­zata i t és isko lá i t is b e v o n t á k , s m i n d e n s p o r t o t s z e r e t ő felnót v a g y f iatal e l k ísé rhe t te n é h á n y k i l o m é t e r e n a k a r a v á n t .

V á r h a t ó a n n a g y é r d e k l ő d é s k ísér i m a j d a z e s e m é n y t , annak is k ö s z ö n h e t ő e n , h o g y m e g v á l t o z i k az ú t v o n a l : a m e z ő n y öt kört tesz a b e l v á r o s b a n és a L e n c s é s i - l a k ó t e l e p e n . A v e r s e n y e n bé­k é s c s a b a i c s a p a t is részt v e s z , c é l j u k a C s o n g r á d - B é k é s c s a b c szakasz m e g n y e r é s e .

(SZ. u