Top Banner
m/s 1 AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016 NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH “JAUHILAH DARI AMALAN RASUAH KERAJAAN MALAYSIAPENYEBUT HARGA DIKEHENDAKI MEMBACA DAN MEMAHAMI KESELURUHAN BUTIR-BUTIR YANG TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN SEBUT HARGA. PENYEBUT HARGA YANG MEMBUAT KESILAPAN DAN TIDAK MEMATUHI MANA-MANA FASAL DI DALAM DOKUMEN INI BOLEH MENYEBABKAN SEBUT HARGA TERSEBUT TIDAK DIPERTIMBANGKAN
39

AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

Mar 06, 2018

Download

Documents

trannhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

m/s 1

AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

“JAUHILAH DARI AMALAN RASUAH KERAJAAN MALAYSIA”

PENYEBUT HARGA DIKEHENDAKI MEMBACA DAN MEMAHAMI KESELURUHAN BUTIR-BUTIR YANG

TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN SEBUT HARGA. PENYEBUT HARGA YANG MEMBUAT KESILAPAN DAN

TIDAK MEMATUHI MANA-MANA FASAL DI DALAM DOKUMEN INI BOLEH MENYEBABKAN SEBUT HARGA

TERSEBUT TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Page 2: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 2

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

SENARAI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA SURAT

1. SEKSYEN 1 - Dokumen Pelawaan 4 – 6

2. SEKSYEN 2 - Arahan Dan Syarat-Syarat

Kepada Penyebut Harga 8 – 13

3. SEKSYEN 3 - Spesifikasi Teknikal 15-16

4 SEKSYEN 4 - Jadual dan Lampiran

JADUAL 1 - Jadual Pematuhan Spesifikasi

Teknikal 18-20

JADUAL 2 - Jadual Kadar Harga 21-22

JADUAL 3 - Jadual Pelaksanaan Projek 23

LAMPIRAN A - Surat Pengakuan Kebenaran

Maklumat 27-29

LAMPIRAN B - Maklumat Am Latar Belakang

Penyebut Harga 30-31

LAMPIRAN C - Rekod Pengalaman 32

LAMPIRAN D - Surat Akuan Pembida 33-34

LAMPIRAN i - Senarai Semak 35-36

LAMPIRAN X - Contoh Logo Rasmi Program 37

LAMPIRAN Y - Layout Dewan Pameran : Saiz

Backdrop 38

Page 3: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 3

SEKSYEN 1

DOKUMEN PELAWAAN SEBUT HARGA

Page 4: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 4

LAMPIRAN A

LAMPIRAN Q

(ARAHAN PERBENDAHARAAN 170)

Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini

No. Sebut Harga AAN 007/2016/SH

(Kew. 284-Pin. 5/94)

KERAJAAN MALAYSIA

NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

Dokumen ini hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditaksirkan sebagai sebahagian

daripada Perjanjian Sebut harga.

Kepada (Nama Syarikat)

No. Pendaftaran dengan Kementerian

Kewangan: _____________________

Kod bidang pendaftaran yang relevan

dengan pembelian ini:

Sijil Pendaftaran dengan Kementerian

Kewangan Malaysia di bawah kod bidang

010201 (Kertas), 020601 (Alatulis), 020604

(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201

(Cenderamata dan Hadiah), 221601

(Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar),

221603 (Mencetak Label, Poster, Pelekat

dan Iron On) dan 222002 (Media Cetak)

Pelawaan sebut harga dikeluarkan

Oleh Kementerian / Jabatan (Alamat Lengkap)

AGENSI ANGKASA NEGARA

PUSAT ANGKASA NEGARA,

LOT 2233, JALAN TURI, KG. SG. LANG,

42700 BANTING,

SELANGOR DARUL EHSAN

No. Telefon : 03-3180 4377

Tarikh : 26 Februari 2016

Page 5: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 5

1. Sila beri sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk

kepada syarat-syarat yang ditetapkan :

1.1. Syarat penyerahan/penyempurnaan DENGAN TANGAN

1.2. Tarikh penyerahan/penyempurnaan dikehendaki 1 MAC 2016

1.3. Arahan Pengiriman : Agensi Angkasa Negara, Bahagian Khidmat Pengurusan,

Pusat Angkasa Negara, Lot 2233, Jalan Turi, Banting, 42700 SELANGOR.

1.4. Sila sertakan profil syarikat termasuk pengalaman kerja berkaitan bersama

sebut harga yang dikemukakan.

1.5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam suatu sampul surat berlakri dan

bertanda ‘NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

1.6. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran yang berkenaan di

alamat di atas tidak lewat pada jam 12.00 tengah hari pada 1 Mac 2016, dan

1.7. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 hari selepas tarikh tutup.

Tarikh:

Tandatangan :

Nama Pegawai :

Jawatan :

Page 6: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 6

Bil. Perihal bekalan/perkhidmatan dan

Syarat-syarat Khas

Unit

Ukuran

Kuantiti/

Kekerapan

Kadar

(RM)

Harga

(RM)

Untuk diisi oleh Kementerian/Jabatan Untuk diisi oleh Penyebut

Harga

1

2

Tajuk Perolehan: SEBUTHARGA

PERKHIDMATAN PERCETAKAN

KARNIVAL CREATIVITY &

SCIENCE4U MOSTI 2016

Spesifikasi kerja adalah seperti di

lampiran yang disertakan.

Sila sertakan sesalinan Sijil Pendaftaran

dengan Kementerian Kewangan

Malaysia di bawah kod bidang 010201

(Kertas), 020601 (Alatulis), 020604

(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201

(Cenderamata dan Hadiah), 221601

(Mencetak Buku, Majalah, Laporan

Akhbar), 221603 (Mencetak Label,

Poster, Pelekat dan Iron On) dan

222002 (Media Cetak) dan juga sijil

pendaftaran lain yang berkaitan.

JUMLAH KESELURUHAN (RM)

i) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan

ii) Tarikh penyerahan dan penawaran ialah .......................

Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan perkhidmatan di atas dengan harga dan

syarat-syarat yang ditunjukkan di atas dengan tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di

belakang ini.

T/tangan Penyebut

harga :

----------------------------------------------------------

Nama dan K/P : ----------------------------------------------------------

Alamat Syarikat : ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Tarikh : ________________

MUSTAHAK – LIHAT SYARAT-SYARAT AM DI BELAKANG

Page 7: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 7

SEKSYEN 2

ARAHAN DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PENYEBUT HARGA

Page 8: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 8

SYARAT-SYARAT AM

Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini,

syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan sepertimana syarat-syarat am itu

ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut harga.

1. KAEDAH BARANG

Semua barang hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.

2. HARGA

Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos

tambahan yang berkaitan.

3. SEBUT HARGA KESELURUHAN / SEBAHAGIAN

Sebut harga hendaklah ditawarkan bagi semua bilangan item atau sebahagian

bilangan item.

4. BARANG-BARANG SETARA

Sebut harga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syarat

butir-butir penuh diberi.

5. PENYETUJUAN

i. Kerajaan tidak terikat untuk menyetujui terima sebut harga yang terendah atau

mana-mana sebut harga.

ii. Tiap-tiap satu butiran akan ditimbangkan sebagai setuju sebut harga yang

berasingan.

6. PEMERIKSAAN

i. Kerajaan adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa

atau diuji oleh seseorang pegawai yang dilantik olehnya dalam masa

pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan.

ii. Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian

apabila dikehendaki.

7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHI

Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa barang-barang/perkhidmatan yang

dibekalkan oleh mereka adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) yang

dinyatakan di dalam pelawaan ini.

8. PENOLAKAN

i. Barang-barang yang rendah mutunya atau yang berlainan daripada barang-

barang yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak.

ii. Apabila diminta penyebut harga hendaklah menyebabkan barang-barang yang

ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri, dan ia

hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah

dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu.

iii. Fasal-fasal (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan

untuk mendapatkan ganti rugi kerana kemungkiran kontrak.

Page 9: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 9

9. PENGIKLANAN

Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh

disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah atau lain-lain saluran iklan tanpa

kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih

dahulu.

10. TAFSIRAN

Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan

mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut harga bersetuju

tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa

pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini

atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

11. INSURANS

Tiada apa-apa insurans atas barang-barang dalam perjalanan daripada negeri

pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga.

BARANG-BARANG EK-STOK ATAU KELUARAN MALAYSIA

12. CUKAI

Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan.

13. PEMBUNGKUSAN

i. Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan

dan belanja pembungkusan.

ii. Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang

tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penjual.

14. PENGENALAN

Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat

asal barang-barang itu, jika berkenaan, hendaklah dinyatakan.

BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA

15. CUKAI

Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk semua cukai, unsur-unsur cukai

adalah dikehendaki ditunjukkan berasingan.

16. MATAWANG

Sebut harga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).

17. PEMBUNGKUSAN

i. Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke

Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-barang itu

dieksport dengan tidak dibungkus.

Page 10: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 10

ii. Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan

dan belanja pembungkusan.

iii. Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang

tidak mencukupi atau cacat hendaklah diganti oleh penyebut harga.

- RUANGAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG -

Page 11: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 11

NOTA KEPADA PENYEBUT HARGA

Sebut harga ini mempunyai syarat-syarat dan spesifikasi yang perlu dipatuhi oleh semua

penyebut harga bagi SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL

CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016. Penyebut harga perlu mematuhi keperluan syarat-

syarat yang ditetapkan oleh pihak ANGKASA seperti yang tertera di bawah.

AM

a) Sebut harga ini hanya dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan

Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berikut iaitu 010201 (Kertas),

020601 (Alatulis), 020604 (Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata

dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603

(Mencetak Label, Poster, Pelekat dan Iron On) dan 222002 (Media Cetak).

b) Pendaftaran Penyebut harga di Kementerian Kewangan adalah merupakan jaminan

ke atas sebut harga yang dikemukakan. Sesalinan sijil pendaftaran dengan

Kementerian Kewangan dan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan hendaklah

dikemukakan dalam tawaran sebut harga.

DOKUMEN SEBUT HARGA

a) Hanya dokumen sebut harga yang dikeluarkan oleh ANGKASA akan diterima.

Dokumen-dokumen lain yang diperolehi daripada sumber-sumber selain daripada

yang tersebut di atas atau fotostat/offset tidak akan diterima.

b) Dokumen sebut harga ini mestilah ditaip atau ditulis dengan terang. Tiada pindaan

dalam dokumen sebut harga diterima tanpa ditandatangani oleh Penyebut harga.

PELAKSANAAN PERKHIDMATAN

a) Tempoh perlaksanaan perkhidmatan adalah selama satu (1) minggu bermula

dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan.

PENYERAHAN SEBUT HARGA

a) Tawaran sebut harga yang dikemukakan haruslah disediakan berdasarkan format dan

keperluan yang tertera dalam dokumen sebut harga ini.

b) Pihak Penyebut harga hendaklah membaca dengan teliti dokumen sebut harga ini.

Seterusnya Penyebut harga hendaklah mengisi dan menandatangani serta

menurunkan cop syarikat pada lampiran-lampiran dan jadual-jadual yang

berkenaan.

Page 12: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 12

c) Setiap tawaran sebut harga hendaklah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat

berlakri (sealed) iaitu:

I. Sampul surat PERTAMA yang mengandungi:-

i. Borang Sebut harga untuk bekalan/perkhidmatan (LAMPIRAN Q)

ii. Senarai Semak (Lampiran i)

iii. Satu salinan pendaftaran syarikat (ROC)

iv. Satu salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan

v. Jadual Kadar Harga (Jadual 2)

vi. Borang Sebut harga

vii. Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat (Lampiran A)

viii. Maklumat Am Latar Belakang Penyebut harga (Lampiran B)

ix. Salinan penyata bulanan akaun bank syarikat bagi 3 bulan terakhir

x. Dokumen kemudahan perbankan/overdraf (jika berkaitan)

xi. Rekod Pengalaman (Lampiran C)

xii. Surat Akuan Pembida (Lampiran D)

Pada sampul ini ditandakan di sudut sebelah atas kiri sampul surat dengan

perkataan “SAMPUL KEWANGAN”

II. Sampul surat KEDUA yang mengandungi:-

i. Brosur / Katalog / Cadangan Bagi Perkhidmatan (Jika berkaitan)

ii. Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal (Jadual 1)

iii. Jadual Pelaksanaan (Jadual 3)

iv. Rekod Pengalaman (Lampiran C)

v. Surat Pengesahan dari Pembuat (jika ada)

Pada sampul ini ditandakan di sudut sebelah atas kiri sampul surat dengan

perkataan “SAMPUL TEKNIKAL”.

PERINGATAN:

PENYEBUT HARGA TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENUNJUKKAN

MAKLUMAT MENGENAI HARGA TAWARAN UNTUK SEBUT HARGA DAN

MELETAKKAN NAMA ATAU LOGO SYARIKAT PADA MANA-MANA

DOKUMEN DALAM SAMPUL KEDUA.

Kegagalan mematuhi syarat ini akan menyebabkan sebut harga anda

tidak akan dipertimbangkan.

d) Kedua-dua sampul surat ini hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang

lain, berlakri (sealed) dan ditandakan seperti berikut:

“SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY &

SCIENCE4U MOSTI 2016”

Page 13: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 13

e) Dokumen Tawaran Sebut harga yang telah siap dan lengkap diisi hendaklah

dialamatkan kepada:

AGENSI ANGKASA NEGARA

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PUSAT ANGKASA NEGARA

JALAN TURI, KG. SG. LANG,

BANTING

42700 SELANGOR.

f) Sebut harga hendaklah dihantar menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam peti

sebut harga di pejabat AGENSI ANGKASA NEGARA, BAHAGIAN KHIDMAT

PENGURUSAN, PUSAT ANGKASA NEGARA, JALAN TURI, KG. SG. LANG,

BANTING, 42700 SELANGOR tidak lewat pada jam 12.00 tengah hari, 1 Mac 2016.

g) ANGKASA tidak terikat untuk memilih keseluruhan pakej yang ditawarkan tetapi

sebaliknya berhak untuk memilih sebahagian daripada item yang ditawarkan sahaja

sekiranya perlu.

SETUJU TERIMA SEBUT HARGA

a) ANGKASA akan memberi notis bertulis kepada Penyebut harga yang berjaya apabila

sebut harganya dipersetujui.

b) Kerajaan tidak terikat mempersetujui sebut harga yang terendah sekali atau mana-

mana sebut harga.

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan syarat dan spesifikasi sebut harga boleh

menghubungi pegawai berikut:

En. Mohd Ridhuan bin Ismail

Tel:03-22734303

Email: [email protected]

Pn. Nur Aida Mohd Lana

Tel: 03-3180 4377

Email: [email protected]

- BERAKHIR -

Page 14: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 14

SEKSYEN 3

SPESIFIKASI TEKNIKAL

Page 15: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 15

PEMATUHAN SPESIFIKASI PERKHIDMATAN

1.0 AM

Perolehan Perkhidmatan Percetakan Karnival Creativity & Science4U MOSTI

2016 diperlukan bagi menyediakan bahan promosi, kolateral dan aktiviti program

seperti banner, bunting, backdrop, flyers, buku program, kad jemputan, press kit,

lanyard, non-woven bag, tumblr , buku nota dan bahan aktiviti bengkel hands-on.

Bahan promosi kesemuanya akan dicetak dengan logo rasmi Karnival Creativity &

Science4U 2016 dan akan diedarkan sebagai promosi dan hebahan program.

2.0 SKOP PERKHIDMATAN

Perolehan Perkhidmatan Percetakan Karnival Creativity & Science4U MOSTI

2016 dengan spesifikasi seperti jadual di bawah.

No. Item Kuantiti

1 Bahan Promosi Program

a. Non-Wooven Bag 1000 unit

b. Tumblr 500 unit

c. Buku Nota dengan pen 500 unit

2 Percetakan/ Kolateral

a. Banner 10 unit

b. Bunting 100 unit

c. Backdrop 1 unit

d. Buku Program 200 set

e. Flyers 1000 pcs

f. Lanyard/ Tag 500 pax

g. Press Kit 30 set

3 Bahan Aktiviti / Bengkel

a. Artline 70 Marker Pen 80 pcs

b. Plastic Ruler 12" 40 pcs

c. Cellophane Tape 48 mm 80 pcs

d. Cloth Tape 48 mm Heavy Duty - Black 80 pcs

e. Masking Tape 48 mm 80 pcs

f. Double Sided Tape 24 mm 80 pcs

g. A4 PVC Paper 120 pcs

h. A4 Rigid Sheet 8 pack

i. Strawboard 80 pcs

j. Plasticine 40 pcs

k. Sponge 80 pcs

l. Plastic Bag - Blue 10 rolls

Page 16: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 16

m. Thread 120 pcs

n. Rubber Band 4 pack

o. One Hole Punch 40 pcs

p. Plastic Bag - Heavy Duty 120 pcs

q. Satey Stick 3 pack

r. Stapler HD-10 40 pcs

s. Bottle (Kickapoo 1.5 L) 10 dozen

3.0 PERKHIDMATAN

Perolehan Perkhidmatan Percetakan Karnival Creativity & Science4U MOSTI 2016 seperti di Jadual 1.

4.0 LOKASI KERJA

Kompleks Dewan Suarah Negeri, Kuching, Sarawak

5.0 TARIKH PROGRAM

4 hingga 6 Mac 2016

Page 17: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 17

SEKSYEN 4

JADUAL DAN LAMPIRAN

Page 18: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 18

JADUAL 1

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL ITEM

SPESIFIKASI

KUANTITI

PEMATUHAN CATATAN

YA TIDAK

1 Bahan Promosi Program

a. Non-Wooven Bag

b. Tumblr

c. Buku Nota dengan pen

Nota Penting : Sila kemukakan cadangan/

rekabentuk bahan di atas lengkap dengan logo

rasmi program dan pencirian lain untuk

pertimbangan dan penilaian pihak ANGKASA.

*Contoh logo rasmi program seperti di Lampiran

X

1000 unit

500 unit

500 unit

2 Percetakan/

Kolateral

a. Banner

b. Bunting

c. Backdrop

d. Buku Program

e. Flyers

f. Lanyard/ Tag

g. Press Kit

10 unit

100 unit

1 unit

200 set

1000 pcs

500 pax

30 set

Page 19: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 19

BIL ITEM

SPESIFIKASI

KUANTITI

PEMATUHAN CATATAN

YA TIDAK

Nota Penting : Sila kemukakan cadangan

rekabentuk bahan di atas lengkap dengan logo

program, saiz dan pencirian lain untuk

pertimbangan dan penilaian pihak ANGKASA.

*Contoh logo rasmi program seperti di Lampiran

X

**Saiz backdrop dewan disertakan seperti di

Lampiran Y

3 Bahan Aktiviti /

Bengkel

a. Artline 70 Marker Pen

b. Plastic Ruler 12"

c. Cellophane Tape 48 mm

d. Cloth Tape 48 mm Heavy Duty - Black

e. Masking Tape 48 mm

f. Double Sided Tape 24 mm

g. A4 PVC Paper

h. A4 Rigid Sheet

i. Strawboard

j. Plasticine

k. Sponge

l. Plastic Bag - Blue

m. Thread

n. Rubber Band

o. One Hole Punch

80 pcs

40 pcs

80 pcs

80 pcs

80 pcs

80 pcs

120 pcs

8 pack

80 pcs

40 pcs

80 pcs

10 rolls

120 pcs

4 pack

40 pcs

Page 20: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 20

BIL ITEM

SPESIFIKASI

KUANTITI

PEMATUHAN CATATAN

YA TIDAK

p. Plastic Bag - Heavy Duty

q. Satey Stick

r. Stapler HD-10

s. Bottle (Kickapoo 1.5 L)

120 pcs

3 pack

40 pcs

10 dozen

Saya/Kami mengaku maklumat yang diberikan adalah benar. ………………………………………… Nama:

Page 21: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 21

JADUAL 2

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT HARGA: AAN007/2016/SH

JADUAL PEMATUHAN HARGA

BIL SKOP

PERKHIDMATAN LOKASI KERJA SENARAI KERJA

KUANTITI HARGA

SEUNIT (RM) JUMLAH

(RM)

1.

Perolehan Perkhidmatan Percetakan Karnival Creativity & Science4U MOSTI 2016

Kompleks Dewan Suarah Negeri, Kuching, Sarawak

a. Bahan Promosi Program

-Non-Wooven Bag

-Tumblr

-Buku Nota dengan pen

b. Percetakan / Kolateral

-Banner

-Bunting

-Backdrop

-Buku Program

-Flyers

-Lanyard/ Tag

-Press Kit

c. Bahan Aktiviti / Bengkel

-Artline 70 Marker Pen

-Plastic Ruler 12"

-Cellophane Tape 48 mm

-Cloth Tape 48 mm Heavy Duty - Black

-Masking Tape 48 mm

-Double Sided Tape 24 mm

1000 unit

500 unit

500 unit

10 unit

100 unit

1 unit

200 set

1000 pcs

500 pax

30 set

80 pcs

40 pcs

80 pcs

80 pcs

80 pcs

80 pcs

Page 22: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 22

BIL SKOP

PERKHIDMATAN LOKASI KERJA SENARAI KERJA

KUANTITI HARGA

SEUNIT (RM) JUMLAH

(RM)

-A4 PVC Paper

-A4 Rigid Sheet

-Strawboard

-Plasticine

-Sponge

-Plastic Bag - Blue

-Thread

-Rubber Band

-One Hole Punch

-Plastic Bag - Heavy Duty

-Satey Stick

-Stapler HD-10

-Bottle (Kickapoo 1.5 L)

120 pcs

8 pack

80 pcs

40 pcs

80 pcs

10 rolls

120 pcs

4 pack

40 pcs

120 pcs

3 pack

40 pcs

10 dozen

JUMLAH HARGA PERKHIDMATAN

Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Pembekalan tidak termasuk di dalam Jadual Pematuhan ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Jadual Pematuhan Harga.

Nama Syarikat :

Nama Penuh :

Alamat Penuh :

No. Telefon :

Tarikh :

Page 23: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 23

JADUAL 3

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK

BIL PERKARA TARIKH MULA TARIKH TAMAT TEMPOH MASA

1. Menandatangani Surat Setuju Terima / Kontrak Perjanjian

(Yang Mana Berkaitan)

2. Menyediakan dan Menyerahkan Bon Jaminan Bank (Jika

Berkaitan)

3. Perkhidmatan Percetakan Karnival Creativity & Science4U

MOSTI 2016

Nota:

Penyebutharga boleh menyediakan jadual perancangan dalam format Carta Gantt dan dilampirkan bersama JADUAL 3.

Tarikh Penyempurnaan / Penyerahan Yang Ditawarkan: ................................... hari / minggu / bulan

Saya/Kami mengaku maklumat yang diberikan adalah benar.

…………………………………………

Nama:

Page 24: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

24 SULIT

KERAJAAN MALAYSIA

AGENSI ANGKASA NEGARA

BORANG SEBUTHARGA

Kepada : KETUA PENGARAH

AGENSI ANGKASA NEGARA

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Tarikh :

Tuan,

SEBUT

HARGA BAGI

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL

CREATIVITY & SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT

HARGA

NO. SEBUT HARGA : AAN 007/2016/SH

Adalah saya / kami yang bertandatangan di bawah, dengan ini mengemukakan

tawaran bagi peralatan yang diperlukan dengan harga-harga yang telah ditentukan di

dalam Jadual Pematuhan Harga iaitu sebanyak Ringgit Malaysia

............................................................................. Tawaran ini mempunyai sahlaku

untuk tempoh selama TIGA (3) BULAN daripada tarikh sebutharga ini ditutup.

2. Saya / Kami yang bertandatangan di bawah ini bersetuju sepenuhnya: -

i. Bahawa tawaran ini akan dijadikan asas oleh Kerajaan untuk

penerimaan tawaran kami;

ii. Bahawa Kerajaan berhak mengubah mana-mana spesifikasi teknikal

yang dinyatakan;

iii. Bahawa Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebut harga yang

terendah atau mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab

di atas penolakan sesuatu sebut harga ;

iv. Bahawa Kerajaan tidak terikat untuk menerima keseluruhan pakej

tawaran dan berhak untuk menerima dan menawarkan sebahagian

daripada pakej tawaran yang dikemukakan;

Page 25: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

25 SULIT

v. Bahawa Kerajaan tidak terikat untuk menawarkan keseluruhan kuantiti

item yang ditawarkan dan berhak untuk menawarkan sebahagian

kuantiti atau item per item yang ditawarkan;

vi. Bahawa sekiranya tawaran kami diterima maka satu kontrak yang formal

akan ditandatangani di antara pihak kami dengan Kerajaan selaras

dengan tawaran yang diberikan;

vii. Bahawanya sekiranya tawaran kami diterima maka kami akan

mendeposit dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penerimaan

Surat Setuju Terima Sebut harga tetapi sebelum bermulanya

pembekalan, perkara-perkara berikut: -

a. Bon Pelaksanaan; dan

b. Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap

bencana kepada orang dan kerosakan kepada harta);

viii. Bahawa Borang Sebut harga beserta Surat Setuju Terima Sebut harga

ini hendaklah menjadi kontrak yang mengikat antara Kerajaan dan

Penyebut harga walaupun kontrak yang formal belum di laksanakan;

ix. Bahawa kami bersetuju untuk menyempurnakan pembekalan dalam

tempoh yang telah ditetapkan;

a. Bahawa kami akan mematuhi segala syarat-syarat sepertimana

yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga ini;

b. Bahawa Kerajaan berhak membatalkan atau mengubah kontrak

formal bagi perkara tersebut di atas tanpa memberi sebarang

alasan dan sebab. Kerajaan tidak akan membayar sebarang

pampasan atas gantirugi yang ditanggung oleh kami;

c. Bahawa sekiranya tawaran kami diterima maka kami

membenarkan pihak Kerajaan untuk membuat potongan

sebanyak 0.8% ke atas setiap inbois yang dikeluarkan oleh kami

tertakluk kepada had maksimum potongan sebanyak

RM9,600.00 bagi inbois bernilai RM1.2 juta lebih.

x. Bahawa keputusan Lembaga Perolehan adalah muktamad.

Page 26: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

26 SULIT

Bagi pihak penyebutharga ;

Tandatangan penyebut

harga

:

Nama Penuh :

No. Kad Pengenalan :

Alamat / Cop Syarikat :

Dihadapan

Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Saksi :

No. Kad Pengenalan Saksi :

Alamat :

Page 27: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

27 SULIT

LAMPIRAN A

BORANG A - SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN

KESAHIHAN DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENYEBUT HARGA

Nama

Pembekal :

Alamat :

Kepada :

UNIT PEROLEHAN, AGENSI ANGKASA NEGARA

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

(Pihak yang akan menilai sebutharga )

Tuan,

Maklumat Latar Belakang, Kewangan dan Teknikal PENYEBUT HARGA

1. Kami telah membaca dengan teliti semua arahan-arahan yang terkandung

dalam Arahan Kepada Penyebut harga termasuk arahan yang

menghendakkan kami mengemukakan maklumat-maklumat dan dokumen-

dokumen mengenai perkara di atas bersama-sama Dokumen Sebut harga

kami semasa mengemukakan sebut harga ini untuk membolehkan ANGKASA

menilai keupayaan kami untuk melaksanakan kerja yang disebut harga,

semasa penilaian sebut harga .

2. Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian sebut harga ini akan

mengambil kira dan mementingkan keupayaan kami melaksanakan kerja yang

disebut harga. Justeru itu sebut harga kami akan hanya dipertimbang untuk

diperakukan kepada Lembaga Perolehan untuk disetuju terima sekiranya kami

didapati berkeupayaan untuk melaksanakan projek yang disebut harga,

mengikut penilaian ANGKASA berasaskan maklumat-maklumat dan dokumen-

dokumen yang kami kemukakan.

3. Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan

semua maklumat dan dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama sebut

Page 28: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

28 SULIT

harga kami sebelum sebut harga ditutup dan maklumat-maklumat atau

dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudian daripada itu tidak akan

diterima untuk diambil kira dalam penilaian keupayaan kami.

4. Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan

bersama-sama ini di Lampiran A, B, C, D dan dokumen-dokumen yang kami

sertakan bersamanya setahu kami adalah semuanya benar dan sah pada

semua segi dan kami telah mengambil maklum dan sedar akan tindakan yang

boleh diambil oleh Kerajaan terhadap kami dan/atau sebut harga kami,

sekiranya mana-mana maklumat, data-data dan dokumen yang kami berikan

itu didapati tidak benar atau palsu.

5. Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa sebut harga kami akan

ditolak (disqualified) dan tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-

maklumat yang kami berikan tidak mencukupi atau sekiranya kami gagal untuk

memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan/atau menyertakan

mana-mana dokumen penting yang sangat diperlukan untuk membolehkan

ANGKASA menilai keupayaan kami, terutamanya dokumen-dokumen

berhubung dengan kedudukan kewangan dan prestasi kerja semasa kami

seperti berikut:-

(1) Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan

Penyebut harga bagi Tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup

sebutharga.

6. Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana Pegawai Kerajaan,

Jurutera-Jurutera Projek, Bank dan Institusi Kewangan lain, dan lain-lain atau

mana-mana orang atau firma yang berkenaan untuk memberikan maklumat-

maklumat yang dianggap perlu dan diminta oleh ANGKASA untuk menyemak

maklumat-maklumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat

tambahan. Kami mengambil maklum bahawa pihak ANGKASA juga boleh

merujuk apa-apa maklumat yang kami kemukakan dengan mana-mana pihak

termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri. Walau bagaimanapun kami tetap

bertanggungjawab di atas maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen yang

kami berikan bersama-sama ini.

Page 29: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

29 SULIT

Yang Benar,

Tarikh :

(Tandatangan Penyebut harga )

Nama Penuh :

No. Kad

Pengenalan

:

Atas Sifat :

Yang memberi kuasa dengan sempurnanya untuk

Menandatangani sebut harga ini untuk dan bagi

Pihak:

(Meteri atas Cop Penyebutharga )

Saksi : Tarikh :

Nama Penuh :

No. Kad

Pengenalan

:

Pekerjaan :

Alamat :

Page 30: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

30 SULIT

LAMPIRAN B

BORANG B - MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG PENYEBUT HARGA

1. Nama :

2. Alamat :

No. Telefon : No. Faks :

3. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan

(Sertakan salinan Pendaftaran)

i No Pendaftaran :

ii Tarikh Daftar :

iii Sah hingga :

iv Kod Bidang :

v Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera) :

vi Jika Bumiputera, tempoh sah taraf Dari Hingga

4. Bagi Syarikat Sdn. Bhd. Nyatakan

i. Modal dibenarkan : RM

ii. Modal dibayar : RM

5. Perniagaan utama lain, jika ada

(a) sejak

(b) sejak

Page 31: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

31 SULIT

6. Ahli-ahli syarikat

i. Ahli-ahli Lembaga Pengarah:

Nama Jawatan Saham Modal

Dipegang

Page 32: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

32 SULIT

Page 33: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

33 SULIT

LAMPIRAN C

REKOD PENGALAMAN

(Senarai semua rekod pengalaman yang berkaitan dalam 3 tahun lepas)

BIL NAMA KONTRAK PELANGGAN

(KEMENTERIAN/AGENSI)

NILAI

KONTRAK

(RM)

TEMPOH

KONTRAK

Page 34: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

m/s 34

LAMPIRAN D

SURAT AKUAN PEMBIDA

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY &

SCIENCE4U MOSTI 2016

AGENSI ANGKASA NEGARA (ANGKASA),

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

NO. SEBUT HARGA : AAN 007/2016/SH

Saya, Nombor

K.P

(Nama Wakil Syarikat)

yang mewakili Nombor (Nama Syarikat)

Pendaftaran dengan ini mengisytiharkan

bahawa (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB)

saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau

memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam AGENSI ANGKASA NEGARA

atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga

seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa* bagi saya

mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini.

2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati

bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam

AGENSI ANGKASA NEGARA atau mana-mana individu lain sebagai sogokan

untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil

syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil:

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi sebut harga di atas; atau

2.2 penamatan kontrak bagi sebut harga di atas; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya

atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan

untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan

segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.

Page 35: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

35 SULIT

Yang Benar,

……………………………...........

Nama :

No.Kad Pengenalan :

Cop Syarikat :

Catatan: * Surat Perwakilan Kuasa hendaklah disertakan bersama dengan surat ini.

Page 36: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

36 SULIT

LAMPIRAN i

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN KARNIVAL CREATIVITY &

SCIENCE4U MOSTI 2016

NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

SENARAI SEMAK Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.

Bil

Perkara Lampiran

Untuk Ditanda

Oleh Penyebut

harga

Untuk Ditanda Oleh

Jawatankuasa Pembuka

Sebut harga

SAMPUL SURAT PERTAMA (A) - KEWANGAN

1 Senarai Semak (Check List) Lampiran i

2 Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (ROC)

3 Satu salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan / Sijil Virtual yang dicetak daripada sistem ePerolehan.

4 Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera (jika ada)

5 Jadual Kadar Harga Jadual 2

6 Borang Sebut Harga

7 Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat

Lampiran A

8 Maklumat Am Latar Belakang Penyebut harga

Lampiran B

9 Salinan penyata bulanan akaun bank syarikat bagi 3 bulan terakhir

10 Dokumen kemudahan perbankan/overdraf (jika berkaitan)

11 Surat Akuan Pembida Lampiran C

12 Rekod Pengalaman Lampiran D

13 Surat Akuan Pengilang (Jika Ada)

SAMPUL SURAT KEDUA (B) – TEKNIKAL

1 Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal

Jadual 1

2 Jadual Pelaksanaan Projek Jadual 3

3 Brosur / Katalog / Sampel Bahan / Cadangan Bagi Perkhidmatan Yang Diberikan (mana yang berkaitan)

Page 37: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

37 SULIT

PENGESAHAN OLEH PENYEBUT HARGA Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.

UNTUK KEGUNAAN JABATAN Urus setia mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil. .......................... (jika ada).

Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama

Pengerusi :

Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh :

Page 38: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

38 SULIT

LAMPIRAN X

CONTOH LOGO RASMI PROGRAM

Page 39: AGENSI ANGKASA NEGARA KEMENTERIAN SAINS, · PDF file(Tag/Label/Tanda dan Stiker), 030201 (Cenderamata dan Hadiah), 221601 (Mencetak Buku, Majalah, Laporan Akhbar), 221603 (Mencetak

SULIT NO. SEBUT HARGA: AAN 007/2016/SH

39 SULIT

LAMPIRAN Y

LAYOUT DEWAN PAMERAN : SAIZ BACKDROP

STAGE : 49’ x 34’ HALL : 104’ x 73’

BACKDROP : 29’ x 18’