Top Banner
YAKUP BİLGE •• SURYANILER Anadolu'nun Solan Rengi YAYINLARI
125

Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Mar 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

YAKUP BİLGE

•• •

SURYANILER Anadolu'nun Solan Rengi

YAYINLARI

Page 2: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Yeryüzü Yayınlan: 1 · İnceleme: 1

Anadolu'nun Solan Rengi, Süryaniler Yakup Bilge

@Yeryüzü Yayınları İstanbul, 1996

Birinci Baskı: 199 1 İkinci Baskı: Nisan 1996

ISBN 975-7095-00-1 Yeryüzü Yayınları

Arapçeşmesi Sokak Tuğcular Han Kat 2 Eminönü/İstanbul Tel: (0-216) 348 87 63

Kapak Düzenleme: Adım Grafik Dizgi: Hülya Hasel-Nefes

Düzelti: Candan Turhan Baskı : Anadolu Matbaası

Kapak Fotoğrafı: 12. Yüzyıl Süryanice el yazması İncil' den detay. İsa, alçak gönüllülüğün bir simgesi olarak, havarilerinin ayaklarını yıkıyor.

Mardin Kııklar Kilise'sinden (Arbği Sohde).

Page 3: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

YAKUPBİLGE

. ANADOLU'NUN §OILAN R1ENGI

YERYÜZÜ YAYINLARI

Page 4: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara
Page 5: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 9

1. SÜRYANİHALKININKÖKENİ 17 A. SÜRYANİ (SUROYO) SÖZCÜÖÜNÜN KÖKENİ 17 B. SÜRYANİ HALKININ KÖKENİ 24

L Süryaniler Aramidir 26 2. Süryaniler Asurludur 29 3. Yukarı Mezopotamya'nın Tarihi 31

a. Eski Tarih 32 b. Hristiyanlık Mezopotamya'ya Yayılıyor 38 c. Müslüman Araplar ve Süryaniler 40 d. Araplardan Sonra Mezopotamya:

Moğol ve Osmanlılar 44

C. SÜRYANİ UYGARLIÖI 48 1. Yazı 48

2. Edebiyat 50 3. Görsel Sanatlar 54

il. SÜRYANİ KİLİSESİ 56 A. KURULUŞ VE GELİŞİM 57

1 . Antakya Kürsüsü'nün (Kilisesi) Kuruluşu 57 2. Antakya Süryani Kilisesi'nin Misyon Faaliyeti 59

B. ANTAKYA SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN TEOLOJİK İHTİLAFLARA KARIŞMASI 62

C. SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN ULUSAL VE ÖZERK NİTELİK KAZANMASI 69

D. SÜRYANİ KİLİSESİ'NDE AYRILIKLAR 73 1 . Kalkedoncu Olmayan Kiliseler

(Doğunun Ortodoks Kiliseleri) 74 a. Süryani Ortodoks Kilisesi ve Tek Tabiat Dini Eğitim Okulub. Süryani Nesturi Kilisesi (Doğu ve Asur'un Kilisesi)

ve Çift Tabiat (diyo-fizit) Dini Eğitim Okuluc. Maruni Kilisesi Ve Mono Teletistçilik Dini Eğitim Okulu

Page 6: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

2. Kalkedoncu Kiliseler (Roma'ya Bağlı Kiliseler) 75 a. Keldani Katolik Kilisesi (Babil Patrikliği)b. Süryani Katolik Kilisesic. Süryani Melkit Kilisesi

III. TÜRKİYELİ SÜRYANİLER 80 A. SOSYO-EKONOMİK YAPI 84

1. Toplumsal Yapılar 86 2. Ekonomi 90

B. GÖÇ OLGUSU VE NEDENLERİ ÜZERİNE 96 SONSÖZ 102

RÖPORTAJLAR 104 1- Süryani Ortodoks Patriği Mor İğnatios Zakka Awas I. 1052- Turabdin Metropoliti Timoteus Samuel Aktaş 108 3- İsveç Asıır Federasyonu 112 4- İsveç Süryani Federasyonu 116

DİPNOTLAR 117 KAYNAKÇA 125

Page 7: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ÖNSÖZ

Bu kitabın çekirdeği 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Ulusla­rarası İlişkiler Bölümü'nde oluşturuldu. "Süryanilerin Kökeni ve Türkiyeli Süryaniler" olarak belirlediğim tez, ilk kez 1991 yılında yayımlandı. Elinizde tuttuğunuz kitap bu çalışmanın ikinci baskı­sı. Geçen süre içinde İngiliz Devlet Arşivi'nde yer alan kimi bel­gelere de göz atma fırsatı buldum. ı\surlular üzerine hazırıanrıııt rapor ve yazışmalar, Ortadoğu'da yaşay�n halklar ü�eri.�e rıe.!��-­Ôyuİılar oynandığını göstermesi bakımından önemli. Bu belgeler belki de bir baŞb çalışmanın.konusu olacak.

··· ·· . . ....

Süryanilerin Türkiye kamuoyunun gündemine girmesi 1980'1erden sonraki toplu göçle başladı. O yıllarda gazetelerde yayınlanan ve çoğu kez iç sayfalarda yer alan küçük haberler, "uçaklar dolusu" Süryaninin Türkiye'den Avrupa'ya gittiğini ya­zıyordu. Neden gittiklerini kimse sormuyordu ama kamuoyu "Süryani" ismini sık sık duyar olmuştu. Türkiyeli aydın da Sürya-ni adıyla o yıllarda tanıştı. ,

Pek bir şey yapılamadı ve binlerce Süryani gözyaşla1rı içinde anavatanlarını terkedip çoğunca Avrupa'nın kuzeyine göç etmeyi sürdürdü. 25 yıl önce 50 bin olan topluluk nüfusu bugün 15 bin ci­varında. 1989 yılında Güneydoğu'da 7 bin Süryani vardı. Bug� bu rakam 2500-3000'i geçmez. Anadolu'nun 'Süryani rengi' sol­maya devam ediyor.

7

n

ı­

ı-

::>­

ki

m

ın

e­a­e-

tı. n) :ri ya it­p­u-

Page 8: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Süryanilerin köke­ni üzerine yapılmış, yapılan tartışmalar ile ilgili. Farklı görüşler topluca değerlendirildi. Yaratılan uygarlığın Akad, Asın, Keldani, Arami gibi Mezopatamya'da yaşayan kültürlerin sentezi olduğu vurgulandı, Helenistik ögeler ve Hristiyanlığın önemi kaydedildi.

İkinci bölümde Süryani Kilisesi ele alındı, geleneksel toplu­mun günümüze ulaşmasındaki önemi üzerinde duruldu. Süryanile­rin siyasi tarihi -eğer siyasi tarih, iktidar ilişkisi olarak tanımlana­caksa- biraz da kilisenin tarihidir. Nihayet Türkiyeli Süryani port­resinin çizildiği üçüncü bölüm ise sosyal ekonomik yapılara iliş­kin bir dizi gözlemden oluştu. Göçün nedenleri sorgulandı, kaygı­lar, korkular, umutsuzluklar aktarıldı.

Kitabın yanlışları eksikleri kuşkusuz bana ait. Yine de teşekkür etmem gereken çok insan var. Kendisini Şam'da ziyaret ettiğim Patrik Mor İğnatios Zakka Awas I'in gösterdiği yakınlık güzel bir anı olarak kalacak. Turabdin 'e yaptığım sayısız gezide konukse­verliğini esirgemeyen Midyat Metropoliti Timoteus Samuel Ak­taş'ı ve Mar Gabriel Manastırı'nın sevecen sakinlerini unutmam mümkün değil. Kendileriyle söyleşme olanağı bulduğum İsveç'te­ki Asur ve Süryani fedeerasyonu başkanlarına, çalışmam boyunca beni destekleyen Prof. Dr. Toktamış Ateş'e, Candan Turhan'a ve adını anmadığım sayısız dosta teşekkür etmeliyim.

8

Nisan 1996 İstanbul Yakup Bilge

Page 9: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

GİRİŞ

Süryaniler tarihleri boyunca büyük göç dalgalarıyla karşılaştı­lar ama, toplumu en çok sarsanı belki de 1960'lı yıllarda başlayan ve sonu Avrupa ve ABD'de biteni oldu. Daha önceleri göçler "ye­rel" boyutta kalırken, son güç dalgası Süryaniler'i binlerce yıl ya­şadıkları topraklardan kopardı. Son göç, onların "diaspora" kavra­mı ve psikolojisiyle tanışmalarına neden oldu.

Süryaniler bu göçle birlikte yaşadıkları ülkelerdeki sosyo-eko­nomik yapılardan çok farklı yapılarla karşılaştılar. Ortadoğu'daki ülkelerinde feodal üretim tarzının hakim olduğu -kapitalist üretim tarzı ile ilişkileri de filizlenmişti- ilişkiler çerçevesinde yaşayan Süryaniler, tümüyle kapitalist ilişkilerin hakim olduğu Batı ülkele­rine göç etti. Bu yeni durum karşısında Süryaniler sosyal ve siya­sal alanlarda tam anlamıyla altüst oldu. Toplum yeni ekonomik te­mel üzerine, yeniden yapılanma ihtiyacı hissetti.

Göç Süryaniler için derin bir değişim ve karışıklık yarattı. Göç, insanları dönüş olınayan "eski" topraklarından (evlerinden) kopardı. Ancak Süryaniler· göç ettikleri Avrupa ve ABD ülkeleri için de "yeni evim"0) diyemedi. Çok farklı bir ortamda yaşamaya başayan Süryaniler, yeni arayışlara yöneldi. Eski toplumsal örgüt­lenme -feodalizm ile kapitalizmin eklemlenmesinden oluşan- top­luluğun yeni taleplerini karşılayamadı. Topluluk, oluşan yeni du-

9

Page 10: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

nımu karşılayacak yeni toplumsal örgütlenme modelleri aradı. Bu yeni modelleri meşrulaştıracak bir de ideoloji yaratma gayreti içi­ne girdi.

Bu yeni oluşumu etkileyen bir diğer öğe de 1990'larla başla­yan "mikro milliyetçilik" akımı oldu. Özellikle eski Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile ortaya çıkan yeni milliyetçilik akımı kü­çük halkların tekrar ön plana çıkmasına neden oldu. Bu durum· hem diasporada yaşayan hem de Ortadoğu'da kalan Süryaniler'i etkiledi. Kendi kimliklerini ön plana çıkarma isteği belirdi; kim­likleri vurgulayacak yeni simgeler arandı. Bu süreç hala da bit­miş değil. Diasporadaki Süryaniler sorunlarının günden güne arttığını düşünüyor ve buna yönelik sosyal ve siyasal yapılanma arayışlarını devam ettiriyor. Süryani aydınları bu yeni yapılan­maya uygun ideolojiyi yaratmak için tarihlerini yeniden yorum­luyor. Eski gelenekler yeniden keşfedildi ve bu gelenekler teme­linde yeni gelenekler yaratıldı.<2ı Tarihin yeniden yorumlanma sürecinde farklı oluşumlar ortaya çıktı. Süryani aydınları oluş­turdukları oluşumlara yenilerini kattı. Toplum giderek bölündü. Bölünme yeni birleşmelere zemin hazırladı. Bölünme ve birleş­meler hala devam ediyor.

Oluşan bu karışıklık Süryaniler'i, çizgileri net olniasa da iki büyük gruba -ya da partiye- ayırdı. Bir taraftan Süryani aydınları­nın oluşturdukları ve adına "Asurcu" dedikleri grup -parti-, diğer taraftan bunlara karşıt gelişen, daha muhafazakar kanadı oluşturan ve kendilerini "Aramici" olarak niteleyen grup. Ayrıca bu iki uca da karşı çıkan "Süryaniciler" -merkez partisi- de var. Bu iki grup -Asurcu ve Aramici- ile diğer gruplar, toplumun farklı isteklerini söylemlerinde formüle etmeye çalışıyor.

Asurcular tüm Mezopotamya kültürüne sahip çıkarak geçmiş­lerini Mezopotamya'da imparatorluklar kurmuş Asur ve Babil'e dayandırıyor. "Asur" sözcüğü, ulusal kimliğin en önemli öğesi

1 0

Page 11: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

olarak görülüyor. ''.Beth Nahrin" olarak adlandırdıkları Mezopo­tamya ve konuştukları Süryanice de ulusal vurgularının vazgeçil­mez unsurları olarak nitelendiriliyor. Grup, eski Asur kültürürıü Asur yemekleri, Asur isimleri, Asur ulusal renkleri ve İsa' dan Ön­ce başlayan Asur takvimi ile yeniden keşfetmeye çalışıyor.<3ı

Asurcular, bu temel unsarları ön plana alan sosyal -aynı za­manda da siyasal- örgütlenmelere gitti. Kilise otoritesiyle yanyana sivil siyasanın da toplumsal iktidara ortak olması gerektiği vurgu­landı. Tüm bunları meşrulaştıracak bir ideoloji ile tarih tezi de ya­rattı kendisine.

Asurcular'ın oluşturduğu tarih tezinin temeli şudur: Süryaniler, başta Asurlular olmak üzere, Yukarı Mezopotamya'daki tüm halk­ların kaynaşmasıyla oluştu. Bu kaynaşma ile sağlanan temel et­menler, bu halkların ortak kültürel geçmişleri ve ortak gelecek umutlarıydı. Çünkü tüm Yukarı Mezopotamya halkları, eski Sü­mer-Akad kültür temelinde gelişen ve Babil ile Asurlular'ın geliş­tirip yaydıkları kültürel mirasa sahiptiler. Bu mirasa İsa' dan Önce­ki son yüzyıllarda Yunan kültürünün etkisi de eklendi. Hıristiyan­lıkla birlikte eski Mezopotamya kültürüne "akraba" bir kültür ya­ratmayı başaran Yukarı Mezopotamyalılar, daha sıkı bağlarla bağ­landı birbirine. Bu teze göre, İsa'dan Sonra Hıristiyanlığı kabul eden Yukarı Mezopotamyalılar, İsa' dan Önceki başta Asurlular ol­mak üzere eski Mezopotamya milletleriydi. Bundan dolayı, özel­likle Hıristiyanlıktan sonra kullanılan "Süryani" adlandırması, gerçekte "Asurlu" halkını niteler.

Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara sahip olması gerektiği yönündedir. Bunlara göre Süryaniler'in kültürel ve politik gelişimlerini engelleyen tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Asurcular'a karşı gelişen Aramiciler, öncelikle Asurcular'ın

1 1

Page 12: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

· getirdiği yeni simgeleri reddetti. Bunların simge ve tarih tezine karşı da yenilerini yarattı. Onlar da simgelerini eski Mezopotam­ya' da, Aramiler'de bulmaya çalışu. Geliştirdikleri tarih tezini on­lar da İsa'dan Önceye taşıdı. Onlara göre Süryaniler'in kökeni es­ki Mezopotamya'da yaşayan Aramilere dayanır. Bunlara göre Aramiler'in bir kısmı Hıristiyanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte bu dini benimsedi ve kendilerini diğer Aramilerden ayırmak için "Süryani" adını kullanmaya başladı. Bu teze göre Süryaniler Ara­miler 'in devamı oldukları için "Arami" ile "Süryani" sözcükleri eşanlamlıdır; aynı halkı kapsar. Bunlara göre Süryaniler gelenek ve göreneklerini korumalı, kilise çevresinde örgütlenmelidir.

Böylece birinci tez salıipleri -Süryaniler'e Asurlu diyenler- ön­celikle "siyasal bir toplum olma iddiasını taşıyorlar" ve Süryanile­r 'in "Ortadoğu'da demokratik hak ve özgürlükleri"ni elde etmele­ri yönünde siyasal örgütlenme ve tavır takınıyorlar. İkinci tez sa­hipleri ise -Süryaniler'in kökenini Ararniler'e dayandıranlar- Hı­ristiyanlık inancı temelinde birlik ve beraberliklerini koruma fikri­ni benimsemekte.

Bu iki farklı yapılanma -Asur ve Ararni- kendi içinde de ho­mojen değil. Farklı farklı istekleri formüle eden gruplar çıkabili­yor içlerinden. Ancak yine de iki grup bazı temel çizgilerle birbi­rinden ayrılıyor. Süryani halkından birisi, Süryaniler'in hak ve öz­gürlüklerini kullanabilmeleri için siyasal bir tavır takındığı zaman, bu tavrı takınmayanlar tarafından "Asurlu" olarak nitelendiriliyor. Asurlular da kendileri dışında kalanları "muhafazakar"(gerici) ol­makla suçluyor. Aramiciler, Asurlular'ı kilise otoritesini zayıflat­makla suçlarken, Asurlular da Aramiciler'i kiliseyi istismar et­mekle itham ediyor.

İlk dönemde hem Asur, hem de Arami (ve Süryani) hareketleri birbirini tümüyle reddediyordu. Ancak son yıllarda bu ayırım -tümden ortadan kalkmasa da- önemini giderek yitiriyor. Taraflar

1 2

Page 13: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

artık birbirini tümden reddetmiyor. Kararlar diyaloğa açık duruma geldi. Her zaman olmasa da gruplar ortak paydalarda beraberce faaliyet göstermekten kaçınmıyorlar.

Aslında "Asur", "Süryani" ve "Arami" ile anlatılmak istenen halk hep aynıdır. Eski Mezopotamya kültürünün kalıntılarını taşı­yan, Hıristiyan olan ve Ortadoğu'da Süryani (Asuri) olarak tanı­nan halktır söz konusu olan. Ancak "Asur" ve "Süryani" kavram­ları, eskiden beri kullanılan ve benimsenen iki tanım olarak karşı­mıza çıkmakta. Arami kavramı ise çok daha yeni.

Üç nitelemenin de aynı halkı kucaklamasına rağmen, dünya ta­rihçileri daha sıklıkla "Asur" ve "Süryani" sözcüklerini kullanı­yor. Bu nedenle bu çalışmada da bu kavramlar tercih edildi.

"Asur" ve "Süryani" kavramları aynı ulusu -ya da halkı- nite­ler. Süryani kelimesi özellikle Hıristiyanlıktan sonra yaygınlık ka­zanmıştır ve Hıristiyan olan Yukarı Mezopotamya halkını belirtir. "Asurlu" kelimesi ise İsa'dan Önceki Yukarı Mezopotamya halkı için kullanılıyor. Başka bir değişle "Asurlu" kelimesi, "Süryani" kelimesiyle anlatılmak istenen halkın Hıristiyanlıktan önceki za­manını belirtir. "Asurlu" adlandırması Hıristiyanlıktan önceki dö­nemle, sonrasındaki dönemi birbirine bağlar bir nitelik kazanıyor.

Belki de Süryani halkının genel ve etnik kökeni belirtilmek is­tendiğinde "Asurlu", bu halkın özellikle Hıristiyanlıktan sonraki dönemi ile kilise tarihi anlatılmak isteniyorsa "Süryani" denmesi daha anlamlı olabilir. Bu iki kavram aynı halkı kapsadığına göre yukarıdaki anlamlar dikkate alınmadan da birbirinin yerine kul­lanılmalarında aslında sakınca yoktur.

Süryaniler'in İsa'dan Önceki tarihleri, eski Mezopotamya'daki milletlerin, başta Asurluların tarihidir. Hıristiyanlık tüm Yukarı Mezopotamya halklarının tek bir potada erimelerini sağladı. Bü­yük bir kaynaşma yaşayan bu halklar giderek dinsel ağırlıklı bir kültür yarattı. Ancak Hıristiyanlığın giderek yaygınlaşması, farklı

13

Page 14: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

dinsel yorumları da beraberinde getirdi. Bu farklı yorumlar za­

manla Doğu Süryani ve Batı Süryani kiliselerinin ortaya çıkması­

na neden oldu. Farklı dinsel yorumlar, Bizans ve Sasaniler'in poli­

tik oyunları, Asurlular'ı (Süryani) ve onların kiliselerini parçaladı.

Bir taraftan Doğu Süryanileri (Nesturi Kilisesi), diğer taraftan

Batı Süryanileri (Süryani Ortodoks Kilisesi) yaratılan yapay çeliş­

kiler ortamında birbiriyle mücadeleye başladı. Bu da genel olarak

Süryani halkını güçten düşürüyordu. Çünkü Süryaniler bir yandan

Bizans ve Sasaniler ile mücadele ederken, öte yandan da birbirle­

riyle mücadeleye girdiler. Bu durum Süryaniler'in dışardan gelen

istilalara karşı topraklarını koruyamamalarına neden olacaktı.

Araplar bu ortamda 7'nci yüzyılda Mezopotamya'ya girerek

kısa zamanda bölgenin tümünü ele geçirmeyi başardılar. Süryani­

ler, Müslüman Araplar içinde yaşamaya başladı. Bu durum Sürya­

ni Kilisesi'ne bağlı tabanı da yok etmeye başlayacaktı. Birçok

Süryani, Hıristiyan olmalarından kaynaklanan vergileri ödemek­

ten kurtulmak için din değiştirdi. Ortadoğu'da, dinin her şey oldu­

ğu ortamda din değiştiren Süryaniler kültürlerinden de koptu.

Osmanlılar Ortadoğu'ya girdiğinde Süryaniler, eski nüfusları

ile karşılaştırılmayacak derecede küçük bir topluluk haline gel­

mişti. Osmanlılar bölge için "göreli" bir barış getirmişlerdi. Vergi­

sini ödeyen herkes "Sultan"ın koruması altındaydı.

Ancak iL Abdülhamit'in ( 1 876- 1 909) politik oyunları sonucu,

Süryaniler 'le Kürtler çatışmıya başladı. Yine de Süryaniler için en

can alıcı dönem, 1. Dünya Savaşı oldu. Kürt-Süryani çatışmalarına

Osmanlı kuvvetleri de katılmıştı. Doğu Süryanileri -Hakkari ve

Van bölgesinde yaşayan Süryaniler- Osmanlı'ya savaş açmıştı.

Bunun üzerine Osmanlı kuvvetleri ile Kürtler (Hamidiye Alayları)

Doğu Süryanileri 'nin üzerine yürüdü. Süryaniler hem çatışmalar

sırasında, hem de bölgeden sürülürken açlık ve hastalık. yüzünden

onbinlerce kayıp verdiler ve Türkiye'nin doğu bölgesinden tüm-

14

Page 15: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

den ayrılmak zorunda kaldılar. Batı Süryanileri -Mardin, Urfa, Adana bölgelerinde yaşayanlar- ise bu savaşa taraf olmadıkları halde saldırıya uğradı ve bölgeden sürüldü. Batı Süryanileri'nin Midyat bölgesinde güçlü bir savunma hattı kurmaları ve bazı Kürt ağaların bir bölüm Süryani'yi himayeleri altına alması, tümden yok olmalarını önledi.

Batı Süryaniler kuzeydeki yerleşim birimlerinden güneye göç etmiş ve ancak Tur Ahdin' de (Midyat-Mardin-bölgesi) tutunabil­mişlerdi. Türkiye toprakları üzerinde cumhuriyetin kurulmasından sonra 1928'de, daha önce topraklarını terk etınek zorunda kalanla­ra uygulanan af kapsamına Süryaniler alınmadı ve böylece Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden ayrılan Süryaniler topraklarına dö­nemediler. TurAbdin bölgesinde kalanlar da son yıllarda toprakla­rını bırakıp Batı ülkelerine göç etınekteler.

Süryaniler'in bu bölgeden göçleri 1950'li yıllara kadar geri gi­der. Özellikle 1960'lı yıllarda bölgede oluşan nüfus artışını doyur­mayan bölge ekonomisi nedeniyle, kırsal alanda üretim dışı kalan Süryaniler göç etmeye başlamıştı. Kentlerde yaşayan Süryani­ler 'in göçü ise hem kendilerine uygulanan baskıdan kurtıılmak, hem de kentlerde biriken sermayelerini bölge dışına çıkarma ihti­yacından kaynaklanıyordu.

Süryaniler'in son dönemdeki toplu göçlerinin nedeni ise çok daha karmaşık. Ekonomik nedenler yanında -bu, çok az Süryani 'yi etkileyen bir nedendir ve göçe tek başına hiç bir etkisi yoktur- gö­çün psikolojik nedenleri de vardır. Bölgede devlet güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışma, Süryaniler'i giderek sıkıştırıyor. Sadece 1990- 1995 yılları arasında bölgede 27 Süryani öldürüldü. Bunlann bir bölümünün PKK tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasına karşılık, büyük bölümünün katili bulunmadı ve faili meçhul olarak kaldı. Yine bu dönemde 20'ye yakın Süryani köyü göç nedeniyle boşaldı . Üç Süryani köyü ise (Hassana, Marbobo ve Derkup)

15

Page 16: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

"güvenlik nedeniyle" boşaltıldı. Türkiye'nin dış politikasının içe yansıması sonucunda bölge­

deki Müslümanların Süryanilere karşı davranışları, Anayasa ile uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hak ve özgürlüklerin kullanılmaması gibi etkenler de, Süryaniler'in göç psikolojisini oluşturan

_ başlıca etmenler olarak belirmekte.

Süryaniler böyle bir ortamda siyasal, sosyal ve kültürel geli­şimlerinin engellendiğini düşünmekte. Süryaniler'in bölgeden göçleri bu engelleri aşmanın bir yolu olarak yorumlanabilir.

16

Page 17: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

1. SÜRYANİ HALKININ KÖKENİ

Süryani halkının kökleri, eski Mezopotamya'nın en eski tarih­

sel dönemine kadar inip orada kaybolmaktadır. Ama aslında "Sür­

yani" sözcüğü daha sonraki dönemlerde -Özellikle İsa'dan sonraki

ilk yüzyıllarda- kullanılmaya,başlandı. Bundan dolayı, önce "Sür­

yani" sözcüğünün nereden kaynaklandığını görmekte yarar var.

A. SÜRYANİ ("SUROYO") SÖZCÜGÜNÜN KÖKENİ

Süryani sözcüğünün kökeni hakkında birçok görüş olmasına

karşın, Süryani tarihçileri arasında en çok tartışılan ve üzerinde

durulan iki yaygın görüş vardır.

Aslında tüm bu görüşlerin ortak bir özelliği var: Tüm bu gö­

rüşler Süryani adının, ya bu bölgedeki -Mezopotamya- bir şehir­

den ya da bu coğrafi bölgede veya bu bölgede hüküm sürmüş bir

kralın adından kaynaklandığını ileri sürerler. Fakat yaygın geçerli­

liği olmayan görüşler bu konuda nesnel kanıtlar sunamamaktadır­

lar -yaygın olarak kabul edilen diğer iki görüşten birisinin durumu

da budur aslında. Buna karşın yaygın geçerliliği olan iki görüş ya­

nında, Süryani tarihçileri, bir gelenek olarak diğer görüşleri de be­

lirtirler.1 Burada da aynı yol izlenerek, önce yaygın kullanımı ol­

mayan görüşler kısaca belirtilecek. Sonra da Süryani tarihçileri

17

Page 18: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

arasında tartışılan ve genel kabul gören iki görüşe geçilecek.

1. Patrik Yakup III (1957-1980) Süryani isminin Pers kralı Key­

hüsrev'in (İ .Ö.559-529) (Kyrus; Süryanicede Syrus ve Sirus)

isim deyiminden kaynaklandığını belirtir. Keyhüsrev (Sirus) Ba­

bil'i aldıktan soma burada bulunan İbraniler'i (Yahudiler'i) tut­

saklıktan kurtardı ve Filistin'e dönmelerine izin verdi.<4> Böylece İbraniler Keyhüsrev'i (Sirus) bir kurtarıcı olarak görüyor ve on­

dan övgü ile söz ediyorlardıY>1 Daha soma İsa yeni dini -Hıristiyanlığı- yayarken ona inanan

İbraniler, kendisini bir kurtarıcı olarak gördüler. Böylece yeni

inancı benimseyen İbraniler, İsa ile Keyhüsrev'i birbirine benzeti­

yorlardı.<6) Çünkü biri onları tutsaklıktan kurtarmıştı, diğeri ise gü­

nahlarından. Ve bundan dolayı da İsa'ya inanan halka Sorin (Sür­

yani) denmeye başlandı. İlk inananların konuştuğu Aramca diline

de Syrusça (Süryanice) denildi.(7)

Bazı tarihçiler bu görüşün tarihsel dayanaklardan yoksun ol­

duğunu belirtirler. Çünkü Babil kralı Nabukadnezar, İbrani ileri

gelenlerini sürgüne yollamıştı.<&) Keyhüsrev de Babil'i alıp İbrani­

ler'e özgürlüklerini verdiği zaman "küçük bir sürgünler grubu"

Filistin'e dönmüş<9>, diğerleri ise Babil'de kalmayı yeğlemişlerdi.

Bundan ötürü Keyhüsrev İbrani ileti gelenleri arasında büyük bir

ün sağlamış olsa da, yoksul halk kesiminin onu kurtarıcı olarak

görmelerini sağlayacak bir neden yoktu. Oysa İsa 'ya ilk inananlar,

daha çok yoksul halktı. Bu yoksul halk kesiminin Keyhüsrev ile İsa'yı birbirine benzetmek ve eş tutmak için elle tutulur bir neden­

leri yoktu.

2. Süryani adının, bugünkü Lübnan 'ın güney sahilinde bulunan

Sur (Try; Süryanicede Sur) kentinden kaynaklandığı iddia edilir. İsa'nın tüm havarileri Sur kenti ve çevresinden oldukları için, halk

bunlara "Suriin" diyordu. Daha soma bu kelime "Surin"e dönüştü. İsa'dan soma bu havariler yeni inancı yaymaya başladıklarında,

18

Page 19: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

bunlara inanan halk da Surin (Süryani) olarak çağrıldı.<1°�) Yine Süryani ·isminin Sur �ehrinden kaynaklandığını belirten

diğer bir görüşe göre ise, Yunanlılar Sur (Try) bölgesinde ticarete başladıklarında buranın sakinlerine, Sur kentinden dolayı "Sürya- . ni" demişler. Daha sonra bu isim tüm bölge ve bölgede yaşayan halk için kullanılmaya başlanmış.<11>

3. Bazı dilbilimciler ise "Suri" (Suriye) telaffuzunun Babilce olduğunu belirtirler. "Babilliler Fırat'ın kuzey kesiminde 'Suri' adını verdikleri bir şehir kurmuşlardı. Daha sonra bunun Akdeniz ile Fırat arasında kalan bölge ve halk için kullanıldığı görülür."<12>

4. Bu konuda bir başka görüş ise, Süryani adının Suriye'den kaynaklandığıdır. Buna göre Yukarı Mezopotamya halkı, "Suriyeli müjdecilerden Hıristiyanlığı kabul ettiğinde putperestlikte kalan" kandaşlarından ayrılmak için "Süryani adı altında mezhep kur­muşlardır".<131. Bundan dolayı tarihci Aziz Günel, "Suriyeli" ile "Süryani" adlarının aynı halkı gösterdiğini savunur. Ona göre "Suriye adını Selefkoslar kullanmaya başlamış, Ararnilerin yaşa­dığı ülkeye Suriye ve buradaki halka da Suriyeli (Süryani) demiş­ler"dir. Fakat Günel daha sonra bu görüşünü değiştirmiş ve "Suri­ye" isminin Asur'dan (Asurya) geldiğini belirtmiştir.<14>

Süryani· adının bir mezhebi gösterdiği görüşü de genel olarak kabul göremektedir. Çünkü Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında din­de henüz bir bölünme olmamıştı. Bundan dolayı "Süryani" adı­nın bir mezhebi temsil etmesi düşünülemez. Daha sonraki yüz­yıllarda ise Süryaniler'in değişik mezheplere mensup oldukları­nı görüyoruz .. Süryani Ortodoks olduğu gibi Süryani Katolik, Süryani Protestan vb. de vardır.<15> Ama şunu söylemek yanlış ol­maz: Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında Süryani adı hem Ortado­ğu'daki Hıristiyan halkı, hem de eski Mezopotamya halklarını gösteren bir adlandırmaydı.<16ı

Yukarıda sıralanan görüşler, Süryani tarihçileri tarafından ha-

1 9

Page 20: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

tırlatılan ama kabul görmeyen tezlerdir. Bundan soma açıklanacak iki görüş ise, Süryani tarihçilerinin üzerinde en çok tartıştıkları ve kabul ettikleri görüşlerdir.

Bunlardan birincisi "Süryani" adının Arami kralı Suros'tan kaynaklandığını, diğeri ise bu adın Asur'dan kaynaklandığını sa­vunur. Aslında bu farklı tezlerin önemi, getirdikleri farklı açıkla­malardan çok, pratikte bu görüşleri kabul edenlerin ulaştıkları farklı sonuçlar ve bu farklı sonuçların Süryani halkına olan etki­sinden kaynaklanır.

Süryani adının Arami kralı Suros 'tan kaynaklıı.ndığını savu­nanlar, bu adın önceleri Hıristiyanlığı kabul eden Aramilerce kul­lanıldığını ve daha soma da Hıristiyanlığı kabul eden Asur ve di­ğer Mezopotamya halkları tarafından benimsendiğini belirtirler. Böylece bu görüş sahipleri, Süryani halkının Ararni çoğunluğun­dan oluştuğu sonucuna varırlar.

İkinci görüş sahipleri ise -Süryani adının Asur'dan kaynaklan­dığını savunanlar- bu kelimenin önceliksi�z olarak, özelllikle Hıris­tiyanlıktaıi soma kullanıldığını belirtirler.

Bu görüş sahipleri de Süryani halkının kökeninin, tüm eski Mezopotamya halklarının kaynaşmasına dayandığını belirtmek is­terler.

Birinci tezin savunucuları Süryaniler'in kökenini daha çok ırk­sal bir temele dayandırmak isterken, ikinci tezin sahipleri -bunla­rın içinde de farklı görüşte olanlar bulunmakla birlikte- bunu daha çok ortak kültürel geçmişe dayandırır.

1. "Süryani" ve "Suriye" isimlerinin Arami kralı Suros 'tan kaynaklandığını kabul eden tarihçiler, bu kralın Antakya ve civarı­nın kurucusu olduğunu belirtirler.<17) Buna göre Kral Suros adına izafeten, egemenliği altındaki ülke "Surisiyin" olarak adlandırıl­mış. Daha soma "Surisiyin" adındaki son "s" harfi atılmış ve "Su­riyin" şeklini almışYsı Bölgede yaşayan halkın da bu adla anılma-

20

Page 21: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ya başlandığı kabul edilir. XII. Y üzyılda yaşayan Amid (Diyarba­kır) Metropoliti Bar Salibi de aynı görüştedir:

"Antakya ve civarında yerleşim birimlerini inşa eden Kral Suros 'un ismine izafeten Süryani olarak adlandırılmışızdır . . · Suriye ismi de onun adından türemiştir."<19ı

Bu görüş sahipleri bu adın Hıristiyanlıkla birlikte önem ve yaygınlık kazandığını belirtirler. Çünkü Yukarı Mezopotamya böl­gesindeki Aramilerin bir bölümü Hıristiyanlığı kabul etmiş ve putperest soydaşlarından ayrılmak için kendilerine "Surin" (Sür­yani, Suriyeli) demeye başlamışlardır.

Daha sonra Hıristiyanlığı kabul eden Asur ve diğer Mezopo­tamya halklarının da kendilerini bu adla özdeşleştirdiklerini ve Arami çoğunluğuna katıldıklarını; bu halkların Iconuştuğu Aram­ca 'nın çeşitli lehçelerine de Süryanice denildiğini belirten bu gö­rüş sahipleri, bundan dolayı Arami ile Süryani adlarının aynı şeyi ifade ettiğini ileri sürerler. Bunlara göre Arami adı, sadece daha eski bir zamanı ifade eder. <20ı

2. Diğer bir bölüm Süryani tarihçisinin üzerinde durduğu tez ise "Süryani" ve "Suriye" adlarının "Asur" ve "Asurya" adların­dan kaynaklandığı görüşüne dayanmaktadır.

Asurlular kendilerine Akkatçada "Athur" derlerdi. Aramca di­linde ise bunlar "Aşur" olarak çağrılırdı.<21ı Yunanlılar da "Aşur" adını "Asur" olarak kullanmışlardır.<22ı Çünkü Yunanca'da "ş" se­sini verecek harf yoktu.

Halkı niteleyen adı elde etmek için de Yunanlılar, bu adın -Asur- sonuna Y (1) ve N (V) (-yan) ekini getirdi. Böylece Yunanlı­lar Yukarı Mezopotamya halkını "Asuryan" ve ülkeyi "Asurya" olarak adlandırdılar.<23ı

Yunanlılar 'ın "Asuryan" olarak adlandırdıkları halk ya da

21

Page 22: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

halklar, Yukarı Mezopotamya ve yakın çevresinde yaşayanlardı, çünkü bu bölgede yaşayan insanlar ortak bir kültürel geçmişi pay­laşıyor, aynı dili konuşuyor ve aynı tanrılara tapıyordu. Bu halklar öylesine kaynaşmışlardı ki, kendilerinden olmayan birinin onları birbirinden ayırdetrnesi oldukça güçtü.<24>

Yunanlılar'ın kullandığı ve gitgide yaygınlık kazanan "Asur­yan" ve "Asurya" kelimeleri Aramca konuşan halkın diline girdi­ği zaman, bu kelimeler bu defa Aramca dil kurallarına göre bazı değişmelere uğradılar. Nasıl Yunanca' da halkı niteleyen adı elde etmek için kelimenin sonuna -yan eki konuluyorsa, Aramca'da b�u elde etmek için kelimenin sonuna Y ve A (Y O) eki ekleni­yordu. <25> İşte Asuryan kelimesi Aramca diline yerleşince, adın so­nundaki -YAN eki kalktı ve yerine Aramca dil kurallarına uygun olan -Y O eki geldi. Böylece "Asuryan'', "Asuroyo" şeklinde telaf­fuz edildi. Tarihsel süreçte "Asuroyo" adının başındaki "A" harfi düşmüş ve kelime "Suroyo"<26> şeklini almıştır. Aramca dilinin ta­rihsel gelişimi de bu durumu doğrular niteliktedir.<27)

Eski Süryanice'de A harfi ile başlayan birçok sözcüğün başın­dan bu harfin düştüğü ve artık kullanılmadığı görülür. Bazı du­rumlarda da bazı sözcüklerin başına A harfinin eklendiği olur. Örneğin bugünkü Süryanice'de artık Ayunoye yerine Yavnoye (Yunanlı), Amısroye yerine Mısroye (Mısırlı), Aturkoye yerine Turkoye (Türk) vb. kullanılmaktadır. Yani bu isimlerin başındaki A harfi düşmüştür. Fakat bu A'nın Tur Abdin (Midyat ve çevresi) halkının konuşma dilinde<28>, herhalde eski dilin bir kalıntısı ola­rak, halen kullanıldığı görülmektedir.

Yukarıda "Süryani" kelimesinin kökenini açıklayan tezleri ve en çok kabul gören iki tezi kısaca açıklamış olduk. Süryani adının Asur 'dan kaynaklandığı görüşü, diğerlerine oranla daha temelli görünmektedir. İlkçağ tarihçileri ve tarihsel olaylar da bu görüşü destekler niteliktedir.

22

Page 23: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Yunanlılar Yukarı Mezopotamya'ya "Asurya" ve bu bölgedeki halka da "Asuryalı" derlerdi.<29ı Kuşkusuz bu adlandırmada, Yuka­rı Mezopotamya' da yaşayan halkların kaynaşmış olmasının yanı­sıra, Asurlular'ın hem siyasal hem de kültürel yönden hakim öğe olmasının büyük etkisi vardır. Yunanlılar tüm bölgede yaşayan halktan bazen Asuryalı, bazen de Süryani (Suriyeli) olarak söz et­tiler. Yunanlılar için Asuryah, Suriyeli (Süryani) ve Kaideli (Ba­bil) olarak adlandırılan halk temel olarak Yukarı Mezopotamya halkıydı. Asurya ve Suriye ise bu halkın yaşadığı ülkelerdi. Hero­dotos ünlü tarihinde, Yunanlılar'la savaşan Pers ordusunu betim­lerken Mezopotamya kökenlileri şu cümlelerle anlatır:

"Asurlular sefere tunç larnelerden örülmüş başlık giyiyorlar­dı. .. Bunlara Yunanlılar Suriyeli, Barbarlar Asurlu derler. (Arada Khaldelılar diye anıldıkları da olmuştur)"<30ı

Yunanlılar daha sonraları, bölgenin coğrafi durumuna dayana­rak Asur ve Suriye (Süryani) isimlerini birbirinden ayırmaya baş­ladı. Artık Dicle (Tigris) kıyısında yaşayanlara Asurlu, nehrin ba­tısında kalanlara ise "Asurlular" sözcüğünün değişime uğramış şekli olarak "Süryaniler" deniliyordu.<31ı

Yunanlılar, aynı halkı nitelemek için bazen "Asurlu" ve bazen de "Süryani" adlandırmalarını kullanırken, daha sonra aynı halkın ayrı bölgelerde oturmasından ötürü bir bölümünü "Asurlu", öteki bölümünü de "Süryani" olarak adlandırdılar. İşte Suriye ve Suri­yeli adlandırmaları da bu farklılıktan dolayı ortaya çıkmıştır.

Tarihsel süreçte olduğu gibi bugün de aynı halkı niteleyen çe­şitli tabirler kullanılmaktadır. Örneğin batılı yazarlar Süryani hal­kını belirtmek için daha çok Asurlu (Assyrian) ve Suriyeli tabirle­rini kullanırlarken, kilise tarihçileri Süryani (Syrian) tabirini kul­lanmayı uygun görürler. Aynı şekilde Süryaniler'in konuştuğu dile

23

Page 24: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

de bazen Süryanice (Syriac); bazen Suriye dili ve bazen de Aram­ca denilmektedir. Tüm bu değişik adlandırmalar eşanlamlıdır; ay­nı halkı ve aynı dili anlatmak için kullanılır.

B. SÜRYANİ HALKININ KÖKENİ

Süryani halkının kökeni ile ilgili yoğun tartışma, özellikle Sür­yaniler'in Ortadoğu'dan Avrupa ve Amerika'ya göçünden sonra başladı. Batı Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler kendilerini çok farklı ekonomik, sosyal ve siyasal bir yapılanma içinde buldu­lar. Bu farklı yapılanma içinde, Süryani halkı da yeni bir altüst ol­ma durumunu yaşamaya başladı. Toplumun eski kurumları ve ge­leneksel ideolojisi, bu yeni durumda artık halkın isteklerini karşı­layamaz duruma gelmişti.

İşte bu süreçte Süryani aydınları, oluşan yeni duruma cevap verebilecek yeni kurum ve ideoloji oluşturma çabasına girdiler. Bu çaba onları Süryani halkının eski tarihine yeniden ve farklı bir şekilde bakmaya da yöneltti. Bu süreçte Süryaniler'in kökeni ko­nusu, fazlasıyla öne çıktı. Bu sorun başta aydınlar olmak üzere tüm Süryani toplumunca tartışılmaya başlandı. Kuşkusuz tartış­maların birçok karmaşık tarihsel nedenleri vardı; ama tartışmayı çok sıcak tutan neden, bu yeni yapılanma içinde toplumun yeni bir ideoloji arayışına girmesiydi.

Bu yeni ideolojik söylemi oluşturma çabaları, aydınları Sürya­ni tarihine daha derin olarak eğilmeye yöneltti. Bir yandan Sürya­niler 'in siyasi tarihine bakarlarken, öbür yandan Süryaniler'in kö­kenini İsa' dan önceki dönemlere kadar indirme eğilimine girdiler. Daha önceki çalışmalar, İsa' dan sonraki döneme ve kilise tarihine yönelikti.

Yeni ideolojik söylemi oluşturma çabasına giren Süryani aydın ve kurumları, Süryani halkının kökeninin Asurlular'a -Asurlu ve

24

Page 25: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

bunlarla kaynaşmış diğer eski Mezopotamya halkları- dayandİrdı. Yeni oluşuma karşı olanlar ise Süryaniler'in kökenini Aramiler'e dayandırma yoluna girdiler.<32> Bunların dışında kalan bir grup ta­rihçi ise Süryaniler'in kökenini, tüm eski Mezopotamya halklarına dayandırma eğilimindedir; bundan dolayı da yukarıda belirtilen ilk görüşe daha yakındır.

Bu iki farklı dayandırma, beraberinde iki farklı yapılanmayı da getirmiştir. Ve bu farklı yapılanmaların pratik sonuçları da değişik taraflara yönelmiştir.

Süryaniler 'in Asurlular 'a dayandığı -bu görüşte olanlara göre, Süryaniler'e Asurlu demek de yanlış olmayacak- görüşü­nü kabul edenler "öncelikle siyasal bir toplumsal varlık iddi­ayını taşımakta"<33ı ve en azından "Ortadoğu'da demokratik hak ve özgürlüklerini getiren otonomi oluşturmaya dönük durmak­ta"dırlar.<34> Buna karşılık, Süryaniler 'in Arami kökenli olduğu­nu iddia edenlerin bu konuda net bir formülasyonları yoktur. Onlar, daha çok "inanca dayalı bir toplumsal yapı oluşturma" ve bu inanç çerçevesinde toplumu birleştirmeyi amaçlamakta­dır lar.<35ı

Süryani toplumundaki yeni ideolojik arayışlar içine giren taraf­la bunlara karşı çıkan taraf arasındaki tartışmalar, Süryaniler'in kökeni konusunda yoğunlaştı. Bu durum, Süryani halkının köken­sel sorununu aşırı derecede öne çıkardı. Bundan ötürü de Süryani tarihçileri ve aydınları kendilerini ister istemez bu sorunun içinde bulmaktadır.

Bu arada, bu iki farklı görüşün en uç noktaları -Süryani­ler'i sadece Asur ve Arami kökenine dayandıranlar- birbirin­den giderek uzaklaşırlarken; diğer görüş sahipleri göreli ola­rak birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Esasen her iki tez incelen­diğinde en uç noktalar hariç, diğerleri birbirini tümden reddet­memektedir.

25

Page 26: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

1. Süryaniler Aramidir

Süryaniler'in Arami kökenli olduklarını savunan tarihçilerin en büyük dayanak noktası, bu halkın konuştuğu dildir. Basit bir mantıkla "Süryani halkının Aramca konuştuğunu", bundan dolayı kökeninin de Aramiler'e dayandığı sonucuna varmaktadırlar. Böyle bir mantığın ne denli yanlış olduğu özellikle söz konusu olan eski Mezopotamya tarihi ve Aramca dilinin tarihsel gelişimi irdelenince görülür.

Aramca, İsa'dan önceki son yüzyıllarda tüm Samice konuşan halkların dili haline gelmişti. Özellikle Babil devletinin yıkılma­sından sonra, Akamenya İmparatorluğu'nun Aramca'yı resmi dil olarak kullanması, bu durumu hızlandırmıştır. Çünkü Mezopotam­ya halkları, Med-Pers dili yerine Aramca'yı tercih etmişlerdi. Me­zopotamya halkları Aramca'ya önceden aşina olduklarından onu öğrenmek çok daha kolaydı.

Süryaniler'in, Aramiler'in "torunları" olduğunu kanıtlama ça­basına giren Midhat Sertoğlu maddi kanıtlardan hareket ederek Süryani tarihçilerinin boşluklarını doldurma iddiasındadır.<36) As­lında Sertoğlu'nun, Süryani Türklerinin Siyasi ve İçtimai Tarihi adlı kitabında Süryaniler 'in Aramiler 'in torunlarından başka bir­şey olmadıklarını savunduğu düşüncenin dayanağı şudur:

"İşte Aramiler putlara ve uydurma batıl ilahlara taparlarken bu müjdeyi [Hıristiyanlığı] haber alırlar. Bunu kendilerine ulaştıran [müjdeciler] Süryani, yani Suriyeli oldukları için Hıristiyanlığı kabul ederler. . . kendilerini putperest Aramiler­den ayırmak için, Süryani adını benimserler.

"Hıristiyanlığa geçmemiş olan Aramilerin öbür kültürler arasında kaybolup gitmelerine karşılık, Hıristiyanlıktan son-

26

Page 27: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ra Süryani diye anılan Aramiler; bu ad altında milli varlıkla­rını sürdürmeye muvaffak olmuşlardır."<37)

Bunun dışında Süryaniler'le Aramiler arasındaki bağlantıyı ka­nıtlayacak hiç bir nesnel kanıt vermemektedir Sertoğlu. Aslında onun temel bir görüşü vardır ve onu kanıtlama çabasındadır. Te-mel görüşünü şöyle açıklar Sertoğlu:

·

"Süryani(ler) . . . bu kitabımızda ilmi şekilde izah ve ispat et­miş olduğumuz gibi . . . ırk ve menşe olarak Türktürler, bizim kanımızdandırlar. "<3s\

İşte Sertoğlu böyle bir sonuca ulaşmak için oldukça dolambaç­lı yollardan geçer: Önce Aramiler'in Sami değil, Turani ırkından olduklarını, Süryaniler'in de "ırk ve menşe olarak" Aramiler'den olduklarını savunur ve bunu bilimsel olarak kanıtladığını iddia eder. "Aramiler'in Sami ırka mensup olmadıklarını" şundan anlı­yor Sertoğlu:

"Arami tipi, Sami tiplerinin en saf ve karakteristik nürnune­si olan Arap tipinden tamamen farklıdır. Samiler, kafa yapısı itibariyle Dolikosefal -uzun kafalıdır. Halbuki Aramiler'in . . . su katılmamış Brakisefal- yuvarlak kafalı olduğu kesin şe­kilde ortada"dır. <39ı

Kuşkusuz antropolojik araştırmalar, insanlığın evrimini açıkla­mada bize önemli bilgiler sağlamaktadır. Ama kafataslarına baka­rak ulusları birbirinden ayırmak yanlış ve tehlikelidir. Çünkü "su katılmamış" saf bir halk, hele eski Mezopotamya' da yoktur. Ser­toğlu'bununla da kalmaz, aşamalı evrim düşüncesini de yadsır ve gelişmeyi bir ulusa bağlar:

27

Page 28: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

"Yaratıcılık ve icat kabiliyeti çok zayıf olan Samiler'le, en büyük vasıfları yaratıcılık ve icat kabiliyeti olan Aramile­r 'i aynı kökten gelmiş saymak bu cihetten de mümkün de­ğildir". c4oı

İşte bu yüzden Samiler, "başka milletlerle temas edip kaynaş­madıkça her bakımdan yerinde sayan ilkel yaşantılarını devam et­tirmeye eğilimlidirler." Oysa Aramiler, "hareketli, yeni şeylere meraklı, geliştirici, ilerici ve ilerleyici, medeni kabiliyeti cidden yüksek bir millettir ki, bu hali soydaşları olan bütün Turani ka­vimlerde görmek mümkün" der Sertoğlu. c4ıı

Oysa bilim adamları, insan ırklarının ancak dış ve ikincil (deri­nin rengi, gözlerinin biçimi, saçlar vb.) özellikle birbirinden ay­rıldıklarını, hiçbir ırkın ötekinden üstün olmadığını ortaya koydu­lar. c42ı Bunun sonucu olarak, zihinsel ve fiziksel yetenekler bir ulu­sa bağlanamaz ve bu kriterler ulusların (halkların) ayırıcı özellik­leri olarak sunulamaz. Bu yapıldığı ölçüde yazar yanlış sonuçlara varacak, aynı zamanda "üstün ırk" kuramlarına da temel hazırla­mış olacaktır.

Sertoğlu, Aramiler'in Sami olmadıklarını kanıtlamak için üçüncü olarak ise, Sinear tabletlerinde onlara verilen ve "dağlılar" anlamına gelen "Aramiler" adının, bu halkın Arabistan çöllerin­den gelmediklerinin "açık bir damgası" olduğunu belirtir. Ona gö­re bu adlandırma, Ararniler 'in Suriye çölünden değil, Kuzey Me­zopotamya' dan indiklerini gösterir.C43ı

Aramiler'in bıraktığı tabletlerin "Sami dilinde olmasının" ise "onların aynı ırka mensup olduklarını" kanıtlamadığını belirtir Sertoğlu.c44) Bir ulusun tarihsel süreçte kullandığı dilin, o halkın kökeninin bulunmasında birincil derecede önemli olmadığı doğru­dur. Bu durum o zamanın koşulları içinde Mezopotamya bölgesi için daha da doğrudur kuşkusuz. Eski Mezopotamya halklarının -

28

Page 29: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

çoğu Sami olan- sürekli karıştığı bir ortamda, bu halkların birbi­rinden etkilenecekleri açıktır.

Ama dilbilimciler Aramca ile Kenanca dillerinin yakın akraba ve Sami dil ailesinin kuzey grubunu meydana getirdiklerini gös­termişlerdir. Ayrıca Sertoğlu'nun Kan'an="alçak", Aram="Y ük­sek ülke" şeklindeki karşıtlaması da temelsizdir.<4ıı

Sertoğlu Süryani Türklerinin Siyasi ve İçtimai Tarihi adlı kita­bında, Süryaniler' in Arami kökenli olduklarını kanıtlamaktan çok -çünkü bunu kanıtlayacak hiçbir nesnel veri sunmamıştır- Ararni­ler'in "ırki menşei" ile ilgilenmiş ve açıklanan üç kritere -kafa ya­pıları, yaratıcılık ile icat kabiliyetleri ve Arami adının anlamı- da­yanarak Aramiler 'in Sami değil, Turani kökenli olduklarının ka­nıtlama çabasına girişmiştir.

Aramiler'in Sami kökenli olduklarını savunan yazarları, bunu kanıtlayacak hiçbir veri sunmadıkları için eleştiren Sertoğlu<46J, Aramiler'in Turani ırkına mensup oldukları ve Süryaniler'in Ara­mi kökenli oldukları konusunda kendisi de aynı yanlışı yapmakta­dır. Bundan ötürü Süryaniler'in "ırki menşei"ni bulmak için giriş­tiği çabanın temel noktasını -Süryaniler 'in Arami kökenli oldukla­rı- kanıtlayamamaktadır. Bu temel üzerine üretilen tüm teorinin, en azından Süryaniler'in kökeni açısından, hiçbir önemi yoktur.

2. Süryaniler Asurludur

Süryaniler'in kökenini sadece Aramilere dayandırma çabaları, hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. Bölgenin tarihi de bu te­zi doğrular yönde değildir.

Buna karşılık Süryaniler'in kökenini, eski Mezopotamya halk­larına -öncelikli olarak Asurlular'a- dayandırma çabaları bölgenin tarihine ve bölgedeki maddi kanıtlara daha uygundur. Bu tezi sa­vunanlara göre, tüm eski Mezopotamya halkları -Akkadlar, Asur-

29

Page 30: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lular, Babilliler, Kenanlılar, Fenikeliler, Aramiler vb.- ayrtı köken­den ve Sami' dir. Bundan ötürü de bu halklar birbirleriyle kolayca kaynaşabilmişlerdir.

Dillerinin de birbirine yakın olmasından ötürü kolayca birbir­lerirlin dilini benimser veya kaynaşmak suretiyle yeni bir dil oluş­tururlardı. İşte eski Mezopotamya halklarının son devleti olan II.

Babil İmparatorluğu da yıkılınca, tüm eski Mezopotamya halkları arasında büyük bir kaynaşma yaşandı. Çünkü yabancı bir güç va­tanlarını istila etmiş ve onları tutsak etmeye çalışmıştı. Yabancı egemenliği altındaki bu halklar, aynı ·dili konuşuyor -Aramca'nın lehçeleri-, benzer örf ve adetleri yaşıyorlardı. Bu etkenler, bu halkların kaynaşmasını hızlandırıyordu. Böylece belirli bölgeler­de, daha çok da· egemen gücün ulaşamayacağı dağlık yerlerde top­lanıyor ve oralarda yaşamlarını birlikte sürdürüyorlardı.

Hıristiyanlıkla birlikte bu halklar daha da kaynaştılar çünkü aynı dil ve benzer örf ve adetler yanında artık aynı dine de sahipti­ler. Böylece tüm eski halkların, başta Asurlu olmak üzere Akkatlı­lar, Babilliler ve Aramiler'in temeli üzerine yeni bir halk doğdu: Süryaniler. Bu yeni halkın kültürel temelleri ve dili de tüm bu eski Mezopotamya halklarının kültürel temel ve dillerinin kaynaşması­na dayanır. Bundan dolayı A. Gabriel Sawmy eski Mezopotamya halklarına "Önsüryaniler" (Protosüryan) adını vermektedir.<47>

Bazı tarihçiler ise bu iki temel görüşün yanısıra, son görüşe çok yakın olan bir başka görüş ileri sürmektedir. Buna göre Sürya­niler önceliksiz olarak tüm eski Mezopotamya halklarının kaynaş­masına dayanır.

Aslında bu tarihçilerin görüşleri net bir formülasyon bulmuş değildir. Bazıları ortak dil dolayısıyla tüm eski Mezopotamya halklarının Süryani milletleri olarak kabul edileceğini belirtirler.<43> Aziz Günel ise Türk Süryaniler Tarihi adlı kitabının bir yerinde Süryaniler'in eski Babilliler'in (Keldaniler) devamı olduklarını

30

Page 31: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

belirtirken<49>, başka bir yerinde ise bunları tüm eski Mezopatamya halklarına -Süryani Aramileri, Süryani Fenikelileri vb.- dayandı-nr.<5oı

Süryani tarihçisi Hanna Dolapönü de, Süryaniler'in kökeninin bir ırka dayandırılamayacağını savunur. Ona göre Süryaniler "Arami, Asurlu, Keldani, Fenikeli, Kenani ve Hintlilerden" oluş­muştur.<51ı Dolapönü'ye göre Süryaniler tüm bu halkların kaynaş­m�sından oluşmalarına rağmen "Süryani kiliselerinin kucakladığı halkın genel adı Asurlu"dur. <52ı Çünkü özellikle "Süryani" sözcü­ğü, Hıristiyanlıktan sonra yaygınlık kazanmıştır. Oysa "Asurlu" sözcüğü Hıristiyanlıktan önce de vardı ve tüm Yukarı Mezopo­tamya' da yaşayan halkları kucaklıyordu. Süryaniler de Yukarı Mezopotamya halklarının devamı olduklarına göre, bu halkı -Sür­yaniler' i- "Asurlu" olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır.

Aynı zamanda bu adlandırma İsa'dan önceki halkla İsa'dan sonraki halk arasındaki kopukluğu da gidermiş olacak. Çünkü Süryani sözcüğü daha çok Hıristiyanlıktan sonraki bir dönem ve halkla ilgilidir.

Birinci Dünya Savaşı 'ndan sonra Mor İğnatiyos İlyas III'ün (1917-1932) temsilcisi sıfatıyla, daha sonra kendisi de patrik olan Mor Severius Afram Barsvam, yazdığı mektuplarda, Süryani ve Nesturi olarak bilinen halkın Asur kökenli olduğunu yazar. Bar­savm, 1920'de yazdığı bu mektuplarda Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri civarında yaşayan halkın Asur ulusundan olduğunu belirtir. <53ı

3. Yukarı Mezopotamya'nın Tarihi

Süryaniler'in yaşamış olduğu bölgenin tarihi, "Süryaniler'in tüm eski Mezopotamya halklarının karışma ve kaynaşmasından oluştukları" görüşünü desteklemektedir. Bu bölgedeki maddi ka-

31

Page 32: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lıntılar ve tarihsel olaylar, bu halkın kökeninin Asurlular'a,'.kadar uzandığını göstermektedir.

a. Eski Tarih: Yukarı Mezopotamya'nın yazılı tarih evresi Akkadlar'la başlar. İsa'dan Önce üçüncü binlerde Sümer'in kuze­yinde bulunan Akkad'da ve Fırat'ın orta kesiminde, çok sayıda bağımsız site devletleri kurulmuştu. Buradaki halk Sümerler'e benzemeyen tribulandan (kabile) oluşuyordu. "Bu tribular bir Sa­mi dili (Akkadça) konuşuyorlardı ve Mezopotamya 'nın batısında bulunan ovalarda yaşayan Tribulerle. akrabaydılar. Akkad 'ın Sa­miler 'i batıdan gelmişlerdi. "<54>

Akkad bölgesi, Dicle ile Fırat arasında merkezi bir bölgeydi. Bölgenin bu merkezi durumundan yararlanan Akkad kralları, kısa zamanda büyük fetihler yaptılar. "Dünyanın dört bölgesinin kra­lı"(55) unvanını alan Akkad kralı Naramsin (İsa'dan Önce XXIII. yüzyıl) kuzeyde Doğu Anadolu dağlarına kadar geldi.<56)

İşte Asur halkının çekirdeğini oluşturan halk, Akkad bölgesin­den kuzeye (Orta Fırat) yayılan Samiler'di. İsa'dan Önce üçüncü binlerde Orta Fırat dolaylarında yerleşmeye başlayan Akkadlar, burada birçok yerleşim birimi kurdular. BUI).lardan birisi de boyun ve tanrısını adını alan Asur kentidir.<57l Daha sorıra bu boy, Asur adını tüm bölgeye verecek kadar güçlendi.

Asur'un yazısı, dini ve edebiyatı ise Babil'inkinin benzeridir kuşkusuz. Zaten tüm Sami halkları, birbirinden çok farklı olma­yan uygarlıklar kurmuşlardır. Çünkü bu halklar, birbirlerinin mira­sına kolaylıkla sahip çıkıyorlardı. İşte Asurlular da Akkad ve Ba­bil kültür temeli üzerine kendi kültürlerini geliştirmiş ve bu kültü­rü çok daha geniş bir bölgeye yaymayı başarmışlardır.

Kısa zamanda tüm Yukarı Mezopotamya'da Asurluların yarat­tıkları kültür egemen olmaya başladı. Bu egemenliğe tanıklık eden binlerce maddi kanıt bıraktı Asurlular. Asur, Ninova, Koloh vb.

32

Page 33: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

kentler ve buralardaki yığınla tablet, tartışmasız bu durumu kanıt­lamaktadır. Yukarı Mezopotaınya'nın güney kesiminde Asurlula­r'ın hakimiyeti tartışılmaz bir şekilde kabul edilirken, Süryani ta­rihi açısından tartışmaya daha açık olan bölge Yukarı Mezopotam­ya'nın kuzey bölgesidir. Ama eldeki veriler buranın da Yukarı Mezopotamya'nın güneyinde olduğu gibi, Asurlu halkın ve onun yarattığı kültürün etkisiyle geliştiğini göstermektedir.

Arkeoloji biliminin halen bu bölgede yapması gereken çok ça­lışma var; ama eldeki veriler, buradaki birçok yerleşimin tarihinin Asurlular'a kadar uzandığını gösteriyor. Yine bu bölge için kulla­nılan ilk coğrafi terim ve kent adlarının Asurca ve ilk tarihi kayıt­larında Asur dilinde -Çivi Yazısı- olması, kuşkusuz rastlantı değil­dir. Bölge için kullanılan coğrafi terimlerin ve kent adlarının Asurca olması, bölgenin çok eski zamanlardan beri -belki de Asur'un siyasal egemenliği bu bölgeye gelmeden önce- Orta Asur'dan olduğu gibi, Asurlular'la ilişkili ve onlardan etkilendiği­ni gösterir. ·

Örneğin bugünkü Harran adı, Asurca'daki "Haranu"dan gel­mektedir. Asurca' da "Haranu" kelimesinin anlamı "yol "durYsı Kuşkusuz bu adlandırma, eski çağda buradan geçen ticari ve aske­ri yollardan kaynaklanmıştır. Yine Tur Abdin (Midyat ve civarı) bölgesi hakkındaki ilk tarihi bilgiler ve coğrafi terimler Asur'un XV. yüzyıldaki genişlemesinden sonraya dayanmaktadır.

Asur krallarından I. Adat-Ninarı ve oğlu I. Salmanasar'dan (İsa'dan Önce XIII. yüzyıllar) kalma kitabelerde "Kaşiari Dağla­rı" diye sözü edilen bölgenin Mardin-Midyat (Tur Abdin) çevresi olduğu bilinmektedir.<59ı Bu bölgeyle ilgili diğer bir coğrafi terim olan "İzala'' da o dönemden kalmadır. Çivi yazılı tabletlerde ve daha sonra Roma ve Bizans kaynaklarında, Mardin civarı ve muh­temelen Mardin Dağı "Izala"1601 olarak adlandırılıyordu. "Izala" deyimine, Süryanice metinlerde "Izela" şeklinde rastlanır.<61>

33

Page 34: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Bugünkü Cizre ilçesinin 20 km. kuzey-batısındaki örenler, "bir zamanlar Asurin (Asur) hükümdarları için başkentlik yapmış" bü­yük bir kentte aittir.(6zı Nusaybin'in 1 5 km. kuzey-doğusunda bulu­nan Merdis (Asurca; Süryanice Marin) örneklerindeki kaya ve mağara ağızlarındaki Çivi Yazısı (Asurca) ve Strangeli (Doğu Süryanice) yazılar ile çeşitli kabartma resimlerin yanyana bulun-. ması<63l, bölge halkının kökenlerini gösterir niteliktedir. Yine bu bölgede Hassana (Kösreli) köyünün de, İsa'dan önceki döneme dayanan bir yerleşim bölgesi olarak "tarihselliği Asurlulara kadar uzanmaktadır"'641• Bölgedeki Nisibis (Nusaybin), Merdo (Mardin), Urhoy (Urfa), Omif (Amid, Diyarbakır) vb. kentlerini kuranlar da yine "Asurlular"dır. <651

Asurlular 'ın bu kadar geniş bir coğrafi bölgeye yayılmalarının nedeni, Asur şehrinin daha İsa'dan önceki üçüncü binlerde bu böl­gelerle ticaret ilişkilerine başlamış olması olsa gerektir. Asur şeh­rinin, Aşağı Mezopotamya, Asurya, Anadolu ile bakır ve gümü­şün çıkartıldığı Doğu Anadolu'nun merkezi yerinde bulunması, kentin hızla gelişmesine yol açtı. Kapadokya ve Doğu Anadolu ile yapılan ticaret, hem Asurlular 'ın buradaki ş�hirlerde birçok koloni kurmalarına, hem de Asurlu halkın kuzeyde yeni yerleşim birim­leri kurmalarına yol açtı. Bu durum Asur krallarının bu bölge ile daha yakından ilgilenmelerine ve buralara seferler yapmalarına zemin hazırlamıştı. Çünkü ticaretin serbestçe yapılması, ticaret yollarının güvenliğine bağlıydı. Bu güvenliği sağlamak da devle­te, yani Asur krallarına düşüyordu. Ticaret için bölgeye yapılan fetihler ise Asurlu halkın gitgide kuzeye ve tüm Yukarı Mezopo­tamya 'ya yayılmasını sağlıyordu.

Asurlular 'ın kuzey ve kuzeybatıya olan büyük genişlemesi ise İsa'·dan Önce XV. yüzyıldan sonraki dönem -"Orta Asur Döne­mi"- ile İsa' dan Önce VIII. ve VII. yüzyıllarda olmuştur.

İsa' dan Önce XIII. yüzyılda Asur kralları l . Salmanasar ve oğ-

34

Page 35: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lu I. Tikulti-Nunurta büyük bir ordu ile kuzey ve batıya seferler düzenlerler. Kuzey' de Van Gölü'ne kadar olan yerler Asur toprak­larına katılır; Fırat geçilir ve batıda sınırlar Kargamış 'a kadar ge­nişletilir. (66)

Asurlular 'ın Yukarı Mezopotamya'ya ve komşu bölgelere ya­yılmalardaki bir etken de, o dönemdeki savaşların niteliği idi. B u savaşlar fetihçi halkın dışında kalan öteki halkların yıkımına ne­den oluyordu. Fatihler fethettikleri yerlerin halkını kılıçtan geçirir, ganimetleri başkente taşır ve fethedilen topraklara Asurlu koloni­ler gönderirlerdi. O dönemde köle emeği yaygın ol�adığı için. köleler daha çok ev işlerinde kullanılırdı. Böylece sınırlı olan köle ihtiyacı. karşılandıktan sonra, diğer savaş tutsakları kilıçtan geçiri­lirdi.

Gerçi daha sonra bu durum değişecek ve Asur ile diğer şehir­lerde önemli sayida köle çalıştırılacaktı; ama yine de, fethedilen bölgedeki halkın kaderi Yukarı Mezopotamya ve Babilonya dışın­da, bu bölgelerin alınma koşullarına bağlıydı. Yukarı Mezopotam­ya' da halk Asurlu'ydu, Babilonya 'da ise etkin bir rahipler sınıfı vardı. Dolayısıyla Asur kralları bu sunufla ittifak içindeydiler. İş­te, bu bölgeler dışındaki yerlerin yazgıları daha farklıydı. Örneğin eski İsrael krallığında ve Suriye'nin bazı bölgelerinde halk kılıç­tan geçiriliyor veya sürgüne gönderiliyordu ve bunların yerlerine Asurlu koloniler yollanıyordu; yönetim ise krallık val ilerine veri-

. liyordu.'671 Asur 'un bu yayılmacı politikası sonucu -özellikle İsa 'dan Ön­

ce VIII. ve VII. yüzyıllarda- Yukarı Mezopotamya ve buraya ya­kın olan bölgeler yoğun bir şekilde hem kültürel, hem de siyasal alanda Asurlular 'ın etkisinde kaldı. Asurlular Yukarı Mezopotam­ya'nın orta ve kuzey bölgelerinde yoğun şekilde olmak üzere. Fı­rat 'ın batı bölgesi ile Suriye 'nin bir bölümüne, Kuzey'de ise Van Gölü'ne kadar olan bölgelere yerleşmişlerdi.

35

Page 36: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Fakat İsa'dan önceki dönemde iki önemli olay. Yukarı Mezo­potamya'daki halkların bölgeye daha da dağılmasına ve bınadaki halkların birbirleriyle kaynaşmalarına yol açtı. Birincisi Aramile­r ' in M ezopotamya'ya sızmaları; ikincisi ise Asın İmparatorluğu ve sonrasında Babil devletinin yıkılması sonucunda oluşan yeni durum idi.

Sıniye çölünde göçebe veya yarı göçebe bir hayat süren Ara­miler İsa' dan Önce XII. yüzyılın başında Mezopotamya'ya sızma­ya başladılar. Bu sızma, çeşitli Arami kabilelerinin Fırat ile Dicle nehirleri arasına girmeye başlamalarıyla başladı. Bu kabileler Asurya bölgesinde bulunan kentlere baskinlar yapıyor, kent ve köyleri yakıp yıkıyor, halkı köleleştiriyor ve Asur şehirlerinden ganimetler topluyorlardı. Bu korkunç durum karşısında vadilerde, ovalarda oturan halk dağlara kaçıyor ve kentlerin nüfusu azalıyor­du.

16sı Asurlu halk Kuzey ve Kuzey-Doğu (Urmiye bölgesi) bölge­lerine kaçıyordu.

Fakat Aramiler'in bu saldırıları İsa'dan Önce X. yüzyılda azal­dı ve giderek yok oldu. Çünkü Fırat ve Dicle nehirleri arasına -Mezopotamya- yerleşen Aramiler aşama aşama yerleşik hayata geçtiler ve Asuryalı halkla kaynaştılar. Aramiler ' in akınları da bl,llldan dolayı sona erdi.'691 Bu sırada Asur da kendini !oparlamış ve karşı saldırıya geçmişti. Çok sayıda Arami köleleştirilerek Asur şehirlerinde görkemli yapıların inşaasında kullanıldı. Ve da­ha İsa' dan Önce VIII. yüzyılda As ur 'un saldırısı sonucunda, tüm Arami devletçikleri ortadan kalktı.

Böylece Aramiler, Asur'un siyasal otoritesi altında birleşmiş oldular. Bu durum Aramiler 'e Mezopotamya'da hareket serbestisi sağladı ve Asurlular 'la kaynaşmalarını daha da hızlandırdı.

Aramiler 'in yerleştikleri bölge, onlara tüm Mezopotamya'nın kara ticaretine hakim olma fırsatı verdi. Araıni tüccarları, Asur as­kerlerinin fethettiği bölgelere kolayca girip ticaret yapıyorlardı.

36

Page 37: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Bu durum Aramiler ' in ticaretini daha da geliştirdi ve kısa zamıuı­da onları, doğunun en etkin kara tüccarları haline getirdi. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yerleşik hayata geçen ve Asurlular 'la kay­naşan Aramiler ' in ticari etkinliği. Aramca dilinin basitliği ile bir­leşince, Aramca tüın Yakın Doğu'da Asurca ile birlikte kullanıl­maya başlandı.

Yukarı Mezopotamya halklarının, İsa 'dan önceki dönemde bir­birleriyle kaynaşmalarını sağlayan ve bunların tümüyle birleşme� lerine neden olan ikinci etken ise, Asur ve Babil İmparatorlukları­nın yıkılmasıyla ortaya çıkan yeni durumdu.

Asur ve B abil İmparatorlukları yıkıldığı zaman, Yakın Do­ğu' da yaşayan tilin Sami halkının kaynaşmasını sağlayan temeller de hazırdı artık. Temeli Süınerler 'den kaynaklanan ve Akkad ve B abilliler ' in geliştirdikleri kültürel mirası Asurlular da almış ve bu kültürü çok geniş bir bölgeye yaymışlardı. Bu ortak kültürel geÇmişten ötürü Sami halkları birbirinden çok farklı olmayan uy­garlıklar kurdukları gibi, kolaylıkla da kaynaşmışlardı.

Sami halklarının üçüııcü büyük göçünü oluşturan Aramiler de Mezopotamya'ya girip yayıldıklarında hem kolayca diğer Sami halklarıyla kaynaştı, hem de getirdikleri dil, ticaretin de etkisiyle tüm Mezopotamya halkalarınca kullanılmaya başlandı. Bu dil, sonraki dönemlerde tüııı S ami halklarının dili haline geldi. Çünkü Babil devletinin yıkılmasından sonra Akamenya İmparatorluğu­'nun Aramca'yı resmi dil olarak kullanmaya başlaması, Aram­ca'nın Med-Pers dilinden daha yaygın bir duruma gelmesini sağ­ladı. Aramca hem "daha önceden bu alandaydı" hem de "kardeş bir Sami dili olduğu için Akkadça konuşan insanların onu öğren­meleri, tamamen yabancı bir Hint-Avrupa diyaleliğini öğrenmele­rinden çok daha koİaydı."<10>

Böylece Aramca "Hıristiyanlık çağının birinci yüzyılında, Me­zopotamya 'nın Samice konuşan halkları arasında doğuda Akkad-

37

Page 38: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ca'nın, batıda Kenanice'nin yerini aldı."\71) B azı Süryani tarihçile­rinin, sırf Süryaniler ' in Aramca konuşmalarından ötürü kökenleri­ni Aramiler 'e dayandırmalarının yanlışlığı da buradadır.

Asur ve Babil devletleri yıkıldığı zaman, Yukarı Mezopotam­ya'da yaşayan halkların ortak kültürel geçmişlerine, onları birleş­tirecek yeni ve önemli bir faktör daha eklendi: Bu halkların ortak

gelecek umudu.

Yabancı egemenliği altında yaşayan bu halklar -Asur, Arami ve diğer Mezopotamya halkları- aynı bölgede oturuyor ve aynı di­li konuşuyordu. Yabancı saldırı ve istilalara beraberce karşı çıkı- , yor ve egemenlere karşı beraberce ayaklanıyorlardı. Bu dönemde­ki kaynaşmadan ötürü de, artık tek bir adla çağrılıyordu bu halk­lar: Asuryalı veya Suriyeli (Süryani); arada Kaideliler diye anıl­dıkları da oluyordu.<72>

Yakın Doğu' da İsa 'dan önceki son yüzyıllara gelindiğinde, Yu­karı Mezopotamya'daki Asurlu, Arami ve Kaideliler birbirleriyle kaynaşmış, ortak geçmişe dayanan birlikteliğe sahip ortak gele­

cek umutları da olan bir millet haline geldiler. Bu yüzyıllarda Me­zopotamya halkları yoğun bir birleşme ve kaynaşma sürecinden geçiyordu. Gerçi bu halklar çok geniş bir coğrafi alanda yaşıyor­lardı ama, aralarındaki ilişki sıcaktı. Dil ve kültür birliğine sahipti­ler ve yabancı egemenliği altında aynı ezikliği duyuyorlardı. Böy­lece ortak düşmana karşı ayrı bölgelerde de olsa, aynı amaçla kar­şı koyuyorlardı. Fakat az sonra ortaya çıkacak, yeni bir din, -Hı­ristiyanlık- büyük değişimlere neden olacaktı Yakın Doğu' da.

b. Hıristiyanlık Mezopotamya'ya Yayılıyor: Hıristiyanhk Yakın Doğu bölgesinde yayıldığı zaman, Asurlu, Arami ve Kail­delilerin kaynaşmasmdan oluşan halk bu yeni dini hemen benim­sedi. Çünkü o k;mşıklık ve eziklik içinde, Hıristiyanhğı kendileri için bir kurtuluş olarak gördüler. Bu elini benimsemelerinin bir

38

Page 39: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

başka önemli nedeni ise, bu halkın sahip olduğu eski dini inanışla­rının Hıristiyanlığı kabul etmeyi zorlaştırıcı bir özelliğinin olma­masıydı; hatta bunu kolaylaştırıcı bir etkiye sahipti .<731

Yeni dinin başlangıçta iki işlevi ortaya çıktı : Bir yandan bu ye­ni dini kabul eden Yukarı Mezopotamya halkı çok yoğun bir kay­naşma sürecine girdi; öte yandan Hıristiyanlığı kabul etmeyen halk bu kaynaşmanın dışında kaldı.

Hıristiyanlığın bu yoğun kaynaştırıcı etkisi, kendisini kültürel alanda gösterdi. Uzun süreden beri Hellenistik kültürle gölgelenen yerli kültür canlanmaya başladı. Böylece, aristokrasinin Hellenis­tik mirası ile halkın daha geniş, ulusallığını daha az yitirmiş ke­simlerinin Hıristiyanhğı arasındaki birleşme yerli kültürü yeni ve büyük bir atılım içine soktu.<7'1

. Kültürel canlanma ulusal duyguların da uyanmasını sağladı. Yukarı Mezopotamya halkının Hıristiyanhğı kabul etmeyen kesi­mi, başlangıçta yeni dini kabul edenlerden yavaş yavaş uzaklaş­masına rağmen, kültürel canlanma ve arkasından gelen ulusal ha­reketlenme Süryani Kilisesi'ni bu bölgede giriştiği misyon hara­ketiyle birleşince, kısa zamanda Hiristiyanlığı kabul etmemiş ke­sim de bu yeni dini benimsedi. ·

Süryani (Suriye) Kilisesi merkezi Urhoy (Urfa) şehri olmak üze­re, Yakın Doğu'dan başlayarak Hıristiyanlığın yayılması için büyük bir misyona girişti. Bu misyon sonucunda, kısa zamanda aynı dili konuşan putperest Asuryalı halkın çoğu Hıristiyanlaştı. Yakın Do­ğu'daki bu yoğun misyona rağmen Hıristiyanlık, daha çok aynı dili konuşan Asuryah (Suriyeli; Süryani) halk arasında yaygınlik kazan­mıştı. Çünkü Hıristiyanhğı kabul eden Asuryah halkla putperest olarak kalan diğer Asuryalı halk aynı dile ve kültürel mirasa sahipti­ler. Bu yüzden onları Hıristiyanhğa kazandınnak, öteki halklara na­zaran daha kolaydı. Örneğin, Perslerin düzenli ve disiplinli dinleri, Hıristiyanhğın bu halk arasında yayılmasını engelliyordu.

39

Page 40: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Yeni din Araplar arasında da yaygıri bir din durumuna dönüş­medi. Sadece Suriye ile ticaret ilişkisi olan küçük birArap toplulu­ğu Hıristiyanlığı kabul etmişti. Hıristiyanlığı kabul eden bu halk­lar da kısa zamanda Süryani dilini ve kültürünü benimsemişti. Ör­neğin Hıristiyanlığı kabul eden Arap topluluğu, tümüyle kendisini Süryani addetmekteydi.<75) Böylece Hıristiyanlığın ilk yüzyılların­da Süryani Kilisesi'nin Yakın Doğu'da giriştiği misyon hareketi, çoğu Asuryalı halktan oluşan bir cemaatin oluşmasını sağladı.

Hıristiyanlıkla birlikte oluşan büyük kaynaşma, Asurluların egemen güce -Bizans'a- hoşnutsuzluklarını dile getirmesine neden oldu. Bu hareketlenme, özgürlükçü bir hareketin oluşmasını sağla­dı. Bu durum, o zamanki toplumu yöneten kilise kunırnuna yansı­dı ve kısa zamanda Doğu halkının Hıristiyanlığı Bizans 'ın Hıristi­yanlığından ayrıldı.

Bizans'ın, Süryaniler 'i ekonomik yönden sömürme ve siyasal alanda baskı altında tutma politikasına Süryaniler'in tepkisi, din­sel bir kılıf bulmuştu. Bu tepki, imparatorluğun Hıristiyanlığa bağlı olmadığı şeklinde formülleştirildi başlarda.<76ı Halkın bu ha­reketliliği, kilise kurumuyla gitgide özdeşleşiyordu. Kilise liderle­ri de halkın bu hareketlerinden cesaret alarak, İstanbul 'daki kilise­ye karşı hdşnutsuzluklarını açıkça belirtebiliyorlardı . Böylece, halkın arasında oluşan bu ulusalcı hareket, İsa' dan sonra V. ve VI. yüzyıllarda Süryani Kilisesi 'nin "ulusal kilise" haline gelmesinde önemli rol oynadı.

c. Müslüman Araplar ve Süryaniler: Müslüman Araplar Ya­kın Doğu 'ya geldikleri zaman, küçük bir azınlık dışında tüm Asurluları (Süryaniler 'i) kapsayan ulusal bir kiliseyle karşılaştılar. Ve bundan sonradır ki, Hıristiyanlık bu halkın ulusallığını koruma ve devam ettirmesinde çok önemli bir rol oynamaya başladı . Çünkü, Müslüman Araplar 'ın fethiyle birlikte Yakın Doğu'da

40

Page 41: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Müslümanlık yayılacak ve ezici bir çoğunluk halini alacaktı . Gerçi Doğu Hıristiyanları, Arap fethiyle B izans Kilisesi 'nin

zulmünden kurtulduklarını sanmışlardı, ama bir başka gerçek de pek kısiı zamanda ortaya çıktı: Arap fethinin aynı zamanda, en azından belli bir süre için, bir dinsel fetih olduğu olgusu. Bu din­sel fetih öncelikle putperest ve Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Araplar 'a karşıydı. Kısa zamanda putperestler ve Hıristiyan Arap­lar, İslam dinini kabul etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda Arap fethiyle birlikte gayri-müslimler de siyasi anlamda devletin köleleri durumuna getirilmişti.mı Müslüman halkın verdiği vergi­lere ek olarak, daha birçok haraç vermek zorundaydılar. Bu zor­lukların aşılması için, başta büyük şehirlerde olmak üzere Hıristi­yanlar, yeni gelen dini kabullenmek zorunda kaldılar. Bu din de­ğiştirme onları, Arap Müslümanları 'yla eşit duruma getirmiyordu ama, hiç değilse Hıristiyanların verdiği haraçlardan kurtarıyordu.

Bu baskılar sonucunda Müslümanlığı kabul eden Süryaniler, kısa zamanda ulusallıklarını da kaybediyorlardı. Müslümanlığı ka­bul eden Süryaniler, Süryanice yerine Arapça dilini kullanıyor ve Süryani kültürüyle ilişkilerini kaybediyorlardı. Bu durum onları, Süryani toplumundan da koparıyordu. Çünkü Süryani kültürü içinde dinsel ögeler ağırlıktaydı ve Müslüman olanlar, ister iste­mez eski kültürleriyle ilişkilerini kesmek zorundaydılar.

Böylece kısa zamanda, Müslümanlığı benimsemiş olan Sür­yaniler Müslüman Arap çoğunluğu içinde kayboldu. Bazen Müs­lümanlığı kabul eden Süryaniler ' in, büyük bir siyasal otorite el­de ettikleri de oluyordu; ama ·buna rağmen yine de ulus allıklarını koruyamıyorlardı. Örneğin XII. yüzyılda tüm Müslüman Mave­raünnehiri (Mezopotamya) ele geçiren Kara�Hitayların çoğu Süryani idiler (Nesturi).<78i Buna karşın, kısa zamanda Müslüman Arap çoğunluk içinde kaybolup gittiler.

Güçlü bir s iyasal otorite haline gelen Müslüman Süryani-

41

Page 42: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ler ' in d .... hi ulusal lıklarını koruyamadıkları düşünülürse, öteki Süryanil· ·r ' in Müslümanlığı kabul ettikleri takdirde ne kadar ça­buk bi· şekilde çoğunluk içinde eriyecekleri ortaya çıkar. Örne­ğin �ok daha sonraları, XVI. yüzyılın son çeyreğinde bile Müs­lümanlığı kabul eden Süryaniler 'in kendi kültürlerinden koptuk­larını gösteren olaylar vardır. Tur Abdin (Mardin-Midyat arası) bölgesi içinde bulunan ve şimdi "Mhalmoye" olarak adlandırılan Süryani halk topluluğu, XV I. yüzyılın son çeyreğinde Müslüma­nlığı kabul etmişti. Bunun nedeni konusunda iki görüş vardır: Birincisi, Mardin emirinin o bölgedeki Hıristiyanlara yaptığı yo­ğun baskı, ikincisi ise bu bölge halkı ile Süryani Ortodoks Patri­ği arasında çıkan anlaşmazlık. Bu halkın günlük yaşantısında, halen bazı Süryani örf ve adetleri görünse de -kullandıkları isim­ler, giyim kuşanılan, aile bireyleri arasındaki ili şkiler, ağa ve şeyhlik sistemi dışında kalmaları vb. -çoktan beri Süryani toplu­muyla kültürel ilişkilerini koparmışlardır. Bunlar artık kendileri­ni Süryani değil; din öğesini kullanarak Müslüman (Mahalmoye; mıhalmi) olarak kabul etmektedirler.091

Bu örnekler bize şunu gösteriyor: Tarihsel süreçte, Ortado­ğu' da, dinin herşey olduğu bir ortamda din değiştirenler, eski top­lumlarıyla ilişkilerini koparmakta ve yeni kabul ettikleri <:linin top­lumuyla kaynaşmaktalar. Kısa zamanda yeni toplum onları içine alarak özümsemekte. İsa'dan sonraki ilk yüzyıllarqa Hıristiyanlığı kabul eden Arap vb. bazı grupların Süryani kültür ve medeniyeti içinde eridiklerini görmüştük; daha sonraki dönemde de Süryani­ler 'in Arap kültürü içinde özümlenmelerini.

Müslüman kitlelerden oluşan bir ortamda Hıristiyan kalan Sür­yaniler, gitgide daha kenarda yaşıyorlardı. Yine de, Süryani aydın­ları egemen siyasal otorite ile ilişki içindeydiler. Bu aydınlar Arap bilim ve kültür hayatında önemli bir rol oynuyordu ve birçok yer­de tıp bilimini Süryani tabipler yönetiyordu. Bu aydın ve ileri ge-

. ' ' \ ' " ' 42

Page 43: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

len Süryaniler, Halife 'nin koruması altında entellektüel bir hayat sürdürüyorlardı . Bu sayede bazı Süryaniler zenginleşiyor ve bazen de devlet kademelerinde önemli görevler alabiliyorlardı .(soı

Gerçi bunların elindeki zenginlik ve unvan, Müslüman ileri ge­lenlerinden çok daha fazla ve kolayca alınıp veriliyordu; ama yine de korunan bu Süryani aydınları bazen kültürel alanda önemli ba­şarılar sağlıyor, Süryani düşünsel rönesanslarının gerçekleşmesin­de önemli bir rol oynuyorlar; bu düşünsel hareketler sayesinde, tüm topluma bir hareketli lik kazandırıyorlardı. Bu aydınların ba­zen Arap toplumuyla bütünleşmelerine -Arap dilini kullanmaları, halifenin sarayı ile yakın ilişkiye girmeleri vb.- karşın, temelde egemen siyasal otoriteyle aralarında çelişkiler vardı. Ve aydınlar, fırsat buldukça egemen güce karşı hoşnutsuzluklarını dile getiri­yorlardı. Ama yine de ulusallığını daha fazla koruyan halk kesim­leri, Araplar'ın etkisinde en az kalan -veya hiç kalmayan- kesim­lerdi.

Yukarı Mezopotamya'nın orta ve güney kesimleriyle Suri­ye'nin bazı bölgeleri, Arap etkisinde en çok kalan bölgelerdi. Bu bölgelerdeki Süryaniler, kend.i dilleri yanında -ve çoğu zaman kendi dilleri yerine- Arapçayı kullanmaya başlamışlardı. Bu etki altında kalan Süryani aydınları da genellikle eserlerini Arap dilin­de vermeye başladılar. Arap etkisinin nispeten az olduğu -veya hiç olmadığı- bölgeler ise, Yukarı Mezopotamya'nın kuzey ve kuzey­batı kesimi ile bazı dağlık bölgeler oldu. Buradaki Süryaniler, Arapçanın etkisinde kalmadıkları veya az kaldıkları için Süryani­ce konuşup yazmaya devam ettiler ve öteki bölgelerdeki Süryani­ler ' e oranla kültürlerini daha sıkı koruyabildiler.

Btına karşın, tüm bölgede Süryaniler arasındaki i lişki de sürdü. Bu ilişkiyi sağlayan ise Kilise örgütüydü. Çünkü Kilise 'nin baştan beri düzenli ve sıkı bir örgütlemesi vardı. B u hiyerarşik örgüt din­sel , kültürel ve siyasal kararları , hızlı bir şekilde toplumun tüm

43

Page 44: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

kademelerine iletebiliyordu. Bu sayede tiiın Süryaniler dinsel, kül­türel ve siyasal yönden iletişim içindeydiler. Çünkü bu dönemde, siyasi bir örgütlenmesi de olmayan Süryaniler' i hem dini, hem de dünyevi olarak kilise yönetiyordu. Kilise ve onun gözetimindeki eğitim kurumlarıyla aydınlar -bu aydınlar da temel

,olarak kit!: e

kökenliydi-, kültürel üretim v e politik yönetimin merkezi duru­mundaydılar. Tüm bu etkenler, Süryaniler arasındaki ilişkilerin sı­kı ve sıcak olmasını sağlıyordu.

d. Araplardan Sonra Mezopotamya: Moğol ve Osmanlılar: Araplar Yakındoğu'ya geldiklerinde büyük bir Süryani halkıyla karşılaşmışlardı. Bunlar üstünlüklerini kaybettiklerinde ise, bu ka­labalık halktan küçük bir Süryani topluluğu kaldı sadece.

Arap etkisinin kaybolması ve Selçuklular ' ın Yakındoğu'ya ha­kim duruma gelmeleri sonucunda oluşan yeni durum, Süryaniler ' i de etkilemişti. Selçuklular, yerli görevlilerini Süryaniler 'den seçi­yorlardı. Bu durum, Süryaniler ' in düşünsel bir rönesans yaratma­larına zemin hazırlamıştı. Süryanice tekrar etkin olmaya başladı. Süryani aydınları da, tekrar eski Süryani kaynaklarına yöneldiler. Hareket, tarih, siyasi ve dini eserlerle gelişti ve yayıldı. Birçok ciltten oluşan tarih kitapları ve ansiklopediler, halkçı kronikler ka­leme alındı. Siyasal ve dinsel alanda da birçok eser yazıldı.

Bu kültürel hareket tüm toplumu etkilemiş, topluma büyük bir hareket kazandırmıştı. Fakat bu kültürel gelişme ortamı uzun sür­meyecekti. Moğol akınları ile, tüm Yakındoğu'da yaşayan halklar kısa zamanda büyük bir kıyıma uğrayacaklardı.

·

Tim ur 'im ( 1 336-1405) XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyılın baş­larında Yakıncloğu'ya yaptığı seferler sonucunda Yukarı Mezopo­tamya'nın güney bölgelerinde yaşayan Asurlular (Doğu Süryani­leri) ulaşılması güç dağlara kaçtılar ve XVI. yüzyıla kadar yaşam­larını bu dağ bölgelerinde geçirdiler. Batı Süryanileri de bu akın-

44

Page 45: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lardan çok zarar gördü. Halk katliama uğruyor, manastır ve kili­seler yıkılıyordu. Tüm Asurlular, yüz yıldan fazla bir zaman sü­recinde büyük acılar yaşamak zorunda kaldılar. Ortadoğu'daki bu karmaşık ve belirsiz durum, XVI . yüzyıla kadar sürdü. XVI. yüzyılla birlikte , bölgeye yeni bir güç yerleşmeye başladı: Os­manlılar.

Osmanlı fethi, Arap fethinin tersine, dinsel yanı olmayanısn -veya daha az olan- bir fetihti. Osmanlıların bölgeye yerleşmesi, o zamana kadar bölgede yaşanan kargaşa nedeniyle. burada yaşayan halklar için önemli bir istikrardı. Gerçi bu durum, tüm "reaya"nın eşit haklara sahip olmasını sağlamıyordu ama, halklar özgürlük is­temedikleri ve onlardan istenen vergi ve haraçları ödedikleri tak­dirde, "sultan"ın182ı topraklarında yaşayabiliyorlardı. Hatta elden geldiğince de, can ve mal güvenlikleri sultan tarafından sağlanma­ya çalışılıyordu. Halk yine vergiler altında eziliyordu ama, eskiye oranla tümden yok olmaları engellenmekteydi.

O zamana kadarki istilalar halkın tümden yıkımına neden olu­yordu: Köy ve kentler yıkılıyor, halk katliamlara uğruyor ve böl­gedeki üretim güçleri tümüyle yok ediliyordu. Bundan ötürü. her istiladan sonra halk tahrip edilen üretim güçlerini tekrar tekrar ya­ratmak zorundaydı . Bu da bölg� halkı için uzun ve yorucu bir iş­ti .Aynı zamanda bölge halklarının ekonomik. sosyal ve siyasal ge­lişimini ele geciktiriyordu.

B u durum bölgedeki Süryani halkı için çok daha yıkıcı oluyor­du. Çünkü, istilacılar genelde Müslümandı ve Süryaniler ' den Hı­ristiyan olmalarından ötürü yıkıcı vergilere ek olarak çeşitli haraç­lar da alıyordu. İşte Osmanlı yönetimi. vergi ve haraçlarla ekono­mik sömürüyü devam ettirmesine karşın, geçici bir süre için nüfu­sun büyük yıkımlara uğramasını önleyecekti . Aynı zamanda geti­rilen göreli istikrar, üretim güçlerinin gelişimini sağlamasa da, bunların tümden yok olmasını önleyecekti.

45

Page 46: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Batı Süryanileri bu dönem boyunca bir bölümü kırsal alanca, öteki bir bölümü ise kentlerde olmak üzere yaşamlarını süriiyor­lardı. Kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşayan Süryaniler, kentlerde de tarım ve küçük el zenaatları ile geçiniyorlardı.

Doğu Süryanileri de bu istikrarlı ortamdan yararlanarak, XVI. yüzyıldan başlayarak sığındıkları dağlardan yavaş yavaş çevreye yayılıyorlardı. Fakat bunların çoğu, Batı Süryanileri 'nin aksine, halen kabileler halinde yaşıyorlardı. Her kabilenin (Şabta) bir din adamı (Abüna) ve fiili iktidar sahibi bir kabile resi (Malik) bulu­nuyordu.1s3' Bu durum, bunların özgürlüklerine çok düşkün olma­larını sağlıyordu. Yabancı egemenlik altında yaşamak istemeyen Doğu Süryanileri kendi başlarına buyruk bir hayat sürdürüyorlar­dı. Bundan dolayı, Osmanlı 'nın Nesturi -Doğu Süryanileri- ülkesi­nde bir "tahsildar kahyası" olmasına karşın; tahsildar bu "muhtar aşiretlerin" borcunu, önceden belirlenmiş -işaretlenmiş- bir yerden alırdı. Tahsildar, buradan öteye kesinlikle geçemezdi.'84ı

Çoğu kabilelerden oluşan Doğu Süryanileri 'nin, öteki halklarla (Kürtler) ilişkileri de kabile menfaati çerçevesinde devam ediyor­du. Hatta bazen kendi dindaşları olan kabilelere karşı Kürt �abile­leriyle ittifaklar kuran Süryani kabilelerine bile rastlanılabiliyor­du.(s;ı Fakat, II . Abdülhamit'in ( 1876- 1909) güttüğü "Panislami­zm" siyaseti ile başlatılan hareket, kısa zamanda Asur-Kürt bölge­sinde yeşerdi. Süryaniler 'le Kürtler çatışmaya başladı. Bundan sonra da Süryaniler, fırsat ve ortam buldukça egemen yönetime karşı ayaklandılar.

Bu ayaklanmalar ve Kürtler 'le olan çatışmalar, Süryaniler 'i 1.

Dünya Savaşı 'nda, ihtilaf devletleri ile birlikte saf tutmaya itmişti. Bunun üzerine Süryaniler, direniş güçleri kurarak Kürt ve Türk kuvvetlerine karşı savaştılar. Ve bu ortamda, İran'da, "iki yıl ka­dar yaşayan özgür bir Asur hükümeti'' oluşturdular.'86ı 1. Dünya Savaşı ve sonrasında, B atılı ülkeler Asurlu direniş güçlerini kendi

46

Page 47: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

amaçları için kullanmaya gayret etmişler, onlara çeşitli sözler ver­mişlerdi. İngilizler savaştan sonra "müttefikleri'' olan Süryaniler ' e Hakkari bölgesini vereceklerini vaadettiler.

"Ama daha 1 924 yılında -Irak'taki ayaklanma üzerine- bu fikirlefinden caydılar ve o günlerde Türkiye ile Irak arasın­da yürütülen sınır tespit görüşmelerinde, Hakkari bölgesinin Türkiye'de kalmasını onayladılar. Bundan amaçları, Sürya­niler 'in Irak'a geçmelerini ve burada da sabit bir yer bula­mayacakları için İngiliz ordusuna girmelerini sağlamaku:�s7J

Böylece savaşın bitimiyle verilen sözleri unutan B atılılar, Or­tadoğu'yu kendi çıkarlarına uygun bir şekilde, aralarında bölüşme yoluna gittiler. Hatta Ortadoğu'da oluşan devrimci hareketin kırı­labilmesi için Batılı devletler ile bunların işbaşındaki Arap hükü­metleri , ezilen Arap kitlelerini Süryaniler 'e ve diğer halklara karşı ayaklandırmış ve onları yok etmek istemişlerdi.ıssı

Böylece Ortadoğu'da yüzyılın başından başlayarak 1 935'e ka­dar süren karışıklık içinde, Süryaniler sürekli katliamlara uğramış ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Doğu Süryanileri kuzeydeki -Van ve civarı- bölgelerden başlayarak önce Doğu 'ya (İran), oradan bir bölümü çekilen Rus askerleriyle birlikte Rus­ya'ya giderken, geriye kalan kısmı Irak'a ve oradan da Suriye ve diğer bölge ülkelerine; Batı Süryaniler 'i de kuzeyden başlayarak -Bitlis, Diyarbakır, Adana ve Urfa- güneye; Tur Abdin (Mardin­Midyat arasındaki bölge) ile Suriye, Lübnan gibi diğer bölge ülke­lerine göç etmek zorunda kaldılar.

Bundan ötürü, bugün Ortadoğu'nun herhangi bir bölgesinde Urfa'dan, Diyarbakır 'dan, Mardin veya H akkari 'den göç edip yer­leşen bir Asurlu 'ya rastlamak şaşırtıcı değildir. Çünkü tarihsel sü­reçte -I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası- binlerce Asurlu yerini,

47

Page 48: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

yurdunu terketmek zorunda kaldı . Bu durum, Süryaniler 'e yeni bir

oluşum için zemin hazırlamış oldu.

Nisbeten dinsel temele dayanan Batı ve Doğu Süryanileri, bu

baskılar ve göçler sonucunda oluşan yeni ortamda büyük bir deği­

şim içine girdiler. Artık Nesturi, Yakubi gibi dinsel sözcüklerin

kendilerini zayıflattıklarını ve yokoluşlarını kolaylaştırdığını acı

bir şekilde öğrenmişti Süryaniler. Dinsel mezhep ayırımcılığı yeri­

ni gitgide, temeli ulusal bilince dayalı yeni bir yaklaşıma bırak­

tı.<s9ı

C. SÜRYANİ UYGARLIGI

Süryani uygarlığının temel öğeleri, eski Mezopotamya ha.lkları

-Sümer, Akad ve Babilliler'in yarattığı ve Asurlular'ın yaydığı­

tarafından üretilen kültürel yaratılar ile İsa' dan önceki son yüzyıl­

larda Mezopotamya 'ya yayılan Hellenistik uygarlıktır. Yeni Sür­

yani medeniyeti bu temeller üzerine inşa edilmiştir. Bu uygarlık,

aynı zamanda Hıristiyanlıkla da yoğrulmuş ve giderek o ağırlık

merkezinde yoğunlaşmıştır.

Süryaniler 'in bir yandan eski Mezopotamya, diğer yandan

Hellenistik kültürü devralıp geliştirmeleri ve bunu diğer Yakındo­

ğu halklarına -özellikle Araplara- iletmeleri, bu halkların Ortaçağ

boyunca Avrasya dünyasında uzun süren bir kültürel üstünlük dö­

nemi kurmalarını sağladı.

1. Yazı: Bugün konuşulan Süryanice, Doğu Aramca 'nın Ur­

fa' da gelişen ve konuşulan diyaleğidir. Tarihsel süreçte, politik ve

dinsel nedenlerle bu da kendi içinde çeşitli lehçelere ayrıldı.

Aramca dilinin kaynağı, eski Mezopotamya dillerine dayanır.

Bu eski Mezopotamya dillerinden temellenen, ama onlardan daha

basit ve kullanışlı bir yazı sistemi olan Aramca zamanla tüm Sami

48

Page 49: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

dillerinin yerini almayı başarmıştır. Aramca' nın diğer Sami dille­rinin yerini almasını sağlayan nedenlerden biri, bu dilin de diğer Sami halklarının konuştuğu dile çok yakın olmasıydı. Bu neden Aramiler'in para ve ticarette etkin olmaları ve Akamenya İmpara­torluğu'mın Aramca'yı imparatorluğun resmi dili kabul etmesiyle çakışınca, bu süreç kendiliğinden hızlandı ve tüm Sami halkları bu dili benimsedi.

Aramca'nın en etkin olduğu dönem, İsa'dan Önce iV. yüzyıl ile İsa' dan Sonra VII. yüzyıl arasındadır. Bu dönem boyunca Aramca, İngiltere' den Çin'e kadar uzanan bir alanda çeşitli yazılı belgeler bırakmıştır.<90>

Bu dilin Doğu ve Batı olmak üzere iki diyaleği vardı. Batı Aramca'nın en eski örneklerine Suriye ve Anadolu sınırında kü­çük beylikler kurmuş Arami krallıklarının bıraktıkları yazıtlarda rastlandı. Bunun dışında Mısır ve Filistin'de de Tedmur ve Palmi­ra'da ko· ı ışulan dildi.<91> Eski Doğu Aramca'nın en eski örnekleri­ne ise, İsa'dan Önce IX. ve VIII. yüzyıllarda Akkad bölgesinde, Akkadça ile birlikte yazılan kitabelerde bulundu. Doğu Aramca çok geniş bir coğrafi alanda konuşulan diyeleklerden oluşuyordu. Fakat Doğu Aramca'nın -ve tüm Aramca'nın- ağırlık merkezini oluşturan Süryanice'dir. İsa'dan Sonra il. yüzyılla birlikte Huisti­yanhğı kabul eden Asurlular, merkez Urfa olmak üzere, bu dille zengin bir edebiyat oluşturdular. Fakat V. yüzyıldaki kristoloji (Mesihin doğa bilimi) tartışmalarında -Ephesos (Efes) 4 3 1 ve Khalkedon (Kadıköy) 45 1 Konsilleri Süryani kilisesiyle birlikte Süryani dili de iki kolda gelişme gösterdi.

Dini temele dayanan ayrılıklar politik ve kültürel alanlara da yansıdı. Batı Süryanileri (Yakubiler) Bizans etkisinde kalmışlardı ve gitgide Batı Süryanice adını alan yazı şeklini, doğu bölgesinde­ki Süryaniler de (Nesturiler) Doğu Süryanice yazı şeklini geliştir­diler.<92>

49

Page 50: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Süryanice -Doğu ve B atı lehçeleri, İsa'dan Sonra VIII . yüzyıla kadar Yakındoğu'da etkin olarak- Mezopotamya ve Anadolu'nun bir bölümünde Yunanca'yla rekabet edebilecek şekilde kullanıldı. Fakat Arapça'nın VII. yüzyılda başlayan baskısı karşısında geri­ledi ve gitgide küçük bir halk topluluğunun dili haline geldi.

Bugün Süryanice, Türkiye'de Tur Abdin (Mardin-Midyat böl­gesi), Şırnak, Hakkari (Beytulşabab) bölgelerinde; İran' da Urmiye bölgesi ile Kuzey Irak, Suriye ve Lübnan'daki Süryaniler 'le öteki bazı küçük topluluklarca konuşulmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden Avrupa ve Amerika'ya göçen Süryaniler de bu dili günlük yaşam­larında kullanıyor. İstanbul 'da da Süryaniler 'in bir kısmı hfila bu dili ana dilleri olarak kullanmaktadır.

2. Edebiyat: XVI. yüzyıla kadar geniş ve yoğun bir konuma sahip olan Süryani edebiyatı, bu yüzyıldan sonra tarilısel olayların etkisiyle yoğunluk ve genişliğini kaybetmiştir.

Tarihsel süreçte bu edebi hareket ve onun çevresinde gelişen çalışmalar sayesinde asılları kaybolmuş olan Yunanca Hıristiyan­hk kitapları, Süryanice 'ye yapılmış tercümeleri sayesinde korun­muş; ilkçağ düşünce ve biliminin birçok şaheseri yine bu tercüme hareketi sayesinde Doğu'ya gelmiş ve Doğu halkları, özellikle de Araplar, bunların aydınlığıyla aydınlanmıŞ; yine Süryani yazarla­rın ürettikleri özgün eserler, o dönemlerde kendi alanlarında baş­vuru kaynakları haline gelmiş ve öteki dillere çevrilmişlerdir.

Gerçi yeni Süryani edebiyatında baskın olan dinsel öğelerdi; ama ilahiyat hukuku, dinsel törenlerde usul, mistizm gibi çok çe­şitli konularda eserler verilmiştir. Hıristiyanhğm ilk yüzyılların­da, bu eserler tüm Hıristiyanhk dünyasının yoğun ilgisini çeken eserlerdi. Bunun yanında şiir, tarih, felsefe ve astronomi alanında da özgün birçok eser verilmiş, tıp alanında Yunanca'dan Süryan­ice'ye çeviriler yapılmıştır.

50

Page 51: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Süryanice 'de ilk ilahileri yazan Bardaysan'dır ( 1 54-222). Bar­daysan 'ın felsefe ve tarih konularında da eserler verdiğini biliyo­ruz. Yazdığı eserlerden çok küçük bir bölümü günümüze ulaşmış­tır. En ünlü kitabı "Nomuse d-atravothe" (Devletlerin Kanunu) ad­lı çalışmasıdır.

Kitap, öğretmen ile öğrencisi arasında geçen diyaloglar halin­de yazılmıştır. Bardaysan'a göre, insan yaşamı üç öğenin etkisin­dedir: Tabiat, kader ve irade. Tabiat, değişmez kanunlara bağlıdır. Kader ise, Tanrı tarafından yıldızlara verilmiştir. Bundan dolayı yıldızlar, insan yaşamında önemli bir konuma sahiptirler. İrade ise özgürlüktür. Bu özgürlük insana iyiyi ve kötüyü seçme olanağını sağlar. Yine bu irade sayesinde insan, tabiat ve kader dışında ka­lan alanda hayatını yönlendirme gücüne sahiptir.

Nusaybinli Mor Afram 'ın şiirleri (iV. yüzyıl.) Süryani şiirinin benzeri olmayan örnekleri olarak kabul edilir. Öğrenimini ünlü Urfa okulunda yapan ve orada öğretmen olarak da bulunan Af­ram, şiirlerini "memre" ve "madraşa" adı verilen iki şiir tarzında yazmıştır. Memre kulağı bir şarkı gibi değil, konuşma dili gibi et­kileyen, vezinli bir şiir tarzıdır. Madraşa ise daha hünerli bir beste ve koro tarafından söylenir. Afram, çok sayıda ilahisi ve üç milyo­na yakın şiir cümlesi ile klasik Süryani edebiyatında büyük ün yapmıştır.

Suruçlu Yakup ise (45 1 -52 1 ) Süryaniler 'in en güçlü şairi ola­rak bilinir. XII. yüzyılda yaşamış Süryani metropoliti Bar Hebra­cus, Suruçlu'nun 760 kasidesi olduğunu kaydeder. Bunlar 1 2 'lik vezinle yazılmıştır. Günümüze, parşömen üzerine yazılmış 400 kadar şiiri ulaştı. Narsai (399-?) de memreleriyle (şiir) büyük ün yapmıştı Doğu · ela. Yine III . yüzyılda Abdyeşo Dsubo "Cennet Bahçesi" adlı eserinde, 50 tane vezinli vaizi bir araya getirir.

Tarihçinin ilgisini çeken, dinsel bir vurgulaması ela olsa halkçı Süryani kroniklericlir. Bu alanda Süryani tarihçileri çok özgün

51

Page 52: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

eserler vermiştir. İlk Süryanice tarih eseri -İsa'dan sonraki dönem­de -507 yılında Urfalı bir keşiş tarafından yazıldı. Bu eser, 497-507 yılları arasındaki olayları kapsıyordu. Teli Mahreli Dionosios ise 582-842 yıllarını kapsayan, 1 6 kitaplık bir eser kaleme aldı. Bu eserin küçük bir bölümü günümüze ulaştı. Ancak Teli Mahre­li 'den sonra yetişen Süryani tarihçilerinin bu eserden birçok alıntı yaptıkları görülür.

Süryaniler ' in büyük zekası ise Mihoyel Rabo'dur (ölümü 1 199). Mihoyel Rabo, çok farklı konularda eser vermiştir; ama en ünlü eseri, 21 kitaptan (777 sayfa) oluşan tarih kitabıdır. Rabo ay­nı zamanda dönemi için önemli bir gelişme sayılabilecek bir tarih anlayışıyla yazmıştır eserini. Dinsel, siyasal ve genel tarih olayla­rını yazan Rabo, kitabının her sayfasını üç kolona ayırmıştır. Bi­rinci kolonda dinsel, ikinci kolonda siyasal ve son kolonda da güncel olayları anlatır. Böylece okuyucu dinsel , siyasal ve gelişen tarih olayları arasındaki ilişkileri daha iyi ve kolayca kavramakta­dır. Yine günümüze ulaşmayan birçok Süryanice tarih eserini de, onun yaı:dığı bu eserden öğrenebiliyoruz.

Hareket Bar Habraeus 'la (XII. yy.) doruk noktasına ulaşır. Bar Habraeus tarihi, siyasi ve dini çalışmaları yanında dilbilim alanın­da da çok önemli eserler vermiştir. Bunların yanında Matematik ve Astronomi konusunda yazıları ve Yunanca'dan Süryanice'ye -daha çok tıp alanında- çevirileri olmuştur. "Kendisinin devrinde bilgi namına ne varsa . . . hepsini toplamaya" çalışan B ar Habra­eus 'un en önemli eseri "Makhtebhanutlı Zabne" (Dünyanın Kro­nolojik ve Politik Tarihi) adlı eseridir. Kitabin tümü günümüze ulaştı. Türkçe baskısı da Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı.

Felsefede ise Reşanyalı Sergius (?-636), Urfalı Eyüp (IX. yüz­yıl) ile Abdyeşu DSubo'yu (?- 1 3 1 8) görüyon·z. Urfalı Eyüp felse­fe ve tabii ilimler konusunda ansiklopediler yazarken; Sergius, Aristoteles 'in eserlerini Süryanice'ye çevirmiş, kendisi de bu ko-

52

Page 53: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

nuda eserler vermiştir. Bunların en önemlisi, Aristotoles mantığı üzerine yazdığı eseridir.

Süryani edebiyatı XIV. yüzyıla kadar önemli ve yoğun bir ya­ratıcılık süreci içindeyken, özellikle Yakın Doğu'da gelişen Mo­ğol istilası vb. nedenlerle uzun süre bu alanda önemli bir hareket görülmedi. XVIII. yüzyılda Mafiryan Şimon 5 1 beyitten oluşan uzun bir şiir yazdı. Şiir (lafeş) Süryanice harflerle Kürtçe okunur. Mafiryan'ın bu şiiri, o zamanın Kürt olan Cizre Emiri için yazdığı söylenir.

XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılda yeni bir hareket belirir Süryani edebiyatında. Bu hareket, daha çok halkın bilinçlenmesi için Süryani aydıııları tarafıııdan yaratılmıştır. Bundan ötürü, bu dönemde eser vermek kadar basııı çalışmaları da önemli bir ko­num kazanmış; dilbilim çalışmalarıııa da ağırlık verilmiştir.

Turna Odo ( 1 85 5- 1 9 1 8) ve Yakup A.Mana 'nın ( 1 867 - 1 929) dilbilim konusunda çalışmaları oldu. Turna Odo Süryanice-Sür­yanice, Maıına ise Süryanice-Arapça sözlüğünü tamamladı. Yine, her ikisinin de, çeşitli konularda Batı dillerinden ve Arapça'dan Süryanice 'ye çevirileri vardır. Abdulmesih Karabaş ( 1 903- 1 988) ise çeviri ve Süryanice grameri üzerinde çalışmalarıııııı yanıııda, ilk Süryanice roman olan "Babil 'in Düşüşü" de yazmıştır.

Naum Faik'in ( 1 868- 1 930) dilbilim alanıııda çalışmaları varsa da, o tüm enerjisini çıkardığı gazete ve dergiler için harcamıştır. Diyarbakır 'da "Kavkap Dmadınho" (Doğunun Yıldızı) adlı gaze­teyi üç dilde -Süryanice, Türkçe, Arapça- çıkardı ( 1 9 1 0). Bulus B ihnam da ( 1 9 14- 1 969) tüm emeğini basııı için harcayanlardan­dır. "Maşrik" (Doğu) adlı dergiyi Musul 'da ( 1 946) çıkarmaya baş­ladı. 1 948 'de derginin adıııı değiştirerek "Lisana Lmaşrik" (Doğu­nun Dili) yayııılamaya devam etti. Dergideki

1 makaleler daha çok

tarih, dilbilim ve kültür ağırlıklıyöı. Aynı zamanda tiyatro alanııı­da da çalışmalar yapan Bilınam, ilk tiyatro oyununu ( 1 956 'da Te-

53

Page 54: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

odora) Arapça dilinde kaleme almıştır. Oyun, 1 968 yılında Hanna Dolapönü tarafından Süryanice'ye çevrildi.

Hanna Dolapönü ( 1 855- 1 969) ise, XX. yüzyılda yetişen çok yönlü bir Süryani aydınıdır. Dilbilim, şiir, tarih ve basın alanında çalışmalar yapmıştır. Çeşitli konularda basılmış 22 kitabı ve bir­çok basılmamış kitap ve makaleleri vardır. 1 925 yılında Kudüs 'te ve daha sonra Mardin'de "Hehimfa" (Hikmet) adlı süreli yayının sahip ve müdürlüğünü yaptı. Bu dergiye din, kültür ve tarih konu­larında birçok makaleler yazdı.

3. Görsel Sanatlar: Eski Mezopotamya halkları tüm sanat dal­larında çalışmalar yapmış ve bu alanda birçok yapıtı bize ulaştır­mışlardır. Fakat Hıristiyanlıkla birlikte Mezopotamya halkı (Asur­lular, Süryaniler) bu alanda büyük bir değişim yaşamıştır. Gerçi yeni Süryani sanatının temeli eski Mezopotamya ve Helen sanat anlayışı temelinden kaynaklanıyordu; ama Hıristiyanlıkla birlikte bazı sanat dallarında (heykel, rölye vb.) eserler verilmemeye baş­landı; öteki sanat dallarının ise baştan beri olmasa da, Hıristiyan dininden önemli ölçüde etkilendiği görülür. Tüm bunlara karşın mimari, resim ve minyatür sanatı Hıristiyanlıkla birlikte önem ka­zandı ve bu alanda görkemli yapıtlar oluşturuldu.

Hıristiyanlıkla birlikte Süryaniler, tapınnıa ve toplannıa yerleri olan kilise ve manastırları yapmaya başladılar. Bu kiliselerin mi­mari tarzı, iki yünde gelişme göstereli : Bir yandan eski Mezopo­tanıya tapınakları model olarak alınırken, öbür yandan da Romalı­ların toplanmak için inşa ettikleri Bazilika tipi bina modelinden etkilendiler.

Özellikle 5. ve 6. yüzyılda yaratılan görkemli kilise ve manas­tırlar. daha çok Doğu etkisinin damgasını taşır. O yüzyıllardan ka­lan kilise ve manastırlar geometrik. bitki ve hayvan motifleriyle aşırı süslüdür. Bu dönemin en güzel örneklerinden biri Mardin ya-

54

Page 55: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

kınlarındaki Zahfaran Manastırı ' dır. İlk kiliseler, genellikle sütunlarla üç bölüme ayrılan bir salon­

dan, salonun girişindeki büyük bir avludan ve salon sonundaki bir girintiden oluşuyordu. Apsis denilen salonun sonunda iki küçük oda ise, dinsel törenlerle ilgili eşyayı saklamaya yaramaktadır. Bu kiliselerin duvarları taş, çatısı ise tahta hatıllarla örülmekteydi. Zamanla bu çatıların yerini kubbeler almaya başladı. İlk zamanda kubbeler ahşaptı. Zamanla, Bizans 'ın etkisiyle bunlar da taştan örüldü. Eski Mezopotamya'nın etkisinde inşa edilen kilise ve ma­nastırlar kare şeklinde, Roma'nın Bazilika tipinin etkisinde inşa ,edilenler ise dikdörtgen şeklindedir. <931

Resim, minyatür ve mozayik sanatı da dinsel ağırlıklı bir geliş­me gösterdi. İlk yüzyıllarda motiflerin çoğu eski doğudan alınmış­ken, daha sonra bunların yerini dinsel motifler -genellikle kutsal kitapta anlatılan olayların tasviri- aldı. Ama tasvirlerin canlılığı ve renklerdeki uyum, bu alandaki Süryani sanatının çok eskilerden başlamış olduğunu kanıtlar niteliktedir.

55

Page 56: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

il. SÜRYANİ KİLİSESİ

"Süryani Kilisesi" genel deyimiyle, dinsel hizmet ve ayinlerin­de Süryani geleneğine bağlı olan kiliseler kastedilmektedir. Orta­doğu' daki kiliselerin gelişimi konusunda bilgisi olmayan birinin, buradaki kilise ve mezhep ayrılıklarını anlaması oldukça zordur.

Süryani Kilisesi'yle temel olarak şu kiliseler kastedilmekte; Süryani Ortodoks Kilisesi (Antakya Patrikliği), Süryani Nesturi Kilisesi (Doğu ve Asur'un Kilisesi), Süryani Maruni Kilisesi (An­takya Patrikliği), Süryani Keldani Kilisesi (Babil Patrikliği), Sür­yani Katolik Kilisesi, Süryani Melkit Kilisesi (Rum Ortodoks ve Rum Katolik Patriklikleri) ve Süryani Protestan Kilisesi. Yani, et­nik olarak kendini Asurlu (Süryani) gören bir kişi, temel olarak yukarıda saydığımız kiliselerden birine bağlıdır. Başka bir deyişle bu kiliselerden birine bağlı olan birinin, Süryani (Asurlu) olduğu söylenebilir.

Yalnız, Maruni Kilisesi'nin tarihsel gelişimi sonucu bu kiliseye bağlı bireyler bazen kendilerini etnik olarak Asurlu saymaz. Orta­doğu 'da din ayrılığı yanında, mezhep farklılığının da önemli bir unsur olmasından ötürü Asurlulir, etnik kökenlerinden önce bağlı oldukları elini-mezhebi belirtirler bazen. Ve bu konuda bilgisi ol­mayan biri, tüm bu mezheplerin aynı halkı içerdiğini bilmez. Bu durum bu kiliselerin mensupları tarafından da bilinmez bazen.

V. yüzyıla kadar Süryani halkını kucaklayan tek bir kilise ku-

56

Page 57: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

nımu vardı. Bu kilise, kuruluşundan (İsa 'dan Sonra 1. yüzyıl) son­ra giderek ulusal bir nitelik kazanmış ve V. yüzyılda özerk bir kili­se durumuna gelmişti. Fakat bu tarihten sonra kilise, temel olarak iki kola ayrılmaya başladı: Süryani Ortodoks ve Süryani Nesturi. Bunun yanında İstanbul Kilisesi 'ne bağlanan küçük bir grubun da oluştuğu görülür (Süryani Melkit Kilisesi). Kuşkusuz bu ayrılık Süryani halkının içindeki çelişkilerden çok, o dönemdeki büyük devletlerin -Bizans ve Sasani- siyasal oyunlarından kaynaklanmış­tır. Süryani kilisesinde oluşan diğer ayrılıklar ise Batılı kiliselerin misyon çalışmaları sonucunda, yukarıda saydığımız kiliselerden -Süryani Ortodoks, Süryani Nesturi ve Süyani Melkit- kopuşların yaşanmasıyla oluştu.

A. KURULUŞ VE GELİŞİM

1. Antakya Kürsüsünün (Kilisesi) Kuruluşu Hıristiyanlık inancının doğuşunda ve gelişmesinde Antakya

Kilisesi 'nin çok özel bir yeri vardır. Hıristiyanlığın Kudüs dışında ilk kurumsallaştığı ve yaygın bir din haline gelmesinde etkin bir rol oynayan üç büyük merkezden -diğerleri Roma ve İskenderiye­ilkidir Antakya. Aynı zamanda Antakya kilisesi, Kudüs'teki kili­seden farklı olarak çeşitli etnik halkları içinde barındıran ilk kili­seydi (Kudüs 'te kilisenin müminleri sadece Yahudiydi).<1ı

Kudüs Kilisesi 'nin misyon çalışmalarının bölgeye yayılmasıy­la Antakya'da yeni dini kabul eden bazı İbrani, Asurlu ve Yunan­lılar oldu. Bunun Kudüs 'te duyulması üzerine, Kudüs Kilisesi du­rumu tetkik için buraya birini (Barnabas) gönderir.<2ı Barnabas An­takya'ya gelip durumu gördükten sonra Pavlos'u da Tarsus'dan buraya getirir.

Barnabas ve Pavlos'un dinamik çalışmaları, Yalıudi baskısın­dan uzak olmalarıyla ve buranın sakinlerinin Roma vatandaşı im-

57

Page 58: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

tiyazına sahip olma öğeleriyle birleşince, kısa zamanda yeni dini kabul edenlerin sayısı arttı. Gün geçtik�e çoğalan ve güçlenen topluluk "belirtici bir özellik olarak ilk defa Hıristiyan ismini" bu­rada kullanmaya başladı. <3>

Bu arada topluluğun çoğalması ve güçlenmesiyle birlikte, özel­likle İbrani kökenli Hıristiyanlarla putperestlikten Hıristiyanlığa geçen halk arasında kimi konularda anlaşmazlıklar çıktı. Bunun üzerine, Kudüs Kilisesi 'nin daha önceki girişimleri sonuç venne­yince, nihayet kilise İsa 'nın havarilerinden Aziz Petrus 'u buraya yolladı. Petrus İsa'dan sonra 52 yılından başlayarak 60 yılına kadar aralıksız Antakya' da kaldı ve buradaki çalışmaları düzenledi.<4>

Petrus, misyon çalışmalarına devam etmek için 60 yılında An­takya' dan ayrılacağı zaman, Pavlus 'un da yardımıyla, putperest kökenli Hıristiyan topluluğa Efudyos , Yahudi asıllı Hıristiyanlara da İgnatius Nurani 'yi başkan tayin eder.<sı

Böylece Antakya Kürsü'nün (Kilise) kuruluşu Petrus 'a dayan­dırılır. Antakya Kilisesi 'nin ilk patriği olarak da Petrus kabul edi­lir.<61 Petrus 'un ölümünden sonra ikinci patrik olarak Efudyos ve onun ölümünden soma üçüncü patrik olarak İğnatius Nurani kabul edilir.<1ı

Petrus 'dan soma, -ve Petrus tarafından- tayin edilen iki yöneti­ciden biri olan Efudyos 68 yılında, İmparator Neron (37-38) tara­fından öldürtülür. Efudyos 'un ölümünden soma İğnatius Nurani topluluğun bütün idaresini eline alır. Böylece, bu dönemden sonra Antakya Kilisesi 'nin tüın idaresi tek liderde toplanmış olur. İ şte, Antakya Kilisesi 'nin, bağımsız bir "episkoposluk" haline gelmesi bu dönemdedir:

"Kudüs 'ün 70 yılında Titus tarafından tahrip edilmesi, bura­daki cemaatin Doğu Ürdün'de bulunan Pella'ya göçetmesi ve Roına 'nın baskıları yüzünden . . . misyon faaliyetlerine ara

58

Page 59: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

vermesi, Antakya'nın Hiristiyan aleminin lideri olmasına sebep oldu . . . Artık misyon faaliyetlerinin merkezi Kudüs, değil, Antakya idi. "(8)

Artık Antakya Kilisesi'nin dini lideri de bölgenin en büyük di­ni lideri olarak "Suriye Episkoposu" unvanını kullanmaya başlar.<9)

Antakya Kilisesi 'nin başta çeşitli halkları içinde barındırma­sından ötürü, Petrus buradaki Hıristiyan topluluğa iki yönetici ta­yin etmişti. Fakat bölgenin yerleşik halkı olan Asurlular 'ın Hıris­tiyanlığa girmesi, Hıristiyan topluluk içindeki diğer etnik kökenli halkların önemini azaltmış ve bunlar giderek Süryaniler 'le kay­naşmışlardı. Artık Antakya Kürsüsü (kilise), Antakya Süryani Kürsüsü'ne (Kilise) dönüşmüş oldu. Zaten bundan sonra da tüm Mezopotamya'daki Asurlular kısa zamanda bu kilise çatısı altında birleşecek ve kilise de, bu halkın geleneğine bağlı olarak gelişe­cekti.

2. Antakya Süryani Kilisesi'nin Misyon Faaliyeti Antakya kenti, konumu dolayısıyla havariler döneminden baş­

layarak misyon faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir işleve sahipti. Kudüs 'ün tahribi -İsa 'dan Sonra 70- ve diğer tarihsel olayların gelişimi, Antakya Kilisesi'ni bölgede "Ana Kilise" duru­muna getirdi. Artık misyon faaliyetleri de Antakya Kilisesi 'nce yönetiliyordu.

Antakya Kilisesi önceleri Lübnan ve Anadolu' da misyon faali­yetlerinde bulunurken, daha sonra bu kilisenin çalışmaları Doğu 'ya kaydı. Bu çalışmalar, başta Urfa kenti merkez olmak üzere Mezo­potamya, Erınenistan, Arabistan ve Hindistan'a kadar uzandı .

Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerinde misyon faaliyetleri da­ha Kudüs Kilisesi döneminde başlamıştı. Özellikle Petrus ve Pav­los 'un Kudüs ile Antakya arasındaki gidiş gelişleri sırasında yol-

59

Page 60: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lan üzerindeki Akka, Sur, Sayda, Kaseriye, Beyrut ve Cubeyl gibi sahil kentlerinde Hıristiyanlığı yaymaya çalıştıkları biliniyor. İç bölgelerde ise Hıristiyanhk, Miliya tarafından müjdeleniyordu. Daha sonralan ise buralardaki tilin misyon çalışmalarını Antakya Süryani Kilisesi devam ettirmiştir.

Anadolu ve Yunanistan'da misyon faaliyetini Kudüs Kilisesi ve Pavlus 'un liderliğindeki gruplarla, bu grupların karşısında olan Yahudi asıllı gruplar yürütüyordu. B u dönemde, başlangıçta An­takya Kilisesi 'nin çalışmalara katkısı vardıysa da, gruplar idari yönden bu merkeze değil, Kudüs ' e bağlıydılar. Daha sonraları , Kudüs Kilisesi 'nin dağılması ve misyon faaliyetlerinin Antakya Kilisesi 'ne geçmesi ile bu bölgelerde yapılan misyon çalışmaları hızlandı. Özellikle 68 yılından sonra, İğnatius Nurani kuvvetli bir misyoner teşkilatı kurarak, bu bölgede etkin bir çalışmanın başla­masına önayak oldu.

İğnatius Nuranı zamanında Lübnan ve Anadolu'da sürdürülen başarılı misyon faaliyetleri sonucunda, Hıristiyanlık bu bölgelerde giderek yayılıyordu. İğnatius Nurani'nin çalışmaları, kısa zaman­da Roma İmparatorluğu içinde huzursuzluklara yol açtı. Şikayet­ler imparatora kadar gitti . İmparator Trajan (98- 1 1 7) Doğu seferi sırasında Antakya' da 40 yıla yakın zamandır episkoposluk yapan İğnatius Nuranı 'yı zincire vurdurarak Roma'ya gönderdi (İsa 'dan Sonra 1 07). <10)

Buna karşın, Antakya Kilisesi fırsat buldukça misyon faaliyet­lerine devam etti. İmparatorluğun zulilin ve baskılarına rağmen, daha III . yüzyıla varmadan Sur, Sayda, Kayseriye, Beyrut, Cu­beyl , Efes, Kapadokya, Bergama, S ardes ve Leodikya'da birer episkoposluk kurulmuştu. Bunlar V. yüzyıla kadar idari yönden Antakya Süryani Kilisesi'ne bağlı kalacaklardı.<11) B aşka bir deyiş­le, Antakya Süryani Kilisesi'ııin misyon faaliyetleri sonucunda II.

yüzyılın sonlarından V. yüzyıla kadar Anadol� ve Lübnan'daki

60

Page 61: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Episkoposluklar (kilise bölgeleri) Antakya Süryani Kilisesi 'ne bağlıydılar.

Daha' il. yüzyılda tüm Anadolu ve Lübnan'ın Antakya Süryani Kilisesi'ne bağlanması, bu kilisenin misyon faaliyetlerini Mezo­potamya ve yakın bölgelerine yöneltti. Buradaki misyon faaliyeti­ni de, kısa zamanda büyük bir başarıyla sonuçlandırdı Süryani Ki­lisesi .

Süryani Kilisesi, başta Antakya'da, çeşitli etnik grupları içinde barındırarak kurulmuştu ama, gitgide Süryani geleneğini yaşatan bir kilise durumuna gelmişti. Mezopotamya'da yerleşen ve aynı dil ve gelenekleri yaşayan halk, bu kiliseyi kendisine çok yakın bulmuş _ve kısa zamanda burada yaşayan Asurlu halkı, Hıristiyan­lığı benimser duruma gelmişti. Artık Hıristiyanhk tüm Mezopo­tamya ve yakın bölgelerine Urfa kentinden yayılıyordu.

Urfa (Süryanice'de Urhoy) daha 70 yılında havari Toma'nın kardeşi olan Aday (Addai) vasıtasıyla Hıristiyanhkla tanıştı. Bu dönemde Urfa, Süryaniler'in elinde bağımsız bir prenslikti. Bu küçük ülkenin kralı olan Abgar'ın Hıristiyanhğı kabul etmesi, bu dinin tüm Urfa halkınca benimsenmesine yol açtı.

Abgar'ın desteği ile bir kilise inşa edildi Urfa'da. Böylece Ur­fa "başından beri Hıristiyanlık ilkelerine bağlılık göstermiş" ve Hırisiyanlık, Mezopotamya ve Yunan şehirlerine buradan yayıl­mıştır.<12ı

Aday Urfa'daki çalışmalarından sonra, öğrencileri olan Agay ve Mara'yı da yanına alarak Mezopotamya'daki kentleri dolaş­maya başlar. Aday ve ardılları, Amid (Diyarbakır), Nsibin (Nu­saybin), Bezsebday (İdil), Madyab (Erbil) ve civarlarını dolaşma­ya başlarlar. Antakya Kilisesi 'nin Urfa ile ilişkileri konusundaki ilk tarihi bilgiler ise Agay'ın ölümünden sonradır. Agay'ın ölü­münden sonra Urfa,.ya piskoposluk atamasının Antakya Süryani Kilisesi 'nce yapıldığı görülür.<13ı Böylece Hıristiyanlık II. yüzyıl-

61

Page 62: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

dan başlayarak önce Yukarı Mezopotamya'ya ve sonrasında Aşağı Mezopotamya 'ya (Babilonya) yayılır.

Hıristiyan ığın Roma devletinin resmi dini haline gelmesinden sonra, ayrık olan Süryani Kilisesi ağır baskılara maruz kalmaya başladı. Bu baskılardan ötürü misyonerler çok daha uzak bölgele­re yöneldiler; Ermenistan, Arabistan, Habeşistan ve Asya stepleri ile Çin'e kadar uzandılar.

Hindistan'a deniz yolu ile giden bir kısım Süryani "Hindis­tan 'ın batı sahiline uzanmış ve Hindistan yarımadasının ucuna gi­derek orada bir dünya kurmuşlardı."<14ı Hıristiyanlığı burada yaya­rak büyük bir topluluk oluşturdular. Asya steplerine ve Çin'e ka­dar uzanan Süryaniler, burada "yaşadıkları kısa süre içinde insan­lık tarihinde daha derin bir iz bırakmayı başarmışlardı."05ı

Tüm bu misyon faaliyetleri sonucunda Antakya Süryani Kili­sesi III. yüzyılın sonunda Suriye, Lübnan, Arab Vilayetleri, Filis­tin, Klikya, Kapadokya, Kıbrıs, Mezopotamya ve İran toprakları üzerindeki kiliselere idari yönden hükmetmekteydi.°6ı

B. ANTAKYA SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN TEOLOJİK İHTİLAFLARA KARIŞMASI

Hıristiyanlığın geniş bölgelere yayılması sonucunda, Hıristi­yanlık gitgide yerli kültürlerden etkilenmeye başlar. Yerli gelenek ve fikirlerin yeni dini etkilemesi, her bölgede Hıristiyanlığın bazı yönlerinin farklı şekilde yorumlanmasına neden oluyordu.

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde dinin farklı yorumlanması, önemli bir sorun doğurmuyordu, çünkü henüz kilisede kurumlaş­ma yoktu ve her kilise bölgesi diğerlerinden bağımsızdı. Bundan dolayı bu dönemde ortaya çıkan farklı görüşler, sadece o kilise yö­neticisinin görüşü olarak ortaya çıkıyordu ve bu farklı görüşler, diğer bölgelere yayılmıyordu. Genellikle yöneticinin ölümüyle, fi-

62

Page 63: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

kirleri de ortadan kalkıyordu. Fakat buna rağmen çıkan bu farklı görüşleri gidermek amacıyla, bölgesel konsiller (Sinod) toplan­maktaydı.

Bu bağlamda, Süryani Kilisesi 'ndeki ilk kristolojik tartışmalar il. yüzyılın sonu ile III. yüzyılın başlarında meydana geldi. Bu tar­tışmaların en renkli simaları Tityanus , B ardaysan ve Samsatlı Povlus 'tur. Fakat bu tartışmalar, bölgede büyük sarsıntı yaratacak güçten uzaktılar. Ve bu görüş ayrılıkları, yerel sinodlarla gideril­meye çalışıldı.

Dindeki daha büyük ve köktenci ihtilaflar ise kilisedeki ku­rumlaşmanın oluşmasından ve Hıristiyanhğın Roma devletinin resmi dini olmasından sonradır. Kilisedeki kurumlaşmayla birlikte dinde yeni bir yorum farkı, kısa zamanda geniş bir bölgeye ve bü­yük bir taraftar kitlesine yayılabiliyordu. Öte yandan, dindeki yeni bir yorumun devletin din politikasına uymadığı durumlarda ise, devlet' buna sert bir şekilde müdahale ediyordu. B askıya uğrayan­lar da devlete ve onun resmi din doktrinine aynı şiddetle tepki gösteriyordu. Bu müdahale ve mücadeleler sonucunda ise büyük ihtilafların ortaya çıkması kaçınılmazdı.

Hıristiyanlık, Konstantin (306-337) zamanında Roma İmpara­ıurluğunun devlet dini oldu. Konstantin ülkede bozulan siyasal birliği ve iç huzuru sağlamak için, zaten önü alınmayan yeni dini, devlet dini olarak kabul etti. Şubat 3 1 3 'te Milano'da ünlü "Milano Fermanı" diye bilinen bildiriyi yayınladı. Buna göre, herk�s iste­diği dini seçebilecekti.<11! Bu bildiri bir nevi inanç özgürlüğü sağ­layan bir fermansa da, fiilen Hıristiyanlığın serbestçe gelişmesi içindi. Çünkü Hıristiyanlık dışındaki dinler zaten bu özgürlükten yararlanıyorlardı.

Bu özgürlüğün Hıristiyanlığa sağlanması sonrasında yeni din, tüm imparatorluk topraklarında gelişmeye devam etti. Bu süreçte devlet tarafından kiliseye tanınan imtiyazlar ve yapılan yardımlar-

63

Page 64: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

dan dolayı, devlet de kilise üzerinde bazı haklara sahip oldu. Bu iki kurum giderek içiçe giriyordu. Kilise gitgide devlete bağlı bir kurum haline geldi.

Hıristiyanlığın zamanla kurumlaşması ve tüm İmparatorluk topraklarında örgütlenme özgürlüğüne kavuşması, dindeki farklı yorumların da etkin bir şekilde bir bölgeden diğer bölgelere yayıl­masını sağlayacaktı. Devletin birliğini bozacak kadar genişleyen bu tartışmaları devlet, evrensel konsiller (Sinod) toplayarak ve ba­zen şiddetli baskılarla önlemeye çalışacaktı. Kuşkusuz bu baskılar, daha çok Süryani ve Kopt Doğu Kiliseleri 'ne karşı uygulanacaktı.

Çürıkü Doğu'nun din anlayışı, kısa zamanda Batı 'nın din anla­yışından farklılaşacak ve bu farklılaşma kiliselerin çatışmasına dönüşecekti. Kuşkusuz bu çatışmaların altında çok daha farklı ne­denler de yatıyordu. Doğu 'nun din anlayışı, Batı din anlayışından farklı olarak bir düşüncenin egemenliği altındaydı :

"Herşeyden önce, insan davranışı sorunlarıyla ilgilenen Batılı din anlayışından fazla olarak, kurtuluş, ona [Doğu Kilisesi] göre, önce tanrısal düzeni doğru olarak anlamaktaydı." osı

Tüm bu dinsel çatışmaların kaynağı Doğu' dan, Antakya Tanrı­bilim okulundan çıkacaktı. Hıristiyanlıkta ilk büyük dinsel yorum ve çatışmayı yaratan kişi Arius ' tur. Arius öğrenimini, Antakya Tanrıbilim okulundan yaptıktan sonra İskenderiye'de dini görev almıştı. O zamana kadar kiliseler arasındaki ihtilaflara rağmen bunların ortak, temel bir paydaları vardı: Oğul (İsa), Baba (Tanrı) ile aynı tözdendir ve gerçek Tanrı 'dır. Arius ise 322 yılına doğru şu yorumu yaymaya başlar:

"Oğul, Baba ile ortak sonsuzluğa ve ezeliyete sahip değil­dir. Zaman yaratılışla başlar. Herşey gibi Oğul da yaratıl-

64

Page 65: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

mıştır. Ancak o yaratılanların ilkidir. Bunun için Oğul'un Baba'ya eşit olduğu sö; lenemez. Söylendiği takdirde Tanrı­sal töz bölünmüş olacaktır. Halbuki Tanrı, temelde "bölün­meyi kabul etmez" özelliğe sahiptir". <19ı

Arius'un bu görüşleri, kısa zamanda Doğu'ya yayıldı. Bu gö­rüşün etkileri İstanbul'a kadar uzandı. Gün geçtikçe devleti tehdit eden kristolojik tartışmalara son vermek, dini birliği ve iç huzuru sağlamak için Konstantin, genel (Ökümenik) bir konsilin toplan­masını sağladı.

Böylece 325'te İznik'te toplanan konsil, Arius ve taraftarlarını aforoz ederek sürgüne gönderilmeleri kararını aldı. Aynı zamanda kilise düzenine yönelik ve dinsel iman ilkelerini içeren bir de ta­mim yayınlandı.<20>

Fakat bu konsil tartışmalara son veremedi. İmparatorların siya­sal politikalarına göre bazen Arius 'çular bazen de İznik taraftarla­rı baskı ve sürgüne maruz kalıyorlardı. Süryani Kilisesi 'nin İznik konsiline katılan yöneticileri de bu konsilin kararlarını imzalamış­lardı. Ama bazen Arius'çuların da Antakya Süryani Kürsüsü'nü ele geçirdikleri oluyordu.<21ı

381 yılında İstanbul'da toplanan Sinod, Arius sorununu kö­künden halletti. Antakya Süryani Patriği başkanlığında toplanan Sinod, İznik konsilinin kararlarını tekrar onaylayarak, sapık gö­rüşlü olarak kabul edilen Tanrıbilimcileri aforoz edip, bunlara kar­şı sert önlemlerin alınmasını kararlaştırdı. <22>

İmparator I . Theodosius (379-395), imparatorluğu kısmen ze­hirleyen bu din tartışmalarına son vermek ve imparatorluğun birli­ğini sağlamak için İstanbul konsilinin aldığı kararları sert bir şe­kilde uygulamaya koydu. Sapık kabul edilen görüş sahipleri öldü­rüldü veya sürgüne yollandı. Bu dönemde Süryani Kilisesi 'ndeki Arius 'çular da temizlendi. Bu amansız mücadele karşısında Ari-

65

Page 66: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

us ' çul ar imparatorluk topraklarından silindi. Çok kısa süren bir sessizlikten sonra, yine Antakya Tanrıbilim

okulundan Nastoryus (428-43 1 ) yeni bir yorum getirdi dine. Bu yorum ve sonrasındaki gelişmeler hem genel olarak Hıristiyanlık aleminde, hem de Süryani Kilisesi 'nde önemli değişmelere neden olacaktı .

Nastoryanizmle -N astoryus 'un öğretisi- birlikte Hıristiyanlık alamenin en büyük konsilleri toplandı ve "devletin dine ve dinin politikaya" bulaşmasının en uç noktalan görüldü. Toplanan kon­siller sonucunda Süryani Kilisesi Batı'nın -Bizans- kilisesinden koparken, aynı zamanda bu kilisenin kendi içinde de bölünmesine neden oldu.

Ari us ' a karşı yapılan mücadeleler sonucunda toplanan konsil­lerde -İznik (325), İstanbul (38 1 )- Oğul 'un tanrılığının tamlığı ve onun Baba ile aynı özden olduğu görüşü tescil edilmişti. Nastor­yus ise, İsa'nın içindeki tanrısal ve beşeri ögelerin birbiriyle ilişki­si sorununu çıkardı.

Nastoryus, 380'1ere doğru Germenice'de (Maraş) doğmuş ve öğrenimini Antakya Tannbilim okulunda yapmıştı. 428 yılında ise, İstanbul Patrikliği 'ne atandı. Bu dönemde kristolojik tartışma­ların en hareketli noktası Meryem üzerinde toplanmıştı. Özellikle İskenderiye Kilisesi, Suriye ve Mısır keşişleri Meryem'e Thedo­kos (Tanrı Anası) unvanını veriyorlardı. Bu görüş Anadolu ve İs­tanbul ' a kadar uzanmıştı.<23)

Bunun üzerine Nastoryus, Antakya Tanrıbilim okulunun görü­şünü yaymaya başladı. Nastoryus, Meryem'e "Tanrı anası" anla­mına gelen "Theodokos" deyiminin söylenmemesi gerektiğini be­lirtti. Ona göre "İsa Tanrı değli, tanrısal nitelikleri taşıyan bir in­sandır. O 'nun anası olan Meryem de Tanrı 'nın değil, ancak bir in­san olan İsa'nın annesidir."(24J

Nastoryus 'un bu görüşleri, kısa zamanda taraftar buldu. Bu gö-

66

Page 67: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

rüşlere şiddetle karşı çıkan ise, İskenderiye kilisesi oldu. İskende­riye Patriği Kurilos, Nastoryus ve öğretisine karşı, çok sert bir ta­vır takındı. Kurilos, 430 yılında İskenderiye'de topladığı yerel bir Sinod'da, Nastoryus 'u aforoz ettirdi . Aforoz olayı Antakya ve İs­tanbul kiliselerine bildiril�i. Fakat Antakya Patriği Yuhanna (428-442) bu aforoza karşı çıktı. Buna karşılık o da, Süryani episkopos­lara gönderdiği bir mektupla Kurilos 'a karşı koymalarını ve yap­tıklarına tepki göstermelerini istedi. Bununla da yetinmeyen Yu­hanna Antakya 'da bir Sinod toplattı (430). Bu Sinod'da, Patrik Kurilo� 'un görüşlerine karşı Süryani Kilisesi 'nin görüşleri savu­nuldu. İskenderiye ile Antakya arasındaki bu çatışma, Doğu'daki kilise liderliği ve Antakya okulu ile İskenderiye okulunun savaşı­mına dönüşmüştü.<25>

Kurilos 'un çabaları sonucunda İmparator II . Theodosius ( 408-450), bir konsil toplamaya karar verdi. Tarihe I . Efes konsili ola­rak geçen bu konsil, 43 1 yılında Efes kentinde toplandı. Bu kon­sile Antakya Süryani Patriği de davetli olmasına rağmen, toplantı o gelmeden Kurilos tarafından açıldı. Kurilos Nastoryus 'a da ha­ber göndererek konsile gelmesini istediyse de o, Süryani Patriği Yuhanna gelmeden Sin od' da başlanmaması gerektiğini belirterek teklifi reddetti .<26>

Konsil Yuhanna ve Nastoryus olmadan açıldı ve ilk toplantıda Nastoryus aforoz edilerek episkoposluk rütbesinin geri alınmasına karar verildi. Süryani Patriği Yuhanna ise ancak ilk toplantıdan dört gün sonra Efes 'e ulaşabildi. Efes 'te konsilin aldığı kararları öğrenince, Kurilos 'un bu yaptığını hiç hoş karşılamadı Yuhanna. Bunun üzerine o da kendi başkanlığında bir konsil toplayarak, Kurilos ve Efes episkoposu Marnnun'un azı ve aforoz edildikleri­ni ilan ederek Nastoryus 'u savunur. Sorunun gittikçe içinden çıkıl­maz duruma dönüştüğünü gören imparatorluk temsilcileri, her iki tarafı da "Devlet Güvenlik Mahkemesi" önüne çıkarırlar. Sorun

67

Page 68: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

İmparat�r tarafından Kurilos lehine sonuçlanır. Böylece Nastoryus ve öğretisi aforoza uğrar.<211

Bundan sonra İmparator, bu öğretinin ortadan kalkması için bunu benimseyenlere karşı inanılmaz şiddette baskı ve katliamlar yaptırır. Ama tllin bu baskı ve katliamlara rağmen öğreti Süryani­ler arasında gelişti. Nastoryus taraftarı Süryaniler çalışmalarını Urfa okulunda, bu okulun 489 yılında imparator Zeno (474-49 1 ) tarafından kapatılmasının ardından Nsibin'de (Nusaybin) çalışma­larına devam ettiler. İmparatorluk kuvvetlerinin devamlı baskı ve zulmüne halk, ayaklanmalarla cevap veriyordu. Ayaklanmalar ise, ordu tarafından "sel gibi kan" dökülerek bastırılıyordu. Artık Nas­toryus taraftarı Süryaniler, Bizans topraklarında tutunamayacakla­rını anladılar ve İran (Sasani İmparatorluğu) topraklarına göçe başladılar.

Böylece Süryaniler'in bir bölümü Bizans , diğer bir bölllinü ise Sasani topraklarında yaşamaya başlayacaklardı. Sasani ve Bizans İmparatorluklarının siyaset oyunları sonucunda, bu ayrı impara­torluk topraklarındaki Süryaniler de birbirine düşürüldü. Bizans İmparatorluğu 'nun şiddetli tehditleri sonucunda Antakya Süryani Patriği, Doğu episkoposlarından oluşan konsiller toplamak zorun­da kaldı. Halep'te toplanan ilk konsilde I. Efes konsilinin tanındı­ğının kabul edilmesine rağmen, Nastoryus aforoz edilmedi. Ancak baskıların devam etmesi sonucunda Antakya Patriği Yuhanna, Nastoryus 'u kilisede huzursuzluk çıkarmakla suçlamak zorunda kaldı.<2sı

Sasaniler de Bizans topraklarındaki Süryanilere karşı İran top­raklarındaki Süryaniler 'i kışkırtıp destekliyorlardı.

Doğu kiliseleri -Süryani, Kopt vd.- ile Batı kiliseleri -İstanbul, Roma- arasındaki en büyük ayrılık ise Kalkedon (Kadıköy 45 1 ) konsili sonrasında oluştu. Kalkedon Konsili Süryani kilisesinin "özerk" bir duruma gelmesinde çok önemli bir rol oynadı. Fakat

68

Page 69: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

hemen belirtmek gerekir ki bu konsil, Süryani Kilisesi 'nce tanın­madı. Ancak imparatorların baskı ve zulmünden dolayı, kiiçiik bir

grup Süryani bunu kabullenmek zorunda kaldı. Bu nedenle Sürya­niler bunları, "Kralcılar" anlamına gelen bir adla -Malkoye- çağır­maya başladılar.

Fakat çok daha sonraları, B atılı kiliselerin çabaları sonucunda Süryaniler yine dinsel bölünmelere uğradılar. Kuşkusuz bu bölün­me, teolojik ihtilaflardan çok B atılı devlet ve kiliselerin çalışmala­rının sonucudur. Böylece, Kalkedon konsilini kabul eden yeni ki­liseler ortaya çıktı.

C. SÜRYANİ KİLİSESİNİN ULUSAL VE ÖZERK NİTELİK KAZANMASI

Hıristiyanlığın Roma devletinin resmi dini olması sonucunda, kilise gitgide devletin denetimine giriyordu. Tarihçi Toynbe, "kili­senin dini olmayan amaçlarda kullanılmasına boyun eğmeme tav­

rı"nın, "Hıristiyan kilisesi tarihinde istinai bir durum olmadığını" belirtir. Kilise Roma İmparatorluğu'nun "bir dairesi haline" geldi­ği zaman, "Nasturi , Monofizitler [Süryaniler] kiliseden ayrıldı" diye yazar.<291 Kuşkusuz Süryani Kilis�si 'nin "ulusal" ve "özerk" hale gelmesinde ne tek neden budur, ne de gelişmeler bu kadar ba­sit olmuştur.

Süryani Kilisesi 'nin kurumlaşması ve tüm Süryanilerce kabul edilmesinden sonra kilise Süryaniler ' i hem dini, hem de dünyevi olarak yönetiyordu. Kilise Süryani halkının yaşamında en önemli kurum haline gelmişti. Halk ile kilise, giderek birbirine karşı çok duyarlı duruma geldi. Birindeki bir gelişme diğerini de hemen et­kilemekteydi.

Asurlu halkı Romayı ve sonrasında Bizans devletini, sömür­geci bir güç olarak görüyordu. Çünkü devletin harcamaları art-

69

Page 70: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

tıkça -özellikle askeri harcamaları kavimler göçü sonrasında çok artmıştı-, halka yüklenen vergiler de artıyordu.<3°) Mali sömürü­nün artması ise yaşamın giderek zorlaşması anlamındaydı halk için. Süryani halkı da, devletin savaş harcamalarının karşılanma­sı için alınan bu tür vergilere büyük hoşnutsuzluk duyuyor, bunu da bazen ayaklanmalarla dile getiriyordu.<31>

Seidler, Süryani Kilisesi 'nin yaptığı kristolojik mücadelelerin gerisindeki nedenleri hakkında şunları yazar:

"İsa 'nın doğası üstünde kurgusal ve doğmatik tartışmaların gerisinde, Doğu ile Batının ayrı toplumsal çıkarları ve çatı­şan eğilimleri yatıyordu. Monofi zitlerin [Süryaniler ' in] inancına göre, ortodoks tez, dünyevi zenginliklere sahip ol­ma ve dünyevi yaşam sevgisini temellendirmek isteyen res­mi kilisenin bir desisinden başka bir şey değildi. Dolayısıyla Monofizitlerin zahitlik çağrısı da, toplumsal eşitsizliklere, kilisenin mallar-mülkler edinmesine ve servetine yönelen bir saldırıydı. Ayrıca, Monofizitler gerek Roma'nın gerekse Bizans ' ın üstünlüğüne karşı çıkan Doğulu halkların ayrıl­macı eğil imlerini temsil etmekteydi."c321

Ekonomik sömürü ve siyasal baskıdan hoşnut olmayan Asurlu halkın çıkarlarıyla kilise çıkarı , kendiliğinden birleşiyordu. Devle­tin ayaklanmaları acımasızca bastırması , kilise ve halkının daha da içiçe gimıelerine neden oluyordu. Böylece Asurlu halkın ba­ğımsızlık çabalan. ifadesini kilisede buluyordu. Kilise ve savun­duğu dinsel doktrin S üryaniler ' i n ayrılıkçı çabalarında, Bizans ha­kimiyetine k arşı mücade lenin s log;uu oluyorclu.13 "

Süryani K i l i sesi ' nin " ul usal'' nitel ik ler kazanma aşaması An­takva klirsl"ı�li ı ı i i ı ı k unıl ıııa s ından lıemeı1 sonrasına rastlar. Kuru-

7G

Page 71: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ya'da olmasa bile Mezopotamya'da kilisede kullanılan dil baştan­beri S üryanice 'ydi. Antakya'da ise kilise liturjisi Yunanca 'ydı başta. Yine kilise gelenekleri -ayin usulü, kilise hukuku vb.- gide­rek Süryani gelenekleriyle yoğruluyordu. Kilise baştan beri bazı "ulusal" nitelikler taşımasına rağmen, tam bir "özerk"liğe kavuş­

ması çok sonraları ve yukarıda anlatılan zorluklar sonucunda oluş­tu. Ama şu da söylenebilir: Bu kilisenin giderek "ulusal"laşması, onun "özerk"leşmesini de sağlayan faktörlerden biriydi.

Antakya Kilisesi kuruluş döneminden başlayarak, manevi ola­rak tüm Anadolu, Suriye ve İstanbul kiliselerinin üstündeydi. İs­tanbul Kilisesi'nin giderek devletle kaynaşması ve Süryani Kilise­si 'nin güçten düşürülmek istenmesi, İstanbul ile Süryani Kiliseleri arasındaki mücadeleyi daha da arttırıyordu. Doğu kilisesinin lider­liği için Antakya, İskenderiye ve İstanbul kiliseleri arasında kıyası­ya bir mücadele başlamıştı. Bu mücadelenin en önemli arenası da, kiliselerdeki heratik görüşleri g idermek için yapılan sinodlardı.

Bu konsillerden ilk üçünde -İznik (325), İstanbul (38 1 ) ve Efes (43 1 )- Doğu kilisenin liderliği için yapılan mücadeleler, Doğu ile Batı Kilisesi arasında tam bir kopuşa neden olmamışlardı. Fakat 45 1 yılında Kalkedon'da (Kadıköy) toplanan konsil ve bu konsilin Doğu kiliselerini zayıflatan kararlar alması, uzun süreden beri güçten düşürülmeye çalışılan Doğu kiliselerinin büyük tepkisiyle karşılaştı.

Bu konsilin aldığı ve Doğu kilisesinin Batı kilisesinden kesin olarak ayrılmasına neden olan temel iki öğe vardı : Bu konsilde tespit edilen " iman ilkeleri" ve "kiliselerin organizasyonu" ile ilgi­l i alınan kararlar. Doğu kil iseleri Kalkeclon konsil inde alınan "iman ilkeleri"nin daha önceki ökümeııik (genel) konsillerimleki iman ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtirler. Kil iselerin yeniden or­

ganizasyonuyla da. İstanbul K i lises i "ııirı Doğu Hıristi y:ınlığının l i ­

deri konumuna getirilmesine büyük bir tepki gösterirl er.

Page 72: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Antakya Patriği'nin başta Kalkedon konsilinin kararlarını im­zalayıp imzalamadığı tartışmalıysa cta<34ı şu bir gerçek ki, Kalke­don konsili sonrasında Süryaniler doğuda birçok ayaklanma çıkar­dı . İmparator da, bu ayaklanmaları bastırmak için güçlü ordularını kullandı. Halk katlediliyor ve sürgüne gönderiliyordu.

Aynı zamanda İmparator, Antakya Kilisesi 'ne imparatorlu­ğun dinsel görüşünü benimseyen kişileri patrik olarak dayatma yoluna gidiyordu. Fakat İmparator tarafından atanan her patrik halkın büyük tepkisine yol açıyordu;- atanan patrik imparatorun dinsel görüşünü benimseme dahi. Artık Süryaniler kendilerinden olmayan bir patriği kabul etrniyorlardı.<35ı Bu yüzden İmparator tarafından atanan patriklerin halkın gözünde hiçbir meşrulukları yoktu ve böyle durumlarda halk, kendilerinden olan keşişler ara­cılığıyla İmparator ve temsilcisi olarak gördükleri patriklere kar­şı, büyük ayaklanmalar çıkarıyordu. V. yüzyılın ikinci yarısından sonra İmparator da artık Antakya'da kendisinin atayacağı bir patrik seçmenin mümkün olmayacağını anlamış oldu. Çünkü ar­tık Süryaniler, Süryani bir lider seçmek için daha çok kan akıt­maya hazırdılar.

İmparatorluk kuvvetlerinin katliam, baskı, sürgün ve tehditleri­ne rağmen, ve bunlara bir tepki olarak, Doğu halkları -Asurlu, Er­meni, Kopt- V. yüzyılda kesin biçimde ayrı ve özerk kiliseler kur­dular. Artık her halkın kendi "ulusal" kilisesi vardı.°6ı

Böylece beş yüzyıla yakın zaman içinde İstanbul 'daki iktidar­larla -devlet ve kilise- Süryani halkı ve kilisesi arasındaki müca­delede Süryaniler 'in kendi "özerk" kiliselerini kurmalarıyla so­nuçlandı. Fakat bu mücadele, aynı zamanda imparatorluk ordula­rının, Süryaniler 'in savunma iradelerini uzun bir sür_e için yok et­mesine yol açacaktı .<31ı Bu durum da Araplara yarayacaktı kuşku­suz. Araplar Mezopotamya 'ya girdiklerinde, Süryaniler ülkelerini savunamayacak kadar zayıflatılmışlardı.

72

Page 73: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

D. SÜRYANİ KİLİSESİ'NDE AYRILIKLAR

Hıristiyanlığı kabul etmeleriyle eski Mezopotamya kültürüne akraba yeni bir kültürel hareket yaratan Asurlular, bu hareket te­melinde giderek ulusal birliğe gidiyorlardı. Fakat kısa zamanda bu halk arasında oluşan veya oluşturulan Çelişkiler, Süryani halkını dini temele dayanan mezheplere ayırdı. Dini-mezhepsel ayrılıkla­rın oluşmasında Bizans ve Sasani devletlerinin siyasal oyunları -Vll. yüzyıla kadar- ile Roma Katolik Kilisesi'nin misyon çalışma­ları- XVI. yüzyıl sonrası etkin rol oynadıYs)

Süryani Kilisesi 'ndeki bölünmeleri iki yöntemle ele alabiliriz. Bu bölünmeler kronolojik olarak incelenebileceği gibi, Süryani Kiliselerinin dini öğretilerine göre de tasnif edilebilir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından ikinci yolu izlemek daha doğru ola­

caktır. C39!

Doğu ile Batı kiliselerinin birbirlerinden giderek ayrılmasında Kalkedon (Kadıköy) Konsilinin önemli bir rolü var. Süryani Kili­sesi, Kalkedon iman ilkelerini kabul etmeyerek İstanbul Kilise­si 'yle ilişkilerini kesmişti. Ancak bir bölüm Süryani bu konsilin iman ilkelerini imparatorluğun baskısı sonucunda kabul etmek zo­runda kalmıştı. Bunun yanında konsilin iman ilkelerini reddeden Süryani kiliseleri arasında da ayrılıklar başgöstermişti. Çok daha sonraları ise, Batılı kilisilerin Doğu' daki misyon çalışmaları sonu­cunda, Süryani Kilisesi 'nde yepyeni ayrılıklar doğdu. Böylece bir bölüm Süryani kilisesi de Papa'ya bağlanmış oldu. Roma'ya bağ­lanan kiliseler, Kalkedoncu iman ilkelerini de kabul etmiş oldular. İşte bu dini-bilim öğreti ayrılığına dayanarak Süryani Kiliseleri'ni Kalkedoncu ve Kalkedoncu olmayan olarak iki büyük gruba ayı­rabiliriz. Kalkedoncu olmayan kiliselere Doğu'nun Ortodoks Kili­seleri; bunu kabul eden kiliselere ise Roma' ya Bağlı ve Roma' nın

üstünlüğünü kabullenen kiliseler de denilir.c4oı

73

Page 74: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

1. Kalkedoncu Olmayan Kiliseler (Doğu'nun Ortodoks Kili­seleri)

a. Süryani Ortodoks Kilisesi ve Tek Tabiat Dini Eğ_itim Okulu: Bu dini eğitim okulun dinsel görüşüne göre Oğul (İsa), B aba (Tanrı) ile birdir. İsa hem Tanrı, hem de insandır.<41> Yani İsa'da tanrısal ve beşeri doğalar vardır ve bunlar birleşmiştir. Bu da İsa'nın ne peşeri doğası ne de tanrısal doğası diye iki ayn ta­nımla bellenmemesi demektir.<42ı Bunun teolojik olarak anlamı şu­dur: İsa "Tanrı gibi doğdu. Belli bir yaşamdan sonra da ölüp yine dirildi. Meryem de onun, yani 'Tanrının Anası ' olmakta."<431

b. Süryani Nesturi Kilisesi (Doğu ve Asur'un Kilisesi) ve Çift Tabiat (Diyo-Fizit) Dini Eğitim Okulu: Bu dini eğitim gö­rüşünü ortaya atan Antakya Tanrıbilim okulundan N astoryos 'tu.

Nastoryus ortaya attığı görüşlerinden dolayı Efes ve Kalkedon (Kadıköy) konsillerinde aforoz edildi. Temelde bu aforozu Sürya­ni Kilisesi kabul etmedi. Ancak daha sonra İstanbul 'daki siyasal iktidarın zorlamasıyla Nastoryus'un görüşü herati1• (sapık) olarak ilan etmek zorunda kaldı.

Nastoryus 'un, ve dolayısıyla bu dini eğitim okulunun görüşü şudur:

"İsa 'nın hayatı Tanrının bir aracı sayılmalıdır. Bu hayatın yolu ile Tanrı doğup ölmüş, ve daha sonra dirilmiştir. Tanrı, insan olan İsa'nın içinde bir tapınak gibi oturuyor. Bundan dolayı, insan olan İsa'nın anası Meryem'e de "Tanrının Anası" değil, " İsa'nın Ana­sı" dernek gerekir."0•1

Bu kilisenin resmi bir şekilde tanınması VI. yüzyılın ikinci ya­rı s ındadı r. Önceleri Doğu 'mın Kilisesi olarak tanındı . Fakat daha sonrai<m Kilise karşıtl arı tarafından " Nesturi Kili sesi" olarak ad­laı ıdırı ld ı . B u adl andıımayı bu kilisenin t araftarları da kullanmaya

74

Page 75: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

başlamışlardı. Fakat 1 800 yıllarının sonunda aynı kilise yanlıları bu adlandırmayı terk ederek yerine eski adlandırmayı, Doğu' da Asur Kilisesi veya Doğu ve Asur'un Kilisesi olarak koyarlar.<451

c. Maruni Kilisesi ve Mono-Teletistçilik Dini Eğitim Okulu: Bu dini eğitim okuluna göre İsa'nın iki doğasının yanısıra güçlü bir irade de vardır. Bu güçlü irade İsa'nın tanrılığını temsil etmek­tedi<.<461

B u dini öğreti, VII. yüzyılın sonunda Tek Tabiat taraftarları arasında doğdu. Bunların merkezi, Suriye'nin Mar Marun Manas­tırıydı. Bu nedenle bu dini-bilim görüşü kabul edenler, daha son­raları "Maruni" diye çağrıldılar.<47l

Maruni Kilisesi XII. yüzyılda Roma'ya bağlanır. Bu oluşum­dan sonra da Kalkedoncu kiliseler grubuna dahil olur. Fakat ilk di­ni eğitim görüşü Kalkedoncu olmadığı için, bu kilisenin bu gruba konulması daha uygundur.<481·

2. Kalkedoncu Kiliseler (Roma'ya Bağlı Kiliseler) Doğuda bu tür kiliselerin doğuşu, Roma Katolik Kilisesi 'nin

misyon çalışmaları sonucunda Ortodoks kiliselerindeki kopuşlar­dan oluştu. Buradaki "Roma 'ya bağlı" olmanın anlamı, bu kilise­lerin "ilk elde kendi litürjisine ve kilisede iç özerklik hukukuna bağlılık yanında" bunların kendi "gelenek ve görenek"lerine de bağlı olmalarıdır. Fakat bunun yanında. "Papa "yı en yüksek ruhani lider saymaktadırlar. Bu tutumun teorik anlamı da. Kalkedoncu bilime onay demektir".'49'

Kalkedoncu bilim. İsa · nın üzerine şu formlu kavramları dile getirir:

' ' İ sa · nın Tanr ı l ık ve insan l ık yetk i s i n i n. yan i onun gerçek

Tmın \'e gerçek i ns:ın oldu�'tı . . . O;ıun hu duga l annı lmbiı: i ı ı

7:;,

Page 76: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

den ayırmaksızın, değişmezliğini, bölünmezliğini, yıpran­mazlığını itiraf eder . . . Ve doğadaki farklılığın hiçbir şekilde, onun temeldeki birliğini iptal etmediğini. . . Onun barındırdığı nitelikler, onun her iki doğasını koruduğu ve her ikisi de kişiliğinde birleştiği ve bununla da onu bir tek simge kılar."<501

Ortodoks kiliselerden ayrılan ve Kalkedoncu dini-bilim öğreti­sini kabul eden Süryani kiliselerini görelim:

a. Keldani-Katolik Kilisesi (Babil Patrikliği): 1 445 'te Asur Kilisesi 'nden ayrılan bir grup Süryani, Keldani adıyla bilinen kili­seyi kurarak Papa' ya bağlanırlar. Patriklik merkezleri Bağdat'ta olup "B abil Patrikliği" adını taşımaktadır.<51ı

b. Süryani-Katolik Kilisesi: XVII. yüzyılın ortalarında Sür­yani Ortodoks Kilisesi 'nden ayrılan bir grubun kurduğu kilisedir. Katolik Kabbuşi rahiplerinin özendirmesiyle, Halep Süryanileri 'n­den bir bölümü 1 656 yılında Endravus Akhican'ı kendilerine met­ropolit seçerler. Az sonra da - 1 662 'de- onu patrik ilan ederler. 1 773 'te de Papa' ya bağlanırlar.<521

c. Süryani Melkit Kilisesi: Süryani Kilisesi V. yüzyılda Bi­zans Kilisesi'nden ayrılıp özerk bir duruma gelmesine rağmen bir bölüm Süryani, Bizans Kilisesi 'ne bağlı kaldı. Bu kilise, Kalke­doncu olduğu halde Ortodoks kabul edilir; oysa Ortodoks olan ki­liseler Kalkedoncu değildir. B u kiliseye Ortodoks denmesinin ne­deni, daha sonraları İstanbul ve Roma kiliseleri arasında oluşan ayrılıktan dolayıdır. İstanbul Kilisesi Roma'dan ayrıldığı zaman, kendisine Ortodoks adını taktı. Dolayısıyla buna bağlı olan kilise­ler de bu adı kabul etti.

76

Page 77: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Süryani Melkit Kilisesi VI. yüzyılda Antakya Süryani Patriklik merkezinden bağımsız bir patrikliğe kavuşur. XVIII. yüzyılın baş­larındaysa Ortodoks Melkit kilisesi içinde gelişen olaylardan dola­yı, bu kiliseye bağlı bir grup Süryani Papa'ya bağlanarak "Rum­Katolik Kilisesi" adıyla kendilerine bir patriklik merkezi kurdu­lar.<53) Buradaki Rum sözcüğü Romalı ve/veya Yunanlı anlamına gelmekte, genellikle Ortadoğu halkları Roma ve Yunanlılara Rum<54ı derler. Bundan dolayı Melkit kilisesine Rum Kilisesi de denir.

Çeşitli kollarıyla Protestanlık az da olsa Süryaniler arasında taban bulmuştur. XIX. yüzyılda Batılı ve özellikle Amerikalı mis­yonerlerin çabaları sonucunda, küçük bir Süryani topluluğu bu di­ni öğretiyi benimsedi.

Kısaca Süryani kilisesi içinde gelişen dini öğreti ayrılığı, Sür-yani halkını temel olarak şu Kiliselere ayırdı:

1 . Süryani Ortodoks Kilisesi (Antakya Patrikliği) 2. Süryani Nasturi Kilisesi (Doğu ve Asur'un Kilisesi) 3. Süryani Maruni Kilisesi (Antakya Patrikliği) 4. Süryani Keldani Kilisesi (Babil Patrikliği) 5. Süryani Katolik Kilisesi 6 . Süryani Melkit Kilisesi (Rum Ortodoks ve Rum Katolik

Patriklikleri) 7. Süryani Protestan Kilisesi

Bu kiliselerden Süryani Maruni Kilisesi 'ne bağlı olan halkın -Lübnan Hıristiyanları- tümüyle olmasa da Süryani halkıyla ilişki­leri büyük ölçüde kopmuştur. Bu durum, özellikle XII. yüzyılda Maruni Kilisesi 'nin Roma'ya bağlanmasıyla hızlanmıştır. Buna rağmen bu kilisenin litürjisinde Süryanice halen kullanılmaktadır.

Melkit Kilisesi ise gitgide Süryani geleneğinden uzaklaşmıştır.

77

Page 78: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Geriye kalan kiliselerde ise Süryanice, aktif bir şekilde kilise dili olarak kullanılmaktadır. Bunlardan ikisi -Doğu ve Asur'un ki­lisesi ile Keldani Kilisesi- Süryanice'nin Doğu lehçesini, diğer iki kilise de- Süryani Ortodoks ve Süryani Katolik- Süryanice'nin Batı lehçesini kullanmaktalar.

Süryani olmadığı halde bu kiliseye bağlı Hıristiyan topluluklar da mevcuttur. Bu topluluğun büyük kısmı Hindistan'da yaşamak­tadır. Latin Amerika' da da bu kiliseye bağlı küçük bir grup vardır.

Hindistan'a ilk misyon faaliyeti, havari Torna tarafından 52 yı­lında başlatıldı . Toma'nın kurduğu ilk Hıristiyan topluluk, Mala­bor kıyılarının güneybatısındaydı . Bu kilise idari yönden Mezopo­tamya'daki merkezi Süryani Kilisesi'ne bağlıydıYı) Malabor Sür­yani Ortodoks Kilisesi adıyla kurulan kilise, tarihsel süreçte bir yandan bağlı olduğu ana kilisedeki bölümlerden etkilenirken, di­ğer yandan Hindistan'a çıkan Batılı devletlerle -Portekiz ve İngil­tere- gelen kiliselerin misyon çalışmaları sonucu, çeşitli bölünme­lere uğradı. Kronolojik bir sıra ile bu ayrılıklar aşağıdaki tarihler -de gerçekleşti:

XV. yüzyıl sonlarında Portekizliler Malabor sahillerine gelir. Bir asırlık misyon çalışması -aynı zamanda zor ve şiddet kullana­rak- sonucunda Torna yanlısı Hıristiyanların çoğu Roma-Süryani olur.

1 855 'te Süryani Ortodoks Kilisesi , eskiden kendisine bağlı olan Hıristiyanlar arasında tekrar bir misyon hareketi başlatır. Bu defa Malankara Ortodoks Süryani Kilisesi kurulur. Az sonra da bu kiliseye bağlı bir grup "Malabar 'da Bağımsız Süryani Kilisesi 'ni" kurar. Yine Malabar Ortodoks Süryani Kilisesinden ayrılan bir başka grup 1 876 yılında "Mar Turna Süryani Kilisesi"ni kurar. 1 886 'da ise Anglikan Kilisesi'nin misyon faaliyetleri sonucunda bir grup Süryani, Süryani Anglikanlar Kilisesi'ni kurar.

1 930' da Malankara Ortodoks Kilisesi 'nden kopanlar Papa 'ya

78

Page 79: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

bağlanır. Kendilerine de "Malankara Katolik Kilisesi" adını verir­ler. 1 96 1 'de ise Mar Turna Süryani Kilisesi 'ne bağlı bir kitle, ken­dilerine "Hindistan' da Mar Turna Evangelist' leri" adını vererek yeni bir kilise kurarlar. Yine de tüm bu kiliseler Toma'cı -Süryani­Hıristiyanlığın etkisi altındadırlar.<56ı

Süryani Kilisesi 'ndeki tüm bu ayrılıklara rağmen, artık bu ki­liseler eski dini öğretilerini daha yumuşak bir şekilde savunmak­ta, İsa ile ilgili konularda da, hemen hemen ortak bir öğretide görüş birliğine varmış bulunmaktadırlar. Bunun en önemli nede­ni ise Süryaniler ' in giderek Ortadoğu'da azalmaları ve mezhep­sel bölünmenin kendilerini çok daha güçsüz duruma getirdiğinin bilincine varmaları oldu. Farklı mezheplere bağlı da olsa Sürya­ni kiliseleri artık dini dogmalarla fazla uğraşmadan birbirine ya­kın duruyor.

79

Page 80: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

111. TÜRKİYELİ SÜRYANİLER

Süryaniler, bugün Türkiye'de yoğun olarak Mardin il merkezi, ilçe ve köylerinde yaşamaktalar. Bunun yanında Diyarbakır, Ha­tay, Elazığ ve Adıyaman'da da küçük Süryani toplulukları vardır.

Son otuz beş yıl içerisinde bu yerleşik bölgelerden göç etmele­ri sonucunda, istanbul' da da bir Süryani topluluğu oluştu. Günü­müzde artık Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde de Süryanilere rastlamak mümkündür.

Bugün 2 bin 500'ü Güneydoğu'da, 10 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye'deki Süryani nüfusu 1 5 bin civarındadır.(!> Türki­ye 'nin resmi açıklamalarında ise bu rakam, 50 bin olarak gösteril­mektedir. (1i

Oysa, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve I . Dünya Savaşına ka­dar Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde büyük bir Sür­yani nüfusu mevcuttu. Gerçi o dönemdeki Süryani nüfusu konu­sunda elimizde kesin bilgiler yok; ancak bazı şehirlerdeki Süryani nüfusunun kalabalıklığı Süryaniler 'in ne kadar kalabalık oldukları konusunda bir fikir veriyor. Örneğin daha 1 869 yılında Erzu­rum' da görevli "Kürdistan Bölgesi" İngiliz Konsolosu Taylor ra­porlarında, Erzurum' da 1 10 bin, Van Mutasarraflığında da 1 6 bin 500 "aşiret" ve 34 bin 500 "reaya" Süryani-Nesturi- olduğunu be­lirtir.<3>

Yine 1 88 1/82/93 Osmanlı nüfus sayımlarına göre, Mardin san-

80

Page 81: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

cağında 1 7 bin 754<4\ 1 883 Haİep Salnamesine göre ise Urfa san­cağında 5 bin 29 1 Süryani olduğu belirtilir.<5> O dönemde Batı Sür­yanileri yoğun olarak Mardin, Diyarbakır, Siirt, Adana, Urfa; Do­ğu Süryanileri ise Hakkari , Van ve Erzurum'a kadar uzanan böl­gelerde yaşıyorlardı.

Fakat XIX. yüzyıl sonu ile I. Dünya Savaşı ve sonrasında ya­şanan trajik olaylar, Süryani toplumunda önemli boyutlarda nüfus kaybına yol açtı. Bu dönemde halkın önemli bir bölümü ya katli­amlara uğradı, ya da bölgeden sürülerek çıkarıldı . Bu arada pek çok Süryani de, topluca din değiştirerek kurtulmayı denedi ve gi­derek asimile oldu.

Bölgede ilk ciddi çatışmalar il. Abdülhamit ( 1 876- 1909) dö­neminde patlak verdi. Osmanlı yöneticilerinin baştan beri Kürt­leri hem "sınır koruma kuvveti", hem de "bir tür paralı asker" olarak kullanma eğilimi vardı.<6> Bunu sağlamanın önemli bir yo­lu da İslam motifini kullanmak oluyordu. "İslami bağnazlık", Kürtler arasında oldukça güçlüydü. Kürt başkaldırılarında _bile dinsel ve hatta tarikat rengi her zaman var oluyordu.<1> Kürt ·baş­kaldırı liderlerinden Bedirhan 'ın "on bin kadar Asuryanın bo­ğazlanmasını emredebilmesi Kürt birliği projesi kadar İslami bağnazlığıyla da açıklanabilir".<sı İşte Abdülhamit de "Panisla­mist" politikası sonucunda Kürt egemenlerini elde etti ve bunları kendi amaçları için kullandı.

il. Abdülhamit hem Kürt aşiretleri arasındaki ayrılıkları tahrik etmek, hem de bölgede gittikçe yayılan "milliyetçi uyanış"ı engel­lemek ve bastırmak için 1891 yılında "Haınidiy� Alayları"nı kur­durdu. Çeşitli illerde bin 200 kişiden oluşan 36 alay oluşturuldu. Oluşturulan alayların komutanları Kürt aşiret reisleri, erlere aşiret mensuplarıydı. "Hamidiye Alayları" Kürt-Ermeni çatışmaları ya­nında Kürt-Süryani çatışmalarında Süryani halkı üzerine de saldır­tılıp "kitle kıyımları" yaptırıldı.<9> Bu çatışmalar sonucu ise, büyük

81

Page 82: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

bir Süryani kitlesi ya bölgeden sürüldü ya da öldürüldü. Ama, Süryani halkı için asıl büyük felaket, Türkiye 'nin bugün­

kü sınırları dışına kitleler halinde sürüldükleri I. Dünya Savaşı yıl­larında yaşanacaktı . Osmanlı İmparatorluğu daha I. Dünya Savaşı­'na girmeden birkaç ay önce, Ağustos 1 9 14 'te Doğu Süryanileri Patriği Mar Şimun, Van Mutasarrıfı (dönemin valisi) tarafından bu şehre davet edildi. Savaş başladıktan sonra, Doğu Süryanileri 'nin imparatorluğa bağlılığını sağlamak için, her türlü şikayetlerine karşı gereğinin yapılacağına dair teminat veren mutasarrıf, aynı zamanda mali, idari ve dini konularda da birçok vaatlerde bulun­du. Ancak Patriğin, o zaman İran'da bulunan Rus askeri yetkililer­le görüşmesi ve onların verdiği güvenceler durumu kısa zamanda değiştirecekti.<10ı

Savaşın başlamasıyla birlikte Süryani ve Kürtler arasındaki ça­tışmalar tekrar şiddetlendi. Bu dönemde de "kutsal Cihad'a çağrı, bir kez daha Kürtleri savaşçı içgüdülerinin İslam kisvesi altında gerçek ulusal çıkarlarına tam karşıt bir yöne çevrilmesine olanak verir. Türkler, Kürtleri kendi askeri amaçları için" kullanırlar.<11ı

Ancak bunun yanında, saldırıları şiddetlendiren bir diğer etken doğuda yaşayan Hıristiyan ve Müslüman toplumlar arasındaki de­rin sosyo-ekonomik farklılıklardı .<12ı Kuşkusuz, Abdülhamit ' in Doğu politikası tam da bu çelişkinin, yani feodalite ile kapitalist oluşumların çekişmesi üzerine oturdu ve asıl anlamını buldu. Sal­dırılar sırasında, Süryani mal varlıklarının sürekli yağmalanmış olması da, bu tezi doğrulamaktadır. Osmanlı askerlerinin de çatış­maya katılması üzerine, Doğu Süryanileri l O Mayıs 1 9 1 5 'te toplu­ca isyan ettiler. Kürt aşiret reislerinin yönetimindeki "Hamidiye Alayları" Osmanlı askerleriyle birlikte, Doğu Süryanileri 'nin üze­rine yürüyerek büyük katliamlara giriştiler. İsyana katılmayan Süryaniler de bölgelerden çıkarıldı.<13ı

1 9 1 5 Ekim 'ine kadar Hami diye Alayları ve Osmanlı askerleri

82

Page 83: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ile çatışan Doğu Süryanileri, bu tarihten sonra daha fazla direne­meyeceklerini anlayarak İran tarafına geçip Ruslara sığındı. <14) Böylece, Beytülşebab'taki küçük bir grup dışında Hakkari 'de Sür­yani kalmamıştı. Bu küçük topluluk da, Musul sorununun görü­şüldüğü İstanbul Konferansı sırasında isyan edecek, isyan 1 6 gün sonra 28 Eylül 1 924 'te bastırılacaktı.<15ı

Bu trajik olaylar sırasında Batı Süryanileri de, Türkiye'nin ku­zey bölgelerinden güneye sürülmeye başlandı. Batı Süryanileri Mardin bölgesinde, Aynvert (İvardo) köyü yakınlarında güçlü bir savunma hattı kurabildiler. Bunun üzerine bölgedeki Süryaniler burada toplanmaya ve direnmeye çalıştılar. Fakat Aynvert'de ku­rulan bu savunma hattına ulaşamayan binlerce Süryani öldürül­dü.<16> Böylece Süryaniler, asırlardan beri yaşamakta oldukları Do­ğu ve Güneydoğu bölgelerindeki topraklarını terketniek zorunda kaldılar. Doğuda İran, güneyde Suriye ve Irak'a göç ettiler.

Yeni cumhuriyetin kurulmasından sonra 1 928 yılında, daha ön­ce bu bölge topraklarından ayrılmak zorunda kalanlara geri döne­bilmeleri için genel bir "af' getirildi. Ancak, kısa zamanda bu ge­nel af kapsamına Süryaniler 'in girmeyeceği anlaşıldı. 25 Haziran 1 928'de Bağdat'taki Türk büyükelçisi, Türkiye'nin ilan ettiği ge­nel affın Süryaniler ' i kapsamadığını , eğer Türkiye'ye girmeye yeltenen Süryaniler olursa bunları cezalandıracaklarını açıkladıY'ı Böylece Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden ayrılan on binlerce Süryani topraklarına geri dönemedi ve tüm Ortadoğu ülkelerine dağılmak zorunda kaldı. Özellikle bugün, Suriye 'nin kuzey bölgelerinde yaşayan Süryaniler 'in çoğu Doğu ve Güney­doğu bölgelerinden göç eden Süryaniler 'dir.

Bu olaylarda Süryaniler 'in ne kadar nüfus kaybettikleri farklı tarihçiler tarafından farklı rakamlarla ifade ediliyor. Bazı Süryani tarihçileri bunun 250 bini bulduğunu yazıyor. Ancak Metropolit Mor Severius Afram Barsavm'ın 1 920 yılında Süryani Ortadoks

83

Page 84: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Patriği Mor İğnatios İlyas III'ün (1917-1932) temsilcisi sıfatı ile İn­giliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a yolladığı bir memorandumda biı rakamın 1 80 bin civarında olduğu yazıyor. Barsavm, Batıl· devletleri Süryani sorunu konusunda bilgilendirmek için 1920 Şu­bat ayında yazdığı memorandumda, Süryaniler ' in yaşadığı katli­amlarda 90 bini Süryani Ortodoks, 90 bini Nesturi olmak üzere toplam 180 bin Asurlunun öldürüldüğünü yazıyor.<18>

Bu dönem sonucunda cemaatlerini kaybeden B atı ve Doğu Süryani kiliseleri, liderlerini ve kilise merkezlerini de Türkiye sı­nırlarından çıkarmak zorunda kaldılar. Nesturi kilisesinin merkezi Hakkari ' de-B edgaruk · da- Derareş ' ti .<19> Süryani Ortodoksların merkezi de Mardin' de Zahfaran Manastırı 'ydı. Doğu Süryaniler 'i , tümüyle Türkiye sınırları dışına çıktıkları için kiliselerini bırak­mak zorunda kaldılar. Süryani Ortodokslar ise kilise merkezlerini Suriye 'ye taşımak zorunda kaldılarsa da, önemli kilise ve manas­tırlarını korumayı başardılar.

Cumhuriyetle birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hem ekono­mik, hem de sosyal bir yapılanmaya girdi. Eskiden Doğu bölgesinin Musul ve Rızaiye ile, Güneydoğu Bölge.si'nin ise yine Musul ve Ha­lep ' le geleneksel ticaret ilişkileri vardı. Bu dönemde, bu bölgeler canlı bir ticaret hayatı yaşıyordu. Ortadoğu'da sınırların çizilmesiyle birlikte, bu canlı ticaret hayatı da büyük ölçüde ortadan kalktı. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri sınırların çizilmesiyle birlikte uzun bir süre ekonomik ve sosyal açıdan içine kapalı bölgeler haline geldi.

A. SOSYO-EKONOMİK YAPI

Süryaniler ' in tarihleri boyunca yaşadıkları önemli yerleşim yerlerinin başında gelen Mardin ili, günümüzde de farklı etnik ve dinsel temele sahip toplulukları bünyesinde barındırmakta. Bu topluluklar, kendi aralarında ekonomik ve toplumsal örgütlenme-

84

Page 85: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

leri açısından da, farklı özelliklere sahiptirler. Bölgedeki nüfusun çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte,

pek çok mezhep ve tarikatlara bölünmüşlerdir. Süryaniler ise Hıristiyan dinine mensuptur. Ancak onlar da kendi içlerinde çeşitli mezheplere ayrılırlar. Büyük çoğunluğu Ortodoks mez­hebine bağlıdır. Bunun yanında Keldani, Katolik ve Protestan mezheplerine bağlı olan Süryaniler de vardır. Müslüman ve Hı­ristiyan topluluklar dış ında, küçük bir Yezidi topluluğu da mevcuttur.

Bölgede dilsel bir homojenlik de yoktur. Bölge halkı devlet ile olan ilişkilerinde, resmi dil olarak Türkçe'yi kullanmasına karşın, günlük yaşamda bu dili kullanmaz. Bölgede yayın olarak kullanı­lan diller Kürtçe, Süryanice ve Arapça' dır.

Mardin il merkeziyle bazı yerleşim birimlerinde hakim dil Arapça'dır. Hatta bu yerleşim yerlerinde yaşayan Süryaniler 'in bir bölümü Süryanice bilmez ve genel olarak Arapça konuşurlar. Bu­nun dışındaki Süryaniler ise Süryanice'nin Batı ve Doğu lehçele­rini konuşurlar. Genel olarak Süryani Ortodoks ve Süryani Katolik kiliselerine bağlı olan Süryaniler Süryanice'nio Batı lehçesini kul­lanırken, Keldani kilisesine bağlı olanlar Doğu lehçesiyle konu­şurlar. Bölgedeki Süryaniler'in çoğu Süryanice dışında Kürtçe ve Arapça 'yı da konuşabilmektedir.

Bölgede Süryani, Yezidi ve Mıhalmiler (Müslümanlığı kabul eden, ancak kendilerini Kürt ve Arap saymayan bir "cemaat") d�­şında kalan Kürtler 'in temel toplumsal örgütlenmesi göçebe, yarı göçebe ve yerleşik de olabilen "aşiret" esasına göredir. Toprağın mülkiyet rejimi de aşiret esasına dayanır.<20> Fakat aşiret düzeni dı­şında kalan Süryaniler 'in etkisiyle Mardin, diğer komşu illerden farklı bir sosyal gelişim izlemiştir. Mardin baştan beri -özellikle il merkezi- diğer bölge illerden daha gelişmiş ve modern bir sosyal yapı ve anlayışa sahip olmuştur,<21>

85

Page 86: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

1. Toplumsal Yapılar

Süryaniler her ne kadar aşiret düzeni dışındaysalar da, bu, her toplumda olduğu gibi bunların da az çok katmanlaşmış ve katego­rileşmiş olmadıkları anlamına gelmez. Fakat Süryaniler'deki kat­manlaşma (sınıf) aşiret düzeninde olduğu gibi soya (kana) bağlı olmaktan çok, ekonomik güce ve dinsel otoriteye bağlıdır. Ve en belirgin -Süryani toplumundaki tek belirgin sınıftır aynı zamanda­katman (sınıf) din görevlileri sınıfıdır.

Din görevlilerinin yönettiği kilise kurumu, Süryani toplumu­nun en gelişmiş ve yaygın kurumudur aynı zamanda. Bundan do­layı kilise ve din görevlileri (ruhban sınıfı), topluluğu birbirine bağlayan temel unsurlardan birisi olarak ortaya çıkar. Bu ruhban sınıf ve onun yönettiği kurumun (kilise), toplumda meşru iktidar (otorite) haline gelmesinin önemli nedenleri; kilise kurumunun çok eskiden beri kurulu olması ve halkı uzun zamandan beri hem dini, hem de dünyevi olarak yönetmesidir.

Kilise kurumu, Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren tüm top­lumu kucaklayan yaygın bir kurumdu. Bu kurumu yöneten ruhban sınıfı, Süryani Kilisesi'nde hiç bir dönemde bir kast sistemi haline gelmedi. En yüksek din görevlerinden -piskoposluk, manastır baş­rahipliği vb.- köy papazlığına kadar bütün dini görevler, toplumun tüm bireylerine açıktı. Başka bir deyişle, bu görevlerin hiçbiri her­hangi bir kesimin tekelinde olmadı.

Yine Süryaniler 'in tarihsel gelişimlerinde, genellikle sadece din görevlileri yoğun bir eğitim görüyorlardı. Bu da onlara toplumda önemli bir güç sağlıyordu. Başta yargı yetkisi olmak üzere, birçok yetki bu sınıfın ve yönettiği kurumun işlevi durumuna geldi.

Osmanlılar döneminde de kilise kurumu ve onun lideri olan Patrik, tüm Süryaniler 'in hem dini, hem de dünyevi lideri olarak kabul ediliyordu. Bundan dolayı başa gelen her padişah, patriğe

86

Page 87: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

bir ferman yollardı. Bu fermanlarda patrik, halkı üzerine yetkilerle donatılırdı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra -her ne kadar pat­rik Türkiye topraklarından çıkmışsa da- kilise ve ruhban sınıfı toplumu yönetmede önemli bir rol oynamış ve diğer güçlerle bir­likte bu yönetime ortak olmuştur.

Süryani halkını oluşturan topluluk birimi "köy" ve "kent"tir. Bu topluluklar ise, bir araya gelmiş aile birliklerinden (Bavık; Şarpho) oluşur. Aile birlikleri genel olarak köyün veya kentin bel-li bir kesiminde toplu olarak yaşayan ve genellikle aynı soydan gelen -f�kat kan bağı belirleyici değildir- ailelerden oluşur. Kadın ve çocuklar, babanın aile birliğine katılır. Evlenmeler aile birliği- _ nin içinden çok, diğer aile birlikleriyle gerçekleştirilir. Bu, aynı zamanda- bubirlikler arasındaki dostluğu pekiştirmek içindir. Tüm bu aile birliklerinin birliğini sağlayan ise kilise kurumudur.

Aile birliğini (Bavık; Şarpho) oluşturan aileler, kendi içlerinde her yöndeiı eşit haklara sahiptirler. Bu durum, genel olarak, tüm aile birliklerini oluşturan aileler için de geçerlidir. Fakat yine de, her aile birliğinin bir lideri vardır ve bu lider, aile birliğinin diğer aile birlikleri ile olan ilişkilerini yürütür.

Kentlerde toplumsal iktidar, bu aile birliklerinin en güçlüleriy­le kilise arasında; köylerde ise ya tüm aile birliklerinin -genellikle köylerde 3-4 aile birliği vardır- katılımı ya da biri ile kilise arasın­da paylaşılır. Kentlerde en güçlü aile birliği -veya birlikleri-, eko­nomik yönden de güçlü olandır. Bazı köylerde de durum böyle ol­makla birlikte, aile birliğinin oluşturan nüfusun çokluğu vb. fak­törler de gücün oluşmasında önemli rol oynar.

Kentlerde, ekonomik yönden en güçlü aile birliğinin lideri (bey) doğal olarak öne çıkar. Bazen tüm iktidar onda toplanabilir ve kentin önemli bir yöneticisi durumuna gelebilir. Kuşkusuz bu aile birliğinin -ve aynı zamanda beyinin- gücü sadece ekonomik ölçüte bağlı değildir. Aynı zamanda diğer aile birlikleriyle yapılan

87

Page 88: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ittifaklar da gücü belirleyen ölçütlerdendir. Ve bu ittifaklar bozul­duğu zaman, bu liderin -veya liderlerin- durumu da zorlaşır. İtti­fakların durumuna göre liderin gücü azalıp çoğabileceği gibi yeni lider ya da liderler ortaya çıkabilir.

Köy birimlerinde ise genel olarak iktidar, köyün din görevli­siyle aile birlikleri -bazen bir aile birliğiyle- paylaşılır. Bu durum­da kimin iktidara salıip olacağı, pratik mücadeleler sonucunda or­taya çıkar. Bu, bazen köydeki din �görevlisiyle tek bir aile birliği lehine, bazen de bir veya birden fazla aile birliği lehine gelişir. Kırsal kesimdeki iktidar mücadelesi, kentlere oranla daha keskin­dir. Kuşkusuz, ekonomik yönden güçlü bir aile birliğinin bulun­ması bu mücadeleyi azaltabilir veya yok edebilir. Böyle bir pratik mücadele sonucunda iktidarı eline geçiren aile birliği -ve onun li­deri- köyün yöneticisi (hakimi) durumuna gelir. İktidarı elinde bu­lunduran aile birliğinin lideri, aynı zamanda diğer köylere karşı köyün de lideridir ve belli başlı işlevleri yerine getirir. .

Köy erkeklerinin toplandığı yer (divanhane; göçek), liderin oturduğu ev olur. Lider aynı zamanda köye gelen önemli konukla­rın, önemli din adamlarının, çevre köylerin bey veya liderlerinin ağırlanması, köyün diğer yerleşim birimleri ile ilişkilerini düzen­leme gibi görevleri bünyesinde toplar. Köy halkı arasındaki anlaş­mazlıklarda da, din görevlisiyle birlikte önemli bir yargı yetkisine sahip olur. Fakat buradaki iktidar da ittifaklarla yürümektedir. Önemli bir konu da aile birliktelikleri arasındaki ortaklık bozulur­sa, bunlar arasındaki iktidar ilişkileri de bozulur ve yeni ittifaklar sonucu, yeni iktidar ilişkileri ortaya çıkar.

Bunun dışında, bazı köy birimlerinde ekonomik yönden güçlü bir aile birliği -ve onun beyi- vardır. Bu aile birliği ve bunun beyi ekonomik gücüne dayanarak yaşadığı köy -veya bazen bir kaç köy- üzerinde büyük bir iktidara sahip olur. Ancak bugün, bu ya­pılanmanın büyük ölçüde değişime uğradığı görülür. Süryani top-

88

Page 89: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lwnunun gelişimi, bölgedeki diğer güçlü aşiret beylerinin etkisi, bu yapılanmanın büyük ölçüde çökmesine yol açtı. Günümüzde bu yapılanmanın sadece kalıntılarını bazı köy birimlerinde görebi­liyoruz. Ekonomik gücünü kaybetse de, eskiden beri bu beyle bağları olan köy -veya köyler, hatta kimi Müslüman köyler- ma­nevi olarak bu bey ile ilişkilerini sürdürmek eğilimindedirler. Köy halkı -ve çevre köyler- arasındaki anlaşmazlıklar veya önemli ka­rarlar beye danışılır ve görüşlerine önem verilir. Bu durumda be­yin yaşadığı ev yine köyün toplanma odasıdır.

Süryaniler 'in İstanbul 'a göç etmesiyle burada oluşan toplwn­sal yapı yerleşik geleneksel değerler temelinde, ancak farklı bir dllzeyde belirir. Aile birlikleri, burada da hemen ortadan kalkmaz. Bu durum, özellikle Süryaniler ' in , İstanbul ' a ilk göçleri ve getto­larda birarada yaşama eğilimi taşıdıkları 1 970'li yılların ortalarına kadar oldukça belirgindi. Fakat zamanla "kentsel" ekonomi üzeri­ne temellenen bireysel ilişkiler, bu birliklerin işlevlerini kaçınıl­maz olarak bozmuştur. İstanbul 'a yerleşen Süryaniler 'in -bu "koz­mopolit" kentte yeniden ve hem de bu kez çok daha rafine bir bi­çimde, sınıfsal kökenlerine uygun olarak -çoğu kez yapılandıkları­nı söyleyebiliriz.

Kapitalist ekonomik ilişkilerin geleneksel değerler sistemini, İstanbul 'un Mardin'den çok daha hızlı çözüp ayrıştıracağı gayet açıktır. Böyle olunca "yeni dünya" da birey olarak "Süryani", alt­yapısına uygun sınıfsal konumunu kısa sürede kazanmış ve be­nimsemiştir. Örneğin, memlekette köylülük ile geçimini sürdüren, bu koca şehirde büyük olasılıkla artık bir işçidir ve sınıfsal konu­muna uygun olarak bir işçi semtinde oturmaktadır. Yine aynı bi­çimde, "memlekette" ticaret ile uğraşanlar, İstanbul' da da eski iş­lerini sürdürmeye çalışırlar ve Süryani orta sınıfını oluştururlar. Bu arada yeterli sermaye birikimine sahip kimi tüccarlar, bu "bü­yük kentte" daha da "büyük" oynamaya çalışarak, sanayi yatırım-

89

Page 90: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

larına, büyük işletmelere yönelirler. Sonuçta, ortak mekanlarını da yitiren bu insanlar, yeni ilişkiler

içerisinde adeta parçalanarak pay edilirler. Ve bir daha da, eski de­ğerler sistemi içerisinde bir arada duramazlar.

Toplumsal ilişkiler, yeni ekonomik düzende, yeni bir yapıya kavuşmuştur. <22ı

2. Ekonomi Ortaçağ boyunca, toprağın işlenmesi, belki de "hükümranlık"

adına çoğunluğunun, ticaret ise belki de bu "hükümranlığa olan sürekli güvensizliğin" bir ifadesi olarak daha çok azınlıkların ter­cihi idi.

Çoğunluğun eziyetine karşı azınlıkların tepkisi, tek çıkışları olan ticari hayata yönelmek ve bu alanda ilerlemek oluyor genel­de. İşte Süryaniler de tarihsel süreçte, aynı meydan okumaya, ma­halli çevrelerinde aynı klasik tepkiyle karşılık vermişlerdir.<23ı

Asurlular, binlerce yıl boyunca bölgede ticaretle uğraştılar. Ko­loniler kurup, ticarete dair akılcı düzenlemeler yaptılar, kurallar getirdiler. <24ı

Yine Süryaniler, binlerce yıldır el zanaatlarındaki hünerli ve ustalıkları ile tanındılar. Günümüzde Süryani ustalar, en çok telka­ri adı verilen gümüş işletmeciliği ile bilinirler; oysa bu onların hü­nerlerinin bir adıdır. Altın işlemeceliği, demircilik, taş ustalığı, mimarlık, nalbantlık, semercilik ve bunun gibi daha birçok alanda nice hünerli el, bu yaşlı ustaların göz nurunu ve binlerce yıllık kültürünü dillendirmektedir. Bunun yanında tarım, hayvancılık ve _özellikle de bağcılık uğraşları arasındadır.

XIX. yüzyılın sonlarında Süryaniler 'in yaşadıkları Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, canlı bir ticaret -Rizaiye, Musul ve Ha­lep bağlantılı- vardı. Süryaniler 'in Mardin bölgesinde yetiştirdik­leri üzümler, o dönemin ünlü şaraplarının yapımında kullanılıyor-

90

Page 91: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

du. Yine bu üzümlerden yapılan pekmez ve şıra tüm bölgeye dağı­tılmaktaydı. Hatta bu ürünlerin bir kanalla Musul 'a kadar akıtıldı­ğı söylenir.<25>

Süryani ustalarınca geliştirilen altın, gümüş ve bakır işletmeci­liği de oldukça ileri bir durumdaydı. Yine bu dönemde, özellikle Midyat'ta köklü bir dokumacılık geleneği de mevcuttu.<26ı

Cumhuriyetle birlikte Mardin ve Hakkari bölgelerinin gelişme­sinde önemli bir rol oynayan ve geleneksel ticaret bağlarıyla bağlı oldukları Rizaiye, Musul ve Halep bağlantılarının kopması, bölge ekonomisinin tümüyle tarım ve hayvancılığa dayalı, durağan ve gitgide her açıdan ülkenin en geri kalmış bölgelerinden biri duru­muna soktu.<27l Cumhuriyetten sonra bu bölgeden komşu ülkelere yapılan sınır kaçakçılığı, bu geleneksel ilişkilerden ve bu bölgele­rin Türkiye 'nin büyük tüketim pazarlarına olan uzaklık ve ulaşım olanaklarının zayıflığından kaynaklanmaktaydı.<28ı Bugün de, bu ticaret tümüyle ortadan kalkmış değildir.

Cumhuriyetle birlikte oluşan bu ekonomik yapı, Mardin bölge­sinde çok uzun süre değişmeden veya çok az değişerek devam et­ti. Bölgenin hem diğer bölgelerle, hem de kendi içindeki ulaşım olanaklarının zayıflığı, bölgenin içinde bile birbirinden bağımsız, küçük piyasaların oluşmasına neden oluyordu. Bu yapı, kapitaliz­min giderek bölgeye girmesiyle kırılıyor.

Kırsal kesimde, köyler gitgide her bakımdan kendini destekler (otarşik) duruma geldiler. Üretim de, genellikle geçim için yapıl­maya başlanmıştı. Üretim için gerekli araçlar, üretim birimi olan köyde yapılıyordu; hatta her aile kendi basit üretim aletlerini ya­pardı.

Köylerin kentlerle olan ilişkileri de çok sınırlıydı. Köylü, üret­tiği ürünün bir bölümünü kentin pazarına sunardı. Bu sunuşun amacı, köyde üretilmeyen bazı maddeleri temin etmekti. Köylüler ürünlerini para karşılığında sattıkları gibi, ihtiyaçları olan madde-

91

Page 92: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

terle de değiştirmeye hazırdılar. Belirli aralıklarla bazı tüccarlar köyleri dolaşarak köylülerin ürettiği ürünleri, para karşılığında sa­tın alırdı.

Ayrıca yıl boyunca en ücra köy ve mezraları dolaşarak bulun­mayan maddeleri (tuz, şeker, sabun, incik-boncuk) köylülerin üret­tiği üıiinlerle değiştiren satıcılar da (hatoro) vardı. Bu tür alışveriş­lerde genellikle para kullanılmazdı. Kırsal kesim bu yollarla pazara bağlanır ve bu şekilde artık ürün köylünün elinden çekilirdi.

Kentlerde ise gelişmemiş ve yöredeki temel ihtiyaçları karşıla­maya yönelik bir ticaret ve üretim vardı. Kentte devamlı açık olan bir pazar yeri vardı. Burada yapılan alışverişler parayla olabilece­ği gibi, değiş tokuş biçiminde de olabiliyordu.

B u üretim yapısı uzun süre değişmeden devam etti. Çünkü üretilen tarımsal ürünler için dar bir piyasaya sahipti kentler. Kentli nüfusun azlığı ve genel gelir seviyesinin düşüklüğünden dolayı bu piyasalar pek sınırlıydı ve gelişmeye açık değildi. Bu yüzden tüccarların elinde biriken sermaye de tekrar üretime dö­nüşemiyordu. Bu sermaye ya tekrar ticarete gidiyor, ya da bölge dışına çıkıyordu.

Kuşkusuz bölgede bugün de bu �apı tümüyle yıkılmış değil. Ama son on beş yılda bölge, sadece kapitalist piyasaya daha çok bağlanmakla kalmadı; aynı zamanda, bölgede kapitalist üretim de filizlendi.

Bugün Mardin bölgesinde 2 bin 500 civarında Süryani yaşa­maktadır. Oysa sadece 7 yıl önce Süryaniler 'in nüfusu 8 bin civa­rındaydı. Bu nüfusun yüzde 38 'i kentlerde -Mardin, Midyat, İdil, Savur-, yüzde 62'si de kırsal kesimde yaşamaktadır. Kentlerdeki Süryaniler, kentin belirli mahallelerinde toplanır. Bu durum özel­likle Midyat'ta belirgindir. Kırsal kesimde yaşayan Süryaniler 'in büyük bölümü, nüfusunun tümünü Süryaniler'in oluşturduğu köy­lerde yaşamaktadır. Geriye kalanlar ise, Kürtler 'in de bulunduğu

92

Page 93: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

köylerde yaşarlar. Bölgede kır-kent ayrımı belirgindir, ama toplumsal işbölümü

tam olarak gelişmemiştir. Doğal işbölümü ise hem kırda, hem de kentte mevcuttur.

Kırsal kesimde, ne bölgeler arasında, ne de üretim birimi olan köyler açısından ve ne de aile içinde işbölümü gelişmiş değildir. B u özellik sadece Süryani köyleri için değil, tüm yöre için geçerli­dir. Örneğin buğday, arpa, mercimek üretmek, bağcılık yapmak, hayvan yetiştirmek bütün bölgelerin, bütün köylerin ve hatta bü­tün ailelerin uğraşları arasındadır.

Kırsal alanda, üretime tüm aile bireyleri katılır. Erkek-kadın farklılığına dayanan, doğal işbölümü vardır. Ama yine de bazı iş­ler erkek ve kadın tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. Erkek ge­nellikle tarlayı sürer, çobanlık yapar, ava çıkar, basit üretim araç­larını yapar, uzak yerlerden odun ve ot taşır, ürünü uzak pazarlara götürür vb., kadın ise daha çok sütün işlenmesiyle uğraşır, ekmek pişirir, yün eğirir, kilim dokur, çanak çömlek yapar vb.

Toprak, her ailenin özel mülkiyetindedir. Meraların bir bölümü özel, diğer bölümü ise köyün ortak malıdır; fakat buralardaki kul­lanıma özeldir. Son yıllardaki Süryani göçü nedeniyle bazı köyler­de köylüler toprağın tümünü işletemez duruma gelmişlerdir. Bu­gün kırsal alandaki Süryaniler, genellikle geçimlik üretim yaparlar ve diğertoprakları boş bırakırlar. En verimli ve yakın topraklar iş­lenir; diğerleriyse boş bırakılır.

Kırsal alandaki aileler kendi ihtiyaçları olan hayvanları da ken­dileri yetiştirirler. Her aile, kendi ihtiyacı doğrultusunda büyükbaş ve küçükbaş ile kümes hayvanı yetiştirir ve kendi ihtiyaçları doğ­rultusunda bunları kesip tüketir. Bazen de bu hayvanların bir bölü­münü kent pazarına götürüp satar.

Her aile, kendi ihtiyacını karşılayacak bağlara bakarken, diğer­lerini boş bırakmamaktadır. İhtiyaçları olduğu kadar pekmez, şa-

93

Page 94: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

rap vb. ürünleri yapar, diğer üzümleri ise taze olarak tüketirler. Yalnızca Kıllıt (Dereiçi) köyünde bulunan şarap fabrikası nede­niyle, bu bölgedeki Süryaniler tüm bağlarını işletirler. Aynı za­manda çevre köylerin üzümleri de satın alınır. Şarap fabrikası köylülerin ortaklığıyla kurulmuş ve üretimin bir bölümünü çevre piyasalara yaparken, diğer bölümünü de çevre ülke pazarlarına sunmaktadır.

Piyasaya üretim yapan ve bölgede işçi kullanan (mevsimlik) tek Süryani köyü Gündük Şükro (Odabaşı) köyüdür. Pamuk üre­ten bu köyde, toplam 25 Süryani ailesi vardır. Buradaki üretim tü­müyle pazar içindir. Her aile, 40'a yakın mevsimlik işçi çalıştırır. Bu köyün piyasa ile ilişkileri daha sıkıdır ve ürettikleri pamuğu da bu pazara sunarlar.

Kentlerde yaşayan Süryaniler genellikle kentin tüccarları, ze­naatkarları ve küçük işletmecileridir. Ama bunlar yine de, tarım­dan tam kopmamışlardır. Bu zenaatkar ve tüccarların büyük bölü­münün az da olsa toprağı vardır. Bu topraklar aile bireyleri tara­fından işletilir. Fakat yine de gereksinimleri olan tarım ürünlerinin tümünü, bu topraklarda üretemezler. Eksik kalan tarımsal ihtiyaç­larını kent pazarından temin ederler. Yalnızca kentli nüfusun kü­çük bir bölümünün -bunların hepsi Mardin il merkezindedir- bü­yük ölçekte toprakları vardır ve bu topraklarda üretim, pazar için yapılır. Bu üretim ise daha çok ortakçı çiftçiler tarafından gerçek­leştirilir.

Süryaniler, Mardin bölgesinde, dört kent merkezinde -il mer­kezi, İdil, Midyat ve Savur- yaşamaktalar. Süryaniler, bu kent merkezlerindeki ticarete aktif olarak katılırken, bazı alanlarda da bu kentlerin tek zenaatkarlarıdır.

Bu merkezlerdeki ticaret, daha çok bölge halkının ihtiyaçları olan malların küçük perakendeci işyerlerinde satılmasıyla gerçek­leşir. Gerc;i bu kentlerdeki ticaretin ne kadarının Süryanilerce yü-

94

Page 95: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

rütüldüğünü bilmiyoruz; ama Midyat'taki ticaretin büyük bölümü, Süryani tüccarlannca yürütülür. Mardin il merkezi ve İdil 'de ger­çekleşen ticarette önemli bir pay sahibi olan Süryaniler, Savur ' da ticaretle uğraşmazlar. Savur 'da sadece 4 Süryani ailesi vardır ve kentin tek demircileridir bunlar.<29)

M ardin il merkezi ile Midyat'taki kuyumcu ustalarının da he­men hemen tümü Süryanidir. Bu ustalar, genellikle kendi işletme­lerinde çalışırlar. Ürettikleri gümüş, altın vb. süs eşyalarının satışı­nı da kendileri yaparlar. Yani üretim ile satış aynı yerde gerçekle­şir. B u atelyelerde de gelişmiş bir işbölümü yoktur. Atelye, üretim için gerekli olan t� aletleri içinde barındırır ve atelyede çalışan­lar arasında -usta ile b irlikte üç-dört kişiyi geçmez- belli bir ko­nuda uzmanlaşma yoktur. Yani her çalışan, her işle uğraşmakta­dır. Herkes altın ve gümüşü eritebilir, inceltebilir, işleyebilir vb. Atelyelerde sipariş üzerine üretim yapıldığı gibi, piyasa için de üretim yapıldığı görülür.

Öteki alanlardaki işletmeler de (terzi, ayakkabıcı vb.) küçük ölçeklidir ve üretim piyasa için değil, daha çok sipariş üzerine ya­pılır. B urada da usta, aynı zamanda işletme sahibidir ve .yanında iki-üç yardımcı çalıştırır.

- istanbul'da 1 0 binin üzerinde Süryani yaşamaktadır. Bu Sür­yani nüfusun yüzde 2 'si ekonomik yönden 'ÇOk güçlüdür. Sahip ol­dukları işletmeler orta ve büyük ölçekli işletmelerdir ve çok sayı­da işçiyi· bu işletmelerinde istihdam etmektedirler. Nüfusun büyük bir kesimi ise, yaklaşık yüzde 63 'ti ekonomik yönden orta ve orta­nın üstündedir.

Bu kesimde üretim erkeklerin elindedir genellikle, kadınlar ise dışarıda üretime katılmazlar. Erkekler, kendilerine ait olan işlet­meleri (daha çok kuyumcu, konfeksiyon atelyeleri vb.) çalıştırır­lar. B unlar kendilerine genellikle birkaç da yardımcı işçi tutarlar. Nüfusun geriye kalan bölümü ise, yaklaşık yüzde 35'i ekonomik

95

Page 96: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

yönden zayıftır. Bu ailelerde erkekle birlikte kadın da.üretime ka­tılır. Çeşitli atelye ve fabrikalarda işçi olarak çalışırlar.

Ekonomik yönden en güçlü grubu meydana getirenlerin tümü­nü, Mardin il merkezinden göç edenler oluşturur. ikinci grubu oluşturanlar ise, genellikle kentlerden ve kırsal kesimden göç et­miş ailelerdir. Üçüncü gruptakilerin hemen hepsi kırsal kökenlidir.

B. GÖÇ OLGUSU VE NEDENLERİ ÜZERİNE

Süryaniler, 1 980'den sonra Güneydoğu ve İstanbul 'dan Avru­pa'ya yaptıkları toplu göçlerle birlikte Türkiye'nin gündemine gir­di. 5 bin yıldır bu topraklarda yaşayan Süryaniler neden birden­topraklarını terketti?

Süryaniler ' in, bu toplu göçünü açıklayacak tek bir belirleyici neden yoktur. Göçü yaratan bir çok etkileyici faktörün bileşimi, esas belirleyici ortamın oluşmasına neden olmuştur.

Süryani göçünü, baştan beri -hem yerleşik olarak yaşadıkları bölgeden İstanbul ve diğer büyük kentlere hem de genel olarak Türkiye' den yurtdışına- etkileyen önemli faktörler şunlardır: Eko­nomik nedenler, sosyal ilişkiler ile uluslararası ilişkilerin iç politi­kaya yansıması ve anayasa ile uluslararası sözleşmelerden kay­naklanan hak ve özgür]üklerin fiilen kullanılmaması. İşte tüm bu faktörlerin birleşimi, Türkiyeli Süryaniler ' i kendi ülkelerinde te­dirginlik duymaya ve geleceklerinin bu topraklarda olmayacağı düşüncesine itmiştir.

Gitgide yalnızlaşan bu topluluk, kendi geleceğini, kendi top­rakları dışında aramak zorunda kalmıştır. B u yerleşik halk, toprak­larını terkederek Batı ülkelerine göç etmektedir. Aslında bu toplu göç, Süryaniler ' in Türkiye'de içinde bulundukları duruma karşı gerçekleştiremedikleri fiili bir tepkinin de yansımasıdır.

Süryaniler ' in son yıllardaki toplu göçünde, en az etkileyici

96

Page 97: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

faktör ekonomidir. Oysa T.C. 'nin resmi açıklamalarında, Süryani göçünün tek nedeni, "ekonomik amaçlı" olarak gösterilmekte­dir.130' Genel olarak Süryaniler 'in ekonomik durumuna bakıldığın­da, bunun pek doğru olmadığı görülür. Çürıkü Süryaniler 'in hayat standardı, yerleşik olarak yaşadıkları bölgelerdeki ortalama hayat standardının altında değildir. Aksine hem ekonomik, hem de sos­yal yönden, bölgeye göre oldukça gelişmiş bir hayat standardına sahiptirler. B u durum, İstanbul ile diğer büyük kentlerde yaşayan Süryaniler için de geçerlidir.

Bu göçün, tümüyle ekonomik kökenli olmadığını kanıtlayan bir diğer gösterge de Türkiye'den göç eden Süryaniler ' in sadece bir bölümünün yoksul olmasıdır. Göç eden büyük çoğunluk eko­nomik yönden orta ve ortanın üstünde olanlardır. Örneğin Mardin bölgesindeki en verimli ve zengin topraklar üzerinde kurulu Sür­yani köylerinde halk, tüm ekonomik güçlerine rağmen, toprakları­nı terketmektedir.

Yine Mardin bölgesindeki kırsal kesimlerde de, son yıllarda ekonomik açıdan zayıf ailelerin durumlarında gözle görülür bir düzelme olmuştu. Çürıkü dalıa önce yöreden göç edenler. - geride kalanlara işleyemeyecekleri kadar çok ve verimli toprak bırakmış­lardı. Yine de bu bolluk. göçü durduramadı. Zaten bu bol toprağa rağmen kırsal kesimde yaşayan Süryaniler'in çoğu geçimlik üre­tim yapmaktadırlar.

Günümüzde bu durum, çok daha belirgindir. En yakın tarla ve bağlarla uğraşıp kendi ihtiyaçları için hayvan yetiştirirler. Çünkü geleceklerini belirsiz ve ümitsiz gören bu köylüler, kendilerinde fazladan bir üretim yapma dürtüsünü duymamaktadırlar. B u da bi­ze şunu gösteriyor: Süryaniler 'in bölgeden göç etmesine neden bölgedeki olumsuz ekonomik koşullar değil; aksine Süryaniler di­ğer faktörlerin etkisiyle, ellerindeki üretim potansiyelinin tünıünü harekete geçinneınektedirler.

97

Page 98: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Aynı şekilde, kentlerde de Süryani tüccar ve üreticileri büyük ölçekli ticaret ve yatırımlardan kaçınmaktadırlar. Kent merkezle­rindeki Süryaniler işyerlerini ve evlerini yok pahasına elden çıka­rarak bölgeden göç etmektedirler. İstanbul ' da yaşamakta olan Sür­yaniler de ekonomik zenginliklerine rağmen göç etmektedirler.

Hem yerleşik olarak yaşayan Süryaniler, hem İstanbul 'daki Süryaniler ' in yurtdışına göç etmelerinin nedeni, göç edenlerin bü­yük çoğunluğu için buradaki ekonomik şartlara bağlanamaz. Ama Batı 'daki yaşam standardının yüksekliği, Türkiye'den Batı'ya gö­çü etkileyen bir faktör olarak belirir. Fakat bu faktör ancak diğer faktörlerle birleştiğinde göçü etkileyen bir unsur olarak belirir, yoksa tek başına hiçbir belirleyiciliği yoktur.

Kuşkusuz 1950 ve özellikle 1 960'lı yıllarda Doğu ve Güney­doğu bölgelerinden diğer bölge ve yurtdışına yapılan göçün en önemli nedeni ekonomikti·. Özellikle l 960'lı yıllarda, bölgedeki nüfus artışının hızlanması ve buna karşılık ekonomik gelişmenin bu artışı karşılayacak oranda gelişmemesi göçün şiddetlenmesine neden oluyordu. Kırsal kesimdeki Süryaniler de bu durumdan et­kilenmiş ve artaı1 nüfuslarını besleyemeyen ekonomileri nedeniyle üretim dışında kalan Süryaniler, Türkiye 'nin büyük şehirlerine ve Batı ülkelerine göç etmişti.

Bu dönemde. kentlere, özellikle Mardin il merkezine göç eden Süryaniler 'in göç nedeni ise kırsal kesimdeki ekonomi güçsüzlü­ğün aksine, ekonomik yönden güçlü olmaları idi. Böylece bir yan­dan biriken sermayenin bölge dışına çıkma ihtiyacı , diğer yandan Süryaniler ' e karşı şiddetlenen baskılar. bir bölüm Süryani 'nin bu kent merkezlerinden daha büyük şehirlere -hemen hepsi İstan­bul' a- göç etmeleriyle sonuçlandı.

Böylece hem ekonomik güçsüzlük -kırsal alanda- hem de eko­nomik güçlülük -kentlerde- Süryaniler 'in bölgeden göç etmesine neden oluyordu. Dernek ki, baştan beri Süryaniler 'in göçü, sadece

98

Page 99: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ekonomik kökenli değil; ama bununla birlikte, bölgedeki yerel topluluğunun Süryani azınlığına karşı sürdürdüğü olumsuz tutumu idi.

Süryaniler 'in göçünü etkileyen bir faktör de özellikle Mardin bölgesindeki Süryaniler ' le, yerel halk arasındaki sosyal ilişkiler­dir. Bu bölgede din, topluluklar arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Süryani azınlığın sadece Hıristiyan olmasından kaynaklanan ve bu nedenle yöneltilen olumsuz davranışlar, Sürya­ni halkını tedirgin ediyordu.

Dinin bölge halkı üzerindeki büyük etkisinden dolayı. bazı fa­natik Müslümanlar ve dinsel temele dayanmaya çalışan bazı Sür­yani karşıtı güçler -bunlar temek.e Süryaniler 'in ekonomik geliş­mişliklerinden rahatsız olan ve bu ekonomik gücü ele geçinneye çalışanlardır- yöre halkını, Hıristiyan olmaları nedeniyle Süryani­ler 'e karşı kışkırtmaktalar. Özellikle bu kışkırtmalar, "Türkiye 'nin Müslüman olmayan komşu devletlerle ilişkilerinin gerginleştiği dönemlerde" Süryaniler ' e karşı ':düşmanca hareket" noktasına v annaktadır. o ıı

Bu dmum, Türkiye'nin komşu devletlerle olan ilişkilerinin iç politikaya yansımasından kaynaklanıyor. Süryaniler 'in bu devlet­lerle hiç bir ilgisi yokken, dinsel ideolojinin bölge halkı üzerinde­ki etkisi ve dış politikanın içe yansıtılması bölge halkını etkile­mekte. Bunun sonucunda, bölge halkı Süryanilere karşı düşmanca davranabiliyor. Kuşkusuz, bu durumu yaratan bir unsur da bölge halkının politik bilgisizliği ile tüm olayların temeline dinsel yön­den bakmasıdır.

Bazen aynı güçler kendi yaptıkları ba 1alara, yaptıkları yoğun propaganda ve kışkırtmalarla devlet güçlerini de katmışl ardır. Bölgede PKK 'ya yönelik yapılan "operasyonlarda". bu güçler Süryani köylerini hedef göstennekte ve Süryaniler ' i PKK'ya yar­dım etmekle suçlamaktadır. Böylece boşaltılan Süryani köy ve

99

Page 100: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

topraklarına, bu güçlerin sahiplendikleri görülüyor.1321 Kuşkusuz bazı köylerde direnen Süryani olursa, karanlık bir cinayete de kur­ban gidebilmektedir bazen.<33ı Kısacası bölge, karanlık politikala­rın yürütüldüğü bir arena halindedir.

Süryaniler Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden kaynakla­nan hak ve özgürlükleri kullanamamalarının da, kendilerinin yal­nızca ayrı bir dine mensup olmalarından kaynaklandığı düşünce­sindedirler. Baştan beri, Süryaniler'in devlet kademelerinde görev alamamaları, yine eskiden beri devletle olan en dolaysız ilişkile­rinde verilen bazı sıkıntılar, yerel devlet dairelerinde gösterilen hoşgörüsüzlük vb. bu kişilerin, temel hak ve özgürlüklerin kulla­nılmasında tüm yurttaşların eşit olmadıkları ve kendilerinin sade­ce Hıristiyan olmaları dolayısıyla birçok haktan mahrum bırakıl­dıkları imajını hissetmelerine zemin hazırladı.

Bundan dolayı, Süryani bireylerinin kafasında tarafsız bir dev­let imajı yoktur genelde. Çünkü Süryani halkı, yüzyıllarca Müslü­man çoğunluk içinde büyük zorluklarla yaşamına devam edebildi. Başka bir deyişle Süryani halkı varlığını kilise cemaatleri şeklinde koruyabildiği için, din, diğer bölge halkında olduğu gibi , çok . önemli bir yere sahiptir. Ve bugün orta öğretim kuıvmlannda oku­tulan "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersi , Süryaniler için fiilen İslam dininin öğretildiği bir ders olarak algılanmaktadır. Bugüne kadarki uygulamalar da bunu doğruluyor aslında.

Kuşkusuz bu uygulamalar Süryani halkı için, devletin tarafsız ve laik olmadığı sonucunu doğuruyor. Ve birçok Süryani ailesi bu tarafsız ve laik olmayan devlete çocuklarına eğitim vermenin ge­reksiz olduğunu düşünüyor. Çünkü, çocuğu orta öğretimde hem Müslümanlığı öğrenecek -ki bu Süryani bireylerinin kesinlikle ka­bul edemeyecekleri bir durum-, hem de tüm okuma uğraşına rağ­men önemli bir alanda görev alamayacak. İşte bu düşünceler, Sür­yani çocuklarının yüksek öğrenim yapma yollarını kapatan unsur-

1 00

Page 101: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

lar olarak ortaya çıkarY41 Yukarıda sıraladığımız tüın bu sorunların art arda eklenmesi.

binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan Süryaniler'in toplu halde göç etmeleriyle sonuçlanan ortamı hazırladı. Önyargılı yaklaşım­lar, haksız uygulamalar. eşitsizlikler ve hoşgörüsüzlük bu insanla­rın Türkiye'nin uluslaşması sürecine gitgide daha çok yabancılaş­masına ve bu sürece aktif olarak katılamamalarına yol açtı.

Bu arada Süryaniler'in Avrupa'ya göçleriyle birlikte, oralarda elde ettikleri haklar; devlet okullarında Süryanice'nin okutulması, Süryani dilinde radyo programları. yerel belediye birimlerine Sür­yani temsilcilerinin alınması ve diger bazı gelişmelerin TürkiyeliSüryaniler 'e yansıması, b unların kendi ülkelerinde baskı altında tutulduklarını ve gelişimlerinin engellendiği gerçeğini daha hızlı bir şekilde anlamalarına neden oldu.

Böylece kendi siyasal, sosyal ve kültürel gelişimlerini engelle­yen unsurları yok etmenin yollarını ar?yan Süryaniler, çözüın yo­lunu kendi topraklarını terketmekte gördüler. Çünkü, temel hak ve özgürlüklerini Türkiye'de fiilen kullanabilecekleri bir ortam oluş­ma şansını uzak bir olasılık olarak görüyorlar. Fakat öte yandan da temel hak ve özgürlüklerini kullanma, siyasal. sosyal ve kültürel gelişim sür�çlerini geliştirme kararlılığı içindeler. Şimdiye kadar bu süreçleri engelleyen unsurları aşmanın yolwm. topraklarını ter­ketmekte buldular. Kuşkusuz bundan sonraki gelişim hem bu hal­kın, hem de tüın Türkiyeliler'in demokratik hak ve özgürlükleri için verecekleri savaşıma bağlı olacaktır.

1 01

Page 102: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

SONSÖZ

Süryaniler, İsa'dan Önceki dönemde, Yukarı Mezopotamya'da -Asurya- yaşayan halkların özellikle Hıristiyanlıkla birlikte kay­naşması ile oluşan halk topluluğudur. Bundan ötürü, etnik olarak Süryanilere "Asurlu" demek yanlış olmayaca�tır. Çünkü "Asurlu" deyimi, hem Süryaniler ' i İsa'dan Önceki döneme bağlar, hem de bu dönemde Yukarı Mezopotamya' da yaşayan diğer halkları -Ba­bil, Arami vb.- kapsar.

İlkçağ Yunan tarihçileri, İsa' dan Önceki �önemde ve somasın­da, Yukarı Mezopotamya halkına bazen Asurlu, Asuryalı ve bazen de Suriyeli deyimleri kullanırdı. Bu halkın yaşadığı bölgeye ise Yukarı Mezopotamya, Asurya veya Suriye derlerdi. Yani tüm bu deyimleri eş anlamlı olarak kullanıyorlardı .

Hıristiyanlıktan sonra ise, bu deyimlere bir de "Süryani" ek­lendi ki, yukarıdaki deyimlerle anlatılmak istenen halkı kapsı­amaktadır. Yani Yukarı Mezopotamya -Asurya, Suriye- halkını. Asurlu ile Süryani kelimeleri aynı halkı kapsadıkları halde, Arami deyimi Süryani deyimi ile anlatılmak istenen halkı tam olarak kapsamamaktadır. Asurlu -Asuryalı- veya Süryani deyimleri tüm Yukarı Mezopotamya halklarını -bu arada Aramileri de- kapsadığı halde, Arami adlandırınası bunları kapsamaz.

Son yıllarda Süryaniler ' in kökeni konusunun Süryani aydın ve kurumlarınca tartışılmasının bir çok nedeni vardır. Fakat bu tartış-

1 02

Page 103: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

manın bu kadar uzun ve öncelikli olmasının nedeni, bu görüşlerin -Süryani 'lerin As urlu olduğunu savunan göıüşle, bunların Arami olduğunu, belirtenler- arkasındaki, net olıilasa da, siyasi görüşler­dir. Özellikle uzun dönemler boyunca anavatanlarında siyasetten dışlanan Süryani halkı, B atı ülkelerinde siyasi fikirlerle tanıştı. Fakat Süryani aydınlan, bu fikirleri topluma başka adlarla suruna yoluna gittiler. Bu yolla, hem toplumda dışlanmayacak, hem de fi­kirlerini daha kolay kabul ettireceklerdi.

Sola yakın Süryani aydınları toplumun yeni ihtiyacını karşıla­yamayan eski örgütlenmeden farklı bir örgütlenmeye yöneldiler. Bu örgütlenmede Kilise kurumu kadar -belki ondan da önemli olarak- sivil kurumlara da önem vermeye başladılar. Ve tüm bun­lara uygun gelen bir ideoloji geliştirdiler. İşte tüm bunlar, kendini "Asur"culuk adı altında ortaya koydu. Sol düşünce, Süryaniler arasında bugün de bu ad altında gelişmektedir.

Muhafazakar Süryani aydın ve kurumları, her alanda bu yeni oluşuma karşı çıktılar. Ve bunların karşı çıkışları da kendini "Arami"cilikte buldu. Böylece bu iki kesim, birbirinden de etki­lenerek toplumsal yaşamın her alanında kendileriyle "Asur''cu­hik ve "Arami"lik adı altında mücadele etmektedir. Ancak son dönemde isimler üzerine yapılan mücadele giderek zayıfladı. "Asur" ve "Arami"ciler ortak paydalarda birleşmenin yollarını arıyor.

Türkiyeli Süryaniler 'in anayurtlarını terk etmelerinin nede­ni, keneli gelişimlerinin bu topraklarda engellenmesinden dola­yıdır; bu durum Süryaniler ' in öteki Ortadoğu ülkelerinden göç etmelerinin de nedenidir. Göç, bu engelleri aşmanın bir çabası olarak görülebilir. Süryaniler ' in Türkiye topraklarından göçü, bugün de devam etmektedir. Türkiyeli Süryaniler ' in bundan • sonraki gelişimi ise, Türkiye 'nin demokratik gelişimiyle de ya­kından bağlantılıdır.

1 03

Page 104: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

RÖPORTAJLAR

1 04

Page 105: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

TAŞTAN İBARET KİLİSELER İNŞA ETMEMELİYİZ

Süryani Ortodoks Patriği Kadasetli Mor İğnatios Zakka Awas 1, Süryani Kilisesi 'nin en büyük parçasını meydana getiren Sürya­ni Ortodoksların dini lideri. Ancak kilise liderliği yanında tarihten kaynaklanan bir dünyevi liderliği de mevcut. Bu röportaj Kadaset­li Patrik ile 1 994 yazında Şam'da yapıldı. Patrikle yapılan bu rö­portajda en dikkat çekici nokta, kendisinin Ortadoğu'daki cema­atini kaybettiğinden dolayı yaşadığı üzüntüydü. Çünkü ona göre her cemaat ancak vatanında mutlu ve özgür olabilirdi. Söyleşide Süryani Kilisesi'nin yaşadığı sorunları ve üstüne düşen işlevleri konusunda da ipuçları var.

Göçle birlikte Süryaniler, Ortadoğu'daki ülkelerden başta Avrupa olmak üzere dünyanın her tarafına dağıldı. Bu süreçte Süryani Kilisesi toplumun ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?

Kilise, çocuklarına gerekli olan dini eğitim ve terbiyeyi büyük bir özveriyle öğretirse, onlardan pişmiş ve hoş ürünler toplayacak­tır. Ama bunun aksini yaparsa, yani ilim, eğitim, terbiye ve kültür yerine sadece taşlardan ibaret kiliseler inşa ederse bunun yararı yoktur.

Aziz ve şehitlerin oğulları olan bizim oğullarımızın dini örf ve adetlerini terkedeceklerini sanmıyorum. Ama bu adetleri yabancı

1 05

Page 106: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

milletler ar:ı�ında korumaları da oldukça güçtür. Manastır ve kili­selerden ı ı ;- : ı k kalı ıuş toplumumuzun anavatandaki ataları gibi kal­ması bir • i ayli zordur. Her cemaat ancak kendi vatanında mutlu ve özgür olabilir. Bu nedenle Süryaniler de vatanları dışında mutlu bir hayat sürübilirler mi, bilemiyorum. Ancak bunun çok zor oldu­ğunu söyleyebilirim. Çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yeni ül­keler, cemaat ve kiliseye yeni sorunlar getirdi.

Bu durumda kilisenin yeni sorunlar karşısında yeni bir. du­rum alması gerekiyor mu? Bu süreçte kilisenin yapması gere­ken şey nedir?

Kilise olarak biz ruhaniler vatanlarından uzakta kalan ve ,bu nedenle tarih, kültür, gelenek ve göreneklerden, azizlerin evlatları olma bilincinden mahrum kalan kilise evlatlarına bunları hatırlat­malı ve öğretmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman muhakkak ki onlara yarar sağlayarak onları doğru yolda güdeceğimizi sanıyorum. Ya­ni kilise yöneticileri olarak bizler, kilisenin kutsal örf ve adetleri­ni iyi ve doğru bir şekilde cemaatimize aktarmakla yükümlüyüz.

Göçle birlikte ortaya çıkan sorunları çözmek için kilisenin de yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var mı? Bu yapılanmada kili­senin ihtiyaçları nedir?

Kilisenin, iyi eğitim görmüş, kültürlü ve kilisenin kanatları al­tında yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Çürıkü toplumumuzun içinde­ki hastalıkları en iyi şekilde anlayacak ve bu sorunlara çare ürete­cek: kişiler bu gençler arasından çıkacak.

Kilise iyi yetişmiş gençlerine sahip çıkmalı. Bunları kazanmak için büyük bir özveri harcamalı. Kilise bunları yapabildiği oranda güçlenerek toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Bunu yap-

1 06

Page 107: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

maclığı sürece de sorunlar daha da büyüyecek. Tabi gençlerin de cemaatleri ve kiliseleri için bir özveride bu

lunmaları lazım. Onlar ela kilisede daha fazla görev almalı. Kih­seyle daha sıcak bir ilişkiye girmeleri lazım. Yani hem kilisenin hem de gençlerin bu konuda sorumluluğu var.

1 07

Page 108: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

KARDEŞLERİMİZ BİZİ ZİYARETE GELSİN

Süryani Ortodoksların GÜneydoğu'daki dini lideri Metropolit Timoteus Samuel Aktaş. Süryanilerin bölgeden hızla göç ettiği dönemleri bizzat yaşayan biri, yani hızlı göçün en büyük tanığı. Cemaatini topraklarında tutamamanın acısını sürekli kalbinde du­yan bir dini l ider. Metropolit Aktaş ' l a Süryanilerin Güneydo­ğu' daki son durumu ile bölgedeki sorunlar üzerine konuştuk. Ti­moteus Samuel Aktaş 'ın söylediği "kardeşlerimiz bizi ziyaret et­miyor" sözleri Süryani toplumunun bölgede kendini yalnız hisset­mesini göstermesi açısından önemli.

Son yıllarda yaşanan göçler Tur Abdin'deki (Mardin-Mid-yat bölgesi) Süryani nüfusunu oldukça azalttı. Bugün bölgede kaç Süryani kaldı? Göç hala devam ediyor mu; yoksa bölge­den yapılan göçler durdu mu?

Evet, göç nedeniyle Tur Abdin'deki Süryani nüfusu oldukça azaldı. Geçmişteki nüfusla karşılaştırıldığında bu, denizde bir damla. Son 1 5 yıldaki göçlerle birlikte bugün bölgede sadece 3 bin Süryani (480 aile) kalmıştır. Kronikleşen bir .görünüm arzetse de, geçmiş yıllara nazaran göç olgusunda bi.r azalma var. Daha ön­ceki yıllarda insanlarımız Avrupa ülkelerine gitmek uğruna, her şeylerini terk ederek göçün belirsiz ve korkunç yollarına sığını-

1 08

Page 109: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

yorlardı. Artık göç eskisi kadar yoğun değil.

Süryaniler'in binlerce yıllık kültürel birikimlerini gösteren kilise ve manastırların durumu nedir? Onları onarıp koruya­biliyor musunuz?

Cemaatin göçü ile boşalan birçok kilise ve manastır var. Bu­gün Tur Abdin'de 5 aktif manastırımız mevcut. Ayrıca 2 1 yerle­şim birimindeki 25 kilisede dönüşümlü ve aktif bir şekilde ruhani hizmetlerimiz devam etmektedir. Mevcut potansiyelimiz ve dar olanaklarımız ancak bunları koruyabilmekte ve gerekiyorsa ona­rımlarını yapabilmektedir. Ancak acı olan. Süryaniler 'in binlerce yıllık kültürel birikimlerini gösteren 90' a yakın tarihi kilise ve manastırımız kat' ·rlerine terkedilmiş bir şekilde dınması; yıkılıp bozulmalarından çok korunmalarını sağlayacak ve tarihi sorumlu­luk taşıyan bilinçli yaklaşımları beklemekteler.

Öte yandan, bu tarihi değerlerimizi korumak için Kültür Ba­kanlığı ve UNESCO nezdinde girişimlerimiz olacak. Ancak şim­dilik üzüntüyle belirtmeliyim ki tarihi eserlerimizin yok oluşunu ve tahrip edilişini gördükçe kahrolmaktan başka bir şey yapamı­yoruz. Daha yeni boşaltılan Kafro Tahtoyto (Elbeğendi). Mar Ba­bo (Günyurdu) ve Derkup'daki (Karagöl) kiliselerimizin son du­rumu ve daha önce boşalan Arbo (Taşköy), Habab (Güzelsu). Ba­dıbbey (Dibek), Sederi (Ü,çyol) . . . ve bunun gibi pek çok köyleri­mizdeki kiliseler buna somut birer örnektir.

Bölgede yaşayan Süryaniler'in ne tür sorunları var? Bu so­runların çözülmesi için nasıl bir çaba gösteriliyor? Bu konuda Avrupa 'da yaşayan Süryaniler üstlerine düşeni yapıyorlar mı?

1 09

Page 110: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

, Bölge insanları olarak, bölgenin genelin! saran mevcut karma­

şıklık ve huzursuzluktan kaynaklanan ortam ister istemez Süryani­leri ele olumsuz etkilemektedir. Yaşadığımız sorunları zaman za­man devletin üst düzey yetkilileriyle olan diyaloğumuz ve bölge­deki aşiret reisleriyle mevcut dostane ilişkilerimiz sayesinde çöze­biliyoruz.

Din faktörü nedeniyle bazen sorunlarla kaşılaşabiliyoruz. Ba­zen bilinçli veya bilinçsiz bizim neden Hıristiyan olduğumuz so­ruluyor. Son dönemlerde Süryaniler ele. köy boşaltma sorunlarıyla karşılaşıyor ve göçe zorlanıyor. Aynı zamanda faili meçhul cina­yetlerin ele hedefi oluyor. Son beş yılda öldürülen 27 Süryani buna örnektir. Mevcut çatışma ortamından ve bölgenin gelenekçi yapı­sından Süryaniler' e yansıyan sorunların çözümü için, bir ruhani olarak kuşkusuz ki ilk çabamız dua etmektir.

Süryaniler 'in içinde bulundukları sorunları ve çözüm yollarını sağlamak için İstanbul Patrik Vekili Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin eşliğinde 3 1 mart 1995 'de Cuınhurbaşkan Sayın Sü­leyman Demirel ve o döıemin B aşbakanı Sayın Tansu Çiller ile Ankara'da yaptığımız görüşmenin uygulamaya dönük yansımala� rırıı hala_ umutla bekliyornz.

Bölgeden Avrupa'ya göç eden Süryaniler'e bakışınız nasıl? Bunlar vatanlarında kalmış Süryaniler' le yeterince ilgileni­yorlar mı? Yoksa buradan gittikten sonra burayı hemen unu­tuyorlar mı?

Avrupa'ya giden cemaatimiz burayı hiçbir zaman unutmuyor. Bizi düşündüklerini ve kalplerinin burada olduğıınu biliyoruz. Bu açıdan Avrupa 'daki toplumumuz bize büyük moral ve dinamizm veriyor. Ancak Avrupa'c!aki bazı kilise yöneticilerimizin umarsız tavrı ve aleyhte çabaları umudumuzu kırmakta. Ruhani kardeşleri-

1 1 0

Page 111: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

mizin ve yetkili Süryaniler 'in bizi bir kez de olsa ziyaret etmeme­si, yalnızlığımızın acı duygularıyla başbaşa bırakması yadırgana­cak bir durumdur. Ayrıca Tur Abdin için çaba harcayan insanları­mızın dahi engellenmesi ise çok daha acıdır.

Her şeye rağmen , "Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alte­dememiştir" (Yuhanna l :5) diyen İsa Mesih'in anlamlı sözü Tur Abdin' in sonsuza dek korunmasında bize büyük bir dayanma gü­cü vermekte.

1 1 1

Page 112: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

ASUR-SÜRYANİ KAVGASI BÖLÜNME YARATTI

Süryanilerin Batı 'ya göçü ile birlikte kilise örgütü kadar sivil örgütler de giderek önem kazanıyor. Bu çerçevede sivil örgütleri bir çatı altında toplayan federasyonlar giderek yaygınlaşıyor. İs­veç'teki en büyük iki federasyon ise Asur Federasyonu ile Süryani Federasyonu. Asur Federasyonu adına sorularımızı Samuel Ertaşcevapladı.

,

Göçle birlikte Batı ülkelerindeki Asur halkı ne tür sorun­ları _mrşılaşıyor? Kilise ve sivil örgütler bu sorunlara yete­rince çözüm getirebiliyor mu?

Halkımızın 25-30 senelik bir diaspora serüveni var. Bu süreç iç�nde gerek sivil örgütlerimiz, gerekse de kilisemiz sıfırdan baş­layarak kendi imkanlarıyla kurulmuş ve faaliyet sahasına çıkmış­lardır. Bir halk kendi doğduğu, büyüdüğü ve ruhi şekillenmesini aldığı anavatınını terke zorlanınca, aynı zamanda binlerce senelik kültür mirasını, yani köklerini de terketmiş oluyor.

Bu yeni yaşam serüveninde yeni bir dille ve yeni bir kültür sis­temiyle tanışmak ve kaynaşmak mecburiyeti doğuyor. Halkımız da bu zorluklarla karşılaştı. Çünkü geldiğimiz feodal kökenli top­lumdan enlnistri aşamasına geçmiş bir topluma birden bire katıl­mak, aradaki dört yüz yıllık mesafeyi 20-30 yılda kapatmak kolay

1 1 2

Page 113: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

değildir. İşte 400 senelik toplumsal fark halkımıza çeşitli şekiller­de yansımakta.

Örneğin modern demokratik toplumun sunduğu hak ve özgür­lükleri olduğu gibi değil. İşimize geldiği tarafını kabul ediyoruz. Yani Doğulu mantığıyla düşünüp kendimize yer etmeye çalışıyo­ruz. Bu da halkımızın sorunlarını aklı selim bir bakışla yaklaşıp çareler bulmayı frenliyor. Çünkü toplumun bireyleri bu konuda henüz yeterince birikime sahip değiller.

Kilisemize gelince, herhangi bir dış yardımın desteğini alma­dan keneli yağıyla kavrulup, gerek din adamı yetiştirmek, gerekse ele kilise inşa etmekte yalnız kendi üyelerinin bağışlarıyla gerçek­leşmektedir. Kilisenin halkın ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyle­mek çok güç. Çünkü kilisemiz herhangi bir merkezden yönetile­rek toplumun ihtiyaçlarına göre planlamalar yapamıyor. Her şey spontan, ihtiyaç duyulduğu zaman yapılıyor.

B ir başka husus da din adamlarımızın eğitim düzeylerinin çok düşük olması. Kısacası din adamlarımızın eğitim düzeyi, sıradan insanlarımızın gerisindedir. Kilisenin cemaatin ihtiyaçlarına cevap vermemesinin bir başka nedeni de bu kurumun bir kısım feodal ailelerin elinde bir oyuncak haline gelmiş olmasıdır. Bu olgu kili­seye . çok şey kaybettirmiştir.

Asur sivil örgütlerinin ise halkın kendi ulusal benliğini geliştir­mek, ulusal kültür ve değerlerine salıip çıkmak gibi hedefleri var­dır. B u amaçla anadil eğitimi, müzik, folklor, tiyatro ve spor etkin­liklerinde bulunuyoruz. Ancak tüm bunların yeterli olduğunu söy­lemek doğru değil. Özellikle halkımız arasında çıkan Süryani­Asuri isim kavgası gereksiz bir bölünmeye yol açtı. B u da halkın sorunlarına bilimsel bir yaklaşımla çare aramayı geciktirmiş, yok yere kırgınlık ve soğukluğa yol açmıştır.

Tüm bu süreçte Asuri hareketinin hatası da olmuştur. 1960' lar­da moda olan Marksist görüşlerin hakim olduğu bir atmosferde,

1 1 3

Page 114: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Asuri kadrolar geleneğin tüm birikimlerinin reddedildiği bir or­tamda düşünce üretmişlerdir. İşte bu düşüncenin taşıyıcıları , atala­rından aldıkları kültür mirası ve kilise dahil herşeyi demode, köh­ne sayarak hor görüp toplumdan bilinçsizce kendilerini soyutla­mışlardır. Bu da halkı, gericilerin eline bırakmıştır. Bugün dahi ·bu hataların acısını çekiyoruz. Yine de halkımızın eğilimi, öteden be­ri birlik yönürıdedir.

Asur Federasyonu'nun temel misyonu nedir? Bunun için ne tür faaliyetler içinde?

Asuri hareketi ulusal bir hareket olup, mezhep farkı gütmeksi­zin bütün kesimleri bürıyesinde toplayarak, hak ve özgürlükleri için mücadele veriyor. Bu mücadelenin amacı bir yandan vatan topraklarında hak ve özgürlüklerin sağlanması içinken, öte yandan Avrupa ve Amerika'ya uzanan diasporanın kültürel gelişim ve uyum sorunlarını aşabilmesinde yol gösterici olabilmektir. B u amaçla zaman zaman halklarımızın yurttaşlık bağı ile ortak kade­rini paylaştığı anavatandaki siyasi otoritelere birikmiş sorunları­mızı aktarıp çözümü için çaba harcanmasını istemekteyiz. Diğer taraftan başta Avrupa ve ABD hükümetleri nezdinde yeni göç­menlerin sorunlarının çözümü için işbirliği talep etmekteyiz. Fe­derasyon, bir yandan da Birleşmiş Milletler 'de temsil edilmeyen halkların da içinde bulunduğu organizasyonlar içinde yer alarak sesini uluslararası araneya duyurmaya çalışmaktadır.

Asur-Süryani kavgasının toplumu böldüğünü belirttiniz. Bu bölünmüşlüğü gidermek için çabalarınız oldu mu?

Asur Federasyonu olarak bu bölünmüşlüğü gidermek ve ortak hareket etmek için Süryani Federasyonunu ile ortak çalışmalar

1 1 4

Page 115: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

yaptık. Çıınkü bu topluma bir şeyler yapmak zorıında olduğumuzu hissediy onız. Diasporada kaybolmamak için herkes üstüne düşeni yapmalı ve bu konuda mücadele vermeli. Her neslin gelecek nesle bu kültür mirasını geliştirip vermesi lazım. Aksi halde sonumuz hiç de aydınlık değildir.

1 1 5

Page 116: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

SİVİL ÖRGÜTLER SORUNLARA CEVAP VEREMİYOR

İsveç 'teki Süryani sivil örgütlerinden biri de Süryani Federas­yonu. Süryani Federasyonu Başkanı Muşe Demircan sorularımızı "az ve öz" cevapladı. Bu nedenle Demircan' ın höşgörüsüne sığı­narak verdiği cevapları bir metinde topladık.

"Süryaniler 'in Batı ülkelerine göçleri ile birlikte en büyük zor­lukları dil ve entegrasyon olmuştur. İsveç'teki halkımızın en belir­gin sorunu İsveçliler ' le olan entergasyonudur.

Kilise ve sivil örgütler Süryani halkının tüm sorunlarına cevap veremiyor. Kilise, toplumun yeni ihtiyaçlarını karşılayacak bir idareye sahip olamadı. İdarede bir yetersizlik var. S ivil örgütlerin ele sorunları var. Onlarda tüm sorunlara cevap veremiyor. En bü­yük sorun, bunlarda da kadro sorunu. Burada çalışan kadrolar, iş­lerinden arta kalan zamanda çalışmalar yapıyor. Oysa bu tür faali­yetlere çok daha fazla zaman ayırmak lazım. Maddi imkanların yetersizliği de çalışmaları zorluyor.

Süryani Federasyonu ile Asur Federasyonları ortak i�birliği için birkaç defa girişimde bulundu. Maalesef bir neticeye var­mış deği ller. Bunclar sonraki ortak çalışma zemini ele zayıf gö­rünüyor."

1 1 6

Page 117: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

BİRİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

( ! ) Heidi. Armbruster. "We Speak the languagc that was spoken by Jesus··. Basılmamış Makale, Viyana, 1994. s . 2-3

(2) Yakup B ilge, ''Geleneğin İcadı, Tasarımlanmış Topluluk ve Asur Halkı".Nsibiıı, 1 992. sayı 50. s. 1 8- 19 .

(3 ) Armbruster. a.g.m . . s . 1 6 - 17 (4) İbraniler. Babil Kralı Nabukadnesar tarafından İ .Ö. VI. yüzyılın sonrala­

rında Babil'e sürülmüşlerdi. (5) Mor İğnatiyos Yakup HI. The Syria11 Ortlıodox C!ııırclı of Aııtioclı, Hol-

landa. St. Emprem the Syrian Monastery. 1 985. s. 2.(6) Mor İğnatiyos Yakup lll. a.g.e .. s. 2. (7) Mor İğnatiyos Yakup IlI a.g.e., s. 2 (8) Diakov ve S.Kovalev. İlkçağ Tarilıi C.I. Çev. Özdemir İnce. Ankara V

Yayınlan, 1 987. s. 2 1 1 . (9) S.H. Hooke, Ortadoğıı Mitolojisi, Çev. A. Şenel Ankara, İmge Kitabevi,

1 99 1 , s. 1 39 ( 1 0) Assad, Assad. ·'Süryani İsmi O:eri11e" , Balıro Siiryoyo, Södertalja, Nisanı

1 988, s. 46 O 1 ) Mehmet, Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi, C.I. . İstanbul, Yaylacık Matbaası.

1 988, s. 1 97. (12) Assad. a.g.m. (Nisan 1 988), s. 46. ( 1 3) Aziz Güne!, Türk Süryaniler Tarihi, Diyarbakır. Oya Matbaası . 1 970, s .

30. ( 14) 1989 Ocak ayında A. Günel'le yaptığım görüşmede.( 15) Çelik a.g.e .. s. 197. ( 1 6) Bugün bile Mardin ve civarında oturan Müslüman halk için Süryani ile

Hıristiyan kelimeleri tümüyle eştir. ( 1 7) Assad. Assad, "Süryani İsmi Üzerine". Balıro Siiryoyo, Södatalja. Eylül

1988. s. 45 (1 8) İsak, Saka. Alsıiryaıı İmanı ve lladada (Arapça}. C. III. Halep. 1983. s.

56-65. { 19) Bar Salibi, Orııutlıo (Süryanca elyazması) . Mor Gabriel Manastır Kütüp­

hanesi. (20) Assad, a.g.m. (Eylül 1988), s. 45.

1 1 7

Page 118: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

(21 ) Bugünkü Süryanicede Asurlulara bazen ''Athur" ve bazen de ·'Aşur" de ­nir.

(22) Mihayel Rabo, Ktobo d1-Makesbo11os zebne (tıbkı basım), 1 899, s. 748. (23) A . , Gabriel. Sawmy, Ktobo Dnıarduto Dsııryoye C. I, Buenos Aires.

1 967, s. 1 43. (24) Sawmy, a.g.e., a. L s. 143. (25) B u kural bugünkü Süryanicede de aynıdır. Örneğin Orom'dan (Arami)

Ormoyo, Babil'den (Babil) Babloyo, Asur'dan (Asur/ Asuroyo) vb. (26) Türkçedeki ·'Süryani"nin Süryanicedeki tam karşılığı budur. (27) Sawmy, a.g.e., s. 143. (28) Süryanicede biri yazı dili -bunu daha çok kilise ve bu kurumda eğitim

alanlar kullanılır.- biri de halkın günlük yaşantısında kullandığı; yazı dili­ne benzemesine rağmen ayn noktalan da olan iki dil şekli vardır.

(29) !Ierodotos. lleredotes Tarihi. İstanbul . Remzi Kitabevi, 1 983 . s. 96. 3 57. (30) Herodotos, a.g.e., s . 357. (3 1 ) K . . V . . Zetterste, "Sami Dil Ailesinden Olan Süryanice'nin Geçmişi Üze­

rine Kısa Bir Yorum'', Nsibi11, Ekim 1 988, s. 4. (32) Başta bu yeni oluşuma şiddetle karşı çıkan kurum kilise ve buna yakın

olan örgütler ile bu örgütlerin aydınlanyken. daha sonra. kilisenin -özel ­likle bir kanadının- bu oluşuma olan karşıtlığı yumuşamıştır.

(33) B . . Murat. Öztemir. Ye:idiler ve Süryaniler, İstanbul. Ekim Yayınlan. 1988. s. 4 !.

(34) Öztemir, a.g.e . . s. 40. (35) Öztemir, a.g.e. , s. 40-4 1 . (36) Midhat. Sertoğlu. Süryani Tiirkleriıı iıı Siyasi re İçtimai Tarihi. İstanbul.

Baba Matbaası. 1 974. s. 5. (37) Sertoğlu. a.g.e . . s. 67, 65. (38) Sertoğlu. a.g.e . . s.84. (39) Sertoğlu. a.g.e., s. 37. (40) Sertoğlu. a.g.e . . s. 62-63. (41 ) Sertoğlu. a.g.e. , s. 63. (42) V.Diakov ve S.Kovalev. a.g.e . , s. 25. (43) Sertoğlu. a.g.e . . s. 38-39. (44) Sertoğlu. a.g.e. s . 39. (45) Türk Ansiklopedisi. c. III . s . 2 1 9. (46) Sertoğlu, a.g.e .. s . 38. (47) Sawmy. a.g.e . . s . 9. 143. (48) Ernanuel. Aydın, Sürvaniler, Viyana. N uyro Yayınlan 1 982 s. 23. (49) Güne] a.g.e . . s. 7 1 (50) Güne! a.g.e. s . 82. (5 1 ) Hanna . Dobpönü , ''Süryaniler". Ö: /li:nıeı, Mardin. Sayı 6. 1 955. s. 1 33 .(52 ) I Ianna Dolapönü ' nün 1 920 yılında Adana'da tuttuğu günlük. s. 23 (İsa

1 1 8

Page 119: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Gulten'in kişisel ·kütüphanesinden) (53) Public Record Office Referans: Fa 3 2 1 -5 1 30 sayfa 108-llO. (54) V. Diakov S. Kovalev, a.g.e., s . 9 1 . (55) V . Diakov S . Kovalev, a.g.e . . s . 1 0 1 . (56) Yukarı Mezopotamya' nın kuzey bölgesinde bugüne kadar bulunan e n es­

ki yazılı belge bu kral zamanından kalmadır. Bu yazılı belge (Taşkitabe), Diyarbakır (Amid) yakınlarında (Pir Hüseyin köyünde) bulunmuştur. Bu kitabeden anlaşıldığına göre kral Naramsin buraya bir yapı inşa ettirmiş: Gerçi kitabenin eksik (kırık) olmasından dolayı ne tür bir yapının yapıldı­ğını bilmiyoruz;ama binayı yıkanların tanrılar tarafından lanetleneceği ya­zılmakta. (Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır Tarihi, c. 1. Neyir Matbaası. 1 987, s. 5 1 -52). Bir olasılıkla, bu yapı, buraya yerleşen Akkadlılar için yapılmış bir tapınak ve ürünlerin ambarlanması için bir depoydu.

(57) V.Diakov S. Kovalev. a.g.e . . s . 2 1 4. (58) P. Abdulmelek. C .. Alexander ve 1 . . Matar, Kamus Alkiıabı Almukkades.

Beyrut, 198 1 , s. 28 1 ; Fikert, Işıltan. Urfa Bölgesi Tarihi, İstanbul . İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1960, s. 5.

(59) 1 967 Mardin İl Yıllığı. s . 47. (60) 1 967 Mardin İl Yıllığı, s . 47; Nejat. Göyünç, XV!. Yüzyılda Mardin San-

cağı, İstanbul. Edebiyat Fakültesi Basımevi. 1 967. s. 2 . (6 1 ) Süryani tarihçileri bugün de bu terimleri aynı bölgeİer için kullanırlar. (62) 1 967 Mardin İl Yıllığı, s. 1 27. (63) 1 967 Mardin İl Yıllığı, s. 126. (64) Ali, Balamir, "Kösreli Köyü Şal Şapik, Üretim Projesi'', TKV, 1986, s. 2. (65) Sawmy, a.g.e . . s. 1 1 . (66) Server Tanilli. Yiizyıllarw Gerçeği ve Mirası, c. l . , İstanbul, Say Kitabevi.

1984, s. 163- 1 64. (67) V. Diakov ve S. Kovalev. a.g.e., s. 222-223. (68) V. Diakov ve S. Kovalev, a.g.c., s. 2 1 8 . (69) V . Diakov v e S.Kovalev, a.g.e . . s . 2 1 8; Server. Tanilli- a.g.e . . s . 165. (70) Amold. Toynbee, Tarih Bilinci, C. II, İstanbul. Bateş Yayınları, 1978, s.

329. (7 1 ) Amold, Toynbee, Tarih Bilinci, C. II. s. 330. (72) Herodotos, a.g.e . . s. 357. (73) Çünkü Mezopotamya'nın eski dinlerinde de Tanrıların oğullan vardı ve

İsa'nın Tanrı 'nın oğlu olduğu olgusu onlar için anlaşılmayacak kadar zor bir olgu değildi.

(74) Server Tanilli. Yü�yıllamı Gerçeği ve Mirası Orta Çağ il, İstanbul. Say Yayınlan, 1986. s. 67.

(75) İslam Ansiklopedisi, C. XI.. s. 53. (76) Edward. Gibbon, Roma İmparaıorlıığıı' mııı Gerileyiş ve Çöküş Tarihi,

Çcv. A. Baltacıgil , C. Il., İstanbul. B .F.S. Yayınlan. 1987, s. 293-294.

1 1 9

Page 120: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

(77) İslam Ansiklopedisi, C. XI., s. 53. (78) Tanil!i, a.g.e. , C. il, s. 354. (79) Yusuf Beğdaş, "Mhalmoye", Mor Gabriel Kütüphanesi, (Basılmamış ma­

kale), 1 989, s. 1 -2. (80) Abdfü-Farac, Aba' l Farac Tarihi, Çev. 0.R. Doğrul , C.1. Ankara, Türk

Tarih Kurumu Basımevi, 1987, s. 1 3 1 , 2 1 (}, 230. (8 1 ) Server, Tanilli, a.g.e. c. il. , s. 570. (82) "Sultan sözcüğünün Süryanicedeki "Sultana" ("Şultono'') sözcüğünden

geldiği sanılmaktadır. Süryanicedeki bu sözcüğün anlamı "iktidar" ya da "iktidar sahibi" olmaktadır." (Toktamış Ateş, Siyasi tarih , İstanbul, İ.Ü. İktisat Fak. Yayınlan, 1 982, s. 65). Sultan sözcüğünün Süryanicedeki bir diğer anlamı da "hükmeden"dir.

(83) B.Nitikin, "Nesturiler", İs/anı Ansiklopedisi, C. IX., s. 209. (84) B.Nikitin, a.g.m., s. 209. (85) B .Nikitin, a.g.m., 209. (86) A. Gabriel , Sawmy, ''Suryaya, Suryoye", Nsibin. sayı: 14, 1 989, s. 6. (87) S.Mustafa, "Süryani Ayaklanması ve İngiliz ve Fransız Emperyalistlerin

Oyunları", Nsibi11, sayı: 6, 1989, s. 7. (88) A.Gabriel , Sawmy, a.g.m. , s. 7.8. (89) Sawmy, a.g.m., s. 8. (90) Türk Ansiklopedisi, C. III. , s. 2 1 9-220; E. Aydın, a.g.e., s. 104. (9 1 ) Türk Ansiklopedisi, C. III . . s. 22 1 . (92) Türk Ansiklopedisi. C . III . . s . 2 2 ! . (93) Erol, Seven, "Asurlularda B ilim ve Sanat'", Hujada, Sötertalja, Nisan

1 989. s. 24.

İKİNCİ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

( 1 ) Yusuf. Beğdaş. "Süryaniler v e Süryani Kilisesi". Mor Gabriel Manastır Kütüphanesi, (Basılmanuş Makale), 1 989. s. 2; Çelik, a.g.e . , s. 33;

(2) Beğdaş, a.g.m., (Süryaniler . . . ), s. 2; Çelik a.g.e.e, s. 33. (3) Çelik. a.g.e., s. 34; Gibbon. a.g.e . . C. II. , s. 293. (4) Beğdaş, a.g.m., s. 3; Çelik, a.g.e . . s. 34. (5) Beğdaş, a.g.m., s. 3-4; Çelik, a.g.e., s. 34. (6) Evgin. Kaplan, Antakya Kilisesi, Mor Gabril Manastırı , 1982, s. 6. (7) Beğdaş. a.g.m. , s. 3 ; Çelik, a.g.e., s . 35. (8) Çelik, a.g.e., s. 35. (9) Beğdaş, a.g.m., s. 3; Çelik, a.g.e., s . 35 . . ( 1 0) Çelik, a.g.e . . s. 38. ( 1 1 ) Beğdaş, a.g.m . . s. 3-4; Çelik, a.g.e. , s . 38. ( 1 2) Edvard. Gibbon, Roma İmparator/ıığuııwı Gerileyiş ve Çökiiş Tarilıi, C.l. ,

1 20

Page 121: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

Çev. Asım Baltacıgil. İstanbul, B.F.S. Yayınlan, s. 5 1 9. ( 13 ) Çelik. a.g.e., s. 40. ( 14) Toynbe, a.g.e., C. I( s. 1 32. (15) Toynbe , a.g.e. , C. I I , s. 1 32. ( 1 6) · Çelik, a.g.e., s. 38 . ( 1 7) Çelik, a.g.e., s . 76. ( 1 8) Tanilli, a.g.e., C. II., s. 68. ( 1 9) Beğdaş, a.g .m. , s . 15 . (20) Beğdaş, a.g.m. , s. 1 7 - 1 8. (21) Beğdaş, a.g.m. , s. 20. (22) Beğdaş, a.g.m., s . 2 1 -22; Çelik, a.g.e. , s . 1 09. (23) Çelik, a.g.e., s. 1 2 1 . (24) Beğdaş, a.g.m. , s . 23-24. (25) Beğdaş. a.g.m. , s . 24-25.; Çelik, a.g.e. , s . 127. (26) B azı kilise tarihçileri Yuhanna'nın gecikeceğini daha önce Kurilos ' a bildir­

diğini belirtirlerken, diğer bazı tarihçiler ise Yuhanna' riın Nastoryus'un aforoz edileceğini bildiği için bu konsile bilerek geciktiğini belirtirler. (Beğdaş, a.g.m., s. 25-26).

(27) Beğdaş, a.g.m. , s . 15 . (28) Çelik, a.g.e., s . 1 2 1 . (29) Toynbe, a.g.e. , C . I I , s . 363. (30) Georg, Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. , Işıltan, Ankara, Türk

Tarihi Kurumu, 1 986, s. 48. (3 1 ) Gibbon, a.g.e., c. II., s . 480-48 1 . (32) G., L . , Seidler, Biza11s Siyasal Düşüncesi, Çev. Mete Tuncay, Ankara. V

Yayınlan, 1 986, s. 32. (33) Ostrogorsky, a.g.e., s.55. (34) Çelik, a.g.e., s. 202. (35) Çelik, a.g.e., s. 214. (36) Tanilli, a.g.e . , c . I I . , s. 70. (37) Ostrogorsky, a.g.e . , s. 103. (38) Bertil, Person, '·Asurilerin Bağlı Olduğu Dini-Mezhepsel Kiliselerin Geç-

mişi Üzerine Tarihi Bir Yorum", Nsibin, 1989, s. 1 1 . (39) Person, a.g.m. , s. 1 1 . (40) Person, a.g.m. , s. 1 1 . (41 ) Kaplan, a.g.e . , s. 9. (42) Person. a.g.m. , s. 1 1 . (43} Beğdaş, a.g.m .. s. 37-38; Person. a.g.m .. s. 1 1 . (44) Person. a.g.m . . s. 1 0. (45) Person, a.g.m. , s. 9 . (46) Person, a.g. m. , s . 1 1 . (47) Person, a.g. m. , s. 1 1 .

1 21

Page 122: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

(48) Person, a.g.m .. s. 1 ! .(49) Person, a.g.m., s . 1 1 - 1 2. (50) Person. a.g.m .. s. 10 .

. (5 1 ) Person. a.g.m., s. 44. (52) Person, a.g.m .. s. 47. (53) Beğdaş, a.g.m., s . 46-47. (54) Rum ve Rumi aynı zamanda Anadolu 'da. kurulan devletleri de tanımlar

Süryaniler için. Çünkü Süryaniler Tur Abdin'de Türk askerlerine de Rumi derlerdi. (Kathin Arumi: Türkler geldi).

(55) Person, a.g.m., s . 1 4. (56) Person, a.g.m .. s. 1 3- 14.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

( 1 ) Midyat v e İstanbul kiliselerindeki kayıtlarla b u kilise yöneticilerinin sözlü olarak verdikleri rakamlar.

(2) Dışişleri Bakanlığının azınlıklarla ilgili Amerikan Kongresine verdiği ra­porda (Cumhuriyet Gazetesi. 1 3 Nisan 1988) . .

(3) B.Şimşir, İngili: Belgelerinde Osmaıılı Ermenileri, Çev. Ş . Orel, Bilgi Yayınevi, 1986, s. 83-87.

(4) Yurt Ansiklopedisi. s. 5767. (5) Yurt Ansiklopedisi. s. 7376. (6) Yalçın, Küçük, Kürtler O:eri11e Tezler, İstanbul, Dönem Yayınlan, 1 990.

s. 67 . .(7) Küçük. a.g.e . . s. 8 ! .(8) Küçük a.g.e . , s. 8 ! . (9) Faysal, Dağlı. '·Aşiret Alayları". İkibinedoğru, İstanbul, sayı 46. 12 Ka­

sım 1989. s. 8 - 1 3 . ( 10) B . , Nikitin. a.g.m . . s . 2 1 0; İ . , Erdost, Şemdinli Röportajı, İstanbul, 1 987.

Onur Yayınları. s. 39. ( 1 1 ) B. , Nikitin. Kürtler, İstanbul, Deng Yayınları, 199 1 , s. 344. ( 1 2) "Gaspıralı İsmail beye göre zengin Ermeni toplumu ile Kürt aşiretleri ara­

sında iktisadi gelişme bakımından görülen dengesizlik Ermeni olaylarını doğurmuştur. (Avcıoğlu. Türkiye' nin . . . . 1, s. 195 d.n. 'dan Şerif Mardin, Türkiyc'de İktisadi Düşüncenin Gelişmesi, SBF yayını, s. 53). 1 979 yılın­da Türk yurttaşı birtakım Süryaniler' in topluca giderek, Türkiye' de baskı gördükleri gerekçesiyle Hollanda' dan sığınma hakkı istemeleri bu ülkede epey çalkantıya yol açmış. olay Türk basınında da ilgi görmüştür. Sürya­niler'in önce hemen sınırdışı etme eğilimi gösteren Hollanda hükümeti, sonra bunların durumunu askıya alarak Türkiye 'de ilgili bir araştırma ku­rulu yollamıştır. Bu kurulun vardığı sonuç basına sızmamıştır. Bununla

1 22

Page 123: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

birlikte, heyet üyelerinden birinden öğrendiğime göre kurul. Süryanilere baskı yapanların bu bölge Kürtleri olduğunu saptamıştır. Bu bulgu, Gas­pıralı ' nın tezini doğrular nitelikte sayılabilir". (Baskın Oran, Atatürk Mil ­liyetçiliği, Ankara, 1 988, Dost Yay . . s. 99"dan 207 no'lu dipnot).

( 1 3) Erdost, a.g.e .. s . 39.( 14) Erdost, a.g.e . . s. 39.( 1 5 ) Mete Tunçay. bu isyanın nedenini şöyle açıklamaktadır: "İngilizler bu ko­

nunun [Musul] kendi lehlerine kararlaştırılmasını etkilemek amacıyla. lrak'taki Ermeni ve Asurileri seferber etmişler. Nesturileri Hakkari güne­yine s ürmüşler ve Kürtler arasında yoğun propagandaya girişmişlerdi. Türkler ise Revandıs"daki Kürt önderi Şeyh Mahmut' la işbirliği yapmayı tasarlıyorlardı. Hazil suyunun doğusuyla Çölemerik ' in güneyinde, T.C. hükümetinin ne idare teşkilatı ne askeri kuvveti vardı. Hakkari Valisi Ha­lil Rıfat Bey. bir jandarma birliğinin eşliğinde keşfe g iderken. 7 Ağustos 1 924 günü Hangediği' nde Nasturi Nuhup kabilesi reisi Gülyano'nun sal­dırısına uğrayarak tutsak edilmiş. yanında il jandarma komutanı binbaşı Hüseyin B ey 'le üç de j andarma eri öldürülmtiştü. Kısa bir süre sonra, Aşağı Taygane Nesturilerinin en kuvvetli kabile reisi olan Hoşabe. tutsak­ları serbest bıraktırdı. Fakat hükümet valiyi esir eden Nasturilere karşı ha­reket etmeye karar vermişti. Bakanlar Kurulunun aldığı. . . Karan yerine getirmekle. Cevat (Çobanlı) paşanın komutasındaki Il. Orduyu bağlı 7. kolordu komutanı Cafer Tayyar (Eğilmez) Paşa görevlendirildi. Bastırma ,harekatında İran"da mülteci Kürt Ş ikak aşireti Şeyhi İsmail Ağa, Sim­ko"dan yararlanılacaktı , ama asıl kullanılacak güç. Van, valiYekili ve gü­neydoğu sınır komiseri, 8. Aşiret Fırka Komutanı Albay Süleyman Beyin elindeydi. Askeri faaliyet iki haftada ( 12-1 8 Eyl ül 1 924 tarihli arasında) tamamlandı. Nasturiler çekilmişler, fakat Türkler erişmeyi umdukları si­yasal amaçlan gerçekleştirememişlerdi. (Mete Tunçay. T.C.' nda Tek Par­ti Yönetimi' ııi11 Kıırıılması ( 1 923- 1 93 l ) . İstanbul. 1 989. Cem Yayınlan- s. 1 1 0 , 1 1 1 . 1 1 2) .

( 16) Bölgedeki sözlü tanıklar. ( 1 7 ) Joseph. Yacoup, Tlıe Assyrian Qııesıioıı, Chicago, Alpha Graphic. 1986,

s. 1 1 - 1 2. ( 1 8) Public Record Office: Referans: Fo 32 1 -5 1 30 sayfa 110. ( 1 9) Erdost, a.g.e. , s. 38-39. (20) Erdost . s. 2 1 6 , 2 1 9 , 223: Gülten, Kazgan, ··Doğu-Güneydoğu Anado­

lu 'nun Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma''. İsıa11bııl Ü11irersiresi İkıisaı Fakültesi Mecmuası , 1 965, c. XXIV .. s. 1 -2 .

(2 1 ) Mardin ' in Yıllığı, s . 1 80.(22) Özellikle son yıllarda. İstanbul Süryani Kilisesi Yönetim Kurulu seçimle­

rinde cemaat içerisinde yaşanan kır-kent tartışmalarının da bu sosyo-eko­nomik değişim çerçevesinde de alınması gerektiğini düşünmekteyim.

1 23

Page 124: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

(23) Arnold. Toynbee, Tarih Biliııci. C. L İstanbuI. ·Bateş Yayınlan . 1 978, s . 1 3 ı .

(24) Ülkemizde Arkeoloj i biliminin gelişmesi ile, son yıllarda çoğalan kazılar­da ele geçen Asur tabletleri de, o dönemdeki ticari düzenlemelerin yoğun­luğu ve işlerliği konusunda bize bir fikir verebilir.

(25) Midyat yakınlarında İ:ıu kanala ait olduğu söylenen kalıntılara da rastlanır. (26) Erdosı . a.g.e., s . 233 , 234; Cemil, İşler. İlçemiz Midyat, İstanbul, Kurtuluş

Matbaası. 1970, s. 1 7 .; Yurt Ansiklopedisi, s . 5776. (27) Erdost. a.g.e .. s . 233-234; Yurt Ansiklopedisi, s. 5776. (28) Kazgan. a.g.m .. s. 1 24 .

• (29) 1989 yazında Savura yaptığım gezideki bilgiye dayanıyorum. Bu dörtSüryani aiksi yakın bir zamanda Savur"dan ayrılacaklarını söylemişlerdi.

l30) Cumhuriyet Gazetesi . 1 3 Nisan 1 988. (3 1 ) Öztemir, a.g.e .. s. 64. (32) Öztemir. a.g.e . , s . 56. (33) M.Deha. Boduroğlu ve Mahmut Övür, "Esrarengiz Süryani Ölümleri",

Nokra, Sayı: 35, 2 Eylül 1 990, s . 32-35.(34) Hıristiyan çocuklarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine girmemeleri

konusunda 1 987 yılında T.B.M.M. 'ye bir dilekçe yazıldı. T .B . M.M. Dilekçe Komisyonu· nun 25. 1 . 1 988 tarihli kararı -Karar No: 39- ; ''Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 .6 . 1987 tarih ve 3094 sayılı ce­vabı yazısı : Din Kültürü ve Ahlak B ilgisi öğretim programlarının ana­yasamız ile Milli E ğitim Temel Kanunun hükümlerine uygun olarak hazırlandığı buna göre T.C. uyruklu Hıristiyan ve mücevilik [Musevi] dinlerine mensup öğrencilerden isteyenler, bu dinlerden birine mensu­biyetlerini belgelendirmeleri kaydıyla belirlenen dini konuların [her­halde dua vs.] derste işlenmesi sırasında sınıfta bulunmaya bileceklerini bildirmektedir." (T. B .M.M. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Haf­talık Karar Cetveli. Sayı L 1 8.2. 1 988. s. 1 3 . ) Fakat bu karar bugüne kadar fiilen işlemedi. Çocuklar tüm ders boyunca sınıfta oturmak zo­runda bırakıldıkları gibi dua ve benzeri materyalleri de ezberlemek zo­runda bırakıldılar. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı ise 9.7. 1 990 tarihinde şu karan aldı: ·'Milli Eğitim Bakanlığı"nın teklifi üzerine, azınlık okulları dı­şında kalan ilk ve orta öğretim okullarımızda öğrenim gören T.C. uyruklu Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerine mensup öğrencilerin; bu dinlerden birine mensup olduklarını belgelendirineleri kaydıyla. Din Kültürü ve Ah­lak B ilgisi dersine girmelerinin zorunlu olmadığı ancak bu derse girmek istedikleri takdirde velilerinden yaz.ılı dilekçe g<!tirmelerinin gerekli 9ldu­ğu hususunun kabulü kararlaştırıldı'' (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğ­ler Dergisi. c. 53 . s ayı 23 17 . 23 Temmuz 1 990). Bu karan da her okul de­ğişik biçimlerde uygulamakta.

1 24

Page 125: Anadolu'nun Solan Rengi · Bu tarih tezine uygun olarak formüle edilen siyasal talepler ise Süryaniler 'in hem anavatanlarıncİa hem de diasporada siyasal ve kültürel bazı haklara

KAYNAKÇA

Abdulmalek. P .. Alexander. C .. ve Matar. !.. Kamus Alkitabı Alnıııkades, Beyrut. 1 9 8 1 .

A "bul-Farac, A' bııl-Farac Tarihi. C. il.. Süryaniceden İngilizceye Çev. E.A.W. Budge. İngilizceden Türkçeye Çev. Ö.R.Doğrul. Ankara. Türk Tarih Kurumu, 1987.

Aydın. Cebrail. Tarihte Süryaniler, İstanbul. Sıralar Matbaası, 1 964. Aydın. Emanuel. Siiryaııiler, Viyana. N uhro Yayınlan. 1 982. Aytaç, Mustafa. Urfa, İstanbul. Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, 1 988. Ateş. Toktamış. Siyasi Tarilı. İstanbul. İ .Ü. İktisat Fakültesi Yayınlan. 1982. Bar Salibi. Orııııılıo (Süryanice el ya::nıası) , Mar Gabriel Manastır Kütüphanesi. Beysanoğlu. Şevket. Diyarbakır Tarihi, C.I.. Ankara. Neyir Matbaası. 1987. Çelik. Mehmet. Süryani Kilisesi Tarihi. C.I . , İstanbul. Yaylacılık Matbaası. 1 987. Diakov, V .. Ve Kovalev. S .. İlkçağ Tarihi, C.I . . Çe. Ö. İnce. Ankara. V Yayınlan.

1987. Dolapönü. Hanna. Tarilııe Mardin, Çev. Cebrail Aydın. İstanbul, 1972. Erdost. Muzaffer. İlhan. Şemdinli Röportajı, İstanbul, Onur Yayınlan. 1987. Edward. Gibbon. Roma İnıparatorlıığıımın Gerileyiş ve Çökiiş Tarihi, Çev. A. Bal-

tacıgil . C. 1-II.. İstanbul. B.F.S. Yayınlan. 1987. Göyünç. Nc_;at. XVI. Yüzyılda Mardi11 Sancağı, İstanbul. Edebiyat Fakültesi Bası-

mevi. 196<i Güne!. Aziz, Türk Süryaniler Tarilıi, Diyarbakır, Oya Matbaası. 1970. Herodotos, Herodoıos Tarihi, Çev. M. Ökmen. İstanbul. Remzi Kitabevi. 1983. Hooke. S.H . . Ortadoğıı ı\Jitolojisi. Çev. A. Şenel, Ankara, İmge Kitevi. 1991 . Işıltan. Fikret. Uıfa Bölgesi Tarihi, İstanbul. İ .Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi.

1960. İşler. Cemil. İlçemi:: Midyat, İstanbul, Kutulmuş Matbaası. 1970. Kaplan, Evgin. Antakya Kilisesi, Mar Gabriel Manastır Kütüphanesi. 1982. Küçük, Yalçın. Kürtler Ozeriııe Tezler, İstanbul, Dönem Yayıncılık, 1990. Mor İğnatios Ephrem !.. Siirya11i Halkım11 Adı. Hollanda, 1983. Mor İğnatios Yakup II.. Tlıe Syrian Ortlıodox Clııırclı of Amioclı, Hollanda. 1985. Mihoyel Rabo. Kıobo dı-Makesbonos Zebne (Tıpkı Bakım), Paris, 1 899. N ikitin, Bazil. Kürtler, İstanbul. Deng Yayınlan. 1 99 ! . Oran. Baskın. Atatürk Milliyetçiliği, Ankara. Dost Kitabevi. 1988. Ostrogorsky. Georg. Bi::aııs Der/eti Tarilıi, Çev. F. Işıltan.Ankara. Türk Tarih

1 25