YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju

Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju

Naziv predmeta Opća biofizika

broj sati nastave 45, obavezni predmet

okvirni sadržaj predmeta/modula

I dio Intermolekularne interakcije: Van der Waalsove sile, vodikova veza, hidrofobne interakcije, ionske veze (ionski mostovi). Struktura bioloških makromolekula. Fizika vode i hidratacijska ovojnica. Uloga intermolekularnih interakcija i termodinamike u stvaranju tercijarne i kvarterne strukture bioloških makromolekula. II dio Dinamika bioloških makromolekula: konformacijske promjene, fazni prijelazi, međusobne interakcije bioloških makromolekula, vezivanje s ligandima, receptorima, supstratima, prijenos signala. Fizikalni opis makromolekularnih asocijacija (kompleksa) proteina, nukleinskih kiselina, lipida i polisaharida. Molekularne interakcije na kojima se osnivaju metode za istraživanje strukture i dinamike bioloških makromolekula. Novije metode za manipulaciju pojedinačnom molekulom. Molekularni motori.

opis metoda provođenja nastave

predavanja ili konzultacije, ovisno o broju studenata

opis načina izvršavanja obveza gradivo je podijeljeno u dvije cjeline; studenti trebaju izraditi i prezentirati dva seminara iz popisa predloženih tema za svaki dio gradiva te iza toga polagati dio ispita iz te cjeline; konačna ocjena se formira iz ocjena seminara, aktivnosti na seminarima i parcijalnih ispita.

Naziv predmeta Biofizika membrana i lipoproteina

broj sati nastave 45, izborni predmet

okvirni sadržaj predmeta/modula

I dio Asocijacija makromolekula. Lipidi u biološkim membranama i lipoproteinima krvne plazme. Proteini u biološkim membranama i lipoproteinima krvne plazme. Interakcija lipida i proteina u kompleksima. Struktura i dinamika lipidnog dvosloja: uređenost dvosloja, faze i fazni prijelazi. Sile u lipidnom dvosloju i elastična svojstva dvosloja. II dio Prijenos molekula kroz membranu: difuzija i osmoza. Električna svojstva membrane. Prijenos iona kroz membranu (pasivni i aktivni transport). Akcijski potencijal i prijenos impulsa: Huxley-Hodgkinov model, skokovita vodljivost neurona i ionski kanali regulirani naponom. III dio Lipoproteini krvne plazme: klasifikacija, organizacija, molekulski sastav, fiziološka uloga. Struktura i dinamika lipoproteina male gustoće (LDL). Vezivanje LDL-a s receptorima i s ionima. Struktura lipoproteina velike gustoće (HDL) i molekularni mehanizmi obrambenog djelovanja u sprečavanju razvoja ateroskleroze.

opis metoda provođenja nastave

predavanja ili konzultacije, ovisno o broju studenata

opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad po vlastitom izboru iz popisa predloženih tema; studenti trebaju riješiti pismeni kolokvij nakon svake završene tematske cjeline; ocjene kolokvija i seminarskog rada, te aktivnost na seminarima ulaze u konačnu ispitnu ocjenu kolegija.

Page 2: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Eksperimentalne metode u biofizici: Svjetlosna mikroskopija

broj sati nastave 6 sati predavanja i 10 sati vježbi

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnove optike svjetlosnog mikroskopa. Specijalne metode moderne svjetlosne mikroskopije. Laserska pretražna konfokalna mikroskopija. Uvod u digitalnu obradu slika. Trodimenzionalno predočenje prostornih raspodjela flourescencije. Odabrane metode biofotonike.

opis metoda provođenja nastave

Rad u laboratoriju, predavanja, konzultacije

opis načina izvršavanja obveza Održavanje studentskih seminara i usmeni ispit

Naziv predmeta Molekularna biofizika

broj sati nastave 20 predavanja + 10 vježbe

okvirni sadržaj predmeta/modula

Modelni polimeri: entropija i konformacija

Biološki polimeri: sastav i 3D struktura

Elementi termodinamike čistih sustava, smjesa i otopina

Odabrane primjene termodinamike na biološke sustave

Fizikalna međudjelovanja u biološkim sustavima

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe, studentski seminari

opis načina izvršavanja obveza Studentski seminari, pismeni i usmeni ispit

Naziv predmeta Bioenergetika

broj sati nastave Predavanja + Seminara: 20 + 15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Što je to život i čime se bavi bioenergetika. Biološka i termodinamička evolucija. Promjene slobodne energije i biokemijske reakcije. Termodinamika nepovratnih procesa i bioenergetika. Biološke membrane. Topljivi i membranski proteini. Enzimska kinetika. Protonske struje u bioenergetici i kemijsko-osmotska teorija. Povezanost transporta elektrona i protona u unutarnjoj membrani mitohondrija i u tilakoidnoj membrani kloroplasta. Fotosinteza i respiracija. Mjerenja u bioenergetici. Načini pohranjivanja slobodne energije u bioenergetici. Bakteriorodopsin. Kompleksi membranskih proteina poznate strukture u respiracijskom lancu. Kompleksi membranskih proteina poznate strukture u procesu fotosinteze. Struktura i djelovanje ATP sintaze. Voltažni kanali. Bioenergetika i molekularna medicina: Mutacije i nasljedne bolesti vezane uz rad voltažnih kanala i respiratornih kompleksa proteina. Struktura i djelovanje antimikrobnih peptida. Kako peptidni antibiotici uništavaju elektrokemijski gradijent protona. Molekularni motori – prirodni nanostrojevi. Princip maksimalne proizvodnje entropije, princip maksimalne informacijske entropije i modeliranje rada enzima i molekularnih motora. Povezanost biološke i termodinamičke evolucije.

opis metoda provođenja nastave

Sudjelovanje u nastavi. Parcijalno e-učenje putem interaktivne nastave i slobodan izbor studenata da dublje uđu u pojedine tematike i njihovu prezentaciju kroz pisane dokumente, prezentaciju seminara korištenjem multimedija i rad uz pomoć mentora. Proučavanje relevantnih izvornih i preglednih znanstvenih radova također uz pomoć nastavnika odnosno mentora.

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje predavanja. Aktivno učestvovanje u diskusiji i raspravama. Izbor teme za dublju analizu i/ili istraživanje. Pisanje seminarskog rada kroz suradnju s nastavnicima. Prezentacija samostalnog rada i referata koristeći najpogodnije multimedijske tehnologije.

Page 3: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Neurodinamika

broj sati nastave 15 sati predavanja i 15 sati seminara/rada na projektu

okvirni sadržaj predmeta/modula

Stanična neurodinamika. Bioelektromagnetizam. Elektroencefalograija (EEG) i magnetoecefalografija (MEG) – mjerenja i oblikovanje eksperimenata. Transkranijska magnetska stimulacija (TMS). Kortikalna povezanost. Prostorno-vremensko lokaliziranje izvora. Kortikalne oscilacije. Visemodalno integriranje. Funkcionalna i retinotopska organizacija ljudskog vidnog korteksa. Kognitivna neurodinamika.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, seminari, rad na projektu.

opis načina izvršavanja obveza Pisanje i održavanje seminara. Pisanje projektnog izvještaja.

Naziv predmeta EPR Spektroskopija

broj sati nastave 6h predavanja + 10h praktične nastave

okvirni sadržaj predmeta/modula

osnove EPR spektroskopije (CW/EPR, FT/EPR), teorija sprege elektronskog spina sa rešetkom/spinskim rezervoarom, paramagnetski centri, spinske sonde-spinske oznake/spinske stupice, teorijska analiza eksperimentalnih EPR podataka

opis metoda provođenja nastave

Težište je na praktičnom dijelu nastave.

opis načina izvršavanja obveza Student ima obavezu napisati prijedlog zamišljenog projekta u kojem rješava izabrane probleme znanstvenog polja interesa primjenom EPR spektroskopije.

Naziv predmeta Dinamika stanične diobe i molekularni motori

broj sati nastave 20 + 10

okvirni sadržaj predmeta/modula

Ključna uloga molekularnih motora u najvažnijim procesima unutar stanice. Transport organela. Formiranje i reguliranje diobenog vretena. Pozicioniranje centrosoma u interfazi. Oscilatorno gibanje jezgre u profazi menojze. Pregled in vivo i in vitro eksperimenata u brojnim laboratorijima u svijetu u kojima se istražuju molekularni motori. In vivo eksperimenti na stanicama kvasca i u HeLa stanicama na motorima, uključujući kinesin-1 i dinein. Statističke metode u modelima staničnih procesa. Teorijski opis dinamike motora i staničnih procesa.

opis metoda provođenja nastave

Nastava je organizirana putem zajedničkih i pojedinačnih konzultacija i seminara.

opis načina izvršavanja obveza Studentima je osigurana literatura iz područja. prema odabranim temama gdje svatko priprema seminar. Na zajedničkom seminaru svi studenti referiraju svoje teme prema unaprijed određenom logičkom redoslijedu.

Naziv predmeta Makromolekularna kristalografija

broj sati nastave 6 + 10

okvirni sadržaj predmeta/modula

opis metoda provođenja nastave

predavanja i vježbe (seminari)

opis načina izvršavanja obveza usmeni ispit

Naziv predmeta Eksperimentalne metode u biofizici - Masena spektroskopija

broj sati nastave 6 sati predavanja i 10 sati vježbi

okvirni sadržaj predmeta/modula

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe

opis načina izvršavanja obveza Seminarski rad

Page 4: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta I.Weber i suradnici: Eksperimentalne metode u biofizici

Modul: Dielektrična spektroskopija:

broj sati nastave 6+10

okvirni sadržaj predmeta/modula

Dielektrična spektroskopija u frekventnom rasponu 40 Hz do 100 MHz i njena primjena u proučavanju strukture i interakcija u polielektrolitima. Polielektroliti (biopolimeri u otopinama; DNK kao primjer semikrutog, jako nabijenog polimera); veza izmedju dielektričnih svojstava i fundamentalnih prostornih skala i zakona potencija u razrijeđenim i semirazrijeđenim otopinama polielektrolita

opis metoda provođenja nastave

Uvodno predavanje u osnove teorije i eksperimentalne metode (power point); eksperimentalni rad u laboratoriju uz pomoć asistenta; (priprema uzoraka: dodatna opcija), mjerenje i analiza podataka

opis načina izvršavanja obveza Pismeni seminari i usmena prezentacija o osnovi DSa; 1.opcija: prikaz rezultata iz laboratorija; 2.opcija: prezentacija izabranog članka iz vezane tematike

Naziv predmeta Biofotonika

broj sati nastave 6 + 10

okvirni sadržaj predmeta/modula

U modulu se daje pregled elementarnih interakcija svjetlosti s tkivom, s težištem na optiku kože, te fotobiologija tkiva. U drugom je dijelu riječ o fluorescencijskoj spektroskopiji i fluorescentnoj emisiji te fluoroforima. U trećem dijelu riječ je o fotodinamičkim procesima uz upotrebu prirodnih i umjetnih fotosenzibilizatora (fluorofora), gdje se obrađuju postupci fotodinamičke dijagnostike i terapije. Tijekom seminara se obrađuje optička spektroskopija tkiva, metode fotodinamičke dijagnostike i terapije i nanobiofotonika

opis metoda provođenja nastave

Nastava je organizirana putem zajedničkih i pojedinačnih konzultacija i seminara.

opis načina izvršavanja obveza Studentima je osigurana literatura iz područja. prema odabranim temama gdje svatko priprema seminar. Na zajedničkom seminaru svi studenti referiraju svoje teme prema unaprijed određenom logičkom redoslijedu.

Naziv predmeta Magnetska tomografija

broj sati nastave 15 P + 15 V

okvirni sadržaj predmeta/modula

Principi spektroskopije magnetskom rezonancijom. Magnetske osobitosti tkiva - osnove za uporabu magnetskih mjerenja. Jezgra sa spinom u magnetskom polju. Energijski nivoi i uvjeti rezonancije. Kemijski pomak kao parametar razlikovanja tkiva. Blochove relacije. Relaksacijski procesi. Karakteristična vremena relaksacije T1 i T2. Spektroskopija in vivo. Tomografsko snimanje – gradijent polja, odabir toma. Vremenski dijagrami pulsnih sekvenci različitih metoda oslikavanja: spinskom jekom, IR (povratnim oporavkom). Utjecaj gradijenta magnetskog polja na fazne i frekvencijske razlike rezonancije. Razlučivanje i kontrast magnetske slike. Vježbe iz obrade signala.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, seminar

opis načina izvršavanja obveza Održavanje seminara i polaganje usmenog ispita

Page 5: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Galaktička dinamika

broj sati nastave 15 sati predavanja + 15 sati seminara

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Teorija galaktičkog potencijala: sferični, osnosimetrični i trosni sistemi 2. Zvjezdana kinematika: orbite, integrali gibanja, Jeansov teorem,

Boltzmannova i Jeansova jednadžba, fazno miješanje 3. Dinamika zvjezdanih sistema: analitički modeli, stabilnost, diskovi galaksija

(spiralna struktura i prečke), spori procesi (difuzija orbita, Fokker-Planckova jednadžba, dinamičko trenje)

4. Galaksija Mliječni Put: struktura, detaljna analiza kinematike i dinamike

opis metoda provođenja nastave

predavanja, seminari

opis načina izvršavanja obveza

usmeni ispit i ocjena seminara

Naziv predmeta Galaktička astronomija

broj sati nastave 15 sati predavanja + 15 sati seminara

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Uvod u nastanak i evoluciju galaksija (opći pojmovi, klasifikacija i vrste galaksija)

2. Mliječni Put ( struktura, karakteritike, nastanak, međuzvjezdana materija,zvjezdani skupovi)

3. Lokalna Grupa (vrste objekata, metodologija istraživanja) 4. Bliske galaksije (svojstva spiralnih galaksija, galaksija s prečkom,

eliptičnih galaksija, relacije skaliranja, kinematika) 5. Dinamički modeli (orbite zvijezda, nastanak spirala, prečki, osnosimetrični

modeli, troosne galaksije) 6. Zvjezdane populacije (metaličnost, starost zvijezda, stvaranje zvijezda i

povezanost s evolucijom galaksija) 7. Aktivne galaksije (AGN, tipovi aktivnosti, supermasivne crne rupe) 8. Galaksije u grupama i skupovima (karakteristike galakijsa ovisno o

njihovom okolišu, distribucija galaksija na velikim udaljenostima, struktura Svemira i kozmološki model)

9. Teorijski pristup i modeliranje nastanka galaksija (modeli N-tijela, semianalitički modeli, povratni mehanizmi, uspjesi i nedostaci modela)

opis metoda provođenja nastave

Studenti trebaju proučiti zadanu literaturu te riješiti dva skupa zadatak unutar određenog roka. Priprema za ispt uključuje i upoznavanje sa modernom znanstvenom literaturom is galaktičke astronomije.

opis načina izvršavanja obveza Dvije zadaće donose 50% ukupne ocijene, dok je sam ispit podijenjen na dva dijela. Prvi dio je prezentacija jednog članka iz moderne literature (25%), dok konačni usmeni ispit takodjer donosi 25% ocijene.

Page 6: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Fizika zvijezda i zvjezdanih populacija

broj sati nastave 30 sati predavanja + 15 sati seminara

okvirni sadržaj predmeta/modula

1) Pregled svojstava zvijezda, 2) Jednadžbe stanja idealnog i degeneriranog fermionskog plina, 3) Jednadžbe zvjezdane strukture i uloga gustoće, 3) Virijalni teorem, 4) Prijenos energije zračenjem i konvekcijom, 5) Termonuklearni procesi kao izvor energije, 6) Jednostavni zvjezdani modeli, 7) Nastanak zvijezda (Jeansov kriterij), 8) Zvijezde glavnog niza i stabilnost zvijezda, 9) Razvoj zvijezda velikh masa, 10) Razvoj zvijezda malih masa (model i razvoj Sunca), 11) Kompaktne zvijezde (bijeli patuljci i neutronske zvijezde), 12) Supernove, 13) Jednostavne zvjezdane populacije, 14) Rotacija zvijezda, 15) Oscilacije zvijezda

opis metoda provođenja nastave

predavanja, seminari, projekti zadaci

opis načina izvršavanja obveza izlaganje seminara i projektnih zadataka

Naziv predmeta Solarna magnetohidrodinamika (izborni kolegij)

broj sati nastave 15 predavanja + 15 vježbe

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Uvod: a) struktura Sunca, s naglaskom na konvektivno područje i atmosferu; b) Sunčeva aktivnost i 22-godišnji magnetski ciklus; c) utjecaj Sunčeve aktivnosti na međuplanetarni prostor i planet Zemlju. 2. Osnovne značajke MHD približenja: a) jednadžbe MHD i osnovni MHD parametri; b) primjena na astrofizičke uvjete; c) MHD valovi, udarni valovi; d) idealne i rezistivne MHD nestabilnosti; e) magnetsko prespajanje. 3. Sunčev MHD dinamo - izvorište Sunčeva magnetizma: a) uzroci diferencijalne vrtnje; b) međudjelovanje magnetskog polja, konvekcije i vrtnje; c) pobuđivanje globalnog sustava električnih struja i uskladištenje energije; d) izviranje magnetskog polja; e) Sunčev ciklus aktivnosti. 4. Stvaranje aktivnih područja: a) Sunčeve pjege - nastanak i razvoj; b) ustrojstvo i grijanje korone; lokalni MHD dinamo. 5. Sunčeve prominencije: a) nastanak, ustrojstvo i razvoj; b) pojam gubitka stabilnosti; c) proces erupcije. 6. Eruptivni procesi: a) koronini izbačaji - nastanak i razvoj; b) Sunčevi bljeskovi - svojstva, nastanak i razvoj; c) povezanost izbačaja i bljeskova; d) nastanak i svojstva globalnih udarnih valova. 7. Koronine šupljine i Sunčev vjetar: a) Parkerov model Sunčevog vjetra; b) magnetsko polje heliosfere; c) brzi i spori Sunčev vjetar; d) ko-rotirajuća interaktivna područja. 8. Utjecaj eruptivnih procesa na stanje Sunčeva vjetra: a) međuplanetarni izbačaji; b) udarni valovi; c) čestični snopovi. 9. Fizika sustava Sunce-Zemlja: a) utjecaj X- i EUV-zračenja na ionosferu; b) čestični snopovi; c) geomagnetske oluje; d) Forbushev učinak; e) svemirska prognostika. Literatura: E. R. Priest: Solar Magnetohydrodynamics (Springer, 1984) M. Aschwanden: Physics of the Solar Corona (Springer 2005) B. Vršnak: Temelji fizike plazme (Šk. knjiga, 1996)

opis metoda provođenja Interaktivna predavanja i diskusije, tematsko-problemski teorijski i empirijski

Page 7: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

nastave „mini-projekti“, tematski seminari, problemske zadaće, konzultacije

opis načina izvršavanja obveza Ovisno o broju studenata i njihovim obavezama: ili predavanja jednom tjedno, ili predavanja u nekoliko većih blokova. Ispiti prema dogovoru.

Naziv predmeta Femtosekundna laserska spektroskopija

broj sati nastave 15 sati predavanja, 30 sati vježbi

okvirni sadržaj predmeta/modula

Suvremene laserske tehnike primjenjuju se gotovo u svim područjima znanstvenih istraživanja: od biologije, ekologije, kemije, do raznih grana fizike. Tako široka primjena laserskih tehnika omogućena je prvenstveno upotrebom femtosekundnih lasera koji su, zbog svojih svojstva u komplementarnim vremenskim i frekventnim domenama, omogućili prodore u istraživanjima ultra-brze vremenske dinamike, nelinearnih odziva sistema kao i metrologije. Tijekom kolegija obuhvatit će se slijedeća područja: 1. Tehnike stvaranja femtosekundnih pulseva te njihova vremenska i spektralna karakterizacija. Uvod u postojeće femtosekundne laserske sisteme bazirane na kristalnim medijima (eng. solid state femtosecond lasers) i optičkim vlaknima (eng. femtosecond fiber lasers). Stvaranje optičkog frekventnog češlja (eng. frequency comb) i njegova karakterizacija u vremenskoj i spektralnoj domeni. 2. Spektroskopija femtosekundnim laserom u istraživanjima ultra-brze vremenske dinamike sistema (eng. pump-probe experiments) i spektroskopija frekventnim češljem (eng. frequency comb spectroscopy). 3. Primjena femtosekundnih lasera u laserskoj mikroskopiji, metrologiji i generaciji attosekundnih pulseva.

opis metoda provođenja nastave

15 sati predavanja bit će raspoređeno tako da pokrivaju sadržaj kolegija: 3 sata - osnove ultrakratkih pulseva, metode stvaranja ultrakratkih pulseva, vrste femtosekundnih lasera; 3 sata – interakcija femtosekundnih pulseva i materije, 3 sata - spektroskopija frekventnim češljem i metrologija; 2 sata- ultra-brza dinamika u plinovima i tekućinama; 2 sata – femtosekundna mikroskopija; 2 sata – generacija atosekundnih pulseva. Sadržaj predavanja pokriven je slijedećom literaturom: 1. J.-C. Diels: Ultrashort Laser Pulse Phenomena (Academic Press, San Diego,2006). 2. R.W. Boyd: Nonlinear Optics (Academic Press, San Diego, 2003). 3. J. Ye and S. T. Cundiff, Femtosecond Optical Frequency Comb Technology (Springer, Boston, 2005). 30 sati vježbi izvodit će se kroz studentske seminare. Studentima će se ponuditi da izaberu jednu od aktualnih tema u znanosti povezanu uz femtosekundne lasere, te uz pomoć znanstvene literature obrade tu temu i prezentiraju je u vidu kratkog predavanja.

opis načina izvršavanja obveza Predavanja će se održavati svaki dan tijekom dva tjedna. Nakon predavanja napravit će se pauza u trajanju od tri tjedna tijekom koje će studenti pripremati svoje seminare. Seminari će biti raspoređeni tijekom tri tjedna.

Naziv predmeta Nelinearna optika

broj sati nastave 30+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

U programu se uče niz standardnih nelinearnih optičkih pojava kao što su stvaranje drugog harmonika, stvaranje sume i razlike harmonika, nelinearne susceptibilnosti drugog i trećeg reda (modeli), Kerrova nelinearnost, samofokusiranje, solitoni,

Page 8: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

modulacijska nestabilnost, mješanje dva vala, mješanje četiri vala.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja kada ima vise studenata, konzultacije s 1-2 studenta

opis načina izvršavanja obveza Projektni zadaci, usmeni ispit

Naziv predmeta OPTIKA I HOLOGRAFIJA

broj sati nastave 15 (predavanja) + 30 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Uvod. Tumačenje prirode svjetlosti (od najranijih ideja do novih spoznaja). Signali i sustavi (optičko filtriranje, karakteriziranje signala, uzorkovanje, linearni sustavi). Geometrijska optika (paraksijalna aproksimacija, matrične metode, aberacije). Valna optika (Maxwellove jednadžbe, rješenja, svojstva, koherencija). Interferencija svjetlosti (uvjeti, primjeri, interferometri). Difrakcija svjetlosti (aproksimacije, Fresnelova, Fraunhoferova, FT lećom). Holografija (povijesni uvod, matematički opis, klasifikacija holograma). Digitalna holografija (koncept, uvjeti snimanja, problemi, rješenja). Primjena holografije (display, holografska interferometrija, optičko koreliranje). Holografska interferometrija (matematički opis, interpretacija pruga, svojstva, primjeri). Optičko koreliranje (matematički opis, tipovi korelatora, primjeri). Korelacijski filtri (klasični, sintetski, matrična notacija, tipovi). Hibridni opto-elektronički sustavi (svjetlosni modulatori, primjeri sustava za raspoznavanje uzoraka).

opis metoda provođenja nastave

1. Predavanja (blokovi od po 2-3 sata) 2. Laboratorijske vježbe (holografija, holografska interferometrija) 3. Seminar (tema u okviru kolegija) 4. Usmeni ispit

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje nastave uz aktivno sudjelovanje (tematske diskusije), upoznavanje laboratorija i opreme, izvođenje laboratorijskih vježbi, detaljan opis vježbi i postignutih rezultata, seminarski rad s temom iz sadržaja kolegija.

Naziv predmeta Interakcije čestica i fotona s površinama

broj sati nastave 25

okvirni sadržaj predmeta/modula

Notion and characteristics of van der Waals interactions,

-van der Waals interactions between separated neutral atoms,

-Polarization of dielectric surfaces by external charges or electric fields (static, dynamic), fundamentals of electron dynamics at surfaces,

-Vibrational dynamics of surfaces,

-Interactions of neutral, ionized and excited atoms and molecules with surfaces, interatomic interactions at surfaces, potential energy hypersurfaces,

-Motion of atomic particles near and at surfaces (processes of adsorption, desorption and migration, electron and photon stimulated processes),

-Elastic and inelastic scattering of atomic and subatomic particles at surfaces and atomic layers, investigations of atomic interactions with surfaces and of surface dynamics,

-Experimental and theoretical investigations of the electronic structure of

Page 9: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

surfaces, adsorbed atoms and molecules (spectroscopies based on one- and two-photon photoemission, photoabsorption, theoretical models and methods).

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, kolokviji

opis načina izvršavanja obveza ispit

Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju

Naziv predmeta Metode atomskih i molekularnih snopova

broj sati nastave 15 +30

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnovna ideja je izložiti razvoj i postojeći doseg metoda atomskih i molekularnih snopova. Program obuhvaća prikaz osnovnih tehnika pripreme i detekcije snopova i njihove primjene od fundamentalnih istraživanja do tehnologije sa posebnim osvrtom na atomsku optiku i nanotehnologiju.

Osnove: povijesni razvoj; slobodni jet izvori; nisko energetski izvori snopova; visoko energetski izvori snopova; detekcija snopova-spektroskopske metode; selekcija stanja i brzina; osnovni principi laserskog hlađenja atoma; laser – snop međudjelovanje; plazma snopovi.

Primjene: Atomska i molekularna raspršenja-izučavanje elementarnih procesa (kemijskih reakcija); stvaranje klastera u snopu - prijelaz od atoma do kondenzirane materije; atomski satovi - primarni standardi vremena i frekvencije; atomske i ionske stupice - visoko razlučiva spektroskopija; atomska optika (svjetlosne sile, atomski interferometar, atomske leće i zrcala, BEC i atomski laseri); atomska litografija - stvaranje nanostruktura pomoću atomskih snopova. Interakcija lasera velike energije sa atomskim snopovima, EUV and X-ray izvori laserskih snopova.

opis metoda provođenja nastave

Metodologija obrade pojedinih tema je putem predavanja i studentskih seminara.

opis načina izvršavanja obveza Održavanje seminara od cca 20-30 minuta na temi po dogovoru

Naziv predmeta Molekulska fizika i spektroskopija

broj sati nastave 30+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Kvantnomehanički opis slobodnih molekula. Hamiltonijan Podolskog. Rješenja rotacijsko-vibracijskog hamiltonijana dvoatomskih molekula. Simetrija molekula: grupe točke i permutacijsko-inverzijske grupe, simetrije molekulskih kristala. Vibracijska spektroskopija: Ramanova i infracrvena spektroskopija. Izborna pravila vibracijskih prijelaza za slobodne molekule, te u molekulskim kristalima. Primjeri. Laboratorijske vježbe uz spektrometre.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja (30 sati) i vježbe sa seminarskim radom (15 sati). Seminarski rad obuhvaća rješavanje jednog primjera u pismenom obliku, dok se vježbe održavaju u laboratoriju i obuhvaćaju upoznavanje s eksperimentalnim radom na akviziciji spektara.

opis načina izvršavanja obveza Studenti trebaju odslušati predavanja, napisati seminarski rad (dati analizu vibracija predočenog primjera sa simetrijskom analizom) i doći na vježbe u laboratoriju. Ispit se polaže usmeno, a obuhvaća i rjšavanje odabranog problema.

Naziv predmeta Atomska fizika i spektroskopija

broj sati nastave 30+15 ECTS 10

okvirni sadržaj predmeta/modula

U predmetu se opisuju metode laserske spektroskopije atoma, molekula i plazme. Osim teorijskog uvoda prikazati ce se i najnoviji eksperimenti vezani uz stvaranje visih harmonika, ultrahladnih sudara i konverzije energije.

Page 10: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

opis metoda provođenja nastave

U nizu ppt prezentacija i apleta prikazuju se i najnovija dostignuca u modernoj atomskoj fizici.

opis načina izvršavanja obveza Osim uobicajenih predavanja svaki sudionik mora odrzati jedan seminar iz opce oblasti atomske spektroskopije. Pored toga zadaju se i posebni problemi cije rjesavanje pomaze boljem razumijevanju sadrzaja predmeta.

Naziv predmeta NEKONVENCIONALNE TEHNIKE U ATOMSKOJ SPEKTROSKOPIJI

broj sati nastave 15 + 30

okvirni sadržaj predmeta/modula

A. Mogućnosti i ograničenja klasičnih i laserskih spektroskopskih tehnika: Spektroskopija uporabom monokromatora. Laserska atomska apsorpcijska spektroskopija. Laserom inducirana fluorescencija. Doppler-limited i Doppler-free spektroskopija. B. Prednosti nekonvencionalnih klasičnih i laserskih spektroskopskih tehnika: Fourier-transform spektroskopija. Optogalvanska, optoakustička i termionska detekcija. Spektroskopija valova u plazmi. C. Osnove modulacijske spektroskopije: Opto-elektroničke osobine poluvodičkih diodnih lasera. Metode stabilizacije i ugađanja valne duljine diodnih lasera. Spektroskopija modulacijom valne duljine, frekvencije i faze zračenja lasera. Višestruka simultana frekventna modulacija. D. Primjene nekonvencionalnih tehnika: novi standardi valne duljine i frekvencije, detekcija valova u plazmi, detekcija tragova elemenata i kemijskih spojeva, fotodinamička dijagnostika, kontrola zagađenja atmosfere i okoliša.

opis metoda provođenja nastave

Metodologija obrade pojedinih tema je putem predavanja i konzultacija, te studentskih seminara.

opis načina izvršavanja obveza Pismeno (referat) i usmeno (održavanje seminara od cca 30 minuta na izabranu temu odn. članak)

Naziv predmeta Fizika plazme (izborni kolegij)

broj sati nastave 30 predavanja + 15 vježbe

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnovne karakteristike plazmenih sustava. Jednočestični pristup: gibanje nabijenih čestica u električnim i magnetskim poljima; čestični sudari. Hidrodinamički pristup: magnetohidrodinamika; dvokomponentni model. Kinetički pristup: osnovne jednadžbe, nemakswelovske distribucije. Ravnotežni sustavi. Oscilacije i valovi u plazmenim sustavima. Idealni i disipativni procesi; posebno: udarni valovi, magnetska rekonekcija, vrste nestabilnosti. Gubitak ravnoteže. Magnetohidrodinamičke i kinetičke nestabilnosti. Elektromagnetsko zračenje plazmenih sustava. Primjene: laboratorijsko dobivanje plazme i dijagnostika plazme; procesi u Sunčevoj atmosferi i Sunčevom vjetru; magnetosfera Zemlje. Literatura: B. Vršnak: Temelji fizike plazme (Šk. knjiga, 1996) L. Landau: Electrodynamics of Continuous Media, Pergamon, Oxford, 1984.

opis metoda provođenja nastave

Interaktivna predavanja i diskusije, tematsko-problemski teorijski i empirijski „mini-projekti“, tematski seminari, problemske zadaće, konzultacije

opis načina izvršavanja obveza Ovisno o broju studenata i njihovim obavezama: ili predavanja jednom tjedno, ili predavanja u nekoliko većih blokova. Ispiti prema dogovoru.

Naziv predmeta Fizika hladnih sudara

broj sati nastave 30+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnovni pojmovi: udarni presjek, zakon praga, duljina raspršenja. Neelastični sudari atoma u osnovnom stanju: dobri kvantni brojevi, mehanizmi relaksacije,

Page 11: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

rezonancije. MQDT opis hladnih sudara. Sudari metastabilnih atoma plemenitih plinova: Penning i asocijativna ionizacija. Sudari bozona, sudari fermiona. Struktura pobuđenih stanja: slika kvazimolekule, Movre-Pichler model. Vezana stanja dugodosežnih potencijala: čiste dugodosežne molekule. Zemnoalkalijski metali - paradigma hladnih sudara, model optičkog potencijala. Optički sudari hladnih, metastabilnih atoma helija. Dinamika hladnih sudara u polju svjetlosti: poopćeni Gallagher-Pritchard model, poluklasična slika i kvantni račun. Bose-Einsteinova kondenzacija. Numeričke metode. Vremenski neovisne metode za vezana stanja i probleme raspršenja, vezane jednadžbe, granični uvjeti. Kompleksna Numerova metoda i drugi propagatori za stanja kontinuuma, DVR metode za vezana stanja. Propagacija u kompleksnom vremenu. Pregled vremenski ovisnih metoda.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

opis načina izvršavanja obveza Konzultacije,seminar, projektni zadatak, usmeni ispit

Naziv predmeta Kvantna teorija atoma i molekula

broj sati nastave 45+20

okvirni sadržaj predmeta/modula

Hartree-Fock model, kanonske jednadžbe, interpretacija rješenja HF jednadžbi (Koopmansov, Brillouinov i virijalni teoremi), policentrične molekule i Roothaanove jednadžbe, Feynmannov teorem, zatvorene I otvorene ljuske, racunalna realizacija– bazni set, problem elektronske korelacije, konfiguracijska interakcija,prirodne orbitale, MCSCF metode, perturbacijski tretman korelacija, Moeller-Plesset pristup, CAS-SCF teorija, razlika izmedu staticke I dinamicke korelacije, CASSCF+PT2 procedura, “multireference configuration interaction” metode, teorija funkcionala gustoce,vremenski nezavisna B3LYP DFT metoda.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

opis načina izvršavanja obveza Konzultacije,seminar, testovi, usmeni ispit

Naziv predmeta Moderne metode analize u fizici čestica

broj sati nastave 30 sati predavanja + 15 sati vježbi

okvirni sadržaj predmeta/modula

Dobivanje pregleda nad statističkim metoda i konceptima koji se koriste za analizu i interpretaciju kompleksnih podataka u modernim eksperimentima u fizici čestica ili astrofizici; omogućuje student da razumije predstavljanje trenutnih rezultata. Metode će biti ilustrirane na stvarnim i suvremenim primjerima iz područja fizike elementarnih čestica i astrofizike. Metode mogu biti korisne i za studente iz područja nuklearne fizike ili drugih područja gdje su prisutne veće i kompleksne količine podataka.

Stjecanje kvalitetnog razumijevanja predstavljenih metoda, što će studentu omogućiti da procjeni koju metodu primjeniti na određeno pitanje te da bude svjestan prednosti i slabosti metode.

Dobivanje izravnog iskustva s nekim metodama na izabranim problemima kroz vježbe. To će također studentu dati priliku da se upozna s nekima od često korištenih softverskih alata, posebno u kontekstu ROOT sustava analize (RooFit, RooStats, TMVA), koji će vjerojatno biti korisni za njihov vlastiti istraživački rad.

opis metoda provođenja nastave

10. Predavanja o teoriji 11. Primjena teorije na konkretne probleme u vježbama s korištenjem

korištenih softverskih alata na računala

opis načina izvršavanja obveza 5. Prisutnost na predavanjima 6. Projekti u praktičnom dijelu nastave (praktična primjena metoda)

Page 12: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

7. Usmeni ispit o teorijskim aspektima

Naziv predmeta Hadronska fizika

broj sati nastave 30 sati predavanja, 15 sati vježbi/seminara

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Hadronska fenomenologija: barioni, mezoni i eksperimental. podaci o spektrima i procesima. Hadronske interakcije mezonskom izmjenom. Sačuvanje izospina, stranosti, čarobnosti i barionskog broja. 2. Kvantni brojevi kvarkova, SU(N) simetrije i reprezentacije: barionski i mezonski multipleti. 3. Kratka povijest kvarkovsko-partonske ideje. Raspršenje leptona na nukleonima (i produkcija hadrona e+e- anihilacijom) kao dokazi kvarkova i gluona. 4. Osnove baždarnih teorija, usporedba kvantne elektrodinamike i kromodinamike. Kvalitativno o asimptotskoj slobodi i zatočeništvu boje u kvantnoj kromodinamici, neperturbativna kvantna kromodinamika na niskim energijama. 5. Hadroni kao kompoziti kvarkova i gluona. Teški kvarkoniji kao najjednostavniji slučaj. Svojstva sektora lakih kvarkova, uglavnom nepoznate interakcije na niskim energijama i potreba za modeliranjem. 6. Neki fenomenološki modeli hadrona korisni u sektoru lakih kvarkova: konstituentni kvarkovski modeli, MIT model vreće, topološki i netopološki solitoni efektivnih mezonskih teorija, Skyrmioni kao barioni u modelu kiralnog topološkog solitona. 7. Kiralna simetrija i njeno lomljenje: eksplicitno lomljenje nasuprot spontanom/dinamičkom lomljenju. Pion kao Goldstoneov bozon, PCAC. 8. Sigma-modeli kao primjeri spontanog lomljenja kiralne simetrije. 9. Nambu-Jona-Lasiniov (NJL) model kao jednostavan primjer dinamičkog lomljenja kiralne simetrije, generiranja kvarkovskog kondenzata i konstituentne kvarkovske mase. 10. Proširenje NJL modela na realističnije interakcije kroz Dyson-Schwingerov (DS) pristup kvarkovima i hadronima. Sistem DS jednadžbi za Greenove funkcije kvantne teorije polja. 11. DS jednadžba za kvarkovske propagatore i Bethe-Salpeterova jednadžba za vezana stanja kvarkova. Razrješenje dihotomije "vezano stanje kvarka i antikvarka ili Goldstoneov boson" kod pseudoskalarnih mezona. 12. DS opis pseudoskalarnih, skalarnih, vektorskih i aksijalnih mezona kao vezanih stanja kvarka i antikvarka, i to od lakog do teškog kvarkovskog sektora. Modeli kvarkovskih međudjelovanja na niskim i srednjim energijama. Veza s “ab initio” DS proračunima. 13. Neki procesi s hadronima u DS pristupu. Razrješenje problema s Abelovskom aksijalnom anomalijom koji inače muče pristupe koji lake pseudoskalare opisuju kao vezana stanja kvarka i antikvarka. 14. Razne odabrane teme – čiji se odabir zasniva na trenutnoj važnosti teme ili na nedavno postignutom napretku u njenom izučavanju. Primjeri: Pregled nukleonskih elektromagnetskih form faktora -eksperimentalna i teorijska perspektiva, napredak u DS pristupu barionima. 15. Neki uvidi u problematiku vruće hadronske/QCD materije, naročito iz perspektive DS pristupa - o obnavljanju dinamički slomljene kiralne simetrije na kritičnoj temperaturi i s time povezanim temama, na pr. o termičkoj evoluciji masa psedoskalarnih i skalarnih mezona.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja (30 sati) i vježbe/seminari (15 sati).

opis načina izvršavanja obveza pohađanje nastave, seminarski radovi i projektni zadaci

Page 13: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Teorija polja

broj sati nastave 45+45 (predavanja) 30+30 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Teorija polja I 1. Klasična teorija polja (Lagranžov i Hamiltonov formalizam. Simetrije i Notherin teorem) Kvantizacija Klein-Gordonovog polja 2. Kvantizacija slobodnih polja – spin 1/2 i 1 3. Interagirajuća teorija polja (Spin, statistika i lokalna teorija polja. Diskretne simetrije. CPT teorem) 4-5. Teorija smetnje i S-matrica (Feynmanova pravila. Račun udarnih presjeka. Raspadi. Najniži red teorije smetnje) 6. Korekcije jedne petlje. Uvod u teoriju renormalizacije 7-8. Integrali po stazama 9. Renormalizacija u kvantnoj elektrodinamici (Polarizacija vakuuma. Anomalni magnetni moment. Vlastita energija elektrona) 10. Opća teorija renormalizacije (Klasifikacija divergencija. Renormalizabilnost. Eliminacija divergencija u proizvoljnom redu racuna smetnje) 11. Renormalizaciona grupa (Mijenjanje konstanti veze. Jednadžbe renormalizacione grupe. Raznolikost asimptotskih ponašanja. Kritičke pojave. Kritički eksponenti.) 12. Infracrveni efekti (Meki fotoni. Poništavanje divergencija. Opće infracrvene divergencije. Mlazovi. Lee-Nauenberg teorem.) 13-14. Neabelove baždarne teorije (Baždarna invarijantnost. Lagranžijani i jednostavne Lijeve grupe. Kvantizacija. Faddeev-Popov metod. Duhovi) 15. Proširenje teme po izboru. Teorija polja II. 1. BRST kvantizacija 2-3. Renormalizacija baždarnih teorija(Zinn-Justin jednadžba. Baždarenje pozadinskog polja. Računi jedne petlje. Kromodinamika. Asimptotska sloboda) 4-5. Spontano slomljene globalne simetrije (Goldstonovi bozoni. Aproksimativne simetrije. Pioni kao Goldstonovi bozoni. Efektivne teorije polja. SU(3) X SU(3).) 6. Razvoji produkata operatora. (Pravila sume. Duboko neelastično raspršenje) 7-8. Spontano narušene baždarne teorije (Higgsov mehanizam. Renormalizabilna ξ baždarenja. Elektroslaba teorija. Standardni model elementarnih čestica) 9-10. Anomalije (π° 2 γ. Račun u općem slučaju. Baždarne teorije slobodne od anomalija. Uvjeti konzistencije) 11-12. Neperturbativne konfiguracije polja (Topološka klasifikacija. Monopoli. Instantoni. Rješenje U(1) problema. Theta kut. Peccei-Quinn simetrija. Raspad vakuuma) 13-15. Proširenje pojedinih tema, također i putem studentskih seminara

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

Page 14: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

opis načina izvršavanja obveza zadaće i projekti (70% ocjene), konačni ispit (30% ocjene)

Naziv predmeta Fizika elementarnih čestica

broj sati nastave 45+45 (predavanja) 30+30 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Fizika čestica na razini granastih dijagrama i razini kvantnih petlji (anihilacija na Zrezonanci i opservale na LEP-u); 2. Bazični tipovi petlji - QED kao uzor za QCD i QFD (vakuumska polarizacija i dijagrami vlastite energije, trokutna anomalija), dimenzionalna regularizacija, renormalizabilna baždarenja i Feynmanova pravia; 3. Prema standardnom modelu (SM): simetrije i struje, algebra naboja i struja, lomljenje simetrije i Goldstonovi bozoni; 4. Elektroslabi i QCD sektor SM-a i pridruženi fazni prijelazi; 5. Elektroslabi parametri (mase i jakosti vezanja); 6. Opservable elektroslabih preciznih testova (okusno univerzalne i neuniverzalne); 7. Fermionski sektor SM-a (zaštitna kiralna simetrija, Yukawin sektor i minimalno okusno narušenje); 8. Elektroslabi procesi (leptonski, semileptonski i neleptonski) i efektivna elektroslaba međudjelovanja s QCD učincima; 9. Fizika okusa i CP narušenje (parametri CKM miješanja u sustavu kaona i B-mezona); 10. Novi SM: miješanje leptona, oscilacije i mase neutrina (mehanizmi njihalice); 11:Skalarni sektor SM-a i spontano narušenje simetrije, SSB (poopćenje skalarnog sektora i skrbnička simetrija); 12. Granice na slabo vezani higgs i opcije jako vezanog Higgsovog sektora; 13. Problem baždarne hijerarhije i prijedlozi njegovog rješavanja proširenjem SM-a, BSM (supersimetrična proširenja, mali/najmanji higgs, dodatne dimenzije); 14. Fizika t-kvarka i higgsa na supersudarivačima; 15. Rani svemir, bariogeneza i leptogeneza. Dimenzionalna transmutacija, anomalije, renormalizacijska grupa, Wilsonow operatorski razvoj,. Simetrije jakog međudjelovanja i kvarkovski modeli.. Kiralni kvarkovski model i kiralna perturbacijska teorija. Efektivne (učinkovne) teorije. Neperturbativni aspekti niskoenergijske QCD (lomljenje kiralne simetrije i kondenzati. Zatočeništvo, model vreće, instantoni i račun na rešetki. Fizika teških kvarkova.Velika i suprasimetrična ujedinjenja, supragravitacija i suprastrune. Problem fermionskih naraštaja. Fizika čestica i kozmologija. Inflacijska kozmologija. Fazni prijelazi. Čestični kandidati za tamnu tvar. Einstein-Hilbertovao vakuumsko djelovanje, renormalizacija, renormalizacijska grupa. Kozmološka konstanta i tamna energija. Topološki objekti. Fizika vezana uz supraakceleratorske i neakceleratorske pokuse, uz astročestične eksperimente

Page 15: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Putem domaćih zadaća, seminarskog rada i usmenog ispita

Naziv predmeta Eksperimentalna fizika visokih energija

broj sati nastave 30+30 (predavanja) 45+45 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Uvod u elementarne čestice i njihova međudjelovanja kvarkovi, leptoni i temeljne sile Ubrzivači i detektori Fermilab, LEP, LHC …. QCD i partonski model Duboko neelastično raspršenje i strukturna funkcija Hadron-hadron sudari Asimptotska sloboda Eksperimentalni rezultati Elektroslaba međudjelovanja Oscilacije neutrina/masa Ujedinjenje slabe i elektromagnetske sile Fizika Z bozona Lomljenje elektroslabe simetrije Fizika higgsove čestice Strategija potrage za higgsom Fizika izvan standardnog modela Formalizam i postojeći modeli Strategija eksperimentalne potrage Veza između fizike čestica i astrofizike Veliki prasak Asimetrija između materije i antimaterije Crna materija Računarske metode u eksperimentalnoj fizici Monte Carlo metoda Fizikalni generatori Simulacija detektora

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Usmeni ispit i jedna računarsko-laboratorijska vježba.

Naziv predmeta Eksperimentalne metode u fizici elementarnih čestica

broj sati nastave 30+30 (predavanja) 45+45 (vježbe)

Page 16: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

( podijeljen u 15 cjelina, a svaka cjelina se predaje približno dva tjedna) 1) Interakcija zračenja s materijom. Gubitak energije teških nabijenih čestica u sudarima s atomima. Čerenkovljevo zračenje. 2) Gubitak energije elektrona i pozitrona. Interakcija fotona i neutrona s materijom. 3) Općenite karakteristike detektora: Osjetljivost, odziv detektora, energijska rezolucija, odzivno vrijeme, efikasnost detektora. 4) Ionizacijski detektori. Ionizacija i transportni fenomeni u plinovima, cilindrični proporcionalni brojač 5) Mnogožičane proporcionalne komore (MWPC), posmična komora, komora vremenske projekcije (TPC), GEM detektori („Gas Electron Multiplier“) 6) Scintilatori. Ugradnja i funkcioniranje scintilatora. 7) Fotomultiplikatori i fotodiode. Vrijeme proleta. Pomicanje valnih duljina. 8) Poluvodički detektori. 9) Pulsni signali u elektronici. Prijenos signala. Elektronika za procesiranje pulsnih signala. Odvajanje pulsa u ovisnosti o visini i koincidentne tehnike. 10) Magnetska polja. Solenoidalna polja, dipolna polja-rubna polja, mjerenja impulsa i pogreške, Snop čestica i kvadrupolni magneti. 11) Mjerenja energije. 12) Detektori opće namjene. 13) Linearni akceleratori. 14) Kružni akceleratori. 15) Linearna dinamika snopa.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, seminari i projekti u laboratoriju

opis načina izvršavanja obveza seminar 20%, domaća zadaća 20%, projekti u laboratoriju 20%, usmeni ispit 40%

Naziv predmeta Fizika na srednjim energijama

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

Page 17: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Hadronska fenomenologija. Barioni i barionski spektar Mezoni i mezonski spektar.

2. Sačuvanje izospina, barionskog broja, stranosti i čarobnosti. 3. S-matrica i analitička svojstva amplitude raspršenja.

Definicija S i T matrice Unitarnost Veza s mjernim veličinama.

4. Disperzijske relacije, razvoj u parcijalne valove, analitička svojstva. 5. Fazni pomaci. 6. Definicija i proučavanje vezanih stanja i rezonancija. 7. Spinska struktura amplitude raspršenja. 8. Polarizacijski fenomeni u hadronskoj i mezonskoj fizici. 9. Ponašanje T-matrica u blizini praga reakcija. 10. Amplitude raspršenja van ljuske mase. 11. Metode i postupak prilagodbe faznih pomaka eksperimentalnim podacima. 12. Metode vezanih kanala. 13. Višekanalni separabilni potencijali.. 14. Postojanje i značaj „kontinuum-proizvoljnosti“. 15. Pregled postojećih rezonantnih stanja uz procjenu pouzdanosti

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Kolokviji (40 %) + pismeni (30 %) + usmeni (30 %)

Naziv predmeta Grupe

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

Page 18: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnove algebarske teorije grupa i njihovih reprezentacija. Reprezentacije konačnih grupa - posebno simetričnih grupa. Konačno dimenzionalne reprezentacije klasičnih grupa. Youngovi dijagrami. Osnove teorije Lievih algebri i njihovih reprezentacija. Struktura polujednostavnih Lievih algebri. Dynkinovi dijagrami. Reprezentacije polujednostavnih Lievih algebri. Topološka svojstva grupa i njihovih reprezentacija. Svojstva povezanosti grupa. Fundamentalna grupa. Osnovi teorije Lievih grupa. Veza između Lievih grupa i Lievih algebri. Kolegij je podijeljen na petnaest tematskih cjelina. Svaka od cjelina pokrivena je sa dva sata predavanja. Tematske cjeline su slijedece: I SU(N) grupe i algebre II Killingova forma III Struktura prostih Lievih algebri IV Prosti korijeni V Cartanova matrica VI Klasične Lieve algebre VII Iznimne Lieve algebre VIII Reprezentacije Lievih algebri IX Casimirovi operatori i Freudenthalova formula X Weyl-ova grupa XI Weyl-ova dimenziona formula XII Dekompozicija tenzorskog produkta reprezentacija XIII Podalgebre Lievih algebri XIV Pravila grananja XV Elementi supersimetrija i superalgebri

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Seminarski radovi te usmeni i pismeni ispit

Naziv predmeta Geometrija i topologija

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Mnogostrukosti 2. Diferencijalne forme 3. DeRhamova kohomologija 4. Riemannova geometrija 5. Koneksije i zakrivljenost 6. Diferencijalne forme i Hodgeova teorija 7. Kompleksne mnogostrukosti 8. Hermitske mnogostrukosti i hermitska diferencijalna geometrija 9. Fibrirani svežnjevi 10.Koneksije na fibriranim svežnjevima 11.Baždarne teorije 12.Karakteristične klase 13.Chernove klase 14 Chern-Simmonsove forme 15. Elementarne verzije teorema o indeksu

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Seminar(60 min ) + usmeni ispit

Page 19: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Gravitacija i kozmologija

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Jedinice 1 i 2 : Kratki pregled opće teorije relativnosti Jedinica 3 : Mjerenje udaljenosti u svemiru Jedinice 4 i 5 : Kozmografija, homogenost i izotropnost svemira, Robertson-Walkerova metrika Jedinice 6 i 7 : Termodinamika ranog svemira Jedinice 8 i 9 : Termalni relikti Velikog praska, asimetrija materija-antimaterija, odmrzavanje i tamna materija, nukleosinteza, fotonska rekombinacija Jedinice 10 : Kozmičko pozadinsko mikrovalno zračenje Jedinice 11 i 12 : Mjerenje kozmoloških parametara Jedinice 13 : Inflacija Jedinice 14 i 15 : Akceleracija svemira. Tamna energija

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Pismeni zadaci (30%), seminari (25%), usmeni ispit (45%)

Naziv predmeta Ravnotežna i neravnotežna teorija polja

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Uvod u kvantnu kromodinamiku i elektroslabu teoriju na visokim temperaturama i rani svemir 2. Kvantna teorija polja na konačnim temperaturama: formalizam s realnim i imaginarnim vremenom (Matsubara) 3. Propagatori u termičkoj ravnoteži 4. Račun vlastite mase na jednostavnom primjeru skalarne teorije polja 5. Debyeovo zasjenjenje 6. Landauovo prigušenje 7. Tvrde termičke petlje (HTL) za Yang-Millsove teorije 8. HTL za kvantnu kromodinamiku (QCD) 9. Fazni dijagrami za elektroslabu teoriju i za QCD 10. Dinamika u termčkoj ravnoteži: Langevinove jednadžbe u teoriji polja 11. Stohastička Bödekerova teorija polja 12. Ne-ravnotežna dinamika: dvočestično ireducibilno (2PI) efektivno djelovanje u Schwinger-Kelydishovom formalizmu 13. Jednadžbe Kadanoffa i Bayma 14. Transportni koeficijenti.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Domaće zadaće (rješavanje zadataka). Usmeni ispit (ako student ne zadovolji).

Naziv predmeta Teorija superstruna i opni

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

Page 20: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

Predavanja 1-3 Bozonska Teorija struna. Poljakov i Nambu-Goto djelovanje. Pripadne klasične simetrije: difeomorfna i Weylova invarijantnost. Utvrđivanje baždarenja. Konformna invarijantnost. Klasična rješenja i ograničenja. Otvorene i zatvorene strune, Neumannovi i Dirichletovi rubni uvjeti. Predavanja 4-6 Stara kovarijantna kvantizacija. Fockov prostor. Kvantna ograničenja: Virasoro algebra i uvjeti fizikalnosti. Spektar otvorenih struna i fizikalna interpretacija: baždarne teorije. Spektar zatvorenih struna: gravitacija. Jednostavne amplitude u teoriji bozonskih struna. Predavanja 7-10 Kratki pregled konformne teorije polja. Tenzor gustoće energije i impulsa. Korespondencija stanje-operator. Primarna polja. Razvoj produkta operatora. Korelatori. Anomalija traga i kritične dimenzije. Predavanja 11-14 Kvantizacija na svjetlosnom stošcu. BRST kvantizacija. Fadejev-Popov Integral po stazama. Duhovi. BRST invarijantnost. BSRT operator. Predavanja 15-17 Jednostavne amplitude u teoriji bozonskih struna i niskoenergetske efektivna djelovanja. Predavanja 18-20 Teorija superstruna. RNS formalizam. Supersimetrija na svjetskoj plohi. Tenzor gustoće energije i impulsa i superstruja. R i NS sektori u teoriji otvorenih superstruna. RR, NSNS, RNS i NSR sektor u teoriji zatvorenih superstruna. Spektar teorije otvorenih i zatvorenih superstruna. GSO projekcija i prostornovremenska supersimetrija. Teorije tipa I, IIA i IIB. Fizikalna interpretacija. Prostornovremenske anomalije. Predavanja 21-22 BRST kvantizacija superstruna. Komutirajući duhovi. BRST invarijantnost. Bozonizacija. Slike i operatori prijelaza među slikama. Jednostavne amplitude u teoriji superstruna. Predavanja 23-25 Heterotičke teorije superstruna. Konstrukcija i spektar. Dvije mogućnosti: E8xE8 i SO(32) Predavanja 26-27 T-dualnost u bozonskoj teoriji struna. D-opne i baždarne teorije. DBI efektivna djelovanja. Predavanja 28-30 Niskoenergetska djelovanja u teoriji superstruna. S-dualnost. M-teorija.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Na kraju svakog tjedna će studentima biti zadane pismene vježbe na kojima bi se testiralo teorijsko razumjevanje i sposobnost primjenjivanja. Konačna ocjena će biti temeljena na takvim testovima.

Naziv predmeta Efektivne teorije polja i fizika teških kvarkova

broj sati nastave 30 (predavanja) 15 (vježbe)

Page 21: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

PRVI DIO – Efektivne teorije polja 1. Osnovni principi efektivnih teorija polja 2. Primjeri efektivnih teorija polja 3. Koncepti teorije polja primjenjeni na efektivne teorije - renormalizacija, renormalizacijska grupa, sumacija velikih logaritama 4. "Matching" prave i efektivne teorije 5. Efektivna teorija slabe interakcije - Fermijeva teorija - Lagrangian slabe interakcije 6. Renormalizacija lokalnih kompozitnih operatora 7. QCD renormalizacija slabe interakcije DRUGI DIO – Primjena: Teorija i fenomenologija fizike teških kvarkova 8. Efektivna teorija teškog kvarka. 9. Background field metoda 10. Renormalizacija efektivne teorije teških kvarkova

11. Inkluzivni semileptonski raspadi teških hadrona 12. Inkluzivni neleptonski raspadi teških hadrona - vremena života teških hadrona

13. Ekskluzivni semileptonski raspadi teških hadrona – određivanje CKM matričnih elemenata 14. Ekskluzivni neleptonski raspadi teških hadrona - faktorizacija matričnih elemenata - razni modeli

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza predaja domaćih zadaća i završni kolokvij; usmeni ispit

Naziv predmeta Teorija optičkih spektara dvoatomskih sustava

broj sati nastave 45 sati

okvirni sadržaj predmeta/modula

U kolegiju se razmatraju temeljni teorijski aspekti interakcije dvoatomskih molekula i dvoatomskih sudarnih sustava sa slabim elektomagnetskim poljem. Razmatraju se različite metode računanja emisijskih i apsorpcijskih spektara: puni kvantno mehanički postupak, JWKB aproksimacija, te poluklasična aproksimacija koja koristi koncept klasične putanje. Razmatra se i utjecaj neadijabatskog miješanja elektronskih stanja oblik spektra molekule. Ukazuje se na razlike optičkih spektara na visokim temperaturama te na ultra niskim temperaturama. Ovo posljednje se ilustrira spektrima alkalijskih molekula adsorbiranih na površini helijevih nano-kapljica, te tvorbom ultra-hladnih molekula procesom fotoasocijacije.

opis metoda provođenja nastave

30 sati predavanja+15sati vježbi

opis načina izvršavanja obveza Konzultacije, seminar

Naziv predmeta Neuređeni sustavi

Page 22: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

broj sati nastave 15 + 7

okvirni sadržaj predmeta/modula

Nered: topološki i kemijski nered, kvazikristali. Parametar uređenja. Fraktali: predodređeni i slučajni fraktali, fraktalna dimenzija, rast fraktala (DLA,..). Perkolacija: perkolacija kao kritična pojava, korelacijska duljina, transport kroz fraktalne/perkolacijske sustave, fraktoni, dinamički eksponenti. Neuređeni magneti: model nasumičnog polja, model nasumičnog međudjelovanja izmjene, razrijeđeni magneti, spinska stakla. Eksperimentalna istraživanja neuređenih sustava: rast fraktala (dielektrični proboj, elektrodepozicija, ….), struktura (raspršenje,...), fizička svojstva (mehanička, toplinska,..).

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, konzulatcije, seminarski rad. Studenti rade računalne simulacije različitih modela (nasumični hod, DLA, perkolacija, “cellular automata”)

opis načina izvršavanja obveza usmeni ispit, seminarski rad

Naziv predmeta Nelinearni kontinuumi

broj sati nastave 15+7

okvirni sadržaj predmeta/modula

Nelinearne valne jednadžbe. Disperzija, disipacija, nelinearnost i njigova međuigra. Samo-djelovanje. Nelinearna Schrodingerova jednadžba (NLS) na primjeru nelinearne optike, te na primjeru Bose-Einsteinovih kondenzata. Izvod nelinearnih modela iz općih teorija; od Maxwellovih jednadžbi do NLS (optika); od kvantne višečestične Schrodingerove jednadžbe do NLS (kondenzati). Solitoni. Princip samo-konzistencije. Numeričko i analitičko traženje samo-konzistentnih rješenja na nekoliko primjera. Lyapunovljevi eksponenti. Modulacijska nestabilnost. Numerička evolucija NLS split-step Fourier metodom. Stvaranje uzoraka. Korteveg de Vriesova jednadžba. Lomljenje valova. Metoda inverznog raspršenja na primjeru KdV.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja kada ima vise studenata, konzultacije s 1-2 studenta

opis načina izvršavanja obveza Projektni zadaci, usmeni ispit

Naziv predmeta Teorijska fizika kondenzirane tvari

broj sati nastave 45+15+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

opis metoda provođenja nastave

Pohađanje predavanja i vježbi, izrada domaćih zadaća i seminarskih radova, polaganje dvaju kolokvija

opis načina izvršavanja obveza Prisutnost na 70% predavanja i vježbi; skupiti barem 25% bodova na kolokvijima. Završni dio ispita polaže se u pismenom i usmenom obliku; studenti koji za seminarske radove i na kolokvijima skupe dovoljno bodova oslobođeni su pisanja pismenog dijela.

Naziv predmeta Fizika površina i nanostruktura

broj sati nastave 30+15+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

opis metoda provođenja nastave

Pohađanje predavanja i vježbi, izrada domaćih zadaća i seminarskih radova, polaganje dvaju kolokvija

opis načina izvršavanja obveza Prisutnost na 70% predavanja i vježbi; skupiti barem 25% bodova na kolokvijima. Završni dio ispita polaže se u pismenom i usmenom obliku; studenti koji za seminarske radove i na kolokvijima skupe dovoljno bodova oslobođeni su pisanja pismenog dijela.

Naziv predmeta SPINTRONIKA

broj sati nastave 15+7

okvirni sadržaj Spinski polarizirani transportni i magnetotransportni efekti (Mottova teorija,

Page 23: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

predmeta/modula model dviju struja). Višeslojne magnetske nanostrukture. Antiferomagnetska interakcija u slojevitim strukturama. Gigantski magnetootpor. Spinski ventili. CPP i CIP geometrija; injekcija i akumulacija spinova. Magnetski tunelski spojevi i tunelski magnetootpor. Promjena smjera magnetizacije feromagneta i generacija mikrovalova injekcijom spinski polarizirane struje (efekt transfera spinova). Novi materijali (razrijeđeni magnetski poluvodiči, oksidne heterostrukture). Primjene (pohrana podataka – tvrdi diskovi, detektori i senzori, magnetske memorije – MRAM, mikrovalni oscilatori).

opis metoda provođenja nastave

predavanja + seminari

opis načina izvršavanja obveza pohađanje nastave, problemski zadaci, seminarski radovi

Naziv predmeta SUPRAFLUIDNOST I SUPRAVODLJIVOST

broj sati nastave 15+7

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnovna svojstva suprafluida (He4, He3). Kondenzati i pobuđenja. Virovi. Zvukovi. Osnovne karakteristike supravodljivosti; materijali. Sličnosti i razlike suprafluida i supravodiča. Termodinamika i elektrodinamika supravodljivog stanja. Fenomenološki i mikroskopski modeli. Miješano stanje. Josephsonov efekt. Tehnologija i primjene supravodiča.

opis metoda provođenja nastave

predavanja + seminari

opis načina izvršavanja obveza pohađanje nastave, numerički i problemski zadaci, seminarski radovi

Naziv predmeta Fizika poluvodiča

broj sati nastave 15/7

okvirni sadržaj predmeta/modula

Opis kolegija sadrži teme koje se obrađuju u kolegiju. Okvirno, naglasak je na fizikalnim osnovama kristalnih i, u manjem dijelu amorfnih, poluvodiča. Težište je stavljeno na fizikalne koncepte koji određuju svojstva poluvodiča i ulogu tih koncepata u oblikovanju i funkcioniranju poluvodičkih uređaja. Konceptualno razumijevanje potiče se oblikovanjem modelnih i numeričkih opisa i rješavanjem zadataka.

opis metoda provođenja nastave

Konzultacije; Diskusija standardne i recentne literature vezane ne teme iz kolegija; Priprema zadataka koji ilustriraju koncepte koji studenti usvajaju kroz seminare i pismene radove.

opis načina izvršavanja obveza Studenti studiraju pitanja koja im nastavnik postavi pismeno, uz preporučenu literaturu. Dio toga je odnosi se na literaturu koja je navedena u opisu kolegija, a dio na recentno obavljene radove u stručnim časopisima, po izboru voditelja kolegija. Teme izabrane iz recentno objavljenih radova u časopisima u pravilu nisu vezane uz doktorski rad i istraživanja studenta ili njegovih suradnika, ali mogu biti s time tematski povezana u širem smislu, prema ocjeni voditelja kolegija. Studenti sve postavljene probleme izlažu i diskutiraju s voditeljem kolegija. Usmeni ispit odnosi se na razumijevanje standardnih tema u fizici poluvodiča, navedenih iz opisa kolegija. Pismeni rad je oblikovan kako zadatak s više pod zadataka.

Page 24: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Fazni prijelazi

broj sati nastave 30+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Termodinamička teorija fluktuacija. Prostorne korelacije. Vremenske fluktuacije. Simetrija kinetičkih koeficijenata. Fluktuacijsko disipacijski teorem. Fazni prijelazi. Landauova teorija faznih prijelaza. Zakoni jedinstvene ljestvice (scaling). Renormalizacijska grupa. Wilsonov razvoj. Granica parametra uređenja s velikim brojem komponenata. Niskodimenzionalni problemi metodom matrice transfera i metodom sedlene točke. Dimenzionalna križanja. Očekuje se da će kolegij dati operacionalno znanje u prilaženju klasičnoj teoriji faznih prijelaza na Landauov način, polazeći od korijena. Korijeni su uzeti u Gaussovoj teoriji prostornih korelacija i Langevinovoj teoriji vremenskih fluktuacija. Cilj je studentima dati jaki intuitivni osjećaj za prostorne i vremenske vidove problema, što je ne samo korisno za fazne prijelaze, nego otvara studente prema Landau-Prigodinovoj hidrodinamici i s njom vezanim nelinearnim problemima. Kolegij ilustrira sve spomenute opće univerzalne koncepte kroz zakone sličnosti za korelacijske funkcije u istom vremenskom trenutku, kako ih daje Wilsonova renormalizacijska grupa.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i konzultacije

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje nastave, domaće zadaće

Naziv predmeta Visokotemperaturna supravodljivost

broj sati nastave 30+15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Kratki uvod u fenomenologiju i teoriju supravodljivosti. Visokotemperaturni supravodiči: otkriće, kristalna struktura, transportna svojstva. Primjena spektroskopskih metoda u kupratnim supravodičima: fotoemisija, raspršenje neutrona, NMR, optička svojstva, Raman raspršenje. Posebnosti normalnog stanja. Mott-lokalizacija, antiferomagnetizam. Supravodljivost i posebnosti supravodljivog stanja. Elektronski modeli. Teorijske metode u sustavima s jakim elektronskim međudjelovanjem na jednom čvoru u jediničnoj ćeliji: pomoćni bozoni ili fermioni, lokalno baždarno invarijantne teorije. Jake korelacije i svojstva normalnog stanja. Teorijski scenariji visokotemperaturne supravodljivosti: ekscitoni; fononi; polaroni, magnoni; unaprijed formirani Cooperovi parovi. Cilj kolegija je dati kratki, razumljivi pregled fizike kupratnih supravodiča, kako bi se razvila površina komunikacijskog dodira između mladih istraživača u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici. Po autorovom mišljenju ta je komunikacija jedan od važnih uvjeta daljnjeg napredovanja u tom važnom polju istraživanja.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i konzultacije

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje nastave, domaće zadaće

Naziv predmeta Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstog stanja I

Page 25: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

broj sati nastave 10 + 50 + 15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Temeljni cilj kolegija je da se studenti upoznaju s eksperimentalnim metodama u fizici čvrstog stanja a uključuju strukturna istraživanja, spektroskopske metode i termodinamička magnetska i transportna mjerenja.

opis metoda provođenja nastave

Studenti se upoznaju s teorijskim osnovama na kojima se zasniva rad određene eksperimentalne metode i pregledom mogućih primjena te metode za rješavanje problema u fizici čvrstog stanja. Studenti borave u jednom od eksperimentalnih laboratorija na Fizičkom odsjeku PMF-a, Instututu Ruđer Bošković i Instututu za fiziku, te uz pomoć mentora sudjeluju u izvođenju eksperimenata.

opis načina izvršavanja obveza Studenti imaju obvezu održati seminar o jednoj od eksperimentalnih metoda i prikazati rezultate nekog mjerenja i njihovu interpretaciju.

Naziv predmeta Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstog stanja II

broj sati nastave 10 + 50 + 15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Temeljni cilj kolegija je da se studenti upoznaju s eksperimentalnim metodama u fizici čvrstog stanja a uključuju strukturna istraživanja, spektroskopske metode i termodinamička magnetska i transportna mjerenja.

opis metoda provođenja nastave

Studenti se upoznaju s teorijskim osnovama na kojima se zasniva rad određene eksperimentalne metode i pregledom mogućih primjena te metode za rješavanje problema u fizici čvrstog stanja. Studenti borave u jednom od eksperimentalnih laboratorija na Fizičkom odsjeku PMF-a, Instututu Ruđer Bošković i Instututu za fiziku, te uz pomoć mentora sudjeluju u izvođenju eksperimenata.

opis načina izvršavanja obveza Studenti imaju obvezu održati seminar o jednoj od eksperimentalnih metoda i prikazati rezultate nekog mjerenja i njihovu interpretaciju.

Naziv predmeta Fizika metala i slitina

broj sati nastave 15+7

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. Uvodne napomene (povijesni pregled s osvrtom na aktualno stanje) 2. Osnove kristalne strukture (monokristali, polikristali, kvazikristali, poseban osvrt na nanokristalne materijale-osnovni pojmovi i struktura nanokristala, nanostakla) 3. Statički defekti kristalne rešetke s posebnim osvrtom na točkaste defekte i dislokacije, 4. Difuzija; s posebni osvrtom na polikristalne i nanokristalne materijale 5. Metode karakterizacije nanokristalnih materijala (rentgenska i elektronska difrakcija, trasmisijska i pretražna elektronska mikroskopija, površinske mikroskopije (pretražni tunelirajući mikroskop,...), optičke spektroskopije (ramanova spektroskipija,..), elektronske spekroskopije (Augerova spektroskopija, ....), rentgenske spetroskopije (emisijske, apsorpcijske), i druge. 6. Fazni dijagrami (termodinamičke osnove, eutektički, peritektički sustavi, eksperimentalne metode određivanja faznih dijagrama, metastabilna stanja i metastabilni fazni dijagrami) 7. Struktura metala, čvrstih otopina, slitina i intermetalnih spojeva (osnovne stukture, superstrukture antifazne domene, modulirane strukture; poseban osvrt na čvrste otopine- geometrijski faktori, elektronska teorija primarne topivosti, defektne strukture, pogreške u slijedu mrežnih ravnina, uređenje dugog i kratkog dosega u čvrstim otopinama, kvazi kristali i metalna stakla) 8. Fazne pretvorbe (red-nered, difuzijske, martenzitne i masivne pretvorbe, spinodalni raspadi)

Page 26: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

9. Metastabilni materijali i metode proređivanja 10. Metastabilne mikro i nanostrukture (klasične i dobivene ekstremnim tehnikama; termodinamički uvjeti stvaranja, metode , svojstva, primjena) 11. Mehanička svojstva materijala (utjecaj na mehanička svojstva raspadom čvrstih otopina, precipitacijama i deformacijom) 12. Magnetska svojstva metala i slitina: porijeklo osnovnih magnetskih svojstava, “tvrdi” i “mekani” magneti, utjecaj mikrostrukture, amorfne i nanokristalne magnetske slitine, primjena. 13. Nanocjevčice i nanoštapići 14. Najnovije trendovi (kvazi kristali, “fulereni”, nanocjevćice..)

opis metoda provođenja nastave

Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima, pisati domaće zadaće i napraviti jedan seminarski rad iz zadane teme

opis načina izvršavanja obveza Ispit se sastoji od usmenog ispita, a za konačnu ocjenu uzimat će se u obzir rad studenta preko semestra (zadaće, kolokviji, seminari).

Naziv predmeta Odabrana poglavlja onkologije i radioterapije

broj sati nastave 15 P + 15 V

okvirni sadržaj predmeta/modula

Upoznavanje studenata s epidemiologijom, biološkim osnovama raka, citološkom, patološkom i laboratorijskom dijagnostikom te metodama liječenja u onkologiji. Maligni tumori kao poseban problem zdravstva, važnost preventivnih mjera i rane dijagnoze raka, najnovija istraživanja i primjena radioterapije same i njezinog kombiniranja s kemoterapijom u liječenju raka. Definicija i djelokrug onkološke znanosti. Biologija rasta: molekulsko-genetička osnova raka, stanična dioba i rak, imunološko prepoznavanje maligne stanice, metastaziranje i angiogeneza. Epidemiologija i prevencija zloćudnih tumora. Pristup onkološkom bolesniku Osnovi kemoterapije, radioterapije i hormonske terapije. Radiobiološka osnova radioterpije: učinak radioterapije na normalna tkiva, tumore, frakcioniranje radioterapije, radiobiološki učinak. Interakcija citostatika i radioterapije. Hipertermija. Svrha i primjena radioterapije (fotonski snopovi, elektronski snopovi, neutroni, protoni, brahiterapija) u liječenju tumora glave i vrata, dojke, pluća, malignih limfoma, tumora gastrointestinalnog, urinarnog, endokrinog sustava, kože, kosti i mekih tkiva, CNS-a te spolnih organa.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje predavanja, usmeni ispit

Naziv predmeta Radiološka, radioterapijska fizika i dozimetrija

broj sati nastave 30 P +15 V

okvirni sadržaj predmeta/modula

Nastanak i svojstva ionizirajućeg zračenja. Veličine koje opisuju međudjelovanje zračenja i materije: snopovi fotona i elektrona, KERMA, apsorbirana doza, tok čestica i energije, koeficijenti atenuacije, maseni koeficijenti prijenosa prijenosa i apsorpcije energije, zaustavna snaga, ekspozicija. Jedinice u dozimetriji i zaštiti od zračenja. Izvori zračenja u medicinskoj dijagnostici i terapiji: x-zračenje, rentgenske cijevi u dijagnostici, radionuklidi u nuklearnoj medicini, generatori za kontaktnu površinsku, ortovoltažnu i supervoltažnu terapiju, x- i elektronsko zračenje u radioterapiji, linearni akcelerator, betatron, zračenje radionuklidima, kobaltne

Page 27: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

jedinica. Osnove primjene snopova teških čestica: neutronski generatori, protonski i pionski generatori. Kvaliteta x-zračenja. Vrste mjernih uređaja i detektora. Bragg-Grey teorija šupljine. Teorija ionizacijske komorice. Dozimetrijski protokoli pri određivanju apsorbirane doze. Sustav dozimetrijskih mjerenja i proračuna u fantomu. Empirijske dozimetrijske funkcije. Planiranje izodozne raspodjele u bolesnika. Korekcije zbog oblika i nehomogenosti ciljnog volumena zračenja. Standardna radioterapija, konformalna terapija i terapija moduliranog intenziteta. Dozimetrija zračenja cijeloga tijela. Elektronski snopovi u radioterapiji. Brahiterapija. Kontrola kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji i radioterpiji.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i demonstracijske vježbe u radioterapijskom odjelu

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje nastave, rješavanje projektnog zadatka kao uvjet pristupanja usmenom ispitu, usmeni ispit

Naziv predmeta Fizika i tehnika ultrazvuka u medicini

broj sati nastave 30 predavanja + 15 vježbe

okvirni sadržaj predmeta/modula

Ultrazvučni valovi, ravni val, sferni val, ultrazvučni snop. Refleksija, raspršenje, lom valova u sredstvima i na granicama sredstva. Intenzitet i energija valova. Amplitudni i fazni spektri impulsa ultrazvuka. Sile u sredstvu i reflektorima izloženim ultrazvuku. Impedancija odašiljača sfernih valova. Generiranje ultrazvučnih snopova, piezoelektrični efekt, složeni pretvarači, fazno upravljane antene. Ehoskopski sustavi, način funkcioniranja, razlučivanje, granice razlučivanja. Dopplerov efekt za ravni val i za snopove valova. Mjerenje brzine Dopplerovim efektom, kontinuirani i impulsni sustavi. Mapping sustavi na Dopplerovom principu. Teorem uzimanja uzoraka i posljedice na točnost mjerenja. Terapijski ultrazvuk, veliki intenziteti i njihova primjena. Mjerenje ultrazvučnog polja, hidrofoni, ultrazvučne vage, pitanja štetnosti medicinskog ultrazvuka.

opis metoda provođenja nastave

Nastava se izvodi kroz predavanja, konzultacije i vježbe.

opis načina izvršavanja obveza Da bi student mogao pristupiti ispitu iz kolegija Fizika i tehnika ultrazvuka u medicini mora imati dobro obrađen zadatak koji je dobio na konzultacijama s voditeljem kolegija. Tek nakon što je predao pismeno rješenje zadatka, student pristupa usmenom dijelu ispita.

Naziv predmeta Biomedicinska elektronika i instrumentacija

broj sati nastave 20 Predavanja + 15 Vježbe (6 ECTS)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Senzori i pretvornici u biomedicinskoj instrumentaciji. Biomedicinska pojačala. Temeljne metode potiskivanja smetnji u elektromedicini. Mjerila EKG-a i EEG-a. Mjerenje krvnog tlaka i protoka. Mjerenje parametara respiracijskog sustava. Elektrostimulatori srca i defibrilatori. VF kirurški nož. Laseri. Instrumentacija za dobivanje medicinskih slika (CT, DSA, SPECT, PET, MRI, UZV).

opis metoda provođenja nastave

Predavanja. Laboratorijske vježbe. Domaće zadaće.

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje svih oblika nastave. Ispit.

Naziv predmeta Zaštita od zračenja u medicini

broj sati nastave 20 P +15 V

okvirni sadržaj predmeta/modula

Razne vrste međudjelovanja ionizirajućeg zračenja i materije. Ekspozicija, apsorbirana doza. Kvaliteta zračenja. Debljina sloja poluapsorpcije. Vrste detektora: ionizacijska komora, termoluminiscentni detektor, optički stimulirani luminiscentni detektor, poluvodički detektor, kemijski i filmski dozimetri. Proračun primarnih i sekundarnih štitova za razne vrste zračenja. Utjecaj zračenja na živu tvar i osnovni radiobiološki efekti. Maksimalne dopuštene doze za profesionalno osoblje i stanovništvo. Kontrola kvalitete u dozimetriji.

Page 28: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Principi i metode interne dozimetrije. Ocjena doze kod medicinskih primjena otvorenih izvora zračenja – "MIRD" metode i modeli. Račun apsorbirane doze zračenja od radionuklida unešenih u organizam. Metode biološke dozimetrije - citogenetske i hematološke tehnike za ocjenu doze. Nuklearni akcidenti. Kontaminacija izvana i metode dekontaminacije. Interna kontaminacija i metode dekontaminacije. Lijekovi za profilaksu nakupljanja radionuklida u organizmu čovjeka. Vojni efekti nuklearnih zračenja i strateški postupci za zaštitu šire populacije. Osobine radioaktivnih padalina. Kasni učinci ionizacijskih ozračenja. Intervencijske razine za poduzimanje medicinskih postupaka. Vrste radijacijskih ozljeda. Akutni radijacijski sindrom (ARS). Medicinski postupci kod prijema, trijaže i liječenja u bolnici. Specifična instrumentacija za ocjenu interne doze ("well" brojači, portalni monitori, brojači cijelog tijela). Zaštita od zračenja osoblja na bolničkom odjelu. Zaštita od zračenja pacijenta u nuklearnoj medicini, radiologiji i radioterapiji.

Zakonski propisi, upravni i inspekcijski nadzor nad izvorima ionizirajućeg zračenja.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja i vježbe

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje nastave, rješavanje projektnog zadatka kao uvjet pristupanja usmenom ispitu, usmeni ispit

Naziv predmeta Fizika u nuklearnoj medicini

broj sati nastave 30 + 15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Dijagnostički proces u nuklearnoj medicini: Obilježivači, radiofarmaci i proizvodnja radioizotopa. Detektorski sistemi: za vanjska mjerenja, za mjerenje tekućih uzoraka, za vizualizaciju distribucije radioizotopa (skeneri, gama kamere, emisijska kompjuterizirana tomografija (SPECT, PET) i ostale metode snimanja), brojači za cijelo tijelo i poluvodički detektori.Kontrola kvalitete: instrumenata i postupaka. Snimanje raznih organa: štitnjača, srce, mozak, bubrezi, kosti i dr. Kinetička analiza bioloških sistema: matematičko modeliranje fizioloških procesa u organizmu, metode kompartmentalne analize i nekompartmentalne analize, izučavanje cirkulacije, metode dekonvolucije, razne metode klirensa i dr. Obrada podataka u nuklearnoj medicini: in vitro i in vivo (kvantitativno snimanje u nuklearnoj medicini), numeričke obrade slike, filtriranje slike, analiza složenih spektara i kvantifikacija interne kontaminacije.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja. Organizirane posjete zavodu za nuklearnu medicinu da bi se demonstrirao praktičan rad s gama kamerom i drugim instrumentima, kao i klinička analiza na pacijentima.

opis načina izvršavanja obveza Usmeni ispit.

Naziv predmeta Metode tomografske rekonstrukcije u medicini

broj sati nastave 20 + 15

okvirni sadržaj predmeta/modula

Uvodni i povijesni pregled o primjeni tomografskih tehnika u medicini, znanosti i tehnologiji. Artefakti i fizikalni faktori koji utječu na kvalitetu slike: gušenje i raspršenje zračenja, dubinski promjenjiva rezolucija. Osnove teorije obrade signala i diskretne Fourierove transformacije. Osnovni teoremi. Radonova transformacija. Metode tomografske rekonstrukcije: analitičke, algebarske/iterativne, statističke. Filtered-backprojection algoritam za razne geometrije: parallel-beam, fan-beam, cone-beam. Izbor i karakteristike pojedinih rekonstrukcijskih filtera. Metode korekcije gušenja zračenja i promjenjive rezolucije. Primjena i važnost metoda kompjuterske simulacije tomografske akvizicije. Analitički i antropomorfni fantomi. Maximum-likelihood iterativna rekonstrukcija.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja korištenjem PowerPoint prezentacija. Organizirane posjete zavodu za nuklearnu medicinu da bi se demonstrirao praktičan rad s tomografskim

Page 29: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

uređajima, kao i klinička analiza na pacijentima.

opis načina izvršavanja obveza Usmeni ispit.

Naziv predmeta Matematičko modeliranje i numeričke metode

broj sati nastave 30 (predavanja) + 15 (vježbe)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Integracija funkcija. Traženje nul-točke funkcije. Numerička derivacija. Nelinearni sustavi jednadžbi. Rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Problem rubnih uvjeta sa dvije točke. Gaussova kvadratura i ortogonalni polinomi. Specijalne funkcije; Besselove funkcije, modificirane Besselove funkcije, sferne Besselove funkcije, kugline funkcije. Rješavanje linearnih algebarskih jednadžbi. Problem svojstvenih vrijednosti. Eliptične i parabolične parcijalne diferencijalne jednadžbe. Monte Carlo metode. Minimizacija i maksimizacija funkcija. Fourierovi transformati i spektralne metode. Matematičko modeliranje kao proces izgradnje matematičke reprezentacije fizikalne pojave (Identifikacija problema, varijabli i parametara. Osnovne postavke modela. Matematička reprezentacija. Pojednostavljeni model. Provjera, poboljšanje i izgradnja složenijih modela).

opis metoda provođenja nastave

Nastava se sastoji od predavanja i praktičnih vježbi koje se održavaju u računalnom praktikumu radi stjecanja kompetencija u numeričkim metodama i njihovoj primjeni u modeliranju različitih fizikalnih sustava. Naglasak je na projektnim zadacima koje studenti izrađuju u najvećoj mjeri samostalno, uz konzultacije s nastavnikom. Svaki projektni zadatak sastoji se iz modeliranja i rješavanja nekog od fizikalnih problema s kojima su se studenti već susreli u kolegijima klasične mehanike, kvantne fizike i statističke fizike. Time se omogućuje bolje razumijevanje različitih fizikalnih koncepata uvedenih tijekom dodiplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija.

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje nastave. Izvođenje nekoliko projektnih zadataka (modeliranje danog fizikalnog problema, numeričko rješenje, primjena računalnog programa, analiza rezultata). Ocjenjivanje je temeljeno na uspjehu postignutom u izvođenju projektnih zadataka.

Naziv predmeta Odabrana poglavlja fiziologije s patofiziologijom

broj sati nastave 15 P +15 V

okvirni sadržaj predmeta/modula

Odnos zdravlja i bolesti - opći pojmovi nastanka i razvoja bolesti, nepoželjno djelovanje ionizirajučeg zračenja na organske makromolekule i anorganske molekule, iaktivacija enzima zračenjem, radiobiološke promjene u stanici, karakteristike biološkog djelovanja zračenja, oštećenja zračenjem - akutna i kronična, oštećenja zračenjem pojedinih tkiva i organa te organskih sustava, kancerogeno djelovanje zračenja, leukemogeno djelovanje zračenja, teratogeno djelovanje zračenja, genska oštečenja zračenjem, djelovanje neionizirajučeg zračenja na organizam čovjeka, utjecaj ostalih fizičkih agensa osim zračenja na organizam (električna struja, ultrazvuk, zvuk, toplina, hladnoća, vibracije itd.), normalni i poremećeni imunološki mehanizmi, normalni i poremećeni metabolizam vitamina, minerala i prometa vode i soli, održavanje i poremećaji acidobazne ravnoteže, normalni i poremećeni metabolizam bjelančevina, ugljikohidrata i masti, utjecaj bioloških agensa na organizam, utjecaj kemijskih agensa na organizam, fiziologija i patofiziologija krvi, normalna i poremećena funkcija pluća, normalna i poremećena funkcija gastrointestinalnog sustava, normalna i poremećena funkcija mokraćnog sustava, normalna i poremećena funkcija kardiovaskularnog sustava.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, seminar

Page 30: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

opis načina izvršavanja obveza Održavanje seminara i polaganje usmenog ispita

Naziv predmeta Laseri u medicini

broj sati nastave 15 predavanja, 15 seminara

okvirni sadržaj predmeta/modula

Upoznati studente s mehanizmima djelovanja laserskog zračenja na tkivo i primjerima primjene u medicini.Teme: svjetlost i materija: refleksija, apsorpcija, raspršenje, mutna materija, optička svojstva tkiva. Princip rada lasera, tipovi lasera. Mehanizmi interakcije: fotokemijsko djelovanje (biostimulacija i fotodinamička terapija), termičko djelovanje (proizvodnja i prijenos topline, djelovanje topline na tkivo), fotoablacija, plasmom inducirana ablacija, fotodisrupcija. Primjena lasera u medicini. Sigurnost u radu s laserima

opis metoda provođenja nastave

Održavanje seminara o jednoj od primjena lasera u medicini. Predavanja.

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje predavanja, seminar

Naziv predmeta Radiološka anatomija

broj sati nastave 30 sati (15 sati predavanja, 15 sati vježbi)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Radiološka anatomija središnjeg živčanog, respiratornog, kardiovaskularnog, gastrointestinalnog i muskuloskeletnog sustava; radiološka anatomija organa abdomena i zdjelice. Upoznavanje s uređajima te načinom snimanja konvencionalnih radioloških pretraga, kao i s metodama oslikavanja: ultrazvuk (UZ), kompjutorizirana tomografija (CT), magnetna rezonancija (MR), pozitronska emisijska tomografija spregnuta s CT-om (PET/CT). Uporaba kontrastnih sredstava.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja iz radiološke anatomije organa i organskih sustava prikazanih različitim radiološkim metodama. Vježbe u radiološkim dijagnostikama gdje se polaznik upoznaje s načinom snimanja različitih pretraga, kao i s anatomskim smještajem i prikazom zdravih i patološki promijenjenih organa i organskih sustava.

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje nastave, usmeno polaganje završnog ispita, izrada završnog rada iz radiološke anatomije.

Naziv predmeta Teorija strukture atomske jezgre I

broj sati nastave predavanja (30 sati) + vježbe (15 sati)

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. NUKLEARNA MEĐUDJELOVANJA i) deuteron ii) nukleon-nukleon raspršenja i nuklearne sile iii) nukleon-nukleon potencijali iv) sistem tri nukleona i NNN međudjelovanja 2. MODELI NUKLEARNE STRUKTURE I i) struktura lakih jezgri iz NN i NNN međudjelovanja ii) koncept srednjeg polja i nuklearni model ljusaka iii) deformirani nuklearni potencijal i rotacije iv) nuklearni Hartree-Fock model v) korelacije sparivanja u jezgrama, Hartree-Fock- Bogoljubov model 3. ELEKTROMAGNETSKA MEĐUDJELOVANJA U JEZGRAMA I i) nuklearna elektromagnetska struja ii) osnove kvantizacije elektromagnetskog polja iii) emisija elektromagnetskog zračenja iv) izborna pravila i pravila sume v) efektivni naboji 4. SLABA MEĐUDJELOVANJA U JEZGRAMA I

Page 31: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

i) jednostavna teorija beta-raspada ii) dozvoljeni prijelazi iii) nuklearni beta-raspad iv) neutrino u beta-raspadu v) lomljenje simetrije u beta-raspadu

opis metoda provođenja nastave

Kroz ovaj kolegij studenti će dobiti uvid u najvažnije koncepte i metode teorije nuklearne strukture. Prirodno se nastavlja na obvezni kolegij s četvrte godine studija – Nuklearna fizika, a predstavlja osnovu za teorijske izborne kolegije koji se predaju na doktorskom studiju iz nuklearne fizike. Naglasak je na uvođenju fizikalnih ideja i osnova teorijskih modela koji opisuju niz pojava određenih jakim, elektromagnetskim i slabim međudjelovanjima u atomskim jezgrama. Kolegij uključuje potrebne matematičke tehnike, daje pregled moderne teorijske nuklearne fizike niskih energija i priprema studente za samostalan istraživački rad.

opis načina izvršavanja obveza Uz standarne oblike praćenja nastave, dakle predavanja i vježbi, studenti će izraditi projektne zadatke, te pisati završni kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Naziv predmeta Teorija strukture atomske jezgre II

broj sati nastave predavanja (30 sati) + vježbe (15 sati)

okvirni sadržaj predmeta/modula

1. NUKLEARNA MEĐUDJELOVANJA U MEDIJU i) modifikacija nukleon-nukleon međudjelovanja u mediju ii) nuklearna materija: jednadžba stanja iii) asimetrična nuklearna materija i jednadžba stanja neutronske materije iv) globalna efektivna nuklearna međudjelovanja 2. MODELI NUKLEARNE STRUKTURE II i) harmoničke vibracije ii) nuklearna teorija funkcionala gustoće: aproksimacija srednjeg polja i miješanje konfiguracija iii) simetrije i projekcije iv) algebarski modeli 3. SLABA MEĐUDJELOVANJA U JEZGRAMA II i) dvostruki beta-raspad ii) zabranjeni prijelazi iii) apsorpcija muona iv) međudjelovanja neutrina s jezgrama 4. ELEKTROMAGNETSKA MEĐUDJELOVANJA U JEZGRAMA II i) raspršenje elektrona na jezgri ii) Coulomb pobuđenja iii) Muonski atomi

Page 32: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

5. OSNOVE NUKLEARNIH REAKCIJA NA NISKIM ENERGIJAMA i) reakcije složene jezgre ii) fuzija i fisija iii) direktne reakcije

opis metoda provođenja nastave

Kroz ovaj kolegij studenti će dobiti uvid u najvažnije koncepte i metode teorije nuklearne strukture. Prirodno se nastavlja na obvezni kolegij s četvrte godine studija – Nuklearna fizika, a predstavlja osnovu za teorijske izborne kolegije koji se predaju na doktorskom studiju iz nuklearne fizike. Naglasak je na uvođenju fizikalnih ideja i osnova teorijskih modela koji opisuju niz pojava određenih jakim, elektromagnetskim i slabim međudjelovanjima u atomskim jezgrama. Kolegij uključuje potrebne matematičke tehnike, daje pregled moderne teorijske nuklearne fizike niskih energija i priprema studente za samostalan istraživački rad.

opis načina izvršavanja obveza Uz standarne oblike praćenja nastave, dakle predavanja i vježbi, studenti će izraditi projektne zadatke, te pisati završni kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Page 33: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

Naziv predmeta Eksperimetnalne nuklearna fizika

broj sati nastave ½ od (20+15+10), Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

Interakcija zračenja s materijom (nabijene čestice, gama, neutroni, neutrini). Biologijski efekti zračenja i zaštita. Osnovne vrste detektora, principi rada ionizacijskih detektora, scintilacijskih detektora, poluvodičkih detektora, Čerenkovljeva detektora. Osnove nuklearne elektronike, sakupljanja i analize podataka. Izvori zračenja i akceleratori. Mjerenja karakterističnih parametara jezgara i nukleona. Mjerenja nuklearnih reakcija i stanja. Primjeri uporabe nuklearnih metoda u drugim područjima: medicina, energija, materijali, okoliš.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja. Projektni zadatak vezan za izabrani eksperiment. Laboratorijska vježba. Seminarske prezentacije.

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje predavanja. Izrada projektnog zadatak vezan za izabrani eksperiment. Izvođenje laboratorijske vježbe. Seminarska prezentacija.

Naziv predmeta Eksperimetnalne tehnike u nuklearnoj fizici

broj sati nastave ½ od (20+15+10), Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

Detektori, elektronika, sakupljanje i analiza podataka u nuklearnoj fizici. Specifična mjerenja: putanje čestice, mjerenje vremena, mjerenje energija i impulsa čestica, identifikacija čestica. Mjerenja sustavima detektora – detaljan prikaz nekoliko relevantnih eksperimenta suvremene nuklearne fizike: fizikalna motivacija, akcelerator, detektori, elektronika, obrada podataka.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja. Projektni zadatak: detaljna studija izabranog eksperimenta i seminarska prezentacija. Laboratorijska vježba i seminarska prezentacija.

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje predavanja. Izrada projektnog zadatak vezan za izabrani eksperiment. Izvođenje laboratorijske vježbe. Seminarska prezentacija.

Naziv predmeta Radijacijski detektori i medicinske primjene nuklearnih metoda

broj sati nastave 20+15+10 , Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

okvirni sadržaj predmeta/modula

Vrste zračenja i interakcija zračenja s materijom. Biologijski efekti zračenja. Detekcija zračenja i zaštita. Osnovne vrste radijacijskih detektora za medicinsku primjenu. Proizvodnja izotopa za medicinsku dijagnostiku i terapiju. Terapija zračenjem. Fizika X-zraka i medicinska primjena. Gama kamera. Spektroskopija pozitronske anihilacije; PET – fizikalni principi, detektorski sustav, oslikavanje. NMR – fizikalni principi, detektorski sustav, oslikavanje, primjena polariziranog 3He za oslikavanje poroznih sustava.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, laboratorijski rad (osnove relevantnih detektora i elektronike), seminarski rad koji uključuje praktični rad na jednom od sustava za oslikavanje

opis načina izvršavanja obveza Pohađanje predavanja. Izvođenje laboratorijske vježbe. Seminarska prezentacija.

Naziv predmeta Nuklearna astrofizika

broj sati nastave predavanja (30 sati) + vježbe (15 sati)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Osnovni pojmovi astrofizike. Standardni kozmološki model. Formalizam nuklearnih reakcija. Direktne nuklearne reakcije. Rezonantni procesi. Brzina odvijanja nuklearnih reakcija. Prvobitna nukleosinteza. Nukleosinteza u zvijezdama: mirno

Page 34: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

gorenje i eksplozivni procesi. Degenerirana fermionska materija. Neutronske zvijezde. Astronomija gama- i x-zraka. Neutrinska astrofizika. Kozmičke zrake. Eksperimentalne metode u nuklearnih astrofizici. Moderna istraživanja u nuklearnoj astrofizici. Projektni zadatak: mjerenje neke reakcije od astrofizičkog interesa.

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe, praktičan rad i studentski seminari.

opis načina izvršavanja obveza Redovito pohađanje nastave, izvođenje projektnog zadatka, rješavanje numeričkih zadataka, polaganje ispita.

Naziv predmeta Problem mnoštva čestica u nuklearnoj fizici

broj sati nastave predavanja (30 sati) + vježbe (15 sati)

okvirni sadržaj predmeta/modula

Pregled termodinamike i statitičke mehanike; formalizam druge kvanitzacije; formulacija jednočestične kvantne mehanike pomoću Feynmanovog integrala po stazama; poopćenje na mnogočestične sustave; Feynmanovi integrali po stazama za bozone i fermione; izvod Greenovih funkcija pomoću Feynmanovih integrala; račun smetnje za logaritam particijske funkcije i Greenove funkcije; Feynmanova pravila i dijagrami na temperaturi nula u koordinatnom i impulsnom prostoru; Dysonova jednadžba; računanje observabli pomoću Greenovih funkcija; spektralna reprezentacija Greenovih funkcija; fizikalna interpretacija Greenovih funkcija; koncept kvazičestice; modeli kvazičestičnih spektralnih funkcija; evidencije kvazičestične slike u teškim jezgrama; fenomenološki pristup Landauovoj teoriji Fermijevih tekućina; svojstva normalnih Fermijevih tekućina; fenomenološki modeli atomskih jezgri: kovarijantni i Skyrme funkcionali gustoće; uvod u teoriju energijskog funckionala gustoće; osnovna svojstva nukleon-nukleon međudjelovanja; konstrukcija univerzalnog potencijala iz fenomenoloških nukleon-nukleon potencijala pomoću metode renormalizacijske grupe; raspršenje u mnogočestičnom sustavu; linearni odziv i korelacijske funkcije; kvazielastično raspršenje

opis metoda provođenja nastave

Predavanja, vježbe i studentski seminari.

opis načina izvršavanja obveza Predviđeno je da studenti tokom nastave moraju riješiti tri problema navedena u udžbeniku J.W. Negele and H. Orland, Quantum Many-Particle Systems (60%

Naziv predmeta Metode nuklearne fizike i primjene (u istraživanjima materijala i okoliša)

broj sati nastave 15/30

okvirni sadržaj predmeta/modula

Upoznavanje sa širokim spektrom primjena metoda nuklearne fizike, a prvenstveno onih koje se baziraju na korištenju akceleratora, uz detaljniju obradu načina detekcije raznih vrsta zračenja. Veći dio kolegija posvećen je primjenama u analizi i modifikaciji materijala. Drugi i manji dio kolegija je orjentiran prema drugim nemedicinskim primjenama, a najviše onima koje se koriste u istraživanju okoliša. Kolegij uključuje eksperimentalni rad s različitim vrstama detektora i manjim detekcijskim sustavima koji su od važnosti i za kompleksne detekcijske sustave koji se koriste u istraživanjima in nukleane fizike i fizike viših energija.

opis metoda provođenja nastave

Nastava obuhvaća predstavljanje 10 nuklearnih metoda koje se predstavljaju u 10 različitih termina. Svaki termin započinje uvodnim predavanjem o samoj metodi i primjerima primjena. Nakon predavanja, prelazi se u laboratorij gdje se odvija praktični rad na metodi koja se predstavlja. Uz demonstraciju same metode, izvode se mjerenja pri čemu se neki od rezultata koriste za postavljanje zadataka polaznicima.

opis načina izvršavanja obveza Studenti su obavezni prisustvovati svim predavanjima i vježbama. Svaki polaznik mora obraditi podatke 5 eksperimenata i u vidu izvješća predati na ocjenjivanje temeljem čega se formira i konačna ocjena bez posebnog polaganja ispita.

Page 35: Tablica 3. Detaljni popis predmeta na doktorskom studiju ... FIZIKA PREDMETI.pdf · opis načina izvršavanja obveza studenti trebaju izraditi i prezentirati jedan seminarski rad

konačne ocjene) i napisati seminarski rad s temom iz trenutnih istraživanja na području energijskih funkcionala gustoće u nuklearnoj fizici (40 % konačne ocjene).


Related Documents