Top Banner
Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
52

Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Jul 12, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická evidencia v sústave podvojného

účtovníctva

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Page 2: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy a

môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty

majetku, záväzkov a vlastného imania nadväzujúce na ekonomický

obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty

dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému

účtu sa priradí trojmiestny číselný znak a slovné označenie (§ 3 PÚ)

Page 3: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• ÚJ nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu,

ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh (§ 12 ods. 6 ZoÚ).

• V ÚJ účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva sa musí dodržať zásada,

že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe

k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so

začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne

nasledujúceho účtovného obdobia. To platí aj pre účty vedené

v knihe podsúvahových účtov (§ 16 ods. 12 ZoÚ).

Page 4: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská (§ 4 PÚ):

• členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta

umiestnenia majetku; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej

jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky, cenné papiere v

umorovacom konaní,

• členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a

krátkodobý majetok,

Page 5: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

• členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,

• členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov,

• členenie podľa jednotlivých mien,

• členenie podľa položiek účtovnej závierky, (vrátane poznámok),

Page 6: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• členenie podľa požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej

závierky,

• členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých

daní,

• členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a

dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti

a príspevku do garančného fondu,

• členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,

Page 7: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• členenie podľa jednotlivých druhov rezerv a opravných položiek,

• členenie finančných účtov, nákladov a výnosov pre činnosť vykonávanú

účtovnou jednotkou:

na základe výlučného práva (právo na poskytovanie určitej služby /

vykonávanie činnosti na vymedzenom geografickom území, ktorá je na

základe osobitného predpisu vyhradená jedinej účtovnej jednotke)

Page 8: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

na základe osobitného práva (právo na poskytovanie určitej služby

alebo na vykonávanie činnosti vyhradené na základe osobitného

predpisu dvom ÚJ alebo verejným podnikom alebo obmedzenému

počtu ÚJ alebo verejných podnikov, bez toho, aby sa obmedzenie

počtu ÚJ alebo voľba oprávnených ÚJ zakladala na objektívnych,

primeraných a nediskriminačných kritériách)

Page 9: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

na základe osobitného práva (výhoda, ktorá jednu ÚJ alebo

viaceré ÚJ v značnom rozsahu zvýhodňuje oproti iným ÚJ pri

vykonávaní rovnakej činnosti v tej istej oblasti na vymedzenom

geografickom území za porovnateľných podmienok),

vo verejnom záujme, pričom ÚJ prijíma náhradu za túto činnosť v

akejkoľvek forme a zároveň vykonáva aj iné činnosti.

Page 10: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• iné hľadiská podľa potrieb účtovnej jednotky (plánovanie,

prognózovanie, riadenie a kontrola napr. zákazok, procesov, stredísk

atď).

• Podľa povahy majetku a záväzkov sa v účtovníctve vytvára analytická

evidencia, ktorá obsahuje okrem ocenenia aj ďalšie pre účtovnú

jednotku potrebné údaje (§ 4 ods. 2 PÚ).

Page 11: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• V rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu možno organizovať

aj vnútro-organizačné účtovníctvo, pričom v takomto prípade sa využijú

účty vnútroorganizačných nákladov a vnútroorganizačných výnosov, ktoré

sa zaradia do účtových skupín 59 a 69 (§ 6 ods. 1 PÚ),

• Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

Page 12: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• Dlhodobý majetok sa na analytických účtoch účtuje

• podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku pričom pri súbore

hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou ocenenia je aj

príslušenstvo sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre

majetok vrátane príslušenstva a ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí

ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa

ocenenie na príslušnom analytickom účte,

Page 13: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi alebo vyplývajúceho

z požiadaviek riadenia ÚJ,

• Nájomca osobitne technické zhodno-tenie DHM prenajatého formou

finančného prenájmu,

• Nájomca osobitne DHM pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu

zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný

vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto

majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

• Osobitne majetok daný do zálohy alebo ktorým sa iným spôsobom

ručí za záväzky.

Page 14: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

041.012 Aktivácia nákladov na vývoj

041.013 Obstaranie softvéru

041.014 Obstaranie oceniteľných práv

041.019 Obstaranie ostatného DNM

Page 15: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

051.013 Poskytnuté preddavky na softvér

051.014 Poskytnuté preddavky na oceniteľné práva

051.019 Poskytnuté preddavky na ostatný DNM

Page 16: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 013 – Softvér

• Analogicky je potrebné postupovať aj pri účte 073 – Oprávky k softvéru

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

013.100 Užívateľské práva k softvéru

013.200 Softvér určený na ďalší predaj

013.300 Softvér na vlastné používanie

013.400 Webové stránky

Page 17: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 014 – Oceniteľné práva

• Analogicky je potrebné postupovať aj pri účte 074 – Oprávky k oceniteľným právam

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

014.100 Know - how

014.200 Licencie a receptúry

014.300 Užívacie práva

014.400 Vydavateľské a autorské práva

014.500 Obchodné značky a ochranné značky

014.600 Ostatné oceniteľné práva

Page 18: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

042.021 Obstaranie stavieb

042.022 Obstaranie SHV a súborov HV

042.025 Obstaranie pestovateľských celkov

042.026 Obstaranie základného stáda a ťažných

zvierat

042.029 Obstaranie ostatného DHM

Page 19: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

052.021 Poskytnuté preddavky na stavby

052.022 Poskytnuté preddavky na SHV a súbory

HV

052.025 Poskytnuté preddavky na pestovateľské

celky

052.026 Poskytnuté preddavky na základné stádo a

ťažné zvieratá

052.029 Poskytnuté preddavky na ostatný DHM

Page 20: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 021 - Stavby

• Analogicky je potrebné postupovať aj pri účte 081 – Oprávky k stavbám

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

021.101 Administratívne budovy (BA)

021.102 Výrobné haly (BA)

021.103 Sklady (BA)

021.201 Administratívne budovy (ZA)

021.202 Výrobné haly (ZA)

021.203 Sklady (ZA)

Page 21: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

• Analogicky je potrebné postupovať aj pri účte 082 – Oprávky k SHV a súborom HV

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

022.101 Výpočtová technika a kancelárske stroje

(BA)

022.102 Výrobné stroje a zariadenia (BA)

022.201 Výpočtová technika a kancelárske stroje

(ZA)

022.202 Výrobné stroje a zariadenia (ZA)

022.300 Dopravné prostriedky

Page 22: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 031 – Pozemky

• 031.101

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

031.101 Stavebné pozemky BA – parcela č. 1

031.102 Stavebné pozemky BA – parcela č. 2

031.211 Orná pôda ZA– parcela č. 1

Lokalizácia

Konkrétny pozemok

Druh pozemku

Page 23: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

043.061 Obstaranie podielových CP a podielov

v dcérskej ÚJ

043.062 Obstaranie podielových CP a podielov

v spoločnosti s podstatným vplyvom

043.063 Obstaranie realizovateľných CP

a podielov

043.065 Obstaranie dlhových CP držaných do

splatnosti

043.069 Obstaranie ostatného DFM

Page 24: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

053.061 Poskytnuté preddavky na podielové CP

a podiely v dcérskej ÚJ

053.062 Poskytnuté preddavky na podielové CP

a podiely v spoločnosti s podstatným

vplyvom

053.063 Poskytnuté preddavky na realizovateľné

CP a podiely

053.065 Poskytnuté preddavky na dlhové CP

držané do splatnosti

053.069 Poskytnuté preddavky na ostatný DFM

Page 25: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

259.100 Obstaranie majetkových CP

259.200 Obstaranie dlhových CP

259.300 Obstaranie vlastných akcií

259.400 Obstaranie emisných kvót

Page 26: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • CP a podiely sa sledujú na analytických účtoch podľa druhu CP,

emitentov a mien, na ktoré cenné papiere a podiely znejú ( účty 061, 062, 063, 065, 251, 252, 253, 255, 256, 257), napr.:

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

061.100 Podielové CP – Alfa, a. s.

061.200 Podielové CP – Beta, a. s.

: :

061.999 CP v umorovacom konaní

Page 27: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 112 – Materiál na sklade

• Tvorba AE: 112.111

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

112.111 Suroviny na sklade (BA)

112.112 Pomocné látky na sklade (BA)

112.113 Prevádzkové látky na sklade (BA)

112.114 Náhradné dielce na sklade (BA)

112.115 Obaly na sklade (BA)

112.221 Suroviny na sklade (ZA)

112.225 Obaly na sklade (ZA)

Sklad

Hmotne zodpovedná osoba

Druh materiálu

Page 28: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• Na účte 112 – Materiál na sklade sa účtujú aj SHV a súbory HV ocenení do

1 700 € do doby vydania do používania

• AE sa obdobne navrhne aj pre ostatné účty zásob (111, 119, 121, 122,

123, 124, 131, 132, 139, 191, 192, 193, 194, 195, 196)

• OC zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa

majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred

stanovenú cenu, zaktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej

ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace

s obstaraním.

Page 29: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 211 – Pokladnica

• Pri návrhu AE je potrebné zohľadniť aj umiestnenie hotovosti (napr. jednotlivé prevádzky) a hmotné zodpovedné osoby

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

211.100 Pokladnica EUR

211.200 Pokladnica CZK

211.300 Pokladnica GBP

211.400 Poukážky na nákup tovaru a služieb

Page 30: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 213 – Ceniny

• Pri návrhu AE je potrebné zohľadniť aj umiestnenie cenín (napr. jednotlivé prevádzky) a hmotné zodpovedné osoby

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

213.100 Stravné lístky

213.200 Poštové známky

213.300 Kolky

213.400 Karty, z ktorých sa dá čerpať

Page 31: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 221 – Bankové účty

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

221.101 BÚ TABA - EUR

221.102 BÚ TABA - CZK

221.201 BÚ ČSOB - EUR

221.203 BÚ ČSOB - GBP

Page 32: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 231 – Krátkodobé bankové úvery

• Obdobne by sa postupovalo aj pri účtoch 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci, 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, 067 – Ostatné pôžičky a 461 – Dlhodobé bankové úvery

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

231.101 KBÚ TABA - EUR

231.102 KBÚ TABA - CZK

231.201 KBÚ ČSOB - EUR

231.203 KBÚ ČSOB - GBP

Page 33: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 261 – Peniaze na ceste

• Pri návrhu AE je potrebné zohľadniť aj umiestnenie hotovosti (napr. jednotlivé prevádzky) a hmotné zodpovedné osoby

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

261.100 Vklady a výbery hotovosti

261.200 Prevody medzi BÚ v EUR

261.300 Prevody medzi BÚ v CZK

Page 34: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 311 – Odberatelia

• Obdobne aj pri účte 314 – Poskytnuté preddavky

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

311.100 Odberatelia tuzemsko

311.101 Odberatelia tuzemsko (dlhodobé)

311.200 Odberatelia IČŠ

311.201 Odberatelia IČŠ (dlhodobé)

311.300 Odberatelia mimo EÚ

311.301 Odberatelia mimo EÚ (dlhodobé)

311.400 Pohľadávky voči spriazneným osobám

311.401 Dlhodob. pohľadávky - spriaznené osoby

Page 35: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 315 – Ostatné pohľadávky

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

315.100 Pohľadávky z prijatých dobropisov

315.200 Preplatky u dodávateľov

315.300 Kaucie a zábezpeky - krátkodobé

315.301 Kaucie a zábezpeky - dlhodobé

315.900 Ostatné pohľadávky voči obchodným

partnerom

Page 36: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 391 – Opravné položky k pohľadávkam

• Analogicky je potrebné postupovať aj pri účte 547 – Tvorba a

zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

391.100 Tvorba OP nedaňová

391.200 Tvorba OP daňová

391.300 Zrušenie a zúčtovanie OP (nedaňové)

391.400 Zrušenie a zúčtovanie OP (daňové)

391.500 Reklasifikácia OP na daňovo uznané

Page 37: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

k pohľadávkam

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

547.100 Tvorba OP nedaňová

547.200 Tvorba OP daňová

547.300 Zrušenie a zúčtovanie OP (nedaňové)

547.400 Zrušenie a zúčtovanie OP (daňové)

Page 38: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

Účtovný prípad Predkontácia Vplyv na ZD

Tvorba daňovo neuznaných

opravných položiek 547.100 / 391.100

Pripočítateľná

položka (547.100)

Zrušenie daňovo neuznaných

opravných položiek 391.300 / 547.300

Odpočítateľná

položka (547.300)

Zúčtovanie daňovo neuznaných

opravných položiek 391.300 / 311 AE Bez úpravy

Tvorba daňovo uznaných

opravných položiek 547.200 / 391.200 Bez úpravy

Zrušenie daňovo uznaných

opravných položiek 391.400 / 547.400 Bez úpravy

Zúčtovanie daňovo uznaných

opravných položiek 391.400 / 311 AE

Pripočítateľná

položka (391.400)

Preúčtovanie (reklasifikácia)

opravných položiek z daňovo

neuznaných na daňovo uznané

391.100 / 391.500 Odpočítateľná

položka (391.500)

Page 39: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 323 – Krátkodobé rezervy

• Nutná podrobnejšia AE podľa účelu

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

323.100 Krátkodobé rezervy - daňovo uznané

323.200 Krátkodobé rezervy - daňovo neuznané

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

323.101 Rezervy na nevyčerpané dovolenky

323.102 Rezervy na poistné k dovolenkám

323.103 Rezervy na nevyfakturované dodávky

323.201 Rezervy na skontá a bonusy

323.202 Rezervy na vrátenie kúpnej ceny tovaru

Page 40: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 341 – Daň z príjmov

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

341.100 Splatná daň z príjmov

341.200 Preddavky na daň z príjmov

341.300 Zrážková daň z príjmov

341.400 Daň z príjmov hradená / zrazená

v zahraničí

Page 41: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 342 – Ostatné priame dane

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

342.100 Daň zo ZČ (zamestnanci)

342.200 Zrážková daň z licenčných poplatkov

342.300 Daň z príjmov hradená za iných

daňovníkov

Page 42: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 343 – Daň z pridanej hodnoty

• Ďalšia AE nutná v prípade registrácie za platiteľa v IČŠ alebo zahraničí

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

343.010 DPH 10 % - uskutočnená (výstup)

343.020 DPH 20 % - uskutočnená (výstup)

343.110 DPH 10 % - prijatá (vstup)

343.120 DPH 20 % - prijatá (vstup)

343.200 DPH výsledná

343.299 DPH výsledná z DDP

Page 43: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA

• 345 – Ostatné dane a poplatky

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

345.100 Daň z motorových vozidiel

345.200 Daň z nehnuteľností

345.300 Spotrebné dane

345.400 Koncesionárske poplatky

345.500 Správne a súdne poplatky

345.900 Ostatné dane a poplatky

Page 44: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

• Spoločnosť s ručením obmedzeným:

• Akciová spoločnosť:

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

364.100 Podiel na zisku – spoločník A

364.200 Podiel na zisku – spoločník B

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

364.100 Dividendy z prioritných akcií

364.200 Dividendy z kmeňových akcií

Page 45: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 381 - Náklady budúcich období (NBO)

• Časové hľadisko

• Vecné a časové hľadisko

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

381.014 Náklady budúcich období – r. 2014

381.015 Náklady budúcich období – r. 2015

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

381.114 NBO (hovorné) – r. 2014

381.214 NBO (nájomné)– r. 2014

381.314 NBO (poistné)– r. 2014

381.215 NBO (nájomné) – r. 2015

381.315 NBO (poistné) – r. 2015

Page 46: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 384 - Výnosy budúcich období (VBO)

• Časové hľadisko

• Vecné a časové hľadisko

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

384.014 Výnosy budúcich období – r. 2014

384.015 Výnosy budúcich období – r. 2015

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

384.114 VBO (hovorné) – r. 2014

384.214 VBO (nájomné)– r. 2014

384.314 VBO (poistné)– r. 2014

384.215 VBO (nájomné) – r. 2015

384.315 VBO (poistné) – r. 2015

Page 47: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 383 - Výdavky budúcich období

• Časové hľadisko

• Vecné hľadisko pre potreby zostavenia Poznámok (významné sumy výdavkov budúcich období)

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

383.014 Výdavky budúcich období – r. 2014

383.015 Výdavky budúcich období – r. 2015

Page 48: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 385 - Príjmy budúcich období

• Časové hľadisko

• Vecné hľadisko pre potreby zostavenia Poznámok (významné sumy príjmov budúcich období)

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

385.014 Príjmy budúcich období – r. 2014

385.015 Príjmy budúcich období – r. 2015

Page 49: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 411 – Základné imanie

• Spoločnosť s ručením obmedzeným:

• Akciová spoločnosť:

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

411.100 ZI – spoločník A

411.200 ZI – spoločník B

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

411.100 Prioritné akcie

411.200 Kmeňové akcie

Page 50: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

• Analogicky sa vytvorí AE aj k účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

428.009 Nerozdelený zisk – r. 2009

428.010 Nerozdelený zisk – r. 2010

428.011 Nerozdelený zisk – r. 2011

428.012 Nerozdelený zisk – r. 2012

Page 51: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 474 – Záväzky z nájmu

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

474.101 Záväzky z LZ 1 - krátkodobé

474.102 Záväzky z LZ 2 - krátkodobé

474.201 Záväzky z LZ 1 - dlhodobé

474.202 Záväzky z LZ 2 - dlhodobé

Page 52: Analytická evidencia v sústave podvojného účtovníctva evide… · Analytická EVIDENCIA • Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rácovej účtovej osnovy a ôže

Analytická EVIDENCIA • 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Číselné označenie účtu Slovné označenie účtu

481.100 Odložený daňový záväzok

481.200 Odložená daňová pohľadávka

481.300 Neuplatniteľná odložená daňová

pohľadávka