YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lucie Bryndová

Seminář odboru 37 Ministerstva financí3.12.2007

Page 2: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 3: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

HARMONOGRAM REFORMNÍCH OPATŘENÍ

Stabilizace veřejných rozpočtůTransparentní stanovování cen a úhrad léků

2007 2008 2009 2010

Realizace závěrů kulatého stolu„KULATÝ STŮL“

•Veřejné zdravotní pojištění•Poskytování zdravotní péče•Vzdělávání, věda a výzkum

Reforma institucí -zvýšení efektivity dnešního systému

Reforma financování – zajištění dlouhodobéudržitelnosti solidárního systému

Page 4: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

CO UŽ BYLO UDĚLÁNO

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Novely zákonů o vzdělávání

Novela zákona č. 48 - úhrada léků

Motivace pacienta k účelnému čerpání péče Ochrana pacientů před neúměrnou finanční zátěží, včetně doplatků na léky Zmražení platby státu na léta 2008-09, zastropování odvodů a rozšíření vyměřovacího základu Vyhovění požadavkům transparenční směrnice EU a Ústavního soudu Zachování a prohloubení referenčního způsobu úhrad Přesun cenové regulace v oblasti zdravotnictví z MF na MZ Posílení práv pacienta Jasné vymezení pravidel na informace (nahlížení do zdravotnické dokumentace)

Novela zákona č. 20/66 a vyhlášky o dokumentaci

Návrh novely přesunut z gesce MŠMT na MZ Soulad s požadavky EU Odstranění problémů v akreditačním řízení

Page 5: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ KROKY

Vládní usnesení ze srpna 2007 o reformních opatřeních a jeho naplnění cestou 3 balíčků zákonů s předpokládanou účinností od roku 2009:

• Veřejné zdravotní pojištění

• Poskytování zdravotní péče a bezpečnost pacienta

• Rozvoj českého zdravotnictví – vzdělávání, věda a výzkum

... v MPŘ nyní 7 zákonů

Page 6: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 7: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Nové zákony v této oblasti

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Page 8: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Střechový zákon, definice pojmů, nová terminologie Posílení role pacienta, zvýšení spolurozhodování a

odpovědnosti, vymahatelná práva pacienta a povinnosti poskytovatele

Zrovnoprávnění postavení všech poskytovatelů, snížení administrativy, stejná práva a povinnosti

Kvalita služeb Převody praxí

Page 9: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologieZdravotní péče = soubor činností a opatření prováděných za účelem

udržení a prodloužení života fyzických osob, zajištění zdravé reprodukce, odstranění nemoci nebo vady, obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu nebo jeho zlepšení a zmírnění utrpení, posouzení zdravotní stavu fyzické osoby a nakládání s tělem zemřelého ve smyslu tohoto zákona.- Zdravotní péči lze poskytovat jen jako zdravotní službu, s výjimkou poskytování zdravotní péče, byť soustavně, vlastní osobě nebo osobě blízké, a poskytnutí první pomoci a dále činností prováděných na základě živnostenského oprávnění.

Zdravotní služba = zdravotní péče poskytovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon. Tato právnická nebo fyzická osoba ji poskytuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může být poskytována pouze poskytovatelem zdravotních služeb majícím oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Page 10: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie

Zdravotní péče

Zdravotní služby

Pokryto veřejným zdravotním pojištěním

Page 11: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

II) Zákon o specifických zdravotních službáchSpeciální zákon, navazuje na zákon o zdravotních službáchNapř. asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství,

psychochirurgické výkony atd.

III) Zákon o zdravotnické záchranné služběZdravotnická záchranná služba – přednemocniční neodkladná péče, krizová připravenost a další činnosti

( vzdělávání, převozy...)Vyrovnání rozdílů v dostupnosti mezi kraji, stanovení

povinné dojezdnosti (plán plošného pokrytí)Integrovaný záchranný systém ČR

Page 12: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 13: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 14: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY

• Neexistují pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce na zdravotní služby kryté z veřejného zdravotního pojištění

• Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce

• Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty (plány řízené péče, pojistky s vyšší spoluúčastí) a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu

• Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený, neexistují jasná pravidla (viz nucená správa VZP)

• Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci a možnosti k hospodárnému chování, zejména v oblasti nákupu zdravotní péče

Page 15: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO

• Zajištění dostupnosti potřebné zdravotní péče pro všechny občany

• Veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí všech občanů, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením

• Systém konkurujících si zdravotních pojišťoven

Page 16: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ A JEJICH CÍLE

1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami

3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Page 17: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností

zdravotních pojišťoven řídit náklady:

Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti

Zavedení transparentních čekacích seznamů a zajištění práva pojištěnce na informace o různých možnostech léčby

Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“ a získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci

Pro zdravotní pojišťovny možnost nabízet zdravotní plány řízené péče a

zdravotní plány s vyšší spoluúčastí (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce)

Odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování péče

Jasné oddělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění a pojistného

Zpřísnění sankcí pro dlouhodobé neplatiče odvodů

Page 18: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Nárok pojištěnce – zdravotní služby hrazené z v.z.p. (obecná definice)

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen takové zdravotní služby,

- u kterých existují odůvodněné předpoklady, že jsou účinné,

- které jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být jejich poskytnutím dosaženo,

- které jsou při srovnatelném výsledku poskytnuty ekonomicky nejméně náročným způsobem.

+ Negativní seznam + Pozitivní seznam

Page 19: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Typy zdravotních plánů

4 typy zdravotních plánů, odlišnost ve 2 základních kritériích:a) Rozsah úhrady zdravotních služeb z veřejného

zdravotního pojištěníb) Způsob zajištění přístupu ke zdravotním službám

hrazeným z veřejného zdravotního pojištění

Přístup pojištěnce ke zdravotním službám není řízen

Přístup pojištěnce ke zdravotním službám je řízen

Minimálnírozsahúhrady

zdravotní plán s vyšší spoluúčastí

zdravotní plán řízené péče s vyšší spoluúčastí

Standardní

rozsahúhrady

standardní zdravotní plán zdravotní plán řízené péče

Page 20: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O ÚŘADU PRO DOHLED NAD Z.P.

2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb:

Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy

Stanovení jasných a funkčních pravidel pro pravidelné informování úřadu o hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost jeho zásahu (nápravná opatření, nucená správa,..)

Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám

Administrace systému kompenzace rizika - přerozdělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění

Page 21: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH

3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů:

Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny

Stanovení jasných a přísnějších podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven, včetně standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření

Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace

Stanovení pravidel pro transformaci současných zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a zajištění jasných vlastnických vztahů

Regulace zisku zdravotních pojišťoven – oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči a sdílení zisku s klienty

Page 22: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Děkuji za pozornost

www.mzcr.cz


Related Documents