Top Banner
40FDI7755 ČESKY
23

40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

Dec 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010

40FDI7755

ČESKY

Page 2: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 2

Obsah

Bezpečnostní pokyny .................................................. 3Začínáme..................................................................... 4Upozornění, funkce a příslušenství ............................. 4Dálkové ovládání ......................................................... 7Připojení ...................................................................... 8První instalace – Připojení USB .................................. 9Vlastnosti a funkce nabídky TV ..................................11Obecné ovladače TV ................................................. 14Aktualizace softwaru.................................................. 15Řešení problémů a tipy.............................................. 15Typické zobrazovací režimy pro vstup PC................. 16Kompatibilita signálů AV a HDMI ............................... 16Podporované formáty souborů pro režim USB .......... 17Podporované rozlišení DVI ........................................ 18Připojení. ................................................................... 19Prohlížeč internetu..................................................... 23

Page 3: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

3 40FDI7755

UPOZORNĚNÍ: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STRANU), SNÍŽÍTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. DÍLY UVNITŘ NEMŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Provozování TV v extrémních okolních podmínkách může způsobit poškození zařízení.

V extrémním počasí (bouře, blesky) a v období delší nečinnosti (dovolená) odpojte televizor od napájení. Síťová zástrčka se používá k odpojení televizoru od elektrické sítě, a proto musí být snadno přístupná.

Tento znak se zobrazuje u zásadních informací ohledně obsluhy a údržby spotřebiče v doprovodné literatuře.

Poznámka: Při obsluze příslušných funkcí postupujte podle pokynů na obrazovce.

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí používaly elektrická zařízení bez dozoru.• Pro větrání ponechte volný prostor alespoň 10 cm

kolem televizoru.

• Nezakrývejte větrací otvory.

• Neumisťujte TV na šikmé nebo nestabilní povrchy, TV se může převrhnout.

• Toto zařízení používejte v mírných klimatických podmínkách.

• Zástrčka napájecí šňůry by měla být snadno přístupná. Nepokládejte na síťový kabel TV, nábytek, apod. Poškozený napájecí kabel/zástrčka mohou způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem. Napájecí kabel vytahujte za zástrčku, neodpojujte TV taháním za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu/zástrčky mokrýma rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedělejte uzly na napájecím kabelu ani jej nesvazujte s jinými kabely. Poškozený kabel musí být vyměněn; to může provést pouze kvalifikovaný personál.

• Nepoužívejte tento televizor ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujte TV působení kapalin. V případě, že se plášť dostane do styku s kapalinou, okamžitě televizor odpojte a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem, než ji budete dále používat.

• Nevystavujte televizor přímému slunečnímu světlu, otevřenému ohni a nestavte jej do blízkosti intenzivních zdrojů tepla, jako jsou elektrické ohřívače.

• Poslech na příliš vysokou hlasitost ze sluchátek může vést ke ztrátě sluchu.

• Ujistěte se, že na horní straně TV nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.

• Zraněním předejdete tak, že tento televizor bezpečně upevníte ke stěně podle pokynů (pokud je tato možnost k dispozici).

• Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních obrazových bodů v podobě stálých modrých, zelených nebo červených teček. To nemá vliv na výkon výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehty ani jinými tvrdými předměty.

• Před čištěním odpojte TV od elektrické zásuvky. Při čištění používejte pouze měkký suchý hadřík.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTEVÍRAT

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ – Před instalací a ovládáním si přečtěte celé tyto pokyny

VAROVÁNÍ: Riziko vážného zranění nebo usmrcení

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Riziko nebezpečného napětí

UPOZORNĚNÍ Riziko zranění nebo poškození majetku

DŮLEŽITÉ Správná obsluha systému

Poznámka: Další poznámky

Page 4: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 4

Informace o životním prostředí

Tento televizor je zkonstruován pro menší spotřebu energie, aby pomáhal chránit životní prostředí. S ohledem na snížení spotřeby energie byste měli provést následující kroky:Můžete používat nastavení úspory energie, které najdete v nabídce obrazu. Pokud nastavíte úsporný režim na Eco, televizor se přepne do úsporného režimu a míra svítivosti televizoru se sníží na optimální úroveň. Upozorňujeme, že některá nastavení obrazu nebude možno změnit, když je televizor v úsporném režimu.Pokud stisknete pravé tlačítko, na obrazovce se objeví nápis „Screen will be off in 15 seconds.“ (Obrazovka se vypne za 15 sekund). Zvolte PROCEED (Pokračovat) a stiskněte tlačítko OK a obrazovka se vypne okamžitě. Pokud nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se vypne za 15 sekund. Stiskem libovolného tlačítka na dálkovém ovládání nebo televizoru obrazovku znovu zapnete. Pokud vypnete Úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na Dynamic (Dynamický).Když TV nepoužíváte, vypněte jej nebo jej odpojte ze síťové zásuvky. Tím také snížíte spotřebu energie.

Oznámení pohotovostního režimu

1. Pokud TV nepřijímá žádný vstupní signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po dobu 5 minut, TV přejde do pohotovostního režimu. Při příštím zapnutí se zobrazí následující zpráva: „Televizor se přepnul automaticky do pohotovostního režimu, jelikož delší dobu chyběl signál.“ Pro pokračování stiskněte OK.

2. Pokud je TV ponechán zapnutý a není po určitou dobu ovládán, TV přejde do pohotovostního režimu. Při příštím zapnutí se zobrazí následující zpráva: „Televizor se přepnul automaticky do pohotovostního režimu, jelikož delší dobu neproběhla žádná akce“ Pokračujte stiskem tlačítka OK.

Funkce

• Barevný televizor s dálkovým ovládáním• Plně integrovaný příjem digitálního pozemního/

kabelového/družicového signálu (DVB-T/C/S2)• Vstupy HDMI pro připojení dalších zařízení se

zdířkami HDMI• Vstup USB• Systém zobrazení menu OSD• Zdířka Scart pro externí zařízení (např. DVD

přehrávačů, video her atd.)• Stereofonní zvukový systém• Teletext• Připojení sluchátek

• Automatický programovací systém• Ruční ladění• Automatické vypnutí až po šesti hodinách• Časovač• Dětská pojistka• Automatické ztlumení zvuku po ukončení vysílání• Přehrávání NTSC• AVL (Automatický omezovač hlasitosti)• PLL (Hledání frekvence)• Počítačový vstup• Plug&Play pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,

Windows 7, Windows 8.1.• Herní režim (volitelné)• Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a službám• 802.11n podpora bezdrátového připojení pomocí

zařízení dongle USB

Zahrnuté příslušenství

• Dálkové ovládaní• Baterie: 2x AAA• Návod k použití• Kabel pro boční připojení AV

Ovládací spínač TV a ovládaní

1. Směr nahoru2. Směr dolů3. Výběr hlasitosti / programu / seznamu zdrojů a spínač

pohotovostního režimuOvládací tlačítko umožňuje ovládat funkce hlasitosti/programů/zdrojů a pohotovostního režimu TV.

Oznámení & Vlastnosti & Příslušenství

Začínáme

Page 5: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

5 40FDI7755

Změna hlasitosti: Hlasitost zvyšte stisknutím tlačítka nahoru. Hlasitost snižte stisknutím tlačítka dolů.Změna kanálu: Stiskněte střed tlačítka a na obrazovce se zobrazí informační lišta. Uloženými kanály procházejte stisknutím tlačítka nahoru nebo dolůZměna zdroje: Dvakrát stiskněte střed tlačítka (celkem podruhé), na obrazovce se objeví seznam zdrojů. Dostupnými zdroji procházejte stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů.Vypnutí televizoru: Stiskněte střed tlačítka a podržte jej stisknutý několik sekund, televizor se přepne do pohotovostního režimu.Poznámky• Pokud televizor vypnete, tento kroužek se znovu

spustí a začne nastavením hlasitosti.• OSD hlavní nabídky nelze zobrazit pomocí ovladačů.Ovládání dálkovým ovladačemStiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a zobrazí se obrazovka hlavní nabídky. Tlačítky Doleva nebo Doprava zvolte kartu nabídky a otevřete ji stiskem tlačítka OK. Tlačítky Doleva/Doprava/Nahoru/Dolů zvolte nebo nastavte požadovanou položku. Tlačítky Return/Back nebo Menu můžete opustit obrazovku nabídky. Volba vstupuJakmile připojíte k televizoru externí systémy, můžete přepnout na různé zdroje vstupu. Postupně stiskněte tlačítko Source na dálkovém ovládání a zvolte požadovaný vstup. Změna kanálu a hlasitosti Můžete změnit kanál a upravit hlasitost pomocí tlačítek Volume +/- (Hlasitost) a Programme +/- na dálkovém ovládání.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Jemně zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovladače směrem nahoru. Vložte dvě baterie AAA. Ujistěte se, že souhlasí póly + a - na koncích baterií a v prostoru pro baterie (dbejte na správnou polaritu); nasaďte kryt zpět.

Připojení napájení

DŮLEŽITÉ: Tento televizor je určen k provozu ze zásuvky 220–240 V AC, 50 Hz. Po vybalení, před připojením zařízení do sítě, nechte televizor dosáhnout pokojové teploty. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

Připojení antény/kabelu/satelitu

Připojte konektor pro anténu nebo kabel do zdířky AERIAL INPUT(ANT) (vstup antény) nebo satelitní přijímač do zdířky SATELLITE INPUT (LNB) vespod na zadní straně televizoru.

Oznámení

OZNÁMENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCHVyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Výrazy HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

DLNA®©, the DLNA Logo a DLNA CERTIFIED® jsou obchodní známky, servisní značky nebo certifikační značky Digital Living Network Alliance.

Vážený zákazníku,pro připojení kabelu HDMI k LCD TV Funai používejte pouze certifikovaný kabel HDMI, který zajistí dostatečnou odolnost proti vyzařování parazitních frekvencí.Certifikovaný kabel HDMI lze poznat podle loga HDMI na kabelu nebo obalu kabelu.

Satelit:

Anténa nebo kabel

Přepínač DiSEqC:

Page 6: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 6

YouTube a logo YouTube jsou registrované obchodní známky společnosti Google Inc.

Informace pro uživatele o likvidaci starého vybavení a baterií[Pouze Evropská unie]Tyto symboly označují, že zařízení s těmito symboly nesmí být likvidováno jako běžný komunální odpad. Chcete-li zlikvidovat výrobek nebo baterie, zvažte pro vhodnou recyklaci sběrné systémy nebo zázemí. Poznámka: Znak Pb pod symbolem pro baterie označuje, že tato baterie obsahuje olovo.

Baterie Výrobky

Specifikace

Televizní vysílání PAL SECAM BG/I/DK/LL'

Příjem kanálů VHF (BAND l/lll) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

Digitální příjem Plně integrovaný televizor s příjmem digitálního pozemního signálu-kabelového signálu-družicového signálu (DVB-T-C-S)(splňuje požadavky DVB-S2)

Počet předvolitených kanálů

10 000

Ukazatel kanálu Zobrazení na obrazovce (OSD)

Anténní vstup RF 75 ohmů (asymetrický)

Vstup LNB 75 ohmů (asymetrický)

Provozní napětí 220-240VAC, 50Hz.

Audio Německé+Stereo NICAM

Výstupní výkon audio (WRMS) (10% THD)

2 x 8

Spotřeba energie 75 W

Hmotnost 12,50 kg

Rozměry TV HxŠxV (s podstavcem)

220 x 923 x 588 mm

Rozměry TV HxŠxV (bez podstavce)

98 x 923 x 544 mm

Obrazovka 40 palců

Provozní teplota a vlhkost:

0 °C až 40 °C, max. vlhkost 85 %

Page 7: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

7 40FDI7755

Dálkové ovládaní

Použití vlastního tlačítka 1 (**)Když jste na požadovaném zdroji, kanálu nebo odkazu, stiskněte VLASTNÍ TLAČÍTKO 1 po dobu pěti sekund, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva „VLASTNÍ TLAČÍTKO JE NASTAVENO“. To potvrzuje, že zvolené VLASTNÍ TLAČÍTKO je nyní spojeno s vybranou funkcí. Použití vlastního tlačítka 2 (***)Hlavní funkcí tohoto tlačítka je přepínat mezi vysílači DVB-T, DVB-C a DVB-S. Nicméně pokud na pět vteřin stisknete VLASTNÍ TLAČÍTKO 2, můžete ho spojit s funkcí, jak je popsáno ve VLASTNÍ TLAČÍTKO 1. Pamatujte na to, že pokud provádíte první instalaci, VLASTNÍ TLAČÍTKO 2 se vrátí ke své výchozí funkci, tedy přepínání mezi vysílači DVB-T, DVB-C a DVB-S.

1. Pohotovostní režim: On/Off vypínač na televizoru

2. Číselná tlačítka: Používají se pro navigaci kanálů a zadávání hesla, textu atd.

3. TV: Zobrazí seznam kanálů / Přepínání mezi typy vysílání

4. Ztlumit: Úplně vypne zvuk televizoru5. Hlasitost +/-6. Režim: Zobrazí TV menu7. Navigační tlačítka: Pomáhá při pohybování

se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí Pravého tlačítka v režimu TXT zobrazí podstránky

8. OK: Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)

9. Zadní strana: Vrátí se na předchozí obrazovku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)

10. Prohlížeč médií: Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče

11. Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)

12. Moje tlačítko 1(*)13. Barevná tlačítka14. Jazyk: Přepíná mezi režimy zvuku (analogová

televize), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (pokud jsou k dispozici)

15. Titulky: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

16. Rychlé přetáčení: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy

17. Žádné funkce18. Přehrát: Spouští přehrávání zvoleného média19. Stop: Zastaví přehrávány média20. Rychle dopředu: Přesune obraz dopredu v

médiích, jako jsou filmy21. Pauza: Pozastavuje přehrávání média22. Obrazovka: Mění poměr stran obrazovky23. Text: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici),

stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)

24. Moje tlačítko 2(*)25. EPG (Elektronický programový průvodce):

Zobrazí elektronického programového průvodce26. Opustit: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a

vrátí se na předchozí obrazovku27. Rychlé Menu: Zobrazí seznam menu pro

rychlý přístup28. Žádné funkce29. Program +/-30. Výměna: Rychle cykluje mezi předchozími a

stávajícími programy31. Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a

zdroje obsahu

Začínáme

1 2 3

4 5 6

0

LANG.

BACK

MENU

OK

EXIT

Q.MENU

/

V

/

V P

P

7 8 9

.,/@

Page 8: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 8

Konektor Typ Kabely Zařízení

Připojení Scart (vzadu)

Připojení VGA(vzadu)

BOČNÍ AVPřipojení

počítač/YPbPr Audio (boční) Boční zvuk/video

Připojovací kabel(součástí dodávky)

Kabel PC Audio(není součástí

dodávky)

Připojení HDMI (zadní)

SPDIF

SPDIFF (koaxiální výstup)

Připojení (vzadu)

BOČNÍ AV Boční připojení AV (audio/video)

(boční) Kabel pro boční připojení AV (součást

dodávky)

SLUCHÁTKA Připojení sluchátek

(boční)

PC do YPbPr

Připojení YPbPr Video

(boční)kabel pro připojení YPbPr

(není součástí balení)

Připojení USB (boční)

Připojení CI (boční)

CAMmodul

LAN Připojení Ethernetu

(vzadu)Kabel Ethernet / LAN

Připojení

Začínáme

POZNÁMKA: Když při-pojujete zařízení ke vstupu YPbPr nebo k bočnímu vstu-pu AV, musíte použít připojo-vací kabely, aby bylo propo-jení umožněno. Viz obrázky na levé straně. | Chcete-li za-pnout zvuk PC, musíte použít BÍLÝ a ČERVENÝ vstup boč-ního připojovacího kabelu AV. | Pokud je přes zdířku SCART připojeno externí zařízení, te-levizor se automaticky přepne do režimu AV. | Když přijímáte kanály DTV (Mpeg4 H.264) nebo když jste v režimu pro-hlížení médií, nebude výstup možný přes zdířku scart. | Při používání sady pro upevnění na stěnu (volitelná) doporuču-jeme zapojit všechny kabely do zadní strany televizoru, než ji upevníte na stěnu. | Vložte nebo vyjměte modul CI pouze tehdy, když je televizor VYPNUTÝ. Postupujte podle návodu k použití modulu, kde najdete údaje o nastavení. | Každý vstup USB vašeho te-levizoru podporuje zařízení do 500 mA. Připojování zařízení s proudem vyšším než 500 mA může vést k poškození televi-zoru.

Chcete-li připojit zaří-zení k televizoru, ověř-te, zda je televizor i

zařízení vypnuto, než prove-dete jakékoli připojení. Po při-pojení můžete zařízení za-pnout a používat.

Page 9: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

9 40FDI7755

Zapnutí/Vypnutí

Zapnutí televizoruPřipojte napájecí kabel ke zdroji napájení, jako je nástěnná zásuvka (220-240VAC, 50 Hz).Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu:Stiskněte tlačítko Standby (Pohotovostní režim), Programme +/- nebo číselná tlačítka na dálkovém ovládání.Stiskněte boční funkční spínač na televizoru, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.Vypnutí televizoruStiskněte tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovládání nebo stiskněte boční funkční spínač na televizoru, dokud se televizor nepřepne do pohotovostního režimu.Chcete-li televizor vypnout úplně, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.Poznámka: Když televizor přepnete do pohotovostního režimu, bliká kontrolka pohotovostního režimu, což znamená, že je aktivní funkce jako vyhledávání v pohotovostním režimu, Over Air Download nebo časovač. Kontrolka LED může také blikat po zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.

První instalace

Po prvním zapnutí se zobrazí obrazovka s volbou jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.Na další obrazovce můžete nastavit předvolby pomocí navigačních tlačítek a po dokončení pokračujte stiskem tlačítka OK.Poznámka: V závislosti na výběru země můžete být vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Vybraný kód PIN nemůže být 0000. Musíte jej zadat, když budete vyzváni k zadání kódu PIN pro jakékoli další práce s nabídkou.V této chvíli můžete aktivovat možnost Store Mode (Režim obchodu). Tato možnost je určena jen pro použití obchodu. Pro domácí použití doporučujeme zvolit Home Mode (Domácí režim). Zvolíte-li Store Mode (Režim obchodu), zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Pokračujte výběrem možnosti ANO. Tato možnost bude dostupná v nabídce Other Settings (Další nastavení) a lze ji zapnout/vypnout později.Pokud byl zvolen domácí režim, režim obchodu nebude po první instalaci k dispozici. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.Instalace pozemního TV vysíláníZvolíte-li možnost Aerial (Anténa) z obrazovky výběru typu vyhledávání, televizor zahájí vyhledávání pozemního digitálního TV vysílání. Po uložení všech dostupných stanic se na obrazovce zobrazí seznam kanálů.Když pokračuje vyhledávání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCNf). Zvolte Yes (Ano) a potvrďte stiskem tlačítka OK.

(*) LCN je logický systém číslování kanálu, který uspořádá dostupná vysílání v souladu s rozpoznatelným pořadím kanálů (pokud je k dispozici).Stisknutím tlačítka MENU opustíte seznamu kanálů a zobrazíte televizní program.Instalace kabelového TV vysíláníZvolíte-li možnost Cable (Kabel) a stiskněte tlačítkoOK na dálkovém ovládání a zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Zvolte Yes (Ano) a pokračujte stiskem tlačítka OK. Zrušte výběrem možnosti NE a stisknutím tlačítka OK. Na další obrazovce můžete zvolit rozpětí kmitočtů. Zadejte rozpětí kmitočtů ručně pomocí číselných tlačítek. Po dokončení můžete stiskem tlačítka OK spustit automatické vyhledávání.Poznámka: Doba vyhledávání se bude měnit v závislosti na vybraném kroku vyhledávání.Instalace satelituZvolíte-li možnost Satellite (Satelit) z obrazovky výběru typu vyhledávání, můžete nastavit satelit a sledovat kanály vysílané přes satelit. Vyberete-li instalaci satelitu, zobrazí se menu Typ antény. Můžete zvolit Antenna type (Typ antény) jako Direct (Přímý), Unicable (Jednokabelový) nebo DiSEqC switch.Přímý: Tento typ antény vyberte, máte-li jeden přijímač a přímou parabolu. Jakmile vyberete Přímý, zobrazí se jiná obrazovka menu. Vyberte dostupný satelit a stiskněte OK pro vyhledávání služeb.Unicable: Tento typ antény vyberte, máte-li více přijímačů a systém s jedním kabelem. Pro pokračování stiskněte OK. Nastavení nakonfigurujte podle následujících pokynů na obrazovce. Stiskněte OK pro vyhledávání služeb.Přepínač DiSEqC: Tento typ antény vyberte, máte-li více parabol a přepínač DiSEqC. Po zvolení přepínače DiSEqC se zobrazí jiná obrazovka menu. Můžete nastavit čtyři možnosti DiSEqC (jsou-li dostupné). Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro vyhledávání všech satelitů nebo ŽLUTÉ tlačítko pro vyhledávání pouze označeného satelitu. Pro uložení a ukončení stiskněte tlačítko OK.Poznámka: Nevypínejte televizor, když provádíte instalaci poprvé.(*) Některé možnosti možná nebudou dostupné v závislosti na zvolené zemi.

Používání funkce SatcoDX

Můžete provést činnosti SatcoDX s pomocí nabídky Satelite Settings (Nastavení satelitu). V nabídce SatcoDX máte dvě možnosti týkající se SatcoDx. Data SatcoDX můžete stahovat či nahrávat. Chcete-li tyto funkce provádět, musí být k televizoru připojeno zařízení USB.Můžete nahrát aktuální služby a související satelity a vysílače v televizoru do zařízení USB.

První instalace – Připojení USB

Začínáme

Page 10: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 10

Dále si můžete stáhnout některý ze souborů SatcoDx uložených na zařízení USB do televizoru. Když zvolíte některý z těchto souborů, budou v televizoru uloženy všechny služby a související satelity a vysílače ve zvoleném souboru. Pokud máte jakékoli nainstalované pozemní, kabelové a/nebo analogové služby, budou zachovány a odstraní se pouze satelitní služby. Následně zkontrolujte nastavení antény a proveďte případné změny. Může se zobrazit chybové hlášení “No Signal” (Není signál), pokud nastavení antény nenakonfigurujete správně.

Přehrávaní médií ze vstupu USB

Pomocí vstupu USB můžete k televizoru připojit 2,5"a 3,5" (HDD s externím napájením) externí pevné disky nebo jednotku USB flash.DŮLEŽITÉ Zálohujte si soubory na paměťovém zařízení, než je připojíte k televizoru. Výrobce nenese odpovědnost za žádné poškození souborů či ztrátu dat. Některé typy zařízení USB (např. přehrávače MP3) nebo pevné disky USB/jednotky USB flash nemusí být s tímto televizorem kompatibilní. Při formátování pevných disků USB s velikostí nad 1TB (Tera bajt) můžete narazit na problémy během procesu formátování.Chvíli počkejte, než provedete zapojení a odpojení, jelikož přehrávač možná stále načítá soubory. Jinak může dojít k fyzickému poškození přehrávače USB a zařízení USB samotného. Neodpojujte disk, když přehráváte soubor.Můžete použít rozbočovače USB s vstupy USB televizoru. Rozbočovače USB s externím napájením jsou doporučovány.Doporučujeme používat přímo vstup(y) USB televizoru, pokud chcete připojit pevný disk USB.Poznámka: Při zobrazování obrazových souborů může nabídka prohlížení médií zobrazit jen 1000 obrazových souborů uložených na zařízení USB.

Menu prohlížeče médií

Můžete přehrávat soubory fotografií, hudby a videa uložené na disku USB jeho připojením k televizoru. Připojte disk USB k jednomu ze vstupů USB umístěných na boční straně televizoru. Stisknutím tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií se zobrazí přístup k možnostem menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Toto zobrazení opustíte opětovným stisknutím tlačítka MENU. Předvolby prohlížeče médií můžete nastavit pomocí menu Nastavení.

Provozní režim Smyčka/Náhodně

Stiskem tlačítka Play začněte přehrávání a aktivujte

TV přehraje další soubor a bude procházet seznamem ve smyčce.

Přehrávání spusťte pomocí tlačítka OK a aktivujte

Stejný soubor se bude přehrávat ve smyčce (opakovaně).

Začněte přehrávání tlačítkem OK/Play a aktivujte

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

Rychlé menu

Nabídka rychlého nastavení vám umožňuje rychlý přístup k některým možnostem. Tato nabídka zahrnuje možnosti Power Save Mode, Picture Mode, Equalizer Settings, Favourites, Sleep Timer (Úsporný režim, režim obrazu, nastavení ekvalizéru, oblíbené položky, časovač vypnutí) a Information booklet (Informační brožura). Tlačítkem Quick Menu (Rychlá nabídka) na dálkovém ovládání zobrazíte rychlou nabídku. Podrobnosti o uvedených funkcích najdete v následujících kapitolách.

Page 11: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

11 40FDI7755

Obsah menu obrazu

RežimMůžete změnit režim obrazu tak, aby vyhovoval vašim potřebám nebo požadavkům. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Cinema, Game, Sports, Dynamic (Kino, Hry, Sporty, Dynamické) a Natural (Přirozené).

Kontrast Upravte hodnoty osvětlení a tmy na obrazovce.

Jas Upravte hodnoty jasu na obrazovce.

Ostrost Nastavení ostrosti objektů zobrazených na obrazovce.

Barva Nastavení hodnoty barvy, úprava barev.

Úsporný režim Pro nastavení úsporného režimu na Eco, Picture Off (Vypnutý obraz) nebo Disabled (Vypnuto). (Když je nastaven dynamický režim, úsporný režim je automaticky nastaven jako neaktivní.)

Podsvícení (volitelné)

Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení. Funkce podsvícení bude neaktivní, pokud je úsporný režim nastaven na režim Eko. Podsvícení není možné aktivovat v režimu VGA, prohlížeče médií nebo při nastaveném režimu obrazu Hra.

Redukce šumu Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Redukce šumu, které sníží množství šumu.

Pokročilá nastavení

Dynamický kontrast Můžete změnit dynamický kontrast na požadovanou hodnotu.

Teplota barev Nastaví požadovaný barevný tón.

Zvětšení obrazuNastaví požadované zvětšení obrazu z menu Zvětšení obrazu. Poznámka: Automatická možnost je dostupná jen v režimu Scart s přepínáním vysokého napětí/nízkého napětí SCART PIN8

Filmový režim Filmy jsou nahrávány s jiným počtem snímků za sekundu než běžné televizní programy. Tuto funkci zapněte při sledování filmů, abyste viděli rychle se pohybující scény.

Odstín pleti Odstín pleti lze měnit v rozmezí od -5 do 5.

Posun barev Nastavte požadovaný barevný tón.

Zisk RGB Můžete nastavit hodnoty teploty barev pomocí funkce zisku RGB.

HDMI True Black (Opravdová černá)

Při sledování ze zdroje HDMI bude tato funkce zobrazena v nabídce Picture Settings (Nastavení obrazu). Touto funkcí můžete zlepšit černou barvu na obrazu.

Poloha PC Zobrazí se jen tehdy, je-li vstupní zdroj VGA/PC.

Automatická poloha Automaticky optimalizuje obraz. Optimalizujte stisknutím tlačítka OK.

Poloha Tato položka posouvá obraz vodorovně k pravému nebo levému okraji obrazovky.

Poloha V Tato položka posouvá obraz svisle k hornímu nebo dolnímu okraji obrazovky.

Horiz. frekvence Úpravy časování bodů napravují rušení projevující se jako svislé pruhy v prezentacích s mnoha stejnými body jako tabulky nebo odstavce textu v malém písmu.

FázeV závislosti na vstupním zdroji (počítač atd.) možná na obrazovce uvidíte rozmazaný obraz nebo obraz s velkým množstvím šumu. Pomocí fáze můžete obrázek vyčistit metodou pokus omyl.

Reset Vrátí nastavení obrazu na výchozí nastavení výrobce (kromě herního režimu).

V režimu VGA (PC) nejsou některé položky v menu Obraz k dispozici. Místo toho budou v režimu PC do nastavení obrazu přidána nastavení režimu VGA.

Vlastnosti a funkce TV Menu

Page 12: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 12

Obsah menu Zvuk

Hlasitost Nastavení úrovně hlasitosti.

Ekvalizér Výběr režimu ekvalizéru. Vlastní nastavení lze provést pouze v uživatelském režimu.

Vyvážení Upraví, zda zvuk vychází z levého či pravého reproduktoru.

Sluchátka Nastavení hlasitosti sluchátek.

Režim zvuku Můžete zvolit režim zvuku (pokud to sledovaný kanál podporuje).

AVL (Automatické omezení hlasitosti) Funkce nastaví zvuk na jednotnou úroveň pro všechny programy.

Sluchátka / VýstupKdyž připojujete k televizoru externí zesilovač pomocí konektoru pro sluchátka, můžete tuto možnost zvolit jako Výstup. Pokud jste k televizoru připojili sluchátka, nastavte možnost Sluchátka.

Dynamické basy Zapne nebo vypne Dynamické basy.

Prostorový zvuk (volitelný) Režim prostorového zvuku lze změnit na zapnout nebo vypnout.

Digitální výstup Nastavení typu výstupu digitálního zvuku.

Obsah menu Nastavení

Podmíněný přístup Kontrola modulů podmíněného přístupu, pokud jsou k dispozici.

Jazyk Můžete nastavit odlišný jazyk podle zdroje vysílání a země.

Rodičovské (*)

Zadejte správné heslo pro změnu rodičovského nastavení. Můžete snadno nastavit zámek nabídky, zámek dospělosti (může se měnit podle zvolené země) a rodičovský zámek. Můžete také nastavit nové číslo PIN. Poznámka: Výchozí kód PIN můžete nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste nastavili kód PIN (je nutno podle země výběru) během první instalace, můžete použít ten kód PIN, který jste nastavili.

Časovače Nastavení časovače vypnutí TV po určitém čase. Nastavení časovače pro vybrané programy.

Datum/čas Nastavení data a času.

Zdroje Povolení nebo zákaz vybraných možností zdroje.

Nastavení satelitu Zobrazí nastavení satelitu

Nastavení sítě Zobrazí nastavení sítě.

Další nastavení: Zobrazí jiné možnosti nastavení televizoru.

Časový limit menu Změna časového limitu pro zobrazení menu.

Skenování kódovaných kanálů Pokud je toto nastavení zapnuté, bude proces vyhledávání hledat i šifrované kanály.

Modré pozadí Aktivace nebo deaktivace modrého pozadí v případě slabého nebo chybějícího signálu.

Aktualizace softwaru Ověří, zda máte v televizoru nejnovější firmware.

Verze aplikace Zobrazení verze aplikace.

Nedoslýchavý Povolení všech speciálních funkcí vysílaných televizní stanicí.

Zvukový popis Pro osoby se zrakovým postižením se přehraje zvuková stopa s popisem. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud ji podporuje vysílací stanice.

Automatické vypnutí TV

Nastaví požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu, pokud se nepoužívá.

Vyhledávání v pohotovostním režimu (volitelné)

Váš televizor vyhledá nové či chybějící kanály v pohotovostním režimu. Zobrazí se všechna nová vysílání.

Page 13: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

13 40FDI7755

Režim obchodu Tento režim zvolte pro účely vystavení v obchodu. Když je režim obchodu aktivní, některé položky v menu televizoru nemusí být k dispozici.

Poskytovatel médií

Funkce poskytovatele médií vám umožňuje sdílet soubory uložené na chytrém telefonu nebo tabletu. Pokud máte chytrý telefon nebo tablet kompatibilní s přístupem k multimediálnímu serveru a je nainstalován příslušný software, můžete sdílet/přehrávat snímky na televizoru. Další informace najdete v pokynech k softwaru pro sdílení. Režim poskytovatele médií nebude dostupný pro funkci internetového portálu.

Mód zapnutí Toto nastavení konfiguruje nastavení módu zapnutí.

Biss Key

Biss je systém kódování satelitního signálu, který se u využívá u některých vysílačů. Potřebujete-li na vysílač zadat BISS key, můžete použít nastavení Biss Key, které najdete v menu Další nastavení. Označte Biss Key a stiskněte OK pro zadání kódů na požadovaný vysílač.

Virtuální dálkové ovládání Zapne nebo vypne funkci virtuálního dálkového ovládání.

FollowMe TV Zapne nebo vypne tuto funkci.

Obsah menu Instalace a přeladění

Automatické vyhledávání kanálů (přeladění)

Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální pozemní: Hledá a ukládá pozemní stanice DVB. Digitální kabelové: Hledá a ukládá kabelové stanice DVB. Analogové: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální a analogové pozemní: Hledá a ukládá pozemní stanice DVB a analogové stanice. Digitální a analogové kabelové: Hledá a ukládá kabelové stanice DVB a analogové stanice. Satelit: Vyhledává a ukládá satelitní stanice.

Ruční skenování kanálů Tuto funkci lze využít k přímému zadávání vysílacích stanic.

Skenování kanálů sítí Vyhledává napojené kanály v systému vysílání.

Analogové jemné ladění

Toto nastavení lze použít pro jemné ladění analogových kanálů. Tato funkce není k dispozici, nejsou-li uloženy žádné analogové kanály.

První instalace Vymazání všech uložených kanálů a nastavení; obnovení nastavení výrobce v TV.

Vymazat seznam služeb Tímto nastavením vymažete uložené kanály.

Page 14: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 14

Použití seznamu kanálů

TV třídí všechny uložené stanice v seznamu kanálů. Pomocí možností seznamu kanálů lze této seznam upravit a nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, které mají být v seznamu uvedeny.

TeletextVstupte stisknutím tlačítka „ “. Dalším stisknutím tlačítka aktivujte režim mix. Ukončete dalším stisknutím. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce digitálního teletextu.

Digitální teletextStisknutím tlačítka „ “ zobrazíte informace digitálního teletextu. Ovládejte pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek a tlačítka OK. Způsob ovládání se může lišit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce digitálního teletextu.Dalším stisknutím tlačítka „ “ se TV vrátí k televiznímu vysílání.

Konfigurace rodičovského nastavení

Chcete-li zakázat sledování určitých programů, kanálů a menu, zamkněte je pomocí systému rodičovské kontroly.Při zobrazení nabídky rodičovského zámku je třeba zadat číslo PIN. Po zadání správného číslo PIN se zobrazí nabídka nastavení rodičovské kontroly.Zámek menu: Nastavení zámku menu povolí nebo zakáže přístup do menu.Zámek dospělosti: Pokud je tato možnost nastavena, získává informace z vysílaných pořadů a je-li daná věková hladina zakázána, zakáže přístup k vysílání.Dětský zámek: Je-li nastaven dětský zámek, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V tomto případě nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu.Nastavit PIN: Definice nového čísla PIN.Otevřená aplikace prohlížeče v portálu může být vypnutá vlivem změn v nastaveních rodičovské ochrany. To lze provést 3 odlišnými způsoby podle provedené změny země při první instalaci.Pokud je zvolenou zemí Anglie, vypnete otevřený prohlížeč po zapnutí dětského zámku.Pokud je zvolenou zemí Francie, vypnete otevřený prohlížeč nastavením zámku dospělosti pro uživatele do 15 let.Pokud je zvolenou zemí jiná než obě výše uvedené země, vypnete otevřený prohlížeč zapnutím jakéhokoli nastavení zámku dospělosti.Poznámka: Výchozí kód PIN nastavte na 0000 nebo 1234. Pokud jste nastavili kód PIN (je nutno podle země výběru) během První instalace můžete použít ten kód PIN, který jste nastavili.

Některé možnosti možná nebudou dostupné v závislosti na zvolené zemi.

Elektronický programový průvodce (EPG)

Některé kanály vysílají informace o programech vysílání. Stiskem tlačítka Epg zobrazíte nabídku EPG.Červené tlačítko (Předchozí den): Zobrazení programů z předchozího dne.Zelené tlačítko (Další den): Zobrazí programy následujícího dne.Žluté tlačítko (Zvětšení): Stiskem Žlutého tlačítka zobrazíte události v širším časovém intervalu. Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtru. TITULKY: Stiskem tlačítka Subtitles (Titulky) zobrazíte nabídku výběru žánru. Pomocí této funkce lze vyhledávat v databázi programového průvodce podle žánru. Informace dostupné v průvodci programů se vyhledají a výsledky odpovídající vašim kritériím se zvýrazní.Tlačítko Info: Zobrazí podrobné informace o zvolených programech.Číselná tlačítka (Skok): Skok na požadovaný kanál přímo pomocí číselných tlačítek.OK: Zobrazení možností programu.Tlačítko Text (Vyhledávání): Zobrazení menu „Hledání v průvodci“.Tlačítko Swap (Nyní): Zobrazí aktuální událost zvýrazněného kanálu.Možnosti programuV nabídce EPG stiskem tlačítka OK otevřete nabídku Event Options (Možnosti události). Volba kanáluV nabídce EPG můžete touto možností přepnout na zvolený kanál.

Obecné ovládání TV

Page 15: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

15 40FDI7755

Aktualizace softwaru

Televizor dokáže vyhledat a automaticky aktualizovat údaje o signálu vysílání.Hledání aktualizace softwaru pomocí uživatelského rozhraníNa hlavní nabídce zvolte Settings (Nastavení) a pak Other Settings (Další nastavení). Přejděte na Software Upgrade (Aktualizace softwaru) a stiskněte tlačítko OK. V nabídce Upgrade Options (Možnosti aktualizace) zvolte Scan for upgrade (Vyhledat aktualizaci) a stiskem tlačítka OK zkontrolujte možnosti aktualizace nového softwaru.Pokud je nalezena nová aktualizace, začne se stahovat. Stiskem tlačítka OK pokračujte restartem.Režim hledání a aktualizace ve 3:00Televizor vyhledá nové aktualizace ve 3:00, pokud je možnost Automatic scanning (Automatické vyhledávání) v nabídce Upgrade Options (Možnosti aktualizace) Enabled (Povoleno) a pokud je televizor připojen k signálu antény.Poznámka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte jej, počkejte dvě minuty a znovu jej zapojte.

Řešení problémů a tipy

TV nelze zapnoutUjistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Stiskněte tlačítko napájení na televizoru.Špatný obraz• Zkontrolujte, zda jste zvolili správný TV systém.• Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení obrazu.

Zkontrolujte zapojení antény.• Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci

kanálu, pokud jste provedli ruční ladění.• Kvalita obrazu může poklesnout, pokud jsou k

televizoru připojena dvě zařízení současně. V takovém případě jedno ze zařízení odpojte.

Chybí obraz• Toto znamená, že televizor nepřijímá žádné vysílání.

Ověřte, zda jste zvolili správný zdroj.• Je anténa správně připojena?• Je anténní kabel poškozený?• Jsou k připojení antény použity vhodné zástrčky?• Pokud si nejste jisti, poraďte se s prodejcem. Chybí zvuk• Ověřte, zda televizor není ztlumený. Stiskněte tlačítko

Mute (Ztlumit) nebo zvyšte hlasitost pro kontrolu.• Zvuk možná vychází jen z jednoho reproduktoru.

Zkontrolujte nastavení vyváženosti v nabídce zvuku.

Dálkové ovládání - žádná činnost• Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie.Vstupní zdroje – nelze vybrat• Pokud nemůžete zvolit zdroj vstupu, je možné, že

není připojeno žádné zařízení. Pokud ne;• Zkontrolujte kabely a připojení AV, pokud jste zkusili

připojit zařízení.

Page 16: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 16

Typické zobrazovací režimy pro vstup PC

Následující tabulka uvádí některé z typických zobrazovacích režimů videa. Televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Index Rozlišení Frekvence

1 640x350 85 Hz

2 640x400 70 Hz

3 640x400 85 Hz4 640x480 60 Hz

5 640x480 66 Hz

6 640x480 72 Hz

7 640x480 75 Hz

8 640x480 85 Hz

9 800x600 56 Hz

10 800x600 60 Hz

11 800x600 70 Hz

12 800x600 72 Hz

13 800x600 75 Hz

14 800x600 85 Hz15 832x624 75 Hz

16 1024x768 60 Hz

17 1024x768 66 Hz18 1024x768 70 Hz

19 1024x768 72 Hz

20 1024x768 75 Hz21 1024x768 85 Hz

22 1152x864 60 Hz

23 1152x864 70 Hz

24 1152x864 75 Hz

25 1152x864 85 Hz26 1152x870 75 Hz

27 1280x768 60 Hz

28 1360x768 60 Hz29 1280x768 75 Hz

30 1280x768 85 Hz

31 1280x960 60 Hz32 1280x960 75 Hz33 1280x960 85 Hz

34 1280x1024 60 Hz

35 1280x1024 75 Hz36 1280x1024 85 Hz

37 1400x1050 60 Hz

38 1400x1050 75 Hz

39 1400x1050 85 Hz

40 1440x900 60 Hz41 1440x900 75 Hz

42 1600x1200 60 Hz

43 1680x1050 60 Hz

44 1920x1080 60 Hz

45 1920x1200 60 Hz

Kompatibilita signálů AV a HDMI

Zdroj Podporované signály K dispozici

EXT(SCART)

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

RGB 50/60 O

SECAM O

Boční AV

PAL 50/60 O

NTSC 60 O

SECAM

YPbPr

480i, 480p 60 Hz O

576i, 576p 50 Hz O

720p 50 Hz, 60 Hz O

1080i 50 Hz, 60 Hz O

1080p 50 Hz, 60 Hz O

HDMI1HDMI2

480i 60 Hz O

480p 60 Hz O

576i, 576p 50 Hz O

720p 50 Hz, 60 Hz O

1080i 50 Hz, 60 Hz O

1080p

24 Hz25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz

O

(X: Není k dispozici, O: Je k dispozici)V některých případech se signál na LCD TV nebude zobrazovat správně. Problémem může být nesoulad s normami zdrojového zařízení (DVD, set-top box apod.). Pokud se setkáte s tímto problémem, kontaktujte prodejce a také výrobce zdrojového zařízení.

Page 17: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

17 40FDI7755

Médium Přípona Formát Poznámky

Video .dat, .mpg, .mpeg

MPEG1-2 1080P@30fps, 50Mbit/sec

.ts, .trp,

.tp, .m2tsMPEG2 , H.264, VC1, AVS, MVC

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps MVC:1080P@24fps Další: 1080P@30fps-50Mbit/sec

.vob MPEG2 1080P@30fps 50Mbit/sec

.mkv MPEG1-2-4, H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec

.mp4 MPEG4, Xvid, H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec

.avi MPEG2-4, Xvid, H.264

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@ 50fps, 1080P@30fps, 50Mbit/sec

.fla, .flv H.264, Sorenson H.263

H.264:1080Px2@25fps, 1080P@50fps, 1080P@30fps,40Mbitsec

.3gp MPEG4, H.264 1080P@30fps, 20Mbit/sec.

.asf, .wmv VC1 1080P@30fps, 50Mbit/sec

Audio .mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)

Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

.wav LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

.wma/asf WMA, WMA Pro WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence) WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (Vzorkovací frekvence)

.m4a/ .aac AAC, HEAAC Free Format (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

.pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

(funguje pouze pro video soubory)

Dolby Digital 32 Kb/s ~ 640 Kb/s (přenosová rychlost)/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (vzorkovací frekvence)

Dolby Digital Plus

32Kbps ~ 6 Mbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Vzorkovací frekvence)

LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

IMA-ADPCM/MS-ADPCM

384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Vzorkovací frekvence)

G711 A/mu-law 64~128Kbps (Bit rate) / 8KHz (Vzorkovací frekvence)

Obrázky.jpeg

Baaseline Rozlišení (ŠxV): 15360x8640, 4147200 bajtů

Progresivní Rozlišení (ŠxV): 1024x768, 6291456 bajtů

.pngbez prokládání Rozlišení (ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtů

s prokládáním Rozlišení (ŠxV): 1200x800, 3840000 bajtů

.bmp Rozlišení (ŠxV): 9600x6400, 3840000 bajtů

Titulky .sub - Sub1,Sub2, Sub3

.srt -

Podporované formáty souborů pro režim USB

Page 18: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 18

Když připojujete zařízení ke konektorům televizoru pomocí kabelu DVI (Kabel DVI do HDMI – není součástí dodávky), můžete postupovat podle následujících informací o rozlišení.

Podporované rozlišení DVI

56 Hz 60 Hz 66 Hz 70 Hz 72 Hz 75 Hz

640x400

640x480

800x600

832x624

1024x768

1152x864

1152x870

1280x768

1360x768

1280x960

1280x1024

1400x1050

1440x900

1600x1200

1680x1050

1920x1080

1920x1200

Page 19: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

19 40FDI7755

PřipojeníKabelové připojení

Připojení ke kabelové síti• Musíte používat modem/směrovač připojený

k aktivnímu širokopásmovému připojení.• Ověřte, zda je na vašem PC nainstalován

software Nero Media Home (pro funkci přístupu k multimediálnímu serveru). Viz oddíl “Instalace Nero Media Home”.

• Připojte počítač k modemu/směrovači. Může jít o kabelové nebo bezdrátové připojení.

• Připojte televizor k modemu/směrovači kabelem ethernet. V zadní části televizoru je port LAN.

• Pro přístup a přehrávání sdílených souborů musíte zvolit možnost Media Browser (Prohlížení médií). Stiskněte tlačítko Menu a zvolte Media Browser (Prohlížení médií). Pro pokračování stiskněte OK. Zvolte požadovaný typ souboru a stiskněte tlačítko OK. Vždy musíte používat obrazovku Media Browser (Prohlížení médií) pro přístup a přehrávání sdílených souborů v síti.

• PC/HDD/přehrávač médií nebo jakékoli jiné zařízení kompatibilní s přístupem k multimediálnímu serveru 1.5 je nutno používat při kabelovém připojení, abyste zajistili vyšší kvalitu přehrávání.

Chcete-li nakonfigurovat kabelové nastavení, postupujte podle oddílu nastavení sítě v nabídce nastavení.• Možná budete moci připojit televizor k síti LAN podle

konfigurace sítě. V tomto případě použijte k připojení televizoru přímo k nástěnné síťové zásuvce pomocí kabelu ethernetu.

Konfigurace nastavení typu sítě kabelového zařízeníTyp sítě můžete nastavit jako Wired (Kabelové) nebo Wireless Device (Bezdrátové zařízení) v závislosti na aktivním připojení k televizoru. Zvolte Wired Device (Kabelové zařízení), pokud se připojujete pomocí kabelu pro ethernet.Stav konfiguraceTento oddíl zobrazuje stav připojení. Adresa IPPokud je dostupné aktivní připojení, zobrazí se v tomto oddíle adresa IP. Pokud chcete nakonfigurovat předvolby adresy IP, stiskněte Zelené tlačítko a přepněte do pokročilého režimu.Konfigurace nastavení kabelové sítě v pokročilém režimuPo stisknutí Zeleného tlačítka bude dostupný pokročilý režim. V pokročilém režimu můžete po stisknutí Červeného tlačítka upravit nastavení. Až skončíte, uložte hodnoty stiskem tlačítka OK, stiskem tlačítka Return/Back nabídku uzavřete.

Bezdrátové připojení

Připojení k bezdrátové sítiDŮLEŽITÉ: Chcete-li používat funkce bezdrátové sítě, používejte zařízení USB dongle “Veezy 200”.Televizor se nemůže připojit k sítím se skrytým SSID. Chcete-li zobrazit SSID modemu, musíte změnit nastavení SSID pomocí softwaru modemu.Chcete-li se připojit k bezdrátové síti LAN, proveďte následující kroky:1. Ověřte, zda je na vašem PC nainstalován

software Nero Media Home (pro funkci přístupu k multimediálnímu serveru).

2. Pak připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů televizoru.

3. Chcete-li nakonfigurovat bezdrátová nastavení, postupujte podle oddílu nastavení sítě v tomto návodu.

Širokopásmové ISP připojení

LAN (ethernet) kabel

LAN vstup na zadní straně televizoru

LAN vstup na zadní straně televizoru

nástěnná síťová

zásuvka

Page 20: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 20

Směrovač Wireless-N (IEEE 802.11 a/b/g/n) se simultánními pásmy 2,4 a 5 GHz je navržen ke zvýšení šířky pásma. Je optimalizováno pro plynulejší a rychlejší přehrávání videa HD, přesuny souborů a bezdrátové hry.• Pomocí připojení LAN můžete rychleji sdílet soubory

s jinými zařízeními, jako jsou počítače.• Kmitočty a kanál se liší podle oblasti.• Přenosová rychlost se liší podle vzdálenosti a počtu

překážek mezi přenosovými zařízeními, konfigurace těchto zařízení, stavu rádiových vln, provozu na lince a používaných zařízení. Přenos může být odpojen nebo se může přerušit podle stavu rádiových vln, telefonů DECT nebo jakýchkoli jiných zařízení s bezdrátovým připojením 11b. Standardní hodnoty přenosové rychlosti jsou teoretické maximální hodnoty pro bezdrátové normy. Nejde o skutečné hodnoty rychlosti přenosu dat.

• Místo, kde je přenos nejúčinnější, se liší podle prostředí používání.

• Bezdrátové LAN adaptér by měl být připojen přímo k USB portu televizoru. Rozbočovače USB nejsou podporovány. Zařízení dongle pro bezdrátové připojení zapojte do dodaného doku, pokud je kvalita sítě nízká, zařízení dongle pro bezdrátové připojení je nutno umístit na místo s lepší kvalitou signálu.

• Bezdrátový LAN adaptér podporuje modemy typu 802.11 a,b,g & n. Důrazně doporučujeme používat komunikační protokol IEEE 802.11n tak, abyste předešli jakýmkoli možným problémům při sledování videa.

• Pokud zaznamenáte problémy s výkonností zvuku/obrazu, použijte druhý vstup USB.

• Pokud jsou v okolí jiné modemy se stejným SSID, musíte změnit SSID svého modemu. Jinak můžete zaznamenat potíže. Pokud narazíte na problémy s bezdrátovým připojením, použijte kabelové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízeníAbyste umožnili funkce bezdrátového připojení, zapojte zařízení dongle pro bezdrátové připojení k jednomu z portů USB. Otevřete nabídku Network Settings (Nastavení sítě) a zvolte možnost Network Type (Typ sítě) jako Wireless Device (Bezdrátové zařízení), aby se spustil proces připojování.Stiskem Žlutého tlačítka prohledáte bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Vyberte ze seznamu požadovanou sít.Poznámka: Pokud modem podporuje režim N, upravte nastavení režimu N.Pokud je zvolená síť chráněna heslem, zadejte správný kód pomocí virtuální klávesnice. Tuto klávesnici můžete používat navigačními tlačítky a tlačítkem OK na dálkovém ovládání. Počkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí adresa IP.To znamená, že připojení je navázáno. Při odpojování od bezdrátové sítě zvýrazněte Network Type (Typ sítě) a stiskněte tlačítko OK.Mezi kartami nabídky se můžete pohybovat stiskem tlačítka doleva/doprava. Lišta nápovědy v dolní části dialogu zobrazuje funkce, které můžete použít. Stiskem Modrého tlačítka ověříte rychlost připojení k internetu. Stiskem Zeleného tlačítka přepnete na pokročilý režim, pak stiskem OK nastavení upravíte.Další údajeStav konfigurace: Zobrazí stav bezdrátového připojení jako Connected (Připojeno) nebo Not Connected (Nepřipojeno).Adresa IP: Zobrazí aktuální adresu IP.Jméno sítě: Zobrazí se jméno připojené sítě.Smazat uložené profily bezdrátového připojeníUložené profily se smažou, pokud stisknete Červené tlačítko během zobrazení OSD volby bezdrátového zařízení na obrazovce.Připojení k mobilnímu zařízení pomocí bezdrátového připojení• Pokud vaše mobilní zařízení používá funkci

bezdrátového připojení, můžete je připojit k televizoru pomocí směrovače, abyste získali přístup k obsahu vašeho zařízení. Pro tento účel musí mít mobilní zařízení vhodný software pro sdílení.

• Připojte se ke směrovači podle výše uvedených kroků v oddíle Wireless Connectivity (Bezdrátové připojení).

• Pak propojte mobilní zařízení se směrovačem a pak aktivujte software pro sdílení na mobilním zařízení. Pak zvolte soubory, které chcete sdílet s televizorem.

• Pokud je spojení správně nastaveno, budete moci zobrazovat sdílené soubory z mobilního zařízení pomocí prohlížení médií vašeho televizoru.

• Otevřete nabídku prohlížení médií a zobrazí se OSD volby zařízení pro přehrávání. Zvolte mobilní zařízení a pokračujte stiskem tlačítka OK.

Širokopásmové připojení ISP

Adaptér bezdrátové sítě LAN

USB v portech na zadní levé straně televizoru

Page 21: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

21 40FDI7755

• Je-li k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovládání ze serveru poskytovatele aplikace pro mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Odstraňování potíží s připojením

Bezdrátová síť není k dispozici• Zkontrolujte, zda případné ochrany typu firewall ve

vaší síti umožní bezdrátové připojení televizoru.• Zkontrolujte, zda je zařízení dongle “Veezy 200” USB

pro bezdrátové připojení řádně zapojeno.• Zkuste znovu vyhledat bezdrátové sítě pomocí

obrazovky s nabídkou Network Settings (Nastavení sítě).

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť. Další informace o tomto postupu najdete v oddíle "Kabelové připojení".Pokud televizor nefunguje s kabelovým připojením, zkontrolujte modem (směrovač). Pokud problém není na směrovači, ověřte připojení modemu k internetu.Připojení je pomaléInformace o oblasti služeb, rychlosti připojení, kvalitě signálu a dalších nastaveních najdete v návodu k použití bezdrátového modemu. Musíte mít vysokorychlostní připojení pro modem.Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakceV tomto případě můžete zkusit následující kroky: Udržujte nejméně tři metry vzdálenost od mikrovlnných trub, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jakýchkoli jiných zařízení kompatibilních s bezdrátovým připojením. Zkuste změnit aktivní kanál na směrovači WLAN.

Používání Služby DLNA NetworkDLNA (Digital Living Network Alliance) je standart, který zjednodušuje sledování digitální elektroniky, proto je vhodný pro použití v domácích sítích. Pro více informací jděte na www.dlna.org.Standard DLNA umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené v DLNA Media Server-i který je připojen k domácí síti.1. Instalace Nero Media HomeDLNA funkci nelze použít, pokud program serveru není nainstalován ve vašem počítači. Prosím, nainstalujte na počítač přiložen Nero program Media Home. Pro více informací o instalaci viz Instalace Nero Media Home.2. Připojení do drátových nebo bezdrátových sítíchPodrobné informace o konfiguraci naleznete v kapitole Nastavení sítě.

3. Přehrávání sdílených souborů přes Media ProhlížečVyberte Media Prohlížeč pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo z hlavní nabídky a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Prohlížeč médií.

Instalace Nero MediaHome

Při instalaci Nero MediaHome postupujte takto:Poznámka: Chcete-li použít funkci DLNA, měl by být tento software nainstalovaný na počítači.1. Zadejte celý níže uvedený odkaz do adresního

řádku ve vašem webovém prohlížeči.http://www.nero.com/mediahome-tv

2. Klikněte na tlačítko Stáhnout na úvodní stránce. Instalační soubor bude stažen do vašeho počítače.

3. Po dokončení stahování dvakrát klikněte na instalační soubor, čímž spustíte instalaci. Instalační průvodce vás provede procesem instalace.

4. Nejprve se zobrazí obrazovka s požadavky. Průvodce instalací ověří dostupnost požadovaného softwaru třetí strany na počítači. Pokud chybějí aplikace, jsou uvedeny na seznamu a je nutno je nainstalovat, než budete pokračovat v instalaci.

5. Klikněte na tlačítko Instalovat. Zobrazí se integrovaný prvek. Neměňte zobrazovaný údaj.

6. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se obrazovka s podmínkami pro poskytnutí oprávnění (EULA). Pozorně si přečtěte ujednání o poskytnutí oprávnění a zvolte příslušný rámeček, pokud s podmínkami ujednání souhlasíte. Instalace není možná bez této dohody.

7. Klikněte na tlačítko Další. Na následující obrazovce můžete nastavit předvolby instalace.

8. Klikněte na tlačítko Instalovat. Instalace se spustí a ukončí automaticky. Lišta postupu bude ukazovat stav procesu instalace.

9. Klikněte na tlačítko Dokončit. Instalace je dokončena. Budete přesměrováni na webovou stránku nero softwaru.

10. Na ploše se nyní zobrazí zástupce.

Blahopřejeme! Úspěšně jste nainstalovali program Nero MediaHome na váš počítač.Nero MediaHome spustíte dvojitým kliknutím na ikonu zástupce.

Page 22: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

40FDI7755 22

DLNADLNA podpora je k dispozici pouze v režimu složky Media Prohlížeč. Chcete-li povolit režim složky, přejděte na kartu Nastavení na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte OK. V možnosti nastavení, vyberte Styl zobrazenía změňte ho na Složka, použitím tlačítek Vlevo nebo Vpravo. Vyberte požadovaný typ media a stiskněte OK.Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, po výběru požadovaného typu média se zobrazí obrazovka Device Selection. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko OK pro zobrazení obsahu zvolené sítě nebo USB paměti. Pokud chcete aktualizovat seznam zařízení, stiskněte Zelené tlačítko. Stisknutím tlačítka Menu opusťte nabídku. Pokud jsou dostupné sítě nalezeny,zobrazí se na obrazovce. Vyberte mediální server nebo síť, kterou chcete připojit pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů a stiskněte OK.Pokud vyberete typ média Videa a vyberete zařízení z menu, zobrazí se nová obrazovka, viz níže.Vyberte z této obrazovky Videa pro zobrazení seznamu všech dostupných video souborů na vybrané síti.Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v Media Prohlížeč-i vyberte typ média podle potřeby a proveďte výběr sítě znovu. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekci U Media Prohlížeč Menu.Pokud sledujete video z vaší sítě skrze DLNA, soubory s titulky nefungují.Můžete připojit jen jeden televizor s DLNA ke stejné síti. Pokud nastane problém s DLNA sítí, vytáhněte, prosím, svůj televizor ze zásuvky a znovu jej zapněte. Režim Trik a Skok nejsou při režimu DLNA podporovány.Poznámka: There may be some PC’s which may not be able to utilize the DLNA function due to administrator and security settings (such as business PC’s).Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV, byste měli nainstalovat dodávaný Nero software.

Internetový portál

RADA: Pro vysokou kvalitu zobrazení je požadováno širokopásmové připojení k internetu. Aby internetový portál řádně pracoval, musíte nastavit údaje o zemi a jazyku při první instalaci.Zkontrolujte, zda je televizor připojen ke kabelové/bezdrátové (je-li k dispozici) síti. Po navázání spojení můžete zobrazit možnosti portálu.Stiskněte tlačítko Internet na dálkovém ovladači a možnosti portálové aplikace se zobrazí podobným způsobem jako na šabloně dole.

Poznámka k oknu PIPObsah aktuálního zdroje se zobrazí v okně PIP, pokud přepnete do režimu portálu při používání libovolného zdroje. Pokud přepnete na režim portálu při sledování kanálů TV, zobrazí se aktuální program v okně PIP. Kanály můžete přepínat pomocí tlačítek Program +/- .Tlačítky doleva, doprava, nahoru nebo dolů se pohybujte mezi položkami na obrazovce portálu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr. Stisknutím tlačítka Návrat/Zpět přejděte na předchozí obrazovku.Stisknutím tlačítka Konec ukončíte režim Internetového portálu.Poznámka: Problémy závisející na aplikaci mohou být způsobeny poskytovatelem obsahu.Některé aplikace mohou být deaktivovány v důsledku změn provedených v Rodičovském nastavení.

Page 23: 40FDI7755...VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí

23 40FDI7755

Chcete-li používat prohlížeč internetu, zvolte logo prohlížeče v oddíle portálu.Prohlížeč internetu

Předchozí Další

Obnovit Úvodní stránka Lišta s adresou Přidat Historie Záložky Přiblížit/Oddálit

Nastavení

Rychlý přístupZkratky dálkového ovládání (Přiblížit-oddálit/Zpět/Domů)

Chcete-li používat prohlížeč internetu, zvolte logo prohlížeče v oddíle portálu.• Pro pohyb v prohlížeči internetu použijte tlačítka se šipkami

na dálkovém ovládání. Pro pokračování stiskněte OK.• Po první instalaci se na přístupové stránce prohlížeče

zobrazí přednastavené webové stránky a loga (viz předchozí snímek). Chcete-li přidat požadovanou webovou stránku mezi stránky pro rychlý přístup, zvolte nabídku "Přidat", když jste na této stránce, a stiskněte tlačítko "Quick Access" (Rychlý přístup).

• Chcete-li přidat záložky, zvolte tuto položku, když je požadovaná webová stránka na obrazovce.

• Prohlížečem webu se můžete pohybovat třemi způsoby. Nejprve zadejte adresu do lišty na adresu.

• Klíčová slova můžete prohledat kliknutím na tlačítko vyhledávání v dialogovém rámečku adresy, další

způsob přechodu na stránky je kliknutím na odkazech na webových stránkách, které vás přesměrují na příslušné stránky.

• Když přejdete ukazatelem dolů do středu obrazovky, zobrazí se zkratky dálkového ovládání.

• Pomocí tlačítek zkratky přiblížení nebo nabídky přiblížení můžete obraz přiblížit nebo oddálit.

• Soubory cookies nebo veškerá data prohlížeče můžete vymazat v nabídce nastavení.

• Váš televizor je kompatibilní s myší USB. Zapojte myš nebo bezdrátový adaptér myši do USB vstupu televizoru.

• Chcete-li zobrazit historii prohlížení, klikněte na tlačítko historie. Zde můžete také vymazat historii prohlížení.

• Prohlížeč nepodporuje více karet.• Některé internetové stránky obsahují obsah flash.

Prohlížeč je nepodporuje.• Televizor nepodporuje žádné procesy stahování

z webového prohlížeče.

Přidat

Záložky Rychlý přístup