YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

LAPORAN KASUSINFEKSI SALURAN KEMIHHarry Fernando SimatupangNama : Ny. JJ. Keamin : PerempuanU!ia : "# $a%unAgama : I!amAamat : Kupang Renga! Ka&. SemarangStatu! Marita : Meni'a%Keompo': (PJS NON P(I(ang!a : Anyeir IIINo. RM : )#"*++$angga Ma!u' : *, Fe&ruari -)*"KASUSAnamne!aKeu%an UtamaBAK kemerahanRi.ayat Penya'it Se'arang Pa!ien datang dengan 'eu%an (AK 'emera%an !e/a' * minggu au. Seain itu pa!ien /uga mengeu% nyeri perut dira!a'an !eperti ditu!u'0tu!u'1 %iang tim&u1 men/aar !ampai pinggang 'iri. Nyeri tida' dipengaru%i oe% a'ti2ita!. (AK 'euar !edi'it0!edi'it 3anyang0anyangan41 airan air !eni tida' terputu! !aat (AK nyeri !aat memuai (AK1 ra!a pana! !aat (AK1 ra!a &erpa!ir tida' ada1 'euar nana% tida' ada. Seain itu pa!ien /uga mengeu% demam !e/a' * minggu yang dira!a'an nai' turun. Mua /uga dira!a'an pa!ien !e/a' * minggu au namun tida' !ampai munta%. (A( tida' ada 'eu%an.ANAMNESARI5A6A$ PEN6AKI$ 7AHULU$ida' perna% !a'it !eperti ini !e&eumnyaRi.ayat penya'it 7M : di!ang'aRi.ayat penya'it /antung : di!ang'aRi.ayat penya'it a!ma : di!ang'aRi.ayat penya'it gin/a : di!ang'aRi.ayat 'egana!an : di!ang'aRi.ayat perdara%an ama : di!ang'aMuda% &erdara% 8 memar : di!ang'aRI5A6A$ PEN6AKI$ KELUAR9A$ida' ada yang memii'i 'eu%an !erupaRi.ayat te'anan dara% tinggi 3041 'en:ing mani! 3041 a!ma 3041'egana!an 3041 $(; 3 0 4RI5A6A$ PEN9O(A$AN(eum perna% di o&ati.RI5A6A$ PRI(A7I 7AN SOSIALPa!ien !uda% meni'a% dan &e'er/a !.a!ta. $ingga di ruma% &er!ama !uami dan ana'nya. (iaya 'e!e%atan ditanggung oe% (PJS. PEMERIKSAAN FISIK 3O4Keadaan umum : !a'it !edangKe!adaran