Top Banner

Click here to load reader

Architektura korporacyjna - · PDF fileArchitektura korporacyjna Architektura korporacyjna · Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne Andrzej Sobczak Andrzej Sobczak

Feb 27, 2019

ReportDownload

Documents

dinhliem

Architekturakorporacyjna

Architektura korp

oracyjna

Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne

Andrzej Sobczak

Andrzej Sobczak

ISBN 978-83-936383-0-7

Architektura korporacyjna dostarcza mechanizmw pozwalajcych na zarzdzanie

zoonoci organizacji irealizacj programw transformacyjnych zarwno na

poziomie biznesowym jak iIT. Umoliwia ona zwikszenie efektywnoci osigania

celw organizacji, poprzez zapewnienie cigego dopasowywania jej zasobw

ipotencjau do strategii biznesowej.

Niniejsza monografia prezentuje zarwno podstawy teoretyczne jak i wybrane

zastosowania praktyczne architektury korporacyjnej. Dodatkowo zawiera ona

wyniki bada nt. wdraania tej koncepcji w polskich organizacjach, a take zapisy

21 wywiadw z ekspertami z caego wiata (cznie z 13 krajw), ktrzy zajmuj si

t problematyk.

Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH kierownik Zakadu Systemw

Informacyjnych wKatedrze Informatyki Gospodarczej Szkoy Gwnej

Handlowej wWarszawie. Absolwent Politechniki dzkiej oraz Uniwersytetu

dzkiego.

Odby stae na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde

(Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka

Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe idoradcze koncentruje wok

problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarzdzania IT.

Autor blisko 100 publikacji, artykuw iprezentacji zzakresu architektury

korporacyjnej, inynierii oprogramowania oraz informatyzacji administracji

publicznej.

Redaktor serwisu www.ArchitekturaKorporacyjna.pl

ArchitekturakorporacyjnaAspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne

Andrzej Sobczak

Andrzej SobczakArchitektura korporacyjnaAspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne

RecenzenciJan FazlagiBogdan Stefanowicz

Redakcja/EditorIzabela Raska

Korekta/Proof-readingIzabela Raska

Przygotowanie do druku/Desktop PublishingBogusaw Janowski

Druk/PrintDrukarnia Oltom

Wydawca/PublisherOrodek Studiw nad Cyfrowym Pastwemwww.cyfrowepanstwo.pl

Andrzej Sobczak & Orodek Studiw nad Cyfrowym Pastwem, 2013

Wydanie Iark. wyd. 13,44, format B-5

ISBN 978-83-936383-0-7

3

Spis treci

Spis treci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Spis rysunkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Spis wykresw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Cz1 Gwnekoncepcjearchitekturykorporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. Definicje gwnych poj wobszarze architektury korporacyjnej . . . . . . . . 19 2. Geneza wykorzystania podejcia architektonicznego worganizacjach . . . . 34 3. Umocowanie prawne architektury korporacyjnej worganizacjach . . . . . . . 35 4. Trzy szkoy podejcia architektonicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.1. Szkoa architektury korporacyjnej IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2. Szkoa integracji korporacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.3. Szkoa rodowiskowej adaptacji korporacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5. Korzyci zwizane zarchitektur korporacyjn imetody ich pomiaru . . . . 42 6. Analiza porwnawcza wybranych ram architektonicznych . . . . . . . . . . . . . 55

6.1. Oglna charakterystyka ram architektonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 6.2. Siatka Zachmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6.3. EAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.4. Podejcie J. Ross, P. Weilla, D. Robertsona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6.5. IAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.6. DYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.7. TOGAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.8. OEAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 6.9. Ramy architektury korporacyjnej dedykowane administracji publicznej . . . 83 6.10. Podsumowanie porwnania ram architektonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Cz2 Wybranezagadnieniearchitekturykorporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

1. Klasyfikacja zagadnie zwizanych zarchitektur korporacyjn . . . . . . . . . 95 2. Budowa praktyki architektonicznej worganizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2.1. Wprowadzenie do budowy praktyki architektonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.2. Role, ciaa iich odpowiedzialnoci wobszarze

architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.3. Procesy iprodukty zwizane zarchitektur korporacyjn . . . . . . . . . . . . . 109 2.4. Definiowanie modelu dostarczania wartoci zwdroenia

architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.5. Sposoby oceny dojrzaoci praktyki architektonicznej worganizacji . . . . . 120

3. Pryncypia architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.1. Definicja pryncypiw architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.2. Funkcje pryncypiw architektury korporacyjnej worganizacji . . . . . . . . . 134 3.3. Cechy pryncypiw architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.4. Sposoby reprezentacji pryncypiw architektury korporacyjnej . . . . . . . . . 139 3.5. Wyznaczniki jakoci pryncypiw architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . 141 3.6. Przykady zastosowania pryncypiw architektury korporacyjnej . . . . . . . . 146

4. Projektowanie architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Spis treci4

5. Integracja podejcia architektonicznego zinnymi mechanizmami zarzdczymi organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

6. Zarzdzanie wiedz architektoniczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.1. Poczenie zarzdzania wiedz izarzdzania architektur

korporacyjn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.2. Metamodele architektoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.3. Modele architektoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 6.4. Punkty widzenia iwidoki rola isposb budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 6.5. Przegld jzykw wykorzystywanych do modelowania

architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6.6. Repozytorium architektoniczne wzarzdzaniu wiedz architektoniczn . 185

7. Ramowe podejcie do controllingu IT bazujcego na modelach architektonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

7.1. Wprowadzenie do koncepcji controllingu IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 7.2. Obszary controllingu IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.3. Wykorzystanie koncepcji architektonicznych blokw budowlanych

wcontrollingu IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 8. Ewaluacja architektury korporacyjnej iarchitektur rozwizania . . . . . . . . 200

8.1. Definicja, waciwoci itypy ewaluacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 8.2. Skadowe procesu ewaluacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8.3. Klasyfikacja metod ikryteriw ewaluacji architektury korporacyjnej

iarchitektur rozwizania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8.4. Przegld metod ewaluacji architektury oprogramowania

zaadaptowanych na potrzeby ewaluacji architektury korporacyjnej . . . . . 206 9. Transformacja organizacji publicznych zzastosowaniem

koncepcji architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 9.1. Wprowadzenie do problematyki transformacji organizacji publicznych . . 215 9.2. Cyfrowa transformacja pastwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 9.3. Problemy zwizane zzarzdzaniem cyfrow transformacj

organizacji sektora publicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 9.4. Zrby metodycznego podejcia do transformacji organizacji

publicznych na bazie modeli architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . 223 9.5. Koncepcja architektury korporacyjnej pastwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.