YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

R AR A Č U N A RČ U N A R S K A S K A G R A F I K AG R A F I K A

Page 2: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OSNOVNI POJMOVI

� U računarskom smislu slika je proizvod nekog grafičkog programa koji se izvršava uz pomoć računara.računara.

� Slika se u memorijski prostor računara učitava na jedan od tri načina:� Učitavanjem slike iz memorije digitalnog aparata,

direktno sa kamere ili iz drugog memorijskog prostora (internet...)

� Skeniranjem uz pomoć perifernog ureñaja koji se naziva skener (scanner)

� Kreiranjem slike korišćenjem programa za izradu ili obradu slika

Page 3: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PREDSTAVLJANJESLIKA

Slika se može predstaviti � Slika se može predstaviti na dva načina:�Rasterski�Vektorski

Page 4: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PREDSTAVLJANJE SLIKA

� Rasterska slika se predstavlja približno, tako što je površina slike podeljena linijama paralelnim sa horizontalnom i vertikalnom osom u mreži kvadratića –osom u mreži kvadratića –piksela. Piksel karakterišu intenzitet osvetljenja i boja. Koliko će slika zauzeti mesta u memoriji računara ne zavisi samo od njene kompleksnosti već i od broja piksela i broja boja koje su na raspolaganju.

Page 5: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PREDSTAVLJANJE SLIKA

� Vektorska grafika

jpeg raster vektorska u giff-u

Page 6: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PREDSTAVLJANJE SLIKA

Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim jednačinama. Za razliku od rasterskih (bitmap) slika, vektorski format je višestruko upotrebljiviji jer omogućava štampu na bilo kom formatu, sa izuzetnom lakoćom i prilagodljivošću, zbog čega je neprikosnoven u kreiranju i čuvanju logotipa.logotipa.

U najrasprostranjenije programe, koji su u potpunosti kompatiblni i u stanju su da sačuvaju vektorski format, spadaju Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand i drugi. Koliko god da se radi na unapreñivanu pomenutih programa, nije moguće postići fotorealističnost, što je ujedno i jedina, velika mana vektorskog prikaza.

Najpoznatiji vektorski formati su EPS, AI, PDF, itd.

Page 7: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

REZOLUCIJA – MERA KVALITETA SLIKE

� Rezolucija je broj piksela po horizontali i vertikali, jasno je da će kvalitet slike biti bolji što je rezolucija veća. Rezolucija se izražava u broju tačaka po inču (dpi – dots per inch)

� Svaki piksel slike čuva se u memoriji � Svaki piksel slike čuva se u memoriji posebno i pridružuju mu se jedan, dva, tri ili četiri bajta, u zavisnosti od količine boja kojima se slika predstavlja

Page 8: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

Format Vektorski iliRasterski Opis

.BMPWindows Bitmap Rasterski Koristi se za prikaz i čuvanje Windows slika

(Windows)

.CGMComputer Graphics Metafile

VektorskiFormat koji je razvijen saradnjom različitihorganizacija za standardizaciju. Podržan je odmnogih softverskih kuća.

.DCXWindows Images Rasterski Format za višestruke '.PCX' datoteke (Windows)

.DXFData Exchange VektorskiFormat kreiran od AutoDesk-a. Skoro svi PC-bazirani CAD (Computer Aided Design) sistemi.DXFData Exchange

File Vektorski bazirani CAD (Computer Aided Design) sistemipodržavaju DXF.

.EPSEncapsulated Postscript

Vektorski, često sarasterskimzaglavljem

Format za PostScript jezik. EPS koristikombinaciju PostScript komandi i TIFF ili PICT format.

.GIFGraphics Interchange Format

Rasterski

Ovaj format može se koristiti na različitimplatformama, pa se često koristi za čuvanje slikaza WWW. Pošto je zapis relativno mali , slike se brzo prenose putem Interneta. No, GIF je ograničen na 256 boja, i boje nisu prikazane iste na svim platformama.

Page 9: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

Format Vektorski iliRasterski Opis

.JPGJoint Photographic Experts Group

Rasterski

Meñunarodni standard korišćen za kompresiju digitalnihslika. Datoteke su relativno male, zavisno o stepenukompresije. To je format kojim se ne može povratitiorginalna slika.

.PCXPC Paintbrush Rasterski Format kreiran od Zsoft. Podržan od mnogih Windows aplikacija, kao i od mnogih optičkih skenera i fax modema.

.PICLotus Picture File Vektorski

Relativno jednostavan grafički format razvijen od Lotus-a za prikaz grafike generisane Lotusom 1-2-3. PIC je podržan od mnogih PC aplikacija.podržan od mnogih PC aplikacija.

.PICTPicture Format VektorskiFormat za Macintosh grafičke datoteke razvijen od Apple Computer. On je podržan od svih grafičkih programa kojirade na Macintosh-u. (Macintosh)

.PNG Rasterski Naprednija verzija .GIF formata

.TIFTagged Image File Format Rasterski

Ovaj format se koristi za spremanje i razmenu izmeñu 'desktop publishing' i 'graphic design' aplikacija. TIFF takoñe podržavaju različite platforme, poput Microsoft Windows-a i Macintosh-a. Takoñe se koristi za skeniranje slika jer podržava sve veličine, rezolucije i dubine boja

.WMFWindows Metafile

Vektorski, možeda sadrži irastersku sliku

Format za spremanje i razmjenu slika za Windows aplikacije.

.WPGWordPerfect Graphic File Vektorski Format koji koristi WordPerfect

Page 10: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OSNOVNI FORMATI SLIKA

� Način na koji je crtež snimljen u datoteku primenom odgovarajuće tehnike zove se format podataka. Slika se snima u formatu sa ili bez komprimiranja – smanjenja njenog kvaliteta.kvaliteta.

� Kod tehnika sa kompresijom podataka primenjuju se tri pristupa:

� Kompresija redukovanjem podataka� Kompresija bez gubitaka podataka� Kompresija sa gubitkom podataka

Page 11: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� BMP (bitmap) – prvi i najznačajniji format skladištenja slika. U datoteku je uskladišten svaki piksel svaki piksel pojedinačno sa odgovarajućim brojem bajtova. Nema kompresije podataka tako da su datoteke velike. Nema gubitaka podataka o elementima slike.

Page 12: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� GIF (Graphics Interchange Format) – razvijen je da bi se koristio na jednom od prvih onlinemreža (CompuServe). Kod ovog formata radi se o kompresiji bez gubitka podataka tako što niz istih piksela skladišti kao jedan simbol pomnožen istih piksela skladišti kao jedan simbol pomnožen sa brojem njegovih ponavljanja. Ovaj format je ograničen na paletu od 256 boja čime je smanjen broj podataka a samim tim su i datoteke manje što je omogućilo brz prenos i učitavanje na Internetu.

� Ovaj format omogućava da se u jednoj datoteci čuva više slika te je pogodan za jednostavne animacije koje se ponavljaju.

Page 13: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� JPG ili JPEG (Joint Photographers Experts Group) – razvijen je kako bi se smanjila veličina datoteka sa kontinuiranim tonovima. JPEG kompresuje sliku tako što čuva njenu kompletnu crno-belu verziju i veći deo njenih informacija o boji. JPEG razbija sliku u zone slične boje JPEG razbija sliku u zone slične boje tako što se formiraju blokovi veličine 8x8 piksela i izračunava se prosečna vrednost osvetljenja i boje za celu grupu i pamti se ova informacija za celu grupu

Page 14: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� MPEG (Motion Picture Experts Group) – je oblik kompresije za komprimovanje pokretnog videa. Baziran je na ideji JPEG

Page 15: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� PNG (Portable Network Graphics) – format bez gubitka, nije ograničen na 256 boja a sama datoteka je nekoliko puta veća od JPEG sama datoteka je nekoliko puta veća od JPEG datoteke.

Za razliku od GIF-a ugrañeno je automatsko podešavanje na svim platformama, efekti promenljive providnosti i bolja kompresija za 10% do 30%.

Page 16: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

NAJZNAČAJNIJI FORMATI SLIKA

� TIFF (Tagged Image File Format) – format koji se ranije koristio za čuvanje skeniranih koji se ranije koristio za čuvanje skeniranih slika. Koristi isti algoritam kompresije bez gubitaka kako i GIF format.

Page 17: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

RAČUNARSKA GRAFIKA - BOJE

Ljudsko oko razlikuje oko 7 500 000 boja i njihovih nijansi. Osnovna podela boje je na

ahromatske i hromatske. Ahromatske boje se razlikuju po svetlini tj. količini svetla (npr. raspon

od crne do bele), a hromatske boje se razlikuju na osnovu obojenosti (ton boje), svetline (punoća

boje) i zasićenosti (čistoća boje).

Boje se mogu dobiti mešanjem svetlosti (npr.RGB) ili mešanjem pigmenata (npr. CMYK).

RGB i CMYKRGB i CMYK

RGB model boja se dobija promenom intenziteta crvene (R), zelene (G) i plave (B) svetlosti.

Najniži intenzitet je 0, a najviši je limitiran na 255.

24-bitni RGB kolor model može prikazati 16 777 216 boja (256 crvene x 256 zelene x 256

plave).

CMYK model boja dobija se mešanjem četiri transaparentne boje (cijan (C), magenta (M), žuta

(Y), i crna (B)). Ovaj model boja namenjen je za štampanje i prikazuje znatno manji broj boja u

odnosu na RGB.

Page 18: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

RAČUNARSKA GRAFIKA - BOJE

Page 19: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

RAČUNARSKA GRAFIKA - BOJE

Page 20: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 21: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 22: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 23: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 24: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 25: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Page 26: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OBRADA SLIKA

Paste as new object:

Paste as new selectio:

Opcije menija Edit:

PastePaste as new selectio:

Into Selection:

New from Clipboard:

Fil

Page 27: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OBRADA SLIKA

Adjust Brightness/Contrast/Intensity

Opcije menija Image:

Adjust Brightness/Contrast/Intensity

Resample

Paper Size

Flip

Rotate

Duplicate

Mask/Remo

ve

Page 28: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OBRADA SLIKA

3D Effect

Page Curl,

Perspective

Sphere

Art Strokes

Blur

CameraLighting Effects

Lens Flare

Opcije menija Effects:

Color Transform

Contour

Creative

Vignate:

Weather:

Frame:

Custom Alchemy

DistortPixelate:

Shear:

Noise

Sharpen

Texture

Bubbles

Brick Wall

Plastic

Page 29: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

OBRADA GOTOVIH SLIKA

Rasterske slike mogu se umetati u vektorske programe, ali je mogućnost njihovih

modifikacija i transformacija u ovim programima ograničena. Za generaciju

modifikaciju (retuširanje) rasterskih slika koriste se rasterski programi. Kako se

mogućnosti ovih programa zasnivaju na teoriji fotografije udruženom sa

savremenom tehnologijom, za opisivanje mogućnosti ovih programa biko bi

potrebno mnogo više prostora nego za vektorske programe. Zbog toga je u

nastavku samo informativno prikazan jedan takav program i najjednostavnije

modifikacije gotovih slika

Page 30: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Corel PHOTO-PAINT

Corel PHOTO-PAINT je deo Corel paketa programa

namenjen za kreiranje, retuširanje i obradu rasterskih slika. namenjen za kreiranje, retuširanje i obradu rasterskih slika.

Program se pokreće dvostrukim klikom na njegovu sličicu.

Page 31: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Corel PHOTO-PAINT

Opcije menija Image

a) Učitavanje slike vrši se komandom Open iz menija File.

Zadavanjem ove komande otvara se prozor za dijalog u kome

se na uobičajen način odreñuje ime slike.

Uključenjem prekidača Preview u okviru prozora prikazuje se

ime slike koja je označena.

Page 32: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Corel PHOTO-PAINT

Opcije menija Image

b) Promena veličine učitena slike postiže se opcijom

Resample. Resample.

Ova opcija se nalazi u okviru menija Image, klikom na opciju

Resample otvara se dijalog u okviru kojeg može da se

promeni veličina slike u procentima, a takoñe može da se

promeni rezolucija kao i jedinice mere slike.

Page 33: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKACorel PHOTO-PAINT

Opcije menija Image

c) Promena veličine slike postiže se klikom na opciju Paper size koja se nalazi u

meniju Image.

Pozivanjem ove opcije otvara se dijalog gde se odreñuje željena dimenzija crteža

kao i jednice mere koje će se koristiti tokom rada. kao i jednice mere koje će se koristiti tokom rada.

U polju Background odreñuje se boja papira.

Page 34: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKACorel PHOTO-PAINT

d) Osvetljenje, kontrast i intenzitet

Promena osvetljenja, kontrasta i intenziteta slike vrši se pomoću prozora za dijalog koji se otvara komandom Brightness-Contrast-Intensity iz kaskadnog menija Adjust menija Image.

Pomeranjem dugmića levo i desno dobijaju se odgovarajuće promene na slici.

Pritiskom na dugme u donjem levom uglu, u obliku oka, mogu se odmah videti promene na slici u odnosu na original (koji se nalazi levo).

Ako želimo da prihvatimo promenu pritisnemo dugme OK, a dugmetom Cancel slika se vraća u prvobitno stanje.

Page 35: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

PROGRAMI ZA OBRADU SLIKA

Corel PHOTO-PAINT

c) Solarizacija

Solarizacija je greška u fotografiji koja se javlja kada se negativ previše osvetli, pa počne da se pretvara u pozitiv (odnosno pozitiv u negativ). osvetli, pa počne da se pretvara u pozitiv (odnosno pozitiv u negativ).

U umetničkoj fotografiji ova greška se pravi namerno u cilju izazivanja posebnih efekata.

Komandom Solarize iz kaskadnog menija Color Transform menija Effectsdobija se prozor za dijalog za solarizaciju slike.

Iznos solarizacije podešava se u koracima od 0 do 255. Iznosu 255 odgovara potpuni negativ.

Page 36: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

UZORCI SLIKA ZA OBRADU

Page 37: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

UZORCI SLIKA ZA OBRADU

Page 38: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

UZORCI SLIKA ZA OBRADU

Page 39: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

UZORCI SLIKA ZA OBRADU

Page 40: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

UZORCI SLIKA ZA OBRADU

Page 41: Obrada slika SI V1o.ppt - cetvrtagimnazija.edu.rs · PREDSTAVLJANJE SLIKA Vektorska grafika ili geometrijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling ) je na čin prikazivanja

Related Documents