YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993

(Dvadsiate storočie - K R Á T K E )

Page 2: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Občianske právo

Predmet úpravy: MAJETKOVÉ VZŤAHY

Pojem: PRÁVNE NORMY , ktoré upravujú - Osobné,

VECNÉ, ZAVÄZKOVÉ, DEDIČSKE vzťahy

Page 3: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

S Ú K R O M N É P R Á V O

1. Občianske právo;

2. Obchodné právo;

3. Rodinné právo ;

4. Pracovné právo;

5. Pozemkové právo.

Page 4: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO OBČIANSKEHO PRÁVA

RECEPČNÁ právna normy

Recepcia

Úst. ... zákon č. 11/1918 Zb. - univerzálna a bezvýhradná

Ústavný zákon č. 121/1920 Zb. - RECEPCIA

Uvádzací zákon k ústavnej listine 1920 a) Všeobecná

Článok IX. b) s VÝHRADOU –

S derogačnými klauzulami

Pokiaľ NEODPORUJÚ: a) ústavnej listine,

b) republikánskej a demokratickej forme štátu.

Page 5: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Československý právny poriadok

PRÁVNY DUALIZMUS

Vznikol recepciou právnych noriem (prameňov práva, ktoré platili v momente vyhlásenia štátu

RECEPCIA = akceptácia + transfer (legalita – prijíma ju už čsl. zákonodarca,

Dovtedy právna norma iného štátu – sa stáva zákonom nového štátu;

Už to nie je ani : a) rakúsky - ani - b) uhorský (magyar) zákon

Ale – dostáva právnu silu a suverenitu - Republiky československej

Stáva sa - ČESKOSLOVENSKÝ PRÁVNY PORIADKOM

(s územným dualizmom – má dve podoby )

A) Čsl. PRÁVNY PORIADOK B.) Čsl. PRÁVNY PORIADOK

Platný na území Čiech, Moravy a Sliezska Platný na území Slovenska

Plus – zákonodarnou činnosťou Národného zhromaždenia ČSR

Sa vytvára čsl. právny poriadok platný na celom území ČSR

Page 6: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRAMENE OBČIANSKEHO PRÁVA po vzniku ČSR

HISTORICKÉ ZEMĚ na území SLOVENSKA

Čechy, Morava, Sliezsko Súkromné právo platné na Slovensko

Prevzatý ABGB – transfer (obyčajové právo (súdne) pred r. 1848;

zákony po r. 1867

Na Všeobecný občiansky zákonník platný

dve vrstvy právnych noriem:

a)spred r. 1848 - Tripartitum 1514; in Corpus iuris hungarici.

b) po r. 1861 (restitutio in integrum + Iudexkuriálna konferencia

c) súkr.-pr. zákony prijal Országház + 67 zákonov

d) Rozhodnutia Kráľovskej KÚRIE v obč. rozhodnutiach – ...............................

Stav k 28. Októbru 1918

ZÁKONY prijímané NÁRODNÝM Zhromaždením ČSR

Page 7: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Rozsudok Kráľovskej kúrie z roku 1917

Page 8: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

MAPA Republiky ČESKOSLOVENSKA

HISTORICKÉ ZEMĚ , SLOVENSKO a PODKARPATSKÁ RUS

Page 9: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Prvý prezident Najvyššieho súdu ČSR, prof. Právnickej fakulty UK v Bratislave

Vladimír Fajnor

/1875 – 1952/

Štefan a Vladimír Fajnorovci - otec a syn alebo advokát a sudca

„Advokát nech nikdy nezabudne, že ak má dôveru vo svoje

povolanie, vo svoj rozum a svoju česť, vždycky nájde dostatok

klientov, ktorý budú mať dôveru v neho. A sudca nech nikdy

nezabudne, že dobré súdy znamenajú dobrých advokátov a

dobrí advokáti dobré súdy“. Autorom týchto myšlienok

pochádzajúcich z prednášky konanej 12. novembra 1932 na

schôdzi Právnickej Jednoty v Košiciach a neskôr uverejnenej v

tom istom roku aj Právnym obzorom pod názvom „Sudca a

advokát“ je dlhoročný advokát a neskorší prvý prezident

Najvyššieho súdu ČSR Vladimír Fajnor /1875 – 1952/, syn

známeho slovenského advokáta Štefana Fajnora /1844

-1909/.

Page 10: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Titulná strana prvého vydania Nástinu súkromého práva - podľa

prof. Dr. Karla SZLADITSA

Page 11: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

JUDr. Štefan Fajnor advokát SENICA –

školiteľ P. O. HVIEZDOSLAVA

Page 12: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Pozvánka prezidenta republiky adresovaná V. Fajnorovi

Page 13: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Obálka listu Michala Mudroňa Štefanovi Fajnorovi

Page 14: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Kondolencia P.O. Hviezdoslava pozostalej manželke

Š. Fajnora

Page 15: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Blahoprajný telegram

T. G.Masaryka

Page 16: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁCE na zjednotení (UNIFIKÁCII) čsl. občianskeho práva

Ministerstvo pre zjednotenie zákonodarstva

Zjazdy právnikov,

Unifikačný zjazd právnikov v Bratislava 1937

Marec – apríl 1938 - návrh predložený do NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA

Page 17: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

TRENDY - Občianskeho zákonodarstva v ČSR

Washingtonská Deklarácia - 18. Októbra 1918

VZNIK ČSR - REVOLUCIA

Proti - ARISTOKRATICKÁ (antifeudálna)

- anti AUTOKRATICKÁ

- Anti - TEOKRATICKÁ

Odlúčenie cirkvi od štátu (aj majetkové)

Nie božské právo kráľov

Page 18: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Mladý Pavol Országh (SNK-ALU, K 3/318)

Page 19: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Budova Evanjelického kolégia v Prešove (SNK – ALU, PP

96/38)

Page 20: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Pavol Országh ako jurista so spolužiakmi, prvý

zľava (SNK-ALU, K 3/492)

Page 21: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Vysvedčenie o štátnej skúške na Právnickej akadémii v Prešove

, 8.7.1872 (Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom

Kubíne)

Page 22: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ÚSTAVA ČSR 1920 a OBČIANSKOPRÁVNE USTANOVENIA

§ 109 - súkromné vlastníctvo - možno obmedziť len ZÁKONOM ;

o VYVLASTNENIE je MOŽNÉ , len na základe ZÁKONA, a za NÁHRADU,

Pokiaľ zákonom nie je stanovené, že sa NÁHRADA DAŤ NEMÁ

TEDA: súkromné vlastníctvo - ANI - a) posvätné, ani nedotknuteľné,

b) Ani účel, Koncepcia – ani a) liberalistická, ani b) solidaristická

c) ale aj VYVLASTNENIE – možné – aj bez NÁHRADY

(je to KRÁDEŽ, - je to LEGÁLNE, - t.j. ide o VYVLASTNENIE VYVLASTŇOVATEĽOV )

Page 23: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

STATUS OSOBY - (účel) ROVNOSŤ pred ZÁKONOM

(personálna DEFEUDALIZÁCIA )

ustanovenie

§ 106 , ods. 1 - VÝSADY - a) pohlavia ;

b) RODU ;

c) POVOLANIA - sa neuznávajú ;

ZÁKON č. 61/1918 - zrušenie šľachticov, RÁDOV ; a TITULOV ;

a) Zrušujú sa z toho plynúce práva (nie tituly udeľovania VŠ) ;

b) Bývalí šľachtici nesmú používať svoje rodné meno s prídomkom, ani dodatkom

Vyznačujúcim šľachtictvo;

Page 24: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

VLASTNÍCKOPRÁVNE DEFEUDALIZÁCIA

Zákon 1924 - zrušený inštitút

Rodinný FIDEIKOMIS

(fideikomis - majetok vyňatý z právneho obratu ; - nescudziteľný, - trvale

majetkom šľachtického rodu)

Na území Československa existovalo 59 fideikomisů. Vysoká koncentrace a

vázanost pozemkového vlastnictví stále více brzdila zemědělské podnikání kvůli

znemožňování expanzí nejproduktivnějších hospodářství s výměrou cca 30–100

hektarů.

Page 25: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

SOCIALIZÁCIA - ZÁKONY

SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie,

Obmedzenie súkromného vlastníctva (hnutie za socializáciu baní, hút)

a) PODNIKOVÉ RADY - (zamestnanci - účasť na ZISKU) ;

b) ZÁVODNÉ RADY, Závodné VÝBORY

V priemyslových závodoch, - poradný hlas.

ABSOLÚTNA povaha - VLASTNÍCKEHO PRÁVA -

A ZMLUVNEJ SLOBODY RELATIVIZOVANÉ

Page 26: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

POZEMKOVÁ REFORMA

a) DEFEUDALIZÁCIA ;

b) NÁRODNÝ charakter - (degermanizácia, dehungarizácia – odčinenie Bielej hory

c) DEMOKRATICKÝ atribút - (domáci , roľnícky produktívny stav) ;

1/3 veškeré půdy na území nové republiky velkostatkům, které vlastnila především šlechta. Schwarzenbergové s 248

000 hektary a Liechtenštejnové se 173 000 hektary. Celkem se jednalo o 2000 velkostatkářských rodin. Černínové;

Colloredo-Mannsfeld ; Rod Habsbursko-Lotrinský (4) 57.832 ha; Kinští z Vchynic (6) 51.391 ha ; Lobkowiczové (5)

48.565 ha K velkostatkům s výměrou nad 1000 hektarů náleželo 22 % zemědělské půdy Její vlastníci představovali jen 0,04 %

všech majitelů půdy. Malorolníci obhospodařovali pouze 7 % půdy československého státu, ale představovali 68 % všech

vlastníků půdy.

Page 27: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ZÁKONY (Trojica)

1. Záborový (č. 32/1918 Zb.) o zabraní veľkého majetku pozemkové (bývalé feudálne

veľkostatky);

(nad 150 resp. 250 ha) (zábor - nie vyvlastnenie – prof. K. Krčmář );

2. Prídelový zákon (č. 81/1920 Zb. ) - zásady prideľovania

3. Náhradový (č. 329/1920 Zb.) – o prevzatí a náhrade za zabraný majetok, pozemok

Proces riadil POZEMKOVÝ ÚRAD.

Nejintenzivněji reforma probíhala v letech 1923–1926 a do roku 1938 prošlo touto reformou cca 4

mil. ha půdy. Vyvlastněné pozemky byly zaplaceny - ovšem za cenu, kterou si určil stát.

Page 28: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

SLOVENSKO a POZEMKOVÁ REFORMA

V roku 1910 na Slovensku

• sa (60,8%) obyvateľstva - živilo poľnohospodárstvom,

• 332 477 hospodárstiev - s výmerov do 10 jutár (t.j. 5 ha) – tvorili 72 % hospodárstiev

z toho 70 % roľníkov – hospodárilo na výmene – menej ako 5,4 ha

0,9 % poľnohosp. - vlastnilo pôdu, ktorá presahovala (viac) ako 54 ha

v r. 1920 - pre pozemkovú reformu (k dispozícii) - 1, 4 mil. ha pôdy - t.j. 29 % všetkej

pôdy

z toho 0,507 mil. ha (poľn. pôdy) t.j. 21 % všetkej pôdy Slovenska

Page 29: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

VÝSLEDKY

Do r. 1937 prídelci - 189 tisíc - pridelených 0, 690 mil. ha pôdy - t.j. 49

% všetkej pôdy

Z toho 0, 332 mil. ha pôde - poľnohosp. t.j. 63 % (k dispozícii)

Pre kategóriu drobných prídelcov - iba 25 % všetkej – a 48 % všetkej

..........................

KOLONISTI - (južné Slovensko) RESLOVAKIZÁCIA južného Slovenska - priemer

prídelu 12 ha (celkove 2 002 usadlostí)

(t.j. 24 175 ha )

Page 30: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ŠĽACHTICKÉ LATIFUNDIÁ Na SLOVENSKU

PÁLFFYOVCI - 105 000 ha ,

ANDRÁSSYOVCI - 79 000 ha ,

ZICHYOVCI

FORGÁCHOVCI - po 21 000 ha,

OSTRIHOMSKÁ ARCIBISKUPSTVO - 29 000 ha

OSTRIHOMSKÁ KAPITULA - 18 000 ha

Banskobystrické arcibiskupstvo - 17 000 ha

Page 31: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Prof. JUDr. Augustín Ráth

Rector: 1921/1922

He participated in founding the Faculty of Law of Comenius

University, specifically in establishing its judicial branch and

the civil law seminary. The first Dean of the Faculty of Law of

CU and the first Slovak Rector of CU, Ráth ranked among the

most significant Slovak law theoreticians of the inter-war period

involved in dealing with the legal-philosophical and legal-

sociological problems. In his research activities he concentrated

on the comparative research of the Slovak legal culture,

predominantly of the Slovak common law, as well as on the

study of the legal systems of the oriental countries. He also

studied Talmud in detail as the source of the Jewish law. In his

teaching practice Ráth emphasized the close relation between

law and morals.

Page 32: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Profesor Štefan Luby

1910 - 1976

Profesor Právnickej fakulty UK - občianske právo

Akademik SAV

Page 33: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE a PREDSTAVA o SPRAVODLIVOSTI

a) Politickú DEMOKRACIU – rozšíriť aj na pole hospodárske a SOCIÁLNE

t.j. HOSPODÁRSKA a SOCIÁLNA DEMOKRACIA

a) SPRAVODLIVÉ ROZDELENIE - NÁRODNÉHO DÔCHODKU -

ROBOTNÍK účasť na ZISKU

Roľník - NIE - TISÍCJUTRÁŠI - (viac ako 500 ha pôdy)

NIE - BEZZEMKOVIA (po pôde prahnúci )

.......

t.j. SOCIÁLNY ŠTÁT - ako Ústava Francúzska (1946), Talianska (1947

resp. Welfare State - Veľká Británia 1945 (premiér Atlee a Beveridge – min.)

Page 34: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

NARIADENIE SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR a RECEPCIA právneho poriadku.

Vo vzťahu k právnemu poriadku – z obdobia Slovenského štátu

RECEPCIA - VŠEOBECNÁ s VÝHRADOU

Pokiaľ neodporujú duchu REPUBLIKÁNSKEMU A DEMOKRATICKÉMU

ČO platilo na Slovensku v oblasti OBČIANSKEHO PRÁVA :

1) Normy obč. práva (obyčaje a zákony platné) - ku dňu 28. Okt. 1918

2) Zákony z obdobia ČSR a Č-SR - platné k 14. Marcu 1939 ;

3) Zákony a nariadenia s mocou zákona z obdobia Slovenského štátu platné

K 1. 9. 1944

S DEROGAČNOU VÝHRADOU

- Nie majetkové predpisy RASOVÉ - t.j. ARIZAČNÉ PREDPISY (rozpor s duchom demokratickým)

Page 35: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁVNY STAV ČECHY a MORAVA - a OBNOVA PRÁVNEHO PORIADKU

Úst. dekrét Prezidenta republiky – č. 11/1944 Zb. o obnovení právního pořádku

a) Neplatia právne normy z DOBY NESLOBODY - od 30. 9. 1938 – do 4. 5. 1945

b) Absolútne neplatné - osobné vzťahy,

c) Použiteľné Dočasne - uvedené

b)čsl. právny poriadok - úst. a iné právne predpisy : a) vydané do 29. 9. 1938

b) pochádzajú zo slobodné vôle čsl. ľudu.

VÝSLEDKY STAV pre celú ČSR

PREHĽBENÝ a skomplikovaný PRÁVNY DUALIZMUS

Od 3. Pražskej dohody (júl 1946) - smernica - ZJEDNOTIŤ právny poriadok

Page 36: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

DEFAŠIZAČNÉ OBČIANSKOPRÁVNE NARIADENIA SNR .

a) Nar. SNR č. 4/1945 o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôd. majetku,

Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov;

a) Nar. SNR č. 104/1945 - nová, úplná a rozšírená redakcia nariadenia

o pozemkovej reforme

(23. august 1945)

c) REPATRIÁCIA SLOVÁKOV s cudziny - (Sedmohradsko,

Juhoslávia, Francúzsko, atď.

PROGRAM - Obnovy SLOVENSKA (dr. V. Clementis )

Page 37: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁVNE NORMY – ANTIFA (SNR aj dekréty PR)

• 1. NÁRODNÁ SPRÁVA (konfiškácia majetku); neriešené kto subjekt vlastníctva;

(vnútená správa);

2. NEPLATNOSŤ právnych úkonov

(reštitúcia) dekrét PR č. 5/1945

3. Konfiškácia majetku (súčasť retribúcie) dekrét PR č. 108/1945

4.) ZNÁRODNENIE - dôvody : a) preventívne – antifašistické -

(fašizmus – finančný kapitál)

b) postliberálna ekonomika +

štátne riadená ekonomika

nie ETATIZOVANÁ

Page 38: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ZNÁRODNENIE - dekréty prezidenta republiky č. 100, 101, 102, 103 / 1945 Podniky „ZNÁRODŇUJÚ SA ZOŠTÁTNENÍM“ – a) samost. Právnické osoby, b) ekon.

Samost. (obchodníci plného práva) ; c) subjekty trhovej ekonomiky ; d) povinné prebytky odvádzať do štátneho rozpočtu.

Znárodnění v ČSR 1945, prevod podnikov ze ssúkromného vlastnictva do vlastnictví štátu. Na základě dekretov prezidenta republiky z 24. 10. 1945 byly znárodnené bane, banky, poišťovne, všetky priemyslové podniky majäce viac ako 500 zamestnancov a vybrané podniky s viacej ako 150 zamestnancami (zejména v potravinářství).

Celkem bylo znárodněno 3 000 podniků (vyrábělo se zde 75 % veškeré produkce). Byl znárodněn veškerý průmysl metalurgický, zbrojní, energetický, většina chemického

průmyslu, velké závody spotřebního průmyslu. Ze znárodněných podniků byly od 1946 zřizovány tzv. národní podniky

Znárodnenie bola štandardná politika socialistických strán – v Česko-Slovensku (1945 – 1948), Spojenom kráľovstve alebo Francúzsku. V Česko-Slovensku bolo vydanie rozsiahlych znárodňovacích zákonov oslávené 28. október ako Deň znárodnenia

Page 39: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

VLASTNÍCKY - ZMIEŠANÁ EKONOMIKA (TROJSEKTOROVÁ)

Počet zamestn. Podiel na tvorbe ND

ZNÁRODNENÝ Sektor 35,4 % 50, 3 %

SÚKROMNO – Kapitalistický sektor 23, 8 % 24,7 %

DROBNÍ VÝROBCOVIA 40, 8 % 25 %

Page 40: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

NEPLATNOSŤ ÚKONOV z doby NESLOBODY (reštitúcia)

DPR č. 5/1945 Sb. O neplatnosti niektorých majetkoprávnych konaní z doby

neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a

kolaborantov a niektorých organizácií a ústavov.

a) NEPLATNOSŤ - tlak okupácie, alebo perzekúcie;

- restitutio statu quo ante , restitutio in integrum.

b) ŠTÁTNE NESPOĽAHLIVÉ OSOBY -

ich MAJETOK – pod NÁRODNÚ SPRÁVU

Page 41: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

POZEMKOVÁ REFORMA a vlastníctvo pôdy.

I. Etapa-KONFIŠKÁCIA -DPR č.12/1945 Sb.

konfiškácia a urýchlené rozdelenie pôdohospodárskeho majetku -

nar. SNR č. 4/1945 Sb.

PRÍDELY roľníkom–Osídľovací úrad, pozemk.fond

II. Etapa – REVÍZIA pozemkovej reformy.

z. č. 142/1947 Sb. (do 150 ha)

III. etapa- NOVÁ pozemková reforma

z. č. 46/1948 Sb.

Page 42: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Občianske právo a Ústava 9. Mája

• DEROGÁCIA - zrušili sa ustan. Obč.pr.

a) odporujúce čl. ústavy,

b) zásadám ľ.–d. zriadenia (§ 173/2

. VÝKLAD a OBSAH

Prevzatých predpisov obč. práva musel byť vždy v súlade s ústavou.

RECEPCIA – (§ 171 ods. 3) - STARÉ MECHY

Transfer (kap.8. Ústavy s NOVÝM VÍNOM

hospodárske zriadenie (t.j. stará forma naplnená novým obsahom)

Page 43: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ZNÁRODNENIE - apríl 1948 a všeobecná pozemková reforma

Znárodnenie (znárodňovanie) a) nacionalizácia, poštátnenie (poštátňovanie), zoštátnenie (zoštátňovanie), etatizácia,

b) zospoločenštenie, socializácia) je prevod súkromného vlastníctva podniku, výrobných prostriedkov či iných

hospodársky významných častí súkromného vlastníctva (prípadne vlastníctva nižších úrovní verejnej správy) do štátneho

vlastníctva alebo spoločného VEREJNEHO vlastníctva. Môže ísť o vyvlastnenie (za náhradu) alebo konfiškáciu (bez

náhrady).

ZÁKONY ÚNS - prijaté - a) 28. Apríla 1945

b)5.mája 1945

všechny podniky nad 50 zaměstnanců, veškerý velkoobchod, zahraniční obchod a stavebnictví,zákony o znárodnění polygrafického

průmyslu, cestovních kanceláří, lázní, léčebných ústavů a nemocnic.

NOVÁ pozemková reforma z. č. 46/1948 Sb. VŠEOBECNÁ

Zábor pôdy - nad 50 ha -

„Pôda patrí tým, ktorí na nej pracujú“

Page 44: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Vecné právo _ VLASTNÍCTVO

• Doteraz - jeden inštitút

právne panstvo nad vecou

Teraz (1950) - vzťah spoločenský

• Právo a) jednotlivca, b) kolektívu –

POUŽÍVAŤ VÝROBNÉ PROSTRIEDKY

• a) svojou mocou, b) vo svojom záujme

• Na základe sústavy triednych pomerov,

jestvujúcich v danej spol. sústave a v súlade v ňou.

Page 45: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁVNICKÁ DVOJROČNICA

• obdobie od 7. júla 1948 - do 1. septembra 1950

• Min. spr. Dr. Alexej Čepička, - profesori PF UK - + právnici z praxe – plus

pracujúci

kedy sa vypracovali ÚPLNÉ ZNENIA hlavných KÓDEXOV - prerokované a prijaté

v NZ

1. Zákon o rodinnom práve,

2. Občiansky – a) hmotný, b) procesný,

3. Trestný zákon – a) hmotný a b) procesný,

Trestný správny zákon (a) hmotný a b) procesný

Page 46: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

OBČIANSKY ZÁKONÍK 1950 - z. č. 141/1950 Sb.

• účinný od 1. 1. 1951

• Predmet úpravy – iba MAJETKOVÉ VZŤAHY

(mimo OZ - PRÁVO : a) rodinné, b) pracovné, c)

hospodárske

d) pozemkové ; e) roľnícko - družstevné

štruktúra Pandektálna : a) všeobecná časť, b) vecné , c)

záväzkové, d) dedičské

Page 47: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

OBČIANSKY ZÁKONÍK 1950 z. č. 141/1950 Sb.

účinný od 1. 1. 1951

Predmet úpravy – iba

MAJETKOVÉ VZŤAHY

(mimo OZ - rodinné,

pracovné,

hospodárske

pozemkové

roľnícko - družstevné

Page 48: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Vecné právo _ VLASTNÍCTVO Doteraz - jeden inštitút

právne panstvo nad vecou

Teraz (1950) - vzťah spoločenský

Právo a) jednotlivca, b) kolektívu – POUŽÍVAŤ VÝROBNÉ PROSTRIEDKY

a) svojou mocou, b) vo svojom záujme

Na základe sústavy triednych pomerov,

jestvujúcich v danej spol. sústave a v súlade v ňou.

Page 49: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁVA VLASTNÍKA Triáda : (ius utendi, fruendi, possidendi, disponendi)

aj POVINNOSTI

a) neškodiť výkonom vlastn. záujmom spol.

b) usmerniť výkon vl. pr. podľa jednotného

hospodárskeho plánu.

Ťažisko úpravy – nie v právach, ale v

ustanoveniach o jeho obmedzení

Page 50: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Druhy VLASTNÍCTVA A. Spoločenské, socialistické vl.

a) štátne,

b) družstevné ;

B. OSOBNÉ Vlastníctvo ,

C. SÚKROMNÉ (pripustené, obmedzene).

Page 51: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO Štátne vlastníctvo-prioritné, privilegované

zmluvné vzťahy – najčastejšie

HOSPODÁRSKE ZMLUVY (§ 212)

a) medzi národnými podnikmi (n.p.)

b) obsah – plnenie úloh štátneho plánu.

Page 52: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

HOSPODÁRSKE ZMLUVY úpravy

Z. č. 99/1950 Sb. o hosp. zmluvách a

št. arbitráži

z. č. 69/1958 Sb. – o hosp. vzťahoch

medzi social. organizáciami.

(obmedzil použiteľnosť občianskeho zák. na minimum).

Page 53: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

ZÁSADY ZMLUVNÉHO PRÁVA 1. zásada ZMLUVNEJ SLOBODY

2.zásada ROVNOSTI STRÁN (zmluvných)

3. aj zmluvy z obchodného zákoníka –

zasielateľská nákladná

Page 54: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

DEDIČSKÉ PRÁVO PREDMETOM – iba veci v

individuálnom vlastníctve

akcentované rodinné vzťahy

1. dedenie Zo ZÁKONA; (dôraz)

2. dedenie zo ZÁVETU (výnimka)

Page 55: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

DEDENIE ZO ZÁKONA 1. okruh dedičov - obmedzený

2. inštitút zákonného PODIELU,

3. Neopomenuteľný DEDIČ .

4. Okamih SMRTI–moment nadobudnutia dedičstva, - predtým koncepcia – „hereditas iacens“

(ležiaca pozostalosť)

nadobudnutie – rozhodnutím súdu.

Page 56: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

PRÁVNICKÉ OSOBY - úprava 1.Národné podniky – (závody, fabriky výr. zariadenia) - PRÁVNICKÉ OSOBY.

MAJETOK – (budovy, stroje, atď.

a) v štátnom vlastníctve,

A

b) v OPERATÍVNEJ SPRÁVE

2. pri hospodárení nadobúdajú veci PRE ŠTÁT

3. Podniky boli samostatne HOSPODÁRIACE JEDNOTKY

Page 57: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

NÁRODNÉ PODNIKY - status 1. Právnická osoby = právna subjektivita

2. Hospodárka jednotka.- účtová, daňová, CHOZRASČOT) -

3. Nie - Vlastník,

áno – Operatívny správca, (podriadený VHJ, minist.)

4. PLÁN - administr. – právna relevancia

Page 58: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Ústava ČSSR – 1960 Víťazstvo socialistických výrobných vzťahov

a) nie je – súkromno – kapit. vlastníctvo

b) prevláda – socialist. spoloč. Vlastníctvo

- štátne ; družstevné

Osobné vlastníctvo občanov

Page 59: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

II. Etapa KODIFIKÁCIA 5. ZÁKONÍKOV

-Občiansky zákoník (č. 40/1964 Sb. )

-Hospodársky zákonník (č. 109/1964 Sb.)

-Z. medzinárodného obchodu (č. 101/1963 Sb.)

-Zákon o RODINOM práve - č. 94/1963 Sb.

-Zákoník PRÁCE - č. 65/1965 Sb.

-Všeobecné podmienky dodávok RVHP (1968)

Page 60: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

SPOTREBITEĽSKÉ poňatie obč. zákoníka 1964 Systematika

Preambula,

Všeobecná časť

Osobné vlastníctvo

Osobné užívanie: a)bytov, b) pozemkov;

Služby

Zodpovednosť za škodu a neopr.maj.prospech

DEDENIE osobného vl. - ZÁVEREČNÁ Časť

Page 61: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Osobné a Spoločné miera a pomer

Majetkové právo (áno), ale menej vlastnícke

1. viac UŽÍVACIE VZŤAHY

a) NIE – vl. bytov, pozemkov, ale b)osobné užívanie

2. OSOBNÉ Vlastn. Občanov – a) predmet, b) účel, c)zdroj;

BSM – bezpodielové spoluvlastn. manželov

3. ROZDEĽOVANIE podľa

a) práce, b) bezodplatné zo spol. spotrebných fondov

Page 62: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Novátorstvo v terminológii Nie – fyzická osoba - ale OBČAN,

Nie – právnická osoba - soc. org.

NIE – nájomná zmluva, nie nájomné

ALE - a)osobné užívanie bytu,

b) úhrada za osobné užívanie

NIE – Záväzkové vzťahy, ale SLUŽBY

Page 63: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Systémové nóvum NIE – individalizmus,

Nie – komunizmus

ALE - subjekty obč. práva – aj práva ku

spoločnosti.

NIE – delenie na súkromné a verejné právo

obč. zákonník – NIE súkromné právo.

PRAVIDLÁ SOCIALISTICKÉHO POLUŽITIA

Page 64: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

VEREJNOPRÁVNE prvky v obč. práve. SLUŽBY

a) Kontraktačná povinnosť, (zmluvný prímus), b)

Vznik práva osobného užívania bytov, pozemkov;

Kombinácia: a) administratívneho práva (prídel)

b) občianskoprávneho (zmluva)

POU (os.už). – odplatné, dediteľné, nie však samostane zmluvne prevoditeľné (MNV, SBD – a užívateľ).

Page 65: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Novela Obč. zák. – z. č. 131/1982 - opätovne sa zaviedol inštitút

Držba

susedské právo

vydedenie

Page 66: OBČIANSKE PRÁVO na SLOVENSKU 1918 – 1993 (Dvadsiate ... · socializÁcia - zÁkony SOCIALIZÁCIA - NIE - znárodnenie, NIE – zoštátnenie, Obmedzenie súkromného vlastníctva

Súčasný stav úpravy obč. práva 1. zrovnoprávnenie – druhov a foriem. Vl. (vl. má rovnaký obsah, rovnoprávnosť subj.)

2. Reštitúcie

3. Privatizácia – zákon o prevode št. majetku na

iné osoby

a) privatizačné vlny a etapy,

b) kupónová privatizácia,

c) dlhopisová privatizácia


Related Documents