Top Banner
Győr Plusz közéleti hetilap / IV. évfolyam 50. szám / 2014. december 12., péntek / Megjelenik 59.500 példányban 5. oldal Bár a hivatalos átadás- ra jövő tavasszal kerülhet sor, a Dunakapu tér burkolata a helyére került, így a gyalogosok már hasz- nálhatják azt. A kerítések elbontá- sában a polgármester is segített. 4. oldal A NAV Regionális Adó Fő- igazgatósága az értékesítés nettó ár- bevétele alapján a megye TOP 100 vállalkozását rendezte sorba. Vala- mennyi mutató alapján az Audi Hun- garia Motor Kft. került az első helyre. 7. oldal Nem csak szépet és jót építünk, hanem megerősítjük az evangélikus közösséget is – jelentette ki Kara Ákos országgyűlési képvi- selő az Öregtemplomban tartott sajtótájékoztatón, ahol a gyülekezet ve- zetőivel részletesen beszámoltak az Insula Lutherana nagyszabású fel- újítási munkálatairól. A kormány 4,7 milliárd forinttal támogatja az Euró- pában példa nélküli evangélikus sziget felújítását. Vigyázz, kész! Hamarosan használhatjuk az új uszodát JELENTKEZZEN BE MOST! TREND OPTIKA Gyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341 INGYENES LÁTÁSELLENÔRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS Részletek a hátoldalon. Írásunk a 30. oldalon
32

50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

Nov 18, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

G y ő r P l u s z k ö z é l e t i h e t i l a p / I V. é v f o l y a m 5 0 . s z á m / 2 0 1 4 . d e c e m b e r 1 2 . , p é n t e k / M e g j e l e n i k 5 9 . 5 0 0 p é l d á n y b a n

5. oldal Bár a hivatalos átadás-ra jövő tavasszal kerülhet sor, aDunakapu tér burkolata a helyérekerült, így a gyalogosok már hasz-nálhatják azt. A kerítések elbontá-sában a polgármester is segített.

4. oldal A NAV Regionális Adó Fő-igazgatósága az értékesítés nettó ár-bevétele alapján a megye TOP 100vállalkozását rendezte sorba. Vala-mennyi mutató alapján az Audi Hun-garia Motor Kft. került az első helyre.

7. oldal Nem csak szépet és jót építünk, hanem megerősítjük azevan gélikus közösséget is – jelentette ki Kara Ákos országgyűlési képvi-selő az Öregtemplomban tartott sajtótájékoztatón, ahol a gyülekezet ve-zetőivel részletesen beszámoltak az Insula Lu therana nagyszabású fel-újítási munkálatairól. A kormány 4,7 milliárd forinttal támogatja az Euró-pában példa nélküli evangélikus sziget felújítását.

VViiggyyáázzzz,, kkéésszz!!HHaammaarroossaann hhaasszznnáállhhaattjjuukk aazz úújj uusszzooddáátt

JELENTKEZZEN BE MOST!

TREND OPTIKAGyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341

INGYENESLÁTÁSELLENÔRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Részletek a hátoldalon.

ÍÍrráássuunnkk aa 3300.. oollddaalloonn

Page 2: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát és Győrújfalu köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt.Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató. A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: szerkesztoseg@ gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter, Marcali Gábor. Hir de tés fel adás: 96/511-620. Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft.Nyomtatás: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Vezérigazgató: Pallagi Ferenc. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438.E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

2 / + / 2014. december 12.

KIS HÍREK MOZAIK

Az Országos Foglalkoztatási KözhasznúNonprofit Kft. – a Nemzetgazdasági Mi-nisztérium támogatásával – programotindított mindazok számára, akik sikeres ál-lamvizsgájukat követően, a diplomájukatnyelvvizsga hiánya miatt nem szereztékmeg. Az érintettek pályázatot nyújthatnakbe angol, német és francia nyelvi képzé-sekre, melyek végeztével államilag elis-

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum(KEF) a napokban két szakember munkáját dí-jazta. A díjak ünnepélyes átadásán dr. SomogyiTivadar alpolgármester, a KEF elnöke úgy fogal-mazott, az önkormányzat fontosnak tartja és tá-mogatja a megelőzést, valamint a drogproblé-ma hatékony kezelését. Ebben fontos szerepevan a helyi közösségek, szakemberek munkájá-nak. Az ő tevékenységüket ismerik el a díjjal,amelyet a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fó-rum minden évben két olyan szakembernek adát, akik az egészségfejlesztés, a drogprevenció,a drogproblémák kezelése, valamint a kínálat-csökkentés területén példaértékű tevékenysé-get végeznek. Az idei évben dr. Bókáné VácziIlona tanár, a Jedlik Ányos Gépipari és Informa-tikai Középiskola egészségfejlesztő és drogpre-venciós programjának egyik szervezője, vala-

Győr Megyei Jogú Város Önkor-mányzatának Közgyűlése 2014.december 19-én (pénteken)14.00 órakor közmeghallgatásttart a Városháza dísztermében.Győr Megyei Jogú Város ÖrményNemzetiségi Önkormányzata2014. december 17-én (szerdán)10.00 órakor közmeghallgatásttart az Örmény Nemzetiségi Ön-kormányzat hivatalos helyiségé-ben, melynek címe: 9021 Győr,Bajcsy-Zsilinszky út 42. 2/7. GyőrMegyei Jogú Város Román Nem-zetiségi Önkormányzatának Kép-viselő-testülete 2014. december18-án 9.00 órakor közmeghallga-tást tart. A közmeghallgatás he-lye: 9021 Győr, Városház tér 1.Zechmeister terem I.

Győr Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatalának ügyfélfogadásirendjében a következő változásoklesznek december hónapban: de -cember 12-én, pénteken szerdainap szerint működik az ügyfélfoga-dás (december 13-án, szombatonpénteki munkanap szerint működika hivatal.) december 23-án, keddenés december 31-én, szerdán nemlesz ügyfélfogadás a hivatalban.

December 31-ig fél áron vehetőigénybe az önkormányzat támoga-tásával a nyugdíjasoknak szóló gyó-gyászati kezelés a Rába QuelleGyógy-, Termál- és Élményfürdő-ben. A gyógyászati részlegen dr. Ne-mes Tibor András reumatológus, fi-zioterápiás szakorvos rendel. A für-dőorvos az ingyenes vizsgálat utánkiírja a javasolt kezelésfajtákat. Idő-pont-egyeztetés a 96/514-905-östelefonszámon. A jegypénztárábanegyedi 3000 és 5000 forint értékűvásárlási utalványok is kaphatók. (X)

Az Esti Pluszban kéthe-tente, minden páros pén-teken este 7-től HarcsásJudit Embermesékkel je-lentkezik. A műsorbanolyan élethelyzeteket,élet utakat villant fel, ame-lyek értékesek, érdekesekés követhetők, de leg-alábbis tanulni lehet belő-lük. Most pénteken dr.Szabó János előadómű-vész, ügyvéd, a TALPA-SOK Karának vezetője, kéthét múlva Várszegi Asztrikpannonhalmi fő apát lesz aműsor vendége.

Közmeghallgatás

Decemberiügyfélfogadás

Féláras akcióa Rába Quellében

Gyôr+ Rádió:Embermesék

Díjazták a segítôket

mint Szabó Noémi, iskolai védőnő (BercsényiMiklós Közlekedési Középiskola, Szakiskolaés Szakiskolai Módszertani Központ, FehérMiklós Gimnázium és Kollégium) vehette átaz elismerést. A díjakat dr. Somogyi Tivadaralpolgármester adta át a kitüntetetteknek.

Megjötta MikulásGyőrbe szokás szerintegy nappal korábban ér-kezett meg a Mikulás. Afehér szakállú reggel ki-lenc órakor lovas kocsinhajtott a Városháza elémúlt pénteken, ahol óvo-dások és családok várták.A Mikulás ez alkalommalvirgácsot nem is hozottmagával, mert manói aztjelentették, hogy a győrigyerekek igen jól visel-kedtek egész évben.

Diplomamentô programmert, középfokú komplex nyelvvizsgáttesznek 2015. december 31-ig. Győrbena közelmúltban a Katedra Nyelviskolábanindult ilyen képzés. A megnyitón Rózsavöl-gyi László önkormányzati képviselő a gya-korlati nyelvtudás fontosságát hangsú-lyozta. Év végén és jövő év elején új tanfo-lyamok indulnak, ezekre december 31-iglehet jelentkezni a www.ofa.hu-n.

Újra indul a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média közös szer-vezésében, az „ Arrabona évszázadai” várostörténeti vetélkedő. 6–7. osztályos diá-kok, figyelem! Nem szokványos, ugyanakkor izgalmas játékra vágytok? Itt a helye-tek! Sport, zene, tánc és tudomány, szóljatok tanárotoknak és jelentkezzetek! Szó-rakozás, vidámság, izgalom, legyen tiétek a sok jutalom! Jelentkezési lap letölthetőa honlapon, www.mvbmk.hu 2014. december 19-ig. Telefon 06-20/406-9050.

Arrabona-vetélkedô

Ünnepelt a Győri Református Egy-házközség. A gyülekezet ugyanismintegy 53 millió forintból új paró-kiát épített, valamint meglévő épü-letén is állagmegóvó munkákathajtott végre. A 2009-ben indultprojektet az állam és az önkor-mányzat mellett gyülekezeti tagokés vállalatok támogatták. BorkaiZsolt a hétfői projektzáró rendez-vényen hangsúlyozta, hogy az ön-kormányzat mindig szívesen segí-ti azokat a szervezeteket, illetve kö-zösségeket, amelyek sokat tesz-nek a városért.

Új parókia

Page 3: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 3

MOZAIK KIS HÍREK

A napokban 19 új parkolóhely lé-tesült a városrészben. A felszíniparkolók kialakítása mellett aparkolólemezek megépítése or-vosolhatja a problémát.

A Kodály Zoltán utca 2/d épü-letnél, az adyvárosi rendőrőrsmellett tizenegy, az Ifjúság körút79–85. mögött nyolc parkolóhe-lyet alakítottunk ki – jelentette beRadnóti Ákos alpolgármester, aterület önkormányzati képviselő-je. Mint mondta, a rendőrőrs mel-letti rendezetlen, gyakran sárosterületen korábban szabálytala-nul várakoztak az autók, a gyep-hézagos kialakítású új parkolók-kal tehát nem csak szabályossávált a megállás, de a környezet isrendezetté vált, ráadásul a játszó-tér is biztonságosabban közelít-hető meg gyalogosan. Hozzátet-

Az I. világháború kitörésének 100. évfor-dulójára emlékeztek hétfőn, a 11. táborivadász zászlóalj elesett katonáinak Ká-lóczy téri emlékművénél. Az önkormány-zat koszorúzási ünnepségén jelen volt aHonvédelmi Minisztérium helyettes ál-lamtitkára is. A város nevében Fekete Dá-vid emlékezett a hősökre. Az alpolgár-mester, aki egyben a közelmúltban meg-alakult I. világháborús Centenáriumi Em-lékbizottság elnöke is, úgy fogalmazott,a Győrre ma jellemző összefogás már1914-ben is kiválóan működött, a városvezetése, polgárai, a gazdaság szereplőiigyekeztek minél több adományt gyűjte-ni a fronton harcoló katonáknak.

A SzínStérben felszínre kerülnek a prob-lémák, de jelen van a játék, a szórakozásis. A Plazában, immáron ötödik éve mű-ködő klubhelyiségben szenvedélybete-gek szociális alapellátását végzik a Ma-gyar Máltai Szeretetszolgálat működte-tésében. A kerek évfordulón új „teret”kaptak az oda járó fiatalok, de továbbrais a Plazában működik a térítésmente-sen igénybe vehető szolgáltatás.

A SzínStérben dolgozó szakemberekcélja, hogy a kallódó, csellengő tizen-, hu-szonéveseket jó irányba tereljék, ne az ut-cán lézengjenek, hanem hasznosan tölt-sék a szabadidejüket. Segítenek nekik akrízisekben, készségfejlesztésben, élet-vezetési és munkakeresési tanácsokatadnak többek között. A fiatalok tudják,megbízhatnak a SzínStér dolgozóiban,így nyitottabbá válnak, ez pedig rendkí-vül fontos a problémák megelőzésében.

Nagykövet

Megújulta SzínStér

Új parkolók Adyvárosban

te, az ifjúság körúti új parkolókesetében a meglévő szervizút-hoz kapcsolódik a nyolc új hely.

Prédl Antal, a győri ÚtkezelőSzervezet vezetője kiemelte, a 19

új adyvárosi parkolóhely kialakí-tásának értéke 13,5 millió forint,amelyet részben képviselői keret-ből, részben önkormányzati for-rásból valósítottak meg.

A hôsökre emlékeztek a Kálóczy téren

Évértékelő ülést tartott a Győri Ipartestület.Az iparosoknak idén komoly kihívást jelentet-tek az új jogszabályi változások, ugyanakkorsegítség volt a vállalkozások számára az ol-csó hitel – mondta Hancz István, ügyvezető.Hozzátette, jövőre a szervezet szeretné bőví-teni szolgáltatásait, emellett az ipartestületalapításának 130. évfordulója alkalmából ün-nepi évre készülnek.

A győri önkormányzatnak jó a kapcsolata azipartestülettel és folyamatos az együttműkö-dés – ezt már Radnóti Ákos alpolgármestermondta az ülésen. A politikus átadta a város el-ismerését is, amit idén Vámosiné Zalka Ágnesvehetett át. A megye elismerését Kiss Sándorközúti árufuvarozó kapta. Mellettük aranyko-szorús kitüntetést kapott Samu József autósze-relő, valamint arany- és ezüstgyűrűt kaptakazok a vállalkozók, akik már sok évtizede űzikszakmájukat.

Roland Galharague,Franciaország magyar-országi nagykövete lá-togatott városunkba. Adiplomatát BorkaiZsolt polgármester hi-vatalában fogadta, ésbemutatta Győr gazda-sági, kulturális éssportéletét. RolandGalharague a városbanműködő cégek helyze-téről, lehetőségeiről isérdeklődött.

Ipartestületi évértékelô

Page 4: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

4 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS GAZDASÁG

A Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-kedelmi és Iparkamara, valamint aLapcom Zrt. gondozásában megje-lent a Presztízs Magazin TOP 100 kü-lönszáma. A kiadványban a NAV Nyu-gat-dunántúli Regionális Adó Főigaz-gatósága az értékesítés nettó árbevé-tele alapján a megye TOP 100 vállal-kozását rendezte sorba. Valamennyimutató alapján az Audi Hungaria Mo-tor Kft. került az első helyre.

Büszkék lehetünk a megye gazda-sági teljesítményére, Győr-Moson-Sopron megye gazdasága magasabbszinten áll, mint a 2008-ban kitört vál-ság előtt – jelentette ki Mihalicz Antal,a kamara elnöke a kiadvány ünnepé-lyes prezentációján.

Ezt erősítette meg dr. Horváth Sza-bolcs, a NAV Győr-Moson-SopronMegyei Adóigazgatóságának vezetőjeis, aki a sajtótájékoztatón elmondta, aTOP 100 vállalkozás nettó árbevételeaz előző évhez képest 7,2 százalékkalbővült.

Dr. Horváth Szabolcs kifejtette,Győr-Moson-Sopron megye legna-gyobb vállalkozásai jellemzően fel-dolgozóipari tevékenységet végez-nek, ide tartozik a járműipar is. ATOP 100 társaságból hatvanan ezena területen tevékenykednek. Ezt kö-veti a kereskedelem, amelyet tizen-heten folytatnak. Az építőipar ésszállítás, raktározás ágazatokat öt-ötvállalat képviseli.

A TOP 100-as lista mellett háromTOP 50-es is helyet kapott a kiadvány-ban. Külön rangsorolták a cégeketadózás előtti eredmény, saját tőke ésfoglalkoztatott létszám alapján.

A megye legnagyobb vállalkozásaikörében egyre nagyobb a nyilvánossá-

Magasabb szinten vana megye gazdasága,mint a válság előtt

got vállalók aránya – jelentette ki aNAV megyei igazgatója. Horváth Sza-bolcs elmondta, minden céget egye-dileg kértek meg az adótitok felmen-tése alól. Ezek alapján is összeállt egyadatsor. A cégek 85 százaléka vállalta,hogy mennyi a nettó árbevétele. Adó-zás előtti eredményéről 80 százalékközölt publikus adatokat, míg saját tő-kéjének nagyságáról a cégek 94 szá-zaléka nyilatkozott.

Íme az egyes kategóriák dobogósai:Nettó árbevétel TOP 100: 1. Audi Hun-garia Motor Kft., 2. SMR AutomotiveMirror Technology Hungary Bt., 3. E.ONÉszak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Adózás előtti eredmény TOP 50: 1.Audi Hungaria Motor Kft., 2. NemakGyőr Alumíniumöntöde Kft., 3. E.ONÉszak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Átlagos foglalkoztatott létszámTOP 50: 1. Audi Hungaria Motor Kft.,2. Pannon-Work Iskolaszövetkezet, 3.Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELYFMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04) • NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

Ajándékozzon TUDÁST karácsonyra,a Hatos Nyelviskolából:

A 60 órás német, angolcsoportos nyelvtanfolyam

10% engedménnyeldecember 15-ig.

Page 5: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 5

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

szerző: papp zsoltfotó: o. jakócs péter

„Bár a hivatalos átadásra jövő ta-vasszal kerülhet sor, a Dunakaputér burkolata a helyére került, ígya gyalogosok már használhatjákazt. A hétfői kerítésbontás feltéte-le volt, hogy elkészüljön a tér köz-

világítása, és a felület is biztonsá-gosan használható legyen” –mondta el lapunknak Borkai Zsoltpolgármester, aki a kerítések szét-szerelésében, vagyis a tér gyalo-gos forgalmi megnyitásában ma-ga is segédkezett. Kiemelte, amunka tovább folytatódik, ezérttovábbra is lesznek olyan terüle-tek, amelyeket kerítés zár el a for-galomtól, de a kivitelezés előreha-ladtával, ezeket is folyamatosanmegnyitják. „A tér még nem nyer-te el végleges formáját, hiszen azöld növényzet, az utcabútorokcsak tavasszal kerülnek helyükre,de az már most látható, hogy amultifunkcionális kialakítású térmennyivel szebb, rendezettebbképet mutat, mint a korábbi, áldat-lan állapotában. Remélem, hogymind a győriek, mind pedig a hoz-zánk látogató turisták tetszését el-nyeri majd, főként akkor, amikoride is a Széchenyi térihez hasonlópezsgő belvárosi élet költözik.”

Németh Zoltán projektkoordi-nátor hozzátette, mára elkészült atérburkolat mintegy 9000 négy-zetméteren. A tér nagy részét ho-

TérfoglalásÚjra birtokba vették a gyalogosok a Dunakapu teret

mokszínű gránitburkolat fedi, de adéli vendéglátóterasz-oldalra sö-tétszürke bazalt kockakő került. Eza kőtípus borítja a Kossuth híd ésa Móricz rakpart összeköttetésétjelentő szakaszt, amely megerősí-tett alapot is kapott, hiszen a ma-gas vízállások idején erre tudnakmajd közlekedni a buszok, illetve

a rendezvényeket kiszolgáló jár-művek is itt tudnak a térre hajtani.A harmadik típus a sötétbarnaklinkertégla, amely a várfal egyko-ri nyomvonalát és a bástyabelsőtjelzi. A tér akadálymentesen meg-közelíthető a Jedlik u., Hal köz,Szappanos köz, Stelczer u., Bás-tya u., Teleki út és Móricz rkp. felől.Hamarosan elkészül az a rámpa is,amelyen keresztül a Mosoni-Du-nához is akadálymentesen lehetlemenni a korábbi lépcső helyett.Kiépítették a rendezvényekhez, pi-achoz, teraszokhoz szükségesközműhálózatot. Érdekesség,hogy a teret úgy alakították ki,hogy a jövőben akár jégpálya ésmobil óriáskerék is felállítható leszrajta. Elkészültek a növénykazet-

ták, a nyáron árnyékot adó napvi-torlák, a fix színpad. A Káptalan-domb felőli oldalon dísztér épültés új burkolatot kaptak a térre ve-zető kis utcák. A 265 férőhelyesmélygarázsban is befejező mun-kálatok zajlanak, az automatikustűzoltó berendezés tartalék áram-forrásának beszerelése van hátra.

A téren folyó további munká-latok során elkészül a belvárosibeléptető rendszer kiterjesztése,zajlik a Kossuth híd melletti WC-épület, a mélygarázs felhajtójáttakaró térelválasztó külsejének,valamint a vízmedencék burkolá-sa. A most még hungarocell bo-rította sávok helyére led díszvilá-gítás kerül. A tavasz folyamándézsás növényeket és utcabúto-rokat is elhelyeznek, mindeztúgy, hogy a nagy rendezvényekidején mozgathatóak, áthelyez-hetőek legyenek. A tér körüliépületek felújítása is folyamatos.A beruházás teljes befejezésétkövetően, várhatóan a tavasz fo-lyamán kerülhet sor az ünnepé-lyes téravatásra.

Page 6: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

6 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS

szerző: papp zsoltfotó: marcali gábor

A Baross Gábor híd 121 évvel ez-előtt, 1893-ban épült. 1945-benlebombázták, és 1948-ban épí-tették újjá. Azóta történtek ugyanfelújítások, de ilyen komplexmunkát most végeztek rajta elő-ször – fogalmazott Simon Róbert

Balázs győri országgyűlési képvi-selő. Hozzátette, a híd a városegyik legfőbb közlekedési útvo-nalán található, naponta közelhúszezer jármű halad át rajta,ezért megújítása különösen isfontos volt. Kiemelte, a Magyar

Átadták a Baross-hidat KÖZLEMÉNY

Közút Nonprofit Zrt. az idén or-szágosan összesen 2,5 milliárdforintot fordított nyolc híd felújítá-sára, és ebből messze a legna-gyobb volumenű munka a győrivolt, hiszen a Baross híd az Euró-pai Unió támogatásával, 1,4 mil-liárd forintból újulhatott meg.

Fekete Dávid alpolgármesterkifejtette, a híd felújítása jól illesz-

kedik abba a győri fejlesztési so-rozatba, amely hídjaink állapotá-nak javítását célozza. Hozzátette,az elmúlt időszakban az önkor-mányzat nem csak rekonstrukci-óra, de új műtárgyak építésére isvállalkozott, gondoljunk csak a

Jedlik vagy az új pinnyédi hídra.Az alpolgármester hangsúlyozta,a beruházás a város és a MagyarÁllam gyümölcsöző együttműkö-dését is jól példázza, amelynekrévén Győrben számos nagybe-ruházás valósult meg, és van fo-lyamatban napjainkban is.

Völgyesi Zsolt Károly, a Ma-gyar Közút Nonprofit Zrt. vezér-igazgatója elmondta, a munká-latok során a 130 méter hosszúhíd 12 nyílása közül a szélső 2–2 nyílásban levő szerkezetet,egy-egy pillérrel együtt, telje-sen elbontották és újakat építet-tek. A többi pillér megerősítése,a megmaradó acél főtartók,vasbeton szerkezeti elemek és ahídfők felújítása is megtörtént.A híd új szigetelést, útburkola-tot és dilatációt kapott, meg-újultak a járdák, lépcsők, korlá-tok és kandeláberek. Az Eszpe-rantó út mellett úgy épült az újhídvédő kapupár, hogy az na-gyobb közúti űrszelvény-ma-gasságot biztosít a forgalomszámára. A felújítás tényét a Vá-rosháza felőli lépcső mellett egyemlékkő is őrzi.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Te-lepülésfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesz-téssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségiegyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendeletértelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokvéleményezési anyagát:

SZTM 2014-044 számú (egyszerűsített eljárás)Győr, Révfalu – Ady E. utcai 01093 sz. övezet szabályozásimódosítása

SZTM 2014-045 számú (egyszerűsített eljárás)Győr, Sziget-Újváros – 01295, 01294, 01296, 1298, 01297övezetek szabályozási tervmódosítása

SZTM 2014-047 számú (egyszerűsített eljárás)Győr, Sziget-Újváros – Híd utca 01042 sz. övezet GYÉSZ103. § kiegészítése

SZTM 2014-046 számú (teljes eljárás)Győr, 01109/53 hrsz.-ú ingatlan rendezésiterv-módosítása

Az egyszerűsített eljárások anyagai (SZTM 2014-044,SZTM 2014-045 és SZTM 2014-047) megtekinthetők:2014. december 11. – 2014. december 31-ig

A teljes eljárás anyaga (SZTM 2014-046) megtekinthető:2014. december 11. – 2015. január 12-ig

az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetesoldalán: http://www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városháztér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Page 7: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

FÓKUSZBAN HIRDETÉS

2014. december 12. / + / 7

szerző: koloszár tamásfotó: o. jakócs péter

Nem csak szépet és jót építünk,hanem megerősítjük az evangé-likus közösséget is – jelentetteki Kara Ákos országgyűlési kép-viselő az Öregtemplomban tar-tott sajtótájékoztatón, ahol agyülekezet vezetőivel részlete-sen beszámoltak az Insula Lu -therana nagyszabású felújításimunkálatairól.

A kormány 4,7 milliárd forint-tal támogatja az Európában pél-da nélküli evangélikus sziget fel-újítását. A munkálatok a terve-zéssel megkezdődtek, a kivitele-zés szakaszairól pedig pontosidőzítés történt.

A közelmúltban nyílt napon mutatta be a győri MóraFerenc Általános Iskola és Szakközépiskola, milyenlehetőségeket kínálnak a továbbtanulóknak. Asport-szakközépiskolai osztályba olyan diákokatvárnak, akik élsportolónak készülnek, a sport vala-mely területén szeretnének érvényesülni. A diákoka közismereti tárgyak mellett sportelméleti és gya-korlati tudást is szerezhetnek. A tanulókat a felsőfo-kú tanulmányokra is felkészítik, illetve az iskolábanis lehet folytatni 13. évfolyamon a tanulmányokatsportedző OKJ-s képzésen.

Kiemelten kezelt sportágak: úszás, kajak-kenu,vízilabda, torna, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,asztalitenisz, tollaslabda, cselgáncs.

Csengeri Mária intézményvezető elmondta, több ki-emelkedő sportolóval büszkélkedhet iskolájuk. Óra-rendjük alkalmazkodik az edzésekhez, edzőtáborokhoz,de a diákoknak az edzést, versenyzést össze kell hangol-niuk a tanulással, az iskolát a fegyelem, szervezettség

A felújítást a magyar kormány 4,7 milliárd forinttal támogatja

2017-re megújul az Insula Lutherana

Felvételi a Mórábanjellemzi. Lehetőséget adnak az anyagok bepótlására,szükség esetén plusz segítséget kapnak a sportolók.

A kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály szin-tén felkészít a szakközépiskolai érettségi vizsgára, ésemellett szakmai alapokat is ad. A diákok többek kö-zött megtanulják a nyomdai és tipográfiai alapismere-teket, színtani alapokat, képszerkesztést, a képkezelőprogramok működését, kezelését. Jártasságot szerez-nek az újságszerkesztés formai és tartalmi vonatkozá-sában, képessé válnak kiadványok megtervezésére,készítésére, honlapok megalkotására, arculattervezés-re. A szakközépiskolai osztályban a „médiás” hagyo-mányait folytatja az iskola megújult formában. A cé-geknek, vállalkozásoknak szükségük van olyan jól kép-zett, médiatermékek készítésére alkalmas szakembe-rekre, akik megfelelő ismeretekkel és alkalmazási szin-tű gyakorlattal rendelkeznek kiadványaik elkészítésé-hez. Győrben nincs olyan médium, ahol ne dolgoznavolt mórás – tette hozzá Csengeri Mária.

Szigorú a menetrend, de ezminden beruházásra elmondható– fogalmazott Kara Ákos, aki biztosabban, hogy a reformáció 500. év-fordulóján, 2017. október 31-énfelavathatják az Insula Lutheránát.

Jánosa Attila igazgató-lelkésza sajtótájékoztatón köszönetetmondott Kara Ákosnak, aki dön-tő érdemeket szerzett a kor-mánytámogatás megszerzésé-ben, majd kifejtette, attól egyedia hajó vagy szem alakot formázó

evangélikus sziget – ezt a légi fo-tók bizonyítják – hogy egyetlenterületre összpontosul minden,templom, iskola, szeretetház,könyvtár és levéltár, cserkészcsa-pat, sőt még egyházi varrodája isvan az evangélikusoknak. A szi-

get egyik ékessége az Öreg-templom, amelyet 1785-benszenteltek fel. Az évszázadoknem csak a templomot, hanemaz evangélikus központ más épü-leteit is megviselték, a felújításhalaszthatatlanná vált.

Minden épület műszakilagis, funkcionálisan is ezer sebbőlvérzik – minderről Ráskai Pétervezető tervező beszélt, bemu-tatva az újjászületés tervdoku-mentációját.

Két épületet lebontanak, s úja-kat húznak a helyükre. Végre lesztornaterme az általános iskolá-nak és gimnáziumnak, térszintalá süllyesztve. Az épület tetejéntantermeket alakítanak ki. Növe-lik a meglevő melegítőkonyha ésétkező kapacitását is. Felhúznakegy új óvodát, amikor ez elkészül,a jelenlegi óvodának helyet adóvolt leányiskolát lebontják.

Kicserélik az Öregtemplomalámosott padlószerkezetét, apadokat, az oltárt pedig restau-rálják. A Rát Mátyás tér 2. alattiépületben gyűjteményt alakíta-nak ki, míg a Kossuth utca 16.alatti négylakásos lakóépületethatlakásossá alakítják, amely lel-készi, szolgálati lakásként funkci-onál. A konvent épületének átala-kítása után 33 férőhelyes kollégi-um lesz, s bővítik a szeretetházatis, amely 100 helyett 150 férőhe-lyes lesz.

A munka attól szép és nehéz,hogy az épületegyüttes műemlé-ki védettség alatt áll – tudtukmeg a projektbemutatón.

Page 8: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

8 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS EGYETEM

Győr, Újkapu u. 21. +36 96 82 66 77 www.dh.hu

Az akadálymentesség és az egyenlőesélyű hozzáférés tudásanyagának el-sajátítása mind a szakemberek, mindaz átlagember számára kiemelkedőjelentőségű. A regisztrált fogyatékosszemélyek és az időskorúak számá-nak jelentős növekedésével, valaminta kisgyermekesek, megváltozott mun-kaképességűek segítésének szem-pontjait előtérbe helyezve, egyre na-gyobb az igény a társadalmi szintűszemléletváltásra. Az akadálymentes-ség és egyenlő hozzáférés fontosságatudatosításának egyik előfeltétele éseszköze a megfelelő képzési háttérmegteremtése, az új szempontokmindennapi oktatásba történő beépí-tésével. Ezt felismerve nyújtotta be aSzéchenyi István Egyetem (SZE-Győr) az Új Széchenyi Terv keretébenpályázatát, amely 2012 őszén támo-gatást nyert. A 2014 decemberébenzáruló, öt képzési szemeszteren át tar-tó projektnek köszönhetően a jármű-

Új szempontok a Széchenyi István Egyetemképzési programjában

Az épített akadálymenteskörnyezet jövőjéért

gépész, az építőmérnök és építész-mérnök szakokon az egyetemes ésakadálymentes tervezés témakörétfel ölelő tananyagokkal ismerkedhet-tek a diákok. A projekt keretében többmint 600 hallgató kapott olyan hiány-pótló képzést, amely korábban nemlétezett Magyarországon.

A projekt keretében oktatott tantár-gyak bekerültek az egyetem képzésiprogramjába. Az intézmény kiemeltfontosságúnak tartja az akadálymen-tesség és egyetemes tervezés szem-pontjainak megismertetését a hallga-tókkal. Ezért hosszú távon kívánja meg-tartani a képzési programjában a pro-jekt által elindított képzéseket, melye-ket a hallgatók továbbra is szabadonválasztható tárgyként vehetnek fel.

„Az épített akadálymentes környe-zet jövőjéért” című projekt az EurópaiUnió támogatásával, az Európai Szo-ciális Alap társfinanszírozásával, 19,7millió forintból valósult meg.

szerző: koloszár tamásfotó: gy. p.

Amikor a soproni erdészeti szakközépis-kolában érettségizett Vagdalt László, bi-zonyára még ő sem gondolta, hogy egy-koron majd autók és repülőgépek vilá-gában dolgozik.

Az erdőket ma is szeretem, környezet-mérnökként és okleveles energiagazdál-kodási mérnökként pedig a két rendszerharmóniájára törekszem, ez nálam egy-fajta misszió – kapjuk a magyarázatot ar-ra, miként éli meg a mai világban nélkü-lözhetetlen motorizációt az egykoron er-désznek készülő szakember. Kópházárólkerült Győrbe, a Széchenyi István Főisko-la környezetmérnöki diplomáját 1997-ben vette át, a folyamatos tanulás azon-ban életelemévé vált, 2005-ben Gödöl-lőn a Szent István Egyetemen a főiskolaidiploma mellé egyetemit is szerzett, ok-leveles energiagazdálkodási mérnökszakon. Első munkahelyére, az egykoriRába Magyar Vagon- és Gépgyárra jó ér-zésekkel gondol vissza, sok időt azonbannem töltött ott, vonzotta az Audi Hunga-ria Motor Kft. multinacionális háttere.

Ez egy más perspektíva, megismer-hettem az Audi filozófiáját, ami megha-

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

tározó nem csakEurópában, ha-nem a világban is,azon kívül szak-mailag és nyelvi-leg is sokat kap-tam az Auditól –fogalmaz VagdaltLászló, akit azegységes projektés portfólió menedzsment kidolgozásá-val bízott meg a győri Audi ügyvezetésé-nek elnöke. A munka eredményekéntfelhasználó kézikönyv született, s ezzelpárhuzamosan egy osztályt is felépíthe-tett Vagdalt László, ahol kezdetben ket-ten, váltásakor pedig tizenegyen dolgoz-tak. A feladatok változtak, az Audi köte-lékétől azonban nem szakadt el. Jelen-leg az Audi Akademie szegmensvezető-je, s ezzel párhuzamosan a Győr-Pér Re-pülőtér Kft. ügyvezetője is.

Az Audi negyvennyolc százalékbantulajdonosa a péri repülőtérnek, az egyikfeladatom az, hogy a legnagyobb tulaj-donost ügyvezetőként képviseljem a tár-saságban – jelzi azt az egykoron erdész-nek készülő mérnök, hogyan került a re-pülőtér varázslatos, de az erdőkhöz ké-pest jóval zajosabb világába.

Erdőből a repülők világába

Page 9: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

GAZDASÁG HIRDETÉS

2014. december 12. / + / 9

A DB Schenker a világ egyik legna-gyobb logisztikai és szállítmányozás-sal foglalkozó vállalata. A céghez tar-tozó, DB Schenker Rail Hungária Kft.Győrben új irodáját a Leier City cen-terben nyitotta meg.

A megnyitón Németh Nándor, a DBSchenker Rail Hungária Kft. ügyvezetőjeelmondta, vállalkozásuk az elmúlt tizen-három évben jelentős fejlődésen mentkeresztül. Kezdetben a cég fő profilja azAudi Hungaria Motor Kft. vasúti rendezé-si feladatainak elvégzése volt. A kft. mamár több telephelyet létesített Magyar-országon: Kecskeméten, Foktőn illetveDebrecenben, és az Audik mellett már aMercedes-gyár vasúti szállításait is inté-zik, valamint a Glencore számára szállít-mányoznak. A cégvezető elmondta:

Audikat és Mercedeseketis „vonatoztatnak”

Az iroda megnyitását jelképező szalagot a meghívott vendégek jelen-létében Németh Nándor, Hans-Georg Werner és Fekete Dávid Győr al-polgármestere vágta át.

„Sok helyen vagyunk jelen az országban.Ezért is keresnünk kellett egy központot,ahonnan irányítjuk a munkákat. Mi Győrtválasztottuk. Győr a DB Schenker RailHungária magyarországi fővárosa.”

Az irodaavatón jelen volt a németanyacég igazgatótanácsának tagja,Hans-Georg Werner is. Kifejtette, egyolyan világcégnek, mint a DB Schenker,munkájához és ügyfeleihez is méltó iro-dában kell tevékenykednie. A Leier CityCenterben ilyen helyet találtak. „Ma aDB Schenkernek160 alkalmazottja vanMagyarországon. A következő évekbenúgy tervezzük, ezt a létszámot közel fél -ezerig növeljük. Ebben nagy szerepelesz a kiválóan dolgozó vasúti szállítássalfoglalkozó üzletágunknak, a NémethNándor által vezetett csapatnak!”

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Több mint 25 éve az önök otthonában!Figyelje nyereményjátékunkat

a -ban!

• szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetésfelmutatásával5%

kedvezmény!2014. 12. 31-igFehér vagy színes, hagyományos

és LED-es fényfüzérek 20, 50és 100, 200 darabos kiszerelésben.

• világítócsövek • fali- és ablakdíszek • kiegészítők• pótizzók 10, 20, 40, 50, 100 darabos kiszerelésben

Nálunk biztos megtalálja, amit keres

Kül- és beltéri karácsonyi dekorációk ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA!!!

Page 10: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

10 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS KONCERT

ABBA — THE SHOW — a tribute to ABBA

Szinte már hagyományként tekinthe-tünk az ABBA – The Show produk-ció magyarországi fellépéseire, hi-szen az elmúlt 5 év alatt 2 alkalom-mal is tiszteletét tette nálunk ez acsapat, de azt már bizonyára keve-sebben tudják, hogy idén vagyis2014. december 28-án Győr váro-sa is a jubileumi előadás-sorozategyik állomása lesz. Minden idők leg-nagyobb Abba-show győri koncert-jének az újonnan épült AUDI Arénaad majd otthont. Bár Magyaror-szágon is óriási rajongótáboravan az együttesnek, a téli időpon-tok miatt nem pályázhatunk majd„leglátogatottabb koncert” címre.Ez a képzeletbeli trófea ugyanis jelen-leg Sao Paolo városa (Brazília) tulajdo-na, ahol közel 70.000 ember tomboltegyszerre a koncerten. A tribute ze-nekar tagjai büszkén mondhatják elmagukról, hogy az elmúlt 10 évben,mind az 5 kontinensen jártak már és38 országban énekelték már el akedvenc ABBA-dalainkat. Azt is min-denképpen érdemes megemlíte-nünk, hogy az ABBA volt az a zene-kar, amelynek lemezeiből 380 millió(igen jól olvassák) 380 millió példánytadtak el a világon, ami annyit jelent,hogy minden 5-dik embernek van egyABBA-lemeze. A világon ez az egyet-len Abba show, ahol sztárvendégkéntszínpadra lép az eredeti ABBA zene-

kar két tagja is, a szaxofonos Ulf An-dersson és a gitáros Mats Ronander.2014-ben tehát biztosak lehetünkabban, hogy a 40 éve az Eurovíziósdalfesztivált is megnyerő Svéd pop -csa patot képviselő ABBA – THESHOW a tribute to ABBA produkciójubileumi koncertje egy felejthetetlenélménnyel gazdagít bennünket! A kétünnep között nem is lehet jobb prog-ram, mint velük együtt énekelni az AB-BA-slágereket! Szóljon tehát a Mo-ney, Money, Money, a Mamma Mia,a Waterloo, a Dancing Queen, a Su-

per Trouper... és a többiek!!!

A JUBILEUMI SZUPERKONCERT GYÔRBEN IS LESZ!

A szuperkoncert 2014.december 28-án leszlátható az Audi Arénában.Jegyek kaphatók a Gyôr+Baross úti pavilonjában(tel.: +36-20/970-0580),az Interticket hálózatábanvalamint a jegy.hu oldalon

40 ÉVE TÖRETLEN SIKER

Page 11: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 11

KULTÚRA HIRDETÉS

Rendhagyó előadást tűzött műsoráraa Vaskakas Bábszínház vasárnap: aSzínház- és Filmművészeti Egyetemöt harmadéves bábrendező hallgató-ja La Fontaine meséiből válogatott a

győri gyerekeknek. Nyolc állatos tör-ténet elevenedik meg a Vaskakas szí-nészei segítségével, például A macs-ka és a verebek, Az oroszlán meg aszúnyog és Az aranytojást tojó tyúk.Jean de La Fontaine meséi a halálaóta eltelt több mint három évszázad-ban mit sem veszítettek népszerűsé-gükből – az egyszerűségükben nagy-

La Fontaine meséiből léptek elő a bábok

szerű történetek számos generációszámára szolgáltak szórakoztatóokulásul. A diákok előadása klasszi-kus slágerekre készült, úgynevezettetűddramaturgiával, nincs egy kerekegész története, hanem egymásután hangzik el a nyolc mese, melyekvillámtréfa-szerű történetek, La Fon-taine-re jellemzően mindegyik egy-egy negatív emberi tulajdonságot ka-rikíroz ki. A Boráros Szilárd által ter-vezett bábok papírból készültek, ígyolyanok, mintha a meséből léptekvolna elő.

A rendezőknek ez az első kőszínhá-zi, illetve külsős munkájuk, elmond-ták, klassz megismerni egy egészszínház társulatát, akik ráadásul nagyörömmel fogadták őket. „Nekünk új-donságot jelent, hogy színházi infrast-ruktúra segíti a munkánkat; a próbákszervezését, a kellékek beszerzésétnem magunknak kell csinálni, ahogyaz egyetemen megszoktuk” – tettékhozzá a fiatalok.

A La Fontaine-mesék rendezői: Lá-zár Helga, Markó Róbert, SzenteczkiZita, Szilágyi Bálint és Varsányi Péter.

Page 12: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

12 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS PR-CIKK

A pálinka régóta összeforr a ma-gyarság életével, a magyar kultúr-körrel – avat be az előzményekbeBarabás Attila, a Pannonhalmi Pá-linkárium vezetője. A mértékkelfogyasztott minőségi pálinka adolgos és az ünnep-napokon egyarántaz öröm és a boldog-ság megtestesítőjevolt. Nincsen ezmásképpen napja-inkban sem, amikora gyümölcsterme-lőknek, az előállítók-nak, a pálinkalovagoknak és a Pá-linka Nemzeti Tanácsnak köszön-hetően, a pálinka kis tévútjáról, akocsmák világából újra visszake-rült méltó helyére. A pálinka nap-jainkban az elegáns úri szalonokés a baráti társaságok itala, az ét-kezések kísérője, az öröm legma-gasabb fokú kifejezője.

A minőségi pálinka vonzerejekorábban és a jelenkorban is anagy hozzáadott érték. Amikor kéz-be veszünk egy üveg pannonhalmipálinkát, valójában a gyümölcsösgazda és az előállítást végző szak-emberek munkája előtt tisztelgünk.A pálinkában benne van a napfényérlelő ereje, a termelő keze munká-ja és a gyü-mölcsér tvaló aggó-dása.

Az advent időszakában gyakran felmerülő kérdés, hogy szerette-inket, barátainkat mivel lepjük meg karácsonyra. Ajándékozáskorfontos a meglepetés ereje, ugyanakkor a minőség és a hozzáadottérték is sokat számít. Ezen elvárások és ismérvek szerint a minő-ségi pálinka a lehető legjobb karácsonyi ajándék.

Ahhoz, hogy ajándékként tud-junk gondolni a pálinkára, szemelőtt kell tartani a minőséget ésa mértékletességet. Ezen túl fon-tos, hogy kicsit megismerjük apálinkát. Ajándékozás szempont-

jából óriási előny, hogy a pálinkaszéles repertoárral bír. Választás-kor az íratlan szabályokhoz, az íz-léshez és a pénztárcánkhoz iga-zíthatjuk döntésünket. Pálinkáttöbbféle minőségben, kiszerelés-ben és csomagolásban vásárol-hatunk. A pálinkát lehetősége-inkhez mérten kérhetjük kisebb,közepes és nagyobb üvegben. Apálinka külön szépsége a csoma-golás, a minőségi pálinka önma-gában is kellemes megjelenés-ben kerül forgalomba. A látványtfokozhatjuk a különböző díszdo-bozokkal. Pálinkából ajándékoz-hatunk összeállítást is, ekkor egycsomagolásba általában háromkülönböző üveggel kerül.

A pá-linka köny-

nyed játék-kal kecsegtet

minket, amikorszeretteinknekválasztunk. Az

ízeket illetően nemtévedünk, ha a Pannon-

halmi Pálinkárium bősé-ges kínálatából a fiatal höl-

gyeknek szamócát, családanyák-nak meggyet, míg a szépkorú höl-gyeknek ágyas barackot választunk.Férfiak esetében a fiatalok és a bor-kedvelők szívesen fogyasztják aPannonhalmi Pálinkárium termékei

közül az Irsai vagy Csersze-gi fűszeres pálinkát. A kö-zépkorú uraknak jó válasz-tás a birs- vagy a rozépálin-ka, míg az idősebb uraknakaz ágyas körte- és a törköly-pálinka lehet a nyerő.Amennyiben bizonytalanokvagyunk, és ajándékozás-

kor nem akarunk kockáztatni, akkora birspálinkával szerezzünk örömet.

A kínálatnál maradva, BarabásAttila ajánlja még Magyarországleg intelligensebb pálinkáját, a pan-nonhalmi rozé törkölypálinkát. Acég felhozatalából kapható a mél-tán híres mézes-fahéjas almapálin-ka, de vehetünk pannonhalmi gesz-tenyepálinkát is, ami tulajdonkép-pen a gesztenyepüré folyékony vál-tozata. Az újdonságok kedvelőinekemlítjük meg a pálinkaparfümöt. Apálinkapermetekkel ételeink ízél-ményét fokozhatjuk. A pálinka adesszertek terén is hódit, kapható-ak már olyan, rendkívül finom bon-bonok, amelyek pálinkával vannakmegtöltve. Esetükben a pálinka és

a borítást adó étcsokoládé közösíze adja a legnagyobb ízélményt.

A Pannonhalmi Pálinkáriumtermékei karácsonyra is megvá-sárolhatóak a mintaboltokban ésa kereskedelmi partnereknél.

A Pannonhalmi Pálinkáriumezúton is áldott, békés kará-csonyt kíván mindenkinek!

Nagy Csaba

Pálinkát karácsonyra!

Örömpálinka: a gyermek születésekora keresztapa jó pálinkát ajándékozottaz újszülöttnek. Az italt általábana kis jövevény tizennyolcadikszületésnapján bontották fel.

Page 13: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 13

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatatisztelettel meghívja az érdeklődőketa „Lüktető belváros” – Győr történelmibelvárosának funkcióbővítő fejlesztése,II. ütem című projekt keretében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Idôpont: 2014. december 18.csütörtök 13 óra

Helyszín: Városháza, Díszterem(9021 Győr, Városház tér 1.)

MEGHÍVÓ

szerző: gaál józsef

Az idei levéltári ősz is bő termésthozott, a városi intézmény háromkötetet jelentetett meg a GyőriKönyvszalonhoz igazított, szoká-

sos időben. Dominkovits Péter, atudós soproni kutató a Győr várostanácsülési és bírósági jegyző-könyveinek regesztái című soro-zat kilencedik darabját írta meg,ezúttal az 1642 utáni húsz év győ-ri eseményeinek ránk maradt írá-

LEVÉLTÁR HIRDETÉS

Fejezetek Győr történelméből sos dokumentumait tette min-denki számára érthetővé és élvez-hetővé. A második kiadványt, Bar-na Attila jogtörténész a lőcsei fe-hér asszonyról szóló munkáját ko-rábban, a nemes hölgy piactéri ki-

végzésének háromszázadik évfor-dulóján bemutattuk, a legendát avalósággal összevető, izgalmaskönyv már megvásárolható a győ-ri levéltárban.

A harmadik mű szerzője Tor-ma Attila, nyugalmazott középis-

kolai tanár, akit egy bolhapiacontalált, kézzel írt napló késztetetttörténelmi kutakodásra. A meg-sárgult lapokra egy vagongyáriműszaki tisztviselő jegyezte fel avészkorszak megélt, helyi ese-ményeit. Torma Attila a Győr a II.világháború sodrásában címűkönyve előszavában úgy fogal-maz, a naplót olvasva kellett rá-jönnie, hogy az 1945. év esemé-nyeiről szinte csak a nyilasok ésaz oroszok által elkövetett rém-tettekről van némi tudása. A vá-ros polgárainak hétköznapjai ho-mályban maradtak.

A könyv egyebek mellett a né-metek által megszállt város éle -tével, a hadiüzemek munkájával,a győri polgárok Németországbatelepítésével és az elmenekült, el-hurcolt lakosság visszatérésével,a háború utáni újjászületéssel fog-lalkozik. A szerző visszaemlékezé-sekre, levéltári dokumentumokraés az időszak sajtójára támaszko-dott, de járt Irlbach és Strasskir-chen városokban is, ahol találko-zott a kitelepített győriek egykortöbb száz lelket számláló kolóniá-jának leszármazottaival.

Az a

kció

a k

észle

t ere

jéig

érv

énye

s. A

z ára

k fo

rintb

an é

rtend

őek,

és a

z áfá

t tar

talm

azzá

k. A

z ese

tlege

s nyo

mda

i hib

ákér

t fel

elős

sége

t nem

vál

lalu

nk!

TARTÓSAN ALACSONY ÁR!

Győr (DunaCenter) Csipkegyári út 11. Ny.: h-szo: 8-20, dec. 7. (Bronzvasárnap):9-20, dec. 14. (Ezüstvasárnap): 9-20, dec. 21. (Aranyvasárnap): 9-20, dec. 24.:8-14., dec. 28.: 9-18, dec. 31.: 8-14.Győr (belváros) Szent István út 19. Ny.: h-p: 8-18, szo: 8-13, dec. 7. (Bronz -vasárnap): 8-13, dec. 13.: 8-18, dec. 14. (Ezüstvasárnap): 8-13, dec. 20.: 8-18,dec. 21. (Aranyvasárnap): 8-18, dec. 24.: 8-13., dec. 28.: zárva, dec. 31.: 8-13.

DOLCETTAszaloncukor,több ízben,300 g

290 Forint/csomag

Egységár:966,66 Ft/kg

Page 14: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

14 / + / 2014. december 12.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

A m

ellé

klel

et a

Hat

os é

s Tá

rsa

Nye

lvis

kola

Kft.

ford

ított

a

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatjaPROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DER WEG DER MA-RIA – Ausstellung desMalers László Dániel imNapoleon-Haus. DieAusttellung wird am 12.Dezember um 17 Uhr vonder Kunsthistorikerin undM u s e u m s d i re k t o r i nGrászli Bernadett eröffnetund kann bis 4. Januar2015 besucht werden.

Der Buda-Chas-E TO - S Z E S Emisst sich am 13.Dezember um18 Uhr in der Uni-versitätshalle mitder Mannschaftaus Budaörs.

WEIHNACHTSRASEREI. Die Stadt Győr veranstaltet in diesem Jahr am14. Dezember bereits die 19. Weihnachtsraserei, wozu sich auch auf meh-reren Entfernungen Profi- und Amateursportler nominieren lassen können.Die Möglichkeit zur Registrierung besteht ab 10:30 Uhr, das erste Feld star-tet um 13 Uhr. Bei trockenem Wetter findet auch ein Nordic Walking Wett-bewerb auf eine Entfernung von 5,1 km statt. Jeder Teilnehmer bekommtein einmaliges, unersetzbares T-Shirt. Mehr Informationen auf dem Inter-netportal www.gyorisport.hu

Das Wohltätigkeitskon-zert „ADVENTSLE-UCHTEN MIT ILLÉ-NYI KATICA” findet am13. Dezember um 18 Uhrim Richter-Saal statt. Beidem unter gemeinsamerOrganisation des GyörerVerbandes ChristlicherIntellektueller und desGyőrer Philharmoni -schen Orchesters ver-wirklichten Programmeswirkt die allseits bekann-te Liszt-Preisträgerin Illé-nyi Katica an der Geigemit, unser Orchesterwird dirigiert vom Diri-genten Silló István. DieEinnahmen des Benefiz-konzertes widmen dieOrganisatoren in diesemJahr dem Győrer Gross-familienverein Familia.

ZUM SZABADHEGYER FAMILIENNACH-MITTAG „Warten aufs Christkind” werden alle er-wartet, die Lust haben im Advents-Spielhaus Weihnachtsbaumschmuck und Kapuzenengel an-zufertigen. Die am 13. Dezember um 16 Uhr be-ginnende Veranstaltung wird durch ein Advents-konzert und eine Theatervorstellung noch ange-nehmer. Der Eintritt ist frei.

Das JAHRESZEITENABSCHLUSS-WEIHNACHTSKONZERT erwartetalle Interessierten am 19. Dezemberab 18:30 im József Attila Bildungs -haus. Beim Konzert wirken mit: RábaDal und Társaskör Vegyeskar, unter derLeitung des Dirigenten Róth Józsefund das Rába Blasorchester unter derLeitung des Dirigenten TalantovicsLászló. Die Zuhörer werden mit Glüh-wein erwartet.

Die Vernissage der zeitweiligen Ausstellung der Ma-lerin Vajda Júlia findet am 13. Dezember im RómerFlóris Museum für Kunst und Geschichte statt. Diefeierliche Eröffnung erfolgt am 13. Dezember um15 Uhr im Eszterházi-Palast. Die Austellung läuftvom 13. Dezember 2014 bis zum 01. Februar 2015,täglich außer montags von 10-18 Uhr.

Page 15: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 15

PROGRAMKÍNÁLÓ KULTÚRA

Bővebb programajánlót a gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

VAJDA JÚLIA festőművész időszaki kiállítása nyílik decem-ber 13-án a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban.Az ünnepélyes megnyitóra december 13-án 15 órakor kerülsor az Eszterházi-palotában. A kiállítás megtekinthető 2015.február 1-jéig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00 óráig.

KARÁCSONYI ÜNNEP-SÉGET TARTANAK azadyvárosi tónál december12-én 17.00 órakor, aholfellép Nagy Balázs, a GyőriNemzeti Színház művésze.Radnóti Ákos alpolgármes-ter, a városrész önkormány-zati képviselője a felnőtte-ket forró teával, a gyereke-ket szaloncukorral várja ahelyszínen.

DAVID YENGIBARIAN: Sa-ját szerzemények, feldolgozá-sok és átiratok harmonikára cí-mű előadás részesei lehetnek,akik ellátogatnak december14-én 19 órakor a Zsinagógá-ba. A részvétel ingyenes.

„ADVENTI FÉNYESSÉG ILLÉNYI KATICÁVAL”című jótékonysági hangversenyre kerül sordecember 13-án 18 órakor a Richter Teremben. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége GyőriSzervezete és a Győri Filharmonikus Zenekar közös rendezésében megvalósuló előadáson köz-reműködik a mindenki által jól ismert, Liszt-díjas Illényi Katica hegedűművész, zenekarunkat SillóIstván karnagy vezényli. A jótékonysági hangverseny bevételét a szervezők idén a győri FamíliaNagycsaládos Egyesület javára ajánlják fel.

ADVENTI HANGVERSENYRE VÁRJÁK az érdeklődőket a győri bazilikában de -cember 13-án 15 órai kezdettel. A koncerten fellép: a Brunszvik Teréz Német Nem-zetiségi Óvoda, Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Ru-isz Rebeka (ének) és Ruisz Alexandra (hegedű), a kimlei Esthajnalcsillag Német Nem-zetiségi Kórus, a Gilice Dalkör, Karsai Klára előadóművész és a Hazai Dallamok Kó-rusa. A program a Magyarországi Németek Győr és Környéke Érdekképviselete ésKulturális Egyesülete rendezésében valósul meg.

CSILLAG-JÁTÉK ÉS DÁNIEL-JÁTÉK – A gödöl-lői Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyház-zenei Szakközépiskola diákjainak és tanárainak ma-gyar nyelvű előadását hallgathatja a közönség decem-ber 15-én 18 órai kezdettel a Zsinagógában. A diákok-ból álló 45 fős gyerekkórus mellett a szólistaszerepe-ket a gimnázium egykori diákjai, jelenlegi tanárai szó-laltatják meg. A részvétel ingyenes.

Page 16: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

Korhatár-jelölések: 12 év 16 év 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

16 / + / 2014. december 12.

DECEMBER 13., SZOMBATM105:20 Hajnali gondolatok 05:25 AzEste 05:55 Magyar gazda 06:25Történetek a nagyvilágból 06:55Család-barát Hétvége 09:00 Noébarátai 09:30 Zöld Tea 10:05 Peca-túra 10:35 Két duci hölgy 11:10Aranymetszés 12:00 Déli harang-szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadságtér '89 12:50 Ybl 200 13:00 Mr. Vir-tus 13:55 Milady 16:05 Szeretet-tel Hollywoodból 16:35 Ég, föld,férfi, nő 17:30 Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30Híradó este 20:05 Sporthírek20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Já-ték határok nélkül 2014 21:45 Éj-félkor Párizsban 23:20 Hajnalimentőakció 01:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:00 Tuti gimi 04:40 Ezel – Bosz-szú mindhalálig 05:30 Ezel – Bosz-szú mindhalálig 06:20 Top Shop06:55 RTL Klub Híradó 07:20 Kö-lyökklub 09:55 Ízes élet – MautnerZsófival 10:15 Teleshop 11:10 XXI.század - a legendák velünk élnek11:40 Házon kívül 12:10 a'la CAR12:50 Trendmánia 13:25 Brandmá-nia 13:55 Jack Hunter – A Mennycsillaga 15:55 Apák napja 18:00RTL Klub Híradó 18:55 FókuszPlusz 20:00 X-Faktor 22:45 Csajo-zós film 00:25 Se kép, se hang02:45 Gálvölgyi-show 03:05 Azéden titkai

04:15 Mrs. Klinika 05:00 Babavi-lág 05:30 Super Car 06:00 Lát-lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné09:50 ÁllatoZOO 10:20 Egész-ség Klinika 10:50 Astro-Világ11:55 Otthon a kertben 12:25Tűsarok 12:55 Falforgatók 13:55 Életfogytig zsaru 14:50NCIS 15:50 Egy szoknya, egynadrág 18:00 Tények 19:00 Ba-jos csajok 21:05 Holiday 23:50 Nyakiglove 01:40 Sportos01:50 Doktor D 02:40 Pan Am 03:30 A férjem védelmében

05:25 Élő népzene – Magyar Tekerő-zenekar 05:50 Mesélő cégtáblák06:25 Gazdakör 06:50 Élő egyház07:20 Isten kezében 07:50 Akadály-talanul 08:15 Nóvum 08:45 Határ-talanul magyar 09:15 Hagyaték09:40 Sírjaik hol domborulnak...10:10 Székely kapu 10:40 Gentryfé-szek 12:00 Déli harangszó 12:02Híradó 12:05 Nálatok, laknak állatok?12:35 Nálatok, laknak állatok? 13:05Szemben az erőszakkal 15:20Önök kérték! 16:20 Kísértet Lublón 18:00 Híradó 18:25 Dunasport18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-berény 19:10 Hogy volt!? 20:05 Azélet sava-borsa 20:55 Soha nemondd, hogy soha 23:05 Du-nasport 23:20 MüpArt – Recirquel –Cirkusz az éjszakában 00:50 Világ-nézet

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)07:30 Széchenyi Híradó (ism.)08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-rek (ism.) 08:30 Széchenyi Híradó(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20Sporthírek (ism.) 09:30 SzéchenyiHíradó (ism.) 10:00 CMB Cargo-UNI Győr–Udominate Basket(ism.) 11:20 Képújság 17:50 Holo-kauszt 70 18:20 Győr+ Sport (ism.)19:00 Győri7 19:50 Konkrét (ism.)20:10 Civil kurázsi (ism.) 21:00Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét (ism.)22:05 Győr+ Sport (ism.) 22:40 Ho-lokauszt 70 (ism.) 23:15 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 14., VASÁRNAPM105:20 Hajnali gondolatok 05:25Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-rópai szemmel 06:55 Jónak lennijó 09:00 Katolikus krónika 09:40 Hétszentség 09:50 Tanúságtevők – Fe-hér Szívvel az Életért 10:15 A sokszí-nű vallás 10:30 Evangélikus magazin10:55 Református ifjúsági műsor11:05 Útmutató 11:30 Ábrám Tiborportré 12:00 Déli harangszó 12:01Hírek 12:05 Szeretettel Hollywood-ból 12:40 Telesport 13:25 Jónaklenni jó 14:50 Az élő örökség 15:05Jane Eyre 17:10 Jónak lenni jó18:55 Fapad 19:30 Híradó este20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-lentés 20:25 Magyarország, szeret-lek! 21:40 Jónak lenni jó 22:20 ALényeg 22:55 MR2 Szimfonik+ a Mü-pából 00:30 Engedd el! 01:55Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:00 Tuti gimi 04:40 Ezel –Bosszú mindhalálig 05:30 Ezel –Bosszú mindhalálig 06:20 TopShop 06:50 Kölyökklub 09:30EgészségKalauz 10:00 Teles-hop 10:55 Kalandor 11:20 4ütem 11:55 Havazin 12:30 A MuzsikaTV bemutatja 13:05 Családomés egyéb emberfajták 13:30 TruCalling – Az őrangyal 14:30 TruCalling – Az őrangyal 15:30Charlie és a csokigyár 18:00 RTLKlub Híradó 21:25 A szállító 2. 23:10 Csalók klubja 01:05 Portré 01:45 Egy asszony élete 02:15Nincs információ

04:15 Briliáns elmék 05:05 Ha-zugságok gyűrűjében 06:00 Lát-lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné08:30 Nagy Vagy! – Riska Kupa09:25 Babavilág 09:55 Többmint TestŐr 10:25 Astro-Világ11:20 Stílusvadász 11:50 Stahlkonyhája 12:20 Monk – Flúgosnyomozó 13:20 Bölcsek kövére 15:15 Holiday 18:00 Tények18:55 Rising Star 21:40 Üdv amocsokban 23:50 Propaganda 00:50 Sportos 01:00 A Kereszt-apa

05:45 Gazdakör 06:10 Világ-nézet06:40 Rome Riports 07:05 Törzsasz-tal 08:00 Nyelvőrző 08:30 Lyukasó-ra 09:00 Jónak lenni jó 11:00 Evan-gélikus istentisztelet közvetítése Ar-nótról 12:00 Déli harangszó 12:02Híradó 12:05 Vers 12:10 Szerelmi ál-mok 13:45 Hazajáró 14:15 Szerel-mes földrajz 14:55 Jónak lenni jó15:45 Soha ne mondd, hogy soha 18:00 Híradó 18:25 Dunasport18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-berény 19:10 Önök kérték! 20:10Jónak lenni jó 21:05 Blöff 22:50Dunasport 23:05 Heti Hírmondó23:35 Klubszoba 00:30 Törzsasztal 01:25 Magyar Jazz Ünnep 2011 02:20 Vers 02:25 Himnusz 02:30Szerelmes földrajz 03:05 Pannonexpressz 03:35 Lyukasóra

07:30 Hoppedré professzor 07:45Konkrét (ism.) 08:00 Civil kurázsi(ism.) 08:35 Vény nélkül (ism.)09:00 Győri7 (ism.) 09:50 Konkrét(ism.) 10:05 Civil kurázsi (ism.)10:35 Győr+ Sport (ism.) 12:10 Ké-pújság 18:15 Zooo+ (ism.) 18:45Konkrét (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)20:00 KultÓra (ism.) 20:35 Konkrét(ism.) 21:00 Győri7 (ism.) 21:50KultÓra (ism.) 22:25 Zooo+ (ism.)23:10 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 15., HÉTFŐM105:15 Hajnali gondolatok 05:20 ALényeg 05:50 Ma Reggel 09:00 Aszenvedélyek lángjai 09:50 Kétduci hölgy 10:25 Család-barát12:00 Déli harangszó 12:01 Híradódélben 12:25 Napirend előtt 12:55Roma Magazin 13:25 Domovina14:00 Magyarlakta – vidékek króni-kája 14:50 Zorro 15:40 Charly,majom a családban 16:30 Hír-adó+ 16:45 Lola 17:25 Híradó17:40 Ridikül 18:30 Maradj tal-pon! 19:30 Híradó este 20:05Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés20:25 Kékfény 21:20 Római hely-színelők – Árulkodó nyomok 22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00Sporthírek 23:10 Aranymetszés00:00 Lola 00:45 Család-barát02:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:40 Segítség, bajban vagyok! 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,skacok! 07:35 RTL Klub HíradóReggel 08:08 Minden reggel 09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival09:40 Reflektor 10:05 Top Shop11:45 Asztro Show 12:45 FókuszPlusz 13:35 Reflektor 13:55 Fó-kusz 14:20 Éjjel-nappal Budapest 15:45 Segítség, bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00 RTL Klub Hír-adó 18:55 Fókusz 19:25 Éjjel-nap-pal Budapest 20:50 Barátok közt 21:25 Dr. Csont 22:25 RTL KlubHíradó 22:55 Showder Klub 00:00Reflektor 00:20 Döglött akták 01:20 Döglött akták 02:15 Azéden titkai 03:10 Az éden titkai

05:00 Csapdába csalva 05:25 Ma-gánnyomozók 06:20 HUNGARI-KUMOK – made in Hungary 06:25Tények ReggelHírmagazin 06:55Mokka 09:30 Stahl konyhája 09:35 Babapercek 09:40 TeleS-hop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-GARIKUMOK – made in Hungary12:00 Tények 12:25 Aktív 12:55Walker, a Texas-i kopó 13:55 Wal-ker, a Texas-i kopó 14:50 A gonoszálarca 15:50 Magánnyomozók 17:00 A Macska 18:00 Tények Hír-műsor 19:25 Jóban Rosszban 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 21:30 Családi titkok 22:45 D-Tox 0:45 Tények EsteHírműsor01:30Aktív 01:50 Sportos 02:00Elit egység 02:50 Békétlen békítő 03:40 A Macska

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó06:35 Székely kapu 07:00 Életkerék07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd08:00 Isten kezében 08:30 Híradó08:35 Térkép 09:05 Magyar elsők09:30 Család csak egy van 10:15Klubszoba 11:10 Az élet sava-borsa 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-adó 12:20 Vers 12:25 Napirend előtt13:00 Közvetítés a parlament ülésé-ről (hírműsor) 16:30 Térkép 17:10Család csak egy van 18:00 Híradó18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Höl-gyek öröme 20:00 Don Matteo 21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15Dokureflex 21:16 Drakula árnyéka 22:35 Kultikon 22:55 Aranyka-puk mögött 23:45 Aranykalyiba00:45 Vers 00:50 Himnusz 00:55 Hí-rek

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00KultÓra (ism.) 08:40 Zooo+ (ism.)09:00 Győri7 (ism.) 09:50 Képúj-ság 17:25 CMB Cargo-UNI Győr–Pécs – NBI-es bajnoki kosárlabda-mérkőzés 18:45 Konkrét 19:00 Hír-adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)21:20 Sporthírek (ism.) 21:30Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 16., KEDDM105:15 Hajnali gondolatok 05:20 AzEste 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-vedélyek lángjai 09:50 Sophie sze-rint a világ 10:20 Család-barát12:00 Déli harangszó 12:01 Híradódélben 12:30 Srpski Ekran 13:00 Un-ser Bildschirm 13:30 Virágzó Ma-gyarország 13:55 Hanuka 201414:50 Zorro 15:40 Charly, majoma családban 16:30 Híradó+ 16:40Lola 17:25 Híradó 17:40 Ridikül 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradóeste 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Fábry 21:45 Az Este22:20 Híradó 22:30 Sporthírek22:40 Lámpaláz 22:55 Tisztelet ahősöknek 23:50 Lola 00:35 Csa-lád-barát 02:10 Sophie szerint a világ 02:40 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,skacok! 07:35 RTL Klub Híradó08:08 Minden reggel 09:10 Ízesélet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-tor 10:05 Top Shop 11:45 AsztroShow 12:45 Brandmánia 13:15Ízes élet – Mautner Zsófival 13:35Reflektor 13:55 Fókusz 14:20 Éj-jel-nappal Budapest 15:45 Segít-ség, bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-kusz 19:25 Éjjel-nappal Budapest 20:50 Barátok közt 21:25 Amentalista 22:25 RTL Klub Híradó22:55 XXI. század – a legendák ve-lünk élnek 23:30 Reflektor 23:45 Hazudj, ha tudsz! 00:50EgészségKalauz 01:30 A MuzsikaTV bemutatja: Mi muzsikus lelkek02:05 Az éden titkai

04:30 Aktív 05:00 Csapdába csal-va 05:25 Magánnyomozók 06:20 HUNGARIKUMOK – made inHungary 06:25 Tények Reggel 06:55Mokka 09:30 Stahl konyhája 09:35 Babapercek 09:40 TeleShop10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-KUMOK – made in Hungary 12:00Tények Délután 12:25 Aktív 12:55Walker, a Texas-i kopó 13:55 Wal-ker, a Texas-i kopó 14:50 A gonoszálarca 15:50 Magánnyomozók 17:00 A Macska 18:00 Tények19:25 Jóban Rosszban 20:15 Hala tortán – Meglepetés 21:30 Csa-ládi titkok 22:45 Üdv a mocsokbanv 00:55 Tények Este 01:40 Aktív 02:00 Sportos 02:10 Magyar szép-ség

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó06:35 Roma Magazin 07:00 Domovi-na 07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd08:05 Virágzó Magyarország 08:30Híradó 08:35 Térkép 09:15 Családcsak egy van 10:05 Don Matteo 11:00 Hölgyek öröme 12:00 Déliharangszó 12:02 Híradó 12:25 Kí-vánságkosár 14:25 Vers 14:30 Euró-pa messze van 15:00 Kocsár Mik-lós-portré 15:55 Magyarok Dél-Ame-rikában 16:30 Térkép 17:10 Családcsak egy van 18:00 Híradó 18:25Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés18:35 Közbeszéd 19:05 Rex felügye-lő 19:55 Don Matteo 20:55 Hírek21:00 Dunasport Sportösszefoglaló21:05 A látogató 22:50 Kultikon 23:10 Csoda Krakkóban 00:50Vers 00:55 Himnusz 01:00 Hírek

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:00CMB Cargo-UNI Győr–Pécs – NBI-esbajnoki kosárlabda-mérkőzés(ism.) 11:25 Képújság 18:45 TV tor-na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek19:30 Kamarai magazin 20:00 Hír-adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)20:30 Kamarai magazin (ism.)21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-rek (ism.) 21:30 Kamarai magazin(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20Sporthírek (ism.) 22:30 Kamaraimagazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-pújság

GYŐR+ TV

Page 17: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések: 12 év 16 év 18 év

Kimért vaj, kecsketej, kecskejoghurt.Kecske-, juh-, tehénsajt széles választéka.Házi joghurt, joghurt ital többféle ízbenEredeti felvidéki BRYNDZA (juhtúró).Házi krémsajt, majonézes saláták.Tôkehal-saláta (Treszka).Ecetes hal (ruszli).

ÚJ HELYEN A VÁSÁRCSARNOK FÖLDSZINTJÉN, A PARKOLÓ FELÖLI BEJÁRATNyitva tartás: kedd—péntekig 6—14, szombat 6—13 óráig.

HÁZTÁJI TEJTERMÉKEK BOLTJA!

2014. december 12. / + / 17

DECEMBER 17., SZERDAM105:15 Hajnali gondolatok 05:20 AzEste 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-vedélyek lángjai 09:50 Sophie sze-rint a világ 10:20 Család-barát12:00 Déli harangszó 12:01 Híradódélben 12:30 Hrvatska kronika 13:00Ecranul nostru 13:30 A világ kertjei13:35 Útravaló 13:55 Ég, föld, férfi,nő 14:50 Zorro 15:40 Charly,majom a családban 16:30 Híradó+16:40 Lola 17:25 Híradó 17:40 Ri-dikül 18:30 Maradj talpon! 19:30Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15Időjárás-jelentés 20:25 Hab a tortán 21:50 Szabadság tér '89 22:35 AzEste 23:10 Híradó 23:20 Sporthírek23:30 KorTárs 00:00 Summa00:30 Lola 01:10 Család-barát02:45 Sophie szerint a világ 03:15Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:00 Reflektor 04:10 Barátok közt 04:40 Segítség, bajban vagyok! 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,skacok! 07:35 RTL Klub Híradó08:08 Minden reggel 09:10 Ízesélet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-tor 10:05 Top Shop 11:45 AsztroShow 12:45 Portré 13:15 Ízes élet– Mautner Zsófival 13:35 Reflek-tor 13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-nappal Budapest 15:45 Segítség,bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 19:25 Éjjel-nappal Budapest 20:50 Barátok közt 21:25 Szulejmán 22:40 RTL Klub Híradó 23:10 Há-zon kívül 23:45 Reflektor 00:05Túl a barátságon 02:35 Gálvölgyi-show 03:05 Az éden titkai

05:25 Magánnyomozók 06:20HUNGARIKUMOK – made in Hun-gary 06:25 Tények Reggel 06:55Mokka 09:30 Stahl konyhája 09:35 Babapercek 09:40 TeleS-hop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-GARIKUMOK – made in Hungary12:00 Tények Délután 12:25 Aktív 12:55 Walker, a Texas-i kopó 13:55Walker, a Texas-i kopó 14:50 A go-nosz álarca 15:50 Magánnyomo-zók 17:00 A Macska 18:00 Té-nyek 19:25 Jóban Rosszban Hala tortán - Meglepetés 21:30 Csa-ládi Titkok 22:50 Frizbi Hajdú Pé-terrel 23:50 Hawaii Five-0 00:50Tények Este 01:35 Aktív 01:55Sportos 02:05 Franklin és Bash 02:55 Franklin és Bash 03:45 AMacska

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Hagya-ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05Magyar elsők 09:30 Család csak egyvan 10:15 Don Matteo 11:10Rex felügyelő 12:00 Déli harang-szó 12:02 Híradó 12:25 Kívánságko-sár 14:25 Vers 14:35 Európa messzevan 15:00 Stigma 15:55 Kevéspénzzel Európában 16:30 Térkép17:10 Család csak egy van 18:00Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05Párizsi helyszínelők Don Matteo 21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15A döntés éjszakája 22:50 Kultikon 23:10 Maradunk 23:35 A halha-tatlan kedves 00:40 Vers 00:45 Him-nusz 00:50 Hírek

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Ka-marai magazin (ism.) 08:00 Híradó(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)08:30 Kamarai magazin (ism.)09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-rek (ism.) 09:30 Kamarai magazin(ism.) 18:45 Konkrét 19:00 Híradó19:20 Sporthírek 19:30 KultÓra20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-rek (ism.) 20:30 KultÓra (ism.)21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-rek (ism.) 21:30 KultÓra (ism.)22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-rek (ism.) 22:30 KultÓra (ism.)23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-rek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖKM105:50 Ma Reggel 09:00 A szenvedé-lyek lángjai 09:50 Sophie szerint avilág 10:20 Család-barát 12:00 Dé-li harangszó 12:01 Híradó délben12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Alpok-Duna-Adria 13:25 Az élő örökség13:45 Gasztroangyal 14:40 Zorro 15:30 Charly, majom a családban 16:20 Híradó+ 16:35 Lola 17:15Szerencse Híradó 17:25 Híradó17:40 Ridikül 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-akad a torkán 21:20 Munkaügyek 21:55 Az Este 22:30 Híradó 22:40Sporthírek 22:50 A rejtélyes XX. szá-zad 23:20 Történetek a nagyvilág-ból 23:50 Lola 00:35 Család-ba-rát

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:00 Reflektor 04:10 Barátokközt 04:40 Segítség, bajban va-gyok! 05:30Top Shop 06:00 Jóreggelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-adó 08:08 Minden reggel 09:10Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40Reflektor 10:05 Top Shop 11:45Asztro Show 12:45 EgészségKalauz 13:15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13:35 Reflektor 13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-nappal Budapest15:45 Segítség, bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00 RTL Klub Hír-adó 18:55 Fókusz 19:25 Éjjel-nap-pal Budapest 20:50 Barátok közt 21:25 A szállító 3. 23:25 RTLKlub Híradó 23:55 Brandmánia 00:35 Reflektor 00:50 Odaát 01:45 a'la CAR 02:15 Az éden tit-kai 03:10 Az éden titkai

04:30 Aktív 05:00 Csapdába csal-va 05:25 Magánnyomozók 06:20HUNGARIKUMOK – made in Hun-gary 06:25 Tények Reggel 06:55Mokka 09:30 Stahl konyhája 09:35 Babapercek 09:40 TeleShop10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-KUMOK – made in Hungary 12:00Tények Délután 12:25 Aktív 12:55Walker, a Texas-i kopó 13:55 Wal-ker, a Texas-i kopó 14:50 A go-nosz álarca 15:50 Magánnyomo-zók 17:00 A Macska 18:00 Té-nyek 19:25 Jóban Rosszban 20:15 Hal a tortán – Meglepetés 21:30 Családi titkok 22:45 NCIS 00:45 Tények Este 01:30 Aktív 01:50 Sportos 02:00 Grimm 02:50 Hawaii Five-0 03:40 AMacska

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó06:35 Hrvatska kronika 07:00 Ecra-nul nostru 07:30 Híradó 07:35 Köz-beszéd 08:00 Hazajáró 08:30 Híradó08:35 Térkép 09:05 100 kép a XX.századból 09:20 Család csak egy van 10:05 Don Matteo 11:05 Párizsihelyszínelők 12:00 Déli harangszó12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár14:25 Vers 14:30 Európa messze van 15:00 Lendületben 15:30 Magyarszentek és boldogok - Az államalkotó16:10 Térkép 16:40 Család csak egyvan 17:30 Közbeszéd 18:00 Hír-adó 18:25 Dunasport 18:30 Sport-csillagok Gálaestje 2014. 20:40 DonMatteo 21:45 Hírek 21:50 Du-nasport 22:00 Miss Arizona 23:50Kultikon 00:10 MüpArt classic –Csajkovszkij: A diótörő 01:50 Him-nusz

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül (ism.) 23:00 Híradó(ism.) 23:20Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 19., PÉNTEKM105:15 Hajnali gondolatok 05:20 AzEste 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-vedélyek lángjai 09:50 Sophie sze-rint a világ 10:20 Család-barát12:00 Déli harangszó 12:01 Híradódélben 12:30 P'amende 13:00 Esély13:30 Erzsébet Talentum program14:00 A 69 centiméteres férfi 14:50 Zorro 15:40 Charly, majom acsaládban 16:30 Híradó+ 16:45Lola 17:25 Híradó 17:40 Ridikül 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradóeste 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Virtuózok 22:00 Az Es-te 22:35 Híradó 22:45 Sporthírek22:55 Az áruló csókja 00:30 Lola 01:15 Család-barát 02:45 Sophieszerint a világ 03:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV04:40 Segítség, bajban vagyok! 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,skacok! 07:35 RTL Klub Híradó08:08 Minden reggel 09:10 Ízesélet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-tor 10:05 Top Shop 11:45 AsztroShow 12:45 Kalandor 13:15 Ízes élet– Mautner Zsófival 13:35 Reflektor 13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-nappalBudapest 15:45 Segítség, bajbanvagyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 19:25 Éjjel-nappal Budapest 20:50 Barátok közt 21:25 CSI: Mi-ami helyszínelők 22:25 RTL KlubHíradó 22:55 CSI: A helyszínelők 00:00 Reflektor 00:15 Havazin00:55 Kalandor 01:20 CSI: A helyszí-nelők 02:05 4ütem 02:30 Gálvöl-gyi-show 03:05 Az éden titkai

04:30 Aktív 05:00 Csapdába csal-va 05:25 Magánnyomozók 06:20 HUNGARIKUMOK - made inHungary 06:25 Tények Reggel 06:55Mokka 09:30 Stahl konyhája 09:35 Babapercek 09:40 TeleS-hop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-GARIKUMOK – made in Hungary12:00 Tények Délután 12:25 Aktív 12:55 Walker, a Texas-i kopó 13:55Walker, a Texas-i kopó 14:50 Csa-ládi titkok 15:50 Magánnyomozók 17:00 A Macska 18:00 Tények19:25 Jóban Rosszban 20:15 Hal atortán - Meglepetés 21:30 Üveg-tigris 3. 23:55 Tények Este 00:40Aktív 01:00 Sportos 01:10 Com-bat Hospital – A Frontkórház 02:00 A Macska 02:45 Mrs. Klinika 03:30 Mrs. Klinika

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki07:00 Alpok-Duna-Adria 07:30 Hír-adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Élő örök-ség 08:30 Híradó 08:35 Térkép09:05 Család csak egy van DonMatteo 10:55 A miniszterelnök 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers14:30 Európa messze van 15:00Lendületben 15:30 Erdélyi történe-tek 16:30 Térkép 17:10 Családcsak egy van 18:00 Híradó 18:25Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés18:35 Közbeszéd 19:05 Rocca pa-rancsnok 20:00 Don Matteo 21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitány-nak 22:50 Kultikon Kulturálismagazin 23:05 A Karamazov testvé-rek 01:30 Himnusz

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vénynélkül (ism.) 08:00 Híradó (ism.)08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vénynélkül (ism.) 09:00 Híradó (ism.)09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vénynélkül (ism.) 10:00 Képújság18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20Sporthírek 19:30 Üzleti negyed20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-rek (ism.) 20:30 Üzleti negyed(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti ne-gyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzle-ti negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-pújság

GYŐR+ TV

Page 18: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

18 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS PR-CIKK

Az idegennyelv-ismeret ma már kulcskérdés, még-sem állunk jól: Európában a magyarok vannak a leg -inkább lemaradva a nyelvtudás tekintetében. Szá-mos okát látjuk a hiányosságnak, ilyenek például anegatív berögződések, a sok stressz és a kevés sza-badidő – tudtuk meg Hatos Hajnalkától, a Hatos ésTársa Nyelviskola tulajdonosától.

A nyelvtanulás minden életszakaszban kiemeltjelentőségű, az aktív kor végéig tartó kihívás, ám so-kan még mindig, mint szükséges rosszra tekinte-nek a nyelvekre. Magyarországon az angolul beszé-lő népesség aránya mindössze 20 százalék, míg aszomszédos Ausztriában ez az arány 73 százalék.Néhány továbbipélda: Szlovákia26, Románia 31,Franciaország 39,Finnország né-pességének pe-dig 86 százalékabeszél angolul, afinnugor nyelvhezvaló tartozás te-hát nem jelent-hetne akadálytnekünk sem a nyelvtanulásban. Hatos Hajnalka alehetséges okok között elsőként említi, hogy az an-no kötelező orosztanulás miatt rossz érzések alakul-tak ki bennünk a nyelvtanulással kapcsolatban, anyugati nyelvek elsajátítása pedig csak egy szűk ré-teg privilégiuma volt. A nyelvtanárok rossz tovább-

Nehezebb a magyaroknak a nyelvtanulás? ge irtózik a hagyományos oktatástól. Probléma -meg oldó, egyénre szabott tanulási stratégiákat kellszámukra kidolgozni. Nem alakult ki a nyelvtanulásttámogató környezet sem, szükség lenne idegennyelvű műsorokra és feliratos filmekre, s hogy mégtöbbet olvassunk külföldi portálokat, a felnőttkoritanulás legfontosabb hátországa pedig a család. Astresszes életmód viszont egyáltalán nem kedvez anyelvtanulásnak. A nyelvtudás gyakorlati hasznátkevesen látják, pedig egyre gyakrabban a munka-hely megtartásának a feltétele. Gyerekkorban per-sze könnyebb, de felnőttként is biztos nyelvtudásratehetünk szert kitartással. A hatékony nyelvtanulásfeltétele a megfelelő motiváció, nyitottság, kreativi-tás, változni tudás. Nem elég, ha eljárunk az órákra,a nyelvtanuló keressen minden lehetőséget, hogykülföldiekkel beszélgessen, ne féljen hibázni, olvas-son idegen nyelven, s nézzen filmeket, legyen nyi-tott – tanácsolja a szakember, aki a mobilos appli-kációkat is jónak tartja, hiszen kéznél vannak, izgal-masabb módszert kínálnak az új generációknak.

Az Európai Unió többnyelvűségi politikájánakcélkitűzése két idegen nyelv elsajátítása az anya-nyelven felül. Hatos Hajnalka az angol és németmellett fontosnak tartja egy újlatin nyelv tanulásátis. A szakember arról is beszélt, hogy a nyelvtanár-nak is motiválnia kell magát, ő is folyamatosan ta-nul, s a tudást kollégáinak is átadja, a nyelviskola ta-náraival gyakran tartanak workshopot, hogy a leg-hatékonyabban tudják megmutatni mindenki szá-mára a nyelvtanulás szépségeit.

képzését hozza második okként, s hogy nem a leg-jobbak mennek tanítani, valamint sokan motiválat-lanok. Az órákon gyakorta még mindig a régi mód-szerek köszönnek vissza, pedig a felnőttek többsé-

A nyelvtanulásminden élet-szakaszbankiemeltjelentőségű

Page 19: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 19

PR-CIKK HIRDETÉS

Karácsony közeledtével egyre többcsaládnál esik szó az ünnepek alattimenüről. A háziasszonyok és a főzniszeretők december közepe táján nagyodaadással szemezgetnek a jobbnáljobb receptek között. Ahhoz, hogy azasztalra kerülő finomságokkal ténylegsikeresek legyünk, jó alapanyagot kellválasztani, állítja Lőrincz László, a Vá-

sárcsarnok emeletén található Hú-som Húsbolt tulajdonosa. A hentes akínálatát már karácsnyi előkészületek-hez igazította. E szerint kapunk nálakolbászhússal töltött szűzpecsenyétés ugyanígy megtöltött dagadót.Mindkét húsféleséget egyben taná-csos megsütni. Fogyaszthatóak mele-gen és hidegen is. Előbbi esetben ha-gyományos köretekkel, utóbbi formá-

Húsom húsboltban burgonyasalátával tálalhatjuk. Ke-lendő a csont nélküli sertéskaraj, ami-ből sokak kedvence, a rántott hús ké-szül. A csont nélküli füstölt csülköt amagyaros ízek fokozására a káposz-tás ételekbe bele is főzhetjük, de kínál-hatjuk friss tormával és mustárral is. Afüstölt oldalas szintén remek ízt adételeinknek. Magyar specialitás a ko-

csonya. A dermedt finomsághoz szük-séges köröm, sertésfarok, fül, csánkés bőrke kedvező áron érhető el. Lő-rincz László bő választékkal, kedveskiszolgálással és kedvező árakkal vár-ja az érdeklődőket a Vásárcsarnok-ban, a Húsom húsboltban. Ugyanitt akarácsonyi főzés hússzükségletét márelőre meg lehet rendelni.

Nagy Csaba

Piaci kosárKolbászhússal töltöttszűzpecsenye ........................ 2300 Ft/kgKolbászhússaltöltött dagadó .................... 1440 Ft/kgCsont nélkülifüstölt csülök ...................... 1560 Ft/kgFüstölt oldalas.................... 1810 Ft/kgKocsonyahús ........................ 800 Ft/kg

A Chyrstal étterem főszakácsa, Ba-logh Ádám egy pompás, ám egysze-rűen elkészíthető karácsonyi receptetajánl olvasóinknak:

Fogasfilé póréhagymával, szárítottsonka kéregben, kapros-szalonnás tú-rógombóccal, aszalt paradicsomossütőtökpürével.

Hozzávalók 4 személyre:A fogasfiléhez: 60-80 dkg fogasfilé,

egy darab kisebb póréhagyma, 5-6dkg szárított sonka, só, bors.

A túrógombóchoz: 50 dkg túró, 6dkg búzadara, 2 tojás, 1 teáskanálliszt, 1 kis csokor kapor, 3-4 dkg sza-lonna, só, bors.

A sütőtökpüréhez: egy közepes sü-tőtök, 5-6 szem aszalt paradicsom +1 kanállal az olajából, méz, gyömbér,só, bors ízlés szerint.

Receptajánlat a Chyrstalból

A fogasfilét kinyitjuk hosszában, sóz-zuk, borsozzuk, majd a póréhagymávalbefedve felcsavarjuk. Az asztalra fol -pack ot terítünk, ráfektetjük a sonkasze-leteket, majd a halat ráhelyezve, szoro-san felcsavarjuk. A sütőt 100 °C-ra állít-juk úgy, hogy az aljába egy tálba vizet te-szünk gőzölni, majd a fogast tepsibenkb. 15-20 percre a sütőbe rakjuk.

A túrót áttörjük szitán, bekeverjüka hozzávalókkal, és kicsi golyókatszaggatva, sós vízben gyöngyöztetvekb. 10-12 percig főzzük.

A sütőtököt feldaraboljuk, magjátkikaparjuk, és 170 °C-on kb. 25-30percig sütjük.

Ha megsült, a héjából kikaparjuk,turmixoljuk, ízesítjük, majd az aprítottaszalt paradicsommal és az olajjal be-keverjük. (X)

Page 20: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,
Page 21: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,
Page 22: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

22 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS

Rendelje meg VIP kártyánkat telefonszámunkon, vagy személyesen!

Bővebb információ: +36/70 944 6482

www.zsireltavolitas.hu

ultrahangos végleges zsírbontás,alakformálás • arckezelések, ráncta-lanítás, lézeres bőrfeszesítés • végle-ges szőrtelenítés • hajszálér kezelések• exkluzív masszázsok

az INTENSE PULSED LIGHTés BIOTEC kombinált lézereskezeléseinek köszönhetően.

Kezelések most december 23-ig 20% karácsonyi kedvezménnyel!

RENDKÍVÜL HATÁSOS KEZELÉSEK

A kártya ingyenes VIP kezelésekre jogosít, a kártya hátoldalán feltüntetettek szerint.Boldog ünnepet!

Medishape VIP kártya Nincs ötlete karácsonyra?Ajándékozzon egészségutalványt30% kezelési kedvezménnyel!

Page 23: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 23

GASZTRO HIRDETÉS

Az advent a konyhában is a kará-csonyra való készülődés időszaka, ér-demes a jeles vasárnapokon kipróbál-ni, sőt, előre elkészíteni a szenteste, azünnepnapok egy-egy fogását. Hosz-szú tárolásra leginkább az ecetes halalkalmatos, ez a szigetközi specialitásnem más, mint sajátosan tartósítottrántott hal, az egykoron bő fogássalhazatérő halászok találmánya.

A klasszikus ecetes hal legfino-mabb márnaderékból, de megfelelőa ponty patkója is. Hat vendég ese-tén tizenkét szeletet besózunk,állni hagyjuk, majd a hagyomá-nyos módon bepanírozzuk, sbő, forró olajban barnára sütjük.Lábasban egy evőkanál cukrot,fél evőkanál sót, ízlés szerint ece-tet kikeverünk, majd adunk hozzá15-20 darab babérlevelet, egészborsot és mustármagot. Végül háromliter vízzel felöntjük. Az egészet fedő alattöt percig főzzük, majd kihűtjük. Közbennégy fej hagymát karikára vágunk, meg-sózunk, kikönnyeztetünk.

Ha a savanyító lé és a hal is kihűlt,egy nagyobb lábasban rétegesen le-rakjuk a hozzávalókat. Alulra kerül ahagyma, majd egy sor hal, babérlevélés ismét a hagyma. Ráöntjük az ecetes

Hal az adventi asztalon levet úgy, hogy ellepje a halakat. A ma-radék levet félretesszük, másnap újrafelöntjük vele a lábast. A halat négy na-pig érleljük, ennyi idő alatt a kisebbszálkák eltűnnek. A hagymakarikák-kal együtt, friss, puhakenyérrel tálal-juk.

Afenti receptetSzombath Tibor, a ha-lászi Party csárda tulajdonosa diktál-ta le, de számos győri étterem, vendéglő,halászcsárda is étlapján tartja az eceteshalat. Ez a fogás a halászlével ellentét-

ben, akár tengeri halból is elkészíthető,van ahol praktikusan, hekk az alapanyag.Ínyenceknek ajánljuk Edvi László variá-cióját, a Rába Hotel mesterszakácsa fi-

lézett pangasiusból, a trópusok édesvízicápaharcsájából is készít szigetközi ece-tes halat, vörös kaviárral díszítve.

Page 24: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

24 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS ÁLLATKERT

A Zichy Ferenc Látogatóközpont szervezésében

Szent Efrém Férfikar

Adventikoncert

Bővebb információ:www.kaptalandomb.huinfo@kaptalandomb.hu

+36 96/524-643

A belépővel a Zichy Ferenc Látogatóközpontkiállítási helyszínei is megtekinthetőek!

A rendezvény fővédnökeDr. Pápai Lajos győri megyés püspök.Köszöntőt mond Simon Róbert Balázs

országgyűlési képviselő.

Jegyek elővételben megvásárolhatók:Zichy Ferenc Látogatóközpont

9021 Győr, Káptalandomb 11–13.

GYŐRI BAZILIKA2014.12.14. 16.30

Belépô: 1500 Ft/Fô

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Belváros szívében található a győriállatkert belvárosi terráriumháza, a Fü-les Bástya. A kazamata bemutatóter-me eddig is igazán interaktív szórako-zást nyújtott kicsik-nek és nagyoknakegyaránt, hiszen ittaz egzotikus fajokatnem csupán meg-csodálni lehet, ha-nem némelyüket akezükbe is foghat-ják a vállalkozó szel-leműek. Mivel állat-simogató után a lá-togatók másik ked-venc időtöltése a„halmanikűr”, ezérta héten bővítették adoktorhalak állo-mányát, közel 100apró uszonyos dok-tor érkezett. Me-dencénkbe bárkibeleteheti kezét,melyet a kis gyógyí-tók örömmel kezde-nek csipegetni.

A Garra rufa vagy más néven kö-zönséges doktorhal Eurázsiában, Tö-rökország, Szíria, Irán és Irak meleg vi-zű forrásaiban honos. Hogyan is let-tek ezek a kis élőlények doktorok? Atermálpatakokban uralkodó plankton-hiány arra késztette a halakat, hogymás fehérjeforrásokat keressenektáplálékul, ezért a vizekbe merészke-dő emlősállatok bőrét kezdték el rág-ni. Napjainkban a Garra rufákat

Ismét doktorhalakérkeztek a Füles Bástyába

gyógyhalas kezelésre is használják.Ezért is nevezik őket „doktorhalak-nak”. Pikkelysömört és más egyébbőrbetegségeket (akne, ekcéma, na-rancsbőr) kezelnek velük. A halak fala-tozás közben nemcsak a felesleges

hámréteget távolítják el, hanem enzi-met tartalmazó váladékot (dithranol)is fecskendeznek a bőrbe, amely elő-segítheti a gyógyulást.

Érkezésük óta folyamatosan ren-delnek a kis doktorok. Bizonyított,hogy a módszer kíméletes és fájda-lommentes, legfeljebb csiklando-záshoz hasonló érzés érezhető,számolnak be a Füles Bástya mun-katársai.

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA DelikátGyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA PrimaGyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA PrimaGyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Életu. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!Ajándék, hideg-melegétkezési utalványtelfogadunk! Üzletünkben telefonkártyaegyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Akció idôtartama: 2014. 12. 12—12. 19.

DELIKÁT

899,- kg

Natur halfilé1 kg

Rama kocka250 gr, 796 Ft/kg

199,- db

499,- kg

Faros csirkecomb 1 kg

Friss pecsenyekacsa1 kg, „A” minôség

899,- kg

229,- kg

Coca-Cola 2x2 l+AJÁNDÉKüvegpohár172,25 Ft/l

689,- cs

Mandarin 1 kg

Page 25: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

Van ahol nem kerül ajándék a fa alá és bejgliaz asztalra karácsonykor. Ezért a Gyôr+Angyalai idén is útra kelnek,hogy ajándékot vigyenek a rászorulóknak.

A csomagok összeállításában a Bárczi GusztávSpeciális Szakiskola diákjai is segítenek.

Köszönet a Somogyi Electronic Kft.- nek a műfenyőkértés a dekorációkért, amelyekkel 50 család számárafényesebb lesz a karácsony!

December 18. 16.30 óraJárai Máté, színész

beszélgetőtárs:Zoljánszky Alexandra

A Gyôr+ Média pavilonjábanértékes beszélgetéseket hallgathat

meg az adventi időszakban,amelyek segítenek

ráhangolódni az ünnepre.

2014. december 12. / + / 25

APRÓ HIRDETÉS

Gyôr, Ady Endre út. 2. (Sultán Dönnerrel szemben)Telefonszám: 06-20/977-3750Ünnepi nyitva tartás: hétfô—szombat 9—18, december 24-én és 31-én 9—13 óráig

Egri termelôi folyóborok2—3—5 literes kiszerelésben!

KARÁCSONYI BORKÍNÁLATUNK:

www.sauervin.atw.hu

Egeri Cabernet Sauvignon (száraz) 540 Ft/lEgri Cabernet Sauvignon Rosé (száraz) 540 Ft/lEgri Tramini-Leányka (félédes) 433 Ft/lEgri Merlot-Pinot noir (félédes) 560 Ft/lHadobás Turán (Édes) 3 L 1700 FtHadobás Irsai Olivér (száraz) 3 L 1590 Ft

Gyõr,Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.euwww.amstelhattyu.eu

Karácsonyra

HALÁSZLÉ és HIDEGTÁLmegrendelést felveszünk!

ÁLLÁSGyőri étterem munkájáraigényes szakácsot keres. Érd: 06-20/942-7103.

A Kisalföld Volán Zrt. győri iro-dájába munkatársat keres ügyfélszolgálatiés idegenforgalmi előadó munkakörbe. Kö-zépfokú végzettség szükséges, német nyelv-tudás előnyt jelent. Szakmai önéletrajzát akovacsm_jozsef@zalavolan.hu e-mail címrevárjuk.

Audi-gyárba keresünk állandószombat éjszakára takarítókat. Bejelentettmunka. Érdeklődni munkanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-20/ 993-5575.

SZOLGÁLTATÁSBetegápolást és gyermekfelügyele-tet vállalok Győr és környékén az ünnepekalatt is 24 órában. Tel.: 06-20/239-3789.Első szót kiemelni

Szobafestést, mázolást, lami-nált parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknakkedvezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

Mindennemű kárpitozást vál-lalok ingyenes felméréssel vidéken is. Tel.:06-20/239-9198.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT! Izom-sorvadás, lumbágó, isiász, merev nyakgyógykezelése. Samodai, www. egeszseg-ovo.hu, +36-30/ 754-3112.

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gondo-zását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező,középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-pusú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal,teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,hétvégén is. 06-20/944-6667

Régi kapuk, kerítések felújí-tása, újak készítése, laka-tosmunkák, ajtó-, ablak- észárjavítás, költségkímélőmeg-oldások. Tel.: 06-70/223-7957.

Költöztetés, fuvarozás,lomtalanítás, bútor, műszaki termékszállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!06-30/542-0720

Hívjon bizalommal! Teljes körűlomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyenelszállítom. Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Lomtalanítást vállalunk,igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-leges holmiját pincéjéből, padlásáról,lakásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalom-mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

OKTATÁSZUMBA, KUBAI SALSA,TÁRSASTÁNC, ARGEN-TIN TANGÓ. TEL.: 06-70/590-7075.www.dimenziotse.hufacebook.com/zumbagyor.Hungary

EGYÉBMagas áron vásárolok antikbútorokat, antik órákat, porcelánokat,festményeket, pénz-érméket, képeslapotés teljes hagyatékot! Díjmentesen házhozmegyek! 06-30/458-7765

Dióbelet vásárolok. Győr, Nádoru. 21. Tel.: 06-20/979-5105.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány elfogadása és beváltása.06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,könyvet, egyéb régiséget vásárol magán-gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

Nyúlon nyaraló, zár tker tben el-adó. A ház lakható, a panoráma gyö-nyörű. A faluközpont bő 10 percre vangyalog. I .ár: 11.000.000,– Tel.: 06-30/425-0572.

Győr, Móricz Zsigmond rakpart., 78.00nm-es, téglaépítésű lakás kiadó. Ár:195.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/ 946-8028,+36-20/539-5500. www.ingatlan.com/21133033

LAKÁSCSERE

Szigeti 2 szobás, 53 nm-es, komfor-tos, gázfűtéses, határozott bérleti szer-ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, ha-tározott bérleti szerződéses lakásra. (Hir-detésszám: 276.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm-es, fel-újított, távfűtéses, határozatlan idejű bér-leti szerződéses lakást cserélne kisebb1+fél szobás, alacsony rezsijű, megvásá-rolható lakásra. Újváros kizárva. (Hirde-tésszám: 277.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 51 nm-es, er-kélyes, tárolós, félkomfortos, gázfűtéses,határozatlan bérleti szerződéses lakástcserélne, 1 szobás, belvárosi, szigeti,adyvárosi bérleményre. (Hirdetésszám:278.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 1 + fél szoba, 54 nm-es,gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-ses, igényesen felújított lakást cserélne,2-3 szobás, alacsony rezsijű, 60–68 nm-es, bérleti szerződéses lakásra. Bán A. u.kizárva. (Hirdetésszám: 279.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi 2 szobás, 40 nm-es, gázfű-téses, felújított, határozatlan bérleti szer-ződéses lakást cserélne 2 szobás, belvá-rosi, újvárosi, révfalui, nádorvárosi, sza-badhegyi, határozatlan bérleti szerződé-ses lakásra 50 nm-ig. (Hirdetésszám:281.) ) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 1 + fél szobás, 36 nm-es,távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-déses lakást cserélne, külső szigetelés-sel, költségmegosztós fűtéssel, 2 szo-bás belvárosi, nádorvárosi, adyvárosi,szabadhegyi, marcalvárosi bérleményre.(Hirdetésszám: 284.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB! YTONG falazóelemekSILKA hanggátló tégla,MULTIPOR belsőoldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda:Győr, Bácsai út 148/E.Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:Győr, Fehérvári út 75. Tel.: 96/417-957 Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Page 26: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

26 / + / 2014. december 12.

HIRDETÉS GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Ismét kulturális programnak ad otthont a győri Vá-sárcsarnok. Ismert és kedvelt győri szerzők, Har-csás Judit, a Győr Plusz rádiós műsorvezetője, va-lamint Hessling Erika és Hámor Vilmos írók dedikál-ják eddig megjelent köteteiket a csarnokban kiala-kított standon, két egymást követő szombaton, de -cember 13-án és 20-án 10 órától 14 óráig. Érde-mes kilátogatni a programokra, hiszen a dedikáltkönyvek ötletes karácsonyi ajándékok lehetnek.

ÁlláshirdetésA Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságafelvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

gépjármuvezetoFeltétel: • C kategóriás jogosítvány • legalább 3 évtehergépjármű-vezetői tapasztalat • GKI-kártyaElőnyt jelent: • E kategóriás jogosítvány • darukezelőiképesítés • veszélyes áru szállítását igazoló képesítés

Jelentkezési határidő: 2014. december 31.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.Munka-Bérügyi osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagymunkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írja rá, illetve aze-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjárművezetŐ” jeligét.

Adventi dedikálása Vásárcsarnoknál

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatatisztelettel meghívja az érdeklődőketa „Szociális városrehabilitációGyőr-Újváros területén” című projektkeretében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Idôpont: 2014. december 18.csütörtök 13 óra

Helyszín: Városháza, Díszterem(9021 Győr, Városház tér 1.)

MEGHÍVÓ

´́ ´́

Közeledik a tél, jönnek a fagyok! Ha eddig még nem tette,gondoskodjon vízmérője téliesítéséről, hiszen a fagyká-rok elkerülhetők! www.pannon-viz.hu

Page 27: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 27www.edesotthongyor.hu

SAKK HIRDETÉS

Szombaton kezdetét veszi az év legjelentő-sebb hazai sakkeseménye, az U16-os ifjúsá-gi sakkolimpia Győrben. A magyar színekethét együttes képviseli.

Bár a szombaton kezdődő győri U16-os ifjúsági sakk -olimpián erős, éremesélyes együttessel is harcba szállMagyarország, a kőkemény mezőny miatt egyáltalánnem lesz könnyű dolguk. A Gledura Benjamin, KorpaBence, Kántor Gergely, Antal Tibor Kende, Gál HannaKrisztina összeállítású első csapat az Élő-pontszámoktekintetében az ötödik India, Németország, Oroszor-szág és Ukrajna mögött.

Fontos szerep hárul Gledurára, mint a csapat éltáb-lására. A nemzetközi mester minősítésű 15 éves játé-kos korcsoportos magyar bajnoki címet is szerzett már,továbbá megnyerte a 10 éven aluliak Európa-bajnok-ságát Fermóban, 2009-ben, majd világbajnoki máso-dik lett Brazíliában, 2011-ben. Ebből az eredménysor-ból is látszik, hogy igen tehetséges sportolóról van szó,aki később a felnőtt válogatott erőssége is lehet.

A második számú magyar együttesben Havasi Ger-gő, Kozák Ádám, Juhász Ármin, Zsirai Péter, WernerAnna kap szerepet. A harmadik csapatban DankháziAndrás, Péczeli Sebastian Zsombor, Marosi Levente,Krstulovic Alex és Kassay Lilla játszik, míg a negyedikszámú hazai gárdát csupa lány alkotja: Egyed Judit,Egyed Viktória, Simon Lili, Kovács Judit és Ollé Rebeka

Kemény csaták GyôrbenGledura Benjamin vezetheti sikerre az elsô számú magyar csapatot az U16-os sakkolimpián

Sára révén. További három magyar együttes játszikmég, így bőven lesz kiért izgulni.

A hagyományos, felnőtteknek szervezett sakkolim-piától eltérően, az U16-osok mezőnyében nem ren-

deznek külön tornát a lányoknak. Ezzel együtt a sza-bályok előírják, hogy minimum egy lány szerepelteté-se kötelező minden csapatban.

Várhatóan 54 együttes ül asztalhoz a Nyugat-ma-gyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karánaképületében rendezendő eseményen. A szakmai veze-tés semmit nem bízott a véletlenre, és igyekezett a leg-

jobb körülményeket megteremteni a magyar verseny-zőknek az eredményes szereplés érdekében. Ennekegyik fejezete volt Lékó Péter, minden idők legjobb ma-gyar sakkozójának edzésnapja, amit a teljes magyar

keretnek tartott. A korábbi világbajnoki döntős, ifjúságivilágbajnok klasszis szerint a mezőny rendkívül ki -egyensúlyozott, így a legjobb 30-35 sakkozó közöttcsupán nüanszok döntenek.

Érdekesség, hogy minden játéknapon az összestábláról a szervezők élő közvetítésben számolnak bea fejleményekről.

A megnyitó ünnepségre mindenkit szeretettel várunk. A belépés díjtalan!

Page 28: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

28 / + / 2014. december 12.

SPORT MOZAIK

A Rába ETO FC első góljára nemkellett sokat várni a hétfő esti baj-nokin. Dürgő Péter ugyanis a 4.percben betalált a vendég Pione-ers kapujába, így megszerezte a ve-zetést. Ezt követően aztán beindultaz igazi gólparádé. A 7. minutum-ban Hegyesi duplázta meg a kü-lönbséget, majd nagyjából fél perc-cel később Gorjánácz Márió foly-tatta a góltermelést. Szinte egy pil-lanatig sem pihenhetett a vendé-gek hálóőre, záporoztak az ETO-sakciók. A 11. percben pedig jött azújabb zöld-fehér gól, ezúttal Har-nisch volt eredményes. Ezt követő-en Lódi, majd Palomeque is felirat-kozott a gólszerzők közé. Pár perc-cel később Gorjánácz megszerez-te saját maga második, csapatá-nak hetedik találatát. A félidő végé-

Nem hagyományos évzárót tartottidén a Graboplast Győri VízisportEgyesület, hiszen a nagy múltú ésrendkívül sikeres klub 50 éves jubileu-mát ünnepli a 2014-es esztendőben.A különleges találkozón felidézték aklub eddigi történelmét, megemlékez-tek legnagyobb sportolóiról és sikere-iről. Papp Norbert pedig gyönyörű ho-mok-animációval kápráztatta el arésztvevőket.

Kadler Gusztáv, a GraboplastGYVSE szakosztályvezetője úgy fogal-mazott, a jelen nem lehetne sikeres amúlt alapozása nélkül. „Legalább any-nyira fontosak a kezdetek, azok, akik1964-ben először tették vízre a hajói-kat ebben a csónakházban, mint azokaz olimpiai bajnokok, akik az elmúltévtizedben halomra szállították az ér-

Radocajnak köszönhetően, a CMB Cargo UNI Győr szerezte mega mérkőzés első kosarát. Aztán elég hullámzó játékkal folytató-dott a mérkőzés, volt, hogy vezetett a hazai gárda, de a Sopron agyőri hibákat kihasználva, fordított. A negyedet végül minimális,egypontos előnnyel abszolválta a Győr. A második játékrészbenaztán megléptek a vendégek. Már 18–28-ra is vezetett a Sopron,ám a győri hölgyeknek sikerült némiképp felzárkózni, így 31–35-ösvendég fórral vonultak nagyszünetre a felek. A harmadik negyed-ben felpörögtek a győriek. Folyamatosan faragtak a hátrányukból,sőt hosszú idő után újra sikerült a vezetést is megszerezni 41–40.Ezt követően felváltva estek a kosarak, majd hárommal menteka hazaiak. Ám a játékrész végére sikerült a soproniaknak megfor-dítani a találkozót. A záró szakaszban már szinte végig vezetettaz Uniqa, a Győr pedig kapaszkodott, ám ez csak a pillanatnyiegyenlítésre volt elég. A Sopron végül 74–86-ra hozta a mérkő-zést, így elvitte a bajnoki pontokat városunkból. A győriek leg-jobbja a 26 pontig jutó Vajda Anna volt.

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-magazinjának vendége KadlerGusztáv, a Graboplast Győri Ví-zisport Egyesület szakosztályveze-tője lesz, akivel az egyesület elmúlt50 évéről beszélgetünk. A Sport-magazin játékában ez alkalommalis a Mezbolt által felajánlott ajándé-kot sorsolunk ki, amely egy BayernMünchen sál lesz. Érdemes lesztehát hétfőn 19 óra 30 perckor aGyőr+ TV-re kapcsolni!

Magunkat ajánljuk

Az elmúlt hétvégén Szombathe-lyen lépett pályára a SzéchenyiEgyetem Győri KC a férfi NBI/B-skosárlabda-bajnokságban. Azegyetemistáknak sajnos nem jött kijól a lépés, nagyon hullámzott a tel-jesítményük végig a mérkőzésen.Ellenfelük remekül védekezett, ami-re nem találták az ellenszert, így vé-gül 80–72-re győzött a Falco II.

Az a két együttes találkozott egy-mással a labdarúgó OTP Bank Li-ga 17. fordulójában, amelyek ed-zőváltáson estek át a közelmúlt-ban. Nem kellett sokat várni az el-ső győri gólra. Rudolf passzolt jóütemben Koltaihoz, aki nem hibá-zott és megszerezte a vezetést a7. percben. Nagyjából negyedóraelteltével büntetőhöz jutott azETO, ám Rudolf a kapufát találtatelibe. A 33. percben aztán And-rics örült volna gólnak, ám les mi-att kifelé ítélt a bíró, így maradt az1–0. A fordulást követően több le-hetőséget is kidolgozott a hazaigárda, ám gól egyikből sem lett.A 79. percben aztán duplázott azETO. A végeredmény már nem isváltozott, 2–0-ra győzött az ETO.

Vereségidegenben

Gyôzelemzárásként

50 éves jubileummeket. A kettőt nem lehet külön kezel-ni, sőt nem is szabad.”

A klubot Radnóti Ákos, Győr alpolgár-mestere is méltatta. „A Graboplast GyőriVízisport Egyesület többször bizonyult alegeredményesebbnek a hazai pontver-senyben, és példaértékű az utánpótlás-nevelés terén is. Fiataljai a jövő nagy sike-reinek várományosai. Győr hagyományo-san színvonalas nemzetközi versenyeketbonyolít le. 2017-ben Magyarország el-sőként ad otthont olimpiai eseménynek.A sportág nagy elismerése, hogy a kilencállandó szám mellé, a kajak-kenu is felke-rülhet a győri rendezésű Európa IfjúságiOlimpiai Fesztivál programjába.”

A beszédet követően a klub nevé-ben a győri kajak-kenu megalapítója,Vén Lajos vehette át a városvezetőtől,Győr ezüst emlékérmét.

Soproni siker

Kiütés az utolsónig azonban még két győri gól is szü-letett, Harnisch és Dürgő révén.

A fordulást követően is azETO akarata érvényesült. A 23.percben folytatódott a gólözön.A 10. találatunkat Palomequeszerezte. Ezt követően sorrend-ben Hegyesi, ismét Palomeque,majd Dürgő következett és máris13–0-ra vezetett a hazai gárda. A31. minutumban Hegyesi két-szer is betalált, majd a mérkőzésutolsó találata Solano nevéhezfűződik. A Rába ETO FC végül16–0-ás, kiütéses győzelmet ara-tott, idei utolsó bajnokiján. Azöld-fehérek jelenleg vezetik abajnokságot és bár ez még a Be-rettyóújfalu le nem játszott mér-kőzéseitől is függ, akár az élen istelelhetnek a Rába-partiak.

Page 29: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 29

SPORT HIRDETÉS

Igazi parázs csatát vívott egymással amagyar–horvát közös rendezésű Euró-pa-bajnokság hivatalos megnyitóját kö-vetően Magyarország és Oroszország.Az ünnepélyes megnyitón Vetési Iván, aMagyar Kézilabda Szövetség elnöke, il-letve Borkai Zsolt Győr polgármestereköszöntötte a szurkolókat. Ezt követőenfelzúgott a lelátó. Ria, ria, Hungária!

Kovacsics Anikó szerezte az Európa-bajnokság első magyar gólját, amiregyorsan jött az orosz válasz, sőt a GyőriAudi ETO-s Ana Sen révén a vezetés ismeglett. Kapkodva játszott válogatottunkaz első öt perc alatt, Oroszország pedig

büntet, 1–4. Időt is kért gyorsan NémethAndrás, ám úgy tűnt, az intelmek kevés-nek bizonyultak. A 11. percben aztán Ko-vacsics töri meg a tíz perce tartó gólcsen-det és megszerzi második találatunkat is.A félidő közepére kezdett összeállni a csa-pat, a félidőt jelentő sípszóig sikerült egy-re csökkenteni a különbséget, így 14–15-ösorosz vezetéssel vonultak öltözőbe a fe-lek. A fordulás után büntetőből egyenlí-tettünk, majd Bódi és Kovacsics góljaivalkettővel is vezettünk. Ezt követően gyor-san kapcsoltak az oroszok és egalizáltak.Fej fej mellett mentek a következő percek-ben a csapatok, ám többnyire az oroszok

Ria, ria, Hungária! voltak lépéselőnyben, mi pedig küzdhet-tünk az egyenlítésért. Tíz perccel a végeelőtt, hosszú percek után újra sikerült ket-tőre módosítania a különbséget az oro-szoknak, joggal kért tehát időt NémethAndrás. Jót tett a lányoknak, sikerült azegyenlítés, 27–27, sőt Mayer a vezetéstis megszerezte öt perccel a vége előtt. A29. percben Ana Sen nehezíti meg a ma-gyarok dolgát, már csak egy közte. Azutolsó percben pedig a 29–29 is megvoltaz oroszoknak.

Lengyelország nemzeti együtteséveltalálkozott Magyarország az EB csoport-körének második győri mérkőzésén. Azelső öt perc alatt nagyjából mindkétegyüttes tartotta magát, 2–2 gól szüle-tett. Hibák azonban voltak, nem igazánállt össze még a mieink támadójátéka. A8. percben aztán először vezet a lengyelválogatott. Szerencsére nem sokáig,Szucsánszki egyenlít, majd Kovacsicsszerez vezetést, sőt Tiscsuk lőtt, és elő-ször mentünk kettővel. Folyamatosan nőa magyar előny, negyed óra elteltévelmár 7–3-ra vezetett nemzeti csapatunk.Egyre jobban összeállt a védekezés és atámadójáték is. Nagyjából tíz perccel avége előtt már hattal is mentek a magya-rok. Ezt a fórt nagyjából tudták is tartaniKovacsicsék a szünetig, amire 14–7-esállással vonultak. A lengyelek kezdtékjobban a folytatást, kétszer is betaláltak,aztán a 3. perben Mayer törte meg a ma-gyar gólcsendet. Felébredtek a mieink,tíz is megvolt közte, Bódi Bernadettnekköszönhetően a 9. minutumban. A félidőderekára sikerült feljebb zárkózni a len-gyel válogatottnak. Nagyjából öt perccela vége előtt már ötre fogyatkozott a mie-ink előnye. Végül azért meglett a meccs,ám csak a saját hibáinknak köszönhet-jük, hogy csak 29–23 lett a vége.

Page 30: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

30 / + / 2014. december 12.

SPORT MOZAIK

Az elmúlt hétvégén rendezték meg azökölvívó országos bajnokságot Kecs-keméten. A tavalyi győri rendezésután igencsak fel volt adva a lecke aBács-Kiskun megyeieknek, hogy ha-sonló hangulatos tornát rendezzenek.

A versenyről természetesen nem hi-ányozhattak a Patent Gladiátor SE ököl-vívói sem, akik fergetegesen szerepel-tek. A 64 kg-ban vitézkedő Nyéki Grego-riánnak sikerült megvédenie a bajnokicímét, miután legyőzte a budapesti KSI-sVadász Andrást. Pedig a tornát megelő-zően még majdnem az indulást is vissza-mondta a győri pofonosztó, ugyanismindkét kisfia súlyosan megbetegedett,és kórházba került. Szerencsére azon-ban már mind a ketten jól vannak, ám

A Tata együttesét fogadta a férfi kézi-labda NB I/B nyugati csoportjának 12.fordulójában a Buda-Cash-ETO-SZE-SE. Fej fej mellett haladt a két együttesa mérkőzés elején. Negyedóra eltelté-vel is még egyenlő volt az állás. Ezt kö-vetően aztán több hibát is elkövetett ahazai gárda, a tataiak pedig ezt kihasz-nálva, megléptek a mieinktől. Szeren-csére – kétes bírói ítéletek ide, kétes bí-rói ítéletek oda – nem hagyták magu-kat a SZESE-sek, és sikerült kiegyenlí-teniük. A szünetre azonban elhúzott a

szerző: papp zsoltfotó: o. jakócs péter

Az új városi uszoda hétfőtől pró-baüzemben, kedvezményesáron várja az úszni vágyókat,szerdától pedig rangos versenyhelyszíne lesz az új létesítmény.

Lapunkban folyamatosan beszámol-tunk a beruházás állásáról, legutóbbpéldául Kemény Dénessel, a MagyarVízilabda Szövetség elnökével jártukbe közösen az épülő létesítményt. Azazóta eltelt hetekben teljesen elké-szült az uszoda, az ötvenméteres ver-senymedencében ma már víz van, vagyisminden készen áll arra, hogy megnyis-sa kapuit a látogatók előtt.

„Ez december 15-én meg is törté-nik, ekkor ugyanis próbaüzemre ki-nyitjuk az uszodát. Ez azt jelenti, hogya lakosság hétfőn és kedden mindösz-sze négyszáz forintért látogathatja alétesítményt. Az uszoda megnyitásá-val a győriek egy régi vágya válik való-ra, hiszen az ötvenméteres medence

Négy nap múlva kipróbálhatjuk az új uszodát!

a győri úszósport számára új távlato-kat nyit, amely a versenysport melletta tömegsportra is igaz” – fogalmazottlapunknak Borkai Zsolt polgármester.Hozzátette, a jövő héten azért csakkét napig próbálhatók ki a medencék,mert a létesítmény felavatásakéntdecember 17-től 20-ig mindjárt egy

rangos úszóversenynek ad otthont azúj uszoda, de december 21-től egé-szen január végéig, vagyis a próba-üzem idején továbbra is 400 forintlesz a belépőjegy ára. Fontos tudni,hogy az uszodában egyidejűleg 400úszóvendég tartózkodhat, vagyis e lét-szám felett meg kell várni a kijövőket.

Győr Open Swim Cup néven decem-ber 17–20. között rendezik meg a léte-sítmény debütálását szolgáló, nagyonrangos, FINA kvalifikációs versenynekminősülő rendezvényt, amelyben ver-senyzési lehetőséget biztosítanak min-den korosztálynak. Petrov Iván, azúszósport regionális vezetője lapunkkérdésére elmondta, a nevezettek közöttolyan úszónagyságok is szerepelnek,mint Cseh László, Gyurta Gergely, Ta-kács Krisztián vagy a 2017-es győri ren-dezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-vál arca, Jakabos Zsuzsanna, de rajtukkívül is számos korosztályos bajnok éstehetség vesz részt a „futamokban”. Asportvezető kifejtette, a nagy világverse-nyeket leszámítva, a lehető legrango-sabb eseményről van szó, hiszen világ-bajnoki selejtező verseny lesz a győri,ahol – bár a nevezési idő lapzártánkignem zárult le – legalább háromszáz in-dulóval számolnak. Az érdeklődőkegyébként ötszáz forintos belépőjeggyeltekinthetik meg a futamokat.

Az elkészült uszodáról részleteseb-ben jövő heti számunkban olvashatnak.

Tatai gyôzelem

Gyôri címvédés és bronzéremNyéki Gregorián elárulta, hogy nagyonsokat köszönhetnek dr. Kovács Mártafőorvos asszonynak, aki nagyon sokattett a gyógyulásukért. Nyéki mellettZámbó Dániel is remekül szerepelt a 69kg-osok között. A két sportoló elárulta,sokat segítenek egymásnak az edzése-ken, ezért is sikerülhetett ilyen jól a sze-replés. A tréningek alatt folyamatosanmotiválják, doppingolják egymást a mi-nél jobb teljesítmény elérésére. Ám eh-hez kell egy jó edző, illetve egy jól össze-állított edzésterv, amelyet Nagy Zoltándolgozott ki számukra.

A két győri ökölvívó nem pihenhetsokat, hiszen december 21-én már új-ra ringbe lépnek, akkor a Boxing Onenevű sorozat keretein belül.

Tata, így 11–14-es vendég vezetésselvonultak öltözőbe a felek. A második já-tékrész elején állandósult a két-háromgólos különbség. A folytatásban ezt afórt még tovább tudta növelni a vendégTata, már öt is volt közte a félidő dere-kán. Sajnos továbbra is sok hibával ját-szottak a győri fiúk, így folyamatosanléptek meg a tataiak. A hajrához érkez-ve, gyakorlatilag már csak a gólkülönb-ség volt kérdéses. Végül 23–32-re győ-zött a Tata. A Buda-Cash-ETO-SZESEa 12. helyről várja a folytatást.

Page 31: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

2014. december 12. / + / 31

HIRDETÉS

Page 32: 50 Gyor Plusz Template Quark8ujsag.gyorplusz.hu/data/files/gyorplusz_14dec12.pdf · nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg. Az érintettek pályázatot nyújthatnak be angol,

HIRDETÉS

32 / + / 2014. december 12.

TREND OPTIKAGyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341

Jelentkezzen be

MOST!

96/512 630 30/203 22 22info@patentcsoport.husecuritypatent.hu

M inden kedves partnerének

és ügyfelének kellemes ünnepeket kíván

a Patent Csoport!

A BIZTONSÁG MINÔSÉGE EGÉSZ ÉVBEN!