Top Banner
http://www.orkhun.com ﺑﯧﺘﻰ ﺗﻮﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ————————————————————————————————————————————————— ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ: ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ----- ھﻪۋەﺳﻜﺎﺭQQ:492255230 Email:uyxman@126.com 1 ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺷﯘ) ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﺎﺳﯩﻤﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﺑﯩﻠﮕﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ۋە( ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺗﻮﺭﻏﺎ: ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﺧﯘﻥniyazdixan ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭ، ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﻪپ ﯕﮕﯜ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ. ﻗﺎﺳﯩﻤﯩﺪﯗﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ، ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻧﺎ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ، ﺯﯦﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ، ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻼ ﻣﺎھﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻧﺎﺗﯩﻘﻠﯩﻖ، ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﺍﺗﯩﻨﻰ ھﻪﺭﺑﯩﻲ، ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯧ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺘﯩﺮﺍپ. 1945 - ﺋﯩﺪﻯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ. ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﻐﺎ ھﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﻼپ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻏﯘﻟﺠﺎ ﻣﻪﻥ ھﻪﺭﺑ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﻛﯧﺮەﻙ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﯩﻲ. ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﻏﯘﻟﺠﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺷﯘ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﻮﻕ. ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺰﯨﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ. ﺟﺎﻳﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﻠﻤ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺘﺘﯩﻢ. ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ ﭘﻮﺩﭘﻮﻟﻜﻮۋﻧﯩﻚ ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ. ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ھﺎﺭۋﺍ ﺧﺎﺩﯨﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺶ. ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻗﺴﯘﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭھﯘﻡ» ﭘﯩﺪﺍﻳﻰ« ﺩﯦﮕ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺭﻭﺯﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺰۋﻭﺕ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻪﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ. ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ھﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ) ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﻰ( ﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ2 - ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ھﯘﺟﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﺩەﺭﯨﺰﯨﺴﻰ ﻗﻪۋەﺗﺘﯩﻜﻰ. ﻧﺎھﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﻱ ۋە ﺷﻪھﻪﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯘ1945 - ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩە ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ. ﭘﯧﺸﻘﻪﺩەﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ، ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ، ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﻰ، ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯜﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ، ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﻜ ﺑﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮﺍﻣﯩﻤﯘ ﺋﯧﻠﻰ ﺋﻪﺭﻣﯩﻴﻪ ﺷﻪھﯩﺖ ﻧﯩﻢ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻧﻰ ﻪﻥ. ﺩﺍﺩﺍﻡ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻗﺴﯘﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﻣﻮﻟﻼ ﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯘﺭ ﺗﺎﻏﺎﻡ، ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ- ﺋﯩﺪﻯ ﺑﺎﺭ ﻛﻪﻟﺪﯨﺴﻰ. ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻼﺷﺘﯘﻕ. ﺋﯩﻜﻪ ﻳﻪﺭﺩە ﺷﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯘ.
21

Ashu yillar

Jul 14, 2015

ReportDownload

Education

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  1

  ( )

  naxidzayin :

  .

  .

  .

  . -5491

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ( ) .

  . - 2

  - 5491

  .

  .

  . -

  . .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  2

  .

  -2

  . .

  .

  .

  -! -

  . .

  . .

  )

  . ( .

  .

  . .

  .

  .

  :

  .

  .

  .

  . .

  .

  - .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  3

  .

  .

  :

  .

  . 4-3

  : .

  .

  .

  :

  : ! ....

  . !....

  . .

  :

  : . !...

  . !...

  . !....

  :

  - ! ! ..... -

  : .

  : . !..... -

  -

  . .

  -

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  4

  - - .

  ...! . ( )

  - !

  .

  .

  .

  :

  . -

  . - -! -

  ......

  -

  ......!

  .

  .

  . .

  -

  . -

  . - !

  : .

  !

  !

  . !......

  !

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  5

  .

  .

  .

  + + ++

  . -6491

  .

  : . .

  11

  .....

  .

  . 07

  . .

  -

  .

  .

  : ( ) .

  ! -

  : -

  ... -

  . !......

  . ....

  - ! -

  .

  -! -

  .

  ) 53

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  6

  . (

  .

  .

  .

  .

  .

  . -! ! .... -

  .

  .

  .

  021 . 11

  . 021 .

  . -

  :

  . - !

  .

  . .

  . .

  :

  11 !......

  . . .

  - . .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  7

  .

  .

  .

  .

  . .

  . -

  . - .

  . .

  .

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . -... -

  .

  - ! - ! ! -

  .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  8

  . - ! -

  . ! .... -

  -

  ! . ! ...-

  !...

  - .

  . .

  . -! .

  : . - ! -

  - - -

  : . -

  . ! -

  .

  . .

  .

  -

  . - .

  :

  . - -

  .

  -

  - .

  .

  .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  9

  - .

  .

  .

  . -

  - -

  .

  .

  -

  . .

  .

  .

  .

  -

  .

  .

  . .

  :

  .

  . ..

  -

  . -!

  .

  . .

  . .

  . -9491

  .

  .

  . -8

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  01

  -9 .

  .

  ) 8 -8

  (

  . !....

  . - 8

  :

  -

  .....

  ! ! ..

  .

  .

  .

  -

  .

  . 3-2

  .

  .

  .

  -

  . .

  .

  . -

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  11

  -

  .

  !....

  - -

  : . .

  . . -

  ! .... ....

  .

  .

  :

  : .

  -

  - . -

  ... -

  . .

  - .

  - .

  .

  .

  .

  -

  .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  21

  !

  - 9491 . :

  .

  .

  - 72 .

  .

  - ! -

  .

  . .

  .

  . .

  .

  . .

  .

  -

  . .

  . -

  . - ! -

  . -3191 ! -

  - 0291 .

  .

  .

  -0291

  ( )

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  31

  . .

  .

  .

  .

  -

  .

  -0491

  .

  .

  .

  .

  -0491

  -

  . -

  .

  .

  -

  .

  - .

  -

  :

  .

  . .

  . ......

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  41

  .

  .

  . -

  . .

  . .

  -2491

  : . -

  ....... .

  .

  .

  : .

  .

  . .......

  .

  .

  -

  -3 . .

  . .

  . . -4491

  .

  .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  51

  .

  .

  . 03

  .

  .

  .

  . ! -

  . -

  . .

  :

  . -! ! -

  !... -

  . -

  . - .

  .

  .

  . - -

  -

  :

  . -

  . - .

  - :

  . .

  .

  - !

  . -

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  61

  :

  . - -

  :

  . - -

  . .

  :

  . 51-01! -

  . - !

  - 11. .

  . -21

  -

  .

  . -

  ..

  .....

  . .

  .

  .

  .

  . . .

  ( ) .

  .

  . .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  71

  .

  - 21 -4491

  .

  -

  .

  . .

  .

  .

  -

  -

  .

  .

  )

  (

  .

  .

  . .

  :

  . -

  - ! .

  .

  .

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  81

  -

  .

  : .

  . . -

  .

  . .

  . -!

  - -

  -

  . -

  -

  . ! -

  ! -

  -

  . -

  . -

  ........ -

  -

  :

  . .

  . -

  - ! -

  -

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  91

  . .

  . .

  . .

  . -

  .

  .

  .

  :

  : !.... 51 -

  . - -

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  . - ! -

  . .

  . - .

  .

  . - -

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  02

  .

  -

  - .

  - ....... . .

  .

  ++++ ++ +++

  .

  .

  . .

  .

  .

  -

  . -

  . - 72 -8691

  .

  .

  . - 02 -4891

  ( - 0991 - 4) :

 • moc.nuhkro.www//:ptth

  ----- :

  moc.621@namxyu:liamE 032552294QQ

  12

  --- : !

  - .

  !!!

  !!!! ---

  --- !!!!! .

  --- . ---- -

  - 92 -10 - 8002

  ---

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.