YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb

  Tento dotazník slouží k vyjasnění vybraných aspektů zjištěných při analýze zadávacích dokumentací ÚP pro nákup externě zabezpečovaných poradenských služeb. Dotazník obsahuje 11 oddílů. Prvních osm oddílů se týká poradenských činností, které byly v analyzovaných zadávacích dokumentacích poptávány: 1) Úvodní modul 2) Individuální poradenství 3) Poradenské programy zaměřené na podporu motivace pracovat a motivace hledat si zaměstnání 4) Poradenské programy zaměřené na orientaci na trhu práce 5) Poradenské programy zaměřené na finanční, právní a funkční gramotnosti 6) Poradenské programy pro osoby se zdravotním postižením a pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání 7) Diagnostika osobnostních předpokladů pracovního uplatnění 8) Závěrečný modul Každá z poradenských činností je krátce uvedena a následuje několik otázek, o jejichž zodpovězení si Vás dovolujeme požádat. Pokud na některou z otázek nevíte přesnou odpověď, nemusíte informace dohledávat. Např. údaj, zda jste danou poradenskou činnost nakupovali nebo ne, je pro nás jen orientační. Devátý oddíl je věnován terminologii používané při nákupu poradenských činností. V desátém oddíle je několik otázek ke kritériím hodnocení kvality dodavatelů a kvality poradenských činností. V posledním oddíle se od Vás chceme dozvědět několik informací o Vašich odborných zkušenostech s poradenstvím a s přípravou veřejných zakázek. Za vyplnění dotazníku předem děkujeme. Tým Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

  Prohlášení o zachování soukromí

  Tento průzkum je anonymní.

  Záznam odpovědí v průzkumu neobsahuje žádné Vaše identifikační údaje, pokud se na ně konkrétní otázka nedotázala. Pokud jste odpovídal(a) na průzkum, který

  používá identifikátor účastníka pro povolení přístupu k průzkumu, ujišťujeme Vás, že tento identifikátor není provázán s odpověďmi v tomto průzkumu. V oddělené databázi

  účastníků se zobrazí pouze to, že jste buď vyplnil(a), nebo nevyplnil(a) tento průzkum. Neexistuje způsob, jak spárovat účastníka s odpověďmi v tomto průzkumu.

  1) Úvodní modul k poradenským činnostem Úvodní modul je v zadávacích dokumentacích poptáván s cílem seznámení klientů s projektem a s jeho výstupy, probuzení zájmu o absolvování aktivit projektu, podepsání souhlasů a příslušných dohod o účasti. V některých případech úvodnímu modulu předchází výběr klientů do projektu. Výběr klientů však může být i součástí úvodního modulu. V rámci úvodního modulu jsou obvykle zařazování klienti do následných poradenských a dalších aktivit.

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (1 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *1.1) Poptávali jste samostatnou (klíčovou) aktivitu s náplní úvodního modulu jako součást veřejné zakázky pro nákup poradenských služeb v průběhu posledních tří let? POZNÁMKY týkající se celého dotazníku: - Kontextem celého dotazníku jsou nákupy externích poradenských služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání formou veřejné zakázky bez ohledu na zdroj finančních prostředků (poptávka). - Naším záměrem je zpracovat pomůcku pro poptávání poradenských činností poskytující inspiraci a dostatečný prostor pro invenci toho, kdo píše zadávací dokumentaci. - Pokud na některou z otázek nevíte přesnou odpověď, nemusíte informace dohledávat - Okénko textového pole / komentáře lze zvětšit potažením jeho pravého dolního rohu. - Otázky označené červenou hvězdičkou * jsou povinné. Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *1.2) Uvažujete o zařazení úvodního modulu do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (2 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  2) Individuální poradenství Individuální poradenství může být poptáváno formou samostatné klíčové aktivity projektu, ale také jako součást jiné aktivity. Alternativně jsou uváděny tyto názvy klíčových aktivit:

  ● Informačně poradenské centrum● Plán rozvoje klienta

  *2.1) Poptávali jste individuální poradenství v průběhu posledních tří let? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *2.4) Uvažujete o zařazení individuálního poradenství do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (3 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *2.5) Vyberte, na jakou problematiku by mohlo být Vámi příště poptávané individuální poradenství převážně zaměřeno. Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.

  ● 1) na vyhledávání nebo zprostředkování zaměstnání

  ● 2) na pomoc při řešení osobních problémů, které brání uplatnění klienta na trhu práce

  ● 3) na interpretaci výsledků bilanční nebo jiné psychologické diagnostiky

  ● 4) na tvorbu plánu dalšího rozvoje klienta (nebo zařazení do dalších aktivit projektu),

  ● 5) na rozvoj dovedností souvisejících s hledáním zaměstnání (životopis, motivační dopis, příprava na přijímací pohovor, orientace v pracovněprávních otázkách, finanční gramotnost)

  ● 6) na krizovou intervenci

  ● Jiné:

  2.6) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek individuálního poradenství?

  3) Poradenské programy zaměřené na podporu MOTIVACE pracovat a motivace hledat si zaměstnání Do skupiny poradenských programů zaměřených na podporu motivace pracovat a motivace hledat si zaměstnání (dále jen poradenské programy na podporu motivace) se řadí široké spektrum poradenských činností. Typické názvy poptávaných aktivit (abecedně řazeno):

  ● Motivační – program / kurz / školení / klub● Nácvik měkkých dovedností● Nácvik sebeprezentace a komunikace● Osobní / individuální asistence● Rozvoj klíčových kompetencí● Rozvoj osobnosti● Řízení vlastní kariéry● Skupinové poradenství

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (4 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *3.1) Poptávali jste poradenské programy zaměřené na podporu MOTIVACE v průběhu posledních tří let? Do komentáře uveďte název, který pro poptávání skupinového poradenství jako klíčové aktivity považujete za nejvíce výstižný a případný komentář.

  Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *3.2) Uvažujete o zařazení poradenského programu na podporu motivace do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  3.5) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek poradenských programů na podporu motivace?

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (5 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *3.6) Zajímá nás Váš názor na obsah poradenského programu na podporu MOTIVACE. Které z následujících bloků / modulů byste do takto zaměřeného poradenského programu zařadili a jaká by podle Vašeho názoru mohla být časová dotace jednotlivých bloků / modulů? Vycházejte, prosím, z 42 hodin časové dotace na celý poradenský program. Tato verze LimeSurvey bohužel neumí dělat kontrolní součty. Nevadí, pokud součet Vámi navržených časových dotací nebude přesně 42 hodin. Pro přechod mezi poli lze použít tabulátor.

  Do těhto polí může být zapsán pouze číselný údaj

  ● 1) Úvodní blok do poradenského programu

  ● 2) Sledování informací pro hledání zaměstnání

  ● 3) Využití počítače pro hledání zaměstnání

  ● 4) Pracovně právní minimum

  ● 5) Rozvoj profesní sebereflexe

  ● 6) Podpora motivace pracovat a hledat zaměstnání

  ● 7) Rozvoj sociálních dovedností, tj. komunikačních a interakčních dovedností

  ● 8) Příprava dokumentů pro přijímací řízení

  ● 9) Seznámení se s pracovním prostředím a výkonem vybraných povolání

  ● 10) Založení vlastního podnikání

  ● 11) Rozvoj finanční gramotnosti

  ● 12) Rozvoj funkční gramotnosti (schopnost čtení, psaní, někdy i počítání)

  ● 13) Rozvoj strategií pro návrat do pracovního života

  ● 14) Jiné - prosím, specifikujte v následující otázce

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (6 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  ● 15) Závěrečný blok poradenského programu včetně hodnoticího dotazníku, individuálního rozhovoru a vyhotovení zápisu

  3.7) Které jiné bloky / moduly by mohly / měly být do tohoto poradenského programu zařazeny?

  4) Poradenské programy zaměřené na ORIENTACI na trhu práce Poradenské programy týkající se ORIENTACE na trhu práce jsou poptávány pod různými názvy:

  ● Kurz základních znalostí trhu práce● Poradensko - informační program● Poradenský modul● Poradenský program● Poradenský program Cesta na trh práce● Poradenský program Hledám zaměstnání● Poradenský program Jak vhodně na to● Poradenský program JOB CLUB● Techniky hledání zaměstnání / orientace v kariéře● Výběrová řízení a příprava na pohovor

  *4.1) Poptávali jste poradenské programy zaměřené na ORIENTACI na trhu práce v průběhu posledních tří let?

  Do komentáře uveďte název, který pro poptávání těchto poradenských programů považujete za nejvíce výstižný. Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (7 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *4.2) Uvažujete o zařazení poradenského programu s problematikou orientace na trhu práce do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  4.5) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek poradenských programů zaměřených na orientaci na trhu práce?

  *4.6) Zajímá nás Váš názor na obsah poradenského programu zaměřeného na ORIENTACI na trhu práce. Které z následujících bloků / modulů byste do takto zaměřeného poradenského programu zařadili a jaká by podle Vašeho názoru mohla být časová dotace jednotlivých bloků / modulů? Vycházejte, prosím, z 42 hodin časové dotace na celý poradenský program. Tato verze LimeSurvey bohužel neumí dělat kontrolní součty. Nevadí, pokud součet Vámi navržených časových dotací nebude přesně 42 hodin. Otázka je záměrně totožná s otázkou č. 3.6. Zajímá nás totiž Vaše vnímáni rozdílu v obsahu a časové dotaci poradenských programů zaměřených na podporu MOTIVACE a ORIENTACE na trhu práce. Pro přechod mezi poli lze použít tabulátor.

  Do těhto polí může být zapsán pouze číselný údaj

  ● 1) Úvodní blok do poradenského programu

  ● 2) Sledování informací pro hledání zaměstnání

  ● 3) Využití počítače pro hledání zaměstnání

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (8 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  ● 4) Pracovně právní minimum

  ● 5) Rozvoj profesní sebereflexe

  ● 6) Podpora motivace pracovat a hledat zaměstnání

  ● 7) Rozvoj sociálních dovedností, tj. komunikačních a interakčních dovedností

  ● 8) Příprava dokumentů pro přijímací řízení

  ● 9) Seznámení se s pracovním prostředím a výkonem vybraných povolání

  ● 10) Založení vlastního podnikání

  ● 11) Rozvoj finanční gramotnosti

  ● 12) Rozvoj funkční gramotnosti (schopnost čtení, psaní, někdy i počítání)

  ● 13) Rozvoj strategií pro návrat do pracovního života

  ● 14) Jiné - prosím, specifikujte v následující otázce

  ● 15) Závěrečný blok poradenského programu včetně hodnoticího dotazníku, individuálního rozhovoru a vyhotovení zápisu

  4.7) Které jiné bloky / moduly byste to tohoto poradenského programu zařadili?

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (9 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  5) Poradenské programy - finanční, právní a funkční gramotnost Poradenské programy finanční, právní a funkční gramotnosti jsou poptávány pod následující názvy:

  ● Finanční a funkční gramotnost● Finanční gramotnost / poradenský program / kurz● Finanční poradenství● Minimum pro život● Pracovně právní minimum / poradenství

  *5.1) Poptávali jste poradenské programy finanční, právní a funkční gramotnosti v průběhu posledních tří let? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *5.2) Uvažujete o zařazení poradenských programů finanční, právní a funkční gramotnosti do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (10 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  5.5) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek realizace poradenských programů finanční, právní a funkční gramotnosti?

  6) Poradenské programy pro OZP a pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstn. Do této kategorie byly zařazeny poradenské činnosti určené pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a pro uchazeče o zaměstnání vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

  ● Poradenský program pro OZP● Poradenský program pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání.

  *6.1) Poptávali jste poradenský program pro OZP nebo pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči jako součást veřejné zakázky pro nákup poradenských služeb v průběhu posledních tří let? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *6.2) Uvažujete o zařazení poradenského programu pro OZP nebo pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (11 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  6.5) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek poradenského programu pro OZP a pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči?

  7) Diagnostika osobnostních předpokladů pracovního uplatnění Do kategorie diagnostika osobnostních předpokladů pracovního uplatnění (dále jen diagnostika osobnostních předpokladů) byly zařazeny klíčové aktivity s následujícími názvy:

  ● Bilanční a pracovní diagnostika● Bilanční diagnostika● Osobnostní diagnostika● Pracovní diagnostika / diagnostický blok / modul

  *7.1) Poptávali jste diagnostiku osobnostních předpokladů v průběhu posledních tří let? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  *7.2) Uvažujete o zařazení diagnostiky osobnostních předpokladů do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím /

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (12 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  Neumím posoudit

  Do komentáře, prosím, zmiňte také, zda uvažujete o nákupu počítačové diagnostiky COMDI, případné zkušenosti s touto diagnostikou nebo náměty na její využití. Okénko komentáře můžete zvětšit jeho potažením za pravý dolní roh.

  7.5) Na co by mohl / měl být kladen důraz při vyhodnocování kvality nabídek realizace diagnostiky osobnostních předpokladů?

  8) Závěrečný modul poradenských činností Jedna ze zadávacích dokumentací obsahovala klíčovou aktivitu nazvanou "Závěrečný pohovor a hodnocení" s touto náplní: "Závěrečný pohovor a hodnocení není školením, ale má za cíl zhodnotit projekt z pohledu klienta projektu a získat informace pro vytvoření zpětné vazby pro tvorbu a realizaci dalších projektů. Současně zde bude vykonáno formální ukončení účasti klienta projektu v projektu se všemi náležitostmi. Nejprve klienti projektu vyplní hodnotící dotazník. Tento hodnotící dotazník připraví dodavatel a jeho podobu schválí zadavatel. Bude obsahovat zhodnocení jednotlivých aktivit projektu, kterých se klient projektu zúčastnil, dále celkové zhodnocení projektu, s popisem slabin a silných stránek projektu. Poté proběhne pohovor s jednotlivými účastníky projektu, který provede individuální poradce a jehož obsahem bude zejména pohled klienta projektu na projekt, jeho výhody, nevýhody a přínosy. Velmi důležitou částí tohoto pohovoru bude nasměrování dalších aktivit účastníků směrem k celoživotnímu vzdělávání, kariéře. Dodavatel ke každému pohovoru vypracuje zápis, který bude rovněž obsahovat výstup pohovoru ve vztahu ke klientovi projektu a jeho dalšímu výhledu uplatnění na trhu práce."

  *8.1) Nákup aktivit, které jsou popsány v rámci závěrečného modulu je podle Vašeho názoru:

  Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím / Neumím posoudit1) Vhodný pro kontrolu kvality dodané služby ze strany ÚP

  2) Přínosný pro klienta (uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání) 3) Přínosný pro další práci s klientem

  4) Přínosný pro dodavatele 5) Pracný pro dodavatele

  6) Naprosto zbytečný 7) Nevhodný. Bylo by lepší, kdyby tyto aktivity realizoval ÚP, aby nedocházelo ke ztrátě

  informací o klientovi

  8) Vhodný jen pro RIP.

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (13 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  9) Závěrečné hodnocení by mělo být součástí většiny nakupovaných poradenských služeb.

  *8.2) Uvažujete o zařazení aktivit závěrečného modulu do některé z příštích veřejných zakázek na poradenské činnosti? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  8.3) Co by mohla / měla zohledňovat metodika výběru dodavatele aktivit závěrečného modulu?

  9) Používaná terminologie Vaše odpovědi v této sekci nám pomohou zorientovat se v tom, jak jsou vnímány některé z pojmů a jejich vzájemný vztah.

  *9.1) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma poradenské činnosti?

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Pojem poradenské činnosti zahrnuje všechny formy a

  druhy poradenských aktivit, programů a služeb.

  2) Názvy poradenských činností by měly být při jejich nákupu používány jednotně na všech pracovištích ÚP.

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (14 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  9.2) Váš komentář k předcházející otázce:

  *9.3) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma rozdíl mezi skupinovým poradenstvím a poradenským programem?

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Nevnímám rozdíl mezi skupinovým poradenstvím a

  poradenským programem.

  2) Skupinové poradenství je forma práce se skupinou klientů.

  3) Poradenský program je časově a obsahově vymezený sled aktivit s poradenským zaměřením, ve kterém je obvykle využívána skupinová i individuální

  forma práce s klientem.

  9.4) Váš komentář k předcházející otázce:

  *9.5) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma poradenský program?

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Názvy poradenských programů by měly být používány jednotně na všech pracovištích ÚP.

  2) Obsah poradenského programu je obvykle zpracován formou rámcové osnovy.

  3) Rámcová osnova poradenského programu se obvykle člení na jednotlivé tematicky zaměřené bloky (moduly).

  4) Obsah poptávaného poradenského programu se přizpůsobuje aktuální potřebě klientů.

  5) Obsah poradenských programů se liší podle toho, čeho chce ÚP u cílové skupiny dosáhnout.

  6) Názvy modulů poradenských programů není potřeba sjednocovat.

  7) Obsah jednotlivých modulů si může každé pracoviště určit po svém.

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (15 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  8) Pro poradenské programy je potřeba vypracovat směrnici / normativní instrukci.

  9) Souhlasím s dělením poradenských programů na programy zaměřené: a) na podporu motivace, b) na

  orientaci na trh práce, c) na finanční, právní a funkční gramotnost.

  10) Poradenské programy pro OZP a pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování

  zaměstnání jsou obdobou poradenských programů uvedených pod bodem 9)

  11) Poradenské programy lze členit podle časové dotace na krátké (15-29 hodin), střední (30-59 hodin) a

  dlouhé (60-125 hodin).

  12) Máme zpracovány vzorové obsahy různě zaměřených poradenských programů.

  9.6) Váš komentář k předcházející otázce:

  *9.7) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma motivační program?

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Proti pojmu motivační program nemám námitek.

  2) Motivační program by měl být nazýván poradenským programem zaměřeným na podporu motivace (motivace

  pracovat a motivace hledat si zaměstnání).

  3) Motivační program by měl být nazýván poradenským rozvojovým programem.

  4) Nevnímám rozdíl mezi pojmy motivační program a poradenský program.

  5) Nevnímám rozdíl mezi pojmy motivační program a poradenský program zaměřený na orientaci na trhu

  práce.

  9.8) Váš komentář k předcházející otázce:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (16 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *9.9) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma pracovní diagnostika?

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Pracovní diagnostika je poradenský program

  zaměřený na zjišťování osobnostních předpokladů pracovního uplatnění.

  2) Pracovní diagnostika je poradenská technika zjišťování osobnostních předpokladů pracovního

  uplatnění.

  3) Pracovní diagnostika může být prováděna individuálně, ale také kombinací skupinové a individuální

  poradenské práce s klientem.

  4) Informaci č. 13/2010 o zabezpečení pracovní diagnostiky pro účely volby povolání je potřeba inovovat.

  5) U pracovní diagnostiky by měl být stanoven závazný výstup (např. ve formě závěrečné zprávy z pracovní

  diagnostiky).

  6) Synonymum pro pracovní diagnostiku je počítačová diagnostika COMDI

  7) Počítačovou diagnostiku COMDI považuji za kvalitní nástroj.

  8) Obdobný nástroj, jako je COMDI, by měl být ve vlastnictví ÚP pro neomezené využívání.

  9) Bylo by přínosné seznámit se s metodikou bilance kompetencí (tj. vedení klienta ke zpracování přehledu

  svých znalostí, dovedností, schopností, předpokladů a omezení pro budoucí uplatnění na trhu práce), abychom

  měli představu, zda a jak ji nakupovat.

  9.10) Váš komentář k předcházející otázce:

  *9.11) Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními na téma Job club?

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (17 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Normativní instrukce Job clubu by měla být inovována.

  2) Normativní instrukce Job clubu by měla umožňovat i menší počet klubových setkání.

  3) Normativní instrukce Job clubu by měla umožňovat i kratší časovou dotaci klubových setkání.

  4) Souhlasím s rozšířením specifikace Job clubu podle časové dotace (10-14 hodin, 15-19, 20-24).

  5) Typy Job clubů podle cílové skupiny (start, klasik, help, návrat, plus, mix) jsou dostačující.

  6) Pro Job club preferuji heterogenní skupinu. 7) Job club je svou povahou poradenský program na

  podporu motivace.

  8) Job club je svou povahou kombinace poradenského programu na podporu motivace a orientace na trhu

  práce.

  9.12) Váš komentář k předcházející otázce:

  10) Kritéria hodnocení kvality dodavatelů poradenských služeb Tento oddíl je věnován kritériím kvality nakupovaných poradenských služeb.

  *10.1) Co si představujete pod pojmem metodika výběru dodavatele poradenských činností?

  *10.2) Co si představujete pod pojmem metodika posuzování kvality poradenských činností?

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (18 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *10.3) Pro které z následujících poradenských činností doporučujete navrhnout dílčí kvalitativní kritéria pro hodnocení nabídek na veřejné zakázky?

  Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím / Neumím posoudit1) Úvodní modul k poradenským činnostem

  2) Individuální poradenství 3) Skupinové poradenství

  4) Poradenské programy zaměřené na podporu motivace pracovat a motivace hledat si zaměstnání

  5) Poradenské programy zaměřené na orientaci na trh práce 6) Poradenské programy zaměřené na finanční, právní a funkční gramotnost

  7) Poradenské programy pro osoby se zdravotním postižením 8) Poradenské programy pro uchazeče vyžadující zvýšenou péči při hledání zaměstnání

  9) Pracovní diagnostika 10) Bilanční diagnostika

  11) Závěrečný modul poradenských činností

  *10.4) Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:

  Souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Nesouhlasím Nevím / Neumím posoudit1) Cena jako převažující hodnoticí kritérium nákupu

  poradenských činností není vyhovující.

  2) Bez posouzení subjektivních kritérií hodnocení kvality poradenských činností nelze posoudit ekonomickou

  výhodnost nabídek.

  3) Stanovení subjektivních kritérií hodnocení kvality poradenských činností je snadné.

  4) Subjektivní kritéria hodnocení kvality poradenských činností jsou častým důvodem stížností předkladatelů na

  výsledek výběrového řízení.

  5) V budoucnu si nehodláme komplikovat výběrová řízení stanovováním subjektivních kritérií hodnocení

  kvality poradenských činností.

  6) Subjektivní hodnoticí kritéria lze nahradit zvýšením požadavků na kvalifikaci realizátora poradenských

  činností.

  10.5) Váš komentář k problematice kritérií hodnocení kvality dodavatelů poradenských služeb.

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (19 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  11) Vaše odborné zkušenosti Jak je uvedeno na začátku dotazníku, je tento dotazník anonymní bez možnosti jakéhokoliv dohledání respondentů. Přesto bychom potřebovali o Vás znát pár detailů pro posouzení kontextu odpovědí.

  *11.1) Jste poradenský pracovník, pracujete v útvaru poradenství nebo v útvaru, který se zabývá poskytováním poradenství? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● ano

  ● ne

  *11.2) Uveďte přibližný počet veřejných zakázek na nákup poradenských služeb (bez ohledu na zdroj financování), na jejichž přípravě jste se podílel(a).

  Do tohoto pole může být zapsán pouze číselný údaj

  *11.3) Předpokládáte, že se na přípravě veřejných zakázek na nákup poradenských služeb budete podílet v budoucnu? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (20 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  *11.4) Chtěl(a) byste se v budoucnu podílet na přípravě veřejných zakázek na nákup poradenských služeb? Zvolte jednu z následujících odpovědí

  ● Ano

  ● Spíše ano

  ● Spíše ne

  ● Ne

  ● Nevím / Neumím posoudit

  Zde prosím vložte Váš komentář:

  * 11.5) Co se domníváte, že by přispělo k efektivnějšímu nákupu poradenských služeb?

  11.6) Zde můžete napsat jakýkoliv komentář týkající se tohoto dotazníku:

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (21 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

 • OMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=77148&lang=cs (22 z 22) [18. 8. 2014 16:15:36]

  surveys.nvf.czOMEGA-Analýza ZD na nákup poradenských služeb ::

  FPFJPDFMDACIIPOOEHBNBAKKFAEMADCHMB: form1: x: f1: f2: Offf3: f4: f5: f6: Offf7: f8: f9: f10: Offf11: f12: f13: f14: Offf15: f16: f17: f18: f19: f20: Offf21: f22: f23: Offf24: f25: f26: Offf27: f28: f29: Offf30: f31: f32: Offf33: f34: f35: Offf36: f37: Offf38: f39: f40: f41: f42: f43: Offf44: f45: f46: f47: Offf48: f49: f50: f51: f52: f53: f54: f55: f56: f57: f58: f59: f60: f61: f62: f63: f64: f65: f66: f67: f68: f69: f70: f71: Offf72: f73: f74: f75: Offf76: f77: f78: f79: f80: f81: f82: f83: f84: f85: f86: f87: f88: f89: f90: f91: f92: f93: f94: f95: f96: f97: f98: f99: Offf100: f101: f102: f103: Offf104: f105: f106: f107: f108: f109: Offf110: f111: f112: f113: Offf114: f115: f116: f117: f118: f119: Offf120: f121: f122: f123: Offf124: f125: f126: f127: f128: f129: f130: f131: Offf132: f133: f134: Offf135: f136: f137: Offf138: f139: f140: Offf141: f142: f143: Offf144: f145: f146: Offf147: f148: f149: Offf150: f151: f152: Offf153: f154: f155: Offf156: f157: Offf158: f159: f160: f161: f162: f163: f164: f165: Offf166: f167: f168: Offf169: f170: f171: f172: f173: f174: Offf175: f176: f177: Offf178: f179: f180: Offf181: f182: f183: f184: f185: f186: Offf187: f188: f189: Offf190: f191: f192: Offf193: f194: f195: Offf196: f197: f198: Offf199: f200: f201: Offf202: f203: f204: Offf205: f206: f207: Offf208: f209: f210: Offf211: f212: f213: Offf214: f215: f216: Offf217: f218: f219: Offf220: f221: f222: f223: f224: f225: Offf226: f227: f228: Offf229: f230: f231: Offf232: f233: f234: Offf235: f236: f237: Offf238: f239: f240: f241: f242: f243: Offf244: f245: f246: Offf247: f248: f249: Offf250: f251: f252: Offf253: f254: f255: Offf256: f257: f258: Offf259: f260: f261: Offf262: f263: f264: Offf265: f266: f267: Offf268: f269: f270: f271: f272: f273: Offf274: f275: f276: Offf277: f278: f279: Offf280: f281: f282: Offf283: f284: f285: Offf286: f287: f288: Offf289: f290: f291: Offf292: f293: f294: Offf295: f296: f297: f298: f299: f300: f301: f302: f303: f304: Offf305: f306: f307: Offf308: f309: f310: Offf311: f312: f313: Offf314: f315: f316: Offf317: f318: f319: Offf320: f321: f322: Offf323: f324: f325: Offf326: f327: f328: Offf329: f330: f331: Offf332: f333: f334: Offf335: f336: f337: f338: Offf339: f340: f341: Offf342: f343: f344: Offf345: f346: f347: Offf348: f349: f350: Offf351: f352: f353: Offf354: f355: f356: f357: f359: f358: Offf360: f361: f362: f363: f364: Offf365: f366: f367: f368: Offf369: f370: f371: f372: f373: f374: f375: f380: f383: f384: f385: f386: f387:

  f376: f377: f378: f379: f381: f382:


Related Documents