Top Banner

of 30

1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

Jun 01, 2018

Download

Documents

Armin Kotoric
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  1/30

  UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET U ZENICI Odsjek: Proizvodni biznis MSP Predmet: Nove proizvodne tehnologije

  Akademska godina: 2011/2012. at!m:

  S"M#NA$S%# $A& 'ehnologija izrade modela i kal!pa dr(a)a za kerami)ke plo)i*e &

  Predmetni asistent: St!denti:Samir Ko ar

  !"as" mr"s#" Edi$ %e&o!i' ( di)"i$&"ma*" %e$jami$ %iri$d+i Aida Če,iko!i' +++++++++++++++++++++++++++++ ,potpis-

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  2/30

  SA $ A

  1. 'ehnologija izrade modela i kal!pa dr(a)a za kerami)ke plo)i*e 1

  2. #zgled modela radnog predmeta za koji se vr i izrada kal!pa 3

  4. #zgled jedne strane kal!pa za model dr(a)a kerami)kih plo)i*a 5

  3. 6pera*ija )eonog glodanja7ravnanje gornje povr ine ,6710- 8

  9. 6pera*ija kont!rne obrade gornjeg ,vertikalnog- dijela kal!pa dr(a)akerami)kih plo)i*a ,6720- 10

  5. 6pera*ija kont!rne obrade7izrada d(epa ,6740- 12

  . 6pera*ija troosnog glodanja ,6730- 13

  8. 6pera*ija 97osne obrade jedne strane kal!pa ,6790- 15

  ; . 6pera*ija )eonog glodanja bo)ne strane obratka ,6750- 18

  10. 6pera*ija kont!rne obrade neobra

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  3/30

  -" Te.$o,o&ija i rade mode,a i ka,/)a dr+a0a a kerami0ke ),o0i#e

  Ba tehnologij! izrade modela i kal!pa dr(a)a jedne strane datog predmeta rada potrebno je postepeno deCinisati kompletan niz parametara obrade koji De biti kori teni ! pro*es! izrade:

  • Predmet rada : Model i kal!p dr(a)a jedne strane za kerami)ke plo)i*e ,Slika 1.-

  Slika 1. #zgled modela i kal!pa dr(a)a jedne strane

  • Sim/,a#ija $a rad$im sta$i#ama : "M@6 Mill , 6$AM E Slika 2.-

  Slika 2. "M@6 Mill

  • Pro&ramski )aketi a i rad/ mode,a: SolidForks 2010 i Solid@AM 2010 ,Slika 4.-

  G

  Slika 4.SolidForks 2010 G Solid@AM 2010

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  4/30

  1 - 2• 3a*i$a $a kojoj se !r*i o4rada i i rada:

  Petoosna glodali*a M> ?eidenhein i'N@ , 6$AM- ,Slika 3.-

  Osnovne komponente : Radni prostor mašine: 1. kontrolni prostor E 7 hod H: ose 500mm

  2. !pravlja)ka jedini*a E 7 hod I: ose 900mm 4. za titna vrata E 7 hod B: ose 900mm 3. radni stol E 9. maga*in alata i 5. glava za glodanje.

  Slika 3. Petoosna glodali*a M> ?eidenhein i'N@

  CNC-rotirajući stol:

  7 stezna povr ina: 540/500J900 mm2 E 7 maksimalna operativnost: 900 kg sa Ciksiranim stolom 800 kg za 97osn! ma in!

  7 opseg K7ose ! stepenima:7120/L40E 7 opseg K7ose ! stepenima:7120/L40E 7 rota*ioni opseg @7ose ! stepenima 450E 7 brzina hoda rotiraj!Dih osa K/@ 50 ob/min.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  5/30

  1 5 2• 3aterija, o4ratka: Al!minij!mE dimenzija 100 J 100 J 90 mm . ,Slika 9.-

  Slika 9. Materijal obratka

  • Ste a$je o4ratka : Stega ,Slika 5.-

  Slika 5. #zgled stege za stezanje obratka

  • Kori*te$i a,at:

  =a*e Mill pre)nika 20 mmE 1.9 mm

  Kall Nose Mill pre)nika 2 mm

  "nd Mill pre)nika 2 mm

  etaljniji post!p*i obrade i primjena alata De biti navedeni i detaljno opisani ! narednim poglavljima opera*ija za izrad! jedne strane kal!pa dr(aDa za kerami)ke plo)i*e.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  6/30

  1 6 25" I &,ed mode,a rad$o& )redmeta a koji se !r*i i rada ka,/)a

  Na slijedeDoj sli*i ,Slika .- prikazan je 4 model dr(a)a kerami)kih plo)i*a za koji se vrizrada kal!pa.%ao materijal za izrad! kal!pa koristiti De se al!minij!mska plo)i*a odgovaraj!Dihdimenzija 100J100J90 mm .

  Slika . 4 model dr(a)a kerami)kih plo)i*aizajn datog modela na sli*i vr en je ! programskom paket! SolidForks 2010 ! ra)!narskom

  *entr! na radnim stani*ama "M@6 koje s! smje tene ! aboratoriji za obrad! rezanjem i alatnema ine , 6$AM- na Ma inskom Cak!ltet! ! Beni*i.

  Model je sastavljen iz dva glavna dijela:

  • vertikalni ,gornji- i• horizontalni ,donji- dio.

  ertikalni dio dr(a)a kerami)kih plo)i*a se nakon !potrebe horizontalnog dijela dr(a)a odlomi iima osnovn! C!nk*ij! da omog!Di pravilno pozi*ioniranje i lak e !pravljanje donjim odnosnhorizontalnim dijelom.

  ?orizontalni dio dr(a)a ostaje trajno instaliran ispod kerami)kih plo)i*a i ima glavni zadatak daosig!ra ravnomjernost me

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  7/30

  1 7 2 Na datim slikama ,Slika 8.- predstavljen je dovoljan broj pogleda za opis datog modela ortogonalnoj projek*iji odnosno ! ravni sa dvije dimenzije ,2 - gdje s! prikazani:

  Po&,ed A 8 NACRT Po&,ed C 8 %OKOCRT

  Po&,ed % 8 TLOCRT 69 3ode,

  Slika 8. 6rtogonalni prikaz modela dr(a)a kerami)kih plo)i*a ! na*rt! ,A-E tlo*rt! ,K-i boko*rt! ,@- sa kona)nim izgledom 4 modela

  %od projek*ije datog modela ! ravanskom sistem! odnosno ! dvodimenzionalnomkoordinatnom sistem! neophodno je da se odredi dovoljan broj pogleda potrebnih za potp!n

  mog!Dnost deCinisanja datog predmeta ! prostornom koordinatnom sistem! odnosno trodimenzionalnom ,4 - koordinatnom sistem!.

  Na osnov! prikazana tri pogleda ,AEK i @- datog modela mog!De je jasno odrediti i konstr!isdati predmet rada ! aksonometrijskom oblik! kao 4 model.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  8/30

  1 26" I &,ed jed$e stra$e ka,/)a a mode, dr+a0a kerami0ki. ),o0i#a

  Na sli*i ,Slika ;.- dat je prikaz jedne strane kal!pa za izrad! modela dr(a)a kerami)kih plo)i*asa izra

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  9/30

  1 ; 2a bi ! potp!nosti kal!p dr(a)a kerami)kih plo)i*a bio deCinisan na slijedeDoj sli*i ,Slika 10.

  predstavljen je model kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*a sa pogledima AE K i izgled modela ! 4 projek*iji.

  Po&,ed A 69 mode,

  Po&,ed % 69 mode,

  Slika 10. Model dr(a)a kerami)kih plo)i*a ! pogledima A i K sa predstavljenim 4 modelom jedne polovine kal!pa

  Na osnov! prikazanog 4 modela datog predmeta rada mog!De je pretpostaviti da se potp!nosti radi o identi)nom negativ! odnosno kal!p! modela dr(a)a kerami)kih plo)i*a koji jeneophodan da bi se mogao izraditi krajnji proizvod ! izvornom oblik! bez devija*ija odnosnodst!panja dimenzija i oblikaE koji se pri tome moraj! nalaziti ! tolerantnom podr!)j!. PrideCinisanj! opera*ijaE re(ima obrade i alata koristit De se pogodnost programskog pakSolid@AM 2010 koji De omog!Diti izrad! jedne strane kal!pa na ma ini.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  10/30

  1 < 27" O)era#ija 0eo$o& &,oda$ja=ra!$a$je &or$je )o!r*i$e >O=-?@

  Pri pro*es! skidanja str!gotine odnosno obradi rezanjem potrebno je prije samog pro*esa obraddeCinisati re(ime obrade koji !klj!)!j! dodatke za obrad! koji sl!(i za ravnanje gornje povr ineEalat koji se koristiEd!bina posmak i brzina rezanja:Alat koji se korisiti:

  =a*e Mill ,tvrdi metal- pre)nika 20 mm ,Slika 11.-

  Slika 11. #zbor alata za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  11/30

  1 2!bina rezanja: a 2 mm

  Posmak: s 0E40 mm/o

  Krzina rezanja: v 400 m/min odatak za obrad! : O 2 mm

  Slika 12. Sim!la*ija skidanja dodatka za obrad!

  Sim!la*ija obrade datog radnog komada vr ena je ! programskom paket! Solid@AM koomog!Dava prikaz obrade 4 modela sa alatom deCinisane rezne geometrije i pro*esim!liranog kretanja glodala po povr ini koja treba da se obradi.

  %ao optimalna vrijednost dodatka za obrad! !zeta je vrijednost od 2 mm pri Dem! se na sli*i visamo obrada gornje povr ine obratka gdje je narednom opera*ijom potrebno izraditi date kont!za gornji odnosno vertikalni dio kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*a.

  daljem pro*es! skidanja dodatka za obrad! potrebno je obraditi na isti na)in i bo)n! stran!obratka na kojoj se nalazi donji odnosno horizontalni dio jedne polovine kal!pa dr(a)akerami)kih plo)i*a.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  12/30

  1 B 2" O)era#ija ko$t/r$e o4rade &or$je& >!ertika,$o&@ dije,a ka,/)a dr+a0a

  kerami0ki. ),o0i#a >O=5?@

  Pri pro*es! obrade vertikalnog dijela kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*a potrebno je prethodnodeCinisati kont!r! po kojoj De se vr iti data obrada sa posebnim naglaskom na nivoe obratkokvir! date kont!re. ijelovi kont!re koji s! na vi em nivo! odnosno sa manjom d!binomobra

  sljedeDim opera*ijama za kont!rn! obrad!E slikovito je predstavljena obrada kompletnkont!re vertikalnog dijela jedne strane kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*aE pri Dem! se mo(evidjeti mre(a kretanja )eonog glodala ! pro*es! obrade.

  Alat koji se korisiti:

  =a*e Mill ,tvrdi metal- pre)nika 1.9 mm ,Slika 14.-

  Slika 14. #zbor alata za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  13/30

  1 -? 2

  !bina rezanja: a 1 mm

  Posmak: s 0E29 mm/o

  Krzina rezanja: v 289 m/min

  Slika 13. Sim!la*ija skidanja dodatka za obrad!

  Po)etak obrade po)inje od tzv.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  14/30

  1 -- 2;" O)era#ija ko$t/r$e o4rade=i rada d+e)a >O=6?@

  Alat koji se korisiti:

  =a*e Mill ,tvrdi metal- pre)nika 1.9 mm ,Slika 19.-

  Slika 19. #zbor alata za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  15/30

  1 -5 2

  !bina rezanja: a 1 mm

  Posmak: s 0E29 mm/o

  Krzina rezanja: v 289 m/min

  Slika 15. Sim!la*ija skidanja dodatka za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  16/30

  1 -6 2

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  17/30

  1 -7 2

  !bina rezanja: a 2 mm

  Posmak: s 0E40 mm/oKrzina rezanja: v 420 m/min

  Slika 18. Sim!la*ija skidanja dodatka za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  18/30

  1 - 2" O)era#ija =os$e o4rade jed$e stra$e ka,/)a >O= ?@

  Petoosno obrada se koristi kod slo(enijih kont!ra i nepravilne geometrije koja je jako te ko pristpa)na i te ka za obra

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  19/30

  1 -; 2

  !bina rezanja: a 4 mm

  Posmak: s 0E20 mm/oKrzina rezanja: v 400 m/min

  Slika 20. Sim!la*ija skidanja dodatka za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  20/30

  1 -< 2B " O)era#ija 0eo$o& &,oda$ja 4o0$e stra$e o4ratka >O=;?@

  Na slijedeDim slikama predstavljen je alat i predstavljen je obradak na kojem se vr i opera*skidanja dodataka za obrad! O 2 mm sa bo)ne strane na mjest! gdje se nalazi horizontaln

  ,donji- dio dr(a)a kerami)kih plo)i*a.Alat koji se koristi:

  =a*e Mill ,tvrdi metal- pre)nik 20 mm ,Slika 21.-

  Slika 21. #zbor alata za obrad!

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  21/30

  1 - 2

  !bina rezanja: a 2 mm

  Posmak: s 0E40 mm/oKrzina rezanja: v 400 m/mi

  odatak za obrad! : O 2 mm

  Slika 22. 6brada dodataka za obrad! donjeg dijela dr(a)a kerami)kih plo)i*a Nakon skidanja odnosno obrade dodataka za obrad! radnog komada prelazi se na slijedeDkont!rn! obrad! povr ine koja je na ni(em nivo! d!bine rezanja od povr ine sa koje je izvr enskidanje dodataka za obrad!.

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  22/30

  1 -B 2-?" O)era#ija ko$t/r$e o4rade $eo4ra e$o& dije,a ka,/)a dr+a0a kerami0ki. ),o0i#a >O=

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  23/30

  !bina rezanja: a 1 mm

  Posmak: s 0E29 mm/o

  Krzina rezanja: v 400 m/mi

  Slika 23. Sim!la*ija kont!rne obrade obratka: segment kont!re na vi em nivo!

  1 5- 2

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  24/30

  --" O)era#ija ko$t/r$e o4rade=i rade d+e)a >O= ?@

  Na slijedeDim slikama predstavljena je obrada dijela kompletne kont!re vertikalnog dijela kal!pdr(a)a kerami)kih plo)i*a na ni(em nivo!E pri Dem! se mo(e vidjeti mre(a kretanja )eonogglodala ! pro*es! obrade.

  Alat koji se korisiti:

  =a*e Mill ,tvrdi metal- pre)nika 1.9 mm ,Slika 29.-

  Slika 29. #zbor alata za obrad!

  1 55 2

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  25/30

  !bina rezanja: a 1 mm

  Posmak: s 0E40 mm/o

  Krzina rezanja: v 420 m/min

  Slika 25. Sim!la*ija kont!rne obrade obratka: segment kont!re na ni(em nivo!

  1 56 2

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  26/30

  Bbog velikog broja linijaD #ode koji je veoma opse(an i koji detaljno opis!je svak! opera*ijekoja je deCinisanaE dati De se samo il!strativni prikazD #odezadnje opera*ije QQkont!rne obradeizrade

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  27/30

  $a =os$oj &,oda,i#i 93D Heide$.ei$ iTNC >LORA3@

  Na slijedeDoj sli*i ,Slika 20.- prikazana je jedna strana kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*aizra

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  28/30

  Zak,j/0ak

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  29/30

  6vim izvje tajom o rad! predstavljena je tehnologija izrade kal!pa za dr(a) kerami)kih plo)i*agdje je prikazan kompletan tehnolo ki pro*es izrade kal!pa odnosno jedne polovine simetri)nokal!pa sa svim parametrima i re(imima obrade.

  Ba post!pak dizajna modela i kal!pa dr(a)a kerami)kih plo)i*a kori ten je programski paket

  SolidForks 2010E a za sim!la*ij! samog pro*esa obrade radnog komada kori ten je programs paket Solid@AM 2010 koji daje jasan !vid obrade odnosno sim!lirani pro*es obrade kont!rradnog predmeta.

  Nakon sim!la*ije na radnim stani*ama zahvalj!j!Di @A /@AM post!pk! programiranja pre!ze je generirani > kod koji je tako ?eidenhein i'N@.

  pogled! tehni)ke dok!menta*ije ! rad! je prikazan radioni)ki *rte( jedne polovinesimetri)nog kal!pa sa svim potrebnim dimenzijama i kvalitetima obra

 • 8/9/2019 1.Seminarski Rad Nove Proizvodne Tehnologije ISPRAVNO

  30/30

  1. M.%alajd(iDE 'ehnologija obrade rezanjem7prir!)nikE Keograd.

  2. #nternet :RRR.mC.!nze.ba

  4. #nternet :RRR.solidRorks.*om

  3. #nternet :RRR.solid*am.*om

  1 5 2

  http://www.mf.unze.ba/http://www.solidworks.com/http://www.solidcam.com/http://www.mf.unze.ba/http://www.solidworks.com/http://www.solidcam.com/