Top Banner
I. INGURU NATURAL, BIODIBERTSITATEA ETA OINARRIZKO SISTEMA EKOLOGIKOEN BABES ETA KONTSERBAZIORAKO GUNE BITXIAK LEDOTA LEHENTAZUNA DUTEN GUNEAK ZONAS SINGULARES Y/O PRIORITARIAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL, LA %,2',9(56,'$' < /26 6,67(0$6 (&2/Ð*,&26 (6(1&,$/(6 Hiri lurzorua- Lurzoru urbanizagarria Suelo urbano- Urbanizable + + + + + + + .')'0&# .';'0&# Laukizko udalerriaren mugartea. GHOLPLWDFLyQ GHO WpUPLQR PXQLFLSDO GH /DXNL] Unbe-Berreaga-Gamizmendi hego gailurra Cordal Sur de Unbe-Berreaga-Gamizmendi A.3 AISIALDIRAKO ETA PAISAIA-INTERESA / INTERES PAISAJISTICO Y DE ESPARCIMIENTO II. NEKAZARITZAKO, ABELTXAINTXASEKO ETA BASOGINTZARAKO BELIGIDEAK DITUZTEN LURZASUEN BABESGUNEAK ZONAS DE PROTECCION DE LOS SUELOS CON RECURSOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Balio handidun landazabala &DPSLxD GH $OWR 9DORU & 1(.$=$5,7=$ (7$ $%(/7=$,17=$ $*52*$1$'(5$ < &$03,f$ Landazabal arrunt &DPSLxD 5XUDO &RP~Q C E E Murriztutako basoa Forestal con limitantes F. BASOA / FORESTAL Emankorrak diren basoa Forestal productivo H H ,1)250$=,2 26$*$55,$ ,1)250$&,Ð1 &203/(0(17$5,$ 75 100 M-14 L A U K I Z BI-4106 BI-3105 50 50 25 25 25 25 75 50 25 25 50 50 50 75 M-6 M-5 M-12 M-9 M-8 M-7 M-11 M-10 M-3T M-2 M-4 M-3 M-13 M-2 M-5 M-4 M-3 25 25 150 175 150 125 100 75 100 50 M-3T M-15 50 50 200 175 125 125 125 75 75 225 225 275 BI-3105 BI-3709 L O I U BI-3112 E R A N D I O BI-2704 275 250 225 225 225 200 200 50 150 150 150 125 100 175 100 100 150 150 50 250 175 175 175 200 200 225 M-4 M-3 M-3T M-2 M-5 M-14 M-15 M-16 M-12 M-13 M-11 M-10 M-6 M-7 M-9 M-8 M-4 M-5 M-3 M-2 M-3T M-16 BI-3105 200 50 M-11 M-7 M-8 M-10 M-9 75 25 50 M-3 25 Butroe Telleriako Mentxakerreka Kiskilluerreka Etxeandieneko $xRW]D $xRW]D Etxeandiene Mentxakerreka Tozinaga Etxeandiene Telleria Arbildu Lapurriturri $xRW]D Askaiturri + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + H H H H H C H H H H H H H H H E H H H H E E E E E E E E E H H E H H H E H H H E H H H H H E PLANO ZK. / PLANO N ARKITEKTO PROIEKTUGILEA(K) / EL ARQUITECTO(S) DATA/FECHA SUSTATZAILEA/PROMOTOR PLANOAREN IZENBURUA / PLANO DE IXONE LEGARRETA ITURREGI ARQUITECTO COAVN 2.760 DANIEL SALVADOR OTADUY ARQUITECTO COAVN 2.843 &2$91 Q 0XHOOH 7RPiV 2ODEDUUL Q SLVR 'UFKD /DV $UHQDV *(7;2 Tlf: 94 601 87 67 ARQUITECTURA TANDEM ESKALA/ESCALA PGOU HAPO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA PLAN GENERAL ORDENACION URBANA LAUKIZko UDALA AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ 0 0 0 25 50 150m 100 URDULIZ ERANDIO LOIU MUNGIA GATIKA A1ext: 1/6.000 A3ext: 1/12.000 LAUKIZko UDALA / AYTO. de LAUKIZ FEBRERO 2017 OTSAILA GRFXPHQWR SDUD OD DSUREDFLyQ LQLFLDO P.T.P. DE MUNGIA ORDENACION DEL MEDIO FISICO MUNGIAKO L.P.P. INGURU FISIKOAREN ANTOLAKETA hasierako onespenerako dokumentua I-01
1

ARQUITECTURA TANDEM - Laukiz · ,1)250$=,2 26$*$55,$ ,1)250$&,Ð1 &203/(0(17$5,$ 75 100 m-14 l a u k i z bi-4106 bi-3105 50 50 25 25 25 25 75 50 25 25 50 50 50 75 m-6 m-5 m-12 m-9

Aug 08, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ARQUITECTURA TANDEM - Laukiz · ,1)250$=,2 26$*$55,$ ,1)250$&,Ð1 &203/(0(17$5,$ 75 100 m-14 l a u k i z bi-4106 bi-3105 50 50 25 25 25 25 75 50 25 25 50 50 50 75 m-6 m-5 m-12 m-9

I. INGURU NATURAL, BIODIBERTSITATEA ETA OINARRIZKO SISTEMA EKOLOGIKOEN BABES ETA KONTSERBAZIORAKOGUNE BITXIAK LEDOTA LEHENTAZUNA DUTEN GUNEAK ZONAS SINGULARES Y/O PRIORITARIAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL, LABIODIVERSIDAD Y LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS ESENCIALES

Hiri lurzorua- Lurzoru urbanizagarria

Suelo urbano- Urbanizable

LEYENDA

+

++

++

+ +

Laukizko udalerriaren mugartea.

delimitación del término municipal de Laukiz

Unbe-Berreaga-Gamizmendi hego gailurraCordal Sur de Unbe-Berreaga-Gamizmendi

A.3 AISIALDIRAKO ETA PAISAIA-INTERESA / INTERES PAISAJISTICO Y DE ESPARCIMIENTO

II. NEKAZARITZAKO, ABELTXAINTXASEKO ETA BASOGINTZARAKO BELIGIDEAK DITUZTEN LURZASUEN BABESGUNEAK ZONAS DE PROTECCION DE LOS SUELOS CON RECURSOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

Balio handidun landazabala

Campiña de Alto Valor

C. NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA / AGROGANADERA Y CAMPIÑA

Landazabal arrunt

Campiña Rural Común

Murriztutako basoaForestal con limitantes

F. BASOA / FORESTAL

Emankorrak diren basoaForestal productivo

INFORMAZIO OSAGARRIA / INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

7

5

1

0

0

M-14

L A U K I Z

B

I

-

4

1

0

6

B

I

-

3

1

0

5

5

0

5

0

2

5

2

5

2

5

2

5

7

5

5

0

2

5

2

5

5

0

5

0

5

0

7

5

M-6

M-5

M-12

M-9

M-8

M-7

M-11

M-10

M-3T

M-2

M-4

M-3

M-13

M-2

M-5

M-4

M-3

G A T I K A

2

5

2

5

1

5

0

1

7

5

1

5

0

1

2

5

1

0

0

7

5

1

0

0

5

0

M-3T

M-15

5

0

5

0

2

0

0

1

7

5

1

2

5

1

2

5

1

2

5

7

5

7

5

225

225

2

7

5

B

I

-

3

1

0

5

B

I

-

3

7

0

9

L O I U

B

I

-

3

1

1

2

E R A N D I O

B

I

-

2

7

0

4

2

7

5

2

5

0

2

2

5

225

2

2

5

2

0

0

200

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

5

100

1

7

5

1

0

0

1

0

0

1

5

0

1

5

0

5

0

2

5

0

1

7

5

175

1

7

5

2

0

0

2

0

0

2

2

5

M-4

M-3

M-3T

M-2

M-5

M-14

M-15

M-16

M-12

M-13

M-11

M-10

M-6

M-7

M-9

M-8

M-4

M-5

M-3

M-2

M-3T

M-16

B

I

-

3

1

0

5

2

0

0

5

0

M-11

M-7

M-8

M-10

M-9

7

5

2

5

5

0

M-3

2

5

B

u

t

r

o

e

T

e

l

l

e

r

i

a

k

o

M

e

n

tx

a

k

e

rre

k

a

K

i

s

k

i

l

l

u

e

r

r

e

k

a

E

t

x

e

a

n

d

i

e

n

e

k

o

A

ñotza

A

ñ

o

t

z

a

E

t

x

e

a

n

d

i

e

n

e

M

e

n

t

x

a

k

e

r

r

e

k

a

T

o

z

in

a

g

a

E

tx

e

a

n

d

ie

n

e

T

e

l

l

e

r

i

a

A

r

b

ild

u

L

a

p

u

r

r

itu

r

r

i

A

ñ

o

t

z

a

A

s

k

a

i

t

u

r

r

i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+ +

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PLANO ZK. / PLANO NARKITEKTO PROIEKTUGILEA(K) / EL ARQUITECTO(S)

DATA/FECHASUSTATZAILEA/PROMOTOR

PLANOAREN IZENBURUA / PLANO DE

IXONE LEGARRETA ITURREGIARQUITECTO COAVN 2.760

DANIEL SALVADOR OTADUYARQUITECTO COAVN 2.843

COAVN nº 950.507

Muelle Tomás Olabarri nº4, piso 1º Drcha. , 48930 Las Arenas, GETXO Tlf: 94 601 87 67

ARQUITECTURA

TANDEM

ESKALA/ESCALA

PGOU

HAPO

HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

PL AN GE NE RA L O RD EN A CI O N UR B AN A

LAUKIZko UDALA

AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ

000 25 50 150m100

URDULIZ

ERANDIO

LOIU

MUNGIA

GATIKA

A1ext: 1/6.000A3ext: 1/12.000LAUKIZko UDALA / AYTO. de LAUKIZ FEBRERO 2017 OTSAILA

documento para la aprobación inicial

P.T.P. DE MUNGIA ORDENACION DEL MEDIO FISICOMUNGIAKO L.P.P. INGURU FISIKOAREN ANTOLAKETA

hasierako onespenerako dokumentua

I-01