Top Banner

of 55

ESP 9 First Quarter Module

Jan 10, 2016

ReportDownload

Documents

module

Edukasyon sa PagpapakataoBaitang 9 Unang MarkahanMODYUL 1: LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHATA.ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?Huwag kang makialam! Hindi mo pa yan dapat pinakikialaman, bata ka pa! Naalala mo pa ba ang mga linyang ito mula sa mga magulang mo noon? May mga bagay sa iyong paligid noon na hindi mo maaaring pakialaman dahil bata ka pa; pero lumilipas ang panahon at nagbabago ang maraming bagay. Darating talaga ang pagkakataong mas mahalaga para sa isang kabataang katulad mo ang makialam.Napapansin mo ba ang sarili mo sa kasalukuyan? Marami ka na bang napapansing mga pagbabago? Nag-iiba na ba ang mga reaksyon mo sa mga nangyayari sa iyong paligid tulad ng mga balita at mga isyung nangingibabaw sa media? Kung OO ang sagot mo sa mga tanong na ito, ibig sabihin ay lumalabas na sa iyong sarili ang iyong pagtingin, mayroonDRAFT

ka ng pakialam sa iyong lipunan. Nakikilala mo na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyong

Msarili aat para rsa

ciyong

hpamilya, na3mayro1ong ma,s mala2wak na0mund1ong iyo4ng

kinabibilangan at ikaw ay isang mahalagang bahagi nito. Kung HINDI naman ang iyongsagot, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong mababago ang iyong pananaw sa buhay. Maaaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maaaring makatulong nang malaki sa iyo ang mga aralin sa baitang na ito.Sa dalawang taon mo ng pag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao, nagkaroon ka ng pagkakataong masuri ang iyong pananagutan sa sarili at sa iyong kapwa. Ngayong taon naman ay mamumulat ang iyong mga mata sa lipunang iyong ginagalawan. Napag-aralan mo sa asignaturang Araling Panlipunan ang maraming bagay tungkol sa lipunan, ang kahulugan nito, layunin at marami pang iba. Sa pagkakataong itoy mauunawaan mo ang pagkakaiba at pagkakaugnay nito sa mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa baitang na ito. Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahalagang tanong na: Paano makakamit at mapananatili ang kabutihang lahat? Bakit ba mahalagang ito ay makamit at mapanatili? Nakahanda ka na bang makaalam at makialam sa lipunan? Tara na!

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:1.1. Natutukoy ang mgaelemento ng kabutihang panlahat1.2. Nakapagsusuri ng mgahalimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan1.3. Naipaliliwanag angBatayang Konsepto1.4. Naisasagawa ang isangproyektong makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura, at pangkapayapaan

Narito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang Pampagkatuto 1.4:DRAFT

a. Makabuluhan ang isinagawang proyekto para sa pagkamit ng layunin ng lipunanb. Maayos ang pagpaplano para sa pagsasagawa ng proyektoc. Maayos ang implementasyon ng proyektod. Nakilahok/Nakibahagi ang lahat ng kasapi ng pangkatM

ae. Mayrkalakcip na khomprehensib3ong dok1umentas,yon at p2agninila0y 14Paunang Pagtataya

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa sagutang papel.

1. Ayon kay Dr. Manuel Dy, isang propesor ng Pilosopiya sa Ateneo de Manial University, binubuo ng tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. Ito ay nangangahulugang:a. Ang tao ang gumagawa sa lipunan at kaalinsabay nito ay ang lipunan at hinuhubog ng lipunan ang mga taob. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil mula sa kaniyang pagsilang ay nariyan na ang pamilyang nag-aaruga sa kaniya; binubuo ng lipunan ang tao dahil matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito.

c. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil ang kanilang mg kontribusyon ang nagpapalago at nagpapatakbo dito; binubuo ng lipunan ang tao dahil ang lipunan ang nagbubuklod sa lahat ng tao.d. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil pamilya ang nag-aruga sa tao at dahil matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito; binubuo ng lipunan ang tao dahil sa lipunan makakamit ang kaniyang kaganapan ng pagkatao.2. Ang mga sumusunod ay hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat maliban sa:a. Paggawa ng tao ayon sa kaniyang pansariling hangadb. Pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiiambag ng sarili kaysa sa nagagawa ng ibac. Pakikinabang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat subalit pagtanggi sa pagbabahagi para sa pagkamit nitod. Pagkakait ng tulong para sa kapwa na nangangailangan.3. Ano ang pagkakaiba ng lipunan sa komunidad?a. Sa lipunan, ang nangingibabaw ay ang iisang tunguhin o layunin samantalang sa komunidad ang mahalaga ay ang pagkakabukod-tangi ng mga kabilang nito.DRAFT

b. Sa lipunan, ang pangkat ng mga tao ay may nagkakaisang interes, mithiin at pagpapahalaga samatalang sa komunidad, ang namumuno ang nagbibigay ng direksiyon sa mga taong kasapi nito.c. Sa lipunan, ang namumuno ay inatasan ng mga mamamayan na kamtin angMarch 31, 2

mithiin ng mga kasapi nito samantalang sa komunidad, nararapat na manaig sa pagkamit ng kanilang mga mithiin.

0ang mg1a tao a4ng

d. Sa lipunan, mas malaking pamahalaan ang nakasasakop samantalang sakomunidad ay mas maliit na pamahalaan.4. Ang buhay ng tao ay panlipunan. Ang pangungusap ay:a. Tama, dahil sa lipunan lamang siya nakapamumuhayb. Tama, dahil lahat ng ating ginagawa at ikinikilos ay nakatuon sa ating kapwac. Mali, dahil may mga pagkakataong ang tao ang nagnanais na makapag-isad. Mali, dahil may iba pang aspekto ang tao maliban sa pagiging panlipunan

5. Ang mga sumusunod ay elemento ng kabutihang panlahat maliban sa:a. Kapayapaanb. Katiwasayanc. Paggalang sa indibidwal na taod. Tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng lahat

6. Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ang mga katagang ito ay winika ni:a. Aristotleb. St. Thomas Aquinasc. John F. Kennedyd. Bill Clinton7. Ano ang tunay na layunin ng lipunan?a. kapayapaanb. kabutihang panlahatc. katiwasayand. kasaganaan8. Ano ang kabutihang panlahat?a. Kabutihan ng lahat ng taob. Kabutihan ng mga pangkat na kasapi ng lipunanDRAFT

c. Kabutihan ng bawat indibidwal na kasapi ng lipunand. Kabutihan ng lipunang nararapat bumalik sa lahat ng mga kasapi nitoAng tunguhin ng lipunan ay kailangang pareho sa tunguhin ng bawat indibidwal. Ang pangungusap ay:e. Tama, dahil sa pagkakataon na ganito lamang matitiyak na makakamit ang tunay

Mana laryunincng lipuhnan

31, 2014

f. Tama, dahil mahalagang makiayon ang bawat indibidwal sa layuning itinalaga nglipunang. Mali, dahil may natatanging katangian at pangangailangan ang bawat isang indibidwalh. Mali, dahil ang bawat indibidwal sa lipunan ang nararapat na nagtatakda ng mga layunin9. Kalayaan at pagkakapantay-pantay ang nararapat na manaig sa lipunan. Ang pangungusap ay:a. Tama, dahil ito ang mahalaga upang mangibabaw ang paggalang sa mga karapatan ng taob. Tama, dahil ito ay inilaan na makamit ng tao sa lipunan ayon sa Likas na Batasc. Mali, dahil sa kalayaan, masasakripisyo ang kabutihang panlahat at sa pagkakapantay-pantay, masasakripisyo ang kabutihan ng indibidwald. Mali, dahil sa kalayaan, masasakripisyo ang kabutihan ng indibidwal at sa pagkakapantay-pantay, masasakripisyo ang kabutihang panlahat

B. PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN

Mulat ka ba sa mga nangyayari sa lipunan sa kasalukuyan? Hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo ay mapapansin ang hindi pagkakasundo o alitan ng mga tao. Hindi lamang mga contestant sa Ms. Universe ang maaaring mangarap ng kapayapaan sa mundo. Hindi man tuwirang nabibigkas ng maraming tao ay marami rin ang nangangarap ng matiwasay na lipunan, at marahil ay is aka sa mga ito. Pero paano nga kaya magkakaroon ng katiwasayan sa lipunan? Kung tatanungin kita ngayon, ano kaya ang maipapayo mo? Gawin natin yan ngayon sa unang bahagi ng araling ito.

Gawain 1

1. Sa unang bahagi ng gawaing ito ay mahalagang maibahagi mo muna kung ano anglarawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo. Isulat mo ang mga katangian ng isang matiwasay na lipunan.M2.Ang iyong sagot sa tanong na ito ay maaari mong maipakita sa malikhaing pamamaraan. Maaaring gumawa ng diorama o kaya naman ay gumuhit ng isang blueprint.3. Mahalagang maglakip ng maikling paglalarawan sa ginawang representasyon.arch 31, 2014

Gawain 2

Panuto: Sigurado akong nakakita ka na ng recipe para sa pagluluto ng isang pagkain. Malinaw na nakasulat dito ang mga sangkap at ang sukat ng mga ito. Nakasulat din ang malinaw na detalye ng paraan ng pagluluto nito. Kung isusulat natin ang recipe para sa matiwasay na lipunan, ano kaya ang sangkap nito at paano kaya ito makakamit? Gagawin mo iyan sa gawaing ito: RECIPE para sa MATIWASAY NA LIPUNANAng magiging nilalaman nito ay ang mga sumusunod:

Sangkap na kinakailangan upang matiyak ang katiwasayan ng lipunan Mga tiyak na sukat nito, katulad ng tasa, kutsara o kutsarita, kilo, gramo, at iba pa.

Pamamaraan kung paano magagamit ang mga sangkap na inilagay (hal. Ilagay ang katarungan sa isang malaking lalagyan at haluan ito ng pagmamahal. Matapos itong mapagsama ay budburan ito ng bukas na komunikasyon)

Matapos ang gawain ay sagutin mo ang mga sumusunod na tanong:1. Ano ang iyong naging realisasyon matapos maisagawa ang gawain?2. Ano ang pinakamahalagang sangkap sa pagkakaroon ng matiwasay na lipunan? Ipaliwanag.3. Ano ang pinakamahalagang pamamaraan sa pagkakaroon ng matiwasay na lipunan? Ipaliwanag.

GawainC. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PAG-UNAWADRAFT

Tiyak kong napag-aralan mo na sa Araling Panlipunan ang ibat ibang institusyongpanlipunan. Sa pagkakataong ito ay itutuon natin ang ating pansin sa mga sumusunod: Paaralan

MaSimbaharn

ch 31, 2014

PamilyaMga negosyo Pamahalaan

Panuto:1. Sumulat ng maikling paglalarawan ng bawat isang institu

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.