YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST A

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

1. Identifikace provozovatele zařízení

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení

AGROPODNIK Hodonín a.s.

Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt Vacenovická 1271, Ratíškovice 696 02

Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu)

IČO, bylo-li přiděleno 46971963

DIČ, bylo-li přiděleno CZ46971963

Rok 2017

Page 2: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

2. Identifikace zařízení

Název zařízení

Trnová u Dobříše - středisko na výrobu konzumních vajec

Adresa zařízení

Trnová 948, Dobříš

Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP

MZPR98EHYH2O

Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona

6.6. a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 ks. drůbeže

Integrované povolení

33590/2007/KUSK OŽP Bo

Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok)

Změna č.2 ze 4.10.2017

Označení změny Popis změny

102780/2017/KUSK OŽP/Dvo

Předmětem změny byla plánovaná modernizace provozu – realizace pouze na základě přidělení dotace. Jednalo by se o výstavbu jedné velkokapacitní haly, která by nahradila stávajících 6 hal. Kapacita zařízení by nebyla změněna. Původní IP zůstává nadále v platnosti z důvodu nepřidělení dotace v roce 2017 a nerealizace plánovaného záměru.

Page 3: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

3. Zpracovatel zprávy

Obchodní firma nebo název/Titul, jméno a příjmení

Petr Pozdníček

Telefon (nebo fax) 606 741 228

E-mail [email protected]

Datum 29.3.2018

Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení

Page 4: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Podmínky integrovaného povolení

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel je povinen plnit Plán zavedení správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.

A.1.1. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

NE ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Page 5: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.1. Ovzduší

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP Naměřená/

vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.1.1. Emisní limity pro velký zdroj znečišťování, tabulka 1

Zařízení chovu drůbeže

Amoniak Při hmotnostním toku emisí znečišťující látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 v odpadním plynu.

neměřeno NE ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

ANO

NAHRAZENO - Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujícím zápachem zajistí provozovatel opatření ke snížení těchto emisí.

Do krmiva se přidávají přípravky ke snížení emisí

Page 6: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.1. Ovzduší

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.1.2. Střední zdroje znečišťování ovzduší –

kotelny na LTO

TZL NO2 CO SO2 O2

100 500 175

Při obsahu síry do 1 %

nestanoven Referenční

obsah 3 %

Neměřeno

NE Podmínka je irelevantní, protože kotle byly v r. 2011 nahrazeny plynovými horkovzdušnými agregáty. Změna byla nahlášena Krajskému úřadu dopisem.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Měření emisí středních zdrojů znečišťování ovzduší (TZL, NO2, CO) provádět 1x za 5 let. U malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - kotel na tuhá paliva, výkon 195 kW- provádět jednorázové měření účinnosti spalování, dále měření vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest 1 x za 2 roky. Měření bude provedeno prostřednictvím osoby, která je držitelem platné autorizace podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1 NAHRAZENO - v případě, že záložní zdroj bude v kalendářním roce v provozu 300 a víc hodin musí plnit stanovené emisní limity.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

PLNĚNO podmínky změny č.1 plněny, podáváno hlášení so ISPOP, náhradní zdroj byl v roce 2017 v provozu 30 hodin

SPE v ISPOP

Page 7: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.2. Voda

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.2.1. Odpadní voda

NE Emisní limit nestanoven, splaškové vody ze sociálních zařízení a odpadní vody z mytí a čištění hal chovu jsou svedeny do jímek s následným odvozem na ČOV.

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel zajistí zkoušku vodotěsnosti zemních jímek na splaškové vody ze sociálních zařízení a na oplachové vody z hal autorizovanou osobou 1x za 5 let v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 191/2002 Sb. a podle ČSN 750905.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

NE Vodotěsnost jímek bude provedena v roce 2018

Page 8: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.2. Voda

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.2.3.2. Kopaná studna

Qmax (l/s) Qmax (m3/den) Qmax (m3/měsíc) Qmax (m3/rok)

0,65 56,2 1740 2049

0,078 6,74 204 2459

ANO

Vrt 1 Qmax (l/s) Qmax (m3/den) Qmax (m3/měsíc) Qmax (m3/rok)

0,35 30 910 10920

0,14 12,4 378,25 4539

ANO

Vrt 2 Qmax (l/s) Qmax (m3/den) Qmax (m3/měsíc) Qmax (m3/rok)

0,1 8,64 260 3120

0,099 8,54 260 3120

ANO

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Sledování množství a kvality odebíraných podzemních vod bude zabezpečeno v rozsahu vyhlášky č. 20/2002 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb. Povolení k odběru podzemních vod se vydává na dobu 20 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna

Vede se evidence odběru podzemních vod, provádějí se rozbory vody, množství vody se hlásí do ISPOP

hlášení do ISPOP

Page 9: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.2. Voda

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.2.3.3. ANO

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Ochranné pásmo vodního zdroje nebylo stanoveno. Provozovatel požádá vodoprávní úřad o stanovení ochranných pásem vodního zdroje pitné vody v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Termín do 1.3.2008.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím č. j. MDOB/12464/2008/PRŠ, spis. Zn. MDOB/2284/2008/ŽP/5 ze dne 11.6.2008

Page 10: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.2. Voda

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel zpracuje a orgánu ochrany veřejného zdraví předloží ke schválení provozní řád zdroje pitné vody. V termínu do 1.3.2008 jej předloží krajskému úřadu.

A.2.3.4. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je splněna Provozní řád byl předložen krajskému úřadu.

Page 11: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

A: Emisní limity; A.3. Hluk, vibrace a ionizující záření

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

A.3.1. Provozovatel bude dodržovat nejvyšší přípustnou hladinu akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru:

LAeq pro denní dobu (06:00 až 22:00) LAeq pro noční dobu (22:00až 06:00)

50 dB 40 dB

NE ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel ověří v chráněném venkovním prostoru stavby (bytový dům v blízkosti areálu) hluk provozu zařízení chovu drůbeže (vzduchotechnika pro odvětrání hal). Termín: do 31. 12. 2007 ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

A.2.3.4. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

NE ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Page 12: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

B: Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

V případě ukončení provozu zařízení je nutno odstranit stávající technologii. Odpady budou shromážděny a předány oprávněné osobě. Nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky budou řízeně spotřebovány nebo předány k využití, případně k odstranění. Tři měsíce před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.

B.1.

B.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Ukončení provozu se nepředpokládá

Page 13: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

C: Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel bude nakládat s nebezpečnými odpady (§16, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., které mohou vznikat v povolovaném zařízení

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna. ZRUŠENO ZMĚNOU Č.1

Všechny odpady jsou předávány oprávněným osobám. Podává se hlášení do ISPOP o produkci odpadů

Page 14: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

D: Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových

vod, přírody a krajiny

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Trvale provádět kontrolu a údržbu všech koncových zařízení na omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší a vést záznamy o výsledcích kontroly a údržby.

D.1. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna.

Page 15: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

F: Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

ANO

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel zajistí optimalizaci procesu údržby a diagnostiky stavu technologických zařízení, výběr vhodných provozních hmot a spotřebního materiálu z hlediska vlivu na ŽP.

Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna. Probíhá pravidelná kontrola a údržba všech relevantních zařízení.

Page 16: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

G: Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Provozovatel bude v případě havárie postupovat v souladu Havarijním plánem pro případ úniku závadných látek a pokyny orgánů a institucí, které budou o haváriích vyrozuměny.

G1 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna. Zatím nebylo uplatněno. havarijní plán schválen 12.3.2015

Page 17: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

G: Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků.

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Veškeré prostory, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám (skladování nebo manipulace) budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod.

G2 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna.

Page 18: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

H: Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány s uvedením: místa havárie, časového údaje o vzniku a době trvání havárie, informování institucí a osob, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku další havárie. Každá havárie bude neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, ČIŽP OI Praha a příslušnému místnímu obecnímu úřadu. Písemné ohlášení havárie včetně způsobu jejich likvidace bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů po havárii.

H1 a H2 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna. Je zpracován schválený havarijní plán a v případě havárie by bylo postupováno podle tohoto HVP.

havarijní plán schválen 12.3.2015

Page 19: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty)

Označení části IP

K: Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Označení podmínky v IP (emisní limit, limit)

Označení části zařízení (zdroje)

Látka/Skupina látek/Ukazatel

Hodnota uložená v IP

Naměřená/vypočtená hodnota

Plnění podmínky IP

Zdůvodnění

Označení podmínky v IP (ostatní podmínky)

Text podmínky IP

1. Výsledky provedených měření bude provozovatel zaznamenávat, monitorování prováděného dodavatelskou firmou budou archivovány a předkládány ke kontrole. 2. Provozovatel bude zaznamenávat časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky měření a pozorování, okolnosti, které mohly výsledky ovlivnit a mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření. 3. Budou sledována opatření vedoucí k hospodárnému využití energie. 4. Provozovatel vypracuje souhrnnou zprávu na základě shromážděných údajů např. z monitorování, protokolů měření, celkového množství odpadů předaných oprávněným osobám a podobně tak, aby bylo možné prokázat dodržování integrovaného povolení. Zpráva, včetně kopií protokolů z jednotlivých měření, bude zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství vždy 1 x ročně k 31. březnu běžného roku za skutečnosti uplynulého kalendářního roku.

K Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu

Podmínka je plněna.

Page 20: ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ€¦ · Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

1. Přílohy

Číslo Název přílohy

1. Výpočet emisí amoniaku


Related Documents