YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: MENDELOVE ZÁKONY

MENDELOVE

ZÁKONY

Martina

Timárov

á

III.C

Page 2: MENDELOVE ZÁKONY

Genetika vedný odbor skúma zákonitosti dedičnosti a

premenlivosti živých sústav a organizmov

Page 3: MENDELOVE ZÁKONY

Dedičnosť, premenlivosť DEDIČNOSŤ- schopnosť uchovávať a predávať gény z generácie na generáciu

PREMENLIVOSŤ (variabilita)- genetická premenlivosť- negenetická premenlivosť

Page 4: MENDELOVE ZÁKONY

Chromozóm, gén LOKUS ALELA - alelický pár- dominancia a recesivita- homozygot a heterozygot

Page 5: MENDELOVE ZÁKONY

Znak, fenotyp, genotyp- kvantitatívne- kvalitatívne

FENOTYP X GENOTYP

Page 6: MENDELOVE ZÁKONY

Johann G. Mendel 1822-1884, kňaz 1865 – sformulovanie zákonov

POZOROVANIE HRACHU SIATEHO- metóda kríženia => kríženci (hybridy)

Page 7: MENDELOVE ZÁKONY

Mendelove zákony 1.zákon uniformity a reciprocity 2. zákon štiepnych pomerov 3. zákon voľnej kombinovateľnosti alel

mendelistická koncepcia dedičnosti

monohybridizmus, dihibridizmus, polyhybridizmus

Page 8: MENDELOVE ZÁKONY

Symboly pre zápis kríženia

P - rodičovská generácia

F- generácia potomkov

F1 = 1. filiálna generácia

F2 = 2. filiálna generácia

G - gaméty (pohlavné bunky)

x - symbol kríženia,

A- veľké písmeno pre dominantnú (t.j nadradenú) alelu,

a- malé písmeno pre alelu recesívnu (potlačovanú)

Aa- v heterozygotnom stave sa vždy píše dominantná alela ako pár

Page 9: MENDELOVE ZÁKONY

1. Mendelov zákonZÁKON UNIFORMITY A RECIPROCITY

Page 10: MENDELOVE ZÁKONY

2. Mendelov zákonZÁKON ŠTIEPNYCH POMEROV

fenotypový štiepny pomer (FP) 3:1 genotypový štiepny pomer (GP) 1:2:1

F1 x F1

heterozygot

(červená) x

heterozygot

(červená)Aa Aa

G A a A a

F2

genotyp

AAdominantný homozygot

Aaheterozygot

Aaheterozygot

aarecesívny

homozygot

fenotyp červená červená červená biela

Page 11: MENDELOVE ZÁKONY

3. Mendelov zákonZÁKON O VOĽNEJ KOMBINOVATEĽNOSTI ALEL

dihybrid

dominantný homozygot

x recesívny homozygot

P AA BB aa bb

G AB AB AB AB ab ab ab ab

F1 AaBb

dominantný homozygot

x recesívny homozygot

F1 x F1 AaBb AaBb

G AB Ab aB ab AB Ab aB ab

F2 obrázok č. 5: kombinačný štvorec

Page 12: MENDELOVE ZÁKONY

3. Mendelov zákonZÁKON O VOĽNEJ KOMBINOVATEĽNOSTI ALEL kombinačný štvorec

FP = 9 : 3 : 3 : 1GP = (1 : 2 : 1)2

1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

Page 13: MENDELOVE ZÁKONY

Vzťahy medzi alelami Úplná dominancia

Neúplná dominancia (intermediarita)

Kodominancia- dedičnosť krvných skupín AB0 (IA, IB, i)

0 AB A B

ii. IAIB IAi IAIA IBi IBIB

Page 14: MENDELOVE ZÁKONY

ĎAKUJEM ZA

POZORNOSŤ


Related Documents