YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

1

Základná umelecká škola, Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava

S P R Á V A

o výchovno - vzdelávacích výsledkoch

za školský rok 2018/2019

Vypracovali: Mgr. Ingrid Viskupová

Page 2: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

2

Názov školy: Základná umelecká škola

Adresa školy: Pivovarská 662/80, I l a v a, 019 01

Telefón: 042 / 44 654 46 - sekretariát

0948 389 122 - riaditeľka

0948 120 538 - zástupkyňa riaditeľky

Internet: www.zusilava.sk

Mail: [email protected]

Zriaďovateľ: od 1. 7. 2002 Mesto Ilava

Vyhodnocovacia správa je spracovaná podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

škôl a školských zariadení zo dňa 16. 12. 2005 a na základe Metodického usmernenia č.

10/2006-R zo dňa 25. 5. 2006.

Správa bola prerokovaná a odsúhlasená na pracovnej porade pedagogickej rady dňa

24. 09. 2019.

Správa bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí Rady školy pri ZUŠ dňa

30. 9. 2019.

Page 3: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

3

Vedenie školy: Mgr. Ingrid Viskupová - riaditeľka

Monika Bagínová, DiS. art. - zástupkyňa riaditeľky

Rada školy:

predsedníčka: PhDr. Jana Urbanovský - rodič

členovia: Ing. Ľubomír Turcer - za zriaďovateľa

Viera Heisarová - za zriaďovateľa

Mgr. Peter Lukáč - za zriaďovateľa

Eva Novosadová - za zriaďovateľa

Mgr. Zuzana Šúkalová - rodič

Martina Baginová - rodič

Ivana Kostková - rodič

Eva Adamcová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Elena Vaňová, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Zdenka Cíbiková - zástupca pedagogických zamestnancov

Od júna 2019 nové zloženie Rady školy:

predsedníčka: PhDr. Jana Urbanovský - rodič

členovia: Ing. Pavol Šupák - za zriaďovateľa

Ing. Vladimír Bagín - za zriaďovateľa

Anna Lukáčová - za zriaďovateľa

Marta Melicherová - za zriaďovateľa

Mgr. Zuzana Šúkalová - rodič

MUDr. Zuzana Barinková - rodič

Mgr. Silvia Stanová - rodič

Eva Adamcová - zástupca nepedagogických zamestnancov

Elena Vaňová, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Zdenka Cíbiková - zástupca pedagogických zamestnancov

Výbor ZRŠ: predsedkyňa - Ing. Jana Čepáková

tajomníčka - Daniela Cedzová

členovia - Ivana Holbusová

- Jana Gregorová

- Ing. Jana Mihálová

- Katarína Turzová

Poradné orgány riaditeľky školy

Umelecká rada – predseda: Mgr. Jarmila Pišková

členovia: Mgr. Zdenka Cíbiková

Elena Vaňová, DiS. art.

Page 4: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

4

Pedagogická rada – všetci pedagógovia školy:

Bagínová Monika, DiS. art. - hra na flaute, klavíri, keyboarde, hudobná náuka

Mgr. Boďová Simona - hra na gitare, keyboarde

Mgr. Cíbiková Zdenka - výtvarný odbor

Šarlota Ciller Öllnerová - klavír, korepetície

Mgr. Frolová Jana - výtvarný odbor

Jakúbek Martin, DiS. art. - hra na gitare

Mgr. Kubaliaková Michaela - hra na klavíri, keyboarde, HN, do 4. 2.2019 MD

Mgr. art. Matejková Nikola - spev, hlasová výchova

Mgr. Miklošová Mária - hra na akordeóne, klavíri

Mgr. Minár Peter, PhD. - hra na husliach

Mgr. Pišková Jarmila - hra na klavíri

Przybylková Andrea - klavír, korepetície

Mgr. Šlesarová Slavomíra - výtvarný odbor

Šamajová Veronika - hra na klavíri, keyboarde zastupovanie počas

MD do 4. 2.2019

Tóthová Eva - tanečný odbor

Vaňová Elena, DiS. art. - hra na dychových nástrojoch, keyboarde, HN

Mgr. Viskupová Ingrid - hra na klavíri

Prevádzkoví zamestnanci:

Eva Adamcová - ekonómka školy

Janka Ozaníková - personalistika a mzdy

Štefánia Makásová - upratovačka

Komisie pre komisionálne skúšky – postupové, záverečné, opravné:

hudobný odbor: predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková

členovia: Elena Vaňová, DiS. art., Monika Bagínová, DiS. art.

tanečný odbor: predseda - Eva Tóthová

členovia - Mgr. Nikola Matejková, Andrea Przybylková

výtvarný odbor: predsedníčka - Mgr. Zdenka Cíbiková

členovia - Mgr. Jana Frolová, Mgr. Slavomíra Šlesarová

Skúšobné komisie na prijímacie pohovory:

hudobný odbor: predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková

členovia: Elena Vaňová, DiS. art., Monika Bagínová, DiS. art.

Page 5: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

5

tanečný odbor: predsedníčka: Eva Tóthová,

členovia: Andrea Przybylková, Mgr. Nikola Matejková

výtvarný odbor: predsedníčka: Mgr. Zdenka Cíbiková, Mgr.

členovia: Jana Frolová, Mgr. Slavomíra Šlesarová

Ostatné komisie:

inventarizačná: predsedníčka: Monika Bagínová, DiS. art.

členovia: Elena Vaňová, DiS. art., Mgr. art. Nikola Matejková

likvidačná: predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková

členovia: Mgr. Simona Boďová, Mgr. Mária Miklošová

škodová: predsedníčka: Mgr. Jana Frolová

členovia: Štefánia Makásová, Janka Ozaníková

pre prešetrenie diskriminácie:

predsedníčka: Mgr. Jarmila Pišková

členovia: Monika Bagínová, DiS. art., Eva Adamcová

pre prešetrenie pracovnej dochádzky:

predsedníčka: Monika Bagínová, DiS. art.

členovia: Elena Vaňová, DiS. art., Janka Ozaníková

Novoprijatí žiaci v školskom roku 2018/2019:

Ročníky Hudobný

odbor

Tanečný

odbor

Výtvarný

odbor

Literárno-

dramatický

odbor

Spolu

Prípravné štúdium 5 11 0 0 16

1. ročník/prvá časť 11 2 10 0 23

2. ročník/prvá časť 1 0 8 0 8

3. ročník/prvá časť 0 0 4 0 4

4. ročník/prvá časť 0 0 4 0 4

1. ročník/druhá časť 0 0 1 0 1

2. ročník/druhá časť 0 0 2 0 2

3. ročník/druhá časť 0 0 0 0 0

4. ročník/druhá časť 0 0 0 0 0

5. ročník/druhá časť 0 0 0 0 0

1. ročník/druhý stupeň 0 0 0 0 0

2. ročník/druhý stupeň 0 0 0 0 0

S p o l u 17 13 29 0 59

Page 6: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

6

Stav žiakov k 15. 9. 2018

individuálna forma vyučovania 118

skupinová forma vyučovania 156

spolu 274

Stav žiakov k 30. 6. 2019

tanečný odbor 34

výtvarný odbor 123

hudobný odbor 115

literárno-

dramatický odbor

0

spolu 272

Z toho prípravné štúdium:

tanečný odbor 12

výtvarný odbor 0

hudobný odbor 5

Spolu žiakov 17

Hodnotenie a klasifikácia k 30. 6. 2019

prospelo 250

neprospelo 0

neklasifikovaní 5

Štúdium ukončilo spolu 7 absolventov:

hudobný odbor 6

výtvarný odbor 1

tanečný odbor 0

Page 7: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

7

Prvú časť primárneho vzdelávania absolvovalo:

Hudobný odbor – 19 žiakov

Výtvarný odbor – 27 žiakov

Tanečný odbor – 5 žiakov

Literárno-dramatický odbor – 0 žiakov

Spolu – 56 žiakov

Dochádzka žiakov – vymeškané hodiny, priemer na žiaka

hudobný odbor 12,07 hod.

tanečný odbor 18,73 hod.

výtvarný odbor 13,40 hod.

literárno-dramatický odbor 0 hod.

p r i e m e r n a ž i a k a 13,61 hod.

Z a m e s t n a n c i

pedagogickí nepedagogickí s p o l u

17 3 20

1 z toho MD do 4. 2. 2019

kvalifikovaní 13

nekvalifikovaní 4

U M E LE C K É O D B O R Y

Hudobný odbor - klavír, keyboard, akordeón, husle, gitara, basová gitara, zobcová

flauta: sopránová, altová, flauta, klarinet, saxofón, spev, improvizácia,

štvorručná hra, komorný spev, komorná hra, hudobná náuka – základné

hudobné pojmy, dejiny hudby, intonácia, rytmus, rozbor skladieb,

hudobné slohy, hudobné formy

Výtvarný odbor - kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, fotografia,

kombinované techniky, práca s textilom, dekoratívne činnosti, dejiny

výtvarného umenia

Page 8: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

8

Tanečný odbor - tanečná príprava, tanečná prax, súborová práca, klasický tanec,

moderný tanec, ľudový tanec, scénický tanec, džezový tanec, kreatívny

tanec, balet

Literárno-dramatický odbor - základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť,

štúdium rolí a umelecký prednes, základy slovesnej tvorby, poetika,

pohybová a hlasová príprava

Profilovanie programového zamerania, priority a ciele školy:

Základné umelecké školy pôsobia na najširšej základni a v systéme umeleckého

vzdelávania tak predstavujú základný článok. Svojím hudobným, výtvarným, tanečným

a literárno-dramatickým odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej

výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.

Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania,

ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých

disciplín. Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú

žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre

profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.

Hlavným cieľom Základnej umeleckej školy Ilava bola a je výchova umením -

formovanie osobnosti, výchova k umeniu - rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie

a výchova pre umenie -príprava na profesionálnu umeleckú činnosť.

Úlohou umeleckého vzdelávania bolo aj v uplynulom školskom roku:

rozvíjať kreatívne myslenie

rozvíjať emočnú inteligenciu, pestovať zmysel pre dobro a krásu

budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču,

preferencii materiálnych hodnôt a pod.

usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám

prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji

umení

viac sa venovať vývoju vkusovej orientácie detí

úzko spolupracovať nielen so základnými školami v mieste pôsobenia, ale i s mestom,

kultúrnymi organizáciami či umeleckými súbormi v mieste školy a pod.

sústavne vzdelávať a rozširovať obzor žiakov – nielen ich odbornej umeleckej úrovne,

ale i v oblasti komunikačno-ľudskej

využívať systém projektového vyučovania, čo je možné realizovať dvojakým

spôsobom:

Page 9: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

9

◦ formou vytvárania integratívnych hudobno-scénických a výtvarných projektov

rôznych typov, čo vyžaduje medziodborovú spoluprácu v rámci školy, prípadne

i zaangažovanie amatérskych, či profesionálnych umelcov z umeleckých súborov,

pôsobiacich v meste a okolí

◦ analytickým spôsobom v rámci teoretických predmetov

Profil absolventa

Po ukončení umeleckého vzdelania má žiak osvojené a upevnené základy buď

hudobnej, výtvarnej, tanečnej, literárno-dramatickej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy

účinných techník celoživotného učenia sa a aj základy pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si

seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k

potrebám iných. Používa odborný jazyk, prostredníctvom ktorého komunikuje v oblasti

hudby, výtvarného umenia, tanečného a literárno-dramatického umenia.

Absolvent našej školy nemá ukončenú úroveň umeleckej rozvinutosti. Základné

umelecké vzdelanie vytvára len bázu pre následné stupne vzdelania, pre celoživotné učenie

sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu.

Model absolventa umeleckého vzdelania je založený na kľúčových spôsobilostiach –

kompetenciách - uplatniť svoje umelecké vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom

a hlavne osobnom živote. Preto sa celý systém umeleckého vzdelávania niesol v intenciách

motta našej školy HARMÓNIA ŽIVOTA.

Základná umelecká škola Ilava tak vychovala absolventov, ktorí majú schopnosť

logicky uvažovať, odvodzovať abstraktné systémové vzorce, ovládajú na vyššej úrovni

základy hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej štruktúry, hudobnú, výtvarnú,

literárno-dramatickú a tanečnú abecedu, terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov.

Sú schopní verbálne a neverbálne vyjadriť svoje pocity a postrehy výrazovými prostriedkami

hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na

poslucháča.

Žiakov našej školy sme oboznamovali so základmi sociálnej funkcie umenia, so

slovenskou ľudovou tradíciou, jej zvykoslovím, ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich

na Slovensku.

Absolventi získali prehľad o historickom vývoji umenia v danom odbore, prehľad o

umeleckých štýloch, formách a tvorcoch. Škola a umelecké vzdelanie ich pripravilo

samostatne získavať, spracovať a vyhodnotiť informácie, ovládať techniku umeleckej tvorby

alebo interpretácie na vekovo primeranej úrovni v súlade s individuálnymi dispozíciami.

Poslaním umeleckej školy bol a zostáva predovšetkým rozvoj tvorivosti a

emocionálnej zložky osobnosti žiaka.

V školskom roku 2018/2019 sme pokračovali inováciou vyučovania v treťom ročníku

druhého stupňa štúdia v hudobnom a tanečnom odbore a v druhom ročníku druhého stupňa

Page 10: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

10

štúdia výtvarného odboru podľa nových učebných plánov v jednotlivých odboroch a

nástrojoch a podľa školského vzdelávacieho programu.

Školský vzdelávací program stanovuje nový systém hodnotenia spôsobilostí,

kompetencií a klasifikácie žiaka. Aj preto sme používali nové metódy a formy vyučovania.

Zamerali sme ich na celoškolské medziodborové projekty „Zuškársky lampášik“ a „Ilavská

hudobná jar“ alebo „tento školský rok „Hudobné variácie II.“, ktoré sme ponúkli a sprístupnili

verejnosti. Školský vzdelávací program zostáva aj naďalej otvoreným dokumentom, ktorý

aktualizujeme a dopĺňame.

Školský vzdelávací program a Plán práce školy nadväzujú na Koncepciu rozvoja

školy. Koncepcia obsahuje základné smerovania školy, konkrétne návrhy na postupné kroky

realizácie, ponúka využitie nových možností vo výchove a vzdelávaní v budúcich školských

rokoch, ale aj priestorové, či personálne zmeny.

Školský rok 2018/2019 sa niesol v znamení príprav celoškolských

medziodborových projektov a zlepšení materiálového a technického vybavenia školy. V

podujatiach sa predstavili súčasní žiaci i učitelia hudobného, tanečného aj výtvarného

odboru. Škola v spolupráci so ZRŠ pokračovala v dopĺňaní technického vybavenia vo

všetkých odboroch. Na jeseň roku 2018 sme v rámci „Zuškárskeho lampášika“ oslávili

65-te výročie založenia školy. Na podujatí sa podieľali všetky odbory – výtvarný,

tanečný i hudobný. Sme radi, že hudobný program pozostával prevažne z diel

klasických autorov. Výtvarníci sa prezentovali svojimi prácami vystavenými nielen vo

vestibule DK Ilava, ale i v sále. Keramické výrobky zdobili a spestrovali vchod do sály.

Tanečníci prispeli nielen do programu svojou kreativitou, ale prezentovali sa i vo

vestibule.

2. Akcie počas školského roka 2018/2019

1. 3. 9. 2018 - Zahájenie školského roku v DK Ilava – vystúpenie Elenka Vaňová – spev

2. 23. 9. 2018 – Vystúpenie pri príležitosti 30–teho výročia vzniku DK Ilava

3. 23. 9. 2018 – Verejný koncert Festivalu speváckych zborov v Bytči so zborom Ilavčan

4. 10. 10. 2018 – Spevácka súťaž v Považskej Bystrici

5. 18. 10. 2018 – Spevácka súťaž v Považskej Bystrici

6. 17. 10. 2018 – Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ

7. 19. 10. 2018 – Vystúpenie v Ladcoch – „Koyšove Ladce“

8. 26. 10. 2018 – Workshop na tému textilná tvorba

9. 10. 11. 2018 – Deň otvorených dverí v Žiline

10. 13. 11. 2018 – „Klarinetiáda“ Dychová súťaž v Bojniciach

11. 18. 11. 2018 – Vystúpenie v kostole Ilava pri príležitosti 300 – tého založenia kostola

12. 20. 11. 2018 – Žiacky koncert v koncertnej sále školy

13. 24. 11. 2018 – Tanečný odbor – účasť na workshope v Žiline

14. 24. 11. 2018 – Deň otvorených dverí v Banskej Bystrici

15. 30. 11. 2018 – Zuškársky lampášik a 65-te výročie založenia ZUŠ

Page 11: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

11

16. 1. 12. 2018 – Tanečný odbor na súťaži v Brne

17. 5. 12. 2018 – Klavírny recitál Petra Pláňavského

18. 12. 12. 2018 – Vystúpenie speváčky v rámci tanečného podujatia v Považskej Bystrici

19. 18. 12. 2018 – Vianočný žiacky koncert v koncertnej sále školy

20. 19. 12. 2018 – Vystúpenie v DK vrámci krstu knihy Klubu priateľov poézie v Ilave

21. 20. 12. 2018 – Vianočný koncert pre Základnú školu v Ilave

22. 21. 12. 2018 – Vystúpenie v DK Ilava vrámci podujatia Daj Boh šťastia

23. 31. 12. 2018 – Vystúpenie v DK Ilava vrámci podujatia „Silvestrovské šibrinky“

24. 19. 1. 2019 – Deň otvorených dverí v Žiline

25. 23. 1. 2019 – Žiacky koncert v koncertnej sále školy

26. 9. 2. 2019 – Vystúpenie žiakov na plese ZŠ Ilava

27. 16. 2. 2019 – Fašiangy v Ilave – účinkovali žiaci a učitelia VO a HO

28. 20. 2. 2019 – triedny koncert J. Piškovej

29. 26. 2. 2019 – Verejný žiacky koncert v sále ZUŠ

30. 2. 3. 2019 – Ples ZUŠ

31. 6. 3. 2019 – Nahrávanie Promo CD v Považskej Bystrici – Karolína Koleková,

laureátka súťaže

32. 8. 3. 2019 – Vystúpenie pre Úniu žien v Ilave k KDŽ

33. 14. 3. 2019 – Vystúpenie bývalej žiačky pre prezidenta SR

34. 15. 3. 2019 – Tanečná súťaž Zlatý kľúčik v Nových Zámkoch

35. 15. 3. 2019 – prijímacie skúšky na Konzervatórium v Žiline

36. 19. 3. 2019 – Fullstar – spevácka súťaž v Ružomberku

37. 26. 3. 2019 – Jarný žiacky koncert v sále ZUŠ

38. 27. 3. 2019 – Deň učiteľov v DK, kultúrny program

39. 28. 3. 2019 – Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej Kalvárie v Banskej

Štiavnici

40. 28. 3. 2019 – Vystúpenie na MsÚ Považská Bystrica ku Dňu učiteľov

41. 29. 3. 2019 – Metodický deň v Klimkoviciach

42. 1. 4. 2019 – Účasť žiakov na podujatí – 100-ho výročia M. Ďuríčkovej a jej povestí

43. 2. 4. 2019 – Deň tanca – tanečná súťaž v Dubnici nad Váhom

44. 3. 4. 2019 o 9. 00 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina

45. 3. 4. 2019 o 11. 00 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina

46. 4. 4. 2019 – Regionálna súťaž v štvorručnej hre v Žiline

47. 10. 4. 2019 – Liga proti reumatizmu

48. 11. 4. 2019 – Klavírna súťaž v Trnave Schneiderova Trnava

49. 13. 4. 2019 – Pohyb bez bariér – tanečná súťaž v Žiline

50. 14. 4. 2019 - Pohyb bez bariér – tanečná súťaž v Žiline

51. Apríl 2019 – Účasť žiakov vo výtvarnej súťaži Bohúňova paleta

52. Apríl 2019 - Účasť žiakov vo výtvarnej súťaži Dúha 2018/2019

53. Apríl 2019 - Účasť žiakov vo výtvarnej súťaži Office Ševt Bratislava, Návrh na žiacku

knižku

Page 12: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

12

54. Apríl 2019 - Účasť žiakov vo výtvarnej súťaži Bienále s medzinárodnou účasťou

Cesty čiary

55. 17. 4. 2019 – Veľkonočný koncert v sále ZUŠ

56. 24. 4. 2019 o 9. 00 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina v Žiline

57. 24. 4. 2019 o 11. 00 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina v Žiline

58. 26. 4. 2019 - Mládež spieva v DK Ilava

59. 29. 4. 2019 – Výchovný koncert pre ZŠ prvý stupeň

60. 3. 5. 2019 – Vystúpenie na Vernisáži výtvarníčky A. Teicherovej v Považskej Bystrici

61. 5. 5. 2019 – Vystúpenie v rámci IHJ zboru Ilavčan

62. 6. 5. 2019 – workshop pre deti z MŠ Klobušice

63. 6. 5. 2019 – workshop pre deti z MŠ Ilava

64. 7. 5. 2019 – Pieseň Lýdie Fajtovej – spevácka súťaž ľudovej piesne v Trenčíne

65. 7. 5. 2019 – Bojnická perla – spevácka súťaž

66. 10. 5. 2019 – Spevácka súťaž v Budmericiach

67. 11. 5. 2019 - Spevácka súťaž v Budmericiach

68. 11. 5. 2019 – Umenie v tanci – celoštátna prehliadka scénického tanca v Žiline

69. 12. 5. 2019 – Vystúpenie v DK Ilava - Deň matiek

70. 14. 5. 2019 o 9.45 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina v Ilave

71. 14. 5. 2019 o 17.30 hod. – „To by myself“ - predstavenie žiakov TO s Art Studiom Z,

Žilina v Ilave

72. 16. 5. 2019 – Žiacky koncert v sále ZUŠ

73. 23. 5. 2019 – Piano v modernom rytme – klavírna súťaž v Bojniciach

74. 31. 5. 2019 – Klavírny recitál absolventiek J. Piškovej v sále ZUŠ

75. 1. 6. 2019 – Vystúpenie speváčok na Deň detí pre DK Ilava – Cesta rozprávkovým

lesom

76. 4. 6. 2019 – Žiaci výtvarného odboru na exkurzii v Danubiane v Bratislave

77. 8. 6. 2019 – Umenie v pohybe – tanečná súťaž v Žiline

78. 9. 6. 2019 – Vystúpenie vrámci Poetického pásma v DK Ilava

79. 11. 6. 2019 – Hudobné variácie II. – absolventský koncert speváčok a výstava prác

absolventky výtvarného odboru v DK Ilava

80. 12. 6. 2019 - Vernisáž tvorby výtvarníkov Dubnice a okolia – vystavená práca

vyučujúcej Z. Cíbikovej a návšteva podujatia so žiakmi VO

81. 14. 6. 2019 – Triedny koncert žiakov p. uč. M. Kubaliakovej

82. 15. 6. 2019 – „Poľovníci deťom“ vystúpenie speváčok v Klobušiciach

83. 17. 6. 2019 – Triedny koncert žiakov A. Przybylkovej

84. 18. 6. 2019 – Exkurzia do Brna na operu Príbehy Lišky Bystroušky

85. 19. 6. 2019 – Júnový žiacky koncert v sále ZUŠ

86. 17. 6. 2019 – Triedny koncert žiakov p. uč. Przybylkovej

87. 26. 6. 2019 – Poetika duše – vernisáž výstavy Slavomíry Šlesarovej

88. 24. 8. 2019 – Výstava prác žiakov VO v DK v rámci Bartolomejského jarmoku

Page 13: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

13

Iné aktivity školy:

p. uč. Mgr. Jarmila Pišková je zbormajsterka Ilavského spevokolu Ilavčan

p. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou

autorských výstav

p. uč. Mgr. Jana Frolová je členkou porôt rôznych výtvarných súťaží

p. uč. Mgr. art. Nikola Matejková je umelecky aktívna ako sólová operná speváčka

Monika Bagínová, DiS. art. – aktívna členka dychového súboru v Považskej Bystrici

Mgr. Simona Boďová je členkou rôznych hudobných formácií, kde účinkuje ako

saxofonistka aj speváčka

Mgr. Peter Minár, PhD. účinkuje v cimbalovej ľudovej hudbe

p. uč. Mgr. Slavomíra Šlesarová aktívne prezentuje svoju tvorivú činnosť formou

autorských výstav

reprezentačný ples s kultúrnym programom učiteľov a žiakov školy

príprava a realizácia výstav výtvarného odboru vo vestibule DK Ilava

exkurzie, návšteva galérií, múzeí, koncertov a výstav v Žiline, Bratislave, Brne,

Dubnici nad Váhom, Martine.

estetizácia interiéru školy – chodby, koncertná sála, výstavné vitríny

príprava a realizácia pozvánok, plagátov, ďakovných listov, pozdravov a darčekov pre

žiakov školy, pre rodičov, verejnosť a pre sponzorov

príprava žiakov na stredné umelecké školy, odborné poradenstvo pre študentov

a iných záujemcov

ÚSPECHY hudobného odboru v školskom roku 2018/2019

1. Jakub Gažo, tr. uč. E. Vaňová (Klarinetiáda Bojnice – bronzové pásmo)

2. Karolína Koleková, tr. uč. N. Matejková ( Talentmánia – laureátka celej súťaže)

3. Elena Vaňová, tr. uč. N. Matejková ( Talentmánia – 3. miesto)

4. Romana Cedzová, tr. uč. J. Pišková ( prijatá na Konzervatórium v Žiline – odbor hra

na klavíri)

5. Elena Vaňová, tr. uč. J. Pišková ( prijatá na Konzervatórium v Žiline – odbor hra na

klavíri)

6. Ema Vavríková, tr. uč. N. Matejková (FullStar – strieborné pásmo)

7. Karolína Koleková, tr. uč. N. Matejková ( FullStar – bronzové pásmo)

8. Hana Čepáková, tr. uč. N. Matejková (FullStar – bronzové pásmo)

9. Barbora Barteková, tr. uč. N. Matejková (duchovný a umelecký odkaz

banskoštiavnickej kalvárie – zlaté pásmo)

10. Barbora Barteková a Elena Vaňová, tr. uč. N. Matejková (duchovný a umelecký

odkaz banskoštiavnickej kalvárie – zlaté pásmo v kategórii duet)

Page 14: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

14

11. Romana Cedzová a Elena Vaňová, tr. uč. J. Pišková (Súťažná prehliadka v štvorručnej

hre na klavíri v Žiline – Cena za interpretáciu skladby 20. storočia a zlaté pásmo

12. Romana Cedzová, tr. uč. J. Pišková ( klavírna súťaž Schneiderova Trnava – bronzové

pásmo)

13. Ema Vavríková, tr. uč. N. Matejková (Pieseň Lýdie Fajtovej – 3. miesto)

14. Matej Martiška, tr. uč. A. Przybylková (Piano v modernom rytme – strieborné pásmo)

15. Veronika Fapšová, tr. uč. A. Przybylková (Piano v modernom rytme – strieborné

pásmo)

16. Marianna Sekerášová, tr. uč. J. Pišková (Piano v modernom rytme – strieborné

pásmo)

17. Soňa Jarníková, , tr. uč. J. Pišková (Piano v modernom rytme – strieborné pásmo)

18. Matúš Šúkala, tr. uč. J. Pišková (Piano v modernom rytme – bronzové pásmo)

19. Karolína Koleková, tr. uč. N. Matejková – účasť vo finálnej dvadsať päťke

celoslovenskej súťaže HLAS Česko Slovenska

20. Karolína Koleková tr. uč. N. Matejková (Spevácka súťaž Malokarpatský slávik – 2.

miesto)

21. Karolína Koleková tr. uč. N. Matejková (Bojnická perla – zlaté pásmo a laureátka

celej súťaže)

22. Elena Vaňová, tr. uč. N. Matejková (Bojnická perla – strieborné pásmo)

ÚSPECHY tanečného odboru v školskom roku 2018/2019

- Celoslovenská súťaž scénického tanca Zlatý kľúčik – 2. miesto - Skupia „mladších“

žiačok - Melody Cvetkovská, Tatiana Dašková, Bibyana Delia, Barbora Holbová,

Sára Králiková, Markéta Nosková, Eliška Priebojová, Bianka Rakytová, Natália

Tóthová, Veronika Žilková

- Deň tanca Trenčianskeho kraja 2019 - Strieborné pásmo Skupina „starších“ žiakov -

Miriam Černejová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalusová, Karolína Kostková,

Ľubomíra Remšíková

- Pohyb bez bariér – 3. miesto a postup na medzinárodnú súťaž do Chorvátska alebo

Ostravy Skupina „mladších“ žiačok - Melody Cvetkovská, Tatiana Dašková, Bibyana

Delia, Barbora Holbová, Sára Králiková, Markéta Nosková, Eliška Priebojová,

Bianka Rakytová, Natália Tóthová, Veronika Žilková

- Umenie v tanci – celoštátna prehliadka scénického tanca v Žiline – Rozborový

seminár: výborné zhodnotenie poroty

Skupina „ mladších“ a „starších“ žiakov – Ema Trošková, Kristína Vozárová, Zara

Weidermann, Melody Cvetkovská, Tatiana Dašková, Bibyana Delia, Barbora

Holbová, Sára Králiková, Markéta Nosková, Eliška Priebojová, Bianka Rakytová,

Natália Tóthová, Veronika Žilková, Matej Marcin, Tatiana Jántová, Barbora

Ďurišová, Rebeka Eglyová, Miriam Černejová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalusová,

Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková

Page 15: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

15

- Umenie v pohybe – celoslovenská súťaž scénického tanca v Žiline – Strieborné pásmo

Skupina „starších“ žiakov - Miriam Černejová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalusová,

Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková

Dobšinského rozprávkovo: Cenu za kolekciu keramiky získali vo svojej kategórii:

Veronika Magdíková 9 r. ("Ježibaba v chalúpke")

Lenka Ďurišová 10r. ("Drak si prišiel po princeznú")

Eliška Lukáčová 10r. ("V začarovanom lese")

Alexandra Mišovcová 10r. ("Slncový kôň")

Viktória Fúseková 12 r. ("Veštec") – cena za dielo/ kombinovaná technika

Alexandra Gužíková 11r. ("Radúz a Ľudmila")- cena za dielo/ kombinovaná technika

Obal na žiacku knižku: Celoslovenská súťaž, vo finálovej desiatke:

Alexandra Gužíková 12 r. (Folklórny motív)

Cesta čiary: celoslovenská súťaž, 3 miesto:

Emma Pokorná 13 r.

Všetky diela vznikli v ateliéri p. uč. Zdenky Cíbikovej

Vesmír očami detí.: Ema Káčerová 13 r. – postup do celoslovenského kola Dielo vzniklo

v ateliéri p. uč. Slavomíry Šlesarovej

Žiaci a absolventi našej školy sú členmi rôznych amatérskych divadelných a tanečných

súborov, sú členmi i zakladateľmi rôznych hudobných skupín a speváckych súborov. Mnohí

pokračujú v umeleckom vzdelávaní na stredných a vysokých školách. V tomto školskom roku

úspešne zložili prijímacie skúšky na Strednú umeleckú školu v Trenčíne žiaci výtvarného

odboru: Sofia Pučeková z triedy p. uč. Mgr. Jany Frolovej a Tatiana Čerepanová z triedy Mgr.

Zdenky Cíbikovej.

Priestorové a personálne podmienky školy

Škola má svoju hlavnú budovu na Pivovarskej ulici č. 662/80 v Ilave, ktorá slúži

na výchovno-vzdelávací proces hudobného a výtvarného odboru. V budove je 14 vyučovacích

tried na individuálne, skupinové a kolektívne vyučovanie, zborovňa, kancelária

pre ekonomický úsek, miestnosť pre archív školy, koncertná sála, príručný sklad pre HN,

sklad pre VO, malé skladové priestory pod schodišťom, skladové priestory v pristavenej

garáži.

Priestory ZŠ Pruské využívame na vyučovanie šiestich skupín výtvarného odboru.

Hlavná budova na Pivovarskej ulici od začiatku nepostačuje na vyučovanie v štyroch

odboroch. Po súhlase zriaďovateľa a schválení mestského zastupiteľstva sa v júni 2018 začali

práce na úprave časti priestorov susediacej budovy. Ich cieľom bolo vybudovanie tanečnej

sály, ktorá bude spĺňať podmienky určené MŠVVaŠ SR. Škola má i naďalej záujem aj

povinnosť zlepšiť materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho

Page 16: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

16

procesu, preto sa bude aj v budúcnosti uchádzať o ďalšie pridelenie a úpravu priestorov pre

hudobný odbor na vytvorenie vyhovujúcej učebne hudobnej náuky.

Ešte v predchádzajúcom školskom roku prebehli úpravy odtoku vody v zadnej časti

budovy, aby nedochádzalo k presakovaniu vlhkosti – vďaka tomu by malo dôjsť k zastaveniu

narušenia statiky budovy (praskliny na strope prvého poschodia, ktoré súvisle vedú cez

zborovňu a triedu č. 2).

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Ilava je od roku 2002 Mesto Ilava - škola

je financovaná z výnosu daní.

Personálne i priestorové podmienky sa odvíjajú od finančných možností školy a

zriaďovateľa. V školskom roku 2018/2019 prebehlo na škole niekoľko personálnych zmien

s cieľom zabezpečiť, aby vyučovanie prebiehalo kvalifikovane a odborne.

ZUŠ Ilava naďalej využíva elektronický systém spracovania databázy žiakov a

triednej agendy „I-zuš“. Všetky triedy sú vybavené počítačom alebo notebookom. Internetová

stránka školy je aktívne využívaná, podobne aj facebookový profil školy. Škola má

vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.

Učebné pomôcky a technické vybavenie školy boli doplnené podľa potrieb

jednotlivých odborov. Zamerali sme sa však najmä na vybavenie tanečnej sály pre tanečný

odbor, kde sme zabezpečili zrkadlá, madlá a špeciálnu podlahu baletizol.

Materiálne a technické podmienky školy

V kalendárnom roku 2018 sme mali pridelené tieto finančné prostriedky:

mzdy, odvody ............................... 241 658,- € prevádzka ....................................... 12 615,- €

c e l k o m ..................................... 254 273,- €

príspevok rodičov na úhradu nákladov (školné)................... 23 252,- €

Príklad väčších výdavkov v zaokrúhlených sumách: tepelná energia 5 380,- €,

elektrická energia 700, -€, vodné a stočné 730,- €, internet a telefóny 1 380,- €, čistiace

a hygienické pomôcky 640,- €, údržba a ladenie hudobných nástrojov 840,- €, odvoz smetí

a odpadu 313,- €, poplatky banke 1 533,- €, učebné pomôcky 2 013,- €, údržba budovy

a priestorov 1 890,- €, hudobné nástroje 1 059,- €, licencie 1 090,- €, strav. lístky

zamestnancov

5 610,- €, tvorba SF 1 850,- €.

Čerpanie finančných prostriedkov vykazuje ekonómka školy p. Eva Adamcová

pravidelne mesačne ekonomickému oddeleniu MsÚ Ilava, štvrťročne a ročne predkladá

výsledky hospodárenia do informačného systému RIS.SAM..

Page 17: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

17

Nepostačujúce finančné prostriedky na prevádzku a výdavky na výchovno-vzdelávací

proces sme kompenzovali využitím príspevku rodičov na úhradu nákladov spojených so

vzdelávacím procesom – zo školného. Dopravu žiakov na vystúpenia, poplatky na súťaže, drobné opravy hudobných

nástrojov, nákup notového materiálu, nákup nových kostýmov, nákup učebných pomôcok

pre všetky odbory, exkurzie, návštevy koncertov a výstav, výlety žiakov a aj niektoré drobné

údržbárske práce v budove školy sme financovali z prostriedkov ZRŠ, prípadne pomohli

sponzori. Finančné prostriedky z mesta – t. j. určené percento z výnosu daní - postačili na

platy zamestnancov, na stravné lístky, na tvorbu SF a na odvody.

Finančné prostriedky od rodičov sú pod správou výboru ZRŠ pri ZUŠ Ilava, ktoré je

občianskym združením. Osobitne vedie svoje účtovníctvo a o finančnom stave informuje

riaditeľku na pravidelných zasadnutiach výboru a na plenárnych stretnutiach rodičov.

Nutné opravy, údržba, doplnenie materiálneho vybavenia a ostatné:

Nakoľko v škole od roku 2011 nepôsobí školník, drobné opravy a údržba boli

financované väčšinou z finančných zdrojov ZRŠ, prípadne sa na opravách podieľali sami

rodičia alebo zamestnanci. Veľké poruchy – kanalizácia, odpad, elektrické rozvody hlásime

na Mestský úrad Ilava.

Najzávažnejšie problémy:

stále zostáva nevyriešené zateplenie budovy, predovšetkým okrajových tried

úprava vstupu do hlavnej budovy bola riešená len čiastočne, je potrebné vymeniť aj

vstupné dvere do hlavnej budovy kvôli úniku tepla

odhlučniť niektoré triedy

je potrebná oprava terasy, ktorá je zdeformovaná po presakovaní vlhkosti

učebne skupinového vyučovania treba vybaviť modernejším softvérom, ktorý bude

spĺňať predpísané požiadavky

treba dopĺňať kostýmovú šatňu pre tanečníkov

v budúcnosti bude potrebné vyriešiť nedostatočné priestorové zabezpečenie

výtvarného odboru a učebne hudobnej náuky

Analýza silných a slabých stránok školy

Manažment školy využíval SWOT analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu školy s

prijatím opatrení na zlepšenie imidžu a výsledkov školy a čiastočne aj na autoevalváciu školy.

Hodnotili sme nielen výsledky, ale aj vyučovacie prostredie a kvalitu procesu učenia sa

žiakov, lebo pre nás bola a je kvalita dôležitejšia ako kvantita. Závery prehodnotenia silných

a slabých stránok školy sa prerokovali na pracovných poradách zamestnancov, konzultovali

sme ich s rodičmi, pripadne so zriaďovateľom.

Page 18: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

18

Silné stránky:

individuálny prístup k žiakom ako najvhodnejšia forma a spôsob rozvoja osobnosti

poskytovanie základného umeleckého vzdelania v primárnom i sekundárnom stupni

pod odborným vedením skúsených pedagógov, podľa stanovených osnov a plánov, s

riadnym a pravidelným rozvrhom hodín a podľa školského vzdelávacieho programu

estetické prostredie školy, optimistická klíma pri vzdelávaní, budovanie portfólia

zvyšovanie kultúrnej úrovne obyvateľov mesta – koncerty, vystúpenia, výstavy,

súťaže

vedenie žiaka k vlastnej tvorbe, k improvizácii

príprava a realizácia vystúpenia žiaka pred verejnosťou

výborné umiestnenia na krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach

umelecké vzdelanie dostupné aj deťom predškolského veku a dospelým záujemcom

efektívna spolupráca s rodičmi, výborom ZRŠ a členmi RŠ

spolupráca s miestnymi spoločenskými organizáciami

spolupráca a spoločné aktivity s materskými školami, základnými školami v Ilave a

okolí

udržiavanie kontaktov s absolventmi, sledovanie ich životného a pracovného postupu,

uskutočňovanie spoločných programov. Mnohí žiaci a absolventi našej školy sú

členmi divadelných a tanečných súborov, hudobných skupín. Viacerí si vybrali za

svoje profesiu umeleckú, či učiteľskú prácu.

zverejňovanie aktualít na internetovej stránke školy, mesta, mediálne informácie

o práci a výsledkoch školy - noviny, denníky, rozhlas, sociálne siete

cezhraničná spolupráca so ZUŠ Klimkovice ČR a z toho vyplývajúce odborné

konzultácie

spolupráca so strednými a vysokými školami umeleckého zamerania

Slabé stránky:

neustály a niekedy rizikový nedostatok finančných prostriedkov na riadne

zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu, z ktorého vyplývajú

mnohé ďalšie problémy:

◦ nedostačujúce priestory pre 4 odbory a cca 300 žiakov

◦ nedostatočné materiálne vybavenie a vybavenie IKT

◦ nedostatočné vybavenie učebnými pomôckami, hudobnými nástrojmi a pracovným

materiálom pre skupinové vyučovanie

◦ hlučnosť v triedach, spôsobená nedokonalým odhlučnením

◦ obmedzený plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov pre nedostačujúcu ponuku

vzdelávacích programov pre učiteľov ZUŠ

◦ kvalifikovanosť pedagogického personálu – niektorí učitelia si musia doplniť

odborné vzdelanie - a nedostatok financií na zaplatenie kvalifikovaných

pedagógov

◦ absencia kvalifikovaného učiteľa hry na gitaru a literárno-dramatického odboru

pre nezáujem absolventov konzervatórií o prácu v školstve a v regióne

Page 19: S P R Á V A - zusilava.sk€¦ · hudby, výtvarného umenia, tanca, slova a zároveň vnímať ich účinok na seba, na diváka, na poslucháča. Žiakov našej školy sme oboznamovali

19

Záver

Zmeny do života ZUŠ Ilava priniesli práve systémové hodnotenia a analýzy, z ktorých

vzišli stimuly, vedúce k novým trendom v umeleckom vzdelávaní. Sú to medziodborové

projekty ako napríklad muzikály, komorné zoskupenia, tanečná skupina. Je to organizácia

nových prezentačných projektov, ako napríklad koncerty učiteľov, rodičov a detí, súrodencov,

učiteľov a žiakov.

Sú to koncerty, na ktorých sa aktívne zúčastňujú bývalí absolventi školy, spoločné

koncerty a výstavy s profesionálnym umelcom, výstavy spojené s ponukou výtvarných

produktov žiakov, dramatizácia výchovných koncertov a pod.

Základná umelecká škola Ilava pripravila počas školského roka 2018/2019 viac ako 80

akcií. Boli to projekty pre širokú verejnosť, pre rodičov a pre deti. Organizácia uvedených

akcií nie je jednoduchá. Vyžaduje si profesionálny prístup a vhodnú komunikáciu

s verejnosťou. Musí obsahovať také motivačné prvky, aby aktivity školy vzbudili záujem

verejnosti o umelecké vzdelávanie a jeho výsledky. Tvorivým prístupom k propagácii našich

aktivít sme dokázali vybudovať kvalitný imidž školy.

Imidž školy reprezentujú aj vynikajúce výsledky na celoslovenských

i medzinárodných súťažiach. Dobré meno školy je vizitkou kvalitnej, zodpovednej a vysoko

profesionálnej práce učiteľov. Záujem o štúdium na Základnej umeleckej škole Ilava opäť

postupne vzrastá, čo svedčí o výbornej práci celého tímu školy. Dobrá spolupráca s rodičmi a

verejnosťou sa odzrkadľuje na vysokej návštevnosti všetkých podujatí školy počas celého

školského roka.

Škola bude podľa svojho motta Harmónia života - pripravovať nielen absolventov,

ktorí využijú umelecké vzdelanie v praktickom živote, ale bude pripravovať aj mladých

vyrovnaných a hodnotných ľudí, ktorí budú prispievať k rozvoju kultúry národa.

V Ilave dňa 23. 09. 2019 Mgr. Ingrid Viskupová


Related Documents