YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

CD Radio Cassette Recorder

AZ-2030AZ-2035

AudioAudio

SHUFFLE

REPEATSEARCH

SEARCH

TUNING

PRESET

VOLUME

SHUFFLE

REPEATSEARCH

SEARCH

TUNING

PRESET

VOLUME

DIGITAL REMOTE CONTROL

DIGITAL REMOTE CONTROL

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMSTEREO

BATTLOW

ULTRABASSDIGITAL TUNER

B A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/00-1.1 13-03-2001 15:19 Pagina 1

Page 2: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

3

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

23 54 61 7 8

^#!0 @9 %$ &

SHUFFLE

REPEAT

TUNING

PRESET

SEARCH

SEARCH

STOP

VOLUME

Digital Remote Control

*

(

6

9

42 1

8

57

3

)

(for AZ2035 model only)

XP AZ 2030/2035/00-1.1 13-03-2001 15:19 Pagina 3

Page 3: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

OVLÁDACIE GOMBÍKY

48

HORNÁ A PREDNÁ STRANA

1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadielPoznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

nebudú ozvuèené.2 ULTRA BASS - zdôraznenie basov¥ch tónov3 ULTRA HIGH CLARITY -

nastavenie úrovne vysok¥ch tónov4 INCREDIBLE SURROUND -

vytvorenie priestorového zvukového efektu5 VOLUME - nastavenie sily zvuku6 POWER spínaè - voπba zvukového zdroja

CD/TUNER/TAPE a v pozícii POWER OFFvypnutie prístroja

7 OPEN•CLOSE - otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD

8 MAGNETOFÓN ovládacie gombíky RECORD 0 - zapojenie záznamuPLAY 1 - zapojenie reprodukcieSEARCH 5/ 6 - zr¥chlené prevíjanie

pásky vpred/spä†STOP•OPEN 9/ - zastavenie pásky;

- otvorenie kazetovéhopriestoru

PAUSE ; - preru∂ení záznamu aleboreprodukcia

9 BATT LOW - signalizuje, |e napájacieèlánky sú slabé

0 PLAY 2; - zapojenie a preru∂eníreprodukcie CD

! STOP 9 - ukonèenie reprodukcie CD;zotrenie programu CD

@ CD MODE - voπba rôznych spôsobovreprodukcie: REPEAT alebo SHUFFLE (v náhodne volenom poriadku)

# SEARCH ∞/ §

Rádioprijímaè: - (dolu, hore) ladenierozhlasov¥ch staníc;

CD: - hπadanie smerom spä† alebodopredu v rámci jednej skladby;

- postup na zaèiatok aktuálnej/predchádzajúcej/nasledujúcejskladby

$ PROG - CD: programovanie skladieb a

kontrola programu;Rádioprijímaè: naprogramovanie

rozhlasov¥ch staníc% BAND - voπba vlnovej dfi|ky^ PRESET 4, 3 - voπba naprogramovanej

rozhlasovej stanice (dolu, hore)& REMOTE SENSOR - iba pre typ AZ2035:

infraèerven¥ senzor diaπkového ovládaèa

ZADNÁ STRANA

* Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania FM

( AC MAINS - sie†ov¥ prípoj) Priestor pre napájacie èlánky - ose

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D-cells

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (iba pre typ AZ2035)

1 VOLUME 3,4 – nastavenie sily zvuku2 PRESET 3,4 (hore, dolu) – voπba naprogra-

movanej rozhlasovej stanice3 TUNING ∞, § (dolu, hore) – ladenie

rozhlasovej stanice4 SHUFFLE – reprodukcia skladieb CD

v náhodne volenom poriadku5 REPEAT – opakovanie reprodukcie jednej

skladby/programu CD/celej CD6 2; – zapojenie reprodukcie CD/preru∂enie

reprodukcie CD7 ¡, ™ – postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcejskladby

8 STOP 9 – ukonèenie reprodukcie CD a zotrenie programu CD

9 SEARCH 5, 6 – hπadanie spä† alebodopredu v rámci jednejskladby/v rámci CD

UPOZORNENIEAk budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode na pou|itie, akvykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú v návode uvedené, vystavítesa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

Slovensky

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 48

Page 4: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

NAPÁJENIE

49

V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete, predfi|ite t¥m|ivotnos† napájacích èlánkov. Pred vlo|ením napájacích èlánkov sapresvedète, èi je sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak odzásuvky.

NAPÁJACIE ÈLÁNKY (NEPATRIA K PRÍSLU¤ENSTVU)

1. Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te 8 monoèlánkovtypu R-20, UM-1 alebo D-cells (pokiaπ mo|no alkalick¥ch) sosprávnou polaritou, podπa jej oznaèenia „+“ a „–“.

Diaπkov¥ ovládaè (iba pre typ AZ2035)Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva (pokiaπ mo|noalkalické) monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4.

2. Presvedète sa, èi sú napájacie èlánky správne vlo|ené a zatvorte vieèko priestoru. Prístroj je pripraven¥ na pou|itie.

– Ak svieti kontrolka BATT LOW, napájacie èlánky zaèínajúslabnú†.– Ak prestane kontrolka BATT LOW svieti†, napájacie

èlánky sú vyèerpané.Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróziu priestoru prenapájacie èlánky alebo dokonca mô|e dôjs† k rozpuknutiumonoèlánkov. Preto:• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy monoèlánkov: tj. alkalické

a karbonátové. Do prístroja vkladajte v|dy napájacie èlánkyrovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte súèasnestaré a nové napájacie èlánky.

• Ak nebudete prístroj dlh∂í èas pou|íva†, vyberte napájacieèlánky z prístroja.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto je,prosím, vlo|te iba do urèen¥ch nádob na odpadky.

Napájanie zo siete1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti odpovedá hodnote

uvedenej na ∂títku na spodnej strane prístroja. Ak tomutak nie je, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Ak má prístroj voliè napätia, nastavte ho na hodnotu napätie v miestnej sieti.

3. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je pripraven¥ napou|itie.

4. Ak si |eláte prístroj celkom odpoji† od siete, vytiahnite zástrèkuzo zásuvky.

AZ 2030/2035/14 page 49

Slov

ensk

y

AC ~ MAINS

8 x R20 • UM-1 • D-CELLS

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 49

Page 5: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

50

Zapínanie a vypínanie• Spínaè POWER nastavte na zvolen¥ zvukov¥ zdroj: CD, TUNER

alebo TAPE.™ Poèas reprodukcie svieti na prístroji gombíky PLAY 2;, STOP 9

a PRESET 4, 3 (len pri pou|ití striedavého prúdu).• Prístroj je vypnut¥, ak je spínaè POWER v pozícii TAPE/OFF

a |iadny z gombíkov magnetofónu nie je stisnut¥.™ Nastavenie sily a charakteru zvuku a rovnako naprogramované

rozhlasové stanice zostanú ulo|ené v pamäti prístroja.

PHILIPS funkcia demo1. Gombík CD STOP 9 na prístroji podr|te 5 sekúnd stisnut¥.™ V demon∂traènej funkcii displejom prebehne nápis PH..IL ..IPS.2. Ak si |eláte vráti† sa k zobrazeniu aktuálnych informácií, buï:• stisnite ktor¥koπvek funkèn¥ gombík na prednej strane prístroja.

Preru∂íte t¥m na 30 sekúnd funkciu demo; alebo• podr|te stisnut¥ gombík CD STOP 9 na 5 sekúnd. Predt¥m, ako

sa funkcia demo vypne, prebehne displejom e∂te raz nápisPH..IL ..IPS.

Nastavenie sily a charakteru zvuku1. Ak si |eláte zosilni† zvuk, otáèajte regulátor VOLUME na

prístroji v smere pohybu hodinov¥ch ruèièiek, ak si |eláte zvukzoslabi†, otáèajte ho v protismere pohybu hodinov¥ch ruèièiek(iba pre typ AZ2035: alebo stisnite gombík VOLUME 3 alebo4 na diaπkovom ovládaèi.™ Na displeji sa zobrazí oznaèenie sily zvuku VOL a hodnota

z intervalu 0–32).2. Jedenkrát alebo niekoπkokrát stisnite gombík ULTRABASS a

zapojte alebo vypnite funkciu.™ Ak je zapojená, indikátor 1 svieti. Ak si |eláte e∂te viac zdôrazni†

basové tóny, stisnite opä† tento gombík, v tomto prípade sarozsvieti indikátor 2.

3. Ak si |eláte zapoji† alebo vypnú† zdôraznenie vysok¥ch tónov,stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík ULTRA HIGHCLARITY.

™ Ak je funkcia zapojená, indikátor svieti.4. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík INCREDIBLE

SURROUND a zapojte alebo vypnite priestorov¥ zvukov¥ efekt.™ Ak je funkcia zapojená, indikátor svieti.Poznámka: Zvukov¥ efekt INCREDIBLE SURROUND je pre rôzne

typy hudby odli∂n¥.

AZ 2030/2035 /14 page 50

SlovenskyAZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

AZ 2030-2035/17

PLAPLAYSTSTOPOP

CD MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROGPROG

BAND

PRESET

FMSTEREO

BABATTTTLOWLOW

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 14-03-2001 10:29 Pagina 50

Page 6: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

51

V¤EOBECNÉ INFORMÁCIE

V∂eobecná údr|ba• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred vlhkos†ou,

da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou, aká je v blízkostivykurovacích telies alebo na priamom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou handrièkou.Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo mechanické èistiaceprostriedky, preto|e tieto mô|u po∂kodi† kryt prístroja.

Bezpeènostné informácie• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade, kde sa

nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak, |e okolo prístrojaponecháte dostatoène veπké voπné miesto na ventiláciu.

• Povrch mechanick¥ch súèastí prístroja vystaven¥ch treniu jesamomazací, preto ich nie je treba nièím maza† alebo olejova†.

LADENIE ROZHLASOV‡CH STANÍC

1. Zvoπte zvukov¥ zdroj TUNER.™ Na displeji sa na chvíπu zobrazí oznaèenie , potom

frekvencia rozhlasovej stanice, jej vlnová dfi|ka a, ak je ulo|enádo programu, aj jej programové èíslo.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík BAND a zvoπtevlnovú dí|ku.

3. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § (iba pre typAZ2035: alebo gombík TUNING ∞ alebo § na diaπkovomovládaèi) a| displejom zaènú prebieha† frekvenèné hodnoty.

™ Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozhlasovú stanicu sdostatoène siln¥m vysielacím signálom. Poèas automatickéholadenia sa na displeji zobrazí oznaèenie .

™ Ak prijíma prístroj vysielanie stereo FM, zobrazí sa nápis STEREO.4. 3. krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stanicu.• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m signálom, stisnite

niekoπkokrát krátko gombík SEARCH ∞ alebo §, a| príjembude dostatoèn¥.

Zlep∂enie príjmu rozhlasov¥ch staníc– Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu. Anténu

nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂ siln¥ (vysielaè je príli∂blízko), skrá†te jej dfi|ku.

– Pre pásmo AM nie je teleskopická anténa potrebná, preto|eprístroj má pre toto vlnové pásmo vstavanú anténu. Otáèanímprístroja nastavte vstavanú anténu do správneho smeru.

AZ 2030/2035/14 page 51

Slov

ensk

y

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW

AM

SHUFFLE

REPEATSEARCH

SEARCH

TUNING

PRESET

VOLUME

SHUFFLE

REPEATSEARCH

SEARCH

TUNING

PRESET

VOLUME

DIGITAL REMOTE CONTROL

DIGITAL REMOTE CONTROL

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMSTEREO

BATTLOW

ULTRABASS DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 51

Page 7: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ PREHRÁVAÈ CD

52

Programovanie rozhlasov¥ch stanícCelkovo je mo|né do pamäti ulo|i† 30 rozhlasov¥ch staníc.1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri Ladenie

rozhlasov¥ch staníc).2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do programovacej funkcie.– Displej: Nápis PROGRAM bliká.3. Gombíkom PRESET 4 alebo 3 zvoπte èíslo z intervalu 1 a| 30,

to bude pamä†ové èíslo tejto stanice.4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.– Displej: Nápis PROGRAM z displeja zhasne, zobrazí sa pamä†ové

èíslo a frekvencia rozhlasovej stanice.5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov ulo|te do pamäti aj

ïal∂ie rozhlasové stanice.• Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je mo|né z pamäti zotrie†

tak, |e na jej miesto ulo|íte inú frekvenènú hodnotu.

Ladenie naprogramovanej rozhlasovej staniceStisnite niekoπkokrát gombík PRESET 4 alebo 3, a| sa na displeji zobrazí hπadané pamä†ové èíslo stanice.

REPRODUKCIA CD

T¥mto prehrávaèom CD je mo|né reprodukova† audio CD, vèítanezáznamov¥ch a prepisovateπn¥ch CD.

1. Zvoπte zvukov¥ zdroj CD.™ Na chvíπu sa zobrazí oznaèenie a ,

oznaèenie v prípade, keï nie je vlo|ená CD.2. Stisnutím gombíka OPEN•CLOSE otvorte priestor pre CD.™ Displej: keï otvoríte priestor pre CD.3. Vlo|te CD etiketou smerom hore a stisnutím gombíka

OPEN•CLOSE zatvorte priestor pre CD.™ Displej: Prehrávaè CD skontroluje obsah CD a na displeji sa zobrazí

poèet skladieb na platni a doba potrebná k ich reprodukcii.Displej: Ak vlo|íte nefinalizovanú CD-R(W), zobrazí sa odkaz

.4. Stisnutím gombíka PLAY 2; (iba pre typ AZ2035: alebo gombík2; na diaπkovom ovládaèi) zapojte reprodukciu.

™ Displej: Poèas reprodukcie CD poradové èíslo právereprodukovanej skladby a doba od zaèiatku reprodukcie.

5. Ak si |eláte reprodukciu preru∂i†, stisnite gombík PLAY 2;. Ak si|eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite znovu gombík PLAY 2;.

™ Displej: Pri preru∂ení reprodukcie bliká údaj o doteraj∂ej dobereprodukcie.

6. Ak si |eláte ukonèi† reprodukciu CD, stisnite gombík STOP 9.Poznámka: Reprodukcia CD bude ukonèená aj v prípade, |e:

– otvoríte priestor pre CD;– CD dohrá do konca;– zvolíte in¥ zvukov¥ zdroj: TAPE alebo TUNER.

AZ 2030/2035 /14 page 52

Slovensky

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

DECD MODE

• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROG

BANDBAND

PRESET

FMFMSTEREOSTEREO

BATTLOW

BATTLOW PROGRAM STEREO

FM

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

FMFMSTEREOSTEREO

BABATTTTLOWLOW

DIGITDIGITAL AL TUNERTUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 52

Page 8: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

PREHRÁVAÈ CD

53

Voπba inej skladby• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji gombík

SEARCH ∞ alebo § (iba pre typ AZ2035: alebo na diaπkovomovládaèi ¡ alebo ™), a| sa poradové èíslo hπadanej skladbyzobrazí na displeji.

• Ak zvolíte skladbu bezprostredne po vlo|ení CD alebo v pozíciiPAUSE, reprodukciu musíte zapoji† stisnutím gombíka PLAY 2;

(iba pre typ AZ2035: alebo na diaπkovom ovládaèi 2;).

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby1. Gombík SEARCH ∞ alebo § (iba pre typ AZ2035: na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6) podr|te stisnuté.™ CD bude reprodukovaná r¥chlej∂ie a so slab∂ím zvukom.2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík

SEARCH ∞ alebo §.– Reprodukcia pokraèuje ∂tandardn¥m spôsobom.

Poznámka: Poèas reprodukcie programu CD a ak je zapojenáfunkcia SHUFFLE/ REPEAT je mo|né hπada† iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a REPEATPred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né zvoli† rôznespôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z jedného spôsobureprodukcie na druh¥. Spôsoby reprodukcie je mo|né kombinova† ajs funkciou PROG.SHUFFLE - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb programu

v náhodne volenom poriadkuSHUFFLE a REPEAT ALL - nepretr|ité opakovanie reprodukcie

celej CD/programu v náhodne volenom poriadkuREPEAT ALL - opakovanie reprodukcie celej CD/programuREPEAT - opakovanie reprodukcie aktuálnej skladby

1. Spôsob reprodukcie zvolíte pred zapojením alebo poèasreprodukcie tak, |e podr|íte stisnut¥ CD MODE (iba pre typAZ2035: alebo na diaπkovom ovládaèi gombík SHUFFLE aleboREPEAT), k¥m sa na displeji zobrazí oznaèenie |iadanéhospôsobu reprodukcie.

2. Ak ste v pozícii STOP, zapojte reprodukciu stisnutím gombíkaPLAY 2;.

3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu reprodukcie, podr|tegombík CD MODE (iba pre typ AZ2035: alebo na diaπkovomovládaèi gombík SHUFFLE alebo REPEAT) stisnut¥, a| oznaèeniespôsobu reprodukcie SHUFFLE/REPEAT z displeja zmizne.

– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stisnutímgombíka STOP 9.

Poznámka: Ak zvolíte funkciu SHUFFLE, na displeji sa na chvíπuzobrazí oznaèenie alebo , k¥m prehrávaèCD náhodne zvolí skladbu.

AZ 2030/2035/14 page 53

Slov

ensk

y

AZ 2030-2035/17

PLAPLAYSTSTOPOP

CD MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROGPROG

BANDBAND

PREPRESET

FMSTEREO

BABATTTTLOWLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW SHUFFLE REPEAT ALL

AZ 2030-2035/17

PLAPLAYSTSTOPOP

CD MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROGPROG

BANDBAND

PREPRESET

FMSTEREO

BABATTTTLOWLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

BATTLOW SHUFFLE

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROGPROG

BANDBAND

PRESEPRESET

FMSTEREO

BABATTTTLOWLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 53

Page 9: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

Programovanie skladiebV pozícii STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v πubovoπnomporiadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né ulo|i† do pamäti ajniekoπkokrát. Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 20 skladieb.1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji (iba pre typ

AZ2035: alebo na diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™) zvoπteporadové èíslo |iadanej skladby.

2. Stisnite gombík PROG.™ Displej: Nápis PROGRAM a poradové èíslo zvolenej skladby. Na

chvíπu sa zobrazí oznaèenie .™ Ak sa pokúsite uklada† do pamäti a nezvolíte predt¥m skladbu,

displejom prebehne odkaz alebo .3. Opakovaním 1–2. kroku voπte a ukladajte do pamäti ïal∂ie skladby.™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20 skladieb, na displeji

sa zobrazí oznaèenie .4. Reprodukciu programu CD zapojíte stisnutím gombíka PLAY 2;

(iba pre typ AZ2035: alebo na diaπkovom ovládaèi 2;).

Kontrola programuAk podr|íte v pozícii STOP alebo poèas reprodukcie stisnut¥ gombíkPROG, na displeji sa postupne zobrazia v∂etky naprogramovanéskladby.

Zotrenie programuProgram je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:– ak stisnete dvakrát gombík STOP 9 v pozícii STOP alebo poèas

reprodukcie. • Displejom prebehne nápis a oznaèenie PROGRAM

zhasne.– zvolíte in¥ zvukov¥ zdroj: TAPE alebo TUNER.

PREHRÁVAÈ CD

54

AZ 2030/2035 /14 page 54

Slovensky

AZ 2030-2035/17

PLAY

CD MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROG

BANDBAND

PRESETPRESET

FMFMSTEREOSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRES

FMSTEREO

BABATTTTLOWLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 54

Page 10: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

PREHRÁVAÈ CD MAGNETOFÓN

55

Obsluha prehrávaèa CD a o∂etrovanie CD• Ak prehrávaè neèíta CD dobre CD, predt¥m, ako odnesiete

prístroj do opravovne, oèistite jeho optiku èistiacim prostriedkomna CD, ktor¥ je be|ne dosta† v predajniach. O in¥ spôsob èisteniasa nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† zahmlenie optiky prehrávaèaCD. V tomto prípade nie je reprodukcia CD mo|ná. Nepokú∂ajtesa optiku oèisti†, ale ponechajte prístroj na teplom mieste apoèkajte a| sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa optikanezaprá∂ila.

• CD vyberiete πah∂ie z obalu tak, |e stisnete fixáciu v strede platnea CD dvíhate smerom hore. CD uchopte v|dy len za okraje a popou|ití ulo|te CD spä† do obalu, aby sa nepo∂kodila a nezaprá∂ila.

• CD otierajte mäkkou handrièkou, ktorá nepú∂†a chfipky †ahmi odstredu platne smerom k jej okraju. Nepou|ívajte èistiaceprostriedky, preto|e mô|u platòu po∂kodi†.

• Nikdy na CD niè nepí∂te a niè na òu nenalepujte.

REPRODUKCIA KAZETY

1. Zvoπte zvukov¥ zdroj TAPE.™ Vo funkcii magnetofón sa na displeji zobrazí nápis .2. Stisnutím gombíka STOP•OPEN 9/ otvorte kazetov¥ priestor.3. Vlo|te kazetu s nahrávkou a zatvorte kazetov¥ priestor.4. Stisnutím gombíka PLAY 1 zapojte reprodukciu.5. Ak si |eláte reprodukciu preru∂i†, stisnite gombík PAUSE ;. Ak

si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite znovu tento gombík.6. Stisnutím gombíka SEARCH 5 alebo 6 na prístroji je mo|né

pásku r¥chlo previnú† v obidvoch smeroch. 7. Ak si |eláte pásku zastavi†, stisnite gombík STOP•OPEN 9/.– Na konci pásky sa gombíky automaticky uvoπnia, ak v∂ak nie je

stisnut¥ gombík PAUSE ;.

AZ 2030/2035/14 page 55

Slov

ensk

y

X

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMFMSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB AA S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 55

Page 11: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

ZÁZNAM

56

V¤EOBECNÉ INFORMÁCIE O ZÁZNAME

• Záznam je mo|né robi† iba v prípade, ak t¥m nie je poru∂enéautorské alebo iné právo tretej strany.

• Kazety typu CHROME (IEC II) alebo METAL (IEC IV) nie sú prezáznam t¥mto prístrojom vhodné. Pre záznam pou|ívajte kazetytypu NORMAL (IEC I), ktoré nemajú vylomené u∂ko.

• Nastavenie optimálnej úrovne záznamu je automatické. Pozíciaregulátorov VOLUME, INCREDIBLE SURROUND,ULTRABASS a ULTRA HIGH CLARITY záznam neovplyvòuje.

• Na zaèiatku a na konci pásky prebieha po 7 sekúnd záznamovouhlavou magnetofónu úvodná èas† pásky, na ktorú záznam nie jemo|n¥.

• Pred náhodn¥m zotrením ochránite kazetu tak, |e stopu, ktorú si|eláte chráni† dr|te smerom k sebe a vylomte u∂ko na πavejstrane kazety. Na túto stopu záznam nebude mo|n¥. Ak si |eláte znovu urobi†záznam na túto stopu kazety, prelepte otvor lepiacou páskou.

SYNCHRÓNNE ZAPOJENIE ZÁZNAMU Z CD

1. Zvoπte zvukov¥ zdroj CD.2. Vlo|te CD a ak si |eláte, mô|ete skladby aj naprogramova†.3. Stisnutím gombíka STOP•OPEN 9/ otvorte kazetov¥ priestor. 4. Vlo|te vhodnú kazetu a zatvorte kazetov¥ priestor.5. Stisnutím gombíka RECORD 0 zapojte záznam.– Reprodukcia programu CD sa zapojí automaticky od zaèiatku.

Prehrávaè CD nie je nutné osobitne zapína†.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby a jej záznam• Gombík SEARCH ∞ alebo § (iba pre typ AZ2035: alebo na

diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™) podr|te stisnuté. • Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík SEARCH ∞

alebo §.• Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu CD, stisnite gombík PLAY 2;

(iba pre typ AZ2035: alebo na diaπkovom ovládaèi 2;).– Záznam sa zapojí od bodu, keï stisnete gombík RECORD 0.

6. Ak si |eláte na chvíπu záznam preru∂i†, stisnite gombík PAUSE ;. Ak si |eláte v zázname pokraèova†, stisnite znovugombík PAUSE ;.

7. Ak si |eláte záznam ukonèi†, stisnite gombík STOP•OPEN 9/.

AZ 2030/2035 /14 page 56

Slovensky

AZ 2030-2035/17

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

AZ 2030-2035/17

PLAY

MODE• • • SEARCH

• • • SEARCH

SEARCH • • •

SEARCH • • •

PROG

BAND

FMFMSTEREOSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB A S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMFMSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB AA S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 56

Page 12: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

57

AZ 2030/2035/14 page 57

ZÁZNAM ÚDR\BAZáznam z rádioprijímaèa1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri Ladenie rozhlasovej

stanice).2. Stisnutím gombíka STOP•OPEN 9/ otvorte kazetov¥ priestor. 3. Vlo|te vhodnú kazetu a zatvorte kazetov¥ priestor.4. Stisnutím gombíka RECORD 0 zapojte záznam.5. Ak si |eláte záznam na chvíπu preru∂i†, stisnite gombík

PAUSE ;. Ak si |eláte v zázname pokraèova†, stisnite znovugombík PAUSE ;.

6. Ak si |eláte záznam ukonèi†, stisnite gombík STOP•OPEN 9/.

ÚDR\BA

Údr|ba magnetofónuAby ste zabezpeèili kvalitn¥ záznam aj reprodukciu, musíte dielceA,B a C pribli|ne po 50 hodinách prevádzky, resp. raz domesiaca vyèisti†. Vatou namoèenou v alkohole alebo v ∂peciálnejèistiacej kvapaline vyèistite aj obidva decky.1. Stisnutím gombíka STOP•OPEN 9/ otvorte kazetov¥ priestor.2. Stisnite gombík PLAY 1 vyèistite prítlaèné kladky C. 3. Stisnite gombík PAUSE ; a vyèistite magnetické hlavy A

a hriadeπ B.4. Po vyèistení stisnite gombík STOP•OPEN 9/.Poznámka: Hlavy je mo|né vyèisti† aj tak, |e jedenkrát prehrá

èistiacu kazetu.

Pre ochranu |ivotného prostredia

Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol by†rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a polyetylén(vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|no znovu spracova†, ak demontá| vykonáva∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u| nepou|iteπn¥ prístrojvlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na odpadky.

Slov

ensk

y

A ABC

AZ 2030-2035/17

PLAYSTOP

CD MODE• • • SEARCH

SEARCH • • •

PROG

BAND

PRESET

FMFMSTEREO

BATTLOW

DIGITAL TUNERB AA S S R E F L E X S P E A K E R S Y S T E M

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 57

Page 13: XP AZ 2030/2035/14 - download.p4c.philips.com · OVLÁDACIE GOMBÍKY 48 HORNÁ A PREDNÁ STRANA 1 p - 3,5 mm prípoj stereo slúchadiel Poznámka: Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory

58

AZ 2030/2035 /14 page 58

ODSTRAÒOVANIE CH‡BV prípade akejkoπvek chyby, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|euveden¥ch bodov. Ak sa vám problém, podπa na∂ich návrhov nepodarí vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòualebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥mprúdom. V |iadnom prípade sa nepokú∂ajte sami prístroj opravi†,preto|e v tomto prípade stratíte právo na záruku.

PROBLÉM– MO\NÁ PRÍÈINA• RIE¤ENIE

Nie je zvuk/napätie– Nie je nastavená VOLUME• Nastavte silu zvuku regulátorom VOLUME– Zostali pripojené slúchadlá• Odpojte slúchadlá– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥• Zasuòte správne sie†ov¥ prípoj– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou

polaritou

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjemrádioprijímaèa– Elektrická interferencia: prijímaè je príli∂

blízko televízoru, video alebo poèítaèa• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti

Slab¥ príjem rozhlasov¥ch staníc– Slab¥ vysielací signál• FM: Nastavte teleskopickú anténu FM, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis – Nie je vlo|ená CD• Vlo|te CD– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD• Vymeòte/oèistite CD, pozri ÚDR|BA

– Laserová optika sa opotila• Poèkajte, k¥m sa vyjasní

Zobrazí sa nápis – Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je

finalizovaná• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD• Vymeòte/oèistite CD, pozri ÚDR|BA

CD preskakuje skladby– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD• Vymeòte alebo oèistite CD– Je zapojená funkcia SHUFFLE alebo

PROGRAM• Vypnite funkciu SHUFFLE/PROGRAM

Zvuková kvalita kazety je zlá– ¤pinavé hlavy, atï.• Oèistite súèasti magnetofónu, pozri ÚDR|BA

– Pou|ívate nesprávny typ kazety (METAL aleboCHROME)

• Záznam je mo|n¥ iba na kazetu typu NORMAL(IEC I)

Nie je mo|né urobi† záznam– U∂ko(á) kazety je(sú) vylomené• Prelepte otvor lepiacou páskou

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou

polaritou– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†– Senzor diaπkového ovládaèa je tienen¥

nejak¥m predmetom, etiketou, atï.• Odstráòte preká|ku/presvedète sa, èi na

pravej strane kazetového priestoru nie jenejak¥ predmet spôsobujúci preká|ku

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o poruchách v rádiovej frekvencii. Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

Slovensky

XP AZ 2030/2035/14.1 05-03-2001 14:53 Pagina 58


Related Documents