YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

Školski kurikulum

za školsku godinu 2016./2017.

U Našicama, rujan 2016.

Page 2: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

UVOD Članak 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine broj: 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) određuje da škola radi na temelju školskog kurikuluma, a kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima i donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma. Školski kurikulum odnosi se na načine na koje škole implementiraju Nacionalni okvirni kurikulum uzimajući u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete učenika i škole te sredine u kojoj škola djeluje. Školski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta, modela i drugih odgojno-obrazovnih programa, realizaciju dodatne ili dopunske nastave, projekta škole, razreda, skupine učenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Programi školskog kurikuluma nisu obavezni. Školski kurikulum pretpostavlja izradbu izvannastavnih i izvanškolskih programa i aktivnostima koje će škola programski napraviti i uskladiti vodeći računa o sklonostima i razvojnim mogućnostima učenika te mogućnostima škole.

Školski kurikulum se donosi i objavljuje na početku školske godine.

Školskim kurikulumom se utvrđuje: – aktivnost, program i/ili projekt – ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta – namjena aktivnosti, programa i/ili projekta – nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost – način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta – vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta – okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta – način njegova praćenja.

Školski kurikulum donosi Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja, a uz provedenu raspravu na sjednici Vijeća roditelja. ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE KONTESA DORA iz Našica sadržan je u projektima prikazanim u nastavku, razvrstan po odjelima.

Page 3: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM ODJELA S TIPKAMA (KLAVIR I HARMONIKA)

projekt OBILJEŽAVANJE MJESECA KNJIGE I NOĆ KNJIGE cilj Prezentirati rad učenika-sviranje, uspostaviti suradnju i uveličati

nastupom obilježavanje Mjeseca knjige -promocija neke knjige prostor Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice nositelj Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice način realizacije Prigodni koncert u suradnji s Hrvatskom narodnom knjižnicom i

čitaonicom Našice povodom Mjeseca knjige i Noć knjige, vremenik Od 15.10 do 15.11. 2016. troškovnik - vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, druženje, zajednička analiza i

kritički osvrt

projekt 54.HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA – KOMORNI SASTAVI, DISCIPLINA-GLASOVIRSKI DUO

cilj Prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika

prostor Zagreb nositelj MZOS, HDGPP, AZOO, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Natjecateljski karakter vremenik

2. - 6. studenog 2016. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA

7. - 10. prosinca 2016. - Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA troškovnik 1000 -1500 kn vrednovanje Razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

Page 4: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt NASTUP U DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ NAŠICE- GRAD NAŠICE

cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji

prostor Dvorana Dječjeg vrtića Zvončić Našice - Grad Našice

nositelj Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice

Način realizacije

Koncert učenika OGŠ - prezentacija raznorodnih instrumenata

vremenik Prosinac 2016.

troškovnik ---

vrednovanje Analiza nastupa, individualno praćenje učenika

projekt BOŽIĆNI KONCERT cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

značenje Božića i čuvanje božićnih običaja prostor OGŠ Kontesa Dora- dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora-ravnatelj,nastavnici-mentori,učenici način realizacije Koncert i druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik Pozivnice, plakati, programi, ostali troškovi organizacije,1000 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt 12. MEĐUNARODNA GLAZBENA ŠKOLA CLAVIS cilj Prezentacija nastave uglednih pedagoga nadarenim učenicima

Gosti predavači : Nina Patarcec, klavir / Francuska,

Grigory Gruzman , klavir/ Njemačka Ruben Dalibaltayan, klavir/ Hrvatska,

Srđan Čaldarović, klavir/ Hrvatska

prostor Muzička akademija, Zagreb nositelj Udruga glazbenih pedagoga,nastavnici-mentori način realizacije Predavanja, koncert, zajedničko druženje vremenik 26.- 27. studeni 2016.

veljača 2017. godine troškovnik Putni trošak, smještaj, kotizacija- 2000 kn vrednovanje Stručno usavršavanje

Page 5: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt SEMINARI, PREDAVANJA I KONCERTI U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI ZA POSEBNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE

GLAZBE I PLESA

cilj Prezentacija nastave stručnih pedagoga, koncerti..

prostor Opatija - dvorana

nositelj HDGPP, nastavnici-mentori, daroviti učenici

način realizacije Predavanja,koncerti, seminari …

vremenik 8. - 10. siječnja 2017. - Opatija

troškovnik Smještaj, dnevnice, putni trošak, kotizacija… - 2500 kn

vrednovanje Stručno usavršavanje, zajednička analiza koncerata…

projekt STRUČNO VIJEĆE

cilj Stručno usavršavanje nastavnika - mentora

prostor Glazbena škola Slavonski Brod - dvorana ili neka druga škola

nositelj Glazbena škola Slavonski Brod

način realizacije Predavanje, rad s učenicima i koncert

vremenik Tijekom školske godine

troškovnik Putni trošak, dnevnice - 600 kn

vrednovanje Stručno usavršavanje nastavnika

Page 6: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt ISPIT TEHNIKE KLAVIRSKOG ODJELA

cilj Razvijanje tehničkih sposobnosti učenika od 3. do 6. razreda

prostor OGŠ Kontesa Dora-dvorana

nositelj OGŠ Kontesa Dora

način realizacije Ispit

vremenik Prvi tjedan mjeseca veljače 2017.

troškovnik -

vrednovanje Ocjenjivanje komisije

projekt NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA SONUS op.3

cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena iskustava i notnog materijala

prostor Glazbena škola Alberta Štrige Križevci

nositelj Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci

način realizacije Natjecanje klavirskog odjela

vremenik 17. - 19. veljače 2017.

troškovnik 1500 kn - kotizacija, putni trošak, noćenje, dnevnice

vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije

projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad učenika-sviranje, uspostaviti suradnju i uveličati

Večer poezije nastupom učenika gl. škole prostor Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice- Dvorac Pejačević nositelj Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice način realizacije Koncert učenika klavirskog odjela vremenik Veljača 2017. troškovnik - vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju i zajednička analiza

Page 7: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt

DAN DJEČJE KNJIGE

cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor Dvorac Pejačević-Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice nositelj Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice način realizacije Prigodni koncert učenika klavirskog odjela vremenik 2.travnja 2017. troškovnik - vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza

projekt ŠKOLSKO INSTRUMENTALNO NATJECANJE cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima

uvid u rad Škole i u uspješan rad učenika/mentora prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj OGŠ Kontesa Dora, mentori i učenici način realizacije Pripremanje/uvježbavanje učenika za natjecanje, roditeljski

sastanci, javni nastup- natjecanje, dodjela priznanja, druženje vremenik Tijekom šk.godine, u I. i II. polugodištu troškovnik Programske knjižice, diplome,plakati, grickalice, sok, …- 3000 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt,

razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja, ocjenjivanje prosudbene komisije

projekt KONCERT POD MASKAMA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor OGŠ Kontesa Dora- dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Koncert, zabava i paljenje fašnika vremenik Početak veljače 2017. troškovnik 500 kn - krofne, sok vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt,

osvajanje nagrada za najbolju masku

Page 8: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt KONCERT NAJMLAĐIH UČENIKA

cilj Stjecanje iskustva javnih nastupa,prezentacija rada roditeljima, pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim

slušateljima prezentaciju rada Škole, te uspješan rad pojedinaca i grupe

prostor OGŠ Kontesa Dora-dvorana

nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici

Način realizacije Koncert

vremenik Ožujak/travanj 2017.

troškovnik Sok,grickalice- 100 kn

vrednovanje Razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

projekt MEĐUNARODNO NATJECANJE PIJANISTA JURICA MURAJ

cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena iskustava i notnog materijala

prostor Glazbena škola Varaždin

nositelj Glazbena škola Varaždin

Način realizacije Natjecateljski karakter

vremenik 24.-29.travnja 2017.

troškovnik Putni trošak, noćenje, dnevnice, kotizacija… ovisno o broju učenika i mentora, 1500 -2000 kn

vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije

Page 9: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt 7. MEĐUNARODNO KOROŠKO KLAVIRSKO TEKMOVANJE cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena iskustava i notnog

materijala prostor Glazbena škola Radlje ob Dravi nositelj Glazbena škola Radlje ob Dravi način realizacije Natjecateljski karakter vremenik 22.-25. svibnja 2017. troškovnik Putni trošak, dnevnica, kotizacija, noćenje… (ovisi o prijavljenom

broju učenika), 2000-3000 kn vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje učenika

projekt STRUČNA EKSKURZIJA NASTAVNIKA

cilj Upoznavanje, razgledavanje novih glazbenih instrumenata i njihovih postignuća i mogućnosti

prostor Salon instrumenata

nositelj Glazbena škola Kontesa Dora Našice/djelatnici

Način realizacije

Organizirano putovanje i smještaj u Frankfurtu, Njemačka

vremenik 5.- 8. travnja 2017.

troškovnik Osobni trošak+trošak škole+prijevoz, ulaznica-3000 kn

vrednovanje Zajednička analiza

projekt UČENIČKA EKSKURZIJA cilj Upoznati učenike s glazbenim teatrom, praćenje kulturnih

događanja prostor HNK u Osijeku, KD V. Lisinski Zagreb nositelj OGŠ Kontesa Dora-ravnatelj, nastavnici, učenici način realizacije Koncert/predstava vremenik Tijekom školske godine troškovnik Organizirani prijevoz–autobus, ulaznica vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt-vrednovanje izvedbe

Page 10: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt 61. GLAZBENI TJEDAN

cilj Prezentacija rada škole,nastavnika i učenika,stjecanje iskustava pti javnom nastupu

prostor Glazbena škola Franje Kuhača Osijek-koncertna dvorana

nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici

način realizacije

Koncert i susret učenika glazbenih škola Slavonije i Baranje

vremenik Travanj 2017.

troškovnik Putni trošak, dnevnica (cca 500-700 kn)

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, nastupu te zajednički osvrt na nastup i koncert

projekt FESTIVAL PIJANISTA - AKTIV

cilj Prezentacija rada škole, stručno usavršavanje, promocija rada škole

prostor Glazbena škola Varaždin-dvorana

nositelj Glazbena škola Varaždin, Agencija za odgoj i obrazovanje, Voditelj aktiva, nastavnici-mentori, nadareni učenici, ugledni pedagozi

način realizacije

Koncerti, seminari, aktiv pijanista

vremenik Travanj 2017.

troškovnik Putni trošak, smještaj, dnevnice, kotizacija... - 2000 kn

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, nastupu te zajednički osvrt na koncerte i seminare

Page 11: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt SUSRET KLAVIRISTA SLAVONIJE I BARANJE

cilj Stručna edukacija, druženje, upoznavanje i razmjena literature

prostor OGŠ Kontesa Dora ili neka druga škola-po dogovoru

nositelj Po dogovoru

način realizacije Koncert, druženje

vremenik Travanj/svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, dnevnica - 500 kn

vrednovanje Stručno usavršavanje, razmjena iskustva i literature, praćenje učenika u zalaganju

projekt VIROVITIČKA KLAVIRIJADA 5. međužupanijsko natjecanje klavirista

cilj Postići što bolji rezultat na međužupanijskom natjecanju te produbljivanje prijateljstava i suradnje učenika između drugih

glazbenih škola. prostor Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica-dvorana

nositelj Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

Način realizacije

Natjecateljski karakter

vremenik Svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, dnevnice, kotizacija…- 600 kn

vrednovanje Ocjenjivanje prosudbenog povjerenstva, razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

Page 12: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt PRIGODNI PROGRAM POVODOM DANA GRADA

cilj Prezentacija rada škole, nastavnika i učenika, stjecanje iskustava pri javnom nastupu izvan učionice

prostor Dvorac Pejačević-prostori Hrvatske knjižnice i čitaonice Našice

nositelj Hrvatska knjižnica i čitaonica Našice, Zavičajni muzej Našice

Način realizacije

Prigodni nastup (glazbeni domjenak) učenika i nastavnika glazbene škole

vremenik Lipanj 2017.

Troškovnik -

vrednovanje Nastup uz zajednički osvrt na nastup

projekt ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

prezentacija rada učenika tijekom nastavne godine prostor OGŠ Kontesa Dora-koncertna dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora, mentori i učenici način realizacije Koncert vremenik Svibanj, lipanj 2017. troškovnik Plakati, programi, sokovi-bomboni… - 300 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt ANIMACIJSKI KONCERTI U ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA cilj Prezentacija rada škole, animacija djece za upis u glazbenu školu prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora, SŠ I. Kršnjavoga Našice, OŠ

Dore Pejačević i OŠ kralja Tomislava Našice, Osnovne škole našičkog kraja, Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice

nositelj OGŠ Kontesa Dora-ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Koncert vremenik Tijekom šk. godine 2016./2017. troškovnik - vrednovanje Analiza javnog nastupa, individualno praćenje učenika

Page 13: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt JAVNI SATOVI I PRODUKCIJE cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima uvid u rad Škole, te u uspješan rad pojedinaca i grupe

prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj OGŠ Kontesa Dora, mentori i učenici način realizacije Koncerti – javno sat, produkcija, roditeljski sastanci vremenik Tijekom šk. godine, u I. i II. polugodištu troškovnik grickalice, sok, programi…- 400 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt KONCERT/SEMINAR U SURADNJI S MINISTARSTVOM KULTURE - po dogovoru tj. natječaju

cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture, permanentna stručna edukacija, razvijanje dobrog glazbenog

ukusa…. prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Ministarstvo kulture način realizacije Koncert vremenik Tijekom šk. godine 2016./2017. troškovnik 2000 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt KONCERT UČENIKA 6. RAZREDA –SVEČANA DODJELA SVJEDOŽBI

cilj Prezentacija svojih postignuća, motivacija ostalim učenicima, poticanje samopouzdanja i sigurnosti za daljnji rad

prostor OGŠ Kontesa Dora-dvorana

nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnatelj, razrednici, nastavnici i učenici

način realizacije Koncert i duženje sa učenicima 6. Razreda i njihovim roditeljima

vremenik Lipanj 2017.

troškovnik prigodno druženje uz sok i grickalice - 200 kn

vrednovanje Zajednička suradnja nastavnik-učenik,samo-vrednovanje

Page 14: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt PIJANISTIČKI SEMINARI - STRUČNA USAVRŠAVANJA cilj Usavršavanje zaposlenika prostor Zagreb, Opatija, Osijek … nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori način realizacije seminari vremenik Tijekom šk. godine 2016./2017. troškovnik Putni troškovi, noćenje, prijevoz, dnevnice, kotizacija -

500 do 1000 kn vrednovanje Napredovanje u radu i korištenje informacija u svakodnevnom

radu,praćenje novije literature Pročelnica odjela: Darija Vlajnić, mag.mus.

Page 15: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM ODJELA ŽIČANIH INSTRUMENATA – VIOLINA Projekt Nastup u Dječjem vrtiću „Zvončić“ Našice Cilj Razvijati sposobnost aktivnog sudjelovanja u

interpretaciji, predstaviti violinu najmlađima Prostor Dječji vrtić „Zvončić“ Našice Nositelj Dječji vrtić „Zvončić“ Našice Način realizacije Koncert učenika OGŠ Kontesa Dora – prezentacija

instrumenata Vremenik Prosinac 2016. Troškovnik - Vrednovanje Analiza nastupa, individualno praćenje učenika Projekt Božićni koncert Cilj Razvijati sposobnost aktivnog sudjelovanja u

interpretaciji, usavršavanje javnih nastupa, značenje Božića i čuvanje božićnih običaja

Prostor OGŠ Kontesa Dora – dvorana, crkva Nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnateljica, nastavnici –

mentori, učenici Način realizacije Koncert i druženje Vremenik Prosinac 2016. Troškovnik Pozivnice, plakati, programi, ukrasi, ostali troškovi

organizacije – 500 kn Vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, javni nastup,

zajednička analiza, kritički osvrt Projekt Seminar prof. Josipe Erhardt Cilj Usavršavanje nadarenih učenika Prostor OGŠ Kontesa Dora Nositelj OGŠ Kontesa Dora Način realizacije Individualna nastava Vremenik Studeni ili prosinac 2016. ili siječanj 2017. Troškovnik Prijevoz vlak ili autobus 50 kn; (noćenje u hotelu

250 kn) Vrednovanje Napredovanje učenika

Page 16: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

Projekt Koncert pod maskama Cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u

interpretaciji Prostor OGŠ Kontesa Dora - dvorana Nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnateljica, nastavnici –

mentori, učenici Način realizacije Koncert, zabava, druženje Vremenik Između 1.2.2017 i 10.2.2017. Troškovnik Krafne, sokovi, ukrasi – 500 kn Vremenik Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza,

kritički osvrt, osvajanje nagradu za najbolju masku Projekt Mladi virtuozi, Zagreb 2017. Cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena

iskustva Prostor Koncertna dvorana u Zagrebu Nositelj GŠ Pavao Markovac Način realizacije Natjecateljski karakter Vremenik 15. – 19. veljača 2017. Troškovnik Putni trošak, kotizacija, dnevnice (noćenje –

ovisno o mjestu održavanja natjecanja) - 1000 kn

Vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje žirija

Projekt Smotra violinista u Slatini Cilj Predstavljanje škole, stjecanje iskustva javnih

nastupa uz korepeticiju Prostor OGŠ Slatina Nositelj OGŠ Slatina Način realizacije Koncert, druženje Vremenik Ožujak 2017. Troškovnik Putni trošak, dnevnica – 200 kn Vremenik Javni nastup, razmjene iskustva

Page 17: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

Projekt Učenička ekskurzija - posjet HNK Osijek, KD Zagreb

Cilj Upoznati učenike s orkestrom i kazalištem, praćenje kulturnih događanja

Prostor HNK u Osijeku, Koncertna dvorana V.Lisinski Zagreb

Nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnateljica, nastavnici, učenici

Način realizacije Koncert - predstava Vremenik Prosinac 2016./ travanj, svibanj 2017. Troškovnik Najam autobusa, ulaznice – 1500 kn Vrednovanje Zajednička analiza, kritički osvrt – vrednovanje

izvedbe Projekt Daleki akordi Cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena

iskustva, usavršavanje javnih nastupa s korepeticijom

Prostor GŠ Josip Hatze, Split Nositelj GŠ Josip Hatze, Split Način realizacije Natjecateljski karakter Vremenik Travanj 2017. Troškovnik Putni trošak, noćenje kotizacija – 1000 kn Vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje

žirija Projekt 61. Glazbeni tjedan Osijek – susret glazbenih škola

Slavonije i Baranje Cilj Prezentacija rada škole, nastavnika i učenika,

stjecanje iskustva javnog nastupa uz korepeticiju Prostor GŠ Franjo Kuhač Osijek – dvorana Nositelj GŠ Franjo Kuhač Osijek, ravnatelj, nastavnici –

mentori, učenici Način realizacije Koncert učenika glazbenih škola Slavonije i

Baranje, sudjelovanje i slušanje ostalih sudionika Vremenik Svibanj 2017. Troškovnik Putni trošak, dnevnica – 500 kn Vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju i nastupu te

zajednički osvrt na koncert

Page 18: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

Projekt Dan GŠ Beli Manastir Cilj Predstavljanje škole, sudjelovanje na Danu GŠ Beli

Manastir Prostor GŠ Beli Manastir – dvorana Nositelj GŠ Beli Manastir Način realizacije Koncert, druženje Vremenik Svibanj 2017. Troškovnik Putni trošak, dnevnica 500 kn Vrednovanje Javni nastup, razmjena iskustva Projekt Animacijski koncerti u školama i dječjim vrtićima Cilj Prezentacija rada škole, prezentacija instrumenata

i animacija djece za upis u OGŠ Prostor OGŠ Kontesa Dora – dvorana, OŠ Dora Pejačević,

OŠ kralja Tomislava, Dječji vrtić Zvončić Našice, Dječji vrtić „Jaglac“ Đurđenovac

Nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnateljica, nastavnici – mentori, učenici

Način realizacije Koncerti, kratka predavanja Vremenik Tijekom školske godine 2016./2017. Troškovnik - Vrednovanje Analiza javnog nastupa, individualno praćenje

učenika Projekt Javni sati i produkcije Cilj Razvijati sposobnost aktivnog sudjelovanja u

interpretaciji, pomoć učenicima za svladavanje treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada škole te uspješan rad pojedinca i grupe

Prostor OGŠ Kontesa Dora – dvorana Nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici – mentori, učenici Način realizacije Koncerti, roditeljski sastanci Vremenik Tijekom 1. i 2. polugodišta školske godine

2016./2017. Troškovnik Programi, grickalice, sokovi – 200 kn Vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza,

kritički osvrt

Ariana Škrinjar, mag.mus.

Page 19: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM GITARISTIČKOG ODJELA

projekt DAN ŠKOLE cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor OGŠ Kontesa Dora- dvorana nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora način realizacije Koncert,zajedničko druženje vremenik rujan 2016. troškovnik vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt Regionalno natjecanje KOMORNIH SASTAVA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

Prezentacija rada škole, stjecanje novih iskustava vezanih uz glazbeno izvođenje

prostor Bjelovar nositelj Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga način realizacije Koncert,zajedničko druženje vremenik studeni 2016. troškovnik Putni trošak,smještaj,dnevnice.. vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

Prezentacija rada škole, stjecanje novih iskustava vezanih uz glazbeno izvođenje

prostor Zagreb nositelj Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga način realizacije Koncert,zajedničko druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik Putni trošak,smještaj,dnevnice.. vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Page 20: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt KONCERT POVODOM SV. NIKOLE /gostovanje cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji, pomoći

učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada Škole,te uspješan rad pojedinaca i grupe, motivacija

prostor OGŠ Kontesa Dora- dvorana i vrtić „Zvončić“ Našice nositelj OGŠ Kontesa Dora, Dječji vrtić način realizacije Koncert za najmlađe vremenik Prosinac 2016. troškovnik (pozivnice, plakati, programi) vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt BOŽIĆNI KONCERT cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

značenje Božića i čuvanje božićnih običaja prostor OGŠ Kontesa Dora - dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora, TD „Dora Pejačević“ Našice način realizacije Koncert i druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik (pozivnice, plakati, programi, ostali troškovi organizacije) vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt KONCERT POD MASKAMA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor OGŠ Kontesa Dora- dvorana, Hotel Park nositelj OGŠ Kontesa Dora, učenici i nastavnici način realizacije Koncert, zabava i paljenje fašnika vremenik Veljača 2017. troškovnik Sok, krafne, nagrada za naj-masku vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički

osvrt,osvajanje nagrada za najbolju masku

Page 21: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt REGIONALNO NATJECANJE GITARISTA cilj Prezentacija rada škole prostor Glazbena škola Velika Gorica nositelj Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga način realizacije

Koncert,seminari

vremenik Veljača - ožujak 2017. troškovnik Putni trošak, smještaj, dnevnice.. vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju,nastupu te zajednički osvrt na

koncerte i seminare projekt DRŽAVNO NATJECANJE GITARISTA cilj Prezentacija rada škole prostor Zagreb nositelj Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga način realizacije

Koncert, seminari

vremenik Veljača - ožujak 2017. troškovnik Putni trošak, smještaj, dnevnice.. vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju,nastupu te zajednički osvrt na

koncerte i seminare

projekt ANIMACIJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA cilj Prezentacija rada škole i animacija djece za upis u glazbenu školu prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora,, Osnovne škole u Našicama i

Dječji vrtić Zvončić Našice nositelj OGŠ Kontesa Dora način realizacije Koncert vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik - vrednovanje -

Page 22: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

prezentacija rada učenika tijekom nastavne godine prostor OGŠ Kontesa Dora-koncertna dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora način realizacije Koncert vremenik lipanj 2017. troškovnik Sok, grickalice vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt JAVNI SATOVI I PRODUKCIJE cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora način realizacije Koncerti,roditeljski sastanci vremenik Tijekom godine, I. i II. polugodište troškovnik Sok, grickalice vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt KONCERT U SURADNJI S MINISTARSTVOM KULTURE -PO DOGOVORU

cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture Permanentna stručna edukacija,razvijanje dobrog glazbenog ukusa….

prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora, nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Ministarstvo kulture način realizacije Koncert vremenik Tijekom godine 2016./2017. troškovnik vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Nastavnik: Mario Huj

Page 23: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM ODJELA ŽIČANIH INSTRUMENATA - TAMBURE

projekt TISKANJE 4. BROJA ČASOPISA „KONTESA DORA PEJAČEVIĆ“ – tragovima prve hrvatske skladateljice

cilj Informirati javnost o najznačajnijim projektima i događajima vezanima uz Memorijal Dore Pejačević, glazbenu školu, Tamburaško

društvo, izložbe, koncerte i predstojeće aktivnosti prostor Tisak d.o.o. Našice nositelj OGŠ Kontesa Dora - ravnateljica i urednica Marina Kopri, urednici

Daniel Kopri i Zvonko Pinter, profesori OGŠ i vanjski suradnici način realizacije Tiskanje časopisa na 68 stranica vremenik Rujan/listopad 2016. troškovnik OBŽ, Grad Našice, sponzori – 20.000 kn vrednovanje višemjesečna priprema tekstova, fotografija, lektoriranje, ...

projekt OBILJEŽAVANJE 131. OBLJETNICE ROĐENJA PRVE HRVATSKE SKLADATELJICE DORE PEJAČEVIĆ

Predstavljanje 4. broja časopisa „Kontesa Dora Pejačević“ (urednici Daniel Kopri i Zvonko Pinter, sudjeluju: ravnateljica OGŠ Marina Kopri, profesori škole,

nekadašnji i sadašnji učenici te gosti...) cilj Informirati javnost o najznačajnijim projektima i događajima

vezanima uz Memorijal Dore Pejačević, Osnovnu glazbenu školu, Tamburaško društvo, Zavičajni muzej Našice,

izložbama, koncertima i predstojećim aktivnostima prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj OGŠ Kontesa Dora i Tamburaško društvo „Dora Pejačević“ način realizacije predstavljanje časopisa koju vodi profesor Marijan Bakač

(korektor publikacije i savjetnik) uz sudjelovanje uredništva vremenik 21. listopada 2016. troškovnik Domjenak – 1000kn, plakat vrednovanje Samo-vrednovanje: zajednička analiza i kritički osvrt

na tekstove, fotografije

Page 24: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt OBILJEŽAVANJE 131. OBLJETNICE ROĐENJA PRVE HRVATSKE SKLADATELJICE DORE PEJAČEVIĆ

Koncert: Tambura&Piano - TS Bondersölj (Koljnof, Mađarska) uz klavirsku pratnju Alberta Varadija (Mađarska)

cilj Upoznati i razvijati znanja učenika i posjetitelja koncerta s instrumentima (tambure-klavir) i djelima iz svjetske glazbene

baštine kroz vrhunske interpretacije gostiju iz Mađarske prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj OGŠ Kontesa Dora, Grad Našice, TD „Dora Pejačević“,

Memorijal, Županija Osječko-baranjska, Zavičajni muzej Našice način realizacije Koncert vremenik 8. – 9. rujna 2016. troškovnik Programi, domjenak vrednovanje Kulturno – umjetnički (analiza javnog nastupa) projekt OBILJEŽAVANJE 131. OBLJETNICE ROĐENJA PRVE

HRVATSKE SKLADATELJICE DORE PEJAČEVIĆ Klavirski koncert - Tomohiro Adachi (Japan)

cilj Upoznati i razvijati znanja učenika i posjetitelja koncerta s djelima Dore Pejačević i japanskih skladatelja, razvijanje prijateljstva između

dviju država (RH i Japan-22 godine) prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj OGŠ Kontesa Dora, Grad Našice, TD „Dora Pejačević“,

Memorijal, Županija Osječko-baranjska, Zavičajni muzej Našice način realizacije Koncert i sadnja japanske ukrasne trešnje vremenik 10. rujan 2016. troškovnik Domjenak 1200 kn, plakat, program, buket za umjetnika, lampion i

suza za grob Dore P., prigodni pokloni (hrvatski proizvodi) za japanske goste

vrednovanje Kulturno – umjetnički (analiza javnog nastupa)

Page 25: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt ANIMACIJSKI NASTUPI U ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA cilj Prezentacija rada škole, prezentacija svih instrumenata i animacija

djece za upis u glazbenu školu prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora, škole:

OŠ Dore Pejačević i OŠ kralja Tomislava, Dječji vrtić „ Zvončić“ Našice, SŠ I.Kršnjavog Našice

nositelj OGŠ Kontesa Dora-ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Koncert, animacija voditelja vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Ugovor - D.Ostrošić (klaun-animator),M.Bunčić (lutkar) ili drugi

animatori – 1900 kn vrednovanje Analiza javnog nastupa, individualno praćenje učenika

projekt 54. ŽUPANIJSKO I DRŽAVNO NATJECANJE KOMORNIH SASTAVA 6 – 9 članova

cilj Prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika u skupnom muziciranju, izgrađivanje natjecateljskog duha kod

učenika i profesora prostor GŠ Bjelovar – MA Zagreb nositelj MZOS, AZOO, HDGPP, OGŠ: nastavnici-mentori,učenici način realizacije Natjecateljski karakter pred ocjenjivačkom komisijom vremenik Audicijski nastup u školi – listopad 2016.,

2.- 6. studenog 2016., Bjelovar - županijsko natjecanje 7.- 10. prosinca 2016., Zagreb - državno natjecanje

troškovnik Kotizacija (1000 kn), putni trošak najma kombija (6000 kn), dnevnica mentora…

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, samo-vrednovanje: zajednička analiza i kritički osvrt

projekt BOŽIĆNI KONCERT cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

značenje Božića i čuvanje božićnih običaja prostor Crkva sv. A. Padovanskog u Našicama, okolna mjesta (crkve) nositelj OGŠ Kontesa Dora-ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici, TD D.P. način realizacije Koncert i druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik pozivnice, plakati, programi, ostali troškovi organizacije – 500 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Page 26: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt SEMINARI,PREDAVANJA I KONCERTI U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI ZA POSEBNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE

GLAZBE I PLESA

cilj Prezentacija rada stručnih pedagoga, koncerti…

prostor Opatija-dvorana

nositelj HDGPP, nastavnici-mentori, rad s darovitim učenicima

način realizacije Predavanja, koncerti, seminari..

vremenik Siječanj 2017. - Opatija

troškovnik Smještaj, dnevnice, putni trošak, kotizacija…- 2000 kn

vrednovanje Stručno usavršavanje, zajednička analiza

projekt KONCERT POD MASKAMA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor Hotel Park Našice nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Koncert, zabava i paljenje fašnika vremenik veljača 2017. troškovnik Na trošak hotela i Turističke zajednice – sok, krafne vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički

osvrt,osvajanje nagrada za najbolju masku

Page 27: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt OBILJEŽAVANJE 94. OBLJETNICE SMRTI DORE PEJAČEVIĆ

cilj Obilježiti spomen dan na najprikladniji način za sve učenike, profesore i sugrađane

prostor OGŠ Kontesa Dora, Dorin grob, crkva, Zavičajni muzej

nositelj OGŠ Kontesa Dora/Memorijal

način realizacije

Predavanje, misa zadušnica, koncerti, posjet grobu

vremenik 4. i 5. ožujka 2017.

troškovnik Plakat, program, buket cvijeća – 500 kn

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, nastupu te zajednički osvrt na biografiju i djelo D. Pejačević

projekt Audicija za 55. REGIONALNO NATJECANJE

cilj Izgrađivanje natjecateljskog duha kod učenika i profesora, upoznavanje s orkestralnom literaturom i skupnog muziciranja

prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora - pred komisijom

nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici

Način realizacije Audicijski koncert svih prijavljenih disciplina iz Škole

vremenik ožujak 2017.

troškovnik Plakat, program, grickalice… – 200 kn

vrednovanje Razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

Page 28: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt 55. REGIONALNO NATJECANJE – ORKESTRI: obilazak komisije po prijavljenim školama

cilj Izgrađivanje natjecateljskog duha kod učenika i profesora, upoznavanje s orkestralnom literaturom i skupnog muziciranja

prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora - pred komisijom

nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici

Način realizacije Nastup orkestra s prijavljenim Programom -eliminacijski

vremenik Prijava do 1.02. / REGIONALNO od 1.-12. ožujka 2017.

troškovnik Plakat, program, grickalice… – 200 kn

vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt učenika i mentora, samo-vrednovanje, ocjenjivanje prosudbenog povjerenstva

projekt 55. REGIONALNO NATJECANJE SOLO TAMBURA UZ PRATNJU GLASOVIRA - bisernica i brač

cilj Prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika što većeg broja solista (učenika)

prostor Glazbena škola Križevci nositelj MZOS, HDGPP i AZOO način realizacije Natjecanje vremenik Prijava do 1.02. / REGIONALNO od 1. do 12.ožujka 2017. troškovnik Na školu - putni troškovi, smještaj (noćenje), dnevnice... vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt učenika i mentora, ocjenjivanje

prosudbenog povjerenstva

Page 29: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt KONCERT NAJMLAĐIH UČENIKA

cilj Stjecanje iskustva javnih nastupa,prezentacija rada roditeljima, pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada Škole,te uspješan rad pojedinaca i grupe

prostor Spomen-soba Dore Pejačević Zavičajnog muzeja Našice

nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici

Način realizacije Koncert

vremenik ožujak – travanj 2017.

troškovnik Plakat, program, grickalice… – 500 kn

vrednovanje Razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

projekt 55. DRŽAVNO NATJECANJE ORKESTARA cilj Prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika prostor Zagreb, Muzička akademija nositelj MZOS, HDGPP i AZOO način realizacije Natjecanje vremenik Travanj 2017. troškovnik Putni troškovi, najam autobusa, dnevnice...- AZOO vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt učenika i mentora, ocjenjivanje

prosudbenog povjerenstva

projekt 55. DRŽAVNO NATJECANJE SOLO TAMBURA UZ PRATNJU GLASOVIRA - bisernica i brač

cilj Prikaz postignuća i interpretativnih sposobnosti učenika prostor Zagreb, Muzička akademija nositelj MZOS, HDGPP i AZOO način realizacije Natjecanje vremenik Travanj 2017. troškovnik Putni troškovi, smještaj (noćenje), dnevnice... - AZOO vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt učenika i mentora, ocjenjivanje

prosudbenog povjerenstva

Page 30: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt UČENIČKA EKSKURZIJA cilj Upoznati učenike s glazbenim teatrom prostor Zagreb, Osijek (KD Lisinski Zagreb,

HNK u Osijeku, Kazališna kuća Komedija...) nositelj OGŠ Kontesa Dora - ravnatelj, nastavnici način realizacije Koncert, mjuzikl, opera... vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Najam autobusa, ulaznica – na trošak učenika vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt

projekt 61. GLAZBENI TJEDAN u Osijeku

cilj Prezentacija rada škole, nastavnika i učenika

prostor Glazbena škola Franje Kuhača Osijek - dvorana

nositelj OGŠ Kontesa Dora

način realizacije

Koncert učenika glazbenih škola Slavonije i Baranje

vremenik Svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, dnevnica… - 70 kn po osobi

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, nastupu te zajednički osvrt na koncert i druge sudionike

Page 31: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt 40. MEĐUNARODNI FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU

cilj Usavršavanje, napredovanje, suradnja članova orkestra kod skupnog muziciranja; suradnja s Tamburaškim društvom

prostor Dvorane u Osijeku

nositelj MFHTG Osijek, Hrvatski tamburaški savez

Način realizacije

Natjecateljski karakter tamburaških orkestara - Međunarodno natjecanje

vremenik svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, dnevnice, kotizacija… - 2500 kn

vrednovanje Razvoj vrednovanja drugih i samo-vrednovanja

projekt KONCERTI NA POZIV GRADA NAŠICA, TURISTIČKE ZAJEDNICE, MINISTARSTVA, ŽUPANIJE Osječko-baranjske, ŠKOLA, UDRUGA...

cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture, permanentna stručna edukacija, razvijanje dobrog glazbenog ukusa,

predstavljanje Grada i škole prostor Razni: na ljetnoj pozornici, u Hotelu Park, u višenamjenskoj dvorani

Srednje škole, u dvoranama osnovnih škola … nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Grad Našice,

Ministarstvo kulture, Županija, udruge... način realizacije Nastup domaćih snaga i uz goste vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik --- vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Page 32: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt TRADICIONALNI KONCERT POVODOM DANA GRADA NAŠICA cilj Obilježavanje blagdana

sv. Antuna Padovanskog - Dana Grada Našica prostor Crkva, ljetna pozornica nositelj OGŠ Kontesa Dora i TD „Dora Pejačević“ Našice način realizacije Koncerti vremenik lipanj 2017. troškovnik Ozvučenje, putni troškovi solista vrednovanje Umjetnički nivo interpretacije, vrednovanje broja posjetitelja

projekt HUMANITARNI KONCERTI cilj Učenje altruističkom ponašanju prostor Pozornice, dvorane, otvoreni prostor nositelj OGŠ Kontesa Dora i Tamburaško društvo „Dora Pejačević“ Našice i

po pozivu potrebitih način realizacije Koncerti – prikupljanje novčanih donacija vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik --- vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt TAMBURAŠKI SEMINARI - STRUČNA USAVRŠAVANJA cilj Usavršavanje zaposlenika prostor Zagreb, Opatija, Osijek, Slavonski brod… nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori način realizacije seminari vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Putni troškovi, noćenje, prijevoz, dnevnice, kotizacija… vrednovanje Napredovanje u radu i korištenje informacija u svakodnevnom radu,

stručno usavršavanje, razmjena iskustva i literature, praćenje učenika

Page 33: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt KONCERTI TAMBURAŠKOG ORKESTRA GŠ I PJEVAČKOG ZBORA "LIRA" RIJEKA U OPATIJI, RIJECI I MALINSKOJ

cilj Prikaz mogućnosti tamburaških instrumenata prostor Opatija, Rijeka, Malinska nositelj OGŠ Kontesa Dora i TD „Dora Pejačević“ Našice,

Glazbena škola MIRKOVIĆ Opatija način realizacije Koncerti, obilazak grada i znamenitosti vremenik lipanj 2017. troškovnik Najam autobusa po ponudama (1.000 kilometara) vrednovanje Umjetnički nivo interpretacije, vrednovanje broja posjetitelja

projekt SVJETSKI DAN GLAZBE, 21.06. - Dan otvorenih vrata cilj Promocija instrumenata, glazbe i njenih raznih žanrova među svim

naraštajima,uz podsjećanje koliko glazba uljepšava svakodnevnicu prostor Otvorena pozornica, gradske ulice, muzej, Dom kulture... nositelj OGŠ Kontesa Dora i TD „Dora Pejačević“ uz OŠ našičkog kraja način realizacije Koncerti, glazbene priredbe vremenik 21. lipanj 2017., srijeda – početak ljeta troškovnik Besplatni nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika,

nastavnika i učenika... vrednovanje Veselje glazbenog izričaja i raznovrsnosti

projekt SVJETSKI DAN GLASA - WORLD VOICE DAY, Dan otvorenih vrata

cilj Promocija glasa, zborskog muziciranja, glazbe prostor GŠ POŽEGA, OGŠ Kontesa Dora, muzej, Dom kulture... nositelj OGŠ Kontesa Dora, TD „Dora Pejačević“ Našice način realizacije Sudjelovanje Dječjeg pjevačkog ZBORA OGŠ u GŠ Požega na smotri;

koncerti i glazbene priredbe na ulici, trgu, u muzeju...našeg Dj.pj.zbora OGŠ Kontesa Dora uz zborove i vokalne soliste OŠ našičkog kraja, nekadašnji učenici, / instrumentalna pratnja

tamburaškog orkestra OGŠ i TD „Dora Pejačević“Našice vremenik Travanj/svibanj 2017. troškovnik Kotizacija zbora(GŠ Požega), putni trošak, plakat,

osvježavajući napici... vrednovanje Veselje glazbenog izričaja i glasovnih sposobnosti

Pročelnik odjela: Daniel Kopri, prof.

Page 34: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM PUHAČKOG ODJELA

projekt KONCERT POVODOM SVETOG NIKOLE cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji, pomoći

učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja, omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada Škole,te uspješan rad pojedinaca i grupe, motivacija

prostor OGŠ Kontesa Dora – koncertna dvorana, dječji vrtić Zvončić nositelj Dj.vrtić Zvončić Našice način realizacije Koncert za najmlađe vremenik Prosinac 2016. troškovnik - vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt BOŽIĆNI KONCERT cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji,

značenje Božića i čuvanje božićnih običaja prostor OGŠ Kontesa Dora- koncertna dvorana, crkva nositelj OGŠ Kontesa Dora način realizacije Koncert i druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik (pozivnice, plakati, programi, ostali troškovi organizacije) vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt KONCERT POD MASKAMA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor OGŠ Kontesa Dora- koncertna dvorana, Hotel Park nositelj OGŠ Kontesa Dora, Turistička zajednica način realizacije Koncert, zabava i paljenje fašnika vremenik Veljača 2017. troškovnik Programi, krafne, sok vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički

osvrt,osvajanje nagrada za najbolju masku

Page 35: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt UČENIČKA EKSKURZIJA cilj Upoznati učenike s glazbenim teatrom prostor Zagreb, Osijek nositelj OGŠ, roditelji način realizacije Koncert/predstava vremenik Travanj/svibanj 2017. troškovnik Ulaznice, najam autobusa, dnevnice vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt

projekt 61. GLAZBENI TJEDAN cilj Prezentacija rada škole prostor Glazbena škola Franje Kuhača Osijek- koncertna dvorana nositelj OGŠ Kontesa Dora način realizacije

Koncert, susret škola Slavonije i Baranje

vremenik Travanj/svibanj 2017. troškovnik Putni trošak, dnevnica vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju,nastupu te zajednički osvrt na

koncert i druge sudionike projekt SMOTRA FLAUTISTA cilj Prezentacija rada škole prostor Glazbena škola Slavonski Brod nositelj Glazbena škola Slavonski Brod, Agencija za odgoj i obrazovanje način realizacije

Koncert, seminari

vremenik Svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, smještaj, dnevnice..

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju,nastupu te zajednički osvrt na koncerte i seminare

Page 36: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt ANIMACIJE U ŠKOLAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA cilj Prezentacija rada škole, prezentacija različitih instrumenata i

animacija djece za upis u glazbenu školu prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora,, Osnovne škole i Dječji vrtić

Zvončić Našice, SŠ I. Kršnjavog nositelj OGŠ Kontesa Dora način realizacije Koncert vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Animator, programi vrednovanje Analiza javnog nastupa, individualno praćenje učenika

projekt KONCERT U SURADNJI S MINISTARSTVOM KULTURE - Odobreni projekti

cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture, permanentna stručna edukacija, razvijanje dobrog glazbenog

ukusa…. prostor Koncertna dvorana OGŠ Kontesa Dora nositelj Ministarstvo kulture – odobreni projekti način realizacije Koncert, predavanja vremenik Tijekom godine 2016./2017. troškovnik Plakati, programi vrednovanje zajednička analiza i kritički osvrt na nastup umjetnika

projekt SMOTRA KLARINETA

cilj Stručna edukacija, druženje, upoznavanje i razmjena literature

prostor Koncertna dvorana

nositelj HDGPP, AZOO, škola domaćin

način realizacije Koncert, druženje

vremenik Travanj/svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak, smještaj, dnevnica

vrednovanje Stručno usavršavanje

Page 37: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt SMOTRA LIMENIH PUHAČA

cilj Stručna edukacija, druženje, upoznavanje i razmjena literature

prostor Pakrac – koncertna dvorana

nositelj HDGPP, AZOO, škola domaćin

način realizacije Koncert,druženje

vremenik Travanj/svibanj 2017.

troškovnik Putni trošak,smještaj, dnevnica

vrednovanje Stručno usavršavanje

projekt SMOTRA SAPOSIB-a

cilj Natjecanje puhačkih orkestara , druženje, upoznavanje i razmjena literature

prostor Požega – koncertna dvorana

nositelj Glazbena škola Požega

način realizacije Koncert, druženje

vremenik Travanj/svibanj 2017.

troškovnik -

vrednovanje Zajednička analiza natjecatelja i umjetničkog nivoa interpretacije, kritički osvrt mentora i učenika (samo-vrednovanje), ocjenjivanje

presudbenog povjerenstva

Page 38: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt SEMINARI - STRUČNA USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA cilj Usavršavanje nastavnika prostor Razni gradovi - Zagreb, Opatija, Osijek, Slavonski brod….. nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora način realizacije Seminari, predavanja vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Putni troškovi, noćenje, prijevoz, dnevnice vrednovanje Napredovanje u radu i korištenje informacija u svakodnevnom radu

projekt STRUČNI AKTIVI cilj Usavršavanje, napredovanje prostor Škola domaćin nositelj OGŠ Kontesa Dora i škola domaćin Način realizacije

Predavanje, koncerti

vremenik 2 aktiva tijekom šk. godine 2016./2017. troškovnik Putni trošak, dnevnice vrednovanje -

projekt SVJETSKI DAN GLAZBE, 21.lipnja – Dan otvorenih vrata cilj Promocija instrumenata, glazbe i njenih raznih žanrovameđu svim

naraštajima uz podsjećanje koliko glazba uljepšava svakodnevnicu prostor Otvorena pozornica, gradske ulice, muzej, Dom kulture... nositelj OGŠ Kontesa Dora, TD „Dora Pejačević“, OŠ našičkog kraja... Način realizacije

Koncerti, glazbene priredbe

vremenik 21. lipnja 2017., srijeda troškovnik Besplatni nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika,

nastavnika, učenika... vrednovanje Veselje glazbenog izričaja i raznovrsnosti

Page 39: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt TRADICIONALNI KONCERTI U ORGANIZACIJI GRADA cilj Obilježavanje praznika i blagdana, obljetnica, festivala ... prostor Otvorena pozornica, crkva, park, trg, ulice, Dom kulture... nositelj Grad Našice, Turistička zajednica, branitelji Način realizacije

Koncerti, glazbene priredbe, mimohod, budnica...

vremenik Tijekom školske godine troškovnik - vrednovanje Kulturno-umjetnički doprinos, analiza javnog nastupa, praćenje

učenika u zalaganju

Projekt DALEKI AKORDI

Cilj Prezentacija rada učenika i škole, razmjena iskustva, usavršavanje javnih nastupa s korepeticijom

Prostor GŠ Josip Hatze, Split Nositelj GŠ Josip Hatze, Split Način

realizacije Natjecateljski karakter

Vremenik Travanj 2017. Troškovnik Putni trošak, noćenje kotizacija – 1000 kn

Vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje žirija

Nastavnik: Ivan Krajačić, prof.

Page 40: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM PJEVAČKOG ZBORA

projekt KONCERT POD MASKAMA cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji prostor Hotel Park Našice, koncertna dvorana OGŠ nositelj OGŠ Kontesa Dora, ravnatelj, nastavnici-mentori, učenici način realizacije Koncert, zabava i paljenje fašnika vremenik veljača 2017. troškovnik Na trošak hotela i Turističke zajednice, OGŠ – sok, krafne

projekt BOŽIĆNI KONCERT cilj Razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u interpretaciji solo

zbora ili uz pratnju tamburaškog orkestra, značenje Božića i čuvanje božićnih običaja

prostor Crkva sv. A. Padovanskog u Našicama, okolna mjesta (crkve), OGŠ nositelj OGŠ Kontesa Dora, nastavnici-mentori, učenici, TD Dora Pejačević način realizacije Koncert i druženje vremenik Prosinac 2016. troškovnik pozivnice, plakati, programi, ostali troškovi organizacije – 500 kn vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Page 41: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt,osvajanje nagrada za najbolju masku

projekt SVJETSKI DAN GLASA - WORLD VOICE DAY, Dan otvorenih vrata

cilj Promocija glasa, zborskog muziciranja, glazbe prostor OGŠ Kontesa Dora, muzej, Dom kulture, OŠ... nositelj Zbor OGŠ Kontesa Dora uz zborove i vokalne soliste našičkog kraja,

nekadašnji učenici, Hrvatska udruga zborovođa (HUZ) način realizacije koncerti, glazbene priredbe vremenik Službeni Dan 16. travnja / cijeli travanj 2017. troškovnik - vrednovanje Veselje glazbenog izričaja i glasovnih sposobnosti

projekt Natjecanje dječjih pjevačkih zborova u Požegi – VALLIS AUREA CANTAT

cilj Promocija glasa, zborskog muziciranja, glazbe, prostor GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA nositelj Glazbena škola Požega, Hrvatska udruga zborovođa (HUZ), OGŠ način realizacije Sudjelovanje na natjecanju dječjih zborova VALLIS AUREA CANTAT

i prisustvovanju seminaru za voditelje vremenik Travanj 2017. troškovnik Kotizacija zbora(GŠ Požega) 800-1200 kn, putni trošak (najam

autobusa), dnevnica vrednovanje Umjetnički nivo interpretacije, praćenje učenika u zalaganju,

zajednička analiza i kritički osvrt, razmjena iskustva i literature

projekt KONCERTI NA POZIV GRADA NAŠICA, TURISTIČKE ZAJEDNICE,

Page 42: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

MINISTARSTVA, ŽUPANIJE Osječko-baranjske, ŠKOLA, UDRUGA... cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture,

permanentna stručna edukacija, razvijanje dobrog glazbenog ukusa, predstavljanje Grada i škole

prostor Razni: na ljetnoj pozornici, u Hotelu Park, u višenamjenskoj dvorani Srednje škole, u dvoranama osnovnih škola …

nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, TD „Dora Pejačević“, Grad Našice, Ministarstvo kulture, Županija, udruge...

način realizacije Nastup domaćih snaga i uz goste vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik --- vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

projekt SVJETSKI DAN GLAZBE, 21.06.- Dan otvorenih vrata cilj Promocija glasa, zborskog muziciranja, glazbe prostor Otvorena pozornica, gradske ulice, muzej, Dom kulture... nositelj OGŠ Kontesa Dora i TD „Dora Pejačević“ uz OŠ našičkog kraja način realizacije Koncerti, glazbene priredbe vremenik 21. lipanj 2017., srijeda – početak ljeta troškovnik Besplatni nastupi profesionalnih i amaterskih glazbenika,

nastavnika i učenika... vrednovanje Veselje glazbenog izričaja i raznovrsnosti

projekt KONCERTI NA POZIV GRADA NAŠICA, TURISTIČKE ZAJEDNICE, MINISTARSTVA, ŽUPANIJE Osječko-baranjske, ŠKOLA, UDRUGA...

cilj Učenje lijepom ponašanju na koncertu i razvijanje opće kulture, permanentna stručna edukacija, razvijanje dobrog glazbenog

ukusa, predstavljanje Grada i škole prostor Razni: na ljetnoj pozornici, u Hotelu Park, u višenamjenskoj dvorani

Srednje škole, u dvoranama osnovnih škola … nositelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Grad Našice,

Ministarstvo kulture, Županija, udruge... način realizacije Nastup domaćih snaga i uz goste vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik --- vrednovanje Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt

Page 43: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

projekt UČENIČKA EKSKURZIJA cilj Upoznati učenike s glazbenim teatrom (KD Lisinski Zagreb,

HNK u Osijeku, Kazališna kuća Komedija...) prostor Zagreb, Osijek nositelj OGŠ Kontesa Dora - ravnatelj, nastavnici način realizacije Koncert, mjuzikl, opera... vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Najam autobusa, ulaznica – na trošak učenika vrednovanje Zajednička analiza i kritički osvrt

projekt SEMINARI - STRUČNA USAVRŠAVANJA cilj Usavršavanje voditelja prostor Zagreb, Opatija, Osijek, Slavonski brod, Požega… nositelj razno način realizacije seminari vremenik Tijekom šk.godine 2016./2017. troškovnik Putni troškovi, noćenje, prijevoz, dnevnice... vrednovanje Napredovanje u radu i korištenje informacija u svakodnevnom

radu, stručno usavršavanje, razmjena iskustva i literature

Voditelj dječjeg pjevačkog zbora:

Luka Pavleković, mag.gl.ped.

Page 44: U Našicama, rujan 2016. - Kontesa Dora · PDF fileZajednička analiza i kritički osvrt, ocjenjivanje prosudbene komisije projekt VEČER POEZIJE cilj Prezentirati rad

KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA SOLFEGGIA

������������ ���������������������������������� ����

!���������� ���

"��#� ��

�� ������$�������%���&�� '�(�'

��)�� �*' + ,' ��)�� �-. $������ ����!�/�0�

���������1���(2������"��(2���0�

���������1��������3����

��������� 4'�5'�(���36*,'3'�7'��(���36*8'

9������������������(2����������������� �������� �� ���/�����:����������� ������0���������2���&

!�2�������)�0����

��) ���������)�������(����������� �(��� � �� ��� (���� �� ���)����0���(�����������������2�����)�� �������������(/���������� ��)1�

���������������������� ��� ��� ��������� � ���� ������������2���&

;��/�������90�*<6�(��+���1��)������������

!�2����� ������������/�������)(������

=����������)� �������2��������������� �2�����)���)������� ���������(2����� ( ��������2��� � ������������ ����('

$�������%���&�� '�(�'


Related Documents