Top Banner
Druhá strategická, a.s. Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo k 30. júnu 2015 Zostavená dňa: 11.05.2016 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Schválená dňa: h
35

Druhá strategická, a.s. Priebežná konsolidovaná účtovná ...

Oct 25, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
k 30. júnu 2015
Zostavená da: 1 1 .0 5 .2 0 1 6
Podpisový záznam štatutárneho orgánu útovnej jednotky alebo lena štatutárneho orgánu útovnej jednotky:
Schválená da:
Konsolidovaný výkaz o finannej pozícii 4
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní 5
Konsolidovaný výkaz peaných tokov 6
Poznámky ku konsolidovanej útovnej závierke 7 - 35
Druhá strategická, a.s. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku k 30.06.2015
Pozn. 30.6.2015 30 01.2.6.
Predaj výrobkov, tovaru, sluieb a materiálu 4 1 205 800 5 425 035
Výnosy zo stavebnej innosti 4 111 404 519 51 002 832
Ostatné prevádzkové výnosy 4 4 916 814 21 180 123
Aktivované vlastné výkony a výroba 4 5 761 083 3 445 872
Výnosy 123 288 216 81 053 862
Spotreba materiálu a energie, náklady na predané zásoby 5 67 467 459 14 707 564
Náklady na nakupované stavebné práce 5 39 136 466 39 136 466
Osobné náklady a zamestnanecké pôitky 5 12 114 132 11 157 433
Odpisy a amortizácia 5 3 261 283 3 154 016
Ostatné prevádzkové náklady a sluby 5 1 599 641 19 264 972
Náklady 123 578 981 87 420 451
Zisk/strata pred zdanením a finannými operáciami 7 -290 765 -6 366 589
Finanné výnosy 7 1 080 566 406 398
Finanné náklady 8 3 614 149 4 298 679
Podiel na zisku/strate pridruených spoloností -52 664 120 564
Zisk/ strata z pokraujúcich inností pred zdanením -2 877 012 -10 379 434
Da z príjmov náklad / (výnos) 2m, 9 -21 194 -20 761
Zisk/ strata po zdanení -2 855 818 -10 358 673
istý zisk/strata -2 855 818 -10 358 673
Zisk/strata pripadajúci na:
Menšinových vlastníkov -646 712 600 368
Ostatné komplexné výsledky - zisky/straty 0 0
Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení -2 855 818 -10 358 673
Komplexný výsledok pripadajúci na:
Menšinových vlastníkov -646 712 600 368
Zisk / strata na akciu -4 -13
Komplexný výsledok na akciu / strata -4 -13
3
Druhá strategická, a.s. Konsolidovaný výkaz o finannej pozícii k 30.06.2015
AKTÍVA
Goodwill
Investície k dispozícii na predaj
Odloená daová pohadávka
Krátkodobý majetok Zásoby
Investície do nehnuteností
Daové pohadávky
Emisné áio
Rezervné fondy a ost. fondy, z precenenia +414
Nerozdelené zisky/strata
Bankové úvery a pôiky
Úvery a pôiky ostatné
Záväzky z finanného prenájmu
Dlhodobé rezervy, zamestnanecké poitky
Kratkodobé záväzky celkom Záväzky z obchodného styku a ost. záväzky
Záväzky zo staveb. in. a zákazkovej výroby
Bankové úvery a pôiky
Úvery a pôiky ostatné
Záväzky z finanného prenájmu
Rezervy krátkodobé, zamestn. poitky
2n, 11 56 886 971 58 021 563
2e 1 149 566 990 938
2o, 11 15 629 847 15 646 170
2g,11 6 937 012 6 984 675
11 1 707 179 562 359
2m 10 047 647 9 745 073
2s, 13 12 371 488 15 241 021
198 004 473 156 582 522
2r, 12 60 990 594 62 591 289
2q, 11 6 340 834 7 140 488
2s, 13 39 451 149 24 568 894
14 74 886 161 42 426 264
2m, 13 8 154530 0
16 1 347 435 1 625 639
2u, 17 6 833 770 18 229 948
302 734 183 263 774 321
-18 623 017 -17 977 406
26 452 329 26 941 180
489 113 489 113
-4 358 466 -2 854 916
18 158 273 13 716 782
-53 054 668 -15 017 491
-2 855 818 -38 037 177
-3 453 780 -3 214 897
-15 169 237 -14 762 509
321 357 200 281 751 727
111 078 865 107 812 789 2s, 18 60 123 817 55 142 884
2s, 16a 42 605 841 42 412 996
2s, 16a 0 0
2l, 2t, 18 931 429 931 349
2m 1 651 706 1 654 752
2 420 695 3 580 049
210 278 335 173 938 938
2s, 18 78 916 347 68 925 979
14 66440251 52008159
2i, 17 617 701 1 320 870
2l, 2t 14 172 008 2 984 176
2m 9 971 673 1 494 469
4
Druhá strategická, a.s. Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní k 30.06.2015
2014 Podiel na vlastnom imaní rozhodujúcich vlastníkov spolonosti
Nekontrolujúce podiely Vlastné imanie
Nerozdelené zisky
Podiel vlastníkov materskej spolonosti
Stav k 1.1.2014 26 280 222 40 099 2 862 059 -15 017 491 14 164 889 1 829 855 15 994 744
Základné imanie, úprava o vlastné akcie 660 958 660 958
Rezervné a kapitálové fondy 0
Emisné áio z PP 449 014 449 014
Zisk / strata z prepotu zahraniných prevádzok 0
Zisk / strata vykázaný priamo vo vlastnom imaní 0
Zisk / strata za útovné obdobie -38 037 177 -28 924 352 -5 044 752 -43 081 929
Rozdiely z precenenia majetku 7 999 807 7 999 807
Dividendy 0
Stav k 31.12.2014 26 941 180 489 113 10 861 866 -53 054 668 -14 759 463 -3 214 897 -17 977 406
2015 Podiel na vlastnom imaní rozhodujúcich vlastníkov spolonosti
Nekontrolujúce podiely Vlastné imanie
Nerozdelené zisky
Podiel vlastníkov materskej spolonosti
Stav k 1.1.2015 26 941 180 489 113 10 861 866 -53 054 668 -14 759 463 -3 214 897 -17 977 406
Základné imanie, úprava o vlastné akcie -488 851 -488 851
Rezervné a kapitálové fondy 0
Emisné áio z PP 0
Zisk / strata z prepotu zahraniných prevádzok 0
Zisk / strata vykázaný priamo vo vlastnom imaní
Zisk / strata za útovné obdobie -2 855 818 -409 774 -238 883 -3 094 701
Rozdiely z precenenia majetku 2 937 941 2 937 941
Dividendy 0
Stav k 30.06.2015 26 452 329 489 113 13 799 807 -55 910 486 -15 169 237 -3 453 780 -18 623 017
5
30.6.2015 31.12.2014
Peané toky z prevádzkovej innosti VH z benej innosti pred zdanením daou z príjmov -2 877 012 -39 054 368
Podiel na zisku a strate pridruených podnikov -326 458 -858 022
Strata zo zníenia hodnoty majetku 325 122 813 624
Odpisy hmotného a amortizácia nehmotného majetku 3 261 283 8 348 880
Strata / zisk z predaja dlhodobého majetku -60 238 -306 971
Úroky útované do nákladov 2 548 049 7 297 622
Úroky útované do výnosov -952 242 -1 015 438
Zníenie hodnoty ( zrušenie znehodnotenia) pohadávok 459 842 15 350 217
Ostatné poloky nepeaného charakteru 476 229 -1 847 345
Zmena stavu rezerv 11 187 912 2 728 211
Prevádzkový zisk pred zmenami pracovného kapitálu 14 042 487 -8 543 590
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na VH z B Zmena stavu obchodných a iných pohadávok -45 617 439 -1 240 046
Zmena stavu obchodných záväzkov 28 244 039 46 400 378
Zmena stavu zásob 1 600 695 -4 057 290
Da z príjmov (uhradené)/vrátená -21 194 1 017 191
Prijaté úroky 952 242 1 015 438
Zaplatené úroky -2 548 049 -7 297 622
isté peané toky z prevádzkovej innosti -17 389 706 27 294 459
Obstaranie dlhodobého finanného majetku po odpoítaných získaných PP 0 -4 235 745
Obstaranie dcérskych spoloností 0 0
Obstaranie investícii v pridruených spolonostiach 0 0
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 251 677 5 433 265
Príjmy z predaja dlhodobého finanného majetku 0 1 485 704
isté peané toky z investinej innosti 251 677 2 683 224
Príjmy z emisie akciového kapitálu 0 3 279
Zmena stavu úverov a pôiiek -6 852 085 -16 909 427
Platby záväzkov z finanného prenájmu -1 448 551 -673 151
Vyplatené dividendy 0 0
isté peané toky z finannej innosti -8 300 636 -17 579 299
isté zvýšenie alebo zníenie peaných prostriedkov a peaných ekvivalentov -11 396 178 12 398384
Peané prostriedky a ekvivalenty na zaiatku obdobia 18 229 948 5 831 564
Peané prostriedky a ekvivalenty na konci obdobia 6833 770 18 229 948
6
1 Informácie o spolonosti
Spolonos Druhá strategická, a.s. (alej len „spolonos “), IO: 35 705 027, sídlo spolonosti a hlavné miesto podnikania: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, je akciovou spolonosou registrovanou v Slovenskej republike. Spolonos bola zaloená 26.11.1996 a zapísaná 13.12.1996 do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vloka íslo 1239B. Na spolonos prešli na základe zmluvy o zlúení všetky práva a záväzky investiného fondu Harvardský dividendový investiný fond Slovakia, a.s. na základe Zmluvy o zlúení schválenej mimoriadnym valným zhromadením 18.12.1996.
Spolonos má základné imanie 26 941 179,832 EUR splatené v plnom rozsahu, o predstavuje 811 628 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou 33,194 EUR. Ide o verejne obchodovatené cenné papiere, primárne evidované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.
Predmet innosti spolonosti: - innos organizaných a ekonomických poradcov - kúpa a predaj tovaru v rozsahu vonej ivnosti formou maloobchodu a vekoobchodu - sprostredkovateská innos - správa registratúry - vedenie útovníctva.
Štatutárny orgán spolonosti - predstavenstvo:
Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda predstavenstva Ing. Jozef Šnego - len predstavenstva Ing. Adriana Matysová - len predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Juraj Široký - len dozornej rady Mgr. Katarína Csudaiová - len dozornej rady Ing. Eva Chudícová - len dozornej rady
Spolonos Druhá strategická, a.s., nie je cez priame a nepriame podiely kontrolovanou spolonosou, nevstupuje do iadnej konsolidovanej útovnej závierky. Druhá strategická, a.s. nie je neobmedzene ruiacim spoloníkom.
Spolonos má k súvahovému du 30.06.2015 v majetku 56 360 kusov vlastných akcií, ostatné dcérske spolonosti vlastnia 10 577 ks akcií spolonosti Druhá strategická, a.s.
Štruktúra akcionárov spolonosti vyiadaná ku du konania riadneho valného zhromadenia da 17.06.2015. bola nasledovná:
Akcionár Poet akcií Podiel na ZI v% Právnické osoby tuzemské 170 556 21,0140% Právnické osoby zahraniné 400 751 49,3762% Fyzické osoby 183 961 22,6657% Vlastné akcie 56 360 6,9441%
Spolu 811 628 100,0000%
2 Významné útovné zásady Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej útovnej závierky
Právnym dôvodom na zostavenie tejto priebenej konsolidovanej útovnej závierky sú povinnosti vyplývajúce pre spolonos Druhá strategická, a.s. ako emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, zo zákona . 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Vyhlásenie o súlade s predpismi
Táto konsolidovaná útovná závierka je zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finanné výkazníctvo (IFRS), ktoré obsahujú štandardy a interpretácie schválené Radou pre Medzinárodné útovné štandardy a Komisiou pre interpretáciu Medzinárodných štandardov pre finanné vykazovanie, a to v znení prijatom Európskou úniou (EU).
Od 1.1.2005 vyaduje ust. § 22 Zákona . 431/2002 Z.z. o útovníctve v znení neskorších predpisov, aby skupina zostavovala konsolidovanú útovnú závierku v súlade s IFRS prijatými v rámci EÚ. Skupina prvý raz uplatnila IFRS v útovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2005 s dátumom prechodu na IFRS 1. januára 2004. Posledná konsolidovaná útovná závierka zostavená poda slovenských útovných predpisov je za rok koniaci 31. decembra 2004.
2.a Východiská pre zostavenie útovnej závierky
Spolonos vedie svoje útovníctvo a zostavuje individuálnu útovnú závierku v súlade s útovnými zásadami a poiadavkami Zákona . 431/2002 Z. z. o útovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR . 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov. Niektoré z týchto zásad sa odlišujú od IFRS.
Konsolidovaná útovná závierka za rok 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretritého pokraovania innosti. Údaje v tejto konsolidovanej útovnej závierke sú vykázané v celých eurách (€), pokia nie je uvedené inak.
Konsolidovaná útovná závierka obsahuje útovné závierky Spolonosti a jej dcérskych spoloností zostavené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka. Útovné závierky dcérskych spoloností sú zostavené za rovnaké útovné obdobie ako útovná závierka materskej spolonosti vyuívajúc konzistentné útovné zásady. Úpravy sú urobené len s cieom zosúladi akékovek rozdielne útovné pravidlá, ktoré môu existova.
Všetky zostatky útov, transakcie, vrátane ziskov a nerealizovaných ziskov a strát medzi spolonosami v Skupine sú eliminované, okrem prípadov, ke straty indikujú znehodnotenie majetku, ktorého sa týkajú. Pri zostavení konsolidovanej útovnej závierky boli pouité jednotné útovné zásady pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností.
Dcérske spolonosti, t j . subjekty, v ktorých má Materská spolonos a Skupina práva kontroly ich innosti / § 22 ods. 3 zákona . 431/2002 Z.z./, sa konsolidujú od dátumu prevodu kontroly na Skupinu a prestávajú sa konsolidova od dátumu straty kontroly. V prípade straty kontroly nad dcérskou spolonosou, zaha konsolidovaná útovná závierka výsledky za as obdobia, poas ktorého mala Skupina kontrolu nad touto dcérskou spolonosou. Na základe poiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní kontroly berú do úvahy okamite uplatnitené hlasovacie práva.
Akvizície sú zaútované pouitím nákupnej metódy, ktorá zaha priradenie nákladov akvizície k reálnej hodnote nadobudnutých aktív, záväzkov a podmienených záväzkov prevzatých k dátumu akvizície.
Nekontrolujúce podiely predstavujú podiel na hospodárskom výsledku a istých aktívach dcérskych spoloností, ktoré nie sú v drbe Skupiny a vykazujú sa samostatne vo výkaze komplexného výsledku a v rámci vlastného
8
imania konsolidovaného výkazu o finannej pozícii, oddelene od vlastného imania prislúchajúceho akcionárom materskej spolonosti.
Konsolidujúca materská spolonos a ovládané spolonosti uplatujú útovné princípy a postupy útovania v súlade so zákonom o útovníctve a s postupmi útovania platnými v Slovenskej republike a príslušnej krajine EU. Útovníctvo sa vedie na základe dodrania asovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzahujú na útovné obdobie, bez ohadu na dátum ich platenia.
Pri oceovaní majetku a záväzkov sa uplatuje zásada opatrnosti, t j . berú sa základ všetky riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku du zostavenia útovnej závierky. Útovníctvo sa vedie v národných menách a pre potreby konsolidovanej útovnej závierky sa výkazy zahraniných ovládaných spoloností prepoítavajú nasledovne: Súvahové poloky s výnimkou základného imania a hospodárskeho výsledku minulých rokov sa prepoítavajú kurzom ECB platným k 31.12. príslušného roka. Základné imanie a hospodársky výsledok minulých rokov sa prepoítava historickým kurzom. Nákladové a výnosové poloky výkazu ziskov a strát sa prepoítavajú váeným priemerným kurzom za útovné obdobie.
2.b Aplikácia nových a novelizovaných Medzinárodných štandardov finanného výkazníctva
Skupina prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné útovné štandardy (IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre finanné výkazníctvo (IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené na pouitie v Európskej únii a ktoré sa vzahujú na jej innosti a sú platné pre útovné obdobia so zaiatkom 1. januára 2014. Nasledujúce dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné útovné štandardy a schválila EÚ, sú platné pre bené útovné obdobie:
IFRS 10 „Konsolidovaná útovná závierka: Dodatok pre investiné spolonosti“, tento štandard iastone nahradzuje štandard IAS 27 Konsolidovaná a individuálna útovná závierka, ktoré sa zaoberajú konsolidovanou útovnou závierkou a interpretáciou SIC 12 Konsolidácia jednotky zvláštneho urenia. Štandard IFRS 10 mení definíciu kontroly (ovládania) - investor ovláda jednotku do ktorej bolo investované, pokia (a) má moc nad jednotkou, do ktorej bolo investované, (b) je vystavený variabilným výnosom alebo má právo na tieto výnosy na základe svojej angaovanosti v jednotke, do ktorej investoval, a (c) má schopnos vyuíva moc nad jednotkou, do ktorej bolo investované, k ovplyvneniu výšky svojich výnosov. Všetky tieto kritéria musia by splnené, aby mal investor kontrolu nad jednotkou, do ktorej bolo investované. Predtým bola kontrola definovaná ako moc ovláda finanné a prevádzkovej politiky útovnej jednotky s cieom získa úitok z jej innosti. Do IFRS 10 bol zaradený alší pokyn, ktorý objasuje, kedy má investor kontrolu nad jednotkou, do ktorej bolo investované. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
IFRS 11 - Spoloné dohody: Dodatok pre investiné spolonosti - štandard nahradzuje štandard IAS 31 Úasti v spolonom podnikaní. Pokyny obsiahnuté v súvisiacich interpretáciách SIC 13 Spolu ovládané jednotky - nepeané vklady spoluvlastníkov boli zahrnuté do štandardu IAS 28 (novelizovaného v roku 2011). Štandard IFRS 11 sa zaoberá tým, ako má by klasifikované spoloné dojednanie, ktoré je vlastnené dvoma alebo viacerými stranami. Poda IFRS 11 existujú iba dva typy spoloných dojednaní - spoloná innos alebo spoloný podnik. Klasifikácie spoloných dojednaní poda IFRS 11 závisí na právach a povinnostiach strán týchto dojednaní po zohadnení štruktúry, právnej formy dojednania, zmluvných podmienok schválených oboma stranami dojednania, ako i alších skutoností a okolností, ak sú relevantné. Spoloná innos je spoloným dojednaním, kedy strany spolu ovládajú tieto dojednania majú práva na istá aktíva tohto dojednania. IAS 31 predtým rozlišoval tri typy spoloných dojednaní - spolu ovládané jednotky, spolu ovládané operácie a spolu ovládané aktíva. Klasifikácia spoloných usporiadaní poda IAS 31 bola predovšetkým stanovená na základe právnej formy dojednania, napr. o spolonom dojednaní, ktoré bolo zaloené ako samostatná útovná jednotka, sa útovalo ako o spolu ovládanej jednotky. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv. Dodatky k IFRS 12 „Zverejovanie podielov v iných útovných jednotkách: Dodatok pre investiné spolonosti“ - Standard IFRS 12 je štandard o zverejovaní informácií a platí pre útovné jednotky, ktoré majú úas v dcérskych podnikoch, spoloných dojednaniach, pridruených podnikoch a / alebo
9
nekonsolidovaných štruktúrovaných útovných jednotkách. Aplikácia IFRS 12 obecne viedla k rozsiahlejším zverejneniam v konsolidovanej útovanej závierke. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
IAS 27 Konsolidované a individuálne útovné závierky: Dodatok pre investiné spolonosti - podobnej ako v predchádzajúcej verzii IAS 27 sa nový štandard zameriava pri urovaní, i investor musí konsolidova jednotku, do ktorej investoval. Definícia kontroly poda nového štandardu sa však zmenila. Väšina poiadaviek ohadne postupov konsolidácie bola prevedená z predchádzajúceho štandardu v nezmenenej podobe. Novelizovaný štandard stanovuje iba poiadavky týkajúce sa individuálnej útovnej závierky. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
IAS 32 Finanné nástroje: prezentácia Dodatok k návodu na uplatnenie ku kompenzácií finanných aktív a finanných záväzkov - úpravy IAS 32 vyjasujú poiadavky na zapoítanie finanných aktív a finanných záväzkov. Konkrétne úpravy ujasujú význam „má okamité vymáhatené právo na zapoítanie“ a „ súasne prevedená realizácia a vysporiadanie“. Je vyadované retrospektívna aplikácia týchto úprav. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
IAS 36 Zníenie hodnoty majetku Dodatok k vykazovaniu spätne získatenej (návratnej) hodnoty pre nefinanné aktíva - úpravy štandardu IAS 36 odstraujú poiadavku zverejni spätne získanú iastku jednotky, ku ktorej bol priradený goodwill i iné nehmotné aktíva s neuritou dobou pouitenosti, pokia u tejto jednotky nedošlo ku zníeniu hodnoty alebo k odútovaniu zníenej hodnoty. Mimo to tieto úpravy zavádzajú alšie poiadavky na zverejnenie, ktoré sa uplatujú v prípade, e spätne získatená iastka aktíva i peazí jednotky je ocenená reálnou hodnotou po odpoítaní nákladov na vyradenie. Tieto nové zverejnenia zahrujú hierarchiu reálnej hodnoty, kúové predpoklady a techniky ocenenia, ktoré sa pouívajú v súlade so zverejnením, ako vyaduje IFRS 13 Oceovanie reálnou hodnotou. Tieto úpravy vyadujú retrospektívne uplatnenie. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
IAS 39 Finanné nástroje: vykazovanie a oceovanie Dodatok k nováciám derivátov a pokraovanie útovania zabezpeenia - úpravy štandardu IAS 39 poskytujú úavu z poiadaviek preruši zaisovanie v útovníctve v prípade, e bola za istých okolností prevedená novácia zaisovacieho derivátu oznaeného ako zaisovací nástroj. Tieto úpravy rovnako objasujú, e všetky zmeny reálnej hodnoty derivátov oznaených ako zaisovací nástroj vzniknuté v dôsledku novácie by mali by brané v úvahu pre posudzovaní a oceovaní úinnosti zaistenia. Tieto úpravy vyadujú retrospektívne pouitie. Zmena štandardu na skupinu nemá vplyv.
2.c Významné útovné posúdenia a odhady
Zostavenie útovnej závierky v súlade s IFRS si vyaduje pouitie odhadov a predpokladov, ktoré ovplyvujú vykazovanie hodnoty majetku a záväzkov k dátumu zostavenia útovnej závierky ako aj vykazované hodnoty výnosov a nákladov poas obdobia, za ktoré je útovná závierka zostavená. Hoci tieto odhady robí vedenie Spolonosti a Skupiny poda svojho najlepšieho poznania aktuálnych udalostí, skutoné výsledky sa v konenom dôsledku môu od týchto odhadov líši. Najvýznamnejšie odhady sa týkajú stanovenia doby ivotnosti dlhodobého hmotného majetku, vyíslenia zníenia hodnoty dlhodobého majetku a odhadu vymoitenosti obchodných pohadávok.
Významné útovné posúdenia a odhady: Pri uplatovaní útovných zásad uvedených vyššie vedenie posúdilo významnos dopadu na iastky vykázané v útovnej závierke. Najdôleitejšie posúdenia sa týkajú:
a) rezerv b) vytvorenia zdaniteného príjmu voi ktorému je moné zaútova odloené daové pohadávky c) matematicko-poistných odhadov pouitých pri výpote záväzkov
2.d Základ konsolidácie
Konsolidovaná útovná závierka obsahuje útovné závierky Spolonosti a subjektov, ktoré kontroluje (dcérske spolonosti) Spolonos kontroluje tie subjekty, v ktorých má právo riadi finannú a prevádzkovú politiku tak, aby z ich inností získavala úitky.
10
Akvizície spoloností sa útujú pouitím nákupnej metódy (IFRS 3.16), priom dochádza k oceneniu majetku a záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii. Výsledky dcérskych spoloností, ktoré Spolonos poas roka získala alebo predala, sa zahrnú do konsolidovaného výkazu komplexného výsledku od dátumu obstarania v prípade obstarania, resp. do dátumu predaja v prípade predaja.
Strata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnotu menšinového podielu na vlastnom imaní dcérskej spolonosti, sa zútuje s podielom skupiny okrem sumy, ktorá predstavuje záväzné ruenie menšinových podielnikov a môe predstavova dodatonú investíciu na krytie strát.
Všetky zostatky útov, transakcie, vrátane ziskov a nerealizovaných ziskov a strát medzi spolonosami v Skupine sú eliminované, okrem prípadov, ke straty indikujú znehodnotenie majetku, ktorého sa týkajú. Pri zostavení konsolidovanej útovnej závierky boli pouité jednotné útovné zásady pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností.
2.e Podnikové kombinácie
Dcérske spolonosti Obstaranie dcérskych spoloností sa útuje metódou nákupu. Obstarávacia cena sa oceuje sumou reálnych hodnôt predmetných aktív k dátumu výmeny, nadobudnutia alebo prevzatých záväzkov a nástrojov vlastného imania, ktoré Skupina vydala výmenou za získanie kontroly nad dcérskou spolonosou, plus všetky náklady priamo súvisiace a priraditené s danou podnikovou kombináciou (IFRS 3.24). Identifikovatené aktíva, záväzky a podmienené záväzky obstarávaného subjektu, ktoré spajú podmienky vykazovania poda IFRS 3, sa vykazujú v reálnej hodnote k dátumu akvizície, okrem dlhodobého majetku (alebo skupiny aktív a záväzkov urených na predaj) ureného na predaj poda IFRS 5 „Majetok urený na predaj a ukonené innosti“, ktorý sa vykazuje a oceuje v reálnej hodnote, zníenej o náklady na predaj.
Goodwill, ktorý vzniká pri obstaraní, sa vykazuje ako aktívum a prvotne sa oceuje obstarávacou cenou, o ktorú obstarávacia cena podnikovej kombinácie prevyšuje podiel Skupiny na istej reálnej hodnote vykázaných identifikovatených aktív, záväzkov a podmienených záväzkov (IFRS 3.51). Ak podiel Skupiny na istej reálnej hodnote identifikovatených aktív, záväzkov a podmienených záväzkov obstarávaného subjektu prevyšuje po prehodnotení obstarávaciu cenu podnikovej kombinácie, prebytok sa vykáe priamo vo výkaze komplexného výsledku.
Menšinové podiely ( nekontrolujúce podiely - IAS 27) na vlastnom imaní konsolidovaných dcérskych spoloností sa vykazujú oddelene od podielov skupiny na vlastnom imaní, prestavujú zisk/stratu a isté aktíva ktoré Skupina nevlastní a vykazujú sa samostatne v konsolidovanom výkaze finannej pozície a konsolidovanom výkaze komplexného výsledku za útovné obdobie. Nekontrolujúce podiely zahajú hodnotu takýchto podielov k dátumu vzniku podnikovej kombinácie a podielu menšinových vlastníkov na zmenách vlastného imania od dátumu kombinácie. Strata pripadajúca na menšinový podiel, ktorá prevyšuje hodnotu menšinového podielu na vlastnom imaní dcérskej spolonosti, sa zútuje s podielom skupiny okrem sumy, ktorá predstavuje záväzné ruenie menšinových podielnikov a môe predstavova dodatonú investíciu na krytie strát.
Pre kadú podnikovú kombináciu sa nekontrolujúce podiely uria na základe reálnej hodnoty nekontrolujúcich podielov, alebo ako podiel nekontrolujúcich podielov na reálnej hodnote istých aktív nadobúdanej spolonosti. Pre kadú akvizíciu je prípustná monos výberu metódy nekontrolných podielov. Následne sa útovná hodnota nekontrolných podielov rovná prvotne zaútovanej hodnote týchto podielov upravenej o podiel na zmenách vlastného imania po akvizícii.
Zmeny v majetkovom podiele Skupiny v dcérskych podnikoch, ktoré nemajú za následok stratu kontroly, sa útujú ako transakcie vlastného imania. Útovné hodnoty podielov Skupiny a nekontrolujúcich podielov sa upravujú tak, aby zohadovali ich relatívny podiel v dcérskych spolonostiach. Akýkovek rozdiel medzi hodnotou, o ktorú sú upravené nekontrolujúce podiely a reálnou hodnotou platených alebo prijatých plnení sa vykáe priamo vo vlastnom imaní a priradí sa akcionárom materskej spolonosti.
11
2.f Spoloné podniky, pridruené spolonosti Spoloné podniky Spoloný podnik je zmluvnou dohodou, poda ktorej dvaja alebo viac spoloníkov vykonávajú hospodársku innos, ktorá podlieha spolonej kontrole. Spoloná kontrola existuje iba v prípade, ak strategické finanné a prevádzkové rozhodnutia vzahujúce sa k danej aktivite vyadujú jednomysenú zhodu spoloníkov. Spolone kontrolovaná jednotka je spoloný podnik, ktorý predstavuje zaloenie podniku, partnerstva alebo inej jednotky, v ktorej kadý spoloník spolu s ostatnými spoloníkmi uplatujú spolonú kontrolu nad hospodárskou innosou jednotky.
Skupina sa rozhodla pre aplikáciu IFRS 11 - Spoloné dohody, prijaté EÚ da 11. decembra 2012, ktorým sa nahrádza IAS 31 - Podiely na spolonom podnikaní a SIC -13 Spolone kontrolované subjekty - nepeané vklady spoloníkov, pre konsolidovanú útovnú závierku zostavenú za útovné obdobie zaínajúce 1. januára 2012. IFRS 11 nahrádza štandard IAS 31 a poda jeho znenia sa spoloné podnikanie klasifikuje bu ako spoloná innos alebo ako spoloný podnik (joint venture), a to v závislosti na právach a povinnostiach zmluvných strán spoloného podnikania. Poda IFRS 11 je moné Spoloný podnik útova a zahrnú do konsolidovaných výkazov len metódou vlastného imania. Prechodné ustanovenia štandardu IFRS 11 vyadujú, aby útovné jednotky uplatnili zmenu z útovania metódou podielovej konsolidácie na metódu vlastného imania retroaktívne, v dôsledku oho došlo k zmene porovnatených údajov v konsolidovaných finanných výkazoch Skupiny.
V konsolidovanej útovnej závierke zostavenej za rok koniaci 31. decembra 2011 a predchádzajúce útovné obdobia boli podiely Skupiny v jej spoloných podnikoch útované metódou podielovej konsolidácie, poda ktorej sú podiely spoloníka na kadej poloke majetku, záväzkov, výnosov a nákladov spoloného podniku kombinované s podobnými polokami konsolidovanej útovnej závierky. Útovné závierky spoloných podnikov sa zostavujú za rovnaké útovné obdobia ako útovná závierka materskej spolonosti pouitím rovnakých zásad. Spoloné podniky boli konsolidované metódou podielovej konsolidácie do dátumu ke Skupina stratí podiel na spolonej kontrole spoloného podniku.
Ak Skupina vloí do spoloného podniku majetok, alebo ho predá, vykázanie akejkovek asti zisku alebo straty z tejto transakcie odráa podstatu transakcie. Ak Skupina kúpi majetok od spoloného podniku, nevykáe svoj podiel na ziskoch spoloného podniku z transakcie a kým znova nepredá majetok nezávislej zmluvnej strane. Straty z transakcií v rámci Skupiny sa vykazujú okamite, ak strata predstavuje dôkaz zníenia istej realizanej ceny krátkodobého majetku alebo stratu zo znehodnotenia.
Pri strate spolonej kontroly Skupina ocení a vykáe svoj zostávajúci podiel na investícii v reálnej hodnote okrem prípadov, ke sa spoloná kontrola nezmení na dcérsku alebo pridruenú spolonos. Rozdiel medzi útovnou hodnotou spoloného podniku a reálnou hodnotou zostávajúcej investície spolu s výnosmi z predaja sa vykáe v zisku/strate za útovné obdobie.
Pridruené spolonosti boli zahrnuté do konsolidácie skupiny metódou vlastného imania v súlade s IAS 28. V poznámkach je uvedený je prehad pridruených spoloností, ich vlastné imanie a podiely na vlastnom imaní.
2.g Dlhodobý majetok urený na predaj
Dlhodobý majetok a vyraované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako urené na predaj, ke ich útovnú hodnotu mono realizova skôr predajom ne nepretritým pouívaním. Táto podmienka sa povauje za splnenú, len ke je predaj vysoko pravdepodobný, priom majetok (alebo skupina aktív a záväzkov urených na predaj) je k dispozícii na okamitý predaj v stave, v akom sa práve nachádza. Vedenie sa musí usilova o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo predpoklada, e splní kritériá na vykázanie skoneného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie.
Dlhodobý majetok (a skupina aktív a záväzkov urených na predaj) urený na predaj sa oceuje predchádzajúcou útovnou hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj, poda toho, ktorá je nišia.
12
2.h Vykazovanie výnosov
Výnosy sa vykazujú v rozsahu, v ktorom je pravdepodobné, e z nich budú pre Skupinu plynú ekonomické úitky, a ke sa dá výška výnosu spoahlivo stanovi. Pred vykázaním výnosu sa musia splni tie nasledovné špecifické kritériá pre vykazovanie:
Predaj výrobkov Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú, ak sa na kupujúceho previedli podstatné riziká a odmeny vyplývajúce z vlastníctva tovaru.
Poskytovanie sluieb Výnosy za poskytnuté sluby sa vykazujú v útovnom období, v ktorom sa sluby poskytli, poda stupa dokonenia konkrétnej transakcie, vyjadreného pomerom sluieb poskytnutých k danému du a všetkých sluieb, ktoré sa majú poskytnú.
Výnosy sa oceujú v reálnej hodnote získanej alebo vymoitenej protihodnoty a predstavujú pohadávky za tovar a sluby poskytnuté v rámci benej innosti po zohadnení zliav a daní z predaja.
2.i Prenájom
Prenájom sa klasifikuje ako finanný prenájom, ke sa v podstate všetky riziká a úitky charakteristické pre vlastníctvo daného majetku prenášajú na nájomcu na základe podmienok prenájmu. Akýkovek iný typ prenájmu sa klasifikuje ako operatívny prenájom.
Majetok obstaraný formou finanného prenájmu sa vykazuje ako majetok Skupiny v reálnej hodnote pri zahájení prenájmu alebo v súasnej hodnote minimálnych splátok z prenájmu, poda toho, ktorá je nišia. Zodpovedajúci záväzok voi prenajímateovi sa zahrnie do výkazu o finannej situácii ako záväzok z finanného prenájmu. Splátky z prenájmu sú rozdelené na finanný náklad a zníenie záväzku z prenájmu, aby sa na zvyšnú as záväzku dosiahla konštantná úroková miera. Finanné náklady sa útujú do výkazu komplexného zisku.
Nájomné splatné pri operatívnom prenájme sa útuje do výkazu komplexného zisku rovnomerne poas doby trvania daného prenájmu.
2.j Cudzie meny
Individuálne útovné závierky kadého subjektu v rámci Skupiny sa prezentujú v mene primárneho ekonomického prostredia, v ktorom daný subjekt vykonáva prevádzkové innosti (funkná mena útovnej jednotky).
Pri zostavovaní útovnej závierky individuálnych subjektov sa transakcie v inej mene, ako je funkná mena daného subjektu (cudzia mena), útujú pomocou výmenného kurzu platného k dátumu uskutonenia útovnej operácie. Pri kadom zostavení útovnej závierky sa peané poloky denominované v cudzích menách vdy prepoítajú pomocou výmenného kurzu platného k dátumu zostavenia súvahy. Nepeané poloky oceované v obstarávacej cene v cudzej mene sa neprepoítavajú. Kurzové rozdiely z vyrovnania a prepotu peaných poloiek sa zahrnú do výkazu komplexného zisku za dané obdobie.
Na úely prezentácie konsolidovanej útovnej závierky sa majetok a záväzky zo zahraniných prevádzok Skupiny (vrátane údajov za minulé útovné obdobia) vyjadrujú v menových jednotkách (€) pomocou výmenných kurzov platných k dátumu zostavenia výkazu o finannej situácii. Výnosové a nákladové poloky (vrátane údajov za minulé útovné obdobia) sa prepoítajú pomocou priemerného výmenného kurzu za dané obdobie, pokia výmenné kurzy nezaznamenali v tomto období významné výkyvy. V takom prípade sa pouije výmenný kurz
13
Druhá strategická, a.s. Poznámky k priebenej konsolidovanej útovnej závierke zostavenej poda IFRS k 30.06.2015
platný k dátumu uskutonenia útovnej operácie. Prípadné kurzové rozdiely sa klasifikujú ako vlastné imanie Skupiny a prevedú sa do Rozdielu z prepotu zahraniných prevádzok. Takéto rozdiely z prepotu sa vykazujú vo výkaze komplexného zisku útovného obdobia, v ktorom sa zahraniná prevádzka vyradila.
2.k Náklady na prijaté úvery a pôiky
Náklady na prijaté úvery a pôiky sa vykazujú vo výsledku hospodárenia v období, v ktorom vznikli, s rešpektovaním akruálneho princípu, okrem nákladov na prijaté úvery a pôiky, ktoré Spolonosti vznikli v priamej súvislosti s obstaraním, zostrojením i výrobou majetku spajúceho kritériá a ktoré sa aktivujú ako súas obstarávacej ceny takéhoto majetku.
2.l Zamestnanecké poitky
Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpeenia.
Skupina odvádza poas roka z vyplácaných hrubých miezd príspevky na zdravotné a sociálne poistenie ako aj do fondu nezamestnanosti v zákonom stanovenej výške. Náklady na uvedené odvody sa útujú do výkazu komplexného zisku v tom istom období ako príslušné mzdové náklady.
Navyše, pokia ide o zamestnancov, ktorí sa rozhodli zúastni programu dôchodkového pripoistenia, Skupina im prispieva na toto pripoistenie iastkou od 6,64 € do 16,60 € mesane za kadého úastníka doplnkového dôchodkového sporenia v závislosti od veku úastníka. Pokia sa jedná o zamestnancov zaradených na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, zamestnávate platí príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateskej zmluve, najmenej však vo výške 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie.
Odchodné Spolonos je poda slovenskej legislatívy a kolektívnej zmluvy povinná vyplati svojim zamestnancom pri odchode do dôchodku odchodné. Odchodné je vyplácané v sume dvojnásobku priemernej mesanej mzdy zamestnanca. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávatea 10 a viac rokov, patrí mu odchodné v sume trojnásobku jeho priemernej mesanej mzdy.
Odmeny pri pracovných a ivotných jubileách Skupina taktie vypláca odmeny pri pracovných a ivotných jubileách v zmysle kolektívnej zmluvy. Uvedené odmeny sú vyplácané zo mzdových prostriedkov pri dosiahnutí 50. rokov veku zamestnanca, pri prvom odchode do predasného starobného, starobného alebo invalidného dôchodku zamestnanca a z prostriedkov sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily a zlepšenie kondície pri odpracovaní 20 a 30 rokov v spolonosti.
Príspevky na regeneráciu pracovnej sily a k zvýšeniu sociálnych istôt V zmysle kolektívnej zmluvy sú zamestnancom vyplácané nasledovné príspevky zo sociálneho fondu: - Príspevok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca - Príspevok za bezpríspevkové darovanie krvi a pri získaní Jánskeho plakety - Príspevok pri závaných rodinných nešastiach, ivelných pohromách, iných udalostiach s neúnosným sociálnym dopadom na rodinu zamestnanca
Príspevok pri pracovnom úraze zamestnanca.
2.m Dane
Da z príjmov zaha splatnú a odloenú da. Splatná da sa vypoíta na základe zdaniteného zisku za daný rok. Zdanitený zisk sa odlišuje od zisku, ktorý je vykázaný vo výkaze komplexného zisku, pretoe nezaha poloky výnosov, resp. nákladov, ktoré sú zdanitené alebo odpoítatené od základu dane v iných rokoch, ani poloky, ktoré nie sú zdanitené, resp. odpoítatené od
14
Druhá strategická, a.s. Poznámky k priebenej konsolidovanej útovnej závierke zostavenej poda IFRS k 30.06.2015
základu dane. Záväzok Skupiny zo splatnej dane sa vypoíta pomocou daových sadzieb platných, resp. uzákonených, do dátumu zostavenia výkazu o finannej situácii. Odloená da sa vykáe na základe rozdielov medzi útovnou hodnotou aktív a záväzkov vykázanou v útovnej závierke a príslušným daovým základom pouitým na výpoet zdaniteného zisku a útuje sa pomocou záväzkovej metódy. Odloené daové záväzky sa vykazujú všeobecne za všetky zdanitené doasné rozdiely; odloené daové pohadávky sa vykáu, ak je pravdepodobné, e vznikne zdanitený zisk, voi ktorému bude mono uplatni doasné rozdiely odpoítatené od základu dane.
Útovná hodnota odloených daových pohadávok sa posudzuje vdy k súvahovému du a zniuje sa, ak u nie pravdepodobné, e vzniknú zdanitené príjmy, ktoré by postaovali na opätovné získanie asti aktív alebo ich celej výšky.
Odloená da sa vypoíta pomocou daových sadzieb, o ktorých sa predpokladá, e budú platné v ase zútovania záväzku, resp. realizácie pohadávky. Odloená da sa útuje do výkazu komplexného zisku okrem prípadov, ke sa vzahuje na poloky, ktoré sa útujú priamo do vlastného imania. V takom prípade sa do vlastného imania útuje aj príslušná odloená da.
Odloené daové pohadávky a záväzky sa navzájom zútujú, ak existuje právny nárok na zútovanie splatných daových pohadávok so splatnými daovými záväzkami a ak súvisia s daou z príjmov vyrubenou tým istým daovým úradom, priom Skupina má v úmysle zútova svoje splatné daové pohadávky a záväzky na netto báze.
2.n Pozemky, budovy a zariadenia Dlhodobý hmotný majetok, s výnimkou pozemkov, sa vykazuje v obstarávacej cene zníenej o oprávky a straty zo zníenia hodnoty. Pozemky sa neodpisujú. Obstarávaciu cenu tvoria všetky náklady priamo spojené s uvedením daného majetku do prevádzkového stavu na plánovaný úel jeho pouitia.
Nedokonené investície predstavujú nedokonené stavby, budovy a zariadenia a vykazujú sa v obstarávacej cene, ktorá zaha náklady na stavbu, budovy a zariadenia a iné priame náklady. Nedokonené investície sa neodpisujú dovtedy, kým nie sú dokonené a dané do pouívania.
Odpisy sa útujú rovnomerne, aby sa odpísala obstarávacia cena majetku alebo hodnota, v ktorej bol ocenený (okrem pozemkov a nedokonených investícií), poas predpokladanej doby ivotnosti daných aktív.
Pouívané doby ekonomickej ivotnosti:
Budovy a stavby 20 - 50 rokov Stroje, zariadenia vozidlá a inventár 3 - 23 rokov
Doba ivotnosti a odpisové metódy sa preverujú kadý rok, aby sa zabezpeila konzistentnos metódy a doby odpisovania s predpokladaným prínosom ekonomických úitkov z poloiek hmotného majetku. Skupina poas roku 2010 prehodnotila doby odpisovania jednotlivých zloiek majetku - doba odpisovania sa predila u budov a stavieb z 30-40 rokov na 20-50 rokov a u strojov, zariadení, vozidiel a inventáru z 4-15 rokov na 3-23 rokov. Poas roku 2014 k zmenám nedošlo.
Poloka dlhodobého hmotného majetku sa odútuje pri jeho vyradení, alebo ke sa z alšieho pouívania majetku neoakávajú iadne budúce ekonomické úitky. Zisk alebo strata z odútovania majetku, stanovená porovnaním výnosov s útovnou hodnotou poloky, je vykázaná vo výkaze komplexného zisku v roku, v ktorom sa poloka odútovala.
15
2.o Nehmotný majetok
Poítaový softvér Obstaraný poítaový softvér sa vykazuje v obstarávacej cene zníenej o oprávky a straty zo zníenia hodnoty. Výdavky, ktoré zlepšujú alebo rozširujú pouitenos poítaových programov nad rámec ich pôvodnej špecifikácie, sa vykazujú ako technické zhodnotenie, a pripoítajú sa k pôvodnej obstarávacej cene daného softvéru. Tieto náklady sa odpisujú rovnomerne poas ich predpokladanej ivotnosti (4 roky).
Iný nehmotný majetok Iný nehmotný majetok sa prvotne oceuje v obstarávacej cene. Zaútuje sa vtedy, ke je pravdepodobné, e spolonosti bude v budúcnosti prináša ekonomické úitky, ktoré mono pripísa práve danému aktívu, a ak je pravdepodobné, e obstarávacia cena tohto aktíva sa dá spoahlivo stanovi. Iný nehmotný majetok oceuje v obstarávacej cene zníenej o oprávky a straty zo zníenia hodnoty. Iný nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne poas o najlepšie odhadnutej doby jeho ivotnosti. Doba odpisovania a odpisová metóda sa prehodnocuje na konci kadého finanného roka.
2.p Zníenie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Skupina posúdi ku kadému súvahovému du útovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby urila, i existujú náznaky, e hodnota daného majetku sa zníila. V prípade výskytu takýchto náznakov sa vypracuje odhad realizovatenej hodnoty daného majetku, aby sa uril rozsah prípadných strát zo zníenia jeho hodnoty. Ak realizovatenú hodnotu individuálnej poloky nemono uri, skupina urí návratnú hodnotu jednotky vytvárajúcej peané prostriedky, ktorej daný majetok patrí. Realizovatená hodnota sa rovná reálnej hodnote zníenej o náklady na predaj alebo pouitenej hodnote poda toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní pouitenej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peaných tokov na ich súasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie asovej hodnoty peazí a riziká špecifické pre daný majetok. Ak je odhad realizovatenej hodnoty majetku (alebo jednotky vytvárajúcej peané prostriedky) niší ne jeho útovná hodnota, zníi sa útovná hodnota daného majetku (jednotky vytvárajúcej peané prostriedky) na jeho realizovatenú hodnotu. Strata zo zníenia hodnoty sa premietne priamo do výkazu komplexného zisku. Ak sa strata zo zníenia hodnoty následne zruší, útovná hodnota majetku (jednotky vytvárajúcej peané prostriedky) sa zvýši na upravený odhad jeho realizovatenej hodnoty, ale tak, aby zvýšená útovná hodnota neprevýšila útovnú hodnotu, ktorá by sa urila, keby sa v predchádzajúcich rokoch nevykázala iadna strata zo zníenia hodnoty majetku (jednotky vytvárajúcej peané prostriedky). Zrušenie straty zo zníenia hodnoty sa priamo premietne do výkazu komplexného zisku.
2.q Investície do nehnuteností
V poloke Investície do nehnuteností Skupina vykazuje nehnutenosti (budovy a pozemky) drané za úelom výnosov z prenájmov. Spolonos pouíva pri tomto druhu majetku nákladový model odpisovania. Ide o priame rovnomerné odpisy. Predpokladaná ivotnos budov je 12 - 50 rokov. Spolonos odhaduje reálnu hodnotu investícií do nehnuteností na úrovni takmer identickej s ich ocenením nákladovým modelom.
2.r Zásoby Zásoby sa uvádzajú v obstarávacej cene alebo v istej realizanej hodnote poda toho, ktorá je nišia. Obstarávacia cena zaha priamy materiál, prípadné priame mzdy a súvisiace reijné náklady vynaloené na to, aby zásoby boli na súasnom mieste a v súasnom technickom stave. Obstarávacia cena sa vypoíta pomocou metódy FIFO (prvý do skladu, prvý zo skladu). istá realizaná hodnota predstavuje odhad predajnej ceny zníenej o všetky odhadované náklady na dokonenie a náklady na marketing, predaj a distribúciu.
16
Druhá strategická, a.s. Poznámky k priebenej konsolidovanej útovnej závierke zostavenej poda IFRS k 30.06.2015
2.s Finanné nástroje Finanné aktíva a finanné záväzky vykázané vo výkaze o finannej situácii zahajú peané prostriedky a peané ekvivalenty, pohadávky a záväzky z obchodného styku a ostatné pohadávky a záväzky, úvery a pôiky, záväzky z finanného prenájmu. Útovné postupy pri vykazovaní a oceovaní týchto poloiek sú uvedené nišie. Finanné nástroje sú klasifikované ako majetok, záväzky alebo vlastné imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody. Odútovanie finanného nástroja sa uskutoní, ak Skupina u nekontroluje zmluvné práva, ktoré zahajú finanný nástroj, k omu väšinou dochádza, ke je daný nástroj predaný, alebo ak všetky peané toky, ktoré mono pripísa danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu osobu.
Pohadávky z obchodného styku Pohadávky z obchodného styku sa vykazujú v nominálnej hodnote zníenej o opravnú poloku na pochybné pohadávky.
Peniaze a peané ekvivalenty Peniaze a peané ekvivalenty predstavujú pokladninú hotovos, zostatky na bených útoch (netermínované vklady) a ostatné krátkodobé vysoko likvidné investície, ktoré sú priamo zamenitené za vopred známu sumu peaných prostriedkov a pri ktorých nehrozí významná zmena hodnoty.
Úvery a pôiky Úroené bankové úvery, kontokorentné úty a pôiky sa prvotne oceujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Všetky rozdiely medzi výnosmi (po odpote nákladov na transakciu) a splatením, resp. umorením úveru, sa vykazujú poas doby splácania v súlade s útovnou zásadou Skupiny platnou pre náklady na prijaté úvery a pôiky (pozri vyššie).
Záväzky z obchodného styku Záväzky z obchodné styku sa prvotne oceujú reálnou hodnotou a následne amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby.
2.t Rezervy
Skupina vykazuje rezervy na súasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je pravdepodobné, e tieto záväzky bude musie splni. Rezervy sa oceujú na základe najlepšieho odhadu vedenia týkajúceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie záväzku k dátumu výkazu o finannej situácii. V prípade, e vplyv takéhoto prepotu je významný, diskontujú sa na súasnú hodnotu.
2.u Dotácie
Dotácie predstavujú pre Skupinu v ase jej príjmu externý zdroj financovania - vzniká záväzok voi subjektu, ktorý dotáciu poskytuje. Záväzok Skupiny z titulu poskytnutia dotácie sa vykazuje dovtedy, kým nie je splnená podmienka úelu, na ktorý sa dotácia poskytla. Záväzok z titulu poskytnutia dotácie sa vyrovnáva len útovne, tj . bez pohybu peaných prostriedkov.
K pohybu peaných prostriedkov pri zútovaní dotácie dochádza iba v prípade vrátenia peaných prostriedkov, priom k vráteniu peaných prostriedkov dochádza pri nesplnení podmienok poskytnutia dotácie, alebo ke suma prijatej dotácie prevyšuje výšku jej skutoného pouitia.
17
2.v Tantiémy a dividendy
Tantiémy predstavujú podiely lenov predstavenstva a lenov dozornej rady na zisku spolonosti. Podiel lenov predstavenstva a lenov dozornej rady na zisku uruje valné zhromadenie. Tantiémy môu by vyplatené bez ohadu na to, i budú vyplatené dividendy.
Predpokladom vzniku dividendy je, e Skupina dosiahne zisk, a e valné zhromadenie schváli zisk, alebo jeho as na rozdelenie medzi akcionárov. Výška dividendy sa uruje pomerom menovitej hodnoty akcií jednotlivého akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2.w Ukonené innosti
Ukonená innos je komponent podnikania Skupiny, ktorý predstavuje oddelenú a prevaujúcu as podnikania alebo geografickej oblasti innosti, ktorý sa predal alebo je draný na predaj alebo je to dcérska spolonos, ktorá sa obstarala výlune za úelom jej predaja.
3 Zásady konsolidácie a subjekty konsolidácie
Do konsolidovanej útovnej závierka spolonosti Druhá strategická, a.s. (alej len „Spolonos“) boli zahrnuté spolonosti:
Dcérske spolonosti: FINASIST, a.s. 100,00% DAN Slovakia, spol. s r.o. 100,00% POLYMEA, a.s. 94,45% GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 83,73% DEVELOPMENT4, s.r.o. 53,00%
Konsolidovaná útovná závierka spolonosti Druhá strategická, a.s. zostavená k 30.06.2015 zaha konsolidovanú útovnú závierku dcérskej spolonosti FINASIST, a.s. , ktorá prezentuje konsolidované výsledky z individuálnych útovných závierok jej dcérskych spoloností a pridruených spoloností a konsolidované výsledky za skupinu VÁHOSTAV- SK a konsolidované výsledky za skupinu Plastika (alej len Skupina), v ktorých je Spolonos schopná kontrolova finannú a prevádzkovú innos Skupiny tak, aby z jej innosti získavala úitky.
Skupina spoloností pod názvom VÁHOSTAV- SK je organizovaná a riadená ako samostatný obchodný segment na úely rozdelenia zdrojov a hodnotenia innosti skupiny.
Hospodárska innos konsolidovanej skupiny Plastika sa sústreuje na výrobu a predaj výrobkov z plastov. Skupina je organizovaná a riadená ako samostatný obchodný segment na úely rozdelenia zdrojov a hodnotenia innosti skupiny
Spolonos FINASIST, a.s. je akciovou spolonosou registrovanou v Slovenskej republike. Spolonos bola zaloená zakladateskou zmluvou zo da 15.11.1996 a do obchodného registra zapísaná 26.11.1996. Hlavnou innosou spolonosti je:
- kúpa a predaj tovaru v rozsahu vonej ivnosti formou maloobchodu - kúpa a predaj tovaru v rozsahu vonej ivnosti formou vekoobchodu - sprostredkovateská innos v oblasti obchodu a výkonu sluieb - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteností - prieskum trhu
18
Dcérska spolonos HC SLOVAN Bratislava, a.s. ( materská spolonos FINASIST, a.s.) zostavuje útovnú závierku k 30.4. príslušného roka. Útovné závierky dcérskych spoloností sú zostavené za rovnaké útovné obdobie ako útovná závierka materskej spolonosti vyuívajúc konzistentné útovné zásady.
Do priebenej konsolidovanej útovnej závierky spolonosti FINASIST, a.s. boli zahrnuté spolonosti:
Dcérske spolonosti:
Pridruené spolonosti :
Vlastné imanie a výsledok hospodárenia po zdanení pripadajúci na nekontrolujúce podiely sú vykázané samostatne v konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát.
Podrobné informácie o spolonostiach zahrnutých do konsolidovanej útovnej závierky sú uvedené v bode 11.
Zamestnanci skupiny Druhá strategická:
Stav zamestnancov k 30.06.2015: 1 608 - z toho vedúci zamestnanci: 73
Stav zamestnancov k 31.12.2014: 1 660 - z toho vedúci zamestnanci: 75
VÁHOSTAV- SK, a.s. Plastika, a.s. TP SLOVAN , s. r .o. HC SLOVAN Bratislava, a.s. DEVELOPMENT.SK, s.r.o.
100% 90,67% 76,22% 67,43% 55%
19
4 Analýza výnosov
30.6.2015 30.6.2014 v Eur v Eur
Výnosy z predaja vlastných výrobkov a tovaru 6 323 301 5 425 035 Výnosy zo sluieb 103 299 017 48 726 200 Zmena stavu vnútroorganizaných zásob a aktivácia 8 749 084 5 722 504 Ostatné prevádzkové výnosy 4 916 814 21 180 123 Výnosy z predaja tovaru, výrobkov a sluieb spolu 123 288 216 81 053 862
Výnosy zo stavebnej innosti 101 569 499 41 618 139
5 Analýza nákladov
30.6.2015 v Eur
30.6.2014 v Eur
Spotreba materiálu a energie 34 848 884 21 543 729 Sluby 66 283 270 26 358 981 Osobné náklady 12 114 132 11 157 433 Dane a poplatky 330 861 534 465 Odpisy a opravné poloky 3 261 283 3 154 016 Ostatné náklady na hospodársku innos 3 712 191 20 688 117 Náklady na predaný tovar 3 028 360 3 983 710 Celkom 123 578 981 87 420 451
6 Zisk/strata pred zdanením a finannými operáciami
30.6.2015 30.6.2014 v Eur v Eur
Zisk/strata pred zdanením a finannými operáciami -2 877 012 -10 379 434 Ostatné prevádzkové výnosy spolu -2 877 012 -10 379 434
20
7 Finanné výnosy
30.6.2015 30.6.2014 v Eur v Eur
Výnosové úroky 952 242 331 198 isté kurzové zisky 51 502 7 284 Ostatné výnosy z krátkodobého finanného majetku 76 777 67 392 Ostatné finanné výnosy 45 524 Finanné výnosy spolu 1 080 566 406 398
8 Finanné náklady
30.6.2015 30.6.2014 v EUR v EUR
Nákladové úroky 2 548 049 3 295 288 isté kurzové straty 132 677 14 325 Ostatné finanné náklady 933 423 989 066 isté kurzové zisky /straty 3 614 149 4 298 679
9 Da z príjmu
30.6.2015 30.6.2014 v Eur v Eur
Splatná da 387 18 Odloená da -21 581 -20 779 Náklad/(výnos) z dane z príjmov za rok -21 194 -20 761
21
10 Dlhodobý majetok
Obstarávacia cena
Ocenitené práva
Poítaový softvér
Ostatný majetok Celkom DNM
k 1.1.2014 17 146 369 1 860 154 571 19 007 094 Prírastky 0 2 216 805 2 216 805 Úbytky 84 978 141 446 16 950 243 374 k 31.12.2014 17 061 391 1 718 708 2 200 426 20 980 525 K 1.1.2015 17 061 391 1 718 708 2 200 426 20 980 525 Prírastky 45 707 12 967 44 399 103 073 Úbytky 20 536 386 3 741 24 663 k 30.06.2015 17 086 562 1 731 289 2 241 084 21 058 935 Amortizácia a zníenie hodnoty k 1.1.2014 1 542 842 1 689 263 0 3 232 105 Amortizácia za rok 121 821 15 147 2 060 000 2 196 968 Úbytky -15 526 -79 192 -94 718 k 31.12.2014 1 649 137 1 625218 2 060 000 5 334 355 K 1.1.2015 1 649 137 1 625 218 2 060 000 5 334 355 Amortizácia za rok 61 259 33 474 0 94 733 Úbytky 0 0 k 30.06.2015 1 710 396 1 658 692 2 060 000 5 239 622 Útovná hodnota k 31.12.2014 15 412 254 93 490 140 426 15 646 170 k 30.06.2015 15 376 166 72 597 181 084 15 629 847
V rámci nehmotného majetku Skupina FINASIST vykazuje ochranné známky, z toho v ocenení znaleckým posudkom v sume 3 652 tis. Eur a VÁHOSTAV - SK, a.s. útuje o ochranných známkach v hodnote 40 327 Eur, pri ktorých Skupina stanovila dobu pouitia ako neuritú. Doba pouitia je stanovená ako neuritá z dôvodu, e spolonos plánuje pri svojom alšom pôsobení na trhu túto ochrannú známku naalej neobmedzene vyuíva.
V rámci ocenitených práv sú vykázané aobné práva vo výške 11 501 610 EUR ( v roku 2014 v sume 11 501 610EUR), na ocenenie ktorých bol v rámci ich akvizície vypracovaný odborný znalecký posudok, na základe ktorého bol stanovený odhad kapacity loiska, ku ktorému sa vzahujú aobné práva. Amortizácia týchto aobných práv sa premieta do nákladov spolonosti v závislo sti od vyaeného obj emu v roku 2015 bola v hodnote 0 EUR ( v roku 2014 v hodnote 0 EUR).
10.b Neobený majetok - dlhodobý hmotný majetok Skupina mala v roku 2015 uzatvorené zmluvy s poisovami, ktoré sa týkajú poistenia majetku. Predmetom poistenia majetku je:
- poistenie pre prípad poškodenia alebo znienia veci ivelnou udalosou, - poistenie pre prípad odcudzenia veci - poistenie pre prípad poškodenia alebo znienia vodou z vodovodných zariadení, - poistenie pre prípad odcudzenia tovaru v predajniach a predajných skladoch, - poistenie pre prípad odcudzenia dennej trby v predajniach a predajných skladoch, - poistenie prepravy peazí.
Poistenie zaha všetky riziká priamej materiálnej straty alebo poškodenia, vrátane poruchy strojov a zariadení.
22
Prehad pohybov v poloke Pozemky:
Obstarávacia cena Pozemky
Pozemky - investície do nehnuteností Celkom
k 1.1.2014 9 257 886 146 255 9 404 141 Prírastky 17 541 119 301 136 842 Úbytky -1 674 685 -26 954 -1 701 639 Transfer - zmena úelu vyuitia 119 301 -119 301 0 k 31.12.2014 7 720 043 119 301 7 839 344 k 1.1.2015 7 720 043 119 301 7 839 344 Prírastky 10 000 0 10 000 Úbytky 166 523 253 166 776 Transfer - zmena úelu vyuitia 0 0 0 k 30.06.2015 7 563 520 119 048 7 682 568 Útovná hodnota k 31.12.2014 k 31.12.2015
7 720 043 7 563 520
119 301 119 048
7 839 344 7 682 568
V rámci poloky Pozemky - investície do nehnuteností Skupina vykazuje pozemky, ktoré má vo svojej drbe za úelom dlhodobého kapitálového zhodnotenia ( výnosy z prenájmu). Tieto pozemky spolu s budovami a stavbami dranými na rovnaké úely Skupina vykazuje na samostatnom riadku výkazu o finannej pozícii.
Skupine boli poskytnuté investiné dotácie na zhodnotenie hmotného majetku, ako nenávratný finanný príspevok. Išlo o technické zhodnotenie foriem na výrobu prefabrikovaných el. bet. nosníkov, ktoré bolo zrealizované ešte v roku 2012. Finanný príspevok v roku 2014 bol poskytnutý vo výške 31 538,71€ spolonosti VÁHOSTAV-SK- Prefa, s.r.o., ktorá je dcérskou spolonosou spolonosti VÁHOSTAV-SK, a.s. Zostatok nenávratného finanného príspevku k 30.06.2015 je vo výške 20 043,32EUR.
Prehad pohybov v poloke Budovy a stavby:
Obstarávacia cena
Budovy - investície do nehnuteností Celkom
k 1.1.2014 74 079 673 0 8 458 593 82 638 266 Prírastky 97 515 0 15 250 112 765 Úbytky -27 585 145 0 -6 196 092 -33 781 237 Transfer - zmena úelu vyuitia 906 901 -906 901 0 k 31.12.2014 47 498 944 0 1 370 850 48 869 794 k 1.1.2015 47 498 944 0 1 370 850 48 869 794 Prírastky 531 524 0 0 531 524 Úbytky 0 0 0 0 Transfer - zmena úelu vyuitia 534 195 0 -534 195 0 k 30.06.2015 48 564 663 0 836 655 49 401 318 Odpisy a zníenie hodnoty k 1.1.2014 21 694 403 0 711 994 22 406 397 Odpisy za rok 2 115 974 0 157 477 2 273 451
23
Druhá strategická, a.s. Poznámky k priebenej konsolidovanej útovnej závierke zostavenej poda IFRS k 30.06.2015
Transfer - zmena úelu vyuitia 178 974 0 -178 974 0 Úbytok 1 449018 0 0 1 449018 Strata zo zníenia hodnoty 0 0 0 0 k 31.12.2014 25 438 369 0 690 497 26 128 866 k 1.1.2015 25 438 369 0 690 497 26 128 866 Odpisy za rok 790 512 0 0 790 512 Transfer - zmena úelu vyuitia 147 827 0 -147 827 0 Úbytok 0 0 0 0 Strata zo zníenia hodnoty 0 0 0 0 k 30.06.2015 26 376 708 0 542 670 26 919 378 Útovná hodnota k 31.12.2014 22 060 575 0 680 353 22 740 928 k 30.06.2015 22 187 955 0 293 985 22 481 940
Prehad pohybov v polokách Stroje a zariadenia a Nedokonené investície:
Stroje, zariadenia, Nedokonené Poskytnuté preddavky
vozidlá investície DHM Obstarávacia cena
Celkom
k 1.1.2014 89 482 087 4 215 947 0 93 698 034 Prírastky 1 278 004 229 655 37 203 1 544 862 Úbytky -2 229 916 -62 196 0 -2 292 112 Presuny -6 534 135 -104 294 0 -6 638 429 k 31.12.2014 81 996 040 4 279 112 37 203 86 312 355 k 1.1.2016 81 996 040 4 279 112 37 203 86 312 355 Prírastky 457 496 1 011 848 0 1 469 344 Úbytky 877 542 0 0 877 542 Presuny 0 0 0 0 k 30.06.2015 81 575 994 5 290 960 37 203 86 904 157 Oprávky a zníenie hodnoty k 1.1.2014 60 502 672 0 0 60 502 672 Odpisy za rok 3 641 779 0 0 3 641 779 Úbytky -604 674 0 0 -604 674 Transfer/strata- zníenie hodnoty 0 0 0 0 k 31.12.2014 63 539 777 0 0 63 539 777 k 1.1.2015 63 539 777 0 0 63 539 777 Odpisy za rok 1 682 835 0 0 1 682 835 Úbytky 281 513 0 0 281 513 Transfer/strata- zníenie hodnoty 10 775 0 0 10 775 k 30.06.2015 64 951 874 0 0 64 951 874 Útovná hodnota k 31.12.2014 18 456 263 4 279 112 37 203 22 772 578 k 30.06.2015 16 624 120 5 290 960 37 203 21 952 283
24
11 Dcérske spolonosti a pridruené podniky 11.a Dcérske a pridruené spolonosti Dcérske spolonosti boli do konsolidácie roku 2014 zahrnuté metódou úplnej konsolidácie, vlastnícky podiel spolonosti bol eliminovaný, základom bola útovná závierka skupiny FINASIST, ktorá zaha aj konsolidovanú útovnú závierku Skupiny VÁHOSTAV - SK a Skupiny Plastika za obdobie koniace 30.06.2015 a individuálne útovné závierky dcérskych a pridruených spoloností uvedených v prehadoch. Pridruené spolonosti boli do konsolidácie zahrnuté metódou vlastného imania.
Prehad údajov o dcérskych spolonostiach spolonosti Druhá strategická, a.s. k 30.06.2015:
Názov dcérskej spolonosti
Majetkový podiel a podiel na hlasovacích právach v %
Hlavný predmet innosti FINASIST, a.s. SR 100 Poradenské sluby v oblasti podnikania a riadenia DAN Slovakia, s.r.o. SR 100 Výroba výrobkov a polotovarov z plastov
POLYMEA, a.s. SR 94,45 Prenájom nebytových priestorov a nehnuteností, obstarávateské sluby spojené s prenájmom
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. SR 83,73 Hotely a motely s monosou stravovania DEVELOPMENT4, s.r.o. SR 53 Príprava a realizácia BUSINESS PARK
PHAROS Prehad údajov o dcérskych spolonostiach v Skupine FINASIST k 30.06.2015:
Názov dcérskej spolonosti Miesto registrácie a prevádzky
Majetkový podiel a podiel na hlasovacích
právach v % Hlavný predmet innosti
VÁHOSTAV - SK, a.s. SR 100,00 Stavebná innos Plastika, a.s. SR 90,67 Výroba plastových výrobkov TP SLOVAN, s.r.o. SR 76,22 Obchodná innos HC SLOVAN Bratislava, a.s. SR 67,43 Športová a reklamná innos DEVELOPMENT.SK, s.r.o. SR 55,00 Prenájom nehnutenosti
V konsolidovanej útovnej závierke zostavenej k 30.06.2015 vykazuje skupina celkový goodwill vo výške 1 149 5668€ (k 31.12.2014: 990 938€). Goodwill vznikol pri akvizícii spolonosti GEOtrans-LOMY, s.r.o. ( pôvodná výška k dátumu akvizície: 779 094€), spolonosti BEST PLACE, a.s.(pôvodná výška k dátumu akvizície: 457 065€), spolonosti GEOtrans-Slovakia, s.r.o.(pôvodná výška k dátumu akvizície: 1397 312€), spolonosti Rudiny, s.r.o. (pôvodná výška k dátumu akvizície: 103 707€), spolonosti Teplika, s.r.o.(pôvodná výška k dátumu akvizície: - 1 105€), spolonosti Vagostroj o.o.o.( pôvodná výška k dátumu akvizície: 526€). Hodnota goodwillu bola k 31.12.2014 testovaná na zníenie hodnoty. Na základe výsledku testovania bola hodnota goodwillu zníená o 1 588 191€.
Prehad údajov o dcérskych a pridruených spolonostiach a ostatných podieloch v spolonostiach v Skupine VÁHOSTAV-SK k 30. júnu 2015:________ ______________ ______________ ______________________
Názov spolonosti Miesto registrácie a prevádzky
Majetkový podiel a podiel na hlas.
právach v % Hlavný predmet
innosti
Dcérske spolonosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. SR 100 stavebná innos TEPLIKA, s.r.o. SR 100 obchodná innos GEOtrans-Slovakia, a.s. SR 100 nákladná cestná doprava GEOtrans-LOMY, s.r.o. SR 100 aba a sprac. kamea BEST PLACE, a.s. SR 100 aba a sprac. kamea
25
Druhá strategická, a.s. Poznámky k priebenej konsolidovanej útovnej závierke zostavenej poda IFRS k 30.06.2015
Rudiny, s.r.o. SR 100 poradenská innos Bieliská, s.r.o. SR 100 obchodná innos VHS-CZ, s.r.o. CZ 100 stavebná innos Vagostroj o.o.o. RF 99 obchodná innos
Pridruené spolonosti Vahostav Bohemia, a.s. CZ 50 stavebná innos DEVELOPMENT.SK, s.r.o.* SR 45 obchodná innos CONTROL-VHS-SK, s.r.o. SR 40 skúšobnícka innos Jarabiny Invest, a.s. SR 40 stavebná innos TP SLOVAN, s.r.o.* SR 23,4 obchodná innos
Investície k dispozícií na predaj LETISKO ilina, a.s. SR 16 dopravná innos V-Mechanizácia, s.r.o. „v likvidácii“ SR 100 bez innosti V-Doprava, s.r.o. „v likvidácii“ SR 100 bez innosti IVG-SK, s.r.o. „v likvidácii“ SR 100 bez innosti VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. v konkurze SR 51,60 projektová innos
*Spolonos DEVELOPMENT.SK, s.r.o. a TP SLOVAN, s.r.o. sú v konsolidovanej útovnej závierke klasifikované ako dcérske spolonosti v skupine FINASIST.
Prehad údajov o dcérskych spolonostiach v Skupine Plastika k 30.júnu 2015:
Názov dcérskej spolonosti Miesto registrácie a prevádzky
Majetkový podiel a podiel na
hlasovacích právach v %
Hlavný predmet innosti
Plastika-Machinery, s.r.o. v konkurze SR 100,00 Výroba foriem pre výrobu plast. výrobkov
Plastika Bohémia, s.r.o. R 100,00 Predaj plastových výrobkov Plastika Hungaria, s.r.o. Maarsko 99,00 Predaj plastových výrobkov PLASTIKA-NITRA d.o.o. v likvidácii Chorvátsko 100,00 Predaj plastových výrobkov Plastika Trading, s.r.o. SR 100,00 Predaj plastových výrobkov
Hospodárska innos konsolidovanej skupiny Plastika sa sústreuje na výrobu a predaj výrobkov z plastov. Skupina je organizovaná a riadená ako samostatný obchodný segment na úely rozdelenia zdrojov a hodnotenia innosti skupiny.
11.b Investície k dispozícii na predaj V rámci poloky investície k dispozícii na predaj sú zahrnuté finanné investície, v ktorých materská spolonos Druhá strategická, a.s. v konsolidovanom celku nemá významný podiel a kontrolu, je zámer predaja týchto spoloností alebo nad ktorými Skupina stratila kontrolu z dôvodu vstupu týchto spoloností do likvidácie.
V konsolidovanej útovnej závierke boli investície k dispozícii na predaj za skupinu VÁHOSTAV - SK vykázané v ocenení 116 179 EUR, o predstavuje ocenenie 16% podielu na základnom imaní spolonosti LETISKO ilina, a.s.
26
12 Zásoby
Druh zásob
30.06.2015
V istej realizanej hodnote k
31.12.2014 Materiál 3 609 037 3 609 037 4 856 203 4 845 624 Nedokonená výroba 250 423 250 423 217 440 217 440 Hotové výrobky 2 168 142 2 168 142 2 745 262 2 705 238 Projekty na predaj 232 232 0 0 Tovar 52 972 319 52 972 319 54 772 384 54 772 384 Poskytnuté preddavky na zásoby 1 990 441 1 990 441 Zásoby spolu 60 990 594 60 990 594 62 591 289 62 540 686
13 Pohadávky z obchodného styku a ostatné pohadávky
Stav k 30.06.2015 v Stav k 31.12.2014 v E ur Eur
Dlhodobé pohadávky z obchodného styku 12 371 488 15 241 021
Pohadávky z obchodného styku a ost. zníené o opravné poloky Pohadávky zo zákazkovej a stavebnej výroby
39 451 149 74 886 161
24 568 894 42 426 264
Pohadávky z obchodného styku a ostatné pohadávky netto 114 337 310 66 995 158
Daové pohadávky 8 154 530 552 837
Ostatné pohadávky a príjmy budúcich období Náklady budúcich období
171 829 1 175 606
108 331 964 471
Ostatné krátkodobé aktíva celkom 1 347 435 1 625 639
14 Zákazková výroba - stavebn&aa