Top Banner
15

„ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Mar 19, 2016

Download

Documents

Ahmed Akrout

„ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”. „NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”
Page 2: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

„NIE dla wypalania traw”„Nie zabijajmy skowronków”

Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta

liczba pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów.

Wpływ na rozprzestrzenianie się ognia ma mała wilgotność oraz wiatr.

W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często

wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Ponad 94% tego rodzaju pożarów powstaje z winy człowieka, nadal bowiem,

od pokoleń, wśród wielu rolników panuje błędne przekonanie, że wypalanie

pozostałości roślinnych powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy,

a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2

Page 3: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

OSTRZEGAMY!!!

W wyniku wypalenia trawy dochodzi do wielu szkodliwych procesów,a w szczególności:ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.do atmosfery przedostaje się pyłów i gazów będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. niszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 3

Page 4: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

AKTY PRAWNEUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92,

poz. 8), art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów

przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki

kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435

z późn. zm.); art. 30 ust. 3 pkt 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również

w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 4

Page 5: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

SANKCJE KARNE

Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 z późn. zm.)

Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U.

z 1971 Nr 12, poz.114 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której

wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze

zmianami)

art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.

z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie,

które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,

mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat

10”.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 5

Page 6: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Zestawienie wszystkich pożarów powstałych od początku 2012 r. w porównaniu z rokiem 2011

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 6

Page 7: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Tylko od 1 do 28 marca br. strażacy wyjeżdżali do prawie 50 tys. pożarów traw, łąk i nieużytków, a także pożarów lasów powstałych właśnie wskutek wypalania traw (najwięcej na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego). Niejednokrotnie w tego rodzaju pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W tym roku w tego typu pożarach śmierć poniosło już 7 osób:8.03 w miejscowości Straszydle, woj. podkarpackie, zginął 86-letni mężczyzna;17.03, w miejscowości Siekiernie, woj. świętokrzyskie, zginął 53-letni mężczyzna;17.03 w miejscowości Chlewiska, woj. mazowieckie, na skutek odniesionych poparzeń zmarł 25-letni strażak OSP KSRG Pawłów;23.03 w Olsztynie, woj. śląskie, podczas gaszenia pożaru traw, z powodu zawału serca zmarł 63-letni strażak OSP Biskupice;24.03 w miejscowości Sulejow, woj. świętokrzyskie, zginął 54-letni mężczyzna;25.03 w miejscowości Kowali-Stępocinie, woj. mazowieckie, zginął 53-letni mężczyzna;26.03 w miejscowości Wazów, woj. zachodniopomorskie, zginął 68-letni mężczyzna.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 7

Page 8: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Zestawienie wszystkich pożarów powstałych w marcu 2012 r. w porównaniu z pożarami traw, nieużytków, upraw,

pozostałości roślinnych i lasów

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8

Page 9: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Zestawienie interwencji związanych z likwidacją pożarów traw, nieużytków, upraw, pozostałości roślinnych i lasów

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 9

Page 10: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Zestawienie statystyczne pożarów w rozbiciu na województwa w okresie od 01.03.2012 r. do 27.03.2012 r.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 10

Page 11: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Zestawienie potencjału ratowniczego PSP i OSP przy gaszeniu traw, nieużytków, upraw, pozostałości roślinnych

i lasów w marcu 2012 r.

Pożary traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów,

z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił

i środków straży pożarnych. Od początku marca do gaszenia tych pożarów

wyjeżdżało w sumie 24 014 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (99 365

strażaków), 32 876 Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego (178 844 strażaków) oraz 17 003 Ochotniczych Straży

Pożarnych spoza KSRG (94 028 strażaków).

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 11

Page 12: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

Prognozowane zagrożenie pożarowe lasów na 29.03.2012 r.

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 12

Page 13: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

fot. Radosław Sałaciński

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 13

Page 14: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

fot. Radosław Sałaciński

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 14

Page 15: „ NIE dla wypalania traw” „Nie zabijajmy skowronków”

fot. Radosław Sałaciński

24.04.23Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 15