Top Banner

Click here to load reader

Download Brochure Cluster 4

Jan 19, 2017

ReportDownload

Documents

 • Teknologi Pembuatan SHOPFRONT

  Kebanyakan bilik pameran menggunakan aluminium dan kaca yang menampakkan rekabentuk ruang yang jelas bagi pandangan pelanggan dari luar.

  OBJEKTIF Melatih dan membimbing peserta agarmengetahui kemahiran secara praktikalpembuatanshopfrontdanswingdoor.

  Membolehkanpenghasilankerjayangberkualitidanefisien.

  HASIL PEMBELAJARANPeserta mampu menghasilkan produk aluminiumshopfront yang berkualiti melalui system kerjayang sistematik dan efisien. Peserta juga mampumembuat kerja-kerja pemasangan di tempat yang bersesuaian.

  KANDUNGAN PengenalanKomponenExtrusions(Shopfront&SwingDoor)

  PengenalanMesindanKelengkapan UkurandanMenandaPelan TeknikPembuatanShopfrontdanSwingDoor Langkah-langkahPemasangan PengiraanBahandanPenetapanHarga(Costing)

  TINGKAP CASEMENT

  KUMPULAN SASARANUsahawan MARA | Usahawan |

  Bakal Usahawan

  METODOLOGISyarahan | Bengkel |

  Latihan Amali

  TEMPOH5 hari

  Furniture Industry Technology CenterPusat Sumber Teknologi Perabot MARA

  (288508-T)

  F.I.T. CENTER SDN. BHD. OffKm13,JalanBatuCaves

  68100BatuCaves,KualaLumpurTel: 03-61876195/96| Faks:03-61876198

  www.fitec.com.myEmail: [email protected]

  Facebook:FitecLatihan

  Teknologi Pembuatan TINGKAP CASEMENT

  Sesuaidengantrendsemasa,kebanyakanbangunandan rumah kediaman menggunakan tingkapaluminium jenis casement. Tingkap casement ini merupakan salah satu jenis tingkap yangmenggambarkanrekabentukbangunanmodendancantik.

  OBJEKTIFMemberikan pengetahuan dan kemahiran kepadapeserta kursus dalam kerja-kerja membuat pintu dan tingkap jenis aluminium casement mengikut teknik dan langkah yang efektif dan produktifbagi memastikan produk dihasilkan menepatispesifikasiruangdanmenjimatkankos.

  HASIL PEMBELAJARANPeserta mampu menghasilkan produk aluminiumtingkap casement yang berkualiti melalui sistem kerja yang sistematik dan efisien. Peserta jugamampu membuat kerja-kerja pemasangan di tempat yang bersesuaian.

  KANDUNGAN PengenalanKomponenExtrusions PengenalanMesindanPeralatan Cara-caraPengiraanOuterframe Cara-caraPengiraanInnerframe Langkah-langkahPembuatan Langkah-langkahPemasangan PengiraanBahandanPenetapan Harga(Costing)

  teknologiAluminium

  SHOPFRONTPEMBANGUNAN KEMAHIRAN INDUSTRI PERABOT

  Nama Kursus RM Pilihan

  Tek. Pembuatan & Pemasangan Kabinet Dapur

  Tek. Pembuatan Produk Cash & Carry

  Tek. Pengeluaran Outdoor Furniture

  Tek. Pembuatan & Pemasangan Wardrobe

  Tek. Ukiran Kayu

  300

  300

  300

  300

  300

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  Teknologi Set Sofa Moden

  Membaikpulih Kusyen Kenderaan

  Teknologi Pembuatan Kerusi Upholsteri

  300

  300

  300

  ( )

  ( )

  ( )

  Aplikasi Perisian Autocad 2D

  Aplikasi Perisian Autocad 3D

  Aplikasi Perisian Google Sketchup

  Aplikasi Perisian Kd Max - Kabinet

  Aplikasi Perisian Intericad Interior

  Aplikasi Rekabentuk 3D Max

  Aplikasi Digital Bamboo

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  Tek. Pembuatan Tingkap Casement

  Tek. Pembuatan Shopfront

  Tek. Pemasangan Dinding Sesekat & Siling

  Tek. Pembuatan Tingkap & Pintu Sliding

  Tek. Perabot Metal Tube

  Tek. Perabot Metal Sheet

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  Tek. Kemasiapan Perabot

  Tek. Kemasiapan Kreatif

  Tek. Kemasiapan Dekoratif Kaca

  300

  300

  300

  ( )

  ( )

  ( )

  Safety & Maintenance On Furniture Machines

  Elemen Pengujian Perabot

  Pengeluaran, Perancangan & Pengawalan Dalam Pengeluaran Perabot

  100

  100

  100

  ( )

  ( )

  ( )

  BORANG JAWAPAN

  Nama: ................................................................................

  Tel: .....................................................................................

  Email: .................................................................................

 • METAL TUBE METAL SHEET DINDING SESEKAT & SILING

  Teknologi Perabot METAL SHEET

  PerabotMetalSheetbolehdidapatiuntukmembuatkabinet-kabinet pejabat yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen. Perabot jenis initahanlasakdanselamat.

  OBJEKTIFMelatih pengusaha-pengusaha perabotmeningkatkankemahirandalamaspekpembuatanperabotmetalsheet.

  HASIL PEMBELAJARAN Usahawan boleh mengeluarkan produk metalsheet untuk kegunaan di sektor kerajaan danindustri.

  Usahawanmahirdalamkaedahdanpembuatanyang sistematik dan pengetahuan dalampengiraanbahandanharga.

  KANDUNGAN PengenalankepadaPerabotMetal Jenis-jenisMetalyangBiasadigunakan BinaanAsasPerabotMetal MesindanPeralatan AsasErgonomikdanAntropometrik Bahan,FittingdanAksesori LukisanPengeluarandanKomponen BillofMaterial(BOM) PenentuanKos(Costing)

  Teknologi Pemasangan DINDING SESEKAT & SILING

  Pembinaan ruang menggunakan aluminium,kacadangypsummerupakansatukaedahselainmenggunakan kayu / plywood. Pembinaandinding sesekat dan siling amat sesuai dan popularuntukkegunaansebagairuangpejabatdibangunanbesardanrumahkedai.

  OBJEKTIFMelatih usahawan dan pekerja tentangpengetahuandankepakaranindustripembinaandinding sesekat dan siling menggunakan papan kapur dan aluminium.

  HASIL PEMBELAJARANPeserta boleh mengetahui kaedah pengiraan,pemotongan dan pemasangan bahan untukmenghasilkandindingsesekatdansilingsebagairuang kerja.

  KANDUNGAN PengenalanJenis-jenisDindingSesekatdanSiling

  MesindanPeralatan BahandanKomponenAluminium HardwaredanFittings BentukLukisanKerjaAluminium(DindingSesekat&Siling)

  ProsesAliranKerja PengiraanBahandanHarga

  Teknologi Perabot METAL TUBE

  Perabot metal merupakan perabot yang tahanlasak. Penggunaan serta permintaan perabotmetal tube tinggi dalam menghasilkan kerusi,katil dan kaki meja.

  OBJEKTIFMelatih pengusaha-pengusaha perabotmeningkatkan kemahiran dalam aspekpembuatanperabotmetal.

  HASIL PEMBELAJARAN Usahawanbolehmembuatperabotberasaskanmetal tube untuk pameran komersil dankerajaan.

  Usahawan mampu berniaga / memasarkanperabotmetaldenganhargayangberpatutan.

  KANDUNGAN PengenalankepadaPerabotMetal Jenis-jenisMetalyangBiasadigunakan BinaanAsasPerabotMetal MesindanPeralatan AsasErgonomikdanAntropometrik Bahan,FittingsdanAksesori LukisanPengeluarandanKomponen BillofMaterial(BOM) PenentuanKos(Costing)

  Teknologi Pembuatan TINGKAP & PINTU SLIDING

  Pada masa ini permintaan untuk pintu dan tingkap aluminium jenis sliding sangat tinggi di dalam industri perumahan. Ia sesuai digunakan keranamenampakkancirimodendantahanlama.

  OBJEKTIF Menambah pengetahuan dan kemahiranusahawan dalam bidang pembuatan pintu dantingkap aluminium sliding.

  Menambahpanduanuntukmenggunakanbahansecara efektif dan proses pemasangan yangsistematik seperti yang dikehendaki dalamindustri berkaitan.

  HASIL PEMBELAJARANPesertamampumenghasilkanpembuatan tingkap& pemasangan tingkap & pintu sliding yangberkualiti melalui sistem kerja yang sistematik dan efisien. Peserta jugamampumembuat kerja-kerjapemasangan di tempat yang bersesuaian.

  KANDUNGAN PengenalanKomponenExtrusionsuntukTingkapdanPintuGelangsarSliding

  PengenalanMesindanAksesorisertakegunaan Cara-caraPengiraanOuterFrame Cara-caraPengiraanInnerFrame Langkah-langkahPembuatan Langkah-langkahPemasangan PengiraanBahandanPenetapanHarga(Costing)

  TINGKAP & PINTU SLIDING