YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

Proraun i crtanje jednostepenog zupastog reduktora

Proraun i crtanje jednostepenog zupastog reduktora

za

z

n2

=109.47

Proraun jednostepenog zupastog reduktora

Zadatak:

Delimicno proraunati i nacrtati jednostepeni horizontalni reduktor sa cilindrinim zupanicima i otvorenim lananim parom za podatke u tabeli i prema slici V9-1.1:

1.Proraun zupanika prema vrstoi:

a)bokova,

b)podnoja

2.Osnovni kinematiki odnosi i geometrijske mere zupanika

3.Prethodni proraun vratila reduktora

4.Oblikovanje zupanika i osnovne konstruktivne mere

5.Proraun lananog para

6.Prethodno oblikovanje reduktora;utvrivanje raspona izmeu elemenata

7.Proraun leajeva

8.Oblikovanje reduktora(druga faza)

9.Proraun spoja vratila i elemenata klinovima

10.Zavrni proraun vratila reduktora

11.Izbor i provere spojnice

12.Izrada radionikih crtea zupanika,lananika,vratila i detalja spojnoce.

Podaci:

-nominalna ulazna snaga - P1=9.5 [kw]

-uestanost obrtanja ulaznog vratila n1=950[min-1],

-prenosni odnos zupanog para- uz = 5

-prenosni odnos lananog para- ul = 2.92

-broj zubaca pogonskog zupcanika - z1=20

-ugao nagiba bone linije zubaca - =14(

-koeficijenti pomeranja profila- x1 = x2 = 0

-kvalitet tolerancije zupanika IT 7

-faktor spoljasnjih dinamikih sila - KA=1,1

-spoj zupanika i spojnice sa vratilom: spoj klinom SRPS M.C2.060 A - bxhxl,

-smer - LEVI

-materijal i ostale podatke usvojiti prema preporukama

________________________________________________________________________________

Napomena: Za izradu zadatka koristiemo udbenik MAINSKI ELEMENTI

Praktikum za vebe za III razred mainske kole od Mr Dobrosava Petrovia

REENJE

1.Proraun zupanika prema vrstoi

a)vrstoa bokova

Prenik podeone krunice malog zupanika

3

2

2

1

1

1

2

H

K

+

=

z

u

u

T

d

z

z

d

s

j

[mm]

Za oba zupanika usvajamo materijal .4130 poboljan ili normalizovan,trajna dinamika izdrljivost pri povrinskom pritisku (Hlim=700 [N/mm2],a pri savijanju (Flim =270 [N/mm2] (tab.13 .135).

Uticajni faktori:

z-opti faktor napona

z = 2,5 zE

b

cos

[N/mm] ;

zE - faktor elasticnosti materijala spregnutih zupanika.

Ako su oba zupanika od elika tada je zE =189 [N / mm]

=14( (zadata vrednost)

4

.

465

cos14

189

5

.

2

=

=

o

z

[N/mm].

KH-opti faktor optereenja,

KH=KAKVKH;

KA-faktor neravnomernosti spoljanjeg optereenja;

KA=1,1 (u postavci zadatka);

KV-faktor unutrasnjih dinamikih sila(nepoznat);

Proizvod faktora KV i KH u prethodnom proraunu moemo usvojiti KVKH =(1,11,2)

pa imamo KH=(1,11,2)KA

Vee vrednosti uzimaju se za vee brojeve obrtaja,grublje kvalitete tolerancija,vee brojeve zubaca i nesimetrian,posebno konzolni poloaj zupanika na vratilu.

Usvajamo: KH=1,2KA=1.2 1.1=1.32.

-odnos irine i prenika kinematskog kruga zupanika,za poboljane zupanike postavljene simetrino izmeu oslonaca

=b/d1=(0,51,4), Usvajamo =0,8.

T1-obrtni momenat na pogonskom vratilu,

[

]

Nmm

P

T

1

1

1

w

=

;

1=n1/30=(3,14950)/30=99.43[rad/s]

[

]

[

]

Nmm

kNm

T

95545

10

095545

.

0

095545

.

0

43

.

99

5

.

9

6

1

=

=

=

=

uz-prenosni odnos zupanog para,

uz=5 (u postavci zadatka)

(d-dozvoljeni povrinski pritisak izmeu bokova zubaca zupanika

S

d

lim

H

=

s

s

(Hlim=700 [N/mm2], (usvojena vrednost)

S=(1.5...2) - stepen sigurnosti; Usvajam S=1.7

76

.

411

7

.

1

700

=

=

d

s

[N/mm2] pa je prenik podeone krunice malog zupanika

[

]

mm

d

48

.

78

32

,

1

4

.

465

5

1

5

76

,

411

8

,

0

95545

2

3

2

2

1

=

+

=

Normalni modul

[

]

mm

z

d

m

n

1

1

cos

b

=

;

[

]

mm

z

d

m

n

81

.

3

20

14

cos

48

.

78

cos

1

1

=

=

=

o

b

Usvajamo standardni modul mn=4 , (Vidi tab. 1)

pa je prenik

]

[

cos

1

1

mm

z

m

d

n

b

=

]

[

449

.

82

14

cos

20

4

cos

1

1

mm

z

m

d

n

=

=

=

o

b

Modul zupanika(u ceonoj ravni)

m = mt=mn/cos [mm]

m=4/cos14(=4.1224 [mm]

irina zupanika b=d1

b=0,882.449=65.96[mm],usvajamo b=66[mm].

Zavrni tacniji proraun prema vrstoi bokova ovde se ne moze tanije prikazivati,pa ocenjujemo samo,opet priblizno,da li su pretpostavljeni faktori Kv i KH u dozvoljenim granicama.

Za odreivanje faktora Kv, izraunavamo obimnu brzinu v i proizvod vzn1/100.

v=

60

1

1

n

d

p

[m/s]

d1=82.449[mm] = 82.449/1000 = 0.082449 [m];

n1=950[min-1]-(zadata vrednost u postavci zadatka),

v=

60

1

1

n

d

p

=

60

950

082449

.

0

p

=4.1[ m/s]

zn1=z1/cos3=20/cos314(=21.89; vzn1/100=4.121.89/100=0.875 [m/s]; (Na osnovu ove vrednosti i kvaliteta tolerancije zupanika IT 7 u sledeem dijagramu oitavamo

a

v

K

i

b

v

K

)

Stepen sprezanja bonih linija zubaca

=

=

p

b

e

b

t

m

tg

b

14

.

3

1224

.

4

14

66

o

tg

=1.27>1

(Ako je >1 tada je

b

v

v

K

K

=

);

(Ako je 1, pa je

b

v

v

K

K

=

;

05

.

1

=

b

v

K

(Usvojeno iz dijagrama sl.D1. za kvalitet IT7(u postavci zad.)). pa je i

05

.

1

K

K

v

v

=

=

b

Faktor KH odreujemo priblino prema tabeli 12,

-za odnos b/d1=66/82.449=0,8; KH=(1,021,08)( tabela 12)

-usvajamo KH=1,07 za oba zupanika simetrino postavljena izmeu oslonaca i ostale uslove.

Proizvod faktora Kv i KH je:

KvKH=1.051,07=1,12; manji je od pretpostavljenog 1,2 sto utie pozitivno na vrstou.

b). vrstoa podnoja

Radni naponi u podnoju zubaca za zupanika 1 i 2:

b

b

e

s

H

V

A

n

t

Sa

Fa

F

K

K

K

bm

F

y

y

y

y

=

1

1

1

[N/mm2]

b

b

e

s

F

V

A

n

t

Sa

Fa

F

K

K

K

bm

F

y

y

y

y

=

2

2

2

[N/mm2]

- yFa - faktor oblika zupca;

z2=uz z1 =5 20 =100

-za zn1=z1/cos3=20/cos314( = 21.89

zn2 = z2/cos3 = 100/cos314( = 109.47 i

za x1=x2=0 (zadata vrednost);

yFa1=2.87; yFa2=2,2 (tabela 16)

ySa-faktor koncentracije napona u podnozju zubaca ,

ySa1=1,68; ySa2=2,03 (Sl.D2)

y-faktor kraka sile;

y = 0,2+(0,8/)

Ovde je - stepen sprezanja profila zubaca.

U ovoj fazi rada raunamo ga po pribliznom obrascu:

@

EMBED Equation.3

b

cos

1

1

2

,

3

88

,

1

2

1

+

-

z

z

63

.

1

14

cos

100

1

20

1

2

,

3

88

,

1

@

+

-

@

o

a

e

Kasnije ce se izraunati tana vrednost .

y = 0,2+(0,8/) = 0,2+(0,8/1.63) = 0.69

y-faktor oblika za kose zupce.

o

120

1

b

e

b

b

-

=

y

=

-

=

o

o

120

14

27

.

1

1

0,852.

Ft1-obimna sila:

Ft=

=

1

1

2

d

T

449

.

82

95545

2

=2317.7[N].

KA=1,1;(zadata vrednost) Kv=1,05; (KFb1):

bg=75[mm](tacka 4) ; b1=66[mm](tacka 2.9), bg>b1 pa je

l= bg+2(k+l2)+B1;

Ovde je sirina glavcine poluspojnice:

L=1,7d3+(4050)mm, prenik vratila je d3= 30[mm]( Taka 3, strana 13)

L=1,730+45=96[mm]

l=b1+2(k+l2)+B1= bg+2(k+l2)+B1;

l=75+2(12+8)+17=132[mm],

l1=B1/2+l3+l4+L/2;

l=17/2+20+15+96/2=91,5[mm].

f=bg+ 2(k+l2)+B2 = 75+2(12+8)+21=136[mm],

f1= B2/2+l3+l4+l5 = 21/2+20+15+43/2=67[mm].

Obimna sila:

Ft=

1

1

2

d

K

T

A

449

,

82

1

,

1

95545

2

=

=2549[N]

Radijalna sila:

Fr =

b

a

cos

n

tg

Ft

o

o

14

cos

20

2549

tg

=

= 956[N]

Aksijalna sila:

Fa = Fttg = 2549 tg14 = 635.5[N]

VRATILO I

Sema opterecenja vratila silama i dijagram momenta uvijanja prikazani su na slici V9-1.4, a) i b).

Otpori oslonaca od sila u ravni XZ:

Faz=Ft/2=2549 / 2 = 1274.5 [N].

Otpori oslonaca od sila u ravni XY:

FBy=

l

r

F

l

F

a

r

1

1

1

2

+

-

;

Fr1= Fr = 956 [N]; Fa1 = Fa =635.5 [N]; r1 = d1/2 = 82.44 / 2= 41.2 [mm] pa je

]

[

6

.

279

132

2

,

41

5

,

635

2

132

956

N

F

By

-

=

+

-

=

FAy= -FBy+Fr1= -279.6 + 956 = 676.4 [N].

Rezultujuci otpor oslonca-radijalno opterecenje lezaja(vece u osloncu A)

FA=FAr=

2

2

Az

Ay

F

F

+

=

2

2

5

,

1274

4

.

676

+

= 1945.4[N].

Izbor i proracun lezajeva vrsimo prema vecem opterecenju FAr=1945.4 [N];

aksijalna sila Fa=635,5[N].

Iz tabele 55 nalazimo za lezaj 6207:

C=19,6 [kN]-dinamicka moc nosenja lezaja,

C0=13,7[kN]-staticka moc nosenja lezaja;

Iz tabele 50 je:

Fa/C0=0,6355 / 13,7=0,046.

Pomocna velicina

e=0,26; Fa/FAr= 0,6355 / 1,9454 = 0,327>e;

pa su faktori radijalnog i aksijalnog opterecenja X = 0.56 i Y = 1,71.

Ekvivalentno opterecenje

F = XFAr+YFa = 0.561945.4+1,71635.5 = 2176.1[N] = 2.176[kN].

Vek lezaja u asovima: Lh =

a

F

f

C

n

t

60

10

6

=

=

3

6

176

.

2

1

6

,

19

950

60

10

12820.8 [h]

Prema preporukama za reduktore radni vek treba da bude od 8000 do 45000,

pa lezaj 6207 zadovoljava taj kriterijum.

(Napomena: Ukoliko vek lezaja ne zadovoljava , odnosno ako je vrednost manja od 8000 [h] ,

mozemo usvojiti kvalitetniji lezaj, npr.6307 koji moze da izdrzi veca opterecenja)

Sl.V9-1.4

a) - Shema optereenja silama;

b) - Shema optereenja silama;

c), d) i f) - Dijagrami momenata uvijanja

VRATILO II

ema opterecenja vratila silama i dijagram momenta uvijanja prikazani su na sl.V9-1.5.

Sile koje opterecuju vratilo od zupcane sprege:

Ft 2 = - Ft 1 = -2549 [N], Fr2 = -Fr1 = -956 [N], Fa2 = -Fa1 = -635,3 [N].

Sila koja opterecuje vratilo,a potice od lancanog prenosa priblizno u pravcu koji spaja centre lancanika:

FL=Ft3+2 k f q a [N].

Ft 3 = (2T3KA) / d3 [N].

T3 = T2 = T1 uz R = 95545 5 0,96 = 458616[N]; KA = 1.1 (zadata vrednost)

d3=p/sin(180(/z3) = 25,4/sin(180(/26) = 25.4/0.1205 = 210,72[mm]

Ft3 =2 458616 1,1 / 210,72 = 4788 [N]

a =930.64 [mm] = 0,93064[m]-osno rastojanje lancanika.

q=2,7[kg/m]-masa jedinice duzine lanca odredjena ranije.

kf=40-koeficijent koji zavisi od polozaja lanca;ovde ugao do 45( prema horizontali.

(Za ugao 0( kf = 60, a za ugao 90( (vertikalan prenos) kf=10).

FL=Ft3+2 k f q a = 4788 + 2 40 2,7 0,93064 = 4989 [N]

-Komponente sile FL

FLy = FLz = FLsin 45( = 4989 0,707 = 3528 [N].

Dalji proracun za vratilo II ovde se nece prikazivati.

Sl.V9-1.5.

a) Shema optereenja vratila II silama

b) Dijagram momenta uvijanja

8.Oblikovanje reduktora-druga faza

Pri prethodnom oblikovanju vratila dato je iz prakticnih razloga dosta podataka, koje inace treba obuhvatiti u ovoj fazi razrade reduktora.U drugoj fazi dalje se konstruktivno razradjuje sklop reduktora sa detaljima za zavrsni proracun.

-Usvojen je lezaj 6207

-Duzina kraja vratila odredjena je duzinom glavcine spojnice,koja je ranije bila izracunata pomocu iskustvenog obrasca zbog eventualnog uzimanja u obzir tezine spojnice pri proracunu otpora oslonaca.

Iz tabele 60 (str.171) biramo elasticnu spojnicu sa valjkastim gumenim uloscima prema

JUS M.C1.515.

Za merodavni obrtni moment T = TnKA = T1KA = 95545 1,1 = 105099,5 [Nmm] i

precnik na mestu spojnice d3=30 [mm], usvajamo spojnicu za Tmax=145 [Nm] = 145000[Nmm]

i raspon precnika d =1640[mm].

Duzina glavcine:l1=60[mm] i l2=90[mm]. Usvajamo duzinu kraja vratila L2 = 90 [mm].

-Za spojeve sa vratilom primenjeni su klinovi oblika A ciju duzinu treba usvojiti 510[mm] manju od duzine odgovarajuce glavcine pa prilagoditi standardnim vrednostima.

9.Proraun spoja vratila i elemenata klinovima

VRATILO I

Na mestu spojnice za precnik vratila d3=30[mm] ](Usvojena vrednost -vidi tacku 3 ,strana 13) usvajamo klin JUS M.C2.060-A 8x7x80 ( Napomena: oznaka klina je bxhx l )

sa t1=4[mm] i t2=3,3[mm] (tabela 40 str.151)

Povrsinski pritisak izmedju klina i glavcine

p2=

(

)

2

3

1

2

t

b

l

d

K

T

A

-

(

)

3

,

3

8

80

30

1

,

1

95545

2

-

=

=29,49[N/mm2]

Stvarni pritisak je manji od dozvoljenih vrednosti pd=(4565)[N/mm2], za obod spojnice od sivog liva( na pr.SL150), pa zadovoljava jedan klin.

Na mestu zupcanika za precnik vratila d1=40mm ] (Usvojena vrednost -vidi tacku 3 ,strana 13) usvajamo klin JUS M.C2.060-A 12x8x56 ( Napomena: oznaka klina je bxhx l )

sa t1 = 5 [mm] i t2 = 3,3[mm]. (tabela 40 str.151)

Povrsinski pritisak izmedju klina i glavcine

p2=

(

)

2

3

1

2

t

b

l

d

K

T

A

-

=

(

)

3

,

3

12

56

40

1

,

1

95545

2

-

=36,19[N/mm2]

Radni pritisak dosta je manji od dozvoljenog pd = (75100)[ N/mm2 ] za celicni zupcanik (glavcinu) pa je spoj dosta siguran.

10.Zavrni proraun vratila reduktora

Potrebno je proveriti dinamicki stepen sigurnosti u opasnim presecima vratila. Racuna se sa naizmenicno promenljivim simetricnim normalnim naponom i sa pocetno jednosmerno promenljivim tangencijalnim naponom.

VRATILO I

Presek na mestu spojnice

Precnik vratila I na mestu spojnice je d3 = 30 [mm](Usvojena vrednost -vidi tacku 3 ,strana 13)

Vratilo je u ovom preseku izlozeno samo uvijanju. Radni napon uvijanja:

U=

Wp

K

T

A

[N/mm2]; gde je T = T1 = 95545 [Nmm](izracunata vrednost u tacki 1); KA=1.1

( Iz tabele 47) je Wp=

3

2

1

3

1

3

3

2

)

(

16

d

t

d

t

b

d

-

-

p

=

-

-

=

30

2

)

4

30

(

4

8

16

30

14

,

3

2

3

4938.22[mm3];

U

22

.

4938

1

,

1

95545

=

= 21,28[N/mm2]

Faktori koji uticu na dinamicku izdrzljivost elemenata:

( Iz tab.42 usvajam) 1 = (0,950,98); Usvojeno 1=0,96 -faktor stanja povrsine za fino struganu povrsinu i zateznu cvrstocu za C.0545 je Rm=(470....610)[N/mm2], ( Tabela 38)

( Iz tab.43 usvajam) 2=0,81-faktor mera za uvijanje precnik 30mm,

( Iz tab.44 usvajam) 3=1-faktor ojacanja povrsinskog sloja (nije predvidjeno)

( Iz tab.46 usvajam) K=(1,381,55) usvojeno K=1,5-efektivni faktor koncentracije napona za Rm=470...610 N/mm2.

Stepen sigurnosti:

S=

u

K

D

t

b

t

x

x

x

)

0

(

3

2

1

;

Za materijal .0545 je D(0)=170240 [N/mm2], usvajam D(0)=205 [N/mm2].

S

=

=

28

,

21

5

,

1

205

1

81

,

0

96

,

0

4,99. -zadovoljava

Stepen sigurnosti veci je od preporucenog [1,52,5(3)] za trajanje masinske konstrukcije, a odluka o eventualnom smanjenju precnika na ovom mestu,moze se doneti posle provere drugih preseka.

Presek na mestu zupcanika

Presek je izlozen slozenom naponskom stanju,uvijanju i savijanju.

Radni napon uvijanja

u=

p

A

W

K

T

[N/mm2]; Wp=

d

t

d

t

b

d

-

-

2

)

(

16

2

1

1

1

3

1

p

;

Na mestu zupcanika precnik vratila I je d1=40[mm];

t1=5[mm]; b=12[mm]; KA=1.1 ( usvojeno - tacka 9 )

Wp=

=

-

-

40

2

)

5

40

(

5

12

16

40

14

,

3

2

3

11641,25 [mm2].

u=

p

A

W

K

T

25

,

11641

1

,

1

95496

=

=9,028 [N/mm2]

Stepen sigurnosti pri uvijanju:

S =

u

K

D

t

b

t

x

x

x

)

0

(

3

2

1

; 1=0,96; 2=0,78 (d1=40); 3=1; K=1,5.

S =

=

028

,

9

5

,

1

205

1

78

,

0

96

,

0

11,33

Momenti savijanja od sila u vertikalnoj ravni (vidi seme opterecenja sl.V9-1.4 a i b)

MXZ = My = - Faz l/2 [Nmm] ; gde je l=132[mm]; Faz=1274,05[N] (tacka 7); pa je

MXZ = My = - 1274,05 132/2 = - 84117 [Nmm]

Momenti savijanja od sila u horizontalnoj ravni raunato sa leve strane nosaa od preseka a beskonano blizu preseku s leve i desne strane:

2

l

F

M

M

Ay

l

Z

l

XY

=

=

; gde je : l=132[mm]; FAy= 676,4 [N] (tacka 7);

l

Z

l

XY

M

M

=

]

[

4

.

44642

2

132

4

,

676

Nmm

=

=

;

Fa1 = 635,5 [N]. (Vidi - tacka 7, strana 18)

d

Z

d

XY

M

M

=

]

[

8

.

44635

1

1

Nmm

r

F

a

-

=

d

Z

d

XY

M

M

=

1

1

8

.

44635

r

F

a

-

=

]

[

8

.

18459

2

,

41

5

,

635

4

,

44642

Nmm

=

-

=

Rezultujui momenti savijanja u preseku ispod zupanika:

2

2

1

)

(

)

(

l

z

l

y

l

M

M

M

+

=

; gde su : Myl = 84117 [Nmm];

]

[

4

.

44642

Nmm

M

l

Z

=

2

2

1

)

(

)

(

l

z

l

y

l

M

M

M

+

=

]

[

27

.

95229

4

.

44642

84117

2

2

Nmm

=

+

=

]

[

)

(

)

(

2

2

1

Nmm

M

M

M

d

z

d

y

d

+

=

;

];

[

84117

Nmm

M

d

y

-

=

d

Z

M

=18459.8 [Nmm]

]

[

7

.

86118

8

.

18459

)

84117

(

2

2

1

Nmm

M

d

=

+

-

=

Sa ovim vrednostima docrtani su dijagrami momenata savijanja na slici V9-1.4 (e, d i f).

Radni napon savijanja

W

M

s

s

=

s

2

mm

N

; d = 40[mm]; t1=5[mm]; b = 12 [mm]; Msmax =

]

[

27

.

95229

Nmm

d

t

d

bt

d

W

2

)

(

32

2

1

1

3

-

-

=

p

(

)

]

[

25

.

5361

75

.

918

6280

40

2

5

40

5

12

32

40

3

2

3

mm

=

-

=

-

-

=

p

W

M

s

s

=

s

=

=

2

76

,

17

25

.

5361

27

.

95229

mm

N

Koeficienti za korekciju kritinog napona:

(

)

(

)

85

,

1

usvajamo

9

.

1

...

8

.

1

;

1

;

84

,

0

;

96

,

0

3

2

1

=

=

=

=

=

K

k

b

b

x

x

x

Stepen sigurnosti pri savijanju

s

k

D

S

s

b

s

x

x

x

s

=

-

)

1

(

3

2

1

;

(Iz tabele 39 str.150 )za C.0545 usvajam

(

)

(

)

(

)

]

/

[

245

..

,

270

........

220

2

1

1

mm

N

Usvajam

D

D

=

=

-

-

s

s

=

s

S

01

.

6

76

,

17

85

,

1

245

1

84

,

0

96

,

0

=

Ukupni stepen sigurnosti

S =11,33

=

s

S

6.01

2

2

t

s

t

s

S

S

S

S

S

+

=

27

.

5

33

,

11

01

.

6

33

,

11

01

.

6

2

2

=

+

=

Uz poveanu sigurnost usvajamo konano prenike vratila koji su usvojeni u tacki 3,

]

[

40

1

mm

d

=

;

]

[

35

2

mm

d

=

i

]

[

30

3

mm

d

=

iako prema dobijenim stepenima sigurnosti iste moemo smanjiti, ali se raun mora ponoviti do konanog priblienja preporuenim optimalnim vrednostima S = [1,5...2,5(3)]

Napomena:

Na sl.V9-1.9 u dodatku I prikazana je algoritamska ema za proraun iz zadatka 9.1, a na sl.V9-1.10 za proraun iz zadatka 5.1 i 5.2 (vezba br.5 ).

11. Izbor i provera spojnice

Za prenike vratila na mestu spojnice d=30

[

]

mm

i merodavni obrtni moment T1=105099.5

[

]

Nmm

ranije je odabrana elastina spojnica sa gumenim ulocima za T1=145000

[

]

Nmm

(tabela 60).

D=130-mm nazivni precnik

D0=90mm- prenik krunice na kojoj su rasporeeni svornjaci i valjkasti gumeni uloci,

d=1640mm podruje prenika rupa za vratilo u obodima,

X=2

[

]

mm

- razmak izmeu oboda,

l1=60, l2=90

[

]

mm

- duine glavine oboda,

z = 8 - broj uloaka,

du =18

[

]

mm

-prenik rupa u obodu za uloke,

ds = dz = 8

[

]

mm

- prenik stabla svornjaka sa navojem ( JUS M.C3.080 ) navoj M6.

b = 22

[

]

mm

- duina uloaka,

nmax - maksimalna uestanost obrtanja spojnice.

Obimna sila na ulocima

Z

D

T

F

t

=

0

1

1

2

[

]

N

292

8

90

5

.

105099

2

=

=

Povrinski pritisak na ulocima

b

d

F

p

s

t

=

.

66

,

1

22

8

292

2

=

=

mm

N

Povrinski pritisak manji je od dozvoljenog

=

2

4

,

2

mm

N

p

d

sto zadovoljava.

Moment savijanja u kritinim presecima tela svornjaka

)

67

,

0

(

1

1

x

b

F

M

t

s

+

=

]

[

4888

)

2

22

67

,

0

(

292

Nmm

=

+

=

Napon savijanja u kritinom preseku stabla svornjaka

3

32

z

s

s

s

d

M

W

M

=

=

p

s

=

=

2

3

29

,

97

8

4888

32

mm

N

p

Dozvoljeni napon savijanja za materijal svornjaka .1430 sa

=

2

2

.

0

430

mm

N

R

p

,

S

R

p

sd

2

.

0

1

,

1

=

s

=

=

2

158

3

430

1

,

1

mm

N

;

sd

s

s

s

-Radni napon savijanja manji je od dozvoljenog pa je obezbeena sigurnost spoja svornjacima.

12.Crtezi

ySa1

n3=190 [min-1]

ySa2

za

zn1=21.89

za zn2=109.47

za

zn1=21.89

0.875

0.875

MT 14 Oktobar 12.06.2008List br. 26

_1448967918.unknown

_1449056945.unknown

_1452589442.unknown

_1452943445.unknown

_1453891893.unknown

_1453892342.unknown

_1453892612.unknown

_1453892860.unknown

_1453893345.unknown

_1453892686.unknown

_1453892439.unknown

_1453892188.unknown

_1453892221.unknown

_1453892111.unknown

_1453890951.unknown

_1453891477.unknown

_1453891720.unknown

_1453891030.unknown

_1453802522.dwg

_1453808315.dwg

_1452943468.unknown

_1452940373.unknown

_1452941550.unknown

_1452941887.unknown

_1452940767.unknown

_1452589979.unknown

_1452940235.unknown

_1452589950.unknown

_1452503250.unknown

_1452507112.unknown

_1452587282.unknown

_1452587369.unknown

_1452507463.unknown

_1452506657.unknown

_1452506669.unknown

_1452506426.unknown

_1449484626.unknown

_1452503063.unknown

_1452503098.unknown

_1449660037.unknown

_1449316249.unknown

_1449484515.unknown

_1449056946.unknown

_1449050951.unknown

_1449056069.unknown

_1449056465.unknown

_1449056653.unknown

_1449056121.unknown

_1449055344.unknown

_1449056017.unknown

_1449053980.unknown

_1448969402.unknown

_1449050863.unknown

_1449050892.unknown

_1449050717.unknown

_1448968272.unknown

_1448969401.unknown

_1448969400.unknown

_1448968252.unknown

_1327915039.unknown

_1329055764.unknown

_1419880839.unknown

_1448967092.unknown

_1448967739.unknown

_1448967908.unknown

_1448967731.unknown

_1448966356.unknown

_1448966728.unknown

_1421095087.unknown

_1425973769.unknown

_1421090505.unknown

_1329056444.unknown

_1329058707.unknown

_1329059366.unknown

_1329127161.unknown

_1329127376.unknown

_1329059042.unknown

_1329058374.unknown

_1329058674.unknown

_1329056732.unknown

_1329056198.unknown

_1329056280.unknown

_1329056098.unknown

_1328681987.unknown

_1329054001.unknown

_1329054909.unknown

_1329054979.unknown

_1329054003.unknown

_1329054216.unknown

_1328682449.unknown

_1328683907.unknown

_1329053639.unknown

_1328682971.unknown

_1328682401.unknown

_1328680291.unknown

_1328681623.unknown

_1328681954.unknown

_1328681366.unknown

_1328344005.unknown

_1328344581.unknown

_1328679417.unknown

_1328343626.unknown

_1274703814.unknown

_1327470079.unknown

_1327826192.unknown

_1327911241.unknown

_1327911320.unknown

_1327829822.unknown

_1327824965.unknown

_1327825773.unknown

_1327470996.unknown

_1327473655.unknown

_1327470796.unknown

_1274704020.unknown

_1327468225.unknown

_1327468265.unknown

_1274704025.unknown

_1274703932.unknown

_1274703934.unknown

_1274274145.unknown

_1274703789.unknown

_1274703797.unknown

_1274703802.unknown

_1274703793.unknown

_1274703484.unknown

_1274703772.unknown

_1274703779.unknown

_1274703782.unknown

_1274703775.unknown

_1274703733.unknown

_1274703759.unknown

_1274703746.unknown

_1274703714.unknown

_1274274188.unknown

_1274274208.unknown

_1274274217.unknown

_1274274191.unknown

_1274274173.unknown

_1274266887.unknown

_1274274074.unknown

_1274274141.unknown

_1274267011.unknown

_1238563669.unknown

_1239171455.unknown

_1240413186.unknown

_1273591831.unknown

_1239778324.unknown

_1239167553.unknown

_1236781780.unknown

_1077537295.unknown


Related Documents