YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

PRZEGLĄDTECHNICZNY

TYGODNIK

poświęcony sprawom techniki i przemysłu.

Redaktor: STANISŁAW MAUDUK inż.

Komitet Redakcyjny: St. ANCZYC, prof., M. CHORZEWSKI, inż., W. CHRZANOWSKI, prof., P. DRZEWIECKI, inż.,J. EBERHARDT, inż., S, JAKUBOWICZ, inż, H. KORWIN - KRUKOWSKI, inż., S. KOSSUTH, inż.,F. KUCHARZEWSKI, inż., S. PATSCHKE, inż., S. PŁUŻAŃSKI, inż., A. PODWORSKI, inż., A. ROTHERT, prof.,

E. SOKAL, inż., S. ZIELIŃSKI, inż.

Komisya Redakcyjna działu „Architektura1: architekci: C. DOMANIEWSKI, J. HEURICH, L. PANCZAKIEWICZ,B. ROGÓYSKI, H. STIFELMAN, S. SZYLLER, J. WOJCIECHOWSKL

Komisya Redakcyjna działu „Elektrotechnika": inżynierowie: Z. BERSON, A. KUHN, M. POŻARYSKI, S. WYSOCKL

Komisya Redakcyjna działu „Żelazo-Beton" C. DOMANIEWSKI, arch., C KŁOŚ,' inż., W. PASZKOWSKj, inż.,M. THULl.E, prof.

Bok 1913. = Tom LLWydawnictwa rok trzydziesty dziewj

Z 845 rysunkami w tekście i 13 tablicami rysunków.

L.koi.J' j\iJ$j$L

BIBUGTHA• •

___ I WARSZAWA./ Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Włodzimierska 3/5.

1913.

Page 2: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

KOMITET GOSPODARCZY„Przeglądu Technicznego".

Pp.: Jan Heurich, Stefan Kossuth, Feliks Kucharzewski, Stanisław Manduk, Stanisław Patschke,Emil Sokal, Stefan Zieliński.

WSPÓŁNAKŁADCY„Przeglądu Technicznego" w roku 1913,

Pp.: Feliks Bańkowski, Zygmunt Berson, Michał Bobiński, Władysław Boetticher, Marya hr.Branicka, Adam Braun, Maurycy Chorzewski, Piotr Drzewiecki, Julian Eberhardt, Emil Gerlach,Gustaw Gerlach, Zarząd Dóbr i Fabryk „Grodziec", Jan Heurich, Stefan Kossuth, Feliks Ku-charzewski, Tow. Akc. „Łubna i Szreniawa", Stanisław Manduk, Henryk Marconi, Jerzy Meyer,Józef Natanson, Stanisław Patschke, Izydor Pianko, Zarząd Tow. Metalurgicznego „Prodametail,Bolesław Pronaszko, Józef Prtiffer, Tow. Akc. „K. Rudzki i S-ka", Bronisław Rogóyski, Karol Rosę,Stanisław Rotwand, Rubieszewski i Wrotnowski, Aleksander Sadkowski, Emil Sokal, HenrykStifelman, Stowarzyszenie Techników w Warszawie, Julian Strasburger, Karol Sulikowski, Ste-fan Szyller, Warszawskie Przedsiębiorstwo Asfalowe, Jan Wortman, |Tow. Akc. „Wulkan",

Stefan Zieliński.

FUNDUSZ IM. JAKÓBA HEILPERNA

znajdujący się w rozporządzeniu Współnakładców „Przeglądu Technicznego".

Fundusz ten pomieszczony jest w 5°/0-wych Listach zastawn. nom. wartości rb. 3000.Dochody od funduszu przeznaczane są na nagrody za najlepsze prace w ciągu każdego

roku w „Przeglądzie Technicznym" drukiem ogłoszone.

Page 3: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

Rok 1913. Tom LI.WYDAWNICTWA ROK TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY-

SPIS ARTYKUŁÓW.

Artykuły, zawierające rysunki w tekście, oznaczone są gwiazdką (*). Artykuły, odnoszące się do dwóch lub kilku działów i wskutektego w dwóch lub kilku działach •wymienione, oznaczone są krzyżykiem (f). Krótkie wzmianki podane są drukiem mniejszym (petitem).

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r Str. i! Tablicerysunków

1 I. Architektura.* t O zakładaniu ulic miejskich

Popłatnośó budowy amerykańskich drapaczów chmur

O współczesnej teoryi architektonicznego projektowania

* Niebezpieczeństwo rdzewienia konstrukcyi żelaznych:i: j W sprawie Powiśla warszawskiego . •* f Do projektu połączenia Alei Jerozolimskiej z Górną i Dolną Smolną . . . .* Projekt kościoła w Kamieniu (Gklicya)* O wyrobie i zastosowaniach cegły pustej, całkowicie zamkniętej

Mowa i działanie linii* t W sprawie połączenia górnego miasta z Powiślem

O zapobieganiu zwietrzaniu piaskowcówO Wawel

* Budynki muzealne w Ameryce

f W sprawie połączenia górnego miasta z Powiślem . .Place miejskie • •Zezwalanie na budowę i wypadki budowlane w Stanach Zjednoczonych Ame-

ryki Północnej* Przekształcenie fortu na kolonię robotniczą

W walce o styl* Muzeum oceanograficzne w Monaco

Słów kilka o domach wysokich w Nowym Jorku i o drapaczu firmy Woolwort

Zasady planowania ogrodów

Zużytkowanie pomieszczeń piwnicznych w nowożytnych budowlach, wedługsystemu Shonego

* W kwestyi rozszerzenia Rzymu

* Czy mamy polską architekturę?

* t O budowlach na wystawie jubileuszowej we Wrocławiu;i! Dom JYś 3 przy ul. Nowosiennej w Warszawie* Tanie mieszkania m. Paryża

* f Z wystawy budowlanej w Lipsku (1913 r.)

Nowy dworzec centralny w Nowym Jorku . .

Drecoler Ignacy

Wawel

Ad. Wn.

WawelPrzybylski C.z.

' J. K.Mącseński Zd,Paszkowski W.

Wolman A,Paszkowski W.

Wrób. Wł.Warchałotoshi J.

MichałsM W.

Przybylski C.Wolman A.

WawelWróbel Wł.

nw.w w.

Wawel

mv.

Szyller St.

Wróbel WŁ

Wawel

Wróbel Wł.

345678101112899911

/ 13\ 1714

i 15i 1618

{ 19I 20\ai202234

/ 23\ 2425262728282930

31( 32I 333435363738394344

i B 2

U 40\\ 41

44| 45

464748495047

11233547557687101129141149102115116118131169245181191223257269286297285307455

327339351363376379383395407

419431443456487479491503 !515 i567 i577

527537582594607617635647659615 .

III

IX

Page 4: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

IV

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r Na

99

— 181, 15- 16- 19wr.

_

Wł. W.

—w. 1.

1922

242526272740455252

— 16- 17

Gołębi owaki- A. 1 281 33

-Nestorowics M. W.

_

——

Kr.

\ 30/ 31

3334

1• 1

113591212

1213U16192021222222

— 26- ; 27

28293233

— ' 3434364042

— 43— : 45- 46— 48- 48

49496050

- 52- 52

Kilhn Alfons

Onoiński K.

Wolfke M.

Medres M.

52

55

12

161616

Str. Tablicerysunków

118 —118 -170 —192 —192 —270270308 —

338362364 —374 -376 -526 —596 -690690 -

221289377437

——

393397409

441453

IV

_

1010 —1010 i34 —54114 —148 -148 '

158168 :

180222 —268284296306 —306 —314 —362371 -382394 i430 ! —442454 —454466626554566594606634 -634646 —646 -658658684684 i -684

5761 —

161 111

205225227

R e t r o s p e k t y w n e m u z e u m rzeźby w KrakowieS t y p e n d y u m dla a rchi tektów polskichZ W a w e l uOdtworzenie R z y m u z czasów Cezarów .N a r o d o w a wystawa, architektoniczna w Berlinie w r, 1913 . , . . - . .Ochrona zabytków we F r a n c y iBudowlane ukształtowanie starego R z y m uOględziny w i n dZamrażanie g r u n t u przy zakładaniu fundamentów pod 4-ro piętrowy budynek

w Berl inieOdnowienie W a w e l u .Drzewo ogniotrwałePrzesunięcie b u d y n k ó w żelaznych bez rozbiórki . , . . .Z W a w e l u -Drzewo, zamiast żelaza, n a wiązania do wielkich budowli kolejowychB r a k ochrony zabytków w HiszpaniiG m a c h t e a t r u .Nowoczesnego" w Warszawie . . . . . . . . . . . .Odczyt o . P i ę k n i e mias t " , , , . , . .

II, Drogi żelazne i drogi bite.•)" Podziemna kolej towarowa w Chicago . . .

:i: Oświetlanie pociągów .* Jaki powinien być rozwój długości sieci kolejowej w Królestwie Polskiem . .:i: f Maszyna do przebijania tunelów syst. Karnsa

Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego:i! Wagony 3-ej klasy z urządzeniami do spania na państwowych drogach nor-

weskichSzerokość torów dróg żelaznych

B u d o w a drogi żelaznej n a Kaukaziel i lektryf ikacya szwajcarskich dróg żelaznych . . . . . . . .Szyny ze stal i m a n g a n o w e jŻelazne wozy osobowe n a dr. żel. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej . . . .W ó z kolejowy do przewozu złotaUsuwanie przejazdów w poziomie szyn kolejowych w stanie JNTowy JorkAmeryki PółnocnejZyskownośó skarbowych dróg żelaznych w BelgiiBudowa dróg żelaznych w ChinachNiezwykły sposób budowania dróg kołowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

•j- E lekt ryczna kolej miejska w Pensylwani i z wagonami, zawierającymi akumulatory dozasilania si luików elektrycznych

P a ń s t w a a drogi żelazneSzyny kolejowe ze stali miedziowej . .Wybudowanie drogi w ciągu 2-ch dni . . . . . . . . .Koleje podjazdowe w Niemczech . . .Opalanie parowozów torfem sproszkowanym . . . . . . .

* Zamiast śruby, sworzeń ze sprężyną i k l inem . . . .Przebudowa drogi żel. z Mukdenu do A n t u n g u na tor normalny . . . . . .Porównawcza s t a t y s t y k a dochodów zarządów kolejowychWprowadzenie napędu elektrycznego n a państwowych kolejach rosyjskichJednoszynowa kolej Nicea-Monte CarloNajwyżej położone nad poziomem morza drogi żelazneAcetylen w usługach sygnalizacyi n a drogach żelaznychPrzejazdy w poziomie szyn na praskich kolejach państwowych

* Wzmacnianie podkładów kolejowych z drzewa w miejscu zetknięcia z szyną . . , .-j- Kolej miejska w Neapolu

Droga żelazna przez ocean . . .Szyny z elektrostali . . .Kolej nadziemna w HamburguOświetlenie wagonów gazem ziemnym

f Termowozy (terinolokomotywy)Stal m a n g a n o w a w nawierzchni kolejowej

* -j- Nawierzchnia żelazno-betonowa .Przyrząd Tylora do badania szyn . . .

* Przewóz drogami źelaznemi ciężkich sztuk lanych • . . . . .Nowy dworzec t o w a r o w y i przeładunkowy w Krakowie . . . .Wagon kolejowy z calkowitem urządzeniem do praniaGórskie koleje wiszące l inowe , .

f Elektryczne namowie pociągów z odległości? . . . . . . .f J a k poznać, czy szyna kolejowa nie ulegnie pęknięciu .

P o d k ł a d y żelazne w AmeryceOświetlenie wozów kolejowych gazem ziemnym . . .Zabezpieczenie drzwi w a g o n o w y c h

III. Elektrotechnika.Rozwój warszawskiej elektrowni w związku z rozwojem drobnego przemysłu

* Próby walcowni o napędzie elektrycznym w hucie „Julia" na Górnym Śląsku.* Urządzenia elektryczne w nowym Teatrze Polskim w Warszawie i w teatrach

wogóle* f S p r a w a k o m u n i k a c y i podmiejskiej w Warszawie, przedstawiona w Stowarzy-

szeniu T e c h n i k ó w* N o w a l a m p a k w a r c o w a o białem świetle* f Oświetlenie mias t l a m p a m i żarowemi . . . .

Page 5: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r Str. Tablicerysunków

* Przyczynek do sprawy dużych rezerw w maszynach i współczynnika obciąże-nia wielkomiejskich elektrowni

•; f Tabor i budynki tramwajów miejskich w Warszawie

* f Grazy wielkopiecowe i nieużytki węglowe jako źródło energii dla elektrowniokręgowych

: f Organizacya pracowni elektrotechnicznej w średniej szkole technicznej .f Gaz i elektryczność w świetle gospodarki społecznej

* Ochrona od zwyżki napięcia w teoryi i praktyce . .* f Przyrząd elektromagnetyczny do zasilania wodą kotłów parowych .

O uszkodzeniu sieci elektrycznej warszawskiej w d. 14 października1914 r

* -j- Maszyny pomocnicze o napędzie elektrycznym przy regalacyi brzegów rzeki Wisły pod.Krakowem

Palenie ciał zmarłych zapornocą elektryczności . . . . .Zużytkowanie energii przypływu i odpływu morzaPrzeniesienie energii elektrycznej o napięciu 140 000 woltówNowsze dźwigi elektryczneElektryczna kolej miejska w Pensylwanii z wagonami, zawierającymi akumulatory do

zasilania silników elektrycznychCzy elektrownie okręgowe dają zyskiZastosowanie telefonu do kontroli silników elektrycznych . .Nowy sposób oczyszczania gliny zapomocą elektrycznościZ teiedynamiki

* Elektryczne urządzenia w piekarniach i zakładach rzeźniczychKable glinowe (aluminiowe) do przenoszenia energii elektrycznej

f VII-my Wszechrosyjski Zjazd elaktrotechniczny w Moskwie w styczniu r. 1913 . . .y Odmrażanie rur wodociągowych zapomocą prąduy Spalanie śmieci dla wytwarzania energii elektrycznej

Elektrownia i sieć dostarczające prądu o 100000 woltów napięcia ze Skawinigan doMontreal

f Telefony bez drutu w kopalniach . . .Przyrząd sygnalizujący ukończenie ładowania zasobników elektrycznych

•|" Konserwacya drzewa zapomocą elektrycznościStatystyka wszechświatowa stacyi telegrafu bez drutu . . . . . . . .Sprawozdanie Tow. kolei elektr. Łódzkiej za r. 1912 . . . . . .

* Nowy silnik prądu trójfazowego firmy „Paul Dassenoy" w MetzuKilka uwag o próbach gaszenia pożarów, powstałych przez krótkie zwarcie w sieciach.

prądu elektrycznegoZastosowanie kondensatora elektrolitycznego do styku beziskrowego

* Nowe rodzaje ochrony kabli podziemnych . . . .•j- Silniki w drobnym przemyśle•|- Termowozy (terrnolokomotywy)j- Powstawanie trójtlenku azotu w powietrzu płynnem pod działaniem iskier elektrycznych

Telegraf bez drutu* Pływający opornik wodny do próbnego obciążania wielkich prądnic trójfazowych . .

Tani pirometr termoelektryczny]" Elektryczne hamowanie pociągów z odległości . . . . .f Wyrób na prasach różnych części metalowych . . . . . . .

Lampa żarowa półwatowa . . .* y Oświetlenie pomieszczeń fabrycznych

t Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego* •)• Linowa kolejka elektryczna do ruchu osobowego

•f Jak można obliczyć trwałość słupów drewnianych nasyconych?Lokomotywy elektryczne z akumulatorami do przesuwania wagonów lub do przewoże-

nia ciężarów w fabrykach , .

IV. Górnictwo i hutnictwo.

Górnictwo ł hutnictwo w Galicyi w 1911 r* Nowe urządzenie do zaopatrywania pieców martenowskich w żelazo płynne.ł f Surowiec odlewniczy, jego skład chemiczny, klasyfikacya i sposoby otrzymy-

wania różnych odmian żeliwa na odlewy

*f Gazy wielkopiecowe i nieużytki węglowe, jako źródło energii dla elektrowniokręgowych

* Nowy pomysł odlewania bloków stalowych z pieców martenowskich* f Przemysł cynkowy na Górnym Śląsku* f Maszyna do przebijania tunelów syst. Karnsa* Urządzenie do zasypywania suchym piaskiem głębokich szybów

f Wytwórczość i spożycie żelaza w Państwie Rosyjskiem

f O górnictwie i hutnictwie polskiem

: f Z dziedziny konstrukcyi kół napędzających linę wydobywczą

Nowy sposób wytwarzania staliWydobywanie węgla kamiennego zapomocą pomp

Feilchenfeh! M.

Podnski Ii.

Feikhenfekl M.Pożnryski M.

B. H.

Opęchnwfiki E

16 i 228 -

i ! 19 : 259 V, VI i VII! I 21 281)

22 30941 539 ;

42 i 551i 47 619j 51 i 672 —

48 \ 633 -i

51 i 671 -

Pożnryski M.

Z. T.

Knmińtski Z.

Krodkiewskl E.

Feilchenfeld M.

Korwiii-Krnkow-ski H.

Kamiński Z.

Chrzanowski W,

Ziwhmantowics S.

512121212

12121415161616222222

22283439404141

4141414L424244474850515151515151

51

4

7

(13i 17I 20

22

25

27

29

35

36

|37\3H394243

1444860312

04157157158158

158158180190222230230312314314

314382454514526541642

542543543544554554576624634658668675675675676676

676

3983159234253282

309

349

372

393

465

474

48649850554565966962565234148

Page 6: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

VI

T y t u J y a r t y k u ł ó w A u t o r Na Sfcr. Tablicerysunków

Wielki piec do wytapiania siiTÓwki aa węglu drzewnym w Wells, Michigan, Stany Zje-dnoczono Ameryki Północnej

Nowe próby •/, powietrzem plyimem jako środkiem rozsadzającymSpożytkowanie ciepła gazów odlotowych (spalin) pieców siemensowsko-martenowsklchG-az rodzimy w Stanach Zjedn. Ameryki PółnocnejDomieszka miedzi do żelaza, jako środek przeciw rdzewieniuTelefony bez drutu w kopalniachNafta w TarkiestauiePrzewód rurowy do przenoszenia węgla kamiennego . . . . . . . . . . .Tunel przez MontblanoTemperatury topieniu cegieł ogniotrwałychŚrut stalowy zamiast dyamentów w świdrach do głębokich wierceń . . . . .Najgłębsze kopalnie w świeciePostęp w wytwnrzaniu stali szybkotnącejOdkrycie w technice wiertniczej

V. Hydraulika — drogi wodne.Wewnętrzne komunikacye wodae w Państwie EosyjskiemOsuszanie błot Polesia WołyńskiegoWielki zakład wodny o sile 300000 k. m. na rzece Mississipi w Stanach Zje-

dnoczonychKoszta budowy kanałów morskich

Obliczenie wód burzowych w małych dorzeczach

Mnszyny pomocnicze o napędzie elektrycznym przy regulacyi brzegów rzeki Wisły podKrakowem

Oświetlenie kanału PanamskiegoKanał PanamskiRoboty irygacyjne w Azyi MniejszejProjeićfc połączenia m. Czarnego z Baltyckiem . . .Stacya turbin wodnych przy kanale Panamskim . . . . . . . . . .Nowy sposób holowania statków na kanałach .łtegulacya NiluNawodnienie SaharyMechaniczne obracanie mostu na ślepej odnodze Wisły w Gdańsku .Przebicie kanału Panamskiego

VI. Krytyka i bibliografia.

Kalendarz dla cukrowników na rok 1912/1913K. Mctdctfiski. Karta mielnic, winokurennych, piwowarennych, inasłobojnych

i piszczebumażnych zawodów i fabrik Kijewskoj, Podolskoj Wołyn-skoj, Gzernigowskoj i Połtawskoj gubernii. Kijów, 1912

Słownik rzemieślniczy ilustrowany. Ozęść I. Obróbka metali. Warszawa, 1912K. Keilhack: O powstawaniu wód wgłębnychDr. Rudolf Ditmar. O syntezie kauczukuEdward Krąlcoioslci, inż. elektr. Prądy galwaniczny i faradyczny w elektro-

lecznictwie. „Podręcznik dla wszystkich". Warszawa, 1913 . . . .

Kalendarz Techniczny na r. 1913 p. Stanisława Sierkowskiego . . . . . .

Przewodnik dla automobolistów, wyjeżdżających za granicęDeutscher BarockAlt-WestfalenJózef Malanoioies, inż. „Kreślenie i zdobienie geometryczne"M. Thullie Dr. „Dalszebadania nad słupami żelazno-betonowymi, obciążonymi

mimośrodowo"Sprawozdanie z badnń w dziedzinieinżynieryiF r e d . W T a y l o r i S a n f o r d E . T h o m p s o n . B e t o n i ż e l a z o - b e t o n . . . . .Jerzy Mehrłens. Wykłady nauk inżynierskichF. Emperger. Podręcznik budownictwa żelazno-betonowego . . . . . .Ryszard Wuezkowski. Do statyki ram piętrowych. II wydanie. Berlin

1912, ErnstundSohnElwits E. inż. O wytrzymałości na wyboczenie prętów ściskanych poosiowo

lub mimośrodowo, także obciążonych siłami poprzecżnemi. Diisse]-dorf, 1912

F. Emperger. Podręcznik budownictwa-żelazno-betonowegoDr. Mórsch. Niemiecki komitet źelazno-betonowy (Deutscher Ausschuss fur

Eisenbeton). Zeszyt 18. Związek między odkształceniem a momentemzgięcia belek żelazno-betonowych

Studya techniczne, wydawane przez Karola Schmida. Zeszyt II. Przykładymostów drogowych żelazno-betonowych . . . ,

Si. Ancsyc, prof. szkoły politechnicznej we Lwowie. Wykład technologii me-tali. . Część I, Materyały. Lwów-Warszawa, 1913

Zygmunt Przyrembel. Dzieje cukrownictwa na Litwie

Pomianowski K.

Chrząszczewski K.

Z. P.H. M.

Pomianowski K.Dr. Oryng T.

Pożaryski M.Bąkowski F.Bgiejman B.

Drzewiecki P.

Lauterbach A.T. Sz.

Passkowski W.Thullie M. dr.Thullie M. dr.Thullie M. dr.Thullie M. dr.

Thullie M. dr.

Thullie M. dr.Thullie M. dr.

Thullie M. dr.

Thullie M. dr.

Korwin-Krukowski.

Ghrząszczewski K.

Ulb152025282934353940424652

917

2229(3436

I 37

59141619192526263037

66611

1515151515

15

1615

15

15

1717

180190190284350382394454466514526554594684

112237

303391445469481

64114180222268268360362362406490

20

2021 |3033

63 i

72

727676

142

201201202202202

203

203203

203 :

I204 |

240241

Page 7: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

VII

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r Str. Tablicerysunków

Bronisław Gustawicz. Podręcznik elektrotechniczny dla monterów, maszy-nistów i właścicieli urządzeń elektrotechnicznych

Mieczysław Dominikiewics. Chemia przetworów przemysłu włókiennego. .Kurt Arnt. Die Bedeutung der Kolloide fur die TechnikK. Bogdanowics, prof. Rudy żelazne Rosyi, geologiczny charakter złóż, roz-

powszechnienie i zapasy. .Stefan Jellinek. Pędnie (Transmissionen). Wiedeń, 1912Ehlers, prof. Der Ostkanal ein Wirtschaftskanal von der Weichsel nach den

Mazurischen Seen. Berlin, 1912Kwartalnik Techniczny„Wytwórczość wewnętrzna maszyn i narzędzi gospodarczo-rolniczych w r. 1911

i przywóz tychże do Rosyi"Zasoby węgla kamiennego na terytoryum Niemiec . . .Goldreich A. R. Ing. Die Theorie der Bodensenkungen in Kohlengebieten. .Gliwic Hip., inż. górn. Spożycie żelaza w RosyiR. Blondlot, Prof. Einfiihrung in die Thermodynamik . . . . . . . .D. F. Bartel. TorfkraftHenryk Gracyan Tyrrelt. Dzieje budowy mostów. Ohicago, 1911 . . .T. Olarton Fidler. Praktyczny traktat o budowie mostówClarence W Hudson. Ugięcia i siły statycznie niewyznaozalne. Nowy-Jork.

John Wiley, 1911Frederick Soddy. Die Chemie der Radio-Elemente .Zasady obliczania urządzeń do ogrzewania budynków w Królestwie PoskiemPolski Kalendarz TechnicznyF. K. Ożarowski. Wykład stenografii polskiej •

Książki nadesłane do redakcyi: Ns 2, str. 21; Ns5, str. 63; N° 17, str. 241; N° 24,str. 338; Ns 36, str. 478; JV° 44, str. 576, Ns 52, str. 684.

VII. Lotnictwo i samojazdy.Zarys teoryi sterowców

Pożaryski M.BnzdowsM B.Oryng T. dr.

II. K. K.

II. 21.

3, K. K.H. K, K.

Oryng T. dr.

Thullie M. dr.Thullie M. dr.

Thullie M. dr.Laehs II. dr.

H, C.

f Przekładnie hydrauliczneTowarzystwo żeglugi powietrznejZ rozwoju automobilizmu w Państwie Rosyjskiem

Jarkowski W.

H. M.W. J

Rozpowszechnienie samojazdów w Niemczech, Anglii i EruneyiNajwiększa hala dla statków napowietrznychWszechświatowy przemysł samojazdowyKomunikacya samojazdowa przez góry KankaskieZamiatarka samojazdowa syst. Hilla

VIII. Mosty i tunele.* f Postępy w budowie nowego mostu miejskiego w Warszawie* Projekt mostu wiszącego o rozpiętości 878 m na rzece Hudson w Nowym

Jorku* Próby wytrzymałości trzeciego mostu na Wiśle w Warszawie

Paszko wski- W.

PleUńsM B.

Projekt 500-metrowej wieży żelaznej w Diisseldorfie . . . .Oryginalna konstrukcya mostowaWielkość oporu powietrza w tunelach kolejowychTunel pod rzeką Har lem w N o w y m J o r k uBudowa drugiego tunelu SirnplońskiegoNowy rekord wszechświatowy w pośpiesznej budowie tunelu

IX. Ogrzewanie i przewietrzanie.R o z w ó j c h ł o d n i c t w a w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h A m e r y k i P ó ł n o c n e j . . . .O p o s t ę p i e w c h ł o d n i c t w i eN a g r z e w a c z p o w i e t r z a o r u r k a c h n a c h y l o n y c h c z y l i t e r m o - w e n t y l a t o r . . ,

•'( Zamrażanie gruntu przy zakładaniu fundamentów pod 4-piętrowy budynek w Berlinie* •!• Ogrzewanie i przewietrzanie odlewni T-wa International Harvester Co. w Springfield

(Ohio, An. Półn.)* Suszarnie piasku • • •

Nowa metoda zamrażania ryb

X. Prace teoretyczne.

* Technika i wynalazki* Giroskop i jego zastosowania techniczne

222424

2424

2432

3232363939394444

445162B252

4589

11143232

1526323436

15

27[40[41

61241464751

Kucharzewski F.

8ilberste4n L.

313336337

837338

338

428

429429478513514514576576

576-667683683684

374991

105136173427427 I —

190 ;362 i430454478

194

373518529

74148536606616668

384852

24

313334

136

500632683

338

414442454

U25^65

Page 8: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

VIII.

T y t u ł y a r t y k u ł ó w

Piśmiennictwo techniczne polskie. III. Mechanika

Ze statyki ustrojów ramowych

t Techniczne badanie pługa parowego fabryki A. Yentzki w Grudziądzu

* Poglądy tegoczesne na budowę materyi . . .

Kiedy pojawili się technicy w Polsce i którymi z poprzedników naszych po-chlubić się możemy?

* Doświadczenia psychotechniczne Juliusza Amara .

Zasada względności

Wpływ skręcania przędzy na jej ciężar i numer

Temperatury samozapalności ciał palnych

XI. Przemysł i handel.Z a s t o s o w a n i e t a n t a l u w przemyśle i h a n d l uU p r z e m y s ł o w i e n i e dzielnic polskich pod zaborem pruskimW s z e c h ś w i a t o w a wytwórczość i spożycie bawełny w r. 191'2P r a w o d a w s t w o robotn icze r. 1912 -P r ó b a s t a t y s t y k i p r z e m y s ł u łódzkiego . . . .Stu lec ie p r z e m y s ł u z a p a ł k o w e g oP r z e m y s ł i h a n d e l d r z e w n y w R o s y i

i' P r z e m y s ł c y n k o w y n a G ó r n y m oląsku

f W y t w ó r c z o ś ć i spożycie żelaza w P a ń s t w i e RosyjskiemSzkic p o r ó w n a w c z y obecnego s t a n u b u d o w y maszyn rolniczych w E u r o p i e ,

a specya ln ie w k r a j a c h polskichf G a z i e lekt ryczność w świetle gospodarski społecznej . . . . . . . .

S t a n obecny i w i d o k i rozwoju wytwórczości masy drzewnej w Rosyi . . . .

Niemieckie maszyny na rynku wszechświatowym . •Przemysł jutowy w Państwie Rosyjskiein,Handel zewnętrzny FrancyiWytwórczość węgla w Zagłębiu Dąbrowskiem w r. 1912 .Produkcya cynku w HosyiWszechświatowa liczba wrzecion w r. 1912 . . .

•j- Nafta w TurkiestanieProdukcya cynku w Królestwie PolakiemWytwórczość brykietów

•]• Wszechświatowy przemysł samojazdowyPrzywóz z zagranicy do Państwa Rosyjskiego ważniejszych przedmiotów wytwór-

czości przemysłowej w r. 1912Przemysł azbestowy na UraluWszechświatowa statystyka przemysłu cukrowniczego .Bksploatacya asfaltu na wyspie Trinidad

t Silniki w drobnym przemyśle

XII. Rozmaitości.Wytwarzanie energii z torfuKodeks etyczny amerykańskich inżynierów mechaników . . . . .W ważnej sprawie •Nowe rosyjskie prawo patentowe o wynalazkach z dziedziny obrony kraju .Własność rolna w Królestwie PolskiemWyrobienie społeczne inżynierów amerykańskichDrożyzna a produkcya złotaStatystyka patentów, wydanych w Państwie Rosyjskiem

A u t o r JNu Str. Tablicerysunków

Kuchnnewski J<\

Huber M. T. dr.

Krnuse ./.

BiernacM W.

Kuchanewski F

Bicniacki W,

Taliak E.

79

122325272982343(54043121317212420222324

[3839Ul' f 43

I 4646474950516249

34

ti10814531634H366388421448472522627143162281287329280299317332

49350H534557673588593609637

| 649661

; 667i 644

4"54

Zctykowskt ./....

M. Ch.7 (i 1-C')j h <y)iY) py WJ i l'ftit4'UUIV('Uli łJ,

M. Gh.• -

Korwin-Krukowski H.

Krauze ,1.——

——

—,———,——

J. H.——

—T T. W.

Ossowski K.—-

—Ossowski K.

i.1-6

/ 8\10

8171927

36

414242

679

10172729303132

3737374041

4799

10131346

. 57

7089

12191

239266372

474

531651553

7486

114128244374394406418430

484490490526544

4485

105110126166166600

Page 9: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

IX

T y t u ł y a r t y k u ł ó w Str. Tablicerysunków

Odznaczenie robotników fabryki parowozów Baldwina w FiladelfiiOkręt o dnie szklanemStowarzyszenie amerykańskich inżynierów mechanikówZainteresowanie się inżynierów amerykańskich rozwojem stosowania silników spalino-

wych na wschodzie .EuropyWycieczka amerykańskich inżynierów mechaników do NiemiecNumer tysiączny Gazety Cukrowniczej . . .Wpływ smołowania ulic na życie rybTelefoniczne wskazywanie czasu zapomocą fonografów . . . . ,Ze statystyki pożarów w Państwie IłosyjskiemUjednostajnienie katalogów przemysłowychDzieje pewnej dywidendy . . .CeramikaNowy ekonomiczny palnik gazowy • . . . .Wywóz drzewa z Królestwa Polskiego do NiemiecWybuchy pyłów ,Buch własności ziemskiej w Kosyi. . . . • . . , .Wyzyskanie ciepła promieni słonecznych . . . . . . . .Zatyczka amerykańska . . .Pasy gumowe .Zużytkowanie żużla z pod palenisk kotłowych . . .Podział pracy w fabryce broniDrogowskaz dla statkówOkręty o falistej powierzchni kadłuba . . . .Krajanie metali pod wodą, . . .Janowiec (genista) jako materyał do fabrykacyi papieruWzajemne przyciąganie okrętów przy mijaniu sięZapalanie lamp gazowych z odległości w mieszkaniach i innych pomieszczeniach .Węgiel drzewny jako środek zabezpieczający żelazo od rdzewienia. . . . . . .Okręty nietonąceWyrób papieru z torfu . . . . . . . .Ile jest wody na kuli ziemskiej?Naftalina, jako paliwo do silników. . . .Beczki żelazne, składające się z dwu jednakowych częściSztuczne gąbki z papieru . .Ogniotrwałe dachy słomianeFundusz imienia ś. p. Kazimierza ObrębowiczaProjekt krążownika podwodnego dla marynarki rosyjskiej. . . . •Wpływ domieszki miedzi na trwałość dachów z blachy falistejKonserwacya drzewa zapomocą elektrycznościProsty przyrząd do wyciągania ugrzęzłych w błocie wozów , ,Drzewo ogniotrwałeMetalowa masa plastyczna . ,Suszenie mleka w Ameryce Północnej . ,Zastosowanie trocin drzewnych do wyrobów z cementuNowy sposób sygnalizacyi podwodnej dla okrętów morskich . . .Okulary ochronne przy robotach autogenowycnKilka wypróbowanych środków do konserwacyi pasów napędnychRury krzemoweRuch. w kanale Suezkim w r. 1912Sprężyny spiralne jako środek pomocniczy przy wyginaniu rurNowe kopalnie raduNajprędszy statek na świecieOgniotrwałe tkaniny bawełniane

XIII. Silniki, kotły, kominy i t. p.

Ograniczenia w stosowaniu spojeń, spawanych do reparacyi kotłów .* Bezpłomienne, powierzchniowe spalanie gazów* Współczesne pompy nurnikowe wyrobu krajowego •* Miarkownik samoczynny ciągu przy kotłach parowych* f Przekładnie hydrauliczne .

Pewność pracy silników spalinowych w porównaniu z parowymi . . . .

* f Techniczne badanie pługa parowego fabryki A. Ventzki w Grudziądzu . .

* Zastosowanie próżni do przenoszenia węglaPracomierz Rateau

* Nowy typ silnika gazowego o wielkiej mocyKilka uwag o sprężaniu powietrza zapomocą sprężarek wirujących i tłoko-

wych, napędzanych parą odlotową* Normy z r. 1912 dla przewodów parowych wysokiego oiśnienia

O oznaczaniu ciepłodajności użytkowej węglaZastosowanie i rentowność silników Diesela w elektrowniach i zakładach prze-

mysłowych* Torf jako materyał do wytwarzania energii mechanicznej

* f Z dziedziny konstrukcyi kół, napędzających linę wydobywczą

* Rozwój amerykańskich turbin wodnych na nizkie spadki* Nowy rodzaj wytłaczanych den wypukłych

1 101 102 22

1

_

— i

— •

— .

• —

Nowicki li.—

Zawodzki F. \i Kalwoda F. /

—S. M.

Płu&ański 8.

Krauise K

Chrzanowski W.

Nowicki K.Nowicki K,

Gajczak T.

_

Chrzanowski W.

Zwierzchowski S.

Nowicki K.

223383457910111112171719202223252627282930 !313232333637383838894040414242444546474750515152

23

KO

10

/ 1 4

/ 15, 2022

) 23( 242225

V26

293L32

3336

i 394243444850

( 45V 4646

222234343434465486114128139139148244244268284306326350362374382394406418430430442478490502502502514526526536554554576594606616616658668668684

1929t o

Oa

126173185280299317332304349359

393415428

433477505545

; 559: 569625652585597603

Page 10: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

X

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r JNi Str. Tablicerysunków

Nowsze paliwa* t Przyrząd elektromagnetyczny do zasilania wodą kotłów parowych

•\ Zakłady gazowe w Dudley Port, Triptonf Zużytkowanie energii przypływu i odpływu morzu . .f Nowsze dźwigi elektryczne . .•]• Stacya turbin wodnych przy kanale Pauamskim . . . . . . .

Ustrój silnie •wodnych dla 1650 m spadku . . . , .Jednostopniowa pompa odśrodkowa . . .Czy suwaki tłokowe są całkiem zrównoważone? . . . . . .

fr Pompy odśrodkowe do głębokich studzien . . .y Naftalina, jako paliwo do silników

Ogrzewanie kotłów parowych gazami z pieców retortowych* Termoskop, określający zawartość kwasu węglowego w gazach kominowych

Turbina parowa o mocy 40 000 k. m. syst. Brown-Boveri-ParsonsMaszyny na okręcie „A-ąuitania*

XIV. Sprawozdania z posiedzeń.Stowarzyszenie Techników iv Warszawie (Sprawozdawcy: inż. P. Bąkow-

ski, A. Kiihn, I. Radziszewski, Czesław Skotnicki, Wł. Wróbel): Na 1,str. 8; N° 3, str. 33; Ns 4, str. 45; Ne 6, str. 72; M 8, str. 98; N° 9,str. 113; Na 10, str. 127; Ni 12, str. 147; M> 13, str. 167; Ns 14,str. 179; ,N° 16, str. 218; Ns 17, str. 241; Ns 19, str. 266; Ns 20, str. 271(Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 1912); .N° 20, str.284; Ns 21, str. 295; Ns 32, str. 304; Ns 23, str. 325; Na 32, str. 429;Ns 42, str. 554; Ns 45, str. 594; JMś 46, str. 605; Ns 47, str. 616; Ns 49,str. 645; Na 50, str. 658; Na 51, str. 668.

Wydział Techniczny przy Związku polskim Lekarzy i Przyrodników iv Pe-tersburgu (Sprawozdawca Zb. Eabierkiewicz). Nel, str. 9; J\« 10, str. 127;Ns 22, str. 305.

Koło Architektów w Warszaivie: JMś 1, str. 12; Na 5, str. 56; Ns 7, str. 88; Ns 11,str. 142; Ns 12, str. 150; Ns 17, str. 246; Na 20, str. 286; Ns 21, str. 298;Ns 22, str. 308; Ns 24, str. 340; JMś 25, str. 352; Ns 27, str. 376; Ns 34,str. 456; JVs 40, str. 528; JSIa 42, str. 555; Na 44, str. 582; M 47, str. 618;Ns 49, str. 648; Na 50. str. 660; Jsfe 52, str. 688.

Krakowskie Towarzystwo Techniczne (Sprawozdawca inż. B. Śiniałowski):Ns 2, str. 21; M 8, str. 99; JMś 18 str. 167; Ns 17, str. 243; Na 43, str. 565.

Konserwatorski Wydział Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości: (Spra-wozdawca, J. Kłos). No 2, str. 24. Ns 4, str. 48; Ns 5, str. 56; Ns 6,str. 76; Ns 8, str. 104; Na 9, str. 117; Na 10, str. 130; Ns 11, str. 142;A6 12, str. 150; Na 13, str. 170; Ns 14, str. 184; Na 15, str. 192; Ns 16,str. 224; Ns 18, str. 258; Na 19, str. 270; Ns21, str. 298; N°23, str. 328;Ne 31, str. 419; Ns 32, str. 432; Jfi 33, str. 444; Ns 35, str. 468; Na 38, str.504; Ns 39, str. 516; Na 41, str. 537; Ns 43, str. 567; Ns 44, str, 582; Ns 46,str. 608; Ns 47, str. 618; JV° 48, str. 635; Na 49, str. 648. Ns 51, str. 689.Regulamin Wydziału Konserw. Tow. Op. nad Zab. Prz. Na 52, str. 690.

Akademia Umiejętności: Ns 3, str. 36; Na 16, str. 224; Na 28, str. 384.Towarzysttvo Politechniczne we Lwowie: JV° 4, str. 45; JV° 26, str. 362.Koło Architektów w Krakowie: N° 5, str. 56.Koło elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników iv Warszawie. (Spra-

wozdawca iaż. M. Pożaryski): Ns 5, str. 63; AS 22, str.314, Na5l, str. 675.Oddział lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego w Stanisławowie. (Spra-

wozdawca inż. A. Krager): Na 6, str. 73; Na 1-8, str. 256; N° 19, str 267;Na 26, str. 362.

To-wamystwo Przyjaciół Nauk iv Poznaniu: (Sprawozdawca inż. M. Powidz-ki). Na 6, str. 74; Ns 8, str. 99; Na 9, str. 113; A? 14, str. 179; N> 17str. 243. '

Wydział urządzeń zdrowotnych użyteczności publicznej (Wuzup): (Spra-wozdawca inż. Z. Wendrowski) Ns 17, str. 242; Na 22, str. 305.

Towarzystwo „Polska sztuka stosowana-' w Krakowie: Na 19, str. 270.Komunikat Rady Zjazdów i Zrzeszeń Techników Polskich: Ns 26, str. 361.Towarzystwo rozwoju przemysłu, rzemiosł i handlu: M 29, str. 394.Z Towarzystw Technicznych: Ns 34, str. 453.Stowarsyssenie inżynierów dawnych uczniów Szkoły dróg i mostów w Pary-

żu: Ns 46, str. 606.

XV. Szkolnictwo techniczne.O wychowaniu terminatorów w fabrykach maszynSprawozdanie z Wykładów dla inżynierów, zorganizowanych przez Sekcyę

Techniczną, Tow. K. N. w Warszawie:- f Organizacya pracowni elektrotechnicznej w średniej szkole technicznej

Szkoła górnicza w Dąbrowie na Śląsku Austryaokim

Pliiżnńshi 8. V 47 61148 633

12121219212324263234404252

148157158268296326338362430454526554684

Gertych

,Pożaryski

Kamiński

P.

M.

Z.

2

3541

10

15

457539

125

Page 11: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

XI

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o r JSfc Str. Tablicerysunków

XVI. Technologia chemiczna.W sprawie kontroli smarów .Ferrosilicium

Bereza St. Dr.Krodkiewski E.

Nowy smar maszynowy . . .Wyrób sadzy w AmeryceNowy sposób badania farb olejnych, ochraniających żelazo i stal od rdzyBronzowanie staliZ gazownictwaSuszenie mleka w Ameryce PółnocnejPowstawanie trójtlenku azotu w powietrzu płynnem pod działaniem iskier elek-

trycznych

XVII. Technologia mechaniczna, obrabiarki.Nowy sposób pomocniczy przy formowaniu

Metody odlewnicze i formierki Bonvillain-Ronceraya

Urządzenie do przygotowywania piasku formierskiego .Nowa metoda przecinania metaliRozwiertak regulowany systemu Vickersa .Suport do toczenia według szablonuNowy młot maszynowy

' f Zastosowanie szlifierek w odlewniach amerykańskich

f Surowiec odlewniczy, jego skład chemiczny, klasyfikacya i sposoby otrzymy-wania różnych odmian żeliwa na odlewy

Wyrób gwintów przez walcowanieStosunek toczenia do szlifowania przy wytwarzaniu przedmiotów cylin-

drycznychPoglądy E. P. Bullarda na budowę obrabiarek ,Nowe pomysły w budowie maszyn do wyrobu gwoździ z drutuDopuszczalne obciążenie pasów wielbłądzich

*#

*

Młoty mechaniczne

Polerowanie w bębnach dla osiągnięcia wysokiego stopnia połyskuStosowanie tarcz szlifierskichWytłaczanie zapomocą kulek stalowychŁączniki gwintowane do rurMaszyna do zbijania pudeł •Postęp w wyrobie łańcuchów spawanych (sposób Bakera).Obróbka mechaniczna kamieni naturalnychAmerykańska odlewnia radyatorówNowy środek napędowy

—ski

R. W.

Krodkiewski E.

Porębski E-

Jakubowicz St.

Porębski E.

Przyrząd samoczynny do wkręcania śrub w drzewoNowy sposób wyginania rurBęben do mokrego czyszczenia odlewów"Wyrób rur przez odlew odśrodkowyZastosowanie oleju do form odlewniczych z piaskuPodkładki śrubowe, ułatwiające ustawianie maszyn roboczychOdlewanie w formach wirującychKit do zalepiania dziur w odlewach żelaznychWycinanie krążków gumowychChłodzenie powietrzem sprężonem wiertła przy wierceniu głębokich otworów w że-

lazie i staliSzlifierka wibracyjna z napędem elektrycznymHeblowanie lanych płyt żelaznych do prasowania pod Wysokiem ciśnieniem pary. . .Wyrób na prasach różnych części metalowychHartowanie w trocinach przesycanych

VIII. Urządzenia fabryczne.Warsztatowe suwaki rachunkoweSchody normalnePostępy w praktyce warsztatowej w Stanach Zjedn. Ameryki Półn. w ciągu

ostatniego dziesięcioleciaZastosowanie szlifierek w odlewniach amerykańskichNawilżanie powietrza w fabrykachPrzenośniki taśmowe . . . :Uchwyty do przenoszenia blach w warsztatachNowoczesna amerykańska odlewnia staliOdlewnia amerykańska z ruchem nieprzerwanym. 'Suwak kalkulacyjny w odlewni -.\ Oświetlenie pod względem bezpieczeństwa i hygienyWodociągi browaru mieszczańskiego w Pilznie

vMierzejewski H.

Oeisler E. T.

H. M.

2530

101120263942

42

136777789

101317182013

17182628293234333846464647505252

8102831313537384B

4549495151

28

101110232829303343

810

346403

128139284*362614554

554

27688084848598

112123159234253282165

23825636138 L385423451441496603604604614656681682

100128326418418466490502594

594646646668668

1597119134123324382393404439664100128

Page 12: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

XII

T y t u ł y a r t y k u ł ó w

Poziomowanie wałów pędniNowy rodzaj podłóg dla odlewniOgrzewania i przewietrzanie odlewu! T-wa International Harvester Oo. w Spring-

field (Ohio Am. Półn.)Proste zabezpieczenie dla pił krążkowych

XIX. Urządzenia miejskie.O nadbudowie zbiornika gazu w oddziale wolskim Gazowni Warszawskich.

A u t o r Str. Tablicerysunków

*•)" O zakładaniu ulic miejskich

* Odprowadzanie ścieków miejskich Olsztynka (Allenstein) zapomocą sprężone-go powietrza

List otwarty do Komitetu Budowy miejskiego mostu i wiaduktu . . . . .* *j" W sprawie Powiśla warszawskiego* "j" Do projektu połączenia Alei Jerozolimskiej z Górną i Dolną Smolną . . . .

Komitet budowy trzeciego mostu•j" W sprawie połączenia górnego miasta z Powiślem

Projekt bezpośredniego połączenia kołowego górnej Alei Jerozolimskie z Dolnąt Sprawa komunikacyi podmiejskiej w Warszawie przedstawiona w Stowarzy-

szeniu Technikówf Podziemna kolej towarowa w Chicagof Oświetlenie miast lampami żarowemi

* - !• Tabor i budynki tramwajów miejskich w Warszawie

Maszyna do ubijania ziemi przy zasypywaniu wykopów na ulicach miejskichOczyszczanie ulic w miastach . . . ,W sprawie połączenia górnego miasta z PowiślemO sposobach współdziałania polskich gazowni

* O sanacyi Krynicy

Projekt budowy II gazowni w Krakowie.

* f Obliczenie wód burzowych w małych dorzeczach.

O przesycaniu bruków drewnianychNowy projekt połączenia kołowego górnego miasta z Powiślem na północ od

Alei Jerozolimskich w WarszawieWagon syst. Schorlinga do czyszczenia szyn tramwajowych

i

Prawo przeciwdymowe w I)avosBudowa nowych gazowni w ParyżuKomunikacya pomiędzy miastem ogrodem Hellerau a DreznemStaoya filtrów w Niagara FallH (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) . .Zamiatanie ulic w IndyanopolisWodociągi w LondynieOdkażanie wody zapomocą promieni pozafijołkowychSpecyalua, pożarowa sieć rur wodociągowych w miastach Ameryki PółnocnejTramwaje w BostonieZakłady gazowe w Dudley Port, Tripton • . .Palenie ciał zmarłych zapomocą, elektrycznościProjekt wodociągu dla San Prancisko i miast okolicznychUrządzenie do mycia wozów tramwajowychChłodnie na cmentarzu w Medyolanie . . . . . . . . . . . . . .Wodociąg w .NorymberdzeO wentylacyi w hotelu Ritz-Carlton w Nowym JorkuStacya do badanie bruków ulicznychWodociągi w Oumberland, Maryland, St. Zjedn. Ameryki Północnej . . . .Odmrażanie rur wodociągowych zapomocą prąduSpalanie śmieci dla wytwarzania energii elektrycznejPrzyrząd do czyszczenia kanałów ściekowych . . . .Kolej miejska w NeapoluUsuwanie odpadków kuchennych w miastach o średniej wielkościZamiatarka samojazdowa syst. HillaOświetlenie gazem sprężonymO działalności Laboratoryum mechanicznego miejskiego w r. 1912Sprawozdanie Zarządu Wodociągowego m. Krakowa za r. 1910Środki uniknięcia kurzu na ulicach

Lange J.

IJreasler 1.

Przybylski 0.J. K.

Paszkowski W.

Medre.s' M.

Podoski R.

Klainborowski Z.Przybylski C.

Bańkowski F.

NadolsU O.

Dąbrowski M.

Pomianoioski K.

E. 8.

XX. Wystawy, konkursy i zjazdy.f O górnictwie i hutnictwie polskiem (z powołaniem się na Pamiętnik II-go Zja-

zdu GK H. P.) .

* f O budowlach na wystawie jubileuszowej we Wrocławiu • . .

Ssczeniowski 8.E. 8.

Kamiński Z.

Wróbel WŁ

2529

3149

1123

2

99991416

161616181921181920

/ 21\ 22

252627

/ 26\ 27

i 84> 363737

4248

37384041

350894

418646

3112335

18115115116117181187

205221227247259289254265285293801

341366370353367445469481489

548633

113468881212121314181919212122222433343636384346

1010344674100100]00148148157168180256267268296296314314338442454478478500566606

486498527537

V, VI, VII

Page 13: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

XIII.

T y t u ł y a r t y k u ł ó w Sfcr. Tablicerysunków

' f Z wystawy budowlanej w Lipsku (1913 r.)

0 sekcyi budowy maszyn II Zjazdu G-órników, Hutników i Mechanikw w Pe-tersburgu ,

Konkurs na wielki ołtarz w kościele ZbawicielaZjazd hygienistów polskichKonknrs szkiców na gmach przytułku dla ubogich szlachciców i szlachcianek w Pe-

tersburguKonkurs na gmach bóżnicy i szkoły w PetersburguKonkurs na rozplanowanie folwarku Mory •Konkurs na szkice domu dochodowego w MoskwieZjazd hygienistów polskich. . •Rozstrzygnięcie konkursu na zadrzewienie i zakrzewienie terenów w majątku Ząbki

hr. RonikieraTermin konkursu międzynarodowegoKonkurs na winietę artystyczną ' . .Konkurs na projekt domu miejskiego w m. Oarycynie . . • : . . .Konkurs na afisz wystawowyRozstrzygnięcie XXXIV-go konkursu Kola Architektów • . . .Konkurs na monografięKonkurs na projekt biletu

* VI Kongres Stowarzyszenia Międzynarodowego próby niiiteryałów w Nowym-Jorku, 1912 r : ,

Konkurs na projekt domu dochodowegoKonkurs na projekt gmachu klubowego w TyfUsie 'XL-ty konkurs Koła Architektów w WarszawieWędrowna wystawa zdjęó z natury i projektów witryn sklepowych w starych domach

•}• Narodowa wystawa architektoniczna w Berlinie w r, 1918XXXVIII konkurs Koła Architektów w Warszawie.Konkurs na gmach przytułku w PetersburguKonkurs na projekt gmachu Zarządu ZiemskiegoKonkurs na gmach stałych (na własność) mieszkańKonkurs na plany gmachu uniwersyteckiego we Lwowie . . .Konkurs XLI na projekt nagrobka dla Boi. PrusaKonkurs na projekt ratusza

j VII-my Wszechrosyjski Zjazd elektrotechniczny w Moskwie w styczniu r. 1918 . . .Z konkursu na'gmach uniwersytecki we LwowieWystawa techniczna „bwiatło, Ruch, Ciepło"X Międzynarodowy Kongres mieszkaniowyRozstrzygnięcie konku-sów XXXVIII-go i XL Koła Architektów w Warszawie . . .5-ty Zjazd państwowy Stowarzyszeń dla dozoru nad kotłami parowymiB-ty Kongres międzynarodowy żeglarstwa powietrznego w GandawieZ działalności stowarzyszeń dla dozoru nad kotłami parowymiRozstrzygnięcie XLL konkursu 7ia nagrobek Boi. PrusaRozstrzygnięcie XIV konkursu architektonicznego Koła Arch. we LwowieKongres międzynarodowy inżynierów-doradców i inżynierów-rzeczoznawcówOcena projektów nadesłanych na XXXVIII konkurs Koła Architektów w Warszawie

na powiększenie gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie* Ocena projektów nadesłanych na XLI konkurs Koła Architektów w Warszawie na na-

grobek Bolesława PrusaWystawabudowlano-techniczna przy V-m wszechrosyjskim Zjeździe Architektów w Mo-

skwieKonkurs XLII Koła Architektów w WarszawieRozstrzygnięcie konkursu na dwór dla pp. WłodkówKonkurs na regulacyę wylotu ul. WolskiejWystawa Salonu tegorocznego w Zachęcie T. S. POcena projektów nadesłanych na XL konkurs Koła Architektów w Warszawie na pro-

jekt bramy do zwierzyńca w PilawinieKonkurs na projekt Hotelu

Kalendarz terminowy konhwsóiv architektonicznych.Ni 5, str. 56; JNa 7, str. 88.

XXI. Żelazo-beton.

* Beton lub żelazo-beton w zastosowaniu przy budowlach miejskich.

Wróbel W.

Okolski. S. J.

Sokal E.

Eberhardt I.

w.

* K o ś c i ó ł św. M a t e u s z a w Ł o d z i* | P o s t ę p y w b u d o w i e n o w e g o m o s t u m i e j s k i e g o w W a r s z a w i e . . . . . .* R o b o t y ż e l a z n u - b e t o n o w e p r z y b u d o w i e s k ł a d ó w T o w . A k c . L . Sp ies s i S y n

Niezwykły statek betonowyNa wystawie przemysłowo-handlowo-rolniczej w Koslin 1912.Dodatek oleju mineralnego do betonuNawierzchnia żelazno-betonowa

XXII. Życiorysy i wspomnienia pozgonne.Mansuel WbiteH. F. WeberMaurycy BormannKaroi Gustaw Patryk de Lawal.Ii. Poiucare

Posaryski M.

w. iv.J. K.W. J.J. K.

Ktoś C.

4647484950

5113

33447

89999

111313

141414141515171717172022222225273035333539424244

44i

44

4546495052

5252

f l 418

\l9SchoenaichPasskowsk.i

Kfoś G.

K.J. W.

R.

A..

w.151515

15151545

25

111316

607617636647G5H

605

1234

3636484886

104118118118118142170170

176184184184192192246246246246286308308812352374-108465444465611556656575

58i

584

596608648660690

692692

171250263193194198

204204204594

2264140168230

X i XI.

VIII.

Page 14: PRZEGLĄD TECHNICZNY - Biblioteka Cyfrowa …bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/229/pt13_poczatek_spis.pdft Koszta budowy i prowadzenia małych urządzeń oświetlenia elektrycznego * •)•

XIV

T y t u ł y a r t y k u ł ó w A u t o i JVs Sfcr. Tablicerysunków

John FritzZygmunt Zaborowski .Alfred Picard . . . .Kazimierz Obrębowicz .

* Kazimierz Obrębowicz .Artur G-oebel . . . .

':: Władysław Maciej ewskiErnest Pontzen .

x' Ignacy Jasiuko wieź.Źródła powodzenia . .

XXIII Od Redakcyi.

M> -I, str. 46; Ks 9, str. 105; -Ne 17, str. 231; Ku 17, str. 244.

XXIV. Sprostowania

JMś 2, str. 24; N° 7, str. 86; M> 14, str. .184; Ni 16, str. 280; JSft 18, str. 264; X° 84,str. 454, N« 50, str. 058.

B. S. i J. W.Jf-

Reddkcya.Bąkowski F."Dziekański J.

M, Ch.

Z. 8.

17182138404248484.949

244256296502517555031G34041(343

I.IT.

III.IV.

V.VI.

VII.VIII.

IX.X.

XI.XII.

XIII.

S P I S T A B-L I C.

Dojazd do mostu, projekt arch. PrzybyUltiego . w M 9Projekt kościoła w Kamieniu, arch. Mącseński '„ *,Urządzenie elekti-yczne w teatrze Polskim. „ 1 2Drogi bite Królestwa Polskiego, Nestor owies „ 30Tabor tramwajów miejskich w Warszawie. (Wagon motorowy typ 1910). . „ 18

VI )) f » I) » « )) )) ))

91v ł) n li „ iix

Konkurs na nagrobek Bolesława Prusa „ 44Dom przy ul. NWo-Siennej ,N» 3 w Warszawie „ „Konkurs na powiększenie gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie . „ „

» » " » II Vi n u

Gmach Teatru Nowoczesnego w Warszawie n 52Konkurs na projekt bramy do zwierzyńca w Pilawinie „ ,,


Related Documents