Top Banner
Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber www.fec.hgk.hr FRANCHISING EXHIBITION CROATIA Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih usluga The Fair of Franchising, Financial and Consulting Services 7. i 8. 6. 2017., Hotel Kvarner, Opatija Partneri / Partners: Organizator/ Organiser: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber Zemlja partner/ Partner Country: Republika Italija Pokrovitelj/ General Sponsor: Sponzor / Sponsor: Medijski pokrovitelji/ Media sponsors:
60

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Jul 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Hrvatska gospodarska komoraŽupanijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

www.fec.hgk.hr

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih uslugaThe Fair of Franchising, Financial and Consulting Services

7. i 8. 6. 2017., Hotel Kvarner, Opatija

Partneri / Partners:

Organizator/Organiser:

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Zemlja partner/ Partner Country:

Republika Italija

Pokrovitelj/ General Sponsor:

Sponzor / Sponsor:

Medijski pokrovitelji/ Media sponsors:

Page 2: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Hrvatska gospodarska komoraŽupanijska komora Rijeka

www.hgk.hr

Page 3: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih uslugaThe Fair of Franchising, Financial and Consulting Services

7. i 8. 6. 2017., Hotel Kvarner, Opatija

Page 4: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

4

POČASNI ODBOR

HONORARY COMMITTEE:

Luka Burilović

Ivo Dujmić

Zlatko Komadina

Dalibor Kratohvil

Vesna Bartolović Stančić

Paolo Palminteri

ORGANIZACIJSKI ODBOR

ORGANISING COMMITTEE:

Vidoje Vujić

Ana Brumnjak Iličić

Željko Dimitrić

Dražen Holmik

Damir Malenica

Goran Pavlović

Irena Peršić Živadinov

Perica Šolić

Ljiljana Kukec

Organizator/Organiser:

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka

Croatian Chamber of Economy Rijeka County Chamber

Zemlja partner/ Partner Country:

Republika Italija

Pokrovitelj/ General Sponsor:

Sponzor / Sponsor:

Medijski pokrovitelji/ Media sponsors:

Page 5: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA 2017

KATALOGCATALOGUE

Page 6: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

6

Luka Burilovićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore

Franšizno je poslovanje specifičan oblik poduzetništva – ono obuhvaća više od polovine ukupne svjetske maloprodaje. U Hrvatskoj je prisutno, ali relativno skromno. Ipak, njegov je potencijal za rast i razvoj velik, a to znači da postoji i potencijal za izvoz i zapošljavanje.

U Hrvatskoj je, prema dostupnim podatcima, trenutačno prisutno oko 170 franšiznih marki, na tisuću prodajnih mjesta koja zapošljavaju go-tovo 17 000 ljudi. Hrvatska gospodarska komora radi na oblikovanju Udruženja franšiznog poslovanja HGK čiji će prvi korak biti uvođenje obveznog registra franšiza. Taj korak omogućit će nam bolji uvid u utje-caj franšiznog poslovanja na domaće gospodarstvo.

Zašto je to još važno?

Franšizno se poslovanje smatra generatorom zapošljavanja i održivim poduzetništvom. Njegov je utjecaj na globalno gospodarstvo doista velik i najbrže je rastući oblik poslovanja. Brojke dovoljno govore: oko 28 000 franšiznih sustava posluje u jednoj ili više zemalja, a samo je u SAD-u 2500 davatelja franšize. K tome, podatci iz Europske franšizne fe-deracije, čiji franšizni sustavi posluju na 900 000 lokacija, zapošljavaju više od osam milijuna ljudi te ostvaruju promet od 850 milijardi dolara. U Europi je u franšiznim sustavima zaposleno više od 2,5 milijuna ljudi i ostvaruje se više od 145 milijardi eura prometa godišnje. Iz navedenog vidljivo je da u Hrvatskoj postoji golem prostor za rast gospodarstva na temelju franšiznog poslovanja.

Brojke ne lažu i zato se zaključak – da franšizi u Hrvatskoj treba jednaka važnost koju ima u razvijenim zemljama – nameće sam.

Hrvatska gospodarska komora podupire franšizni koncept poslovanja te nastoji Sajmom franšiza, financijskih i konzultantskih usluga uputiti poduzetnike na mogućnost učinkovita načina poslovanja i širenja plat-forme rasta gospodarstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

I zato iskreno želim da Sajam uspije u svojoj osnovnoj nakani, odnosno da potakne rast poduzetništva u Hrvatskoj putem franšiznog poslova-nja. Neka upravo takvo poslovanje bude oruđe za širenje i rast domaćih poslovnih koncepata, odnosno za bolju internacionalizaciju poslovanja.

Luka Burilović, predsjednik HGK

Page 7: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

6 7

Franchise business is a specific form of entrepreneurship - it encompasses more than half of the world's retail trade. It is present in Croatia, but not significantly. However, its potential for growth and development is large, which means that there is also potential for export and employment.

According to available data, there are about 170 franchise brands currently pres-ent in Croatia, on a thousand salling points, which employ nearly 17 thousand people. The Croatian Chamber of Economy is working on the formation of the Franchise Association of the Croatian Chamber of Economy, whose first step will be the induction of a compulsory register of franchises. This step will allow us a better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Why is it still important?

Franchise business is considered to be a generator of employment and sustain-able entrepreneurship. It has a great impact on the global economy and it is the fastest growing business. The figures say enough: about 28,000 franchise sys-tems operate in one or more countries, and in the US alone there are only 2,500 franchise providers. In addition, data from the European Franchise Federation, whose franchise systems operate at 900,000 locations, employ more than eight million people and earn 850 billion $ in turnover. In Europe, more than 2.5 million people are employed in franchise systems and more than 145 billion euros a year are traded. From this it is evident that there is a huge space for growth in Croatia based on the franchise business.

The figures do not lie and therefore the conclusion - that the franchise in Croatia needs the same importance as in the other developed countries - is imposed on it.

Croatian Chamber of Economy supports the franchise business concept and strives to use the Fair of franchising, financial and consulting services to instruct entrepreneurs on the possibility of efficient business practices and the expansion of the economic growth platform at the national and international level.

Therefore, I sincerely wish that the Fair succeeds in its basic intention, that is to encourage the growth of entrepreneurship in Croatia through the franchise business. Let this business be the tool for expansion and growth of domestic business concepts, or for improved business internationalization.

Luka Burilović, President of the Croatian Chamber of Economy

Page 8: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

8 9

Zlatko Komadinažupan Primorsko- goranske županije

Pozdravljam sve sudionike i izlagače trećega Sajma franšiza, konzul-tantskih i financijskih usluga koji se organizira na inicijativu Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka.

Dobar odaziv i zadovoljstvo izlagača i posjetitelja potvrđuju opravda-nost nastavka ove sajamske manifestacije koja će, vjerujem, prerasti u tradicionalno događanje upravo ovdje u Opatiji, perjanici turizma naše regije.

Primorsko-goranska županija gospodarski je među najrazvijenijim regi-jama u Republici Hrvatskoj, jakog poduzetničkog i investicijskog poten-cijala, ali i regija znanja i obrazovanih kadrova, što je ujedno i naš najveći razvojni potencijal.

Županija smo koja sustavno potiče poduzetništvo, inovatorstvo i po-slovne ideje, a ovaj Sajam, gdje se na jednome mjestu može dobiti cjelovit paket usluga, savjeta i informacija, vidimo kao priliku za nove poslovne pothvate.

Za dobre ideje i dobro osmišljene projekte na tržištu uvijek ima dovolj-no prostora, a franšizno poslovanje koje se temelji na znanju, iskustvu i inovacijama koncept je odavno prepoznat i tržišno sve prisutniji.

Stoga smo, kao regionalna samouprava, i dali potporu organizaciji ovoga sajamskog događanja.

Svim sudionicima želim puno uspjeha u predstavljanju i razmjeni po-slovnih ideja i informacija!

Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije

Page 9: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

8 9

I welcome all participants and exhibitors to the third Fair of Franchising, Finan-cial and Consulting Services which is being held on the initiative of the Croatian Chamber of Economy - County Chamber of Rijeka,

A good response and satisfaction of exhibitors and visitors confirm the validity of continuing this manifestation that will, I believe, become a traditional event right here in Opatija, the capital of tourism in our region.

Primorje-Gorski Kotar County is economically speaking among the most devel-oped regions in the Republic of Croatia, with a strong business and investment potential, but also a region of knowledge and educated people, which is also our greatest development potential.

We are the county that systematically encourages entrepreneurship, innovation and business ideas, and we look at this Fair as an opportunity for new business ventures where one can get a complete package of services, advice and informa-tion in one place.

There's always plenty of space on the market for good ideas and well-designed projects, and a franchise business that is based on knowledge, experience and innovation concept has been recognized long ago and is increasingly present on the market.

Therefore we, as a regional self-government, gave our support to the organiza-tion of this exhibition event.

I wish all participants a lot of success in presenting and exchanging business ideas and information!

Zlatko Komadina,County Prefect

Page 10: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

10 11

Ivo Dujmićgradonačelnik Opatije

Poštovani sudionici Sajama franšiza, konzultantskih i financijskih usluga,

dobro došli u Opatiju na Sajam koji okuplja i pomaže u povezivanju predstavnika više gospodarskih grana te pruža priliku za nove projek-tne ideje.

S obzirom na to da vizija Grada Opatije potiče njegovanje izvrsnosti, po-dupire inovativnost te slijedi načela održivog razvoja, vjerujemo da se sadržaj ovoga Sajma idealno uklapa u naša nastojanja i smjer razvoja. Isto tako, ovaj Sajam koristan je jer olakšava poduzetnicima priliku za stvaranje novih i kvalitetnijih iskoraka.

Ekonomija utemeljena na znanju utječe na sva ostala područja druš-tvenih aktivnosti u svakom mjestu, uključujući institucijski i inovacijski sustav i razvoj ljudskih resursa. Samo razvijeno gospodarstvo može osigurati kvalitetan život stanovnika s dostatnim prihodima te učiniti privlačnim čitavo područje grada, i to ne samo stanovništvu nego i nje-govim posjetiteljima.

Svim sudionicima Sajma želim uspješan rad i svakako ugodan boravak u Opatiji!

Ivo Dujmić, ing.Gradonačelnik Grada Opatije

Page 11: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

10 11

Dear participants of the Fair Franchises, Consultants and Financial Services,

Welcome to Opatija at the Fair that gathers and helps to connect multi-ple industry representatives and provides opportunities for new project ideas.

Given that Opatija's vision promotes nurturing excellence, supporting innovation and following the principles of sustainable development, we believe that the content of this Fair is ideally suited to our endeav-ors and the direction of development. Likewise, this fair is useful be-cause it makes it easier for entrepreneurs to create new and better exploits.

Knowledge-based economics affects all other areas of social activities in every place, including the institutional and innovation system and the development of human resources. Only a developed economy can provide high-quality living with sufficient income and make the entire city attractive, not just to the population but also to its visitors.

I wish all the participants of the Fair to be successful and certainly enjoy-able stay in Opatija!

Ivo Dujmić, ing.Mayor of the City of Opatija

Page 12: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

12 13

Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske Obrtničke komore – Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Poštovani sudionici i posjetitelji,

osam tisuća obrtnika, članova Obrtničke komore Primorsko-goranske županije, od kojih se znatan broj bavi intelektualnim uslugama, značaj-na su snaga na tržištu ponude financijskih i intelektualnih usluga naše županije, a s druge strane, predstavljaju potencijal u mogućnosti kori-štenja franšiza, financijskih i intelektualnih usluga.

Sudjelujući treći put u suorganizaciji Sajma, željeli smo omogućiti i jed-nima i drugima da u kontaktu s posjetiteljima i izlagačima daju i dobiju potrebne informacije i prošire obujam svoga poslovanja. Nadamo se da će se naša želja u znatnoj mjeri i ostvariti putem brojnih poslovnih kon-takata koji će imati za posljedicu i dogovorene poslove.

Vjerujemo da će naše partnerstvo s Hrvatskom gospodarskom komo-rom –Županijskom komorom Rijeka u organizaciji ovoga sajma biti do-bar nastavak nedavno uspostavljene uske suradnje naših institucija, u korist obrtnika i poduzetnika članova naših komora.

Na kraju, pozivam sve posjetitelje sajma da posjete info-punkt Obrtnič-ke komore Primorsko-goranske županije gdje će moći dobiti sve po-trebne informacije u vezi s obrtničkim poslovanjem.

Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore

Obrtničke komore Primorsko-goranske županije

Page 13: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

12 13

Dear participants and visitors,

Eight thousand tradesmen, members of the Chamber of Trades and Crafts of Pri-morje-Gorski Kotar County, which a considerable number deals with intellectual services are a significant force in the supply of financial and intellectual services of our county and, on the other hand, represent the potential to use franchises, financial and intellectual services.

Participating for the third time in the co-organizing of the fair, we wanted to allow each other to contact visitors and exhibitors and get the necessary infor-mation and expand the scope of their business. We hope that our desire will be largely achieved through numerous business contacts that will have the effect and agreed jobs.

We believe that our partnership with the Croatian Chamber of Economy – County Chamber Rijeka will be a good continuation of the recently established close co-operation between our institutions, in favor of craftsmen and entre-preneurs of our chambers.

Finally, I invite all visitors to the fair to visit the Info-stand of Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski Kotar County, where they will be able to get all the necessary information regarding the craftsmanship business.

Dalibor Kratohvil, President of Croatian Chamber of Trades and Crafts –

Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski Kotar County

Page 14: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

14 15

Paolo Palminteri, generalni konzulGeneralni konzulat Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj – Rijeka

Veoma sam počašćen što možemo kao partneri sudjelovati u organizaciji Sajma franšiza, financijskih i konzultantskih usluga FEC 2017. Smatram da će ova izvrsna suradnja Generalnog konzulata i Hrvatske gospodarske ko-more – Županijske komore Rijeka doprinijeti postignuću važnih rezultata, ne samo povodom ovogodišnjeg Sajma nego općenito u gospodarskim odnosima naših zemalja.

Italija je već prepoznata kao najvažniji trgovinski partner, ali siguran sam da postoji prostor za daljnje unaprjeđenje gospodarskih, trgovač-kih i investicijskih odnosa iskorištavajući komplementarnost naših proi-zvodnih sustava i zajednički pravni sustav EU-a.

FEC predstavlja posebnu priliku za stvaranje novih poslovnih odnosa te ujedno pomaže u cirkulaciji poslovnih ideja putem franšiznog poslov-nog modela.

Paolo Palminteri, generalni konzulGeneralni konzulat Talijanske Republike

u Republici Hrvatskoj – Rijeka

Page 15: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

14 15

I am very honoured of being a partner in the organisation of the 2017 edition of the Fair of Franchising, Financial and Consulting Services. I deem that the excellent cooperation of the Consulate General with the Croatian Chamber of Economy of Rijeka as well as with the Primorje-Gorski Kotar County will pro-duce important results, not only in the occasion of FEC 2017 but more in gen-eral in the economic relations between our two countries.

Italy is already the most important Croatian trade partner but I am sure that there is room for further improving our economic ties, trade and investments, by taking advantages of the complementarity of our productive systems and of the common legal framework of the European Union.

FEC 2017 represents a special opportunity for creating new business ventures and helping the circulation of business ideas through the franchising business model.

Paolo Palminteri, Consul GeneralGeneral Consulate of the Italian Republic

In the Republic of Croatia - Rijeka

Page 16: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

16 17

prof. dr. sc. Vidoje Vujićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka

HGK – Županijska komora Rijeka treću godinu zaredom organizira spe-cijalizirani međunarodni Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih usluga – FEC (Franchising Exhibition Croatia), s vjerom u bolji razvoj internacionalizacije poduzetništva i inovaciju znanja u franšiznom po-slovanju.

U posljednjih se deset godina uočava velik porast broja franšiza, po-sebice u SAD-u, Kini, Južnoj Koreji, Brazilu, Francuskoj, Turskoj, Italiji, Poljskoj, Švedskoj, Nizozemskoj i drugim razvijenim zemljama. Uz već prisutne velike franšizne brandove (poput McDonald’sa, Manga, Acce-ssoriesa, Helen Doron, Remaxa, Pek snack-Fornettija i sl.), pojavljuju se i drugi modeli franšiznog poslovanja. Sve više hrvatskih poduzetnika u tom modelu prepoznaje mogućnost za lakši i relativno sigurniji ulazak u poduzetnički franšizni svijet poslovanja. Vidljivo je, dakle, da je franšizno poslovanje jedno od globalno najraširenijih poslovnih biznisa.

Upravo stoga Županijska komora Rijeka organizira Sajam franšiza, finan-cijskih i intelektualnih usluga, a već je na prvomu sajmu ugovorena pro-daja franšize. Zahvaljujući sajmu, i kod nas se bilježi porast broja stranih i domaćih franšiza, a s poslovnim partnerima pokrenuli smo osnivanje Centra i škole za franšizno poslovanje.

Na Sajmu FEC 2017, uz izlaganja, održavamo brojne stručne i znanstve-ne skupove kojima želimo poticati sve dionike, prije svega članice HGK, na to da internacionaliziraju svoje proizvode putem franšiznog poslova-nja i zaključenog ugovora.

prof. dr. sc. Vidoje Vujićpredsjednik Hrvatske gospodarske komore –

Županijske komore Rijeka

Page 17: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

16 17

CCE-Rijeka County Chamber is organising for the third consecutive year a spe-cialized international Fair of Franchising, Financial and Consulting Services – FEC (Franchising Exhibition Croatia), with faith in a better development of interna-tionalization of entrepreneurship and innovation of knowledge in franchising.

Franchising is one of the most widespread business strategies in the world. In the last 10 years, a large increase in franchises has been observed especially in the United States, China, South Korea, Brazil, France, Turkey, Italy, Poland, Sweden, Netherland and other developed countries. In addition to the major franchise brands already present such as McDonalds, Mango, Accessories, Hel-en Doron, Remax, Pek snack Fornetti, other franchise business models appear. Croatian entrepreneurs recognize the opportunities of this business model in order to entry in the entreprenurial world of franchise business in an easier and relatively safer way.

That was the motive and the objective for the CCE - County Chamber of Rijeka to organize the Fair of Franchising, Financial and Consulting Services. At the first fair held, the goal set has been achieved – it has been agreed the sale of a franchise. The FEC fair has contributed to the increase of foreign and domes-tic franchises in Croatia. At the second edition of the FEC fair we have had a partner country and a friend country of the Fair. With our business partners we initiated the etablishment of the Center and also of the School of franchising.

At the FEC 2017, we organize numerous professional and scientific conferences in order to encourage all the stakeholders, above all our members, to interna-tionalize their products through the franchise business model.

prof. Vidoje Vujic, Ph. D. President of Croatian Chamber of Economy -

County Chamber Rijeka

Page 18: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

18 19

PROGRAM SAJMA FEC 2017

SRIJEDA 7. 6.

9:00 – 9:25 Registracija sudionika konferencije

9:25 – 9:30 Uvodni pozdrav organizatora

KONFERENCIJA: FRANŠIZA – POSLOVNE PRILIKE I IZAZOVI

9:30 – 10:00 MOGUĆNOSTI I PRILIKE ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE U EUROPI Michael Eyre, predsjednik Europske franšizne federacije

10:00 – 10:30 VAŽNOST FRANŠIZINGA ZA TALIJANSKO TRŽIŠTE Italo Bussoli, predsjednik Udruge Assofranchising, Italija

10:30 – 11:30 PANEL 1: REGIONALNI POTENCIJAL RAZVOJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA Moderator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts, predsjednik Zajednice franšiznog poslovanja pri HGK

Sudionici:* Marica Vidanović, PK Srbije, Centar za franšize* mr. sc. Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje * dr. sc. Aleksandar Erceg, Ekonomski fakultet u Osijeku* Jovan Madjovski, CEED, Makedonija* Edita Becić, Slovenska franšizna zbornica

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SAJAMSKE INDUSTRIJE

12:00 – 12:10 Ema Culi, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore: Obilježavanje Svjetskog dana sajamske industrije (Global Exhibitions day)

12:10 – 12:30 Ante Gavranović, Suvremena trgovina: SNAGA SAJAMSKE INDUSTRIJE – NOVI TRENDOVI I IZAZOVI – Sajmovi kao platforma za promociju

12:30 – 13:30 PANEL 2: ODRŽIVOST SAJMOVA U ERI GLOBALIZACIJEModerator: Ante Gavranović, novinar i kolumnist

Sudionici:* prof. dr. Siniša Zarić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, bivši direktor Beogradskog sajma, Srbija * Rajko Bujković, direktor Jadranskog sajma u Budvi, Crna Gora* Nina Ermenc Pangerl, članica Upravnog odbora Celjskog sajma, Slovenija* Darija Miklenić, stručna suradnica u Marketingu i informiranju Končara* dr. sc. Amelia Tomašević, redovna profesorica na Obrazovnoj grupi Zrinski, Zagreb* Hrvoje Paver, pomoćnik direktora Sektora za trgovinu, Hrvatska gospodarska komora* Adriano Požarić, organizator HoReCaAdria i RelaxAdria, specijaliziranih sajmova za opremanje turističkih objekata* Vinko M. Ćuro, Međunarodni ekonomski forum Perspektive, Dubrovnik, autor knjige „Marketing u kongresno sajamskoj industriji".

Page 19: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

18 19

PROGRAM SAJMA FEC 2017

13:30 SVEČANOST OTVORENJA

14:15 – 14:30 POTPISIVANJE SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU HGK-ŽUPANIJSKE KOMORE RIJEKA I KOMORE ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, OBRT I POLJOPRIVREDU VENEZIA GIULIA

14:30 – 15:00 Prezentacija samoposlužnih praonica po franšizi Laundry LoungeBijeli svijet d.o.o., Mario Martinek

15:00 – 15:30 CERTIFICIRANJE HRVATSKIH FRANŠIZA – JAMSTVO ZA KVALITETU mr. sc. Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje i članica Upravnog odbora Europske franšizne federacije

15:30 – 16:00 PANEL 3: PRIMJENA FRANŠIZNOG MODELA U TURIZMU Moderator: doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, Ekonomski fakultet u OsijekuSudionici:* Nikola Grubelić, franšiza „direct booker“ turistička platforma* doc. dr. sc. Goran Karanović, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija* Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija* Petar Petrić, Odvjetnički ured Petar Petrić & Ana-Marija Kajić* Slađana Križić, Konoba Miseria Nobile* Andrija Čolak, Surf'n'fries

16:00 – 16:30 Nova tehnologija čišćenja dimovodnih sustava u ugostiteljstvu MERCURY d.o.o., Nikola Sumina

16:30 – 17:00 PROMOCIJA KNJIGE: FRANŠIZA – način pokretanja poduzetničkog pothvata i strategija rasta poslovanja

doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, Ekonomski fakultet u Osijeku

Page 20: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

20 21

ČETVRTAK 8. 6.

9:00 – 10:00 PANEL 4. FRANŠIZE NAMIJENJENE EDUKACIJI NOVIH GENERACIJAModerator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts,predsjednik Zajednice franšiznog poslovanja pri HGK

Sudionici: * Milica Vukotić Yildirim, CEO Pro mens, education for life * prof. Sanja Jelenić Soldatić, Matematički svijet * Danijela Haralović, Helen Doron franšiza* Vitomir Tafra, Tjedan poduzetništva, predsjednik Uprave obrazovne grupe Zrinski

10:00 – 10:30 PANEL 5: MEĐUNARODNI FRANŠIZING, RAZLIČITA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

Moderator: mr. sc. Ljiljana Kukec, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje i članica Upravnog odbora Europske franšizne federacije

Sudionici: * Studenti na razmjeni prezentirat će franšizno poslovanje svojih zemalja, Veleučilište Vern,* prof. dr. sc. Alen Host, Ekonomski fakultet u Rijeci, dekan* prof. dr. sc. Heri Bezić, Ekonomski fakultet u Rijeci

10:30 – 11:00 PANEL 6: PODUZETNICE I FRANŠIZEModeratorica: Ivana Matić, portal Woman in Adria

Sudionici: * Ivana Matić, poslovni koncept Women in Adria * Diana Kobas Dešković, Mamforce * Elizabeta Planinić, Čuvar sjećanja * Selma Smajić, Flores cvjetni studio * Katarina Ereš, Fish4wishž

11:00 – 11:30 SUBWAY, NASTUP NA HRVATSKOM TRŽIŠTU Vladimir Hanula, Subway development agent za Hrvatsku

11:30 – 12:00 FRANŠIZNO POSLOVANJE I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO* Andrej Matijević, Amatlaw, odvjetnik, Zagreb* doc. dr. sc. Petra Karanikić, Ured za transfer tehnologije i Odjel za biotehnologiju, UNIRI* Mladen Vukmir, Odvjetničko društvo Vukmir i suradnici d.o.o., Zagreb

12:00 – 16:30 KONFERENCIJA: MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA FRANŠIZAModerator i organizator: Ivana Matić, portal Woman in Adria

Gosti: HBORHAMAG BICROPOSLOVNE BANKE

PROGRAM SAJMA FEC 2017

Page 21: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

20 21

PROGRAM SAJMA FEC 2017

Posjet konferenciji i sajmu besplatni su i nije potrebno prijaviti dolazak

Napomena: Organizator zadržava pravo promjene rasporeda, tema i predavača konferencije i stručnih skupova.

Mjesto održavanja

Hotel Kvarner, Kristalna dvoranaUl. Pava Tomašića 2, 51410 Opatija

Organizator

HGK Županijska komora RijekaTel.: 051/209-123; E-pošta: [email protected]

Radno vrijeme sajma: od 9:00 do 18:00 sati

Page 22: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

22 23

FEC FAIR 2017 PROGRAMME

WEDNESDAY, 07 June.

09:00 – 09:25 Registration of conference participants

09:25 – 09:30 Introduction by the organizer

FRANCHISE - BUSINESS OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

09:30 – 10:00 POSSIBILITIES AND OPPORTUNITIES FOR FRANCHISING IN EUROPE Michael Eyre, President of the European Franchise Federation

10:00 – 10:30 IMPORTANCE OF FRANCHISING FOR ITALIAN MARKET Italo Bussoli, President of the Italian Association of Franchising

10:30 – 11:30 PANEL 1: REGIONAL POTENTIAL OF FRANCHISING DEVELOPMENTModerator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts, president of the CCE's Association for franchisingParticipants:* Marica Vidanović, CCI Serbia, Franchise center* Ljiljana Kukec, M.sc., President of the Croatian Association for Franchising* Aleksandar Erceg, Ph.D., Faculty of Economics Osijek* Jovan Madjovski, CEED, Macedonia* Edita Becić, Slovenian Franchise Association

CELEBRATING THE GLOBAL EXHIBITIONS DAY

12:00 – 12:10 CELEBRATING THE GLOBAL EXHIBITIONS DAY Ema Culi, CCE's Director at the Trade Sector:

12:10 – 12:30 THE STRENGTH OF EXHIBITION INDUSTRY – NEW TRENDS AND CHALLENGES - Fairs as a platform for promotion

Ante Gavranović, Modern Trade

12:30 – 13:30 PANEL 2: EXHIBITION SUSTAINABILITY IN THE GLOBALIZATION ERAModerator: Ante GavranovićParticipants:* Siniša Zarić, Ph.D., Faculty of Economics Belgrade, former Director of the Belgrade Fair* Rajko Bujković, Director of Budva Fair* Nina Ermenc Pangerl, Member of the Management Board of the Celje Fair Plc* Ljiljana Habunek, Secretary of the Association of Croatian Exporters* Amelia Tomašević, PhD., full time college professor, VERN University of Applied Science* Hrvoje Paver, CCE* Adriano Požarić, organizer of HoReCaAdria and RelaxAdria, specialized fairs for equipping tourist facilities* Vinko Ćuro, International economy forum Perspektive, author of the book: „Marketing in the exhibition industry''

Page 23: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

22 23

FEC FAIR 2017 PROGRAMME

13:30 OPENING CEREMONY

14:15 – 14:30 SIGNING AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN THE CCE- COUNTY CHAMBER RIJEKA AND CHAMBER OF COMMERCE, TRADE, INDUSTRY, CRAFT AND AGRICULTURE VENEZIA GIULIA

14:30 – 15:00 Franchise „Laundry Lounge“ presentation of self-service laundries Bijeli svijet d.o.o., Mario Martinek

15:00 – 15:30 THE CERTIFICATION OF CROATIAN FRANCHISE – GUARANTEE FOR QUALITY

Ljiljana Kukec, M.sc., President of the Croatian Association for Franchising and Member of the European Franchise Federation Policy Board

15:30 – 16:00 PANEL 3: THE USE OF FRANCHISING BUSINESS MODEL IN TOURISMModerator: Aleksandar Erceg, Ph.D., Faculty of Economics Osijek

Participants:* Nikola Grubelić, Direct booker franchise, tourist platform* Goran Karanović, Ph.D., Faculty of tourism and hospitality management* Faculty of tourism and hospitality management* Petar Petrić, joint law office Petar Petrić & Ana Marija Kajić* Slađana Križić, Miseria Nobile, * Andrija Čolak, Surf'n'fries

16:00 – 16:30 New cleaning flue-gas systems tecnology in the hospitality industry MERCURY d.o.o., Nikola Sumina

16:30 – 17:00 PROMOTION OF TEXTBOOK: FRANCHISE – a way of starting a business and a business growth strategy.

Aleksandar Erceg, Ph.D., Faculty of Economics Osijek

Page 24: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

24 25

THURSDAY, 8 June

09:00 – 10:00 PANEL 4. FRANCHISE DESIGNED FOR THE EDUCATION OF NEW GENERATIONS

Moderator: Nikola Oršanić, Expense reduction analysts,president of the CCE's Association for franchising

Participants:* Milica Vukotić Yildirim, CEO Pro mens, education for life – TBC* Prof. Sanja Jelenić Soldatić, The Matematical World * Danijela Haralović, Helen Doron franchise * Vitomir Tafra, Entrepeneurship week,

10:00 – 10:30 PANEL 5: INTERNATIONAL FRANCHISING, DIFFERENT EXPERIENCES AND PERSPECTIVES

Moderator: Ljiljana Kukec, M.sc., President of the Croatian Association for Franchising and Member of the European Franchise Federation Policy Board

Participants:* Exchange students who will present the franchising business model in their respective countries, VERN University of Applied Sciences* Alen Host, Ph.D., Faculty of Economics Rijeka* Heri Bezić, Ph.D., Faculty of Economics Rijeka

10:30 – 11:00 PANEL 6: WOMEN ENTREPENEURS AND FRANCHISEModerator: Ljiljana Kukec, M.sc., President of the Croatian Association for Franchising

Participants: * Ivana Matić, business concept Women in Adria* Diana Kobas Dešković, Mamforce * Elizabeta Planinić, Čuvar sjećanja * Selma Smajić, Flores floral studio* Katarina Ereš, Fish4wish

11:00 – 11:30 SUBWAY, APPEARENCE IN THE CROATIAN MARKET Vladimir Hanula, Subway development agent for Croatia

11:30 – 12:00 FRANCHISE MODEL AND INTELLECTUAL PROPERTY* Andrej Matijević, Amatlaw, Attorney at law, Zagreb* Petra Karanikić, Ph.D., Technology Transfer Office, Department of Biotecnology, University of Rijeka * Mladen Vukmir, Vukmir & Associates, Attorney at law, Zagreb

12:00 – 16:30 CONFERENCE: POSSIBILITIES FOR FINANCING FRANCHISESModerator: Ivana Matić, Women in Adria

Guests: HBORHAMAG BICROBUSINESS BANKS

FEC FAIR 2017 PROGRAMME

Page 25: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

24 25

Visiting the conference and the fair is free and is not necessary to apply

Note: The organizer reserves the right to change the schedule, the topics and the lecturers of the conference

Venue

Hotel Kvarner, Kristalna dvoranaUl. Pava Tomašića 2, 51410 Opatija

Organizer

CCE – Rijeka County ChamberTel.: +385 (0)51 209-123; E-mail: [email protected]

FEC FAIR 2017 PROGRAMME

Working hours: 9 AM – 6 PM

Page 26: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

27

1. 101CAFFE’ , Italija

2. ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING, Italija

3. AURO DOMUS d.o.o., Opatija

4. BIJELI SVIJET d.o.o., Zagreb

5. BODY CREATOR, Zagreb

6. DEFONIA SRLS- FRANCHISING PHONUP, Italija

7. ECO POINT - AURORA MARKETING OPREMA, Rijeka

8. EVALUACIJA j.d.o.o., Zagreb

9. FRANTOIO OLEARIO, DI VITO FARM, Italija

10. GENERALNI KONZULAT TALIJANSKE REPUBLIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ, Rijeka

11. GRAD OPATIJA, Opatija

12. HOME LIFE, Slovenija

13. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK- PODRUČNI URED ZA PRIMORJE I GORSKI KOTAR, Rijeka

14. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKA, Rijeka

15. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka

16. HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE, Zagreb

17. ICE N ROLL d.o.o. - I SCREAM ROOLS, Srbija

18. ICOM d.o.o., Rovinj

19. LAKA SPIKA d.o.o. - HELEN DORON ENGLISH, Zagreb

20. LOGISCOOL KFT, Mađarska

21. MERCURY d.o.o., Karlovac

22. MIPES CONSULTING, Čepin

23. MP ALPE d.o.o. - MINI PANI, Zagreb

24. NEXT JUNIOR ENTERPRISE, Zagreb

25. PAINTING SPIRIT Ltd, Mađarska

26. PARTNER TRAVEL d.o.o. - DIRECT BOOKER, Dubrovnik

27. PORTAL SUVREMENA .HR, Zagreb

28. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka

29. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE, Opatija

30. TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA, Opatija

31. UDRUGA TALIJANSKIH PODUZETNIKA U HRVATSKOJ, Zagreb

32. ZAJEDNICA FRANŠIZNOG POSLOVANJA PRI HGK, Zagreb

POPIS IZLAGAČA / EXHIBITOR LIST

Page 27: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

27

IZLAGAČIEXHIBITORS

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA 2017

7. – 8. 6. 2017.

Page 28: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

28 29

AURO DOMUS d.o.o.Vjekoslava Spinčića 3/251410 OpatijaTel.: +385 51 585 300Faks: +385 51 585 310E-pošta: [email protected]; [email protected] www.aurodomus.com

Auro Domus najveća je hrvatska tvrtka u djelatnosti trgovine plemenitih metala i mjenjač-kog poslovanja koja je kao brzorastuća agencija prisutna i na tržištu nekretnina. Dosadašnji poslovni uspjeh na hrvatskom tržištu, koji je rezultirao s prihodima većim od milijardu i pol kuna, te poslovanjem na više od 200 lokacija s oko 400 zaposlenih ljudi, preslikan je u fran-šizu koja nudi nekoliko opcija za potencijalne partnere. Tako franšizeri mogu odabrati poslovni model temeljen na mjenjačkom poslovanju i otkupu zlata, poslovanju s investicijskim zlatom ili poslovanju agencije za posredovanje u prometu nekretnina. Više informacija dostupno je na stranicama AuroDomusPartner.com

Auro Domus is the largest Croatian company in the field of precious metal trade and exchange operations. It is also a fast growing agency in the real estate market. Past business success on the Croatian market has mapped to a franchise offering several options for potential partners. These past successes are now resulting in revenues of over one billion and a half kuna, and business on more than 200 locations with about 400 employees. Thus, franchisors can choose a business model based on currency exchange and gold purchase, investment in gold business or real estate broker-age agency business. More information is available on AuroDomusPartner.com.

T R A V A N J 2 0 1 6 .Grafièki standardi

Page 29: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

28 29

Bijeli Svijet d.o.o.Kranjčevićeva 5010000 ZagrebTel./Faks: 01/3091-870, 01/3091-871E-pošta: [email protected]://laundry-systems.com/

Tvrtka Bijeli Svijet d.o.o. davatelj je LG Laundry Lounge master franšize za Hrvatsku i tržišta Istočne Europe. LG Laundry Lounge je brand samoposlužnih praonica koje pružaju usluge pranja, sušenja i glačanja rublja. Koncept je osmislila i razvila svjetski poznata kompanija LG Electronics. 

Bijeli Svijet d.o.o. is the provider of the LG Laundry Lounge Master Franchise for Croatia and Eastern European markets. LG Laundry Lounge is a brand of self-service laundry service that provides laun-dry, drying and ironing services. The concept was conceived and developed by the world-renowned LG Electronics company.

Page 30: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

30 31

ECO POINTAurora marketing oprema Franje Čandeka 32 51 000 RijekaTel.: +385 51 262700Mob.: +385 92 282 8888E-pošta: [email protected]

Implementiranjem vlastitoga inovativnog, izrazito ekološkog proizvoda u stambene zgrade, razvili smo poslovni sustav koji stanovanje u stambenim zgradama urbane sredine podiže na višu razinu uz puno pogodnosti, snažno utječe na očuvanje okoliša i recikliranje papira iz kućanstva, raznim servisima i uslugama pruža mogućnost povoljnog i vrlo učinkovitoga oglašavanja.

By implementing our own innovative, highly ecological product in residential buildings,we have developed a business system that leads to a higher level of living in residential buildings settled in an urban environment with many benefits, has a strong impact on environmental protection and household paper recycling, by using a variety of services and commodities provides the pos-sibility of favorable and very effective advertising.

Page 31: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

30 31

EVALUACIJA j.d.o.o. Huberta Pettana 1410360 SesveteTel.: +385 98 575546E-pošta: [email protected] http://www.evaluacija.hr

Evaluacija j.d.o.o. za poslovno savjetovanje konzultantska je tvrtka koja nudi usluge pisanja i provedbe projekata financiranih iz EU fondova za privatna poduzeća, udruge i sportske klubove. Također se bavi i strateškim planiranjem i evaluacijom programa i projekata, a je-dan od osnovnih ciljeva tvrtke je i izgradnja i promocija kulture evaluacije u Hrvatskoj. Više informacija možete pronaći na stranici http://www.evaluacija.hr

Evaluation j.d.o.o. for business consultancy is a consultancy company offering services for writ-ing and implementing projects funded by EU funds for private companies, associations and sports clubs. It also deals with strategic planning and evaluation of programs and projects, and one of the basic goals of the company is the construction and promotion of a culture of evalua-tion in Croatia. More information can be found at http://www.evaluacija.hr

Page 32: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

32 33

HomeLifeBizeljska cesta 88250 Brežice, SlovenijaTel.: +386 (0) 70 15 27 86 E-pošta: [email protected], http://www.homelifeeurope.com/

HomeLife je nekretninska marka visokog standarda osnovana 1985. godine u Kanadi. Namje-na poslovnog modela je ostvarivanje i dijeljenje bogatstva s poduzetnicima koji su investirali u našu franšizu da ostvare rast bez presedana – prosječno po 100 agenata u svakoj agenciji.

*Zašto HomeLife? Naš inovativni poslovni model omogućuje vam da radite manje, smanji-te troškove svoga poslovanja i imate više vremena za svoju obitelj i prijatelje. Kako? Naša jedinstvena formula visokokvalitetnog poslovnog upravljanja, učinkovitog stjecanja novih kupaca, optimizacije dodjele sredstava za marketing, marketing u lokalnoj zajednici, stalnog usavršavanja i podršku, upravljanje zaposlenicima i sudjelovanje u stvaranju bogatstva, gdje može svaki agent od HomeLifa zaraditi i do šest tokova pasivnog prihoda. Koliko prihoda generirate vi sa 100 EUR marketinških sredstava?

HomeLife is a high standard real estate brand founded in 1985 in Canada. The purpose of the business model is to realize and share wealth with entrepreneurs who invested in our franchise in order to achieve unprecedented growth - an average of 100 agents in each agency.

Why choosing HomeLife? Our innovative business model allows you to work less, reduce the cost of your business and have more time for your family and friends. How can we manage that? Our unique formula of high-quality business management, efficient acquisition of new customers, optimization of marketing resources, local community marketing, ongoing training and support, employee management and wealth-making, where every HomeLife agent can earn up to six passive income streams. How much revenue do you generate from 100 EUR of yours marketing resources?

Page 33: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

32 33

ICE N ROLL d.o.o.I SCREAM ROLLSAndrićev venac 411000 Beograd, SrbijaTel.: +381 65 206 47 08, +381 64 550 03 22E-pošta: [email protected]

Prednost franšize „I Scream Rolls“ je posjedovanje kapaciteta za pojedinačne želje svih suradnika i ne postavlja stroge kriterije standardizacije i opremanja koje su uobičajene u franšiznom poslovanju. Znamo da su međuljudski odnosi ključ dobroga poslovanja kako bi biznis prosperirao, shodne tome smo napravili sistem koji franšizoprimcima daje veliku slobodu u vođenju posla uz maksimalno održavanje kvalitete proizvoda.

S dovoljno posvećenosti i volje, možete otvoriti „I Scream Rolls“ u svojemu gradu i pridružiti se našoj zajednici na putu k uspjehu.

The advantage of the “I Scream Rolls” franchise is the capacity to achieve all individual wishes of all our associates and also not having strict of standardization and equipment standards that are common in the franchise business. We know that interpersonal relationships are key in mak-ing a prosperous business. In addition to that, we have made a system that gives franchisees a great deal of freedom to run the business while maintaining the quality of the product.

With enough dedication and will, you can open “I Scream Rolls” in your city and join our commu-nity on your road to success.

Page 34: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

34 35

iCom d.o.o.Istarska 5652210 Rovinj Tel.: 052/635811 E-pošta: [email protected]/www.icomsrl.com 

iCom, Internet comunicazione marketing d.o.o. je tvrtka koja se bavi telemarketingom, ko-munikacijom i customer relationshipsom te je idealna za bilo koji vaš projekt poslovnog rasta, za sve vaše potrebe u svijetu komunikacija i pouzdano i čvrsto će vam pomoći da postignete sve svoje ciljeve.

iCom je outsource tvrtka koja pruža usluge u realizaciji i izradi po narudžbi, specijalizirana u istraživanju mogućnosti, lojaliziranje kupaca te briga o odnosima.

ICom, Internet comunicazione marketing d.o.o. is a telemarketing, communication and customer relationship company that is ideal for any business growth project and for all your needs in the world of communication: it will be a reliable help in achieving all your goals.

ICom is an outsourcing company that provides customized services, specialised in exploring op-portunities, customer loyalty, and customer relationship management.

Page 35: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

34 35

Laka spika d.o.o.Helen Doron EnglishSveti Duh 3610000 ZagrebTel.: 00385 912514430E-pošta: [email protected];

Laka spika d.o.o. je nacionalni franšizer za Helen Doron Hrvatska. Helen Doron je metoda podučavanje engleskog jezika za djecu od 3 mjeseca do 19 godina. Prisutni smo preko 30 godina u više od 35 zemalja svijeta. U Hrvatskoj smo od 2009. godine i sada radimo na 30 lokacija širom Hrvatske i zapošljavamo 80 ljudi (franšizera i učitelja).

Laka spika d.o.o. is the national franchiser for Helen Doron Croatia. Helen Doron is a method of teaching English for children from 3 months to 19 years. We are present for over 30 years in more than 35 countries worldwide. We have been in Croatia since 2009 and are now working on 30 locations throughout Croatia and we employ 80 people (franchisers and teachers).

Page 36: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

36 37

Logiscool Kft Bartok Bela ut 43-47., C/8 1114 Budapest, Mađarska Tel.: +36704576130 E-pošta: [email protected] www.logiscool.com

Logiscool je brzorastuća, vodeća franšizna mreža zabavnih programskih škola za djecu i ti-nejdžere. Logiscool je osnovan 2014. godine, a danas imamo više od 35 lokacija u 5 zemalja. Podučavamo 7000 djece pomoću vlastite obrazovne platforme u našim posliješkolskim te-čajevima i ljetnim kampovima.

Logiscool is a fast growing, leading franchise network of fun-based programming schools for kids and teens. Logiscool was founded in 2014 and today we have over 35 locations in 5 countries. We are teaching 7000+ children using our own education platform in our after-school courses and summer camps.

Page 37: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

36 37

MERCURY d.o.o.Mirka Bogovića 947000 KarlovacTel.: +385 (0)47 648 888, 98 205 535Faks: +385 (0)47 601 606E-pošta: [email protected]

MERCURY d.o.o. generalni je distributer firme BIO CHEM  CLEANTEC Njemačka, svjetski po-znati proizvođač raznih vrsta sredstava i uređaja za odmašćivanje - čišćenje. U svom sastavu ima svoju proizvodnu jedinicu – tvrtku  CLEANTEC koja se bavi proizvodnjom VENT sustava za čišćenje i održavanje kuhinjskih napa i pratećih ventilacijskih kanala od raznih vrsta ulja i masti.

MERCURY d.o.o. is a general distributor for BIO CHEM Germany a world well known manufac-turer of various types of degreasing and cleaning products. It has also its own production unit – CLEANTEC company that manufactures VENT systems for cleaning and maintenance of kitchen sockets and ventilation ducts.

Page 38: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

38 39

MP ALPE d.o.o.MINI PANIPodružnica ZagrebSamoborska cesta 13410000 ZagrebTel.: +385 (0)91 6034 042E-pošta: [email protected]

Djelatnost Mini Pani je proizvodnja, skladištenje i distribuiranje duboko zamrznutog polugo-tovog peciva u sklopu franšiznog sustava, čiji cilj je formiranje spot – pekare (in-store bakery) u samom prodajnom prostoru primatelja franšize. Dobro strukturirana i vođena franšiza kao što je to MiniPani franšiza garancija je primateljima franšize za kontinuiran i siguran profit.

Activity of Mini Pani is the manufacturing, storage and distribution of deep-frozen semi finished pastries within the franchise system, which aim is to create the in-store bakery in the sales area of the franchisees. Well-structured and well-guided franchise such as the MiniPani franchise is a guarantee to the franchisees for continuous and secure profits.

Page 39: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

38 39

MIPES CONSULTING  Kardinala Franje Šepera 1431431 Čepin Tel.: +385 (0)91 5679 057, 99 1928 293E-pošta: [email protected]

Obrt za usluge ”MIPES” otvoren je i upisan u obrtni registar u Osijeku zbog potreba na gos-podarskom tržištu Hrvatske i Europske unije za stručnim znanjem i vještinama koje su neop-hodne u strateškim planiranjima, investicijama i razvojem proizvoda i usluga te smanjivanja rizika u poslovanju tvrtki.

Usluge: izrada poslovnih planova, predinvesticijskih, investicijskih, feasibility, opportunity stu-dija i studija isplativosti, ekonomske i cost benefit analize, konzultacije i suradnja za sve vrste studija, poslovna planiranja, upravljanje projektima, organizacija poslovanja, izrade projek-tnih prijedloga za natječaje za dodjelu potpora. Kupnja i prodaja robe. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu. Marketing i promidžbene usluge.

The „MIPES“ craft for services was opened and registered in the craft register in Osijek due to the need for the Croatian and European Union’s market for professional knowledge and skills in strategic planning, investments and product and service development as well as risk reduction in business operations.Our services: development of business plans, pre-investment, investment, feasibility, opportu-nity studies and cost-benefit studies, economic and cost benefit analyzes, consultations and co-operation for all types of studies, business planning, project management, business organ-ization, preparation of project proposals for tenders. Buying and selling goods. Trade mediation on domestic and foreign markets. Marketing and promotion services.

Page 40: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

40 41

NEXT Junior EnterpriseJordanovac 11010000 ZagrebTel.: +385(0)98 312 893E-pošta: [email protected] 

Next Junior Enterprise (JE) studentska je organizacija koja pruža usluge poslovnog savjeto-vanja na području istraživanja, analiza, marketinga i spajanja s poslovnim partnerima.

Iza nas stoji 29 odrađenih projekata za tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu, a vrlo smo ponosni na međunarodnu suradnju koju ostvarujemo s drugim JE-ima. Na tržištu konkuri-ramo zahvaljujući činjenici da smo, kao studenti, fleksibilni, posvećeni, puni entuzijazma te uvijek imamo nove ideje i drugačiji pogled. Misija NEXT-a je, posvećenim radom sposob-nih, kreativnih i inovativnih studenata, unaprijediti poslovanje   i dodati novu vrijednost poslovanju naših klijenata.

Next Junior Enterprise (JE) is a student organization which provides business consulting services in three main areas: research and analysis, marketing and business partner matching.

We have successfully executed 29 projects, in both Croatian and foreign markets. Furthermore, we are very proud of our international collaboration with other JEs. What distinguishes us on the market is the fact that we, as students, are flexible, dedicated, enthusiastic and have fresh ideas and a different point of view. The mission of NEXT is, by the dedicated work of capable, creative and innovative students, to advance the operations and add new value to the business of our clients.

Page 41: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

40 41

PaintingSpirit Ltd.Károly krt. 13-15.Budapest, 1075, HungaryTel.: +36 20342 3342, 30 2648-942E-pošta: [email protected]; [email protected]

PaintingSpirit, osnovan 2014., vodeća je mađarska slikarska franšiza. Na temelju uspješnih američkih koncepata, doveli smo slikarski studio u Europu s dobro uspostavljenim brandom i dokazanim poslovnim modelom.

Naši gosti mogu stvoriti slike svjetski poznatih umjetnika poput Vincenta van Goga, Salvadora Dalija, Claudea Moneta ili Gustava Klimta u društvenom okruženju pod vodstvom naših pro-fesionalnih instruktora.

PaintingSpirit, established in 2014 is Hungary’s leading painting studio franchise. Based on suc-cessful american concepts, We bring the painting studio business to Europe with a well-established brand and proven business model.

Our guests can recreate the paintings of world renowned artists like Vincent van Gogh, Salvador Dali, Claude Monet or Gustav Klimt in a social setting under the guidance of our professional instructors.

Page 42: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

42 43

Partner travel d.o.o.DIRECT BOOKERDr. Ante Stračevića 2020000 DubrovnikTel.: +385 (0)20 638 194Faks: +385 (0)20 638 191E-pošta: [email protected] www.direct-booker.com

Direct Booker vodeći je online organizator privatnog smještaja u regiji sa sjedištem u Du-brovniku te područnim uredima i franšizama u Šibeniku, Zadru, Splitu, Zagrebu, Crnoj Gori, Sarajevu i Makedoniji. Široka ponuda privatnog smještaja obuhvaća smještajne jedinice od vrhunskih luksuznih apartmana i vila, do studio apartmana i soba.

Direct Booker vlasnicima nudi mogućnost da prepuste brigu o iznajmljivanju vrhunskim stručnjacima, koji vode više od 4000 smještajnih jedinica, godišnje odrade više od 50 000 rezervacija i dovedu gotovo 200 000 gostiju godišnje. Prezentacija i on-line prodaja obavlja se na nekoliko stotina partnerskih kanala prodaje, među kojima su i najpopularnije svjetske stranice za rezervaciju smještaja, poput Booking.com-a, AirBnb-a, Expedie itd.

Uz sve to, ponuda Direct Bookera sadrži i brojne dodatne aktivnosti za vaše goste, ovisno o njihovim željama i potrebama: prijevoz, izlete, najam vozila, vodiča, zatim pogodnosti ili popuste u restoranima, klubovima, salonima za ljepotu te još puno raznovrsnog sadržaja.

Direct Booker is the leading online organizer for private accommodation r in the region, head-quartered in Dubrovnik, and with regional offices and franchises in Šibenik, Zadar, Split, Zagreb, Montenegro, Sarajevo and Macedonia. The wide range of private accommodation includes ac-commodation units from top luxury apartments and villas, to studio apartments and rooms.

Direct Booker offers to the accomodation owners the opportunity to hand over the care of renting to top experts. They run over 4,000 accommodation units, annually make over 50,000 reserva-tions and bring nearly 200,000 guests per year. Presentation and on-line sales are done on several hundred partner sales channels, including the most popular world-wide booking sites such as Booking.com, AirBnb, Expedie etc.

In addition the Direct Booker offers you other numerous activities for your guests, depending on their wishes and needs: transportation, excursions, car rentals, guides as well as amenities and discounts in restaurants, clubs, beauty salons, and much more variety.

Page 43: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

42 43

Associazione Italiana del FranchisingVia Melchiorre Gioia, 70 - 20125 MilanoTel.: +39 02.2900 3779, 3656 9461Faks:+39 02.6555 919E-pošta: [email protected]: assofranchising.assofranchising

GRAD OPATIJA The City of OpatijaMaršala Tita 351410 OpatijaTel.: +385 (0)51 680 114Faks: +385 (0)51 701 316E-pošta: [email protected] www.opatija.hr

Page 44: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

44 45

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK HBOR – Područni ured za Primorje i Gorski kotarFrana Kurelca 851000 RijekaTel.: +385 (0)51 206 508E-pošta: [email protected]

Aktivnosti HBOR-a ponajprije su usmjerene na poticanje utemeljenja i razvitak malog i sred-njeg poduzetništva, inovacija, korištenje dostupnih sredstava EU fondova te zaštitu okoliša. HBOR ima ključnu ulogu u poticanju hrvatskog izvoza i to putem financiranja ulaganja u modernizaciju proizvodnje i nove proizvode, obrtnih sredstava za pripremu izvoza, krediti-ranja kupaca hrvatskih roba i usluga u inozemstvu, izdavanje činidbenih garancija te osigu-ranja naplate izvoznih poslova.

The activities of HBOR are primarily directed towards the promotion of business startups and development of SMEs, innovations, utilisation of available proceeds of the EU funds and envi-ronmental protection. HBOR plays a key role in the promotion of Croatian exports through the financing of investments into the modernisation of production and new products, working cap-ital for pre-export financing, financing of buyers of Croatian goods and services abroad, issuing of performance-related bank guarantees and the insurance of export transactions.

Page 45: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

44 45

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORACroatian Chamber of EconomyRooseveltov trg 210000 ZagrebTel.: +385 (0)1 4561 555E-pošta: [email protected]

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA RIJEKACroatian Chamber of Economy – Rijeka County ChamberBulevar oslobođenja 2351000 RijekaTel.: +385 (0)51 209 111Faks: +385 (0)51 216 033E-pošta: [email protected]

Page 46: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

46 47

HOK – OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE HOK – Chamber of Trades and Crafts of Primorje-Gorski kotar CountyZanonova 151000 RijekaTel.: +385 (0)51 325 599Faks: +385 (0)51 325 590E-pošta: [email protected]

HOK – Obrtnička komora Primorsko-goranske županije samostalna je, stručno-poslovna or-ganizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca i ostalih dobrovoljnih članova. Članovi Komore udružuju se u više od 11 udruženja obrtnika koja djeluju na području obuhvata Komore. Komora danas okuplja oko 8000 članova koji upošljavaju oko 7000 radnika.

HOK – Chamber of Trade and Crafts of Primorsko-Goranska County is an independent, pro-fessional business organization of craftsmen and merchants, individuals and other voluntary members. Chamber’s members join in over 11 craftsmen associations that operate in the region of the Chamber of trade and crafts of Primorsko-Goranska County. Chamber of Trade and Crafts of Primorsko-Goranska County today gathers around 8,000 members who employ about 7,000 workers.

Page 47: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

46 47

HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Listopadska 1110000 ZagrebTel.: +385 (0)1 492 0625Faks: +385 (0)1 492 0624E-pošta: [email protected]

Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je neprofitna, nevladina udruga osnovana krajem 2002. godine s ciljem promocije i popularizacije franšiznog poslovanja u Hrvatskoj, okuplja-nja tvrtki franšizodavaca radi izmjene iskustava i uvođenje regulative i standarda u franšizno poslovanje u Hrvatskoj. Misija udruge je promicanje i popularizacija franšiznog poslovanja, njegova zaštita putem promicanja Europskog etičkog kodeksa, edukacija i strukovnog udru-živanja te uspostavljanje regulative i certifikacije franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Udruga je članica Europske franšizne federacije i Svjetskog franšiznog vijeća od 2006. godine. Od 2014. godine, predsjednica Hrvatske udruge za franšizno poslovanje mr. sc. Ljiljana Kukec jest i potpredsjednica Europske franšizne federacije.

Croatian Franchise Association is a nonprofit, nongovernmental organization established in 2002 in order to promote and popularize franchise sector in Croatia, gathering of franchising companies and to establish policies and standards for franchising in Croatia. Its mission is to promote and to popularize franchising and regulate it through the pro- motion of European Code of Ethics. Croatian Franchise Association is a member of the European Franchise Federa-tion and the World Franchise Council from 2006. From 2014 President of the Croatian Franchise Association, Ljiljana Kukec MSc, is also the Vice-president of the European Franchise Federation.

Page 48: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

48 49

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Primorje-Gorski Kotar CountyAdamićeva 1051000 RijekaTel.: +385 (0)51 351 600Faks: +385 (0)51 212 948E-pošta: [email protected]

Djelatnost Primorsko-goranske županije definirana je Zakonom o lokalnoj i područnoj (re-gionalnoj) samoupravi. U svom samoupravnom djelokrugu Primorsko-goranska županija obavlja poslove od područnog (regionalnog) značenja, osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvo-la, drugih akata povezanih s gradnjom i provedbom dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada te ostale poslove u skladu s posebnim zakonima.

The activity of the Primorje-Gorski Kotar County is defined by the Act on Local and Regional Self-government. Primorje-Gorski Kotar County’s self-government covers an array of activities of regional significance; in particular the activities regarding education, health, physical and urban planning, economic development, transport and its infrastructure, maintenance of public roads, planning and development of network of educational, health, social and cultural institutions. Furthermore, it includes the issuing of building and location permits, as well as other acts in re-lation to construction, the implementation of physical planning documents for the area of the county outside the area of the larger city, and all other activities in line with special laws.

Page 49: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

48 49

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE TOURIST BOARD OPATIJAOpatija Tourism OfficeVladimira Nazora 351410 OpatijaTel.: + 385 (0)51 271 710Faks: + 385 (0)51 271 699E-mail: [email protected]

Opatija, elegantna turistička destinacija, središte je rivijere s najdužom tradicijom u turizmu Hrvatske. Građena na prijelazu 19. u 20. stoljeće do danas je zadržala sklad s prirodom. Nje-govani parkovi, osvijetljeno obalno šetalište (10 km dug Lungomare), uređena kupališta i fontane okvir su za vile i hotele u koje se može smjestiti do 8000 gostiju.

Opatija, this elegant tourist destination, lies at the centre of the Riviera with the longest tradition of tourism in Croatia. Built mainly at the turn of the 20th century, Opatija has remained in com-plete harmony with Nature right up until the present day. Well-maintained public gardens, the illuminated 10-km-long coastal promenade known as the “Lungomare”, well-kept beaches and fountains provide a stunning backdrop for the villas and hotels that cater comfortably for up to 8,000 guests.

Page 50: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

50 51

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERAKVARNER REGION TOURISM OFFICENikole Tesle 251410 Opatija Tel: +385 (0)51 272 988E-pošta: [email protected]

Regija Kvarner drugi je naziv za Primorsko-goransku županiju, a obuhvaća zemljopisno i kul-turološki jedinstven spoj primorja, otoka i gorja. Atraktivna i moderna turistička destinacija s mediteranskom klimom, destinacija je zdravlja, mirisa i okusa, dobre hrane, vina i vrhunske gastronomije, bogate prirodne i kulturne baštine, idealna za odmor svih generacija.

Kvarner region is a geographically and culturally unique blend of coastland, islands and moun-tains. This attractive tourist destination with a long tradition of health tourism is known for its Mediterranean climate, superb cuisine, excellent wine, and both natural and cultural heritage. It’s an ideal holiday destination for visitors of all ages.

Page 51: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

50 51

ZAJEDNICA FRANŠIZNOG POSLOVANJAHrvatska gospodarska komoraSektor za trgovinuRooseveltov trg 2 10000 ZagrebTel.: +385 (0)1 4561-735E-pošta: [email protected]://www.hgk.hr/s-trgovinu/o-zajednici-fransiznog-poslovanja

Zajednica franšiznog poslovanja pri HGK osnovana je 17. studenog 2015. godine, radi okup-ljanja primatelja i davatelja franšiza u RH, kao i onih koji će to tek postati, a u cilju pribavljanja svih potrebnih informacija i pomoći oko pokretanja, odnosno unaprjeđenja svog poslovanja. Osnovni je cilj edukacijama, radionicama i prezentacijama promovirati taj način poslovanja, kao i putem zajedničkih nastupa na specijaliziranim domaćim i inozemnim sajmovima po-moći našim članicama u ostvarivanju kvalitetnih poslovnih kontakata i rezultata jer smatramo da takav način poslovanja ima velik potencijal u rastu i razvoju, kao i u novom zapošljavanju.

Franchise Business Association in the CCE was established on November 17th, 2015, to gather together the recipients and donor franchisees in Croatia, as well as those who are about to be-come, and to obtain all necessary information and assistance to launch or improve their busi-ness. The main goal of training, workshops and presentations is to promote franchise business, as well as through joint appearances at specialized national and international fairs to help our members in achieving high-quality business contacts and results because we believe that this type of business has great potential in growth and development, as well as in new employment.

Page 52: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

5252

Partneri / Partners:

Izdavač: Hrvatska gospodarska komoraPublisher: Croatian Chamber of Economy

Pripremila: Županijska komora Rijeka

Prepared by: CCE Rijeka County Chamber Bulevar oslobođenja 23, 51000 Rijeka Tel.: + 385 (0)51 209 123 Fax: + 385 (0)51 216 033 E-mail: [email protected]

Priprema i tisak: INTERGRAFIKA TTŽ, ZagrebLayout and Printed by

Naklada: 750 primjerakaPrint run: 750 copies

Izdavač ne odgovara za sadržaj tekstova i tiskarske pogreške. Izdavač za-država pravo ustupanja i autorsko pravo na oglase izrađene za potrebe oglašavanja u katalogu.

The publisher is not responsible for the content of the text, nor for any typographical errors. The publisher also reserves the right to cede and the copyright of the advertisements made with the purpose of adverti-sing in this Catalog.

Page 53: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

52 53

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Hrvatska gospodarska komora samostalna je stručno-poslovna organizacija svih pravnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Kao institucija koja zastupa, promiče i štiti interese hrvatskoga gospodarstva u zemlji i inozemstvu, uteme-ljena je 1852. godine na europskoj tradiciji tzv. komora kontinentalnog tipa s obvezatnim članstvom što znači da manji plaćaju manje, veći više, a svi imaju pravo na jednak pristup informacijama i uslugama. Djelovanje HGK obuhvaća niz područja određenih Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Statutom, kao i brojnim posebnim propisima kojima je pre-neseno izvršavanje javnih ovlasti.

Sustav HGK obuhvaća Središnjicu, Komoru Zagreb i 19 županijskih komora: Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Otočac, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, kao i Ured za područja posebne držav-ne skrbi u Kninu te predstavništva u Bruxellesu i Moskvi.

Članice Komore svoje djelovanje i interese ostvaruju strukovnim povezivanjem u udruženja i zajednice unutar kojih se raspravlja o svim aspekti ma poslovanja te se priprema nastup prema kreatorima gospodarske politike s ciljem stvaranja uvjeta za što uspješnije poslovanje.

Komori je, pored brojnih javnih ovlasti , između ostalog povjereno da:

• pruži podršku Vladi RH u stvaranju povoljnijeg okružja za poslovanje u okviru uku-pnoga gospodarskog sustava;

• sudjeluje u procesu kreiranja zakonodavne regulative od interesa za članice;• priprema i organizira gospodarske delegacije te razne međunarodne gospodarske

aktivnosti poput konferencija, foruma, prezentacija, individualnih susreta sa stranim tvrtkama;

• širi mrežu predstavništava u inozemstvu, odnosno hrvatskih gospodarskih ureda;• pruža pomoć u izboru i stručnoj pripremi gospodarske diplomacije;• promovira gospodarstvo Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu;• radi podizanja konkurentnost članica Komore organizira stalni proces stručnog i po-

slovnog obrazovanja, profesionalne edukacije i unapređenja rada i poslovanja članica;• radi na unapređenju i internacionalizaciji poslovanja malih i srednjih tvrtki te na stva-

ranju povoljnijih uvjeta za njihovo poslovanje;• poduzima aktivnosti na kvalitetnijem informiranju javnosti i članica o radu Komore .

Page 54: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

54 55

Page 55: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

54 55

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije osnovana je davne 1986. godine pod nazivom Savez udruženja samostalnih privrednika riječke re-gije, u okviru tadašnje Privredne komore, a od 1994. godine obnovom rada Hrvatske obrtničke komore posluje pod današnjim nazivom.

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije danas broji oko 8.000 članova u djelatnosti proizvodnje, ugostiteljstva, prijevozništva, trgovi-ne, građevinarstva, ribarstva i raznorodnih usluga, koje se obavljaju kroz obrtnički način registracije poduzetničke djelatnosti.

Osim po cehovima koji obuhvaćaju obrtnike određenih djelatnosti, član-stvo je organizirano i po teritorijalnom načelu u 11 udruženja obrtnika: Udruženje obrtnika Cres-Lošinj, Čabar, Delnice, Krk, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka, Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje i Vrbovsko.

Ciljevi udruživanja i zadaci Komore su mnogostruki, a naročito se odnose na:

• Zaštita interesa obrtništva pred tijelima jedinica lokalne i re-gionalne samouprave i drugim tijelima

• Davanje inicijativa i predlaganja donošenja propisa i mjera u gospodarskom sustavu koji utječu na poboljšanje uvjeta poslo-vanja obrtnika

• Praćenje i analiziranje stanja kretanja u obrtništvu• Prezentacija i promocija mogućnosti obrtništva• Promicanje, organiziranje i sudjelovanje u sustavu obrazovanja

za obrtništvo• Informiranje i savjetovanje u svezi s poslovanjem u obrtništvu

51000 Rijeka, Bulevar oslobođenja 23tel.: 051/325-599 • fax: 051/325-590

e-mail: [email protected] Internet: www.obrtnicka-komora-rijeka.hr

Page 56: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Mjerimo vaš kapacitet za rast i širenje te vas savjetujemo o

najboljem načinu da to postignete.

Povezujemo vas sa partnerima u inozemstvu koji vam mogu pomoći u

širenju putem franšize.

ŽELITE PROŠIRITISVOJE POSLOVANJE? HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE PREKO SVOJIH ČLANICA JE VAŠ PRAVI PARTNER ZA TO:

SAVJETOVANJE ZA RASTPOSLOVANJA:

Naši konzultanti kreirat će vašu franšizu i pomoći vam u nacionalnom i internacionalnom širenju poslovanja. Tu spada i evaluacija već postojeće vaše dokumentacije te njezina prilagodba za potrebe franšiziranja.

PROJEKTIRANJE VAŠE FRANŠIZE:

POVEZIVANJE SASTRANIM PARTNERIMA:

Zastupamo franšize koje se žele širiti po Hrvatskom tržištu kao i hrvatske franšize koje se žele širiti u inozemstvu.

PRODAJA FRANŠIZA ZAHRVATSKU I INOZEMSTVO:

Zajedno s našim pravnicima pomažemo vam da napravite najbolji franšizini ugovor te vas savjetujemo oko pravnog aspekta franšizinga u Hrvatskoj i Europi.

PRAVNA STRANA FRANŠIZIRANJA:

HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Listopadska 11 , Zagreb, 01/3097926, tel. 098/1697427www.�p.com.hr

ČLANICA :

Dobro došli!

Page 57: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

Mjerimo vaš kapacitet za rast i širenje te vas savjetujemo o

najboljem načinu da to postignete.

Povezujemo vas sa partnerima u inozemstvu koji vam mogu pomoći u

širenju putem franšize.

ŽELITE PROŠIRITISVOJE POSLOVANJE? HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE PREKO SVOJIH ČLANICA JE VAŠ PRAVI PARTNER ZA TO:

SAVJETOVANJE ZA RASTPOSLOVANJA:

Naši konzultanti kreirat će vašu franšizu i pomoći vam u nacionalnom i internacionalnom širenju poslovanja. Tu spada i evaluacija već postojeće vaše dokumentacije te njezina prilagodba za potrebe franšiziranja.

PROJEKTIRANJE VAŠE FRANŠIZE:

POVEZIVANJE SASTRANIM PARTNERIMA:

Zastupamo franšize koje se žele širiti po Hrvatskom tržištu kao i hrvatske franšize koje se žele širiti u inozemstvu.

PRODAJA FRANŠIZA ZAHRVATSKU I INOZEMSTVO:

Zajedno s našim pravnicima pomažemo vam da napravite najbolji franšizini ugovor te vas savjetujemo oko pravnog aspekta franšizinga u Hrvatskoj i Europi.

PRAVNA STRANA FRANŠIZIRANJA:

HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE Listopadska 11 , Zagreb, 01/3097926, tel. 098/1697427www.�p.com.hr

ČLANICA :

Dobro došli!

Page 58: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

opatija tourism office V. Nazora 3, HR-51410 Opatija, Croatia tel. + • fax [email protected] • www.visitOpatija.com

Member

Convention destination...

...with history

OPATIJA

Opatija Convention and Incentive Bureau• venue fi nding• hosting familiarisation trips and site inspections• suggesting social programmes,

pre- and post- convention excursions• providing promotional material about Opatija• assisting in PCO election• bid assistance

Page 59: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

turistička zajednica kvarneraKvarner region tourist boardhr-51410 opatija, nikole tesle 2t +385 (0)51 623 333, 272 988e [email protected]

Diversity is beautiful

Page 60: Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijekafec.hgk.hr/wp-content/uploads/2018/01/KATALOG.-.pdf · better insight into the impact of franchise business on the domestic economy.

www.pgz.hr

Primorsko-goranska županijaAdamićeva 1051000 Rijeka

+385 51 351 600 (tel)+385 51 351 613 (fax)[email protected]