Top Banner
I~ BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADA JABAT AN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAM BUT AN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA PADA BULAN OKTOBER 2017 i. KETERANGAN PEMILIK KERETA Nama PemiliklSyarikat: _ No Kad Pengenalan : _ No Pendaftaran Perniagaan (Jika ada) : _ Alamat Rumah / Syarikat: _ Warna: _ Tel (Rumah) : Tel (Mobile _ Pejabat): _ Sila sertakan salinan Kad PengenalanlPendaftaran Perniagaan. ii. KETERANGAN KERETA Bilangan Pendaftaran Asal : _ Buatan: _ Warna: _ Tahun Dikeluarkan: _ Kekuatan enjin (CC) : _ No Rangka : _ No Polisi Insuran Sewa & Upah (Jika ada) : _ No enjin: _ Sila sertakan salinan Kad Biru ("Blue Card'? & Polis; Insuran iii. PENGAKUAN PEMILIK Saya yang bernama seperti di atas mewakili dari saya/syarikat* kami/saya* dengan ini bersanggupan untuk menyewakan kereta saya/syarikat* kami/saya* kepada Jabatan Perdana Menteri sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada bulan Oktober 2017. Saya yang benar Tarikh : .. Diterima oleh ".. Tarikh . Jawatankuasa KecilKenderaan Sewa Sambutan [ubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta [abatan Perdana Menteri BandarSeriBegawan Negara Brunei Darussalam Tel ;- 2384471/2384410/2384472/2380255/2382667 Fax:- +6732380739, Emaili- [email protected]
3

BORANG PENDAFTARAN UNTUK … Documents/sewakereta/Borang...I~ BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADA JABATAN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll

Jul 23, 2019

Download

Documents

vukhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BORANG PENDAFTARAN UNTUK … Documents/sewakereta/Borang...I~ BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADA JABATAN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll

I~

BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADAJABAT AN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAM BUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll YANG MAHAMULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

MENAIKI TAKHTA PADA BULAN OKTOBER 2017

i. KETERANGAN PEMILIK KERETA

Nama PemiliklSyarikat: _

No Kad Pengenalan : _

No Pendaftaran Perniagaan (Jika ada) : _

Alamat Rumah / Syarikat: _

Warna: _

Tel (Rumah) : Tel (Mobile _ Pejabat): _

Sila sertakan salinan Kad PengenalanlPendaftaran Perniagaan.·

ii. KETERANGAN KERETA

Bilangan Pendaftaran Asal : _

Buatan: _ Warna: _

Tahun Dikeluarkan: _Kekuatan enjin (CC) : _

No Rangka : _

No Polisi Insuran Sewa & Upah (Jika ada) : _

No enjin: _

Sila sertakan salinan Kad Biru ("Blue Card'? & Polis; Insuran

iii. PENGAKUAN PEMILIKSaya yang bernama seperti di atas mewakili dari saya/syarikat* kami/saya* dengan ini bersanggupan untuk menyewakan keretasaya/syarikat* kami/saya* kepada Jabatan Perdana Menteri sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha MuliaPaduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada bulan Oktober 2017.

Saya yang benar

Tarikh : ..

Diterima oleh " .. Tarikh .

Jawatankuasa Kecil Kenderaan SewaSambutan [ubli Emas Kebawah Duli YangMaha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta[abatan Perdana MenteriBandarSeriBegawanNegara Brunei DarussalamTel ;- 2384471/2384410/2384472/2380255/2382667 Fax:- +6732380739, Emaili- [email protected]

Page 2: BORANG PENDAFTARAN UNTUK … Documents/sewakereta/Borang...I~ BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADA JABATAN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll

Kadar yang disebutkan diatas ($50 bagi Kenderaan JapaniKorea dan $75 bagi KenderaanContinental adalah kadar yang telah dipersetujui oleh Syarikat Insuran Kenderaan Bermotorberikut:-

1.1. Takaful Am Brunei TBA1.2. Takaful TAIB1.3. Standard Insurance1.4. MBA Insurance1.5. National Insurance

1.6. Manakala bagi Syarikat Insuran TokyoMarine Insurance Ltd, telah tidakmenyatakan kadar yang dipersetujui dan bagipemilik-pemilik yang InsuranceKenderaan Mereka dibuat di Syarikat ini, PengiraniPehiniTuaniPuan adalah dimintauntuk datang ke Pejabat Syarikat Insuran Tokyo Marine untuk berurusan setelahjawatankuasa ini menghubungi PengiraniPehiniTuaniPuan untuk tujuan membuatEndorsement Insurance.

2. Tarikh untuk Membuat Endorsement Insurance

Jawatankuasa ini akan menghubungi Pengiran/Pehin/TuaniPuan melalui panggilan telepon ataumelalui SMS atau Whattsapp untuk memaklumkan bahawa Pengiran/PehiniTuan/Puan sudahboleh membuat endorsement Insurance ke policy sewa dan upah (Hire and Reward) danPerubahan lesen Kenderaan (Road Tax) sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikhkemuncak(diperlukan). (Jawatankuasa ini akan memaklumkan Yang Mu/iaPengiraniPehiniTuan/Puan bagi sebarang perubahan tarikh)

Setelah Pengiran/Pehin/TuaniPuan dihubungi oleh Jawatankuasa ini, Tarikh 8erkuatkuasaInsuran ke Sewa dan Upah {Hire and Reward} adalah pada:-

Hari Isnin 2hb Oktober 2017hingga llhb Oktober 2017

3. Bayaran bagi 'endorsement' LesenKenderaan (Road Tax) adalah sebanyak $10.

Sekian di-sampaikan untuk makluman dan tindakan Pengiran/Pehin/TuaniPuan seterusnya danuntuk itu terlebih dahulu diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih di-ataspenyertaan PengiraniPehiniTuaniPuan itu nanti.

Page 3: BORANG PENDAFTARAN UNTUK … Documents/sewakereta/Borang...I~ BORANG PENDAFTARAN UNTUK MENYEWAKAN KERETA KEPADA JABATAN PERDANA MENTERI BAGI ACARA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DUll

Yang Mulia Pengiran/Pehin/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya bersama ini dihadapkan borang pendaftaran untuk menyewakankenderaan sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka SeriBaginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada 5hbOktober 2017 ini.

Dokumen-dokumen yang diperlukan semasa menghadapkan borang adalah seperti berikut:-

i. Salinan Kad Pintar I Copy of Identity Cardll. Salinan Buku Pendaftaran Kenderaan I Copy of VehicleRegistration CardIBook

(Bluecard)lII. Salinan Insuran Kenderaan I Copy of VehicleInsurance

Di-pohonkan kerjasama PengiraniPehin/TuaniPuan atau wakil untuk mengambalikan borangmelalui E-mail rasmi Unit Kenderaan, Jabatan Perdana Menteri [email protected] atau menghantar terus ke-alamat berikut:-

Unit KenderaanJabatan Perdana MenteriSimpang 15, Jalan Lapangan Terbang Lama, BerakasBandar Seri Begawan, BB3913Negara Brunei DarussalamTel: 2834472,2384471,2384410,2384413,2380255Fax: 2380739

Untuk makluman PengiraniPehin/TuaniPuan berikut adalah maklumat yang berkaitan:-

1. Insuran Kenderaan

Policy lnsuran Kenderaan PengiraniPehiniTuan/Puan adalah perlu dibuat endorsement kepolicy sewa dan upah (Hire and Reward) buat sementara (i.e. 10 hari) dengan bayaran $50untuk Kenderaan JapanlKorea (Toyota Camry, ToyotaAlphard, Nissan Teana,KIAOptima,Hyundai Sonata dan sebanding) dan $75 untuk kenderaan Continental(MercedesBenv'BMWlVolvo/sebanding ).