DOCUMENT RESOURCES FOR EVERYONE
RESULTS FOR “ВАЖНИ АСПЕКТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ЕДГАР ШАЙН ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО ФИРМЕНА КУЛТУРА”
Documents file · Web viewРЕЗЮМЕТА. НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ

. - , ,, ( , 1. , 1.2., , . 7 22.01.2019 . .3. 3.1. , . , ISBN: 978-954-314-084-8. . . o, 2017, 256 . , , , . , , . . , . , . , 2013 2015 . . . - - , , , , . , : 1. , , .…

Documents РЕЗЮМЕТА на научните трудове на гл.ас. д-р Petkov_rezumeta.pdf 9......

1 РЕЗЮМЕТА на научните трудове на глас д-р БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ катедра “Икономика на търговията”…

Documents ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМЕНА И ... 3_RP... оценка на.....

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМЕНА И ПРОДУКТОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ…

Documents Резюме - Bulgarian Academy of Резюме на научните постижения на...

Резюме на научните постижения на публикациите на доц. д-р Стефка Стоянова Фиданова представени…

Documents Full page photo - ИМ-ПМФim-pmf. · PDF file страна на нејзиниот автор,...

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКА Проф…

Documents 1eea. · Web view * Наименование на инсталациите и участъците,....

1 Годишен доклад за 2016год. за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително…

Documents РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕnaim.bg/Documents/MMD_3.pdf областта...

1 РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ На глас д-р Методи Манчев Даскалов Секция за средновековна археология…

Documents РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ИЗВЪН _A.T._ 2012.pdf...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ИЗВЪН ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН…

Documents РЕФЕРАТ - ttfv.uklo.edu.mk ... РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ЗА...

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ЗА НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО 41400 НУТРИЦИОНИЗАМ…

Documents РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ...

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ на гл.ас.д-р арх. Мария Николова Давчева Сектор „Архитектура”…