Top Banner

Click here to load reader

เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ล่องเรือทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน · PDF file จากนั้นน

Feb 27, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS120419

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 1 of 7

  เซ่ียงไฮ้ - จูเจียเจี่ยว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไชนาอีสเทิรน์แอร์ไลน ์

  เมนพูิเศษ หมตูงโพ - เสี่ยวหลงเปา - ไก่ขอทาน - อาหารกวางตุ้ง - ซี่โครงหมูอู๋ซ ี อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถตลอดเส้นทาง 120 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป

  รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน (Visa Group) ช าระเพ่ิม 1,000 บาท ต่อทา่นแล้ว หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ ปฏิเสธวีซ่าผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า

  เดี่ยวเพิ่มท่านละ 950 บาท ด้วยตนเอง เอกสารในการยื่นวีซ่าเดี่ยวโปรดติดต่อทาง บริษัทฯ ผู้เดินทางท่ีเคยไป อินเดีย-ตุรกี-ปากีสถาน หรือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้

  ต้องขอวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

  เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ ทั้งหมดหลังจากท่านท าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ก าหนดการเดินทาง วันที่ 16-20 / 23-27 พ.ค. // 20-24 มิ.ย. / 27มิ.ย.-1ก.ค. 62 ราคา 14,900.-

  สรุปการเดินทางโดยย่อ

  วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเซี่ยงไฮ้ - เข้าที่พัก

  วันที่2 เซี่ยงไฮ ้- หังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - นั่งกระเช้า ชมเขาเป่ยเกาเฟิง - สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ

  วันที่3 หังโจว - จูเจียเจี่ยว - หมู่บ้านน้ าโบราณจเูจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้

  วันที่4 หาดไว่ทาน - ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ - ร้าน Starbucks reserve roastery - เฉินหวังเม่ียว - สนามบินเซี่ยงไฮ้

  วันที5่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

  วันแรก พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 16.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูท่ี 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน

  China Eastern Airlines (MU) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารการ เดินทางให้แกท่่าน

  19.10 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ FM856 (MU) 01.10 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปาก

  http://www.etravelway.com/index_th.asp http://www.etravelway.com/ mailto:[email protected] http://www.facebook.com/eTravelWay http://www.etravelway.com/+ http://www.etravelway.com/+

 • BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423 Emergency call only : 0853642449 www.etravelway.com

  LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire [email protected] VS120419

  www.facebook.com/eTravelWay www.etravelway.com/+ Page 2 of 7

  แม่น้ าแยงซี เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับ มณฑล พ้ืนที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง แต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มี จ านวนเรือคับคั่งที่สุดในโลกหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักท่ี โรงแรมที่เซี่ยงไฮ้ KAIYUAN MANJU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

  วันทีส่อง เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ทะเลสาบซีหู+ล่องเรือ - เขาเป่ยเกาเฟิง+กระเช้า - สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านมุ่งหน้าสู่ หังโจว 177 กม. ประมาณ 2 ชั่วโมง

  ชม ทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว เป็นที่กล่าวขานว่างดงามมาก ถึงขนาดที ่มาร์โคโปโล นักท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงชาวอิตาลี เคยเดินทางมาชมทะเลสาบซีหู แล้วกล่าวว่า "ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์" และกวี หลายท่านก็มักจะพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบดังเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมัยนั้น ที่ สร้างให้ทะเลสาบซีหูอยู่ในบทกวีที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี น าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบซีหู ทีม่ีน้ าใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเข่ือนดินที่เต็มไป ด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่ สามารถหาชมได้ตลอดทั้งปี

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเที่ยวชม ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง (ขึ้นกระเช้า) มีความสูง 314 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองหางโจว มีวัดหลิงอินตั้งอยู่ช่วงตีนเขาวิวทิวทัศน์สวยงาม ขนาบด้วยแม่น้ าล าธาร ให้ทุกท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีเต็มไปทั้ง ยอดเขา จากนั้นน าท่านสักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ(ไช่ซินเอี๊ยะ) มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ ราชวงศ์ซ่

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.