Top Banner
HERONTDEK ENERGIE HERONTDEK ENERGIE EEN WERELDLEIDER IN ENERGIE
8

GDF SUEZ informatie

Jun 21, 2015

Download

Documents

Jasper_Meester
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GDF SUEZ informatie

H E R O N T D E K E N E R G I EH E R O N T D E K E N E R G I E

EEn wErEldlEidErin EnErgiE

Page 2: GDF SUEZ informatie

Gérard MestralletVoorzitter Directeur-generaal

Jean-François CirelliOndervoorzitter, Gedelegeerd Directeur-generaal

In een wereld waar energiekeuzes in de eerste plaats een maatschappelijke keuze zijn, heeft GDF SUEZ als ambitie de verhouding tussen mens en energie opnieuw te definiëren, om gestalte te geven aan een duurzaam ontwikkelingsmodel voor de toekomstige generaties. We zijn ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om van de wereld waarin we leven een wereld te maken waar de energie toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, op een meer betrouwbare manier, met meer respect voor de mens en zijn omgeving, en waar energie op een betere wijze verbruikt wordt.

Page 3: GDF SUEZ informatie

Nu de toekomst van de mensheid zo nauw verbonden is met de toekomst van de energie, stelt GDF SUEZ zich op als een toonaangevende energieonderneming, met een drievoudige uitdaging : voldoen aan de energiebehoeften, de energiebronnen optimaal aanwenden, en de strijd aanbinden tegen de klimaatverandering.

❙ OnzE ambitiEDe verhouding tussen mens en energie opnieuw definiëren, om van energie een bron van vooruitgang en duurzame ontwikkeling te maken. Een energie die toegankelijk is voor een zo groot mogelijk aantal mensen, die zekerder is, beter verbruikt wordt en meer respect heeft voor de mens en zijn omgeving.

❙ OnzE Opdracht - Innoverende energieoplossingen aanbieden, gebaseerd op onze energiemix en onze aanverwante diensten.

- De bevoorrading van Europa waarborgen en grote infrastructuren creëren.

- Particulieren, overheden en ondernemingen begeleiden bij de ontwikkeling van een verantwoorde houding ten opzichte van energie.

- Duurzame ontwikkeling in het hart van onze vakgebieden plaatsen, de hernieuwbare energiebronnen ontwikkelen, de klimaatopwarming bestrijden.

- De synergie ontwikkelen tussen onze vakgebieden Energie, Energiediensten en Milieu.

SamEn EnErgiE hErOntdEKKEn

01

Page 4: GDF SUEZ informatie

02

VaKgEbiEdEnGDF SUEZ is actief over de volledige energiewaardeketen, in elektriciteit en aardgas, zowel upstream als downstream :

❙ Aankoop, productie en commercialisering van aardgas en elektriciteit. ❙ Transport, distributie, beheer en ontwikkeling van grote aardgas- en elektriciteitsinfrastructuren.

❙ Ontwerp en commercialisering van energiediensten en milieudiensten.

EEn lEidEr in...ElEKtricitEit ❙ 1e producent in België❙ 2e producent in Frankrijk ❙ 5e producent en verkoper in Europa

❙ 1e onafhankelijke producent ter wereld

aardgaS❙ 1e aankoper en verkoper in Europa ❙ 1e transport- en distributienetwerk in Europa

❙ 2e operator van opslagcapaciteit in Europa

lng (vloeibaar gemaakt aardgas) ❙ 1e invoerder en aankoper in Europa

❙ 2e operator van methaanterminals in Europa

❙ 1e leverancier van LNG in het atlantisch bekken

EnErgiEdiEnStEn❙ 1er leverancier van multitechnische diensten in Europa

OrganiSatiE Van hEt managEmEnt ❙ EEn dirEctiEcOmité mEt 6 lEdEn: - Voorzitter Directeur-generaal

Gérard Mestrallet

- Ondervoorzitter, Gedelegeerd Directeur-generaal Jean-François Cirelli

- Adjunct-Directeurs-generaal Yves Colliou, Jean-Marie Dauger, Jean-Pierre Hansen, Gérard Lamarche

❙ EEn uitVOErEnd cOmité:- De leden van het Directiecomité

- De verantwoordelijken van de operationele bedrijfstakken en van bepaalde functionele directies.

dE raad Van bEStuur - 24 leden, van wie 7 vertegenwoordigers van de

Franse Staat en 4 werknemersvertegenwoordigers

- 5 comités, elk voorgezeten door een onafhankelijk Bestuurder: Auditcomité, Benoemingscomité, Bezoldigingscomité, Comité voor Ethiek, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Comité voor Strategie en Investeringen.

in hEt KOrtgdf SuEz

Page 5: GDF SUEZ informatie

03

63 000 MW capacitEit aan ElEKtricitEitSprOductiE

13,1 mia € Ebitda in 2007*

* Niet-geauditeerde pro-formagegevens 2007 IFRS.

afriKa 3 400 MEDEwErKErS OMZET 2007: 0,7 mia e

nOOrd-amEriKa 4 400 MEDEwErKErS OMZET 2007: 4,2 mia e

zuid-amEriKa 2 500 MEDEwErKErS OMZET 2007: 2,7 mia e

azië En StillE OcEaan 5 800 MEDEwErKErS OMZET 2007: 2,5 mia e

EurOpa 180 400 MEDEwErKErS OMZET 2007: 64,2 mia e Waarvan Frankrijk 99 800 medeWerkers / Omzet 2007: 27,4 mia e

Waarvan België 22 600 medeWerkers / Omzet 2007: 12,9 mia e

OrganiSatiE Van hEt managEmEnt ❙ EEn dirEctiEcOmité mEt 6 lEdEn: - Voorzitter Directeur-generaal

Gérard Mestrallet

- Ondervoorzitter, Gedelegeerd Directeur-generaal Jean-François Cirelli

- Adjunct-Directeurs-generaal Yves Colliou, Jean-Marie Dauger, Jean-Pierre Hansen, Gérard Lamarche

❙ EEn uitVOErEnd cOmité:- De leden van het Directiecomité

- De verantwoordelijken van de operationele bedrijfstakken en van bepaalde functionele directies.

dE raad Van bEStuur - 24 leden, van wie 7 vertegenwoordigers van de

Franse Staat en 4 werknemersvertegenwoordigers

- 5 comités, elk voorgezeten door een onafhankelijk Bestuurder: Auditcomité, Benoemingscomité, Bezoldigingscomité, Comité voor Ethiek, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Comité voor Strategie en Investeringen.

VErdEling Van hEt Kapitaal*

* Op een pro-forma basis van het aandeelhouderschap van SUEZ en van Gaz de France op 22 mei 2008.

n Franse Staat 35,7%n Groep Bruxelles Lambert 5,3%n Werknemers 2,8%n Groep CDC 1,7%n Areva 1,2%n CNP Assurances 1,1%n Crédit Agricole 0,7%n Sofina 0,7%n Andere 50,8%

196 500 MedeWerkers- Van wiE 134 500 in EnErgiE En aanVErwantE diEnStEn

- En 62 000 in dE miliEuactiVitEitEn

74,3 mia €OmzEt in 2007*

Page 6: GDF SUEZ informatie

04

❙ actiVitEitEn diE ElKaar aanVullEn - Actief over de volledige energiewaardeketen van elektriciteit en aardgas.

- Een multi-energie aanbod gebaseerd op een evenwichtige mix: kernenergie, aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas (LNG), steenkool en hernieuwbare energiebronnen.

- De complementariteit van de vakgebieden Energie en Energiediensten, alsook Milieu (water, sanering en afvalbeheer).

❙ flEXibilitEit inzaKE prOductiE En bEVOOrrading

- Elektriciteitsproductie die gebaseerd is op een gediver-sifieerde en doeltreffende energiemix.

- Een sterk arbitragevermogen tussen gas en elektriciteit.

- Gediversifieerde aanvoerbronnen voor aardgas, met een sterke LNG-component.

dE trOEVEnVan gdf SuEz

Laden van vloeibaar aardgas in de terminal van Snøhvit, Noorwegen

Page 7: GDF SUEZ informatie

05

❙ EEn uniEKE cOmbinatiE Van EXpErtiSES - Professionalisme, ervaring en inzet van mannen en vrouwen, leiders binnen hun domein.

- Innovatie staat centraal in onze vakgebieden: onderzoekers en experten die heel dicht bij de behoeften van de markt staan, hoogtechnologische onderzoekscentra en laboratoria, een ruime portefeuille aan octrooien.

- Inzicht in de uitdagingen op wereldniveau, sterke partnerships om lokale problematieken te behartigen.

❙ EngagEmEnt in dE StriJd tEgEn dE KlimaatOpwarming

- Beheersing van het verbruik en bevordering van energie-efficiëntie.

- Ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (biomassa, hydro-elektriciteit, windenergie, zonne-energie, geothermische energie).

- De vermindering van onze broeikasgasuitstoot en van die van onze klanten.

❙ EEn rESultaat tEn diEnStE Van OnzE StaKEhOldErS - 10 miljard Euro investeringen per jaar gemiddeld over de periode 2008-2010.

- 100 GW capaciteit tegen 2013 waarvan meer dan 10 GW in Frankrijk.

- Een EBITDA van 17 miljard Euro tegen 2010.

- Uitkering van een dividend hoger dan 50 % van het recurrent netto-resultaat aandeel van de Groep.

Waterkrachtcentrale van 1 450 MW in Itá, Brazilië

Page 8: GDF SUEZ informatie

H E R O N T D E K E N E R G I EH E R O N T D E K E N E R G I E

Vera

ntw

oord

elijk

e vo

or fo

to’s

: Med

iace

nter

GD

F SU

EZ, N

. Gau

thie

r - A

baca

pres

s,

M. S

etbo

un -

Inte

rlink

s Im

age,

F. D

unou

au, K

. Alla

n, T

ract

ebel

Ene

rgia

. B

RO

_BEL

www.gdfsuez.com

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL22 rue du Docteur Lancereaux 75392 Paris Cedex 08, Frankrijk Tel.: +33 (0)1 57 04 00 00

GDF SUEZ, NV met kapitaal van 2 191 532 680 Euro.RCS Paris 542 107 651.