YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

UDDRAG AF

FKO PUB SVN 310- 502

SØVÆRNETS MATERIELKOMMANDO PUBLI KATIONSSEKTIONEN

søværnets NATO- & Kommandokassearkiv JULI 1985

Page 2: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

AFSNIT 1

Forkortelser for forsvarets 111Yndigheder, institutioner, personel m.v.

AALB Al borg ABCD Atom, Biologisk, Kemisk, Skade ABCDO ABCD Officer AC Afdelingschef AD Adjudant ADP Ammunitionsdepot AFD Afdeling. Afdelings-AIS Søværnets Taktikskole Kampinformationskursus ALB Albæk ALO Air Liaison Officer AM Admiral AMA Anmunitionsarsenal AN Administrativ - (uddannelsesretning) ANH Anholt ANS Administrationssektion AR Artilleri-(speciale) ARH Arhus ARO Art i 1'.f-eri officer ARS Artillerisektion ASO Søværnets Vibenskole Artillerikursus Sjællands Odde ASOC Air Support Operations Centre ASS As~~stent AU Auditør AUF Auditørfuldlllægtig AUO Antiundervandsbldsofficer AVN Avnø

BA Base-(speciale) BDE Brigade BEF Befaling BG Brigadegeneral BGB Bangsbo BHM Bornholms Marinedistrikt BHV Bornholm Hjemneværn BKU Beklædningsudsalg BM Banjermester. Befalingsmand

1- 1

Page 3: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

BMSKR BNO BNS BOB BOL BON BOS BP BRH BST BTN BTO BYB BYF BYD BYN BYT BAF

CAF

CCIS CF CFS CH CHFMK CH FST CHOLY CHY CIY CIYING CKR cos COf,NCEN CPR CRM

es

Banjermesterskriver Bevogtnings- og Nærforsvarsofficer Bevogtnings- og Nærforsvarssektion Borgsted Batteri Boeslunde Bevogtning og Nærforsvar Bøstrup Boarding Party Bornholm Bestemnel se Bataljon Batteriofficer Bevogtningsb&d Bevogtningsfartøj Bevogtningsdeling Bedriftværn Bevogtningstjeneste Bldføl".f!r

Cafeteria Conmand, Control and Information System Cfvjl forsvaret Cfvilforsvarsstyrelsen Chef Chefen for Flyvematerielkommandoen Chefen for Forsvarsstaben Chefen for orlogsværftet Chefen for Hjemmeværnet Civil

Civflingenfør Centrallfseret Kostforplejningsregnskab Chief of Staff Commcenter Det Centrale Personregister Centralregistrerende Myndighed Centralforeningen for Stampersonel

1-2

Page 4: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

DA Denmark DCL Forsvarets Center for Lederskab (Defence Centre for Leadership) DEL Deling. Delegation. Del DEP Fl!dedepotomrlde. Depot. Deputy DF Delingsfører DFO Dansk Forbindelsesofficer DIS Distrikt DIV Division · DIVF Divisionsfører DK Dzks-(uddannelsesretning) DKO Dæksofficer DM Drivmiddel DMK Den Militære Klædefabrik DMO Danske Militærlægers Organisation DRB Drlby DRG Dragør DRO Driftsofficer DRS Drfft~ektion DY Dykker

EDL ØVelsesdelfng EGR ØVel ses gruppe EK Elettronisk Krigsførelse. Elektronik EKA Ekvfpageafdeling EKO Elektronikofficer EL Elev. Elektro. Elektriker ELK Østre Landsdelskomnando ELO Elektroofficer. Elteknisk Officer EO Efterretnfngsofffcer EPI Søvzrnets Eksplosfvstoffnspektør ESA Økonomi- og Sekretariatsafdelfng (ved FLS) ESB Esbjerg ESK Eskadre. Eskadrille. Eskadron ETA Estimated Time of Arrfval. Elektronikafdeling ETD Estfmated Time of Departure ETK Søværnets teknikskole Elektronikkursus ETO Eskadreteknikofffcer EVK Elektronikværksted EW El ectroni c Warfare

1-3

Page 5: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

F

FA FAK FAMIS FAU FAUK FBRS FBT FC FCAF FCH FCKC FCU FDAT FDO FDS FE FE KAST FE SDG FFI FFR FFS FG FGD

FGE FGI FGS FHY FIK FIKS FJK FJSKR FKI FKO FKOLG FKP FKS FL FLASP FLD

Fyr Flotille Admiral Forsvarsakademiet Foreningen af Maskinofficerer i Søværnets Reserve Forsvarskommandonauditøren Forsvarets Auditørkorps Forsvarets Brevskole Forsvarets Bygningstjeneste Forsvarschefen (person) Forsvarets Cafeterier Forsvarschefen (R1Yndighed) Forsvarschefens Kommandocentral Forsvarets Civiluddannelse Forsvarets Datatjeneste Flydæksoffi cer Flydæksekti on Forsvarets Efterretningstjeneste Forsvarets Efterretningstjeneste Kastellet Forsvarets Efterretningstjeneste SandagergArd Forsvarets Forvaltningsinspektør Forsvarets ForskningsrAd Forsvarets Fabriksstyrelse Fungerende Fregatdivision ••• Fregateskadren Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektør Forsvarets Gymnastikskole Flyvehjenrneværnet Forsvarets Intendanturkorps Forsvarets Integrerede Kommunikationssystem Fjernkending Fjernskriver (Hæren) Forsvarets Kursusinstitution Forsvarskommandoen Forsvarskommandolægen Søværnets Frømandskorps Søværnets Taktikskole Fjernkendingskursus Flyverløjtnant Flyvelederaspirant Flyverdetachement

1-4

Page 6: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

FLE Flyverelev FLGK Forsvarets Lægekorps FLOS Flyvev!bnets Officersskole FLPR Flyverpræst FLPV Flyverprovst FLR Fl!deradio (søværnet). Fynske Livregiment (hæren) FLS Fl!destation FLSP Flyvev!bnets Specialskole FLT Flotille FLY Flyvev!bnet FM Forsvarsministeren. Fuldmægtig FMI Forsvarets Materielintendantur FMK Flyvematerielkommandoen FMN Forsvarsministriet FO Forbindelsesofficer FOD Flag Officer Denmark FOFS Forsvarets Forvaltningsskole FOFT Forsvarets Forskningstjeneste FOK Forsvarets Oplysningskontor FIRAT Forsvatsattache FIRKT Forsvarets Rekruttering FORV Forvaltning FOS Forsvarets Operative Styrker FOSAB Forbindelsesofficeren Søndre Strømfjord Air Base FOTAB Forbindelsesofficeren Thule Air Base FOV Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste FP Forplejning- (speciale) FRP Feltpræst FPV Feltprovst FR Forsyning- (speciale) FRO Farvandsdirektoratet FRH Frederikshavn FPS Forplejningssektion FRB Fredsberedskab FRK Færøernes Kommando FS Fjernskriver- (speciale, søværnet). Forsyning (hæren) FSA Forsyningsafdeling (ved FLS) FSB Flyverstaben FSD Forsyningsdepot FSN Flyvestation

1-5

Page 7: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

FSO FSS FSR FST FST LTP FST M FST 0 FST P FST Ø FTK FTR FUT FV FVD FVK FVL FVO FYL FØL

GA GAM

GAU GDL GED GF GI GL GLG GLK GM GN

GRH GRP GRU GTO

Forsyningsofficer Forsvarets Sanitetsskole Foreningen af Søofficerer i Reserven Forsvarsstaben Forsvarsstabens Langtidsplanlægningsgruppe Forsvarsstabens Materielstab Forsvarsstabens Operationsstab Forsvarsstabens Personelstab Forsvarsstabens Økonomistab Flyvertaktisk KoR1Dando FORTROLIGT (klassifikationsgrad) Fysisk Uddannelse og Træning Forvaltning- (uddannelsesretning) Forvaltningsdivision Marinestabens Forvaltningskursus Forvaltningsleder Forvaltningsofficer Fylleledet Føllesbjerg

Generalauditør (person) Garagemester Generalauditør (111Yndighed) Grønnedal Gedser Gruppefører Geodætisk Institut Genera 11 øj tnant Genera 11 æge Grønlandskonmando Generalmajor General Grelshede Gruppe Grund Grønlands Tekniske Organisation

1- 6

Page 8: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

HBT Holmens Brandtjeneste HEL Hellebæk HELO Helikopter HELP Helikopterpilot HEM HEf,f,IELIGT (klassfffkatfonsgrad) HFF Halvflotfllefører HGL Helikoptergruppeleder HGR Helikoptergruppe HFT Hærens Flyvetjeneste HHI Hjemmeværnsinspektøren HHY Hærhjemmeværnet HIA Holmens Idrætsanlæg HIAS Hærens Ingenfør- og ABC-skole HIO Holmens Inspektionsofffcer HJB Hjælpebase HJK Hjemmeværnskommandoen HJR Hjemmeværnsregion HJS Hjemmeværnsstaben HJY Hj emmeYærnet HJYO Hjenmeværnsdistrikt HKC Holmens Kommandocentral HKO Helfkopterdivisfon HKO Helikopterofffcer HMAK Hærens Materielkommando HMD Hendes Majestæt Dronningen HO Hærens Officersskole HOT Holmens Ordenstjeneste HQ Headquarter HQS Headquarters HRN Hæren HSS Hærens Signalskole HST Hærstaben HTC Holmens Telefoncentral HTY Holmens Telefonværksted HYB Hjemmeværnets Brevskole HYF Hjemmeværnsflotille HYS Hjemmeværnsskolen

1-7

Page 9: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

IFF

IFH IFS IKM IKO IMN ING INFO INSTR INT

ISE IT

ITV

JAAOC JDK JER JG JGK JKN JMN

KA KASM

KASS KBH KBM

KC KCH KCT

KD KDG KDL KDO KF KFC DA KFC VEST KFC ØST KFF KFK

Inspektøren for Flyvevåbnet. Identification Friend or FOE (NATO) Inspektøren for Hæren Inspektøren for Søværnet Inspektøren for Kvindeligt Marinekorps Søværnets Idrætskomite Indenrigsministriet Ingeniør Information Instruktør. Instruks Intelligence Inspektionsskibseskadren Intendantur- (speciale) Internt Fjernsyn

Joint Anti-aircraft Operation Centre Jyske Divisionskommando Jerup Jæger Jægerkorpset Jagtkaptajn Justitsministeriet

Kontreadmiral Kasernemester Kasserer København Kommandobefalingsmand Kompagnichef (HHV). Korpschef (KMK). Kontorchef Korpschef (HJV Kvindekorps) Kommandocentral Kommandør Kundgørelse Kongedelingen Kommando Kvindelig Flyver Kryptofordelingscenter Danmark (FKO Vedbæk) Kryptofordelingscenter Vest (Arhus) Kryptofordelingscenter Øst (Holmen) Kundgørelse for Forsvaret Kvindeligt Flyverkorps

1-8

Page 10: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

KFL Kri gsfangel ej r KFM Konmandantskabsforvaltende Myndighed KGM Kattegats Marinedistrikt Kl Kampinformation- (speciale) KID Kampinformationsofficer KIS Kampinformationssektion KK Konmandørkaptajn KKO Konmunikationsofficer KKS Konmunikationssektion KL Kaptajnløjtnant KM Kvindelig Mariner KMO Kvindeligt Marinekorpsdistrikt KMOSK Konmandantskab KMHKMO Kvindeligt Marinekorpshalvkompani KMK Kvindeligt Marinekorps KMKMP Kvindeligt Marinekorpskompagni KMP Kompagni KN Kaptajn KOM Konmandantskab K0""1 Konmunikation KON Kongsøre. Kongelunden KOR Korsør KOV Kontakt- og Velfærdstjeneste KP Korporal KPK Købmagergades Postkontor KRS Kystradarstation KS Konstabel KSA Marinekaserne Københavns Sygeafdeling KSE Konstabelelev KSGRP Konstabelgruppe KSK Kasernekonmandant KSN Kommandostation KSO Kaserneofficer KT kadet. Kiloton. Konto KTASP Kadetaspirant KTASS Kontorassistent KTBTJ Kontorbetjent KTFM Kontorfuldmægtig KTR Kontrol KUS Kystudkigsstation

1-9

Page 11: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

KV Korvet KVG Kontrol- og Varslingsgruppe. Krigsvagtsgrad KY Kyst- (speciale) KØR Kørselstjeneste

LAM Langelands Marinedistrikt LANG Langeland LAVAC Lavvarslingscentral LD Leder LOV Lods væsenet LFT Langelandsfort LG Læge LGK Forsvarets Lægekorps (betegnelse) LGR Luftgruppe LMC Luftmeldecentral LMD Luftmeldedistrikt LMK Luftmeldekorps LMP Luftmeldepost LNT Lynetten LO Lotte LOB Love og Bestemmelser LON London LT Løjtnant LTP Langtidsplanlægnfngsgruppe LV Luftværn LVC Luftværnscentral LVG Luftværnsgruppe (raketforsvar) LYN Luftværns-LYR Luftværnsraket LYN Lynæs LYP Lyngsbæk Pier LÆ Lærer

MA Maskin- (uddannelsesretning) MAB Marinens Bibliotek MAD Marinedistrikt MAKU Management Kursus

1-10

Page 12: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

MARAT MAS MAT MATFORV MATM MAU MCM MOP ME MEGRP MET

MFK MFT MG MGGRP MGH MGT MHO MHI MHK MHV Ml

MIO MIL MILAT MIM MIO

MIS MJ MJO MJS MKS MKT MKV MLO MOB MOBA

Marineattache Marinestation. Military Agency for Standardization Materiel Materielforvalter Materielmester Mari neaudi tø ren Mine Counter Measures Materieldepot Mekaniker Mekanikergruppe Meteorological Det Militære Frekvenskontor Middelgrundsfort Menig. Maskingevær Meniggruppe Magretheholm Management Marinehjemmeværnsdistrikt Marinehjemmeværnsinspektøren Marinestabens Historiske Konsulent Marinehjemmeværnet Mine- (speciale) Meteorologisk Institut Minedepot. Militærdistrikt. Middelgrunden Mil i tær Militærattache Minemagasin Mineofficeren Minesektion Major Miljøskibsdivision Miljøstyrelsen Marinekaserne Søværnets Motorkøretøjstjeneste Minekomponentværksted Minelæggerdivision Mobilisering Torpedob&denes Mobile Base

1-11

Page 13: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

MORA Mobil Radio MORD Mobil Radar MP Militærpoliti - (speciale). Maskinpistol MPT Militærpsykologisk Tjeneste MPO Mål udpegningsofficer MS Maskin- (uddannelsesretning) MSA Materielsystem Afdeling. Minesweeping Auxiliary MSD Minestrygerdivision MSE Mineskibseskadren MST Marinestaben MSV Minestrygningsværksted MTH Søværnets Moniteringshold MTI Motorinstruktør MU Mineuskadeliggørelse. Musiker MUD Musikdirigent MUH Mineuskadel iggørelseshold MUS Marineudkigsstation MUT Motorudskrivningstjeneste MUTJ Mineuskadeliggørelsestjeneste

NA NADEP NAFDEP NALLA NAS

NAT NAV NAVE NBK NCS NCSO NFO NFS NICS NK NLF NLO

---..

Navigatør (uddannelsesretning) NATO Depot Forvaltningen (hæren) Søværnets NATO Flådedepotadministration National Long Line Agency Navigationssektionen National Naval Navigatørelev Nyboders Konmandantskab Naval Control of Shipping Naval Control of Shipping Officer Nærluftforsvarsofficer Nærluftforsvarssektion NATO Integrated Colllllunications System Næstkonmanderende Nærluftforsvar Naval Liaison Officer

1-12

Page 14: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

NYH Nyholm NYM Nymi ndegab

0 Operations- (hæren) OASS Overassistent OB Oberst OOC Office of Oefence Cooperation 000 Odden OOLG Overdyrlæge OF Officer OFGRP Officersgruppe OFM Overordnet ForvaltningsQ\Yndighed DING Overingeniør OK Orlogskaptajn OKS Overkonstabel OKU Orienteringskursus OL Oberstløjtnant OLG Overlæge OLV Orlogsværftet OME Overmekaniker OMR OmrAde 00 Operationsofficer (hæren) OPD Operationsdivision OPO Operationsofficer (søværnet) OPR Orlogspræst OPS Operations-OPV Orl ogsprovst OR Orientering ORD Ordonnans ORO Operationsrumsofficer OS Oversergent OSB Østre Bygningsdistrikt OTLG Overtandlæge OV Over-

P Pilot PBS Personelbefaling Søværnet PJ Pjece PJK Pjecekommandør PL Premierløjtnant

1-13

Page 15: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

PNR Personnunmer POL Petrol, Oil and Lubricants PR Proviant- (speciale) PRO Presseofficer PSN Personel PUB Publikation. Publication PÆDK Pædagogisk Kursus

R Raket. Regiment RA Radio- (speciale) RCH Rettergangschef RD Radar RDLG Reserve<lYrlæge RDV Redningsvæsenet RE Reserve REG Register. Regiment REP Repræsentative. Reparation. Repetition RF Regnskabsfører RGN Region RK Rekrut (VPLMG under grunduddannelse) RLG Reservelæge RTLG Reservetandlæge RYT Rytterknægten RØN Rønne

SA Sanitet- (speciale) SAB Søndre Strømfjord Air Base SANO Sanitetsofficer (hæren) SAO Sanitetsofficer (søværnet) SAR Search and Rescue. Sjællandske Artilleriregiment SAS Sanitetssektionen. Skydeassistent. Scandinavian Airline System SAT Søværnets Ambulante Tandklinik SBM Store Bælts Marinedistrikt SBU Søværnets Bemandingsudvalg SDH Store Dyrehave SDK Skoledelingen for Kadetter SDL Skoledelingen SEA Skibsafdeling. Sekretariatsafdeling

1-14

Page 16: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

SEK SES SFN SFOS SFT

SG SGE SGL

SGGRP SHK SHS SI SIF

SIK SIKOF SIROK SIRIUS SIS SJ

SK SKA SKFS SKP SKS SKT SL SMK SMLO SMN SN SNA soc SOD SOK SOS SP SPK

Sektion. Sekretariat Søværnets Eksercerskole Skibsfartsnævnet Sergentgruppens Fællesorganisation Lokalafdeling Søværnet Stevnsfortet sergent Sergentelev Søopm!ling Grønland Sergentgruppe Søværnets Havarikonmision Søværnets Teknikskole ABCD/SA Kursus Signal Søværnets Idrætsforening Sikkerhed. Sikkerheds­Sikkerhedsofficer Søværnets Afdeling for Intern Revision og Kontrol Slædepatruljen SIRIUS Søværnets Taktikskole Konmunikationskursus Sjælland Stabskursus. Skole. Skytte Søkortarkivet. Søopm!lingsfartøj. Skagen Stabskursus for Søværnet Skrydstrup Søværnets Konstabelskole Signalkontor (hæren) Sekondløjtnant Søværnets Materielkonmando Senior Military Logistic Officer Semineværksted Sonar Søværnets NATO- og Konmandokasse Arkiv Sektor Operations Center Søopm&lingen Danmark Søværnets Operative Konmando Søværnets Officersskole Skibspatrulje. Shore Patrol Søværnets Personelinformationskontor

1-15

Page 17: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

SRS SSD SSG SR ST STA STANDRD STCH STDLG STLG STN STNO STP STTLG SUM SUN sus SUY SYA SYF SYN SYS SØMISTN

TA TAB

TACEYAL TAI TAS TAS UIA TBD TBE TE TEFO TERM TK TKA TKD

TKI TKM

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole Skoleskibsdivision Seniorsergent Konmunikation- (speciale) Stab. Stabs-Stationsafdeling. Skibsteknisk Afdeling Station Nord Stabschef Stabsdyrl æge Stabslæge Stevns. Station Stationsofficer Stampersonel Stabstandlæge Sundets Marinedistrikt Skibsudpegningsnævnet Studiegruppe vedrørende Uniformsforhold i Søværnet Søværnets Uddannelsesudvalg Søværnets Adressekartotek Søværnets Flyvetjeneste Søværnet. Søværnets. Søværns-Skoleværksted Søminestation

Taktik- (uddannelsesretning) Thule Air Base Tactical Evaluation Søværnets Taktikinspektør Søværnets Taktikskole Søværnets Taktikskole Uddannelses- og Inspektionsafdelingen Toepedobldsdivision Torpedobldseskadren Tele- (speciale) Teknisk Forberedel se.skursus Terminal Tekniker- (uddannelsesretning) Teknisk Afdeling Teknisk Division Søværnets Teknikinspektør

Søværnets Teknikskole Maskintekniske Kursus

1-16

Page 18: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

TKO TKP TKS TKS UIA TLF TLG TLV TME TN TO TOO TOH TOKU TOO

TOS TOSKON TPO TPS TTA

TTJ

u UBE UOD UDLG UKL ULG ULGSK UN UTLG UTLSK UTM uv

VA VAR VAS VB

Teknikofficer Søværnets Tamburkorps Søværnets Teknikskole Søværnets Teknikskole Uddannelses- og Inspektionsafdeling Telefon Tandlæge Televærksted Tjenestemandsforeningen for Søværnets Mekanikerkorps Teknisk- (uddannelsesretning) Torpedo Torpedodepot Torshavn Totalforsvarskursus Torpedoofficer Torpedostation Torpedostation Kongsøre Transportofficer Torpedo- og Antiundervandsb&dssektionen Torpeaoteknisk Afdeling TIL TJENESTEBRUG (klassifikationsgrad)

Under-Undervandsb&dseskadren Uddannelse Underdyrlæge UKLASSIFICERET (klassifikationsgrad) Underlæge Underlægeskole United Nations Undertandlæge Undertandlægeskole Universal Transverse Mercator Undervisning

Viceadmi ra 1 V&benarsenaler Vagtassistent Viben- (uddannelsesretning)

1- 17

Page 19: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

VBA VBD VBI VBL VBD VBS VBS UIA VCH VED

VEDL VEM VFM

VFD VG VH VHO VKA VKO VKU VLK VLO VLS VPL VPLMG VSK VTJ VÆR

XNR XPL

YHM

ØBA

Vestre Byggeadministration Vibendivision Søværnets Vibeninspektør Landstyrets Vagt- og Bjærgningstjeneste (Færøerne) Vibenofficer Søværnets Vibenskole Søværnets Våbenskole Uddannelses- og Inspektionsafdelingen Vagtchef Vedbæk Vedligeholdelse Venmetofte Værnsfælles Myndighed Vel færdsofficer Vogn Vagthavende vagthavende Officer Værkstedsafdelingen Værkstedsomrlde Værkstedskursus Vestre Landsdelskonmando VedTigeholdelsesofficer Vedligeholdelsessektion Værnepligtig Værnepligtig Menig Værkstedssektion Vejrtjenesten Værløse

Eksemplarnunmer Eksemplar

YDERST HE""1ELIGT (klassifikationsgrad)

Østre Byggeadministration

For 0 se endvfdere ·under E og o.

1-18

Page 20: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

AFSNIT 2

Forkortelser for navne på flådens skibe og fartøjer

Fregateskadren (FGE) PEDER SKRAM HERLUF TROLLLE NIELS JUEL OLFERT FISCHER PETER TORDENSKIOLD DAPHNE DRYADEN HAVFRUEN NAJADEN NYMFEN NEPTUN RAN ROTA

Toreedobldseskadren SØLØVEN SØRIDDEREN SØBJØRNEN SØHESTEN SØHUNDEN SØULVEN BILLE BREDAL HAMMER HUITFELDT KRIEGER NORBY RODSTEEN SEHESTED SUENSON WILLEMOES

(TBE)

2-1

PESK HRTR NIJU OLFI PETO DAPH DRYA HAVF NAJA NYMF NEPT RAN ROTA

SLOV SRID SBJO SHES SHUN SULV BILE BRED HAMR HUIT KRIG NORB RODS SEHE SUEN WILM

Page 21: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

Undervandsbådseskadren (UBE) SPÆKHUGGEREN SPRINGEREN NARHVALEN NORDKAPEREN

Mineskibseskadren (MSE) LANGELAND FALSTER FYEN MØEN SJÆLLAND LINDORMEN LOSSEN ALSSUND EGERNSUND GRØNSUND GULDBORGS UND ULVSUND VILSUND

lnseektionsskibseskadren (ISE) HIIDBJØRNEN VÆDDEREN INGOLF FYLLA BESKYTTEREN MAAGEN MALLEMUKKEN AGDLEK AGPA TULUGAQ

2-2

SPKH SPRI NARH NORK

LANG FALS FYEN MOEN SJND LIND LOSE ALSU EGRN GRNS GULD ULVS VILS

HVBJ VDRN INGO FYLL BSKN MAGN MALM AGDL AGPA TULU

I

Page 22: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

Orl ogskuttere LUNDEN LUND BARSØ BARS DREJØ DREJ ROMSØ ROMS SAMSØ SAMS THURØ THUR VEJRØ VEJR FARØ FARO LÆSØ LASO RØMØ ROMD

Øvelseskuttere SVANEN SVAN THYRA TYRA

Kongeskibet DANNEBROG DNBR

Øvrf ge fartøjer RUFAXE RMFX SKINFAXE SKFX SLEIPNER SLEI

2-3

Page 23: UDDRAG AF FKO PUB SVN 310-502 - Marinehist

Related Documents