YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • 1

  LAPORAN PEMERHATIAN AUDITAN PENGURUSAN SWAAKREDITASI

  DI BAHAGIAN AUDIT INSTITUSI

  1. LATAR BELAKANG

  Bahagian Audit Institusi, diletakkan di bawah Sektor Jaminan Kualiti, Agensi Kelayakan

  Malaysia. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian Gred N54 yang mengawal selia

  22 orang kakitangan di bawahnya. Bahagian ini dibahagikan kepada dua unit, iaitu Unit

  Audit Institusi dan Unit Penarafan. Di bawah Unit Audit Institusi telah diwujudkan 2

  seksyen iaitu Seksyen Universiti dan Seksyen Kolej dan pengurusan Swaakreditasi

  adalah di bawah unit ini.

  1.1 Status Swaakreditasi melayakkan sesebuah Pemberi Pengajian Tinggi (PPT)

  untuk mengakreditasi program pengajiannya sendiri kecuali program profesional

  yang memerlukan akreditasi serta pengiktirafan badan profesional yang

  berkenaan.

  Pada 28 November 2008, YB Menteri Pengajian Tinggi telah mempelawa

  kumpulan pertama PPT untuk memohon status Swaakreditasi. Kumpulan

  pertama ini terdiri daripada 8 PPT, iaitu empat universiti penyelidikan serta 4

  kampus cawangan universiti luar negara di mana kampus induknya di negara

  asal berstatus Swaakreditasi. PPT yang terlibat adalah seperti berikut:

  i) Universiti Malaya;

  ii) Universiti Sains Malaysia;

  iii) Universiti Kebangsaan Malaysia;

  iv) Universiti Putra Malaysia;

  v) Monash University Sunway Campus;

  vi) University of Nottingham Malaysia Campus;

  vii) Swinburne University of Technology Sarawak Campus; dan

  viii) Curtin University of Technology Sarawak Campus.

  Bagi memohon status tersebut, kesemua PPT di atas telah menghantar

  dokumen Self-Review Portfolio kepada MQA untuk penilaian. MQA telah

  melaksanakan audit institusi secara komprehensif berdasarkan buku Kod

 • 2

  Amalan Audit Institusi Edisi Kedua (COPIA) dengan penekanan khusus terhadap

  sistem jaminan kualiti dalaman PPT berkenaan.

  Pada 17 Mei 2010, YB Menteri Pengajian Tinggi, Dato’ Seri Mohamed Khaled

  Nordin telah menyerahkan Sijil Swaakreditasi kepada kesemua 8 PPT di atas

  dalam satu majlis ringkas. Penganugerahan Status Swaakreditasi kepada 8 PPT

  di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat serta keperluan prosedur.

  Pada 22 September 2010, YB Menteri Pengajian Tinggi telah mempelawa

  sebuah lagi PPT untuk memohon status Swaakreditasi iaitu Universiti Teknologi

  Malaysia yang telah memperoleh taraf universiti penyelidikan.

  2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

  Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada proses Penganugerahan

  Status Swaakreditasi telah dilaksanakan mengikut prosedur dan peraturan yang

  ditetapkan.

  3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

  3.1 Semakan Audit melibatkan semakan ke atas dua aspek kawalan iaitu Kawalan

  Pengurusan dan Kawalan Pengurusan Rekod Swaakreditasi.

  3.2 Bagi Kawalan Pengurusan, Unit Audit Dalam melakukan semakan terhadap

  perkara berikut :

  Polisi Jaminan Kualiti;

  Penyimpanan Arahan / Pekeliling / Dasar Jaminan Kualiti;

  Carta Organisasi dan Perjawatan;

  Fail Meja;

  Latihan; dan

  Pelan Strategik.

  3.3 Bagi Kawalan Pengurusan Rekod Swaakreditasi, data yang disemak adalah

  seperti berikut:

  Proses Kerja Permohonan Status Swaakreditasi;

  Rekod Swaakreditasi bagi tahun 2009 hingga 2012;

 • 3

  Surat Tugasan dan tanggungjawab Panel Penilai; dan

  Rekod dan dokumen berkaitan.

  4. PENEMUAN AUDIT

  4.1 KAWALAN PENGURUSAN

  Untuk menentukan pengurusan Bahagian Audit Institusi (BAI) adalah berkesan,

  semakan Audit telah dijalankan terhadap Polisi Jaminan Kualiti,

  Arahan/Pekeliling/Dasar Jaminan Kualiti, Carta Organisasi dan Perjawatan, Fail

  Meja, Latihan untuk Kakitangan dan Pelan Strategik Bahagian. Secara

  umumnya, prestasi Kawalan Pengurusan adalah baik. Hasil semakan Audit

  menemui perkara berikut:

  4.1.1 Polisi Jaminan Kualiti

  Polisi Jaminan Kualiti adalah penting kerana ia merupakan panduan dan

  rujukan kepada kriteria penilaian bagi tujuan jaminan kualiti dalam

  mencapai objektif Bahagian Audit Institusi.

  Semakan Audit mendapati Polisi Jaminan Kualiti di Bahagian Audit

  Institusi adalah merujuk kepada 20 perkara berikut :

  Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679);

  Akta Universiti dan Kolej 1971 (Akta 30);

  Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555);

  Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta

  605);

  Peraturan-peraturan Agensi Kelayakan Malaysia:

  - Audit Institusi 2009

  - Fi 2008

  - Status Swaakreditasi 2008;

  Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA);

  Pekeliling Perbendaharaan;

  Pekeliling Agensi Kelayakan Malaysia yang berkaitan;

  Pekeliling Kementerian Pengajian Tinggi yang berkaitan;

  Kerangka Kelayakan Malaysia;

 • 4

  Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA);

  Kod Amalan Audit Institusi (COPIA) Edisi Kedua;

  Guidelines to Good Practices: Open and Distance Learning;

  Instrumen Penilaian untuk Audit Institusi;

  Garis Panduan Amalan Baik;

  Standard program yang berkaitan;

  Arahan Keselamatan;

  Arahan Perbendaharaan;

  Perintah Am (Bab A – Bab G); dan

  Dasar-dasar yang berkaitan.

  4.1.2 Penyimpanan Arahan / Pekeliling / Dasar Jaminan Kualiti

  Semua Arahan/ Pekeliling/ Dasar yang terkini dan berkaitan perlu

  disimpan dengan kemas, teratur dan mudah dicari bagi memudahkan

  rujukan dilakukan.

  Semakan Audit mendapati semua Arahan / Pekeliling dan Dasar Jaminan

  Kualiti difailkan dan disimpan oleh setiap pegawai dengan teratur bagi

  memudahkan pencarian dan mendapatkan maklumat. Terdapat juga

  Arahan / Pekeliling dan Dasar Jaminan Kualiti yang diletakkan di laman

  web MQA untuk rujukan dan makluman semua pegawai dan pengguna.

  Laman web ini boleh diakses di alamat www.mqa.gov.my dan antara

  yang terkandung di laman web ini adalah Dokumen Jaminan Kualiti,

  Pekeliling, Surat Makluman, Kerangka Kelayakan Malaysia, Dokumen

  Hasil Pembelajaran dan lain-lain.

  Unit Dasar juga telah mengeluarkan memo rujukan MQA 01/02 Jld.

  002(46) bertarikh 29 Disember 2011 untuk edaran dalaman Kompilasi

  Dasar edisi 2011. Kompilasi Dasar ini merupakan peraturan-peraturan

  dan prosedur berkaitan jaminan kualiti dan ianya mengandungi perkara-

  perkara seperti berikut:

  i. Dasar-dasar yang telah diputuskan dalam Mesyuarat Kajian

  Semula Dasar berkaitan Jaminan Kualiti antara MQA dan

  Kementerian Pengajian Tinggi;

  http://www.mqa.gov.my/

 • 5

  ii. Memo Dalaman Berkaitan Dasar Jaminan Kualiti Bagi Tahun

  2010 dan 2011;

  iii. Pekeliling Dalaman Tahun 2009, 2010 dan 2011;

  iv. Surat Pekeliling Dalaman Tahun 2011; dan

  v. Surat Makluman Tahun 2011.

  Gambar Rajah 1

  Buku Kompilasi Dasar edisi 2011 Untuk Edaran Dalaman

  4.1.3 Carta Organisasi dan Perjawatan

  Bagi memastikan fungsi dan tanggungjawab sesebuah bahagian berjalan

  dengan lancar seperti yang dirancang, struktur organisasi yang jelas dan

  perjawatan yang secukupnya perlu diisi.

  Semakan Audit mendapati, Bahagian Audit Institusi mempunyai carta

  organisasi yang jelas, di mana ia dibahagikan kepada dua unit iaitu Unit

  Audit Institusi dan Unit Penarafan. Di bawah Unit Audit Institusi pula

  dibahagikan kepada 2 seksyen iaitu Seksyen Universiti dan Seksyen

  Kolej.

  Bahagian Audit Institusi mempunyai 22 perjawatan yang diluluskan yang

  diketuai oleh Pengarah Bahagian gred N54. Semua jawatan ini telah diisi

  kecuali dua jawatan yang masih belum diisi iaitu jawatan Ketua Penolong

  Pengarah (N52) di Unit Audit Institusi dan Penolong Pengarah Kanan

  (N44) di Seksyen Kolej. Dimaklumkan juga seorang Penolong Pengarah

  (N41) di bawah Seksyen Universiti iaitu Puan Rahimi Bt. Saidin sedang

 • 6

  mengambil cuti menyambung pelajaran dan dijangka bekerja semula

  pada Tahun 2013. Maklumat terperinci adalah seperti di Jadual 1 berikut

  :

  Jadual 1 :

  Senarai Perjawatan yang telah Diluluskan dan Di Isi

  BIL PERKARA DILULUSKAN DI ISI

  1 Pengarah Bahagian (N54) 1 1

  2 Ketua Penolong Pengarah (N52) 1 -

  3 Ketua Penolong Pengarah (N48) 1 1

  4 Penolong Pengarah Kanan (N44) 2 1

  5 Penolong Pengarah (N41) 8 8

  6 Pembantu Khas (N17) 1 1

  7 Penyelia Pembantu Tadbir (N22) 1 1

  8 Pembantu Tadbir (N17) 7 7

  Jumlah 22 20

  Adalah dimaklumkan daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  bahawa tiada perjawatan yang dapat dibekalkan bagi Gred N44 dan Gred

  N52 sehingga Disember 2012. Walau bagaimanapun keputusan ini

  tertakluk kepada pihak pengurusan tertinggi.

  4.1.4 Fail Meja

  Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil. 8 Tahun 1991 dan para

  5.4(b) dan (c) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan

  keperluan untuk setiap agensi kerajaan menyediakan Fail Meja yang

  menjadi dokumen rujukan bagi peringkat individu atau jawatan. Dokumen

  ini perlu lengkap, kemas kini dan memiliki kesemua 14 ciri-ciri asas Fail

  Meja yang ditetapkan seperti yang terdapat dalam Rajah 2. Semakan

  pematuhan berhubung penyediaan dan penyelenggaraan Fail Meja bagi

  19 pegawai dari Bahagian Audit Institusi adalah seperti di Jadual 2

  berikut :

 • 7

  Jadual 2 :

  Pematuhan Terhadap Kriteria Semakan Berhubung Dengan Fail Meja (FM)

  BIL KRITERIA SEMAKAN PEMATUHAN KEPADA KRITERIA SEMAKAN

  1 FM disediakan /

  2 FM lengkap dengan 14 perkara yang ditetapkan /

  Nota : /- Mematuhi X – Tidak Mematuhi

  Semakan terhadap 19 Fail Meja bagi pegawai dari pelbagai jawatan

  mendapati Fail Meja berkenaan telah disediakan dan telah mematuhi 14

  perkara yang ditetapkan seperti di Gambar Rajah 2.

  Gambar Rajah 2 :

  14 Perkara Yang Ditetapkan Didalam Fail Meja Telah Dipatuhi Seperti

  Berikut

 • 8

  4.1.5 Latihan

  Latihan berkenaan Audit Institusi untuk kakitangan adalah penting untuk

  meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas

  harian.

  Semakan Audit mendapati pegawai-pegawai di Bahagian Audit Institusi

  telah mematuhi kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun

  2005 iaitu memastikan setiap pegawai MQA menghadiri kursus dan

  latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun. Berikut disertakan kursus-

  kursus yang telah dihadiri oleh pegawai-pegawai di Bahagian Audit

  Institusi sepanjang Tahun 2010 dan Tahun 2011 seperti di Jadual 3 :

  Jadual 3 :

  Senarai Latihan Yang Telah Dihadiri Oleh Pegawai Di Bahagian Audit

  Institusi Dari Tahun 2010 Sehingga Tahun 2011

  BIL. KURSUS TARIKH

  1. Bengkel Instrumen Sistem Penarafan IPT Malaysia 2009 (SETARA ’09) Bil.1/2010

  13 Mac 2010

  2. Bengkel Perancangan Strategik MQA 2010 26 Feb – 28 Feb 2010

  3. Kursus Komunikasi Korporat 19 Julai – 20 Julai 2010

  4. Kursus Kawalan Dokumen (DCS 1005) Siri 2/2011 7 April 2011

  5. Latihan Audit bagi Sistem Pengukuran Kualiti dan Kesetaraan Kolej Swasta (MyQUEST)

  29 April 2011

  6. Retreat Dasar 2011 22 May 2011

  7. Taklimat Kod Amalan Pertauliahan Program Kemahiran (KAPKK)

  28 Jan 2011

  8. Taklimat Pelaksanaan Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008

  1 Ogos 2011

  9. Taklimat berkenaan Minit Mesyuarat Semakan Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 Sesi Kedua

  15 Sept 2011

  10. Taklimat Kod Amalan Akreditasi Program 21 Sept 2011

  4.1.6 Pelan Strategik

  Pelan Strategik bagi Bahagian Audit Institusi diletakkan di bawah

  Perancangan Strategik MQA 2010-2015. Pelan Strategik ini menyatakan

  dengan jelas Bidang Keberhasilan Utama iaitu Melaksanakan Audit

  Institusi dan 3 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) iaitu bilangan Pemberi

  Pendidikan Tinggi (PPT) yang menyertai SETARA, bilangan Pemberi

 • 9

  Pendidikan Tinggi (PPT) yang menyertai D-SETARA dan bilangan

  universiti/fakulti yang akan menjalani audit untuk tujuan Swaakreditasi.

  Semakan Audit mendapati pada tahun 2011 dan 2012 Bahagian Audit

  Institusi telah memenuhi sebahagian pelan strategik dengan

  melaksanakan Audit Institusi terhadap Universiti Teknologi Malaysia bagi

  mengesahkan keupayaan sistem jaminan kualitinya untuk mengakreditasi

  program pengajiannya sendiri bagi tujuan Swaakreditasi.

  4.2 KAWALAN PROSES SWAAKREDITASI

  4.2.1 Standard Operating Procedure / MS ISO 9001:2008

  Standard Operating Procedure (SOP) adalah keterangan terperinci

  bagaimana implementasi sesuatu polisi perlu dilakukan. SOP yang efektif

  akan menerangkan siapa, bila, di mana dan bagaimana sesuatu tugas

  dilaksanakan. ISO pula adalah salah satu alat untuk memastikan kualiti

  terjamin di sesebuah organisasi. ISO 9001:2008 dapat membantu MQA

  melaksanakan fungsinya dengan baik.

  Semakan Audit mendapati tidak terdapat Standard Operating Procedure

  (SOP) secara bertulis khusus untuk pengurusan Audit Swaakreditasi.

  Prosedur Swaakreditasi yang diguna pakai telah diadaptasi dari Carta Alir

  bagi Proses Audit Institusi di dalam Buku Kod Amalan Audit Institusi yang

  tidak diperincikan dengan Proses Kerja. Carta Alir yang dimaksudkan

  adalah seperti di Gambar Rajah 3.

 • 10

  Gambar Rajah 3: Carta Alir Proses Audit Institusi

  NOTIFICATIONOF NAMES AND BIODATA OF PANEL OF AUDITORS TO HEP

  REGISTRATION AND VERIFICATION OF HEP DOCUMENTATION

  SUBMISSION OF HEP DOCUMENTATION TO AUDITORS

  RECEIPT AND DISTRIBUTION OF REPORT TO AUDITORS

  PREPARATORY MEETING OF PANEL OF AUDITORS

  AUDIT PLANNING VISIT

  AUDIT VISIT, DRAFT REPORT & EXIT MEETING (ORAL EXIT REPORT)

  CHAIRMAN OF AUDITORS SENDS FINAL REPORT TO MQA

  FINAL REPORT AMENDMENT AND VERIFICATION

  OF HEP’S FEEDBACK

  REVIEW OF THE REPORT BY THE INSTITUTIONAL AUDIT DIVISION

  INSTITUTIONAL AUDIT COMMITTEE MEETING

  HEP

  COMPLETE

  HEP DISAGREES

  AUDIT MANAGEMENT MEETING

  HEP

  REGISTRATION AND VERIFICATION OF HEP DOCUMENTATION

  SUBMISSION OF SELF-REVIEW PORTFOLI (MQA-03)

  INCOMPLETE

  VERIFICATION

  FEEDBACK

 • 11

  Bagaimanapun Bahagian Audit Institusi telah berusaha menyediakan

  Prosedur Swaakreditasi dengan menyediakan Proses Kerja Dan Carta

  Aliran Kerja untuk pengurusan Audit Swaakreditasi. Walau

  bagaimanapun, Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja ini hanya disediakan

  setelah selesai pelaksanaan pengurusan Swaakreditasi terhadap 8 PPT

  yang telah mendapat Penganugerahan Status Swaakreditasi serta

  Auditan Susulan dilaksanakan dan dimuatkan dalam Fail Meja Pegawai.

  Perbandingan di antara carta alir di dalam buku Kod Amalan Audit

  Institusi Edisi Kedua dan Carta Aliran Kerja di dalam Fail Meja telah

  dilakukan dan didapati terdapat sedikit perubahan pada Carta Aliran

  Kerja di dalam Fail Meja. Oleh itu, adalah dicadangkan Bahagian Audit

  Institusi mengkaji semula Proses Kerja sedia ada kerana tidak semua

  prosedur ini dipraktikkan semasa melaksanakan Proses Audit

  Swaakreditasi.

  Selain itu, adalah diperhatikan tiada Carta Aliran Kerja atau Proses Kerja

  diwujudkan bagi Audit Susulan Swaakreditasi. Oleh itu, dicadangkan

  prosedur kerja bagi Audit Susulan Swaakreditasi diwujudkan secara

  bertulis.

  Unit Audit Dalam mencadangkan Bahagian Audit Institusi mewujudkan

  SOP secara bertulis khusus untuk pengurusan Audit Swaakreditasi dan

  Audit Susulan Swaakreditasi untuk menjadikan ia satu polisi yang boleh

  digunakan sebagai satu peraturan. Selain itu, proses kerja ini juga perlu

  dijadikan Dokumen Kualiti bagi tujuan skop pensijilan MS ISO 9001:2008.

  4.2.2 Proses Kerja

  Semakan Audit terhadap Swaakreditasi tahun 2009 adalah berpandukan

  Carta Alir bagi Proses Audit Institusi di dalam buku Kod Amalan Audit

  Institusi (COPIA) Edisi Kedua. Semakan dilakukan terhadap fail bagi 8

  Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) yang terlibat. Berikut adalah perkara

  yang diperhatikan:

 • 12

  a) Pelawaan Swaakreditasi

  Pelawaan Swaakreditasi kepada PPT adalah melalui jemputan

  daripada Menteri Pengajian Tinggi. Menteri Pengajian Tinggi telah

  menjemput 4 universiti bertaraf Universiti Penyelidikan iaitu Universiti

  Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra

  Malaysia (UPM) dan Universiti Sains Malaysia (USM). Manakala 4

  lagi universiti adalah universiti cawangan luar negara iaitu Monash

  University Sunway Campus, Curtin University of Technology Sarawak

  Campus, University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga) dan

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus.

  Semakan Audit mendapati surat pelawaan daripada Menteri

  Pengajian Tinggi tidak terkandung dalam rekod Bahagian Audit

  Institusi atau fail induk Swaakreditasi dan surat tersebut didapati

  disimpan di Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif. Jadual 4 adalah

  senarai surat pelawaan daripada menteri.

  Jadual 4

  Surat Pelawaan Menteri Kepada PPT

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) TARIKH NO. RUJUKAN

  Universiti Malaya (UM) 11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Universiti Sains Malaysia (USM) 11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Universiti Putra Malaysia (UPM) 11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Monash University Sunway Campus 11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Curtin University of Technology Sarawak Campus

  11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga)

  11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus

  11/11/2008 KPT/YBM/040/09

  Adalah dicadangkan salinan surat jemputan ini disimpan di dalam Fail

  Induk Swaakreditasi. Selain itu semua dokumentasi berkenaan

  Proses Penganugerahan Swaakreditasi perlu direkodkan secara

  lengkap dan teratur mengikut proses kerja.

 • 13

  b) Surat Penganugerahan Swaakreditasi

  Surat Penganugerahan Swaakreditasi merupakan surat makluman

  pemberian status Swaakreditasi kepada PPT setelah melalui proses

  pengauditan Swaakreditasi dan diperakui oleh Mesyuarat

  Jawatankuasa Khas Audit Institusi. Surat ini juga ada memaklumkan

  berkenaan tarikh penguatkuasaan status Swaakreditasi PPT

  berkenaan.

  Berdasarkan carta alir, surat makluman ini akan dikeluarkan setelah

  Laporan Akhir diterima daripada Panel Penilai. Laporan Akhir ialah

  laporan yang diterima selepas pindaan dilakukan ke atas draf

  Laporan Akhir oleh Panel Penilai berdasarkan maklum balas yang

  diterima daripada PPT. Laporan ini akan dibentangkan dalam

  Mesyuarat Jawatankuasa Khas Audit Institusi di mana keputusan

  mesyuarat akan dimaklumkan kepada PPT melalui Surat

  Penganugerahan Swaakreditasi.

  Semakan Audit mendapati Penganugerahan Status Swaakreditasi

  diberi selepas Laporan Akhir dikemukakan oleh Panel Penilai kecuali

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus.

  Penganugerahan kepada PPT yang lain telah diberi sebelum Laporan

  Akhir dikeluarkan oleh Panel Penilai iaitu di antara tempoh 2 bulan

  hingga 10 bulan. Maklumat lanjut seperti di Jadual 5.

 • 14

  Jadual 5:

  Surat Penganugerahan Swaakreditasi Kepada PPT Dan

  Tarikh Laporan Akhir Disediakan

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)

  NO. RUJUKAN TARIKH SURAT

  ANUGERAH

  TARIKH LAPORAN

  AKHIR

  TEMPOH MELEBIHI

  TARIKH SURAT ANUGERAH (BIL. HARI)

  Universiti Malaya (UM) MQA10/85/02 (29) 3/5/2010 17/1/2011 257

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  MQA10/85/02 (31) 3/5/2010 12/8/2011 257

  Universiti Sains Malaysia (USM)

  MQA10/85/02 (30) 3/5/2010 24/3/2011 323

  Universiti Putra Malaysia (UPM)

  MQA10/85/02 (32) 3/5/2010 20/9/2010 138

  Monash University Sunway Campus

  MQA10/85/02 (33) 3/5/2010 7/7/2010 63

  Curtin University of Technology Sarawak Campus

  MQA10/85/02 (34) 3/5/2010 8/12/2010 217

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga)

  MQA10/85/02 (36) 3/5/2010 17/8/2010 104

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus

  MQA10/85/02 (35) 3/5/2010 23/4/2010 -

  Bahagian Audit Institusi memaklumkan bahawa, draf Laporan Akhir

  yang diserahkan oleh Panel Penilai sudah memadai bagi

  Jawatankuasa Khas Audit Institusi (JKHAI) membuat keputusan

  sama ada PPT layak diberikan status Swaakreditasi.

  Adalah dimaklumkan juga Laporan Akhir yang dikemukakan oleh

  Panel Penilai telah dibuat beberapa pindaan dan pengemaskinian

  maklumat selepas Penganugerahan Status Swaakreditasi. Walau

  bagaimanapun pindaan dan perubahan maklumat ini tidak

  menjejaskan isu Penganugerahan Status Swaakreditasi.

  Adalah dicadangkan supaya Penganugerahan Status Swaakreditasi

  diberi setelah selesai Laporan Akhir yang lengkap dan dikemas kini

  supaya proses penganugerahan lebih teratur.

 • 15

  c) Pelantikan Panel Penilai Untuk Tugasan Audit Swaakreditasi

  Garis panduan pelantikan Panel Penilai untuk tugasan Swaakreditasi

  ada dinyatakan di Para 5.3 Seksyen 5 buku Kod Amalan Audit

  Institusi Edisi Kedua. Panel Penilai yang dilantik oleh Bahagian Audit

  Institusi untuk melaksanakan Audit Swaakreditasi adalah terdiri

  daripada Panel Penilai yang tersenarai di dalam Database Ahli Panel

  Penilai (MQA’s Registry Of Auditors). Pemilihan Panel Penilai adalah

  berdasarkan jenis audit yang hendak dilaksanakan, ciri-ciri PPT dan

  latar belakang serta pengalaman mereka. Panel Penilai

  bertanggungjawab dalam membuat penilaian terhadap PPT yang

  terlibat secara keseluruhan berdasarkan tatacara yang telah

  dinyatakan dalam buku Kod Amalan Audit Institusi (COPIA).

  Satu kumpulan Panel Penilai yang dianggotai oleh Pengerusi,

  Setiausaha dan sekurang-kurangnya 3 orang ahli akan dilantik oleh

  MQA sebelum sesuatu auditan dilaksanakan. Berdasarkan carta alir

  dalam buku Kod Amalan Audit Institusi Edisi Kedua, kesemua Panel

  Penilai yang dilantik perlu mendapat persetujuan daripada PPT yang

  di audit.

  Semakan Audit mendapati secara keseluruhannya Surat Pelantikan

  Panel Penilai dikeluarkan sebelum mendapat persetujuan PPT. Surat

  persetujuan PPT diterima selepas surat lantikan dikeluarkan lebih

  awal di antara tempoh 4 hari hingga 69 hari. Maklumat lanjut seperti

  di Jadual 6.

 • 16

  Jadual 6:

  Panel Penilai Yang Dilantik

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)

  NAMA TARIKH

  TUGASAN

  TARIKH PERSETUJUAN

  PPT

  TEMPOH SURAT DIKELUARKAN

  OLEH PPT (BIL. HARI)

  Universiti Malaya (UM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  17/9/2009

  2/11/2009

  46

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed 17/9/2009 46

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  17/9/2009 46

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar 17/9/2009 46

  Prof. Peter Pook Chuen Keat 5/11/2009 46

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed 5/11/2009 46

  Prof. Dr. Kittichai Wattananikorn 18/11/2009 46

  Universiti Kebangsaan

  Malaysia (UKM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  18/1/2010

  30/12/2009

  -

  Prof. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  18/1/2010 -

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  18/1/2010 -

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar 18/1/2010 -

  Prof. Dr. John Arul Phillips 18/1/2010 -

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed 18/1/2010 -

  Prof. Dr. Heracleo D Lagrada 18/11/2009 -

  Universiti Sains

  Malaysia (USM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  4/2/2010

  -

  -

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed 4/2/2010 -

  Datuk Ir. (Dr) Ahmad Zaidee Laidin

  4/2/2010 -

  Prof. Peter Pook Chuen Keat 4/2/2010 -

  Prof. Dr. Chang Lee Hoon 4/2/2010 -

  Dr Lee Boon Thong 4/2/2010 -

  Dr. Adil Basuki Ahza 4/2/2010 -

  Universiti Putra

  Malaysia (UPM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  17/9/2009

  24/11/2009

  69

  Prof. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  17/9/2009 69

  Prof. Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi

  17/9/2009 69

  Datuk Ir. (Dr) Zaidi Laidin 17/9/2009 69

  Prof. Dr. John Arul Phillips 5/11/2009 19

  Prof. Dr. Lee Boon Thong 24/11/2009 -

  Prof. Dr. Chang Lee Hoon 23/12/2009 -

 • 17

  Dr. Adil Basuki Ahza 4/1/2010 -

  Monash University Sunway Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Abu Hassan Othman

  11/11/2009

  -

  -

  Prof. Dr. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  11/11/2009 -

  Datuk (Ir) Ahmad Zaidee Laidin 11/11/2009 -

  Prof. Dr. Lee Boon Thong 11/11/2009 -

  Prof. Dr. John Arul Philips 11/11/2009 -

  Prof. Dr. Chang Lee Hoon 11/11/2009 -

  Curtin University of Technology

  Sarawak Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  7/8/2009

  11/8/2009

  4

  Prof. Dato' Dr. Ibrahim bun Ahmad Bajunid

  7/8/2009 4

  Prof. dr. Nabishah Mohamed 7/8/2009 4

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar 7/8/2009 4

  University of Nottingham in

  Malaysia (Kampus Broga)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  7/10/2009

  -

  -

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed 7/10/2009 -

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Bajunid 7/10/2009 -

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar 7/10/2009 -

  Prof. Peter Pook Chuen Keat 15/10/2009 -

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed 15/10/2009 -

  Swimburne University of Technology

  Sarawak Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  10/8/2009

  24/8/2009

  14

  Prof. Dr. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  10/8/2009 14

  Datuk Ir. Dr. Zaidi Ladin 10/8/2009 14

  Prof. Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi

  10/8/2009 14

  Surat Tugasan Panel Penilai yang dikeluarkan sebelum mendapat

  persetujuan daripada PPT akan menimbulkan masalah sekiranya

  PPT tidak bersetuju atau Panel Penilai tersebut tidak dapat

  memberikan komitmen terhadap auditan ini. Sehubungan itu, adalah

  dicadangkan supaya proses pelantikan Panel Penilai ini disusun

  semula atau menggugurkan langkah mendapatkan persetujuan

  daripada PPT dari Senarai Proses Kerja Swaakreditasi.

  Selain itu, Unit Audit Dalam mendapati tajuk Surat Tugasan Panel

  Penilai tidak seragam. Terdapat surat yang menggunakan istilah

  Surat Tugasan Panel Penilai dan ada juga yang menggunakan istilah

 • 18

  Surat Pelantikan Panel Penilai. Bagaimanapun, Bahagian Audit

  Institusi memaklumkan bahawa istilah yang diguna pakai untuk

  memberi tugasan kepada Panel Penilai adalah “Surat Tugasan Panel

  Penilai”.

  d) Laporan Awal Panel

  Antara tanggungjawab Panel Penilai adalah menghantar Laporan

  Awal kepada MQA. Berdasarkan para 5 di dalam Surat Tugasan

  Auditor, Laporan Penilaian Pra Lawatan perlu disiapkan dalam

  tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen.

  Hampir keseluruhan Laporan Penilaian Pra Lawatan tidak

  dikemukakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen.

  Laporan ini diterima dalam tempoh 4 hari hingga 109 hari dan ada

  yang tidak mengemukakan laporan.

  Sebanyak 3 laporan atau 6 peratus daripada 49 laporan panel penilai

  telah berjaya dikemukakan dalam tempoh masa 14 hari. Manakala 31

  laporan atau 63 peratus daripadanya telah gagal dihantar dalam

  tempoh yang ditetapkan dan 15 laporan panel penilai iaitu 31 peratus

  pula didapati tidak dihantar sama sekali. Maklumat terperinci tempoh

  Laporan Awal dikemukakan adalah seperti di Jadual 7.

  Jadual 7:

  Tempoh Laporan Awal Dikemukakan

  TEMPOH BIL. LAPORAN DIKEMUKAKAN

  JUMLAH PERATUS

  Dalam tempoh 14 hari 3 6%

  Melebihi tempoh 14 hari 31 63%

  Tiada laporan dihantar 15 31%

  JUMLAH 49 100%

  Unit Audit Dalam dimaklumkan bahawa Bahagian Audit Institusi tidak

  menunggu sehingga semua Panel Penilai menghantar Laporan Awal

  tetapi sudah memadai dengan penerimaan laporan dari pengerusi

  dan setiausaha Panel Penilai.

 • 19

  Oleh itu, adalah dicadangkan polisi penyediaan Laporan Awal seperti

  yang dinyatakan dalam Surat Tugasan Panel dikaji semula

  keperluannya. Maklumat terperinci berkenaan Panel Penilai dan IPT

  serta tarikh Laporan Awal dikemukakan seperti di Jadual 8.

  Jadual 8:

  Laporan Awal Panel Penilai

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)

  NAMA

  TARIKH SURAT

  TUGASAN PANEL

  TARIKH LAPORAN

  AWAL DIKEMUKA

  KAN

  TEMPOH LAPORAN

  AWAL DISEDIAKAN (BIL. HARI)

  Universiti Malaya (UM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  17/9/2009 4/1/2010 109

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed

  17/9/2009 2/1/2010 107

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  17/9/2009 4/1/2010 109

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar

  17/9/2009 4/1/2010 109

  Prof. Peter Pook Chuen Keat

  5/11/2009 23/12/2009 48

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed

  5/11/2009 4/1/2010 60

  Prof. Dr. Kittichai Wattananikorn

  18/11/2009 22/11/2009 4

  Universiti Kebangsaan

  Malaysia (UKM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  18/1/2010 8/2/2010 21

  Prof. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  18/1/2010 18/2/2010 31

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  18/1/2010 10/2/2010 23

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar

  18/1/2010 5/2/2010 18

  Prof. Dr. John Arul Phillips

  18/1/2010 15/2/2010 28

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed

  18/1/2010 10/2/2010 23

  Prof. Dr. Heracleo D Lagrada

  18/11/2009 7/2/2010 81

  Universiti Sains

  Malaysia (USM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  4/2/2010 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed

  4/2/2010 6/4/2010 61

  Datuk Ir. (Dr) Ahmad Zaidee Laidin

  4/2/2010 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Peter Pook Chuen Keat

  4/2/2010 11/2/2010 7

  Prof. Dr. Chang Lee 4/2/2010 12/2/2010 8

 • 20

  Hoon

  Dr Lee Boon Thong 4/2/2010 - Tidak hantar

  laporan

  Dr. Adil Basuki Ahza 4/2/2010 - Tidak hantar

  laporan

  Universiti Putra

  Malaysia (UPM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  17/9/2009 9/12/2009 83

  Prof. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  17/9/2009 17/12/2009 91

  Prof. Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi

  17/9/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Datuk Ir. (Dr) Zaidi Laidin 17/9/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. John Arul Phillips

  5/11/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. Lee Boon Thong 24/11/2009 7/1/2010 44

  Prof. Dr. Chang Lee Hoon

  23/12/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Dr. Adil Basuki Ahza 4/1/2010 21/1/2010 17

  Monash University Sunway Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Dr. Abu Hassan Othman

  11/11/2009 5/2/2010 86

  Prof. Dr. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  11/11/2009 23/1/2010 73

  Datuk (Ir) Ahmad Zaidee Laidin

  11/11/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. Lee Boon Thong 11/11/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. John Arul Philips 11/11/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Dr. Chang Lee Hoon

  11/11/2009 8/1/2010 59

  Curtin University of Technology

  Sarawak Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  7/8/2009 26/8/2009 19

  Prof. Dato' Dr. Ibrahim bun Ahmad Bajunid

  7/8/2009 29/8/2009 22

  Prof. dr. Nabishah Mohamed

  7/8/2009 26/8/2009 19

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar

  7/8/2009 27/8/2009 20

  University of Nottingham in

  Malaysia (Kampus Broga)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  7/10/2009 9/11/2009 33

  Prof. Dr. Nabishah Mohamed

  7/10/2009 9/11/2009 33

  Dato' Prof. Dr. Ibrahim Bajunid

  7/10/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Madya Dr. Ismail Omar

  7/10/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Prof. Peter Pook Chuen Keat

  15/10/2009 17/11/2009 33

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed

  15/10/2009 9/11/2009 25

  Swimburne University of

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan

  10/8/2009 1/9/2009 22

 • 21

  Technology Sarawak Campus

  Othman

  Prof. Dr. Hazman Shah Vijayan Abdullah

  10/8/2009 - Tidak hantar

  laporan

  Datuk Ir. Dr. Zaidi Ladin 10/8/2009 4/10/2009 55

  Prof. Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi

  10/8/2009 - Tidak hantar

  laporan

  e) Mesyuarat Perbincangan

  Mesyuarat Penyelarasan Auditor

  Mesyuarat Penyelarasan Auditor adalah mesyuarat yang

  diadakan bagi membincangkan perkara seperti persediaan untuk

  melaksanakan Lawatan Perancangan Audit dan Lawatan Audit.

  Semakan Audit mendapati kesemua Audit Swaakreditasi yang

  dilaksanakan telah mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Auditor.

  Maklumat terperinci seperti di Jadual 9:

  Jadual 9:

  Mesyuarat Penyelarasan Auditor

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) TARIKH

  Universiti Malaya (UM) 4/1/2010

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 10/2/2010

  Universiti Sains Malaysia (USM) 12/2/2010

  Universiti Putra Malaysia (UPM) 7/1/2010

  Monash University Sunway Campus 5/2/2010

  Curtin University of Technology Sarawak Campus 19/8/2010

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga) 9/11/2009

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus 1/9/2009

  Mesyuarat Penyelarasan Laporan Akhir

  Mesyuarat Penyelarasan Laporan Akhir adalah mesyuarat

  yang diadakan bagi memurnikan dapatan audit oleh semua

  panel penilai sebelum diserahkan kepada MQA.

  Semakan Audit mendapati kesemua Laporan Akhir yang telah

  dikeluarkan telah melalui perbincangan di Mesyuarat Laporan

  Akhir dan maklumat terperinci seperti di Jadual 10.

 • 22

  Jadual 10:

  Mesyuarat Penyelarasan Laporan Akhir

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) TARIKH

  Universiti Malaya (UM) 23/02/2010

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 8/4/2010

  Universiti Sains Malaysia (USM) 14/7/2010

  Universiti Putra Malaysia (UPM) 14/4/2010

  Monash University Sunway Campus 9/4/2010

  Curtin University of Technology Sarawak Campus 15/10/2009

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga) 2/2/2010

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus 28/10/2009

  f) Laporan Akhir Panel

  Laporan Akhir Panel adalah laporan yang dikemukakan kepada MQA

  setelah melalui perbincangan di Mesyuarat Pelarasan Laporan Akhir

  serta pembetulan setelah menerima maklum balas daripada PPT.

  Semakan Audit mendapati Laporan Akhir Panel telah dikemukakan

  kepada MQA setelah melalui perbincangan di Mesyuarat

  Penyelarasan Laporan Akhir. Bagaimanapun selepas Mesyuarat

  Penyelarasan Laporan Akhir, Panel Penilai telah membuat beberapa

  pindaan dan pengemaskinian Laporan Akhir dan dikemukakan

  beberapa kali ke MQA melalui surat dan juga e-mel sehingga Unit

  Audit Dalam sukar untuk mendapatkan tarikh sebenar Laporan Akhir

  dikemukakan. Maklumat terperinci seperti di Jadual 11.

 • 23

  Jadual 11:

  Laporan Akhir Panel

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) LAPORAN AKHIR

  DIMAJUKAN KEPADA PPT

  Universiti Malaya (UM) 17/1/2011

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 17/1/2011

  Universiti Sains Malaysia (USM) 12/8/2010

  Universiti Putra Malaysia (UPM) 20/9/2010

  Monash University Sunway Campus 7/7/2010

  Curtin University of Technology Sarawak Campus

  8/12/2010

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga)

  17/8/2010

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus

  23/4/2010

  g) Lawatan

  Lawatan Audit ke PPT dilakukan bagi membolehkan panel penilai

  menjalankan semakan terhadap dokumen untuk memastikan

  peraturan yang ditetapkan dipatuhi. Selain itu sesi temu bual

  diadakan bagi membolehkan Panel Penilai mendapat pengesahan

  terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan di dalam Laporan Awal

  mereka. Kebiasaannya lawatan ini diadakan selama 5 hari, di mana

  panel penilai bersama-sama pegawai MQA akan mengikuti lawatan

  tersebut.

  Semakan Audit mendapati, pegawai MQA yang terlibat dalam lawatan

  ini adalah di antara 2 hingga 5 orang termasuk pihak Pengurusan

  Jaminan Kualiti. Adalah difahamkan pegawai yang terlibat dalam

  lawatan ini di antaranya adalah urus setia Lawatan Audit bagi tujuan

  memberi pendedahan mengenai proses Swaakreditasi. Jadual 12,

  menyatakan bilangan pegawai MQA yang turut serta dalam lawatan

  tersebut.

 • 24

  Jadual 12:

  Bilangan Pegawai MQA yang Mengikuti Lawatan Audit

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT) PEGAWAI MQA

  YANG TERLIBAT

  Universiti Malaya (UM) 5 Orang

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 5 Orang

  Universiti Sains Malaysia (USM) 5 Orang

  Universiti Putra Malaysia (UPM) 5 Orang

  Monash University Sunway Campus 4 Orang

  Curtin University of Technology Sarawak Campus 3 Orang

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga) 3 Orang

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus 2 Orang

  Oleh itu adalah dicadangkan Bahagian Audit Institusi menetapkan

  peraturan bilangan pegawai yang dibenarkan untuk mengikuti sesuatu

  Lawatan Audit.

  4.2.3 Audit Susulan Swaakreditasi

  Selepas PPT mendapat Penganugerahan Status Swaakreditasi, PPT

  terlibat perlu menjalani proses Audit Susulan yang diadakan setahun

  selepas penganugerahan. Audit susulan ini adalah bertujuan untuk

  memverifikasi proses serta prosedur Swaakreditasi yang telah

  dilaksanakan oleh PPT dalam tempoh tersebut.

  a) Pelantikan Panel

  Garis panduan pelantikan Panel Penilai ada dinyatakan di Para 5.3

  Seksyen 5 buku Kod Amalan Audit Institusi Edisi Kedua. Panel Penilai

  yang dilantik oleh Bahagian Audit Institusi untuk melaksanakan Audit

  Susulan Swaakreditasi adalah terdiri daripada Panel Penilai yang

  tersenarai di dalam Database Ahli Panel Penilai (MQA’s Registry of

  Auditors). Pemilihan Panel Penilai adalah berdasarkan jenis audit

  yang hendak dilaksanakan, ciri-ciri PPT dan latar belakang serta

  pengalaman mereka.

 • 25

  Pelantikan panel penilai bagi Audit Susulan Swaakreditasi ini juga

  sama seperti Audit Swaakreditasi. Walau bagaimanapun, terdapat

  perbezaan pada bilangan Panel Penilai yang dilantik di mana Audit

  Susulan hanya memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang Panel

  Penilai yang terdiri daripada pengerusi dan ahli. Panel Penilai bagi

  Audit Susulan Swaakreditasi ini adalah seperti di Jadual 13.

  Jadual 13:

  Panel Penilai Yang Dilantik Bagi Audit Susulan Swaakreditasi

  INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)

  NAMA TARIKH

  Universiti Malaya (UM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  1/6/2011

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  1/6/2011

  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  1/6/2011

  Prof. Robin Pollard 1/6/2011

  Universiti Sains Malaysia (USM)

  Prof. Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  27/5/2011

  Prof. Dato' Dr. Md Tahir Md Azhar 27/5/2011

  Prof. Dr. Shahrin Sahib @ Sahibuddin

  27/5/2011

  Universiti Putra Malaysia (UPM)

  Prof. Dato' Dr. Md Tahir Md Azhar 27/5/2011

  Prof. Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  27/5/2011

  Monash University Sunway Campus

  Prof. Dato' Dr. Md Tahir Md Azhar 19/5/2011

  Prof. Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid

  19/5/2011

  Curtin University of Technology Sarawak Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  19/5/2011

  Prof. Robin Pollard 19/5/2011

  University of Nottingham in Malaysia (Kampus Broga)

  Tan Sri Prof. Emeritus Gajaraj Dhanarajan

  19/5/2011

  Prof. Robin Pollard 19/5/2011

  Swimburne University of Technology Sarawak Campus

  Tan Sri Prof. Emeritus Dato' Dr. Abu Hassan Othman

  19/5/2011

  Prof. Dato' Dr. Md Tahir Md Azhar 19/5/2011

 • 26

  Selain itu, Bahagian Audit Institusi telah membuat penambahbaikan

  dalam proses pelantikan Panel Penilai untuk tugasan Audit Susulan

  Swaakreditasi berbanding proses pelantikan di Audit Swaakreditasi.

  Auditi telah menyediakan borang maklum balas persetujuan PPT bagi

  cadangan panel yang dipilih.

  b) Surat Tugasan Panel

  Panel penilai bagi Audit Susulan Swaakreditasi bertanggungjawab untuk

  menyediakan laporan dan menyerahkan kepada MQA setelah selesai

  Lawatan Audit.

  Semakan Audit mendapati tiada penetapan tempoh bagi Panel Penilai

  untuk menyedia dan menghantar Laporan Audit kepada MQA. Selain itu,

  penetapan tempoh ini juga tidak dinyatakan di dalam Surat Tugasan atau

  Surat Lawatan Audit.

  c) Proses Auditan Susulan

  Audit Susulan perlu dilaksanakan setahun selepas Penganugerahan

  Status Swaakreditasi untuk memverifikasi proses serta prosedur

  Swaakreditasi yang telah dilaksanakan oleh PPT.

  Semakan Audit mendapati Audit Susulan Swaakreditasi telah

  dilaksanakan pada tahun 2011 di semua 8 PPT yang telah mendapat

  Status Swaakreditasi pada tahun 2010 seperti yang telah ditetapkan.

  4.3 Sistem Pengurusan Fail

  Bahagian VII Pengurusan Fail di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun

  2007 Panduan Pengurusan Pejabat menyatakan bahawa surat dan dokumen

  lampiran yang diterima dan diwujudkan oleh jabatan dan agensi Kerajaan dalam

  menjalankan urusan rasminya hendaklah dikandungkan dalam satu fail yang

  didaftar menggunakan kulit fail yang ditetapkan. Penggunaan fail ini

  membolehkan maklumat yang terkandung di dalamnya dikawal dan dicapai

  dengan cepat dan tepat apabila diperlukan. Fail mesti diuruskan dengan

 • 27

  sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yang ditetapkan

  oleh Jabatan Arkib Negara.

  Semakan Audit mendapati sistem pengurusan fail Swaakreditasi di Bahagian

  Audit Institusi adalah tidak teratur di mana terdapat beberapa kelemahan di

  dalam pengurusan fail . Antara kelemahan tersebut adalah:

  i) Penyimpanan dokumen dan surat tidak mengikut proses kerja di mana ia

  menyukarkan pencarian dokumen dan mengenal pasti sama ada

  tindakan yang diambil adalah berdasarkan proses kerja yang telah

  ditetapkan.

  ii) Dokumen yang direkodkan dan disimpan di dalam satu jilid fail terlalu

  banyak.

  iii) Surat-surat berkenaan Audit Swaakreditasi pada peringkat awal tidak

  direkodkan di dalam Fail Induk Swaakreditasi atau fail PPT dan ia hanya

  direkodkan di dalam fail unit lain. Sebagai contoh surat pelawaan Menteri

  Pengajian Tinggi kepada PPT.

  iv) Catatan butiran dokumen pada kertas minit tidak lengkap dan ini

  menyukarkan proses auditan.

  Berdasarkan Panduan Pengendalian Fail Rasmi yang dikeluarkan oleh Arkib

  Negara, fail perlu ditutup apabila:

  i) Mencapai ketebalan 4sm ; atau

  ii) Kandungannya sudah mencapai 100 lampiran.

  Adalah dicadangkan, Panduan Pengendalian Fail Rasmi Arkib Negara diguna

  pakai dalam pengurusan fail di Bahagian Audit Institusi. Selain itu, semua

  dokumen dan surat berkaitan proses Swaakreditasi di fail dan di minit dengan

  betul, kemas dan teratur. Dokumen dan surat berkaitan juga perlu disimpan

  mengikut aliran proses kerja yang telah ditetapkan bagi memudahkan rujukan

  dan Audit yang dilaksanakan.

 • 28

  5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT DALAM

  Secara keseluruhannya, pengurusan Swaakreditasi di Bahagian Audit Institusi adalah

  memuaskan yang membolehkan 8 PPT telah berjaya mendapat Penganugerahan Status

  Swaakreditasi. Ini telah memenuhi pelawaan daripada Menteri Pengajian Tinggi.

  Bagaimanapun terdapat kelemahan dari proses kerja pengurusan Swaakreditasi di

  mana tidak terdapat Standard Operating Procedure (SOP) secara bertulis khusus untuk

  pengurusan Swaakreditasi. Prosedur Swaakreditasi yang diguna pakai telah diadaptasi

  dari Carta Alir bagi Proses Audit Institusi di dalam buku Kod Amalan Audit Institusi yang

  tidak diperincikan dengan Proses Kerja. Carta Alir yang diadaptasi ini juga tidak dipatuhi

  sepenuhnya setiap proses yang dinyatakan. Walau bagaimanapun bahagian ini telah

  berusaha menyediakan Proses kerja Dan Carta Aliran Kerja untuk pengurusan

  Swaakreditasi namun, perlu dikaji kesesuaian setiap proses aliran kerja tersebut.

  SOP untuk pengurusan Swaakreditasi adalah dokumen yang penting bagi menentukan

  pelaksanaan sesuatu polisi yang menjadi panduan dan rujukan pada masa akan datang.

  Proses Kerja ini juga boleh dijadikan Dokumen Kualiti bagi tujuan skop pensijilan MS

  ISO 9001:2008.

  Kelemahan dalam sistem pengurusan fail perlu dilihat semula dan dikemaskinikan

  mengikut kehendak peraturan yang ditetapkan supaya lebih tersusun dan teratur.


Related Documents