Top Banner
Blachy łukowe FLOLINE
28

Blachy Łukowe Floline.pdf

Jan 11, 2017

Download

Documents

trantram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Blachy Łukowe Floline.pdf

Blachy łukowe FLOLINE

Page 2: Blachy Łukowe Floline.pdf
Page 3: Blachy Łukowe Floline.pdf

SPIS TREŚCII. Opis techniczny 1. Opis, cechy statyczne 2 2. Asortymentłukówtrapezowych 2 3. Materiał 3 4. Ochronaantykorozyjna 3 5. Charakterystycznewielkościprofilu 3 6. Zasadyobliczania 4 7. Obciążalnośćkonstrukcjiłukowych 6 8. Pozostałeelementysystemu 8.1. Podporyiściągi 8 8.2. Płytkizaciskowe 8 8.3. Konstrukcjedystansowe 8 8.4. Łukowekrawędzieszczytowe 9 8.5. Pasmaświetlikowe 9

II.Instrukcjamontażu 1. Transport 10 2. Rozładunek 10 3. Składowanie 10 4. Brygadamontażowa 10 5. Projektymontażowe 11 6. Montażblachłukowych–konstrukcjajednowarstwowa 11 7. Montażblachłukowych–konstrukcjadwuwarstwowa 11 8. Zalecanezamocowania 8.1. Dachłukowyjednowarstwowy 13 8.2. Dachłukowydwuwarstwowy 13 8.3. Obróbkiblacharskie 13

III.Rozwiązaniakonstrukcyjne-rysunki 14

IV.Obiektyreferencyjne 23

Page 4: Blachy Łukowe Floline.pdf

2

I. Opis techniczny

Elementami znajdującymi zastosowaniew systemach łukowych, są blachytrapezowe, wyginane w łuk kołowy,według opatentowanej technologii(Rys. 1).

Poprzez kołowe wygięcie blachtrapezowych osiąga się to, że statycznedziałanie powstających w ten sposóbelementów łukowych, przekształcasię z systemu dźwigarów pracującychnazginanie,nasystemdwuprzegubowychłuków.

Zaletą takiego systemu jest fakt,że elementy konstrukcyjne, przyjednakowym profilu i grubości blachyoraz przy jednakowym obciążeniu,mogą być stosowane przy wielokrotniewiększej rozpiętości niż tradycyjneblachytrapezowe. Siły poziome, powstającenapodporachłuku,kompensujesięzwyklezapomocąściągów.

1. OPIS, CECHY STATYCZNE

2. ASORTYMENT ŁUKÓW TRAPEZOWYCH

Rys. 1 - Element łukowy, wygięty z blachy łukowej

Elementy łukowe mogą być stosowanejako konstrukcje jednowarstwowe lubdwuwarstwowe.

Dlasystemudwuwarstwowegoprzestrzeńpomiędzy blachą nośną i pokryciowąwypełnia się materiałem izolacyjnym(najczęściejwełnąmineralną).

Grubość warstwy izolacji termicznejodpowiada wysokości profilidystansowych.

Florprofile oferuje blachy łukowewytwarzanenabazie dwóch typówblachtrapezowych.

W zależności od grubości blachy, profiletemogąbyćgiętenaokreślonepromienieminimalne(Tabela1iTabela2).

Łuki FLOLINE 40 na bazie profilu TS40

LT 40

A1

A2

38

960

160

Rys. 2 - FLOLINE 40 Tabela gięcia profilu FLOLINE 40

ŁUKTyp profilu

Grubość blachy [mm]

Ciężar1m2

Promień minimalny [m]

FLOLINE 40szer.budowlana960mm

0,63 6,44 11,00

0,75 7,67 8,00

0,88 8,99 6,00

1,00 10,22 4,50

1,25 12,78 4,00

1,50 15,33 3,00

Tabela 1 - Tabela gięcia profilu FLOLINE 40

ŁUKTyp profilu

Grubość blachy [mm]

Ciężar1m2

Promień minimalny [m]

FLOLINE 40szer.budowlana960mm

0,63 6,44 11,00

0,75 7,67 8,00

0,88 8,99 6,00

1,00 10,22 4,50

1,25 12,78 4,00

1,50 15,33 3,00

A1Stronawypukła*

A2Stronawklęsła*

*Służydookreślaniastronypokrytejpowłokądekoracyjną

Łuki FLOLINE 40 na bazie profilu TS40

Page 5: Blachy Łukowe Floline.pdf

3

Stosowanyzwyklemateriałwsadowy tostalwgatunkuFeE320G

Materiał stanowią blachy ocynkowaneogniowo metodą Sendzimira. Grubośćpowłokicynkuwynosi275g/m2,zgodnieznormąEN10147.

Blachy są dostarczane z dodatkową powłoką z następujących tworzywsztucznych:

W Tabeli 3 podano wskaźniki przekroju,obliczone dla blach trapezowych, formo-wanych w łuki, przy założeniu granicyplastycznościstalify=320N/mm

2 .

Legenda:

Ag

przekrójbrutto

ief

promieńbezwładności dlaprzekrojuefektywnego

Ig

momentbezwładnościdlaprzekrojubrutto

Ief

momentbezwładności dlaprzekrojuefektywnego

ig

promieńbezwładności dlaprzekrojubrutto

Wcef

wskaźnikwytrzym. dlastrefyściskane wpasiegórnym

Aef

przekrójefektywny

Wsef

wskaźnikwytrzym. dlastrefyściskanej wpasiedolnym

(Granicaplastycznościconajmniej 320N/mm2)wg.EN10147.

Grubościblachywynoszą 0.75, 0.88, 1.00, 1.25, oraz 1.50 mm (ew.0,63mmdlaFLOLINE40)

Wwykonaniustandardowym:

poliester cienkopowłokowy 15µm, strona odwrotna – lakier ochronny

lub

poliester 25 µm, strona odwrotna – lakier ochronny

3. MATERIAŁ

4. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

5. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKOŚCI PROFILUTabela gięcia profilu FLOLINE 40Tabela 3 - wskaźniki przekroju dla fy = 320 N/mm2

73

~750

~187,5

Rys. 3 - FLOLINE 70 Tabela 2 - Tabela gięcia profilu FLOLINE 70

ŁUK Typ profilu

Grubość blachy [mm]

Ciężar 1m2

Promień minimalny [m]

FLOLINE 70 szer.budowlana 750 mm

0,75 9,82 13,00

0,88 11,52 9,00

1,00 13,09 7,00

1,25 16,36 6,00

1,50 19,63 6,00

A1 Stronawypukła*

A2 Stronawklęsła*

*Służydookreślaniastronypokrytejpowłokądekoracyjną

Łuki FLOLINE 70 na bazie profilu TR70

Grubość blachy

Dla sztywności i rozciągania

Dla ściskania osiowego

Dla zginania

tn

mmAg

cm2/mIg

cm4/migcm

Aef

cm2/mief

cmIef

cmWcef

cm3/mWsef

cm3/m

TR40/160 Granicaplastycznoścify=320N/mm2

0,75 8,87 20,49 1,52 7,47 1,54 20,46 10,62 10,61

0,88 10,49 24,24 1,52 9,21 1,53 24,20 12,66 12,66

1,00 11,99 27,70 1,52 10,83 1,53 27,66 14,56 14,56

1,25 15,11 34,91 1,52 14,27 1,53 34,87 18,43 18,43

1,50 18,23 42,12 1,52 17,76 1,52 42,07 22,29 22,28

TR0/187,5 Granicaplastycznoścify=320N/mm2

0,75 10,98 86,08 2,80 6,95 2,97 85,97 23,44 23,23

0,88 12,99 101,84 2,80 8,96 2,92 101,72 28,19 27,48

1,00 14,84 116,35 2,80 10,89 2,89 116,25 32,63 31,41

1,25 18,71 146,69 2,80 14,99 2,86 146,52 41,80 39,58

1,50 22,57 176,95 2,80 19,20 2,84 176,79 50,63 47,76

A1

A2

Page 6: Blachy Łukowe Floline.pdf

4

W tabeli 4 podano wskaźniki przekroju,obliczone dla blach trapezowych, formo-wanych w łuki, przy założeniu granicyplastycznościstalify=280N/mm

2.

Legenda:

Ag

przekrójbrutto

ief

promieńbezwładności dlaprzekrojuefektywnego

Ig

momentbezwładnościdlaprzekrojubrutto

Ief

momentbezwładności dlaprzekrojuefektywnego

ig

promieńbezwładności dlaprzekrojubrutto

Wcef

wskaźnikwytrzym. dlastrefyściskanej wpasiegórnym

Aef

przekrójefektywny

Wsef

wskaźnikwytrzym. dlastrefyściskanej wpasiedolnym

Tabela gięcia profilu FLOLINE 40Tabela 4 - Wskaźniki przekroju dla fy = 280 N/mm2

Grubość blachy

Dla sztywności i rozciągania

Dla ściskania osiowego

Dla zginania

tn

mmAg

cm2/mIg

cm4/migcm

Aef

cm2/mief

cmIef

cmWcef

cm3/mWsef

cm3/m

TR40/160 Granicaplastycznoścify=280N/mm2

0,75 8,87 20,49 1,52 7,72 1,54 20,46 10,68 10,68

0,88 10,49 24,24 1,52 9,48 1,53 24,20 12,74 12,73

1,00 11,99 27,70 1,52 11,12 1,53 27,66 14,63 14,63

1,25 15,11 34,91 1,52 14,60 1,53 34,87 18,48 18,47

1,50 18,23 42,12 1,52 18,12 1,52 42,07 22,29 22,28

TR0/187,5 Granicaplastycznoścify=280N/mm2

0,75 10,98 86,08 2,80 7,44 2,93 85,97 23,71 23,23

0,88 12,99 101,84 2,80 9,52 2,89 101,72 28,52 27,48

1,00 14,84 116,35 2,80 11,48 2,87 116,25 33,04 31,41

1,25 18,71 146,69 2,80 15,65 2,85 146,52 41,96 39,58

1,50 22,57 176,95 2,80 19,93 2,83 176,79 50,63 47,76

Jak już wspomniano uprzednio, systemyłukowe oblicza się jako jedno lub dwu-warstwowe łuki dwuprzegubowe, gdzieobie warstwy stanowią współśrodkowełukoweblachytrapezowe.

W celu dokonania obliczeń przy pomocyjednegozdostępnychprogramówstatykiprętowej, należy przyjąć odpowiednischemat statyczny.

Wsystemie jednowarstwowymprzedsta-wia się łuk jako pojedynczy wielobok o odpowiedniej rozdzielczości, natomiastw systemie dwuwarstwowym, jako dwawieloboki współśrodkowe, dystansowanewzajemnieprzezprętypromieniowe,któresymulujądystansoweprofiletrapezowe.

Połączenie prętów promieniowych do warstwy wewnętrznej traktuje się, zuwaginarozkrocznepołożeniedystansutrapezowego na profilu dolnym, jakosztywne,natomiastpołączeniezwarstwązewnętrzną, poprzez wąską górną półkę,jakoprzegubowe(Rys.4iRys.5).

Położenieblachtrapezowychprzyjmujesięwosiachciężkościprofili.Położenieprętówdystansowych przyjmuje się w ich osipionowej. Odstęp (a) pomiędzy profilamidystansowymi wynosi zwykle od 1,25 do 1,50 m.

6. ZASADY OBLICZANIA

r

L

L

ra

h

h

LT 40Rys. 4 - System łukowy jednowarstwowy Rys. 5 - System łukowy dwuwarstwowy

Page 7: Blachy Łukowe Floline.pdf

5

Charakterystyczne wartości przekroju profilu dystansowego trapezowego

(Profil ciągły, współpracujący z łukamitypuFLOLINE40orazFLOLINE70)

Charakterystyczne wartości przekroju, dla kombinacji pojedyńczego kabłąka, z listwą z tworzywa sztucznego

Legenda:

hPozornadługośćpręta(wysokośćprofiludaszkowego+odległośćpunktówciężkościprofiludolnegoigórnego)

Legenda:

HDługośćprętazastępczego,wstawianadoobliczeń

Uwaga: Doprzeprowadzeniapróbobciążenia,umocowanoprofiledystansowejednymnitemjednostronniezamykanymośrednicy4,8mm,dokażdejpółkiprofiludolnego.

IHK

Porównawczy,charakterystycznymomentbezwładności

IHK

Charakterystyczny,porównawczymomentbezwładnościprętazastępczego,dlastanuobciążeniagranicznego

THK

Przenoszonasiłaścinająca

THK

Charakterystyczna,granicznasiłaścinająca

Tabela 6

Rys. 6 - Schemat zastępczy do wyznaczenia sztywności profili dystansowych

Łuk dwuwarstwowy h [cm]

Profil dystansowy

Łuk dolny Łuk górny IHK [cm4/,] THK [kN/m]

FLOLINE40–0,88 FLOLINE40–0,75 17,12 0,9 12,5

FLOLINE40–1,25 FLOLINE40–1,25 17,12 1,0 12,5

FLOLINE70–1,50 FLOLINE40–0,75 21,20 1,1 7,0

FLOLINE70–1,50 FLOLINE40–0,88 21,21 2,0 7,0

FLOLINE70–0,88 FLOLINE70–0,75 23,49 1,5 7,0

FLOLINE70–1,50 FLOLINE70–1,25 23,49 2,0 7,0

Łuk dwuwarstwowy H [cm]

Profil dystansowy

Łuk dolny Łuk górny IHK [cm4/,] THK [kN/m]

FLOLINE40–0,88 FLOLINE40–0,75 18,10 1,17 11,23

FLOLINE40–1,00 FLOLINE40–0,75 18,10 1,17 14,58

FLOLINE70–1,00 FLOLINE40–0,75 21,40 1,36 9,84

FLOLINE70–0,88 FLOLINE70–0,75 24,70 2,60 10,97

FLOLINE70–1,00 FLOLINE70–0,75 24,70 2,60 12,18

Trapezoweprofiledystansowe,stosowanew systemach dwuwarstwowych, tra-ktowane są ze statycznego punktu widzenia jako pręty, których sztywnościokreślonodoświadczalnie.

MomentybezwładnościIH orazgranicznąsiłę ścinającąTHwyznaczono rachunkowoopierając się na analizie sił ścinającychT i odpowiadających im odkształceń ∆Suzyskanych doświadczalnie w badaniachprzeprowadzonych na schemacie za-stępczym.(Rys.6).

Wartości przekrojowe profilu daszkowego

T

H

H

T

∆S ∆S

Tabela 5

Page 8: Blachy Łukowe Floline.pdf

6

Obliczenia systemów dwuwarstwowychprzeprowadza się zasadniczo według teorii II.

Dla konstrukcji łukowych jedno-warstwowychwystarczaobliczeniewedługteorii I, jeżeli naprężenia wyznaczonowedług wzoru interakcyjnego z normyDIN 18 807, część 3, rozdział 3, punkt3.3.3.6.1

Po wyznaczeniu sił wewnętrznych wzałożonymukładzieprętowymsprawdzasię, czy w najbardziej wytężonychprzekrojach,spełnionajestnierówność.

stosunek rozpiętość / promień•powinien być w miarę możliwościrównylubbliski1:1.

doświetlenia dachowe, realizowane•bezdodatkowejkonstrukcjiwsporczejnie powinny przekraczać 10% po-wierzchnidachu.

stosunekwysokościłukudorozpiętości•niepowinienbyćmniejszyniż1:10

otwory w dachu należy umieszczać,•w miarę możliwości, w pobliżuwierzchołkałuku.

stosunekdługościłukuLdopromienia•R nie może przekraczać wartości1,20.

Dla celów orientacyjnych, pomocne mogą być rozpiętości graniczne łukówjednowarstwowych, obliczone w oparciu o przykładowe dane, z zastosowaniemnorm DIN 18800 oraz DIN 18807 część1do3orazEUROCODE3.

Obliczanie charakterystycznych wartości profilu oraz wymiarowanie konstrukcji łukowych można przeprowadzać według normy EUROCODE 3

ND/NdD + M/Md ≤ 1 ND/NdD∙[1 + 0,5 ∙a∙(1 - ND/NdD)] + M/Md ≤ 1

Legenda:

ND

g-krotnasiłaściskająca

NdD

dopuszczalnasiłaściskająca

Mg-krotnymomentzginania

Md

dopuszczalnymomentzginania

aobliczasięwedługDIN18807,część1,4.2.3.6wzależnościcharakterystycznychwartościprofilu,orazczynnychszerokościnaprzekrojuprofilu,wyznaczonychzwarunkówobciążenia

**.....

dla obliczania ugięć, względnie określaniasztywności w obliczeniach statycznych,przyjmujesiępełnewartościprzekrojów.

Uwaga: Wartościprzedstawionewtabelach5,6,7wynikiembadańdoświadczalnychprzeprowadzonychlaboratoriachUniwersytetu wKarlsruhe.

Typ łuku Grubość blachy f[mm]

Graniczna Siła Normalna [kN/m] Moment Graniczny MRK [kNm/m]NRK - rozciąganie NRK - ściskanie

FLOLINE 40 fy=280N/mm

2

0,75 248,36 217,84 2,94

0,88 293,72 267,40 3,54

1,00 335,72 313,60 4,10

1,25 423,08 411,32 5,16

1,50 510,44 510,44 6,23

FLOLINE 70 fy=280N/mm

2

0,75 309,40 219,80 6,57

0,88 365,96 279,72 7,78

1,00 418,04 336,00 8,89

1,25 526,96 455,00 11,20

1,50 635,88 576,52 13,52

Tabela 7 - Graniczne momenty i siły normalne

Dla blach trapezowych można korzystaćz tabel, które przy założeniu określonychobciążeń, schematu statycznego i ro-zpiętości, zawierają dokładne daneumożliwiającedobórprofilublachy.

Dla elementów łukowych nie mamożliwości zestawienia podobnych tablic,gdyż obciążalność elementów łukowych

zależynietylkoodrozpiętościiwarunkówobciążenia,aletakżewznacznymstopniuodstosunkurozpiętościdopromieniałuku.

Stawiając sobie zadanie uwzględnieniawszystkich pośrednich wartości promieni,należałoby sporządzić niezliczoną ilośćtabeldlaróżnychprzypadkówrozpiętościiobciążenia.Jesttopraktycznieniemożliwe.

Przeliczenie do tej pory ogromnejliczby przypadków wykazuje jednak, żeistniejeokreślonystosunekrozpiętości do promienia, przy którym, lubw pobliżuktórego, uzyskuje się pod względemstatycznym,najlepszyefektekonomiczny.

7. OBCIĄŻALNOŚĆ KONSTRUKCJI ŁUKOWYCH

Zasady projektowe

Page 9: Blachy Łukowe Floline.pdf

7

Specyfika budynku:

Zamknięta hala z dachem łukowym.Stosunekrozpiętościdopromienia=1/1

Wysokośćokapunadpoziomem=6m.

Obciążenia:

Przyjętodwawariantyobciążeniaśniegiem:0,75kN/m2i1,00kN/m2, orazciężarywłasneokreślonychprofili.

Przyjętonastępująceobciążeniawiatrem: Podstawowaprędkośćwiatru:125km/h Ukształtowanieterenu:2 Stądnaciskwiatru:q=0,57kN/m2

Uwagi ogólne:

Podanepowyżejrozpiętościgranicznedotycząwyłączniezdefiniowanejgeometriisystemuorazprzyjętychobciążeńinorm.

Ponadtonależypamiętać,żewwieluprzypadkachstosowaniamniejszychpromieniłuku,odoborzegrubościblachydecydująnietylkowarunkistatyczne,lecztakżeuwarunkowaniatechnologiczne.

Uwagi ogólne:

1)Wprzypadkachoznaczonychtymznakiem,podanamaksymalnarozpiętośćniewynikazprzyczynstatycznych,leczzograniczeńwynikającychzmożliwościprodukcyjnych,transportowychimontażowych

2)Wprzypadkachoznaczonychtymznakiemniedecydująstatycznestanygraniczneokreślonychkombinacjiprofili,leczwynikibadaństabilnościwprzebiegumontażu.

Wyznaczono je następująco:

Zbadanokombinacjęobciążeń,złożonychzciężaruwłasnegowarstwywewnętrznejorazzobciążeniaskupionegowpunkcie1/4łukuowartości1,50kN,zakładającwspółczynnikibezpieczeństwagF = 1,35 orazgM=1,1tylkodlawarstwywewnętrznej.Ztegowynikuwyznaczonorozpiętośćgraniczną.

Uwzględnionofakt,żewtrakciemontażupierwszejwarstwyłukowej,gdyniedokończonojeszczenitowaniaelementów,systemjestrelatywniebardzowrażliwy.

Rozpiętości,którebyłybyosiągalnedlacałej,gotowejkonstrukcji,podanownawiasachobokwyżejwymienionychwartości.

Dane

Rozpiętości graniczne dla łuku trapezo-wego FLOLINE 40 jednowarstwowego

Rozpiętości graniczne dla dwuwa-rstwowego łuku złożonego z kombinacji dwóch trapezowych blach łukowych FLOLINE 40. Dystans pomiędzy wa-rstwami = 130 mm

Rozpiętości graniczne dla dwuwa-rstwowego łuku złożonego z kombinacji dwóch trapezowych blach łukowych FLOLINE 70. Dystans pomiędzy wa-rstwami = 130 mm

Rozpiętości graniczne dla łuku trapezo-wego FLOLINE 70 jednowarstwowego

Tabela 8 - Rozpiętości graniczne

Tabela 10 - Rozpiętości graniczne

Tabela 11 - Rozpiętości graniczne

Tabela 9 - Rozpiętości graniczne

Grubość blachy Obciążenie śniegiem = 0,75 kN/m2 Obciążenie śniegiem = 1,00 kN/m2

0,75 mm 8,75 m 7,75 m

1,00 mm 9,75m 8,50 m

1,25 mm 10,50 m 9,5m

Grubość blachy Obciążenie śniegiem = 0,75 kN/m2 Obciążenie śniegiem = 1,00 kN/m2

0,88+0,75mm 13,00 m 2) (16,00 m) 13,00 m 2) (15,00 m)

1,25+0,88mm 14,25 m 2) (17,50 m) 14,25 m 2) (15,75 m)

Grubość blachy Obciążenie śniegiem = 0,75 kN/m2 Obciążenie śniegiem = 1,00 kN/m2

0,88+0,75mm 20,00 m 1) 20,00 m 1)

Grubość blachy Obciążenie śniegiem = 0,75 kN/m2 Obciążenie śniegiem = 1,00 kN/m2

0,75 mm 13,50 m 12,25 m

1,00 mm 15,00 m 13,50 m

1,25 mm 16,50 m 15,00 m

1,50 mm 17,50 m 16,00 m

Page 10: Blachy Łukowe Floline.pdf

8

Najlepszym rozwiązaniem podporowymdla blach łukowych są indywidualnieprojektowane, spawane profile stalowe zpółkągórnąpodkątemodpowiadającymnachyleniułuków.

Dotworzeniategotypuprofiliwykorzystujesię kształtowniki walcowane (najczęściejceowniki 160-220) oraz blachy stalowe gr. 8–10 mm jako użebrowanie ipodstawa.

Najczęściej stosuje się rozstawy żeberekok.1m.

Ściągi projektuje się w postaci prętówlub rur stalowych z możliwością regulacjinaciągu (śruby rzymskie itp.) a przekrojewymiarujesięnarozciąganie.

Zalecany rozstawdla ściągów to ok. 3mlub3rozstawyżeberek.

Mocowanie łuków z blachy trapezowejna podporach następuje za pomocąstalowych, ocynkowanych płytek zaci-skowych, z zastosowaniem podkładkisamowulkanizującej lub EPDM, orazcentralnieusytuowanejśrubyzpodkładkąinakrętką.

Profiletrapezoweciągłe,ocynkowane,•o grubości 1,00 mm, 1,25 mm lub1,50mm(Rys.8)

Wysokośćprofili130do250mm•

Długośćdo6000mm•

Dla ograniczenia efektu mostka•termicznego na górną półkę profilidystansowych należy nakleić taśmętermoizolacyjnąnp.40x7mm

Zalecane jest stosowanie płytek o gr. 8 mm i wymiarach:

40x50mmmocowaneśrubamiM10•–dlałukówFLOLINE40

50x50mmmocowaneśrubamiM16•–dlałukówFLOLINE70

Minimalnaklasaśrub4.6.

8. POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU8.1. Podpory, ściągi

8.2. Płytki zaciskowe

8.3. Konstrukcje dystansowe

Rys. 7 - Typowy element podporowy dla przekryć łukowych

Rys. 8 - Typowy profil trapezowy o wysokości 130 mm

ok.1m

ok.1m

Celownik np.160-220

Żeberkozblachy gr.8lub10mm(rozstawok.1m)

stopka blachagr.8mm

W Tabeli 12 przedstawiono, wyznaczonedoświadczalnie, obciążenia graniczneprzenoszone powyższymi połączeniamizaciskowymi.

Uwaga: Siłyoznaczoneznakiem*)dotycząmocowaniazaciskowegowcodrugimwgłębieniu,wszystkieinne–mocowania wkażdymwgłębieniuprofilutrapezowego.

TYP ŁUKU TRAPEZOWEGO

ŚRUBA M16 (FLOLINE 70) względnie ŚRUBA M10 (FLOLINE 40) MOMENT DOCIĄGNIĘCIA

Ma [Nm]

PŁYTA ZACISKOWA PŁASKA

Uszczelka nie/tak

ŚREDNIA SIŁA KRYTYCZNA

przypadająca na 2 punkty zaciskowe FGK [kN]

ŚREDNIA SIŁA KRYTYCZNA na mb

F GK/m [kN/m]

FLOLINE 70 100 nie 42,81 85,62

FLOLINE 40 300 nie 53,33 106,66

FLOLINE 40 33 nie 31,86 99,56

FLOLINE 40 33 nie 31,86 49,78*)

FLOLINE 40 33 tak 22,88 71,50

FLOLINE 40 33 tak 22,88 35,75*)

Tabela 12 - Obciążenia graniczne połączeń zaciskowych

130 150

30 30

60

Page 11: Blachy Łukowe Floline.pdf

9

Dla pokrycia łukowych krawędziszczytowychstosujesięblachyobróbkowekątowe wyginane łukowo. Wykonuje sięje w 3 różnychwysokościach (100, 200 i 300 mm).

Wygięcie w łuk uzyskuje się przezwytłaczanie fałd w ramieniu pionowymprofilu.

Odstęp pomiędzy tymi fałdami decyduje ostopniuwygięcia.

Minimalny promień gięcia takich blachwynosi 3,0m a ichmaksymalna długość,mierzącpodługościłukuwynosi5m.

Standardowym rozwiązaniem świetlikówpasmowych są łukowo montowanedwukomorowe płyty poliwęglanowe.Przykładowerozwiązanieprzedstawiononarysunkachszczegółówkonstrukcyjnych.

Wewnętrzne, blaszane ościeżnice pasmświetlikowych są tego samego typu, jak blachy łukowe obróbek szczytowych(patrzpkt8.4).

Rys. 9 - Łukowe blachy obróbki szczytowej - przekrój

Rys. 10 - Zintegrowane pasmo świetlikowe – model

15

15

100 200 300 mm

max.300mm

Lstd = 1250 mm (innedługościdouzgodnienia)

8.4. Łukowe blachy krawędzi szczytowych

8.5. Pasma świetlikowe

Page 12: Blachy Łukowe Floline.pdf

10

II. Instrukcja montażu

Transport blach trapezowych łukowycho dużym promieniu i niewielkich dłu-gościach(do~12m)odbywasięwsposóbtradycyjny z zastosowaniem niewielkichelementów podporowych w środkurozpiętości.

Przy transporcie blach łukowych o dużejrozpiętości i wysokości powinno sięzwracać uwagę na całkowitą wysokość

Rozładunek paczek blach łukowych,których ciężar wynosi standardowook. 3000 kg realizowany jest tak samojak w przypadku prostych blachtrapezowychzapomocąpasówowysokiejnośności.

Pasy przewleka się pod paletami sąsia-dującymi ze środkiem paczki. Długośćpasów musi być tak dobrana, aby

Brygada montażowa musi liczyćco najmniej 4 osoby. Minimum 3 osoby na poziomie dachu oraz minimum1 osoba na poziomie posadzki.

Kwalifikacje fachowemonterówzwykłychblach trapezowych oraz doświadczeniew tym zakresie są w zupełności wysta-rczające do prowadzenia montażublach łukowych. Wystarczające jest

Paczkiblach łukowychnabudowienależyrozlokować możliwie blisko miejscawbudowania.

Standardowe paczki blach łukowychzawierają po ok. 20 blach, co daje ciężarod2000domax3500kg.

W pewnych okolicznościach korzystnemożebyćszczególneułożenieelementówwpaczkach.Producentoferujespakowaniezgodnie życzeniami klienta, przy bardzonietypowych wielkościach paczek za do-płatą.

pojazdu, która nie może przekroczyć4,2 m. Ważne jest aby przeanalizowaćdrogę umożliwiającą bezproblemowedotarcietransportunamiejscebudowy.

Istotne jest również sprawdzenieczynabudowiezapewnionajestwszędzieodpowiedniawysokośćprzejazdu.

tworzyłymożliwieostrykątprzyzawiesiu(haku) – zminimalizuje to siły poziomemogące przesuwać palety. Lżejsze paczki(do 2000 kg) składające się z krótkichelementówmożnaprzemieszczaćwidłamiładunkowymi.

również typowe wyposażenie monta-żystów blach trapezowych w narzędziaiprzyrządy.

Z uwagi na niezbędne prace wykończe-niowe z użyciem kształtek i obróbekblacharskichzalecanejest,abyconajmniejjeden członek grupy montażowej miałkwalifikacjeblacharza.

Powierzchnieprzeznaczonedoskładowa-nia należy dobrzewyrównać i zaopatrzyćw wypoziomowane podkłady drewnianedlaułożeniakońcówpaczek.Dlapodparciaśrodków paczek należy przygotowaćkoziołkionastawnejwysokości.

Jeżeli składowanie ma trwać dłużej niżkilka dni paczki należy okryć szczelnafolią odporną na wiatr i warunki atmo-sferyczne.

1. Transport

2. Rozładunek

4. Brygada montażowa

3. Składowanie

Page 13: Blachy Łukowe Floline.pdf

11

Dla poprawnego przebiegu montażu istotne jest posiadanie dokładnych opisów projektowych i szczegółowych specyfikacji dostaw oraz związanych z nimi zakresów prac.

Przed rozpoczęciem montażu blach łukowych, należy sprawdzić komple-tność konstrukcji podpór, elementów podporowych oraz to czy są one trwale połączone z nośnymi elementami bu-dowli.

Najczęściej wraz z montażem blachłukowych mocuje się haki rynnowe,kabłąki, odprowadzenia itp.–dlatego teżpowinny one być przygotowane przedprzystąpieniemdomontażu.

Bardzo ważnym krokiem jest prawidłoweustawienie, wypionowanie i zamocowaniepierwszejblachyłukowej.

Zadanietojestułatwionejeżeliistniejejużkonstrukcjaitarczaścianyszczytowej.

OPIS MONTAŻU

Podnoszenie i ustawianie blach łu-kowych następuje przy pomocy wideł montażowych, do których zakleszczony jest arkusz w sposób uniemożliwiający upadek spowodowany podmuchem wiatru.

Początek montażu i kierunek powinienbyćokreślonywprojekcie. Podokładnymwypionowaniu i dokręceniu śrub mo-cujących na podporach można zwolnićzaciski na widłach montażowych. Chodzeniepopowierzchniblachy łukowejmożliwe jest przy użyciu drabin sznu-rowych, zamocowanych na obu końcach.Po ustawieniu drugiego elementu łuko-wego iumocowaniunapodporachnależy,rozpoczynając od szczytu łuku w obukierunkach połączyć zakładkę wzdłużnąłącznikami w rozstawie nie większym niż500 mm.

Dla dachów jednowarstwowych łą-cznikami tymi powinny być śrubysamowiercące nierdzewne z podkładkąsamowulkanizującą.

Montaż następnych blach przebiegaidentycznie.

Dla montażu dolnej warstwy dachułukowego obowiązuje ten sam przebiegmontażujakdlapokryćjednowarstwowychopisanywpunkcie6.

Połączenie elementów łukowych wzdłużich zakładekmożnawykonać przy użyciunitów.

Po znitowaniu elementów warstwy we-wnętrznejzaklejasiętaśmąuszczelniającą

Dotransportupionowegoblachłukowychniezbędny jestżurawprzejezdny,któregoudźwig przy maksymalnym wysięgu musiwynosićmin.500kg.

Rezerwaudźwigużurawiastwarzalepszewarunki pracy monterom oraz wpływana szybsze tempo robót. W trakcieprac montażowych należy odpowiedniozabezpieczyć wolne krawędzie barieramichroniącymi przed upadkiem pracującychmonterów.

ZabezpieczenianależywykonywaćzgodniezprzepisamiBHPdot.pracnawysokości.

Pozamontowaniu3–max5blachnależysprawdzićdokładnośćułożenia,pionitd.

W ten sposób kontynuuje się montaż do końca dachu lub miejsca wbudowaniaświetlikalubinnegoelementu.

Otworywdachunp.dlaświetlików(zwyklejedna szerokość blachy) powstają przezpominięciejednegoarkuszałukowego.

Dalej kontynuuje się montaż w sposóbpodanywyżej.

Przed zabudową świetlików (najczęściejw postaci płyt poliwęglanowych dwu-środnikowych), należy w odstępach co najmniej 1,50 m wbudować pod pa-smami świetlikowymi poprzeczne profilełączące.

Ichzadaniem jestzapobieganiebocznemurozchylaniu się krawędzi elementówłukowych przy obciążeniu świetlików.Dach łukowy uzyskuje swoja ostatecznąnośność po ostatecznymdokręceniu śrubna podporach, połączeniu wszystkichstyków podłużnych blach, usztywnieńświetlikowych oraz napięciu ściągu(jeżeli jest przewidziany w schemaciestatycznym).

krawędzie zakładek wzdłużnych wrazz główkami nitów tak, aby warstwawewnętrzna stała się dyfuzyjnie szczelnąbarierąparową.

Następnie montuje się konstrukcjędystansową.

Istotne jest, aby w projekcie zaznaczyćmiejsce rozpoczęcia montażu i kierunek, wktórymmabyćkontynuowany.

5. Projekty montażowe

6. Montaż blach łukowych konstrukcja jednowarstwowa

7. Montaż blach łukowych konstrukcja dwuwarstwowa

Page 14: Blachy Łukowe Floline.pdf

12

na warstwie wewnętrznej dachu •mocuje się za pomocą nitówuszczelniających kabłąki trapezowedokażdejpółkigórnejblachyłukowejFLOLINE70,ewentualniedocodrugiejpółki w przypadku gdy warstwawewnętrzna wykonana jest z blachFLOLINE 40.do zamocowanych kabłąków przy-•kręcamy ciągły profil z tworzywasztucznego(ew.krawędziakidrewnia-ne) stosując samowiercące śruby złbemwpuszczanym.kolejnym krokiem jest wypełnienie•wnętrza kabłąków materiałemizolacyjnym oraz ułożenie izolacjitermicznej wraz z montażem blachłukowychwarstwyzewnętrznej.

SzczegółowewytycznezastosowaniatypuA lub typu B powinien zawierać projektmontażu.

Po zamocowaniu profili dystansowychnastępuje montaż blach warstwyzewnętrznej.

Rozdzielone na mniejsze jednostki, po5-10sztuk,blachyłukowetransportu-

Przedtransportemdogóry,namiejscu•montażu, wypełnia się trapezoweprofile dystansowe materiałemizolacyjnym (wełna mineralna) i za-bezpiecza jego położenie taśmąklejącą.

Typ A• polega na zastosowaniu ciągłego profilu dystansowego o przekroju pojedynczego trapezuco umożliwia uzyskanie wartości k=0,51W/m2Kdlacałejkonstrukcji.Typ B• złożony z pojedynczych kabłąków trapezowych z przebiega-jącym góra ciągłym profilem ztworzywasztucznego(ew.drewno)umożliwia uzyskanie wartości k=0,38W/m2Kdlacałejkonstrukcji

Elementy dystansowe układa się, począ-wszy od podpór w kierunku szczytu, wodstępachco1,25–1,50m.

Zasadniczoobowiązujereguła,budowaniaśrodkowego profilu dokładnie na liniiszczytu. W pozostałych przypadkachdokładneusytuowanieelementówokreślaprojekt.

przygotowane profile dystansowe•transportujesięnamiejscewbudowaniainitujesięobiestopkiprofiludokażdejpółki górnej wewnętrznej warstwydachu.

na półkę górną profili dystansowych•naklejasiępasekizolacyjny50x3m

Montaż elementów dystansowych Typu B:

Montaż elementów dystansowych Typu A:

Rozróżniamy dwa typy :

Zasady mocowaniablach warstwy górnej:

je się przy użyciu żurawia przejezdnegoi wideł montażowych układając je naelementachdystansowychwodległościachodpowiadającychliczbiesztukpomnożonejprzezszerokośćbudowlanąblach.

Żurawiemtransportujesięrównieżnadachmateriałyizolacyjne(maty,płyty,zwoje)i rozkłada proporcjonalnie na powierzchnidachu.

Przy dalszych pracach żuraw potrzebnyjest tylkowprzypadku gdy jakowarstwęzewnętrzną przewidziano blachy FLOLINE70odużejwadzearkusza.

Generalniejakoblachępokryciowąstosujesię FLOLINE 40 i pozostałe prace sąwykonywaneręcznie.

Elementy łukowe warstwy zewnętrznej,pobrane ze stosu, nakłada się na odcinekwyłożony materiałem izolacyjnym orazmocuje do elementów dystansowychśrubami nierdzewnymi, samowiercącymi zpodkładkąsamowulkanizującą.

7. Montaż blach łukowych konstrukcja dwuwarstwowa

Łukowe profile zewnętrzne typu•FLOLINE40mocujesięnaelementachdystansowych najbliższych linii okapuorazwliniiszczytowejwkażdejpółcedolnej. Na wszystkich pozostałychprofilach dystansowych w co drugiejpółcedolnej.

Łukowe profile zewnętrzne typu•FLOLINE 70 mocuje się generalnie nawszystkichprofilachdystansowychwkażdejpółcedolnej.

Rynny oraz inne obróbki blacharskiemontuje się najczęściej równocześnie zwarstwązewnętrznądachu.

Ostatnią czynnością jest montaż pasmświetlikowychwrazzobróbkami.

Na zakończenie należy zwrócić jeszczeraz uwagę na to, żew czasiewszystkichopisanych robót muszą być zawszezastosowane niezbędne zabezpieczeniaokreśloneprzepisamiBHP.

Page 15: Blachy Łukowe Floline.pdf

13

8.1. Dach łukowy jednowarstwowy

Mocowanie na podporach płytkami zaciskowymi z uszczelkami oraz śrubami M16 lub M10 klasy 4.6.:

profileFLOLINE70-wkażdejpółce•dolnej,średnicaśrub16mm

profileFLOLINE40-wzależności •odobciążenianapodporach:

dlaobc.<19kN/mbmocowanie•wcodrugiejpółcedolnejdlaobc.>=19kN/mb •mocowaniewkażdejpółcedolnejŚrednicaśrub10mm.•

Wzajemne połączenia elementówłukowych na zakładkach wzdłużnych wodległościachmax.co500mmśrubaminierdzewnymi,samowiercącymizpodkła-dkąsamowulkanizującą.

Długość śrub co najmniej 25 mm, średnica5,5mm.

8.2. Dach łukowy dwuwarstwowy

Mocowanie na podporach identyczne jakdladachówjednowarstwowych.

Połączenia wzdłużne blach warstwywewnętrznej - nitami jednostronniezamykanymi4,8/10mmwodległościmax.co 500 mm.

Uszczelnienie zakładek - taśmy klejące z naparowanym aluminium o szerokościmin. 50 mm pokrywające całkowiciezakładkiiotworynitów.

Profile dystansowe trapezowe ciągłe lub kabłąkowe - mocowanie do wewnętrznej warstwy dachu:

zprofiliFLOLINE70 •wkażdejpółcegórnej

zprofiliFLOLINE40 •wcodrugiejpółcegórnej

Łączniki - nity jednostronnie zamykane4,8/10mm.

Izolacja mostków termicznych:nadystansachciągłych-taśma•samoprzylepnazgumypiankowej50x3mm

nakabłąkachdystansowych-moco-•wanielistewśrubamisamowiercącymizłbemwpuszczanym5,5x60mm

Mocowanie blach łukowych zewnę-trznych:

profileFLOLINE70-wewszystkich•półkachdolnych

profileFLOLINE40-przyokapie •iwszczyciewkażdejadlapozostałychwcodrugiejpółcedolnej Śrubynierdzewnesamowiercącezpodkładkąsamowulkanizującą(neoprenową) Długośćconajmniej25mm(35mmprzydystansachkabłąkowych) Średnica5,5mm.

W przypadku konieczności zapewnieniapokryciu podwyższonej odpornościogniowej nie można stosować nitówaluminiowych lub ze stopów mającychniższątemperaturętopnieniaodstali.

8.3. Obróbki blacharskie

dachu• -mocowanieśrubaminierdzewnymisamowiercącymi zpodkładkąsamowulkanizującą. Średnica5,5mm,długość min.25mm,odstępśrub max.333mm(3szt./mb)

ścian• -mocowanienitamijednostronniezamykanymi zaluminiumlubstopównierdzewnych4,8/10mmwodstępach max.333mm(3szt./mb)

8. Zalecane zamocowania

Page 16: Blachy Łukowe Floline.pdf

14

III. Rozwiązania konstrukcyjne - rysunki

Spisrysunków: 1. Dachłukowy

Okapzwystępem 15

2. Dachłukowy Okapprzypodporzenakonstrukcjistalowej WariantI 16

3. Dachłukowy Okapprzypodporzenakonstrukcjistalowej WariantII 16

4. Osłonaszczytowadachuzwystępem 17

5. Osłonaszczytowa 17

6. Dachłukowy Rynnakoszowanośna(stal) 18

7. Dachłukowy Okapzpodporąnastropie 18

8. Dachłukowy Okapzpodporąnakonstrukcjibetonowej WariantI 19

9. Dachłukowy Okapzpodporąnakonstrukcjibetonowej WariantII 19

10. Dachłukowy Okapzpodporąnakonstrukcjibetonowej WariantIII 20

11. Dachłukowy Okapzpodporąnakonstrukcjibetonowej WariantIV 20

12. Świetlikwłukujednowarstwowym 21

13. Rama-wymian Dachłukowyjednowarstwowy 21

14. Rama-wymian Dachłukowydwuwartwowy 22

15. Świetlikwłukudwuwarstwowym 22

Page 17: Blachy Łukowe Floline.pdf

15

1. Dach łukowy Okap z występem

powłokazewnętrzna

płytkazaciskowa+uszczelka

ściąg

podpora

kołekwstrzeliwanynp.HILTI

lekkaobudowaACMP-kasetalubpanelściennyew.blachytrapezowenaprofilachdystansowychtypuZ

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

nić tasmauszczelniająca50x30

profildaszkowy

profilzamykającyblachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

powłokawewnętrznaśrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

Page 18: Blachy Łukowe Floline.pdf

16

2. Dach łukowy Okap przy podporze na konstrukcji stalowej Wariant I

3. Dach łukowy Okap przy podporze na konstrukcji stalowej Wariant II

stopkapodporowaspawana

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

ściąg

lekkaobudowaAMCP-kaseta+blachalubpanelścienny

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

taśmauszczelniająca50x30

blachałukowazewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

profilzamykającyblachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

kształtki-włóknomineralne/szklane

wypełniaczprofilu

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

płytkazaciskowa+uszczelka

stopkapodporowaspawana

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

ściąg

lekkaobudowa,np.ścianakasetowaAMCP

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

taśmauszczelniająca50x30

blachałukowazewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

profilzamykającyblachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

kształtki-włóknomineralne/szklane

wypełniaczprofilu

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

płytkazaciskowa+uszczelka

Page 19: Blachy Łukowe Floline.pdf

17

4. Osłona szczytowa dachu z występem

5. Osłona szczytowa

łukowezamknięciepokryciadachowego

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

taśmauszczelniająca50x30

blachałukowazewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

łukowydźwigarbrzegowy

słupścianyszczytowej

możliwośćprzesuwania

możliwośćprzesuwania

kątownikpodtrzymujący

wielokątowykątownik

wielokątowykątownikosłaniający

osłaniający

nitzrywalnyPDP

nitzrywalny

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

słupścianyszczytowej

łukowyrygielścianyszczytowej

łukowaosłonaszczytowapokrycia

lekkaobudowaAMCP-kaseta+blachalubpanelścienny

lekkaobudowaAMCP-kaseta+blachalubpanelścienny

blachałukowazewnętrzna

Page 20: Blachy Łukowe Floline.pdf

18

6. Dach łukowy Rynna koszowa nośna (stal)

7. Dach łukowy Okap z podporą na stropie

nit

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

ściąg

rynna/odwodnienie

rynna/odwodnienie

wyłożyćfolią

wyłożyćfolią

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

taśmauszczelniająca50x30

taśmauszczelniająca50x30

blachałukowazewnętrzna

blachałukowazewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

profilzamykający

profilzamykający

blachakształtowa specjalna

wg.projektumontażu

blachakształtowaspecjalna wg.projektumontażu

kształtki

włóknomineralne/szklane

wypełniaczprofilu

wypełniaczprofilu

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

płytkazaciskowa+uszczelka

płytkazaciskowa+uszczelka

stopkapodporowaspawana

szynakotwowa

kształtki

kliny

włóknomineralne/szklane

nit

Page 21: Blachy Łukowe Floline.pdf

19

8. Dach łukowy Okap z podporą na konstrukcji betonowej Wariant I

9. Dach łukowy Okap z podporą na konstrukcji betonowej Wariant II

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

taśmauszczelniająca50x30

taśmauszczelniająca50x30

blachałukowawewnętrzna

blachałukowazewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

wypełniaczprofilu

wypełniaczprofilu

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubasamowiercącasamogwintującanierdzewnazpodkładkąEPDM,np.6,3x25mm

płytkazaciskowa+uszczelka

płytkazaciskowa+uszczelka

szynakotwowa

szynakotwowa

kątownikwsporczy

blachałukowazewnętrzna

kształtki-włóknomineralne/szklane

kształtki-włóknomineralne/szklane

profilzamykający

profilzamykający

blachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

blachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

paneleelewacyjneAMCP,np.PS300

nit

ściąg

ściąg

lekkaobudowaAMCP-kaseta+blachalubpanelściennyew.blachytrapezowenaprofilachdystansowychtypuZ

nit

Page 22: Blachy Łukowe Floline.pdf

20

10. Dach łukowy Okap z podporą na konstrukcji betonowej Wariant III

11. Dach łukowy Okap z podporą na konstrukcji betonowej Wariant IV

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

izolacjatermicznawłóknomineralne/szklane

blachałukowazewnętrzna

blachałukowazewnętrzna

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

profildystansowytrapezowy-blachagr.1,0mm

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

taśmauszczelniająca50x30

taśmauszczelniająca50x30

kształtki-włóknomineralne/szklane

wypełniaczprofilu

wypełniaczprofilu

płytkazaciskowa+uszczelkaprofilzamykającyblachakształtowaspecjalnawg.projektumontażu

rynna/odwodnienie(blacha)

nit

nit

blachałukowawewnętrzna

blachałukowawewnętrzna

stopkapodporowaspawana

szynakotwowa

rynna/odwodnieniewyłożyćfolią

profilzamykającyblachakształtowa

specjalna wg.projektumontażu

kształtki-włókno

kliny

mineralne/szklane płytkazaciskowa+uszczelka

stopkapodporowaspawana

dźwigarzrynnążelbet

szynakotwowa

ściąg

Page 23: Blachy Łukowe Floline.pdf

21

12. Świetlik w łuku jednowarstwowym

13. Rama - wymian Dach łukowy jednowarstwowy

śrubanierdzewnazpodkładkąEPDM

śrubasamowiercącasamogwintująca

ryglezcelownikówparami, wcelurównoczesnegoprzeniesienia

siłnormalnychimomentówdźwigaryzrurprofilowanych

dźwigaryzrurprofilowanych,np.70x50x5mm

rygielzcelownika

taśmauszczelniającapłytapoliwęglanowa

profilzamykający

aluminiowyprofilpłaskizuszczelnieniemwargowym

Page 24: Blachy Łukowe Floline.pdf

22

14. Rama - wymian Dach łukowy dwuwarstwowy

15. Świetlik w łuku dwuwarstwowym

ryglezcelownikówparami, wcelurównoczesnegoprzeniesienia

siłnormalnychimomentówdźwigaryzrurprofilowanych

dźwigaryzrurprofilowanych,np.70x50x5mm

rygielzcelownika

taśmauszczelniająca

płytapoliwęglanowa

profilzamykający

aluminiowyprofilpłaski

obróblalukowa

powłokawewnętrzna

powłokazewnętrzna

zuszczelnieniemwargowym

Page 25: Blachy Łukowe Floline.pdf

23

IV. Obiekty referencyjne

PKL - Góra Żar

Page 26: Blachy Łukowe Floline.pdf

24

Blachy Łukowe - Ukraina

Blachy Łukowe - Ukraina

Page 27: Blachy Łukowe Floline.pdf
Page 28: Blachy Łukowe Floline.pdf

Niniejszy katalog nie jest dokumentemkontraktowym. Zamieszczone w nim informacjetechnicznesąpodanewyłączniecelemobjaśnienia.Nie ponosimyodpowiedzialności za zamieszczonetreści w niniejszym opracowaniu. W przypadkuistnienia opracowań i dokumentacji o sprzecznejtreści, aktualne są najnowsze materiały.

This brochure is not a contractual document.The technical features mentioned in all thedocuments are given for your informationonly and not involve our responsibility. In case of contradiction with more recent officialdocuments, the latter will prevail. This documentinvalidates and replaces all the previous ones.

wyd.2009

ArcelorMittal Construction PolskaARVAL

Konopnica120,96-200RawaMazowieckaT+48(046)8132800F+48(022)2133849amc.rawa@arcelormittal.com

ul.Metalowców1,41-600ŚwiętochłowiceT+48(032)7706540F+48(032)2454521amc.swietochlowice@arcelormittal.com

www.arval-construction.pl www.arcelormittal-construction.pl