Top Banner

of 9

Dugoročna Regulacija Krvnog Pritiska

Mar 02, 2018

Download

Documents

BRANE BRANE
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  1/9

  DUGORONA REGULACIJAKRVNOG PRITISKA

  * TRAJE DANIMA I NEDELJAMA; * POVEZANA JE SA ODRAVANJEM ZAPREMINE TELESNIHTENOSTI I KRVI; * ULOGA BUBREGA U REGULACIJI ZAPREMINE, SASTAVA IOSMOLALNOSTI TELESNIH TENOSTI UZ SARADNJU SA KVS-OM,ENDOKRINIM SISTEMOM I CNS-OM;

  * POVEANJE ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA :

  1) POVEAVAJU SE NATRIUREZA I DIUREZA 2) REDUKUJE SE ZAPREMINA EKSTRACELULARNE TENOSTI 3) REDUKUJE SE ZAPREMINA KRVI 4) REDUKUJE SE ARTERIJSKI KRVI PRITISAK

  * SMANJENJE ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA :

  1) SMANJUJU SE NATRIUREZA I DUREZA 2) POVEAVA SE ZAPREMINA EKSTRACELULARNE TENOSTI 3) POVEAVA SE ZAPREMINA KRVI 4) POVEAVA SE ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  2/9

  - DVA ODLUUJUA FAKTORA U DUGORONOJ REGULACIJIARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA SU:

  1) UNOS SOLI I VODE

  2) IZLUIVANJE SOLI I VODE

  UNOS SOLI VANIJI OD UNOSA VODE JER:

  - DOLAZI DO STIMULACIJE CENTRA ZA E;

  - DOLAZI DO POVEANE PRODUKCIJE VAZOPRESINA POD UTICAJEM POVEANE

  OSMOLALNOSTI TELESNIH TENOSTI, POVEAVA SE ZAPREMINA ECT I KRVI,SREDNJEG CIRKULARNOG PRITISKA PUNJENJA, VENSKI PRILIV U SRCE I MINUTNIVOLUMEN SRCA;

  - AUTOREGULACIJOM SE ZADEBLJAVAJU ZIDOVI KRVNIH SUDOVA I VASKULARNIOTPOR;

  - POVEAVA SE ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK;

  !TA" #$ %%&' ( NEMA DIUREZE TA" 1$$ %%&'- NORMALNA DIUREZA TA" 2$$ %%&'- POLIURIJA

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  3/9

  SISTEM RENIN-ANGIOTENZIN

  - STVARANJE ANGIOTENZINA IIJE DEO &OMEOSTATSKOGME&ANIZMA KOJI JE ZADUEN ZA ODRAVANJE VOLUMENAEKSTRACELULARNE TENOSTI I KRVNOG PRITISKA

  !PRI SMANJENOM PRITISKU U AFERENTNOJ ARTERIOLIBUBREGA DOLAZI DO: - VEZIVANJA KATEOLAMINA ZA BETA-RECEPTORE NA MEMBRANIJUKSTAGLOMERULSKOG APARATA - RENIN PRETVARA ANGIOTENZINOGEN U ANGIOTENZIN I

  -ANGIOTENZIN-KONVERTUJUI ENZIM PRETVARA ANGIOTENZIN I UANGIOTENZIN II - ANGIOTENZINAZA PRETVARA ANGIOTENZIN II U ANGIOTENZIN III

  ANGIOTENZIN VAZOKONSTRIKTOR - POVEAVA UNOS VODE

  - SMANJUJE IZLUIVANJE VODE I SOLI *U*REZIMA - STIMULI+E SEKRECIJU ALDOSTERONA

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  4/9

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  5/9

  ANTIDIURETIKI HORMON!ADH, VAZOPRESIN"

  - !"#$%&' #"()$' +# $.$'/0& #"1$- IN&I*ICIJASEKRECIJE VAZOPRESINA

  - 2&'0$'& 3&!$'& ECT !&1 &.$02+"4 +#'"4!.2+&- POVEANA SEKRECIJA VAZOPRESINA

  VAZOPRESIN- VAZOKONSTRIKTOR- POVEAVA ZAPREMINU ECT

  - POVEAVA ZAPREMINU KRVI - POVEAVA PERIFERNI VASKULARNI OTPOR - POVEAVA ARTERIJSKI KRVNI PRITISAK

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  6/9

  NATRIURETIKI PEPTIDI

  - ATRIJUMSKI NATRIURETIKI PEPTID , ANP-2 AK)- MODANI NATRIURETIKI PEPTID ,*NP-32 AK)

  - NATRIURETIKI PEPTID C ,CNP-22 AK)

  !ANP . *NP /.0.! CNP 5676 89090.;

  ANP- VAZODILATATOR -REDUKUJE KRVNI PRITISAK -SMANJUJE ZAPREMINU ECT

  -SMANJUJE ZAREMINU KRVI

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  7/9

  LOKALNA REGULACIJACIRKULACIJE

  -$4)(&/0& ("+&('"4 ( .+#'"4 !"."+& +# )3'"2. "1 2"!2.#$'5 $.&6"(7+5 !".$6&;

  1) AKUTNA, 0;9 /.09/.762)DUGOTRAJNA, ?8;09 ) ;>0;9 /.09/.76

  -BRZA KONTROLA LPK -ZAVISI OD INTENZITETA TKIVNOGMETABOLIZMA

  DVE TEORIJE ZA TO: 1) VAZODILATATORNA TEORIJA 2) TEORIJA POTRE*E ZA O2

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  8/9

  -AKTIVNA HIPEREMIJA

  -FIZIOLO+KI LOKALNI ODGOVOR USLED POVEANOG META*OLIZMA-NASTAJE VAZODILATACIJA-POVEAN PROTOK KRVI-*OLJE SNA*DEVANJE TKIVA O2 I &RANLJIVIM MATERIJAMA-UKLANJANJE CO2 I +TETNI& PRODUKATA META*OLIZMA

  - REAKTIVNA HIPEREMIJA-REAKTIVNO POVEANJE PROTOKA USLED PRET&ODNE REDUKCIJEPROTOKA-OTVARANJE PREKAPILARNI& SFINKTERA-*RZ ULAZAK KRVI U IS&EMINO PODRUJE-POVEANA SINTEZA NO U ENDOTELNIM ELIJAMA-VAZODILATACIJA

  -DOPREMANJE O2-UKLANJANJE CO2

  DUGORONA LOKALNA REGULACIJA:89 PROMENA PROKRVLJENOSTI TKIVA

  9 RAZVOJ KOLATERALNE CIRKULACIJE

 • 7/26/2019 Dugorona Regulacija Krvnog Pritiska

  9/9

  ANGIOGENEZA

  - FIZIOLO+KI PROCES- ODGOVOR ORGANIZMA NA IS&EMIJU- RAST NOVOSTVORENI& KRVNI& SUDOVA IZ VE POSTOJEI&

  J9@79 ?6 :

  - ISHEMINIM TKIVIMA- TKIVIMA KOJA SE NAGLO RAZVIJAJU- TKIVIMA SA VISOKIM INTENZITETOM [email protected] ?6 9 5@9 9.9 :

  #" NEOVASKULARIZACIJOM;

  $" MOBILIZACIJOM PREKURSORA ILI PROGENITORAENDOTELNIH VASKULARNIH %ELIJA IZ KOSTNE SRI;

  !N;0%99 B=.;;. 80;/6? 80.: -ZARASTANJU RANA -ORMIRANJU CORPUSA LUTEUMA -OBNAVLJANJU ENDOMETRIJUMA

  -POSLE MENSTRUACIJE