Top Banner
STADSBESTUUR, 8930 MENEN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 17 DECEMBER 2012 Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; FOURNIER M., PAELINCK M., NUYTTEN-GHESQUIERE L., DEBUCK K., BOGAERT B., DEPOORTERE C., VANDAMME R., Schepenen ; DEJONGHE J., WERBROUCK M., VANDENBULCKE H., DUMONT A., NUYTTEN R., LECOINTRE C., DUJARDIN K., DECLERCQ-SWERTVAEGHER K., VAN DE WIELE F., BONTE-VANRAES C., DEBOEL O., COPPENS L., COIGNE-EERTMANS C., MISTIAEN K., STAELENS J. PORTE T., GARREYN C., LIETAER D., DEVESTELE-DUCASTEL V., D’HONDT I., GHESQUIERE JM. ., VANDENABEEL-DE WIEST D., DE BRABANDERE B., raadsleden; ALGOET E., stadssecretaris Ingaande op de uitnodiging met dagorde, uitgaande van het College van Burgemeester en Schepenen en gedagtekend 7 december 2012 vergadert de Gemeenteraad op bovenvermelde dag en uur. DUMONT A., LECOINTRE C., STAELENS J., DE BRABANDERE J., Raadsleden zijn verontschuldigd. Muzikaal intermezzo : Mevr. Hilde Vanwalleghem, volwassen leerling viool bij Mevr. Veerle Deleersnijder aan de SAMW , brengt volgend programma : Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr. Gretel Debakker. De Burgemeester-Voorzitter verklaart de zitting open om 19.08 uur OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1.BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING. Art. 33 , par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt . ‘ Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’
21

Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Jun 30, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

STADSBESTUUR, 8930 MENEN

DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 17 DECEMBER 2012

Aanwezig M.M.:

BOSSUYT G. voorzitter;

FOURNIER M., PAELINCK M., NUYTTEN-GHESQUIERE L., DEBUCK K., BOGAERT B., DEPOORTERE

C., VANDAMME R., Schepenen ;

DEJONGHE J., WERBROUCK M., VANDENBULCKE H., DUMONT A., NUYTTEN R., LECOINTRE C.,

DUJARDIN K., DECLERCQ-SWERTVAEGHER K., VAN DE WIELE F., BONTE-VANRAES C., DEBOEL O.,

COPPENS L., COIGNE-EERTMANS C., MISTIAEN K., STAELENS J. PORTE T., GARREYN C., LIETAER D.,

DEVESTELE-DUCASTEL V., D’HONDT I., GHESQUIERE JM. ., VANDENABEEL-DE WIEST D., DE

BRABANDERE B., raadsleden;

ALGOET E., stadssecretaris

Ingaande op de uitnodiging met dagorde, uitgaande van het College van Burgemeester en Schepenen en

gedagtekend 7 december 2012 vergadert de Gemeenteraad op bovenvermelde dag en uur.

DUMONT A., LECOINTRE C., STAELENS J., DE BRABANDERE J., Raadsleden zijn verontschuldigd.

Muzikaal intermezzo : Mevr. Hilde Vanwalleghem, volwassen leerling viool bij Mevr. Veerle Deleersnijder aan de

SAMW , brengt volgend programma :

Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door

Mevr. Gretel Debakker.

De Burgemeester-Voorzitter verklaart de zitting open om 19.08 uur

OPENBARE ZITTING

DAGORDEPUNT 1.BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING.

Art. 33 , par 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt .

‘ Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht

dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter beschikking worden gesteld.

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad

worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.’

Page 2: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Voor wie een e-mail adres heeft werden deze reeds doorgemaild ; voor wie geen e-mail adres bezit,

worden deze ontwerp-notulen schriftelijk meegestuurd met de dagorde.

Elk lid van de Raad heeft dus het recht hetzij voor, hetzij tijdens de vergadering, bezwaren tegen de

redactie in te brengen. Het betreft hier de notulen van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012

DAGORDEPUNT 2. MIROM. UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

DD. 27.12.12. BESPREKING EN GOEDKEURING AGENDA + MANDATEREN VAN ONZE

VERTEGENWOORDIGERS

Agenda:

1. Te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie van het boekjaar 2013

2. Begroting 2013

3. Varia

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd :

a) de voorgelegde agenda voor de buitengewone algemen vergadering . dd. 27.12.12 van MIROM te

bespreken en goed te keuren;

b) de in geheime zitting aan te duiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger op te dragen hun

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 3. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN HET 2E KWARTAAL 2012.

AKTENAME.

Door de stadsontvanger van de Stad Menen, de heer Peter Pille, wordt volgend Proces-Verbaal van Kasnazicht

van de Stadskas, met toestand op 30 juni 2012, voorgelegd :

van de algemene rekeningen :

Het totaal van de balansrekeningen vertoont op de actiefzijde 152.324.272,10 euro en op de passiefzijde een

totaal van 157.644.470,70 euro. Het totaal van de kostenrekeningen bedraagt 15.009.751,81euro en van de

opbrengstenrekeningen 9.689.553,21 euro.

Detail van de rekeningen van de klasse 5 :

Het globaal positief saldo van de financiële rekeningen bedraagt 2.304.138,47 euro.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te willen nemen.

Besluit : Akte wordt genomen.

DAGORDEPUNT 4. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN HET 3E KWARTAAL 2012.

AKTENAME.

Door de stadsontvanger van de Stad Menen, de heer Peter Pille, wordt volgend Proces-Verbaal van Kasnazicht

van de Stadskas, met toestand op 30 september 2012, voorgelegd :

Synthesebalans van de algemene rekeningen :

Page 3: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Het totaal van de balansrekeningen vertoont op de actiefzijde 153.636.133,81 euro en op de passiefzijde een

totaal van 159.872.127,76 euro. Het totaal van de kostenrekeningen bedraagt 25.808.022,17 euro en van de

opbrengstenrekeningen 19.572.028,22 euro.

Detail van de rekeningen van de klasse 5 :

Het globaal positief saldo van de financiële rekeningen bedraagt 2.015.288,96 euro.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te willen nemen.

Besluit : Akte wordt genomen.

DAGORDEPUNT 5. VEEMARKT. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN 2E

KWARTAAL 2012. AKTENAME.

Door de bedrijfsontvanger van de Regie Veemarkt van de Stad Menen wordt volgend Proces-Verbaal van

Kasonderzoek voorgelegd :

Rekening-courant Belfius : 6.985,32 €

Spaarrekening Belfius : 116.722,21 €

Rekening Toel. en Leningen Belfius : 1.271,02 €

----------------

Totaal verantwoord vermogen : 124.978,55 €

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te willen nemen.

Besluit : Akte wordt genomen.

DAGORDEPUNT 6. VEEMARKT. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN 3E

KWARTAAL 2012. AKTENAME.

Door de bedrijfsontvanger van de Regie Veemarkt van de Stad Menen wordt volgend Proces-Verbaal van

Kasonderzoek voorgelegd :

Rekening-courant Belfius : 12.036,39 €

Spaarrekening Belfius : 140.009,56 €

Rekening Toel. en Leningen Belfius : 1.271,02 €

-------------------

Totaal verantwoord vermogen : 153.316,97 €

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te willen nemen.

Besluit : Akte wordt genomen.

DAGORDEPUNT 7. STADSBUDGET 2013. 3 VOORLOPIGE TWAALFDEN. GOEDKEURING.

Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om voorlopige kredieten vast te stellen ten bedrage van drie

twaalfden van de goedgekeurde kredieten op het budget 2012, aan te rekenen op het gemeentelijke budget over

Page 4: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

het burgerlijk jaar 2013. De vaststelling van de voorlopige kredieten laat het College van Burgemeester en

Schepenen en de Stadsontvanger toe, de strikt verplichte en onontbeerlijke uitgaven aan te wenden en te

vereffenen, binnen de perken bepaald bij artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02.08.1990, houdende het

Algemeen Reglement op de Gemeentelijk Comptabiliteit.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd deze aanvraag van 3 voorlopige twaalfden vast te stellen en

goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 8. KERKFABRIEK SINT-VEDASTUS MENEN. AANVRAAG

DOORGEEFLENING VOOR BIJKOMENDE WERKEN TOREN: DEEL 2. GOEDKEURING.

Op 19 december 2011 werd een doorgeeflening van 70.000,00 euro aan kerkfabriek Sint-Vedastus goedgekeurd

voor werken aan de toren. Deze doorgeeflening werd reeds doorgestort.

Op 28 september 2012 vraagt kerkfabriek Sint-Vedastus een tweede doorgeeflening van 166.739,55 euro aan

voor de restauratie van de kerktoren.

In de gemeenteraad van 5 november werd een eerste schijf van 85.000,00 euro als doorgeeflening goedgekeurd

op basis van het toen beschikbaar krediet.

Via de tweede budgetwijziging 2012 werd in het stadsbudget totaal 243.000,00 voorzien op artikel 790/843-52

97013 als doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Vedastus.

In het stadsbudget 2012 is nog 158.000,00 euro beschikbaar onder artikel 790/843-52 97013 om een tweede

schijf van deze doorgeeflening goed te keuren.

De uitbetaling van de doorgeeflening gebeurt a rato van het indienen van de kopies van de facturen

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de aanvraag tot doorgeeflening goed te keuren voor

maximaal 158.000,00 euro.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 9. PROTESTANTSE KERK MENEN. BUDGETWIJZIGING 2012. AKENAME.

De bestuursraad van de Protestantse Kerk Menen heeft in vergadering van 5 oktober 2012 een wijziging

besloten aan het budget 2012.

Op 25 oktober 2012 gaf ARPEE als erkend representatief orgaan gunstig advies over deze budgetwijziging.

In het exploitatiebudget worden enkel een paar bedragen verschoven binnen de exploitatie-uitgaven om het

onderhoud aan het dak te kunnen betalen. De exploitatie-ontvangsten blijven ongewijzigd. Op die manier blijft

de exploitatietoelage ten laste van Menen ongewijzigd op 27.449,97 euro.

Het investeringsbudget verandert niet.

De gemeentelijke bijdrage blijft na de budgetwijziging binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van deze budgetwijziging.

Besluit : Akte wordt genomen.

Page 5: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

DAGORDEPUNT 10. OCMW MENEN. DERDE WIJZIGING INVESTERINGSBUDGET 2012 EN

EERSTE WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET. KENNISNAME.

De OCMW-Raad heeft in zitting van 6/11/2012 beslist om over te gaan tot een derde wijziging aan het

investeringsbudget 2012 en een eerste wijziging aan het exploitatiebudget 2012. In het dossier vindt u een

exemplaar van deze wijziging.

De wijziging aan het investeringsbudget is nodig omdat de bouwkosten voor de uitbreiding van het

bezigheidstehuis (nachtopvang) meer bedragen dan initieel ingeschat door de architect (van 369.806,09 euro

naar 608.072,75 euro). Deze wijziging wordt gefinancierd met eigen middelen van het OCMW. Hierdoor is er

een hoger afschrijvingskost. De gemeentelijke bijdrage verandert niet door deze budgetwijziging.

In de wijziging van het exploitatiebudget stijgen de ontvangsten met 524.083,23 euro door stijgende

werkingsopbrengsten (RIZIV-ontvangsten) en andere opbrengsten (hogere subsidies equivalent leefloon). De

uitgaven dalen met 155.966,56 euro door dalende bezoldigingen maar worden deels teniet gedaan door

stijgende uitgaven Sociale dienst (equivalent leefloon voor kandidaat vluchtelingen) en Leveringen en diensten

(prijsstijgingen uitgeven was en linnen). Het resultaat van de gewone activiteiten stijgt dus met 680.049,79 euro.

De aflossingen dalen met 15.770,99 euro en de afschrijvingen stijgen met 4.848,87. Het totaal resultaat van deze

wijziging dat invloed heeft op de stadstoelage verbetert dus met 700.669,65 euro.

De gebudgetteerde stadstoelage daalt hierdoor van 7.527.644,15 euro naar 6.826.974,50 euro. Op de te betalen

stadstoelage van 5.500.000,00 euro zal er op die manier een tekort zijn van 1.326.974,50 euro. Dit tekort wordt

opgevangen door de inbreng van de gecumuleerde overschotten op de gebudgetteerde stadstoelage. In het

oorspronkelijke budget bedroeg deze inbreng nog 2.027.644,15 euro.

De stadstoelage aan het OCMW voor 2012 dient echter niet gewijzigd te worden gezien het tekort genomen

wordt aan de gecumuleerde overschotten. De gecumuleerde overschotten zullen na de budgetwijziging 2012

3.012.226,30 euro bedragen en zullen ten goede komen van het budget 2013 en volgende.

Opmerkingen van het College van Burgemeester en Schepenen bij deze budgetwijzigingen:

1) Gecumuleerde overschotten van de rekeningen van het OCMW dienen aan de Stad te worden overgemaakt

(financieel voorzien van de 2 rusthuizen door de stad)

2) Gewezen wordt op de oorspronkelijke raming (369.806,09 euro) t.o.v. nieuw Budget 608.072,75 euro (zie

gelijkaardig zwembaddossier, eerst geraamd op 200 miljoen BEF en kostprijs 360 miljoen BEF)

3) Het bouwen van een nachtopvang houdt geen rekening met de exploitatiekosten.

Nota financiële dienst:

Investeringsbudget wordt aangepast voor het kunnen realiseren van nachtopvang in de Pelikaan.

Oorspronkelijk begroot € 369.806,09 is er een ‘kleine’ aanpassing naar een nieuw budget van €

608.072,75. Dit is bijna het dubbele. Nu kan plots alles – want eigen middelen (schenking bij testament

door een ouder van één van de gasten die in Pelikaan heeft verbleven) dekken de volledige investering.

o OCMW zou niet mogen gunnen zolang deze materie niet is besproken in overlegcomité.

o Net voor einde van legislatuur nog vlug een budgettaire aanpassing x2 en daaruit nog dit jaar

een gunning doen, is een duidelijke beslissing in extremis.

o In het OCMW budget 2012 is hier wel over gesproken, maar er is nooit een duidelijke afspraak

geweest met de gemeentelijke instanties over het fiat om dit project daadwerkelijk uit te

voeren.

zullen bovendien de exploitatiekosten die hieruit vloeien ook volledig gedekt zijn door de middelen die

de sector hiervoor subsidieert? Daar is sterke twijfel over.

Uiteindelijk heeft het OCMW na de derde wijziging minder nodig (€ 700.669,65) uit de gecumuleerde

overschotten om hun exploitatietekort te dekken. Dit kan – samen met de conclusies van hun

jaarrekening 2011 – er alleen op wijzen dat OCMW budgetten schromelijk overschat zijn geweest en

dat de reserves die de stad toebehoren nu uiteindelijk in het OCMW blijven hangen.

Page 6: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Overeenkomstig art. 150 en art. 156 van het OCMW-decreet kan de OCMW-voorzitter de wijzigingen aan het

investeringsbudget en exploitatiebudget 2012 toelichten.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze budgetwijzigingen.

Besluit : Kennis wordt genomen. Erratum wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

(27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 11. HERNIEUWING VAN DE DIVERSE GEMEENTELIJKE

BELASTINGREGLEMENTEN VOOR HET AANSLAGJAAR 2013

Er wordt voorgesteld voor volgende belastingreglementen ONGEWIJZIGD te hernieuwen VOOR HET

AANSLAGJAAR 2013 met name :

a) Gemeenteopcentimes op de onroerende voorheffing

b) Indirecte gemeentebelasting op het plaatsen van terrassen-kramen-tafels-stoelen-koopwaar-

en alle andere voorwerpen op het openbaar domein

c) Contantbelasting op het openen van vergunningsplichtige inrichtingen

d) Directe gemeentebelasting op de brandstofverdelingsapparaten

e) Contantbelasting op het plaatsen van kermisinrichtingen op privaat domein

f) Contantbelasting op staangelden op openbare markten

g) Indirecte belasting op het leuren

h) Directe gemeentebelasting op de rioolaftakkingen bij riolerings- of wegenwerken

i) Indirecte gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken

j) Belasting op uitbating van bars en privé-clubs

k) Directe gemeentebelasting op de elektrisch verlichte reclame- en uithangborden l) Contantbelasting op het gebruik van de openbare weg voor publicitaire doeleinden

m) Algemene gemeentebelasting

n) Contantbelasting voor ontgravingen

o) Gemeentelijke verhaalbelasting op het verwerven van de zate van de openbare weg

p) Gemeentelijke verhaalbelasting op de wegenuitrusting

q) Gemeentelijke verhaalbelasting op het aanleggen van riolering - afschaffing

r) Aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting

s) Algemeen retributiereglement inzake parkeren

t) Directe gemeentebelasting op wedkantoren

u) Contantbelasting op plastieken huisvuilzakken

v) Gemeentebelasting op de niet-bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet vervallen

verkaveling

w) Retributiereglement op het ter beschikking stellen van gemeentelijk feestmateriaal

x) Directe gemeentebelasting op de bank- en financieringsinstellingen

y) Gemeentebelasting op het plaatsen van permanente wegwijzers door nijverheids- of

handelsbedrijven of –instellingen

z) Gemeentebelasting op de aanplakborden

aa) Gemeentebelasting op de frituurinrichtingen op het openbaar domein geplaatst

bb) Gemeentebelasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen

Page 7: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

cc) Directe gemeentebelasting op de tweede verblijven

dd) Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen achtergelaten op niet-

reglementaire plaatsen

ee) Retributiereglement voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van

administratieve stukken en inlichtingen

ff) Belasting op de voertuigen bestemd voor de exploitatie van een taxidienst

gg) Belastingreglement op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het

verhuren van voertuigen met bestuurder

hh) Retributiereglement voor het aanmeren op de openbare aanmeerplaats in de jachthaven en

het verhuren van kajaks, roeiboten en waterfietsen

ii) Gemeentebelasting op de automatisch apparaten langsheen de openbare wegen

jj) Gemeentebelasting op niet-bebouwde gronden gelegen langs een voldoende uitgeruste

openbare weg en gelegen in een door het gewestplan voor woning bestemde zone

kk) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstand

ll) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar,

ongeschikt of onveilig

mm) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als verwaarloosd

en/of onafgewerkt

nn) Retributiereglement op tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein door

bouwwerken

oo) Gemeentelijk belastingreglement op nachtwinkels

pp) Gemeentelijk belastingreglement op telecommunicatieapparatuur

Gemeentelijk retributiereglement jeugdactiviteiten

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om hierover te willen stemmen.

Besluit : Goedgekeurd met 26 JA-stemmen en 1 onthouding (raadslid Vandenbulcke).

Raadslid Lietaer verlaat de zittingzaal.

DAGORDEPUNT 12. KAPITAALSUBSIDIE POLITIEZONE. GOEDKEURING.

In de politiezone Grensleie werden een aantal cameradossiers behandeld en zijn momenteel al dan niet in

uitvoering of reeds uitgevoerd. Er werd de afspraak gemaakt om de aankoop en installatie via de zone te

organiseren omdat alle systemen compatibel zouden zijn met de centrale besturing vanuit de dispatching van de

politiezone.

We refereren hierbij naar de genomen principe beslissingen over het plaatsen en de privacy in de

Gemeenteraad van 19 december 2011 en 26 maart 2012.

Tot op heden is voor Menen één camera effectief geïnstalleerd. Andere dossiers zijn in uitvoering en moeten

normaal dit jaar nog afgerond zijn. Er is in het budget 2012 onder artikel 33001/635-51 in buitengewone dienst

een kapitaalsubsidie voorzien van € 130.000. Teneinde dit bedrag te kunnen uitbetalen, is het noodzakelijk deze

subsidie vast te leggen. Uiteraard zal er slechts worden uitbetaald à rato van uitvoering en voorlegging van

facturen door de politiezone

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de kapitaalsubsidie aan de politiezone Grensleie ten bedrage

van maximaal € 130.000 goed te keuren.

Page 8: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (26/26 JA-stemmen).

Raadslid Lietaer komt de zittingzaal binnen.

DAGORDEPUNT 13. JAARVERSLAG OVER HET BESTUUR EN DE TOESTAND VAN DE

STADSZAKEN OVER HET VERLOPEN DIENSTJAAR (2011). AKTENAME.

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt hierbij de Gemeenteraad uit akte te nemen van het verslag

over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over het verlopen dienstjaar (2011).

Dit verslag werd samengesteld, ná ontvangst van de gegevens van de diverse diensten, door de dienst

Communicatie.

Het jaarverslag wordt aan alle leden van de gemeenteraad overgemaakt.

Afschrift van dit verslag zal aan de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad overgemaakt worden, alsook

aan het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag over het bestuur en de

toestand van de stadszaken over het verlopen dienstjaar (2011).

Besluit : Akte wordt genomen.

DAGORDEPUNT 14. PATRIMONIUM. COMITÉ TOT AANKOOP. PRINCIPIËLE

GOEDKEURING TOT VERKOOP VAN EEN PERCEEL GELEGEN DRONCKAERTSTRAAT

(RACING LAUWE) VOOR DE OPRICHTING VAN EEN ELEKTRICITEITSCABINE.

Op 16.11.2011 ontving het stadsbestuur een verzoek van landmeetkantoor Roelandt Koen bvba, in opdracht

van Gaselwest, tot aankoop van een perceel grond met het oog op het bouwen van een electriciteitscabine op

de terreinen van Racing Lauwe (op te richten cabine nr. 19 560).

Concreet betreft het volgend perceel:

- 1 perceel (45m² van de percelen 389F3 en 389W3), 3e afdeling, Lauwe, sectie B.

Het opmetingplan werd opgemaakt door K. Roelandt op 04.11.2011 (referentie dossier NW 236 575)

Het College van burgemeester en schepenen bepaalde na ontvangst van het schattingsverslag van het

aankoopcomité, in zitting van 5 november 2012 de verkoopprijs op 5.000,00 €, conform de marges bepaald in

het schattingsverslag van het Aankoopcomité Kortrijk.

Gaselwest verzocht de stad Menen om de onderhandse koopovereenkomst goed te keuren, waarna Gaselwest

kan opdracht geven aan het Aankoopcomité tot verlijden van de authentieke akte tot verkoop.

De verkoop gebeurt voor openbaar nut (el. cabine).

Gezien het afsluiten van een verkoopovereenkomst tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad toekomt (artikel

42 van het Gemeentedecreet), wordt deze ontwerp-verkoopovereenkomst aan de Gemeenteraad voorgelegd

ter principiële goedkeuring.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerp-verkoopovereenkomst tussen de stad en

Gaselwest voor de verkoop van een stuk grond (45 m²) op de terreinen van Racing Lauwe, gelegen

Dronckaertstraat voor de oprichting van een electriciteitscabine principieel goed te keuren teneinde de

authentieke akte te kunnen opmaken via het Comité tot Aankoop onder voorbehoud van definitieve

goedkeuring van de Gemeenteraad.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

Page 9: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

DAGORDEPUNT 15. PATRIMONIUM. GEBRUIK GROND WERVIKSTRAAT VOOR

MEETINSTALLATIE VMM - GOEDKEURING GEBRUIKSOVEREENKOMST

In 2000 verwierf de stad een perceel grond gelegen Wervikstraat nr 359X2 (onteigening BPA Wervikstraat).

Dit braakliggend perceel is deels in precair gebruik gegeven. Deels staat hier ook sinds meerdere jaren een

meetinstallatie van de Vlaamse Milieumaatschappij, afd. Lucht, teneinde de luchtkwaliteit te Menen te kunnen

registreren (dioxines, fijn stof).

Het is aangewezen dat dit gebruik ook schriftelijk wordt bevestigd, zodat hieromtrent ook duidelijkheid is, en

zodat de wederzijdse afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Op voorstel van de VMM werd een type-overeenkomst met openbare besturen aan het schepencollege

voorgelegd, en goedgekeurd.

Het betreft een gebruiksovereenkomst met een duur van 3 jaar, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar .

Het gebruik is kosteloos , gezien huidig gebruik ook kosteloos is, en gelet op de doelstelling van algemeen

belang (metingen van luchtkwaliteit)

Gezien het afsluiten van een overeenkomst tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad toekomt (artikel 42 van

het Gemeentedecreet), wordt deze ontwerp-gebruiksovereenkomst aan de Gemeenteraad voorgelegd ter

goedkeuring.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerpovereenkomst tussen de stad Menen en VMM

goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 16. PATRIMONIUM. STADSKERNVERNIEUWING. PPS-PROJECT

MOESKROENSTRAAT 93-95 . PRINICPIELE BESLISSING TOT VERKOOP GRONDAANDEEL.

De grond gelegen in Moeskroenstraat 95 te Menen is sinds 2005 eigendom van de stad . Hiertoe werd beslist bij

gemeenteraadsbeslissing dd. 23.12.2005, in toepassing van het sociale voorkooprecht van de stad.

In samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Menen werd bij gemeenteraadsbeslissing van 21.05.2007

beslist om hier een Stadskernvernieuwingsproject uit te werken, bij wijze van publiek-private samenwerking

(PPS) Een opdracht werd uitgeschreven bij wijze van promotieovereenkomst , via een algemene offerteaanvraag.

De drie ingekomen offertes werden door de hiertoe aangeduide jury beoordeeld, waarbij bvba Devoldere

Vloerdecor uit Ardooie geselecteerd werd (CBS 12.02.2008)

Op basis hiervan is bvba Devoldere steeds tussengekomen in kader van opdrachten inzake tijdelijke vrijwaring

van het bouwwerk. (sloping om redenen van openbare veiligheid dd 2010)

In tussentijd werd door bvba Devoldere Vloerdecor ook het nodige gedaan tot verwerving van het aanpalend

pand gelegen Moeskroenstraat 93. Het project liep echter ernstige vertraging op doordat een gerechtelijke

discussie diende gevoerd te worden omtrent de eigendomstitel van deze woning. Uiteindelijk werd bij uitspraak

van het Hof van Beroep dd 12.01.2012 de eigendomstitel van de projectontwikkelaar bevestigd. Ook dit

gebouw werd recent afgebroken.

Er is reeds stedenbouwkundige vergunning verkregen door de promotor voor het bouwen van 6

appartementen (vergunning dd 19.10.2009).

In het kader van de besprekingen tot uitwerking van de opstalovereenkomst met de promotor en met het

Aankoopcomité Kortrijk, blijkt een onmiddellijke verkoop van de grond gelegen Moeskroenstraat 95 meer

aangewezen dan het toekennen van een tijdelijk opstalrecht, gevolgd door een opeenvolgende verkoop van de

verschillende grondaandelen t.a.v. diverse mede-eigenaars van het nu nog te realiseren gebouw.

Ook de promotor is vragende partij tot onmiddellijke aankoop van het totale grondaandeel.

Page 10: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Gezien de gunningsprocedure via algemene offerte-aanvraag reeds helemaal doorlopen is , en gelet op de

lopende promotie-overeenkomst met bvba Devoldere , is het principe van openbare verkoop hier niet meer

van toepassing. Dit betreft hier een wijziging van modaliteiten van de lopende promotieovereenkomst.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de modaliteiten van de lopende promotie-overeenkomst , nl afsluiten

van een opstalrecht met verzaking recht tot natrekking, te wijzigen naar verkoop van het totale grondaandeel

voor grond gelegen Moeskroenstraat 95 , mits specifieke voorwaarden inzake ondermeer de effectieve realisatie

van het project , verkoop van minimaal 1 appartement via het sociaal koopstelsel .

Aan het Comité tot aankoop zal gevraagd worden het nodige te doen tot opmaak van de verkoopakte van

grondaandeel, waarna deze overeenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de modaliteiten voor de promotieovereenosmt tussen de

stad Menen en bvba Devoldere Vloerdecor te wijzigen, en principeel te beslissen tot verkoop van het

grondaandeel van de stad (ipv verlenen van opstalrecht met verzaking van recht tot natrekking).

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 17. PATRIMONIUM - COMITÉ TOT AANKOOP

VERWERVING VAN PERCEEL GROND GELEGEN KATTEWEGEL IN MENEN (REKKEM)

VOOR OPNAME IN OPENBAAR DOMEIN (UITBREIDING WEGENIS). GOEDKEURING AKTE

TOT OVERDRACHT.

Het Comité tot Aankoop heeft voor de stad Menen de onderhandelingen afgerond met Matexi omtrent de

overdracht van wegenis en groenzones gelegen Kattewegel, Kattestraat en Dronckaertstraat.

Concreet betreft het volgende percelen, die aan de stad Menen worden overgedragen:

- 15a 54 ca wegenis gelegen Kattewegel, te nemen uit perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als sectie

A nummer 323K2 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 18 a 18ca) ontstaan uit perceel sectie A 323

E2 (lot A).

- 87 ca wegzate, gelegen Kattewegel, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als

sectie A nummer 323S meet een totale oppervlakte volgens kadaster van 6a 12 ca (lot B).

- 40a 96 ca wegenis, gelegen nabij Kattestraat en Dronckaertstraat, te nemen uit de percelen gekadastreerd of

gekadastreerd geweest als sectie A nummers 310/02Y2, 310R2, 309K, 308E, 311/02F en 311/02D met een totale

oppervlakte samen volgens kadaster van 1ha 03a 98 ca ontstaan uit de percelen sectie A nummers 310/02S,

311/02F en 310B2 (lot C).

- 8a 74 ca groenzone gelegen Dronckaert, te nemen uit een perceel gekadastreerd of gekadastreerd geweest als

sectie A nummer 310 R2 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 47a 06 ca ontstaan uit perceel sectie

A310B2 (lot D).

- 14a 65 ca groenzone, gelegen Dronckaert, te nemen uit de percelen gekadastreerd of gekadastreerd geweest

als sectie A nummers 308E en 309K met een oppervlakte samen volgens kadaster van 21 a 87 ca ontstaan uit de

percelen sectie A308B en 309G (lot E).

- 1a 68 ca groenzone, gelegen Kattestraat, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als sectie A nummer 303F

(perceel 303F op plan).

De verwerving van deze percelen gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald voor opname in

openbaar domein als wegenis en groenzone.

De overdracht gebeurt kosteloos.

De akte tot overdracht (ref. 34027/624-1) werd opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk op 15.10.2012,

onder voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad.

De opmetingsplannen werden opgemaakt door Viator bvba te Rekkem op 30.11.2007 en op 12.02.2008.

Page 11: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de akte tot overdracht dd 15.10.2012 van de percelen grond

(openbare wegenis en groenzone in verkaveling) gelegen Kattewegel, Kattestraat en Dronckaertstraat

goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 18. PATRIMONIUM. COMITÉ TOT AANKOOP. VERWERVING VAN

PERCELEN GROND GELEGEN STEENLAND (ELF NOVEMBERLAAN) VOOR OPNAME IN

OPENBAAR DOMEIN (WEGENIS EN GROENZONE). GOEDKEURING ONTWERPAKTE

TOT OVERDRACHT (EIGEN HAARD IS GOUD WAARD)

Het Comité tot Aankoop heeft voor de stad Menen de onderhandelingen afgerond met Eigen Haard is Goud

Waard omtrent de overdracht van volgende percelen:

- 20a89ca wegenis, gelegen Steenland, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg, sectie A nummer 77T4

met een oppervlakte volgens kadaster van 24a 13ca (lot 1).

- 4a09ca grond in groenzone, gelegen Steenland, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg, sectie A

nummer 77T4 met een oppervlakte volgens kadaster van 24a13ca (lot 1).

De verwerving van deze stukken grond gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald voor opname in

het openbaar domein als wegenis en groenzone.

De overdracht gebeurt kosteloos.

De ontwerp-akte tot overdracht werd opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk (ref. 34027G655-1).

Het opmetingsplan werd opgemaakt door Studiebureau Duynslaeger en Co uit Harelbeke op 18 oktober 2004

(dossier nr. 0-96/59)

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerp-akte (ref. 34027G655-1) tot overdracht van de

percelen grond (openbare wegenis en groenzone) gelegen Steenland (Elf Novemberlaan) goed te

keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 19. PATRIMONIUM. COMITÉ TOT AANKOOP. VERWERVING VAN

PERCELEN GROND GELEGEN STEENLAND (ELF NOVEMBERLAAN) VOOR OPNAME IN

OPENBAAR DOMEIN (WEGENIS EN GROENZONE). GOEDKEURING ONTWERPAKTE

TOT OVERDRACHT (ZUID-WEST-VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ)

Het Comité tot Aankoop heeft voor de stad Menen de onderhandelingen afgerond met cvba Zuid-West-

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij omtrent de overdracht van volgende percelen:

- 13 a 61ca wegenis

- 2a 88 ca groenzone

gelegen Plaats, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg , sectie A nummer 77N5 met een oppervlakte

volgens kadaster van 16a 42 ca (lot 2).

De verwerving van deze stukken grond gebeurt om reden van openbaar nut en meer bepaald voor opname in

het openbaar domein als wegenis en openbare groenzone.

De overdracht gebeurt kosteloos.

De ontwerp-akte tot overdracht werd opgemaakt door het Aankoopcomité Kortrijk (ref. 34027/G/655-2).

Het opmetingsplan werd opgemaakt door Studiebureau Duynslaeger en Co uit Harelbeke op 18 oktober 2004

(dossier nr. 0-96/59)

Page 12: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerp-akte tot overdracht van de percelen grond

(openbare wegenis en groenzone) gelegen Plaats (Elf Novemberlaan) goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 20. PATRIMONIUM. COMITÉ TOT AANKOOP. GRONDVERWERVING

BIEZENVELD VOOR AANLEG WANDELPAD LANGS KNOKBEEK IN KADER VAN PROJECT

GROENE SPOREN . VOORLOPIGE BESLISSING TOT ONTEIGENING TEN ALGEMENE

NUTTE. VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET ONTEIGENINGSPLAN.

Bij gemeenteraadsbeslissing dd 16.07.2012 werd principieel besloten om over te gaan tot onteigening ten

algemene nutte van grond langsheen de Knokbeek, Biezenveld, voor aanleg van een wandelpad in het kader van

het project Groene Sporen.

Hierbij werd toen de principiële beslissing genomen tot onteigening ten algemene nutte van gronden gelegen

lansheen de Knokbeek te Menen (Biezenveld) voor aanleg van een wandelpad, in het kader van de realisatie van

het regionaal samenwerkingsverband Project Groene Sporen.

Sinds 1 juli 2010 is immers binnen de Provincie West Vlaanderen het strategisch project Groene Sporen

lopende , met de steun van 13 gemeenten, waardoor diverse gronden kunnen verworven worden ter

verbetering van de groeninfrastructuur; (intergemeentelijk samenwerkingsverband Groene Sporen)

Ondermeer zou een wandelverbinding tussen domein Biezenveld en de Leie kunnen gerealiseerd worden, zoals

voorzien in het inrichtingsplan voor het landschapspark Guldenberg-Biezenveld, specifiek de aanleg van een

wandelpad langsheen de Knokbeek (=3e categorie )

In kader van de realisatie van dit project kunnen subsidies verworven worden, zowel inzake verwerving (via het

project Groene Sporen) als inzake aanleg van het wandelpad en groenaanleg errond (via het Interreg-project

Corrid’Or); slechts 40 % van de aankoop van de gronden dient nog gedragen te worden door de gemeente;

De onderhandelingen tot minnelijke aankoop werden hierna nog verder gezet, zonder concreet resultaat. De

eigenaars blijken niet bereid tot minnelijke verkoop,

Gelet op het besluit van 14.10.2011 inzake onteigeningen ten algemene nutte t.b.v. de gemeenten, de

provincies,(… )de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Conform de omzendbrief BB 2011/5 inzake administratieve vormvereisten tot samenstelling van het

onteigeningsdossier, is de eerste stap de voorlopge vaststelling van het onteigeningsplan.

Het opmetingsplan dd 12.06.2012 opgemaakt door bvba Studie-en adviesbureel Debuck V uit Menen (ref. LAN

040586);werd hiertoe verfijnd en uitgewerkt conform de wettelijke vormvereisten.

Betrokken percelen zijn gelegen in het Gewestelijk RUP ‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’, zoals

goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 07.11.2008.

Op basis van de voorlopige vaststelling van dit plan zal het openbaar onderzoek verder kunnen worden

gehouden. Na weerlegging van de ingediende bezwaarschriften hij het openbaar onderzoek, en nadat de

gemeenterlaad de definitieve beslissing genomen heeft tot onteigening ten algemene nutte, kan aan de Vlaamse

Regering, de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, verzocht worden tot verlenen van de

onteigeningsmachtiging;

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om het onteigeningsplan tot onteigening ten algemene nutte

van gronden gelegen langsheen de Knokbeek te Menen (Biezenveld) voor aanleg van een wandelpad, in

het kader van de realisatie van het regionaal samenwerkingsverband Project Groene Sporen, voorlopig

goed te keuren

Page 13: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Besluit : De onteigening ter algemene nutte wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

(27/27 JA-stemmen). Voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan met eenparigheid van

stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 21. AANKOOP EN PLAATSING KUNSTWERK. GOEDKEURING.

Zoals afgesproken in het bestuursakkoord en opgenomen in het cultuurbeleidsplan 2008-2013 wenst de stad via

het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte, het zicht van de stad te verfraaien. Het brengt kunst

dichter bij de burger zodat de cultuurparticipatie, hoofddoelstelling binnen de Vlaamse Gemeenschap, wordt

gestimuleerd.

De werkgroep “Beelden in de stad” o.l.v. de Schepen van Cultuur, mevr. C. Depoortere, stelt voor een werk

van, de Vlaamse en internationaal zeer gewaardeerde kunstenaar, Nick Ervinck aan te kopen.

Leden van de werkgroep (vooral plaatselijke kunstkenners) zijn: dhr. Eric Desombere, dhr. Erik Hostens, mevr.

Heidi Nolf, dhr. Henk Delabie, dhr. Alain Thielemans, dhr. Jan Yperman, dhr. Jan Vanraes, dhr. Jan Snauwaert,

dhr. Lieven Boucquet, mevr. Ilse Nollet, mevr. Christine Depoortere en dhr. Ronny Titeca.

Na de aankoop van de werken van Johan Tahon, Stephan Balkenhol en Dirk Braeckman wordt terug een grote

naam uit de kunstwereld voorgesteld: Nick Ervinck.

In het verleden gaf deze kunstenaar enkele uren les in onze Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Momenteel doet hij dat aan de Hogeschool Gent.

Nick Ervinck (° Roeselare 1981) heeft nu reeds, hoewel eerder jong in vergelijking met de boven vernoemde

namen, werken staan over de gehele wereld. Zo werd deze zomer bij de jongste editie van Beaufort, het

internationaal kunstenfestival aan de Vlaamse kust, het werk van Ervinck zowel door kenners als het grote

publiek bijzonder gewaardeerd.

Eind november vertegenwoordigde Nick Ervinck Vlaanderen bij de wereldvermaarde “Creativity World

Biennale” in Rio de Janeiro.

Kortom, de aankoop van dit kunstwerk zal vast en zeker voor de stad een meerwaarde betekenen. Zowel naar

patrimonium als naar publiciteit.

Het is de bedoeling het werk in de oude Leiearm, ter hoogte van het zwembad te plaatsen. De brandweer heeft

reeds gepeild naar de diepte (water en slib).

Dit stuk oude Leiearm is eigendom van de stad. Toch werd en wordt Waterwegen en Zeekanalen bij het

project betrokken.

Er dient geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd te worden (advies Ruimtelijke Ordening).

Voor het plaatsen van het beeld zal Grondgebiedszaken de nodige firma’s aanschrijven.

In de begroting van het dienstjaar 2012 is er onder artikel 774/749-51 sub.art. 00020 van de buitengewone

begroting een krediet van € 60000 voor de aankoop van kunstwerken ter verfraaiing van de stad voorzien.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde dd. 30 april het voorstel van de werkgroep goed om het

beeld “GNIKATROLB” aan te kopen.

Op de daaropvolgende Gemeenteraad werd het voorstel evenwel niet goedgekeurd.

De kredieten zijn tot op heden nog altijd voorzien.

Ondertussen werd er een onkostennota voor het geleverde werk uitbetaald aan de kunstenaar van € 3.180

(beslissing goedgekeurd op het College van Burgemeester en Schepenen van 20 juli 2012).

De kunstenaar is evenwel bereid dit bedrag als voorschot in te schatten. Dit kan bijgevolg in mindering van de

voorziene € 50.000 gebracht worden. De kosten van de plaatsing worden op max. € 10.000 geschat.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde dd. 3 december opnieuw het voorstel van de werkgroep

goed om het beeld “GNIKATROLB” aan te kopen.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de aankoop van het kunstwerk "GNIKATROLB", sculptuur

op water, van Nick Ervinck goed te keuren.

Page 14: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

De zitting word geschorst van 20.11 tot 20.22 uur.

Besluit : verdaagd met 19 JA-stemmen (FOURNIER M., NUYTTEN-GHESQUIERE L.,

DEBUCK K., BOGAERT B., Schepenen ; DEJONGHE J., WERBROUCK M.,

VANDENBULCKE H., NUYTTEN R., DUJARDIN K., DECLERCQ-SWERTVAEGHER K.,

VAN DE WIELE F., BONTE-VANRAES C., COPPENS L., COIGNE-EERTMANS C.,

MISTIAEN K., PORTE T., DEVESTELE-DUCASTEL V., GHESQUIERE JM., VANDENABEEL-

DE WIEST D., raadsleden;) en 8 NEEN-stemmen (BOSSUYT G. voorzitter; PAELINCK M.,

DEPOORTERE C., VANDAMME R., schepenen; DEBOEL O., GARREYN C., LIETAER D.,

D’HONDT I., raadsleden);

DAGORDEPUNT 22. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE DE LAGEWEG.

WIJZIGING PARKEERREGLEMENTERING. VASTSTELLING.

De firma gelegen in de Lageweg 33, vraagt aan de Politie om een oplossing te bedenken voor het

parkeerprobleem dat daar groeit.

Het is zo dat de firma reeds de deuren opent om 5.00 – 6.00uur om de vrachtwagens toe te laten die komen

laden of lossen.

Ter plaatse kon de Politie vaststellen dat er een mogelijke oplossing zou zijn door borden te plaatsen van het

type E9b:

“parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.

Er zou één bord kunnen geplaatst worden op het kruispunt Industrielaan-Lageweg tot aan de

vroegere spoorwegbedding, richting Wervikstraat, waar het bord einde beperking kan komen.

Politie adviseert dan ook om hieraan positief gevolg te geven.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend ontwerp van aanvullend verkeersreglement te

willen vaststellen.

Besluit : Vastgesteld met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 23. PLEIN J. DELORS. UITVOERINGSDOSSIER : OVERHEIDSOPDRACHT

VOOR WERKEN. BESTEK EN GUNNINGSVOORWAARDEN. VASTSTELLING WIJZE VAN

GUNNEN EN GUNNINGSVOORWAARDEN. GOEDKEURING VOOR STADSAANDEEL.

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur Menen – LMCU – Halluin met betrekking tot de

aanleg van de Place J. Delors (ten dele op grondgebied Menen) legt de LMCU ontwerp van aanbestedingsdossier

voor aan de stad Menen ter goedkeuring met betrekking tot

“Inrichting van een voetgangerszone en aanleg van twee rijwegen”

Bijgevoegd zijn bij nederlandstalige tekst

1-Bestek met bijzondere administratieve bepalingen inclusief Reglement van de Raadpleging

2-Bestek van bijzondere technische bepalingen

3-Inschrijvingsformulier

4-Raming en samenvattende meestaat (frantalige tekst, bijlage).

Het totaal bedrag van de werken wordt geraamd op € 1.398.645,50 exclusief BTW.

Het aandeel daarbij voor de stad Menen wordt geraamd op € 171.739,35 exclusief BTW.

Page 15: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Dossier met Interregsubsidie.

Als wijze van gunnen wordt de Europese aanbestedingsprocedure voorgesteld, zoals uitgewerkt binnen de

regelgeving Overheidsopdrachten Franse versie met modaliteiten aangenomen in de

samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur Menen – LMCU.

De Gemeenteraad dient zich uit te spreken over de voorgelegede gunningsprocedure en het bijhorend

ramingsbedrag, conform de samenwerkingsovereenkomst en conform het Gemeentedecreet (artikel 43 §2-11°).

In het Gemeentedbudget dj 2013 dienen de nodige middelen te worden voorzien ten einde naderhand de

gunning voor stadsaandeel te kunnen goedkeuren.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde wijze van gunnen en de gunningsvoorwaarden te

willen vaststellen en het ontwerpdossier te willen goedkeuren voor stadsaandeel.

Besluit : De voorgestelde wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden worden vastgesteld met

eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen) en goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

(27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 24. WIJZIGING AAN BESTAANDE VERKAVELING SITE ACHTER

KAZERNEGEBOUW VERKAVELING 1161/4. AANPASSING TRACÉ DER WEGEN.

GOEDKEURING.

Op de terreinen gelegen achter het kazernegebouw Leopoldplein waar inmiddels reeds de Lokale Politie in het

verbouwde voorgedeelte werd ondergebracht, situeert zich een verkaveling (1161/1) die met het oog op de

aanwending van deze terreinen ten behoeve van de vestigingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten specifiek zal

worden ingericht en aangewend.

Ten einde deze terreinen effectief te kunnen aanwenden en de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning

daartoe te kunnen verwerven, diende eerst de betrokken verkaveling ten gronde te worden gewijzigd.

In het kader van deze wijziging stelt zich ook een aspect van aanleg van wegenis.

Dit aspect maakt de bevoegdheid uit van de Gemeenteraad.

Historiek

Aanvraag : wijzigen van vergunning voor lot 2

Aanvrager : stadsbestuur Menen

Ligging : Vaubanstraat zn, Menen, 1ste afd. sie. E nrs. 1007F32, 1007X33

De aanvraag ingediend volgens de bijzondere procedure werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11/09/2012.

Er werd overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 5mei 2000 een openbaar onderzoek

georganiseerd van 18/09/2012 t.e.m. 17/10/2012.

Er werden geen bezwaren ingediend.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van het openbaar onderzoek en een

besluit te willen nemen over de zaak der wegen (Tracé der wegen) .

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd het voorliggend tracé der wegen te willen goedkeuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 25. HERZIENING PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. ADVIES

Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd.

Op 23 september 2010 besliste de provincieraad om het PRS-WV gedeeltelijk in herziening te stellen.

Page 16: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Hierover werd ook een ruime consultatieronde gehouden met de gemeentebesturen, PROCORO ,

maatschappelijke geledingen.

Op 12januari 2012 werd het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van het PRS-WV goedgekeurd.

Op 28 juni 2012 werd de herziening van het PRS-WV voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 oktober 2012 tot en met 14 januari 2013.

Binnen het openbaar onderzoek wordt advies gevraagd aan de gemeenteraden.

In bijlage is het invulformulier advies lokale besturen gevoegd met de opmerkingen.

Bijkomend wordt opgemerkt dat voor het provinciaal structuurplan te weinig aandacht is besteed aan het

grensoverschrijdend aspect van de West-Vlaamse regio (inzonderheid thv Menen en Wervik), dit voornamelijk

op vlak van mobiliteit, windturbines, bedrijvigheid, recreatie.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk

structuurplan gunstig te adviseren mits rekening gehouden wordt met de gemaakte opmerkingen op het

invulformulier advies stadsbestuur Menen en meer aandacht wordt besteed aan het

grensoverschrijdende aspect van de West-Vlaamse regio.

Besluit : gunstig advies mits rekening te houden met de gepakte opmerkingen op het

invulformulier advies stadsbestuur Menen met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 26. GLOBAAL INRICHTINGSPLAN MENEN-OOST. GOEDKEURING.

Het inrichtingsplan voor Menen-Oost werd goedgekeurd in 2003.

Bij de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning voor de wegeninfrastructuur op Menen-Oost werd

door de hogere overheid ook de verdere ontwikkeling gevraagd van het aanpalend parkgebied.

De intercommunale heeft hiervoor een globaal inrichtingsplan opgemaakt met inclusief het volledige

parkgebied.

Volgende instanties werden om advies gevraagd: MOW, provinciale waterlopen ,VMW, cel mobiliteit van de

stad, ANB, departement RWO, GECORO, met de ontvangen adviezen bijgevoegd in het dossier.

Het bundel met toelichting en verordenende voorschriften, het globaal inrichtingsplan (21-08-2012) , het

terreinbeheersplan (oktober 2012) de realisatienota groenvoorzieningen en ontwikkeling parkzone ( oktober

2012), is terug te vinden in het dossier.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om het inrichtingsplan globaal plan Menen –Oost met

parkzone, het terreinbeheersplan (okt 2012) , de realisatienota groenvoorzieningen en parkzone (versie

oktober 2012) goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 27. VERLENGING STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN

STAD MENEN. GOEDKEURING.

De Minister van Binnenlandse Zaken vraagt aan de Gemeenteraad van de stad Menen om de verlenging van het

strategisch veiligheids- en preventieplan van de stad Menen goed te keuren.

1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de bepalingen in het

Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een jaarlijks bedrag van

214.047,36 EUR toegekend aan de Stad MENEN.

Het bedrag van 192.400,00 EUR wordt toegekend via het SVPP.

Page 17: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Het bedrag van 21.647,36 EUR wordt toegekend via het bijkomend contingent gemeenschapswachten Activa

346.

2. Dit contract treedt in werking op 1 juli 2012 en eindigt op 30 juni 2013.

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en efficiënt

mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 21 juni 2012 en op verzoek alle mogelijke

uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij aanvaarden iedere controle en zullen er hun

medewerking aan verlenen.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd om de verlenging van het strategisch veiligheids- en

preventieplan van de stad Menen goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 28. A) GBS. VERNIEUWING VAN DE SCHOOLRADEN :

PRINCIPEBESLISSING TOT HET VERVANGEN VAN HET DE HUIDIGE SCHOOLRAAD.

B) GBS LAUWE EN GBS REKKEM. GOEDKEURING VAN HET VERKIEZINGSREGLEMENT

VERTEGENWOORDIGING PERSONEEL IN DE SCHOOLRAAD.

C) GBS LAUWE. GOEDKEURING VAN HET VERKIEZINGSREGLEMENT

VERTEGENWOORDIGING OUDERS IN DE SCHOOLRAAD.

De princiepsbeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad wordt door de gemeenteraad genomen.

Uit de OVSG brochure:

“Dit schooljaar loopt de 2de periode van 4 schooljaren af, en dienen er voor een volgende periode

(2013-2017) nieuwe schoolraden te worden samengesteld. Voor deze (her)samenstelling maakt het al dan niet aanwezig

zijn van deelraden een wezenlijk verschil.

In scholen die al deelraden hebben, of er dit schooljaar nog oprichten, zijn het de deelraden die rechtstreeks hun

gekozene aanduiden in de schoolraad.

Scholen zonder deelraden moeten verkiezingen organiseren. Gemengde situaties zijn ook mogelijk.”

De directeurs bevragen de ouders en het personeel over het eventueel opstarten van andere deelraden.

De resultaten van die bevraging hebben een PV van oprichting of van niet-oprichting tot gevolg.

De GBS Rekkem heeft een ouderraad. De vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad zal door

aanduiding uit de ouderraad gebeuren.

De GBS Lauwe officialiseert dit schooljaar hun ouderraad. Als dit nog vóór 31/03/13 kan dan zal de

vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad ook door aanduiding gebeuren.

Kan de ouderraad niet meer tijdig geofficialiseerd worden er toch verkiezingen georganiseerd en daarom wordt

het verkiezingsreglement vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad GBS Lauwe toch voor

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Beide scholen hebben geen pedagogische raad en voor de vertegenwoordiging van het personeel in de

schoolraad worden er verkiezingen gehouden.

De verkiezingsreglementen worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd:

De princiepsbeslissing te nemen voor de vervanging van de huidige schoolraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd de verkiezingsreglementen vertegenwoordiging van het personeel in

de schoolraad van de GBS Lauwe en vertegenwoordiging van het personeel in de schoolraad van de

GBS Rekkem goed te keuren.

De Gemeenteraad wordt gevraagd het verkiezingsreglement vertegenwoordiging van de ouders in de

schoolraad van de GBS Lauwe goed te keuren.

Page 18: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Besluit : A) B) EN C) goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen).

DAGORDEPUNT 29. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Zijn er opmerkingen te maken over de processen-verbaal van de vorige zitting van 5 november 2012 ?

Artikel 33 , laatste alinea van het Gemeentedecreet luidt als volgt :

‘ Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en

worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.

Besluit : Het verslag van 5 november 2012 wordt met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-

stemmen) goedgekeurd.

Na afhandeling van dagordepunt 29 verzoekt de Heer Voorzitter het publiek de zittingszaal te verlaten. Nadat

dit is geschied, worden dagordepunten 30 tot en met 30a in geheime zitting afgehandeld.

GEHEIME ZITTING

DAGORDEPUNT 30. MIROM. AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER EN

PLAATSVERVANGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN

27.12.12.

Ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de

vertegenwoordiger van de Stad op de algemene vergadering van de intercommunales waarbij de Stad

aangesloten is, TELKENS aangeduid te worden door de gemeenteraad. Deze aanstellingsprocedure wordt

herhaald voor elke gewone en buitengewone algemene vergadering.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd:

a) bij geheime stemming, een gevolmachtigde als vertegenwoordiger van de stad op de buitengewone

algemene vergadering aan te duiden .

b) bij geheime stemming een plaatsvervanger als vertegenwoordiger van de stad op de buitengewone

algemene vergadering aan te duiden.

Besluit : Bij stemming en met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen) wordt Schepen

Rudi Vandamme aangeduid als vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering

van Mirom dd. 27.12.12.

Bij stemming en met eenparigheid van stemmen (27/27 JA-stemmen) wordt Schepen Depoortere

Christine aangeduid als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Mirom

dd. 27.12.12.

DAGORDEPPUNT 30a. PATRIMONIUM – VOORMALIGE TABAKSFABRIEK – IEPERSTRAAT

14. EINDFASE EN AFSLUITING DOSSIER NA 15.10.2012. FORMEEL VERZOEK TOT OPMAAK

EINDAFREKENING EN LICHTEN VAN AANKOOPOPTIE VOOR RESTERENDE

GRONDAANDELEN. (CFR PPS OVEREENKOMST DD. 19.05.2006 EN NOTARIËLE

BASISAKTE DD. 29.05.2008). (ART. 22 GEMEENTEDECREET)

Page 19: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

Dit punt werd op de dagorde geplaatst bij schriftelijke aanvraag van gemeenteraadslid dhr. Dejonghe J. dd. 7

december 2012.

Ik verleen dan ook het woord aan de aanvrager.

Geachte Voorzitter van de Gemeenteraad,

Geachte leden van het College van Burgemeester en Schepenen;

Hierbij wens ik een agendapunt met toegelicht voorstel van beslissing toe te voegen aan eerstvolgende

gemeenteraadszitting van 17 december 2012, in toepassing van art 22 gemeentedecreet;

Het betreft de eindafrekening van het PPS-project met NV Vanhaerents voor de renovatie van de voormalige

tabaksfabriek, Ieperstraat 14.

Ik meen dat het noodzakelijk is dat hierin verdere en meer formele stappen worden ondernomen t.a.v. NV

Vanhaerents;

De termijn van 15 oktober 2012 is inmiddels verstreken tot lichten van de aankoopoptie voor resterende

grondaandelen. Hieraan is ook de opmaak van de eindafrekening verbonden, zodat dit dossier kan worden

afgesloten.

Aansluitend op mijn brief van 7 november 2012 en 2 december 2012, maak ik u hierbij dus mijn formeel

toegelicht voorstel van beslissing over (zie bijlage).

Voorstel van beslissing :

1/ De gemeenteraad is van mening dat het stadsbestuur Menen niet kan opdraaien voor de meerkosten op de realisatie

van de entiteiten , noch op de indexatie. Het overstijgen van de vooropgestelde bouwkosten is integraal ten laste van

ontwikkelaar.

2/ De gemeenteraad beslist om, in uitvoering van de PPS-overeenkomst dd. 19.05.2006 tussen de stad Menen en NV

Vanhaerents houdende afsluiten van publiek-private samenwerkingsovereenkomst om volgende gegevens formeel op te

vragen aan NV Vanhaerents :

- de definitieve afrekening voor het casco-deel (voor brasserie) (inclusief de opmaak van een kredietnota

voor indexaanpassing) (inclusief bemerking dat cascodeel momenteel niet is afgewerkt)

- de gedetailleerde afrekening en bouwkostprijs per entiteit uitgesplitst.

3/ De gemeenteraad verzoekt NV Vanhaerents formeel tot terugstorten aan de Stad van de bekomen subsidies,

volgens de overeengekomen verdeelsleutel van 50/50, zijnde het bedrag van 404.500,00 €.

4/ De gemeenteraad verzoekt NV Vanhaerents formeel tot het lichten van de aankoopoptie voor de resterende

nog niet-verkochte grondaandelen, en tot de opmaak van de authentieke akten hiertoe ter formalisatie, gezien

immers de termijn van 5 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning (15.10.2007) inmiddels is

verstreken op 15 oktober 2012 (betreft nog 5 entiteiten, 3 parkeerplaatsen en 1 berging.)

Page 20: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

5/ de gemeenteraad beslist dat de bankwaarborg slechts kan vrijgegeven worden na afwerking hetzij na

verrekening van het cascodeel

Voor de toelichtingsnota verwijs ik naar mijn brief van 7 november 2012, die ik hier als volgt samenvat

- Casco-deel is niet afgewerkt – werd reeds via prefinanciering door stad betaald

- Overzicht en afrekening van de betalingen voor het cascodeel zijn helemaal niet duidelijk

- waarborg betreft enkel casco-deel, niet de totaliteit – het is nog niet aan de orde om dit vrij te geven ,

ook geen 85%

- meerkosten zijn niet ten laste van de stad doch van de promotor – moeten opgevangen worden door

aanpassing van verkoopprijzen

- indexatie werd op verkeerde basis berekend (enkel index op brasserie is ten laste van de stad)

- sinds 30.03.2009 (aanvatten der werken ) is geen indexatie van eenheidsprijzen 2005 meer mogelijk

- notariële akte vermeldt enkel verdeling van variabel resultaat en van subsidies

- inkoop van de grondaandelen is notarieel overeengekomen, na 15.10.2012 (vervaldag)

- het overstijgen van vooropgestelde bouwkosten is integraal ten laste van ontwikkelaar

Als voornaamste documenten ter ondersteuning van mijn bemerkingen verwijs ik naar :

- de offerte ingediend door NV Vanhaerents dd 30.09.2005 tot ombouwen van voormalige

tabaksfabriek tot woningcomplex, en de aanvaarding van deze offerte dd.14.12.2005 ;

- de gemeenteraadsbeslissing dd 30.03.2006 tot goedkeuring van het voorstel van overeenkomst van

publiek-private samenwerking (PPS) tussen de stad Menen en NV Vanhaerents tot ombouw van

tabaksfabriek d’ Heygere, teneinde het renovatieproject m.b.t. de voormalige tabaksfabriek d’Heygere te

kunnen realiseren;

- de overeenkomst dd. 19.05.2006 tussen de stad Menen en NV Vanhaerents houdende afsluiten van

publiek-private samenwerkingsovereenkomst;

- de Stedenbouwkundige vergunning dd 15.10.2007, aangevuld met vergunningen dd 30.06.2008 en

08.12.2008;

- de gemeenteraadsbeslissing dd. 26 mei 2008 houdende goedkeuring van de oprichtingsakte , zijnde

de statuten van het gebouw, genaamd residentie Tabaksfabriek, gelegen te Menen, Ieperstraat 14;

- de notariële akte dd 29.05.2008 opgemaakt door notaris Blontrock inzake statuten van het gebouw

Tabaksfabriek; meer in bijzonder op de bepalingen inzake lichten aankoopoptie en verdeling van subidies

(blz 4-2 en 11b);

In deze voorgaande beslissingen werd het project telkens in het overwegend deel toegelicht als volgt :

dat de stad Menen hierbij de gronden inbrengt via een recht van opstal met verzaking aan het recht van

natrekking ;

dat aan de opdrachtnemer een overdraagbare aankoopoptie wordt verleend op een onverdeeld aandeel

in de percelen, te lichten binnen 5 jaren na verkrijgen van de bouwvergunning, waarna de

opdrachtnemer de onverkochte grondaandelen zelf dient in te kopen;

dat de NV Vanhaerents ter waarde van 354.200,00 € een borgstelling stelt ten voordele van de stad

Menen als waarborg voor de realisatie van de CASCO-afwerking – brasserie;

Page 21: Aanwezig M.M.: BOSSUYT G. voorzitter; C., VANDAMME R ......2012/12/17  · Hora-Hatikvah uit het Israeli Concertino van George Perlman. Ze wordt begleid op elektrische piano door Mevr.

dat de NV Vanhaerents het project ontwikkelt en financiert; dat alle bouwkosten ten laste zijn van NV

Vanhaerents; dat de onvoorziene kosten (d.i. specifieke uitvoeringsmethodes die worden opgelegd door

de adm. Monumenten & Landschappen) evenredig gedeeld worden door beide partners.

dat de stad Menen een casco-afwerking (volgens bestek) bekomt van een brasserie/restaurant op het

gelijkvloers en 1ste verdiep gelegen kant Ieperstraat, welke nadien in concessie kan gegeven worden; dat

16 woningen met tuin/terras en bijkomende garageplaats gerealiseerd worden.

dat beide partijen het engagement aangaan zich tevens in te zullen spannen subsidies te bekomen, alsook

de verkoop van de gerealiseerde woningen te promoten;

Ik meen dat het raadzaam en aangewezen is om dit agendapunt in geheime zitting te behandelen, gezien in dit

nog lopende dossier firmagegevens en cijfergegevens voorkomen die de commerciële belangen en

concurrentiepositie van de firma kunnen betreffen, en gezien de bespreking van diverse cijfergegevens in dit nog

lopende dossier.

Besluit : Het toegevoegd agendapunt wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen (27/27

JA-stemmen).

De Voorzitter verklaart de zitting van de Raad gesloten om 20.55 uur.

NAMENS DE GEMEENTERAAD :

de stadssecretaris de voorzitter van de gemeenteraad

E. ALGOET G. BOSSUYT