YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Orgány obce

Orgány obce

Orgány obce jsou:• Zastupitelstvo obce – komunální volby• Rada obce • Starosta – statutární zástupce obce• Obecní úřad - aparát zajišťující servis• Zvláštní orgány

– Komise a výbory

Zastupitelstvo• Zákonem stanovený min. a max. počet zastupitelů podle

– velikosti obce• Do 85 dní před konáním voleb – upřesnění počtu zastupitelů

– Přihlíží se k počtu obyvatel k 1.1. volebního roku• Počet zastupitelů – zveřejnit na úřední desce

ZastupitelstvoRada

StarostaObecní úřad

Komise

Orgány

Zastupitelstvo

velikosti

max.min.

úřední desce

obyvatelpočtu

Zvláštní

výbory

Page 2: Orgány obce

Orgány obce

Mandát zastupitele• Dnem zvolení • Skládá na začátku 1. zasedání – slib

– Stvrzení – podpisem• Není vázán žádnými příkazy• Veřejná funkce

– Nesmí být krácen na právech vyplývajících z pracovního poměru

• Uvolněný člen zastupitelstva– Starosta, místostarosta– Odměna z rozpočtových prostředků obce

• Měsíční odměna• Odměna při skončení funkčního období

slib

podpisem

příkazy

skončení

místostarosta

Uvolněný

pracovního

zvolení

Mandát

Měsíční

rozpočtových

Veřejná

starosta

Page 3: Orgány obce

Orgány obce

• Neuvolněný člen zastupitelstva– Ostatní zastupitelé– Povinnost zaměstnavatele poskytnout

• Pracovní volno s náhradou mzdy včetně– Sociálního pojištění– Příspěvku na státní politiku zaměstnanosti– Veřejné zdravotní pojištění

» Hradí obec zaměstnavateli– Bez pracovního poměru

• Zastupitelstvo stanoví paušální částku pro příslušný kalendářní rok

– Možnost poskytnutí měsíční odměny – odvozena od velikosti obce

Neuvolněný

ostatní

zaměstnavatele

paušální

Bez

zaměstnavateli

zdravotní

zaměstnanosti

sociálního

volno

velikostiměsíční

kalendářní

Page 4: Orgány obce

Orgány obce

Odměna starostům v délce trvání 3 měsíců• Po zániku mandátu

– Nebyli znovu zvoleni– Odvoláním nebo vzdáním se funkce

Souběh funkcí• uvolněnému členovi zastupitelstva

– měsíční odměna - podle nejlépe placené funkce• + cestovní náhrady

• neuvolněnému členovi zastupitelstva– měsíční odměna – souhrn odměn

• + cestovní náhrady

nejlépe

uvolněnému

Souběh

vzdánímOdvoláním

zvoleni

mandátu

starostům

cestovní

souhrn

neuvolněnému

cestovní

Page 5: Orgány obce

Orgány obce

Práva člena zastupitelstva• předkládat návrhy na projednání

– zastupitelstvu obce– radě obce– výborům a komisím

• vznášet dotazy, připomínky a podněty na– radu obce a její jednotlivé členy– předsedy výborů – statutární orgány právnických osob založených obcí– vedoucí příspěvkových organizací– organizační složky

• písemnou odpověď musí obdržet do 30 – ti dnů

komisímvýborům

radězastupitelstvu

návrhy

Práva

příspěvkových

statutární právnických

výborů

radu

podněty

písemnou

organizační

30

Page 6: Orgány obce

Orgány obce

• požadovat informace od– zaměstnanců obecního úřadu– zaměstnanců právnických osob založených obcí

• související s výkonem jejich funkcí

Povinnosti člena zastupitelstva • zúčastňovat se

– zasedání zastupitelstva– zasedání jiných orgánů obce, jejichž je členem

• plnit úkoly uložené těmito orgány• hájit zájmy občanů• jednat tak, aby nebyla ohrožena jeho vážnost• informovat o střetu zájmů

– orgán obce – rozhodne o vyloučení z projednávání

informace

obecního úřadu

Povinnosti

zastupitelstva

orgán

funkcíprávnických

střetu

vážnostobčanů

úkolyorgánů

vyloučení

Page 7: Orgány obce

Orgány obce

Pravomoc zastupitelstva obce• schvalovat program rozvoje obce,• schvalovat ÚP obce a regulační plán• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet• zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce• zřizovat a rušit

– příspěvkové organizace– organizační složky obce

• schvalovat jejich zřizovací listiny• zřizovat a rušit právnické osoby a schvalovat jejich

– zakladatelské listiny– společenské smlouvy

• rozhodovat o účasti v právnických osobách

Pravomoc

rozvoje

ÚP regulační

závěrečnýrozpočet

fondy

zřizovat a rušit

příspěvkové

složkyzřizovací

právnických

společenské

zakladatelsképrávnické

Page 8: Orgány obce

Orgány obce

• delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast

• vydávat OZV• rozhodovat o vyhlášení místního referenda• schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí• stanovit počet členů rady obce• volit ze svých řad

– starostu– místostarostu– členy rady obce

• a odvolávat je z funkce• určovat uvolněné funkce

zástupcemajetkovou

OZV

referenda

hranic slučování

rady

volit

obchodních

uvolněné

odvolávat

rady

místostarostu

starostu

Page 9: Orgány obce

Orgány obce

• zřizovat a rušit výbory– volit předsedu a jeho členy a odvolávat je

• stanovit výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva• zřizovat a rušit obecní policii• rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi a její formě• rozhodovat o názvech částí obce a ulic• udělovat a odnímat čestné občanství• stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad• stanovit odměny pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli• rozhoduje o zrušení usnesení rady• rozhoduje v majetkoprávních úkonech

– nabytí a převod nemovitostí

výbory

předsedu členy

neuvolněným

policii

spolupráci formě

názvech

čestné

cestovních

výborůodměny

zrušení

nemovitostí

majetko

rady

Page 10: Orgány obce

Orgány obce

– poskytování věcných a finančních darů nad 20000 Kč/rok– poskytování dotací nad 50000 Kč/rok – sport, PO– uzavření smlouvy o sdružení– vklady do právnických osob– prominutí pohledávky vyšší než 20000 Kč– zástava movitých věcí v hodnotě vyšší 20000 Kč– dohody o splátkách delších 18 měsíců– postoupení pohledávky vyšší 20000 Kč– uzavření smlouvy o

• úvěru nebo půjčce• Dotaci - čerpání ze SFŽP• převzetí dluhu

věcných darů rok

dotací

sdružení

právnických

pohledávky

zástava movitých

splátkách

pohledávky

smlouvy

dotaci

půjčceúvěru

dluhu

Page 11: Orgány obce

Orgány obce

• převzetí ručitelského závazku

• sdružení

– zastavení nemovitostí

– vydání komunálních dluhopisů

Ke schválení usnesení nutná

• přítomnost nadpoloviční většiny všech členů

– jinak není usnášeníschopné

• souhlas nadpoloviční většiny všech členů

Základní zásady

• schází se dle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce

– nesejde-li se po 6 měsících – MV jej rozpustí

– nesvolá-li jej starosta – může svolat jiný člen zastupitelstva

ručitelského

sdružení

zastavení

3

všechsouhlas

usnášeníschopné

nadpoloviční

usnesení

dluhopisů

zastupitelstvastarosta

MVnesejde

Page 12: Orgány obce

Orgány obce• zasedání je veřejné

– obecní úřad informuje na úřední desce o• místě• době• programu

– ve lhůtě 7 dní před zasedáním • právo na doplnění programu

– zastupitelé– rada– výbory

• doplnění schvaluje zastupitelstvo• zápis ze zasedání musí obsahovat

– podpis starosty a určených ověřovatelů– počet přítomných

úřední desce

místě

programu

zasedáním

programu

době

veřejné

starosty

zápis

zastupitelstvo

výbory

rada

zastupitelé

počet

ověřovatelů

Page 13: Orgány obce

Orgány obce

– schválený program jednání – průběh a výsledek hlasování– přijatá usnesení

• uložen na obecním úřadě – možnost nahlédnutí

Rada• starosta• místostarosta

– vzdáním se funkce nebo odvoláním – nejsou členové rady• další členové volení z řad zastupitelů• min. 5 – max. 11 členů• nevolí se, kde je méně než 15 zastupitelů

– pravomoc rady vykonává starosta• vydá jednací řád

programhlasování

usnesení

obecním úřadě nahlédnout

nejsou

členové zastupitelů

5

místostarosta

starosta

Rada

11.

15

jednací

starosta

Page 14: Orgány obce

Orgány obce

• schůze rady– neveřejná – může však přizvat kohokoliv– konání – dle potřeby– usnášení

• přítomnost nadpoloviční většiny všech členů• souhlas nadpoloviční většiny všech členů

– zápis • podpis starosty a místostarosty (jiný radní)• počet přítomných• program schůze• výsledek hlasování• přijatá usnesení

neveřejná přizvat

potřeby

usnášení

nadpoloviční

schůze

všech

zápis

počet

radnístarosty

souhlas

usnesení

hlasování

program

Page 15: Orgány obce

Orgány obce

– o námitkách člena rady – rozhodne nejbližší rada

– možnost nahlédnutí – zastupitel

• Pravomoc

– připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva

– plní usnesení zastupitelstva

– hospodařit podle schváleného rozpočtu

• rozpočtová opatření – v rozsahu schváleném

zastupitelstvem

– plnit úkoly zakladatele nebo zřizovatele

• právnickým osobám, organizačním složkám

– s výjimkou MP

– rozhodovat ve věcech obce • jediný společník obchodní společnosti

námitkách nejbližší

zastupitel

Pravomoc

zastupitelstvanávrhy

usnesení

rozpočtu

opatřenízastupitelstvem

zakladatele zřizovatele

právnickým organizačním

MP

obchodníjediný

Page 16: Orgány obce

Orgány obce

– vydávat nařízení obce– projednávat návrhy zastupitelstva a komisí– stanovit rozdělení pravomoci v obecním úřadě– zřizovat a zrušovat odbory a oddělení– na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů– zřizovat a zrušovat komise

• jmenovat a odvolávat předsedy a členy– kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem v

• samostatné působnosti– stanovit celkový počet zaměstnanců obce– ukládat pokuty za správní delikty

• může svěřit příslušnému odboru

nařízení

zastupitelstva komisí

pravomoci

odbory oddělení

tajemníka

komise

předsedy členy

samostatné

stanovit

vedoucí

odboru

správní delikty

Page 17: Orgány obce

Orgány obce

– rozhodovat o pronájmu a výpůjčce• vzorové smlouvy - odbor nebo příspěvková organizace

– stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování • petic• stížností

– schválit organizační řád úřadu– jiné úkoly pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu

• Je-li rada odvolána jako celek, vykonává pravomoc do doby zvolení nové rady

Starosta• zastupuje obec navenek• musí být občanem ČR

pronájmu výpůjčce

odbor příspěvková

pravidla

petic

stížností

organizační

jiné zastupitelstvu

zvolení nové rady

ČR

navenek

Starosta

Page 18: Orgány obce

Orgány obce

• volí se ze zastupitelů• za výkon funkce odpovídá zastupitelstvu• vykonává pravomoc

– jmenuje a odvolává tajemníka obecního úřadu• se souhlasem ředitele krajského úřadu• bez souhlasu je neplatné

– objednává přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok– plní úkoly zaměstnavatele– může svěřit komisi výkon přenesené působnosti

• po projednání s ředitelem krajského úřadu– požadovat po policii ČR zabezpečení veřejného pořádku– odpovídá za plnění zákona o informacích

zastupitelů

odpovídá

tajemníka

ředitele

neplatné

přezkoumánízaměstnavatele

přenesené

ředitelem

veřejného pořádku

informacích

Page 19: Orgány obce

Orgány obce

– zabezpečuje výkon přenesené působnosti, kde není tajemník

– rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených radou

– svolává a řídí zastupitelstvo• podepisuje zápis z

– rady– zastupitelstva– právní předpisy obce

– pozastaví výkon usnesení rady – rozhoduje zastupitelstvo• byl-li odvolán nebo se vzdal funkce - funkci plní

– místostarosta– člen zastupitelstva

přenesenétajemník

samostatnéradou

zastupitelstvo

zápis

rady

zastupitelstva

právní předpisy

pozastaví zastupitelstvo

místostarosta

zastupitelstva

Page 20: Orgány obce

Orgány obce

Obecní úřad• v čele starosta• místostarosta• tajemník• zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

– rada zřizuje odbory a oddělení• pravomoc

– samostatná působnost• plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou• pomáhá výborům a komisím

– přenesená působnost– poskytování informací

Obecní úřad

starosta

místostarosta

tajemník

zaměstnanci

odbory oddělení

samostatná

zastupitelstvem radou

výborům

přenesená

informací

komisím

Page 21: Orgány obce

Orgány obce

Tajemník• povinně funkci tajemníka

– pověřená obec– obec s rozšířenou působností

• jiná obec může zřídit tuto funkci– jinak plní starosta

• odpovídá se starostovi– samostatné působnosti– přenesené působnosti

• pravomoc– stanoví platy zaměstnancům– plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele

Tajemník

povinně

pověřená

rozšířenou

zřídit

starosta

starostovi

samostatné

přenesené

platy

zaměstnavatele

Page 22: Orgány obce

Orgány obce

– vydává• spisový řád - označování a ukládání písemností• skartační řád - písemnosti určené k likvidaci• pracovní řád - v kolik začíná pracovní doba• další vnitřní směrnice

• zúčastňuje se zastupitelstva a rady – s hlasem poradním• nesmí vykonávat funkci v

– politických stranách– politických hnutích

Označování písemností• samostatná působnost – Obec Spořice, Město Chomutov• přenesená působnost – Obecní úřad Spořice, Městský úřad Aš

spisový

skartační

pracovní

směrnice

zastupitelstva rady poradním

funkci

stranách

hnutích

Označování

Obec Město

Městský úřadObecní úřad

Page 23: Orgány obce

Orgány obce

Page 24: Orgány obce

Orgány obce

Page 25: Orgány obce

Orgány obce

Page 26: Orgány obce

Orgány obce

Page 27: Orgány obce

Orgány obce


Related Documents