YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

1

du

yp

ttr

iển

Tâm

Vi�

tG

rou

p

De

ve

lop

me

nt

thin

kin

g

Page 2: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

2

ng

ng

ày

ta

sử

dụ

ng

tưd

uy

ov

iệc

gì?

Page 3: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

3

du

y

ích

Vẩn

Page 4: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

4

Hiệ

uq

uả

tưd

uy

Sö dông

4%

L·ng phÝ

96%

Page 5: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

5

ðú

ng

<->

Sa

i

Page 6: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

6

Việ

cta

thườ

ng

làm

�ð

án

hg

ián

gườ

ikh

ác

�Sợ

bịñ

án

hg

�V

àñ

án

hmấ

tm

ình

Page 7: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

7

cloạ

itư

du

y

�Tư

du

yp

ntí

ch

�Tư

du

yp

ph

án

�Tư

du

ytí

ch

cự

c

�Tư

du

yp

ttr

iển

Page 8: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

8

Bớ

txấ

uv

s.

Tố

tlê

n

Page 9: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

9

iL

àm

Chủ

i-

Tìm

/Tạ

ora

hộ

i

m-

Lự

achọ

ncơ

hộ

itố

tn

hấ

t

Chủ

-C

hu

yể

nn

ga

ycơ

hộ

ilợ

iíc

h

Cho

ñiể

m

Page 10: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

10

2 3 4 1 2

-8 -7 -6 -9 -8

-2 -3 -4 -1 -2

12

-38

-12

8 7 6 9 8 38

vs.

Page 11: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

11

ylà

m

vi�

ct�

t?

Page 12: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

12

ð�

ng

ch�là

m

vi�

ct�

t

back

ylà

mv

iệc

tốt

nhấ

t

Page 13: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

13

Muố

nk

hỏ

e,

phả

imấ

tsứ

c

Muố

nn

ha

nh

, p

hả

ic

hậ

m

Muố

nn

hả

yx

a,

phả

ilù

ilạ

i

Muố

nn

hiề

utiề

n,

phả

imấ

ttiề

n

Page 14: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

14

Tậpñể

khỏ

e

Nh

únñể

nhả

y

ðầ

utư

ñể

già

u

Nhịnñể

thà

nh

ng

Page 15: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

15

du

yp

ttr

iển

�T

LC

= T

ôi

mC

hủ

�T

LC

= T

ôi

Lu

ôn

Cườ

i

�T

LC

= Tạ

oL

uậ

tC

i

�T

LC

= T

ôi

mC

huẩ

n

Page 16: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

16

Câu

hỏ

án

hg

iáq

uan

hệ

Kh

itô

ira

ñi,

ain

uố

itiế

c/ g

iữ

tôilạ

ik

ng

?

Page 17: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

17

3 c

âu

hỏ

án

hg

iáq

ua

nhệ

Ta

mc

hoñố

itá

c

ðố

itá

clà

mc

ho

ta

Kếtquả> 0

Page 18: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

18

ðừ

ng

hỏ

itổ

quố

ã

làm

ch

ota

,

phả

ihỏ

itañ

ãlà

mg

ì

ch

otổ

quố

cth

ân

u

??

?

Jo

hn

Ken

ed

y

Page 19: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

19

yhỏ

itổ

quố

ãlà

mg

ìc

ho

ta

&H

ãy

hỏ

itañ

ãlà

mg

ìc

ho

tổq

uố

cth

ân

u

Page 20: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

20

3 c

âu

hỏ

án

hg

iáq

ua

nhệ

ic

ódễ

dàn

gtì

m

ki ế

mc

hỗ

kh

ác

tốt

n

chỗ

yk

ng

?

Page 21: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

21

Dọ

a

Dỗ

i

Chử

i

Chờ

Xin

Chộ

p

Page 22: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

22

Up

or

Ou

t

Page 23: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

23

Tiế

nv

s.

Biế

n

Page 24: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

24

Nhấ

tv

s.

Mấ

t

Page 25: Ky Nang Tu Duy Phat Trien

25

Nế

uta

tiế

ptụ

cs

uy

ng

nhñộ

ng

như

thìsẽ

chế

t

hoặ

cmấ

thết