Top Banner
A CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Program Funkcjonalno-Użytkowy Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary Polska Tel. +48 68 479 46 26 Fax. +48 68 479 46 36 e-mail zzo@marszow.pl http:// www.marszow.pl/ NAZWA PROJEKTU: Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego POIS.02.01.00-00-004/09-00 NAZWA KONTRAKTU: Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina Żary Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AS.ZZO.271.2/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina Żary Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)
253

 · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Feb 27, 2019

Download

Documents

vanthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

A CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Polska

Tel. +48 68 479 46 26

Fax. +48 68 479 46 36

e-mail zzo@marszow.pl

http://www.marszow.pl/

NAZWA PROJEKTU:

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiegoPOIS.02.01.00-00-004/09-00

NAZWA KONTRAKTU:

Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina Żary

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AS.ZZO.271.2/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina Żary

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 2:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

CZĘŚĆ III

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Polska

NIP 9282010639

Regon 080226740

KRS 0000297754

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 5 050 000,00 PLN

tel.: +48 68 479 46 26

fax.: +48 68 479 46 36

e-mail: zzo@marszow.pl ;

http://www.marszow.pl

OPRACOWANIE: Dariusz SylwestrzakIrena Pańko- Borkowska

strona 2Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 3:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Nazwy i kody robót wg CPV

Główny przedmiot:

Grupa robót 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria robót 45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45222100 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

Dodatkowe przedmioty

Grupa robót 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robót 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000 Roboty na placu budowy

Klasa robót 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria robót 45213000 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45222100 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów.

45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200 Roboty konstrukcyjne

45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231222 Roboty w zakresie zbiorników gazu

45231223 Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do

strona 3Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 4:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

odprowadzania wody burzowej

45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232151 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232200 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232221 Podstacje transformatorowe

45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420 Roboty w zakresie ścieków

45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45232454 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

45233123 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223 Wymiana nawierzchni drogowej

Klasa robót 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robót 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210 Wykonywanie pokryć dachowych

Grupa robót 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robót 45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314100 Instalowanie central telefonicznych

45314200 Instalowanie linii telefonicznych

45314320 Instalowanie okablowania komputerowego

45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

strona 4Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 5:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315400 Instalacje wysokiego napięcia

45315500 Instalacje średniego napięcia

45315600 Instalacje niskiego napięcia

45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45320000 Roboty izolacyjne

45321000 Izolacja cieplna

45323000 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45324000 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110 Instalowanie kotłów

45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210 Instalowanie wentylacji

45331211 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331220 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Grupa robót 71200000 Usługi architektoniczne i podobne

Klasa robót 71220000 Usługi projektowania architektonicznego

Klasa robót 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71300000 Usługi inżynieryjne

Klasa robót 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robót 71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71323000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej

71325000 Usługi projektowania fundamentów

71326000 Dodatkowe usługi budowlane

71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

strona 5Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 6:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Grupa robót 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Klasa robót 71410000 Usługi planowania przestrzennego

strona 6Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 7:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Spis treści:

A CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Program Funkcjonalno-Użytkowy1

A. Część opisowa.......................................................................................................................131. Opis ogólny przedmiotu zamówienia....................................................................................131.1. Geneza Projektu..................................................................................................................131.2. Uwarunkowania prawne Projektu w zakresie polskiego i UE prawa ochrony środowiska.

141.3. Inne uwarunkowania prawne mające wpływ na realizację Projektu w zakresie prawa polskiego.......................................................................................................................................161.4. Cele realizacji Projektu.......................................................................................................171.5. Cele realizacji Kontraktu....................................................................................................181.5.1. Cele jakościowe (niemierzalne)......................................................................................181.5.2. Cele ilościowe (mierzalne)..............................................................................................181.6. Zakres Kontraktu................................................................................................................181.6.1. Projektowanie..................................................................................................................191.6.1.1. Wymagana dokumentacja...........................................................................................201.6.2. Błędy w Dokumentach Zamawiającego..........................................................................271.6.3. Format i ilość opracowań................................................................................................271.6.3.1. Roboty i Dostawy........................................................................................................281.7. Współpraca z Personelem Zamawiającego i innymi wykonawcami..................................291.7.1. Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku...............................................................................................291.7.2. Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów...................................................................................................................301.7.3. Rekultywacja składowiska w Chełmicy Gm. Tuplice;...................................................311.7.4. Rekultywacja składowiska w Chrobrowie;.....................................................................311.7.5. Rekultywacja składowiska w Gubinie;...........................................................................311.7.6. Edukacja ekologiczna;....................................................................................................311.7.7. Działania informujące i promujące Projektu„ Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”,.............................................................................................321.7.8. Inżynier Kontraktu Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”.................................................................................................................................331.7.9. Pomoc techniczna I Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”;................................................................................................................................341.7.10. Pomoc techniczna II Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”;..............................................................................................................................341.8. Podział Zamówienia na Odcinki.........................................................................................341.9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.........................................351.9.1. Zamawiający...................................................................................................................351.9.2. Lokalizacja......................................................................................................................371.9.3. Dojazd do Placu Budowy................................................................................................371.9.4. Stan prawny terenu objętego Zamówieniem...................................................................371.9.5. Budowa geologiczna.......................................................................................................381.9.6. Warunki hydrogeologiczne.............................................................................................381.9.7. Warunki klimatyczne......................................................................................................391.9.8. Aktualny stan zagospodarowanie terenu.........................................................................391.9.9. Zaopatrzenie w media.....................................................................................................391.9.10. Dokumenty Zamawiającego........................................................................................401.9.10.1. Projekty, dokumentacje, opracowania, inne............................................................401.9.10.2. Mapy, plany, szkice:................................................................................................411.9.11. Charakterystyka rejonu obsługiwanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów.41

strona 7Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 8:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

1.9.11.1. Prognoza demograficzna..........................................................................................411.9.11.2. Prognozy ilości odpadów.........................................................................................421.9.11.3. Planowana logistyka transportu zbieranych odpadów komunalnych......................461.9.11.4. System zbierania odpadów......................................................................................461.10. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe...............................................................481.10.1. Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu..........................................................481.10.2. Ogólne wymagania eksploatacyjne.............................................................................481.10.2.1. Opis i charakterystyka technologii..........................................................................481.11. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe......................................................501.11.1. Minimalne wymagania technologiczne.......................................................................502. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..................................522.1. Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów.........522.1.1. Podstawowe wymagania projektowe..............................................................................522.1.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektów...........................532.1.3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektów............................532.1.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do izolacji..................................................542.1.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych........552.1.6. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznych....................562.1.7. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznych...................572.1.8. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wyposażenia.........................................592.1.9. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej........................602.1.10. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych....602.1.11. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji............................................612.1.11.1. Instalacje wodociągowe...........................................................................................612.1.11.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej zewnętrznej i wewnątrzobiektowej.....................................................................................................................612.1.11.3. Wyposażenie sanitarne............................................................................................612.1.11.4. Pompownie..............................................................................................................622.1.11.5. Instalacje c.o............................................................................................................622.1.11.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji..........................................................................622.1.11.7. Instalacje energetyczne............................................................................................632.1.11.8. Instalacje teletechniczne..........................................................................................632.1.11.8.1. Instalacja telefoniczna..............................................................................................632.1.11.8.2. Instalacja teleinformatyczna....................................................................................632.1.11.8.3. Instalacja telewizji przemysłowej............................................................................632.1.11.8.4. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej...........................................................642.1.11.8.5. Sieci AKPiA............................................................................................................642.1.11.8.6. Instalacja elektronicznego systemu bezpieczeństwa...............................................652.1.11.8.7. Instalacje uziemiająco – odgromowe.......................................................................652.2. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów

652.2.1. Plan zagospodarowania terenu........................................................................................652.2.2. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka I Robót......................652.2.2.1. Przyłącze elektroenergetyczne....................................................................................662.2.2.2. Stacja transformatorowa..............................................................................................662.2.3. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka II Robót.....................662.2.3.1. Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową....................................................662.2.4. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka III Robót...................672.2.4.1. Budynek administracyjny z salą edukacyjną...............................................................692.2.4.2. Segment przyjmowania i ewidencji odpadów..............................................................722.2.4.2.1. Hardware i software dwustanowiskowy do ewidencji ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów.............................................................................................................732.2.4.2.2. Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag............................................................73

strona 8Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 9:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.2.3. Waga wjazdowa z systemem regulacji ruchu; Waga wyjazdowa z systemem regulacji ruchu...............................................................................................................................752.2.4.2.4. Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych.................................................762.2.4.2.5. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO).........................................772.2.4.3. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego..............................................................................................................................792.2.4.3.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie pomieszczeń zaplecza socjalnego załogi Zakładu 832.2.4.3.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie instalacji technologicznych Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

842.2.4.3.3. Instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego (RDF)...................................................................................................................862.2.4.3.4. Wymagania techniczne dla maszyn i urządzeń instalacji technologicznych w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego..............................................................................................................................922.2.4.3.5. Wyposażenie dodatkowe Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego, które winien dostarczyć Wykonawca:.........................1132.2.4.4. Boksy magazynowe surowców wtórnych.................................................................1132.2.4.5. Boksy paliwa alternatywnego....................................................................................1142.2.4.6. Segment stabilizacji tlenowej....................................................................................1142.2.4.6.1. Hala załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej

1162.2.4.6.2. Komory intensywnej stabilizacji tlenowej.............................................................1162.2.4.6.3. Wentylacja.............................................................................................................1172.2.4.6.4. Napowietrzanie......................................................................................................1172.2.4.6.5. System ujęcia odcieków.........................................................................................1182.2.4.6.6. System nawilżania wsadu w zamkniętych komorach stabilizacji tlenowej...........1182.2.4.6.7. Wymagania technologiczne...................................................................................1182.2.4.7. Biofiltr.......................................................................................................................1212.2.4.8. Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu)...............................................................1222.2.4.9. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,....................................................1232.2.4.10. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych...............................................1282.2.4.11. Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych..........................................1292.2.4.12. Stacja paliw............................................................................................................1302.2.4.13. Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych...............................................................1312.2.4.14. Garaż dla kompaktora............................................................................................1322.2.4.15. Budynek garażowy pojazdów kołowych...............................................................1332.2.4.16. Kwatera składowiska.............................................................................................1342.2.4.16.1. Obwałowanie kwatery składowiska.......................................................................1342.2.4.16.2. Rów opaskowy.......................................................................................................1352.2.4.16.3. Uszczelnienie dna i skarp składowiska..................................................................1352.2.4.16.4. Uszczelnienie dna i skarp składowiska..................................................................1352.2.4.16.5. Uszczelnienie z folii...............................................................................................1362.2.4.16.6. Badanie jakości połączeń zgrzewanych.................................................................1362.2.4.16.7. Dokumentacja powykonawcza uszczelnienia........................................................1372.2.4.16.8. Zabezpieczenie warstwy uszczelniającej...............................................................1372.2.4.16.9. System drenażu odcieków.....................................................................................1372.2.4.16.10. Pompownia odcieków kwatery składowej...........................................................1382.2.4.16.11. Droga dla sprzętu kołowego dowożącego odpady...............................................1382.2.4.16.12. Droga i zjazd dla kompaktora...............................................................................1382.2.4.16.13. Droga technologiczna na koronie obwałowania...................................................1382.2.4.16.14. System odgazowania kwatery składowej.............................................................138

strona 9Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 10:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.16.15. System monitoringu składowiska.........................................................................1382.2.4.16.16. Sieci wewnątrzobiektowe.....................................................................................1392.3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie pozostałej infrastruktury ZZO.......1392.3.1. Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznych..................................1392.3.2. Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych..................................................1402.3.3. Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączania........................................1422.3.4. Zespół podczyszczania wód opadowych.......................................................................1422.3.4.1. Zbiornik sedymentacyjno-separujący........................................................................1432.3.4.2. Separator lamelowy...................................................................................................1432.3.4.3. Zbiornik permeatu i oczyszczonych wód opadowych z funkcją ppoż......................1432.3.5. Instalacje i sieci wewnątrzzakładowe...........................................................................1442.3.5.1. Sieci elektroenergetyczne..........................................................................................1442.3.5.1.1. Ochrona ppoż. i zagadnienia BHP w instalacjach elektrycznych..........................1442.3.5.1.2. Linia kablowa SN...................................................................................................1442.3.5.1.3. Sieć rozdzielcza n.n...............................................................................................1442.3.5.1.4. Rozdzielnice główne niskiego napięcia..................................................................1452.3.5.1.5. Rozdzielnice obiektowe niskiego napięcia.............................................................1462.3.5.2. Sieci słaboprądowe....................................................................................................1462.3.5.2.1. Sieć telefoniczna....................................................................................................1462.3.5.2.2. Sieć teleinformatyczna...........................................................................................1462.3.5.2.3. Sieć telewizji przemysłowej..................................................................................1472.3.5.2.4. Sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowej..................................................................1472.3.5.2.5. Kanalizacja teletechniczna.....................................................................................1482.3.5.2.6. Sieć elektronicznego systemu bezpieczeństwa......................................................1482.3.5.3. Sieć oświetlenia terenu..............................................................................................1492.3.5.4. Sieci wodociągowe....................................................................................................1502.3.5.4.1. Sieć wodociągowa dla celów socjalno-bytowych i technologicznych..................1502.3.5.4.2. Sieć wodociągowa dla celów przeciwpożarowych................................................1512.3.5.4.3. Studzienki odwadniające.......................................................................................1512.3.5.5. Sieci kanalizacyjne....................................................................................................1512.3.5.5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej......................................................................................1522.3.5.5.2. Sieć kanalizacji technologicznej............................................................................1532.3.5.5.3. Sieć kanalizacji odcieków......................................................................................1532.3.5.5.4. Sieć kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania..............................1542.3.5.5.5. Obiekty na sieciach kanalizacyjnych.....................................................................1542.3.5.5.5.1. Studzienki kanalizacyjne.......................................................................................1542.3.5.5.5.2. Wpusty deszczowe................................................................................................1552.3.5.5.5.3. Studzienki odpowietrzające...................................................................................1552.3.5.6. Sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej...........................................1552.3.6. Droga dojazdowa do ZZO.............................................................................................1552.3.7. Drogi, chodniki i place manewrowe wewnątrzzakładowe............................................1562.3.7.1. Zakres rzeczowy robót związanych z budową nawierzchni dróg i placów...............1562.3.7.2. Wjazd na teren Zakładu.............................................................................................1572.3.7.3. Dojazd do obiektów w centralnej części Zakładu.....................................................1572.3.7.4. Droga ppoż................................................................................................................1572.3.7.5. Place manewrowo-postojowe....................................................................................1572.3.7.6. Drogi o nawierzchni żwirowej...................................................................................1582.3.7.7. Chodniki i opaski wokół budynków..........................................................................1582.3.7.8. Parking dla personelu administracyjnego i gości Zakładu........................................1582.3.7.9. Parking dla załogi Zakładu........................................................................................1582.3.7.10. Przewidywany ruch pojazdów na terenie Zakładu................................................1582.3.7.11. Nawierzchnie.........................................................................................................1592.3.7.12. Droga dla kompaktora...........................................................................................160

strona 10Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 11:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.3.8. Ogrodzenie....................................................................................................................1602.3.8.1.1. Ogrodzenie projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO).........1612.3.8.1.2. Ogrodzenie Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych (MMION).......1612.3.9. Zieleń izolacyjna...........................................................................................................1613. Warunki wykonania i odbioru Robót..................................................................................1623.1. Prawo dostępu do Placu Budowy.....................................................................................1633.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu Budowy...............1633.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót....................................................................1633.3.1. Organizacja Robót.........................................................................................................1633.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.......................................................................1633.3.3. Ochrona środowiska......................................................................................................1643.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie....................1643.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy................................................................................1643.3.6. Zaplecze biurowe z salą narad......................................................................................1643.3.7. Zaplecze socjalno bytowe.............................................................................................1653.3.8. Toalety przenośne.........................................................................................................1653.3.9. Parking..........................................................................................................................1653.3.10. Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu Wykonawcy..................................1653.3.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu.......................................................................1653.3.12. Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu Budowy..............................................................1653.3.13. Zabezpieczenie chodników i jezdni...........................................................................1653.3.14. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń.........................................................................1663.3.15. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych.................................1663.3.16. Zaopatrzenie Robót w media niezbędne do realizacji budowy.................................1673.3.17. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót.................................................................1673.4. Szczegółowe warunki wykonania Robót..........................................................................1673.4.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.......................1683.4.1.1. Źródła uzyskania materiału (gruntu).........................................................................1683.4.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych....................................................................1683.4.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów..............................................................1693.4.1.4. Zasady wykorzystania gruntów.................................................................................1693.4.2. Transport.......................................................................................................................1693.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu..................................................................1693.4.2.2. Transport gruntów.....................................................................................................1693.4.3. Wykonanie robót...........................................................................................................1693.4.3.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu........................................................1693.4.3.2. Odwodnienia robót ziemnych....................................................................................1693.4.3.3. Odwodnienie wykopów.............................................................................................1703.4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.......................................................1703.4.5. Place i drogi technologiczne.........................................................................................1703.4.6. Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjne.....................................................................1703.4.7. Instalacje wewnętrzne wodne i sanitarne, elektryczne, ciepłownicze..........................1713.4.8. Roboty wykończeniowe................................................................................................1713.5. Próby odbiorowe...............................................................................................................1713.6. Próby Końcowe.................................................................................................................1723.7. Próby Eksploatacyjne.......................................................................................................1733.8. Warunki odbioru Robót....................................................................................................1733.8.1. Rodzaje odbiorów.........................................................................................................1733.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.......................................................1733.8.3. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności – przejęcie Robót.........................................................................................................1743.8.4. Odbiór – przejęcie Robót..............................................................................................1743.9. Gwarancje.........................................................................................................................175

strona 11Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 12:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3.9.1. Gwarancje technologiczne............................................................................................1753.9.2. Gwarancje jakości Robót..............................................................................................1773.10. Szkolenia.......................................................................................................................1784. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego..................1784.1. Przepisy prawne dotyczące projektowani i wykonawstwa...............................................1794.2. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego...............181

B CZEŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI 184

strona 12Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 13:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

A. Część opisowa1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Geneza ProjektuPrzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych.

Kierunki polityki rządu w zakresie gospodarki odpadami w Polsce określał „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010˝ przyjęty w dniu 29 grudnia 2006 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 233 (M. P. Nr 90, poz. 946), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Był to dokument strategiczny, w którym zostały określone krajowe cele i działania regionalne dotyczące m.in. gospodarki odpadami komunalnymi, które dotyczą okresu 2007-2010 oraz perspektywicznie okresu 2011-2018.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa przyjęto następujące cele główne:

zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających przepisów prawa,

wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano m. in. następujące cele:

zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010˝, najpóźniej do końca 2007 r.,

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,

zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, do maksimum 200 do końca 2014 r.

Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 został zaktualizowany Krajowym planem gospodarki odpadami 2014, który został przyjęty uchwałą Nr 217 RM z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 101 poz. 1183).

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest podjęcie odpowiednich działań zarówno na poziomie regionalnym, jak też lokalnym.

Projekt „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” jest wypełnieniem obowiązków nałożonych na Gminy powiatów żarskiego i żagańskiego przez prawo europejskie, krajowe i lokalne.

Niniejszy Kontrakt jest częścią składową Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”, dla którego Zamawiający w dniu 09.06.2010 r. podpisał Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/09-00 Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” w ramach działania 2.1 Kompleksowe Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

strona 13Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 14:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zasadniczym powodem realizacji Projektu jest zapewnienie gminom zrzeszonym w Łużyckim Związku Gmin możliwości dalszego, wieloletniego zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE.

1.2. Uwarunkowania prawne Projektu w zakresie polskiego i UE prawa ochrony środowiska.Sprawy gospodarki odpadami zaczęto regulować w UE stosunkowo wcześnie, pierwsze przepisy w tym zakresie wydano już w latach siedemdziesiątych. Do prawa polskiego wymagania te zostały przeniesione przede wszystkim poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz ustawy, bezpośrednio odnoszące się do sposobów postępowania z odpadami:

Najważniejszymi dla Projektu aktami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska obowiązującymi w Polsce, w szczególności, są:

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 25. poz. 150 z późn. zm.),

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. – o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2011 r. Nr -45 poz. 236)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1464 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 27.09.2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.07.2002 ( Dz. U. 2002 r. Nr 122, poz.1055) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 (Dz. U. Nr 122, poz.1055) w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1594 i 1595),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów ( Dz. U. Nr 61, poz. 548, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2009 r. Nr 39, poz. 320),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 238, poz. 1588),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ),

strona 14Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 15:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. 2004 r. Nr 16, poz. 154, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 219, poz. 1858),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 r. Nr 49, poz. 356),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 r. Nr 75, poz. 527z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r. Nr 104, poz. 868).

Zamawiający zastrzega sobie aby w przypadku zmiany prawa w trakcie trwania kontraktu Wykonawca dostosował wszelkie swoje działania na bieżąco do dokonanych zmian w prawie polskim i UE.

Akty prawne UE w zakresie gospodarki odpadami można podzielić na trzy grupy, tj. zawierające ogólne wymagania (tzw. prawodawstwo horyzontalne, np. tzw. dyrektywa ramowa o odpadach), dotyczące poszczególnych sposobów gospodarowania odpadami (np. składowania, spalania) oraz dotyczące poszczególnych strumieni odpadów (np. odpadów opakowaniowych, komunalnych osadów ściekowych).

Do najważniejszych aktów prawnych UE w zakresie gospodarki odpadami należą:

UWAGAPodane poniżej akty ustawodawcze i wykonawcze mogą być aktualizowane lub zmienianie zgodnie z prawem polskim

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych Dziennik Urzędowy L 194 , 25/07/1975 P. 0023 - 0025,

Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych Dziennik Urzędowy L 377 , 31/12/1991 P. 0020 – 0027,

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Dziennik Urzędowy L 365 , 31/12/1994 P. 0010 – 0023,

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów Dziennik Urzędowy L 182 , 16/07/1999 P. 0001 – 0019,

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów Dziennik Urzędowy L 332, 28/12/2000 P. 0091 – 0111,

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) Dziennik Urzędowy L 037 , 13/02/2003 P. 0024 – 0039,

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE Dziennik Urzędowy L 011 , 16/01/2003 P. 0027 – 0049,

strona 15Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 16:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dziennik Urzędowy L 114 , 27/04/2006 P. 0009 – 0021,

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG Dziennik Urzędowy L 266 , 26/09/2006 P. 0001 – 0014,

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów Dziennik Urzędowy L 190 , 12/07/2006 P. 0001 - 0098,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli Dziennik Urzędowy L 024 , 29/01/2008 P. 0008 – 0029,

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, tzw. nowa dyrektywa ramowa o odpadach,

dyrektywa Rady 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych znowelizowana dyrektywą Rady 94/31/WE (tekst pierwotny: OJ L 377 31.12.1991 p.20),

decyzja Komisji 2000/532/WE z 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p.3),

rozporządzenie Rady 259/93/EWG z 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów wewnątrz, do i ze Wspólnoty Europejskiej, znowelizowane rozporządzeniem Rady 97/120/WE oraz decyzją Komisji 99/816/WE (tekst pierwotny: OJ L 030 06.02.1993 p.1).

1.3. Inne uwarunkowania prawne mające wpływ na realizację Projektu w zakresie prawa polskiego.

Spośród krajowych przepisów prawnych, mających duże znaczenie dla realizacji niniejszego kontraktu oraz całego projektu, zasadnicze znaczenie będą miały w szczególności niżej wymienione akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),

Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.),

Ustawa z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

Ustawa z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535),

Ustawa z dn. 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),

strona 16Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 17:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)

wraz z wydanymi do poszczególnych ustaw obowiązującymi aktami wykonawczymi.

1.4. Cele realizacji ProjektuZasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin.

Realizacja Projektu poprzez rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych zagwarantuje osiągnięcie polskich i europejskich standardów ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania.

Proponowana inwestycja stanowi wsparcie głównego celu rozwojowego regionu poprzez zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Projektowanym systemem gospodarki odpadami objęty będzie obszar 15 gmin w województwie lubuskim:

Gmina wiejska Brody

Gmina miejska Gozdnica

Gmina miejska Gubin

Gmina miejsko-wiejska Iłowa

Gmina miejsko-wiejska Jasień

Gmina wiejska Lipinki Łużyckie

Gmina miejsko-wiejska Lubsko

Gmina miejska Łęknica

Gmina wiejska Trzebiel

Gmina wiejska Tuplice

Gmina wiejska Wymiarki

Gmina miejska Żagań

Gmina wiejska Żagań

Gmina miejska Żary

Gmina wiejska Żary

Podstawowym celem systemu jest powstanie centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie intensywnej akcji edukacji ekologicznej oraz promocji Projektu

W ramach Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” nastąpi rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów komunalnych gwarantując osiągnięcie polskich i europejskich standardów. Przyczyni się również do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego w obrębie jego oddziaływania. Budowa specjalistycznego zakładu zagospodarowania odpadów doprowadzi do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach oraz do wzrostu poziomu odzysku odpadów także poprzez rozbudowany program selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej. Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych.

strona 17Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 18:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

1.5. Cele realizacji KontraktuZamawiający oczekuje, iż realizacja Kontraktu doprowadzi do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych zewnętrznego otoczenia Zakładu, w szczególności:

1.5.1. Cele jakościowe (niemierzalne) dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym Projektem do kryteriów

formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych,

zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi systemu gospodarowania odpadami,

ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany,

zmniejszenia kosztów zagospodarowania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

zachowania przez region wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych,

podniesienia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochronę środowiska w wyniku działań edukacyjnych związanych z projektem,

poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,

zapewnienia warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych,

zwiększenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy.

1.5.2. Cele ilościowe (mierzalne) wprowadzenia gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującym prawodawstwem w regionie

zamieszkałym przez 158 371 (na podstawie danych GUS z dnia 31.12.2008 r.) mieszkańców i objęcia docelowo 100% populacji mieszkańców zorganizowanym system odbioru i zagospodarowania odpadów;

wybudowania zakładu zagospodarowania odpadów o możliwości zagospodarowania minimum 72 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych w rejonie obsługi zakładu;

wybudowania zakładu o przepustowości minimum 56 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych

udziału ilości odpadów składowanych na składowisku w stosunku do strumienia wejściowego odpadów do zakładu – maksymalnie 39 %

obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych o minimum 65 % w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r.

1.6. Zakres KontraktuZamawiający informuje, że Kontrakt wykonywany będzie w oparciu o podręcznik „WARUNKI KONTRAKTOWE dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę”, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) – ISBN 83-86774-28-2.

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty budowlane, dostawy maszyn i urządzeń eksploatacyjnych, montaż maszyn i urządzeń, rozruch technologiczny, Próby Eksploatacyjne, Próby Końcowe, osiągnięcie założonego efektu ekologicznego i technologicznego, uprzątnięcie Placu Budowy, usunięcie Wad, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym Pozwolenia Zintegrowanego, opracowanie instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji Zakładu, usługi szkolenia Personelu Zamawiającego oraz a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Zakładu przez Zamawiającego.

Celem Kontraktu jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów głównych i oczekiwanych rezultatów realizacji Projektu poprzez, m.in.:

wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary sytuacyjno-wysokościowe i sporządzenie/aktualizacja map do celów projektowych, szczegółowe opinie

strona 18Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 19:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej, projekty prac geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, ekspertyzy itp.;

opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, kompletnych w zakresie wszystkich branż,

uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie Robót,

wycinka drzew, przygotowanie Placu Budowy

opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót;

wykonanie projektu organizacji Robót;

wykonanie projektu systemu monitoringu składowiska odpadów, o ile będzie to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa bądź pozyskania wymaganych decyzji i uzgodnień,

opracowanie instrukcji (projektu) rozruchu,

wybudowanie obiektów, dostawę i montaż urządzeń, instalacji technologicznych oraz wyposażenie obiektów,

przeprowadzenie Prób Końcowych i udział w prowadzeniu Prób Eksploatacyjnych

osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych i technologicznych,

wykonania niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów,

dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,

opracowanie instrukcji BHP i P-poż dla obiektów

przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji Zakładu,

uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska, w tym m.in. pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji,

przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania dla zakresu objętego Kontraktem.

Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji

wszelkie inne wymagane Kontraktem i niezbędne dla wydania Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia.

Sugerowane lokalizacje obiektów w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym są formą koncepcyjną. Zamawiający dopuszcza zmianę wzajemnego usytuowania obiektów budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego Kontraktu, pod warunkiem ich lokalizacji na terenie przewidywanej inwestycji w granicach działek, do których Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntem. Proponowane zmiany Planu Zagospodarowania Terenu i ostateczne zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji Wykonawca na etapie projektu budowlanego uzgodni z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.

1.6.1. ProjektowanieWykonawca sporządzi Projekt Budowlany Robót zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami Prawa polskiego.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych inżynierów projektantów. Winna ona spełniać wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny być

strona 19Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 20:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT), i wymaganą prawem polskim.

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.

1.6.1.1. Wymagana dokumentacjaPrzedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi,

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), z rozporządzeniami wykonawczymi,

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.:

1. wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak, np.: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe, szczegółowe opinie geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inwentaryzacje dendrologiczne, inne ekspertyzy itp., w szczególności:

a. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną – w zakresie niezbędnych szczegółowych opinii geotechnicznych w formie dokumentacji geotechnicznych lub dokumentacji geologiczno-inżynierskich lub dokumentacji hydrogeologicznych. Dokumentację geotechniczną należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839); dokumentację hydrogeologiczną i/lub geologiczno - inżynierską oraz projekty prac geologicznych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz.1673)

b. raport oddziaływania na środowisko - Raport oddziaływania na środowisko dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie został wykonany przez Zamawiającego na etapie uzyskiwania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zamawiający posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu objętego Kontraktem.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania aktualizacji raportu OOŚ celem uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu w zakresie wynikającym z rozwiązań technologicznych przyjętych do projektu budowlanego przez Wykonawcę.

2. sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, zawierającej:

elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek,

opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, itp. Usytuowanie zieleni wysokiej i niskiej,

strona 20Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 21:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta,

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych są dostępne w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca ma obowiązek uzyskania aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie aktualizacji tych map z należytą starannością. Zamawiający posiada mapę sytuacyjno-wysokościową terenu inwestycji, która wymaga aktualizacji.

3. opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do przeglądu 3 egzemplarze w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych I części Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inżyniera odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Inżynier przekaże Zamawiającemu, trzeci pozostanie w posiadaniu Inżyniera,

4. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z Prawa polskiego,

5. uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych,

6. opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) Urządzeń i Materiałów, obejmującego, co najmniej:

w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych

o ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,

o obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji,

o szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,

o rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261:2002, PN-ISO 8991:1996, PN-EN 22553:1997 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,

o kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2:2002,

o szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,

o wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4:2001 i PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 8504-3:2004, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje),

o wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2001,

o wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2000, PN-EN ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997,

o wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,

o ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,

strona 21Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 22:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 206-1:2003)

o projektowany sposób ochrony materiałowo – strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

o rysunki obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,

o projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

o rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz,

o szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

o rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia,

o ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze

o rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszczenie,

o specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót,

w zakresie montażu Urządzeń

o rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe,

o schematy technologiczne Urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPIA,

o szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych,

o projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego,

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót,

w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej:

o wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową

o szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie

o wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu

o treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych,

w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo – wentylacyjnych:

o plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją

strona 22Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 23:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót,

o obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.

o profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,

o specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów

o rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,

o rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- pomiarowej,

o rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów,

o ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego.

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót

w zakresie instalacji elektrycznych:

o opis techniczny

o schematy dla poszczególnych rozdzielni

o dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek

o schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów)

o zestawienie dostarczanych materiałów montażowych

o dokumentację oświetlenia

o dokumentację instalacji odgromowej

o plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych

o listę kabli

o tabele/rysunki powiązań kablowych

w zakresie AKPiA:

o opis techniczny

o schematy technologiczno-pomiarowe

o listę pomiarów

o bazę danych systemu cyfrowego

o schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych

o dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek

o zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń

o zestawienie dostarczanych materiałów montażowych

o schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji

o plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych

strona 23Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 24:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o listę kabli

o tabele/rysunki powiązań kablowych

7. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), zawierającego co najmniej:

o zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów,

o wykaz istniejących obiektów budowlanych,

o wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

o wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

o wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

o wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

8. opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót, 9. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie

jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych

10. opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:

o wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych,

o opis trybu działania wszystkich systemów,

o schemat technologiczny instalacji,

o plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót,

o rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

o pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,

o instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

o specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób końcowych,

o procedury przestawień sezonowych,

o procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

o procedury lokalizowania awarii

strona 24Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 25:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne, lokalizację, unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,

o wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

o wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą eksploatację w okresie objętym gwarancją,

o zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

o listę zalecanych smarów i ich równoważników,

o listę normalnych pozycji zużywalnych,

o listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

o ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych,

o schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, dokumentację oprogramowania komputerów; Dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Inżyniera. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika.

o certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,

o wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp,

11. dostarczenie dokumentacji Urządzeń (w języku polskim) w szczególności dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR) z:

częścią rysunkową obejmującą:

o schematy procesu i instalacji

o kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału

o rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem urządzenia

o opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

o założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów

o certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)

o obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

o schemat połączeń elektrycznych;

o specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

częścią instalacyjną obejmującą opis:

o wymagań dotyczących instalacjistrona 25

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 26:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

o zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

częścią obsługową obejmującą opis i/lub plan:

o obsługi

o konserwacji

o naprawy

b) kart gwarancyjnych

c) świadectw zgodności, świadectw CE, aprobat i certyfikatów

d) innych niezbędnych dokumentów (jeżeli wymagane).

12. opracowanie Programu i przeprowadzenie Rozruchu, Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego zapotrzebowanie na: Personel Zamawiającego, (ilość Personelu, jego minimalne kwalifikacje i konieczne uprawnienia) materiały eksploatacyjne oraz wszystkie szczegółowo opisane czynności, przygotowania do rozruchu, jego przebieg i eksploatację instalacji i obiektów w czasie pracy i w razie awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji) które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

13. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez:

o wpisy do Dziennika Budowy,

o aktualizację Projektów Budowlanych

o weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie Wykonawcy w tym projektantów – autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej.

14. opracowanie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenie zintegrowane, zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji.

15. uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego w szczególności po opracowaniu Wniosku, o którym mowa w pkt 14 powyżej uzyskanie Decyzji Pozwolenia Zintegrowanego. Wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego winien obejmować wszystkie instalacje/elementy/obiekty Zakładu.

16. opracowanie instrukcji eksploatacji ZZO wraz z instrukcjami stanowiskowymi.17. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie w szczególności niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska, w tym m.in. pozwolenia zintegrowanego, umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji oraz przekazanie Zamawiającemu obiektów objętych Kontraktem do użytkowania

18. opracowanie Wykazu części zamiennych i zużywających się, dla tych części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuższy niż 3 dni robocze.

UWAGAZamawiający posiada warunki na skomunikowanie Zakładu drogą wjazdową z drogi krajowej nr 12

UWAGA Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodociągowej,

strona 26Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 27:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

i energetycznej. W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany w imieniu i na rzecz Zamawiającego do opracowania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej wraz z uzyskaniem stosownych warunków dla opracowania Projektu Budowlanego i zbudowania tego przyłącza.W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany w imieniu i na rzecz Zamawiającego do opracowania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem stosownych warunków dla opracowania Projektu Budowlanego i zbudowania tego przyłącza lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego do opracowania niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na zbudowanie studni głębinowej ujęcia wody pitnej i technologicznej i zbudowania tej studni w ramach Kontraktu.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wycinki drzew i krzewów i poniesienia wszelkich kosztów, które winien wliczyć do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i Kontraktu.

1.6.2. Błędy w Dokumentach ZamawiającegoWykorzystanie Dokumentów Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z wymogami prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej przysługującymi Zamawiającemu.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Dokumentów Zamawiającego, po otrzymaniu powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zbadania Dokumentów Zamawiającego (włącznie z wszelką dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego). W ciągu 28 dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca da Inżynierowi oświadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek Dokumentów Zamawiającego oraz o nieprzewidywalnych błędach, nieprawidłowościach, lub wadach w Dokumentach Zamawiającego.

W terminie 7 dni od otrzymania stanowiska Inżyniera Kontraktu w przedmiocie zgłoszonych błędów oraz propozycji ich usunięcia lub poprawienia, Wykonawca złoży oświadczenie o przejęciu tych Dokumentów Zamawiającego, które zamierza wykorzystać w całości lub w części.

Wraz z w/w oświadczeniem Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu wszystkich błędów, pominięć, niejasności, niespójności, niewystarczających informacji na zasadach podanych niżej.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę całości lub części Dokumentów Zamawiającego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady i jest obowiązany do poprawy zarówno ich, jak i Robót na własny koszt, pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

1.6.3. Format i ilość opracowańForma drukowanaWykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotności).

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Inżynierem.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.

strona 27Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 28:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia sześć egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji papierowej i digitalizowanej wyszczególnionej w Rozdziale 1.6.1.1 Wymagana dokumentacja (jeżeli dotyczy).

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Forma elektronicznaWersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

Rysunki – format *.dwg i * dxf

Tekst – format *.doc,

Arkusze kalkulacyjne – format *.xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły obliczeniowe.

Harmonogramy – format *.mpp

W przypadku zastosowania formatu oprogramowania innego niż ww., Wykonawca winien dostarczyć oprogramowanie umożliwiające aktywne posługiwanie się przez Zamawiającego elektroniczną wersją Dokumentów Wykonawcy.

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogólnie dostępnym).

1.6.3.1. Roboty i DostawyW zakres zamówienia związany z Robotami i Dostawami wchodzą:

1. Wytyczenie Robót w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia.

2. Wycinka drzew i krzewów w miejscach kolizji z obiektami budowlanymi realizowanymi w ramach Kontraktu.

3. Wykonanie niwelacji terenu.

4. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem („FIDIC – żółta książka”) oraz przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:

o wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

o wykonanie niwelacji terenu,

o wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w części szczegółowej niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

o wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w części szczegółowej niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego

o wykonanie drogi dojazdowej do zakładu od miejsca skomunikowania z drogą krajową 12, na istniejącym zjeździe (km 48 +260)

o dostawę i montaż wszystkich urządzeń technologicznych zgodnie z opisem technologicznym zawartym w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym

5. Dostawy Urządzeń eksploatacyjnych i transportowych.

6. Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie efektów: technologicznego i ekologicznego, wykonywanych zgodnie warunkami kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem („FIDIC – żółta książka”) i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.:

strona 28Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 29:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo budowlane

o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

7. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych przez Zamawiającego,

8. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

9. Zagwarantowanie możliwości zakupu części zamiennych i zużywających się w okresie gwarancji, zgodnie z Wykazem części zamiennych i zużywających się, wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku części zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuższy niż 3 dni robocze, Wykonawca winien dostarczyć te części zamienne i/lub zużywające się w ramach Robót zgodnie z przedłożonym Wykazem części zamiennych i zużywających się, o którym mowa w 1.6.1.1 pkt 18,

10. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji,

11. Osiągnięcie efektu ekologicznego i technologicznego zrealizowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie mniejszego niż wymagany przepisami prawa polskiego (dla odpadów biodegradowalnych zgodnie z wymogami jak dla roku 2020, tj.: o 65% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.), spełniające cele Projektu deklarowane w formie zobowiązania Zamawiającego we Wniosku i Umowie o dofinansowanie Projektu, o których mowa w 1.1 oraz deklarowanymi gwarancjami załączonymi do oferty Wykonawcy,

12. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która następnie powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej,

13. Wykonanie Tablic Informacyjnych zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz uzyskanie Dzienników Budowy na poszczególne projektowane i budowane, w ramach niniejszego Kontraktu, obiekty.

14. Ustanowienie Kierownika Budowy.

15. Wykonanie tablic: informacyjnej i pamiątkowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999” oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności

a. wykonanie i montaż w miejscu realizacji Kontraktu jednej tablicy informacyjnej

b. wykonanie i montaż w miejscu w miejscu zrealizowanego Kontraktu jednej tablicy pamiątkowej

1.7. Współpraca z Personelem Zamawiającego i innymi wykonawcamiZamawiający informuje, że Projekt będzie realizowany równolegle z niniejszym Kontraktem przez wykonawców kontraktów:

1.7.1. Dostawy sprzętu i wyposażenia do zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę:

Tabela -1 Wykaz dostaw

L.p. Wyszczególnienie Szt./kpl.

1 kompaktor 1

strona 29Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 30:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2 samochód „hakowiec” 3

3 ciągnik siodłowy 2

4 naczepa z systemem „ruchomej podłogi” 4

5 ciągnik rolniczy z oprzyrządowaniem

- przyczepa samowyładowcza

- przyczepa asenizacyjna

- piaskarka

- kosiarka rotacyjna

- pług wirnikowy do odśnieżania

- zamiatarka ciągniona z opcją zraszania i szczotką boczną

1

6 ciągnik szybkobieżny z oprzyrządowaniem

- przerzucarka pryzm kompostowych

1

7 ładowarka kołowa czołowa 4

8 ładowarka kołowa teleskopowa 1

9 wózek widłowy wieloczynnościowy z napędem wysokoprężnym 1

10 wózek widłowy wieloczynnościowy z napędem elektrycznym w wersji przeciwwybuchowej

1

11 mobilna myjka ciśnieniowa do kompaktora, pojazdów kołowych i kontenerów 1

12 mobilna zamiatarka do podłóg 1

13 kruszarka do odpadów budowlanych 1

14 sito bębnowe do kompostu 1

15 dostawa wyposażenia warsztatu mechaniczno-elektrycznego 1

1.7.2. Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją składowiska odpadów

Kontrakt ten ma na celu budowę nowoczesnej, spełniającej standardy BAT, stacji przeładunkowej w Lubsku wraz z rekultywacją zamkniętej kwatery składowej odpadów i budową systemu odgazowania.

Tabela -2 Wykaz obiektów budowlanych Stacji przeładunkowej w Lubsku

L.p. Wyszczególnienie Szt./kpl.

1 Budynek wagowy 1

2 Elektroniczna waga samochodowa wjazdowa z systemem regulacji ruchu

1

3 Brodzik dezynfekcyjny 1

4 Hala do przeładunku odpadów 1

5 Boksy magazynowe 1

6 Drogi, place manewrowe i parkingi 1

7 Zbiornik ścieków technologicznych i sanitarnych 1

8 Zbiornik wód deszczowych 1

9 Przyłącze energetyczne 1

strona 30Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 31:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

10 Przyłącze wodociągowe 1

11 Sieć wodociągowa 1

12 Sieci kanalizacyjne 1

13 Sieć elektroenergetyczna i oświetlenia stacji 1

14 Zieleń izolacyjna i ozdobna 1

15 Ogrodzenie 1

1.7.3. Rekultywacja składowiska w Chełmicy Gm. Tuplice;Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów i budowę systemu odgazowania

1.7.4. Rekultywacja składowiska w Chrobrowie;Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów i budowę systemu odgazowania

1.7.5. Rekultywacja składowiska w Gubinie;Kontrakt ten ma na celu rekultywację zamkniętej kwatery składowej odpadów i budowę systemu odgazowania

1.7.6. Edukacja ekologiczna;Kontrakt ten ma na celu opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów w gminach powiatów żarskiego i żagańskiego

Działania edukacyjne kierowane będą do następujących grup docelowych:

ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminy regionu obsługi Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

mediów,

samorządów, urzędów, podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych w tym ekologicznych,

organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych.

Mają one na celu

zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

dostarczanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego

działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów

kształtowanie kultury ekologicznej,

tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska,

kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy odpadów.

wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska

poprawy skuteczności selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów

Działania edukacyjne będą obejmować w szczególności:

uczestnictwo w charakterze moderatora w spotkaniach edukacyjnych Zamawiającego

redakcję kwartalnika ekologicznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

strona 31Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 32:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

media (prasa, radio i telewizja)

informacje prasowe

broszury i materiały szkoleniowe

materiały audiowizualne, w tym elektroniczne lub cyfrowe nośniki informacji

plakaty,

materiały edukacyjne,

strony internetowe,

festyny, turnieje i konkursy,

seminaria, kursy i warsztaty wiedzy ekologicznej

i będą prowadzone przez cały okres wdrażania Projektu

1.7.7. Działania informujące i promujące Projektu„ Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”,

Kontrakt ten ma na celu prowadzenie działań informujących i promujących zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999” oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności.

Szczegółowy zakres obowiązków państwa członkowskiego i instytucji zarządzającej w zakresie promocji i informacji zawarty jest w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Art. 8 – 9 określają obowiązki beneficjentów w zakresie promocji faktu współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Sposób prowadzenia działań informujących i promujących opisano w podręczniku:

„Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” - Lipiec 2009, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

oraz Załączniku nr 1:

„Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów programu operacyjnego infrastruktura i środowisko”

Działania informacyjne i promujące kierowane będą do następujących grup docelowych:

ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminy regionu obsługi Projektu , tj.:

Gmina wiejska Brody

Gmina miejska Gozdnica

Gmina miejska Gubin

Gmina miejsko-wiejska Iłowa

Gmina miejsko-wiejska Jasień

Gmina wiejska Lipinki Łużyckie

Gmina miejsko-wiejska Lubsko

Gmina miejska Łęknica

Gmina wiejska Trzebiel

strona 32Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 33:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Gmina wiejska Tuplice

Gmina wiejska Wymiarki

Gmina miejska Żagań

Gmina wiejska Żagań

Gmina miejska Żary

Gmina wiejska Żary

mediów,

partnerów społecznych i gospodarczych.,

organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych.

Mają one na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej) na temat:

działań Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska

zakresu i wysokości współfinansowania projektów z Funduszu Spójności,

roli, jaką odgrywa Unia Europejska poprzez Fundusz Spójności, na rzecz przyczyniania się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej,

zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

dostarczanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego

działania na rzecz redukcji wytwarzanych odpadów z naciskiem na selektywną zbiórkę,

kształtowanie kultury ekologicznej,

tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska,

kształtowanie pro środowiskowych postaw, wartości i przekonań jednostek oraz grup społecznych, w tym wytwórców i posiadaczy odpadów.

Działania informujące i promujące będą obejmować w szczególności:

a) publikacje prasowe:

b) stronę internetową Projektu

c) konferencje prasowe:

d) spoty radiowe:

e) spoty telewizyjne

f) dokumentację foto i video

g) materiał filmowy

h) materiały informacyjne i promocyjne

i) prowadzenie biura PR Zamawiającego

i będą prowadzone przez cały okres wdrażania Projektu

1.7.8. Inżynier Kontraktu Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Kontrakt ten ma na celu wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”

Zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane i usługi zawarte przez Zamawiającego, będzie obejmowało w szczególności:

1. organizację,

strona 33Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 34:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2. koordynację,

3. nadzór,

4. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonania rzeczowego i finansowego,

5. rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,

6. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych, kontraktów na roboty budowlane i usługi z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności,

7. mediacje i rozjemstwo w sporach,

8. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP),

oraz, dla kontraktu na roboty budowlane

9. wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty z projektowaniem FIDIC,

10. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

11. koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego.

1.7.9. Pomoc techniczna I Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”;

1.7.10. Pomoc techniczna II Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego”;

1.8. Podział Zamówienia na OdcinkiZamawiający przewiduje dzielenia Robót na Odcinki

Wymagany przez Zamawiającego podział na Odcinki przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela -3 Zakres Robót objętych Odcinkami

Odcinek nr / Zakres Robót

Odcinek I

Przyłącze energetyczne wraz ze stacją transformatorową

Odcinek II

Przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową lub studnia głębinowa ujęcia wody pitnej i technologicznej wraz ze studnią wodomierzową, stacją uzdatniania wody i hydrofornią

Odcinek III

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Elektroniczna waga samochodowa wjazdowa z systemem regulacji ruchu,

Elektroniczna waga samochodowa wyjazdowa z systemem regulacji ruchu,

Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych,

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)strona 34

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 35:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego,

Boksy magazynowe surowców wtórnych,

Boksy paliwa alternatywnego,

Segment stabilizacji tlenowej,

Biofiltr,

Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu),

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,

Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych,

Mobilna stacja paliw,

Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych,

Garaż dla kompaktora,

Budynek garażowy pojazdów kołowych,

Kwatera składowiska,

Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznych,

Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych,

Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączania,

Zespół zbiornika sedymentacyjno-separującego z separatorem lamelowym,

Zbiornik permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż.,

Instalacje i sieci wewnątrzzakładowe

sieć wodociągowa i ppoż.,

sieć co i c.w.u.,

sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej: odcieków, ścieków technologicznych i sanitarnych,

sieć kanalizacji deszczowej z dróg, placów i dachów obiektów budowlanych,

elektroenergetyczne sn i nn

słaboprądowe,

oświetlenie terenu ZZO,

Droga dojazdowa do ZZO

Drogi, chodniki, place manewrowe wewnątrzzakładowe,

Zieleń izolacyjna i ozdobna

Ogrodzenie

strona 35Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 36:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

1.9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia1.9.1.ZamawiającyZamawiającym jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.ul. Bohaterów Getta 9-11

68-200 Żary

Polska

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczął działalność w grudniu 2007 roku, jako podmiot utworzony na mocy Uchwały XXIX/2/2007 Łużyckiego Związku Gmin z dnia 18.12.2007.

Właścicielem Spółki jest w 15 gmin i Łużycki Związek Gmin.

Przedmiotem działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zgodnie z KRS i umową spółki są :

1) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

2) Działalność usługowa związana z leśnictwem

3) Produkcja masy włóknistej

4) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana

5) Produkcja nawozów i związków azotowych

6) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom

7) Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane

8) Wytwarzanie energii elektrycznej

9) Wytwarzanie paliw gazowych

10) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

11) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

12) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

13) Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi

14) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

15) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

16) Wynajem nieruchomości na własny rachunek

17) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

19) Gospodarowanie odpadami

20) Działalność sanitarna i pokrewna

21) Działalność usługowa związana z leśnictwem

22) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

23) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

24) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

25) Zbieranie odpadów niebezpiecznych

26) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

27) Demontaż wyrobów zużytych

strona 36Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 37:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

28) Odzysk surowców z materiałów segregowanych

29) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

30) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

32) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

33) Transport drogowy towarów

34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

35) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

37) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

1.9.2.LokalizacjaTeren pod planowany Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) jest zlokalizowany w województwie lubuskim na granicy powiatów: żarskiego na zach. i żagańskiego na wsch. (gminy: Żary i Żagań), w odległości ok. 1 km na wsch. od miejscowości Marszów, która leży w połowie drogi między Żarami i Żaganiem (rys. 1). Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie działki nr 175/1 obręb Marszów o pow. 11,86 ha położonej na gruntach wsi Marszów. Obecnie na terenie przewidzianym pod realizację ZZO w Marszowie nie występuje żadna zabudowa.

Rozpatrywany teren położony jest w naturalnej otulinie leśnej ok. 1,5 km od centrum wsi Marszów.

Droga dojazdowa do planowanego zakładu, zgodnie z Decyzją nr 217/2008 z 22 października 2008 roku o lokalizacji inwestycji celu publicznego, od miejsca skomunikowania z drogą krajową 12, na istniejącym zjeździe (km 48 +260) winna być zlokalizowana na drogach gminnych położonych na działkach oznaczonych nr: 172/1, 172/2, 177/2, 176

Lokalizacja ZZO jest zgodna z Planem gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego 2003-2010 i Aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020

1.9.3.Dojazd do Placu Budowy

Obecnie dojazd do Placu Budowy zapewniony jest od strony drogi krajowej nr 12 Żary – Żagań, a bezpośrednio do terenu inwestycji prowadzi droga gruntowa.

UWAGAZamawiający sugeruje, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami dojazdu do Placu Budowy celem określenia możliwości dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz możliwości dowozu Sprzętu oraz Materiałów i Urządzeń.

1.9.4.Stan prawny terenu objętego ZamówieniemTeren przewidziany pod budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do władania gruntem pod planowaną inwestycję:

Tabela -4 Bilans terenu

L.p. Nr działki Powierzchnia Symbol użytku Nr KW

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

1 175/1 11,86 ha Lz-PsVI Nr jednostki rejestrowej G.81

strona 37Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 38:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2 172/1 0,1569 ha rIVa Nr46388 G.60

3 172/2 0,3144 ha Grunty orne Nr 46389 G.177

4 177/2 0,2024 ha Grunty orne Nr 46389 G.177

5 176 0,07 ha dr Nr brak G.60

6 310/2 0,0944 ha dr Nr 36387 jednostki rejestrowej G.2

1.9.5.Budowa geologicznaObszar Wzgórz Żarskich jest rejonem intensywnych zaburzeń glacitektonicznych. Utwory oligoceńskie tworzy seria lubuska wykształcona w facji lądowej z pokładem głogowskim węgla brunatnego. Osady miocenu dolnego i środkowego to tzw. seria żarska w postaci glin kaolinowych i piaszczystych z piaskami i żwirami kwarcowymi, w stropie występuje cienki pokład ścinawski. Seria śląsko-łużycka wykształcona jest jako grube warstwy równoziarnistych piasków i żwirów ze spoiwem kaolinowym oraz gliny kaolinowe. Sedymentację tej serii kończą węgle brunatne zaliczane do pokładu łużyckiego. Młodsze ogniwa miocenu i pliocenu to mułki i piaski pylaste serii Mużakowa, na których leży pokład węgla brunatnego Henryk silnie zaburzony glacitektonicznie. Powyżej występuje ok. 60 m miąższości seria iłów poznańskich (Dyjor S., 1978a).

Wykształcenie utworów czwartorzędowych wynika ze złożonej budowy geologicznej Wzgórz Żarskich, powstałej głównie w plejstocenie. Jest to rozległa strefa zaburzeń glacitektonicznych oraz różnorodne, zmiennie wykształcone utwory czwartorzędowe w obrębie wałów moreny czołowej spiętrzonej. Morena czołowa wału żarskiego wiązana jest ze stadiałem Warty. Oprócz osadów lodowcowych występują liczne utwory piaszczyste i żwirowe związane z sedymentacją fluwioglacjalną (Dyjor S., 1978b) (rys. 2). Dyjor (1978b) wyróżnia kompleks osadów starszych związanych ze zlodowaceniem południowopolskim i stadiałem maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego (rys. 3) (utwory moreny czołowej, kopalnych dolin, szare gliny moreny dennej, dużej miąższości pakiety piaszczyste i żwirowe) oraz osady kompleksu młodszego związanego ze stadiałem Warty (ciągi moren czołowych, wały ozów, kemy). Utwory holocenskie występują jedynie w dolinach potoków. W przypadku doliny Złotej Strugi utwory holocenskie wykształcone jako piaski, torfy, namuły występują do głębokości 3,2 mp.p.t.

1.9.6.Warunki hydrogeologiczneW ujęciu regionalnym warunki hydrogeologiczne są głównie kształtowane przez kenozoiczne poziomy wodonośne. Zgodnie z mapą hydrogeologiczną Polski główne użytkowe poziomy na tym obszarze zostały wydzielone zarówno w czwartorzędowych utworach jak też w starszych osadach neogenu.

Według Kieńć i Kuzynkowa (2002) czwartorzędowy poziom wodonośny w tym rejonie związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi zlodowaceń środkowopolskich i południowopolskich, występuje na głębokości 5 - 13,5 m. Zwierciadło wody jest swobodne lub słabo napięte i stabilizuje się po nawierceniu na głębokości 1,0 - 5,3 m. Miąższość warstwy wodonośnej jest rzędu 3,4 - 24,5 m, dominują niewielkie miąższości do 10,0 m. Współczynnik filtracji mieści się w granicach 1 - 40,0 m/d. Zwierciadło wód podziemnych obniża się od wartości ok. 150 m n.p.m. W rejonie Żar do ok. 110 m n.p.m w rejonie na SE od składowiska. Wydajności pojedynczego otworu kształtują się najczęściej w zakresie 10-30 m3/h.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne tworzy wielowarstwowy system wodonośny, związany z piaszczystymi warstwami zalegającymi w obrębie miąższego kompleksu ilastego. Wyróżnia się poziomy wodonośne: plioceński, mioceński i oligoceński. Najwyższy poziom - plioceński, związany jest ze żwirami słabo wysortowanymi, piaskami różnoziarnistymi niekiedy z domieszką kaolinu. Warstwa wodonośna jest lekko sfałdowana, lokalnie ma charakter soczew, występuje na głębokości 30 - 80 m. Od powierzchni izolowana jest nadkładem iłów, mułów oraz utworami czwartorzędowymi. Zwierciadło wody ma charakter naporowy, a warstwa wodonośna ma niewielką miąższość rzędu 7,5 - 17,5 m. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej jest zróżnicowany, rzędu 1,0 - 73,4 m/d, przewodność poziomu waha się w przedziale 10 - 750 m2/h. Ogólnie trzeciorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się naporowym, subartezyjskim, zwierciadłem wody. Zasilanie

strona 38Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 39:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

wielowarstwowego systemu wodonośnego następuje drogą przesączania poprzez nadległe poziomy oraz przez okna hydrogeologiczne, szczególnie w rejonie Wzgórz Żarskich (Kieńć D. i Kuzynków H., 2002).

Warunki hydrogeologiczne w bezpośrednim obszarze ZZO zostały rozpoznane i opisane w Dokumentacji hydrogeologicznej, (1991). Na tej podstawie przyjmuje się, że pierwszy poziom wód podziemnych występuje w utworach piaszczystych zalegających na serii utworów gliniasto-pylastych. Jest to poziom wód gruntowych zasilanych bezpośrednio z infiltracji wód opadowych. Swobodne zwierciadło wody tego poziomu w obrębie proponowanej lokalizacji składowiska odpadów występuje na głębokości od 1,5 m do 5,3 m p.p.t. tj. na rzędnej 120,34 - 127,55 m n.p.m. Główny kierunek przepływu wód podziemnych jest na południe tj. w kierunku Złotej Strugi. Warstwę wodonośną budują głównie piaski drobne i pylaste, których miąższość jest największa w centralnej części badanego terenu. Okresy długotrwałych opadów atmosferycznych i roztopów mogą powodować wahania poziomu zwierciadła wody, co najmniej o ok. 1 m.

Zwierciadło wody drugiego poziomu wodonośnego ma charakter napięty i stabilizuje się na głębokości 4,7 - 5,8 m p.p.t. , tj. na rzędnej 119,08 - 121,69 m n.p.m. Poziom wodonośny budują piaski drobne, średnie i grube. Z mapy hydroizohips wynika, że spływ wód tego poziomu wodonośnego odbywa się również na południe w kierunku Złotej Strugi. Poziomy wodonośne oddzielone są cienką warstwą glin o miąższości 0,4 m Poziomy wodonośne pozostają w więzi hydraulicznej. Wody podziemne występują również w serii utworów gliniasto-pylastych oddzielających obydwa poziomy wodonośne.

Średnia wartość współczynnika filtracji dla pierwszego poziomu wodonośnego wynosi kśr=23,l m/d, a dla drugiego kśr=12,0 m/d.

UWAGAWykonawca winien wykonać niezbędne badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie przed rozpoczęciem prac projektowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz sieci i przyłączy do ZZO.

1.9.7.Warunki klimatyczneZgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski (Woś A., 1999) gmina Żary należy do strefy klimatu umiarkowanego z przenikaniem wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego, jednakże z większym udziałem cech klimatu morskiego, który charakteryzuje się częstszym napływem wilgotnych mas powietrza polarno-morskiego z zachodu i stosunkowo dużą ilością dni umiarkowanie ciepłych.

Tym samym dominują wiatry zachodnie. Średnia z wielolecia prędkość wiatru wynosi 4 m/s, a średnia temperatura powietrza +7,80C (-2 0C dla stycznia, +18,5 0C dla lipca). Okres wegetacyjny trwa ok. 220 dni. Średnia z wielolecia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi ok. 600 mm, a pokrywa śnieżna utrzymuje się 45-55 dni.

Dane uzyskane z IMiGW we Wrocławiu pozwoliły dokonać charakterystyki opadów atmosferycznych z okresu ostatnich 30 lat. Po analizie lokalizacji posterunków opadowych uznano, że reprezentatywny dla badanego obszaru jest posterunek w Żaganiu.

Średnia suma roczna opadów atmosferycznych z 30-lecia 1977-2006: 607,4 mm

Najwyższa suma roczna opadów atmosferycznych z 30-lecia 1977-2006 i rok jej wystąpienia: 826,0 mm (1981 r.)

Najniższa suma roczna opadów atmosferycznych z 30-lecia 1977-2006 i rok jej wystąpienia: 375,2 mm (1982 r.)

Trzy najwyższe sumy dobowe opadów atmosferycznych z 30-lecia 1977-2006 i data ich wystąpienia:

(a) 70,4 mm – 20.07.1981 r.

(b) 59,0 mm – 29.08.1997 r.

(c) 57,5 mm – 08.07.1996 r.

strona 39Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 40:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

1.9.8.Aktualny stan zagospodarowanie terenuTeren przeznaczony pod planowaną inwestycję Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych w Marszowie jest niezagospodarowany. Nie występuje na nim jakakolwiek zabudowa. Teren rzadko porośnięty drzewami i krzewami samosiejkami.

1.9.9. Zaopatrzenie w mediaTeren inwestycji nie jest uzbrojony

1.9.10. Dokumenty Zamawiającego1.9.10.1. Projekty, dokumentacje, opracowania, inneZamawiający informuje, że posiada niżej wymienione Dokumenty Zamawiającego, które Wykonawca może wykorzystać w celu realizacji wyżej wymienionych zadań i przygotowania inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Tabela -5 Wykaz Dokumentów Zamawiającego

Lp. Tytuł

1. (Wstępne)Studium Wykonalności dla Projektu„ Gospodarka odpadami w obrębie powiatów Żarskiego i Żagańskiego”

Arcadis Ekokonrem Wrocław 07.2005 r. z załącznikami.

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów z terenu Łużyckiego Związku Gmin Żary - Żagań nr 217/2008

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.: Budowa Zakładu Odpadów Komunalnych na działce 175/1 w Marszowie, gm. Żary”, nr GOS 7633/223/2008

4. Koncepcja systemu gospodarki odpadami w oparciu o ZZO w Marszowie

Ekosystem Zielona Góra 08.2004 r.

5. Plan Gospodarki odpadami dla ŁZG na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2020

AK NOVA, październik 2010r.

6. Program ochrony środowiska dla ŁZG

Opracowanie własne 06.2004r.

7. Raport o oddziaływaniu Projektu: „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” na obszary sieci Natura 2000

Arteco Wrocław 09.2005 r.

8. Dokumentacja hydrogeologiczna terenu przyszłego ZZO w Marszowie

Wrotech Wrocław 2008

9. Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych na potrzeby przygotowania „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” do Funduszu Spójności.

Ekosystem Zielona Góra 2007

10. Studium Wykonalności BBF Poznań - Ekosystem Zielona Góra 2008

11. Raport o oddziaływaniu Projektu na środowisko ZZO w Marszowie oraz streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym Wrotech Wrocław2008

12. Program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz Program edukacji

strona 40Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 41:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Lp. Tytuł

ekologicznej Wrotach - Ekosystem Zielona Góra 2008

13. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O. Zielona Góra nr GDDKiA-O/ZG-7kk-4251/114/2005 w sprawie warunków włączenia drogi dojazdowej do planowanego ZZO w obrębie m. Marszów z dnia 12.12.2005 r.

1.9.10.2. Mapy, plany, szkice:a) Mapa (nieaktualna) do celów projektowych Obręb Marszów działki 175/1 172/1, 172/2,

172/3, 311, 310, 301, 176, 177/2 skala 1:1000

b) Wypisy z rejestru gruntów działki 175/1

1.9.11. Charakterystyka rejonu obsługiwanego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów1.9.11.1. Prognoza demograficznaPodstawą projektowania obiektów technologicznych zagospodarowania odpadów są wielkości demograficzne charakteryzujące obszar, dla którego projekt jest realizowany, jak również istniejący i planowany system gromadzenia, zbiórki i transportu odpadów.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, które będą poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania jest ilość mieszkańców, struktura demograficzna, rodzaj zabudowy, liczba podmiotów gospodarczych i publicznych.

Prognozę liczby ludności przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego:

• liczba ludności w gminach w roku 2008

• prognoza ludności na lata 2010 - 2025 według powiatów, w podziale na ludność miast i wsi

Tabela -6 Prognoza liczby ludności dla gmin na lata 2008 - 2025

Lp. Wyszczególnienie 2008 2010 2015 2020 2025

POWIAT ŻARSKI 1 gmina miejska Żary 38 724 38 553 38 227 37 911 37 418

2 gmina wiejska Żary 11 671 11 785 11 974 12 059 12 052

3 gmina miejska Łęknica 2 565 2 554 2 532 2 511 2 478

4 gmina wiejska Brody 3 458 3 492 3 548 3 573 3 571

5 gmina wiejska Lipinki Łużyckie 3 193 3 224 3 276 3 299 3 297

6 gmina wiejska Trzebiel 5 769 5 826 5 919 5 961 5 957

7 gmina wiejska Tuplice 3 284 3 316 3 369 3 393 3 391

8 gmina miejsko - wiejska Jasień - miasto 4 398 4 379 4 342 4 306 4 250

9 gmina miejsko - wiejska Jasień - wsie 2 776 2 803 2 848 2 868 2 867

10 gmina miejsko - wiejska Lubsko - miasto 14 745 14 680 14 556 14 435 14 248

11 gmina miejsko - wiejska Lubsko - wsie 4 599 4 644 4 719 4 752 4 749

POWIAT ŻAGAŃSKI

12 gmina miejska Żagań 26 496 26 379 26 156 25 940 25 602strona 41

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 42:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Lp. Wyszczególnienie 2008 2010 2015 2020 2025

13 gmina wiejska Żagań 7 016 7 085 7 198 7 250 7 245

14 gmina miejska Gozdnica 3 398 3 383 3 354 3 327 3 283

15 gmina wiejska Wymiarki 2 426 2 450 2 489 2 507 2 505

16 gmina miejsko - wiejska Iłowa - miasto 3 985 3 967 3 934 3 901 3 851

17 gmina miejsko - wiejska Iłowa - wsie 3 133 3 164 3 214 3 237 3 235

POWIAT KROŚNIEŃSKI

18 gmina miejska Gubin 16 735 16 661 16 520 16 384 16 170

19Razem gminy wchodzące w skład Związku, z poszcz. Powiatów, w tym:

158 371 158 343 158 175 157 615 156 170

20 Ludność zamieszkująca miasta 111 046 110 554 109 620 108 714 107 300

21 Ludność zamieszkująca wsie 47 325 47 789 48 555 48 900 48 870

Źródło: Studium Wykonalności na podstawie danych GUS

1.9.11.2. Prognozy ilości odpadówProjektowany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje prognozą wszystkich wytwarzających odpady tj. mieszkańców oraz obiekty infrastruktury wraz z sektorem turystycznym. Struktura wytwarzania odpadów na analizowanym terenie jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych gminach.

Średnio około 87% wytwarzanych jest w gospodarstwach domowych, natomiast 13% w obiektach infrastruktury.

Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie zapewnić powinien wymaganą przepustowość dla odpadów komunalnych zmieszanych, wielkogabarytowych, budowlanych, zielonych i niebezpiecznych.

strona 42Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 43:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Tabela -7 Prognoza ilości odpadów przyjmowanych do ZZO w Marszowiena lata 2010 - 2030

Oznaczenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12 681 12 779 12 881 12 985 13 091 13 198 13 301 13 411 13 513 13 613 13 717 13 813 13 915 14 012 14 109 14 197 14 284 14 376 14 458 14 534 14 603

Odpady zielone 4 325 4 358 4 393 4 429 4 465 4 501 4 536 4 574 4 608 4 643 4 678 4 711 4 746 4 779 4 812 4 842 4 872 4 903 4 931 4 957 4 980

Papier i tektura 6 821 6 873 6 928 6 984 7 041 7 098 7 153 7 212 7 267 7 321 7 376 7 428 7 482 7 535 7 586 7 634 7 681 7 730 7 774 7 815 7 852

Odpady wielomateriałowe 5 109 5 148 5 189 5 231 5 274 5 317 5 359 5 403 5 444 5 484 5 526 5 565 5 606 5 645 5 684 5 720 5 755 5 792 5 825 5 855 5 883

Tworzywa sztuczne 7 768 7 828 7 891 7 955 8 020 8 085 8 149 8 216 8 278 8 340 8 404 8 463 8 525 8 585 8 644 8 698 8 751 8 808 8 858 8 904 8 947

Szkło 7 429 7 486 7 546 7 607 7 670 7 732 7 793 7 858 7 917 7 976 8 037 8 094 8 153 8 211 8 267 8 319 8 370 8 424 8 472 8 517 8 557

Metale 1 260 1 270 1 280 1 290 1 301 1 312 1 322 1 333 1 343 1 353 1 364 1 373 1 383 1 393 1 403 1 412 1 420 1 430 1 438 1 445 1 452

Tekstylia 2 979 3 002 3 026 3 051 3 076 3 101 3 125 3 151 3 175 3 199 3 223 3 246 3 270 3 293 3 315 3 336 3 357 3 378 3 397 3 415 3 432

Drewno 195 196 198 199 201 203 204 206 207 209 211 212 214 215 217 218 219 221 222 223 224

Odpady niebezpieczne 189 191 192 194 195 197 199 200 202 203 205 206 208 209 211 212 213 215 216 217 218

Odpady mineralne 10 711 10 794 10 880 10 969 11 059 11 150 11 238 11 331 11 416 11 502 11 590 11 671 11 757 11 840 11 922 11 996 12 070 12 148 12 217 12 282 12 340

Odpady z gospodarstw domowych, w tym 59 467 59 925 60 403 60 895 61 392 61 893 62 380 62 895 63 371 63 842 64 330 64 782 65 259 65 717 66 169 66 582 66 994 67 425 67 806 68 164 68 489

odpady biodegradowalne 24 022 24 206 24 399 24 597 24 798 24 999 25 195 25 403 25 595 25 785 25 982 26 164 26 356 26 541 26 724 26 890 27 056 27 230 27 384 27 528 27 659

Odpady wielkogabarytowe 3 023 3 046 3 070 3 096 3 121 3 146 3 171 3 197 3 222 3 246 3 271 3 294 3 318 3 341 3 364 3 385 3 406 3 428 3 448 3 466 3 482

Odpady budowlane 6 531 6 582 6 635 6 689 6 744 6 799 6 853 6 910 6 962 7 014 7 068 7 118 7 171 7 221 7 271 7 316 7 362 7 409 7 451 7 491 7 526

Razem odpady wytworzone 69 020 69 553 70 109 70 679 71 257 71 838 72 404 73 002 73 555 74 102 74 669 75 193 75 747 76 279 76 804 77 283 77 761 78 263 78 705 79 121 79 497

Źródło: Obliczenia własne na bazie badań "Składu sitowego i morfologicznego odpadów komunalnych. Łużycki Związek Gmin"

strona 43Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 44:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Przedstawione prognozy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przewidują, że na obszarze objętym projektem ilość odpadów komunalnych będzie wzrastać od ponad 69,0 tys. Mg w 2010 roku do ponad 79,0 tys. Mg w roku 2030.

Z powyższej analizy wynika, że system powinien charakteryzować się potencjałem przetwórczym na poziomie ponad 75,0 tys. Mg odpadów na rok. Odpady te powinny zostać poddane procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania metodami innymi niż składowanie, w związku z czym konieczna jest budowa nowych instalacji do przetwarzania odpadów.

Przyjęta przez Zamawiającego wymagana przepustowość zakładu na poziomie minimum 72.000 Mg/rok odpadów winna zapewnić możliwość przetworzenia i unieszkodliwienia odpadów wytwarzanych w regionie obsługi.

Zamawiający posiada analizę morfologiczną zbieranych odpadów. W załączeniu do niniejszego PFU jest opracowanie pt.: „Badania składu sitowego i morfologicznego odpadów komunalnych. Łużycki Związek Gmin”.

Uwaga:Przyjęcie opracowania „Badania składu sitowego i morfologicznego odpadów komunalnych. Łużycki Związek Gmin” będącego Dokumentem Zamawiającego, jako podstawy do projektowania, nie zwalnia Wykonawcy z gwarancji zobowiązania osiągnięcia efektu technologicznego i ekologicznego.W opinii Zamawiającego Wykonawca winien przewidzieć wykonanie minimum 1 cyklu badań morfologii odpadów zbieranych z typowych dla regionu obsługi Projektu gmin miejskich i wiejskich z uwzględnieniem podziału na typy zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury.

Tabela -8 Uproszczona morfologia odpadów wytwarzanych w 2007 r. na terenie gmin objętych projektem

WyszczególnienieTereny wiejskie Tereny miejskie Razem

Mg % Mg % Mg %

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1 732 14,3% 11 109 19,4% 12 841 18,4%

Odpady zielone 558 4,6% 3 827 6,7% 4 385 6,3%

Papier i tektura 503 4,2% 6 471 11,3% 6 974 9,7%

Odpady wielomateriałowe 784 6,5% 4 375 7,6% 5 159 7,4%

Tworzywa sztuczne 1 220 10,1% 6 621 11,5% 7 841 11,3%

Szkło 1 481 12,3% 5 968 10,4% 7 449 10,8%

Metale 358 3,0% 888 1,5% 1 247 1,8%

Tekstylia 590 4,9% 2 397 4,2% 2 988 4,3%

Drewno 29 0,2% 168 0,3% 197 0,3%

Odpady niebezpieczne 39 0,3% 151 0,3% 190 0,3%

Odpady mineralne 2 386 19,8% 8 315 14,5% 10 700 15,5%

Odpady z gospodarstw domowych, w tym 9 679 80,2% 50 290 87,6% 59 969 86,2%

Odpady biodegradowalne 2 821 23,4% 21 574 37,6% 24 396 34,8%

Odpady wielkogabarytowe 711 5,4% 2 224 4,1% 2 936 4,4%

Odpady budowlane 1 897 14,4% 4 449 8,3% 6 346 9,5%

Razem odpady wytworzone 12 287 100,0% 56 963 100,0% 69 250 100,0%

Źródło: Studium Wykonalnościstrona 44

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 45:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Przy doborze wyposażenia poszczególnych instalacji technologicznych należy przyjąć możliwe odchylenia w udziale poszczególnych rodzajów odpadów frakcji materiałowych w zakresie +/- 30% (punkty procentowe) w odniesieniu do podanych powyżej udziałów procentowych.

Zamawiający w roku 2007 wykonał badania morfologiczne. Wyniki badań przedstawiono w opracowaniu: Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych na potrzeby przygotowania „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” do Funduszu Spójności. Ekosystem Zielona Góra 2007 (w załączeniu)

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, jak również obowiązującego prawodawstwa, deponowaniu na składowiskach powinny zostać poddawane odpady przetworzone, nie posiadające walorów surowcowych i energetycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005 r., Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.), polskie prawodawstwo nie dopuszcza składowania odpadów z grupy „20” o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy i wartości ogólnej węgla organicznego, która nie powinna przekroczyć (TOC) – 5 % suchej masy.

W analizie popytu uwzględniono potrzebę selektywnego zbierania odpadów. Odpowiedni system selektywnej zbiórki pozwoli na bardziej efektywny sposób postępowania z odpadami.

W odniesieniu do założeń KPGO 2010 proponuje się, aby selektywnym zbieraniem zostały objęte następujące grupy odpadów:

odpady o wartości surowcowej, w tym odpady opakowaniowe;

odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych;

odpady wielkogabarytowe, w tym odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

odpady budowlane (odpady poremontowe),

odpady zielone.

W celu oszacowania kształtowania się popytu przez odbiorców oparto się na tendencjach rynkowych oraz elastyczności cenowej i dochodowej popytu. Poziom wskaźników elastyczności popytu przyjęto zgodnie z dokumentem pt.: Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce, opracowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w 2003 roku. Zgodnie z zapisami cytowanego opracowania elastyczność cenowa popytu na usługi wywozu i utylizacji odpadów jest bliska zera. W przypadku elastyczności dochodowej popytu, czyli współczynnika wiążącego wzrost ilości produkowanych odpadów ze wzrostem dochodów, związek taki jest oczywisty, niemniej jego ilościowy opis jest trudny. W związku z brakiem wskaźników liczbowych oparto się na egzogenicznej prognozie wzrostu ilości odpadów (zgodnie z Krajowym Programie Gospodarki Odpadami).

Tabela -9 Dane ilościowe i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w 2007 r. z podziałem na tereny miejskie i wiejskie

Morfologia odpadów – tereny miejskie gospodarstwa domowe

Lp. Składniki Mg/rok %

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 11 109 19,4%

2 Odpady zielone 3 827 6,7%

3 Papier i tektura 6 471 11,3%

4 Odpady wielomateriałowe 4 375 7,6%

5 Tworzywa sztuczne 6 621 11,5%strona 45

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 46:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Morfologia odpadów – tereny miejskie gospodarstwa domowe

Lp. Składniki Mg/rok %

6 Szkło 5 968 10,4%

7 Metale 888 1,5%

8 Tekstylia 2 397 4,2%

9 Drewno 168 0,3%

10 Odpady niebezpieczne 151 0,3%

11 Odpady mineralne 8 315 14,5%

RAZEM 50 290 100,0%

Morfologia odpadów – tereny wiejskie gospodarstwa domowe

Lp. Składniki Mg/rok %

1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1 732 14,3%

2 Odpady zielone 558 4,6%

3 Papier i tektura 503 4,2%

4 Odpady wielomateriałowe 784 6,5%

5 Tworzywa sztuczne 1 220 10,1%

6 Szkło 1 481 12,3%

7 Metale 358 3,0%

8 Tekstylia 590 4,9%

9 Drewno 29 0,2%

10 Odpady niebezpieczne 39 0,3%

11 Odpady mineralne 2 386 19,8%

RAZEM 9 679 100,0%

Źródło: Studium Wykonalności.

1.9.11.3. Planowana logistyka transportu zbieranych odpadów komunalnychGminy uczestniczące w Projekcie, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wskażą miejsce ich dowozu – bezpośrednio miejsce odzysku/unieszkodliwiania odpadów.

Zebrane z terenu gmin zmieszane odpady komunalne, dowożone będą specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów, do ZZO w Marszowie lub do stacji przeładunkowej w Lubsku i dalej do ZZO w Marszowie.

Odpady selektywnie zbierane z obszaru oddziaływania Projektu transportowane będą do ZZO w Marszowie.

1.9.11.4. System zbierania odpadówStruktura organizacyjna działania systemu gospodarki odpadami obejmuje trzy podstawowe poziomy, na których funkcjonują podmioty formalnie od siebie niezależne

Wytwórcy odpadów: mieszkańcy, zarządcy i właściciele nieruchomości,

strona 46Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 47:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Odbiorcy odpadów: podmioty gospodarcze prowadzące usługi w zakresie gromadzenia i transportu odpadów, w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów oraz w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

Podmioty samorządowe

Obecny system gospodarki odpadami na obszarze objętym Projektem polega na zbiórce zmieszanych odpadów i unieszkodliwianiu ich poprzez składowanie. Z całkowitej ilości wytwarzanych odpadów jedynie 3% odpadów jest zbierana w formie wyselekcjonowanych materiałów (papier, tworzywa sztuczne, szkło).

Obecnie zbiórka prowadzona jest w pojemnikach o pojemności 60 dm3, 80 dm3, 110 dm3, 120 dm3, 1100 dm3 oraz kontenerach o pojemności od 5 do 8 dm3.Odpady odbierane są od mieszkańców terenów wiejskich najczęściej 2 razy w miesiącu, a od mieszkańców miast raz w tygodniu.

Odpady wielkogabarytowe i poremontowe wywożone są przez przedsiębiorstwa wywozowe w ramach usług podstawowych lub na bezpośrednie zlecenie mieszkańców

Na terenie oddziaływania Projektu można wyróżnić następujące systemy gromadzenia odpadów:

System tradycyjnego gromadzenia odpadów,

System selektywnego gromadzenia odpadów,

Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych i poremontowych.

Dominującym systemem gromadzenia odpadów jest system tradycyjny. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest głównie w pojemnikach o pojemności 1,1 - 3,2 m3

rozmieszczonych w rejonach znacznego ruchu pieszych. Mimo poparcia społeczeństwa i znacznych nakładów finansowych daje ona niewielkie efekty.

Odpady wielkogabarytowe i poremontowe wywożone są przez przedsiębiorstwa wywozowe w ramach usług podstawowych lub na bezpośrednie zlecenie mieszkańców. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się przede wszystkim według zasad określonych w Regulaminie Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie.

Częstotliwość odbioru odpadów waha się od 1 raz/tydzień do 1 raz/miesiąc i uzależniona jest od stosowanych w poszczególnych gminach pojemników i środków transportu, co z kolei jest pochodną systemów stosowanych przez usługodawców.

Do wywozu odpadów komunalnych stosowane są samochody specjalistyczne, których przydatność weryfikowana jest na etapie przyznawania Decyzji na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów.

Do wywozu odpadów segregowanych stosowane są samochody z hydraulicznym urządzeniem do opróżniania pojemników.

Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków polskich i nie odbiega pod względem technicznym (stosowanych pojemników, samochodów) od standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Stosowane są pojemniki typu SM-110, SM-240, PA-1100 oraz kontenery o różnej pojemności. Duże pojemnościowo kontenery ustawiane są na terenach wiejskich w miejscach dogodnych do wywozu odpadów.

Odpady komunalne powstające na terenie obszaru przewidzianego do objęcia działaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów wytwarzane są w różnych typach zabudowy:

Zabudowa śródmiejska, zwarta,

Zabudowa wielorodzinna, blokowa,

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna rozproszona,strona 47

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 48:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zabudowa wiejska.

Na obszarze objętym działaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie w następujących systemach:

zbiórka selektywna z podziałem na: makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i szkło kolorowe,

zbiórka odpadów zmieszanych.

Docelowo rozważane jest wprowadzenie zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny w tzw. systemie dualnym z podziałem na frakcję suchą i mokrą.

1.10. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe1.10.1. Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenuPrzewidywane do realizacji elementy systemu technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, zwanego dalej Zakładem lub ZZO, zlokalizowane zostaną na terenie działki 175/1 obręb Marszów o powierzchni 11,86 ha, będącej własnością Zamawiającego.

Przy lokalizowaniu budynków, budowli, sieci i instalacji należy uwzględnić, bezkolizyjność układu komunikacyjnego, strefy największego obciążenia ruchem pojazdów, strefy obciążenia hałasem oraz warunki gruntowe i hydrogeologiczne.

Zamawiający oczekuje, że obszar zajęty przez Zakład charakteryzować się będzie następującym, orientacyjnym bilansem terenu:

ogrodzenie terenu ZZO – minimum 1 700 m,

projektowana zabudowa – minimum. 23 000 m2,

kwatera składowa – minimum 32 000 m2,

projektowane nawierzchnie utwardzone – minimum 20 000 m2,

zieleń – minimum 19 000 m2

1.10.2. Ogólne wymagania eksploatacyjne1.10.2.1. Opis i charakterystyka technologiiOdpady wytwarzane na terenie objętym obsługą przez Zakład Zagospodarowania Odpadów winny być podzielone na strumienie, zgodnie z segmentami przeróbki grup odpadów, wymaganymi do realizacji na terenie ZZO w Marszowie.

Zamawiający oczekuje takiego zaprojektowania procesów technologicznych Zakładu, który zapewni następujące zagospodarowanie wymienionych poniżej strumieni odpadów:

1. Odpady komunalne zmieszane będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów.

2. Odpady surowcowe opakowaniowe do tzw. „doczyszczania” będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej instalacji obróbki mechaniczno-manualnej odpadów.

3. Odpady komunalne biodegradowalne zbierane selektywnie będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w wydzielonym zadaszonym zamkniętym, wentylowanym boksie obok Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. Następnie

strona 48Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 49:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

alternatywnie skierowane do niezależnego gniazda załadowczego w celu podania tych odpadów rozdzielnie lub łącznie z wydzielonymi z odpadów komunalnych zmieszanych odpadami biodegradowalnymi do Segmentu stabilizacji tlenowej lub po ich rozdrobnieniu w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego podane rozdzielnie lub łącznie z wydzielonymi z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadami biodegradowalnymi do Segmentu stabilizacji tlenowej.

4. Odpady zielone winny być kierowane do strefy przyjęcia odpadów zielonych w wydzielonym zadaszonym zamkniętym, wentylowanym boksie obok Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. Następnie po ich rozdrobnieniu w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego podane rozdzielnie lub łącznie z wydzielonymi z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadami biodegradowalnymi do Segmentu stabilizacji tlenowej. Wytworzony z rozdzielnie podanych odpadów kompost powinien posiadać parametry umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie.

5. Frakcja energetyczna wydzielona na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów winna być rozdrobniona do wymaganej przez Zamawiającego granulacji i kierowana do prasy kontenerowej lub po czasowym magazynowaniu w przenośniku buforowym prasowana w belownicy.

6. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne winny być rozładowywane na placu technologicznym przy Punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych i poddawane selektywnemu demontażowi z odzyskiem frakcji surowcowych, użytkowych (RDF), odpadów niebezpiecznych i balastu kierowanego na kwaterę składową lub po wstępnym demontażu kierowane do rozdrobnienia na linii technologicznej instalacji obróbki mechaniczno-manualnej odpadów i przetwarzane na surowce wtórne, paliwo alternatywne RDF i balast lub po zgromadzeniu ilości transportowej kierowane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach poza ZZO.

7. Odpady budowlane ze zbiórki selektywnej winny być kierowane do Stacji kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych, gdzie, w miarę potrzeby, winny być rozdrabniane przy użyciu kruszarki do gruzu, frakcjonowane i po czasowym magazynowaniu kierowane do odbiorców zewnętrznych.

8. Odpady niebezpieczne (w niewielkich ilościach) winny być kierowane do Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych w celu ich czasowego magazynowania przed skierowaniem do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach poza ZZO.

9. Odpady zaklasyfikowane jako inertne i balastowe (odpady z czyszczenia ulic oraz grunt, itp.) i balastowe (poprocesowe) winny być kierowane do rozładowania na obszarze niecki Kwatery składowiska w strefach wyznaczonych przez obsługę.

10. Odpady dostarczane przez wytwórców indywidualnych (osoby fizyczne)

Tabela -10 Wykaz kodów rodzajów odpadów od dostawców indywidualnych (osób fizycznych)

Kod odpadu Rodzaj odpadów

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

17 01 01 Odpady beton. oraz gruz beton. z rozbiórek i remontów.

17 02 01 Drewno

strona 49Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 50:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

٭21 01 20 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

٭ 27 01 20 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie,

20 01 34 Baterie i akumulatory

٭35 01 20 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

będą rozładowywane selektywnie przez dostawców do kontenerów w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), a następnie transportowane w zależności od rodzaju odpadów do poszczególnych segmentów technologicznych ZZO

Cały strumień odpadów przyjmowanych w ZZO winien być ważony i ewidencjonowany w zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów.

Podstawowe obiekty i urządzenia wymagane do zaprojektowania i wykonania w Zakładzie

Zagospodarowania Odpadów to:

obiekty i urządzenia technologiczne związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

infrastruktura pomocnicza, konieczna dla prawidłowego funkcjonowania Zakładu,

obiekty technologiczne związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie Zakładu,

pozostałe obiekty zagospodarowania terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów

1.11. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe1.11.1. Minimalne wymagania technologiczneZaprojektowany i zbudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) musi zapewniać możliwość zagospodarowania nie mniej niż 72 000 Mg odpadów dostarczanych w ciągu roku, przez okres, co najmniej 25 lat.

Zaprojektowane i zbudowane linie technologiczne Zakładu winny zapewniać pracę w warunkach temperaturowych od -15 0C do +45 0C

Ponadto Zakład musi zapewniać możliwość zagospodarowania: min. 46 000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, min.10 000 Mg odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych z ze zbiórki selektywnej, min. 4 000 Mg odpadów zielonych, min.6 000 Mg odpadów budowlanych, min.2 500 Mg odpadów wielkogabarytowych, i min. 500 Mg odpadów niebezpiecznych

Wykonawca winien zagwarantować osiągnięcie maksimum 39 % poziomu udziału ilości odpadów składowanych na składowisku w stosunku do strumienia wejściowego odpadów w Zakładzie oraz obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych o minimum 65 % w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r.

Należy przyjąć dwuzmianową pracę obsługi Zakładu.

strona 50Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 51:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Należy projektować tylko takie urządzenia, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

W ramach niniejszego Kontraktu Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie o przepustowości minimum 72 000 Mg/rok odpadów wytwarzanych w rejonie obsługi zakładu opartego na systemie technologii mechaniczno-biologicznej, obejmującego w szczególności, co najmniej obiekty budowlane i instalacje technologiczne, spełniające wymagania BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), wraz z instalacjami infrastruktury technicznej:

1) segment przyjmowania i ewidencji odpadów, w skład którego wejdą:

(a) budynek wagowy wraz z zadaszeniem dwóch elektronicznych wag samochodowych

(b) dwie elektroniczne wagi samochodowe wjazdowa z systemem regulacji ruchu oraz wyjazdowa z systemem regulacji ruchu

(c) myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych

(d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów

2) segment obróbki mechaniczno-manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie , w skład którego wejdą:

(a) instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów o przepustowości minimalnej:

dla odpadów komunalnych zmieszanych 46 000 Mg/rok przy pracy dwu zmianowej

dla odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki 10 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów 24 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

(b) instalacja obróbki mechanicznej odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

(c) boksy magazynowe paliwa alternatywnego, surowców wtórnych

3) segment stabilizacji tlenowej frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie, w skład którego wejdą

(a) instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej o przepustowości minimalnej 23 000 Mg/rok, rok dla odpadów biodegradowalnych wydzielonych mechanicznie z strumienia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych lub biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4000 Mg/rok, przy minimalnym czasie intensywnej stabilizacji tlenowej 21 dni

(b) plac dojrzewania kompostu (biostablizatu) o przepustowości minimalnej 25 000 Mg/rok, przy minimalnym czasie stabilizacji tlenowej w pryzmach kompostowych 63 dni i maksymalnej powierzchni przekroju poprzecznego pryzmy kompostowej 2,5 m2.

4) punkt odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 500 Mg/rok,

5) stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych o przepustowości 6 000 Mg/rok,

6) segment tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 500 Mg/rok,

7) segment oczyszczania ścieków technologicznych i odcieków

8) segment oczyszczania ścieków sanitarnych

strona 51Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 52:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

9) segment oczyszczania wód opadowych

10) kwatera składowa balastu o minimalnej powierzchni w krawędzi wewnętrznej korony 3,16 ha i minimalnej pojemności czynnej 383 500 m3, wraz z systemem uszczelnienia i drenażu odcieków,

11) zaplecze techniczne, w skład którego wejdą:

(a) budynki garażowo warsztatowe

(b) stacja transformatorowa

(c) mobilna stacja paliw

(d) myjnia płytowa dla pojazdów kołowych

12) zaplecze administracyjno socjalne,

13) przyłącze wodociągowe

14) przyłącze energetyczne

15) instalacje i sieci wewnątrzzakładowe,

(a) elektroenergetyczne sn i nn

(b) słaboprądowe,

(c) oświetlenie terenu,

(d) sieć wodociągowa i ppoż.,

(e) sieć co i c.w.u.,

(f) sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej: sanitarnej, technologicznej i odcieków,

(g) sieć kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania,

16) hardware i software

17) drogi i place manewrowe,

18) zieleń izolacyjna i ozdobna

19) ogrodzenie,

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów

Jeżeli nie jest to określone w Wymaganiach Szczegółowych Zamawiającego (Rozdział 2.2) Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi określonymi w niniejszym Rozdziale.

2.1.1. Podstawowe wymagania projektoweWszystkie projektowane pomieszczenia pracy muszą spełniać wymagania stawiane przez polskie przepisy odnośnie wymagań co do stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie naturalne i sztuczne, temperatury wewnętrzne, szatnie, sanitariaty itp.).

Z budynków ze stanowiskami pracy, wyposażonych w urządzenia technologiczne lub z procesami technologicznymi stwarzającymi potencjalne zagrożenie awaryjne, należy przewidzieć odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne.

We wszystkich pomieszczeniach zagrożonych zabrudzeniem należy przewidzieć posadzki łatwo zmywalne, a w pomieszczeniach pracy narażonych na zawilgocenie przewidzieć posadzki w wykonaniu antypoślizgowym, natomiast w pomieszczeniach pracy gdzie używa się substancji chemicznych przewidzieć posadzki odporne na działanie stosowanych substancji.

strona 52Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 53:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

We wszystkich budowanych budynkach posiadających wyposażenie technologiczne należy przewidzieć duże wrota technologiczno - montażowe, zapewniające swobodny dostęp do budynku w trakcie jego eksploatacji i prac związanych z przyszłym remontem tego wyposażenia technologicznego oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające dostęp eksploatacyjny i konserwacyjno-remontowy do tego wyposażenia.

Nośność dróg, placów i posadzek musi być dostosowana do maksymalnej masy środków transportowych poruszających się po nich. Do projektowania zewnętrznych ciągów transportowych należy przyjąć obciążenie głównych dróg oraz obiektów dostępnych dla samochodów z odpadami jak dla samochodów ciężarowych trójosiowych (terenowych), wg wymagań PN-82/B-02004. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. Dla pozostałych dróg zewnętrznych należy przewidzieć obciążenie samochodami ciężarowymi ciężkimi wg wymagań tej normy.

2.1.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do architektury obiektówBudynki i budowle należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura budynków winna nawiązywać do charakterystycznej zabudowy regionalnej.

Rozwiązania architektoniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynków o układach konstrukcyjnych poprzecznych lub podłużnych lub krzyżowych, jedno i/lub dwukondygnacyjnych, maksymalnie dwubryłowych zwartych, niepodpiwniczonych, przykrytych dachami dwuspadowymi (dopuszcza się dachy jednospadowe w przypadku obiektów technicznych, np. kontenerowej stacji trafo) o spadku połaci zgodnej ze sztuką budowlaną. Krycie - blachodachówka i/lub blacha trapezowa i/lub płyta warstwowa, i/lub dachówka ceramiczna w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

2.1.3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do konstrukcji obiektówStopy i ławy fundamentowe żelbetowe.

Elementy konstrukcji hal metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy) lub żelbetowe (zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy) lub z drewna klejonego impregnowanego, zabezpieczonego przed działaniem środowiska agresywnego.

Ściany w budynkach lub ich częściach ogrzewanych – warstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych lub pustaków ceramicznych, na zaprawie cementowej, warstwa izolacji termicznej zgodnie z opisem w rozdziale 2.1.4, wymagana wartość współczynnika przenikalności termicznej Uk≤0,35 W/m2K

Ściany w budynkach nieogrzewanych lub ich częściach - rozwiązania spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz specyfikę obiektów budowlanych Zakładu Zagospodarowania Odpadów, (ściany cokołowe) żelbetowe z betonu licowego do wysokości 100 cm. Ściany powyżej 100 cm –w zależności od przeznaczenia budynku, w szczególności:

płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi, powlekanymi, lub lakierowanymi proszkowo, wypełnione wełną mineralną lub pianką poliuretanową, albo

murowane, gazobeton maksimum M 30 lub pustak ceramiczny klasy 150, na zaprawie cementowej, albo

powłoki z tworzyw sztucznych

Ściany wewnętrzne oporowe – żelbetowe. Przejścia technologiczne żelbetowe.

Ściany wewnętrzne:strona 53

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 54:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

ściany nośne z bloczków gazobetonowych lub ceramicznych na zaprawie cementowej,

w pomieszczeniach administracyjnych z bloczków gazobetonowych lub ceramicznych na zaprawie cementowej.

W przypadku grupowania budynków należy rozdzielić te budynki ścianą oddzielenia pożarowego (jeżeli wymagana przepisami Prawa), spełniającą wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Ściany oddzielenia pożarowego z bloczków gazobetonowych lub ceramicznych na zaprawie cementowej usztywnione rdzeniami i wieńcami żelbetowymi.

Nadproża typowe prefabrykowane lub w przypadku dużej rozpiętości - żelbetowe wylewane na mokro.

Dach dla ogrzewanych budynków lub ich części, warstwy od góry:

blacha trapezowa, blacho dachówka lub dachówka ceramiczna

folia wiatroizolacyjna,

wełna mineralna,

folia paroizolacyjna,

płyty włóknowo-gipsowe.

UWAGA Dla obiektów budowlanych ogrzewanych występujących wewnątrz innych obiektów budowlanych Zamawiający dopuszcza stropodach.

Dach dla nie ogrzewanych budynków lub ich części:

płyty warstwowe pokryte blachami stalowymi ocynkowanymi powlekanymi powłoką z tworzywa sztucznego lub malowanymi proszkowo, wypełnione pianką poliuretanową, albo

blacha trapezowa, blacho dachówka, albo

powłoka z tworzyw sztucznych

W budynkach nieogrzewanych Wykonawca winien zaprojektować i zbudować obiekt w sposób zapewniający brak problemu wykraplania się pary wodnej na elementach konstrukcyjnych i pokryciowych hali.

W przypadku zastosowania żelbetowych konstrukcji hal dopuszcza się wentylowane konstrukcje dachu z płyt korytkowych, izolowanych wełną mineralną.

2.1.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do izolacjiIzolacje przeciwwilgociowe:

pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na włókninie przeszywanej lub folia polietylenowa.

pionowa – hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno,

Izolacje termiczne:

izolacja ścian warstwowych – styropian samogasnący min. M15, lub wełna mineralna,

strop – wełna mineralna, wymagana wartość współczynnika przenikalności termicznej Uk≤0,25 W/m2K

podłoga styropian – płyty twarde min. M30.strona 54

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 55:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Izolacje akustyczne:

wełna mineralna

płyty dźwiękoszczelne

Izolacje akustyczne muszą spełniać w szczególności wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690z późn. zm.)

Paroizolacja – folia do pokryć dachowych, o współczynniku sD > 100m,.

Wiatroizolacja – folia do pokryć dachowych o paroprzepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 g/m/24g.

2.1.5. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanychWykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż określone poniżej.

Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji.

Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy.

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności:

produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą być ulegać biodegradacji

produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione poniżej:

stal zbrojeniowa – St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

stal konstrukcyjna – St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

kształtki stalowe – St3SX (S235JRG1),

beton dla konstrukcji fundamentów – min. C35/45,

beton dla konstrukcji stropów, nadproży i wieńców – min. C20/25,

beton dla podbudowy – min. C8/10,

asfalty drogowe (PN-EN 12591:2010) – 20/30 lub modyfikowane

pustaki ceramiczne klasy minimum 150

gazobeton maksimum M 30

W przypadku zastosowania poszyć ścian i dachów z powłok z tworzyw sztucznych, winny one:

być wykonane z materiałów lekkich, na bazie tkanin z warstw polietylenowych, zapewniających maksymalną wytrzymałość, trwałość i wysoki stopień naprężenia powłok,

być niepalne (spełniające normy międzynarodowe w tym zakresie),strona 55

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 56:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

być odporne na działanie: promieni UV, wody, agresywne oddziaływanie środowisk chemicznych

nie zmieniać swojej charakterystyki wytrzymałościowej, jaki naprężeniowej w zakresie temperatur - 40 do + 80o C,

charakteryzować się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, rozdarcie i rozerwanie,

być odporne na obciążenie wiatrowe oraz śniegowe odpowiednie dla strefy klimatycznej lokalizacji Zakładu

gwarancja trwałości powłok minimum 10 lat

2.1.6. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń zewnętrznychElewacje ścian -rozwiązania spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz specyfikę obiektów budowlanych Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w zależności od technologii wykonania i przeznaczenia budynku, w szczególności:

tynki mineralne kategorii III,

płyty warstwowe,

okładziny ceramiczne,

żelbet licowany

powłoki z tworzyw sztucznych.

Docieplanie budynków (jeżeli dotyczy) metodą lekką-mokrą, z użyciem styropianu min. M15, lub wełny mineralnej, siatki z włókna szklanego w kąpieli akrylowej, mocowanie min. 4 kołki na m2, tynk min. mineralny lub malowany farbą silikatową.

Obróbki blacharskie oraz system łączników dla zewnętrznej warstwy płyt warstwowych w kolorze płyt warstwowych.

Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze dachu lub kształtki parapetowe klinkierowe w kolorze jak cokoły.

Cokoły budynków zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokości 30 cm powyżej przylegającego terenu (chodnik lub opaska żwirowa) i obłożone mrozoodpornymi płytkami ceramicznymi w kolorze ciemno piaskowym na zaprawie wodo- i mrozoodpornej.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej, włączone w system odprowadzania wód deszczowych ZZO. U góry rur spustowych zastosować koszyczki systemowe zapobiegające dostawaniu się piór ptasich, liści itp. lub czyszczaki z pokrywami i kratkami zbierającymi zanieczyszczenia

Bramy wjazdowe przemysłowe rolowane, segmentowe, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, ze świetlikami, odporne na korozję, lub zabezpieczone antykorozyjnie, w częściach ogrzewanych Uk≤1,4 W/m2K. Bramy należy wyposażyć w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem.

Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo, Uk≤1,4 W/m2K.

Alternatywnie drzwi zewnętrzne aluminiowe (malowane proszkowo).

Stolarka drzwiowa zewnętrzna :

W budynkach o funkcjach administracyjnych drzwi zewnętrzne jedno lub dwuskrzydłowe PCV lub aluminium. Skrzydło pełne lub przeszklone podwójną antywłamaniową szybą zespoloną. Wygląd i kształt przeszkleń do uzgodnienia z Zamawiającym. Otwieranie drzwi na zewnątrz (zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.). Drzwi wyposażone w klamki,

strona 56Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 57:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

zamki wielopunktowe z wkładkami, zawiasy z blokadą antywłamaniową oraz inne wyposażenie takie jak: samozamykacze, zamki antypaniczne itp.

W pozostałych obiektach drzwi zewnętrzne aluminiowe jedno lub dwuskrzydłowe. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych z przegrodą termiczną. Skrzydło wypełnione szybą zespoloną, panelem z blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem lub pianką poliuretanową. Ocieplenie drzwi w przypadku pomieszczeń ogrzewanych. Wygląd i kształt przeszkleń do uzgodnienia z Zamawiającym. Otwieranie drzwi na zewnątrz (zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.). Drzwi z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. Drzwi wyposażone w klamki lub uchwyty rurowe, zamki wielopunktowe z wkładkami, zawiasy z blokadą antywłamaniową, wizjery oraz inne wyposażenie takie jak: samozamykacze, zamki antypaniczne. Rama skrzydła ościeżnica oraz panel malowane proszkowo.

Wszystkie drzwi o współczynniku izolacyjności akustycznej ≤30 dB i współczynniku przenikania ciepła Ud ≤ 1 W/m2 K ( w przypadku drzwi zewnętrznych z pomieszczeń ogrzewanych).

Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe winny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez trwałe posadowienie stalowych odbojów na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Okna PCV,:

w pomieszczeniach administracyjno-biurowych rozwierno -uchylne, z mikrowentylacją, Uk≤1,0 W/m2K,na profilu co najmniej 5-cio komorowym o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Parapety wewnętrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.

w pomieszczeniach technologicznych zamocowane na stałe, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Uk≤2,0 W/m2K.

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności.

UWAGA.Kolorystyka elementów wykończenia zewnętrznego zostanie określona w oparciu o paletę kolorów podstawowych na etapie projektowania w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego

2.1.7. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wykończeń wewnętrznychPosadzki w obiektach technologicznych:

pomieszczenia i place technologiczne o nawierzchniach betonowych – warstwa trudnościeralna, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is 0,97.

pomieszczenia narażone na kontakt z chemikaliami – posadzki chemoodporne bezspoinowe, beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is 0,97.

pomieszczenia administracyjne w budynkach technologicznych – płytki granitogresowe w wykonaniu antypoślizgowym, podkład żelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany, styropian - płyty twarde, podkład betonowy C8/10, piasek.

strona 57Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 58:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

pomieszczenia WC, przedsionek – płytki ceramiczne, podkład żelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany, styropian - płyty twarde, beton podkładowy C12/15, warstwy utwardzonego piasku.

Posadzki w obiektach i na placach technologicznych wewnątrz obiektowych dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 30 m2. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem uszczelniającym elastycznym, odpornym na działanie wody i odcieków, zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez producenta uszczelniacza.

Posadzki w obiektach technologicznych mają być wykonane jako łatwozmywalne, nieprzenikalne dla odcieków, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej.

Posadzki w pomieszczeniach administracyjno – socjalnych:

pomieszczenia mokre na gruncie – płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomującej, uszczelnienie, podkład cementowy ze spadkiem minimum 0,5%, izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinięta na ściany, styropian, beton podkładowy klasy min. C8/10, warstwy zagęszczonego piasku,

pozostałe pomieszczenia mokre – płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomującej,

pomieszczenia suche na gruncie – płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym, podkład cementowy, styropian, folia na złączach, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, wywinięta na ściany, styropian, beton podkładowy klasy min. C8/10, warstwy zagęszczonego piasku,

pozostałe pomieszczenia suche – płytki gresowe w wykonaniu antypoślizgowym, przyklejone do powierzchni samopoziomującej, lub wykładzina obiektowa PCV w klasie ścieralności min.33 łączona przez spawanie,

pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym – wykładzina obiektowa dywanowa przeznaczona do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej w klasie min 33, płytki gresowe, lub wykładzina obiektowa PCV w klasie ścieralności min.33 łączona przez spawanie lub panele podłogowe w klasie ścieralności min. AC–4 i klasie używalności min. 32.

UWAGA.Rodzaj i wzornictwo, oraz kolorystyka elementów wykończenia wewnętrznego zostanie określona w oparciu o paletę kolorów podstawowych na etapie projektowania w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego.

Wykończenie ścian:

w pomieszczeniach administracyjnych – tynk cementowo-wapienny kat. III dwukrotnie szpachlowany malowany farbami akrylowymi, szorowanymi, w kolorze białym, lub jasnym pastelowym ustalonym z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu wykonawczego,

w pomieszczeniach aneksów kuchennych – do poziomu sufitu glazura ceramiczna,

w pomieszczeniach sanitarnych – do poziomu sufitu glazura ceramiczna, zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi, w budynku administracyjnym z cokolikami, oraz dekorami – kolorystyka i wzornictwo do ustalenia z Zamawiającym

strona 58Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 59:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Sufity podwieszane:

w pomieszczeniach administracyjnych – modułowe z twardej wełny mineralnej, lub z płyt GK,

w pomieszczeniach sanitarnych – z płyt GK wodoodpornej,

Posadzki:

w pomieszczeniach administracyjno – socjalnych płytki granitogresowe w wykonaniu antypoślizgowym,

w pomieszczeniach technologicznych z betonu utwardzonego min. C30/37.

Balustrady ze stali nierdzewnej w rozwiązaniach systemowych.

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wymiarach min. 200x90 cm:

do sanitariatów, z kratką nawiewną, w ościeżnicach, drewnianych

do pomieszczeń administracyjnych PCV lub aluminiowe, przeszklone lub

drewniane w ościeżnicach, drewnianych

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

W budynkach administracyjnych drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Skrzydło pełne lub przeszklone szkłem ornamentowym. Wygląd i kształt przeszkleń do uzgodnienia z Zamawiającym. Skrzydła drzwi standardowo wyposażone w zawiasy i zamki jednopunktowe na klucz, w przypadku sanitariatów wyposażone drzwi w blokady łazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne. Opcjonalne wyposażenie w samozamykacze. Ościeżnice drzwi drewniane regulowane z opaskami kątowymi.

W pozostałych obiektach drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z PCV i/lub aluminiowe i/lub stalowe wykonane z blachy cynkowanej powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo, skrzydła pełne lub z przeszkleniami. Skrzydła i drzwi standardowo wyposażone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi sanitariatów wyposażenie drzwi w blokady łazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne. Opcjonalne wyposażenie w samozamykacz. Ościeżnice z kształtowników stalowych z progiem lub bez, malowane proszkowo, wyposażone w uszczelkę przylgową.

UWAGA.Wzornictwo i kolorystyka elementów wykończenia wewnętrznego zostanie określona w oparciu o paletę kolorów podstawowych na etapie projektowania w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego

2.1.8. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do wyposażeniaWszystkie pomieszczenia socjalne powinny być wyposażone w instalacje wod-kan i ciepłej wody, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej oraz oświetlenia i siły (instalacji elektrycznej trójfazowej).

Pomieszczenia biurowe powinny być wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, klimatyzacji, oświetlenia i elektryczną 230 V. instalację elektryczną trójfazową oraz instalacje teletechniczne.

Każde stanowisko biurowe należy wyposażyć co najmniej w 2 gniazda sieci komputerowej, 6 gniazd elektrycznych, w tym co najmniej 2 do przyłączenia sprzętu komputerowego, 2 gniazdka telefoniczne.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sieci komputerowej bezprzewodowej obejmującej minimum Budynek administracyjny z salą edukacyjną o parametrach przesyłu danych odpowiadających parametrom sieci stacjonarnej.

strona 59Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 60:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.1.9. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnejPo ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-4:2008) i malowane warstwą podkładową min. 2x40 m; warstwa nawierzchniowa min. 80 m, lakier dwukomponentowy.

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i żelbetowych należy wykonać wg Polskiej Normy PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania.

2.1.10. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowychWszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz .U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Oraz powoływanych w ww. rozporządzeniach Polskich Norm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U 2003 Nr 121, poz. 1137 Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę uzgodni z rzeczoznawcą rozwiązania ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego.

Zamawiający wymaga realizacji wewnętrznej zakładowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej (gaszenie zewnętrzne, gaszenie wewnętrzne) z pompownią przeciwpożarową oraz retencją wody dla celów gaszenia w Zbiorniku permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż. Zamawiający wymaga zasilenia zbiornika wodami deszczowymi podczyszczonymi na osadniku i separatorze jako główne źródło zasilania, jako źródło uzupełniające Wykonawca powinien zrealizować zasilenie z sieci wodociągowej.

Wszystkie budynki technologiczne, administracyjno-socjalne, magazynowo garażowe na terenie ZZO wyposażone zostać powinny w określony przepisami sprzęt przeciwpożarowy.

Na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekty w alarm przeciwpożarowy i przenośne środki gaśnicze (wszystkie niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej). Rozmieszczenie gaśnic powinno być zgodne z Normami Polskimi, których lista dostępna jest na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. W budynkach należy umieścić instrukcje przeciwpożarowe.

Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi,

strona 60Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 61:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci hydrantów, hydranty nadziemne,

ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć,

wszystkie budynki wyposażone w instalacje odgromowe, których uziomy powiązane zostaną w terenową sieć uziemień,

dojazdy pożarowe – awaryjnego każdego obiektu technologicznego Zakładu,

wjazd na teren Zakładu – minimum jeden wjazd przez bramę główną, minimum jeden wjazd ppoż., minimum dwie furtki ewakuacyjne dla personelu pieszego.

2.1.11. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacjiWszystkie instalacje w budynkach powinny mieć podłączenia do odpowiednich systemów sieci i instalacji wewnątrzzakładowych.

2.1.11.1. Instalacje wodociągoweInstalację wewnętrzną wykonać należy z rur tworzywowych systemowych. Przewody instalacji c.w.u. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych (ściany murowane) lub powierzchniowo w uchwytach systemowych w pozostałych obiektach.

Każde podejście sieci wodociągowej do obiektu należy wyposażyć w zasuwę odcinającą instalowaną z przedłużonym trzpieniem i typową skrzynką uliczną do zasuw.

Z sieci należy zasilić wszystkie obiekty przewidziane do realizacji w ramach niniejszego Kontraktu.

Wykonawca powinien zapewnić właściwe ciśnienie wody do procesów technologicznych.

Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.

2.1.11.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej zewnętrznej i wewnątrzobiektowej

Całą instalację kanalizacyjną zewnętrzną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC jednorodnych wg normy PN EN 1401-1.

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji sanitarnej.

2.1.11.3. Wyposażenie sanitarnePunkty czerpalne, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe z mieszaczem, baterie prysznicowe z mieszaczem, kurki naciskowe do pisuarów

Umywalki, miski ustępowe, pisuary, bidety - ceramiczne;

Zlewy ze stali nierdzewnej;

Wszystkie punkty montażu umywalek wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki płynów dezynfekcyjnych, dozowniki ręczników papierowych, lustra o wym. min. 50x70 cm.

Wszystkie kabiny prysznicowe wyposażyć w dozowniki mydła.

Wszystkie punkty montażu misek ustępowych wyposażyć w dozowniki papieru toaletowego typu Jumbo

strona 61Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 62:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Poszczególne punkty zrzutu ścieków odprowadzone powinny zostać przez piony kanalizacyjne.

Ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min. 2000 mm, wyłożone glazurą ceramiczną, z zamknięciami.

Myjki do butów przed wejściem do szatni i przy wejściu do budynku administracyjnego.

2.1.11.4. PompownieZamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni z poziomu miejscowej szafy sterowniczej oraz z poziomu dyspozytorni Zakładu ZZO. Ponadto należy zapewnić transmisję parametrów pracy do dyspozytorni i wizualizację pracy przepompowni Wykonawca wymaga wykonania pompowni niewymagających stałej obsługi, działających w systemie automatycznym. Należy zrealizować pompownie o maksymalnej godzinowej wydajności pompy lub pomp większej od maksymalnego dopływu ścieków o 10%. Zalecana ilość cykli pracy pompowni 6–12 cykli/h (pompownie ścieków bytowych). Zamawiający wymaga zastosowania pomp przeznaczonych do ścieków surowych mocno zanieczyszczonych, przetłaczających ścieki bytowe, skratki, piasek zawarty w ściekach.

Instalacje wewnątrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej. Włazy kwadratowe min. 80x80 cm lub okrągłe ø 80cm.

Armatura o korpusach żeliwnych zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Podesty, pomosty, stopnie złazowe itp. muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową.

Do pompowni zapewnić dojazd, teren wokół pompowni utwardzić.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe komór pompowni wykonane z C35/45, W≥8.

Wykonawca musi zapewnić warunki i urządzenia umożliwiające wyciągnięcie pomp z pompowni w celu konserwacji lub naprawy.

2.1.11.5. Instalacje c.o.Ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe. Woda grzewcza 90/70°C. Instalacje grzewcze z rur miedzianych (instalacje wewnętrzne) lub tworzywowych systemowych.

Grzejniki płytowe z podejściami od dołu z wbudowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi na zasilaniu. Przyłącza grzejników zaopatrzone w zawory kulowe umożliwiające odcięcie i demontaż grzejnika bez spuszczania z instalacji czynnika grzewczego.

W budynkach oczekuje się zaprojektowania i wykonania węzłów zmieszania pompowego z regulatorami pogodowymi.

Każde pomieszczenie należy wyposażyć w odpowiednią ilość grzejników dla zapewnienia wymaganego dla danego rodzaju pracy komfortu cieplnego.

Po wykonaniu robót montażowych dokonać płukania instalacji, następnie wykonać próby szczelności. Po tych pracach uruchomić instalację na gorąco i przeprowadzić regulację hydrauliczną - sieci zaworami regulacyjnymi na przyłączu oraz instalacji - ustawiając odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych.

2.1.11.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacjiWykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji grawitacyjny i/lub mechaniczny w pomieszczeniach budynków dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

We wszystkich pomieszczeniach wc Zamawiający wymaga zainstalowania wentylatorów mechanicznych z czasowym wyłącznikiem.

strona 62Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 63:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system klimatyzacji w budynkach administracyjnym, wagowym, sterowni, kabinach sortowniczych, dyspozytorni, zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

2.1.11.7. Instalacje energetyczneZamawiający wymaga wykonania obwodów: dla ścian murowanych - pod tynkiem, dla ścian kartonowo gipsowych – wewnątrz ścianki, dla płyt warstwowych - powierzchniowo przewodami kabelkowymi miedzianymi. Osprzęt instalacyjny podtynkowy lub natynkowy w zależności od ww. warunków. W węzłach sanitarnych bryzgoodporny.

Urządzenia wymagające pewności zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecią komputerową) przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, 12/24 V prądu stałego (w obiektach garażowych, warsztatowych i obróbki odpadów budowlanych), oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze.

Ochronę podstawową przed porażeniem powinna stanowić izolacja urządzeń. Jako ochronę dodatkową Wykonawca powinien przewidzieć system samoczynnego wyłączenia zasilania uszkodzonego obwodu, powiązany z systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Szyna PEN rozdzielona na ochronną PE i neutralną N. Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa - instalacji dla odbiorników zostaną zastosowane wyłączniki różnicowo - prądowe.Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

2.1.11.8. Instalacje teletechniczne2.1.11.8.1. Instalacja telefonicznaSieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi:

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych.

2.1.11.8.2. Instalacja teleinformatycznaGniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb.

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, PN EN 50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – „Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”, oraz aktualnymi przepisami prawa.

2.1.11.8.3. Instalacja telewizji przemysłowejZamawiający oczekuje zaprojektowania systemu i wykonania instalacji telewizji przemysłowej zapewniającej obserwację wszystkich linii technologicznych w całym ich zakresie oraz całego terenu Zakładu, w dzień i w nocy a w szczególności obszarów:

głównej bramy wjazdowej,

strona 63Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 64:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

zapasowej bramy wjazdowej,

furtek dla personelu pieszego,

widoku z góry zawartości pojazdów na wadze wjazdowej,

widoku z góry zawartości pojazdów na wadze wyjazdowej,

wszystkich obiektów technologicznych ZZO i Budynku administracyjnego z salą edukacyjną z zewnątrz,

wszystkich ciągów technologicznych wewnątrz obiektów

wszystkich ciągów komunikacyjnych w Budynku administracyjnym z salą edukacyjną oraz serwerowni i archiwum

Projektowany system telewizji przemysłowej powinien mieć możliwość zdalnej obsługi ( przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną) zapewniając weryfikację wizyjną każdego zdarzenia alarmowego z innych systemów bezpieczeństwa (jak p-poż. SSWiN, kontrola dostępu, itp.). System powinien umożliwiać zdalne prowadzenie monitoringu obszarów obwodowych w zakresie określonym osobno (np. w godzinach nocnych)

2.1.11.8.4. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowejZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych instalacji SAP. Czujki powinny być instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na ścianach, natomiast ręczne ostrzegacze pożaru na ścianie na wysokości 1,5 m. Instalacja powinna być zaakceptowana przez odpowiednie służby (wg. obowiązujących przepisów).

2.1.11.8.5. Sieci AKPiAWykonawca powinien zaprojektować i zrealizować systemy automatyzacji i nadzoru z wizualizacją obejmującą procesy technologiczne.

System automatyzacji i nadzoru z wizualizacją zbudowany zostanie w oparciu o:

Układy pomiarowe,

Moduły rozszerzeń WE/WY,

Programowane sterowniki PLC,

Procesową sieć komunikacyjna,

System dyspozytorski.

Układy pomiarowe będą monitorować przebieg procesu technologicznego zespołem środków sprzętowych realizujących funkcje pomiarowe parametrów fizyko-chemicznych biostablizatu, kompostu, odcieków, ścieków technologicznych.

Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych będą do zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznymi zainstalowanymi na obiekcie.

Programowalne sterowniki PLC jako zespół środków sprzętowych i programowych będą sterować autonomicznymi procesami technologicznymi sortowania odpadów zmieszanych, doczyszczania surowców wtórnych, stabilizacji, kompostowania i gospodarki ściekowo- odciekowej.

Procesowa sieć komunikacyjna służyć będzie do komunikacji elementów systemu. W warstwie środków sprzętowych i programowych.

System dyspozytorski jako zespół środków sprzętowych i programowych realizujących funkcje centralnej kontroli i nadzoru procesów technologicznych poprzez bezpośrednią obsługę obiektów technologicznych zakładu.

strona 64Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 65:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Systemy automatyzacji dostarczone razem z urządzeniami technologicznymi muszą być kompatybilne z centralnym systemem nadzoru, w warstwie sprzętu i oprogramowania oraz posiadać możliwość włączenia do systemu centralnego i udostępnienia danych do wizualizacji części nadrzędnej.

Układy sterowania muszą posiadać możliwość monitoringu i sterowania poprzez wyprowadzenie sygnałów beznapięciowych na listwy zaciskowe.

2.1.11.8.6. Instalacja elektronicznego systemu bezpieczeństwaW obiektach należy zaprojektować System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz system Kontroli Dostępu (KD) z rejestracją wejść/wyjść pracowników i zainstalować odpowiednie urządzenia (czujki, sygnalizatory optyczno-akustyczne, zamki szyfrowe i/lub klawiatury kodowe, inteligentne kontrolery przejść itp.). Wymienione powyżej systemy muszą współpracować z systemem telewizji przemysłowej w zakresie wizyjnej, zdalnej weryfikacji sygnałów alarmowych.

2.1.11.8.7. Instalacje uziemiająco – odgromoweOczekuje się zastosowania przewodów uziemiających wykonanych z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Do głównych przewodów uziemiających będą podłączone: przewody ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urządzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji należy wykorzystać uziomy otokowe wykonane z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm połączone w system magistralny.

2.2. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie wykonania i wykończenia obiektów

Wszystkie podawane parametry i wskaźniki są wartościami przewidywanymi i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o Studium Wykonalności, a ostatecznie podlegają określeniu przez Wykonawcę w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Projekt zagospodarowania terenu powinien być dostosowany do przyjętych rozwiązań technologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania terenu pod budowę kwatery składowej balastu wraz z obiektami towarzyszącymi, stanowiącymi element technologiczny ZZO.

W ramach Projektu przewidziano realizację zadania inwestycyjnego objętego niniejszym przetargiem opartego na systemie technologii mechaniczno-biologicznej (MBP).

2.2.1. Plan zagospodarowania terenuZamawiający oczekuje zaprojektowania planu zagospodarowania terenu ZZO w Marszowie zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający:

należycie logistycznie powiązanie technologiczne poszczególnych segmentów technologicznych,

bezkolizyjny ruch pojazdów dostarczających odpady i opuszczających ZZO,

bezpieczne skomunikowanie obiektów dla personelu pieszego,

możliwość bezpiecznego prowadzenia działań edukacyjnych,

zgodność z przepisami Prawa polskiego.

Ostateczny kształt planu zagospodarowania terenu ZZO należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.

2.2.2. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka I RobótW ramach zakresu Robót objętych Odcinkiem I przewidziano zaprojektowanie, budowę i uzyskanie pozostałych wymaganych Kontraktem czynności dla realizacji przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową.

strona 65Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 66:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.2.1. Przyłącze elektroenergetyczneZamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca winien opracować w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosek o przyłączenie realizowanego w ramach niniejszego Kontraktu ZZO do sieci elektroenergetycznej.

Wniosek winien uwzględniać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z możliwością poboru i (w przyszłości) oddawania mocy przez ZZO.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania, uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiającego warunków przyłączeniowych, wykonania oraz uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów w celu przekazania do użytkowania przyłącza kablowego ziemnego o długości około 2 km na trasie ostatniego słupa linii oznaczonego na załączniku nr 7 punktem A (współrzędne słupa: N 51° 37’45’’, E 15° 13’ 21’’) do Zakładu. Dobór rodzaju i przekroju kabla miedzianego winien dobrać Wykonawca na etapie projektowania.

2.2.2.2. Stacja transformatorowaW celu zasilania w energię elektryczną odbiorników zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji ZZO należy wykonać stację transformatorową. Zasilanie stacji transformatorowej po stronie SN wykonać po otrzymaniu warunków przyłączenia i na ich podstawie oraz zgodnie z umową przyłączeniową pomiędzy Zamawiającym, a dostawcą energii.

Ze stacji transformatorowej należy wyprowadzić linie kablowe NN 0,4 kV do rozdzielnicy głównej zasilającej rozdzielnice technologiczne oraz rozdzielnice ogólne w poszczególnych obiektach.

Stację transformatorową należy wykonać w sposób zgodny z wymogami wynikającymi z Warunków przyłączenia do sieci.

Stację transformatorową należy umieścić wykonać alternatywnie jako nasłupową lub w pomieszczeniu zamkniętym w formie budowli wolnostojącej.

2.2.3. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka II RobótW ramach zakresu Robót objętych Odcinkiem II przewidziano zaprojektowanie, budowę i uzyskanie pozostałych wymaganych Kontraktem czynności dla realizacji przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową lub studni głębinowej ujęcia wody pitnej i technologicznej wraz ze studnią wodomierzową, stacją uzdatniania wody i hydrofornią

2.2.3.1. Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzowąZamawiający nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

Wykonawca winien opracować w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosek o przyłączenie realizowanego w ramach niniejszego Kontraktu ZZO do sieci wodociągowej.

Najbliższa sieć wodociągowa z możliwością włączenia się do niej jest we wsi Marszów, około 1,5 km na zachód od planowanej inwestycji ZZO.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego do Zakładu z sieci zewnętrznej, dla potrzeb socjalno-bytowych oraz dla potrzeb technologicznych, i przeciwpożarowych obiektów.

Wymagana średnica przyłącza PE minimum De 90 mm.

Na przyłączu wodociągowym należy wykonać zabudowę studni wodomierzowej, z wodomierzem sprzężonym oraz dwoma przepustnicami zaporowymi, armaturą odcinającą i zaworem antyskażeniowym. Studnia z wodomierzem winna być zlokalizowana w Zakładzie w strefie wjazdowej.

UWAGA

strona 66Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 67:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody do celów socjalno-bytowych i spożywczych

Zamawiający dopuszcza, alternatywnie do budowy przyłącza wodociągowego, budowę własnego ujęcia wody zlokalizowanego na kierunku napływu wód gruntowych.

W sytuacji wyboru przez Wykonawcę rozwiązania polegającego na budowie studni głębinowej ujęcia wody pitnej i technologicznej Zamawiający oczekuje wybudowania i kompletnego wyposażenia przy studni:

Studni wodomierzowej z wodomierzem sprzężonym oraz dwoma przepustnicami zaporowymi, armaturą odcinającą i zaworem antyskażeniowym;

Stacji uzdatniania wody o przepustowości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania Zakładu na cele socjalno bytowe;

Hydroforni o przepustowości zapewniającej pokrycie zapotrzebowania Zakładu na cele socjalno bytowe, technologiczne.

Studnia winna posiadać wydajność zapewniającą pokrycie zapotrzebowania wody na cele socjalno bytowe, technologiczne i ppoż. Zakładu.

2.2.4. Obiekty budowlane wymagane do realizacji w ramach Odcinka III RobótW ramach zakresu Robót objętych Odcinkiem III przewidziano zaprojektowanie, budowę i uzyskanie pozostałych wymaganych Kontraktem czynności dla realizacji dla pozostałych obiektów budowlanych Zakładu objętych przedmiotem zamówienia, niżej wymienionych obiektów:

Tabela -11 Wykaz przewidywanych głównych obiektów instalacji ZZO w Marszowie

Odsyłacz Nazwa Obiektu

2.2.4.1 Budynek administracyjny z salą edukacyjną

2.2.4.2.2 Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

2.2.4.2.3 Elektroniczna waga samochodowa wjazdowa z systemem regulacji ruchu,

2.2.4.2.3 Elektroniczna waga samochodowa wyjazdowa z systemem regulacji ruchu,

2.2.4.2.4 Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych,

2.2.4.2.5 Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

2.2.4.3 Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego,

2.2.4.4 Boksy magazynowe surowców wtórnych,

2.2.4.5 Boksy paliwa alternatywnego,

2.2.4.6 Segment stabilizacji tlenowej,

2.2.4.7 Biofiltr,

2.2.4.8 Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu),

2.2.4.9 Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

2.2.4.10 Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych,

strona 67Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 68:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.11 Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych,

2.2.4.12 Stacja paliw,

2.2.4.13 Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych,

2.2.4.14 Garaż dla kompaktora,

2.2.4.15 Budynek garażowy pojazdów kołowych,

2.2.4.16 Kwatera składowiska,

2.3.1 Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznych,

2.3.2 Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych,

2.3.3 Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączania,

2.3.4.1 Zespół zbiornika sedymentacyjno-separującego

2.3.4.2 Separator lamelowy

2.3.4.3 Zbiornik permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż.,

2.3.5 Instalacje i sieci wewnątrzzakładowe

sieć wodociągowa i ppoż.,

sieć co i c.w.u.,

sieć kanalizacji wewnątrzzakładowej: odcieków, ścieków technologicznych i sanitarnych,

sieć kanalizacji deszczowej z dróg, placów i dachów obiektów budowlanych,

elektroenergetyczne sn i nn

słaboprądowe,

oświetlenie terenu ZZO,

2.3.6 Droga dojazdowa do ZZO

2.3.7 Drogi, chodniki, place manewrowe wewnątrzzakładowe,

2.3.8 Ogrodzenie,

2.3.9 Zieleń izolacyjna.

w których znajdować się będą następujące główne instalacje:

(i) instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów o przepustowości minimalnej:

dla odpadów komunalnych zmieszanych 46 000 Mg/rok przy pracy dwu zmianowej

dla odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki 10 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów 24 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

strona 68Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 69:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

instalacja obróbki mechanicznej odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

(ii) instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej o przepustowości minimalnej 23 000 Mg/rok, rok dla odpadów biodegradowalnych wydzielonych mechanicznie z strumienia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych lub biodegradowalnych zbieranych selektywnie o przepustowości min. 4000 Mg/rok wraz z placem dojrzewania kompostu (biostablizatu) o przepustowości minimalnej 25 000 Mg/rok,

(iii) instalacja punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 500 Mg/rok,

(iv) instalacja stacji kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych o przepustowości 6 000 Mg/rok,

(v) instalacja magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o przepustowości 500 Mg/rok,

(vi) instalacja segmentu oczyszczania odcieków, ścieków technologicznych i sanitarnych,

(vii) instalacja segmentu podczyszczania i zagospodarowania wód deszczowych

2.2.4.1. Budynek administracyjny z salą edukacyjnąZamawiający zakłada, że zatrudnienie w administracji ZZO będzie na poziomie min. 20 osób. Ponadto Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania sali edukacyjnej dla minimum 35 osób szkolonych oraz do 5 osób prowadzących szkolenie.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne muszą bezwzględnie odpowiadać wymaganiom zawartym w polskim prawie, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, 169, 1650) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868).

Zamawiający oczekuje zaprojektowania następujących pomieszczeń budynku:

Pomieszczenie ochrony z własnym aneksem kuchennym i WC (do 3 pracowników poza godzinami pracy ZZO)

Serwerownia

Sekretariat z aneksem kuchennym (1 pracownik) minimum 20 m2; pomieszczenie połączone bezpośrednio z dwoma pomieszczeniami biur Zarządu (2 pracowników) minimum 25 m2 oraz Pokojem odpraw (do 10 pracowników) minimum 25 m2

Pomieszczenie biura Głównego Księgowego (1 pracownik)

Pomieszczenie biura Kadr (1+1 pracownik)

8 pomieszczeń biurowych (każdy dla 2 pracowników) i 2 pomieszczenia biurowe (każdy dla 4 pracowników),

Pomieszczenie archiwum min. 24 m2

Pomieszczenie gospodarcze min. 10 m2

Pomieszczenie socjalne (kuchenne) min. 7 m2

Toaleta męska dla Personelu Zamawiającego z kabinami ustępowymi, pisuarami, umywalkami oraz kabiną natryskową z przedsionkiem.

strona 69Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 70:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Toaleta damska dla Personelu Zamawiającego z kabinami ustępowymi, bidetami, umywalkami oraz kabiną natryskową z przedsionkiem.

Toaleta koedukacyjna dla osób wizytujących Zakład z kabinami ustępowymi, pisuarami, umywalkami przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Sala edukacyjna (audio-wizualna) (dla 35 osób + do 5 osób obsługi edukacyjnej) z własnym aneksem kuchennym i dwoma pomieszczeniami WC (damski i męski).

Wielkość pozostałych pomieszczeń winien dobrać Wykonawca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymogami przepisów Prawa polskiego.

Rozplanowanie pomieszczeń oraz powierzchnie użytkowe na etapie koncepcji należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku o powierzchni użytkowej minimum 700 m2.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +35%

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania budynku o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem dwuspadowym lub wielospadowym. We wstępnej fazie projektowania Wykonawca przedstawi koncepcję architektoniczną z wizualizacją do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

W budynku administracyjnym Zamawiający oczekuje zlokalizowania i wyposażenia kotłowni olejowej lub gazowej zasilającej sieć c.o. i c.w.u. wszystkich obiektów ogrzewanych ZZO wraz z pomieszczeniem magazynu oleju opałowego lub zbiornikiem gazu.

Zamawiający (w zależności od lokalizacji budynków ogrzewanych) dopuszcza alternatywnie zaprojektowanie jednej (preferowane przez Zamawiającego) lub dwóch kotłowni olejowych lub gazowych:

w budynku administracyjnym zasilającej sieć c.o. i c.w.u. tego budynku i budynku obsługi wag,

w budynku Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego zasilającej sieć c.o. i c.w.u. zaplecza socjalnego załogi Zakładu i kabin sortowniczych,

Kotłownia/e z grupami pompowymi, podgrzewaczami i zasobnikami ciepłej wody użytkowej zrealizować jako centralne, w każdej z wyżej wskazanych alternatywnie lokalizacji. Rozprowadzenie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej sieciami cieplnymi preizolowanymi.

Wyposażenie budynku administracyjnego, które winien dostarczyć Wykonawca:

pomieszczenia WC damskie – minimum miski ustępowe ze spłuczką i umywalki ceramiczne z bateriami, bidet, kabiny natryskowe z przedsionkiem z zamknięciami,

pomieszczenie WC męskie – minimum miski ustępowe ze spłuczką, pisuary z kurkami naciskowymi i umywalki z bateriami, kabiny natryskowe z przedsionkiem z zamknięciami,

pomieszczenia aneksów kuchennych – zlewozmywaki dwukomorowe z bateriami, kuchenki elektryczne czteropłytowe, minimum 8 gniazd 230 V w każdym,

pomieszczenie WC Pomieszczenia ochrony – miska ustępowa ze spłuczką, pisuar z kurkiem naciskowym i umywalka ceramiczna z baterią,

aneks kuchenny Pomieszczenia ochrony – zlewozmywak jednokomorowy z baterią, kuchenka elektryczna dwu płytowa, minimum 4 gniazda 230 V,

każde administracyjne stanowisko pracy wyposażyć w minimum: 6 gniazd 230 V (w tym dwa dla podłączenia sprzętu komputerowego), 2 gniazda sieci

strona 70Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 71:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

komputerowej, 2 gniazda telefoniczne,

pomieszczenia: Pomieszczenia ochrony, Serwerowni, Sekretariatu, Pokoju odpraw, Sali edukacyjnej oraz wszystkich pomieszczeniach biurowych – klimatyzacja,

pomieszczenia aneksów kuchennych – minimum 1 gniazdo 0,4 kV , minimum 6 gniazd 230 V,

centrala telefoniczna na minimum 50 linii wewnętrznych w pomieszczeniu Serwerowni

Wyposażenie sali edukacyjnej, które winien dostarczyć Wykonawca:

rzutnik multimedialny cyfrowy kompatybilny z aktualnym systemem Windows na dzień dostawy, podwieszony na suficie o parametrach min.:

proporcje wyświetlania 4:3 z opcją 16:9

jasność powyżej 1500 ANSI lumenów

kontrast minimum 1000:1

rozdzielczość minimum 1024x768

ekran

ścienno-sufitowy, podwieszany

napęd elektryczny

sterowanie miejscowe i zdalne (pilot)

szerokość minimum 3 m

system audio (w tym co najmniej 2 mikrofony bezprzewodowe)

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

wodociągowej

c.w.u. oraz c.o.

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

elektrycznej 230/400 V,

wentylacji

klimatyzacji

słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna

telewizji przemysłowej

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

UWAGAZamawiający dopuszcza zaprojektowanie i zbudowanie Budynku administracyjnego z salą edukacyjną w układzie dwukondygnacyjnym.

2.2.4.2. Segment przyjmowania i ewidencji odpadówPrzyjmowanie strumieni odpadów na teren ZZO w Marszowie poprzedzone będzie ich ważeniem i ewidencjonowaniem ilościowym i jakościowym. Do tego celu należy

strona 71Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 72:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

wybudować zorganizowany w pasie drogi dojazdowej segment przyjmowania i ewidencji ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów. Składać się on winien z:

budynku wagowego wraz z wiatą zadaszeniem wag,

hardware i software dwustanowiskowego do ewidencji ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów, w tym, komputerowy system ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów w pomieszczeniu ze stanowiskiem obsługi wag oraz pomieszczenie kasy z wyposażeniem,

elektronicznej, samochodowej wagi platformowej wjazdowej, wyposażonej w: wyświetlacz zewnętrzny pomiaru wskazań wagi, czytnik kart osobistej identyfikacji, system sterowania ruchem,

elektronicznej, samochodowej wagi platformowej wyjazdowej, wyposażonej w: wyświetlacz zewnętrzny pomiaru wskazań wagi, czytnik kart osobistej identyfikacji, system sterowania ruchem,

myjni najazdowej kół i podwozi samochodowych,

Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO).

Każda partia odpadów winna być ważona przy użyciu wagi samochodowej wjazdowej przy wjeździe na teren Zakładu a następnie powinna podlegać kontroli pod względem:

masy wwożonych odpadów,

zgodności składu wwożonych odpadów z regulaminem obiektu,

zgodności rzeczywistego składu przywożonych odpadów z charakterystyką odpadów,

rodzaju wwożonych odpadów,

Pozyskane przez wagowego dane będą służyć:

realizacji obowiązku raportowania, wynikającego z obowiązujących przepisów,

realizacji rozliczeń finansowych z dostawcami odpadów,

uniemożliwienia składowania lub unieszkodliwiania na terenie obiektu odpadów innych niż komunalne np. niebezpiecznych,

gromadzeniu danych statystycznych, które umożliwiają sprawniejsze sterowanie procesami technologicznymi w przyszłości.

Pojazdy dostarczające odpady winny być ponownie ważone na wadze samochodowej wyjazdowej w trakcie opuszczania terenu Zakładu. Pomiar masy pustego pojazdu umożliwi dokładne określenie masy przywiezionych w nim odpadów.

Wagę samochodową - wjazdową należy dostarczyć i zamontować na kierunku wjazdowym do Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Wagę samochodową - wyjazdową należy dostarczyć i zamontować na kierunku wyjazdowym z Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Układ dwóch wag (wjazdowej i wyjazdowej) winien być sterowany ze stanowiska komputerowego w budynku wagowym.

System sterowania ruchem dla każdej wagi winien składać się z sygnalizacji świetlnej, dwóch szlabanów napędzanych elektrycznie. Sterowanie systemem z poziomu stanowiska wagowego w budynku wagowym.

W ramach realizacji kontraktu należy dostarczyć urządzenia komputerowe oraz sterujące i monitorujące wag oraz ich wyposażenie peryferyjne w planowanym pomieszczeniu obsługi wag. Jako urządzenia dodatkowe należy zainstalować: kamery obrotowe umożliwiające identyfikację pojazdu oraz możliwość oceny zawartości od góry dla każdej wagi sterowane

strona 72Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 73:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

z pomieszczenia wagowego wraz z monitorem, kartą video zainstalowaną w komputerze, wyświetlacze zewnętrzne, sygnalizatory świetlne oraz czytniki kart indywidualnej identyfikacji klienta dla stałych dostawców i przewoźników.

Komputer(y) obu wag winien pracować w sieci informatycznej ZZO zarządzanej z komputera głównego. Obrazy z kamer obrotowych winny być archiwizowane w systemie informatycznym ZZO. Wjazd na każdą z wag winien być regulowany sygnalizacją świetlną sterowaną z pomieszczenia obsługi wag oraz zabezpieczony sterowanymi barierami (szlaban ograniczający wyjazd z funkcją zabezpieczenia przed jego zamknięciem w przypadku gdy znajduje się pod nim samochód).

W obiektach zapewnić ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz ochronę odgromową.

2.2.4.2.1. Hardware i software dwustanowiskowy do ewidencji ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów

W ramach zamówienia należy dostarczyć hardware i software dwustanowiskowy do ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów.

Hardware i software dwustanowiskowy do ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów powinien się składać z urządzeń komputerowych oraz sterujących i monitorujących wagi oraz z wyposażenia peryferyjnego, które należy zainstalować w planowanym pomieszczeniu obsługi wag w budynku administracyjnym. Jako urządzenia dodatkowe należy zainstalować: kamery obrotowe dla każdej wagi sterowane z pomieszczenia obsługi wag wraz z monitorem, kartą video zainstalowaną w komputerze, wyświetlacze zewnętrzne, sygnalizatory świetlne oraz czytniki kart magnetycznych dla stałych dostawców i przewoźników.

Komputer obu wag winien pracować w sieci informatycznej ZZO zarządzanej z komputera głównego. Obrazy z kamer obrotowych winny być archiwizowane w systemie informatycznym ZZO. Wjazd na każdą z wag winien być regulowany sygnalizacją świetlną sterowaną z pomieszczenia obsługi wag oraz zabezpieczony sterowanymi barierami (szlaban ograniczający wyjazd z funkcją zabezpieczenia przed jego zamknięciem w przypadku gdy znajduje się pod nim samochód).

W pomieszczeniu obsługi wag należy wykonać dwa stanowiska do obsługi systemu ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów o takiej samej funkcjonalności.

Poza godzinami pracy Zakładu obszar ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów będzie pełnił funkcję miejsca pracy portiera i/lub pracownika ochrony.

Segment ewidencji ilościowej i jakościowej przyjmowanych odpadów należy wyposażyć w agregat prądotwórczy do podtrzymania pracy elementów systemu w przypadku zaniku napięcia. Wymagania dla agregatu: moc minimalna 10,0 kVA, gniazda AC 230V i 400V, silnik o mocy min. 18KM, rozruch elektryczny zbiornik paliwa 20l, licznik motogodzin, woltomierz, zestaw transportowy, .min. czas pracy 5 h.

Pozostałe wymagania dla pomieszczenia obsługi wag przedstawiono w rozdziale 2.2.4.2.22.2.4.2.2. Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wagBudynek obsługi 2 wag samochodowych wymaganych do zaprojektowania i wykonania przy głównym wjeździe do Zakładu (wjazdowa i wyjazdowa), przeznaczony jest dla personelu prowadzącego ewidencję odpadów dostarczanych samochodami transportującymi odpady, wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu ZZO.

Zamawiający wymaga zaprojektowania budynku wagowego pomiędzy wagą wjazdową i wyjazdową tak, aby umożliwione było ważenie i przekazywanie dokumentów ewidencji odpadów pomiędzy pojazdem dowożącym odpady, a pracownikiem wagowym bez konieczności wysiadania z pojazdu.

strona 73Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 74:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Należy przewidzieć również możliwość przyjmowania zapłaty za przyjmowane odpady w formie gotówkowej i bezgotówkowej oraz obsługi kasy fiskalnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyeliminowanie możliwości oddziaływania drgań i wibracji pochodzących od ruchu pojazdów przez wagi na budynek wagowy.

Pomieszczenia administracyjne i socjalno-sanitarne należy przewidzieć dla 2 pracowników.

Pomieszczenie wagowego powinno zapewnić możliwość obsługi 2 wag przez jednego pracownika.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania następujących pomieszczeń budynku:

Komunikacja minimum 7 m2

Pomieszczenie dla klienta minimum 8 m2

WC z przedsionkiem dla klienta minimum 5 m2

Pokój wagowych minimum 15 m2

Kasa minimum 7 m2

Aneks kuchenny minimum 4 m2

WC z przedsionkiem minimum 5 m2

Pomieszczenie gospodarcze minimum 2 m2

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +35%

Powierzchnia zadaszenia wag 2x120 m2

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +35%

Konstrukcja: murowana, budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Wymiary w rzucie nie mniej niż 12m x 5m.

Wiata: Nad budynkiem obsługi wag i wagami należy zaprojektować i wykonać wspólne zadaszenie - wiatę o konstrukcji stalowej z zadaszeniem z poliwęglanu. Wiata w konstrukcji stalowej posadowiona na stopach żelbetowych, w formie modułowych przekryć łukowych z płyt poliwęglanowych, komorowych, mlecznych, opartych na stalowych ryglach zadaszenia.

Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej wg ogólnie dostępnych rozwiązań systemowych przy maksymalnym prześwicie między elementami balustrady – 20,0cm.

Wyposażenie, które winien dostarczyć Wykonawca:

budynek wagowy - po 5 gniazd 230 V dla każdego z dwóch stanowisk personelu obsługi wag, 4 gniazda 230 V w aneksie kuchennym, 1 gniazdo w WC, odpowiedniego oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia zewnętrznego, 2 gniazda 400 V na zewnątrz budynku po 1 na stronę

pomieszczenia WC – miska ustępowa ze spłuczką, pisuar z kurkiem naciskowym i umywalka z baterią,

pomieszczenie aneksu kuchennego –zlewozmywak dwukomorowy z baterią, kuchenka elektryczna dwu płytowa, minimum 4 gniazda 230 V

dwa stanowiska komputerowe obsługi wag

agregat prądotwórczy, moc minimalna 10,0 kVA, gniazda AC 230V i 400V, silnika o mocy min. 13 kW, rozruch elektryczny zbiornik paliwa 20l, licznik motogodzin, woltomierz, zestaw transportowy, .min. czas pracy 5h

strona 74Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 75:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania budynku w konstrukcji murowanej jednowarstwowej z ociepleniem metodą lekką mokrą, niepodpiwniczonego, wolnostojącego, o powierzchni minimum 60 m2, jednokondygnacyjnego, wyniesionego ponad powierzchnię terenu do wysokości umożliwiającej bezkolizyjną obsługę pojazdów dowożących odpady.

Okna budynku usytuowane w sposób umożliwiający widoczność w kierunkach: wjazdu i wyjazdu oraz stanowisk ważących. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

wodociągowej

c.w.u. oraz c.o.

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

elektrycznej 230/400 V,

zasilania rezerwowego dla budynku obsługi wag wraz z wyposażeniem z agregatu prądotwórczego

wentylacji

klimatyzacji

słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna, sterowania systemem regulacji ruchu,

telewizji przemysłowej

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.2.3. Waga wjazdowa z systemem regulacji ruchu; Waga wyjazdowa z systemem regulacji ruchu

Zamawiający wymaga realizacji wjazdu na teren zakładu z układem dwóch wag o nośności co najmniej 60 Mg, dokładności pomiaru 20 kg, posiadające minimum 8 czujników tensometrycznych każda i wymiarach co najmniej 3 x 24 m: jednej wjazdowej i jednej wyjazdowej w osi głównej wjazdu i wyjazdu. Wagi winny być posadowione podpoziomowo z usytuowaniem platformy wagi na rzędnej jezdni drogi dojazdowej.

Wagi winny być dostarczone wraz z systemem ewidencji komputerowej (2.2.4.2.1) do zapewnienia prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej obrotu odpadami na terenie Zakładu. Wagi winny umożliwiać ważenie dużych zestawów transportowych dowożących odpady do Zakładu. Wjazd i wyjazd winny być wyposażone w system barier z napędem elektrycznym, system sygnalizacji świetlnej oraz sprzężonych z nim kolców wjazdowych, którymi sterowany będzie ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z ZZO z poziomu pomieszczenia obsługi wag w budynku wagowym, przez zatrudniony tam personel.

Konstrukcja: Fundament pod wagę o wymiarach w rzucie min. 24,4 m x 3,4 m - szt. 2.

Wyposażenie: Wagi należy wyposażyć w wyświetlacze zewnętrzne odczytu wagi, komputery zlokalizowane w budynku obsługi wag, drukarkę, wpięte w zakładowy system komputerowy z dostępem z odpowiedniego, uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu, poziomu administracyjnego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na:

współpracę z czytnikami kart indywidualnej identyfikacji klienta identyfikujących indywidualnie pojazdy stałych dostawców odpadów, posiadających umowy z Zamawiającym,

współpracę z kasą fiskalną dostarczoną przez Zamawiającego

czytanie i przetwarzanie wyników ważenia,strona 75

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 76:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

wprowadzanie danych o transakcji ważenia (dane o ważonym pojeździe i jego kierowcy, dane o kontrahencie, dane o rodzaju odpadów i cenie za dany rodzaj odpadów, dane o miejscu przeznaczenia lub pochodzenia odpadów, itp.),

wykonanie rodzaju ważenia (ważenie normalne, złożone lub kontrolne),

odczyt i rejestracja wagi brutto z datą i godziną ważenia,

odczyt i rejestracja tary z datą i godziną ważenia,

automatyczne obliczenie rozliczeniowej wagi netto,

wydruk faktury VAT, z wyszczególnieniem opłat za korzystanie ze środowiska,

obsługę podstawowych kartotek baz danych,

automatyczne bilansowanie zakończonych transakcji ważenia odpadów w kartotece ewidencyjnej z uwzględnieniem dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpadów i miejsca składowania lub przeznaczenia,

automatyczną rejestrację wybranych zdarzeń w systemie wagowym.

Oprogramowanie powinno zawierać katalog odpadów z pełną klasyfikacją odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r Nr 112, poz. 1206) wraz ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych oraz stawki opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok Przejęcia Robót przez Zamawiającego. System winien zapewniać aktualizację danych w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

energetycznej,

słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna, sterowania systemem regulacji ruchu, telewizji przemysłowej (podgląd na wagę wjazdową i wyjazdową z każdego stanowiska obsługi wag).

Kanalizacji deszczowej – odwodnienie fundamentów wag.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.2.4. Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowychDla utrzymania czystości taboru ciężarowego transportującego odpady oczekuje się zaprojektowania i wykonania myjni najazdowej kół i podwozi samochodów ciężarowych w formie myjni natryskowej z urządzeniem do mechanicznego oczyszczania. Myjnia przeznaczona będzie głównie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów pustych, po ich rozładowaniu na terenie Zakładu.

Oczekuje się zastosowania ciśnieniowej myjni automatycznej, z obiegiem zamkniętym wody myjącej i zapewnieniem możliwości uzupełniania jej niedoborów z zakładowej sieci wodociągowej. W celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia należy dobrać pompę/pompy o mocy min. 10 kW. Wytrącony w zbiorniku osad winien być okresowo usuwany przenośnikiem do stojącego obok kontenera na osad.

Uruchomienie myjni następować powinno przez czujnik lub najazd kół samochodu na konstrukcję myjni. Przez powolny przejazd samochodu przez myjkę myte będą koła oraz podwozie.

Zamawiający wymaga zapewnienia pracy myjni w zakresie temperatur powietrza do –3C, z jednoczesną możliwością opróżnienia myjni w okresach niższych temperatur, ze skierowaniem ścieków do kanalizacji ścieków technologicznych.

strona 76Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 77:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Konstrukcja: Myjnia zabudowana powinna być w drodze, osadzona na fundamencie żelbetowym, wyposażona w zbiornik na wodę recyrkulowaną z przegrodami oraz przenośnikiem zgrzebłowym dla odprowadzania ( osadu z dna zbiornika) oraz osad odprowadzany przenośnikiem do zbiornika na osad.

Osad transportowany ze zbiornika przenośnikiem do kontenera ustawionego przy myjni na poziomie terenu. Część myjąca myjni powinna mieć długość taką, która zapewnia co najmniej jeden pełny obrót koła pojazdu ciężarowego przejeżdżającego przez tą myjnię. Należy przewidzieć realizacje utwardzonego placu i dojazdu do kontenera z osadem.

Wyposażenie, które winien dostarczyć Wykonawca:

myjnia natryskowa typu najazdowego o średniej wydajności 100 pojazdów dziennie,

urządzenie do mechanicznego oczyszczania zbiornika,

kontener wysypowy na osad.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

wodociągowej

kanalizacji ścieków technologicznych

energetycznej, w tym oświetlenia zewnętrznego

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.2.5. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)PDGO przeznaczony będzie do odbioru odpadów o cechach surowcowych oraz niebezpiecznych od dostawców indywidualnych. Odbiór odpadów od dostawców indywidualnych prowadzony będzie w czasie pracy ZZO w godzinach. od godz. 1200 do 1800.

Pomiar ilości przywiezionych odpadów odbywać się będzie za pomocą wag na wjeździe do Zakładu.

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości przyjęcia co najmniej następujących odpadów:

biodegradowalnych zbieranych selektywnie – 2 kontenery

odpadów wielkogabarytowych, w tym selektywnie: meble, urządzenia elektryczne i elektroniczne – 2 kontenery

odpadów budowlanych – 1 kontener

szkło budowlane – 1 kontener

odpadów samochodowych, w tym opon – 1 kontener

odpady surowcowe, w tym selektywnie: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe – 4 kontenery zamkniete

złom żelazny – 1 kontener

złom nieżelazny – 1 kontener

rezerwa – 1 kontener

Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości załadunku odpadów do kontenerów lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na placu PDGO.

Na powierzchni placu PDGO należy wydzielić obszar na którym zostaną ustawione ww. kontenery i pojemniki. Odległość pomiędzy kontenerami winna umożliwiać dojazd do każdego kontenera wzdłuż dłuższego każdego boku samochodem osobowym z przyczepą

strona 77Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 78:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

lub samochodem dostawczym z przyczepą o ładowności do 3,5 Mg i załadunek dowiezionych odpadów do kontenerów sąsiednich.

Dojazd do kontenerów winien być możliwy z dwóch stron, przy zachowaniu zasady wyjazdu na stronę przeciwną do wjazdu.

Minimalna powierzchnia PDGO powinna wynosi minimum 1 500 m2

Konstrukcja: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje otwarty plac o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, na podbudowie z betonu i podsypce z piasku.

Plac obramować krawężnikami drogowymi.

Spływ ścieków deszczowych odbywać się powinien powierzchniowo do wpustów drogowych kanalizacji deszczowej.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie z zaworem odcinającym i szybkozłączem do węża elastycznego ¾”

kanalizacji deszczowej

energetycznej – w tym minimum jedna skrzynka przyłączeniowa wyposażona w 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie zewnętrzne obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

Wyposażenie, które winien dostarczyć Wykonawca:

10 kontenerów DIN 30722, w wersji otwartej do transportu samochodem z urządzeniem hakowym:

o pojemność minimum 12 m3

o długość maksimum 6500 mm

o szerokość maksimum 2300 mm

o wysokość maksimum 1000 mm

o minimalna grubość blach: dno 5 mm, bok 3 mm

4 kontenery DIN 30722, w wersji zamkniętej z minimum 6 klapami uchylnymi po każdej stronie od góry, do transportu samochodem z urządzeniem hakowym:

o pojemność minimum 12 m3

o długość maksimum 6500 mm

o szerokość maksimum 2300 mm

o wysokość maksimum 1000 mm

o minimalna grubość blach: dno 5 mm, bok 3 mm

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +10%

strona 78Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 79:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.3. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

W budynku Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego (dalej zwanego sortownią lub halą sortowni), głównym obiekcie kubaturowym ZZO, zlokalizowane winny być:

a) instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów o przepustowości minimalnej:

dla odpadów komunalnych zmieszanych 46 000 Mg/rok przy pracy dwu zmianowej

dla odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki 10 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów 24 000 Mg/rok przy pracy dwuzmianowej

Przyjmowane będą następujące strumienie odpadów:

odpady komunalne zmieszane,

odpady surowcowe (makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania), zebrane selektywnie,

odpady zielone i biodegradowalne zbierane selektywnie

a w przyszłości również odpady ze zbiórki w systemie „dualnym”, z podziałem na:

„czyste – mokre”

„pozostałe – suche”.

Selektywnie zbierane szkło z podziałem na „bezbarwne” i „kolorowe” kierowane będzie do wydzielonej strefy przyjęcia na terenie ZZO poza Segmentem mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

W wyniku realizacji obiektu sortowni Zamawiający oczekuje zapewnienia możliwości wydzielenia następujących odpadów:

surowców wtórnych przeznaczonych do przekazania odbiorcom zewnętrznym,

odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do dwustopniowej biostabilizacji (kompostowania) tlenowego,

frakcji energetycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania w sortowni następujących stref:

przyjęcia odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie z wydzieleniem powierzchni odbioru:

o makulatury,

o tworzyw sztucznych,

przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych,

przyjęcia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie i odpadów zielonych,

oraz

strefa odbioru surowców wtórnych,

strefy wydzielenia frakcji biodegradowalnych z systemem taśmociągów transportujących ją do Segmentu stabilizacji tlenowej,

strefa odbioru paliwa z frakcji energetycznej,

strona 79Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 80:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

strefa odbioru balastu,

oraz pomieszczeń:

rozdzielni elektrycznej nn

WC damskie – miska ustępowa ze spłuczką i umywalka z baterią (ceramiczna), bidet – w ilości niezbędnej dla ilości zatrudnionego w sortowni personelu płci żeńskiej (przy założeniu udziału pracowników płci żeńskiej na poziomie minimum 65%) dozowniki do mydła w płynie, ręczników papierowych i środków dezynfekujących, lustra o wym. min. 50x70 cm

WC męskie – miska ustępowa ze spłuczką pisuar z kurkiem naciskowym i umywalka z baterią (ceramiczne) w ilości niezbędnej dla ilości zatrudnionego w sortowni personelu płci męskiej (przy założeniu udziału pracowników płci męskiej na poziomie minimum 35%),dozowniki do mydła w płynie, ręczników papierowych i środków dezynfekujących, lustra o wym. min. 50x70 cm klimatyzowane biuro kierownika eksploatacji zakładu z wydzielonym pomieszczeniem WC

Dyspozytorni i sterowni

Biura Kierownika Ruchu Zakładu

Zaplecza socjalnego pracowników obsługi Zakładu.

Zamawiający oczekuje zbudowania hali o minimalnej powierzchni 4800 m2 i wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys. do najniższego części konstrukcji dachowej) tj. 120,0 m x 40,0 x 12,0 m.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +50%

UWAGA:Zamawiający dopuszcza wysokość do najniższego części konstrukcji dachowej w strefie przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie – minimum 8,5 m

UWAGA:Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów osiowych Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego pod warunkiem utrzymania minimalnej oczekiwanej przez Zamawiającego powierzchni.

Konstrukcja:Należy zaprojektować i wykonać budynek w konstrukcji stalowej, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o nachyleniu dostosowanym do rozmiarów budynku. Ściany cokołowe, żelbetowe z betonu licowanego do wysokości 100 cm p.p.t.

Powyżej 100 cm p.p.t.:

z płyt warstwowych, wypełnienie wełna mineralna lub pianka poliuretanowa, lub

powłok z tworzyw sztucznych.

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczonego przed działaniem środowiska agresywnego lub konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.

strona 80Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 81:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Halę sortowni należy wyposażyć w odpowiednią ilość bram zapewniających selektywne, bezkolizyjne przyjmowanie odpadów i odbiór wysegregowanych frakcji z niżej wymienionych stref budynku sortowni:

strefa przyjęcia odpadów komunalnych zmieszanych,

strefa przyjęcia odpadów surowcowych z podziałem strefy na makulaturę i tworzywa sztuczne,

strefy przyjęcia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie i odpadów zielonych,

strefę przyjęcia odpadów wielkogabarytowych wstępnie zdemontowanych,

strefa odbioru surowców wtórnych,

strefa odbioru paliwa alternatywnego,

strefa odbioru balastu.

Strefę/strefy przyjęcia odpadów należy oddzielić od pozostałej części hali sortowni ścianą do pełnej wysokości hali.

Przy bramach wjazdowych stref przyjęcia odpadów Zamawiający oczekuje wykonania sygnalizacji świetlnej, celem wskazania pojazdom dowożącym odpady właściwej bramy wjazdowej. Sterowanie sygnalizacją świetlną realizowane z przenośnych paneli obsługiwanych przez klasyfikatora odpadów. Bramy należy zabezpieczyć od zewnątrz i wewnątrz hali stalowymi słupkami odbojowymi.

Wykonawca powinien zaprojektować wymaganą ilość drzwi ewakuacyjnych.

Przed ścianą, w której zlokalizowane będą bramy wjazdowe przewidzieć należy wykonanie odpowiedniego placu manewrowego, umożliwiającego swobodne manewrowanie pojazdom o zewnętrznym promieniu skrętu min. 12 m.

Ściany w boksach, niezależne od ścian cokołowych – do wysokości + 5 m – żelbetowe, zdolne wytrzymać uderzenie masy min. 20 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/h, powyżej – murowane usztywnione rdzeniami i wieńcami żelbetowymi. Ściany wewnętrzne w boksach oraz miejscach narażonych na uderzenia, winny zostać licowane blachą stalową grubości co najmniej 3 mm do wysokości co najmniej 2,5 m, w celu ochrony tych ścian przed uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez sprzęt pracujący w hali sortowni. Blachy osadzone trwale poprzez zatopienie rdzeni w żelbecie metodą szalunku traconego. Dolna krawędź blachy minimum 15 mm poniżej poziomu posadzki.

W dachu należy zamontować klapy oddymiające otwierane automatycznie ze skrzydłami wypełnionymi materiałem przezroczystym, spełniające jednocześnie rolę naświetli dachowych, a pod dachem kurtynę przeciwdymną. Minimalna powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiającej powinna być nie mniejsza niż 0,6 m2, a ilość klap nie mniejsza, niż to wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający oczekuje rozwiązań technicznych zapewniających naturalne oświetlenie hali sortowni w ciągu dnia.

Ściany pomieszczeń:

rozdzielni elektrycznej nn

WC damskie

WC męskie

biuro kierownika ZZO z wydzielonym pomieszczeniem WCstrona 81

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 82:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

dyspozytorni i sterowni

zaplecza socjalnego załogi Zakładu

murowane z bloczków gazobetonowych i/lub zamienne ceramiczne.

Budynek hali wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Wentylacja: Zamawiający oczekuje wykonania następujących systemów wentylacji:

wentylacja kabin sortowniczych – system dostarczony wraz z linią technologiczną, wentylacja nawiewno-wywiewna wraz z instalacją klimatyzacji, zapewniająca minimum 20-krotną wymianę powietrza/h. Niedopuszczalne jest zasysanie powietrza z hali sortowni,

wentylacja sortowni oraz strefy przyjęcia i segregacji odpadów – naturalna i/lub mechaniczna odciągowa z odpylaniem, zapewniająca minimum 3-krotną wymianę powietrza/h,

wentylacja pomieszczeń WC męskich i żeńskich – nawiewno-wywiewna, wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym umieszczone w stropie pośrednim nad pomieszczeniami WC, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni,

wentylacja pomieszczeń biura kierownika ZZO z wydzielonym pomieszczeniem WC – nawiewno-wywiewna, wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym umieszczone w stropie pośrednim nad pomieszczeniami WC, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni; pomieszczenie biurowe kierownika ZZO klimatyzowane z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni,

wentylacja rozdzielni elektrycznej nn – nawiewno-wywiewna w układzie nadciśnieniowym, system anty pyłowy, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni,

wentylacja sterowni nawiewno-wywiewna, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni; pomieszczenie sterowni klimatyzowane z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni,

wentylacja pomieszczeń sanitarnych – nawiewno-wywiewna, wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym umieszczone w stropie pośrednim nad pomieszczeniami WC, z warunkiem niedopuszczenia do zasysania powietrza z hali sortowni,

w miejscach w hali sortowania i na instalacji do segregacji, które charakteryzuje możliwość wystąpienia większej emisji odorów lub pyłów, należy przewidzieć instalację do odciągania punktowego powietrza. Odessane powietrze winno zostać skierowane do segmentu stabilizacji tlenowej a dalej do biofiltra,

w miejscach występowania pylenia, w szczególności na przesypach przenośników i sicie obrotowym zamontować system odpylania z filtrem minimum workowym samoczyszczącym

Ogrzewanie:Zamawiający oczekuje wykonania następujących systemów ogrzewania:

ogrzewanie kabin sortowniczych – wodne, z wewnątrzzakładowej sieci c.o.,

ogrzewanie pomieszczeń sanitarnych – wodne, z wewnątrzzakładowej sieci c.o.,

ogrzewanie pomieszczenia biura kierownika ZZO – wodne, z wewnątrzzakładowej sieci c.o.

strona 82Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 83:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Instalacje klimatyzacji:Zamawiający wymaga wykonania w kabinach sortowniczych klimatyzacji pozwalającej na utrzymanie temperatury w kabinie w zakresie 18 – 22 0C.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji: wodociągowej,

c.w.u. oraz c.o.,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji ścieków technologicznych,

kanalizacji deszczowej,

elektrycznej 230/400 V,

wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej

odpylającej

klimatyzacji,

słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna,

telewizji przemysłowej (minimum 15 kamer z podglądem na najważniejsze stanowiska technologiczne sortowni, z możliwością rozbudowy do 20 kamer),

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej,

sprężonego powietrza minimum 12 punktów podłączeniowych.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.3.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie pomieszczeń zaplecza socjalnego załogi Zakładu

Zamawiający zakłada, że zatrudnienie pracowników na stanowiskach robotniczych w ZZO będzie maksymalnie na poziomie 60 osób, z czego 20 osób płci żeńskiej oraz 40 osób płci męskiej przy pracy dwuzmianowej.

W hali Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego, Wykonawca winien zlokalizować pomieszczenia zaplecza socjalnego załogi Zakładu

Zaplecze socjalne musi zapewnić zaspokojenie potrzeb w zakresie sanitarnym (szatnie, suszarnie, umywalnie, sanitariaty) oraz socjalnym (pomieszczenie przygotowania posiłku i jadalnie) dla min. 60 pracowników – w tym 40 mężczyzn (+ 5 miejsc rezerwowych) i 20 kobiet (+ 5 miejsc rezerwowych).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać wymagania opisane w załączniku nr 3 do Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868).

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania zaplecza socjalnego z wejściem bezpośrednio z dróg komunikacji pieszej Zakładu i wyjściem na halę sortowni.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania następujących pomieszczeń budynku:

myjki do butów

strona 83Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 84:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

WC damskie

WC męskie

ciągi komunikacyjne

szatnie damska i męska „czysta” odzieży własnej - osobno

umywalnie i natryski damskie i męskie – osobno

szatnie damska i męska „brudna” odzieży roboczej - osobno

magazyn odzieży roboczej czystej damskiej i męskiej - osobno

magazyn odzieży roboczej brudnej damskiej i męskiej - osobno

suszarnia odzieży roboczej damskiej i męskiej – osobno

pomieszczenie gospodarcze – minimum 8 m2

jadalnia

aneks kuchenny –, zlewozmywak dwukomorowy z baterią minimum szt. 3. kuchenka elektryczna cztero płytowa minimum szt. 4, minimum 8, gniazd 230 V,

Wielkość pomieszczeń, ilość misek ustępowych, umywalek, pisuarów, kabin natryskowych winien dobrać Wykonawca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymogami przepisów Prawa polskiego.

2.2.4.3.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie instalacji technologicznych Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Zamawiający wymaga wykonania odwodnień liniowych prasy belującej, prasy do załadunku kontenerów, bram wjazdowych i stref wydzielania odcieków zawartych w odpadach z odprowadzeniem do kanalizacji ścieków technologicznych.

Zamawiający oczekuje pełnej transmisji danych z sortowni do pomieszczenia Dyspozytorni oraz wizualizacji procesu.

Pojazdy dostarczające odpady wjeżdżać powinny do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe zlokalizowane w ścianie hali. Należy zakładać możliwość jednoczesnego rozładunku dwóch samochodów na platformie odpadów zmieszanych w strefie przyjęcia odpadów.

Przywożone odpady komunalne zmieszane i ze zbiórki selektywnej wyładowywane powinny być na płytę/y wyładowczą/e znajdującą/e się wewnątrz hali, na poziomie posadzki w wydzielonych strefach przyjęcia odpadów (boksach).

Należy wydzielić w hali boksy przyjmowania odpadów:

komunalnych zmieszanych

tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie

makulatury i kartonu zbieranych selektywnie

oraz

biodegradowalnych zbieranych selektywnie i zielonych, które mogą być zlokalizowane poza halą, w układzie zblokowanym z halą sortowni.

Wykonawca winien zaprojektować i zbudować strefę przyjmowania w hali sortowni odpadów wielkogabarytowych wstępnie zdemontowanych w Punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych przed ich przetworzeniem w rozdrabniaczu I stopnia.

strona 84Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 85:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Strefa przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych winna umożliwiać wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, które nie powinny trafić na linię sortowniczą i kierowanie ich do Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, lub do odpowiednich pojemników.

W tej strefie prace będą wykonywane manualnie z poziomu posadzki.

Powinny być wydzielane odpady przeszkadzające:

mineralne,

budowlane,

wielkogabarytowe,

duże elementy metalowe.

Strefy przyjmowania odpadów powinny zapewniać:

Możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów komunalnych zmieszanych dowożonych przez okres min. 2 dni. W tym celu należy zaprojektować wydzieloną strefę przyjęcia odpadów zmieszanych o powierzchni min. 600m2 z wydzielonymi obszarami umożliwiającymi przyjęcie odpadów zmieszanych,

Możliwość rozładunku i czasowego buforowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z podziałem na dwie frakcje w boksach w ilości min. 100 m2 każda,

Możliwość rozładunku i czasowego buforowania rozdzielnie odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie i odpadów zielonych. W tym celu należy zaprojektować wydzielone strefy przyjęcia i czasowego (dopuszczalnego technologicznie) przetrzymania tych odpadów.

Przy zapełnionej powierzchni platform rozładunku odpadów winna pozostać powierzchnia pozwalająca na przejazd ładowarki i załadunek stacji nadawczej,

Zakładana maksymalna wysokość magazynowania w obszarze rozładunku nie może przekroczyć 5 m.

Odpady z platformy rozładunku odpadów, za pomocą ładowarki, winny być załadowywane do załadowczego/ych przenośnika/ów kanałowego/ych.

Wykonawca projektując linię sortowniczą winien przewidzieć możliwość jej rozbudowy poprzez doposażenie w przyszłości w:

urządzenie do rozrywania worków z odpadami komunalnymi zmieszanymi oraz zbieranymi selektywnie, oraz

dodatkowe dwa separatory optyczne pozwalające w sposób automatyczny wydzielić z frakcji tworzyw sztucznych

a. folię PE mix lub folię PE białą/transparentną,

b. PET mix lub PET danego koloru,

c. PE/PP lub kartoniki po napojach,

d. a z frakcji pozostałej po wydzieleniu papieru, metali żelaznych i nieżelaznych frakcji palnych do produkcji paliwa alternatywnego

separatora metali nieżelaznych z frakcji średniej

UWAGAWykonawca winien na etapie przygotowania projektu budowlanego zaprojektować instalację z uwzględnieniem w/w wyposażenia.

strona 85Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 86:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Rozplanowanie urządzeń w hali sortowni, winno umożliwiać rozbudowę instalacji do sortowania bez konieczności zmiany położenia podstawowego wyposażenia takiego w szczególności: sito bębnowe, kabiny sortownicze, rozdrabniarki I i II stopnia, ciąg do prasowania i załadunku wydzielonych surowców i paliwa alternatywnego RDF.

Na etapie oferty należy przedłożyć koncepcję technologiczną przedstawiającą w postaci rysunku, wyżej opisane oraz wymagane doposażenie przy uwzględnieniu wymaganej na tym etapie hali sortowni a także wyżej opisanych ingerencji w zakres obecnie wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca winien przewidzieć odpowiedni zapas energii dla możliwości doposażenia sortowni w ww. urządzenia przy planowaniu i realizacji instalacji elektrycznej i zasilania.

Przykrycie kanału dla nadawy kanałowej winno zostać wykonane w sposób umożliwiający minimum jednostronny najazd ładowarki kołowej celem zasypu.

Wydzielone manualnie i automatycznie surowce wtórne i opakowaniowe (za wyjątkiem ferromagnetyków) winny być prasowane w belownicy.

Belownica winna być wyposażona w odłączany perforator.

Paliwo alternatywne RDF nie rozdrobnione w rozdrabniarce II stopnia winno być prasowane w belownicy lub po rozdrobnieniu prasowane w prasie do załadunku kontenerów.

Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007), malowane warstwą farby podkładowej 1x40 μm oraz warstwa farby nawierzchniowej 40 μm, malowanie farbami chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi.

Pokrycie elementów konstrukcyjnych z blach i profili stalowych warstwą ocynku nie będzie traktowane jako zamienne do powłok malarskich.

2.2.4.3.3. Instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego (RDF)

Instalacja segregacji mechaniczno-manualnej odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) winna być zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby umożliwić minimalny przerób:

46 000 Mg/rok strumienia odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy dwu zmianowej,

10 000 Mg/rok odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki w czasie dwóch zmian roboczych,

4000 Mg/rok obróbki mechanicznej odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie w czasie dwóch zmian roboczych,

24 000 Mg/rok paliwa alternatywnego (RDF) z wydzielonej frakcji energetycznej odpadów w czasie dwóch zmian roboczych.

Sortownia odpadów będzie pracować na dwie zmiany. Zakładany czas pracy 250 dni/rok, 6,5 h/zmianę (różnice parametrów czasu wynikają z zakładanego czasu na przerwy socjalne, technologiczne, awarie, inne).

Wykonana instalacja powinna umożliwiać jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce odpadami, w tym wymogów odbiorców surowców wtórnych. Minimalna wymagana godzinowa zdolność przerobowa winna wynosić 20 Mg/h odpadów na wejściu na linię sortowniczą, przy ciężarze nasypowym minimum 0,25 Mg/m3.

Podane w wymaganiach szczegółowych wielkości liczbowe są szacunkowe oraz minimalne, Wykonawca odpowiada za osiągnięcie wymaganych gwarancji Wykonawcy w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów (tym samym ilości odpadów odzyskanych) oraz dobór wszystkich parametrów instalacji do sortowania wraz z ich uzasadnieniem.

strona 86Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 87:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Stanowiska sortownicze w kabinach winny spełniać zasady ergonomii pracy oraz umożliwić skuteczne sortowanie odpadów.

Stanowiska pracy we wszystkich kabinach sortowniczych winny umożliwiać segregację pozytywną, a gdzie wymagane – negatywną, z uwzględnieniem pracy po dwóch stronach taśmy. Każde stanowisko sortownicze winno umożliwiać korzystanie z dwóch lejów zrzutowych.

Pod kabinami należy zaprojektować i wykonać odpowiednią przestrzeń odbiorczą umożliwiającą bezpośredni zsyp lub odbiór do podstawionych kontenerów hakowych, wydzielonych surowców wtórnych. Przestrzeń odbiorcza winna zapewnić możliwość spychania odpadów na przenośnik kanałowy odbiorczy z wykorzystaniem kołowej ładowarki teleskopowej lub wózka widłowego z lemieszem. Podstawione pod zsypy kontenery odbierane winny być samochodem z urządzeniem hakowym.

Boksy pod kabinami winny zostać oddzielone, w sposób eliminujący mieszanie się wydzielonych frakcji odpadów (surowców wtórnych). Boksy pod kabinami winny być wyposażone, po obydwu stronach, w bramki zapobiegające wydostawaniu się zebranych w boksie odpadów i mieszaniu poszczególnych frakcji. Nie dopuszcza się rozwiązań bez podziału boksów.

Wielkość boksów, pod kabiną preselekcji i tam gdzie technologicznie wymagane winna zapewnić wstawienie kontenera hakowego o pojemności minimum 32 m3.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia zabudowy kabin sortowniczych różnych frakcji odpadów, pod warunkiem zachowania odrębności poszczególnych boksów pod kabinami i możliwości opróżniania indywidualnie tych boksów z wydzielonej frakcji odpadów bez konieczności przemieszczania jednej frakcji wydzielonych odpadów dla umożliwienia opróżnienia boksu z drugiej frakcji odpadów.

Dobór urządzeń technologicznych musi zapewniać skuteczne rozsortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki, oraz w przyszłości zbieranych w systemie „dualnym”.

Zastosowane rozwiązania techniczne winny umożliwiać rozruch i pracę urządzeń i wyposażenia, zlokalizowanych w nieogrzewanej hali, z uwzględnieniem warunków klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów.

Hałas w obiekcie sortowni odpadów jak i na zewnątrz budynku, pochodzący z maszyn i urządzeń służących do segregacji odpadów oraz z urządzeń wentylacyjnych wraz z instalacją klimatyzacji, nie może przekraczać wartości określonych w przepisach dotyczących środowiska pracy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozwiązania zapewniającego pełną automatyzację załadunku kontenerów do balastu na stacji kontenerowej.

Należy zaprojektować i wyposażyć linię technologiczną sortowania w komplet urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa.

UWAGA:Poszczególne urządzenia technologiczne należy zaplanować zgodnie z PFU niniejszego SIWZ i wyspecyfikować w zestawieniach wraz z podaniem danych technicznych. Jeżeli brak jest liczbowych wielkości zadanych, to Wykonawca musi zaprojektować je w taki sposób, aby spełniały wymagane parametry technologiczne. W przypadku zwiększenia liczby urządzeń w stosunku do Wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, dodatkowe urządzenie musi zostać przedstawione w dokumentacji z odpowiednim uzasadnieniem.

strona 87Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 88:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Odpady komunalne zmieszane lub pochodzące z selektywnej zbiórki winny być ładowane do przenośnika/przenośników kanałowego/ych ładowarką. Następnie odpady poprzez przenośnik kanałowy wznoszący winny być podawane do kabiny preselekcji. Kabina preselekcji powinna być wyposażona w minimum 6 zsypów. Pod kabiną winny być zlokalizowane minimum 3 boksy umożliwiające wstawienie kontenerów hakowych o pojemności 32 m3. Ponadto stanowiska sortownicze należy wyposażyć w pojemniki przy lejach zsypowych umożliwiające wydzielenie odpadów niebezpiecznych.

W kabinie preselekcji nastąpi manualne rozcinanie worków oraz manualne wydzielenie:

a. odpadów gabarytowych,

b. odpadów mineralnych,

c. odpadów budowlanych,

d. opakowań szklanych,

e. kartonów,

f. dużych worków i folii,

g. dużych elementów metalowych,

h. wydzielenia identyfikowalnych odpadów niebezpiecznych,

W dalszej kolejności odpady winny zostać skierowane do sita bębnowego dwusekcyjnego, (znajdującego się za ścianą strefy przyjęć) w celu rozdziału odpadów na frakcje 0-80 mm (frakcja drobna – biodegradowalna), 80-300 mm (frakcja średnia) oraz >300 mm (frakcja gruba).

Uwaga:Zamawiający dopuszcza możliwość rozdziału odpadów na frakcje o innej granulacji, przy dopuszczalnej zmianie wielkości oczek 80 mm ± 25% i 300 mm ± 15%.Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobór wielkości oczek sita, niezbędny do wypełnienia własnych gwarancji efektu technologicznego i ekologicznego.Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych oraz stosowanych wyłącznie dla innych warunków klimatycznych niż występujących na Placu budowy Zamawiającego.

Frakcja drobna 0-80 mm po wydzieleniu odpadów ferromagnetycznych na separatorze ferromagnetyków (1) zostanie przetransportowana systemem przenośników do hali załadunku komór biostabilizacji tlenowej Segmentu stabilizacji tlenowej i poddana procesowi kompostowania/biostabilizacji.

Frakcję średnia 80-300 mm należy poddać procesowi rozsortowania na automatyczno-manualnej linii sortowniczej.

Wydzielone odpady frakcji średniej winny być poddane wydzieleniu odpadów ferromagnetycznych na separatorze ferromagnetyków (2) a następnie skierowane na separator optyczny (1) w celu wydzielenia grupy tworzyw sztucznych w tym:

o PP

o PE,

o PET

o PS

strona 88Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 89:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

z możliwością opcji dodatkowego wydzielania odpadów wielomateriałowych (tetrapack) oraz odpadów drzewnych i drewnopochodnych, rozdziału PET na kolory.

Wydzielone tworzywa sztuczne z frakcji średniej winny być kierowane na separator balistyczny gdzie nastąpi rozdział odpadów na odpady płaskie lekkie i toczące ciężkie.

Strefa pracy (rozdziału) separatora balistycznego winna umożliwiać dodatkowe wydzielenie zanieczyszczeń o granulacji < 30/50 mm. Wydzielona na separatorze balistycznym frakcja zanieczyszczeń 0-30/50 mm winna być kierowana do jednego z dwóch wymiennych pojemników samowyładowczych o pojemności minimum 1,2 m3 i jako balast wywożona na kwaterę składową odpadów lub dołączana do pozbawionej ferromagnetyków frakcji drobnej 0-80 mm kierowanej do procesu intensywnego kompostowania. Dopuszcza się również skierowanie tej frakcji do automatycznej stacji załadunku balastu po procesie sortowania.

Odpady płaskie lekkie z frakcji 80-300 mm winny być kierowane do kabiny sortowniczej (1) posiadającej minimum cztery boksy. Wydzielone pozytywnie w kabinie surowce wtórne winny być spychane na przenośnik kanałowy kierujący je do prasy belującej.

Pozostałość po sortowaniu odpadów płaskich lekkich z frakcji 80-300 mm winna trafiać na przenośnik rewersyjny umożliwiający zawrócenie jej do boksu pod kabina sortowniczą, w którym będzie możliwość ustawienia kontenera hakowego o pojemności 32 m3 lub kierowane do dalszej obróbki w celu przygotowania paliwa alternatywnego (RDF), zgodnie z opisem poniżej.

Odpady toczące-ciężkie z frakcji 80-300 mm winny być kierowane do kabiny sortowniczej (2) posiadającej minimum cztery boksy. Wydzielone pozytywnie w kabinie surowce wtórne winny być spychane na przenośnik kanałowy kierujący je do prasy belującej.

Pozostałość po sortowaniu odpadów toczących ciężkich z frakcji 80-300 mm winna trafiać na przenośnik rewersyjny umożliwiający zawrócenie jej do boksu pod kabiną sortowniczą, w którym będzie możliwość ustawienia kontenera hakowego o pojemności 32 m3 lub kierowane do dalszej obróbki w celu przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) , zgodnie z opisem poniżej.

Pozostałość odpadów po wydzieleniu tworzyw sztucznych z frakcji 80-300 w separatorze optycznym (1) winna zostać skierowana na kolejny separator optyczny (2) w celu wydzielenia automatycznego odpadów makulaturowych (papier, karton).

Wydzielone automatycznie odpady makulaturowe z frakcji 80-300 winny zostać skierowane do kabiny sortowniczej (3) posiadającej minimum trzy boksy. Wydzielone pozytywnie w kabinie surowce wtórne (papier wg rodzajów, karton) winny być spychane na przenośnik kanałowy kierujący je do prasy belującej.

Pozostałość po sortowaniu odpadów makulaturowych z frakcji 80-300 mm winna trafiać na przenośnik rewersyjny umożliwiający zawrócenie jej do boksu pod kabiną sortowniczą, w którym będzie możliwość ustawienia kontenera hakowego o pojemności 32 m3 lub kierowane do dalszej obróbki w celu przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) , zgodnie z opisem poniżej.

Pozostałość odpadów frakcji 80-300 po wydzieleniu odpadów makulaturowych w separatorze optycznym (2) winna być skierowana do kabiny sortowniczej (4) posiadającej minimum dwa boksy, w których jeśli to konieczne będzie możliwość ustawienia kontenerów hakowych o pojemności 32 m3. W kabinie tej zostaną wydzielone pozytywnie pozostałe surowce wtórne zawarte we frakcji 80-300 mm (aluminium, opakowania wielomateriałowe). Pozostały po sortowaniu w tej kabinie balast winien być kierowany do automatycznej stacji załadunku kontenerów i wywożony na kwaterę składową odpadów.

Automatyczną stację załadunku kontenerów winno stanowić rozwiązanie konstrukcyjne, na które składają się dwa kontenery min 32 m3, które zapewni możliwość ciągłego zapełniania kontenerów i ich wymiany bez konieczności zatrzymywania linii sortowniczej.

strona 89Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 90:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Automatyczna stacja załadunku kontenerów winna zapewnić równomierny rozkład odpadów w kontenerze. Z uwagi na ilość odpadów wymaga się zastosowania rozwiązania automatycznego, eliminującego konieczność zatrzymywania instalacji podczas wymiany kontenerów. Zapełnienie kontenerów oraz konieczność wywozu winna zostać sygnalizowana w Dyspozytorni poprzez informatyczny system sterowania i kontroli.

Wydzielona na sicie frakcja gruba >300 mm winna być skierowana do kabiny sortowniczej (5) posiadającej minimum trzy boksy. W kabinie tej zostaną wydzielone pozytywnie pozostałe surowce wtórne zawarte we frakcji >300 mm (folie, opakowania z tworzyw sztucznych, karton, makulatura).

Pozostałość po sortowaniu odpadów frakcji grubej > 300 mm winna trafiać na przenośnik rewersyjny umożliwiający zawrócenie jej do boksu pod kabiną sortowniczą, w którym będzie możliwość ustawienia kontenera hakowego o pojemności 32 m3 lub do rozdrabniarki I stopnia, w której nastąpi rozdrobnienie do granulacji poniżej 250 mm.

Rozdrobnione odpady frakcji > 300 mm w rozdrabniarce I stopnia winny być łączone z frakcją średnią przed miejscem lokalizacji separatora ferromagnetyków.

UWAGAWykonawca winien zapewnić rozwiązania techniczne zapewniające zabezpieczenie elementów rozdrabniających rozdrabniarki I stopnia przed ich mechanicznym uszkodzeniem przez rozdrabniane odpady.

UWAGAPrzewidywane przez Zamawiającego funkcje i rodzaje wydzielanych odpadów w separatorach optycznych zostały opisane powyżej. Jednakże ze względu na planowaną w przyszłości rozbudowę, separatory optyczne w zależności od potrzeb winny posiadać możliwość wydzielania automatycznego poszczególnych rodzajów frakcji materiałowych takich jak:

PCV, PET mix PE, PP Papier, karton Mieszanina tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, frakcja energetyczna odpadów (RDF), oraz rozdział tworzyw PET z podziałem na kolory:

o bezbarwny

o niebieski,

o zielony.

Wysegregowane odpady w boksach zsypowych będą na bieżąco selektywnie zsuwane na przenośnik kanałowy linii automatycznej prasy hydraulicznej (belownicy). Cykl ten winien zapewnić również automatyczne wiązanie sprasowanych bel drutem, jak również perforację butelek PET przed wejściem na prasę.

Tak przetworzony surowiec winien być wywieziony transportem międzyoperacyjnym do Boksów magazynowych surowców wtórnych.

Powstający balast nie będący komponentem do produkcji paliwa RDF powinien być kierowany do jednego z dwóch kontenerów w automatycznej stacji załadunku

strona 90Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 91:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

kontenerów. Załadunek kontenerów powinien zapewnić ciągłość pracy linii sortowniczej i pełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej załadowywanego kontenera.

Frakcje odpadów:

Pozostałość po sortowaniu odpadów toczących ciężkich z frakcji 80-300 mm Pozostałość po sortowaniu odpadów płaskich lekkich z frakcji 80-300 mm

winny być kierowane poprzez zespół przenośnika buforującego (1) z zasobnikiem buforowym o pojemności minimum 50 m3 alternatywnie do prasy belującej lub do rozdrobnienia w rozdrabniaczu II stopnia do granulacji <30 mm i dalej kierowane do prasy załadunku kontenerów.

Frakcja odpadów:

Pozostałość po sortowaniu odpadów makulaturowych z frakcji 80-300 mmwinna być kierowana poprzez zespół przenośnika buforującego (2) z zasobnikiem buforowym o pojemności minimum 50 m3 do rozdrobnienia w rozdrabniaczu II stopnia do granulacji <30 mm i kierowana alternatywnie jako paliwo alternatywne (RDF) do prasy załadunku kontenerów lub łączona z frakcją drobną 0-80 mm.

Instalacja przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) winna być zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić przeróbkę 24 000 Mg/rok strumienia odpadów w czasie dwóch zmian roboczych.

Minimalna wymagana godzinowa zdolność przerobowa instalacji winna wynosić minimum 10 Mg/h odpadów na wejściu na linię przygotowania paliwa alternatywnego, przy średnim ciężarze nasypowym maksimum 0,20 Mg/m3.

Wykonana instalacja powinna umożliwiać jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce odpadami w tym wymogów odbiorców paliwa alternatywnego

Produkowane na instalacji paliwo alternatywne RDF winno spełniać:

wartość opałowa minimum 15 MJ/kg

wilgotność maksymalnie 35 %

Uwaga:Należy zapewnić maksymalne wypełnienie urządzenia buforującego. Od strony czołowej należy wykonać odpowiednią, wytrzymałą na nacisk zgromadzonego materiału uchylną klapę eliminującą możliwość niekontrolowanego wysypu zgromadzonego materiału na przenośnik kanałowy.

UWAGA:Wykonawca w Ofercie winien przedstawić wszystkie oferowane typy maszyn, urządzeń, wyposażenie oraz rozwiązania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym opracowaniu wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. W tym celu do Oferty wykonawca winien załączyć m.in.: szczegółowe opisy, rysunki, schematy, karty urządzeń z parametrami, zdjęcia.Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowych oraz stosowanych wyłącznie dla innych warunków klimatycznych niż występujących w miejscu inwestycji Zamawiającego.

Linia technologiczna sortowni winna być zaprojektowana i zbudowana w sposób umożliwiający alternatywnie kierowanie odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie do procesu stabilizacji tlenowej w Segmencie stabilizacji tlenowej lub ich

strona 91Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 92:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

rozdrobnienie w rozdrabniarce I stopnia i/lub rozdrabniarce II stopnia a następnie kierowanie ich do procesu stabilizacji tlenowej w Segmencie stabilizacji tlenowej osobno lub łącznie z frakcją drobną 0-80 mm.

Rozdrabniarka I stopnia winna posiadać możliwość niezależnego załadunku ładowarką kołową i zdolność rozdrabniania odpadów:

opon samochodowych

wielkogabarytowych wstępnie zdemontowanych

Odpady te po rozdrobnieniu winny być łączone z frakcją średnią przed miejscem lokalizacji separatora ferromagnetyków.

2.2.4.3.4. Wymagania techniczne dla maszyn i urządzeń instalacji technologicznych w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Przenośniki taśmoweDopuszcza się wyłącznie dostawę i montaż przenośników specjalistycznych, dostosowanych do transportu odpadów komunalnych.

Konstrukcja przenośnika winna składać się z giętej i skręcanej konstrukcji z blachy stalowej i profili stalowych, o budowie w układzie modułowym przy maksymalnej długości każdego modułu do 3000 mm. Grubość blach konstrukcji podstawowej winna wynosić minimum 4 mm a burt bocznych minimum 3 mm.

Kąt ugięcia taśmy przenośnika (kąt pochylenia krążników bocznych) w zależności od przeznaczenia przenośnika winien wynosić od 00 do 300.

W miejscach gdzie jest to konieczne zastosować taśmy z progami ze względu na pochylenie przenośnika i rodzaj transportowanego materiału

Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika dokonać doboru przenośników wykonanych jako:

kombinowane krążnikowo-ślizgowe i/lub ślizgowe

krążnikowe trójrolkowe

Wyklucza się możliwość zastosowania przenośników z prowadzeniem taśmy górnej wyłącznie po ślizgu stalowym, za wyjątkiem przenośników przyspieszających zabudowanych bezpośrednio przed separatorami optycznymi.

Taśma przenośników winna być odporna na działanie tłuszczy i olejów. Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie (taśma wielowarstwowa). Nie są dopuszczalne szwy na taśmie biegnące poprzecznie do kierunku transportu (osi podłużnej przenośnika).

Wymagania dla taśm:

EP – taśma poliestrowo-poliamidowa,

400 – minimalna wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2,

3 – minimalna ilość przekładek.

Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika dokonać doboru przenośników wykonanych jako kombinowane krążnikowo-ślizgowe i/lub ślizgowe. Przenośniki podające do sita bębnowego oraz podające frakcję 0-80 mm do procesu biologicznej stabilizacji należy wykonać w konstrukcji krążnikowo-ślizgowe i/lub ślizgowej, gdzie w zewnętrznej części przenośnika prowadzenie taśmy górnej następuje po ślizgu stalowym a w części środkowej po krążnikach. W przypadku tych przenośników należy zastosować taśmy o grubości min. 8 mm, EP/400/3; 4:2. Jedynie w przypadku przenośników

strona 92Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 93:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

podających frakcję 0-80 mm do instalacji biologicznego przetwarzania po separacji metali żelaznych dopuszcza się zastosowanie przenośników krążnikowych trójrolkowych.

W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika Wykonawca winien dobrać burty boczne o odpowiedniej wysokości. Burty boczne winny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika.

Odległość pomiędzy rolkami górnymi winna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości transportowanego materiału na instalacji i zapewniać prawidłowe prowadzenie taśmy górnej.

W obszarach załadowczych i przesypowych, ze względu na zwiększone obciążenie, odstęp pomiędzy rolkami winien być odpowiednio dopasowany.

Rolki dolne winny być w maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w gumowe krążki.

Napęd przenośników winien być realizowany poprzez motoreduktor. Gdzie konieczne lub uzasadnione Wykonawca winien zapewnić płynną regulację obrotów z zastosowaniem zmiennika częstotliwości – falownika.

W zależności od funkcji część przenośników winna posiadać napęd w układzie rewersyjnym.

Należy tak dobrać napędy przenośników, aby możliwe było ich uruchomienie także pod pełnym obciążeniem.

Bębny: napędzający i napinający winny posiadać kształt zapewniający prostoliniowość biegu taśmy.

Bębny: napędowy i napinający wyposażone muszą być w łożyska toczne. Oprawy łożyskowe winny być wyposażone w gniazda smarowe z końcówką stożkową i winny zapewniać możliwość smarowania w trakcie pracy przenośnika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm polskich i europejskich.

Co najmniej bęben napędzający winien być pokryty okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy bębnem a taśmą.

Napinacz dla łożyska przy bębnie winien być usytuowany w sposób umożliwiający napinanie bębna w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i urządzeń zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich norm bezpieczeństwa -polskich i europejskich norm bezpieczeństwa.

Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do czyszczenia górnej powierzchni taśmy bez progów przy bębnie napędzającym należy zamontować zbieraki wykonane z twardych elementów gumowych z dociskami sprężystymi.

W przypadku taśm z progami zbieraki należy wykonać z twardych elementów gumowych bez docisków sprężystych.

Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować zbierak pługowy zainstalowany w obszarze bębna napinającego .

Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne winny być wyposażone w osłony zabezpieczające (kosze), które winny być wyposażone w system mocowań umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia. Wykonanie winno umożliwić prace demontażu oraz czyszczenia przez jedną osobę obsługi.

Każda ostatnia rolka przed bębnem napędzającym i napinającym winna być również wyposażona w analogiczne osłony bez względu na wysokość, na której się znajduje.

Przesypy winny być wykonane z blachy o grubości minimum 3mm wyłożone wykładziną trudnościeralną. Tam, gdzie to będzie niezbędne, winny być wyposażone w klapy rewizyjne do konserwacji.

strona 93Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 94:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Wykonawca winien tam gdzie będzie to konieczne wyposażyć przenośniki w osłony górne oraz osłony pomiędzy burtami bocznymi, a konstrukcją podstawową. Osłony winny umożliwiać dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących zanieczyszczeń.

Każdy przenośnik winien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Doprowadzenie do sita oraz doprowadzenie do prasy belującej powinno zostać dodatkowo zabezpieczone wyłącznikami linkowymi a włazy powinny być wyposażone w wyłączniki krańcowe.

Konstrukcja przenośnika winna umożliwiać zainstalowanie przez Wykonawcę w trakcie robót lub przez Zamawiającego w przyszłości, dodatkowego wyposażenia, np.: czujnik czasu przestoju, czujnik prostoliniowego biegu taśmy, instalacji odpylania, osłony dolnej części przenośnika.

Podpory przenośników winny być wykonane ze stabilnych profili stalowych, wyposażone

w stopy umożliwiające regulację wysokości (dla kompensacji nierówności podłoża). Stopy

winny być kotwione do podłoża lub przykręcane do konstrukcji stalowych w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań.

Z uwagi na funkcje przenośników wymaga się taśm o szerokościach jak podano poniżej:

o Przenośnik kanałowy załadowczy odpadów zmieszanych: min. 1600 mm

o Przenośnik kanałowy podający do prasy: min. 1400 mm

Dobór szerokości pozostałych przenośników należy do Wykonawcy i powinien zapewnić korelację pomiędzy współpracującymi ze sobą przenośnikami i urządzeniami oraz zapewnić zakładane przepustowości.

Przenośniki sortowniczePrzenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy w zakresie minimum 0,1 0,5 m/s, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik.

Konstrukcja nośna przenośnika winna zapewniać optymalne warunki pracy personelu sortującego (zasięg ramion, ergonomia dla osoby stojącej). Wysokość przenośnika powinna wynosić 1,1 m ± 0,1 m,

Wszelkie prostokątne krawędzie będące w polu pracy personelu sortującego winny być stępione i zabezpieczone trwałą, termoizolacyjną, amortyzującą i łatwą do czyszczenia wykładziną.

Przenośnik kanałowyPrzenośnik kanałowy winien być wykonany jako przenośnik taśmowy stalowy, umieszczony horyzontalnie w kanale żelbetowym. Minimalne wymagane wymiary to: długość oś-oś min. 10,0 m, szerokość taśmy min. 1,6 m. Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik.

Dobór zakresu prędkości należy do Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić możliwość regulacji i dostosowania prędkości do potrzeb wynikających z rodzaju odpadów oraz wymaganej przepustowości.

Przestrzeń między burtami przenośnika znajdującego się w kanale (również w przypadku przenośnika wznoszącego), a ścianami kanałów winna być przykryta ze względów bezpieczeństwa 4 mm poniżej posadzki hali. Dla konstrukcji z blach i profili stalowych, po których może przejeżdżać ładowarka kołowa należy zapewnić wytrzymałość na obciążenie od kół ładowarki minimum 5 Mg na jedno koło.

Uwaga! Wszystkie kanały muszą posiadać odwodnienie, przykrycia kanałów przykręcane śrubami imbusowymi z możliwością rewizyjnego dostępu personelu obsługi.

Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego

strona 94Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 95:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do Wykonawcy.

Wszystkie części i elementy konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami zsypów znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego winny być wykonane ze stali niemagnetycznej.

Przenośnik przyspieszający do separatora optycznegoPrzenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do Wykonawcy jednakże przy uwzględnieniu wymagań określonych w dalszej części.

W przypadku przenośników przyspieszających, należy zastosować odpowiednią konstrukcję niezbędną dla zapewnienia odpowiedniej pracy separatorów optycznych. Prowadzenie taśmy winno następować po ślizgu stalowym. Dla tego typu przenośników należy dobrać również odpowiedniego typu taśmy.

Należy zaprojektować układ technologiczny w sposób optymalny tzn. wymaga się podawania strumienia odpadów pod działanie separatora optycznego równolegle na przenośnik przyspieszający w jego osi w układzie wzdłużnym. Wyklucza się możliwość podawania odpadów na przenośnik przyspieszający w układzie kątowym.

Przenośnik bunkrowyWykonawca winien uwzględnić możliwość doposażenia boksów pod kabiną sortowniczą frakcji materiałowych w przenośniki bunkrowe. Przenośniki bunkrowe stanowiące wyposażenie instalacji winny posiadać szerokość taśmy min. 2.000 mm i długość min. 12.000 mm oraz odpowiedniej wysokości ściany boczne. Od strony czołowej należy przewidzieć bramy automatycznie podnoszone zabezpieczające przenośnik kanałowy przed niekontrolowanym wysypywaniem się na niego poszczególnych surowców wtórnych.

Wszystkie przenośniki bunkrowe winny być rewersyjne. Na etapie realizacji inwestycji należy przewidzieć boksy o szerokości umożliwiającej przesuwanie surowców wtórnych na przenośnik kanałowy wózkiem widłowym z lemieszem lub ładowarką czołową teleskopową.

Sita bębnoweSito bębnowe dwustrefowe, winno być zamontowane na spawanej, stabilnej podstawie ramowej, wykonanej ze stali i wyposażone w przetoczone pierścienie oraz wymienne blachy sitowe o sugerowanej średnicy otworów 80 mm ± 25% (I strefa) i 300 mm ± 15% (II strefa).Grubość blach sitowych winna wynosić min. 10mm.

Wielkości otworów i ich rozstaw muszą być dobrane w sposób zapewniający maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji.

Rozkład otworów winien być dobrany przez Wykonawcę i zapewniać uzyskanie największej otwartej powierzchni przesiewania.

Sito winno być zbudowane w sposób umożliwiający rozrywanie worków, w których dostarczane są odpady z maksymalną możliwą efektywnością nie mniejszą niż 80%.

Długość czynna bębna sita (długość siewna) minimum 12,0 m, średnica bębna min.3,0 m.

Sito musi posiadać pyłoszczelną obudowę oraz musi mieć zamontowany odciągu powietrza.

Włazy rewizyjne muszą mieć takie wymiary, aby można było bez przeszkód wykonywać prace konserwacyjne i remontowe. Należy także zapewnić oświetlenie halogenowe miń. 500 W, niezbędne do przeprowadzania tych prac.

W celu dostosowania sita do zmieniających się własności materiału należy je zaopatrzyć w wymienne, przykręcane śrubami blachy sitowe perforowane oraz układ regulacji prędkości obrotowej.

strona 95Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 96:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Dostęp do wnętrza sita musi być zapewniony poprzez opuszczany względnie podnoszony pomost składany.

Bęben powinien być wyposażony w min. dwie bieżnie nośne, które stanowią element transmisyjny napędu . Bieżnie w czterech punktach mają być podparte na łożyskowanych rolkach tocznych wykonanych ze stali i pokrytych bandażem poliuretanowym. Rolka toczna winna być zespolona z motoreduktorem napędzającym.

Dla zapewnienia optymalnego prowadzenia sita oraz równomiernego rozkładu sił napędowych należy zastosować dwa motoreduktory napędzające.

Łożyskowanie osiowe winno być zapewnione przez rolkę dociskową umieszczoną po stronie wyjściowej bębna. Zespół łożyska osiowego winien być mocowany śrubami i posiadać łatwy dostęp.

W przedniej części sita przy wejściu przenośnika do sita należy zastosować uszczelnienie sita i zbieraki. Przesypy pod sitem ukierunkowujące odsiane frakcje na przenośniki należy wykonać z blachy stalowej wyłożonej gumą.

Korpus sita bębnowego winien być zabudowany na spawanej ramie nośnej, do której nadto montowane winny być:

o rynna wlotowa materiału wyposażona w specjalne uszczelnienia labiryntowe;

o rynna wylotowa pozostałości materiału z sita wraz z drzwiami obsługowymi, uchylnym pomostem do prowadzenia prac serwisowych, instalacją oświetleniową i wyłącznikiem bezpieczeństwa;

o rynna materiału odsianego (wzdłuż bębna) wraz z zabudową, ochroną przeciw ścieraniu oraz z drzwiami obsługowymi;

o obudowa ochronna przeciwpyłowa i dźwiękoizolacyjna.

Nie dopuszcza się traktowania obudowy stalowej, jako dźwiękoizolacyjnej bez dodatkowego wygłuszenia odpowiednimi materiałami izolacyjnymi.

Punkty smarowania łożysk winny być umieszczone tak, aby smarowanie przebiegało sprawnie i nie wymagało demontażu urządzenia oraz umożliwiały pracę ciągłą urządzenia bez konieczności wyłączenia i przestoju linii technologicznej.

Wykonawca winien zapewnić zabudowę elementów konstrukcyjnych minimalizującą wielkość zabrudzenia, zatykanie się oczek sit, owijania się na sicie, np.: linek, kabli, wyrobów pończoszniczych i odzieżowych, taśm magnetofonowych i video oraz umożliwiających rozrywanie worków z odpadami.

Optymalna efektywność odsiewania winna być zapewniona poprzez odpowiednie elementy konstrukcyjne oraz regulację prędkości obrotów sita bębnowego.

Dla umożliwienia prowadzenia prac serwisowych winny zostać zamontowane pomosty i schody serwisowe z każdej strony sita oraz okienko rewizyjne. Ponadto w obudowie – z jednej strony sita winny zostać wykonane klapy pozwalające na czyszczenie bębna sita od zewnątrz. Klapy te powinny być uchylne i nie służą wejściom obsługi do środka sita. Należy zapewnić maksymalne pole czyszczenia i dostępności do obszaru sita na powierzchni nie mniejszej niż odpowiadającej minimum długości 12,0 m sita. Całkowita długość sita musi być dostępna poprzez klapy uchylne. Każda klapa winna zostać zabezpieczona poprzez czujniki otwarcia i być połączona z systemem sterowania i awaryjnego wyłączenia linii.

Regulacja prędkości obrotowej bębna – płynna bezstopniowa, sterowana elektronicznie z szafy sterującej przemiennikiem częstotliwości.

Napędy winny stanowić silnik elektryczny zblokowany z przekładnią płaską.

Separacja magnetycznastrona 96

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 97:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Separacja odpadów żelaznych winna być realizowana poprzez zastosowanie taśmowych separatorów magnetycznych umieszczonych wzdłużnie nad przesypami przenośników doprowadzających.

Wykonawca winien dokonać doboru parametrów separatora magnetycznego w zależności od rodzaju materiału do wyseparowania, ciężaru, wielkości, wysokości wciągania i przepustowości.

Szerokość taśmy winna być skorelowana z szerokością przenośnika doprowadzającego.

Taśma winna posiadać wzmocnienia z niemagnetycznymi progami.

Separator winien się charakteryzować wysoką niezawodnością.

Dla optymalizacji działania separatorów, ich mocowanie winno umożliwiać przestawianie w kierunku poziomym, pionowym oraz zmianę kąta nachylenia. Należy zapewnić regulację prędkości przenośnika doprowadzającego.

Wysokość usytuowania separatorów nad taśmą powinna być regulowana i umożliwiać maksymalny poziom wydzielania metali (Fe).

Wysokość usytuowania separatora nad taśmą musi zapewnić jego bezawaryjną pracę i brak zagrożenia uszkodzenia mechanicznego przez strumień odpadów.

Geometria rynny zrzutowej winna być dopasowana do możliwości przemieszczania separatorów i wykonana ze stali niemagnetycznej w obszarze działania pola magnetycznego.

Drgania towarzyszące pracy separatorów nie powinny być przenoszone na konstrukcję nośną.

Separatory winny mieć możliwość wyłączenia niezależnego od pracy ciągu instalacji technologicznej sortowania w przypadku segregacji odpadów nie zawierających frakcji ferromagnetyków.

Wykonawca dla zapewnienia obustronnego dostępu dla obsługi, napraw i czyszczenia winien zbudować podesty obsługowe oraz schody.

Separatory muszą być tak dobrane i zamontowane, aby można było usuwać co najmniej 80% żelaza zawartego w strumieniu odpadów.

Kabiny sortowniczeKonstrukcja stalowa kabin sortowniczych winna być wykonana z profili hutniczych, na której nadbudowana jest kabina sortownicza. W przypadku zastosowania pod kabinami sortowniczymi przenośników bunkrowych, szerokość taśmy przenośników winna wynosić min. 1600 mm. W przypadku boksów, konstrukcja trybuny ma wydzielać boksy o szerokości dostępnej nie mniejszej niż 2300 mm. Układ słupów nośnych, belek i stężeń powinien zapewnić sztywność i możliwość bezpiecznego posadowienia kabiny sortowniczej.

Kabiny sortownicze winny spełniać przepisy i wytyczne dotyczące miejsc stanowisk pracy zgodnie z polskim prawem.

Wysokość w kabinie sortowniczej musi wynosić min. 3,30 m (odległość pomiędzy wewnętrzną stroną podłogi i wewnętrzną stroną dachu).

Ściany i dach winny być wykonane jako warstwowe elementy z blachy stalowej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z wypełnieniem termoizolującym o grubości min. 80 mm.

Stolarka okienna i drzwiowa winna być wykonana z profili PCV, szyby zespolone co najmniej podwójne.

Podłoga winna być termoizolująca z wykładziną przeciwpoślizgową.

strona 97Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 98:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Opór cieplny podłogi nie może być niższy od oporu cieplnego ścian.

Wejście do i wyjście z kabin mają zapewniać drzwi oraz prowadzące do nich schody główne i awaryjne oraz podesty z każdej strony.

Schody i podesty wejściowe oraz drabinki ewakuacyjne należy wykonać z blach stalowych, materiałów hutniczych i krat zgrzewanych- cynkowanych.

Kabiny sortownicze winny zostać wyposażone w instalację oświetleniową zasilaną z minimum dwóch faz, niezależny system wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania włączonego w wewnątrzzakładową sieć centralnego ogrzewania.

Warunki dla zastosowanego oświetlenia, w wykonaniu przemysłowym, zgodnie z wymogami Prawa polskiego.

Instalacja grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna kabin sortowniczych winna spełniać następujące wymagania:

a. czerpnia powietrza doprowadzanego winna być usytuowana w sposób zapewniający doprowadzenie powietrza świeżego,

b. zastosowany ma być system wentylacji nawiewno-wywiewnej,

c. wewnątrz kabiny sortowniczej winno panować lekkie nadciśnienie w stosunku do ciśnienia panującego w otaczającej ją hali,

d. ilość powietrza doprowadzonego winna być większa od ilości powietrza odsysanego,

e. wentylacja nawiewno-wywiewna powinna zapewnić skuteczną min. 20 krotną wymianę powietrza na godzinę,

f. na okres letni wymagane jest klimatyzacja

g. instalacja grzewcza i klimatyzacji zapewnić mają temperaturę w przedziale 18 – 22 0C,

h. każde stanowisko pracy sortowaczy winno być wentylowane oddzielnie z możliwością indywidualnego wyłączenia wentylacji dla danego stanowiska,

i. należy zapewnić odpowiednią i optymalną dla indywidualnego stanowiska pracy prędkość przepływu powietrza,

j. nad przenośnikami sortowniczymi winny zostać wykonane odciągi,

k. czyste powietrze powinno być podawane ponad głowami personelu zatrudnionego przy segregacji odpadów.

Kabiny sortownicze powinny być wyposażone w leje zsypowe wyposażone w zamknięcia otwierane mechanicznie lub manualnie

Separatory optyczneGłówne części składowe

Automatyczny separator sortujący danej frakcji materiałowej składa się z:

czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem

listwy z dyszami z regulatorem sprężonego powietrza,

armatury sprężonego powietrza, połączeniami pomiędzy poszczególnymi elementami separatora,

Dodatkowo w skład systemu wchodzą:

przenośnik przyspieszający z konstrukcją wsporczą czujnika,

komora separacyjna,strona 98

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 99:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

jedna centralna stacji kompresorów dla wszystkich systemów wraz z doprowadzeniem i przyłączem sprężonego powietrza do armatury ze sprężarką śrubową.

Podawanie odpadów

Odpady winny być podawane do separatora poprzez przenośnik bądź zespół przenośników wraz z niezbędnymi przesypami, zapewniającymi równomierne, jednowarstwowe rozłożenie odpadów na taśmie do sortowania przenośnika przyspieszającego tak, aby możliwie ograniczyć nakładanie się na siebie poszczególnych obiektów (materiałów). Wykonawca winien zapewnić wyposażenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu sortującego. Długość przenośnika przyspieszającego winna być taka, aby min. odległość pomiędzy miejscem kontaktu odpadów z taśmą przenośnika a miejscem detekcji wynosiła, co najmniej 6000 mm.

Szerokość taśmy

Szerokość taśmy przenośnika przyspieszającego i wydajność separatora musi być dostosowana do ilości segregowanych odpadów. Podane przez Zamawiającego parametry należy traktować, jako minimalne. Szerokość czynna (szerokość taśmy po odliczeniu części taśmy zakrytej przez burty boczne czy uszczelnienie) taśmy winna odpowiadać (mniej więcej być równa) szerokości czujnika.

Konstrukcje wsporcze, przesypy, podesty

Czujnik winien zostać zabudowany na konstrukcji wsporczej nad przenośnikiem przyspieszającym.

Komora separacyjna winna posiadać:

przegrodę wyposażoną w obracającą się rolkę z możliwością regulacji – ustawiania odpowiedniego dla danego rodzaju materiału położenia - przesuwania i ustawiania w pionie oraz poziomie. Zakres przesuwania przegrody dostosowany do materiału i umożliwiający optymalizację sortowania w zakresie min. +/- 200mm od nominalnego położenia,

otwierane klapy rewizyjne umożliwiające czyszczenie,

odpowiednią regulowaną (do ustawienia) konstrukcję eliminującą niekontrolowane odbijanie się wydzielanych materiałów i wpadanie nie do miejsca przeznaczenia (np. mieszanie surowca z balastem).

Pozostałe wyposażenie

Separator musi być urządzeniem kompletnym, wkomponowanym w linię sortowania.

Należy przewidzieć możliwość regulacji separatora i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej pracy separatora oraz optymalizacji jego pracy w zależności od rodzaju wydzielonych frakcji, materiałów. Szczegóły rozwiązań należy przedstawić w ofercie.

Konserwacja, serwis

Celem zapewnienia możliwości przeprowadzania bieżącej konserwacji, kalibracji i analizy pracy separatorów należy zapewnić możliwość dojścia do separatorów poprzez układ schodów, a w obszarze separatorów – komory separacyjnej, separatora, pulpitu sterowniczego - podestów.

Cel

Zadaniem separatora jest automatyczne wydzielenie ze strumienia odpadów, danej frakcji, określonego rodzaju materiału.

Separatory uniwersalne winny umożliwiać selektywne wydzielenie:

odpadów zawierających PCVstrona 99

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 100:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

RDF

tworzyw PP

tworzyw PE

tworzywa PS

tworzyw PET

opakowania wielomateriałowe

papieru

tektury

rozdziału tworzyw PET na kolory:

o bezbarwny

o niebieski

o zielony

Wymagania techniczne dla separatorów

a. Separator winien zapewnić możliwość wydzielenia obiektów z warstwą PCV o wielkości min. 5 cm2 i zawartości PCV od 10%. Takie obiekty (materiały) winny zostać uznane, jako PCV. Separator winien posiadać możliwość konfiguracji powyższych parametrów.

b. Separator należy wyposażyć w funkcje pozwalające na analizę składu strumienia wydzielonej przez separator frakcji zarówno na panelu separatora, jak i w systemie wizualizacji. Dane winny zostać pobierane w okresach maksimum co 5 minut.

c. Separator należy wyposażyć w funkcje pozwalające na analizę składu strumienia wydzielonej przez separator frakcji po upływie znacznego czasu (np. po 6 miesiącach pracy).

d. System wizualizacji winien obejmować również wizualizację, kontrolę i ustawienie parametrów separatora z komputera znajdującego się w sterowni. Należy zapewnić:

i. weryfikację statusu separatora,

ii. ustawienie, bądź zmianę parametrów,

iii. wgląd w skład wydzielonej frakcji.

e. Ponadto należy przewidzieć transfer danych, statystyk do arkusza Excel.

f. Komputer, czujnik, jednostka detektująca

i. Zdolność przetwarzania / wydajność czujnika musi zostać tak dobrana, aby również przy dużych prędkościach przenośnika przyspieszającego - nawet 4 m/s, zapewnione było skanowanie całkowitej powierzchni przenośnika bez występowania luk. Celem tego jest zapewnienie uchwycenia wszystkich obiektów znajdujących się na przenośniku. Dostawca winien w ramach oferty podać ilość punktów pomiarowych na sekundę oraz wielkość tego punktu w cm².

ii. Celem zapewnienia rozpoznania również najmniejszych obiektów w ramach danej wielkości frakcji, wielkość powierzchni każdego punktu pomiarowego może wynieść max. 45% powierzchni najmniejszego zakładanego obiektu w danej frakcji jednakże nie większa niż 15 x 15 mm².

iii. Jeżeli czujniki służą lub mają służyć identyfikacji zarówno rodzaju materiału, jak i koloru, wówczas pomiar winien nastąpić w tym samym miejscu i na tej samej osi. W ten sposób winna zostać zapewniona maksymalna precyzja rozpoznania,

strona 100Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 101:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

jak również winno nastąpić wykluczenie występowania przesunięć relatywnych obiektów przy identyfikacji koloru i rodzaju materiału.

iv. Celem przygotowania się do zwiększenia parametrów jakościowych sortowanych materiałów, w przypadku sortowania papieru i PET, należy zapewnić identyfikację oprócz rodzaju materiału również koloru. W szczególności przy sortowaniu papieru, możliwość rozpoznania i oddzielenia papieru białego od brązowego (kartonu) jest niezbędna. Papier mocno zabrudzony względnie zagniły (w fazie rozkładu) winien zostać uwzględniony podczas sortowania i pozostawiony w frakcji balastu.

v. Stabilność systemu jest bardzo ważna dla ciągłej i bezawaryjnej pracy. Czujniki winny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby konieczna kalibracja systemu w trakcie normalnej pracy była niezbędna najwcześniej po 250 godzinach pracy. Obowiązuje to również przy dużych zmianach w warunkach pracy jak np. przy zmianach temperatury.

vi. Należy zapewnić możliwość ciągłego i automatycznego dostosowywania się parametrów pracy separatora do ewentualnych zmian prędkości przenośnika przyspieszającego.

g. Bezpieczeństwo pracy, redundancja

i. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy instalacji na wysokim poziomie, w związku tym, że instalacja do sortowania zostaje wyposażona w większą ilość separatorów do sortowania automatycznego, należy zagwarantować możliwość użytkowania poszczególnych systemów niezależnie od siebie. Awaria jednego systemu nie może doprowadzić do sytuacji, że inny system nie będzie mógł być gotowy do użytkowania.

ii. System oświetleniowy należy tak zaprojektować, aby nawet w przypadku awarii większej ilości źródeł światła (żarówek) i utracie nawet do 20% natężenia światła, system sortowania automatycznego mógł bezpiecznie pracować do następnej przerwy. Należy zapewnić możliwość łatwego czyszczenia źródeł światła (żarówek), dobrej dostępności i ich wymiany bez konieczności użycia narzędzi.

iii. Wysokość usytuowania skanera nad taśmą musi zapewnić jego bezawaryjną pracę i brak zagrożenia uszkodzenia mechanicznego przez strumień odpadów.

h. Bezpieczeństwo instalacji, zagrożenie pożarem

i. Koniecznie należy wykluczyć podczas eksploatacji instalacji, nazbyt intensywne przenoszenie ciepła na materiał wejściowy do separatora i związane z tym niebezpieczeństwo pożaru. Podczas zatrzymania instalacji – przenośnika przyspieszającego – winno zostać bezzwłocznie, jednakże nie później niż po 5 sekundach od zatrzymania, wyłączone oświetlenie materiału. Natężenie oświetlenia i wynikające z tego przenoszenie ciepła podczas skanowania w trakcie pracy instalacji nie może średnio przekroczyć 0,65 W/cm² mocy lamp.

i. Elastyczność, możliwość wykorzystania systemu dla innych zadań

i. Celem zapewnienia dużej funkcjonalności i możliwości wykorzystania poszczególnych separatorów sortujących dla innych zadań w przyszłości, należy odpowiednio zaprojektować efektywność i możliwości każdego z czujników tzn. tak, aby zapewnić możliwość realizacji różnych zadań w zakresie sortowania również w przyszłości. Prócz zdefiniowanych i wymaganych kryteriów sortownia na etapie bieżącej realizacji tj. sortowania danej frakcji materiałowej np. papieru lub danego rodzaju tworzywa sztucznego, system sortujący winien posiadać możliwość realizacji innych typowych zadań sortowania, jak np. sortowania frakcji deinking z papieru mieszanego lub różnych polimerów jak PET, PP, PE czy PS, jak i kolorów. Realizacja dodatkowych zadań winna być możliwa po zastosowaniu

strona 101Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 102:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

dodatkowego odpowiedniego oprogramowania, które będzie mógł nabyć Zamawiający w przyszłości i nie może wiązać się to z koniecznością doposażenia czy wymiany komputera, części lub całości czujnika itp.

Celem zapewnienia odpowiedniej obsługi serwisowej, obniżenia kosztów związanych z zapewnieniem serwisu, wszystkie separatory optyczne winny zostać wykonane przez jednego producenta.

Dla optymalizacji działań w obszarze serwisowania należy zapewnić możliwość zdalnego ustawiania i optymalizacji parametrów pracy separatorów optycznych przez serwis producenta z jego siedziby. Do tego celu należy zastosować rozwiązanie o dużym poziomie bezpieczeństwa i efektywności, w tym możliwość szybkiej transmisji dużych pakietów danych.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SEPARATORÓW OPTYCZNYCH Separator optyczny tworzyw sztucznych

Frakcja, materiał wejściowy

Frakcja 80-300 mm odsiana na sicie bębnowym, pozbawiona metali żelaznych, podawana przenośnikiem lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośniki przyspieszające.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s

Cel, kryteria sortowania

Wariant pracy: (odpady komunalne zmieszane);

Zdefiniowane tworzywa sztuczne (m.in. PE, PP, PS) za wyjątkiem PCV oraz kartoniki po napojach (Tetra Pack) i tekstylia.

Jest to podstawowy wariant pracy.

Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych lub papieru, czy ich kolorów, w fazie eksploatacji instalacji.

Rodzaj sortowania

Pozytywnie

Przepustowość

Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 10 Mg/h przy ciężarze nasypowym w zakresie 150-200kg/m3.

Szerokość działania separatora winna zostać odpowiednio dobrana do wyliczeń bilansu przepływu strumienia odpadów oraz przepustowości danej maszyny i wynosić min. 2.800 mm.

UWAGAWykonawca przedstawi na etapie oferty bilans masowy przepływu strumienia odpadów przez dane urządzenie oraz dołączy oświadczenie dostawcy separatora o uzyskaniu wyliczonej przepustowości z bilansu masowego na dane urządzenie.

Parametry pracy – efektywność

Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju strona 102

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 103:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

materiału trafiającego w obszar działania separatora przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.

Podesty

W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy wykonać podesty obsługowe.

Dodatkowe wyposażenie

W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator optyczny (każdy z przenośników przyspieszających) tworzyw sztucznych należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 20 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 150 g/dm2.

Ponadto listwa winna zostać wyposażona w:

system ogrzewania listwy tak, aby zapewnić właściwą pracę w przypadku obniżenia się temperatury w hali poniżej -10°C,

system automatycznie ustawianego położenia listwy z dyszami oraz system sygnalizacji jej położenia. Cel: zapewnienie łatwości czyszczenia.

Separator optyczny papieruFrakcja, materiał wejściowy

Frakcja 80-300 mm odsiana na sicie bębnowym, pozbawiona metali żelaznych, poddana działaniu separatora optycznego tworzyw sztucznych tj. pozbawiana w znacznym udziale tworzyw sztucznych, tekstyliów, kartoników po napojach, podawana przenośnikiem lub poprzez ciąg przenośników pośrednich na przenośniki przyspieszające.

Prędkość przenośnika

Przenośnik przyspieszający z możliwością regulacji prędkości w zakresie min. 2,0 – 4,0 m/s

Cel, kryteria sortowania

Wariant pracy: (odpady komunalne zmieszane);

Zdefiniowane: papier zmieszany lub papier bez kartonu i opakowań wielomateriałowych (Tetra).

Jest to podstawowy wariant pracy.

Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) wydzielenia danych rodzajów tworzyw sztucznych lub papieru, czy ich kolorów, w fazie eksploatacji instalacji.

Są to podstawowe warianty pracy. Oczekuje się możliwości tworzenia dodatkowych innych konfiguracji (zadań) wydzielenia danych rodzajów papieru lub tworzyw sztucznych, czy ich kolorów, w fazie eksploatacji instalacji.

Rodzaj sortowania

Pozytywnie

Przepustowość

Separator należy dobrać do zakładanej ilości strumienia kierowanego w obszar

strona 103Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 104:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

działania czujników, jednakże winien zostać dobrany dla min. 6 Mg/h przy ciężarze nasypowym ok. 150-200 kg/m3. Szerokość działania separatora winna zostać odpowiednio dobrana do wyliczeń bilansu przepływu strumienia odpadów oraz przepustowości danej maszyny i wynosić min. 2.000 mm.

UWAGAWykonawca przedstawi na etapie oferty bilans masowy przepływu strumienia odpadów przez dane urządzenie oraz dołączy oświadczenie dostawcy separatora o uzyskaniu wyliczonej przepustowości z bilansu masowego na dane urządzenie.

Efektywność pracy

Separator winien zapewnić wydzielenie min. 85% zdefiniowanego rodzaju materiału przy czystości min. 80%. W ocenie zostaną pominięte obiekty czarne.

Podesty

W obszarze komory separacyjnej, czujnika i komputera (panelu sterowniczego) należy wykonać podesty obsługowe.

Dodatkowe wyposażenie

W zależności od przeznaczenia i funkcji należy zastosować odpowiedni zespół zaworów. Dotyczy to zarówno siły wydmuchu (min. ciężar powierzchniowy wydzielanych materiałów), jak i odstępu pomiędzy zaworami/dyszami. Niniejszy separator optyczny (każdy z przenośników przyspieszających) tworzyw sztucznych należy wyposażyć w odpowiednią listwę z dyszami (zespół zaworów), przy czym odległość pomiędzy dyszami (oś-oś) nie powinna być większa niż 20 mm i zapewniać możliwość wydzielenia obiektów o ciężarze powierzchniowym min. 200 g/dm2.

Ponadto listwa winna zostać wyposażona w:

system ogrzewania listwy tak, aby zapewnić właściwą pracę w przypadku obniżenia się temperatury w hali poniżej -10°C,

system automatycznie ustawianego położenia listwy z dyszami oraz system sygnalizacji jej położenia. Cel: zapewnienie łatwości czyszczenia.

UWAGAWykonawca winien zaprojektować i zbudować linię sortowniczą w sposób umożliwiający w przyszłości jej rozbudowę poprzez doposażenie w dwa dodatkowe separatory optyczne oraz rozrywarkę do worków

Tabela -12 Parametry techniczne separatorów

Opis Jednostka Parametr Uwagi

Nazwa urządzenia

Typ

Szerokość robocza mm

Odległość pomiędzy czujnikiem a taśmą

mm

strona 104Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 105:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

przenośnika

Długość przenośnika mm

Odległość pomiędzy miejscem podawania odpadów na przenośnik przyspieszający a miejscem skanowania

mm

Wielkość sortowanej frakcji mm

Przepustowość (podawana ilość odpadów)

Ilość wydzielonej frakcji %

Czystość wydzielonej frakcji %

Cel sortowania urządzenia – rodzaj wydzielanej frakcji materiałowej

Sposób sortowania pozytywnie/negatywnie

Możliwość identyfikacji „materiału“ i „koloru“

tak/nie

w ramach dostarczanego systemu

tak/nie

możliwe w przyszłości po zmianie oprogramowania

tak/nie

brak możliwości tak/nie

Prędkość przenośnika m/s (od..do..)

Ilość punktów pomiarowych szt./sek.

Powierzchnia mierzonego punktu

cm²

Pomiar w tym samym miejscu i osi

tak/nie

strona 105Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 106:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Niezbędna kalibracja od czasu rozruchu

po … godz.

Możliwość pracy pozostałych systemów sortujących w przypadku awarii jednego z nich

tak/nie

Liczba lamp szt./m szerokości przenośnika

Wyłączenie systemu oświetlania

max. po …. sek.

Moc znamionowa lamp max. …W/cm²

Główne części systemu sortującego:

czujnik tak/nie

armatura sprężonego powietrza

tak/nie

pneumatycznie uchylana listwa z dyszami

tak/nie

Automatyczne dostosowanie parametrów pracy czujnika do zmian prędkości przenośnika przyspieszającego.

tak/nie

Wyłączenia i uwagi do jakości sortowania

Opis systemu uchylanej listwy z dyszami i sposobu czyszczenia i konserwacji

Opis sposobu wymiany lamp (rodzaj, czas trwania, liczba osób, narzędzia)

Stacja kompresorówNależy przewidzieć stację kompresorową zlokalizowaną w wydzielonym pomieszczeniu, przystosowaną do pracy w warunkach ujemnych temperatur. Stacja kompresorowa winna przygotować powietrze o parametrach wymaganych dla zapewnienia prawidłowej pracy

strona 106Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 107:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

separatorów optycznych i sieci sprężonego powietrza, również w przypadku występowania ujemnych temperatur.

Należy dostosować do potrzeb i zapewnić odpowiednią ilość powietrza doprowadzonego do separatorów optycznych pod ciśnieniem 8,0 do 10,0 bar, jednakże nie mniejszą niż 10 000 dm3/min powietrza.. Sprężone powietrze doprowadzone do separatorów musi spełniać normy jakości co najmniej klasy 3.2.3. wg standardu ISO 8573-1. Stacja winna zostać wyposażona, w co najmniej dwa agregaty. W przypadku awarii jednego z dwóch lub kilku agregatów, należy zapewnić możliwość podawania powietrza wytwarzanego przez działający/ce agregaty do wszystkich separatorów optycznych.

Dla zapewnienia wymaganej jakości sprężonego powietrza stację należy wyposażyć co najmniej w: sprężarkę śrubową min. 10 bar, cyklonowy automatyczny (elektroniczny) spust kondensatu, osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno z układem filtracji wstępnej i dokładnej, układ wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pełną automatyką, nagrzewnicę umożliwiającą utrzymanie temperatury min. 5 0C (sterowaną automatyczne), połączenia pneumatyczne wewnątrz pomieszczenia, instalację elektryczną zasilania urządzeń z szafką przyłączeniową, wewnętrzne oświetlenie pomieszczenia.

Separator balistycznySeparator wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich mechanicznego rozdziału. Separator balistyczny winien umożliwić podział wydzielonych tworzyw sztucznych z frakcji 80 – 300 mm na frakcję ciężką-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-płaską (np. folia). Poszczególne frakcje winny następnie trafić na dalszy ciąg sortowania automatycznego poszczególnych frakcji materiałowych. Separator ten winien zostać wyposażony w kilka przesuniętych względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli stalowych. Separator ten winien zapewnić odsianie frakcji drobnej 0-30/50mm – zanieczyszczeń - stanowiących balast. Dobór otworów sita należy do Wykonawcy. Urządzenie winno mieć wytrzymałą konstrukcję, możliwość zmiany kąta stalowych paneli i sprawdzone aplikacje w obszarze przetwarzania odpadów.

Przepustowość minimalna 5 Mg/h. Wydajność objętościowa separatora min. 80 m3/h.

Prasa do belowaniaPrasa winna pracować w układzie sterowania automatycznego.

Prasa musi być wyposażona w dwuwałowy perforator butelek PET, zamontowany nad lejem zasypowym belownicy, w taki sposób, aby była możliwość wykorzystania prasy bez używania perforatora. Wydajność min. 40 000 butelek na godzinę.

Materiałem wsadowym do prasy będą:

folie,

papier i tektura,

opakowania po napojach,

tworzywa sztuczne,

zmieszana frakcja energetyczna.

Należy przewidzieć prowadnicę dla min. 4 beli.

Prasa powinna posiadać następujące wyposażenie:

a) zsuw do beli,

b) uchwyt na drut dla szpuli o wadze ok. 500 kg (rozwijacze, stojaki),

c) lej zasypowy z klapą inspekcyjną,

strona 107Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 108:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

d) system sterowania ze sterownikiem PLC,

e) kompletną jednostkę sterującą do jednego przenośnika załadowczego,

f) wyłącznik bezpieczeństwa poziomu oleju,

g) podgrzewacz oleju,

h) licznik ilości beli,

i) miernik długość beli,

j) licznik czasu pracy,

k) duży wyświetlacz cyfrowy,

l) hydrauliczne ustawianie kanału prasy służące do dopasowania ciśnień do prasowanego materiału,

m) automatyczny wybijak materiału,

n) automatyczne minimum 4 krotne wiązanie z automatycznym podajnikiem drutu,

o) centralny punkt smarujący rolki płyty prasującej.

Bele z prasy będą odbierane wózkiem widłowym.

Wykonawca w ramach wyposażenia prasy winien dostarczyć odpowiedni olej hydrauliczny w wymaganej dla prasy ilości dla przeprowadzenia prób końcowych oraz taką ilość szpul z drutem do wiązania, która zapewni rozruch instalacji.

Tabela - 13 Parametry techniczne prasy (belownicy

Parametr Jednostka Wartość

nacisk stempla Mg minimum 75

nacisk klapy wstępnego sprasowania

Mg minimum 40

wymiary prasy bez perforatora (dł/szer/wys)

mm (10700±10%) x (2100±10%) x (6650±10%)

zasilanie V 400

nośnik energetyczny olej hydrauliczny

czas cyklu bez czasu wiązania s maksymalnie 25

długość beli mm regulowana, maksymalnie 750

szerokość beli mm maksymalnie 1200

wiązanie automatyczne drutem stalowym minimum 5 krotne z podajnikiem drutu ze stojaka

wymiary komory zasypowej mm minimum.1500 x 1100 – podany wymiar umożliwia załadunek dużych gabarytów o

ww podanych wymiarach

wydajności dla gęstości zasypowej

Kg/m³ 15 30 50 80

minimalna objętościowa m³/h 490 450 430 400

minimalna masowa Mg/h 7 13 21 32

strona 108Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 109:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

szerokość przenośnika zasilajacego

mm maksymalnie 1500

blachy podłogi kanału prasy wymienne blacha typu HARDOX

regulowane ciśnienie w kanale prasy

wymagane

ciśnienie robocze bar maksymalnie280

ilość oleju głównego układu hydraulicznego

dm3 850 ± 10%

układ chłodzenia oleju wymagany

układ grzewczy oleju wymagany

automatycznaa kontrola temperatury oleju

wymagany

centralny układ smarowania wymagany

perforator dwuwałowy

licznik ilości beli wymagany

licznik ilości roboczogodzin wymagany

program wiązania beli z PET z systemem odprężania

wymagany

certyfikat CE wymagany

Rozdrabniacz I stopniaRozdrabniacz wstępny, minimum jednowałowy, winien zapewnić wstępne rozdrobnienie odpadów:

frakcji grubej > 300 mm

zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie

wielkogabarytowych wstępnie zdemontowanych

opon samochodowych

do ziarna maksymalnie - 250 mm.

Napęd główny :

o Silnik elektryczny prądu stałego o mocy minimum 200 kW

o Przeniesienie napędu na wały/wały bezpośrednie za pomocą przekładni mechanicznej

o Wyposażenie w sprzęgło zabezpieczające pracę maszyny podczas rozdrabniania materiału.

Komora rozdrabniająca:

o wyposażona w burty powiększające komorę załadowczą do min. 6 m3

o burty umieszczone z co najmniej trzech stron

o wysokość burt: minimum 1 200 mm

Wał rozdrabniający:strona 109

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 110:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o długość minimum 2 500 mm

o średnica: minimum 600 mm

o prędkość obrotowa podczas pracy: maksymalnie 35 obr./min

o wyposażony w rewers wału

Wydajność minimum 25 Mg/h.

Maszyna wyposażona w taśmociąg dolny odprowadzający materiał po rozdrobnieniu.

Urządzenie wyposażone w centralny, automatyczny układ smarowania.

Rozdrabniacz II stopniaRozdrabniacz końcowy, minimum jednowałowy, do wytwarzania paliwa alternatywnego

Masa urządzenia gotowego do pracy min. 23 000 kg

Wielkość otworu napełniania min. 2 m3

Wydajność przy gęstości usypowej nadawy 180 kg/m3 min. 8 Mg/h

Układ noży na wale rozdrabniającym: listwowy

Wielkość frakcji po rozdrobnieniu maks. 30 mm

Liczba noży na wale rozdrabniającym: min. 40 sztuk (min. dwukrotnie obracane i używane)

Moc silników elektrycznych łącznie min. 300 kW

Przeniesienie napędu na wał: bezpośrednie z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Napęd na wał z dwóch stron.

Rodzaj rozdrabnianych odpadów:

o frakcja energetyczna (makulatura i tworzywa sztuczne) wydzielona z frakcji 80 – 300 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych,

oraz wstępnie rozdrobnione w rozdrabniarce I stopnia do granulacji < 250 mm odpady

o frakcja gruba

o zielone i biodegradowalne zbierane selektywnie

o wielkogabarytowe wstępnie zdemontowanych

o opony samochodowe

Klapa awaryjno-rewizyjna umożliwiająca bezpośredni dostęp do komory pracy, centralny system smarujący, hydrauliczny docisk materiału umieszczony wewnątrz komory pracy, możliwość ustawienia szczeliny cięcia z zewnątrz maszyny, stopy antywibracyjne, czujnik wypełnienia zasypu, ogrzewanie zbiornika oleju hydraulicznego, możliwość ustawienia szczeliny cięcia z zewnątrz maszyny, stopy antywibracyjne.

Automatyczna stacja załadunku kontenerówAutomatyczne stacje załadunku kontenerów winny stanowić rozwiązanie konstrukcyjne, na które składa się układ przenośników rewersyjnych i przejezdnych wyposażonych w czujniki wypełnienia. Stacja winna zapewnić możliwość zapełnienia kontenerów hakowych dużych, bez potrzeby ich przesuwania. Z uwagi na ilość odpadów wymaga się zastosowania rozwiązania automatycznego eliminującego konieczność zatrzymywania instalacji podczas wymiany kontenerów. Zapełnienie kontenerów oraz konieczność wywozu winna zostać sygnalizowana w systemie wizualizacji. Stacja powinna być wyposażona w system obejść i

strona 110Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 111:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

podestów serwisowych pozwalających obsługę wszystkich znajdującej się w jej obrębie maszyn i urządzeń.

Prasa do automatycznego załadunku kontenerówPrasa stacjonarna do automatycznego załadunku kontenerów o pojemności 32 m3.

Wyposażenia w lej zasypowy oraz zdalne sterowanie.

długość urządzenia do 2400 mm

szerokość urządzenia do 1950 mm

szerokość otworu wrzutowego minimum 1550 mm

głębokość otworu wrzutowego minimum 1100 mm

moc silnika minimum 5,0 kW

Konstrukcje wsporczeWszystkie wyżej położone punkty pracy, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne dla obsługi poprzez system przejść i podestów. Tam gdzie będzie to możliwe Wykonawca winien zastosować schody, w wyjątkowym wypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie drabin montowanych na stałe. Podesty winny być wyłożone blacha „łezkową” lub ocynkowanymi kratami pomostowymi. Stopnie schodów winny być wykonane z ocynkowanych krat pomostowych. Stopnie drabin winny być wykonane w wersji przeciwpoślizgowej. Konstrukcje stalowe winny być z profili stalowych skręcanych. Tam gdzie będzie niemożliwe wykonanie konstrukcji skręcanej Zamawiający dopuszcza spawanie profili stalowych konstrukcji.

Należy zapewnić możliwość dojścia do kabin sortowniczych, sit bębnowych, separatorów optycznych za pomocą schodów i podestów. Należy również zapewnić przejścia pomiędzy podstawowym wyposażeniem takim jak: kabiny sortownicze, kabina wstępnej segregacji, sito bębnowe, wszystkimi separatorami optycznymi, separatorami żelaza i nieżelaza za pomocą schodów i podestów. Drabiny można stosować wyłącznie jako drogę ewakuacyjną.

Automatyka i sterowanieZamawiający wymaga, aby urządzenia automatyki i sterowania sortowni były w pełni zintegrowane z urządzeniami automatyki i sterowania kompostowni.

Zamawiający wymaga transmisji danych do Dyspozytorni wraz z wizualizacją procesu.

Zamawiający wymaga, pełnej automatyki i sterowania dla całego procesu sortowania.

Podstawowe parametry systemu sterowania:

a) szafy sterownicze przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -15 0C do +45 0C

b) cała instalacja powinna być połączona systemem wyłączników awaryjnych,

c) każde stanowisko winno posiadać wyłącznik chwilowego zatrzymania,

d) w celu uniknięcia przepełnienia maszyn i przenośników w czasie postoju instalacji należy zastosować system szybkiego zatrzymania wszystkich pozostałych urządzeń zasypujących,

e) w momencie wyłączenia któregokolwiek z urządzeń, wszystkie urządzenia przed nim powinny zostać wyłączone,

f) sterowanie pracą instalacji powinno być zoptymalizowane tak, aby w przypadku wystąpienia przestojów w pracy możliwy był szybki powrót do prawidłowego stanu pracy instalacji,

strona 111Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 112:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

g) przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi być wyraźnie słyszalny sygnał ostrzegawczy. Działanie instalacji powinno być sygnalizowane kręcącą się lampą sygnalizacyjną (światłem pomarańczowym),

h) sterowanie musi gwarantować działanie instalacji w cyklu automatycznymw przypadku wyłączenia określonego urządzenia np. separatora magnetycznego,

i) jeżeli w cyklu automatycznym urządzenie zostanie zatrzymane z któregoś miejsca obsługowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego nastąpi zatrzymanie całej instalacji,

j) instalacja do segregacji powinna zostać zaplanowana dla ciągłego ruchu w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. System automatyzacji powinien być w związku z tym zaprojektowany na maksymalną dyspozycyjność i zminimalizowanie przerw w ruchu instalacji,

k) sterowanie automatyczne instalacją powinno odbywać się ze sterowni za pomocą komputera z wizualizacją procesu technologicznego. Komputer należy dobrać tak, aby umożliwiał bezproblemowe działanie oprogramowania sterującego,

l) obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym na ekranie schemacie technologicznym. Dla przejrzystości schematu oprogramowanie musi zapewniać możliwość podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Podgrupy te powinny być przyporządkowane poszczególnym częściom instalacji. Wszystkie ważne dane muszą być zbieranei przechowywane w pamięci dyskowej. Do ważnych danych należy zaliczyć m. in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji. Te dane muszą być widoczne dla użytkownika instalacji oraz musi być możliwość ich eksportu do formatu obsługiwanego przez powszechnie używane arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a także możliwość wydruku,

m) liczniki czasu pracy w programie należy przewidzieć dla układu załadowczego oraz prasy belującej. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie użytkownika o alarmie na ekranie wraz z sygnałem dźwiękowym, umożliwi wydruk protokołu z datą i czasem,

n) wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące zdarzenia:

o czasy włączenia i wyłączenia instalacji,

o zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów,

o zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną,

o wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną.

2.2.4.3.5. Wyposażenie dodatkowe Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego, które winien dostarczyć Wykonawca:

prasa do załadunku kontenerów hakowych wykonanych wg normy DIN 30722 o pojemności min. 32 m3 o długości maksymalnie 6,5 m, wysokości co najmniej 2,25 m i standardowej szerokości normatywnej 2,3 m.

otwarte kontenery hakowe wykonane wg normy DIN 30722 o pojemności min. 32 m3 o długości maksymalnie 6,5 m, wysokości co najmniej 2,25 m i standardowej szerokości normatywnej 2,3 m w ilości co najmniej 10 sztuk.

kontenery do obsługi prasy załadunku kontenerów, zamknięte hakowe wykonane wg normy DIN 30722 o pojemności min. 32 m3 o długości maksymalnie 6,5 m,

strona 112Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 113:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

wysokości co najmniej 2,25 m i standardowej szerokości normatywnej 2,3 m w ilości co najmniej 4 szt.

mobilne pojemniki samowyładowcze o pojemności minimum 1,2 m3 w ilości co najmniej 10 sztuk

szafki odzieżowe metalowe, zamykane na klucz– 150 szt.

krzesełka minimum 40 szt.

stoliki czteroosobowe minimum 10 szt.

kuchenka elektryczna cztero płytowa minimum szt. 4

2.2.4.4. Boksy magazynowe surowców wtórnychBoksy na surowce wtórne pełnić będą funkcję czasowego magazynowania wysortowanych surowców wtórnych przed ich dystrybucją do odbiorców zewnętrznych (recyklerów).

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania 7 boksów o wymiarach minimum w osi 5,0 x 8,0 m. Wysokość ścian boksów wynosić powinna minimum 4,5 m. Wszystkie boksy należy wykonać w wersji zadaszonej, wysokość zadaszenia do spodu najniższego elementu konstrukcji wynosić powinna minimum 7,0 m.

Wody opadowe z dachów odprowadzić należy do kanalizacji deszczowej

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +45%

Posadzka w boksach betonowa wykonana jako łatwo zmywalna, o spadku około 1,5 cm/1m (± 10%) w kierunku na zewnątrz boksów. Pionowe, zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie ścian boksów zabezpieczone przed skutkami uderzenia sprzętem przeładunkowym odbojnikami mocowanymi w podłożu. Boks winien być zaprojektowany jako konstrukcja żelbetowa, zdolna wytrzymać uderzenie masy 20 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/godz.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie z zaworem odcinającym z szybkozłączem do węża elastycznego ¾”

kanalizacji deszczowej

energetycznej – minimum 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie wewnątrz boksów oraz zewnętrzne obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.5. Boksy paliwa alternatywnegoBoksy paliwa alternatywnego pełnić będą funkcję czasowego magazynowania wysortowanego i przetworzonego paliwa alternatywnego (RDF) przed jego dystrybucją do odbiorców zewnętrznych w celu energetycznego zagospodarowania.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania 7 boksów o wymiarach minimum w osi 8,0 x 12,0 m. Wysokość ścian boksów wynosić powinna minimum 4,5 m. Wszystkie boksy należy wykonać w wersji zadaszonej,. Wysokość zadaszenia do spodu najniższego elementu konstrukcji wynosić powinna minimum 7,0 m. Powyżej ścian murowanych do wysokości zadaszenia należy wykonać stałą przegrodę transparentną np.: z pleksiglasu (likwidacja skutków rozwiewania luzem złożonego rozdrobnionego paliwa alternatywnego).

strona 113Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 114:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Wody opadowe z dachów odprowadzić należy do kanalizacji deszczowej

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +45%

Posadzka w boksach betonowa wykonana jako łatwo zmywalna, o spadku około 1,5 cm/1m (± 10%) w kierunku na zewnątrz boksów. Pionowe, zewnętrzne krawędzie ścian boksów zabezpieczone przed skutkami uderzenia sprzętem przeładunkowym odbojnikami mocowanymi w podłożu. Boks winien być zaprojektowany jako konstrukcja żelbetowa, zdolna wytrzymać uderzenie masy 20 Mg, poruszającej się z prędkością 5 km/godz.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie z zaworem odcinającym z szybkozłączem do węża elastycznego ¾”

kanalizacji deszczowej

energetycznej – minimum 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie wewnątrz boksów oraz zewnętrzne obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

UWAGAZamawiający wymaga, aby wszystkie boksy magazynowe zostały zlokalizowane w rejonie lokalizacji Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego z uwzględnieniem optymalizacji transportu wewnątrzzakładowego.

2.2.4.6. Segment stabilizacji tlenowejBiologiczne przetworzenie z wykorzystaniem przerzucania, systemu wymuszonego napowietrzania, nawilżania oraz automatycznej kontroli parametrów procesu, zapewnić powinno optymalne warunki rozkładu substancji organicznych w warunkach tlenowych, na poziomie wymaganym przepisami prawa polskiego w zakresie dopuszczenia do składowania

Frakcje odpadów:

biodegradowalna 0-80 mm, wydzielona mechanicznie na linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego,

zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie po ich mechanicznej obróbce w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego,

makulatura niekwalifikowana jako surowiec wtórny i/lub niespełniająca wymagań dla paliwa alternatywnego (RDF) wydzielona z frakcji średniej 80-300 mm i grubej >300 mm po jej mechanicznej obróbce w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

będą łącznie lub rozdzielnie przetwarzane w dwustopniowym procesie stabilizacji tlenowej:

o dynamiczny system intensywnej stabilizacji tlenowej w Segmencie stabilizacji tlenowej (I stopień)

o dojrzewanie w pryzmach na Placu dojrzewania kompostu/biostablizatu (II stopień).

strona 114Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 115:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Odpady biodegradowalne poddane biologicznemu przetworzeniu celem m.in. ograniczenia ilości substancji biodegradowalnych w odpadach kierowanych na składowisko lub np. w zależności od potrzeb i możliwości zastosowania do rekultywacji i/lub termicznego wykorzystania poza ZZO w Marszowie.

Układ technologiczny dwustopniowej stabilizacji tlenowej powinien zostać zaprojektowany na przepustowość nie mniejszą niż 23 000 Mg/rok frakcji biodegradowalnej wydzielonej w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego oraz 4 000 Mg/rok odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Głównym zadaniem urządzeń stanowiących wyposażenie Segmentu stabilizacji tlenowej będzie przerzucanie, napowietrzanie i nawilżanie materiału wsadowego w trakcie monitorowanego i sterowanego procesu intensywnej tlenowej stabilizacji.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania automatycznego systemu załadunku ww. odpadów biodegradowalnych do zamkniętych żelbetowych komór stabilizacji tlenowej zespołem przenośników.

Przerzucanie minimum 1 raz na siedem dni realizowane poprzez rozładunek poszczególnych komór stabilizacji tlenowej i ponowny załadunek komór środkami transportu kołowego, poprzez przenośnik załadowczy o pojemności minimum 10 m3 i zespół przenośników rewersyjno przejezdnych i taśmowych.

Końcowy rozładunek komór stabilizacji tlenowej po minimum 21 dniowym cyklu intensywnej stabilizacji tlenowej z przerzucaniem, napowietrzaniem i nawadnianiem, realizowany środkami transportu kołowego do przenośnika załadowczego i zespołem przenośników taśmowych na Plac dojrzewania kompostu (biostabilizatu)

UWAGA:Wykonawca winien zapewnić rozwiązania techniczne gwarantujące jednoczesne prowadzenie:

bieżącego odbioru wytwarzanej w hali sortowni frakcji drobnej 0-80 mm i przeładunku lub rozładunku komór stabilizacji tlenowej

UWAGA:Wykonawca winien zapewnić rozwiązania techniczne gwarantujące możliwość rozładowania wsadu całej komory stabilizacji tlenowej w ciągu maksymalnie 4 h poprzez przenośnik załadowczy o pojemności minimum 10 m3 i zespół przenośników rewersyjno przejezdnych i taśmowych na Plac dojrzewania kompostu (biostabilizatu) bez konieczności odwożenia go w tym czasie z miejsca wysypu na Placu.

Segment stabilizacji tlenowej powinien być zblokowany lub sąsiadować z Segmentem mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

Segment stabilizacji tlenowej winien składać się z:

a) hali załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej

b) zespołu żelbetowych zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej

c) systemu wentylacji i napowietrzania zamkniętych komór stabilizacji tlenowej

d) systemu oczyszczania powietrza odlotowego

e) systemu odbioru odcieków

strona 115Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 116:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.6.1. Hala załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej

Zamawiający oczekuje zbudowania hali załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej o minimalnych wymiarach wynoszących (dł. x szer. x wys. do najniższej części konstrukcji dachowej) 64,0 m x 20,0 m x 8,5 m

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +50%

UWAGA:Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów osiowych Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego pod warunkiem utrzymania minimalnej oczekiwanej przez Zamawiającego powierzchni.

Konstrukcja:Konstrukcja:Należy zaprojektować i wykonać budynek w konstrukcji stalowej, parterowy, nie podpiwniczony, z dachem jedno- lub dwuspadowym, o nachyleniu dostosowanym do rozmiarów budynku. Ściany cokołowe, żelbetowe z betonu licowanego do wysokości 100 cm p.p.t.

Powyżej 100 cm p.p.t.:

z płyt warstwowych, wypełnienie wełna mineralna lub pianka poliuretanowa, lub

powłok z tworzyw sztucznych.

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczonego przed działaniem środowiska agresywnego lub konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.

Halę załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej należy wyposażyć w minimum dwie bramy i troje drzwi ewakuacyjnych:

2.2.4.6.2. Komory intensywnej stabilizacji tlenowejZamawiający oczekuje zbudowania minimum ośmiu zamkniętych żelbetowych komór intensywnej stabilizacji tlenowej o wymiarach wewnętrznych pojedynczej komory (długość x szerokość x wysokość) minimum 33,0 m x minimum 7,0 m x w przedziale 4,5 – 5,5 m.

Miąższość wsadu materiału kompostowanego (biostabilizowanego) w komorze w przedziale 2,5 – 3,0 m.

Każda komora winna posiadać szczelne zamknięcie wrotami, dzielonymi w układzie poziomym, w celu ograniczenia emisji gazów złowonnych w trakcie załadunku komory, wykonane z materiałów odpornych na agresywne środowisko wewnątrz komory.

2.2.4.6.3. WentylacjaSystem wentylacji musi zapewnić przynajmniej trzykrotność wymiany powietrza na godzinę oraz powodować, że w hali załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej panować będzie niewielkie podciśnienie w stosunku do otoczenia. Powietrze winno być kierowane do systemu napowietrzania zamkniętych komór stabilizacji tlenowej.

2.2.4.6.4. NapowietrzanieW każdej komorze należy wykonać w posadzce komory niezależny system napowietrzania komory, umożliwiający prowadzenie procesu napowietrzania stabilizowanego materiału.

strona 116Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 117:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

System napowietrzania winien być zaprojektowany i zbudowany w sposób gwarantujący równomierny przepływ powietrza na całej powierzchni komory w całej objętości stabilizowanego materiału

Kierunek napowietrzania stabilizowanego materiału powinien być z dołu do góry i zapewnić ograniczenie rozchodzenia się odorów w hali zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej.

Zamawiający wymaga, aby powietrze procesowe do napowietrzania stabilizowanego materiału zasysane było z hali sortowni i z hali załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej i po przejściu przez materiał odsysane było do systemu oczyszczania powietrza procesowego i dalej do Biofiltra.

System napowietrzania stabilizowanego materiału powinien współpracować z systemem regulacji wentylacji wyciągowej, aby zapewnić optymalne (możliwie małe) wymiarowanie odpowietrzania hali zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej.

Stabilizowany materiał powinien być napowietrzany w cyklu regulowanym zmiennym, aby zapewnić efektywne rozprowadzenie ciepła i odprowadzania nadmiaru wilgoci.

System winien zapewnić dostarczenie powietrza w ilości minimum – 15 - 20 m3/m3

stabilizowanego materiału/godzinę z możliwością płynnej regulacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości tego powietrza. Należy uwzględnić konieczność doprowadzenia dla potrzeb rozkładu substancji organicznych właściwej ilości tlenu w każdej fazie kompostowania. System powinien być wyposażony w urządzenia mierzące temperaturę, celem automatycznej regulacji ilości dostarczanego tlenu dla potrzeb procesowych. Układ napowietrzania musi być zaprojektowany w taki sposób, aby wykluczyć przegrzewanie się rozkładanego materiału, które wpływa hamująco na proces rozkładu. Maksymalna temperatura procesu 650C.

Należy przewidzieć konieczność czyszczenia otworów dysz napowietrzających. W przypadku zastosowania czyszczenia ręcznego przez personel obsługujący należy czas niezbędny na wykonanie tych prac uwzględnić przy projektowaniu instalacji. Czas ten winien zostać wliczony w normalny czas pracy instalacji.

UWAGAZamawiający dopuszcza montaż urządzeń systemu wentylacji i napowietrzania na stropie komór intensywnej stabilizacji tlenowej.Wrota komór intensywnej stabilizacji tlenowej winny być zlokalizowane w Hali załadunku i rozładunku zamkniętych komór intensywnej stabilizacji tlenowej.Komory intensywnej stabilizacji tlenowej mogą być obiektem niezabudowanym zewnętrzną halą technologiczną.

2.2.4.6.5. System ujęcia odciekówSystem napowietrzania wsadu winien być zintegrowany z systemem odbioru odcieków z obszarów roboczych komór. Powstające odcieki winny być kierowane grawitacyjnie do studzienki osadnikowej, a następnie poprzez sito samoczyszczące do podziemnego zbiornika, o którym mowa w pkt. 2.2.4.8.

2.2.4.6.6. System nawilżania wsadu w zamkniętych komorach stabilizacji tlenowejW każdej komorze stabilizacji tlenowej Wykonawca winien zbudować system nawilżania wsadu. Do nawilżania stabilizowanego materiału należy w pierwszej kolejności używać odcieków i skroplin z procesu stabilizacji odpadów, zbieranych do systemu kanalizacji technologicznej oraz zbieranych do tej kanalizacji ścieków z mycia posadzki kompostowni, a w przypadku niedostatecznej ilości tych wód należy przewidzieć zastosowanie wód

strona 117Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 118:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

deszczowych ze Zbiornika permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż. lub z instalacji wodociągowej.

2.2.4.6.7. Wymagania technologiczneZamawiający wymaga aby:

1. Proces intensywnej stabilizacji tlenowej winien przebiegać w systemie intensywnym, w zamkniętych komorach z napowietrzaniem i wielokrotnym przerzucaniem stabilizowanej frakcji biodegradowalnej, uchwyceniem i oczyszczaniem powietrza procesowego oraz odbiorem odcieków.

2. Wykonany obiekt powinien umożliwiać elastyczne prowadzenie procesu kompostowania frakcji biodegradowalnej wydzielonej mechanicznie w instalacji do segregacji, z odpadów komunalnych zmieszanych, odpady biodegradowalne zbierane selektywnie oraz odpady zielone a w przyszłości frakcji „mokrej” (biodegradowalnej) zbieranej selektywnie w systemie „dualnym”.

3. Instalacja do stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym (I stopień) winna zapewnić możliwość przetwarzania minimum 23 000 Mg/rok i 4 000 Mg/rok odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie, przy średnim ciężarze nasypowym 0,5 Mg/m3 z czasem retencji minimum 21 dni i możliwością zwiększenia stopnia intensywności procesu stabilizacji i/lub napowietrzania w celu osiągnięcia niższej wilgotności wsadu.

4. Należy uwzględnić rezerwę wynikającą z wahania w ilości wydzielonej z odpadów komunalnych frakcji a kierowanej do procesu wynoszącą 10% strumienia wejściowego frakcji biodegradowalnej tj. 2 300 Mg/rok.

5. W wyniku prowadzonego procesu stabilizacji intensywnej ilość wsadu przeznaczonego do stabilizacji powinna zostać zredukowana o co najmniej 25% przy minimalnej wilgotności materiału wyjściowego wynoszącej 25% po 21 dniach trwania procesu. Parametr ten dotyczy w szczególności wstępnie ustabilizowanego materiału pochodzącego z frakcji mechanicznie wydzielonej na linii do sortowania pochodzącej z odpadów komunalnych zmieszanych. Nadto w szczególności dla tej frakcji należy po procesie dojrzewania na placu dojrzewania zagwarantować redukcję masy na poziomie minimum 35 % (łącznie z redukcją osiągniętą podczas fazy stabilizacji intensywnej) przy minimalnym poziomie wilgotności wynoszącym 25 %. Parametry te Wykonawca winien osiągnąć w czasie Prób Końcowych, a Zamawiający dokona ich weryfikacji i potwierdzenia w czasie Prób Eksploatacyjnych

6. Zamawiający w wyniku dwustopniowego dynamicznego procesu stabilizacji tlenowej oczekuje uzyskania kompostu (biostablizatu) spełniającego minimum:

pozostałość po prażeniu ≤ 35% s.m.,

TOC ≤ 20% s.m

AT4 <10mg O2/g s.m.

7. Frakcja mechanicznie wydzielona z odpadów komunalnych niesegregowanych w instalacji do segregacji, przeznaczona do procesu kompostowania winna być automatycznie podawana z sąsiadującej hali sortowni odpadów do Segmentu stabilizacji tlenowej, w sposób zapewniający regulację ilości kierowanych odpadów oraz ograniczenie wysokości warstw nasypanych w komorach. Należy zapewnić jednolity i równomierny rozdział odpadów w poszczególnych obszarach komór aż do osiągnięcia docelowej wysokości nasypanej warstwy.

8. Należy zapewnić możliwość ważenia materiału dostarczanego do procesu kompostowania oraz materiału wyjściowego kierowanego na Plac dojrzewania kompostu (biostabilizatu). Dane z systemu ważenia winny być przesyłane do Dyspozytorni.

strona 118Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 119:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

9. Każda komora winna posiadać niezależny system napowietrzający.

10. Należy zapewnić możliwość dostarczenia płynnej regulacji ilości dostarczanego powietrza (napowietrzanie wsadu) oraz wody (nawilżanie) zależnie od parametrów oraz intensywności przebiegu procesu. Należy uwzględnić konieczność doprowadzenia – dla potrzeb rozkładu substancji organicznych – właściwej ilości tlenu i/lub wody w każdej fazie procesu stabilizacji.

11. System powinien być wyposażony w urządzenia mierzące temperaturę. System kontroli procesu oraz regulacji wentylacji wyciągowej powinien zapewniać utrzymanie optymalnej temperatury procesu w zakresie od 40 do 65 0C. Układ napowietrzania musi być zaprojektowany w taki sposób, aby wykluczyć przegrzewanie się rozkładanego materiału, które wpływa hamująco na proces rozkładu.

12. Z uwagi na agresywne środowisko panujące w Segmencie stabilizacji tlenowej Zamawiający oczekuje zastosowania materiałów budowlanych odpornych na agresywne środowisko powstające w trakcie procesu biostabilizacji tlenowej.

13. Instalacja powinna zapewnić możliwość monitorowania i zdalnego sterowania procesem z poziomu pomieszczenia Dyspozytorni w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

14. System napowietrzania winien zapewnić skuteczne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza, jego dezodoryzację oraz zminimalizuje ilości powietrza odprowadzonego do atmosfery. Jeżeli konieczne jest dodatkowe wyposażenie niezbędne dla zapewnienia prowadzenia procesu napowietrzania i stabilizacji wówczas winno ono zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

15. Wentylatory i przewody wentylacyjne winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium lub odpowiedniego tworzywa sztucznego.

16. Podczas procesu załadunku i rozładunku komory winny być intensywnie wentylowane.

17. Kanały napowietrzające winny posiadać zabezpieczenie przed wystąpieniem pod i nadciśnienia

18. Powietrze procesowe z napowietrzania materiału razem z odessanym powietrzem z hali powinno być transportowane filtra biologicznego, gdzie nastąpi proces jego oczyszczenia. Płuczka powietrza powinna zapewnić jego nawilżenie do wilgotności >96%. Wypełnienie filtra oraz jego konstrukcja powinny być tak dobrane, aby zagwarantować optymalny proces wymiany, oczyszczania i dezodoryzacji powietrza.

19. Optymalny przebieg procesu winien być regulowany wilgotnością wsadu, ilością powietrza w systemie napowietrzania wsadu i temperatury procesu stabilizacji. Regulacja parametrów procesu z poziomu Dyspozytorni w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

20. Wykonawca winien zapewnić pomiar parametrów procesu:

• temperatura wsadu (minimum dwa czujniki na komorę)

• temperatura powietrza dolotowego (minimum jeden czujnik na komorę)

• temperatura powietrza wylotowego (minimum jeden czujnik na komorę)

• zawartość tlenu w powietrzu na dolocie i wylocie (centralna jednostka pomiarowa)

• różnica ciśnień na wlocie i wylocie z komory (minimum dwa czujniki na komorę)

• objętość odcieków

21. Należy zaprojektować system sterowania i wizualizacji procesu technologicznego stabilizacji tlenowej zapewniający pewną oraz komfortową obsługę instalacji.

strona 119Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 120:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

22. Należy uwzględnić wyposażenie instalacji technologicznej intensywnej stabilizacji tlenowej w komplet urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymogami polskiego prawa.

23. Hałas poza obiektem oraz w obiekcie stabilizacji tlenowej odpadów pochodzący od maszyn i urządzeń służących do stabilizacji odpadów oraz z urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości określonych w przepisach BHP dotyczących środowiska pracy.

Zamawiający oczekuje stosowania dla procesu technologicznego instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej Wytycznych Ministerstwa Środowiska dotyczących wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

W ramach Oferty Wykonawca winien przygotować i załączyć przejrzyste opisy oferowanego procesu technologicznego ze szczególnym wskazaniem na rozwiązania potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Należy również wykonać m.in. obliczenia ilości i gabarytów kompostujących obszarów roboczych komór, w których prowadzony będzie proces intensywnej stabilizacji, ilości (masowo i objętościowo) materiału w komorach, ilości i częstotliwości przerzucania stabilizowanego materiału, intensywności napowietrzania oraz przedstawienie spełnienia warunku efektywnego napowietrzania oraz całkowitej ilości powietrza procesowego kierowanego do instalacji nawilżania i oczyszczania w biofiltrze.

Automatyka i sterowanieZamawiający wymaga, aby urządzenia automatyki i sterowania wyposażeniem Hali instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej były w pełni zintegrowane z urządzeniami automatyki i sterowania ZZO.

Zamawiający wymaga transferu danych z Segmentu intensywnej stabilizacji tlenowej do Dyspozytorni w hali sortowni oraz wizualizacji procesu.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji: wodociągowej minimum 4 ujęcia,

kanalizacji ścieków technologicznych,

kanalizacji deszczowej,

elektrycznej 230/400 V,

wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej

słaboprądowych: komputerowa, telefoniczna,

telewizji przemysłowej,

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej,

sprężonego powietrza minimum 4 punkty podłączeniowe.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.7. BiofiltrZadaniem biofiltra jest oczyszczenie i dezodoryzacja powietrza procesowego pochodzącego z instalacji kompostowania w Segmencie stabilizacji tlenowej.

Powietrze procesowe winno być doprowadzone do Biofiltra systemem rurociągów poprzez płuczkę i oczyszczane w trakcie przechodzenia przez warstwę filtracyjną.

Parametry pracy Biofiltra:

temperatura t 40 C

strona 120Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 121:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

wilgotność f 96%

ciśnienie 500 – 1500 Pa

Obciążenie powierzchniowe (maksymalnie obciążenie m2 materiału filtracyjnego) nie może przekroczyć 120 m3

powietrza procesowego /m2powierzchni czynnej filtra/h. Powierzchnia czynna filtra

biologicznego nie mniejsza niż 2 x 550 m2. Minimalna wysokość warstwy materiału filtracyjnego winna wynosić 1,5 m.

Strumień powietrza z Segmentu stabilizacji tlenowej trafiać powinien do nawilżacza powietrza, stanowiącego element Biofiltra. Po wyjściu z nawilżacza powietrze transportowane powinno być do złoża filtra biologicznego, zbudowanego z co najmniej 6 niezależnych segmentów. Podczas przenikania zanieczyszczonego powietrza przez jego wypełnienie następować winna jego dezodoryzacja.

Materiał filtrujący: zaprojektuje i dostarczy przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca.

Konstrukcja: Biofiltr stanowić powinien zbiornik żelbetowy, o powierzchni wewnętrznej co najmniej 2 x 550 m2. Zamawiający oczekuje wykonania biofiltra w formie ścian oporowych zamocowanych w płycie dennej.

Posadzka biofiltra winna umożliwiać skuteczne napowietrzanie materiału filtracyjnego.

Konstrukcja biofiltra powinna umożliwiać opróżnianie i napełnianie materiału wypełniającego za pomocą ładowarki kołowej.

Należy zapewnić mierzenie i rejestrację oraz przetwarzanie za pośrednictwem centralnego komputera sterującego następujących parametrów eksploatacyjnych (wartości pomiarowe):

temperatura płuczki

wartość pH perkolatu płuczki

strata ciśnienia na płuczce

temperatura złoża biofiltra

całkowity strumień objętości powietrza

temperatury przed płuczką i filtrem biologicznym

wilgotność powietrza przed filtrem biologicznym

poziomy napełniania zbiorników

stany funkcjonalne urządzeń

stany awaryjne

meldunki operacyjne

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie

kanalizacji ścieków technologicznych

energetycznej – w tym minimum jedna skrzynka przyłączeniowa wyposażona w 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie zewnętrzne obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej, komputerowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

strona 121Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 122:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.8. Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu)Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu) przeznaczony będzie do prowadzenia II stopnia procesu stabilizacji frakcji biodegradowalnych materiału wstępnie ustabilizowanego, pochodzącego z Segmentu stabilizacji tlenowej.

Dojrzewanie (II stopnia stabilizacji tlenowej) odpadów polegać będzie na leżakowaniu w pryzmach na placu dojrzewania z okresowym ich przerzucaniem celem napowietrzenia i nawadnianiem w zależności od zapotrzebowania technologicznego. Prowadzone będzie w pryzmach o przekroju zbliżonym do trójkątnego lub trapezowego, na wydzielonym placu dojrzewania kompostu (biostablizatu).

UWAGAZamawiający oczekuje zaprojektowania Placu dojrzewania kompostu (biostablizatu) o przepustowości minimalnej 25 000 Mg/rok, przy założeniu, minimalnego czasu stabilizacji tlenowej w pryzmach kompostowych 63 dni i maksymalnej powierzchni przekroju poprzecznego pryzmy kompostowej - 2,5 m2.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania/dostarczenia urządzeń i materiałów systemu nawilżania pryzm kompostowych.

Wydajność systemu nawilżania nie powinna być mniejsza niż 50 l/min.

Do nawilżania pryzm powinny być zastosowane w pierwszej kolejności wody deszczowe i odcieki z placu dojrzewania oraz oczyszczone ścieki deszczowe, lub oczyszczone ścieki (permeat) pochodzące ze Zbiornika permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż.

Proces dojrzewania winien być kontrolowany za pomocą sond z wielopunktowym pomiarem temperatury. Temperatura w pryzmie kompostu (biostabilizatu) będzie podstawą do regulowania częstotliwości przerzucania, nawilżania i czasu procesu biostabilizacji tlenowej II stopnia.

Wartości pomiaru temperatury winny być przesyłane bezprzewodowo do Dyspozytorni w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

Na placu dojrzewania kompostu należy wydzielić obszar, na którym odbywać się będzie waloryzacja kompostu tj.: proces wydzielenia z dojrzałego kompostu materiałów zanieczyszczających czyli tworzyw sztucznych, szkła, kamieni, większych elementów drewnianych, materiału strukturalnego w sicie obrotowym (będącym przedmiotem dostawy w ramach innego kontraktu) o powierzchni minimum 500 m2.

Na placu tym należy również wydzielić obszar tymczasowego selektywnego składowania gotowego kompostu przed jego dystrybucją do odbiorców zewnętrznych o powierzchni minimum 700 m2.

Minimalna powierzchnia Placu stabilizacji dojrzewania kompostu (biostablizatu) powinna wynosi minimum 14 000 m2.

Konstrukcja: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje otwarty plac o nawierzchni betonowej lub asfaltowej, wyprofilowanej, modyfikowanej dodatkami uszczelniającymi, na podbudowie z betonu i podsypce z piasku.

Plac obramować krawężnikami drogowymi.

Spływ ścieków deszczowych i odcieków z placu odbywać się powinien grawitacyjnie poprzez wyprofilowanie powierzchni placu, do zaprojektowanego i wykonanego wzdłuż krawędzi placu szczelnego rowu otwartego, którym ścieki odprowadzane będą do studzienki osadnikowej, a następnie do zbiornika podziemnego.

strona 122Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 123:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający oczekuje minimum zbiornika systemowego, o pojemności minimum 25 m3, wykonanego z żelbetu lub polietylenu. Konstrukcja zbiornika, umożliwiająca zakopanie zbiornika w gruncie, przy założeniu niesprzyjających warunków gruntowo-wodnych (np. wysoki poziom wody gruntowej). Zbiornik winien być wyposażony w rurę wznoszącą i teleskopową przedłużkę umożliwiającą w zależności od głębokości posadowienia zbiornika dostosowanie poziomu pokrywy do poziomu terenu. Zbiornik należy wyposażyć w przelew z syfonem i zabezpieczeniem przeciwko gryzoniom, poprzez który okresowo nadmiar ścieków deszczowych i odcieków z Segmentu stabilizacji tlenowej oraz Placu dojrzewania kompostu (biostablizatu) i Placu kompostowni pryzmowej odpadów zielonych dopływających do zbiornika będą mogły być odprowadzane kanalizacją ścieków technologicznych do oczyszczalni odcieków. W zbiorniku należy zamontować pompę, którą zgromadzone wody deszczowe i odcieki z placu dojrzewania kompostu będą mogły być pompowane w celu nawadniania pryzm dojrzewającego kompostu.

Zamawiający wymaga transmisji danych parametrów pracy pompowni do dyspozytorni wraz z wizualizacją procesu

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 3 ujęcia

kanalizacji ścieków technologicznych

energetycznej – w tym minimum jedna skrzynka przyłączeniowa wyposażona w 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie zewnętrzne obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

Wyposażenie, które winien dostarczyć Wykonawca:

sondy z wielopunktowym pomiarem temperatury 0-100 0C i bezprzewodowym systemem transmisji danych – 2 szt./pryzmę

urządzenia i materiały systemu nawilżania pryzm kompostowych.

2.2.4.9. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,Zamawiający wymaga zaprojektowania i zbudowania Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych w formie wiaty o konstrukcji stalowej wraz ze zblokowanym pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym.

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych winien być zblokowany lub zlokalizowany w pobliżu Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego.

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych służyć będzie do unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych przywożonych selektywnie i wydzielonych w sortowni.

Odpady wielkogabarytowe, czyli odpady stałe, które ze względu na swoje gabaryty nie mogą być gromadzone w pojemnikach na odpady z gospodarstw domowych, zbierane i dowożone będą przez dostawców indywidualnych lub w ramach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonym transportem.

Odpady wielkogabarytowe tzw.: „białe” typu zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz sprzęt AGD i RTV będą przyjmowane do Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych do czasowego magazynowania lub demontażu w zależności od ich rodzaju. Po zgromadzeniu ilości transportowej odpady te będą wywożone do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach. Odpady te będą rozładowane ze środków transportu ręcznie lub wózkiem widłowym i transportowane do Punktu demontażu

strona 123Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 124:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

odpadów wielkogabarytowych. Sprzęt chłodniczy po odessaniu czynników chłodzących (jeżeli dotyczy) i płynów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy) będzie demontowany.

Odpady wielkogabarytowe tzw.: „brązowe” typu stare meble winny być rozładowywane ze środków transportu ręcznie lub za pomocą wózka widłowego i transportowane do Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Zakładana przepustowość instalacji segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych - 2 500 Mg/rok.

Zamawiający wymaga aby przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych odbywało się w ciągu 250 dni, minimum 5 dni w tygodniu w ciągu jednej zmiany roboczej na dobę i efektywnym czasie pracy 6,5 h/zmianę.

Pomieszczenie warsztatowo-magazynowe Punktu demontażu należy wyposażyć w regały magazynowe, stoły ślusarskie i urządzenia (zgodnie ze specyfikacją poniżej) umożliwiające prowadzenie, przez odpowiednio przygotowany personel, prac demontażowych. Przy stołach winny być ustawione zestawy pojemników przygotowane do przyjęcia odzyskanych surowców wtórnych i materiału balastowego. Odzyskane surowce wtórne będą ważone, transportowane do czasowego magazynowania, a następnie do sprzedaży.

W czasie demontażu wykonywane będą następujące operacje technologiczne:

osuszanie z płynów eksploatacyjnych sprzętu chłodniczego (freony, oleje) oraz usunięcie odpadów niebezpiecznych (np. baterii),

ręczny demontaż przedmiotów i urządzeń, sprzętu, mebli itp.

rozdział na frakcje według rodzajów materiałów lub ich właściwości (stal, stłuczka szklana, odpady wysokoenergetyczne - tworzywa sztuczne, drewno),

gromadzenie według rodzajów lub właściwości zdemontowanych surowców,

rozdrabnianie odpadów drewnianych, drewnopodobnych i drewnopochodnych

wydzielenie odpadów balastowych.

Rozładunek i przemieszczenie ze środków transportu odpadów do Punktu demontażu może odbywać się wózkiem podnośnikowym lub ręcznie.

W Punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony ręczny demontaż dostarczanych odpadów i rozdział zdemontowanych części według rodzajów materiałów lub ich właściwości.

Wydzielone odpady niebezpieczne będą na bieżąco transportowane do Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych w celu czasowego ich przetrzymania, przed ostatecznym unieszkodliwieniem w specjalistycznej jednostce utylizacyjnej.

Wydzielone surowce wtórne (np. złom, stłuczka szklana) zostaną przetransportowane do boksów magazynowych surowców wtórnych, z przeznaczeniem do sprzedaży.

Odpady o właściwościach energetycznych będą przekazywane do Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego w Zakładzie.

Części odpadów wielkogabarytowych, nie nadające się do powtórnego wykorzystania, stanowiące balast procesowy zostaną poddane unieszkodliwieniu poprzez złożenie na kwaterze składowiska.

Ponadto pomieszczenie warsztatowo magazynowe Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, pełnić będzie funkcję warsztatu mechanicznego i elektrycznego na potrzeby całego ZZO.

W pomieszczeniu tym zlokalizowane będzie zaplecze narzędziowe i warsztatowe mechaników, elektryków i grupy remontowo-budowlanej.

strona 124Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 125:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający oczekuje zaprojektowania wiaty o wymiarach minimum 20 x 20 m i powierzchni zabudowy minimum 400 m2. Wysokość wiaty 6 m

Pomieszczenie warsztatowo magazynowe o wymiarach minimum 12 x 5 m i powierzchni zabudowy minimum 60 m2 i wysokości minimum 4 m.

UWAGA:Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów osiowych Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych pod warunkiem utrzymania minimalnej oczekiwanej przez Zamawiającego powierzchni.

Konstrukcja:Należy zaprojektować i wykonać wiatę w konstrukcji stalowej, z dachem dwuspadowym o nachyleniu dostosowanym do rozmiarów wiaty.

Pomieszczenie warsztatowo magazynowe zaprojektować i wykonać w konstrukcji murowanej.

Pomieszczenie warsztatowo magazynowe należy wyposażyć w minimum jedną bramę wjazdową o wymiarach minimalnych 3,60x2,50 m oraz zapewniającą przyjmowanie odpadów i odbiór wysegregowanych frakcji odpadów oraz minimum dwoje drzwi ewakuacyjnych.

Strefę magazynowo narzędziowa pomieszczenia warsztatowo magazynowego należy oddzielić ścianą do pełnej wysokości.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +45%

Bramę należy zabezpieczyć od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia słupkami odbojowymi.

Ściany pomieszczenia magazynowo warsztatowego z bloczków gazobetonowych i/lub zamiennie ceramicznych.

Obiekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji: wodociągowej,

c.w.u. oraz c.o.,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej,

sprężonego powietrza minimum 2 punkty podłączeniowe.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

Wyposażenie które winien dostarczyć Wykonawca oprócz wymienionego powyżej:

Stacja odzysku freonów i cieczy eksploatacyjnych z urządzeń chłodniczych – szt. 1

Butla do odzysku freonów z urządzeń chłodniczych – szt. 4

Dwa zawory: cieczowy i parowy Uniwersalna - wszystkie typy czynników chłodniczych. Możliwość odzysku czynników chłodniczych każdą z metod

strona 125Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 126:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Butla do odzysku cieczy eksploatacyjnych urządzeń chłodniczych – szt. 4

Pojemnik siatkowy z otwieraną podstawą – szt. 4 (udźwig min. 500 kg)

Pojemniki (skrzynki) z tworzywa – szt. 6 ( pojemność min. 120 l)

Wózek podnośnikowy stołowy – szt. 1

udźwig 500 kg

wysokość unoszenia min. 800 mm

podnoszenie hydrauliczne pompą nożną

Ręczny wózek unoszący – szt. 1

udźwig min. 2000 kg

długość wideł 1150 mm

agregat hydrauliczny

Podnośnik hydrauliczny uniwersalny – szt. 1

nośność min 5 t

Zestaw awaryjny do likwidacji wycieków i rozlewów ( sorbent, rękawice, piasek, szczotki, szufelki, ścierki)

Wiertarka elektryczna moc min. 1000 W z kompletem wierteł) – szt. 1

Przecinarka spalinowa (moc silnika min.5-6 kW, średnica tarczy min. 250 mm)– szt. 1

Pilarka tarczowa moc min. 2000 W, średnica tarczy min. 250 mm – szt. 1

Kompresor tłokowy – szt. 1

napięcie zasilania 400 V, pojemność zbiornika min. 150 l, ciśnienie robocze max. 10 bar.

Wiertarka stołowa – szt. 1

napięcie zasilania 230 V, moc min. 500 W, średnica wiercenia min. 13 mm

Szlifierka stołowa – szt. 1

napięcie zasilania 230 V, moc min. 500 W

Stół warsztatowy – szt. 4

wymiary blatu min. 1800x600 mm i min. 3 szuflady

Szafa warsztatowa z półkami – szt. 4

wysokość do 2000 mm

Imadło ślusarskie – szt. 4

obrotowe typ ciężki, 200 mm

Spawarka transformatorowa – szt. 1

napięcie zas. 400 V, prąd spawania 50÷250 A, śr. elektrod 2,0÷5,0 mm

Półautomat spawalniczy – szt. 1

napięcie zasilania 400 V,

prąd spawania 50÷250 A,

strona 126Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 127:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

śr. drutu stalowego 0,6/0,8/1,0 mm,

śr. drutu aluminiowego 0,8/1,0 mm,

butle gazowe 33 kg z CO2 i Argonem

Zestaw do spawania acetylenowo tlenowego – szt. 1

palniki, reduktory, węże dł. 20 m, butle gazowe 33 kg z wózkiem

Smarownica pneumatyczna – szt. 1

pojemność 500 g

Piła łańcuchowa spalinowa – szt. 2

1 szt. z prowadnicą krótką, 1 szt. z prowadnicą długą,

moc min. 3 KM

Ostrzałka do pił łańcuchowych – szt. 1

Klucz udarowy pneumatyczny z kompletem nasadek – szt. 1

Minimalny moment obrotowy 500 Nm

Szlifierka kątowa – szt. 1

śr. tarczy 125 mm, moc min. 750 W

Szlifierka kątowa – szt. 1

śr. tarczy 230 mm, moc min. 2000 W

Wiertarka elektryczna – szt. 2 (moc min. 700 W z kompletem wierteł)

Wiertarka udarowa – 2 szt. ( dwubiegowa, moc min. 1000 W, z kompletami wierteł do metalu i betonu)

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – szt. 2

dwa akumulatory,

dwa biegi,

zdolność wiercenia w stali 10 mm i w drewnie 25 mm,

dodatkowy osprzęt w postaci wierteł, grotów, wkrętaków

Ostrzałka do wierteł – szt. 1

Suwmiarka elektroniczna 150 mm – szt. 4

Lutownica transformatorowa moc min. 125 W – szt. 2

Cyfrowy miernik cęgowy – szt.1

Lokalizator przewodów i kabli – szt. 1

zasięg (tryb mocowy) - 2m,

zasięg neonówki bezdotykowej ( w powietrzu – 20 cm, w betonie 3 cm)

temperatura pracy –(-20÷50 0C)strona 127

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 128:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Multimetr uniwersalny – szt. 2

700V/1000V AC/DC, 20A AC/DC 0÷20MΩ, 0÷20µF, 0÷20 kHz,

Wielofunkcyjny miernik do pomiarów instalacji elektrycznych – szt. 1

pomiar parametrów pętli zwarcia

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B

pomiar rezystancji izolacji, uziemienia

niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych

sprawdzanie kolejności faz

pomiar i rejestracja napięcia prądu przemiennego, częstotliwości oraz mocy czynnej przy użyciu dodatkowych cęgów

Pojemnik siatkowy z otwieraną podstawą – szt. 4 (udźwig min. 500 kg)

Pojemniki (skrzynki) z tworzywa – szt. 6 ( pojemność min. 120 l)

Stalowy regał magazynowy – szt. 6

2 poziomowy o łącznej powierzchni ok. 40 m2 i głębokości półki ok. 80 cm,

Magazyn gazów technicznych – szt. 1

zamykana konstrukcja stalowa o wymiarach min.1,5 m x 1,3 m x 2,25 m, wykonana z siatki stalowej i kształtowników,

Nożyce hydrauliczne z opcją rozwierania wraz z pompą zasilającą – szt.1

siła cięcia min 200 kN

2.2.4.10. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznychObiekt pełnił będzie funkcję czasowego magazynu odpadów niebezpiecznych.

Zamawiający wymaga, aby Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych zaprojektowano i wykonano jako wiatę w konstrukcji stalowej, zadaszoną zamkniętą ze wszystkich stron siatką, na betonowej posadzce. Dodatkowo pod posadzką wykonać wannę szczelną wyłożoną folią HDPE. Pod folią Zamawiający oczekuje wykonania drenażu podfoliowego (minimum 2 ciągi włączone do niezależnej studni bezodpływowej o pojemności minimum 5 m3). Spływ z posadzki do niezależnej studni bezodpływowej o pojemności minimum 5 m3.

Nawierzchnia placu magazynu winna być wykonana z betonu cementowego C35/45 W8 F150, o gr. 22 cm.

W ścianie czołowej należy przewidzieć 2 bramy o szerokości co najmniej 4,0 m i wysokości 5,0 m, umożliwiające odbiór kontenerów za pomocą samochodu ciężarowego hakowego.

Zamawiający wymaga ustawienia pod wiatą zamkniętych dwóch specjalistycznych kontenerów szczelnych, stalowych, (stanowiących PZON – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), z podwójnym dnem, rusztem i wanną przechwytująca odcieki, wyposażonych w specjalistyczne pojemniki umożliwiające zbiórkę i późniejszy transport odpadów przy użyciu samochodów spełniających wymogi ADR.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił również możliwość zbierania w oddzielnym kontenerze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in. sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchnie gazowe i elektryczne), zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym sprzęt RTV,

strona 128Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 129:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

komputery itp.

Wymiary: minimum 15,0 m x 9,0m. Wysokość minimum 6,0 m.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +35%

Wyposażenie, które winien dostarczyć Wykonawca: dwa przewoźne kontenery do magazynowania odpadów niebezpiecznych,

przystosowane do przewozu samochodem z hakowym systemem załadunku, wyposażone w podłogę z wanną i rusztem do przechwytywania ewentualnych odcieków z gromadzonych odpadów niebezpiecznych, z zamontowanymi wewnątrz uchwytami do mocowania różnej ilości i rodzaju pojemników za pomocą taśm,

o dwa kontenery na świetlówki, dostosowane do magazynowania i transportu przez odbiorców świetlówek,

o dwa pojemniki na akumulatory,

o cztery pojemniki na odpady medyczne,

o cztery pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie z szybkozłączem do węża elastycznego ¾”

płuczka do oczu

kanalizacji deszczowej

energetycznej – minimum 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.11. Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanychZadaniem obiektu będzie gromadzenie materiałów budowlanych przeznaczonych do rozdrobnienia i kruszenia (odpadów betonowych, żelbetowych, ceglanych, asfaltowych). Wymagana przepustowość segmentu min. 6 000 Mg/rok.

Segment przeróbki odpadów budowlanych winien służyć do rozdrabniania odpadów betonowych, żelbetowych, ceglanych, asfaltowych pochodzących z rozbiórek budynków, wykopów, modernizacji dróg, itp. Wykonawca winien zapewnić realizację odzysku innych rodzajów odpadów budowlanych w tym odpadów drewnianych i drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i kolorowych.

Celem przeróbki odpadów budowlanych jest oddzielenie składników mineralnych (gruzu budowlanego i ziemi wypełniającej) oraz wysegregowanie surowców wtórnych o charakterze niemineralnym, jak: drewno, metale, karton, folia i zanieczyszczenia (materiały izolacyjne, składniki lekkie, itp,). Rozdrobniony gruz winien być czasowo deponowany na placu technologicznym. Projektując plac technologiczny należy założyć, że dowożony gruz będzie na bieżąco przetwarzany, a odzyskiwane kruszywa na bieżąco usuwane z terenu ZZO.

Zamawiający wymaga, aby zapewnić możliwość kontroli jakości odpadów oraz wydzielenia ewentualnych odpadów uciążliwych dla środowiska, np. zawierających azbest czy asfaltów zawierających smołę. W przypadku zidentyfikowania w ogólnym strumieniu w/w odpadów niebezpiecznych, winny być one przetransportowane do magazynu małej ilości odpadów

strona 129Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 130:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

niebezpiecznych, a w przypadku większych ilości tych odpadów i uzasadnionego ekonomicznie transportu - bezpośrednio na składowisko odpadów niebezpiecznych

Konstrukcja:Plac Stacji należy wykonać w formie otwartego placu o nawierzchni betonowej, modyfikowanej dodatkami uszczelniającymi lub asfaltowej, na podbudowie z betonu i podsypce z piasku, z odpowiednio ukształtowanymi dylatacjami i spadkami, z wypełnieniem dylatacji szczelną masą zalewową. Plac obramować krawężnikami drogowymi.

Plac obramować krawężnikami drogowymi.

Spływ ścieków deszczowych i odcieków z placu odbywać się powinien grawitacyjnie do zaprojektowanego i wykonanego wzdłuż krawędzi placu szczelnego rowu otwartego, którym ścieki odprowadzane będą do studzienki osadnikowej, a następnie do kanalizacji ścieków technologicznych.

Przewidywana wysokość magazynowania odpadów min. 5 m, minimalna powierzchnia magazynowa 1000 m2. Minimalna powierzchnia wymagana przez Zamawiającego z założeniem 30% rezerwy na skarpy pryzm magazynowanego materiału oraz na drogi technologiczne, 1 300 m2.

W ramach Stacji Zamawiający oczekuje wydzielenia placu przeznaczonego do rozdrabniania i frakcjonowania odpadów budowlanych za pomocą mobilnej kruszarki.

Obiekt powinien być wykonany jako nadpoziomowy, otoczony obwałowaniem o wysokości min. 1 m. Na obwałowaniu oczekuje się wykonania ekranów dźwiękochłonnych o wysokości min. 2 m dla ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu przy pracy kruszarki.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej minimum 1 ujęcie

kanalizacji ścieków technologicznych

energetycznej – w tym minimum jedna rozdzielnicy wyposażonej w 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, oświetlenie obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.12. Stacja paliwZamawiający oczekuje dostawy i zamontowania jednego lub więcej naziemnego, dwu płaszczowego zbiornika do przechowywania oleju napędowego, wykonanego z polietylenu o średniej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV o pojemności minimalnej 15 000 dm3,

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji zbiornika/ów paliw w lokalizacji zapewniającej dojazd do zbiornika/ów zarówno pojazdów kołowych jak i kompaktora i spycharki Dojazd kompaktora i spycharki do miejsca tankowania na specjalnym wydzielonym pasie drogi gruntowej niekrzyżującej się z układem dróg asfaltowych/betonowych Zakładu

Zamawiający wymaga posadowienia zbiornika/ów na stabilnej płycie fundamentowej. Lokalizacja zbiornika/ów z uwzględnieniem prawa polskiego w szczególności przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Wyposażenie:

system grzewczy pozwalający na utrzymanie właściwej gęstości oleju przy bardzo niskich temperaturach

strona 130Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 131:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

czujnik wycieku do przestrzeni między zbiornikami,

zawór automatyczny odcinający dopływ paliwa z cysterny

elektroniczny system monitorujący kontrolę poziomu oleju w zbiorniku z przekazem sygnałów do Dyspozytorni Zakładu

właz rewizyjny w zbiorniku wewnętrznym

właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym

króciec do napełniania zbiornika

dystrybutor oleju napędowego z elektronicznym pomiarem ilości wydanego paliwa z elastycznym wężem wyposażony w automatyczny zawór odcinający dopływ przy przepełnieniu.

Jednocześnie zamawiający wymaga możliwości:

rejestracji ilości wydanego paliwa, daty, czasu tankowania dla każdego uprawnionego użytkownika z eksportem danych do serwera

obsługi przez minimum 50 użytkowników

identyfikacji tankujących za pomocą indywidualnych kart użytkownika

pomiaru parametrów (temperatury) w celu rozliczenia całkowitego zużycia paliwa

niezależnego eksportu danych przez złącze USB lub porównywalne

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

energetycznej w tym oświetlenie obiektu

słaboprądowych: telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.13. Myjnia płytowa dla pojazdów kołowychZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu przeznaczonego do mycia pojazdów kołowych będących na wyposażeniu ZZO, zlokalizowanego przy wyodrębnionym, bezkolizyjnym ciągu komunikacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie Budynku garażowego pojazdów kołowych, o którym mowa 2.2.4.15.

Konstrukcja: Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania myjni w formie placu o nawierzchni betonowej i/lub asfaltowej, o wymiarach co najmniej 5,0 x 15,0 m. ze spadkiem nawierzchni ku środkowi, z umieszczoną centralnie studnią z wpustem żeliwnym na obciążenia D 400 dla odprowadzenia ścieków z mycia, podłączoną do kanalizacji ścieków technologicznych. Powierzchnia płyty z trzech stron okrawężnikowana, po stronie wjazdowej zabezpieczenie przed rozlaniem wód z mycia poza powierzchnie myjni za pomocą odwodnienia liniowego.

Zestaw płucząco-odbiorczy na instalacji wodociągowej.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

Wodociągowej minimum 1 podejście wody zimnej z zaworem odcinającym i szybkozłączem do podłączenia węża elastycznego i zasilania ciśnieniowej myjni ręcznej,

kanalizacji ścieków technologicznych,

energetycznej w tym minimum gniazdo przyłączeniowe 230V i gniazdo 400 V oświetlenie zewnętrzne obiektu,

słaboprądowych: telewizji przemysłowej,strona 131

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 132:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.14. Garaż dla kompaktoraZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu przeznaczonego do garażowania kompaktora, zlokalizowanego przy wyodrębnionym, bezkolizyjnym ciągu drogi dla kompaktora w sąsiedztwie kwatery składowej. Zamawiający dopuszcza zblokowanie garażu dla kompaktora z Garażami dla pojazdów kołowych.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +20%

Konstrukcja: Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynku w konstrukcji stalowej lub z drewna klejonego (impregnowanego), parterowego o wymiarach w rzucie min. 8 m x 12 m i wysokości do kalenicy min. 7 m. Dach dwuspadowy. Poszycie ścian i dachu – powłoka z tworzyw sztucznych

UWAGAZamawiający dopuszcza konstrukcję murowaną lub konstrukcję stalową z poszyciem z blach warstwowych.

Posadzki: Na głównej powierzchni wewnątrz garażu przeznaczonej dla parkowania kompaktora wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie posadzki z tłucznia kamiennego o grubości warstwy min. 50 cm, ułożonej na podsypce piaskowej z piasku średniego o grubości. min. 20 cm.

Zamawiający wymaga zainstalowania bramy wjazdowej automatycznej segmentowej do stanowiska garażowego (z zabezpieczeniem przeciw opadaniu) o wysokości minimum 5,2 m i szerokości minimum 6,5 m.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu układem rynien ze spustami w grunt lub do kanalizacji deszczowej

energetycznej – w tym minimum 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, instalacji 24 V minimum 2 gniazda, oświetlenie wewnątrz obiektu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, oświetlenie zewnętrzne obiektu,

słaboprądowych: telewizji przemysłowej,

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.15. Budynek garażowy pojazdów kołowychW celu umożliwienia garażowania we właściwych warunkach sprzętu do transportu wewnętrznego (samochody kontenerowe, ciągniki siodłowe, ładowarki kołowe itp.) należy wykonać budynek garażowy.

Garaże przeznaczone będą dla pojazdów kołowych ogumionych.

Zamawiający oczekuje wybudowania budynku garażowego składającego się z dziesięciu niezależnych stanowisk garażowych o wymiarach 15 m x 6 m każde. Każde stanowisko garażowe winno posiadać swoją bramę wjazdową automatyczną segmentową o wysokości minimum 5 m i szerokości minimum 5 m.

W co najmniej dwóch boksach/stanowiskach garażowych Zamawiający oczekuje wykonania oświetlonych kanałów umożliwiających prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego o długości minimum 10 m.

strona 132Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 133:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

W obiekcie wymagane jest wykonanie murowanego pomieszczenia sanitariatu wyposażonego w minimum pisuar z kurkiem naciskowym, miskę ustępową, umywalkę z baterią, dozownik do mydła w płynie, środków dezynfekujących i ręczników papierowych, uchwyt na papier toaletowy, lustro o wym. min. 50x70 cm

W budynku garażowym Zamawiający przewiduje garażowanie 3 samochodów z urządzeniem hakowym, 2 ciągników siodłowych, 3 ładowarek kołowych, 1 ciągnika rolniczego oraz 1 stanowisko rezerwowe.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur +20%

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynku w konstrukcji stalowej lub z drewna klejonego (impregnowanego), parterowego o wymiarach w rzucie min. 60 m x 15 m i wysokości do kalenicy min. 6 m. Dach dwuspadowy. Poszycie ścian i dachu – powłoka z tworzyw sztucznych

UWAGAZamawiający dopuszcza konstrukcję murowaną lub konstrukcję stalową z poszyciem z blach warstwowych.

Zamawiający oczekuje wykonania w obiekcie instalacji:

wodociągowej – w pomieszczeniu sanitarnym oraz minimum 1 ujęcie w każdym boksie garażowym zakończone zaworem odcinającym z szybkozłączem do podłączenia węża elastycznego

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej odwodnienie dachu układem rynien ze spustami do kanalizacji deszczowej

energetycznej – w tym minimum 2 gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V, instalacji 24 V w kanałach naprawczych minimum po 4 gniazda, oświetlenie wewnątrz obiektu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, oświetlenie zewnętrzne obiektu,

słaboprądowych: telewizji przemysłowej,

odgromowej, wyrównawczej i ochronnej.

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.2.4.16. Kwatera składowiskaKwatera składowiska balastu powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549), z uwzględnieniem zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu budowy ZZO w Marszowie.

Kwatera przeznaczona jest do składowania odpadów wytworzonych w ZZO w Marszowie oraz pozostałości poprocesowych z poszczególnych segmentów technologicznych ZZO.

Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych na rozpatrywanym terenie Zamawiający oczekuje zaprojektowania i budowy składowiska zagłębionego poniżej poziomu terenu otaczającego w przedziale 2 – 4 m p.p.t.

UWAGAWykonawca w zależności od stwierdzonego poziomu wód gruntowych i głębokości

strona 133Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 134:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

posadowienia dna kwatery składowej winien przewidzieć konieczność zaprojektowania i zbudowania drenażu podfoliowego odwodnienia wód gruntowych.

Kwatera winna być ograniczona obwałowaniami o wysokości minimum 2,7 m powyżej terenu istniejącego. Korona obwałowania kwatery uformowana winna być ze spadkiem w kierunku naturalnego odpływu wód .

Kwatera składowa balastu winna mieć kształt regularny o minimalnej powierzchni po obrysie dna kwatery 3,16 ha i minimalnej pojemności czynnej 383 500 m3. Pozostałe oczekiwane minimalne parametry:

Objętość części podpoziomowej minimum 108 000 m3

Kąt nachylenia skarp zewnętrznych i wewnętrznych obwałowań niecki winien wynosić 1:3. Ponadto, w zależności od potrzeb statyki nasypów, należy przewidzieć ich odpowiednie umocnienie środkami inżynieryjnymi (np. siatki geotechniczne, geowłókniny itp.). Ostateczne ustalenie parametrów technicznych składowiska należy do Wykonawcy, który powinien uwzględnić warunki gruntowo – wodne oraz ukształtowanie i dostępność terenu pod kwaterę, w tym również konieczność wykonania pasa zieleni izolacyjnej.

Dno składowiska winno być uformowane na kształt dachów dwuspadowych o stałym spadku podłużnym i = 1 % i spadkach poprzecznych ok. 3%, tworzących w najniższych liniach dna zlewnie, w których ułożone zostaną elementy odwodnienia kwatery.

Wody opadowe spływające ze skarp zewnętrznych obwałowania kwatery oraz z terenów znajdujących się, w bezpośrednim sąsiedztwie niecki będą transportowane rowem opaskowym do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej.

2.2.4.16.1. Obwałowanie kwatery składowiskaObwałowanie kwatery składowej zaprojektować należy w granicach terenu objętego inwestycją i będącego we władaniu Zamawiającego, z uwzględnieniem potrzeby wykonania pasa zieleni izolacyjnej

Obwałowanie posiadać powinno następujące wymiary:

szerokość korony – min. 2,5 m

nachylenie skarpy zewnętrznej 1 : 3

nachylenie skarpy wewnętrznej 1 : 3

Kwatera powinna być ograniczona obwałowania i o wysokości od 1,0 do 2,8 m p.p.t.

Do budowy obwałowań kwatery składowiska odpadów należy wykorzystywać grunty mineralne spoiste, pozyskane w pierwszej kolejności z prac ziemnych wykonanych na terenie zakładu. Dla wykonanych z gruntów spoistych wskaźnik zagęszczenia korpusu obwałowań powinien spełniać warunek IS0,97.

W koronie obwałowania wykonać należy rów kotwiący, w którym zostaną zakotwiczone elementy uszczelnienia syntetycznego: folia PEHD i geowłóknina, w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem mechanicznym.

2.2.4.16.2. Rów opaskowyWokół projektowanej kwatery składowiska Wykonawca winien zaprojektować i zbudować systemem rowów opaskowych odbierających spływające ze skarp i napływające wody opadowe. Rowy winny być wykonane z prefabrykowanych żelbetowych typowych koryt o wymiarach minimalnych 60 x 60/35 x 70 cm wykonanych z betonu minimum kl. C16/20. Całkowita długość rowu minimum 770,0 m. Rów winien być zbudowany ze spadkiem dna odpowiadającym naturalnemu spadkowi terenu, jednak nie mniejszym niż 0,5%. Wody opadowe zbierane do rowu opaskowego odprowadzane winny być do osadnika i dalej do wewnątrzzakładowej kanalizacji deszczowej.

strona 134Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 135:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.16.3. Uszczelnienie dna i skarp składowiskaUszczelnienie dna i skarp kwatery, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr, 61, poz. 549 z późn. zm.)

Z uwagi na występujące w obszarze lokalizacji ZZO warunki geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne, uszczelnienie kwatery składać się powinno z następujących warstw:

mineralna bariera geologiczna o miąższości min. 0,5 m i współczynniku k ≤ * 10 9 m/s,

folia PEHD o grubości 2,0 mm, folia PEHD na dnie gładka, a na skarpach obustronnie strukturyzowana,

geowłóknina układana bezpośrednio na folii PEHD

warstwa ochronno filtracyjna, żwirowa o grubości 0,5 m, wykonana z kruszywa o współczynniku filtracji k > 10 –4 m/s – wykonanie na całej powierzchni dna i skarp kwatery składowiska.

2.2.4.16.4. Uszczelnienie dna i skarp składowiskaWarstwę mineralną należy wykonać z gruntów mineralnych (gliny, iły, inne grunty mineralne modyfikowane dodatkami mineralnymi i/lub syntetycznymi) o grubości nie mniejszej niż 0,50 m wyścielającego dno i skarpy wewnętrzne obwałowania kwatery składowej, o wartości współczynnika filtracji k 1 × 10-9 m/s potwierdzonego dwoma rodzajami badań.

Zamawiający wymaga, aby przed wykonaniem uszczelnienia mineralnego Wykonawca zrealizował poletko doświadczalne, na którym sprawdzane będą właściwości wbudowywanego surowca mineralnego. Zamawiający dopuszcza realizację poletka doświadczalne na terenie niecki kwatery składowiska. Poletko doświadczalne powinno mieć wymiary co najmniej 10 x 30 m. Miąższość poletka winna być taka sama, jak miąższość uszczelnienia iłowego sektora składowania. Materiał ilasty na poletku należy zagęszczać w taki sam sposób, w jaki będzie on zagęszczany na sektorze składowania, jednakże warstwami o miąższości nie większej niż 30 cm.

Na bazie poletka doświadczalnego należy przeprowadzić następujące badania:

oznaczenie wilgotności optymalnej mineralnej warstwy uszczelniającej,

oznaczenie granic konsystencji,

oznaczenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wskaźnika zagęszczenia,

stopień zagęszczenia gruntu,

pomiar współczynnika filtracji, minimum 2 metodami.

W trakcie wykonywania warstwy mineralnej należy wykonywać ww. badania zgodnie z wymaganiami normowymi, nie rzadziej niż 4 razy na 1 ha dla każdej zagęszczanej warstwy.

Badania metodą Proctora należy wykonywać systematycznie na całej powierzchni w czasie trwania prac uszczelnieniowych. Pojedyncze warstwy maksymalnie o miąższości 30 cm zgodnie z PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe oraz PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu.

Dno składowiska należy uformować na kształt dachów dwuspadowych o stałym spadku podłużnym i = 1 % i spadkach poprzecznych ok. 3%, tworzących w najniższych liniach dna zlewnie, w których ułożone zostaną elementy odwodnienia kwatery.

strona 135Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 136:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.2.4.16.5. Uszczelnienie z foliiPowierzchnia skarp i powierzchnia dna przy podnóżu skarp – pas o szerokości 4 m uszczelniony powinien być folią obustronnie fakturowaną dla ograniczenia możliwości wystąpienia zsuwów folii uszczelniającej po warstwie izolacyjnej lub z warstwy filtracyjno – ochronnej po powierzchni folii lub obydwu zjawisk jednocześnie .

Zamawiający oczekuje wykonania uszczelnienia z folii PEHD, jednocześnie dopuszczając zastosowanie folii PPHD, o parametrach nie gorszych niż wymagane dla folii PEHD.

Zamawiający wymaga, aby geomembrana dostarczona do wykonania uszczelnienia syntetycznego sekcji składowania odpadów posiadała co najmniej parametry techniczne określone w poniższej tabeli:

Tabela -14 Wymagania technologiczne dla folii PEHD

Parametr Wartość Tolerancja

Szerokość rolki ≥ 5,0 m Brak

Grubość ≥2,0 mm ± 10%

Wydłużenie przy płynięciu 12% ±15%

Wydłużenie przy zerwaniu ≥700% Brak

Odporność na rozdzieranie ≥ 280 N Brak

Wytrzymałość na zginanie w temperaturach ujemnych

Pozytywna w ≤-200C Brak

Łączenie folii należy wykonywać zgrzewem dwuszwowym z kanałem powietrznym między zgrzewami dla kontroli szczelności połączenia.

Odcinki pasów takich jak kliny, wstawki itp., których nie da się łączyć zgrzewem dwuszwowym, należy zgrzewać ręcznie prowadzonymi urządzeniami do wykonywania połączeń napawanych (tzw. esktruderami).

2.2.4.16.6. Badanie jakości połączeń zgrzewanychKażdy wykonany zgrzew należy poddać badaniom niszczącym i nieniszczącym zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10290:1997 Geomembrany -- Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych. Zamawiający wymaga aby w trakcie prowadzenia badań jakości spawów każdorazowo był obecny przedstawiciel Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Całość robót uszczelniających, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., instrukcją i wytycznymi montażu Producenta folii, urządzeń zgrzewających oraz wytycznymi Robót Budowlano- Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne.

W elementach nie określonych przez Producenta folii i urządzeń zgrzewających zastosowanie mają zasady określone w PN-B-10290:1997.

2.2.4.16.7. Dokumentacja powykonawcza uszczelnieniaPo montażu uszczelnienia należy wykonać dokumentację powykonawczą z planem rozmieszczenia i numeracją ułożonych rolek folii i wykonanych połączeń zgrzewczych wraz z atestami producenta rolki ułożonej folii, jak również opisem parametrów wykonania poszczególnych zgrzewów oraz protokoły badań poszczególnych zgrzewów. Zamawiający oczekuje, że będzie zapraszany do każdego badania szczelności zgrzewów. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby każde badanie szczelności zgrzewów odbywało się przy obecności upoważnionego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu.

strona 136Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 137:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający stawia Wykonawcy następujące warunki zapewnienia jakości przy wykonaniu uszczelnienia syntetycznego z geomembrany PEHD:

przygotowanie planu zapewnienia jakości wykonania uszczelnienia,

udokumentowanie rozładunku z samochodów ciężarowych przywiezionych rulonów geomembrany z podaniem numerów seryjnych rulonów,

kontrolowanie składowania i przenoszenia rulonów z geomembraną na budowie,

sprawdzenie i udokumentowanie w dzienniku budowy sposobu rozmieszczenia poszczególnych rulonów,

każda wykonana spoina będzie na bieżąco kontrolowana jedną z metod nieniszczących,

badanie metodami niszczącymi należy prowadzić zgodnie z ustalonym sposobem badań,

należy ściśle nadzorować załatanie miejsc pobrania próbek do badań niszczących i przeprowadzić badanie nieniszczące nowo wykonanych spoin,

w trakcie prowadzenia robót należy wykonywać systematyczny przegląd całej powierzchni geomembrany w celu zlokalizowania i udokumentowania różnych defektów.

2.2.4.16.8. Zabezpieczenie warstwy uszczelniającejPowierzchnię geomembrany przed ułożeniem warstwy filtracyjno-ochronnej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wyłożenie jej warstwą geowłókniny ochronnej o gramaturze co najmniej 600 g/m2.

2.2.4.16.9. System drenażu odciekówW obrębie warstwy drenażowo-ochronnej na warstwie ochronnej folii oczekuje się wbudowania drenażu ujęcia odcieków wykonanego z rur drenażowych w obsypce żwirowej o uziarnieniu nie mniejszym niż 8/16 mm i nie większym niż 16/32

Drenaż odcieków należy wykonać z rur w obsypce żwirowej (rury drenażowe w kwaterze i pełne zbierające odciek z kwatery do pracującej w układzie automatycznym pompowni odcieków kwatery składowej

Każda nitka zbiorcza drenażu odcieków o minimalnej średnicy Ø 200 mm winna być wyprowadzona na wierzchowinę korony obwałowania i zakończona czyszczakiem.

Poszczególne nitki zbiorcze drenażu odcieków winny być włączone do kolektora zbiorczego odcieków o minimalnej średnicy Ø 250 mm.

Ujmowane drenażem odcieki dopływać powinny grawitacyjnie do pracującej w układzie automatycznym pompowni odcieków kwatery składowej.

2.2.4.16.10. Pompownia odcieków kwatery składowejZamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania pompowni odcieków kwatery składowej, do której będą kierowanie odcieki z kolektora zbiorczego systemu drenażu odcieków w warstwie drenażowo ochronnej. Odcieki z pompowni winny być pompowane kolektorem kanalizacji odcieków (zaprojektowanym i wykonywanym w ramach niniejszego Kontraktu) do zbiornika odcieków ZZO

2.2.4.16.11. Droga dla sprzętu kołowego dowożącego odpadyZamawiający oczekuje wykonania jednopasmowej drogi dla sprzętu kołowego i samochodów dowożących na składowisko odpady na powierzchni warstwy drenażowo – ochronnej uszczelnienia, w pasie przyskarpowym, o szerokości co najmniej 3,0 m, z nawierzchnią z płyt drogowych, z przylegającą minimum jedną platformą manewrową o wymiarach co najmniej

strona 137Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 138:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

25 x 30 m, umożliwiającą swobodne manewrowanie pojazdów dowożących odpady na składowisko, na odcinku od zewnętrznej krawędzi obwałowania do minimum środka kwatery składowej. Droga winna być połączona z drogowym systemem komunikacyjnym ZZO.

2.2.4.16.12. Droga i zjazd dla kompaktoraZamawiający oczekuje wykonania drogi gruntowej dla kompaktora o szerokości minimum 4,5 m, na odcinku od Garażu dla kompaktora do wewnętrznej krawędzi obwałowania kwatery składowej na poziomie warstwy drenażowo-ochronnej. Droga winna być zaprojektowana i zbudowana w sposób niekolidujący z systemem drogowym pojazdów kołowych ZZO.

2.2.4.16.13. Droga technologiczna na koronie obwałowaniaZamawiający oczekuje wykonania drogi technologicznej na obwodzie korony obwałowania kwatery składowej. Wjazd i zjazd na tą drogę technologiczną winien być możliwy z drogi dla sprzętu kołowego. Zamawiający oczekuje wykonania jednopasmowej drogi o szerokości co najmniej 2,0 m, z nawierzchnią z płyt drogowych.

2.2.4.16.14. System odgazowania kwatery składowejZamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania studni odgazowujących nowej kwatery składowiska zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Studnie te będą eksploatowane w trakcie zapełniania niecki składowiska metodą wznoszoną. Studnie wykonać z PEHD lub innego tworzywa równoważnego przystosowanego do odbioru biogazu.

Należy założyć przyszłe skierowanie biogazu z kwatery składowej do instalacji energetycznego wykorzystania biogazu, o ile z badań ilości i składu tego gazu wyniknie zasadność jego wykorzystania energetycznego lub konieczność ujmowania i spalania w pochodni.

2.2.4.16.15. System monitoringu składowiskaWokół kwatery Wykonawca winien wykonać system monitoringu wód podziemnych(piezometrów) zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588)

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje na terenie Kwatery składowiska lub w jej bezpośrednim otoczeniu Stację meteorologiczną, mierzącą:

temperaturę otoczenia

kierunek i siłę wiatru

wielkość opadu atmosferycznego

Mierzone parametry winny być przekazywane przewodowo lub bezprzewodowo do Dyspozytorni i archiwizowane na serwerze ZZO.

2.2.4.16.16. Sieci wewnątrzobiektoweZamawiający oczekuje wykonania instalacji:

wodociągowej

kanalizacji deszczowej

kanalizacji odcieków

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: komputerowa, telewizji przemysłowej

strona 138Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 139:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego odnośnie pozostałej infrastruktury ZZO2.3.1. Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznychZamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zbiornika do selektywnego przejęcia odcieków i ścieków technologicznych ZZO, przed skierowaniem ich do oczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania obiektu będącego monolitycznym, dwukomorowym zbiornikiem żelbetowym otwartym, z betonu hydrotechnicznego min. kl. C 25/30 o W-6 i F-100 zbrojonego stalą. Objętość czynna każdej komory zbiornika powinna wynosić minimum 500 m3.

Zamawiający wymaga wykonania izolacji poziomej pod płytę denną i pionowej ścian wewnętrznych komór zbiornika.

W każdej komorze Wykonawca winien zamontować mieszadła napowietrzające, o wydajności powietrza dostosowanej do wielkości komory zbiornika.

W każdej komorze zbiornika należy wykonać pompownię.

Oczekuje się zastosowania typowych pompowni ścieków z kręgów betonowych średnicy min. 1,5 m wyposażonej w 2 pompy zatapialne pracujące w systemie zamiennym. Jedna pompa będzie pracująca, druga rezerwowa.

Parametry pomp Wykonawca winien dobrać stosownie do wydajności zespołu odwróconej osmozy oczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych.

Przy pompowniach na rurociągu tłocznym należy zlokalizować studzienki, w których zainstalowane będą przepływomierze elektromagnetyczne dla umożliwienia pomiaru przetłaczanych odcieków i ścieków technologicznych do oczyszczalni. Sygnały z przepływomierzy przekazywane winny być do dyspozytorni. Sterowanie pompami z poziomu Dyspozytorni i lokalne punktowe. Parametry pracy pomp winny być przekazywane do Dyspozytorni z możliwością wizualizacji w systemie.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: komputerowa, telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.3.2. Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznychZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji oczyszczania ścieków technologicznych i odcieków w Oczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych ZZO przed ich odprowadzeniem do Zbiornika permeatu i oczyszczonych wód opadowych z funkcja ppoż., o którym mowa w 2.3.4.3 niniejszego PFU

Zamawiający oczekuje że do Oczyszczalni będą kierowane selektywnie następujące grupy ścieków:

Ścieki technologiczne z obiektów technologicznych ZZO

Odcieki z kwatery składowej (w przyszłości „młode składowisko”) budowanej w ramach niniejszego Kontraktu

Poniższa tabela przedstawia składy jakościowe odcieków ze składowisk „młodych” i „starych” według prof. Marii Żygadło pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi” (Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, skrypt nr 346, Kielce 1999).

strona 139Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 140:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Podręcznik ten osobno opisuje skład jakościowy odcieków z „młodego”, jak i ze „starego” składowiska.

Tabela 15 Jakość ścieków odprowadzanych z różnych rodzajów składowisk

Lp. Wskaźnik Jednostka

Składowisko młode (świeże odpady – fermentacja kwasogenna)

Składowisko stare (stare odpady – fermentacja metanowa)

1 Odczyn pH 6,2 7,2

2 Temperatura oC 15 15

3 BZT5 mg O2/l 11900 260

4 ChZT mg O2/l 23800 1160

5 Zawiesiny og. mg /l 1000 2000

6 Chlorki mg /l 1315 2080

7 Siarczany mg /l 100 120

8 Substancje rozpuszczone

mg /l 20000 25000

9 Azot amonowy mg /l 790 370

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania układu technologicznego oczyszczania ścieków w oparciu o technologię odwróconej osmozy

Prognozowana przez Zamawiającego ilość odcieków z kwatery składowej i ścieków technologicznych ZZO wynosi 50÷70 m3/dobę.

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. nr. 136, poz. 964)

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania Oczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych w zabudowie kontenerowej jako, modułowej instalacji dyskowej.

Oczekiwana minimalna przepustowość wynosi –minimum 60m3 / dobę.

Kontenerowa instalacja modułowa winna się składać minimum z:

urządzenie dozujące kwas siarkowy (korekta pH)

zewnętrzny zbiornik na kwas siarkowy z podwójną ścianą i z systemem kontroli wycieku ze zbiornika (zbiornik powinien znajdować się pod wiatą),

urządzenie dozujące ług sodowy do korekty wartości pH permeatu po procesie oczyszczania + zbiornik na ług sodowy wewnątrz kontenera; pompy dozujące kwas siarkowy i ług sodowy powinny być zabudowane w szafkach, z czujnikiem wycieku,

filtry piaskowe,

filtry świecowe,

pompy ciśnieniowe,

pompy wewnętrznej recyrkulacji, strona 140

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 141:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

moduły dyskowe z poduszkowymi membranami osmotycznymi,

układ odgazowania permeatu (stripper),

monitoring stężenia H2S w pomieszczeniach kontenera,

pomiar temperatury otoczenia w pomieszczeniach kontenera,

pompa odwadniająca posadzkę,

komputer sterujący, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu kontenera – sterowni, z osobnym wejściem,

transmisja danych do Dyspozytorni, sterowanie z poziomu komputera sterującego na, oczyszczalni Dyspozytorni i dostępem zewnętrznym poprzez Internet po zalogowaniu się bezpiecznym hasłem,

archiwizacja danych w komputerze sterującym Oczyszczalni i serwerze ZZO w Dyspozytorni

Zamawiający oczekuje osiągnięcia minimalnego stosunku permeatu do pozostałości odcieku 75:25 (± 2,5%) i jakość permeatu pozwalającego na wprowadzenie do wód lub do ziemi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984).

Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu wielostopniowego procesu filtracji.

Koncentrat winien być przygotowany w sposób umożliwiający zawracanie go na kwaterę składową. Wykonawca winien dostarczyć wszelkie wyposażenie i instalacje do zawracania koncentratu na kwaterę składową.

Proces winien być w pełni zautomatyzowany i sterowany komputerowo. Praca poszczególnych podzespołów winna być opomiarowana i monitorowana. Wszelkie dane procesu oczyszczania winny być transmitowane do Dyspozytorni. Sterowanie procesem z poziomu Dyspozytorni i miejscowo w kontenerze Oczyszczalni

Planowana powierzchnia zabudowy instalacją oczyszczalni minimum 85 m2.

Dodatkowo oczekuje się wykonanie placu manewrowego o powierzchni minimum 80 m2

dla pojazdów obsługujących instalację.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

wodociągowej

instalacji do zawracania koncentratu na kwaterę składową,

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: komputerowa, telefonicznej, telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.3.3. Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączaniaZamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania oczyszczalni ścieków socjalnych działającej w oparciu o biologiczny osad czynny ze złożem biologicznym zanurzonym.

Oczyszczalnia winna się składać minimum z:

osadnika wstępnego

komory tlenowo-niedotlenionej

tlenowej komory napowietrzaniastrona 141

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 142:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

osadnika wtórnego

dmuchawy napowietrzającej

pompy recyrkulacji osadu z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego

pompy recyrkulacji osadu z komory napowietrzania do komory beztlenowo-niedotlenionej

system mieszania i napowietrzania komory beztlenowo-niedotlenionej i napowietrzania

systemu automatycznego sterowania pomp

systemu (poletka) drenażu rozsączającego i/lub studni chłonnych.

Zbudowana oczyszczalnia winna umożliwić oczyszczanie ścieków socjalnych ZZO, w ilości odpowiadającej zatrudnieniu minimum 100 pracowników, w stopniu umożliwiającym odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: komputerowa, telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.3.4. Zespół podczyszczania wód opadowychZadaniem zespołu zbiornika sedymentacyjno-separującego z separatorem lamelowym wód deszczowych będzie przechwycenie i oczyszczenie wód opadowych spływających z dachów budynków, dróg, placów i terenu ZZO, a następnie skierowanie ich do Zbiornika permeatu i oczyszczonych wód opadowych z funkcją ppoż., o którym mowa 2.3.4.3, w celu wykorzystania technologicznego lub ppoż. w projektowanym ZZO.

W skład Zespołu winny wchodzić:

zbiornik sedymentacyjno-separujący

separator lamelowy

retencyjny Zbiornik permeatu i oczyszczonych ścieków deszczowych z funkcją ppoż.

2.3.4.1. Zbiornik sedymentacyjno-separującyZbiornik sedymentacyjno-separujący ma za zadanie zabezpieczyć separator lamelowy przed szybkim zamulaniem i poprawić skuteczność oczyszczania ścieków.

Zamawiający oczekuje skierowania odpływu ze zbiornika sedymentacyjno-separującego rurą PVC do separatora lamelowego. Szczelność styków pomiędzy elementami betonowymi winna być zapewniona uszczelkami gumowymi.

Oczekiwane parametry Zbiornika sedymentacyjno-separującego

zbiornik podziemny o pojemności minimum 10 m3

właz do opróżniania ręcznego osadu

przelew do separatora lamelowego.

2.3.4.2. Separator lamelowyOczekiwane parametry separatora lamelowego:

strona 142Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 143:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

przepływ maksymalny 150 l/s

przepływ nominalny nie mniej niż 10 l/s

minimalna pojemność magazynowa oleju 120 l

minimalna pojemność magazynowa osadnika 200 l

liczba pakietów lamelowych 2 szt.

Zadaniem separatora będzie oddzielenie związków ropopochodnych z napływających do niego wód deszczowych.

Separator lamelowy musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Odpływ oczyszczonych ścieków deszczowych grawitacyjnie do Zbiornika retencyjnego oczyszczonych ścieków deszczowych.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

elektrycznej 230/400 V,

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

2.3.4.3. Zbiornik permeatu i oczyszczonych wód opadowych z funkcją ppoż.Wykonawca winien zaprojektować i zbudować zbiornik przeciwpożarowy odpowiedni, do parametrów i wymogów realizowanego zgodnie z niniejszym Kontraktem ZZO, zgodnego z przepisami Prawa polskiego. Pojemność zbiornika winna zostać wyznaczona na etapie projektowania, jednakże winna wynosić nie mniej niż. 600 m3..

Zbiornik należy wykonać jako dwukomorowy, monolityczny, szczelny, żelbetowy, otwarty. Zbiornik będzie magazynował permeatu z Oczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych oraz oczyszczone w separatorze lamelowym wody opadowe lub, w szczególnych przypadkach wodę wodociągową (uzupełnianie do minimalnego wymaganego poziomu).

Zgodnie z wymaganiami, przed zbiornikiem należy wykonać studzienkę osadnikową w celu uspokojenia przepływu w studni co pozwoli na wytrącenie zawiesin mineralnych. Wody opadowe winny być odprowadzane ze studzienki kanałem grawitacyjnym do zbiornika. Komora 1 Zbiornika będzie przeznaczona do magazynowania wód opadowych, komora 2 do gromadzenia permeatu. Stosunek objętości poszczególnych komór winien dobrać Wykonawca w fazie projektowania. Zbiornik należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby zapewnić zapas wody na cele przeciwpożarowe.

Dojazd do punktu poboru wody drogą wewnętrzną od głównej bramy wjazdowej. Pobór wody poprzez studzienkę ssawną wyposażoną w wyprowadzenia zakończone kołnierzem na szybkozłącze typu strażackiego oraz zabezpieczenia: kosze ssawne i zasuwy zwrotne z możliwością odwodnienia przewodu.

Zbiornik ten zlokalizować należy w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego lub bramy awaryjnej tak, aby była możliwość dojazdu pojazdów Straży Pożarnej.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji:

elektrycznej 230/400 V,

słaboprądowych: komputerowa, telewizji przemysłowej

Instalacje wewnątrzobiektowe Wykonawca winien przyłączyć do instalacji i sieci wewnątrzzakładowych.

Zbiornik zaprojektować jako miejsce rekreacyjne wkomponowane w otoczenie.

strona 143Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 144:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.3.5. Instalacje i sieci wewnątrzzakładowe2.3.5.1. Sieci elektroenergetyczne2.3.5.1.1. Ochrona ppoż. i zagadnienia BHP w instalacjach elektrycznychWszystkie kable, przewody i silniki należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń samoczynnymi wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi, różnicowo - prądowymi lub bezpiecznikami dobranymi do dopuszczalnej obciążalności długotrwałej i zwarciowej. W obiektach zastosować główne wyłączniki prądu. Niezależnie od tego każda rozdzielnica winna posiadać wyłącznik główny, którym można wyłączyć napięcie w obiekcie.

Zamawiający wymaga zastosowania przewodów i kabli o rzędzie izolacji min. 500V w obwodach jednofazowych 230V oraz minimum 750V w obwodach trójfazowych 400V.

2.3.5.1.2. Linia kablowa SNW ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać stację transformatorową, o której mowa w Error: Reference source not found oraz doprowadzić energię ze stacji transformatorowej, poprzez rozdzielnię elektryczną, do poszczególnych budynków, hal technologicznych i pozostałych elementów zagospodarowania terenu (linie NN) oraz oświetlenie terenu ZZO.

Należy wykonać dwukierunkowy układ rozliczeniowy energii – zapewniający możliwość przesyłu i opomiarowania energii w dwie strony, chyba, że warunki przyłączenia nie będą dopuszczać takiego rozwiązania.

UWAGA:W celu zminimalizowania skutków ewentualnego braku zasilania Zakład należy wyposażyć w agregat prądotwórczy

agregat prądotwórczy, moc minimalna 10,0 kVA, gniazda AC 230V i 400V, silnika o mocy min. 18KM, rozruch elektryczny zbiornik paliwa 20l, licznik motogodzin, woltomierz, zestaw transportowy, min. czas pracy 5h

2.3.5.1.3. Sieć rozdzielcza n.n.Zamawiający oczekuje wykonania sieci rozdzielczej n.n. jako kablowej, kablami YKY, w układzie sieciowym TNC oraz TNS.

W zakresie budowy sieci n.n. Zamawiający wymaga zapewnienia dostawy i montażu w terenie szafek wolnostojących z fundamentami (tzw. złącz kablowych prefabrykowanych w obudowie odpornej na rdzę).

Z sieci rozdzielczej n.n. winny być zasilane następujące obiekty:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Elektroniczna waga samochodowa wjazdowa z systemem regulacji ruchu

Elektroniczna waga samochodowa wyjazdowa z systemem regulacji ruchu

Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Boksy magazynowe surowców wtórnych

Boksy paliwa alternatywnego

Segment stabilizacji tlenowejstrona 144

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 145:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Biofiltr

Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu)

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych

Stacja paliw

Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych

Garaż dla kompaktora

Budynek garażowy pojazdów kołowych

Kwatera składowiska

Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznych

Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych

Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączania

Zespół zbiornika sedymentacyjno-separującego

Separator lamelowy

Zbiornik permeatu i oczyszczonych wód deszczowych z funkcją ppoż.

wszystkie pompownie zaprojektowane i zbudowane przez Wykonawcę.

Kable układać w ziemi, w przepustach PCV Ø110 mm na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu i drogami oraz w korytkach kablowych wewnątrz hal, segmentów i obiektów.

2.3.5.1.4. Rozdzielnice główne niskiego napięciaZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RGNN zasilającej obiekty i urządzenia w centralnej części zakładu poprzez sieć rozdzielczą kablową

2.3.5.1.5. Rozdzielnice obiektowe niskiego napięciaPoszczególne obiekty zakładu powinny posiadać rozdzielnice obiektowe, z których zasilane będą oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, gniazda wtykowe, odbiorniki instalacji wod.-kan. oraz odbiorniki technologiczne poprzez własne szafy lub szafki.

2.3.5.2. Sieci słaboprądowe2.3.5.2.1. Sieć telefonicznaW ramach robót Zamawiający oczekuje zainstalowania centrali telefonicznej. Centralę telefoniczną należy zainstalować w wydzielonym pomieszczeniu w budynku administracyjnym z salą edukacyjną - serwerowni. Do sieci telefonicznej wymagane jest podłączenie aparatów telefonicznych z następujących obiektów:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Segment stabilizacji tlenowej

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

strona 145Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 146:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Pomiędzy w/w budynkami sieć telefoniczną należy wykonać kablem typu XzTKMXpw, wciągając go do kanalizacji teletechnicznej i zakończyć na rozdzielnikach kablowych w hermetycznych skrzynkach kablowych, zainstalowanych do ścian budynku na wysokości 0,5 m. Obwody czynne w rozdzielnikach należy wyposażyć w odgromniki trójelektrodowe.

Sieć telefoniczną wykonać zgodnie z normami branżowymi:

ZN-96/TP S.A.-027 ” Telekomunikacyjne sieci miejscowe”

ZN-96/TP S.A.-036 ”Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami

ZN-96/TP S.A.-037 ”Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych”

2.3.5.2.2. Sieć teleinformatycznaZamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania sieci i instalacji teleinformatycznej z centralnym punktem zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni, w Budynku administracyjnym z salą edukacyjną, w postaci dwóch segmentów z możliwością wymiany informacji między sobą:

a. sieć informatyczna przemysłowa (sieć łącząca obiekty ZZO, które wyposażone są w autonomiczne układy sterowania i automatyki);

b. sieć informatyczna biurowa (sieć wyposażona w podstawowe oprogramowanie narzędziowe biurowe, komunikacyjne, itp.).

Obie sieci winny być zintegrowane na poziomie komputera centralnego w pomieszczeniu Serwerowni.

W skład w/w sieci powinny wchodzić:

szafa 19”-GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny),

kable światłowodowe,

kable miedziane ekranowane ze skrętką kat. 5e typu FTP-4x2x0,5,

moduły po dwa gniazda telefoniczne i minimum jedno gniazdo sieci komputerowej typu RJ-45.

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb.

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, PN EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. – ”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

2.3.5.2.3. Sieć telewizji przemysłowejZamawiający oczekuje wykonania instalacji telewizji przemysłowej zapewniającej obserwację całego terenu ZZO w szczególności:

głównej bramy wjazdowej

wjazdu awaryjnego z bramą

widoku z góry zawartości pojazdów na wadze wjazdowej

widoku z góry zawartości pojazdów na wadze wyjazdowej

wszystkich obiektów technologicznych ZZO

linii technologicznej sortowni i Segmentu stabilizacji tlenowej

strona 146Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 147:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

całego obszaru kwatery składowej

Wymagana do zaprojektowania i wykonania sieć telewizji przemysłowej ma na celu obserwację ciągów technologicznych w Segmencie mechanicznej i ręcznej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego oraz innych wybranych miejsc na terenie ZZO. W skład sieci powinny wchodzić kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczości), kamery ruchome (wysokiej rozdzielczości), multiplekser (możliwość przechowania danych minimum 7 dni), monitory, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilające. Kamery powinny być umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych.

Zamawiający wymaga objęcia monitoringiem 100% terenu Zakładu oraz istotnych miejsc dla monitoringu pracy linii technologicznych, przy ilości kamer nie mniejszej niż 30 sztuk.

Ponadto Zamawiający oczekuje zamontowania kamer we wszystkich kabinach sortowniczych.

Kable wizyjne, sterownicze i zasilające do kamer wewnątrz budynków należy układać w korytkach kablowych lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami należy wciągnąć do kanalizacji teletechnicznej. Zasilanie wszystkich kamer winno się odbywać z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napięcia kamery muszą posiadać podtrzymanie napięcia poprzez UPS.

Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny być zakończone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez sieć telewizyjnego systemu nadzoru odbywać się powinna w Dyspozytorni.

Ponadto powyższa sieć powinna współpracować z siecią elektronicznego systemu bezpieczeństwa.

Sieć telewizji przemysłowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, PN EN50173 oraz Załącznikiem nr 23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997r – ”Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

2.3.5.2.4. Sieć sygnalizacji alarmowo-pożarowejZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w budynkach i obiektach zamkniętych ZZO systemu alarmowego sygnalizacji pożaru, który będzie zbierać informacje o powstałych zagrożeniach pożarowych.

System alarmowy sygnalizacji pożaru powinien obejmować instalacje centrali sygnalizacji pożaru, czujek optycznych dymu, liniowych czujek dymu, czujek temperatury, ręcznych ostrzegaczy pożaru, sygnalizatorów akustycznych alarmu oraz adresowalne adaptery z nietypowymi czujkami otwarcia klap dymnych i elementu kontrolno-sterującego. Wszystkie czujki i przyciski należy przyłączyć do adresowalnych obwodów.

W obiektach zagrożenia pożarem lub wybuchem Zamawiający wymaga wykonania instalacji w całości kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 natomiast na zewnątrz kablem typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Podczas awaryjnego zaniku napięcia w sieci zakładowej należy umożliwić zasilenie centralki z akumulatorów lub agregatu.

Sieć alarmową należy wykonać zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej a w szczególności:

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

strona 147Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 148:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.3.5.2.5. Kanalizacja teletechnicznaW ramach Robót należy zaprojektować i zbudować kanalizację kablową 2-otworową.

Kanalizacja wykonana powinna być rurami RPP 100/5 oraz studniami kablowymi z pokrywami posiadającymi otwory wentylacyjne. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być uszczelnione w celu zapobiegania zamulenia rur.

Na terenach zieleni i pod chodnikami Zamawiający wymaga ułożenia kanalizacji na głębokości min. 0,7 m, natomiast przepusty pod drogami i placami dla samochodów na głębokości min. 1,0 m. Studnie usytuowane w całości lub częściowo pod jezdnią, gdzie istnieje możliwość najeżdżania ciężkiego sprzętu powyżej 2,5 tony, powinny mieć konstrukcję wzmocnioną. Połączenia kanalizacji z obiektami wykonane zostać powinny rurami typu DVK 110/94 z przerwą min. 1m przed danym obiektem.

Kanalizację teletechniczną należy zbudować zgodnie z normami branżowymi:

ZN-96/TP S.A.-011 ”Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”,

ZN-96/TP S.A.-012 ”Kanalizacja pierwotna,

ZN-96/TP S.A.-023 ”Studnie kablowe”.

ZN-96/TP S.A.-013 ”Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe”

2.3.5.2.6. Sieć elektronicznego systemu bezpieczeństwaZamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach ZZO elektronicznego systemu bezpieczeństwa we wszystkich budynkach i obiektach zamkniętych oraz bramach wjazdowych i furtkach.

W celu zabezpieczenia terenu i obiektów ZZO oczekuje się zastosowanie sieci elektronicznego systemu bezpieczeństwa (ESB), służącego do monitorowania, kontroli oraz nadzoru odpowiednich systemów współpracujących odpowiednio ze sobą, do których należą:

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN)

System Kontroli Dostępu (KD)

System Urządzeń Ochrony Peryferyjnej

ppoż. i gazu w pomieszczeniach kotłowni.

Centrala ESB powinna być zainstalowana w pomieszczeniu Dyspozytorni.

Wszystkie nadzorowane urządzenia muszą być monitorowane na ekranie w postaci symboli zmieniających swój stan w zależności od rzeczywistych wartości (zmiana koloru, zmiana kształtu symbolu, migotanie lub generowanie dźwięku alarmowego. Stany alarmowe powinny być oceniane zgodnie z ich priorytetem i czasem wystąpienia. Wszystkie zdarzenia występujące w systemie monitorowania muszą być zapisywane w protokole zdarzeń, który będzie zapisywany na bieżąco na twardym dysku i drukowane.

Elektroniczny system bezpieczeństwa musi być chroniony przez system haseł i uprawnień dostępu.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN) powinien polegać na nadzorowaniu obiektów na terenie ZZO, i możliwie jak najwcześniej ostrzegać o intruzie wchodzącym do zabezpieczonego obiektu (nie powinien generować fałszywych alarmów). System SSWN powinien zawierać 3 zasadnicze elementy – wykrywanie, ostrzeganie i sterowanie.

System musi zapewniać możliwość zapisywania wszystkich sygnałów alarmowych do rejestru i wyświetlanie ich w sposób umożliwiający zaobserwowanie, co się wydarzyło (operator musi mieć możliwość włączania i wyłączania żądanych elementów systemu).

strona 148Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 149:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Do wykrycia włamania przez system SSWN zastosować należy urządzenia takie jak: czujki podczerwieni pasywnej (PIR), czujki ultradźwiękowe, czujki mikrofalowe, czujki wibracyjne, sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne, zamki szyfrowe, zbliżeniowe lampy oświetleniowe itp.

Zadaniem Systemu Kontroli Dostępu (KD) jest zabezpieczenie głównych obiektów na terenie ZZO związanych z:

rejestracją wejść/wyjść,

kontrolą czasu pracy,

odcięciem nieautoryzowanych pracowników od pomieszczeń szczególnie chronionych,

identyfikacją pracowników przez ochronę,

zamknięciem pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem,

nadzorem nad pracownikami ochrony,

nadzorem nad serwisem sprzątającym.

Ponadto do powyższego systemu KD Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania:

strefy dostępu do odpowiednich obiektów lub pomieszczeń,

strefy czasowe dla kart użytkowników,

zmienianie uprawnień dla kart i grup pracowników,

zmiana trybu pracy czytników w święta.

Wymienione powyżej systemy muszą współpracować z systemem telewizji przemysłowej w zakresie wizyjnej, zdalnej weryfikacji sygnałów alarmowych.

2.3.5.3. Sieć oświetlenia terenuZamawiający wymaga zaprojektowania sieci oświetlenia terenu jako kablowej, kablami YAKY w układzie TN-S, w części obejmującej budynki i budowle, place technologiczne, drogi, place manewrowe i postojowe.

Sieć rozdzielcza kablowa, winna składać się z obwodów trójfazowych z punktami świetlnymi przyłączonymi do faz naprzemiennie. Sterowanie odbywać się powinno automatycznie przy pomocy przekaźników zmierzchowych oraz ręcznie.

Dla oświetlenia dróg wymagane jest zastosowanie opraw sodowych i/lub ledowych (o mocy przeliczeniowej odpowiadającej 150 W, a w miejscach szczególnie narażonych – 250 W) zawieszonych na słupach stalowych ocynkowanych z wysięgnikami jedno- i dwuramiennymi o długości od 1,5 m do 2,5 m oraz naświetlaczy metalohalogenkowych asymetrycznych na wysięgnikach na elewacji budynków. Zamawiający wymaga aby miał możliwość zdalnego wyłączenia poszczególnych obwodów np. w dni wolne od pracy, jednakże bez pogorszenia możliwości monitorowania całości terenu.

Wymagane natężenie światła należy obliczyć wg normy PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe .

2.3.5.4. Sieci wodociągowe2.3.5.4.1. Sieć wodociągowa dla celów socjalno-bytowych i technologicznychW ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać zaopatrzenie ZZO w wodę.

Do budynków, segmentów i hal technologicznych należy wykonać przyłącza wodociągowe wewnątrzzakładowe zapewniające dostawę wody do celów technologicznych, socjalno-bytowych, przeciwpożarowych, porządkowych i gospodarczych (czyszczenie posadzek hal

strona 149Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 150:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

technologicznych, utrzymanie zieleni, uzupełnianie wody w myjce samochodowej) określonych na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Ponadto na terenie ZZO należy przewidzieć punkty czerpalne na potrzeby technologiczne.

Pobór wody z punktu poboru wody należy wykonać poprzez studzienkę ssawną wyposażoną w wyprowadzenia zakończone kołnierzem na szybkozłącze typu strażackiego oraz zabezpieczenia: kosze ssawne i zasuwy zwrotne z możliwością odwodnienia przewodu.

Zamawiający oczekuje wykonania sieci wodociągowej dla celów socjalno-bytowych i technologicznych z rur PE ciśnieniowych PN 10 zgrzewanych czołowo.

Przyłącza do poszczególnych obiektów wykonać z rur o średnicach w zależności od zapotrzebowania. Każde podejście sieci wodociągowej do obiektu należy wyposażyć w zasuwę odcinającą instalowaną z przedłużonym trzpieniem i typową skrzynką uliczną do zasuw.

Na sieci należy zainstalować zawory napowietrzająco – odpowietrzające, o zakresie roboczym od 1 do 16 bar, o standardzie nie gorszym niż z zespołami odpowietrzająco – napowietrzającymi, do bezpośredniej zabudowy w ziemi, odporne na korozję, oraz zasuwy odcinające.

Z sieci należy zasilić następujące obiekty:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Boksy magazynowe surowców wtórnych

Boksy paliwa alternatywnego

Segment stabilizacji tlenowej

Biofiltr

Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu)

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych

Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych

Budynek garażowy pojazdów kołowych

Kwatera składowiska

Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych

Ponadto woda będzie wykorzystywana do podlewania zieleni. Należy przewidzieć zużycie wody w ilości min. 2,5 l/m2, przy podlewaniu raz na 2 dni w okresie wegetacyjnym.

Zamawiający wymaga, aby w bilansie zapotrzebowania wody uwzględnić maksymalne wykorzystanie wszelkich wód podczyszczonych do procesów technologicznych i utrzymania terenów zielonych.

strona 150Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 151:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

2.3.5.4.2. Sieć wodociągowa dla celów przeciwpożarowychNa terenie Zakładu należy zaprojektować i wykonać odrębną sieć wodociągową dla celów przeciwpożarowych.

Sieć wodociągową oraz wszystkie jej parametry należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Dla celów pełnego zabezpieczenia pożarowego Zamawiający oczekuje zaprojektowania Zbiornika permeatu i oczyszczonych wód deszczowych, który będzie mógł pełnić funkcje retencji wód oczyszczonych do celów technologicznych i ppoż. zgodnie z zapisem w 2.3.4.3Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej należy zaprojektować i wykonać zewnętrzne hydranty p-poż. z odcięciem każdego hydrantu od sieci za pomocą zasuwy odcinającej z przedłużeniem trzpienia oraz typową skrzynką do zasuw.

Ilość i rodzaj parametry hydrantów muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE ciśnieniowych zgrzewanych czołowo.

2.3.5.4.3. Studzienki odwadniająceDla możliwości odwodnienia odcinków rurociągu wodociągowego oczekuje się zabudowania trójnika PEHD w najniższym punkcie rurociągu. Na odejściu zainstalowana powinna być zasuwa odcinająca doziemna, z wyprowadzeniem trzpienia i zakończeniem w typowej skrzynce do zasuw. Wymagane jest zastosowanie miękko uszczelniającej zasuwy klinowej z kielichami do rur PVC z żeliwa sferoidalnego epoksydowana.

2.3.5.5. Sieci kanalizacyjneZamawiający wymaga wykonania sieci kanalizacyjnych dla odprowadzania poszczególnych rodzajów ścieków powstających na terenie ZZO wg poniższego zestawienia:

ścieki sanitarne,

ścieki technologiczne,

ścieki deszczowe.

Zamawiający oczekuje wykonania ww. sieci w układzie grawitacyjnym i/lub tłocznym w zależności od usytuowania wysokościowego obiektów.

Minimalne wymagane parametry sieci kanalizacji grawitacyjnej: rury PE lub PP, o podwójnej ściance, spadek 0,5%, głębokości od 1,5 do 2,5 m.

Minimalne wymagane parametry sieci kanalizacji tłocznej: rury PE lub PP, o podwójnej ściance, głębokości od 1,5 do 2,5 m.

Za dobór przekrojów kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych odpowiada Wykonawca, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych obliczeń.

Ścieki deszczowe Wykonawca winien skierować w celu oczyszczenia do Zespół zbiornika sedymentacyjno-separującego z separatorem lamelowym wód deszczowych.

Podczas realizacji projektu Wykonawca powinien zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniających samooczyszczenie kanału.

strona 151Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 152:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Zamawiający wymaga wykonania rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarno – technologicznej i deszczowej z rur z tworzyw sztucznych PCW lub PP – klasy S o litej ściance, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 8.

Minimalne średnice wewnętrzne kanałów:

- dla kanalizacji sanitarno – technologicznej – DN 200 mm

- dla kanalizacji deszczowej – DN 300 mm

Na kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, technologicznej i deszczowej Zamawiający wymaga wykonania studni rewizyjnych min. DN 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45 o wodoszczelności min. W10, łączonych na uszczelki. Kinety wszystkich studzienek wykonane, jako prefabrykat o wysokości ¾ średnicy kanału z betonu klasy min. C35/45 o wodoszczelności min. W 10.

Studnie rewizyjne winny być lokalizowane na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 50 m oraz przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju.

Wterenieonawierzchninieutwardzonej,włazykanałowenależyobetonować(betonklasyC16/20).

Rury winny być łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą złączek elektrooporowych.

2.3.5.5.1. Sieć kanalizacji sanitarnejSieć kanalizacji sanitarnej powinna obejmować połączenia pomiędzy niezbędnymi urządzeniami i obiektami ZZO w Marszowie i odprowadzać ścieki sanitarne do Oczyszczalni ścieków socjalnych z systemem rozsączania.

Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zostać uzbrojona we wszelką wymaganą przepisami, normami oraz niezbędną z punktu widzenia funkcji technicznych i technologicznych armaturę gwarantującą bezpieczną, ekonomiczną i zgodną z zamierzeniami pracę całego ZZO.

Kanalizację sanitarną należy doprowadzić do:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Budynek garażowy pojazdów kołowych

Oczyszczalnia ścieków socjalnych z systemem rozsączania

W ramach sieci kanalizacji sanitarnej może być niezbędne wykonanie przepompowni lokalnych – ilość i szczegółowe wytyczne wykonania pompowni zależeć będą od przyjętych rozwiązań wysokościowych projektowanej kanalizacji na terenie ZZO.

Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych w budynkach winny być włączone do kanalizacji sanitarnej za pomocą studzienek zlokalizowanych w pobliżu budynków.

W miejscach załamania trasy, podłączeń przy kanalików oraz w odległości nie większej niż 50 m Zamawiający wymaga zainstalowania studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy min. 1,0 m.

2.3.5.5.2. Sieć kanalizacji technologicznejW celu odprowadzenia powstających w obiektach technologicznych ścieków pochodzących z procesów zagospodarowania odpadów Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji technologicznej.

strona 152Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 153:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Część powstających ścieków technologicznych należy powtórnie wykorzystać w procesach technologicznych.

Ścieki technologiczne z obiektów winny być włączone do kanalizacji technologicznej za pomocą studzienek zlokalizowanych w pobliżu obiektów.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji ścieków technologicznych grawitacyjnej i/lub tłocznej, która zbierać będzie te ścieki ze studzienek zlokalizowanych przy następujących obiektach Zakładu:

Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych

Segment mechanicznej i ręcznej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Segment stabilizacji tlenowej

Biofiltr

Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu)

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Stacja kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych

Myjnia płytowa dla pojazdów kołowych

Garaż dla kompaktora

Zbiornik dwukomorowy odcieków i ścieków technologicznych

Oczyszczalnia odcieków i ścieków technologicznych

Spływ ścieków deszczowych i odcieków z placu odbywać się powinien grawitacyjnie do zaprojektowanego i wykonanego wzdłuż krawędzi placu szczelnego rowu otwartego, którym ścieki odprowadzane będą do studzienki osadnikowej, a następnie do Kanalizacji ścieków technologicznych.

Stosownie do zastosowanych rozwiązań odcieki z projektowanej kwatery składowej balastu należy odprowadzić ciśnieniowo do Zbiornika dwukomorowego odcieków i ścieków sanitarnych. Ostateczne parametry zbiornika należy określić na etapie sporządzania projektu technologicznego.

2.3.5.5.3. Sieć kanalizacji odciekówOdcieki z pompowni Kwatery składowej winny być pompowane do Zbiornika dwukomorowego odcieków i ścieków technologicznych.

2.3.5.5.4. Sieć kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczaniaSieć kanalizacji deszczowej powinna obejmować wszelkie niezbędne przyłącza, doprowadzenia i odprowadzenia oraz połączenia pomiędzy niezbędnymi urządzeniami i obiektami ZZO w Marszowie. Sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać uzbrojona we wszelką wymaganą przepisami, normami oraz niezbędną dla prawidłowej realizacji funkcji technicznych i technologicznych armaturę gwarantującą bezpieczną, ekonomiczną i zgodną z zamierzeniami pracę całego ZZO.

Wody deszczowe z dachów budynków, z dróg i placów manewrowych ZZO należy ująć w oddzielną sieć kanalizacyjną i poddać je podczyszczaniu w osadniku i separatorze, tak aby możliwe było ich odprowadzenie do zbiornika wód p.poż

Na końcowym odcinku kanalizacji deszczowej należy zastosować typowy układ podczyszczania wód deszczowych, wyposażony w studnię osadnikową i lamelowy separator koalescencyjny (separacja ropopochodnych). Zastosowany układ winien zapewnić oczyszczenie wód opadowych przed ich ewentualnym zrzutem do odbiornika tak,

strona 153Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 154:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/dm3.

W ramach sieci kanalizacji deszczowej może być niezbędne wykonanie przepompowni lokalnych – ilość i szczegółowe wytyczne wykonania pompowni zależeć będą od przyjętych rozwiązań wysokościowych projektowanej kanalizacji.

Zamawiający oczekuje włączenia do kanalizacji deszczowej wód opadowych pochodzących z dachów następujących obiektów:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

Segment mechanicznej i ręcznej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Boksy magazynowe surowców wtórnych

Boksy paliwa alternatywnego

Segment stabilizacji tlenowej

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych

Garaż dla kompaktora

Budynek garażowy pojazdów kołowych

Zespół zbiornika sedymentacyjno-separującego z separatorem lamelowym

drogi i place manewrowe ZZO.

Ścieki z dachów obiektów kubaturowych oraz dróg i placów łącznie, winny spływać układem rur kanalizacyjnych do Zespołu zbiornika sedymentacyjno-separującego z separatorem lamelowym wód deszczowych, którym mowa w 2.3.4.1 i 2.3.4.2.

2.3.5.5.5. Obiekty na sieciach kanalizacyjnych2.3.5.5.5.1. Studzienki kanalizacyjne.

Na sieciach kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania studzienek przelotowych, połączeniowych i spadowych, z kręgów prefabrykowanych żelbetowych min. 1,20 m (dla rur do d = 0,5 m) i min. 1,5 m (dla rur powyżej d = 0,5 m), przykrytych płytą pokrywową z włazem żeliwnym lekkim lub ciężkim (zależnie od lokalizacji studzienki, odpowiednio poza drogami i w drogach).

2.3.5.5.5.2. Wpusty deszczowe.

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania na terenie ZZO wpustów deszczowych dla potrzeb odprowadzenia ścieków deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej, żeliwnych ze studzienkami ściekowymi.

2.3.5.5.5.3. Studzienki odpowietrzające

Na rurociągach tłocznych Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania studzienek odpowietrzających.

2.3.5.6. Sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowejZamawiający wymaga wykonania następujących sieci:

sieci centralnego ogrzewania 90/70oC

sieci cieplej wody użytkowej 60oCstrona 154

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 155:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Z sieci centralnego ogrzewania 90/70oC oraz cieplej wody użytkowej 60oC należy zasilić następujące obiekty:

Budynek administracyjny z salą edukacyjną

Budynek wagowy wraz z zadaszeniem wag

Segment mechanicznej i ręcznej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych

Budynek garażowy pojazdów kołowych

Zamawiający oczekuje wykonania sieci z preizolowanej giętkiej rury z tworzywa sztucznego.

Do montażu sieci c.o. i c.w.u. preferowane jest zastosowanie rury o dwóch przewodach w jednej izolacji i płaszczu.

Wymagane parametry pracy:

c.o. do 95oC, do 6,0 barów

c.w.u. do 65oC, do 10,0 barów

Na przyłączach sieci do budynków (c.o. i c.w.u.) zainstalować zawory regulacyjno-pomiarowe (z zaworami pomiarowymi oraz kurkami).

Średnice i długości rurociągów sieci cieplnej należy określić na etapie prac projektowych.

2.3.6.Droga dojazdowa do ZZOZamawiający oczekuje zaprojektowania i zbudowania drogi dojazdowej do budowanego w ramach niniejszego Kontraktu ZZO na trasie od miejsca skomunikowania z droga krajową 12, na istniejącym zjeździe (km 48 +260).

Droga winna być zbudowana zgodnie z:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 217/2008 z dnia 22.10.2008 dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów z terenu Łużyckiego Związku Gmin Żary – Żagań, znak sprawy 7331/217/08.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu pt.: Budowa Zakładu Odpadów Komunalnych na działce 175/1 w Marszowie, gm. Żary” - Znak sprawy GOS 7633/223/2008 z dnia 11.11.2008

Wykonawca winien:

1). na istniejącym zjeździe (km 48 +260 zaprojektować i wybudować dodatkowy element drogi, tj. pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo,

2). zaprojektować i wykonać korektę łuku na ww. odcinku drogi krajowej,

3). dalej poprowadzić drogę dojazdową drogami oznaczonymi jako działki nr 172/1, 172/2, 177/2, 176

4). poszerzyć ww. drogi i wykonać na nich nawierzchnię asfaltową.

Wymagane parametry drogi:

a. droga dwukierunkowa dwupasmowa,

b. szerokość jezdni min. 7,0 m,

c. nawierzchnia asfaltowa,

d. dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich,

e. kategoria obciążenia ruchem KR3.

strona 155Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 156:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Szacowana łączna długość drogi dojazdowej do Zakładu wyniesie ok. 670,0 m.

2.3.7. Drogi, chodniki i place manewrowe wewnątrzzakładoweRoboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie obejmują wykonanie nawierzchni dróg, placów manewrowych, placów technologicznych, parkingów i chodników w nawiązaniu do projektowanych i budowanych w ramach niniejszego Kontraktu obiektów gospodarki odpadami ZZO oraz drogi dojazdowej do ZZO, o której mowa 2.3.6, od jej miejsca skomunikowania z droga krajową 12, na istniejącym zjeździe (km 48 +260)

Drogi, place i chodniki należy nawiązać sytuacyjne i wysokościowo do projektowanych budynków i budowli oraz dróg technologicznych.

Zamawiający oczekuje przyjęcia jako podstawowej szerokości jezdni dwupasmowej – 2 x 3,50 = 7,00 m oraz jezdni jednopasmowej = 4,50 m.

Zamawiający oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich obiektów technologicznych Zakładu, wykonania stosownych placów manewrowych dla pojazdów dowożących odpady oraz pojazdów i maszyn mobilnych Zamawiającego z uwzględnieniem minimalnego zewnętrznego promienia skrętu –12 m. Zamawiający oczekuje wybudowania odpowiedniej ilości placów postojowych przed głównymi obiektami technologicznymi Zakładu, w których będzie się odbywało unieszkodliwianie odpadów.

2.3.7.1. Zakres rzeczowy robót związanych z budową nawierzchni dróg i placówWykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego i wykonania inwestycji drogowych w sposób nawiązujący sytuacyjnie i wysokościowo do planowanych obiektów technologicznych ZZO oraz drogi dojazdowej, o której mowa 2.3.6.

W zakresie rzeczowym robót związanych z budową nawierzchni dróg, placów technologicznych i manewrowych, placów magazynowych ZZO należy wykonać:

- drogi dojazdowe do wszystkich obiektów ZZO w Marszowie oraz place manewrowe,

- place technologiczne (Plac dojrzewania kompostu (biostablizatu), Plac kompostowni pryzmowej odpadów zielonych, plac Stacji kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych;

- parking dla załogi Zakładu dla minimum 30 samochodów osobowych;

- parking dla personelu administracyjnego i gości Zakładu dla minimum 25 samochodów osobowych, 1 samochodu dostawczego oraz 1 autobusu

- dojazd do punktu poboru wody do celów przeciwpożarowych

- droga ppoż.,

- droga dla kompaktora.

2.3.7.2. Wjazd na teren ZakładuWymagane parametry drogi wjazdowej na teren Zakładu:

droga dwukierunkowa jednopasmowa,

szerokość jezdni - min. 10,50 m,

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

kategoria obciążenia ruchem –minimum KR2.

W pasie wjazdowym do planowanego ZZO należy przewidzieć zainstalowanie dwóch wag samochodowych, oddzielonych pasem terenu, na którym przewiduje się lokalizację budynku wagowego z zadaszeniem wag.. Przy pasie wjazdowym należy usytuować zatokę postojową dla jednego samochodu ciężarowego. Szerokość jezdni przed wagami powinna wynosić min. 10,5 m. Należy zaprojektować drogę wjazdową przenoszącą główny strumień odpadów,

strona 156Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 157:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

którą wjeżdżać będzie średnio 40 samochodów ciężarowych bez przyczep na dobę. W okresach szczytu ilość pojazdów wjeżdżających może dochodzić do 50 samochodów ciężarowych na dobę.

Pozostałe wjazdy na teren Zakładu:

wymagany do zaprojektowania i wykonania wjazd awaryjny ppoż.

2.3.7.3. Dojazd do obiektów w centralnej części ZakładuUkład komunikacyjny musi zapewniać możliwość dojazdu do wszystkich obiektów Zakładu, oraz ich objazdu wokół, z uwzględnieniem parametrów oraz nośności mających zastosowanie wobec przewidywanych pojazdów, które będą się poruszać po terenie Zakładu oraz z uwzględnieniem wymogów ppoż.

Wymagane parametry:

drogi dwukierunkowe, jednopasmowe,

szerokość jezdni min. 7,00 m,

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub betonu asfaltowego,

kategoria obciążenia ruchem KR2.

Przed obiektami kubaturowymi obróbki odpadów Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania placów manewrowych o szerokości dostosowanej do możliwości manewrowania pojazdami o zewnętrznym promieniu skrętu minimum 12 m.

2.3.7.4. Droga ppoż.Zamawiający oczekuje wybudowania drogi ppoż. na terenie Zakładu.

Wymagane parametry:

droga dwukierunkowa, jednopasmowa,

szerokość jezdni min. 4,50 m,

nawierzchnia żwirowa.

2.3.7.5. Place manewrowo-postojoweZamawiający oczekuje lokalizacji placów manewrowo-postojowych dla pojazdów Zamawiającego przed stanowiskami postojowymi sprzętu ZZO.

Wymagane parametry placów:

nawierzchnia betonowa dylatowana lub z kostki brukowej betonowej lub betonu asfaltowego dla pojazdów ogumionych,

kategoria obciążenia ruchem KR2.

2.3.7.6. Drogi o nawierzchni żwirowejDookoła kwatery składowej u podnóża skarpy należy wykonać drogę technologiczną o nawierzchni żwirowej.

2.3.7.7. Chodniki i opaski wokół budynkówZamawiający wymaga wykonania chodników na wszystkich ciągach komunikacyjnych, na których może wystąpić ruch pieszy pracowników Zakładu lub osób z zewnątrz, a w szczególności:

przy budynku administracyjno - socjalnym,

przy obszarach:

o Budynku administracyjnego z salą edukacyjną

strona 157Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 158:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

o Budynku wagowego wraz z zadaszeniem wag

o Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO)

o Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego

o Segmentu stabilizacji tlenowej

o Punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych

pomiędzy parkingami a poszczególnymi budynkami i obiektami technologicznymi,

Wymagane parametry chodników winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43. poz. 430).

Chodniki i opaski wokół budynków należy zaprojektować i wykonać z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie piaskowo-cementowej o grubości 20 cm.

Krawędzie chodników obramować obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ustawionym na ławie z oporem z betonu wtopionym do poziomu chodnika.

2.3.7.8. Parking dla personelu administracyjnego i gości ZakładuZamawiający oczekuje wybudowania przy budynku administracyjnym z salą edukacyjną placu utwardzonego z nawierzchnią asfaltowej lub z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm z miejscami postojowymi dla 25 samochodów osobowych, 1 samochodu dostawczego oraz 1 autobusu.

Projektując parkingi należy przewidzieć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2.3.7.9. Parking dla załogi ZakładuZamawiający oczekuje wybudowania na terenie Zakładu placu utwardzonego z nawierzchnią z betonu dylatowanego lub kostki brukowej betonowej lub betonu asfaltowego z miejscami postojowymi dla 30 samochodów osobowych oraz stojaka do parkowania 15 rowerów.

2.3.7.10. Przewidywany ruch pojazdów na terenie ZakładuKierunki ruchu pojazdów:

Ruch pojazdów dostarczających odpady do poszczególnych obiektów ZZO;

Ruch pojazdów wyjeżdżających z ZZO;

Ruch pojazdów między obiektami ZZO;

Zamawiający wymaga aby, główny ruch pojazdów odbywał się planowanym wjazdem przez bramę główną. Należy przewidzieć, że po zważeniu na teren ZZO wyjeżdżać będą następujące rodzaje pojazdów:

Pojazdy dostarczające odpady komunalne zmieszane;

Pojazdy dostarczające odpady zielone do kompostowania;

Pojazdy dowożące i wywożące gruz;

Pojazdy dowożące odpady wielkogabarytowe;

Pojazdy dowożące piasek i ziemię;

Pojazdy wywożące gotowy kompost;

Pojazdy wywożące surowce wtórne;

Pojazdy wywożące RDF,

Pojazdy wywożące odpady niebezpieczne,

strona 158Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 159:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Pojazdy dostawców indywidualnych.

Ponadto należy przewidzieć, że przez wjazd główny wjeżdżać będą także samochody osobowe personelu Zamawiającego, samochody dostawcze, osoby wizytujące Zakład oraz autobusy z osobami uczestniczącymi w programach edukacyjnych. Wjazd i wyjazd należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby pojazdy nie podlegające ważeniu nie przejeżdżały przez wagi.

Ponadto Zamawiający oczekuje uwzględnienia ruchu wewnętrznego następujących pojazdów na terenie ZZO:

Pojazdy wywożące balast z Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego na Kwaterę składową

Pojazdy wywożące paliwo alternatywne z Boksów paliwa alternatywnego do odbiorców zewnętrznych lub na Kwaterę składową

Pojazdy wywożące koncentrat z Oczyszczalni na Kwaterę składową;

Pojazdy transportujące surowce wtórne z Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego do Boksów surowców wtórnych i/lub odbiorców zewnętrznych;

Pojazdy transportujące paliwo alternatywne z Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego do Boksów paliwa alternatywnego

Pojazdy transportujące kompost i biostablizat z Placu dojrzewania kompostu (biostablizatu) na Kwaterę składowiska lub do odbiorców zewnętrznych.

2.3.7.11. NawierzchnieZamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania nawierzchni dróg oraz placów manewrowych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43. poz. 430)

Krawędzie dróg, placów i parkingów należy obramować krawężnikiem betonowym ulicznym ustawionym na ławie z oporem z betonu klasy C 12/15.

Wszystkie nawierzchnie należy zaprojektować z pochyleniami podłużnymi i poprzecznymi zapewniającymi skuteczne odwodnienie powierzchni.

Zamawiający wymaga wykonania wpustów ulicznych odbioru wód deszczowych w nawierzchniach dróg oraz placów manewrowych i postojowych.

Zamawiający oczekuje wykonania większości nawierzchni na terenie Zakładu (za wyjątkiem wskazanych jako nawierzchnie gruntowe, żwirowe oraz z betonowych płyt drogowych) dróg i placów manewrowych oraz postojowych jako dostosowane do ruchu ciężkiego, z betonu i/lub betonu asfaltowego (odpowiednio dylatowanej i wykończonej), ograniczonych krawężnikiem drogowym betonowym. Zamawiający dopuszcza zamiennie wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

W miejscach gdzie nie jest wymagana pod względem technologicznym nawierzchnia z betonu cementowego, nawierzchnię dróg i placów wykonać z kostki betonowej gr. 10 cm (w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, w celu uniknięcia ewentualnych pęknięć nawierzchni oraz w celu ułatwienia dostępu do sieci międzyobiektowych).

Chodniki należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu o grubości 20 cm, gruntu stabilizowanego lub kruszywa łamanego. Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadać spadki i urządzenia umożliwiające ich skuteczne odwodnienie. Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja

strona 159Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 160:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

oraz niwelety powierzchni winny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną uprzednio dokumentacją projektową.

Podłoże gruntowe w korycie drogowym należy mechanicznie stabilizować celem uzyskania n/w parametrów:

- wtórny moduł sprężystości E2>120 MPa,

- wskaźnik zagęszczenia Is>1,03.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni dróg, placów i chodników muszą być zgodne, zależnie od przyjętej kategorii ruchu, z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz z wymaganiami określonymi w niniejszych WZ.

2.3.7.12. Droga dla kompaktoraZe względów technologicznych oraz bezpieczeństwa Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania wydzielonego funkcjonalnie układu komunikacyjnego dla kompaktora formującego złoże odpadów. Droga musi zapewniać bezpośredni i możliwie najkrótszy dojazd do kwatery składowej z Garażu dla kompaktora.

Droga musi zapewniać płynność trasy dla powolnych i mało zwrotnych pojazdów poruszających się po drodze.

Droga i plac manewrowy dla kompaktora musi zapewniać jego dojazd do Garażu dla kompaktora oraz do Mobilnej stacji paliw.

Wymagane parametry:

droga jednokierunkowa, jednopasmowa

szerokość jezdni min. 7,00 m,

nawierzchnia żwirowa

W przypadku przecinania się drogi dla kompaktora z pozostałymi drogami o nawierzchniach z elementów betonowych lub asfaltowych należy wykonać przejazdy umożliwiające ruch pojazdów kołowych.

2.3.8. OgrodzenieZamawiający oczekuje wykonania ogrodzenia terenu ZZO w ramach niniejszych Robót.

Ponadto w ramach robót należy wykonać ogrodzenie magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych.

2.3.8.1.1. Ogrodzenie projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)Ogrodzenie winno wydzielać obszar ZZO na terenie działki 175/1. Przewidywana długość ogrodzenia - minimum 2 200 m.

Ogrodzenie wykonać z paneli siatkowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo lub powlekanych, o wysokości min. 2,5 m, montowanych na słupach stalowych rozmieszczonych w odległości nie większej niż 3 m od siebie; ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Bramy powinny zostać zaprojektowane o wysokości min. 2,50 m i szerokości dostosowanej do szerokości drogi jako przesuwne otwierane automatycznie z poziomu budynku wag lub sterowni i przewidzianych do ruchu pojazdów, wg poniższego zestawienia:

brama na wymaganym do zaprojektowania i wykonania wjeździe głównym,

brama na wymaganym do zaprojektowania i wykonania wjeździe awaryjnym (ppoż.) ZZO,

strona 160Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 161:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Furtki (2 szt.) zaprojektować jako rozwierane ręcznie, otwierane dla uprawnionych pracowników za pomocą czytnika kart we-wy, szerokości min. 1,2 m, wysokości min. 2,0 m, przy ww. bramach głównej i awaryjnej.

Ponadto przy bramach wjazdowych należy wykonać instalację przyzewowo -akustyczną bramofonu z kasetą wywoławczą oraz obrotowe kamery telewizji przemysłowej zamontowane nasłupowo.

2.3.8.1.2. Ogrodzenie Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych (MMION)W ramach Robót należy wykonać ogrodzenie wydzielające obszar MMION w celu ograniczenia dostępu osób trzecich. Przewidywana długość ogrodzenia – min. 40 m. Projektowane ogrodzenie wykonać zgodnie z opisem powyżej. Ogrodzenie wyposażyć w dwie bramy uchylne ręczne o szerokości min. 4 m.

2.3.9. Zieleń izolacyjnaZakresie robót obejmuje nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej na terenie inwestycji (obejmującym również teren planowanej kwatery składowej balastu) w ilościach:

Zieleń izolacyjna i ozdobna min. 19 000,0 m2,

Zamawiający oczekuje wykonania pasa zieleni trwałej o szerokości minimum 10 m pełniącego funkcję ochronną (izolacyjną), polegającą na minimalizacji uciążliwości dla ludzi i środowiska, towarzyszących funkcjonowaniu ZZO na całym obwodzie ZZO tam, gdzie będzie to możliwe, z uwagi na posadowienie budynków i budowli oraz innych elementów technologicznych i infrastruktury ZZO.

Realizacja tego zadania winna się odbywać się poprzez nasadzenie drzew i krzewów. Pas zieleni powinien stanowić zwarty pierścień wysokiej drzewiasto-krzewiastej roślinności izolacyjno-sanitarnej o szerokości minimum 10,0 m. W skład pasów zieleni powinny wchodzić gatunki drzew iglastych, aby stworzyć skuteczną ochronę w okresie letnim i zimowym. Z uwagi na zaistniałe, w wyniku składowania odpadów, zmiany warunków siedliskowych nowy drzewostan powinien mieć cechy lasu rekultywacyjnego. Powinien się charakteryzować większą o 30%-40% gęstością oraz doborem gatunków tymczasowych i docelowych. Udział drzew i krzewów krótkotrwałych powinien wynosić 1/3 a docelowych 2/3 liczby roślin.

Należy unikać monotonii i szablonowości wykorzystując grupową, mozaikową formę zmieszania gatunków.

Dokonując wyboru gatunków do poprawek należy uwzględnić:

aktualny i pożądany stan gatunkowy upraw,

przyczyny które spowodowały ubytki nasadzeń,

rozmieszczenie ubytków i wzrost uprawy.

Przeprowadzenie dolesień łączy się z przebudową negatywnego drzewostanu, polegającą na zmianie składu gatunkowego i dostosowania go do warunków środowiska. Dobór gatunków w dolesieniach powinien odpowiadać celom przebudowy. W dolesieniach należy dawać pierwszeństwo gatunkom szybko rosnącym, dostosowując ich dobór do lokalnych warunków.

Zamawiający oczekuje, iż wokół obiektów kubaturowych ZZO, w miejscach, gdzie nie wystąpią kolizje z układem dróg i placów manewrowych i postojowych, Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleńce w postaci trawników i nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Szczególnie istotnym, jest zaprojektowanie obszarów zielonych przy Budynku administracyjnym z salą edukacyjną, placu parkingowym przy tym budynku oraz głównym wjeździe do ZZO.

strona 161Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 162:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3. Warunki wykonania i odbioru RobótWykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zadba o i zdemontuje po zakończeniu Robót tablice informacyjne odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wykonawca powinien stosować się do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.1555).

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną przez okres wykonywania Robót. Tablice należy ustawić w miejscu realizacji Robót niezwłocznie po rozpoczęciu prac.

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informujących i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. Miejsce ustawienia tablicy musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera.

Po zakończeniu realizacji projektu (nie później niż 3 miesiące po wydaniu Świadectwa Przejęcia) tablice informacyjne należy zastąpić tablicą pamiątkową ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablica powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informujących i promujących dotyczących projektów Funduszu Spójności.

Wykonawca powinien nabyć i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się co najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja powykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Zamawiającego oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego.

Dodatkowo Wykonawca powinien nabyć i trzymać na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiającego lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie innych Norm dotyczących dostarczonych materiałów.

3.1. Prawo dostępu do Placu BudowyZamawiający w terminie 7 dni od powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, jednak nie później niż w ciągu 42 dni od podpisania Kontraktu przez wszystkie Strony, da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy.

3.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przygotowania Placu BudowyZamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni.

Ziemia pochodząca z wykopów budowlanych winna być użyta do nowego ukształtowania terenu.

Miejsce wywozu odpadów oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Całość kosztów z tym związanych będzie po stronie Wykonawcy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy budowy geologicznej, warunków geotechnicznych, lokalizacji poszczególnych obiektów ich funkcji, rodzaju konstrukcji oraz obciążeń

strona 162Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 163:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

przekazywanych na podłoże, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wzmocnienie podłoża (jeżeli dotyczy), przy czym warstwa NB [Ps] powinna charakteryzować się średnią wartością wskaźnika zagęszczenia Is0,95, a górna min. 1 metrowa warstwa powinna być zagęszczona do Is0,97.

3.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru RobótZamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

organizacji robót budowlanych,

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

ochrony środowiska,

warunków bezpieczeństwa pracy,

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz ogólnymi Warunkami Kontraktu FIDIC (żółta książka).

3.3.1. Organizacja RobótWykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram Robót budowlanych.

3.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecichWykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp., powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania Robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 12 godzin od ich wystąpienia.

Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

3.3.3. Ochrona środowiskaWykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń

strona 163Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 164:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu Robót.

3.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowiePodczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej przez projektanta.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez Personel Wykonawcy.

3.3.5. Zaplecze dla potrzeb WykonawcyWykonawca jest zobowiązany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Zaplecze budowy winno być zabezpieczone w odpowiednią ilość miejsca dla zapewnienia niezbędnego zaplecza biurowego i socjalno-bytowego.

3.3.6. Zaplecze biurowe z salą naradW ramach zaplecza biurowego wymaga się zapewnienia odpowiedniej ilości pomieszczeń biurowych służących niezakłóconej pracy Personelu Wykonawcy. Zamawiający wymaga zorganizowania przez Wykonawcę sali narad zaplecza budowy, w której odbywać się będą posiedzenia rady budowy oraz narady robocze. Zamawiający wymaga aby sala narad nie była jednocześnie pomieszczeniem do spożywania posiłków przez personel Wykonawcy. Minimalna ilość miejsc siedzących ze swobodnym dostępem do stołu narad powinna wynosić 25. W przypadku, gdyby zaplecze biurowe zlokalizowane było w jednym pomieszczeniu z zapleczem socjalnym należy zapewnić odrębne wejście do części biurowej, zlokalizowane z innej strony budynku niż wejście do części socjalnej.

3.3.7. Zaplecze socjalno bytoweZaplecze budowy winno być wyposażone w odpowiednią część socjalno – bytową, zawierającą szatnie dla pracowników, węzeł sanitarny oraz pomieszczenia służące do przygotowania i spożywania posiłków przez Personel Wykonawcy. Ilość i wielkość pomieszczeń socjalnych powinna zapewnić swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spożywania posiłków należy zapewnić taką ilość miejsc siedzących, aby wszyscy pracownicy spożywający jednocześnie posiłek mieli zapewnione miejsce siedzące z dostępem do stołu. Pomieszczenie to winno być wyposażone w odpowiedni stół i urządzenia do przygotowania posiłków. Pomieszczenie to nie może być zamienne z w/w salą narad.

3.3.8. Toalety przenośneZamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią ilość toalet przenośnych dla swojego Personelu.

strona 164Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 165:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3.3.9. ParkingZamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował odpowiedni parking zaplecza PlacuBudowy, z wydzieloną częścią dla pojazdów osobowych. Ilość miejsc parkingowych w części dla pojazdów osobowych powinna zapewnić swobodne parkowanie wszystkich pojazdów związanych z prowadzeniem Robót. Zamawiający wymaga wydzielenia trzech miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla samochodów osobowych Personelu Zamawiającego.

3.3.10. Wymogi dotyczące warunków pracy Personelu WykonawcyZamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił swojemu personelowi warunki pracy zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga się zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi odpowiedniej odzieży ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwę) Wykonawcy, środków ochrony osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia posiłków regeneracyjnych o odpowiedniej wartości kalorycznej oraz zimnych i gorących napojów w zależności od pory roku.

3.3.11. Warunki dotyczące organizacji ruchuDla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarządcami dróg projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robót

3.3.12. Ogrodzenia, zabezpieczenie Placu BudowyWykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, inne jeżeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny personel jeżeli wymagany.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w cenę.

3.3.13. Zabezpieczenie chodników i jezdniWymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych i innych powodowanych ruchem samochodów z budowy.

UWAGA! Szczególnie wyjazd na drogę krajową nr 12.

3.3.14. Zabezpieczenie instalacji i urządzeńWykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

3.3.15. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanychMateriały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały

strona 165Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 166:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

o wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

o dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływ na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

3.3.16. Zaopatrzenie Robót w media niezbędne do realizacji budowyWykonawca winien zapewnić dostawę mediów na Plac Budowy.

strona 166Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 167:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3.3.17. Wymagania dotyczące wytyczenia Robót.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu Robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu). Sprawdzenie wytyczenia Robót przez Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

3.4. Szczegółowe warunki wykonania RobótWykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montażowych zgodnie z:

przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim

Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny

norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót będzie przestrzegać praw patentowych należących do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych należących do osób trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej, wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalającej Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według:

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej,

„Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,

Wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót.

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych „Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności.

W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” opracowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności.

strona 167Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 168:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy.

3.4.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne3.4.1.1. Źródła uzyskania materiału (gruntu)Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zakupu lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu Robót.

3.4.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowychWykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, chyba że postanowienia Warunków Kontraktu stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i innych miejsc, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót lub zostaną pozostawione do dyspozycji Zamawiającego.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Zamawiającego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

3.4.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałówMiejsca czasowego składowania gruntów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

3.4.1.4. Zasady wykorzystania gruntówGrunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Zamawiającego.

strona 168Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 169:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3.4.2. Transport3.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuWykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy oraz eksploatowanych przez Zamawiającego na Placu Budowy.

3.4.2.2. Transport gruntówWybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

3.4.3. Wykonanie robót3.4.3.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopuKontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy.

3.4.3.2. Odwodnienia robót ziemnychNiezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót ziemnych spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającymi odpowiednimi instytucjami.

3.4.3.3. Odwodnienie wykopówTechnologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie trwania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

strona 169Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 170:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

3.4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanychWymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej opracowaniach:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1, Roboty ziemne, ITB, Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

3.4.5. Place i drogi technologiczneWymagania dla dróg technologicznych oraz placów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”

3.4.6. Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjneWymagania dla wewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów określają w szczególności:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

3.4.7. Instalacje wewnętrzne wodne i sanitarne, elektryczne, ciepłowniczeWymagania dla instalacji wewnętrznych wykonywanych na terenie planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów określają w szczególności następujące opracowania:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 – Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

strona 170Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 171:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3.4.8. Roboty wykończenioweWymagania dla robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów określają w szczególności następujące opracowania:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004,(ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

3.5. Próby odbioroweWykonawca zobowiązany jest poddać próbom odbiorowym w szczególności następujące elementy Robót:

Elementy konstrukcyjne nośne

Wszystkie instalacje w skład których wchodzą szyny i dźwigary podlegać będą testom na obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, że każde urządzenie ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z testów takich przeprowadzonych na Placu Budowy sporządzane będą raporty.

Pompy

Każde urządzenie pompujące powinno zostać przetestowane w zakresie wydajności pompowania, wysokości pompowania, zużycia energii i niezawodności mechanicznej.

Urządzenia dozujące

Każde urządzenie dozujące powinno zostać sprawdzone w zakresie poprawności dozowania. Wydajność mieszania powinno się określić poprzez pobranie próbek i analizę rozpuszczonego środka po 15, 30 minutach i po godzinie od rozpoczęcia procesu mieszania.

Urządzenia i sieci elektryczne

Dla urządzeń i sieci elektrycznych Próby obejmować będą następujące odbiory: próbę zasilania, prezentację urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnością i testami maksymalnego obciążenia.

Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe świadectwo na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej.

Tymczasowe świadectwo dla urządzeń działających przy niższym napięciu zostanie wydane po zademonstrowaniu działania takich podłączonych do prądu urządzeń.

Zbiorniki i sieci

strona 171Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 172:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Przed rozpoczęciem użytkowania, każdy zbiornik i każda sieć przejdzie testy ciśnieniowe w celu zapewnienia, że instalacja i stosowny osprzęt nie mają przecieków czy innych wad.

System uziemienia

Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spełniają wymagania odpowiednich PN. Listę polskich norm znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Poziom hałasu

Poziom hałasu w budynkach nie powinien przekraczać 85 dB. Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 1 m od Urządzeń Technologicznych podczas włączania, eksploatacji i wyłączania.. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie powinien przekraczać 60 dB. Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 2 m od zewnętrznych ścian budynków. Pomiary hałasu będą przeprowadzane podczas Prób Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają wymogi w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. Urządzenia nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone, chyba że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.

Drogi i place podlegać będą testom na obciążenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3.

Spawy i połączenia geomembrany, przepusty rurociągów drenarskich przez uszczelnienie powinny spełniać wymagania odpowiednich PN. Listę polskich norm znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

3.6. Próby KońcoweZamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że gwarantowane parametry ekologiczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót.

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, w obecności i pod nadzorem Inżyniera Kontraktu z udziałem Personelu Zamawiającego. Propozycję procedur Wykonawca przedstawi najpóźniej 56 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia Prób Końcowych.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 70 dni przed przystąpieniem do Prób Końcowych przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram Prób Końcowych, Plan Prób Końcowych i wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia Prób Końcowych.

Wykonawca zapewni:

smary, paliwa, wodę, energię i inne media.

Próby Końcowe muszą być przeprowadzone na wszystkich instalacjach technologicznych ZZO dla całego strumienia odpadów przewidywanego do przyjęcia przez ZZO.

Próby końcowe należy przeprowadzić w następującym porządku:

Próby przedrozruchowe (w tym tzw. rozruch mechaniczny „na sucho”) – w wyniku tych prób należy potwierdzić gotowość instalacji/ urządzeń do przeprowadzenia prób rozruchowych.

Próby rozruchowe tzw. rozruch technologiczny – główny zakres prac i działań mających na celu optymalizację parametrów oraz potwierdzenie gotowości instalacji do pracy ciągłej z gwarantowanymi parametrami technologicznymi.

strona 172Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 173:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Ruch próbny – tj. normalna praca instalacji. Należy przyjąć następujący czas trwania ruchu próbnego dla poszczególnych instalacji:

Próby Końcowe muszą być przeprowadzone na wszystkich instalacjach technologicznych ZZO dla całego strumienia odpadów przewidywanego do przyjęcia przez ZZO w okresie nie krótszym niż 105 dni i minimum 3 pełnych (21 dniowych) cykli intensywnego kompostowania i (63 dniowych) dojrzewania biostabilizatu

3.7. Próby EksploatacyjneZamawiający przeprowadzi Próby Eksploatacyjne na wszystkich instalacjach technologicznych ZZO dla całego strumienia odpadów przewidywanego do przyjęcia przez ZZO w okresie 1 roku, w czasie trwania których Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór.

Wykonawca zapewni stały pobyt technologa-specjalisty ds. rozruchów technologicznych przez okres minimum 2 dni w miesiącu podczas przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych

3.8. Warunki odbioru Robót3.8.1. Rodzaje odbiorówW zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, Roboty podlegają następującym odbiorom:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu Robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi po upływie Okresu Zgłaszania Wad,

odbiorowi po Okresie Gwarancji.

3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu i/lub Zamawiający.

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego zgodnie z wymogami Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie:

dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

przeprowadzonych przez Zamawiającego badań i prób.

Warunkiem podstawowym akceptacji Robót przez Inżyniera Kontraktu (Zamawiającego) jest, aby przeprowadzane zostały zgodnie z Kontraktem i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robót.

strona 173Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 174:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Z przeprowadzonej inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w inspekcji.

W protokole inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń

technologię wykonania robót,

parametry techniczne wykonanych robót.

3.8.3. Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa Płatności – przejęcie Robót

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wszystkie Roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 3.8.2 niniejszego PFU, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty poddane odbiorom uprzednio, zgodnie z Rozdziałem 3.8.2, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.

3.8.4. Odbiór – przejęcie RobótZasady odbioru końcowego Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem.

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

strona 174Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 175:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Do przejęcia całości Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące dokumenty:

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dokumentację rozruchową,

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

protokoły odbiorów częściowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników oddziaływania na środowisko

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót, jednak nie później niż 7 dni po terminie nieudanego odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający i komisja stwierdzi ich wykonanie.

3.9. Gwarancje3.9.1. Gwarancje technologiczneW stosunku do sprawności technologicznej instalacji Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej następujących gwarancji ilościowych:

Tabela -16 Gwarancje ilościowe i jakościowe w odniesieniu do sprawności technologicznej instalacji na wydajność podstawowych segmentów technologicznych

l.p. Wyszczególnienie instalacji Parametr minimum

1. Przepustowość zaprojektowanego i zbudowanego Zakładu Mg/rok 72 000

2.Przepustowość instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów komunalnych zmieszanych

Mg/rok 46 000

3. Przepustowość instalacji obróbki mechaniczno-manualnej odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki jako

Mg/rok 10 000

strona 175Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 176:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

instalacji mechaniczno-manualnej segregacji odpadów komunalnych zmieszanych

4.

Przepustowość instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej dla odpadów komunalnych zmieszanych frakcji 0-80mm oraz frakcji odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie

Mg/rok23 000+

4 000

5.Przepustowość instalacji przygotowania paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej odpadów

Mg/rok 24 000

6. Przepustowość instalacji Placu dojrzewania kompostu (biostablizatu) Mg/rok 25 000

7. Przepustowość instalacji Segmentu kruszenia i magazynowania odpadów budowlanych Mg/rok 6 000

8. Przepustowość instalacja Segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych Mg/rok 2 500

9.Przepustowość Segmentu tymczasowego magazynowania małych ilości odpadów niebezpiecznych

Mg/rok 500

10.

Kwatera składowa:

powierzchnia po obrysie dna kwatery

pojemność czynna

ha

m3

3.16

383 500 m3

w stosunku do pozostałych wymagań technologicznych udzielam następujących gwarancji jakościowych i ilościowych:

Tabela -17 Gwarancje ilościowe i jakościowe w odniesieniu do pozostałych wymagań technologicznych

l.p. Wyszczególnienie Wielkość minimalna

1 Udziału ilości odpadów składowanych na składowisku w stosunku do strumienia wejściowego odpadów

39%

2 Obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r.

65%

Wykonawca winien potwierdzić w czasie Prób Końcowych gwarantowane w Ofercie wielkości

3.9.2. Gwarancje jakości RobótWykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzące w jego skład:

a) projekty

b) obiekty

c) urządzenia

d) roboty ziemnestrona 176

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 177:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

e) wszelkie inne wykonane roboty,

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad i w Okresie Gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.

5. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis wykonanych linii technologicznych, dostarczonych maszyn, urządzeń i narzędzi przez okres gwarancji tj. 36 miesięcy, polegający na wykonaniu w tym okresie prac serwisowych ( przeglądów okresowych i konserwacji) oraz transportu i pobytu ekipy serwisowej. W okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na gwarancji ponosi Wykonawca. Jednakże koszty materiałów eksploatacyjnych, części łatwo zużywających się zostaną pokryte przez Zamawiającego.

6. Wykonawca przygotuje listę części zamiennych dla urządzeń. Zamawiający może dokonywać zmian i korekt przedstawionej listy. Części zamienne wyszczególnione na liście będą dostępne przez okres co najmniej 10 lat od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

7. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

8. Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

b. obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

d. uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności powódź, pożar,),

e. uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

3.10. SzkoleniaCelem szkolenia Personelu Zamawiającego jest zdobycie przez nich wiedzy na temat eksploatacji, utrzymania i konserwacji wszystkich budynków, budowli, maszyn, urządzeń i instalacji objętych Robotami w celu zapewnienia prawidłowej i stabilnej eksploatacji całości Robót.

strona 177Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 178:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dla Personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji Robót.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania Prób Końcowych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 56 dni przed rozpoczęciem Prób Końcowych i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim.

Wszystkie szkolenia zostaną zakończone przed Przejęciem Robót. Każdy pracownik obsługi otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia.

Wykonawca winien przeszkolić co najmniej 2 do 4 pracowników dla każdego stanowiska pracy zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego instrukcjami stanowiskowymi, w okresie nie krótszym niż 2 x 8 godzin dla każdego szkolonego pracownika Personelu Zamawiającego.

W trakcie trwania Prób Końcowych Wykonawca zapewni stały pobyt technologa - specjalisty ds. rozruchów technologicznych, który zobowiązany jest do nadzoru procesu sortowania, wytwarzania paliwa alternatywnego i kompostowania oraz przeprowadzenia ewentualnych dodatkowych szkoleń prowadzenia procesu technologicznego.

Ponadto Wykonawca zapewni stały pobyt technologa-specjalisty ds. rozruchów technologicznych przez okres 1 tygodnia w miesiącu podczas przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych.

4. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanegoZamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na www.integram.com.pl .

4.1. Przepisy prawne dotyczące projektowani i wykonawstwaPoniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów. Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań Prawa polskiego.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (na tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

strona 178Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 179:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

3. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351),

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549 z. późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 238, poz. 1588),

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840),

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

9. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

10. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12),

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

18. Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237),

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),

20. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,

21. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami),

strona 179Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 180:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 240, poz. 2027),

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497),

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami),

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami),

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297),

33. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133),

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

35. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

37. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),

strona 180Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 181:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

38. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2087).

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868).

4.2. Normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanegoPoniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia budowlanego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów. Wykonawca obowiązany jest do stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót.

1. PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników

2. PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych

3. PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny – Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane – Umowne przedstawianie na rysunkach

4. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne,

5. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych

6. PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne,

7. PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych,

8. PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

9. PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie na warunki pożarowe

10. PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji betonowych – Część 3: Silosy i zbiorniki

11. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

12. PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

13. PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza – Postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, ciśnienia i wilgotności,

14. PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne,

16. PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne.

17. PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis gruntów.

18. PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowe.

19. PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania,

20. PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie, strona 181

Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 182:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

21. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3),

22. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

23. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

24. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,

25. PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

26. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach ,

27. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998,

28. PN-EN 1822-5:2002 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: Określanie skuteczności filtru,

29. PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,

30. PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe,

31. PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

32. PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń komputerowych i biurowych,

33. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

34. PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane’

35. PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

36. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe,

37. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

38. PN-IEC 60364-4-45;:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,

39. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,

40. PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

41. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,

42. PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,

strona 182Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 183:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

43. PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza

44. PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,

45. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.

46. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk

47. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

48. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne

49. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna

50. PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym

51. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie

52. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania

53. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych -- Powłoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne

54. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza

55. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

56. PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

57. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru

58. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania

59. PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

60. PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,

61. PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,

62. Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

63. Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

strona 183Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 184:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

64. Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

65. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

66. Norma PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Wymagania i badania”.

67. Norma PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowanie”

68. Norma PN-D-96000:1975 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r.

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany przez IBDiM Warszawa 1997 r.

Uwaga: wszelkie nazwy własne które mogły pojawić się w Dokumentach Zamawiającego stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – lub równoważne.

strona 184Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów, Gmina Żary

Część III – Program Funkcjonalno-Użytkowy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Page 185:  · Web view45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223200 Roboty konstrukcyjne 45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego Klasa robót 45230000 Roboty budowlane w zakresie

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

B CZEŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI1. Mapa do celów projektowych Obręb Marszów działki 175/1. 172/1, 172/2, 172/3, 311,

310, 301, 176, 177/2 skala 1:1000

2. Wypis z rejestru gruntów działki 175/1

3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 217/2008 z dnia 22.10.2008 dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów z terenu Łużyckiego Związku Gmin Żary – Żagań, znak sprawy 7331/217/08.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Projektu pt.: Budowa Zakładu Odpadów Komunalnych na działce 175/1 w Marszowie, gm. Żary” - Znak sprawy GOS 7633/223/2008 z dnia 11.11.2008

5. Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych na potrzeby przygotowania Projektu „Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego” do Funduszu Spójności. Ekosystem Zielona Góra 2007

6. Dokumentacja hydrogeologiczna terenu przyszłego ZZO w Marszowie Wrotech Wrocław2008.

7. Lokalizacja trafostacji przyłączeniowej dla przyłącza energetycznego Zakładu

Projektowanie i budowa zakładu zagospodarowania odpadów Marszów, Gmina ŻaryCzęść IV – Załączniki strona IV/1