Top Banner
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สานักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 ชื่อ.....................................สกุล..................................ชั ้น................. โรงเรียน............................................................................................ ระดับประถมตอนปลาย
12

ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

Mar 10, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติธรณีวทิยาเฉลิมพระเกียรติ

จงัหวดัปทุมธานี ส านกังานทรัพยากรธรณีเขต 3

ช่ือ.....................................สกุล..................................ชั้น.................

โรงเรียน............................................................................................

ระดบัประถมตอนปลาย

Page 2: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

โลก (Earth)

โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มดาว

เคราะห์หิน ซึ่งการที่โลกของเราเป็นดาวเคราะห์หินนั้น ท าให้

องค์ประกอบส่วนใหญ่ของโลกเป็นหิน แม้ว่าพื้นผิวโลกส่วน

ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยน้ ามากกว่าส่วนที่เป็นพื้นดิน แต่ใต้พื้น

น้ าและพื้นดินที่ลึกลงไปมีแต่หิน จึงท าให้เราพบหินอยู่ทั่วๆไป

โดยโลกของเรานั้นแบ่งเป็นช้ันๆ ดังนี้

1

ภาพ : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=70143

หนา 0-70 กม.

หนา 700 กม. หนา 2,900 กม.

หนา 6,370 กม.

หนา 5,150 กม.

เนื้อโลกส่วนล่าง

เนื้อโลกส่วนบน

เปลือกโลก

ส่วนมหาสมุทร

เปลือกโลก

ส่วนทวีป

แก่นส่วนในที่

เป็นของแข็ง

แก่นส่วนนอกท่ี

เป็นของเหลว

Page 3: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หนิ (Rock)

หิน (Rock) หมายถึง มวล

ของแข็งประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว

หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่

ตามธรรมชาติ

หิน อาจแบ่งตามลักษณะการเกิด

ได ้3 ประเภทใหญ่ คือ หินอัคนี หินช้ัน

หรือหินตะกอน และหินแปร หินทั้ง 3

ประเภทนี้ต่างก็แสดงลักษณะการเกิด

เฉพาะตัวและลักษณะเนื้อหินที่แตกต่าง

กัน จึงช่วยท าให้สามารถแยกประเภท

หินออกจากกันได้ง่ายขึ้น

ภาพ : http://www.spiritrockshop.com/images/geo-pick.gif

2

หินอัคนีพุ พุก๊าซ, พุน ้าร้อน

ภูเขาไฟ

ลาวา

กรวดหินภูเขาไฟสลับชั น

Page 4: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

วฏัจกัรของหนิ (Rock cycle)

วัฏจักรของหิน (Rock cycle) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร โดยกระบวนการทาง

ธรณีวิทยา มีผลท าให้หินทั้ง 3 ชนิด เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

ชนิดหนึ่งไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่ง และยังมีผลให้หินมีการเปลี่ยน

กลับมาเป็นชนิดเดิมได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงเ ช่นนี้

จะเกิดขึ้นหมุนเวียนเช่นน้ีตลอดไป กระบวนการทางธรณีวิทยา

ที่ท าให้เกิดวัฏจักรของหิน มีดังนี ้

ภาพ : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3a/ee/7f/3aee7f466c8908598de0297e890ffcae.jpg

3

Page 5: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หนิอคัน ี(Igneous Rock)

=> เกิดจากเย็นตัวของหินหนืดร้อนใต้ผิวโลก ที่เรียกว่า

แมกมา (Magma) และหินหนืดร้อนที่ไหลตามแนวรอยแยกของ

แผ่นดิน หรือหินหนืดร้อนท่ีปะทุออกมาจากการระเบิดของภูเขา

ไฟ ที่เรียกว่า ลาวา (Lava) หินหนืดร้อนจะเย็นตัวลงแล้วตก

ผลึก เป็นแร่ ต่ างๆ และจับ ตัวแน่น เป็นหินที่ ผิ ว โลก เ ช่น

หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิซ หินออบซิเดียน เป็นต้น

ภาพ : www.makemegenius.com

4

Page 6: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หนิแกรนิต (Granite) หนิออบซิเดียน (Obsidian)

หนิบะซอลต์ (Basalt) หินแอนดีไซต์ (Andesite)

เกมส!์!! ภเูขาไฟทัง้ 2 ลกูนีม้จีดุตา่งกนั 5 จดุ หาใหเ้จอนะ

1 2

ภาพ : http://geology.about.com/od/more_igrocks/ig/granites/ ภาพ : http://www.sandatlas.org/conchoidal-fracture/

ภาพ : http://www.sandatlas.org/basalt/ ภาพ : http://geograafia10a.pbworks.com/w/page/

10691943/Vulkaanilised%20kivimid

ภาพ : http://clipartion.com/free-clipart-5081/

5

Page 7: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หนิชัน้หรอืหนิตะกอน (Sedimentary Rock)

=> เกิดจากการทับถม และสะสมตัวของตะกอนขนาด

ต่างๆ เช่น กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว รวมถึงเศษแร่

และเศษหินที่ได้จากผลของการกัดเซาะจากหินเดิม โดยตัวการ

ธรรมชาติ คือ ธารน้ า ลม ธารน้ าแข็งหรือคลื่นในทะเล พัดพา

ไปทับถมและแข็งตัวกลายเป็นหินในแอ่งสะสมตัว เช่น หินกรวด

มน หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินปูน เป็นต้น

6

ภาพ : www.makemegenius.com, http://etc.usf.edu/clipart/30600/30622/stratified_30622_md.gif

Page 8: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หินทรายแสดงชั้นเฉียงระดับ ชั้นหนิทรายสลับช้ันหินดนิดาน

หินกรวดมน ชั้นหินปูน

เกมส!์!! พามนษุยถ์้ ากลบับ้านหนอ่ย

ภาพ : http://tuffschist.tumblr.com/post/40209914840/geologise-sandstone-cross-bedding-by-zionnps-on

ภาพ : https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/49c13ccd-6061-4550-afb7-ab6cbd04fa7f.jpg

ภาพ : http://www.beenthere-donethat.org.uk/cumbria/ ravenstonedale1.html

ภาพ : http://www.munjeed.com/news_detail.php?id=1371693363

7

Page 9: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หนิแปร (Metamorphic Rock)

=> เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระท าของความร้อน

ความดันและปฏิกิริยาทางเคมี ท าให้เนื้อหิน แร่ประกอบหินและ

โครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม โดยสถานะของหินขณะมีการแปร

สภาพนั้น หินจะอยู่ ในสถานะของแข็ง เสมอ เช่น หินไนส์

หินชีสต์ หินชนวน หินอ่อน เป็นต้น

ภาพ : www.makemegenius.com

8

Page 10: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

หินชนวน (Slate) หนิไนส์ (Gneiss)

หินควอตไซต์ (Quartzite) หนิอ่อน (Marble)

เกมส!์!! เตมิค าในชอ่งวา่ง

แนวตัง้

หินควอตไซต์

หินอ่อน

หินชนวน

แนวนอน

หินฮอร์นเฟลส ์

หินชีสต์

หินฟิลไลต ์

หินไนส์

ภาพ : http://baansanruk.blogspot.com/2011/07 /blog-post_13.html ภาพ : http://www.alexstrekeisen.it/english/meta/augengneiss.php

ภาพ : https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_m inerals/rocks/quartzite.html

ภาพ : http://www.minimegeology.com/home/mgeo/ page_482_22/white_marble_metamorphic_rock.html

9

Page 11: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

เกมส์!!! ให้น้องๆจับคู่ภาพหินในด้านซ้ายมือกับประเภทของหินในด้าน

ขวามือให้ถูกต้อง โดยหินแต่ละประเภทจะมีหินอยู่ 3 ชนิดนะจ๊ะ

ภาพ : www.makemegenius.com

หินอัคนี

หินตะกอน

หินแปร

10

Page 12: ระดับประถมตอนปลายภาพ : 8 . หินชนวน (Slate) หินไนส์ (Gneiss) หินควอตไซต์ (Quartzite) หินอ่อน

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติธรณีวทิยาเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัปทุมธานี เปิดใหบ้ริการทุกวนั ยกเวน้วนัจนัทร์ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. หมายเลขโทรศพัท ์02-902-7661, 7681 หมายเลขโทรสาร 02-902-7695 เวบ็ไซต ์www.ngm.in.th ผูจ้ดัท า ทิพยภ์าพร เรืองใส