Top Banner
Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie
23

Dane INFORMACYJNE

Jan 30, 2016

Download

Documents

patsy

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkół: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚREMIE ID grupy: 97/23_MF_G1 97/54_mf_g1 Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNA Temat projektowy: Wzór Eulera dla wielościanów Semestr/rok szkolny: semestr trzeci/rok szkolny 2010/2011. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dane INFORMACYJNE

Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

Page 2: Dane INFORMACYJNE

DANE INFORMACYJNENazwa szkół:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SŁUBICACH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚREMIE

ID grupy:

97/23_MF_G1 97/54_mf_g1

Kompetencja:

MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Temat projektowy:

Wzór Eulera dla wielościanów

Semestr/rok szkolny:

semestr trzeci/rok szkolny 2010/2011

Page 3: Dane INFORMACYJNE

Twierdzenie Eulera o wielościanach

Twierdzenie Eulera o wielościanach, twierdzenie Eulera dla wielościanów wypukłych — twierdzenie o wielościanach wypukłych opisujące zależność między liczbą wierzchołków, ścian i krawędziami wielościanu.

gdzie:

W — liczba wierzchołków

S — liczba ścian

K — liczba krawędzi

Page 4: Dane INFORMACYJNE

DOWÓD

Wyobraźmy sobie wykonany z jakiegoś materiału (np. z tektury) wielościan. Jeżeli go rozetniemy wzdłuż krawędzi, tak jednak, aby jedna ściana przylegała do sąsiedniej, to możemy całą bryłę rozwinąć na płaszczyźnie*. Otrzymamy w ten sposób szereg wielokątów o bokach do siebie parami przystających. Rozpatrzmy jeden z tych wielokątów, tj. jedną ze ścian: wtedy S = 1, liczba boków tego wielokąta, czyli liczba krawędzi będzie równa liczbie wierzchołków, tj. W = K, a zatem otrzymujemy zależność

Page 5: Dane INFORMACYJNE

Dowód

Rozważmy teraz dwa przyległe do siebie wielokąty łącznie. Będzie wówczas S = 2, ponieważ te wielokąty będą miały jeden bok wspólny i dwa wierzchołki wspólne, więc liczba krawędzi będzie o 1 większa niż wierzchołków: K = W + 1, a więc będzie znowu S + W = K + 1. Dołączając trzeci wielokąt, spostrzeżemy w taki sam sposób, że zależność poprzednio otrzymana pozostanie bez zmiany (będzie S = 3, W = K - 2). Postępując w ten sposób dalej, stwierdzić możemy, że wciąż zależność nasza będzie taka sama, aż dopiero kiedy dołączymy ostatni wielokąt i wszystkie wielokąty zamkniemy, tworząc dany wielościan, spostrzeżemy, że przez ostatnie dołączenie liczba krawędzi i wierzchołków pozostanie bez zmiany (były one już rozważone poprzednio), przybędzie tylko jedna ściana, a zatem będzie ostatecznie

Page 6: Dane INFORMACYJNE

Uogólnienia

Zachodzą także nierówności:

Analogiczne twierdzenie można uzyskać także dla grafów planarnych. Odpowiednikiem wierzchołka i krawędzi wielościanu jest wierzchołek i krawędź grafu, a odpowiednikiem ściany wielościanu obszar otoczony przez krawędzie grafu, a także obszar na zewnątrz grafu.

Page 7: Dane INFORMACYJNE

Uogólnienia

Uogólnienie wzoru Eulera:

gdzie T to liczba tzw. „tuneli”, czyli wielościennych „wydrążeń” przenikających z jednej strony na drugą tak, że wielościan staje się bryłą (T+1)-spójną.

Warto zauważyć, że twierdzenie to nie ma postaci równoważności: każdy wielościan wypukły spełnia powyższe równanie, ale nie każdy zestaw ścian, wierzchołków i krawędzi spełniający równanie opisuje jakiś wielościan wypukły - łatwo wskazać kontrprzykłady, np. W=2, K=S=0. Istnieją też wielościany nie wypukłe, które to równanie spełniają

Page 8: Dane INFORMACYJNE

WielościanyBryłę „W” nazywamy wielościanem, jeżeli jej brzeg jest sumą skończonej liczby wielokątów, zwanych ścianami wielościanu, przy czym:1. jeśli dwa wielokąty zawierają się w jednej płaszczyźnie, to mają co najwyżej jeden punkt wspólny,2. każde dwa punkty brzegowe bryły „W” można połączyć łamaną zawartą w jej brzegu.

Boki ścian wielościanu nazywamy krawędziami, a wierzchołki ścian - wierzchołkami wielościanu.

Twierdzenie Eulera. Jeśli wielościan wypukły ma w wierzchołków, k krawędzi i s ścian, tow - k + s = 2

Page 9: Dane INFORMACYJNE

WielościanyWielościanem foremnym nazywamy wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy jego wierzchołek jest końcem tej samej liczby krawędzi wielościanu. Wielościany foremne nazywamy również bryłami platońskimi.

Istnieje tylko pięć (5) brył platońskich. Są to: tetraedr (czworościan foremny), heksaedr (sześcian), oktaedr (ośmiościan foremny), dodekaedr (dwunastościan foremny) i ikosaedr (dwudziestościan foremny). Dlaczego tylko pięć? Pitagoras udowodnił, że płaszczyzna dookoła punktu może być zapełniona jednolicie tylko trzema rodzajami wielokątów foremnych: trójkątami, kwadratami albo pięciokątami. Żeby powstało naroże potrzebne są co najmniej trzy ściany oraz suma kątów płaskich w wierzchołku musi być mniejsza od kata pełnego. Wszystkie ściany w przypadku brył platońskich są jednakowe. Zatem jeśli wielokąty foremne tego samego rodzaju maja utworzyć naroże, to takich kombinacji jest właśnie pięć.

Page 10: Dane INFORMACYJNE

Wielościany

tetraedr heksaedr oktaedr dodekaedr ikosaedr

Bryły platońskie

Page 11: Dane INFORMACYJNE

TWIERDZENIE EULERA I JEGO ZASTOSOWANIE.

Page 12: Dane INFORMACYJNE

1. SFORMUŁOWANIE I ROZWIĄZANIE ZADANIA 1.

Na płaszczyźnie danych jest p punktów (p>2). Punkty te połączono nieprzecinającymi się krzywymi tworząc spójny graf.

Ile obszarów zamkniętych utworzyły krzywe tego grafu?

Page 13: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie:

Dla trzech punktów graf składa się z 2 lub 3 krzywych - rys.1.

Dla czterech punktów graf składa się z 3 lub z 4 lub z 5 lub z 6 krzywych - rys 2.

Teza: Ilość s obszarów zamkniętych wynosi s = k-p+1.

Page 14: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie:

Udowodnimy indukcyjnie wzór s = k-p+1 prowadząc indukcję ze względu na ilość p punktów grafu.

1o. Niech p=3 (rys.1). Jeżeli k=2 to s=0; jeśli k=3 to s=1

Ze wzoru s = k-p+1 również otrzymujemy te same wartości: dla k=2, s = 2-3+1 = 0, dla k=3, s=3-3+1=1, zatem wzór jest prawdziwy dla p=3.

2o. Załóżmy, że dla każdego grafu składającego się z p punktów i mającego k krzywych, zachodzi równość s = k-p+1.

Udowodnimy, że dla grafu mającego p+1 punktów również zachodzi ten wzór.

Page 15: Dane INFORMACYJNE

Dowód:Dodając jeden nowy punkt do grafu składającego się z p punktów musimy połączyć go nową krzywą z którymś z dotychczasowych punktów. Nie powstanie przy tym żaden nowy obszar zamknięty ponieważ jest to pierwsza krzywa wychodząca z tego punktu.

Wyrażenie k-p+1 przyjmie więc postać (k+1)-(p+1)+1=k-p+1 = s, czyli wzór jest spełniony.

Zbudowanie r nowych połączeń pomiędzy p+1 punktami w każdym z możliwych układów, spowoduje wzrost liczby krzywych o r oraz wzrost liczby obszarów również o r, ponieważ dorysowanie każdej krzywej albo tworzy jeden nowy obszar, albo też rozdziela już istniejący obszar na dwa obszary, czyli przybywa jeden obszar.

Wyrażenie s = k-p+1 przyjmie więc postać s+r = (k+1+r)-(p+1)+1, a stąd

s+r = k+r-p+1 i ostatecznie s = k-p+1. c.n.d.

Zatem wzór s= k-p+1 jest prawdziwy dla wszelkich grafów składających się z p punktów.

Page 16: Dane INFORMACYJNE

2. Rozwiązanie zadania 2.

Korzystając ze wzoru s = k-p+1 znajdź związek między ilością ścian, ilością wierzchołków i ilością krawędzi dowolnego wielościanu wypukłego?

Do rozwiązania tego zadania należy najpierw dokonać myślowej transformacji zamieniającej wielościan na figurę płaską. W tym celu należy usunąć jedną ze ścian wielościanu, zostawiając jej krawędzie, i zakładając, że wielościan jest wykonany z elastycznego materiału, rozciągnąć go płasko na płaszczyźnie. Wówczas spełnioniony jest wzór s= k-p+1.

Przyjmując oznaczenia s=s (ilość ścian wielościanu), k - ilość krawędzi wielościanu, p= w (ilość wierzchołków wielościanu) otrzymujemy s= k-w+1. Dodając teraz usuniętą wcześniej ścianę otrzymujemy ostatecznie:

Odpowiedź: s = k - w + 2. (Tw. Eulera)

Page 17: Dane INFORMACYJNE

3. Wprowadzenie definicji i przykładów wielościanów foremnych.

Definicja.

Wielościan nazywamy foremnym jeśli wszystkie jego ściany są przystające i wszystkie naroża również są przystające.

Przykładami wielościanów foremnych są sześcian i czworościan foremny.

Page 18: Dane INFORMACYJNE

4. Rozwiązanie zadania 3.Znajdź wszystkie wielościany foremne.

Rozwiązanie:

Ponieważ poszukiwany wielościan ma być foremny więc przyjmijmy, że ma on pewną ilość ścian s i każda ściana ma a boków, oraz że ma on w wierzchołków i z każdego wierzchołka wychodzi b krawędzi. Przyjmijmy też, że ma on k krawędzi.

Otrzymujemy stąd s*a/2 = k i w*b/2=k, a po przekształceniu s=2*k/a i w=2*k/b.

Korzystamy teraz ze wzoru Eulera s = k - w + 2 i wstawiamy do niego dwa ostatnie wyrażenia. Otrzymujemy wyrażenie 2*k/a = k - 2*k/b + 2 a stąd po przekształceniu

2/a + 2/b - 2/k = 1

Page 19: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie zadania 3

Aby znaleźć jakiś wielościan foremny należy dobrać odpowiednią trójkę liczb a, b, k spełniającą ostatnią równość. Uczniowie mogą albo ręcznie sprawdzać różne trójki liczb albo napisać krótki program komputerowy do znajdowania tych liczb.program Wielosciany_foremne; {Turbo Pascal}uses crt;var a,b,k:integer;beginclrScr;for a:=3 to 50 dofor b:=3 to 50 dofor k:=3 to 50 doif 2/a+2/b-2/k=1 thenwriteLn(a,' ',b,' ',k,' ',2*k/a:2:0);readLn;end.program Wielosciany_foremne; {Think Pascal}

var a, b, k: integer;begin

for a := 3 to 50 do for b := 3 to 50 do for k := 3 to 50 do

if 2 / a + 2 / b - 2 / k = 1 thenwriteln(a, b, k,2*k/a:2:0);end.

Page 20: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie zadania 3

Powyższy program daje tylko trzy rozwiązania:

a=3 b=3 k=6 s=4

a=3 b=5 k=30 s=20

a=5 b=3 k=30 s=12

Wśród tych rozwiązań nie ma jednak sześcianu. Nie jest to błąd programu lecz niedokładność obliczeń. Należy omówić z uczniami rachunek błędów i zmienić linię programu if 2/a+2/b-2/k=1 then na postać if abs(2/a+2/b-2/k-1)<0.000001 then.

Page 21: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie zadania 3

Teraz otrzymujemy wszystkie rozwiązania, dające wszystkie rodzaje wielościanów foremnych:

a=3, b=3, k=6, s=4 - czworościan foremny

a=3, b=4, k=12, s=8 - ośmiościan foremny

a=3, b=5, k=30, s=20 - dwudziestościan foremny

a=4, b=3, k=12, s=6 - sześcian

a=5, b=3, k=30, s=12 - dwunastościan foremny.

Page 22: Dane INFORMACYJNE

Rozwiązanie zadania 3

Należy jeszcze uzasadnić (na podstawie analizy wzoru 2/a+2/b-2/k=1), że poszukiwania trójek a, b, k wśród coraz większych liczb nie jest potrzebne, ponieważ 2/a+2/b musiałoby być >1 co nie może mieć miejsca. Znalezione wielościany są więc wszystkimi możliwymi wielościanami foremnymi.

Page 23: Dane INFORMACYJNE

Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie