YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
F 48, 2004
F 48, 2004
Prameny k mšanským sbírkám obraz a grafiky v Praze 1820-1870
Han Seifertové k 12. kvtnu 2004
V minulém roníku sborníku Opuscula Historiae Artium jsme na tomto míst publikovali edici vybraných pramen k djinám praských sbírek a umleckého obchodu z pelomu 18. a 19. století.1 Pokraující archivní rešerše, zejména po­ kus o systematitjší studium pozstalostních spis uloených v Archivu hlavní­ ho msta Prahy, pisply ke zjištní dalších inventárních soupis, vztahujících se jak ke známých, tak k dosud zcela neregistrovaným obrazovým, grafickým a ásten také kniním sbírkám, existujícím v Praze ve druhé a tetí tvrtin 19. století. Protoe nov nalezené materiály pinášejí optovn mnoství cenných informací o povaze i konkrétní náplni mšanského sbratelství, a podstatným zpsobem rozšiují pouze povšechné zprávy soudobé prvodcovské a topogra­ fické literatury,2 pokraujeme v jejich zveejování.
I. Sbírka obraz a grafiky Barbory Mrkosové
Mezi obrazovými a grafickými sbírkami, doloenými na pelomu 18. a 19. století v Praze, se dosud nepodailo zjistit ádnou, která by za svj vznik vdila
Lubomír Slavíek, „Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunstsachen". Prameny k djinám sbratelství a umleckého obchodu v Praze kolem 1800, Opuscula Historiae Arti­ um F47, 2003, s. 63-116. Nap. Jaroslaus Schaller {Beschreibung der königl. Haupt- und Residenzstadt Prag 1-4, Prag 1794 - 1796) pi popisu praských sbírek vtšinou obmuje nkolik obecných charakteris­ tik: eine schöne Sammlung von trefflichen Gemälden nebo treffliche Sammlung von schönen Gemälden, píp. viele prächtige Gemälde von berühmten Meistern, a jen zcela výjimen své hodnocení konkretizuje poukazem na jména zastoupených umlc. Podobným zpsobem ovšem postupovali i zahraniní autoi podobných publikací, nap. Friedrich Nicolai, Be­ schreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam, Berlin 1786; srov. Christoph Frank, Die Gemäldesammlungen Gotzowsky, Eimbke und Stein: Zur Berliner Sammlungsge­ schichte während des Siebenjährigen Krieges, in: Michael North (ed.), Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert, Berlin 2002, s. 159-168.
74 LUBOMÍR SLAVÍEK
en - sbratelce.3 Schaller ve svém topografickém zpracování ty praských mst sice ojedinle zaznamenává majitelky jednotlivých obraz Petra Brandla a Norberta Grunda Johannu Hiiblinovou, bydlící v Schifferdeckerovském dom na Malé Stran, resp. Barboru Petruschkovou na Starém Mst, 4 i dokonce ein geräumtes Bilderzimmer, situovaný ve staromstském dom Sidonie Kraussové z Kraussenthalu, a dále poetnjší obrazové soubory v drení Marie Anny hra­ bnky O'Kelly z Gallagh a Tycoly, Marie Terezie svob. paní de Rubrois a Fran­ tišky Schneckové na Malé Stran.5 Patrn, ádná z uvedených obrazových sbí­ rek nebyla výsledkem jejich vlastních sbratelských aktivit. Nepochybn šlo 0 soubory zddné po zemelých manelech - notái a advokátovi Vilému Pro­ kopovi Kraussovi z Kraussenthalu, Františku Václavu II. hrabti z Vrtby (1724- 1762) a registrátorovi Františku Schneckovi - , i v pípad paní de Rubrois po otci, guberniálním radovi Bernardinu Josefovi Scottim rytíi z Compostelly (1721—1794).6 Rovn v pehledech praských obrazových kabinet a grafic­ kých sbírek, zveejovaných pravideln v oficiálních schematismech Království eského,7 se mezi jejich vlastníky eny objevují jen zcela ojedinle. Výjimku pedstavuje sbírka ji zmínné, ovdovlé paní Schneckové, uvádná mezi léty 1795 a 1797, a mnohem pozdji - v roce 1837 - obrazový kabinet Kateiny Ble- chové, dcery malíe Johanna Seitze a manelky malostranského obchodníka, mj. 1 s obrazy, Františka Blechy.8
Rovn v pípad menšího souboru obraz, kreseb a grafických list, jeho majitelkou byla Barbora M r k o s o v á (asi 1778 - 16. 5. 1821 Praha),9 nemáme zejm co do inní se souborem sestaveným jeho zstavítelkou. Mnohem prav­ dpodobnji tu šlo o zddnou ást sbírky jejího manela Václava Mrkose (1759-1819), dvorního rady kníete Karla Egona II. z Fürstenberga, který byl souasníkm znám nejen jako dovedný kreslí-amatér, spolupracující kolem 1800 s pedními praskými rytci Františkem Karlem Wolfem, Antonínem Pu- chernou a Václavem Bergerem, ale té jako dobrý znalec umní a pouený sb­ ratel. Jak víme, po Mrkosov smrti podstatnou ást jeho obrazového kabinetu zddily jeho nezaopatené dti, jejich poruníci ji v roce 1821 na dobu deseti let penechali jako zápjku k vystavení v obrazárn Spolenosti vlasteneckých. Na poátku roku 1831 byla tato kolekce vrácena ddicm, aby se vzáptí v Praze
3 K fenoménu en-sbératelek viz nap. Charlotte Gee - Martina Vaizey, Great Woman Collec- tors, London - New York 1999. - Britte Jürgs (ed.), Berühmte Kunstsammlerinnen von Isa­ bella d'Este bis Peggy Guggenheim, Berlin 2000.
4 Schaller (pozn. 2) 2,1795, s. 256; 3,1796, s. 579. 5 Schaller (pozn. 2) 3, 1796, s. 330, s. 602. - Schaller (pozn. 2) 2,1795, s. 326, 206-207. * Srov. Johann Gottfried Dlabac, Allgemeines historisches Künstlerlexikon für Böhmen und
zum Theil auch für Mähren 3, Prag 1815. sl. 81. 7 Schematismus für das Königreich Böheim.... Prag 1789- 1851. 8 Srov. Slavíek (pozn. 1), s. 77-80. 9 Pozstalostní spis Barbory Mrkosové uloený v Archivu hl. msta Prahy, fond Okresní mst­
ský delegovaný soud pro Staré Msto, Josefov, Nové Msto a Vyšehrad (dále AMP), sign. IV-1865/657; za kolegiátní pomoc pi vyhledání všech pozstalostních materiál z tohoto fondu publikovaných v tomto lánku jsem zavázán pracovníkovi archivu Mgr. Janu Rybovi.
.SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 75
stala pedmtem veejn draby.1 0 Projednávání pozstalosti Barbory Mrkosové ukazuje, e existoval ješt ddický podíl manelky Václava Mrkose, který tvoi­ ly jednak kresby a grafické listy, jednak menší kolekce peván anonymních obraz italské, nizozemské, francouzské, nmecké a eské provenience. Pouze u nkterých z nich se sestavitelé dochovaného pozstalostního inventáe [Píloha la)], tehdejší praští odhadci a soudní znalci, malí Jan Vincenc a obchodník s umním (Kunsthädler) Jan Hoffmann, pokusili urit jejich pedpokládané auto­ ry. Krom jmen umlc 17. a 18. století Josepha Heinze, Christiana Wilhelma Ernsta Dietricha, Kašpara Jana Hirschelyho, nebo antverpského malíe kabinet- ních obraz Franse Franckena, jejich díla patila k oblíbené náplni stedoevrop­ ských sbírek, zde nacházíme také atribuci mén frekventovanému španlskému malíi Juanu Ruizovi innému v 1. polovin 18. století v Neapoli.
Jak vyplývá z materiál pozstalostního ízení byla peváná ást umleckých dl zjištných v pozstalosti Barbory Mrkosové po její smrti vydraena, aby mohly být uhrazeny znané dluhy, je po sob zanechala. Na veejné aukci, uskutenné 15. íjna 1821 a v následujících dnech v dom U zlatého jelena na Malé Stran p. 26, byly zájemcm spolu s vybavením domácnosti (Glas, Stein­ gut, Porzellain, Zinn, Kupfer, Messing, Kleidungsstücken, Leinwand, Wäsche, Zimmereinrichtung, Küchengeräthschäfien), se zlatými a stíbrnými mincemi a dalšími cennostmi (Präziosen), optickými pístroji a nkolika obrazy nabídnut zejména poetnjší soubor kreseb a grafických list [Píloha Ib)].n Jeho pe­ vánou ást tvoily krajináské a topografické kresby praských kreslí a grafi­ k Josefa Heidela, Antonína Balzera, ale také výtvory Václava Mrkose. Nechy­ bly však ani barevné rytiny tehdy oblíbených anglických grafik (nap. Anthony Walkera), vytvoené podle obraz jejich malíských koleg George Morlanda, Ge­ orge Stubbse, Thomase Stotharda, Henryho Singletona, Francise Wheatleye, i malí v Anglii usazených, slavné Angeliky Kauffmannové nebo Giovanniho Battisty Ciprianiho. V nabídce se dále objevují listy z Zeichenbuch für Liebhaber der freyen Landschaftszeichnung (1783) Jana Balzera a Jana Kleinharta, nebo vtší soubor lept editele a profesora praské malíské akademie Josefa Berglera; dále faksimile kreseb s bitevními výjevy Georga Philippa Rugendase, které podle originál z renomované sbírky Františka Antonína hrabte Kolovrata-Novohrad- ského vytvoil praský rytec a kreslí Josef Schmidt, nebo grafické pepisy obra­ z císaské obrazárny ve Vídni od Antona von Prennera a ilustraní pílohy z filo- zoficko-estetického pojednání Ideen zu einer Mimik (Berlin 1785/1786) Johanna Jakoba Engela. Úastníkm licitace se nabízela monost získat rovn histo­ rische Blätter von guten Meistern, mj. rytiny vytvoené podle proslulého a draze placeného cyklu ze ivota Alexandra Velikého od Charlese Le Bruna,12 „pro-
1 0 Slavíek (pozn. 1), s. 107-108, 112-115, Píloha Vb. 1 1 AMP, sign. IV-1865/657 - Verzeichniss der nach der verstorbenen Frau Barbara Mrkos hin­
terblieben und öffentlich zu veräuserenden Effekten, Pretiosen etc. K aukci srov. té Allge­ meines Intelligenzblatt zur kaiserlich-königlichen privil. Prager Zeitung 1821, Nr. 155, 4. 10., s. 1465 (Nr. 156, 5. 10., s. 1478).
1 2 Cyklus ml nap. v své nabídce italský obchodník s rytinami Joseph Rio, který v listopadu 1797 pijel z Dráan do Prahy, aby zde uspokojil poptávku místních zájemc, a to jak o sta-
76 LUBOMÍR SLAVÍEK
spekty" Domenica Prontiho i vídeského Lorenza Janschy a zejména adu rytin se zvíecími motivy (verschiedene Thiere) vyhledávaných nizozemských a n­ meckých specialist tohoto ánru, mj. Paula Pottera, Johanna Heinricha Roose, Johanna Eliase Ridingera, i vídeského Josefa Rosy.
Spolen s obrazy, kresbami a kolekcí rytin získala Barbora Mrkosová z man­ elovy pozstalosti rovn adu bohat ilustrovaných publikací a grafických alb. Krom knih vydaných v echách, mezi nimi se nacházela nap. Hájkova Kro­ nika eská (1541), Historie Klatovská Jana Floriána Hammerschidta (1699), Trojí popsání korunovace Marie Terezie Jana Jindicha Ramhofského (1743), ale také rukopis Bezinovy latinské kroniky eské, to byly také nkteré význam­ né zahraniní publikace, mající bezprostední vztah k výtvarnému umní. Do této kategorie patilo zejména luxusní album, tzv. Recuil Crozat (1729, 1742), obsahující mnoství ryteckých pepis obraz a kreseb z majetku francouzského krále, vévody Orleánského a dalších francouzských sbratel,13 nebo první ást kniního souboru grafických reprodukcí Oeuvre de Jean Holbein, ou Recueil de gravueres apres les plus beaux ouvrages de ces fameaux peintre, který v Basi­ leji roce 1780 podle pedloh Hanse Holbeina vytvoil a vydal rytec a velký zna­ lec umní Christian von Mechel. Vtšina tchto knih a výtvarných publikací ne­ byla zejm zaazena do draby, ale spolen s nkolika vybranými obrazy pešla do majetku dtí Václava a Barbory Mrkosových. V nm se prokazateln nacházela ješt v lét 1830, kdy se v praských novinách objevil inzerát, nabíze­ jící praským milovníkm umní a znalcm k zakoupení „z volné ruky" nejen dva díly Recueil d'Estampes apres les plus beaux tableaux et apres les plus beaux desseins qui sont en France dans le Cabinet du Roy et dans celui de Mon- seigneur Duc Orleans, & dans autres Cabinets (Paris 1729, 1742), ale také ptisvazkovou Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de Sicile Jeana Clauda Richarda de Saint-Nona (Paris 1781-1786) a ti svazky Tab­ leaux topographique pittoresque phys.- & histor. de la Suisse (Paris 1780).14
rou grafiku (verschiedene antike Kupferstiche von den berühmten Meistern), tak o grafické listy soudobých rytc (verschiedene englische und römische Stücke von den ersten Meistern); srov. Beilage zur k. k. privilegirten Prager Oberpostamtzeitung 1797, 92. Stück, 18. 11., s. 1490. Srov. Francis Haskeil, Die schwere Geburt des Kunstbuchs, Berlin 1993. Intelligenzblatt zur Prager Zeitung 1830, Nr. 116, 27. 7., nepag.
.SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 77
Píloha I. Ia) Soupis obraz, kreseb a grafických list v pozstalosti
Barbory Mrkosové (1821)15
Verzeichniß der nach der verstorbenen Frau Barbara Mrkos vorgefundenen Gemälde.
1. Heilige Helena vermutlich von Heintz in Goldrahmen [fl. 60
2. Maria mit dem Kind: Jesu, und Johannes italienische Schule 80 3. Ein Göttermahl auf Kupfer französische Schule 30 4. Ein niederländer Landschaft sehr brav gearbeitet 40 5. Orphaeus und der König Midas oder das Unheil über Musik mit vielen
Figuren auf Kupfer niederländischer Schule^ 100 6. Viehstück aufBret niederländischer Schule 15 7. Ein Conversations-Stück mit 2 Figuren auf Kupfer niederländischer
Schule 20 8. Ein historisches Bild aus der venezianischen Schule aufBret vorstellend
Maria mit dem Kinde Jesu und 4 Kirchenlehrer 150 9. Ein Bild auf Brett die heil: 3 Könige an der Krippe von Frank1^ 40 10. Ein Kopf auf Brei unbekanten Meister 5 11. Ein Phylosoph vom Dittrich auf Brei, sehr braves Bild 30 12. Einige unbedeutende noch vorgefundene Gemähide, 2. Landschaften auf
Bret in Goldrahmen 8 13. 2 Auf Blech gemahlte Disteln und Vögel von Hirscheli 5 14. 2 auf Blech gemahlte Blumen von dt" 2 15. Ein Klosterprospekt auf Kupfer mit Namen Ruicz1^ 3 16. Ein unvollendetes Felsenstück von Mayer auf Brett 17. Ein sehr hübsches Nachtstück von Wundermann 10 18. Ein Viehstück ohne Rahm von Garré 2 19. Zwey Köpfe aus der ital: Schule aufBret 4 20. 4. Stück auf Papier mit Wasserfarben hinter Glaß und Rahm 3 21. 2. Landschaften auf bret 6 22. Ein Kopf auf Bret ohne Rahm unbekannten Meister 1 23. 2 Köpfe auf Bret unbekannter Meister 3
Kupferstiche u Landschaften 1. 2 große Salzburger Gegenden von Anton Balzer nach der Natur gezeich­
net und illuminirt 8
AMP, sign. IV-1865/657. Dopis poruníka dtí Barbory Mrkosové Karla Emanuela Richtera z 7. záí 1821 upozoruje na skutenost, e obrazy uvedené v seznamu jako poloky 7, 12 a 22, byly evidovány ji v soupise obraz té asti pozstalosti, která pipadla nezletilým dtem Václava Mrkose. V aukci 15. íjna 1821 byly z obraz prodány poloky 13, 14, 15, 16, 18, 20 a 23; dále všechny zarámované kresby a rytiny uvedené v oddíle Kupferstiche u Landschaf­ ten, s výjimkou kreseb Václava Mrkose (pol. 2 a 4). K vydraené kolekci grafických list vznikl samostatný seznam, viz Píloha Ib). Patm totoné s obrazem, který byl v roce 1815 pod . 15 vydraen v aukci sbírky MUDr. Václava Karla Ambroziho; srov. Slavíek (pozn. 1), s. 69, . 15. Snad identické s obrazem, který se nacházel v praské sbírce Josefa Pikana, s ní byl vydra­ en pod . 35 v roce 1817; srov. Slavíek (pozn. 1), s. 85 a 87, . 35. V pozstalosti Václava Mrkose byl v roce 1821 zaznamenán zejm protjškový obraz stej­ ného malíe, patrn umlce španlského pvodu Juana Ruize, inného v Neapoli (v Mrkosové inventái uveden jako Tomas Ruiz); srov. Slavíek (pozn. 1), s. 109, . 15.
78 LUBOMÍR SLAVÍEK
2. Eine illuminirte Handzeichnung von verstorbenen H: Mrkos^ 3 3. Eine salzburgische Gegend von Anton Balzer gezeichnet und illuminirt 8 4. 2 Handzeichnungen von verstorbenen H: Mrkos die Stadt Töplitz 4 5. 2 illuminirte Gegenden Kupferstiche 3 6. Eine Parthie mit einem alten Schloß von A. Balzer Handzeichnung 3 7. Eine Zeichnung das Schloß Pirglitz v. A. Balzer 2 8. 4 Stück allerey Zeichnungen im Kupfer hinter Glaß und Rahm 1 9. 2 Nachtstücke Handzeichnung v: A. Balzer 8 10. 2 Parthie von A. Balzer nach der Natur gezeichnet 4 11. 6 Stück Handzeichnungen nach der Natur von An: Balzer ä 1 f30x 9 12. Eine Ruine von Tripolis in Goldrahmen illuminirt und Handzeichnung 5 13. 2 Ruinen nach der Natur Zeichnung von unbekannten 3
An Kupferstichen 1. 6 Stück mit Farben abgedrückten Kupfer nach Wheatley 4 2. 12 Stück Prospekte von A: Walker 6 3. 6 Stück ländliche Szenen nach Morland 3 4. 2dto dto " nachStothard 1 30 5. 2 große Jagden v Johann Elias Ridinger 2 6. 16 Stück aus der Geschichte des Alexander des Grossen nach Le Brun 13 7. 3 Waldpartyen nach Clod Lorien und Stabs 4 8. 2 Stück Hystorische nach Angelika Kaufmann 1 30 9. 4 Stück braunen Abdrücke Batallien nach Rugendas v Schmidt 4 10. 2 dto Jagdparthien nach Stubs 4 11. 3 dto braven Landschaften und 1 Portrait 5 12. 4 dto die 4 Jahreszeiten nach Ruystal 2 13. 12 Stück aus der englischen Königsgeschichte nach Cipriani 6 14. 2 dto Profaner nach Singleton 2 15. 12 dto nach verschiedenen Meistern 6 16. 13 dto römische Prospekten und Ruinen von Domenico Pronti 6 30 17. 8 dto Prospekte von Janscha und Zwigler illuminirt 4 18. 1 Hefih mit 3 Blättern v Morland 3 19. dto 4 dto dto 4 20. 7 Stück von verschiedenen Meistern meist hystorisch 3 30 21. 10 Stück braunen Abdrücke Studien von A. Bergler 3 20 22. 15 Stück allerey Gegenstände von verschiedenen Meistern 4 23. 5 Stück - illuminirte Kupfer, und 3 Stück in Guasch 5 24. 57 Stück radierte Skitzen von H: Professor Bergler 6 25. 3 Stück Jagdstücke von Riedinger 1 30 26. 12 dto dto 6 27. 9 dto dto 5 28. 38 Stück verschiedenen Thieren von eben demselben 8 29. 22 dto dto dto 5 30. 46 Stück vom Joh: Elias Ridinger 6 31. 14 Stück dto 3 32. 1 Hefth mit 15 Blättern aus der Legende des Heil: Wenzel 3 33. 42 Stück verschiedenen Thiere von verschiedenen Meistern 5 34. 32 Stück verschiedenen Gegenstände 4 35. 24 Stück dto dto 4
K prozatím stále málo poznané kreslíské tvorb Václava Mrkose viz Prokop Toman, Nový slovník eskoslovenských výtvarných umlc 2, 1950, s. 160. - Bohumír Mráz, Karel Posti a základy eské krajinomalby, Praha 1957, s. 20.
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 79
36. 13 dto dto dto 37. 18 Stück meistens aus der breunerischen Galeria 38. 8 Blätter von Wiener Rosa
39. 35 Stück Characteur nach Engels Angabe und andern
Prag den 9 Juny 821 Suma
Wenzel Schneider Sekräter Inventurs Comissair
Joh: Vinzenz Mahler und beeideter Schätzer im Kunstfache
Johann Hof/mann beeideter Schätzer
Verzeichniß der zu verkaufenden Kupferstiche
Numero Stück geschätzt verkauft fl- X fl- X
1. 6 Blätter mit verschiedenen kleinen Pferden von Le Clerc 20 25 2. 19 " aus Engels Mimik lf54 2 3 2 46 3. 16 " " kleine das Leben Mariens enthaltend 48 4. 7 Stück Viehstücke von Potter 1 45 10 49 5. 11" " verschiedene kleine Thierstücke nach Berger 2 6. 17 " Viehstücke von guten Meistern 2 50 7. 8 Viehstücke nach Heinrich Roos 2 8. 31 Abbildungen wilder Thiere von Ridinger 2 5 2 35 9. 8 Viehstücke von J v Rosa 1 20 1 31 10. 19 " Thierstücke von Ridinger 1 16 1 40 11. 14 St. Bilder aus der Wiener Gallerie von Prenner 2 24 12. 26 " historische Blätter von guten Meistern 2 36 2 40 13. 24 " Thierstücke von guten Meistern 1 34 1 55 14. 12 " historische Blätter alte u neue von guten Meistern 2 24 2 31 15. 8 St: worinen Prospekte von Gegenden illumirt 2 40 3 2 16. 12 verschiedene Jagdstücke von Ridinger mit seinen Bildniß 1 12 1 40 17. 56 " radirte Blätter von Bergler 3 4 30 18. 5 große historische Blätter worunter eins illuminirt ist 2 30 4 59 19. 2 große Landschaften eine in Aquatinta u gemahlt 1 1 41 20. 3 Architekturstücke, 2 davon colorirt 1 1 6 21. St: colorirte Handzeichnungen von Balzer u Heidi 31 30 22. 2 St. Handzeichnungen u zwar Landschaften 20 23. 15 " Vorstellungen aus dem Leben des Hl Wenzl conturirt 1 30 6 53 24. 7 Scizzen von Moorland in Crayon Manier 2 25. 9 Stück aus Balzers Zeichenbuch in Aquatinta 1 1 15
Summa 42 53 53 45
80 LUBOMÍR SLAVÍEK
II. Sbírka grafiky a obraz JUDr. Aloise Auerswalda
Veliké oblib se mezi sbrateli 18. a 19. století pro svou pomrnou dostupnost tšila grafika, která - jak s oblibou zdrazují autoi soudobých píruek pro sbratele - svému majiteli pi prohlíení krásných grafických list poskytovala krom potšení také znané pouení. Podle obecn akceptovaného mínní toti grafické listy nejen seznamovaly se vzdálenými místy, s krásami pírody, se sta­ rovkými architektonickými a sochaskými památkami a staroitnostmi, ale také pibliovaly historické události, stejn jako podobu významných osobností mi­ nulosti i pítomnost, a v neposlední ad reprodukovaly mistrovská díla známých malí. Podle názoru tehdejších teoretik a „krasoduch" sehrávaly práv rytiny dleitou úlohu pi kultivování vkusu milovníka umní. Podle názoru Michaela Hubera, autora jedné z vlivných píruek urených pátelm a sbratelm umní, sie leiten uns auf die richtige Begriffe über das Schöne in der Kunst, und führen uns zur Kenntniß der Gemähide, welche unermeßliche Summen Kosten würde, so bekannt, gleichsam als ob wir ihren Besitze wären. Dobov píznaná je i Huberova úvaha rozebírající dvody, pro je mnohem obtínjší zaloit sbírku obraz. Ty shledává nejen ve finanních nárocích, ale pedevším ve skutenosti, e jejich sbratel si musí osvojit opravdové znalectví, které vyaduje mit den feinsten, richtigen Gefühl den Werth eines Gemähides zu empfinden, es seiner Manier von andern Meistern unterscheiden zu lernen, und um sich so viel als möglich durch erlangte Kenntniße sichern zu können, daß man nicht Copien für Originale kaufe. V pípad grafiky vyslovuje pak pesvdení, e die Kenntniß weit leichter erlangen ist, so kann man sehr leicht eine Sammlung anlegen, wel­ che bey einer gewissen Einschränkung bey unnöthigen Stücken, von allgemeinen Nutze sey kann.20
Zvýšený zájem o grafiku a její systematické a pouené shromaování, ale také o její vydávání, distribuci a prodej lze pozorovat i v Praze, kde na pelomu 18. a 19. století pechodn i trvale psobila ada vydavatel a obchodník (Kup­
ferstichhändler), a kde vznikla ada pozoruhodných kolekcí grafiky a kreseb. Její milovníci a znalci se vyskytovali ve všech spoleenských vrstvách, mezi aristokraty svtskými (František Antonín hrab Kolovrat-Novohradský, Franti­ šek Josef hrab ze Šternberka, František Josef hrab Klebelsberg, Kristián Kryš­ tof Clam-Martinic) i církevními (Otto Steinbach z Kranichsteinu), mezi umlci
Michel Huber, Vom Geschmack an Kupferstichen im Rücksicht ihres Nutzens und Vergnü­ gens, nebst einiger Regeln wie eine lehrreiche und nicht zu zahlreiche Sammlung anzulegen ist, in: Handbuch für Kunstliebhaber und Sammler über die vornehmsten Kupferstecher und ihre Werke, chronologisch und in Schulen geordnet nach der französischen Handschrift des H. M. Huber bearbeitet von C. C. H. Rost 1, Zürich 1796, s. 50-51, 46-47. Srov. Norberte- Gramaccini - Gudrun Kömer, Druckgraphik, eine eigenständige Kunst, in: Mehr Licht. Euro­ pa um 1770. Die bildende Kunst der Aufklärung, München 1999, s. 283-286. - K úloze gra­ fiky v 18. století srov. dále Norberto Gramaccini, Die Druckgraphik im Licht. Der Durch­ bruch eines populären Mediums, ibidem, s. 435-448. - Jií Kroupa, Antropologický obrat a umní v eských zemích kolem roku 1800, in: Zdenk Hojda - Roman Prahl (ed.). Mezi a­ sy ... Kultura a umní v eských zemích kolem roku 1800, Sborník píspvk z 19. roníku sympozií k problematice 19. století, Plze, 4. - 6. bezna 1999, Praha 2000, s. 21-22.
.SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 81
(Jan Quirin Jahn, Antonín Tuvora, František Karel Wolf, Josef Bürde, Josef Bergler) i inteligencí z ad mšan (Josef Schütz, Ignác Veselý, MUDr. Karel Plass, August Gottlieb Meissner). Zarámovaná grafika se nadto velmi asto uplatnila i pi výzdob šlechtických i mšanských interiér.
Pedstavu o podob grafických sbírek praských mšan v první tvrtin 19. století pomáhá podstatným zpsobem rozšíit nález pomrn obšírného inventáe kolekce grafiky a kresby [Píloha Ha)], kterou sestavil JUDr. Alois Auers- wald (1771 - 8. 8. 1827 Praha), praský advokát, len právnické fakulty Kar- lo-Ferdinandovy univerzity. Pitom jde o sbírku, která není v djinách praského sbratelství zcela neznámá. V dob, kdy po Auerswaldov smrti ddictvím pe­ šla do majetku jeho sestry Anny Eleonory Jantschové, ji bez dalších podrobností zaznamenávají úední schematismy na rok 1828, 1829 a 1830. Spolehlivý obraz o jejím rozsahu, uspoádání a ásten i o jejím autorském sloení však pináší a obsáhlý pozstalostní inventá, na jeho zpracování se podíleli pední soudobí znalci in Kunstsachen - inspektor obrazárny Spolenosti vlasteneckých pátel umní Josef Bürde, kreslí a uitel kreslení na Týnské škole František Karel Wolf a mšanský malí Jan Vincenc. V samostatném seznamu [Píloha lib)] zaznamenali také malou kolekci obraz a rámovaných anglických a francouz­ ských rytin, které zejm slouily k výzdob Auerswaldova bytu v dom p. 356 na Malé Stran.2 1 Tišt tohoto nepoetného obrazového kabinetu tvoila pe­ ván díla praských malí 18. a poátku 19. století, tradin dobe zastoupená ve sbírkách praských sbratel této doby, krajiny (Františka Antonína?) Hart­ manna, Norberta Grunda a Františka Xavera Procházky, doplnné ješt zátišími Jana Vojtcha Angermeyera, Kašpara Jana Hirschelyho a Maximiliana Pfeilera.
Význam a kvalita Auerswaldovy grafické sbírky, a nepochybn i perspektiva brzkého a výhodného odprodeje, nesporn ovlivnily její nezvykle podrobné zpracování, odlišné od vtšiny dosud známých píklad.22 Ovšem ani pozsta­ lostní inventá Auerswaldovy sbírky nepopisuje individuáln kadý zastoupený list, vtšinou vynechává jeho podrobnjší ikonografické urení, a v ad pípad neuvádí ani jejich tvrce. Vzhledem k rozsahu sbírky a úelu pozstalostního soupisu pouili jeho autoi zpsob souhrnné evidence, která se zamila pedevším na zaznamenání mnoství sloek (Packete), na poty grafických list v nich sou­ stedných a také na stanovení jejich finanní hodnoty. Práci pi jeho zpracování zejm usnadnily seznamy s autorským a snad i ikonografickým urením, které si pro svou potebu poídil sám sbratel. Svdí o tom opakované odkazy na upesující seznamy uloené v jednotlivých slokách typu: in Paket sind die
O podílu pi inventarizaci a ocenní {Inventur und Schätzung) Auerswaldovy sbírky svdí vyplacené honoráe - Bürde od správce pozstalosti, advokáta Ondeje Neureuttera obdrel 121 zl. 20 kr. W. W., Wolf 24 zl. 16 kr C. M . a Vinzenz 97 zl. 4 kr C. M ; viz dochované kvi- tance v AMP, sign. D 1873/3470. Srov. nap. souhrnné popsání grafické sbírky lékae Václava Karla Ambroziho v aukním katalogu z roku 1815; viz Slavíek (pozn. 1), s. 77. Z vyhlášených praských kolekcí se po­ drobného zpracování dokala - pokud je známo - ped svým vydraením pouze rozsáhlá sbírka grafik a kreseb Františka Josefa hrabte ze Štemberka-Manderscheidu; srov. Johann Gottlieb Abraham Frenzel, Sammlung der Kupferstich- und Handzeichnungen Sr. E. des Gra­ fen F. von Stemberg-Manderscheid 1-6, Dresden 1836 - 1842.
82 LUBOMÍR SLAVÍEK
Meister alle benannt nebo gute Handzeichnungen von berühmten und in Paket beschriebenen Meistern. Navzdory zhuštnému zpracování poskytuje inventá ucelenou pedstavu jak o celkovém zamení Auerswaldovy kolekce grafických list a kreseb, tak o jejím autorském a tematickém profilu, a v neposlední ad o zpsobu, který zvolil pro její uspoádání. Jednotlivé listy, píp. jejich soubory, ml Auerswald uloeny ve slokách (Packete) opatených ímskými nebo arab­ skými íslicemi. Ty pak byly umístny v pti krabicích (Cartane) oznaených písmeny A-E a tinácti mapách (Portefeuille), opatených písmeny A-N. Na roz­ díl od moderní, tehdy bn pouívané klasifikace, zaloené na chronologickém azení podle škol a autor, který dsledn zvolili nap. velcí sbratelé z ad eské aristokracie František Antonín hrab Kolovrat-Novohradský a František Josef ze Štemberka-Manderscheidu,23 se Auerswald piklonil, i kdy ne zcela dsledn, spíše ke staršímu tematickému azení.
Grafická sbírka, která pedstavuje výsledek Auerswaldovy sbratelské innos­ ti zeteln ukazuje, e její tvrce patil nejspíše k dobov píznanému typu vzdlaného sbratele, usilujícího vybudovat sbírku, pro ní Michael Huber pou­ íval oznaení lehrreiche Kupferstichsammlung. Pi vzniku bylo jejímu tvrci doporuováno, aby se zamil na shromádní omezeného potu kvalitních list rzných mistr, ani by usiloval o kompletaci díla uritého umlce. V pípad, e se v rámci takové sbírky chtl orientovat na dílo uritého oblíbeného autora (Lieblingsmeister), kterého chtl uinit pedmtem svého studia, pak rada znla: vybírat pouze „nejlepší díla z umlcova nejlepšího období".2 4 Auerswald se pi vytváení své sbírky nespoléhal jen na svj natürliches Gefühl für die Kunst,25
ale cílevdom prohluboval teoretické i praktické znalosti. Zamení a rozsah jeho studia pesvdiv dokládá pedevším sloení odborné knihovny, kterou systematicky budoval a prbn doploval. Její podrobný soupis26 poskytuje zajímavý obraz privátní bibliotéky osvícensky vzdlaného intelektuála širokých zájm. Krom klasické i soudobé literatury a knih nejrznjších vdních obor (právo, matematika, medicína, ekonomie, filozofie, teologie, historie, jazykov­ da, pírodní vdy 2 7) obsahovala i vtší poet publikací, které Auerswaldovy po­ skytovaly zasvcené pouení o djinách a teorii výtvarného umní od starovku po pítomnost. Souasn mu vytváely potebné teoretické a praktické zázemí
2 3 [František Antonín Kolovrat-Novohradský], Verzeichnis der Originale und Kopien von Ab­ drücken des Lucas Damnetz oder sogenannten Lucas von Leyden aus der grossen Kupfer­ stichsammlung Sr. Excellenz Grafen Franz Anton Nowohradsky von Kollowrath, nebst einigen Stücken aus einer andern Sammlung in Prag, in: Johann Georg Meusel, Neue Miscellaneen arti­ stischen Inhalts für Künstler und Kunstliebhaber, 1. StUck, Leipzig 1796, s. 139.
2 4 Huber (pozn. 20), s. 54. 2 5 Huber (pozn. 20), s. 45. 2 6 AMP, sign. D 1873/3470 - Verzeichniß der zur Verlassenschaft des verstorbenen J.U.Lf"
Aloys von Auerswald gerichtlich geschätzten Verlassenschafts-Bücher. Autory tohoto soupi­ su, který uvádí celkem 2996 poloek, byli praští knihkupci a soudní znalci Donat Hartmann a Andreas Gerle. Seznam byl - stejn jako soupis grafiky - pedloen k. k . Censur und Bü- cherrevisionsamtu v Praze a rada Ignác Wilfling v nm oznail adu závadných knih.
2 7 Souástí knihovny byla mj. disertace Jana Evangelisty Purkyn Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hinsicht, Prag 1818, [pol. . 2484].
.SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 83
pro naplování jeho sbratelských zálib. Podobné píruky, obsahující knihy von artistischem, historischem, dichterischem und antiquarischem Inhalt,26 patily k nezbytným instrumentm, bez nich se vtšina tehdejších aristokratických i mšanských pátel umní a sbratel neobešla. 2 9
V originálních vydáních i pozdjších úpravách (výtazích a pepracováních) by­ ly v Auerswaldov knihovn pítomny zásadní práce pedních barokních i osví­ cenských historiografii a teoretik umní. Nacházíme mezi nimi pochopiteln tituly, které nechybly v bibliotéce ádného vzdlaného milovníka umní té doby. Do této kategorie nesporn patí rozsáhlé heslo z francouzské encyklopedie Jeana Le Rond Alembert vydané samostatn jako Abhandlung vom Ursprung, Fort­ gang und Verbindung der Künsten und Wissenschaften (Zürich 1763 [. 422]), nebo vysoce oceované a hojn tené spisy dráanského znalce a sbratele Lud- wiga Christiana von Hagedorn {Betrachtungen über die Mahlerey, Leipzig 1762 [. 2446]),30 vídeského osvícence Franze Christopha Scheyba (Köremons Natur und Kunst in Gemälde, Bildhauereyen, Gebäuden und Kupfersticherei. Zum Un­ terricht der Schüler und Vergnügen der Kenner, Wien 1770 [. 418] a Orestio von der drey Künsten der Zeichnung, Wien 1774 [. 2492]) a winterthurského stou­ pence klasicismu Johanna Georga Sulzera (Allgemeine Theorie der schönen Künste mit bibliographischen Zusätzen von F. von Blankenburg, Leipzig 1792- 1794 [. 960]). eské prostedí zastupuje Dlabaova rozprava o osudech umní v echách [. 2566]), publikovaná v roce 1798 Královskou eskou spoleností nauk. K vlivným knihám patila rovn práce hlavního teoretika paíské králov­ ské akademie kolem 1700 Rogera de Piles Recueil de divers ouvrages sur la pein- ture, Paris 1775 [. 410], stejn jako nmecký peklad Passeriho ivotopis ma-
Hans Rudolph Füessli, Übersicht der Sammlung von Kupferstichen und Zeichnungen Sr. Kön. Hoheit des Herrn Herzog Albrechts von Sachsen-Tetschen, Annalen der bildenden Kün­ ste für die österreichischen Staaten 1, Wien 1801, s. 205. Knihovnám sbratel na pelomu 18. a 19. století nebyla prozatím vnována vtší pozornost; srov. Wolfgang Schmitz, Privatbibliotheken in Köln zwischen Trikolore und Preußenadler, in: Hiltrud Kier - Frank Günther Zehnder (ed.), Lust und Verlust. Kölner Sammler zwischen Trikolore und Preußenadler, Köln 1995, s. 355-367. - Karsten Hommel, Max. Speck bought in London. Die Bibliothek Maximilian Speck von Sternburgs, in: Herwig Guratsch (ed.), Ma­ ximilian Speck von Stemburg. Ein Europäer der Goethezeit als Kunstsammler, Leipzig 1998, s. 41-47. Z eských mšanských sbratel tohoto období kvalitní knihovnu s umleckohisto- rickou literaturou vlastnili nap. Václav Karel Ambroi (srov. Slavíek /pozn.l/, s. 65-67) a brnnský Jan Petr Cerroni (srov. Johann Jakob Heinrich Czikann, Catalogue raisonné de la précieuse collection d'estampes, recueils, cabinets, galeries et livres sur arts defeu Mr. J. P. Cerroni.... Vienna 1827, s. 358-378). O systematickém vztahu Auerswalda ke knihám svd­ í nap. pítomnost píruky Michaela Denise, Einleitung in die Bücherkunde, Wien 1795 - 1796 [. 2563], spis Johanna Adama Bergka, Die Kunst Bücher zu lesen, Jena 1799 [. 2402], stejn jako nkolik nabídkových seznam knih (2392. Verzeichniß älterer Bücher 2 St Prag 779; 2394. 6 St Bücher-Kataloge) a Bibliotheca librorum rariorum universalis, oder vollstän­ diges Verzeichniss rarer Bücher, aus den besten Schriftstellern (Nürnberg 1770 - 1774) Jo­ hanna Jacoba Bauera [. 2393]. Claudia Susannah Cremer, Hagedorns Geschmack: Studien zur Kunstkennerschaft in Deutschland im 18. Jahrhunderts, Diss. Bonn 1989. - Carsten Zelle, Kunstmarkt, Kenner­ schaft und Geschmack. Zu Theorie und Praxis in der Zeit zwischen Barthold Heinrich Bro- ckes und Christian Ludwig von Hagedom, in: North (pozn. 2), s. 217-238.
84 LUBOMÍR SLAVÍEK
lír, socha a stavitel inných v ím z roku 1786 [. 2443], djiny starovké­ ho umní Johanna Joachima Winckelmanna (1764) [. 2669], i Goethv spis Winckelmann und sein Jahrhundert (1805) [. 2591], podávající v dopisech a dobových dokumentech djiny malíství 18. století. Starší i novjší historiogra- fické práce doplovala také soudobá kompendia autor Paula Friedricha Achata Nitsche (Anleitung zur Beurtheilung der Kunstwerke der Mahlerei für Kunst­ liebhaber, nebst einer skizzierten Geschichte der berühmtesten Schulen und ihrer vorzüglichtsten Meister, Altenburg 1804 [. 2442]) a Theodora Ferdinanda Kajetána Amolda (Einleitung in das Studium der alten Kunstwerke für Künstler und Kunstliebhaber, Leipzig 1792 [. 2627]), která milovníkm umní i uml­ cm v zhuštné form poskytovala potebnou oporu pi studiu a hodnocení dl malíského umní.
Nezbytné informace o umlcích a jejich dílech erpal Auerswald také z do­ stupných slovník umlc Anselma Elwerta (Kleines Künstlerlexikon, Gießen - Marburg 1785 [. 2438]), Kurzgefaßtes Künstlerlexikon, Wien 1795 [. 853], z Kiliánova tydílného slovníku doplnného mnostvím grafických portrét (All­ gemeines Künstlerlexikon oder Lebensbeschreibungen 223 berühmten Künstlern, Mahler und Kupferstecher, nebst Anzeige ihrer Werke, Augsburg 1797 [. 2449]),31 píp. z modern koncipovaných monografií jednotlivých umlc. 3 2
Stranou zájmu nezstali pochopiteln ani eští nebo v echách psobící umlci, o jejich ivot a díle informovaly Pelclovy a Voigtovy Abbildungen böhmis­ cher und mährischer Gelehrten und Künstlern, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken 1-4 (1773-1782) [. 1876] a zejména lexikon eských a moravských umlc strahovského premonstráta Jana Bohumíra Dlabae z roku 1815 [. 2566]. Vydatný zdroj pouení o dílech významných umlc poskytova­ ly také umlecké cestopisy, nap. známý popis cesty francouzského autora Jea- na-Baptisty Descampse po jiním Nizozemí v nmeckém pekladu (Reise durch Flandern und Brabant, in Absicht auf die Malerey nebst den Beurtheilung über die Gemälde, und Anmerkungen, welche die Kunst betreffen Leipzig 1771 [. 2453]), a rovn i hojn zastoupená topografická a prvodcovská literatura po významných památkách íma a Neapole, Mnichova, Norimberka, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Innsbrucku, Dráan i Prahy.33 Tento typ literatury
Z dalších slovníkové literatury se v Auerswaldov knihovn nacházel nap. Kurzgefaßtes Künstlerlexikon Wien 795 [. 853] nebo [G. H. Ph. Lippold - Karl Philipp Funke], Neues Na­ tur- und Künstlerlexikon ... herausgegeben von C. Funke 1-3, Weimar 1801 - 1804 [. 961]. Giovanni Lodovico Bianconi, Biographie des Ritters Anton Raphael Mengs mit einem Ver­ zeichnisse seiner von ihm verfertigten Gemälde, Wien 1781 [. 416] a Joseph Heller, Lucas Cranach Leben und Werke, Bamberg 1821 [. 2248]. Karl Wilhelm Daßdorf, Beschreibung der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Churfürstli- chen Residenzstadt Dresden, Dresden 1782 [. 2493]; Josef Sebastian von Rittershausen, Die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Residenz Stadt München für Liebhaber der bildenden Künste, München 1787 [. 2478]; Franz Karl Zoller, Geschichte und Denkwürdigkeiten der Stadt Innsbruck und der umliegenden Gegend, Innsbruck 1816 - 1825 [. 2481]; Karl Fried­ rich Benkowitz, Das italienische Kabinet, oder Merkwürdigkeiten in Rom und Neapel, Leip­ zig 1804 [. 2470]; Jaroslaus Schaller, Beschreibung der königl. Haupt- und Residenzstadt Prag I - II, Prag 1794 a 1795 [. 1996]; Prager Wegweiser zum Unterricht, Bequemlichkeit der Fremden und Kenntnis der Einheimischer in Beschreibung der vorzüglichsten Denkwürdigkeiten und Einrichtungen dieser Hauptstadt des Königreichs Böhmen, Prag 1817
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN' 85
ješt doplovaly historiograficky zamené knihy zabývající se umlci innými v tchto dleitých umleckých centrech, píp. pibliující tamní umlecké sbír­ ky a jejich nápl.3 4
Pehled o výsledcích sbratelské innosti získal Auerswald prokazateln i z ka­ talog nkolika velkých panovnických a aristokratických galerií, z nich nkteré znal patrn z autopsie, nap. z Dallingerova popisu obraz a soch Franze Josefa kníete z Liechtensteinu (1780) [. 2454], z katalog císaské galerie ve víde­ ském Belvederu, které 1783 zpracovali Christian von Mechel [. 2451], resp. 1796 Joseph Rosa [. 2467], kurfitských obrazáren v Dráanech (1801) [. 2464] a Berlín (1790) [. 1778], píp. z vlastního popsání obrazového kabinetu dráanského Ludwiga Christiana von Hagedorn z roku 1755 [. 411].35 Souástí malé kolekce sbírkových katalog byly soupisy nkterých vhlasných mšan­ ských sbírek: kabinet lipského bankée a mstského radního Gottfrieda Winkle­ ra, který v roce 1768 zpracoval Franz Wilhelm Kreuchauf [. 2456],36 augsbur­ ského hostinského Johanna Georga Deuringera (1800) [. 2455],37 resp. speciální sbírky portrét léka, kterou sestavil a v roce 1771 publikoval berlínský léka Johann Karl Wilhelm Moehsen [. 2491].38
Sbratelova knihovna obsahovala té nmecké vydání traktátu o malíství Leo­ narda da Vinci z roku 1786 [. 2984], teoretický návod k mení kruítkem a pravítkem vydaný Albrechtem Diirerem v Norimberku 1515 [. 2224], i n-
digkeiten und Einrichtungen dieser Hauptstadt des Königreichs Böhmen, Prag 1817 [. 2479]. Nechybla ani kompletní Schallerova Topographie des Königreichs Böhmens 1-16, Prag 1785 - 1792 [. 1839] nebo unikátní rukopis Beschreibung merkwürdigen alter verstörter böhm. Schlösser in Manuscript [. 1988]. Johann Gabriel Doppelmayr, Historische Nachrichten von den Nürnberger Matematicis und Künstlern, Nürnberg 1730 [. 2581]; Anton Friedrich Büsching, Entwurf einer Geschichte der zeichnenden schönen Künste, Hamburg 1781 [. 2465]; Heinrich Keller, Nachricht von allen gegenwärtig in Dresden lebenden Künstlern, Leipzig 1788 [. 2463]; Heinrich Sebastian HUsgen, Artistisches Magazin. Enthaltend das Leben und die Verzeichnisse der Werke hiesi­ ger und anderer Künstler nebst einem Anhang von allem was öffentlichen und Privaten- Gebäuden der Stadt Frankfurt Merkwürdiges von Kunst-Sachen, Naturalien Sammlungen, Bibliotheken und Münz-Cabinetten zu sehen ist, Frankfurt 1790 [. 2446]; Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr, Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schö­ nen in der Kunst 1-3, Leipzig 1787 a 1798 [. 2495]. [Christian Ludwig von Hagedom], Lettre ä un Amateur de la Peinture, avec éclaircissement historiques sur un cabinet et les auteurs des tableaux qui le composent, Dresden 1755. - Pas­ cal Griener, La connoisseurship européenne au Service de la création artistique allemande: les lettres de Christian Ludwig von Hagedom (1755), in: Michele-Caroline Heck (ed.), Theorie des arts et création dans VEurope du Nord du XVIe au debut du XVIIIe siede, Lille 2002, s. 333-352. Ke sbírce srov. Srov. Georg Wilhelm Schulz, Gottfried Winckler und seine Sammlungen, in: Werner Teupser (ed.), Kunst und ihre Sammlungen in Leipzig. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Leipziger Kunstvereins und Museums der bildenden Künste, Leipzig 1937, s. 63-102. - Gudrun Calov, Museen und Sammler des 19. Jahrhunderts in Deutschland, Mu­ seumskunde 38, 1969, s. 40. - Hans-Ulrich Thamer, Sammler und Sammlungen in der frühen Neuzeit, in: Ekkehard Mai - Peter Paret (ed.), Sammler, Stifter und Museen. Kunstforderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Köln - Weimar - Wien 1993, s. 53, 57. Calov (pozn. 36), s. 93. Srov. Frank (pozn. 2), s. 166.
86 LUBOMÍR SLAVÍEK
mecký peklad spisu slavného anglického malíe Williama Hogartha Analysis of Beauty s pedmluvou Gottholda Ephraima Lessinga (Zergliederung der Schön­ heit, Berlin 1754 [. 2565]). Pomrn poetn byly zastoupeny praktické recep­ táe a návody urené prvotn pro umlce. V tomto oddíle nechybly nap. vlivné práce Rogera de Piles (Cours de peinture par principes, Paris 1708 [. 409]), stejn jako jeho Vidée du peintre parfait z roku 1699 a Het Groot Schilderboek (1719) Gerarda de Lairesse, které Auerswald vlastnil v pepracování Tobiáše Querfurta, malíe psobícího v Praze (Handbuch für die Maler oder Auszüge aus G. de Lairesse großem Malerbuche nebst dergleichen aus Idee du Peintre par­ fait, Prag 1776 [. 408]). Pouení o technologických a výtvarných postupech pi vytváení maleb, miniatur, kreseb a akvarel, i grafických list mu poskytovaly další speciální díla podobného zamení.39 Velkou šíi Auerswaldových zájm dokládá také pítomnost antikváských a ikonografických píruek, mezi nimi nechybí pvodní, norimberské vydání Sandrartovy Iconologie deorum z roku 1680 [. 2961]), soudobý Ikonologisches Wörterbuch oder Anleitung zur allego­ rischen Bilder auf Gemälden (Nürnberg 1793 [. 965]), Mythologisches Ta­ schenwörterbuch, Ronenburg 804 [. 2450]), i Gründliches Antiquitäten Lexi- con z roku 1743 sestavený Benjaminem Hederichem [. 142]), stejn jako nkolik knih, resp. alb s grafickými reprodukcemi, zabývajících se architektu­ rou,40 a sochastvím.41
Aktuální informace o dní na výtvarné, ale také sbratelské scén získával Auerswald pravidelným sledováním umleckých asopis [. 424 - 426, 2475], které v letech 1779 a 1808 pod rznými názvy vydával historik a bibliograf Johann Georg Meusel, profesor na univerzitách v Erfurtu a Erlangenu, a které
Nap. Johann Dauw, Wohlunterrichteter und kunsterfahrerener Schilderer und Mahler aus der Antiquität und denen besten Schrifstellern, Kopenhagen 1755 [. 2460]; Kritische Anmer­ kungen über die Fehler der Mahler wider die geistliche Geschichte und der Kostüme, aus dem Französischen übersetzt von J. J. Volkmann, Leipzig 1772 [. 2448]; Georg Heinrich Werner, Anweisung in der Zeichenkunst, wie die Teile des Menschen durch geometrische Re­ geln und nach den vollkommenen Ebenmaß ganz leicht zu zeichnen sind, Erfurt 1776 [i. 420]; Praktischer Unterricht in der Mahlerei aus dem Italienischen des Ritter A. R. Mengs von I. F. Facino, Nürnberg 1783 [. 415]; Belehrungsbuch für Künstler, Handwerker etc., Grätz 1797 [. 852]; Pier Nol Violet, Anweisung zur Miniatur-Mahlerey ... Aus dem Französischen übersetzt von J. H. Meyninger, Hof 1799 [. 2471]; Jacob Philipp Hackert, Sendschreiben an den Ritter Hamilton über den Gebrauch der Firniss in der Mahlerey aus dem Italienischen übergegeben von Friedrich Ludwig Reischel, Dresden 1800 [. 2573]; Johann Heinrich Mey- nier, Anleitung zur Aetzkunst besonders in Crayon und Tuschmanier, Hof 1804 [. 413]; Pichlhofenüv peklad spisu Edwarda Dayese Über Malerei, vorzüglich der historischen, Nürnberg 1804 [. 419]; Unterschied der freien und mechanischen Malerey, praktisch erklärt von Emst Ludwig Daniel Huch, Halle 1773 [. 2466]; Charles Le Brun, Handwörterbuch der Seelenmahlerey. Zum gemeinnützigen Gebrauch besonders für Zeichner, Möhler und Liebha­ ber charakteristischer und allegorischer Darstellung, Wien 1804 [. 2490]. Nap. Allgemeiner Baulexikon Lukase Vocha [. 731], spis Christiana Ludolpha Reinholda Architectura forensis oder die auf Recht angewandte Baukunst, Münster 1782 [. 679], nebo traktáty italských architekt Andrey Palladia (Elementi di architectura di Andrea Palladio, Bassano 1803 [. 2192]) a Vincenza Scamozziho (Scamozzi bouekonstige Werken, Amster­ dam 1661 [. 2383]). Recueil des Figures, Statues etc de Versailles, Amsterdam 1695 [. 2171].
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 87
podle mínní souasník mly ihre großen Verdienste um die Kunst und ihre Fortschritte.*2 Bez zajímavosti není ani skutenost, e Auerswald patil k ped­ platitelm praského asopisu Apollo [. 1994], jeho duší byl profesor estetiky praské univerzity August Gottlieb Meissner, známý rovn jako zaujatý sbra­ tel grafiky. Nelze proto vylouit, e Alois Auerswald zejm patil k jeho pátel­ skému okruhu.43 Podobný pedpoklad posiluje i skutenost, e k Auerswaldov oblíbené etb prokazateln patily spisy pedstavitel soudobé nmecké estetiky {schöne Wissenschaften) Johanna Georga Sulzera (Unterredungen über die Schön­ heit der Natur, Berlin 1770 [. 1617]), Karla Theodora Antona von Dalberg (Grundsätze der Aestethik, Erfurt 1791 [. 1759]), Andrease Heinricha Schotta (Theorie der schönen Wissenschaften, Tübingen - Gotta 1789, 1790 [. 956]), Christiana Friedricha Michaelise (Entwurf der Aestetik, Augsburg 1796 [. 2435]), Johanna Augusta Eberharda (Handbuch der Aesthetik 1-4, Halle 1803-1805 [. 957]) a Karla Heinricha Ludwiga Pölitze (Grundlegung zu einer wissen­ schaftlichen Aestethik, Pirna 1800 [. 958]), ale kup. také Seibtovy akademické pednášky (1769) [. 1872] nebo historická pojednání Ignáce Cornovy [. 1877]. Jako vtšina tehdejších vzdlanc vnoval Auerswald znanou pozornost rovn starovkým památkám a staroitnostem, zejména vykopávkám v Herkulaneu a Pompejích, antickým sochám a gemám, ale také shod dochovaných dl staro­ vkých výtvarných umlc a básník, o nich pouení erpal ze spis Johanna Joachima Winckelmanna, Christiana Gottlieba von Murr, Adolpha Christiana Klotze, Christophera Cellaria (Kellera), nebo Josepha Spenceho44 a ze soubor grafických reprodukcí Laura Jakoba (Antiquae urbis splendor, Roma 1612 [. 2182]), Francoise Perriera (Abbildungen der vorzüglichsten alten Statuen und Gruppen die sich theils in Paris befinden. Nach der Zeichnungen des H. F. Per- rier, Wien 1797 [. 2221]) a Bernarda de Montfaucon (Griechische, römische und andere Alterthümer für Studirende, Zeichner, Maler, Bildhauer ... in einem deutschen Auszug gebracht von J. J. Schatz, Nürnberg 1807 [. 2227]). Tento
Huber (pozn. 20), s. XXXIV; srov. Emst Herbert Lehmann, Die Anfänge der Kunstzeitschrif­ ten in Deutschland, Leipzig 1932, s. 121-145. Helena Lorenzová, Osvícenská estetika na praské univerzit (Seibt a Meißner), Estetika XXXIV, . 3, 1977, s. 27-39. - eadem. Salon a spoleenská hra, in: Helena Lorenzová - Ta­ ána Petrasová (ed.), Salony v eské kultue 19. století. Sborník píspvk z 18. roníku sym­ pozií k problematice 19. století, Plze, 12. - 14. bezna 1998, Praha 1999, s. 17-20. - eadem, Praská léta Augusta Gottlieba Meissera. asopis Apollo, in: Hojda - Prahl (pozn. 20), Praha 2000, s. 88-97. Johann Winckelmann, Nachrichten von den neuesten Herculanischen Entdeckungen an Hn. Heinrich Fuessli aus Zürich, Dresden 1764 [. 2672]; Christian Gottlieb von Murr, Abbildung der Gemälde und Alterthümer in der königl. Neapolitanischen Museo zu Portici, welche seit 1738 sowohl in der... verschütteten Stadt Herkulaneum, als auch in Pompeji und in den um­ liegenden Gegend an das Licht gebracht worden, nebst ihrer Erklärung, Augsburg 1792 - 1799 [. 2226]; Adolph Christian Klotz, Lieber den Nutzen und Gebrauch der alten geschnit­ tenen Steine und ihrer Abdrücke, Altenburg 1768 [. 414]; Christopherus Cellarius, Compen- dium antiquitatum Romanorum .... Augsburg 1792 - 1799 [. 417]; Adam Weishaupt, Über den allegorischen Geist des Allerthums, aus dem Französischen des Antoine Court de Gebelin, Regensburg 1794 [. 963]; Felix Franz Hoffstaeter, Von der Übereinstimmung den Werken der Dichter mit der Werken der Künstler... nach dem Englischen des Herrn Spence, Wien 1776 [. 412].
88 LUBOMÍR SLAVÍEK
zájem nepochybn rozšíil také na archeologické nálezy popsané v Nmecku a v echách, jak o to svdí spisy Christiana Friedricha Carla Hummela Be­ schreibung entdeckter Alterthümer in Deutschland, Nürnberg 1792 [. 964] a Karla Josefa Bienera z Bienenberka Versuch über einige merkwürdige Alter­ thümer im Königreich Böhmen, Königgrätz 1778-1785 [. 1799 a 1868]. Nko­ lik publikací, nap. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Münzen z let 1771-1787 Mikuláše Adaukta Voigta [. 1929], nebo práce jeho pokraovatele Josef Madra vnované problematice stedovkého mincovnictví (Versuch über die Prakteaten insbesonderer über die Böhmischen, 1797 a Zweiter Versuch über die Prakteaten, 1808 [. 1912, 1898]), poukazují na Auerswaldovu zálibu v nu­ mismatice, která - soud podle dvou, patrn aukních katalog z Lipska [. 258, 332] - nemusela zdaleka zstat jen v teoretické rovin.
Dleité podnty pro své specializované sbratelství naerpal zejména z vliv­ ného spisu správce kurfitské sbírky v Dráanech Karla Heinricha von Heinec­ ken UIdée generale un collection complette estampes. Avec une dissertation sur Vorigine de la gravure et sur les premiers livres images (Leipzig - Wien 1771 [. 2489]), nebo z rad obsaených ve zmínné Huberov rukovti pro mi­ lovníky a sbratele grafiky (1797) [. 2436], píp. ze staršího pojednání o grafice Johanna Jacoba Volkmanna (Abhandlung von Kupferstichen, Frankfurt 1768 [. 423]). Cennou oporu Auerswaldovi jako sbrateli grafiky poskytovala také soudobá vydání kritických soupis grafického díla významných rytc vzdálené i nedávné minulosti. Z nich Auerswald vlastnil jak souhrnné zpracování Johanna Caspara Füessliho (Joh. Caspar Füeßlin Raissonirendes Verzeichniß der vorne- hmesten Kupferstecher und ihrer Werke, zum Gebrauch der Sammler und Lieb­ haber, Zürich 1771 [. 2447]), tak vtšinu dostupných soupis podrobn mapu­ jících celoivotní tvorbu významných peintre-graveures - Guida Reniho (1795) [. 2458], Rembrandta (1797) [. 2437], vídeského Adama von Bartsche (1818) [. 2462], berlínského Georga Friedricha Schmidta (1789) [. 2468], Daniela Chodowieckého (1808) [. 2482], jejich autory byli pední znalci grafického umní Adam von Bartsch, jeho syn Friedrich a Ludwig David Jacoby. Popisné pehledy tvorby významných pedstavitel grafického umní obsahovala také píruka Michaela Hubera a obchodníka Carla Christiana Heinricha Rosta [. 2436], navazující na Füessliho výkon, a kritické soupisy nap. grafického oeuvru Albrechta Dürera, Martina Schöngauera a Israela van Meckenem, je byly souástí spis Karla Heinricha von Heinecken, Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen (1768-1769) a zejména Neue Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen (1786) [. 427]. Inventá Auerswaldovy knihovny zaznamenává také nkolik aukních katalog významných grafických sbírek té doby - Gottfrie- da Winklera (Dráany 1802) a spolu s ním dalších pt neidentifikovaných kata­ log rytin (5 andern Kupferstichkataloge) [. 2459], Johanna Melchiora Birken­ stocka (Víde 1811-1813) [. 2452],45 nebo (prodejní?) soupis neznámé grafické
Theodor von Frimmel, Lexikon der Wiener Gemäldesammlungen 1, München 1913, s. 114— 182. - Frits Lugt, Repertoire des catalogues des ventes publiques interessant V Art ou la curiosité I, Den Haag 1938, . 8312.
.SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 89
sbírky ve Vídni z roku 1795 (Catalogue raisonné un collection estampes rares Vienne 795 [. 2457]). Tyto katalogy, stejn jako blíe nespecifikované seznamy pedního lipského obchodníka s umní Johanna Augusta Gottloba Weigela [. 2399], naznaují pravdpodobné prameny Auerswaldových akvizicí.
Autorské i tematické sloení Auerswaldovy bohaté sbírky grafických list se podstatnji neodchyluje od dobových sbratelských zvyklostí, které zásadním zpsobem ovlivnily výše uvedené píruky. Proto ani v ní nemohly chybt vy­ brané ukázky z tvorby význaných nmeckých, nizozemských, italských a fran­ couzských rytc, nap. Albrechta Diirera, Lucase Cranacha a plejády tzv. „klein- meistr" (Barthel Beham, Hans Sebald Beham, Virgil Solis, Theodore de Bry, Heinrich Aldegrever, Albrecht Altdorfer), Matthäa Meriana, Lukase Kiliána, dále Lucase van Leyden, Hendricka Goltzia, Jacoba Mathama, Abrahama Bloe- maerta, Egidia Sadelera, Rembrandta a Václava Hollara, Marcantonia Raimon- diho, Enea Vica, Guilia Bonasone, Agostina Carracciho, Pietra Testy, Jacqua Callota, Claude Meilana, Gérarda Edelincka.
Studijní charakter sbírky podtrhuje výskyt znaného potu reprodukcí, které vznikly podle dl slavných malí 16. a 18. století, nap. Martina de Vos, Mar­ tina van Heemskerck, Leonarda da Vinci, Raffaela, Tiziana, Guida Reniho, An- thonise van Dyck, P. P. Rubense, Jacoba Jordaense, Carla Maratty, Pietra da Cortona, Nicolase Poussina, Anthoine Watteaua, Nicolase Lancreta, Hyacintha Rigauda, Charlese Le Bruna, Adama Elsheimera, Johanna Heinricha Schönfelda, ale také mnoha „moderních" autor - Benjamina Westa (obligátní Smrt generála Westa), Francesca Casanovy, Friedricha Heinricha Fiigera, i Norberta Grunda a Jana Quirina Jahna. Mezi tyto „reprodukce" sbratel mj. zaadil i Balzerv pe­ pis obrazu vídeského krajináe Lorenze A. Schönbergera, který v roce 1796 získala Spolenost vlasteneckých pátel umní, aby jej nabídla do své kadoro­ ní aukci, v ní ji zakoupil František Josef hrab Šternberk-Manderscheid.46 Ne­ chybly ovšem ani listy milovníka umní a schopného rytce Phillipa-Claude- Anne de Tubieres hrabte Cayluse pocházející z proslulého Recuil Crozat, nebo tehdy oblíbené faksimile, které podle kreseb Rembrandta a jeho ák, Georga Philippa Rugendase, Michaela Wilmanna a dalších starších i novjších umlc, nalézajících se tehdy prokazateln ve sbírkách praských sbratel, nap. Fran­ tiška Antonína hrabte Kolovrata-Novohradského, vytvoili Josef Schmidt, Josef Gregory a Jan Balzer.47
Auerswaldova zejmá záliba v grafických portrétech významných osobností, architektonických vedutách a divadelních dekoracích, animalistických zobraze­ ních, i v listech s ikonograficky zajímavými výjevy a emblémy (Sinnbilder), lo­ gicky vedla k poetnému zastoupení barokní reprodukní grafiky zejména augs­ burské provenience (Matthäus Kusel, Johann Elias Ridinger, Johann Wolfgang Baumgartner, Johann Esaias Nilson, Johann Evangelist Holzer, Johann Daniel Herz, Jacob Gottlieb Thelott ad.), tvorby specializovaných italských rytc Gio-
Roman Prahl, Prag um 1800, Prag 2000, s. 69, . kat. II. 2.2. Andrzej Koziel, Rysunki Michaela Willmanna (1630 - 1706), Wroclaw 2000, s. 353-359, . kat. 87-100 (J. Balzer), s. 360-375, . kat. 101-120 (J. Gregory).
90 LUBOMÍR SLAVÍEK
vanniho Battisty Faldy a len rodiny Galii Bibiena, a také v echách inných rytc Josefa de Montalegre a Michaela Jindicha Rentze. V grafické sbírce se prokazateln nacházely také jednotlivé listy, píp. menší soubory, pocházející z grafických alb nebo pvodn uité jako ilustraní doprovod historických, my- tografických, emblematických nebo antikváských publikací. Píkladem pars pro toto mohou být nap. Emblemata Sacra Pietera van der Borcht (1654), ilustrace Teutsche Academie Joachima von Sandrart (1675), nebo 16 z celkem 27 list alba Trauersmonumente für alle Nationen und Religionen (1797) dráanských rytc Christiana Friedricha Sprincka a Gottlieba Wilhelma Hüllmanna. Naproti tomu ada bohat ilustrovaných knih,48 grafická alba Johanna Christiana Klenge- la nebo Jana a Antonína Balzer a Františka Karla Wolfa,49 a výjimen i volné listy a mapy50 zstaly zalenny ve sbratelov knihovn.
Za jiný píznaný rys Auerswaldova sbratelství lze oznait jeho draz na re­ prezentativní zastoupení soudobé produkce v oblasti volné grafiky. Tu dokládají etné práce zejména vídeských malí-rytc Franze Edmunda Weirottera, Jose- pha Fischera, Klementa Kohla, Adama von Bartsch, Igrraze du Vi vier, Martina von Molitor a Karla Russa, jejich švýcarských a nmeckých, jmenovit berlín­ ských a dráanských souputník Johanna Ludwiga Aberliho, Sigmunda Freu- denbergera, Marquarda Fidela Domenica Wochera, Adriana Zingga, Felixe Maye- ra, Salomona Gessnera, Johanna Christian Reinhardta, Johanna Christiana Klengela, Johanna Georga Willeho, Johanna Christopha Dietzsche, Johanna Ele-
4 8 Srov. Verzeichniß der ... Verlassenschafts-Bücher (pozn. 26): nap. 1886. Balzers Abbildun­ gen böhmischer u mährischer Gelehrten Prag; 1938. 30 Blatt illum. böhmische Trachten Prag; 2162. Leben Ullyses mit Kupfern 617; 2164. Devises et Emblemes Paris 653; 2165. Ru- stings Todtentanz mit Kupfern Nürnb 736; 2166. Virgilii Solis emblemata; 2167. Bibel alten und neuen Testamenten Basel 613; 2170. H. Evangelisten mit Holzschnitten Frkft 579; 2172. Biblische Bilder - Ergäntzung 2 Thle mit Kupf Nürnberg; 2173. Emblemata figuris aeneis in- cisa; 2174. Vier hl Evangelisten in Kupfern; 2174. Livinsche Figuren in Kupfern; 2176. Kup­ ferstiche der hl Schrift; 2177. Legende des hl Vaters Franziskus mit Holzschnit.; 2178. Epiš­ tole et Evangelii Jesu Christi Venetia 662; 2179. Piscium vivae icones 634; 2181. Libellus varia canra, piscium completes; 2182. Antiquo urbis Romae splendor cum fig. Romae 612; 2184. Peplus virtutum romanorum in Aenea Virgiliano c fig.; 2185. Marinae militare c fig.; 2195. Biblische Geschichte alten und neuen Testament Augsburg 754; 2199. Emblemata o Figuris omate; 2201. Bauer Kupferstiche Wien 641; 2202. Abraham a s. Clara Sterben und Erben mit Kupfern Amsterdam 702; 2204. Küsseis Verkündigung des Evangeliums mit Kupf. Augsburg; 2205. Sadelers Eremiten in Kupfern; 2212. Kircheri China cum Fig Amstel 667; 2217. Imagines sanctorum c. fig. Aug Vind 620; 2219. Historie de Joseph av Fig Amsterd 757; 2220. Entwurf einiger Thiere mit Kupf. Augsburg 738; 2225. Meyer Einfassung an Thurne mit Kupfers 609; 2236. Kilians Kontrafakturen des Hauses Oesterreich mit Kupfern Augsburg 629; 2239. Drey Manuskripte, unkomplet fol.; 2576. Biblische Figuren mit Kupfern Augsb; 2577. Moskowidtische Chronik mit Holzst Mainz 576; 2578. Symbola Pontificum c. Fig Pragae 663; 2953. Küßeis Geographia cum Figuris Aug Vind 682; 2986. Münsteri Kos- mographie ohne Tittel mit Kupfern.
4 9 Ibidem: 1935. Abbildungen sämtl. alten und neueren Schlösse in Böhmen 141 illum Blätter herausgegeben v. Wolf Prag [po 1809]; 1936. Meißners histor mahlerische Darstellungen v. Böhmen mit Kupfern Prag 798; 2179. Klengels Prospekte 771; 2987. Prospekte von Riesen­ gebirge 3 und 4 Hefte von Balzer.
5 0 Ibidem: 198. 25 St Kupfer aus der Bibel; 2990. 18 Blätter Kupferstiche aqua tinta nebo 2994. Ein Paket alten Landkarten.
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 91
zaera Zeissiga, zv. Schenau, Wilhelma Friedricha Gmelina, Christiana Ludwiga von Hagedorn, Adama Friedricha Oesera. Vskutku oblíbeným autorem (Lieblings­ meister) Aloise Auerswalda se však stal Daniel Chodowiecki, pedstavený mi­ moádn bohatým souborem, který krom mnoství ilustraní a kniní grafiky obsahoval i nkteré z jeho volných list, vetn tch nejslavnjších (nap. Cabi- net un peintre, nebo Rozlouení Calase s rodinou). Kniní grafikou (Bücher Kupfer und Vignetten) byli zastoupeni i další berlínští rytci jeho okruhu, nap. Johann Heinrich Meil nebo Christian Bernhard Rode.
Stranou sbratelova koncentrovaného zájmu nezstala ani tvorba pedních praských tvrc a vydavatel, jak o tom svdí silné zastoupení grafických lis­ t, jejich autory, resp. vydavateli byli Jan a Antonín Balzerové, František Karel Wolf, Josef Šembera a Ludvík Kohl, dále umlci psobící na praské akademii, mj. Josef Bergler, Antonín Hauzinger a Karel Posti, stejn jako nkteí z etných šlechtických diletant, nap. Jií hrab Buquoy. Významný podíl pipadl rovn rytinám o nco starší, pozdn barokní generace peintre-graveures, k ní patili zejména tvrci vyšlí z okruhu vídeské malíské a rytecké akademie Jacob Schmutzer, Paul Troger, Franz Anton Maulbertsch, Johann Martin Schmidt, zv. Kremserschmidt, Franz Xaver Wagenschön, Franz Sigrist, Franz Karl Pálko, dále oblíbený dráanský eklektik Christian Wilhelm Emst Dietrich, nebo francouz­ ští malíi Jean Jacques de Boissieu, Jean-Honoré Fragonard, Francois Boucher a Jean-Baptiste Le Prince.
Nedílnou souástí Auerswaldovy grafické kolekce se stal i menší soubor kre­ seb, uloený v mapách K a L. Vtšina z nich je sice autorsky urena, ale napros­ tá absence údaj o jejich námtech neumouje pípadnou identifikaci s docho­ vanými kresbami. Nejpoetnji byli zastoupeni staí misti inní v echách v prbhu 17. a 18. století -Karel Škréta, Jan Jií Heintsch, Matj Zimprecht, Jan Kryštof Liška, Jan Vilém Neunhertz, Václav Michael Halbax, Petr Brandl, Vác­ lav Vavinec Reiner, Anton Kem, Jan Hiebel, Ignác Raab, Felix Antonín Schef- fler, František Lichtenreiter, Jan Karel Ková, Jan Petr Molitor. -Neobyejn cenná jsou svdectví o kreslíském díle mén známých umlc, nap. Zachariase Zimmera, Martina Kulicha, Davida Kubáty, Jana Jiího Hertela, Jana Schuman- na, Jana Fibinga, Jana Ezechiela Vodanského, Josefa Grabenbauera, i Antoní­ na Schlachtera, které je dnes prakticky neznámé. Silnou orientaci Aloise Auers­ walda jako milovníka umní a sbratele na souasnou tvorbu dokládá opt poetné zastoupení kreseb „moderních" umlc psobících v Praze na pelomu 18. a 19. století. Vedle renomovaných malí a kreslí, jakými tehdy nesporn byli Jan Quirin Jahn, Kryštof Seckel, Josef Redelmayer, Jan Tomáš Kleinhardt, Antonín Balzer, Leopold Peukert, Antonín Tuvora, Josef Schmidt, Josef Grego­ ry, Jií Glogowský, Josef Havle, Jan Berka, Josef Bergler, Martin Tejek, Karel Posti, nebo stavitel Antonín Karel Schmidt, sbratelovu pozornost zaujali rovn adepti malíského umní, nap. poslucha praské kreslíské školy Pavel Herzig a Vilém Neundorf, ák Karla Postla. Práce domácích autor doplovaly ješt ukázky kreslíského oeuvru významných pedstavitel vídeské akademie Paula Trogera, Franze Antona Maulberstche, Franze Karla Pálka a Franze Xavera Wagenschöna. Podle dobových zvyklostí bylo ke kresbám piazeno nkolik
92 LUBOMÍR SLAVÍEK
malovaných skic Michaela Willmanna, Antona Kerna, Josef Winterhaldera ml. a Martina Ferdinanda Chvátala. Mnohem menší podíl pipadl naproti tomu kres­ bám tvrc ostatních umleckých škol, z nich soupis zaznamenává práce pi­ psané nap. slavným italským umlcm Raffaelovi, Giulio Romanovi, Paolo Ve- ronesovi, Pietro Testoví, Carlo Carlonemu, nebo divadelnímu malíi Stefanu Orlandimu innému v Praze, píp. jejich nizozemským kolegm Paulu Brilovi, Gerardu de Lairesse a obdivovanému Anthoine Waterloo.
Výsledek impozantní a pouené sbratelské innosti advokáta Aloise Auers- walda potkal obvyklý osud vtšiny soukromých sbírek, rozptýlení po smrti její­ ho tvrce. Knihovnu a grafickou sbírku z Auerswaldovy pozstalosti získala - jak bylo ji uvedeno - jako univerzální ddika jeho sestra Anna Eleonora Jantschová, která je ovšem ve svém vlastnictví dlouho nepodrela. Ti roky po sbratelov smrti, poté co se zejména vhlas grafického kabinetu mezi veejností rozšíil po jeho zveejnní ve tech ronících schematism, došlo k jejich vydra­ ení. Na zaátku prosince 1830 oznámil v praských novinách praský knihku­ pec, antikvá a poadatel kniních aukcí Donat Hartmann51 konání licitace sbír­ ky knih aus allen Theilen der Wissenschaften, hudebnin, map a velké sbírky rytin (eine starke Sammlung von Kupferstichen) s mnostvím list Daniela Cho- dowieckého. I kdy inzerát neuvádí jméno vlastníka draené knihovny a grafic­ ké sbírky, a to ani souasného, ani minulého, neme být pochyb, e šlo o n­ kdejší majetek Aloise Auerswalda. Odkazuje k tomu pedevším rozsáhlý soubor Chodowieckého rytin, stejn jako nápl knihovny, kterou oznámení alespo rámcov specifikuje. Veejná draba se uskutenila 13. prosince a ve dnech ná­ sledujících v prostorách Konviktu na Starém Mst. K aukci aukcioná Hart­ mann vydal tištný, prozatím nenalezený katalog, jeho podkladem se nejspíše staly pozstalostní inventáe obou soubor, který si zájemci mohli zakoupit u vybraných praských knihkupc.52
5 1 K osobnosti Donata Hartmanna a jeho innosti srov. Josef Volf, Píspvky k djinám eského knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na poátku 19. století, asopis Národní­ ho muzea XCXIV, 1924, s. 28-30.
5 2 Amtsblatt zur Prager Zeitung Nr. 189, 2. 12. 1830, nepag. (srov. té Nr. 191, 5. 12. 1830 a Nr. 192, 7. 12. 1830): Bücher-Uzitation. Am 13. Dezember 1830 und folgende Tage, Vormittags von 10 bis 12, und Nachmittags von 4 bis 7 Uhr, wird im Konvikt Nro 291 zu ebener Erde eine Sammlung von Büchern, aus allen Theilen der Wissenschaften, und zwar: aus der Oekonomie 169 Werke. Schöne Wissenschaften 294. Mathematik 92. Technologie 374. Baukunst 171. Ge­ schichte 134. Sprachkunde 65. Philologie 142. Philosophie 35. Medizin 223. Jurisprudenz 67. Theologie 75. Physik und Chemie 41. Naturgeschichte 91. Bohemika 34. Kunst und Alterthum 27. Femer Landkarten 25, Musikalien 98; dann eine starke Sammlung von Kupferstichen, wo 4600 Blätter von D. Chodowiecky sich besonders auszeichnen, aus freier Hand in Conventi­ ons-Münze veräußert. Der gedruckte Katalog davon ist 6 kr. Conventions-Münze beifolgen­ den Herrn Buchhändlern zu haben, als: Herrn E. W. Enders, Buchhändler, Franz Widtmann, Buchhändler, die Calvesche Buchhandlung, Herrn Joseph Krauß, Buchhändler, Jos. Ludw. Eggenberger, Buchhändler, und bei Unterzeichnetem im Karolin Gebäude, welche zugleich auch Aufträge hierzu übernehmen, Donat Hartmann, Aukzinator.
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 93
Píloha II. IIa) Soupis grafické sbírky JUDr. Aloise Auerswalda (1827)53
Verzeichniß über die nach dem in N. C. 356/3 am 8 August 827 verstorbenen y.t/.D"'. Alois Auerswald hinter- bliebenen Kupferstiche.
Verzeichniß der nachbennanten Kupferstiche, welche von und nach verschiedenen Meistern gestochen worden sind; als
Zahl der Zahl der Name des Meisters Gegenstandes und Größe Werth in C. M: Packete Blätter
fr xr
Cartane A. I. 28 Blatt nach P: P: Rubens in verschiedener Größe gestochen
und radirt von guten Meistern, geistlichen und weltlichen Inhaltes 8 40
II. 12 Blätter nach Jacob Jordans in verschiedener Größe, von verschiedenen Meistern gestochen und radirt, geistlichen und weltlichen Inhaltes 4
III. 28 Blätter verschiedener Größe nach B Spranger von ver­ schiedenen Meistern gestochen, geistlichen und weltlichen Inhaltes 4 30
IV. 20 Blätter von und nach Heinrich Goldzius in klein und groß format von verschiedenen Meistern gestochen, geistlichen und weltlichen Inhaltes 3 20
V. 35 Blätter mittlerer Größe in runden und ekigen format von und nach Heinrich Gotzius gestochen von verschiedenen Meistern geistlichen und weltlichen Inhaltes 3 30
VI. 43 Blätter von und nach Heinrich Goltzius in kleineren for- maten, gestochen von verschiedenen Meistern, geistlichen und weltlichen Inhaltes 2 9
VII. 1 Nach Julius Goldzius in klein folio gestochen, die Geburt Mariens vorstellend 10
VIII. 2 Blätter nach Diepenbek gestochen in groß Quart geistli­ chen Inhaltes 2
IX. 2 Blätter nach P: Morzelze in mittlerer folio gestochen von Schuanenburg historisches Inhalts 12
X. 1 Blatt von J: Matham von Hartem erfunden und gestochen in groß folio mithologisches Inhalts selten 30
XI. 2 Blätter nach Com von Hartem in folio gestochen von Sanredam 20
XII. 20 Kleine und größere Blätter nach M: de Vos geistlichen Inhalts 40
XIII. 1 Blatt des heiligen Ignatius in folio von Boetius a Bolswert 15 XIV. 5 Blätter von und nach verschiedenen guten niedertändi- 1
sehen Malern und Stechern, in verschiedener Größe und geistlichen Inhalts 40
5 3 AMP, sign. D 1873/3470.
94 LUBOMÍR SLAVÍEK
XV. 2 Blätter von N: Vercolik in folio gestochen geistlichen und weltlichen Inhaltes 16
XVI. 8 Blätter von und nach Heinrich Golzius in verschiedenen Größe gestochen geistlichen und weltlichen Inhaltes 24
XVII. 12 Blätter Seehafen nach Lingelbach von J Green in längl 48 XVIII. 5 Blatt von und nach gut holländ Meister gestochen und
geschahen in groß quart meist Brauemstüke 30 XIX. 4 Blatt nach Hemskerk in klein folio gestochen Siribilder 12 XX. 1 Sinnbilder in Octav gestochen 6 von Collard und 4 von
Galle 10 XXI. 8 Blätter von den 9 Musen von Crispin van der Pas in run­
den formal gestochen 8 XXII. 7 Blätter kleine radirte Bauemstüke von Cor: Bega 21 XXIII. 22 Heilige Geschichten von C Boel und Evan Sandern in
Quart 22 XXIV. 3 Szenen aus dem gemeinen Leben nach J E Schönau 50 XXV. 12 Goldschmieds Ornamenten von Stephanus 2 XXVI. 8 Verschiedene Gegenstände, darunter die 5 Sinne von
Carp: Luyken 1 40 XXVII. 4 Gemengte historische Vorstellungen von verschiedenen
Künstlern 1 20 XXVIII. 8 Portraits und andere Gegenstände gestochen von
Birchard Westerhout 1 40 XXIX. 21 Verschiedene radirte Gegenstände von Joseph und
Barthol: Weis 1 30 XXX. 2 den heiligen Sebastian und den heil: Franz nach Gerch
Seghers gestochen von Pontius 1 30 XXXI. 7 Karikaturen und andere I 50 XXXII. 14 Radirte Gegenstände von Oeser 1 30 XXXIII. 7 Historische Gegenstände nach Palko 1 20 XXXIV. 14 Verschiedene Kleidertrachten illuminirt 1 50 XXXV. 2 Römische Mordsczenen radirt von M: Speer 30 XXXVI. 3 Nach Watteau und Pater gestochen von französischen
Künstlern groß Format 2 XXXVII. 6 Profane Geschichten und Szenen aus den gemeinen Leben
nach französischen Künstlern 3 30 XXXVII. 11 Kupfer aus dem Werk Le Argenis de Barchlei gestochen
von L Gaultier nach C de pas 1 XXXIX. 5 Nach P Rembrand verschiedene Gegenstände 40 XL 3 Radirte Landschaften eine historische Darstellung von
A Hirschvogel 1 30 XLI. 7 Nach H. Füger, darunter die 5 Hauptwissenschaften in
Allegorie von Bartsch auf Stein gezeichnet 2 30 XUl. 49 Verschiedenen heiligen Bilder und ähnlichen Vorstellun­
gen von verschiedenen Meistern 1 10 XUII. 44 Verschiedene gestochene von Theod: de Bry
? xuv. 27 Radirte Gegenstände von Karl Ruß
z 8
XLV. 7 Verschiedene Köpfe von verschiedenen Künstlern radirt 1 6 XLVI. 12 Tritonen gestochen von Gallestruzzi 5 XLVII. 12 Verschiedene Szenen aus dem gemeinen Leben nach guten
königl französischen Künstlern 5 15 XLVIII. 5 Stücke meist in Aqua tinta, Skitzen nach verschiedenen 1 10
Meistern
„SCHÖNE SAMMLUNG VON TREFFLICHEN GEMÄLDEN UND KUPFERSTICHEN" 95
Cartane B I. 4 Von Friedrich Zuccero aus Set: Angelo gestochen von Cor:
Cort: und andere in folio Altarblätter enthaltend 1 II. 7 Nach Titian Vecelli von verschiedenen Meistern 4 heilige
Bilder, 2 Porträits und 1 Mithologischer Stück in folio 2 III. 14 Nach Karl Muratti von verschiedenen Meistern gestochen
in klein und groß folio geistlichen und weltlichen Inhaltes 4 40 IUI. 12 Nach Quido Rheni von verschiedenen Meistern radirt und
gestochen, meist geistlichen Inhaltes, und von verschiede­ ner Größe 3
V. 6 Nach Pietro da Cortona in verschiedener Größe von ver­ schiedenen Meistern gestochen geistlichen und mithologi- schen Inhalts 36
VI. 5 Nach Jakub Robusti genannt Tintoretto von Sadler und andern gestochen in folio geistlichen Inhalts 1 40
VII. 3 Nach Pietro Testa von ihm 2 von einem andern 1 radirt klein und groß Folio mithologischen und geistlichen Inhal­ tes 30
VIII. 4 Nach Domenico Zampi

Related Documents