Top Banner

Click here to load reader

10 stappenplan

Jun 21, 2015

ReportDownload

Education

  • 1. 2013 In 10 stappen naar de Cloud [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] Dit document is een handleiding voor het berekenen van Cloud Computing kosten om zo meer grip te krijgen op haar Toegevoegde Waarde en geeft een 10-stappenplan voor de selectie van Cloud Computing diensten. Het en is een hulpmiddel voor Decision Management.

2. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 2 Jambo Consultancy Inhoudsopgave Inleiding.......................................................................................................... 3 Decision Management................................................................................. 7 Jambos 10-Stappenplan ............................................................................. 8 Jambos Tool.................................................................................................12 3. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 3 Jambo Consultancy Inleiding Gedurende 2012 is Cloud Computing steeds meer gemeengoed geworden binnen ondernemingen wereldwijd en de inschatting is dat dit in 2013 explosief zal stijgen. Zoals blijkt uit de onderzoeksgegevens over 2011 en 2012 (zie http://snack.to/fvzkstxr ) is het kostenvoordeel de belangrijkste reden voor organisaties om Cloud Computing toe te passen. De Cloud belooft vele soorten kostenvoordelen, zoals de mogelijkheid om kosten te verschuiven van vaste naar flexibele kosten. Ook belooft het een lagere TCO en elasticiteit (Agile). Het biedt de mogelijkheid om IT middelen te verschuiven naar activiteiten die de organisatie meer toegevoegde waarde opleveren. Het verbetert de werknemerstevredenheid en geeft een concurrentievoordeel. Sommige van deze voordelen zijn nogal subjectief en om die reden moeilijk als ROI te berekenen. Zoals weergegeven in Jambos Delivery Model voor Cloud Computing (zie http://snack.to/fumermik ) is met Cloud Computing Decision Support de belangrijkste activiteit voor de IT verantwoordelijke afdeling geworden. In de nabije toekomst wordt de IT manager een diensten makelaar en de IT afdeling een Cost Control Center. 4. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 4 Jambo Consultancy Dit Cost Control Center krijgt met Cloud Computing de moeilijke taak van het afwegen van de totale kosten van een IT dienst tegen het potentile rendement. Dit lukt alleen maar als er inzicht is in de Toegevoegde Waarde van de Clouddiensten en in de kosten die de organisatie met het Cloud model maakt. Hieronder volgt een overzicht van alle Cloud Computing directe en indirecte kosten, onderveelt in meetbare en niet-meetbare kosten maar ook de vaste en variabele kosten zoals daar zijn de opstartkosten, operationele en onzichtbare kosten. Meetbaar Agility Agility draagt bij aan kostenreductie en verhoging van de productiviteit door snellere levering van systemen en als gevolg van (externe) veranderingen: Snellere implementatie van applicaties (SaaS) Snellere applicatie ontwikkeling en testduur (PaaS) Kostenreductie. kosten worden verschoven van hoge investeringsuitgaven tot operationele kosten. Bovendien belooft het kostenreductie in de volgende gebieden: IT arbeidskosten voor systeembeheer in uren en bezetting Applicatie software (SaaS alleen) Licenties aanschaf en het onderhoud Technische ondersteuning en ondersteuning van gebruikers Onderhoud (upgrades, updates, patches, enz.) Hosting (fysiek gebouw, stroom, koeling, enz.) Verbeterde productiviteit. Gebruiker mobiliteit en alomtegenwoordige toegang kunnen de productiviteit verhogen. Collaboratieve toepassingen de productiviteit te verhogen en te verlagen rework. Geoptimaliseerd gebruik van resources Bedrijven gebruiken alleen de IT-middelen die ze nodig hebben, waardoor het systeem idle time afval. Verbeterde beveiliging en compliance Cloud providers bieden robuuste beveiliging controles aan als een differentiatie middel binnen de markt. De toegang tot vaardigheden en capaciteiten Klanten profiteren van top klasse vaardigheden en capaciteiten, terwijl personeelskosten (werving, salaris, voordelen, opleiding, enz.) worden vermeden. Schaalbaarheid. 5. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 5 Jambo Consultancy On Demand provisioning of IT-middelen te elimineren de kosten door capaciteitsplanning. Klanttevredenheid Effectieve benutting van Cloud applicaties kunnen de samenwerking tussen de onderneming en haar klanten verbeteren of de responstijd op vragen van klanten verkleinen. Betrouwbaarheid Cloud providers bieden extra mogelijkheden voor sites zodat business continuteit en rampherstel kan worden ingericht op een efficintere wijze. Prestatie Betere prestaties en uptime kan het gevolg zijn van continue en consequent monitoring van operaties door de Cloud provider. Immaterieel Voorkomen van gemiste zakelijke mogelijkheden Een Cloud applicatie (SaaS) kan een belangrijk criterium zijn om al dan niet een nieuw bedrijf te starten of uit te breiden naar nieuwe markten. Focus op core business IT-middelen kunnen direct worden toegewezen om de core business te ondersteunen. Medewerkertevredenheid en innovatie Mobiliteit en snellere prestaties verbeteren tevredenheid van de medewerkers en klanten en vergroot innovaties. Samenwerking Real-time samenwerking verhoogt kwaliteit en innovatie. Risico-overdracht Sommige risico's kunnen worden overgedragen aan de leverancier bijvoorbeeld inbreuken op de beveiliging, verlies van gegevens, ramp herstel. Opstartkosten 1. Sommige technische investeringen in bv. bandbreedte zijn nodig om aan de nieuwe vraag naar netwerk en Internet tegemoet te komen. Andere infrastructuurcomponenten kunnen moeten worden opgewaardeerd om te integreren met Cloud services. 2. Implementatie Professionals kunnen nodig zijn voor het beheer van en de overgang naar de Cloud. 3. Extra Integratie effort door Professionele dienstverleners kan nodig zijn voor de integratie van In House en Cloud services. 4. Configuratie en maatwerk Dit geldt voor klanten op basis van configuratie voor SaaS applicaties. 5. Training. De ingezette IT-middelen kunnen vereisen speciale training vereisen om Cloud leveranciers en diensten te beheren. Gebruikers kunnen een opleiding aan voor de nieuwe toepassingen eisen. 6. Organisatorische veranderingsprocessen kunnen wat re-engineering en 6. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 6 Jambo Consultancy Cloudspecifieke behoeften creren zoals, Change Management, resource en gebruik monitoring, gebruikerstoegang provisioning en interne audits. Operationele kosten 1. Abonnementskosten. Deze zullen bestaan uit de overeengekomen periodieke vergoedingen (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks) voor het gebruik van Cloud services. 2. Change Management Dit kan bestaan uit de kosten in verband met het Change Management proces en de eventuele kosten die bij het aanvragen van veranderingen in het systeem. 3. Vendor Management Dit zijn kosten die verband houden met het toezicht op de activiteiten van de leverancier, contract Management, Service Level Agreements (SLA's) toezicht en handhaving, of enige andere activiteit gericht op dienstverlening en het evaluatieproces te beheren. 4. Cloud cordinatie Voor ondernemingen die meer dan een wolk kiezen en een cordinatiegroep nodig hebben om integratie te waarborgen als ook consistentie. 5. End User support en administratie Sommige van deze kosten zullen deel uitmaken van het abonnementsgeld, terwijl andere worden bewaard voor de afnemer zelf. 6. Risicobeperkende Tegenmaatregelen zullen moeten worden gemplementeerd om alle risico's die Cloud Computing profiders lopen te controleren. 7. Krimpen / converteren Tenzij anders vermeld in het contract, kunnen sommige verkopers vergoedingen vragen voor downsizing of schaalvergroting van de IT-middelen. Eenmalige kosten Dit zijn vooral kosten van terugkeer naar het eigen terrein (In House) of die te maken hebben met overdracht naar andere providers. Het kan nodig zijn om terug te keren naar een In House model als bv. nieuwe wettelijke regelingen of economische problemen de Cloud raken. Enkele van de mogelijke kosten zijn: 1. extraheren van gegevens uit de wolk en valideren van hun juistheid en volledigheid 2. Kosten voor ontsmetten of vernietiging van de gegevens van Cloudopslag en verwerking hardware 3. Configuratie en provisioning van In systemen om Cloudiensten te vervangen 4. Boetes voor voortijdige beindiging 5. Herbestemming of werving van IT-middelen om diensten die worden teruggezet te ondersteunen 6. Herbestemming of inkoop van fysieke middelen om diensten die worden teruggezet te hosten 7. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 7 Jambo Consultancy Decision Management De besluitvorming rond het gebruik van Clouddiensten kan complex zijn en het schatten van de ROI is een cruciaal onderdeel om ervoor te zorgen dat het gekozen pad de juiste is. ROI is de belangrijkste financile Key Performance Indicator (KPI) voor Clouddiensten. Cloud Computing ROI mechanismen moeten zijn afgestemd op de eigen Cloudstrategie en -doelstellingen, waaronder de gekozen Life Cycle Management en Release Management Strategie en deelt de af te nemen CLouddiensten in op basis van de drie pijlers van NIST (zie stap 4 pag. 9). 8. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOUD] 8 Jambo Consultancy Jambos 10-Stappenplan Veel organisaties willen geen Early Adopter van de Cloud zijn door onzekerheid over leveranciers, standaardisatie en beveiligingsrisicos. Zij willen leren van de fouten van anderen en kijken daarom eerst de kat uit de boom. Met als gevolg dat zij een potentieel aan kostenvoordelen mislopen en zeer waarschijnlijk ook een concurrentievoordeel. De idee van overstappen naar de Cloud roept ook weerstand op door het negatieve aspect van veranderingen. Door gebruik te maken van Decision Management wordt dit voorkomen. Met Jambos Cloud Computing 10- Stappenplan van Strategie tot en met Evaluatie wordt deze overstap een eenvoudige exercitie. 9. 14 februari 2013 [IN 10 STAPPEN NAAR DE CLOU

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.